>> HOMEpage

Schoorsteengeldregister Leeuwarden 1606

Bron: Archief van de Rekenkamer, Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, toegang 5 (Statenarchief) inv.nr. 6470
Transcriptie met (deels in 't Fries) commentaar: Onno Hellinga
Internetuitgave met |aanvullingen|: M.H.H. Engels, augustus 2016

Wat opvalt: het beroep herbergier wordt niet genoemd. Aan het eind van hun rondgang zullen de belastinginners eerst niet aanwezige eigenaars/bewoners nog eens hebben bezocht (vgl. 768, 775 en 776). Onno heeft de spelling van namen uiteraard niet genormaliseerd, zodat men bijv. kan tegenkomen Douwe als Douue, Sipke als Sijpke, Upke als Vpke, enz., wat inventiviteit vereist bij het zoeken in dit bestand.

♦ ♦ ♦ Indeling espels op plattegrond van resp. 1603, 1650, 2000 (link opent nieuw tabblad met afbeelding!) ♦ ♦ ♦

A Oost-Hoekster Espel (OH) - B Oost-Keimpema Espel (OK) - C Keimpema Espel (K) - D West-Keimpema Espel (WK) - E Zuid-Oldehoofster Espel (ZO) - F Noord-Oldehoofster Espel (NO) - G West-Minnema Espel (WM) - H Minnema Espel (M) - I Oost-Minnema Espel (OM) - K West-Hoekster Espel (WH) - L Klokslag
Het aantal schoorstenen tussen { }; hs = haardsteden; 6 en meer schoorstenen vet gemarkeerd. Secretaris van de stad = dr. Henricus Gualteri. WE = Wopke Eekhoff.

A Oost-Hoekster Espel

Tuinen Nz - Voorstreek Oz (Amelandshuis) - bij de Hoeksterpoort - stadswal O - Amelandsstraat - stadswal bij de Tuinsterpoort - Turfmarkt - Koningsstraat - Voorstreek Oz
* De lijst is op 8 juli 1606 opgemaakt door Claes Pieters (schrijver), schepen Harmen Harckes en gemeenman Jacob Borrits.
* Aantal huizen bedraagt 201 en het aantal schoorstenen bedraagt 473, waarvan vier halve. Het totale aantal wordt dus 475.
* Gemiddelde: 2,36
(pag. 1)
Beschrivinge van die schorstenen gedaen in Hockster Espel binnen Leuwaerden den 8en july 1606
1 OH {5} Pieter Hartmans |lakenverver, Tuinen Nz| 3 ss. buiten die farverie als eyg.
2 OH {3} mr. Ocke Broersma |procureur postulant| 3 ss., Iepe Fedrickx eyg.
3 OH {3} Jelle Cornelis ende Aucke Folckerts |kuiper/houtzager, Tuinen Nz| 3 ss. als eyg.
4 OH {2} Jacob Jansen kuiper 2 ss., Pieter Jacobs' arffgenamen als eyg.
5 OH {6} Pieter Cornelis met sijn inwonders 5 ss. buiten die smitte
6 OH {6} Johannes Jansen 6 ss. als eyg.
7 OH {1} Maijke Jans 1 ss., Wijts Juckes eyg.
8 OH {1} Michell Dirckx 1 ss., Wijts [Juckes] vors. eyg.
9 OH {1} Martien moer 1 ss., Wijts [Juckes] vors. eyg.
10 OH {1} Jan Jansen Slecht 1 hs., Wijts [Juckes] vors. eyg.
Lat. 29
(10 WE)
(pag. 2)
11 OH {1} Pieter fullensvoerder 1 hs., Wijts [Juckes] voers. eyg.
12 OH {1} Wijts vors. [Juckes] 1 hs. als eyg.
13 OH {1} Arent Berents 1 hs., Wijts [Juckes] vors. eyg.
14 OH {1} die wed. Aaltien luittenantsche van Ate Hettinge 1 hs.
15 OH {2} Jan Jouckes 2 hs., Jan Sijoerts eyg.
16 OH {1} Joucke Jansen 1 hs., Jan Sijoerts eyg.
17 OH {1} Hendrick Jansen 1 hs., Jan Sijoerts eyg.
18 OH {1} Albart Andris 1 hs., Jan Sijoerts eyg.
19 OH {1} Hert Jacobs 1 hs., Jan Sijoerts eyg.
20 OH {2} Tiaert Meijnes 2 hs., Cornelis Joukes eyg.
21 OH {1} Marij Douues 1 hs., Cornelis Joukes eyg.
22 OH {1} Pieter Jostes 1 hs., Jan Meijnses eyg.
23 OH {1} Andris Watses 1 hs., Jan Meijnses eyg.
Lat. 15
(13 WE)
(pag. 3)
24 OH {1} die wed. van Jan Meijnses 1 hs. als eyg.
25 OH {1} Anna Haies 1 hs., die vors. wed. [van Jan Meijnses] eyg.
26 OH {1} Jetse Jeips 1 hs., die vors. wed. [van Jan Meijnses] eyg.
27 OH {1} Anna Gerrits 1 hs., Jan Groen eyg.
28 OH {5} Jan Intses brouwer 3 ss. buiten de brouwerie, Jan Groen eyg.
29 OH {4} Hans Berents 2 hs. buiten die koeckebackersoven, eigenaar tot Franiker
30 OH {9} Ecke Piers ende Dirck Wijbes |Tuinen Nz| tesamen eyg., 7 hs. buiten die oven
31 OH {2} Cornelis Jous 2 hs., Jan Fransen eyg.
32 OH {7} Jan Fransen |bakker, Tuinen Nz| 5 hs. buiten die backoven als eyg.
33 OH {2} Lambart Lambarts 2 ss., Sijpke Lieues |Tuinen Nz| eyg.
34 OH {2} Sijpke Lijeues |Tuinen Nz| 2 hs. als eyg.
Lat. 35
(11 WE)
(pag. 4)
35 OH {4} Hendrick Harts |bakker, Tuinen Nz| 2 hs. buiten die backoven, Sijpke Lieues eyg.
36 OH {7} Melle Sijbrants ende Gauke Garbents |bakker, Tuinen Nz| tesamen eyg. 5 hs. buiten die backoven
37 OH {5} Douue Douues |bakker, Tuinnen Nz| ende Fecke Johannes tesamen 3 hs. buiten die oven, mr. Isbrant |Hieronimus Frank, chirurgijn/vaandrig| eyg.
38 OH {4} Claes Pieters |Tuinen Nz| 4 hs. als eyg.
39 OH {4} Wijtse Wopkes |Tuinen Nz| 4 hs., Claes Pieters eyg.
40 OH {7} Jan Minnes |Tuinen Nz| 7 hs., borgmr. Harmen Harckes als eyg.
41 OH {6} Wopke Jarichs |Tuinen Nz| 6 hs. als eyg.
42 OH {4} Egbart Lubbarts |bakker| 2 hs. buiten die backoven, die seckretaris eyg.
43 OH {2} Tomas Sijtses |Tuinen Nz| 2 hs., die seckretaris eyg.
44 OH {4} Jouke Piers |bakker, Tuinen Nz| 2 hs. buiten die backoven, die seckretaris eyg.
45 OH {10} Frans Camminge |Voorstreek Oz 62, Amelandshuis| 10 hs. als eyg.
46 OH {1} Trin Hijlckes 1 hs., [Frans] Camminga eyg. |nu steeg|
47 OH {6} Jepe Fedrickx |Voorstreek Oz 64| 6 hs. als eyg.
Lat. 64
(13 WE)
(pag. 5)
48 OH {4} Lambart Arents |smid, Voorstreek Oz 66| 3 hs. buiten die smitte als eyg.
49 OH {4} Sijmen Sijmens |bakker| 2 hs. buiten die backoven, Lambart Arents als eyg.
50 OH {4} Frerick Frerickx |Voorstreek Oz 68| 2 ss. buiten die backoven, Dirck Hendrickx eyg. |volgt steeg|
51 OH {10} Jelle Jansen |Voorstreek Oz 72| 6 hs. buiten die mouterie ende brouwerie, Iete Lieues wed. als eyg.
52 OH {3} Andris Jansen |smid, bij de Hoeksterpoort| 2 hs. buiten die smitte als eyg.
53 OH {3} Sasker Warners 3 hs., Andris [Jansen] eyg.
54 OH {2} Meijnart Martens ende Gert Feckes achter Andries smits, elckx 1 ss., Andris [Jansen] eyg.
55 OH {3} Cornelis Jansen ende Berent Wijllems tesamen 3 hs., Iete Lieues wed. eyg.
56 OH {5} Pieter Rienckx 3 hs. buiten die backoven als eyg.
57 OH {4} Hijlck Jans 2 hs. buiten die backoven als eyg.
58 OH {1} Jan Tilmans 1 hs., Hijlck Jans eyg.
59 OH {1} Jacob Wijtses 1 hs., Hilck Jans eyg.
Lat. 44
(12 WE)
(pag. 6)
60 OH {1} Trin, een wed., 1 hs., Hilck Jans eyg.
61 OH {½} Jan Jacobs 1 hs., Hijlck Jans eyg.
62 OH {1} Wijts Hendrickx 1 ss., Hijlck Jans eyg.
63 OH {1} Auck Jans 1 hs., Hijlck Jans eyg.
64 OH {1} Jantien Erasmus 1 ss., Hijlck [Jans] eyg.
65 OH {2} Buue Clasen 2 ss., Claes Buues eyg.
66 OH {1} Claes Buues 1 hs. als eyg.
67 OH {2} Claes Andris 1 hs. buiten die smitte, Claes Buues eyg.
68 OH {1} Sueer Steffens 1 hs., Claes Buues eyg.
69 OH {1} Minne Juriens 1 hs., Claes Buues eyg.
70 OH {1} Jacob Clasen 1 hs., Claes Buues eyg.
71 OH {6} Pieter Hesop |bij de Hoeksterpoort, Voorstreek Oz 88| 6 hs. als eyg.
72 OH {1} Wpt Sijtses 1 hs., Pieter Hesop eyg.
73 OH {3} Lenaert Stoffels |Voorstreek Oz 86| 2 hs. buiten die smitte als eyg.
74 OH {1} olde Karst voer 1 ss., Lenaert [Stoffels] eyg.
Lat. 23½
(15 WE)
(pag. 7)
75 OH {1} Andris Hendrickx 1 hs. als eyg.
76 OH {2} Gerrit Sents 2 hs., Andris [Hendricx] vors. eyg.
77 OH {1} Jan Warners 1 ss., Andris [Hendricx] vors. eyg.
78 OH {8} Tomas Alles |brouwer, Voorstreek Oz 88| 4 ss. buiten die mouterie ende brouwerie als eyg.
79 OH {8} Sijpke Clasen |Voorstreek Oz 92| 6 hs. buiten die backoven als eyg. |volgt nu steeg|
80 OH {9} Jan Jansen |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50; Voorstreek Oz 96| 5 hs. buiten die mouterie ende brouwerie als eyg.
81 OH {5} Auck Sijckes |Voorstreek Oz 98| 5 hs. als eyg.
82 OH {3} Albart Frerickx |Voorstreek Oz 100| 3 hs. als eyg. |naast Wijde steeg|
83 OH {1} Hessel Douues 1 hs., Sijbe glaesmacke[r] eyg.
84 OH {3} Warner Dirckx |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| 3 ss., Albart Frerickx eyg.
85 OH {2} Sijoert Tonis 2 ss., Albart [Frerickx] eyg.
86 OH {3} Foppe Sijbes 3 hs. als eyg.
87 OH {2} Wijtse Douues 2 hs. als eyg.
88 OH {1} Minne [?] Harts 1 hs. als eyg.
89 OH {1} Minne [?] kuiper 1 hs., Minne [?] Harts eyg.
90 OH {½} Auck Wijpkes 1 hs., Albart Frerickx eyg., betaelt een half
Lat. 50½
(16 WE)
(pag. 8)
91 OH {1} Hans Hees 1 hs. als eyg.
92 OH {1} Jacob Clasen 1 hs. als eyg.
93 OH {1} Wijllem Jansen 1 hs., Jacob Clasen eyg.
94 OH {1} Albart pelsers moer 1 hs., Albart eyg.
95 OH {1} Claes Lous' moer 1 ss., Tiart Wopkes [?] eyg.
96 OH {1} Claes Lous 1 ss. als eyg.
97 OH {3} Arent gardenier 3 ss. als eyg.
98 OH {1} Griet Heres 1 ss., Reiner |Dirx, Hoeksterkerkhof| molenaer eyg.
99 OH {2} die molenaers op Hockster port 2 ss.
100 OH {1} Trin Elckes 1 ss., Garbrant Cornelis eyg.
101 OH {1} Jan Sijgers 1 ss. als eyg.
102 OH {1} Sijbe Jansen 1 ss., Garbrant Cornelis eyg.
103 OH {1} Hert Annes 1 hs., Cornelis Ebes eyg.
104 OH {2} Cornelis Ebes 2 ss. als eyg.
105 OH {2} Frans Harmens |azijnmeter, bij de Hoeksterpoort| 2 hs. als eyg.
Lat. 20
(15 WE)
(pag. 9)
106 OH {1} Gerrit Hendrickx 1 hs., Lourens wever eyg.
107 OH {1} Sijouke Pieters 1 ss. als eyg.
108 OH {1} Rippert Timens 1 ss., Claes Jans eyg.
109 OH {1} Lou Clasen 1 ss., Claes Jans eyg.
110 OH {1} Hendrik Folckerts 1 ss., Claes Jansen eyg.
111 OH {1} Arien Jansen 1 ss., Claes Jansen eyg.
112 OH {1} Ate Sijbolts |timmerman, Tuinen| 1 ss. als eyg.
113 OH {1} Alons Juriens 1 ss. als eyg.
114 OH {1} Lense sworen wacker[?] |waker| 1 ss. als eyg.
115 OH {1} Fedde Feddes 1 hs., Jan Hanties eyg.
116 OH {1} Jacob Ebes 1 ss. als eyg.
117 OH {1} Euert tamborin 1 hs., Garben op Lutkegast eyg.
118 OH {1} Aucke Hendrickx 1 ss. als eyg.
119 OH {1} Frouck Wijllems 1 ss. als eyg.
120 OH {1} Onke Gosses 1 ss. als eyg.
121 OH {1} Mauris van Blanckenborg 1 ss., Romke Grelts eyg.
122 OH {1} Hans Baltus |turfdrager, Stadswal Oz| 1 ss. als eyg.
Lat. 17
(17 WE)
(pag. 10)
123 OH {1} Jan molenaer 1 ss. als eyg.
124 OH {1} Anna Elijas 1 ss., Jacob Luities eyg.
125 OH {1} Dauid Jansen |jood?| 1 ss. als eyg.
126 OH {1} Sijpke Iepes 1 ss. als eyg.
127 OH {1} Wijb Hoites 1 ss. als eyg.
128 OH {1} Arent Ruierts 1 ss., Timen Roelofs eyg.
129 OH {2} Claes Jansens arffgenamen 2 ss. als eyg.
130 OH {1} Amelij Bendicktus 1 ss. als eyg.
131 OH {1} Jacob Lijckles' wed. 1 ss., Jacob in Antwarpen eyg.
132 OH {1} Trin Rickx 1 ss., Jacob [in Antwarpen] vors. eyg.
133 OH {1} Tomas Pieters 1 ss., Lourens Hendrickx eyg.
134 OH {1} Cateline Jacobs 1 ss., Lourens [Hendrickx] vors. eyg.
135 OH {1} Jelte Jansen 1 ss., eijgenaar tot Sneck
Lat. 14
(13 WE)
(pag. 11)
136 OH {½} Trin Pilgroms 1 ss., Warmelt Wijerts eyg., betaelt een half
137 OH {1} Jantien Gerts 1 ss. als eyg.
138 OH {1} Tijmen Jansen 1 ss., Euert Annes eyg.
139 OH {1} Hendrick Jansen 1 ss., Jouke Buues eyg.
140 OH {2} Pieter Jansen 2 ss. als eyg.
141 OH {1} Pieter Wijllems |schipper, Amelandsstraat| 1 ss. als eyg.
142 OH {3} Harmen Harmens 3 ss. als eyg.
143 OH {1} Trin Sijoerts 1 ss. als eyg.
144 OH {1} Tomas Garbrants 1 ss., Jan Meijnses' wed. eyg.
145 OH {1} Roelof Harmens 1 ss., Johannes Jans eyg.
146 OH {½} Ansck Jans 1 ss., Johannes Jans eyg., het betaelt die helft
147 OH {1} Ecke |Piers| backer |1591| een camer, woonen enige soldaets wijven in, 1 ss.
148 OH {1} Foeck Tonis |nabij de blauwe Hand?; Hoek = Voorstreek Oz ten N van 't Vliet; vgl. 1587 Procl. 183| 1 ss., Frieske Franses eyg.
149 OH {1} Bocke Obbes 1 ss. als eyg.
Lat. 16
(14 WE)
(pag. 12)
150 OH {1} Marij Pieters 1 ss., Jan Pieters eyg.
151 OH {1} Karel Sijarles 1 ss., Jan Pieters eyg.
152 OH {1} Jan Pieters 1 ss. als eyg.
153 OH {1} Dieu Jelts 1 ss. als eyg.
154 OH {2} Hessel Sijpkes 2 ss. als eyg.
155 OH {1} Lubbert Lubbarts 1 ss., Pieter Lolles eyg.
156 OH {1} Sijts Rienckx 1 ss., die arffgenamen van Jost glasmacker eyg.
157 OH {1} Luiert Jansen 1 ss., die arffgenamen [van Jost glasmacker] vors. eyg.
158 OH {1} Sijbrant Wijllems 1 ss. als eyg.
159 OH {1} Jacob Wijtses 1 ss., Sijbrant [Wijllems] vors. eyg.
160 OH {1} Hans Stuff 1 ss. als eyg.
161 OH {1} Ballinck Cornelis 1 ss., Hans Stuff eyg.
162 OH {1} Folckert Folckerts |linnenwever, Stadswal bij de Tuinsterpoort| 1 ss. als eyg.
Lat. 14
(13 WE)
(pag. 13)
163 OH {1} Anna Jans 1 hs., Gedion |Dominicus, jood?| timmerman eyg.
164 OH {1} Hendrick Hendrickx 1 ss., Gedeion [timmerman] vors. eyg.
165 OH {1} Claes Folckerts 1 ss., Gedeion [timmerman] vors. eyg.
166 OH {1} Anna Lambarts |Turfmarkt Wz?| 1 ss., Sijert Jeltes eyg.
167 OH {2} Sasker Pieters 2 ss., Sijert [Jeltes] vors. eyg.
168 OH {6} Tacke Dircksen |Tuinen?| 2 hs. buiten die mouterie ende brouwerie
169 OH {4} Jacob Pieters |olieslager, Turfmarkt| 3 hs. buiten die olymolen als eyg.
170 OH {3} Johannes Tijsen |wieldraaier, Turfmarkt| ende Jan Fedrickx 3 ss., Johannes als eyg.
171 OH {1} Elcke Rienckx 1 ss., Euert Warners |kuiper, Voorstreek Oz?| eyg.
172 OH {4} Jelmar Jansen 4 ss., Hendrick Jochems als eyg.
173 OH {4} mr. Arent ingenior |militair ingenieur, Turfmarkt| 4 ss., Hendrick Jochems |koopman| als eyg.
Lat. 28
(11 WE)
(pag. 14)
174 OH {1} Baeff Cornelis 1 ss., Hendrick Jochems als eyg.
175 OH {3} Garloff Fockes [?] 3 ss., Markus korffmacker eyg.
176 OH {5} Pieter Ieskes 4 ss. buiten die olijmolen, eyg. borgmr. Wijbe Orckx
177 OH {5} Garcke Pieters |lakenkoper Gercke Pieters Siccama?| 5 ss. als eyg.
178 OH {3} Johannes Gosses 3 ss. als eyg.
179 OH {3} Sijert Jeltes 3 ss. als eyg.
180 OH {6} Kempe Jeltes 3 [!] ss. als eyg.
181 OH {2} Trin Atses 2 ss., mr. Frans eyg.
182 OH {2} mr. Claes Schuierinck |Schuring, chirurgijn, Koningsstraat Nz| 2 ss. als eyg.
183 OH {3} Abbe Frerickx |Gabbema?, Koningsstraat| 3 ss. als eyg.
184 OH {3} Daniel Leues 3 ss., Anna Berents eyg.
185 OH {2} Euert Schou 2 ss., Gerrit Hendrickx eyg.
186 OH {4} Gerrit Hendrickx |loodgieter?, Turfmarkt 34| 4 ss. als eyg.
187 OH {12} Jan van Bentum |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50; Turfmarkt Wz 36, doorlopend naar Voorstreek Oz (bij de Vismarkt)| 12 ss. als eyg.
Lat. 54
(14 WE)
(pag. 15)
188 OH {5} Baucke Tackes |Turfmarkt Wz 38| 4 ss. buiten die olymolen eyg.
189 OH {3} Jacob Bauckes |40| 3 ss., Baucke Taekes als eyg.
190 OH {3} Metke Rombarts |42| 3 ss., Acht Rombarts eyg.
191 OH {6} Emit Rickx |44| 6 ss. als eyg.
192 OH {6} borgmr. Wijbe Orckx |46, de vergulde Bijenkorf, tegenover de Kanselarij| 4 ss. buiten die mouterie als eyg.
193 OH {6} Hendrick Jochems |48| 6 ss. als eyg.
194 OH {3} die wed. van Jan Sijbes 3 ss., Hendrick Jochems als eyg.
195 OH {3} Cornelis Jeronimus 3 ss., Hendrick [Jochems] als eyg.
196 OH {3} Euert Warners 3 ss. als eyg.
197 OH {4} Hendrick Jacobs 4 ss., Hendrick Jochems eyg.
198 OH {4} Sijbrant Haies |58?| 4 ss., Jan Harmens eyg.
199 OH {1} Reiner Anes 1 ss. als eyg.
200 OH {1} Jan Jansen 1 ss., Reiner Anes eyg.
201 OH {1} Elske Jacobs 1 ss., Reiner [Anes] eyg.
Lat. 49
(14 WE)
(pag. 16)
Wij onderschreven gecommiterden in Hockster Espel bynnen Leuwaerden verclaren dat wij hebben bevonden in 't opschriven vyerhondert drie ende seventich schorstenen, ider schorsten gerecken op een daller van dartich stuivers, belopt aen gelt sevenhondert negen karolus gulden, tien stuivers, die gulden tot twintich stuivers. Doch dat daeraen mr. Arent ingenior te rest staen vyer schorstenen, blieft dan suiver gelt bij ons ontfangen sevenhondert drie gulden, tien stuivers. Orconde onse handen op huiden den 22 october 1606.
[w.g.] Claes Pieters, 1606; Harmen Harckes; Jacob Borets[?] |Bourits|.
(28 + 24 + 27 + 32 + 31 + 25 + 24 + 10 = 210 huizen; 473 schoorsteenen WE)

B Oost-Keimpema Espel       >> begin

Tuinen Zz - stadswal O? - Droevendal - Tweebaksmarkt Oz - Galileërkerkstraat - Voorstreek Oz - Korfmakersstraat Nz
* Vpke Gerckesz is vermoedelijk tussentijds overleden.
(fol. 1r)
Den 7 july anno 1606 gedaen d' beschrijvinghe op de heerd- ofte fuiersteeden in 't oosterfendel van den hopman Wilhem van Veersen deur de commisariss Gowert Tyepkes als boumeester ende Vpke Gerckesz geswooren mientman sampt hopman voerschreven.
202 OK Jan Willems eyg. ende Sybbel Cornelis bew. 1 ss. {1}
203 OK Thomas Noys eyg. ende bew. 2 ss. {2}
204 OK Harmen Obbes eyg., Hemme Jorryts huierman ofte bew. 2 ss. {2}
205 OK Mayke Hendrickx wed. eyg. ende bew. 2 ss. {2}
206 OK deselve eyg. [Mayke Hendrickx wed.], Anna Vischer bew. 2 ss. {2}
207 OK Ofke Tadema wed. eyg., Hendrik Harmens ferver met die ferfketel tesamen 5 fs. {5}
208 OK Pieter Clock |Tuinen Zz| eyg., Dirk Sluymer bew. 6 fs. {6}
209 OK Syts Arents pottebackers wed. |Tuinen Zz| eyg., Jan Ades pottebacker bew. 1 fs. - ½ pro deo {1}
210 OK deselve eyg. [Syts Arents pottebackers wed.], Janthen Ruierdts bew. 1 ss. {1}
211 OK deselve eyg. [Syts Arents pottebackers wed.], Jan Gerryts bew. 1 ss. {1}
Lat. 23 ss. ofte fs.
(10 WE)
(fol. 1v)
212 OK noch deselve eyg. [Syts Arents pottebackers wed.], Meynert Feyes bew. 1 fs. - ½ pro deo {1}
213 OK deselve eyg. [Syts Arents pottebackers wed.], Mood Jouckes bew. 1 fs. - ½ pro deo {1}
214 OK deselve eyg. [Syts Arents pottebackers wed.], Hans Keimpes bew. 1 fs. - ½ pro deo {1}
215 OK deselve eyg. [Syts Arents pottebackers wed.] bij haer selven ende Lieue Lieues backer met de backoven tesamen 4 fs. {4}
216 OK Pieter Clock eyg., Sioerdt Baerd, Jelle Bottes c.s. bew. tesamen 6 ss. ofte fs. {6}
217 OK Fransoys Swardt eyg. ende bew. den gritman Hepco Fockens tesamen 10 fs. {10}
218 OK deselve eyg. [Fransoys Swardt], bew. Hans van Esens 5 fs. {5}
219 OK Ruierdt Piers Clamp eyg. ende bew. Serop Piters, Anna Jans c.s. bew. tesamen 6 fs. {6} |volgt Kloksteeg|
220 OK Pieter Clock eyg. ende bew. 8 fs. {8}
221 OK Abbe Abbes backer eyg. ende bew. 1 ss. met 1 oven {3}
222 OK Joucke Pieters bierplagher eyg., Douthen N., Jelt Bonnes wed. bew. tesamen 4 fs. {4}
223 OK Inse Pieters bew. 1 ss. {1}
224 OK Pieter Clock eyg., Jan Tiommas bew. 2 fs. {2}
225 OK Erip Wytzes wed. eyg. ende bew. 4 ss. {4}
Lat. 56 fs.
(14 WE)
(fol. 2r)
226 OK Willem Lubberts |wever, Tuinen Zz| eyg. ende bew. 4 fs. {4}
227 OK Allert Feckes brouwer |Tuinen Zz, in een steeg| [eyg., bew. Albert Michiels ende Joannes Rinses cuyper 3 fs. {3}
228 OK deselve eyg. [Allert Feckes brouwer], Gosse Claesz bew. 1 ss. - ½ pro deo {1}
229 OK deselve eyg. [Allert Feckes brouwer], Tryn Alberts wed. 1 fs. - ½ pro deo {1}
230 OK deselve eyg. [Allert Feckes brouwer], Cely Sybrants wed. bew. 1 ss. - ½ pro deo {1}
231 OK deselve eyg. [Allert Feckes brouwer], Folckert Douues 1 ss. - ½ pro deo {1}
232 OK deselve eyg. [Allert Feckes brouwer], Hans Misner soldaet bew. 1 ss. - ½ pro deo {1}
233 OK Willem Lubberts eyg., bew. Tryn Jans wed. 1 ss. - ½ pro deo {1}
234 OK Jacop Auckes |herbergier?| c.s. eyg., bew. Hille Jelles schipper alias Soon 1 {1}
235 OK deselve eyg. [Jacop Auckes c.s.], Gryet Symons bew. 1 ss. - ½ pro deo {1}
236 OK deselve eyg. [Jacop Auckes c.s.], bew. Gerloff Wabbes 1 ss. {1}
237 OK deselve eyg. [Jacop Auckes c.s.], Bets Hendricks bew. 1 ss. - ½ pro deo {1}
238 OK deselve eyg. [Jacop Auckes c.s.], bew. Lieuue Buues schoenmaeker ende Harmen Lubberts backer 3 fs. met 1 backoven {5}
239 OK Harco Pitters |hopman, Tuinen Zz| eyg. met sijn inwoner tesamen 6 fs. {6}
Lat. 28 fs.
(14 WE)
(fol. 2v)
240 OK Sent Sytses eyg. ende bew. 3 {3}
241 OK Harmen Forck eyg., bew. Symon Sierckx mesmaeker met die smyte 4 {4}
242 OK Sent Sytses eyg., Jan Sijtses schuytefarder bew. 1 ss. {1}
243 OK Jan Jansen backer eyg., Abel Jacobz bew. 2 ss. {2}
244 OK Ghoithen Sierdts eyg., bew. Ryenck Gabriels snijder 2 {2}
245 OK mr. Frans eyg. ende bew. 3 {3}
246 OK Swaecke van Buieren eyg., bew. Andris Hendrickx 2 ss. {2}
247 OK dselve eyg. [Swaecke van Buieren] ende bew. 3 {3}
248 OK Hans Claesz eyg., Sentius Lolli |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| bew. 2 {2}
249 OK 't Landtschap eyg., mijnheer [Kempo] Viarda [gedeputeerde] bew. 2 ss. {2}
250 OK Pitrick N. c.s. eyg., bew. Willem Radys 4 ss. {4}
251 OK Claes Luijthens eyg., bew. Jochum Epes isercramer 2 ss. {2}
252 OK Lauuerens Hendrickx |Droevendal| wever eyg. ende bew. 3 ss. {3}
253 OK dselve eyg. [Lauuerens Hendrickx wever], bew. Claes holtsager 1 ss. {1}
254 OK Ids Sybes |Droevendal| pelsser eyg. ende bew. 4 ss. {4}
Lat. 38 fs.
(15 WE)
(fol. 3r)
255 OK Aef Herts eyg., Ryenck Lieuues bew. 2 ss. - ½ pro deo {2}
256 OK dselve eyg. [Aef Herts], bew. Styn Martens 1 ss. - ½ pro deo {1}
257 OK dselve eyg. [Aef Herts], bew. Tryn Gauckes 1 ss. - ½ pro deo {1}
258 OK Mathys Gerryts eyg. ende bew. 1 ss. - pro deo {1}
259 OK Marten |Jans| Roscam |hopman| eyg., bew. Tryn Sytses wed. 1 ss. - ½ pro deo {1}
260 OK Gabbe Doitses eyg. ende bew. 1 ss. - ½ pro deo {1}
261 OK Hans Jansen eyg. ende bew. 2 ss. {2}
262 OK Dotse Gabbes |timmerman, Droevendal| eyg. ende bew. 1 {1}
263 OK Swaecke van Buieren eyg., Gerryt Freerckx ende Brecht Joostes bew. tesamen 3 ss. - ½ pro deo {3}
264 OK Oene N. eyg., bew. Jan Jelles 1 ss. - ½ pro deo {1}
265 OK Jan van Benthum eyg., bew. Symon Thyssen 1 ss. {1}
266 OK Jan Tyardts schyper eyg. ende bew. 2 ss. - ½ pro deo {2}
267 OK Cornelis Jansen tymmerman eyg. ende bew. 2 ss. {2}
268 OK Johannes pelsser eyg., bew. Augustinius Joostes 1 ss. - ½ pro deo {1}
Lat. 20 fs.
(14 WE)
(fol. 3v)
269 OK Sybren wever eyg., bew. Jan Heerckes 1 ss. - ½ pro deo {1}
270 OK Jelt Rentkes eyg., bew. Gerryt Janz alias Swarthen 1 ss. - ½ pro deo {1}
271 OK Dioerdt Wabbes als voormondt [eyg., bew.] Marij ende Alcke, beyde weduwen. 1 ss. {1}
272 OK Harmen Hayes eyg., bew. Jan Jansen, Ipke Jansen ende Ryemer N. 4 - 1 pro deo {4}
273 OK Lysbet Rutger schoenlapper wed. eyg. ende bew. 3 - 1 pro deo {3}
274 OK Elcke Gerben Mutter eyg., bew. Gepck Halbes wed. 1 - ½ pro deo {1}
275 OK deselve eyg. [Elcke Gerben Mutter] 1 {1}
276 OK Dioerdt Wabbes |Droevendal| metselaer eyg. ende bew. 1 {1}
277 OK Sybrandt Morlou |Marlouw, Droevendal| eyg. ende bew. 2 {2}
278 OK muntemeester [Willem van Viersen] eyg., bew. Janthen Frans wed. 1 - ½ pro deo {1}
279 OK deselve eyg. [muntemeester Willem van Viersen], bew. Wyger backers wed. 1 - ½ pro deo {1}
280 OK deselve eyg. [muntemeester Willem van Viersen], bew. Mense Jansen 1 {1}
281 OK Jasper Pietersz pottebacker eyg. ende bew. 2 fs. ende 1 potoven, tesamen 3 {3}
Lat. 21 fs.
(13 WE)
(fol. 4r)
282 OK Hendrick Hec eyg., bew. Euert Harmens corfmaecker 1 {1}
283 OK dselve eyg. [Hendrick Hec], bew. Styn Gerloffs 1 {1}
284 OK Neelthen van Dalen eyg. ende bew. 3 ss. {3}
285 OK Dirck Alles leidecker eyg. ende bew. 3 {3}
286 OK Marcus van Hasselt erfgenamen |Tweebaksmarkt| eyg., bew. Boelle Jansen staetenboede |ook herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| 4 ss. {4}
287 OK Martyn Sale |Tweebaksmarkt Oz| eyg., Lieuue Doeckes' wed. ende Jelis van den Rade bew. 6 ss. {6}
288 OK Bocke Douues eyg. [ende] bew. 5 {5}
289 OK Hendricus Hec als voormonder, bew. Timothe Duterleau {3}
290 OK Hendrickus Hec c.s. eyg. ende bew. 2 {2}
291 OK deselve eyg. [Hendrickus Hec], bew. Cristeaen van Sellen 2 {2}
292 OK Hendrick Hansen eyg., bew. Joel staatenboode 2 {2}
293 OK burgemr. Jan Arntsz eyg. ende bew. 6 hs. {6}
294 OK Sycke N., wed. wilen Elyas hellebardier c.s., weduwen, tesamen 4 {4}
295 OK Hendrick Hansen eyg., Jan Jelmers schrijver bew. 5 {5}
Lat. 47 fs.
(14 WE)
(fol. 4v)
296 OK Caerl van Tricht eyg. ende bew. met Douue Dirckx |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| ende Michiel Alberts schilder 6 {6}
297 OK Harmen Obbes eyg. ende bew. 3 {3}
298 OK hopman Symon brouwer eyg. ende bew. 5 {5}
299 OK Hendricus predicant eyg., Lauuerens de Veen rechtscholtes bew. 3 {3}
300 OK N., een weduwe in de Wolde eyg., bew. Willem Steffens, Jan van Vttert 2 {2}
301 OK Fockx |Andries| Selsma |Galileërkerkstraat| hopman eyg., bew. Hans hardhouwer ende Rinse Posck tesamen 2 - 1 pro deo {2}
302 OK deselve eyg. [Fockx Selsma] ende bew. met Ryemer hantschoemaeker 4 ss. {4}
303 OK de Munte ende zijn annexen 13 {13}
304 OK deselve [de Munte] eyg., bew. Cleincken 1 - ½ pro deo {1}
305 OK Claes Pitters eyg. 11 ss. met arme weduwen bewoont, en vermoegen niet - 11 halve pro deo aen weduwen {11}
306 OK Stynthen Gerryts eyg., medebew. Hans Pol met 2 weduwen tesamen 4, vermoegen ock niet - 1½ pro deo {4}
307 OK Janthen Bernts eyg., de huyrders sijn arme weduwen met 3 fs. {3}
308 OK deselve eyg. [Janthen Bernts], Meynert Lubberts bew. 1 fs. {1}
Lat. 58 fs.
(13 WE)
(fol. 5r)
309 OK Tziest van der Voort eyg., bew. Lieuue Feickes 2 {2}
310 OK de gewaldige |Abel Harmens Curiander, Galileërkerkstraat| 6 {6}
311 OK Taecke Cornelys timmerman eyg. ende bew. 1 {1}
312 OK Syerd Jelts eyg., [bew.] N. 1 {1}
313 OK dselve eyg. [Sijerd Jelts] noch een camer 1 - ½ pro deo {1}
314 OK Syu Harmen backers wed. eyg., bew. Sytze Jarges 5 {5}
315 OK Janthen Barnts eyg., bew. Gerthen N. wed. 1 - ½ pro deo {1}
316 OK Cornelys Cornelius |Galileërkerkstraat| cramer eyg. ende bew. 3 {3}
317 OK juffr. Wyckels wed. eyg. ende bew. 5 {5}
318 OK Jan Barntsz eyg. ende medebew. ende Pieter Langedorp 6 {6}
319 OK Pieter Jansen |Turfmarkt?| metselaar eyg. ende bew. Freerck Freerckxz 3 {3}
320 OK Jan Wouters |poppenmaker?| eyg., bew. Willemthen Cornelys, wed. N. 1 - ¼ pro deo {1}
321 OK deselve eyg. [Jan Wouters], een olde wed. 1 - ½ pro deo {1}
322 OK deselve eyg. [Jan Wouters], huyrder Anna Beernts vermach mede niet - ½ pro deo {1}
323 OK Jelle Pieters |Voorstreek?| eyg., bew. Harmen Ulckes brouwer 1 {1}
Lat. 38 fs.
(15 WE)
(fol. 5r)
324 OK Jacob Symons eyg., bew. twee vrijsters 1 {1}
325 OK Jacob Symons eyg. ende bew. met Robbert de Waddel tesamen 6 {6}
326 OK Gerryt Pieters c.s. eyg., bew. Marcus Marcus de Jonge tesamen 4 {4}
327 OK Hendrick Hansen eyg. ende bew. 4 {4}
328 OK Jan Lambertz |Over de korenmarkt?| eyg., bew. dr. Feye |Baverius| Gabbema |advocaat| 4 {4}
329 OK Ithen Rutgersdr eyg., bew. Reignerus Accronius |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| 4 {4}
330 OK Aryen Lennarts' erfgenamen eyg., bew. Adam Wouters 1 - ½ pro deo {1}
331 OK deselve eyg. [Aryen Lennarts' erfgenamen], bew. Eeck Fongers wed. 1 {1}
332 OK Arent Wabbes eyg., bew. Pieter in Slooten 3 {3}
333 OK Dirck Dircksz flasser |vlaskoper, Voorstreek (Vismarkt)| eyg., bew. Willem Andrys 3 {3}
334 OK deselve eyg. [Dirck Dircksz flasser] ende bew. 3 ss. {3}
335 OK deselve eyg. [Dirck Dircksz flasser], bew. Hette Gabriels snijder 2 {2}
Lat. 36 fs.
(12 WE)
(fol. 6r)
336 OK Jan Doeckes eyg. ende bew. 3 ss. {3}
337 OK Bartel Alias eyg., bew. Jacob Thomas snijder 3 {3}
338 OK Frans Alberts |hoedenstoffeerder, Koningsstraat| eyg. ende bew. 3 {3}
339 OK Hendrick Jansen eyg. ende bew. 4 met 1 distelleeroven {4}
340 OK Pieter Arentsz' erfgenaemen eyg., bew. Folckert Epema 5 {5}
341 OK Jan Jansen Duijf |Turfmarkt Oz?| eyg. ende bew. 4 {4}
342 OK Arien Lenardtsz' erfgenamen eyg., Wybrant Jans apotheecker c.s. bew. 9 fs., daeronder 1 disteleeroven {9}
343 OK Ithen Rutghers wed. eyg., bew. Jan |Jansz. van| Post |bakker| c.s. 4 fs. met 1 oven tesamen {6}
344 OK burgemr. Watze Elckes |Tuinen Zz?| eyg. ende bew. met die mouterie 8 {8}
345 OK deselve eyg. [burgemr. Watze Elckes] |Voorstreek Oz 20|, bew. vendrich Joris Gerrytsz 5 {5}
346 OK Arent Pieters |hoedenmaker?, bij de Vismarkt, Voorstreek Oz 18| eyg. ende bew. met Jan Hendrickx schoenmaeker tesamen 4 {4}
Lat. 54. fs.
(11 WE)
(fol. 6v)
347 OK Jan Lamberts |Voorstreek Oz 16| eyg., bew. Lauuerens Adamz met sijn swaeger Jacob Nolles 6 - ½ pro deo voor een wed. {6}
348 OK Hendrick Hansen |14| eyg., bew. Hans Claesen ende Haye Ruierdts schoenmaeker tesamen 5 {5}
349 OK Gerryt Pitters |12| c.s. eyg. [ende] bew. met Goslyck Pitters 5 {5}
350 OK Jelle Pieters |10| eyg. ende bew. 5 {5} |volgt steeg|
351 OK Jan Wouters |6| eyg., bew. Barent Geerts c.s. tesamen 4 {4}
352 OK Pieter Can |Voorstreek Oz 4, bij de Korfmakerspijp| eyg. ende bew. met Caarl Everts backer met die bacoven tesamen 11 fs. {11}
353 OK juffr. Wyckels wed. |Voorstreek Oz 2| eyg., bew. Watze Gheerts ende Steffen Thuenis tesamen 6 {6}
354 OK Gryet Thymens wed. eyg., bew. Cornelis Cornelis 4 {4}
355 OK Pier Hettes |glazenmaker?| eyg., bew. Sybe Wopckes, Barnt Rutgers schoenmaeker 5 {5}
356 OK Albert Dyerckxz ende Tyepke Reinners eyg. ende bew. 3 {3}
Lat. 54 fs.
(10 WE)
(fol. 7r)
357 OK Dirck Gerryts cangieter eyg. [ende] medebew. Pybe Rinses schoenmaecker 5 {5}
358 OK Claes Douues goltsmid eyg. [ende] medebew. Harco Wybes, Frans Eymes medebew. t'samen 6 {6}
359 OK Claes Douues goltsmid eyg., bew. mr. Epe Stoltenburgh |procureur postulant| vermach niet 3 - 1½ pro deo {3}
360 OK deselve |Korfmakerstraat Nz?| eyg. [Claes Douues goltsmid], bew. Thys Jansen corfmaeker 2 {2}
361 OK Dyerck Dirckxz coperslaeger erfgenamen eyg., bew. Harmen Mensesz corfmaeker 2 {2}
362 OK Pier Hettes eyg., bew. Sent Scheltes corfmaeker 2 {2}
363 OK juffr. Wyckeles wed. |Korfmakersstraat Nz 1| eyg., bew. Marten Ghysbertsz corfmaeker 2 {2}
364 OK deselve eyg. [juffr. Wyckeles wed.], bew. Jan Pitters corfmaeker 1 {1}
365 OK deselve eyg. [juffr. Wyckeles wed.], Pieter Hansen snijder bew. 1 {1}
Lat. 24 fs.
(9 WE)
(fol. 7v)
366 OK deselve eyg. [juffr. Wyckeles wed.], bew. Marcus Verspeeck 3 {3}
367 OK deselve eyg. [juffr. Wyckeles wed.], bew. Harmen Martens corfmaeker 2 {2}
368 OK deselve eyg. [juffr. Wyckeles wed.], bew. den raetsheer dr. Peter |Petrus Joannis| Runige |Runia| 6 {6}
369 OK deselve eyg. [juffr. Wyckeles wed.], Claes Wopkes bew. 1 {1}

C Keimpema Espel       >> begin

vgl. Eekhoffs versie
... - Korfmakersstraat Zz - ... - Druifstreek - Zwitserswaltje - Ossekop - Weaze - Berlikumermarkt - Oude Oosterstraat
* Godswil of Godswel?
* Totaalsom volgens optelling van de laterus-bedragen bedraagt 823-5-0; de totaalsom volgens optelling van de individuele bedragen bedraagt 827-1-8; Jurien Hendricx verklaart evenwel 822-15-0 ontvangen te hebben. Naderhand werd daar nog eens 3 carolusgulden van afgetrokken.
* totaal aantal schoorstenen bedraagt 621, daarvan gaan er 73 af als insolvent.
(fol. 1r)
Copie.
Op huiden den 7 juli 1606 sijn uytte Raede deeser stede Lijeuwarden als commesariën bij den forschreven Raede gecometert Jurien Hendrickz, borgemeister der forschreven stede, ende Ipe Meijnerts, altans gesworen gementsman der stede forschreven, omme hen met overroepenghe van den e. hopman Dirck Janssen beschrivinghe te doen van hertsteden, oevens ende goutsmits fernoesen, smitten ende diergelicke, breder in de placate uyttgedruickt ende resorterrende ende geleghen in Kempema Espelde.
370 K Jan Harmens eyg. {6} ontf. 9-0-0
371 K Jan Dirckssen eyg. (2); dyeselve met 1 smitte (1): {3} ontf. 4-10-0
372 K Dirck Janssen hopman van Kempema Espel {3} ontf. 4-10-0
373 K dr. Otte Sualua |advocaat, Tweebaksmarkt of Herestraat?| eyg. {10} ontf. 15-0-0
374 K Jan Mijcgels bew., |Regnerus?| Bras eyg. {3} ontf. 4-10-0
375 K Baltes Wijllems |torenblazer?, Blokhuissteeg?| eyg. {4} ontf. 6-0-0
376 K Rijntse Andris bew., Bauck Wijbes, Gerrit Wijbes' dochter, eyg. {7} ontf. 10-10-0
377 K Bauck Wijbe Hettes' huysvr. bew. ende Trincke eyg. {6} ontf. 9-0-0
378 K Wijnolt Mijnnes ende Lijeuve Gerbens huierders ende Jan Willems van Harlingen eyg. (5), met 2 oevens: {7} ontf. 10-10-0
379 K Wijllem Jansen bew. ende Eene Jan Sijmens eyg. {7} ontf. 10-10-0
380 K Huibert Jansen |Cath?, apotheker| eyg. {6} ontf. 9-0-0
381 K Wijllem Jansen Ferlan bew. ende Arnt Andris eyg. {5} ontf. 7-10-0 K [Lat.] 100-10-0
Latris 67 ss.; aen gelt 100 car. gld. ende 10 st.
(12 WE)
(fol. 1v)
382 K Jan Sents |hopman?, Blokhuissteeg?| eyg. {5} ontf. 7-10-0
383 K Lijsbet Jaspers eyg. (4); deselve 1 brouketel (2); deselve 1 jest |Fries iest = eest, inz. drooginrichting voor cichorei| (2): {8} ontf. 12-0-0
384 K Egbert Karstes |Groentemarkt Oz| eyg. (6); deselve 2 oevens: {8} ontf. 12-0-0
385 K Homme Gosses bew., Lijeuve Mellema weesen eyg. {3} ontf. 4-10-0
386 K Tijardt Duickes bew., eyg. uyt supra [Lijeuve Mellema weesen] {5} ontf. 7-10-0
387 K Jochem Faeber bew., eyg. uyt supra [Lijeuve Mellema weesen] {3} ontf. 4-10-0
388 K Jacop Meuis eyg. 4 ss. ende jyesten [?], gecort van een appenterde - paper 0-15-0 K {4} ontf. 5-5-0
389 K Aebelijn Franckene bew. ende Sijmen Jansen eyg. {3} ontf. 4-10-0
390 K Jacob Meuis bew. ende Lijsbet Jaspers eyg. {1} ontf. 1-10-0
391 K Imck naijster bew. ende Lijsbet Jaspers eyg. {1} ontf. 1-10-0
392 K Berber moey appeltoyt horderse ende Huibert Jansen eyg. ende bew. om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
393 K Eene Jan Sijmens eyg. {6} ontf. 9-0-0
394 K Ernst Goslinghe huirder ende Eene Jan Sijmens eyg. {3} ontf. 4-10-0
395 K dr. |Sixtus van| Peijma |advocaat| bew. ende Jan Willems [eyg.] {3} ontf. 4-10-0
396 K Nelttije Frerckx bew. ende de muntemeister [Willem van Viersen] eyg. {2} ontf. 3-0-0
397 K Griet Wijlckes bew. ende eyg. uyt supra [muntemeister Willem van Viersen], pauper 15 st. gecort {2} ontf. 2-5-0
398 K Teuen Harmens bew. ende Hendr. Pauvels eyg. {1} ontf. 1-10-0
399 K Hijl Dirckx bew., eyg. ut supra [Hendr. Pauvels] {1} ontf. 1-10-0
400 K Dirck Jansen hofsbode eyg. {3} ontf. 4-10-0
401 K Bartemeuis Fraterman |Oude Oosterstraat Nz, nabij Herestraat| eyg. {4} ontf. 6-0-0
402 K Johannes Franckena bew., Wijtse Rijmers eyg. {4} ontf. 6-0-0 K [Lat. 104-5-0]
Latris 71 ss.; daeronder moet er 1½ ss. afgaen foer een apponterde ende voer 2 arme frouwe; aen gelt 105 gld. [!]
(21 WE)
(fol. 2r)
403 K Sijppe Jochems eyg., Nij[h]ouve ende aldaer befonden, alsnoch sijnde nycgel [lees: nihil?] |nije gevel? gladde/glasuerden/groene gevel?|, begen toe bou[wen] {0} ontf.
404 K Johannes Bernardes |Oude Oosterstraat| bew. ende eyg. Janttien Otten wed. {5} ontf. 7-10-0
405 K Cornelis Faber |Oude Oosterstraat| eyg. {3} ontf. 4-10-0
406 K Lijsbet Douve Tijsses' wed. eyg. {7} ontf. 10-10-0
407 K Om Peter munteknecht bew., eyg. de muntemeister [Willem van Viersen] {1} ontf. 1-10-0
408 K Cornelis van Aeniem bew. ende Wijtse Rymers stadtsmetseler eyg., 7 ss., daeronder 2 daer schamelle weduen bruicke, daer om Gotswil wonen, papris - paper 3-0-0 K {7} ontf. 7-10-0
409 K Foppe Groustens |Tweebaksmarkt Wz 51| bew. eyg. {8} ontf. 12-0-0
410 K Ernst Jansen |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| bew., eyg. Jan Sens bij die Broll {4} ontf. 6-0-0
411 K Lijeuve Bauckes eyg. {4} ontf. 6-0-0
412 K Ints Lammert eyg. {2} ontf. 3-0-0
413 K Hans Wrbens eyg. 5 ss., daervan 2 weduen daer om Gotswil wonen - paper 3-0-0 K {5} ontf. 4-10-0
414 K Imck Gerbens |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366| eyg. 2 ss. daervan de eene ss. om Gotswil - paper 0-15-0 K {2} ontf. 1-10-0
415 K Trin Jous bew., Loll Pijers' erfgen. tot Sneck eyg., paperis - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
416 K Trijn Kuorts bew., doch Jan Fransen, backer op Tuinen, aan te spreeken, die inwonder om Gotswil - paper 0-15-0 {1} ontf. 0-15-0
417 K Aemerens Jacops bew. ende Jan Frans eyg., doch sij om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
418 K Nijes Ketels bew., eyg. Pijer Hettes {3} ontf. 4-10-0
419 K Teuis Jansen bew., eyg. Pijtter Harinx {2} ontf. 3-0-0
420 K Pijtter Haerings |Korfmakersstraat| eyg. {2} ontf. 3-0-0
421 K Ernst van Harrinsma bew. ende Obbe Asses' erfgenamen eyg. {6} ontf. 9-0-0
422 K dr. |Hayo| Elckema |Eelkema/Eelcoma, advocaat| bew., eyg. Aefke Allerts {8} ontf. 12-0-0
423 K Hartman Bernardi |korfmaker, Korfmakersstraat| eyg. {2} ontf. 3-0-0 K [Lat.] 101-5-0
Latris 74 ss. ende 6½ ss. daer aponterde ende dye om Goetswille woenen; aen gelt 101 gld en 5 st.
(21 WE [ontvangen 20])
(fol. 2v)
424 K Worp Jelles |Korfmakersstraat Zz| eyg. {2} ontf. 3-0-0
425 K dr. |Hector| Reen |Rheen, advocaat; bij de Munt, Tweebaksmarkt Oz| bew., eyg. Jan Harmens in Pot {4} ontf. 6-0-0
426 K Tijart Gaebes |Tweebaksmarkt Oz| eyg. {3} ontf. 4-10-0
427 K Jaerg Knief |klerk ter provinciale griffie, Tweebaksmarkt Oz| eyg. {7} ontf. 10-10-0
428 K Roelof Sijmens |Tweebaksmarkt Oz| stadeboode bew. ende Maijcke in Sleutelle eyg. {3} ontf. 4-10-0
429 K Tacke Machgijels |Tweebaksmarkt Oz, aan de Oz van het diept| eyg. {3} ontf. 4-10-0
430 K Wijtse Rijmers |Tweebaksmarkt Oz| metseler eyg. {3} ontf. 4-10-0
431 K Aernt Eeuarts bew., eyg. Eylert Meynerts |kramer? Tweebaksmarkt Oz|, 3 ss., daerfan die eene om Gotswil bew. wort (3); die selfden een smitte (1) - paper 0-15-0: [N.B. 'smitte' doorgehaald] {4} ontf. 4-10-0
432 K Acht Eepes bew., eyg. Eylert Meynerts |Tweebaksmarkt Oz|, 2 ss., daervan den eenen om Gotswil, pauris - paper 0-15-0 K {2} ontf. 1-10-0
433 K Dije Sijpckes |Tweebaksmarkt Oz| bew., eyg. Botsma tot Wyrdem eyg. {2} ontf. 3-0-0
434 K Bauck Cornelis bew., eyg. uyt supra [Botsma tot Wyrdem], pauris, om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
435 K Barnardis, diener des gotlicken wort, bew. ende Botsma tot Wyrdem eyg. {5} ontf. 7-10-0
436 K Jantijen Cornelis Scholder wed. bew. ende Neltijen Dirck Bors eyg., 6 ss., daervan een om Gotswil - paper 0-15-0 {6} ontf. 8-5-0
437 K Grijet Jan Aernts bew., Neltijen [Dirck Bors] eyg., 1 ss., daervan die helf om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
438 K Anne Jacops bew., Neltijen [Dirck Bors] fors. 1 ss., die helf om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
439 K Neltijen [Dirck Bors] selfs bew. eyg. {1} ontf. 1-10-0
440 K Trijn Feddes bew. nast Neltijen Mors {2} ontf. 3-0-0
441 K Broer Heeres bew., Harmen korfmaker {1} ontf. 1-10-0
442 K Wobbe Bouves eyg. {1} ontf. 1-10-0
443 K Jetse Tijartssen bew., Alcke van Noerenborg {1} ontf. 1-10-0
444 K Maeri Jans bew., Alcke [van Noerenborg] voers. om Gotswil - paper {1} ontf. 0-0-0
445 K Auck bew., Alcke [van Noerenborg] voers. om Gotswil - paper {1} ontf. 0-0-0
446 K Harmen Berns bew., Eylert Meijn[ert]s {1} ontf. 1-10-0
447 K Anne Johannes bew., Eylert [Meijnerts] voers. {1} ontf. 1-10-0
448 K Alcke Wijttes eyg. {1} ontf. 1-10-0
449 K Pijtter Lijauckes bew., Huighe eyg. tot Francker {1} ontf. 1-10-0 K [Lat. 79-10-0]
Latris 58 hs.; daeronder 6 hs. daer bij aponterde bewoen ende schamel soldat-wijver; aen gelt 78 gld. [!]
(26 WE)
(fol. 3r)
450 K Hans brandewinbrander bew., Aernt kruidenier te bewenthebben daervan als eyg. (1); dieselve die brandewinskeetelen (1): {2} ontf. 3-0-0
451 K Janttijen Gerrits bew., Jan Gulcker eyg. {1} ontf. 1-10-0
452 K Grijet Rijtsckes bew., de [Jan] Gulcker voers., foer haer part om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
453 K Jan Gulcker eyg. {1} ontf. 1-10-0
454 K Meijnts Kornelis eyg. 1 ss., die heelft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
455 K Wijbe Douves eyg. {1} ontf. 1-10-0
456 K Aerijen Jans metseler |Wirdumerpoort?| eyg. {2} ontf. 3-0-0
457 K Gijtscke Lammerts bew., eyg. Aerijen [Jans] metseler, 1 ss., die helft om Godswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
458 K Trijn Jans bew., Aerijen [Jans] fors. 1 ss., die helft om Godswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
459 K Albert Klaessen bew., Dirck Reijners als bewinthebben, daeraef {2} ontf. 3-0-0
460 K Sijbren Johannes bew., Janttijen Gerrits eyg. {2} ontf. 3-0-0
461 K Doed Reijners ende Anne Sijckes bew., Jan Brant eyg. ende wonen om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
462 K Anne Jans bew., Kort Andris eyg. - paper 2-5-0 K {3} ontf. 2-5-0
463 K Grijet Hendrickx bew., Aebel |Jans, Nieuwe Oosterstraat| kamerboode als eyg., om Gotswil - paper 0-15-0 K {2} ontf. 1-10-0
464 K Sijbren Jans bew., Johannes Auchestines, statebode gewest, sijn erfgenam eyg., om Gotswil - paper 0-15-0 {1} ontf. 0-15-0
465 K Bastijaen backers wed. bew. ende Reijner Jans tot Harlinghen eyg. 4 ss., daervan die 2 om Gotswil bew. - paper 3-0-0 {4} ontf. 3-0-0
466 K Faeletijn van Luick bew. ende eyg. Jan van Eelle, 1 ss., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
467 K Jancke Jans wed. bew. ende eyg. Jan van Eelle, bew. 1 ss., daervan die heelft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
468 K Janttijen ende Aeff bew. toesamen ende Jan [van Eelle] uyt supra 1 ss., daervan dye heelft om Gotswil - paper 0-15-0 {1} ontf. 0-15-0 K [Lat. 30-0-0]
Latris 29 hs.; hyeronder 10 hs. bij aponterde ende bij soldat-wijven bewoenen; aen gelt 28 gld. 10 st. [!]
(19 WE)
(fol. 3v)
469 K Rijnts Jorrits bew., Jan van Eele eyg. 1 ss., daervan die heelft - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
470 K Jan van Eelle noch een kaemer leechstande, Nijes Berns bew. om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
471 K Griet Martens bew., Jan van Ile 1 ss., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
472 K Tijerck byersdragers wed. bew., Jan van Ille als eyg., om Gotswil har part - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
473 K Horstu[?] Daliuing[?] |Dalving|, een flaming, bew., Jan van Ille als eyg. {1} ontf. 1-10-0
474 K Nijcolaeij hovenier bew., Lijsbet Jacop Jans' kynderen eyg., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
475 K Eeuert Dongher van Noeremborg, gefanghen, Jan van Elle eyg., die helf om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
476 K Wijllem |Turfmarkt?| tondragher bew., Hendrick Jochems |koopman?| eyg. - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
477 K Hendrick Jochems' somerhuis, 1 ss. {1} ontf. 1-10-0
478 K Sijne statebode eyg. 2 ss., dye 1 ss. om Gotswil - paper 0-15-0 K {2} ontf. 1-10-0
479 K Anne Jans bew., Egbert Gruiter |klerk ter secretarie, Nieuwe Oosterstraat Zz of Nz?| eyg. {2} ontf. 3-0-0
480 K Jacop Sijbes bew., Egbert |de| [Gruiter] uyt supra {2} ontf. 3-0-0
481 K Sijmen Jacops bew., Pijtter Jelis eyg., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {2} ontf. 1-10-0
482 K Hegman Sijbes |Herman of Heiman?, herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| eyg. bew., 2 ss. ende geft maer anderhalf - paper 0-15-0 K {2} ontf. 2-5-0
483 K Jan Wijllem bew., Jan Matissen |klerk Hof van Friesland?| eyg. {1} ontf. 1-10-0
484 K Jan Andris spelman bew., Jan [Matissen] voers., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
485 K Jurien Bendickttes bew., Jan [Matissen] voers., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
486 K Sijdts Oedses bew., Albert Eeuarts |Boner?| eyg., dye helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
487 K Aebreham Aebes eyg. {1} ontf. 1-10-0
488 K Romcke Mennes bew., Mathis Jan Bancken eyg. {1} ontf. 1-10-0 K [Lat. 26-5-0]
Latris 25 ss.; hyeronder 7½ hs. bij aponterde ende soldat-wijeve ende aerme luyde om Got wille bewont woert; an gelt 26 gld. 5 st.
(20 WE)
(fol. 3v)
489 K Tijetse Klasen bew. om Gotswil - paper 1-10-0 K {1} ontf. 0-0-0
490 K Pijebe Johannes bew., Hendrick [Jochems] eyg., 1 ss., die helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
491 K Dijrck Jansen bew., Hendrick Jochems eyg. {1} ontf. 1-10-0
492 K Jan Jansen bew., Hendrick [Jochems] uyt supra, die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
493 K Kuort Hendrickx bew., Jan Hock eyg., die heelft om Gotswel - paper 0-15-0 K {2} ontf. 1-10-0
494 K Berber Gerts eyg., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {2} ontf. 1-10-0
495 K Marten van Noerenborg bew., Trijn Morre eyg., die helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
496 K Hijlttie Joris bew., Jan Hock eyg., 1 ss., geft maer 14 st. - paper 0-16-0 K {1} ontf. 0-14-0
497 K Frijscke Franses eyg. {2} ontf. 3-0-0
498 K Crijsteijan Friborg bew., Steffen schroer die helft om Gotswel - paper 1-10-0 K {2} ontf. 1-10-0
499 K Aebreham Jacops tymmerman {1} ontf. 1-10-0
500 K Anno Kaspers bew., Jan Hock voers., 2 ss. ende geeft maer 15 st. - paper 2-5-0 K {2} ontf. 0-15-0
501 K Dijrck Pijtters Blende om Gotswel - paper 1-10-0 K {1} ontf. 0-0-0
502 K Anne Feddes leggende onder een kom[pag]ni, Tijart van Emmega 1 ss., die helft Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
503 K Eltscke van Stratsborg |Druifstreek Oz?| bew., Wijllem harnasmacker eyg., die helft om Gots[w]el - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
504 K Sijbe Sapes |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50; Druifstreek Oz?| bew., Wijllem [harnasmacker] uyt supra, 2 ss., betaelt maer 45 st. - paper 0-15-0 K {2} ontf. 2-5-0
505 K Rommart Syckes |bij het olde Blokhuys, Druifstreek Oz?| schriver eyg. {3} ontf. 4-10-0
506 K Sacke Aebema |Druifstreek Oz?| bew., Jan Hock {3} ontf. 4-10-0
507 K Hiecli[?] eyg. voer Jan Hock 15 st., deselve 2 kaemers - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
508 K Pijtter Kemgae[?] |Lemgae, uit de stad Lemgo?; Druifstreek Oz?| bew., Jan Hock {3} ontf. 4-10-0
509 K Luickes Frijes bew., Pijtter |Jansen| Kluiter |oorspr. betekenis kluchtspeler?; op de plaats v.h. voorm. Herenhof, Druifstreek Oz?| eyg. {3} ontf. 4-10-0
510 K Aeltije Gerrits |Druifstreek Oz?, nabij Zhoek Nieuwe Oosterstraat| bew., Jan Hock voers., dye helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
511 K Tijetske Baerthe eyg. {1} ontf. 1-10-0
512 K Claes Jelis stoeldrayer bew., Bartel Fraterman eyg. papris, 15 st. voer schamele wed. - paper 0-15-0 K {2} ontf. 2-5-0 K [Lat. 41-4-0]
Latris 39 ss.; hyeronder 11½ hs. dye bij aponterde bewoene ende arme soldat-frouwe; an gelt 41 gld. 15 st. [!]
(24 WE)
(fol. 4v)
513 K Gerrit Alberts eyg. {1} ontf. 1-10-0
514 K Gerrit Kornelis |Oude Oosterstraat?| bew., Flip Kornelis |Philippus Cornelis, schrijver v.d. overste Taco Van Hellinga?| eyg. {2} ontf. 3-0-0
515 K Jan Wijllems bew., sijn wyef suster eyg. - paper 1-10-0 {1} ontf. 0-0-0
516 K Roelof tur[f]dragher huirman {1} ontf. 1-10-0
517 K Roelof |Clasen?| statebode bew., Nijelttijen moer eyg. {4} ontf. 6-0-0
518 K Claes Janssen eyg. {2} ontf. 3-0-0
519 K Jan Jansen popmacker bew., Kuiper eyg. {2} ontf. 3-0-0
520 K Lijsbet Jochems bew., Jan Jansen eyg., die helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
521 K Hans van Paterborg bew., Jan Hock, dye helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
522 K Sijcke Suickerdoes bew., Jan [Hock] fors., die helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
523 K Bernt byerdragher bew., Jan Hock voers., die helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
524 K Wijllem van Berg bew., Jan Hock voers., die helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
525 K Jan Juriens bew., Jan Hock voers., die helft om Gotswel - paper 1-10-0 K {2} ontf. 1-10-0
526 K Bartel byerdrager bew., Jan [Hock] voers., die helft om Gotswel - paper 1-10-0 K {2} ontf. 1-10-0
527 K Harmen van Blickxem bew., Jan [Hock] voers. {1} ontf. 1-10-0
528 K Gerrit Lous bew., Jan Hock voers., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
529 K mijnheer [Gellius] Hijllema [|Oude Oosterstraat| raadsheer] eyg. {7} ontf. 10-10-0
530 K Hendrick Haen [?] eyg. {3} ontf. 4-10-0
531 K Aerijen Jacops |schrijver?, Zwitserswaltje?| eyg. {4} ontf. 6-0-0
532 K Hendrick Martens eyg. {2} ontf. 3-0-0
533 K Pijtter hanschoenmacker, Tyepcke blecker {2} ontf. 3-0-0
534 K Hoijte Obbes |deurwaarder?, Zwitserswaltje?| eyg. {3} ontf. 4-10-0
535 K Flijppes Kornelis |vgl. 514| schriver {4} ontf. 6-0-0
536 K Pijtter Jansen |Ossekop?| kaemerbode {7} ontf. 10-10-0
537 K Andris Folckerts bew., Wijtse Metser {3} ontf. 4-10-0
538 K Boete Wijbrans bew., Wijtse [Metser] voers. {3} ontf. 4-10-0 K [Lat. 83-10-0]
Latris 62 hs.; heronder 6 hs. dye bij aponterde ende arme soldats frouwen ende dye om Goetwylle gaen; aen golt [!] 84 gld. [!]
(26 WE)
(fol. 5r)
539 K Jan Hendrickx ontfangher |Ossekop 9| eyg. {7} ontf. 10-10-0
540 K mijnheer [Rombertus] Wijllemborg [|Uylenburg Ossekop 11| raadsheer] eyg. {8} ontf. 12-0-0
541 K juffr. Jel Aelue bew., eyg. Bartelmes Aeckes, 5 ss., noch een morck [?] {6} ontf. 9-0-0
542 K Bartel Hendrickx eyg. {3} ontf. 4-10-0
543 K Aerijen Wijllems eyg. {4} ontf. 6-0-0
544 K Tijerck Tijerckssen eyg. {3} ontf. 4-10-0
545 K Hendrick Janssen lertouwer bew. ende Lijsbet Jacop Janssens eyg. {4} ontf. 6-0-0
546 K Aerijen Jacops eyg. {5} ontf. 7-10-0
547 K Tijets Wijdmers bew. ende Jacop Janssen tot Harlingen eyg., 3 ss. nyet mer dan 45 st., facit - paper 2-5-0 K {3} ontf. 2-5-0
548 K Suer Suers bew. ende eyg. uyt supra [Jacop Janssen tot Harlingen], 2 ss., nyet meer dan 45 st. - paper 0-15-0 K {2} ontf. 2-5-0
549 K Gerrit Fries bew., eyg. uyt supra [Jacop Janssen tot Harlingen] {1} ontf. 1-10-0
550 K Luibert Jansen bew., eyg. [Jacop Janssen tot Harlingen] fors. {1} ontf. 1-10-0
551 K Albert Alberts |Zwitserswaltje, ten Z. van het diept| bew., eyg. [Jacop Janssen tot Harlingen] fors. {1} ontf. 1-10-0
552 K Tanneke nae[i]ster bew., [eyg.] uyt supra [Jacop Janssen tot Harlingen] {1} ontf. 1-10-0
553 K Sijbe Janssen brouer bew. ende Dirck Gauckes eyg. (1); deselve 1 brouweri (2); ende 1 jest (2): {5} ontf. 7-10-0
554 K Jan Feijckes eyg. 2 ss. ende hefter nyet meer dan 45 st. betalt - paper 0-15-0 K {2} ontf. 2-5-0
555 K Jelle Hessels |Weaze| gortmacker eig. (3); dieselfde een jest (1): {4} ontf. 6-0-0
556 K Baucke Iedes wed. eyg. {3} ontf. 4-10-0
557 K Sapck Gerrits eyg. {1} ontf. 1-10-0
558 K dr. Sijcke van Deckema |statenlid Westergo| bew. en Julius van Eijssinghe eyg. {11} ont. 16-10-0
559 K Trin Jans ende Sapck [Gerrits] fors. eyg. {1} ontf. 1-10-0
560 K Jan Kuorts bew. ende Idsert Aeges eyg. {1} ontf. 1-10-0
561 K Jan Sijmens bew. ende Jan Sents eyg. {2} ontf. 3-0-0 K [Lat. 114-15-0]
Latris 79 hs.; hyeronder 2½ hs. daer bij aponterde bewont woert ende aerme soldat-frouwe; aen gelt 114 gld. ende 15 st.
(23 WE)
(fol. 5v)
562 K Jan Hanckes eyg. {1} ontf. 1-10-0
563 K Sijordt Martens eyg. {1} ontf. 1-10-0
564 K Jan Jansen metseler bew. ende Hendrick Pouvels eyg., die he[l]ft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
565 K Hijlck Nannes bew., Hendrick [Pouvels] fors., dye helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
566 K Albert Alberts bew., Hendrick [Pouvels] fors. {1} ontf. 1-10-0
567 K Griet Joris bew., Hendrick [Pouvels] fors., die helft om Gotswil, facit - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
568 K Mari Rijnckx bew. ende Hendrick Pouvels eyg., die helft om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
569 K Grijet Wijgers bew. om Gotswil - paper 1-10-0 K {1} ontf. 0-0-0
570 K Alcke Hanses ofte Alck Faes - paper 1-10-0 K {1} ontf. 0-0-0
571 K Aebe Jansen bew., Albert |Freericx?| pelser eyg., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
572 K Trijen Oets [?] bew., Albert pelser eyg., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
573 K Luibbert Pijtters bew. ende Foeckel Jans wed. eyg. {1} ontf. 1-10-0
574 K Bernt Roelofs eyg. {1} ontf. 1-10-0
575 K Obbe Sijmens eyg. {1} ontf. 1-10-0
576 K Grijet Heeres bew. ende Kornelis backer eyg., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0 K [Lat.] 14-5-0
Latris 15 hs.; hyeronder 5½ hs. dye bij aponterde ende aermen bewoent woerden; aen gelt 14 gld. 5 st.
(15 WE)
(fol. 6r)
577 K Gatse Douves, Cornelis backer eyg., die helft om Gotswil - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
578 K Claes Weges bew., mr. Pitter eyg. (1); Grijet Jans bew., mr. Pitter eyg. (1); ende Pitter heeft 45 st. betalt, die rest om Gotswel - paper 0-15-0 K {1} ontf. 2-5-0
579 K Ael Reijners bew. ende Eylert Focles eyg., om Gotswil - paper 1-10-0 K {1} ontf. 0-0-0
580 K Eijlert Fockles eyg. {1} ontf. 1-10-0
581 K Rijordt Rijtsckes bew. ende Jetse Ieges schansmeister eyg. {2} ontf. 3-0-0
582 K Bets Roelofs wed. bew. ende Albert Claessen tot Goutem eyg., daervan een schamele wed. komt 15 st. - paper 0-15-0 {2} ontf. 2-5-0
583 K Douve Jorijens bew. ende eyg. de wed. van Jacop Jansen {1} ontf. 1-10-0
584 K Marten Tackes bew. ende Jacop Andris eyg. {1} ontf. 1-10-0
585 K Aernt Aerijens eyg. {1} ontf. 1-10-0
586 K Jacop Andris eyg. {2} ontf. 3-0-0
587 K Janttijen Groets eyg., 1 ss. ende geeft maer 15 st. - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
588 K Anne Theuis bew. ende Jan Walckes' dochter eyg., ende geeft maer de helft, belopt 15 - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
589 K Sijbbel Martens bew., Jan Walckes' [dochter] fors. - paper 1-10-0 K {1} ontf. 0-0-0
590 K Gerben Romckes bew., Jan [Walckes' dochter] fors., 1 [!] ss. ende geeft maer die heelft - paper 1-10-0 K {2} ontf. 1-10-0
591 K Jacob Salues |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| bew. ende Jacop Rommert tot Gronninghen eyg. {2} ontf. 3-0-0 K [Lat. 23-5-0]
Latris 20 ss.; hyeronder 5½ hs. daer bij aponterde bewont worden ende bij arme soldat-frouwen; aen gelt 21 gld. 15 st. [!]
(15 WE)
(fol. 6v)
592 K Lourens Fre bew. ende Worp Jelijs eyg. {3} ontf. 4-10-0
593 K Tijedt Meijnert bew. ende Jan Sents eyg. {1} ontf. 1-10-0
594 K Hendrick Pouvels toebehoren, befonden 1 ss. {1} ontf. 1-10-0
595 K Sijts Sijtssen bew. ende Hendrick Pouvels toebehoren voer nychel [lees: nihil?] - paper 1-10-0 K {1} ontf. 0-0-0
596 K noch voer Hendrick Pouvels befonden een woening ledichstaan {1} ontf. 1-10-0
597 K Pijtter Wijbes bew., Johannes wyelmacker becrodet {1} ontf. 1-10-0
598 K Jouck Romckes bew., Pytter gesworen wacker |waker| afte[r] die schoele eyg., 1 ss., die helfte om Gotswil - paper 0-15-0 {1} ontf. 0-15-0
599 K Dominicus Albert eyg., daervan 1 wed. om Gotswil - paper 0-15-0 K {4} ontf. 5-5-0
600 K Wessel Alberts |linnenwever, Ossehiem| eyg. {3} ontf. 4-10-0
601 K Harmen Karstes bew. ende Jan Duickes Schotsman eyg., die reste papris - paper 0-17-8 K {3} ontf. 4-2-8
602 K Brecht Gosses in Dockum bew. ende Roelof in die Peperstrat eyg., die rest is papris - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
603 K Gerben weever bew., Jan laedmacker eyg., die rest is papris - paper 2-5-0 K {3} ontf. 2-5-0
604 K dye caemer Jan laedmacker die naest, die rest is papris - paper 1-10-0 K {2} ontf. 1-10-0
605 K Reijner Jansen, moller tot Harlingen, eyg., nae die kaemer ledichstaan, dye rest is papris - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
606 K Pijtter moller bew. ende Reyner [Jansen] als eyg. tot Harlingen {2} ontf. 3-0-0
607 K Maycke Sijmens bew. ende Bartel Hendrickx toebehort {2} ontf. 3-0-0 K [Lat. 36-7-8]
Lateris 30 hs.; daeronder 6½ hs. daer bij aponterde bewont woerden ende bij aerme soldats weduwe; an gelt 35 gld. 5 st. [!]
(16 WE)
(fol. 7r)
608 K Aeff Thoenis bew., Bartel Hendricks toebehoeren, die rest is papris - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
609 K Aemerents Entes bew. ende Bartel Hendricks toebehoren {1} ontf. 1-10-0
610 K Pijtter Romckes bew. ende Aerijen metseler toebehoeren, dye reste is papris - paper 1-10-0 K {3} ontf. 3-0-0
611 K Jacop Roelofs bew. ende Hendrick Pauvels eyg., die reste is papris - paper 0-15-0 K {1} ontf. 0-15-0
612 K Meijnert Caspers bew. ende Hendrick Pauvels eyg. (4); dyeselfde 1 foernoeis (1), die rest is papris - paper 3-0-0 {5} ontf. 4-10-0
613 K Hendrick Gerrits eyg. {5} ontf. 7-10-0
614 K mijnheer [Johannes] Sackema [|Berlikumermarkt 17| raadsheer] eyg. 9 ont. 13-10-0
615 K mr. Jacop Fos |chirurgijn, Oude Oosterstraat| eyg. {6} ontf. 9-0-0
616 K Belij Hendrickx eyg. {5} ontf. 7-10-0
617 K Maeri Bartels eyg. {3} ontf. 4-10-0
618 K Gertke Tijardts bew. ende Mari Bartels eyg. {3} ontf. 4-10-0
619 K Stoffel Stoffels bew. ende Aerijen metseler eyg. {3} ontf. 4-10-0
620 K Wijbren Eckes |Eeckes| wachtmr. {4} ontf. 6-0-0
621 K Tijerck Eppes onderwachtmr. {3} ontf. 4-10-0
619 K [Lat. 72-0-0]
Latris 52 hs.; daeronder 4 hs. bij aerme luyden bewoenen; aen gelt 72 car. gld. Ende soe yn 't gehel Espel aen gelt ontfangen fan dye hs. dye some fan 822 car. gld. 15 st. Orchonde mijn hant den 27 ochtober [1606], [w.g.] Jurien Hendricx, 27 ochtob. 1606, 42.
Somma totalis 621.
Somma 822-15-0.
Hier afgetoegen 3 kar. gld. voor 2 scaemelle weduen, blijft suiever geldt 819-15 st. Orconde onse handen den 27 october 1606, [w.g.] Dirck Jansz, 1606; dit is Eeppe Mijenners eygen merck.
(14 + 16 + 30 + 49 + 44 + 45 + 43 + 12 = 252 h.; 621 schoors. WE)

D West-Keimpema Espel       >> begin

Weaze Wz - Naauw Zz - Peperstraat - Weaze Wz - Wirdumerdijk Oz? - Oude Lombardsteeg? - Nieuwestad Zz - Wirdumerdijk Wz?
(fol. 1r)
Register van de beschrijvinge, ontfangh, collectatie ende resten der schorstenen ende heertsteden van West Keijmpema Espel binnen Lieuwarden, gedaen bij Cornelis Cornelisz, schepen, ende Doede Hilbrandts, gesworen gemeentsman, als daertoe utten Rade gecommittert, met overroepinge van de hopman Aucke Broersz, invoegen naevolgende, anno 1606.
622 WK Tewis Jochums {2} ss., daervoor betaelt hebbende 3-0-0
623 WK Gerben Jansz wagenaer {1} ss. 1-10-0
624 WK Thijs Lieuwes wagener {1} ss. 1-10-0
625 WK Lambert Hendricx {2} ss. 3-0-0
626 WK Tiam Pyckes 0-15-0
627 WK Jan Hansz pauper 0-15-0
628 WK Johannis Pyckes pauper 0-15-0
629 WK mijnheer [Johan] Sandius [|Weaze Wz| raadsheer] {5} ss. 7-10-0
630 WK Pyter Pyters houtcoper {3} ss. 4-10-0
631 WK Pyter Rommerts |lakenbereider, Weaze| huysinge bewoont van Gerleff Boeles {4} WK 6-0-0
632 WK Geert Gysberts uuytdraeghster {3} ss. 4-10-0
633 WK Dirck Reyners {3} ss. 4-10-0
634 WK Roeleff Harmens huysinge {3} ss. 4-10-0
635 WK Tierck Wynia {4} ss. 6-0-0
636 WK Otte Goyties {3} ss. 4-10-0
637 WK Roeleff Jochums {2} ss. 3-0-0
638 WK Aarnt Andries |Naauw Zz| {5} ss. 7-10-0 WK [Lat.] 63-15-0
Lat. 42½
(17 p. WE)
(fol. 1v)
639 WK Geert Martens {4} ss. 6-0-0
640 WK Dirckien Michiels in Eilert camer {1} ss. 0-15-0
641 WK Mincke Feddricx {6} ss. 9-0-0
642 WK Willem Gerryts schipper 1 WK 1-10-0
643 WK Oenne Eelckes oock {1} ss. 1-10-0
644 WK Hans Jurriens |Naauw Zz| bondtwercker {3} ss. 4-10-0
645 WK Gidion timmerman {3} ss. 4-10-0
646 WK Hendrick Pouwels {4} ss. 6-0-0
647 WK Lambert Saackes {3} ss. 4-10-0
648 WK Hessel van Bootzma |ontvanger-generaal, Weaze Wz 16| {11} ss. facit 16-10-0
649 WK Jan Gerrijts in sijn huysinge {2} ss. 3-0-0
650 WK Taedt Annes in Thomas Pyters camer 0-15-0
651 WK Roeleff Hendricx mede in de voors. Thomas [Pyters] camer 0-15-0
652 WK Alger Hotzes |goudsmid?, Peperstraat?| fendrich {4} ss. 6-0-0
653 WK Willem Wilckes {4} ss. 6-0-0
654 WK Jan Pyters bierdrager {1} ss. 0-15-0
655 WK Gerben Nannes bierdrager {1} ss. 0-15-0
656 WK Keijmpe Jeskes {1} ss. 1-10-0
657 WK Gosse Jeltes {1} ss. 1-10-0
658 WK noch 2 weduen in de voors. Gosse [Jeltes] huysinge wonende {1} ss. 1-10-0
659 WK Bauck Jans {4} ss. 6-0-0
660 WK Hendrick Eidtes {3} ss. 4-10-0
661 WK Eimme Eimmes scheedmaker {3} ss. 4-10-0
662 WK de huysinge van Huyge Auckes |Peperstraat| {4} ss.6-0-0 WK [Lat.] 98-5-0
Lat. 65½
(24 WE)
(fol. 2r)
663 WK Pyter Fransz {4} ss., hieronder begrepen 2 arme weduwen, dus compt in plaats van 4: 3 facit4-10-0
664 WK Sipck wonende in de huysinge van Symen Fransz backer |Wirdumerdijk, naast het Roode Hart| {1} ss. 0-15-0
665 WK Geert hoedmaecker {6} ss. 9-0-0
666 WK Pyter Aken in de huysinge van juffr. Ratallers |Weaze Wz?| 2-5-0
667 WK Geertien Lourens ende Octien {3} ss.4-10-0
668 WK Sytze slotmaecker |omtrent de St. Jacobspoort, Wz van de straat| {3} ss. 4-10-0
669 WK Marten Jasperts {4} ss. facit 6-0-0
670 WK Tiaart metzelaer {1} ss. 1-10-0
671 WK Egbert de Gruyter {4} ss. 6-0-0
672 WK Beernt Jochums mesmaker {4} ss. 6-0-0
673 WK Joucke Swertsz ende Aet Sickes {4} ss. facit 6-0-0
674 WK Lucas Hemmes {2} ss. 3-0-0
675 WK Pyter Jochums {3} ss. 4-10-0
676 WK Claas Jochum Valcx |Wirdumerdijk Wz?, bij de Wirdumerpoort| {4} ss. 6-0-0
677 WK Aarnt Martens {2} ss. 3-0-0
678 WK Allert Allerts {2} ss. in Frans Pyters huysinge 1-10-0 [!]
679 WK Griet Piers in Wouter Buwes' camer wonende |Oude Lombardsteeg?| 0-15-0
680 WK Tierck Dircxz {5} ss. 7-10-0
681 WK Marij Stoffels {1} ss. 1-10-0
682 WK Jan Jaacobs {2} ss. 3-0-0 WK [Lat.] 81-15
(20 WE)
Lat. 54½
(fol. 2v)
683 WK Syts Euerts {1} ss. 1-10-0
684 WK Gerben Johannis met d' ander inwoonders in Ricx Hendricx' huysinge {8} ss. facit 12-0-0
685 WK Hessel Sijtses en dr. Duco Eminga |Eninga, advocaat| ende Anna Sipckes t'saemen {2} ss. 3-0-0
686 WK Rippert Alberts {5} ss. 7-10-0
687 WK Buwe Jansz ende Euert Cornelis t'saemen {4} ss. 6-0-0
688 WK Wilcke Alerts {1} ss. 1-10-0
689 WK Wpcke Sybes {1} ss. 1-10-0
690 WK Jan Hendricx {1} ss. 1-10-0
691 WK Lubbert Jansz backer {3} ss. 4-10-0
692 WK Marten Styller {1} ss. 1-10-0
693 WK Heijn Fockes' wed., daer sijn {7} ss. beschreven doch maer 6 om reden ontfangen 9-0-0
694 WK Jantie Hendricx {7} ss. 10-10-0
695 WK Jan Aates {2} ss. 3-0-0
696 WK Douwe Bockes {1} ss. 1-10-0
697 WK Jan Blocq |Nieuwestad Zz 162| {3} ss. 4-10-0
698 WK Hans Jansz {1} ss. 1-10-0
699 WK Warner Gerrijts {1} ss. 1-10-0
700 WK Sasker Claesz' huysinge van Harmen ende Lucas hoedmaker bewoont {3} ss. 4-10-0
701 WK Sasker [Claesz] voors. selven |Nieuwestad Zz 158| {5} ss.7-10-0
702 WK Gerben Jorrijts {2} ss. 3-0-0 WK [Lat.] 87-0-0
Lat. 58
(20 WE)
(fol. 2v)
703 WK Allert Feckes' huysinge achter 't hoochhuys bij mr. Salamon bewoont |Nieuwesytad Zz?| 1-10-0
704 WK dr. |Doecke/Duco| Emingha |Eninga, advocaat 1588| achter de huysinge van Jan Lijnker bij Mintke Douwes bewoont {2} ss. 3-0-0
705 WK Jan Assies backer {4} ss. 6-0-0
706 WK Jw Hinnes {6} ss. 9-0-0
707 WK Pyter Nannes {5} ss. 7-10-0
708 WK Rutger Claasz {4} ss. 6-0-0
709 WK Bauck Lourents 0-15-0
710 WK Focke Agges smidt {2} ss. 3-0-0
711 WK Coert Andries |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {4} ss. facit 6-0-0
712 WK Frans Pyters |Weaze? Ayttasteeg ten N?| {2} ss. 3-0-0
713 WK Teunis Dircxz {2} ss. 3-0-0
714 WK Frans Sioerts' wed. {2} ss. 3-0-0
715 WK dr. Hans |Joannes| Lens |Lentz, advocaat| {4} ss. facit 6-0-0
716 WK Willem Ketele {6} ss. facit 9-0-0
717 WK Claas Wobma {3} ss. 4-10-0
718 WK Gatze Andringha {2} ss. 3-0-0
719 WK Cornelis Hendricx backer {4} ss. 6-0-0
720 WK Minne Lamberts cuyper {1} ss. 1-10-0
721 WK Pier schroor oock {1} ss. 1-10-0
722 WK Pyter Steffens |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| in Bolswart |Wirdumerdijk Wz 24| {4} ss. 6-0-0
723 WK Wouter Buwes {3} ss. 4-10-0
724 WK Pouwels Dircx {1} ss. 1-10-0
725 WK Tewis Pyters {7} ss. 10-10-0 WK [Lat.] 105-15-0
Lat. 70½
(23 WE)
(fol. 3v)
726 WK de oude Hans Lens |advocaat?, bij de Wirdumerpoort?| {5} ss. 7-10-0
727 WK d' huysinge van Hendrick Jochums |bij de Wirdumerpoort| bewoont bij Lisck Rommarts, Jantien ende Feyck Wybes {5} ss. 7-10-0
728 WK Wobbe Luyties {4} ss., doch maar 3 betaelt 4-10-0
729 WK Douwe Jansz in de achterhuysinge van Rippert Alberts {1} ss. 1-10-0
730 WK Griet Gerbrents in Symen Fransz' camer, pauper {1} ss. 0-15-0
731 WK Focke Gerbrandts in Ayta stal {1} ss. facit 1-10-0
732 WK Jacob Wouters in Wouter Buwes' huysinge {2} ss. 3-0-0
733 WK d' hopman Aucke Broersz {5} ss. 7-10-0
734 WK Wytse Wytses in Wouter Buwes' huysinge {1} ss. 1-10-0
735 WK dr. Duco Eminga |Eninga, advocaat| 4 ende voor Stoffel Joostes 4 facit {8} ss. 12-0-0
736 WK Jan Thonis' wed. {1} ss. 1-10-0
737 WK Jel Gerrijts wed. pauper 0-15-0
738 WK Sinne Gosses in Wouter [Buwe]s huys 1-10-0
739 WK Watze Gepckes |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {5} ss. 7-10-0
740 WK Gielis Pyters in Fetze Sijmens' huysinge wonende {2} ss. facit 3-0-0
741 WK Hendrick van Raadt |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {5} ss. compt 7-10-0 WK [Lat.] 69-0-0
Lat. 46
(16 WE)
(fol. 4r)
742 WK Gerrijt Doctor {4} ss. 6-0-0
743 WK Thijs Jacobs {4} ss. 6-0-0
744 WK Gerrijt Minnes {1} ss. 1-10-0
745 WK Geys Jans ende Jasperts vrou in Thomas Pyters' woninge t'samen 1-10-0
746 WK noch een arme wed. in Sijmen Fransz' caemer |Nieuwestad Zz, tegenover de Waag?| 0-15-0
747 WK Jurrien Allerts pauper 0-15-0
748 WK Albert |Claas?| Raadt |notaris?| {7} ss. 10-10-0
749 WK Hendrickien Jacobs in de huysinge van Heyn Fockes {1} ss. 1-10-0
750 WK Sipcke Aarnts {5} ss. 7-10-0
751 WK Pyter Teetlum {6} ss. 9-0-0
752 WK Jan Luloffs {3} ss. 4-10-0
753 WK Jurrien Riencxs {6} ss. 9-0-0
754 WK Allert Feckes' huysinge |Nieuwestad Zz| bewoont van Dirck Beernts, Wybe Beyns {4} ss. 6-0-0
755 WK Sijts wagenaer in Wouter Buwes' huysinge 1-10-0
756 WK Merck Melles houtsager {1} ss. 1-10-0
757 WK Hendrick Sijgers in Jelle Eelckes' huysinge {2} ss. 3-0-0
758 WK Sijmen Meijnerts {5} ss. 7-10-0
759 WK Sijmen Fransz backer {3} ss. 4-10-0
760 WK Focke Broers |koopman?, Nieuwestad Zz?| {5} ss. 7-10-0
761 WK Pijter Sijmens in Heyn Fockes' stallinge wonende {1} ss. 1-10-0 WK [Lat.] 91-10-0
Lat. 61
(20 WE)
(fol. 4v)
762 WK Van dr. |Timaeus/Tjomme/Tzummerus, advocaat| Faber ontfangen voor vierdehalff, secht Homme Jacobs dardehalff te sullen betalen {3½} ss. 5-5-0
763 WK Pyter Gerrijts huysvr. wonende in Heijn Fockes' huysinge |Wirdumerdijk| betaelt voor haer ende Tryn Eedes {4½} ss. 6-15-0
764 WK van Taacke Alberts {4} ss. 6-0-0
765 WK Roeleff Harmens' huysinge van Jan Harmens ende Euert snijder {3} ss. 4-10-0
766 WK Fedtie Symons ende mr. |Eco/Eelco?| Isbrandt t'samen {6} ss. 9-0-0
767 WK Geertien in de huysinge van Frans Pyters {1} ss. 1-10-0
768 WK Jan Sioerts in de Peperstraat {3} ss. 4-10-0
769 WK Jacob Auckes |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {5} ss. 7-10-0
770 WK juffr. Ratallerts {4} ss. 6-0-0
771 WK Dubberich Jan Keijmpes {6} ss. 9-0-0
772 WK Joucke Melles {6} ss. 9-0-0
773 WK ut de huysinge van Thijs Jacobs 2-5-0
774 WK ut de huysinge van Heijn Fockes 1-17-8
775 WK van Tewis Pyters' huysinge bij Wirdemer Poort {4} ss. 6-0-0
776 WK Jan Hendricx brouwer op de Waese {4} ss. 6-0-0
777 WK die rechtscholtes rest {1} ss.
85-2-8
Lat. 57 3/4 [evenwel: 85-2-8 : 1,5 = 56 3/4]
(16 WE)
474 3 quart [lees: 454 3/4] heertsteden ende schorsstienen bedragen aen gelt 682 £ 2 st. 8 p.
(fol. 5r)
778 WK Agricola wijff rest {1} ss.
779 WK Sijbrandt Jochums schipper is nae 't leger, rest {1} ss.
780 WK in de huysinge van Jelle Eelckes rest {2} ss., die luyden van huys sijnde
Lat. 4
Somma totalis 459 3/4
[w.g.] C. Cornelisz, 28-10-1606, 36; Doede Hiellebrands; Aucke Broersoen.
(3 + 16 + 20 + 16 + 23 + 20 + 20 + 24 + 17 = 159 huizen WE)

E Zuid-Oldehoofster Espel       >> begin

Nieuwestad Zz - ... - Klein Schavernek? - Groot Schavernek? - ...
* Hoewel in de tussenbalansen enige rekenfouten in de bedragen zijn geslopen, klopt het eindbedrag wel.
* Opgemaakt door burgemeester Hotzie Algersz, gemeensman Eco Boner en hopman Tijerck Abbez, 1606.
* WE komt uit op een totaal van 182, maar het moeten er 181 zijn.
* Het aantal schoorstenen bedraagt 548½; met de halve erbij worden dat er 562.
(fol. 1r)
Beschrijvinge van de haerdsteeden gedaen in Suyd Oldehoffster Espel
781 ZO van Dirck Riencx |bakker, Nieuwestad Zz| ontfangen voor {7} ss. 10-10-0
782 ZO van deselve [Dirck Riencx] voor 2 camers achter an 'dt Bolwerck voor {2} ss. 3-0-0
783 ZO Hessel Jellesz voor {4} ss. 6-0-0
784 ZO Meijnert Jacobsz |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366| ende Pieter Dircxz t'samen voor {7} ss. 10-10-0
785 ZO Hijlcke Feijckesz voor {1} ss. 1-10-0
786 ZO Wolff Hansz voor {4} ss. 6-0-0
787 ZO Gabbe Gerloffs voor {4} ss. 6-0-0
788 ZO Willemke Pieters in Sijmon Freercx' cammer, pauper, b[et]aelt voor de helft van {1} ss., coompt 0-15-0
789 ZO Rixst Sapes in Hijlcke Feijckes' camer, paupris, betaelt voor een halff compt 0-15-0
790 ZO Geijs Reijners mede in Sijmon Freercx' camer, paupris, voor een halff coompt 0-15-0
791 ZO Tuen Reijners in Jacob van Marsums camer, pauper, voor d' helft van een coompt 0-15-0
792 ZO Euer Gerrijtsz wever in Eelcke Tiaerdtsz' camer voor {1} ss. 1-10-0
793 ZO Hillebrandt Pieters stoeldrayer in Cornelis craemer huys voor {1} ss. 1-10-0
794 ZO Jelte Jansz lijndraeyer voor {4} ss.6-0-0
795 ZO mr. Sijbren Beshemius |procureur postulant| voor {3} ss. 4-10-0
796 ZO Marten holtsager voor {1} ss. 1-10-0
797 ZO mijnheer [Joannes] Bloemendal [gedeputeerde] voor {5} ss. 7-10-0 Lat. 69-0-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 48]
( 17 h. WE)
(fol. 1v)
798 ZO Thomas Claes craemer {5} ss. 7-10-0
799 ZO Jochum Isbrandts |doopsgezind? vgl. Dagboek Furmerius noot 494| brouwer |Nieuwestad Zz| {8} ss. voor 12-0-0
800 ZO Cornelis Freercxz voor sijn voor- ende achterhuys t'zamen voor {8} ss. 12-0-0
801 ZO Lijsbet Gerrijts voor {1} ss. 1-10-0
802 ZO Lijsbet Sijtzes {1} ss. voor 1-10-0
803 ZO Nanninck Allerts voor {1} ss. 1-10-0
804 ZO Allert Cornelis voor {1} ss. 1-10-0
805 ZO Brecht Bockes ende Yd Waetzes, beyde paupres, t'zamen voor {1} ss. 1-10-0
806 ZO Meijntze Jansz lijnslager voor {3} ss. coompt 4-10-0
807 ZO Jan Jansz holtsager achter in Dieucke mr. Jans woning voor de d' helft van {1} ss., coompt 0-15-0
808 ZO Jochum Pouwelsz |Nieuwestad Zz| stoeldraeyer voor {4} ss. 6-0-0
809 ZO Tomas Claesz koemelcker voor {1} ss.1-10-0
810 ZO Trijn Hardes in Dirck Hendricks' huys {2} ss., coomt 3-0-0
811 ZO Dirck Gauckes |Nieuwestad Zz| voor {2} ss. 3-0-0
812 ZO Tijempck Jacob voor {5} ss. 7-10-0
813 ZO Doecke Wiglesz cuyper voor {3} ss. 4-10-0
814 ZO Arendt Fockes {4} ss. coompt 6-0-0
815 ZO Eelcke Tiaerdtsz foorhuys voor {5} ss. 7-10-0
816 ZO Eecke Euertsz Boner voor {5} ss. 7-10-0
Lat. 90-15-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 61]
(19 WE)
(fol. 2r)
817 ZO Lolcke Tziommes acht[er] in Eelcke Tiaerdtsz' huys an 't Bolwerck voor {2} ss. 3-0-0
818 ZO Albert Carstes in Lol moers huys voor {3} ss. 4-10-0
819 ZO Hotze Pietersz stoeldraeyer voor {4} ss. 6-0-0
820 ZO Cornelis Hettes voor {2} ss. 3-0-0
821 ZO Meus Claesz ende Lammert Jansz, elcx voor {1} ss. 3-0-0
822 ZO Jan Willems in de Blauwe croon |Nieuwestad Zz 58| voor {5} ss. coompt 7-10-0
823 ZO Feicke cuyper voor {8} ss. 12-0-0
824 ZO Hans Claesz gardenier voor {2} ss. 3-0-0
825 ZO Euert Gardijn |Nieuwestad Zz 48| voor {9} ss. 13-10-0
826 ZO Jan Harmens |Nieuwestad Zz| keersmaker voor {8} ss.12-0-0
827 ZO Pieter turffmeter in Claes Siouckes' camer an 't Bolwerck voor {2} ss. 3-0-0
828 ZO Dirck Tijs lijndrayers wed. voor {5} ss. 7-10-0
829 ZO Hille Elings in Dirck Tijsses' camer an 't Bolwerck voor {1} ss. 1-10-0
830 ZO Pieter Riemers voor {4} ss. 6-0-0
831 ZO Epe Meijnerdtsz brouwer voor {7} ss.10-10-0
832 ZO Trijn Hettes {1} ss. coompt 1-10-0
833 ZO Tet Dircx wed. ende Andris Jansz lijnslagersknecht, elcx voor d' helft van {1} ss., coompt 1-10-0
834 ZO Grie Halbes ende Geerts Claesdr, beyde weduwen ende paupers, elck voor d' helft van {1} ss., coompt 1-10-0
835 ZO Fedde Jelgersma in sijn foorhuys voor {6} ss. 9-0-0
836 ZO Sijcke Douwes cuyper voor {6} ss. 9-0-0
Lat. 118-10-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 81]
(20 WE)
(fol. 2v)
837 ZO Pijbe Sippesz backer voor {6} ss. 9-0-0
838 ZO Obbe Lieuuesz schoemaker voor {6} ss. 9-0-0
839 ZO Hendrick Beernsz c.s. voor {3} ss. 4-10-0
840 ZO Pier Pieters voor {2} ss. 3-0-0
841 ZO Dirck Hartmans voor {1} ss. 1-10-0
842 ZO Abbe metzelaer voor {1} ss. 1-10-0
843 ZO Wijeger Annes voor {4} ss. 6-0-0
844 ZO Sijbe Hendriks in juffr. Aernsma camer bij 't Bolwerck, pauper, voor d' helft van {1} ss. 0-15-0
845 ZO Tierck Abbesz hopman voor {6} ss. 9-0-0
846 ZO Marten Mellesz voor {1} ss. 1-10-0
847 ZO Douue Dirckxz wagemaeker voor {3} ss. 4-10-0
848 ZO Dirck Allertsz voor {6} ss. 9-0-0
849 ZO Dirck Douwesz |Nieuwestad Zz 82| voor {4} ss. 6-0-0
850 ZO juffr. Aernsma |Nieuwestad Zz| voor {12} ss. 18-0-0
851 ZO mijnheer [Rinnert] Rollema [gedeputeerde] voor {4} ss. 6-0-0
852 ZO Aeff Pieters wed. {1} ss. coompt 1-10-0
853 ZO Harmen Pieters voor {1} ss. coompt 1-10-0
854 ZO Trijn Piers wed. voor {4} ss. 6 gld. facit 6-0-0
855 ZO Sijbren Wijbrens voor {5} ss. 7-10-0
856 ZO Douwe IJdtsz voor {1} ss. 1-10-0
857 ZO Harmen Willemsz voor {1} ss. 1-10-0
Lat. 108-15-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 73]
(21 WE)
(fol. 3r)
858 ZO Jan Engels voor {1} ss. 1-10-0
859 ZO Arijs fetermaker voor {1} ss. 1-10-0
860 ZO Egbert Cornelisz |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| voor {2} ss. 3-0-0
861 ZO Claes Tuenisz voor {2} ss. 3-0-0
862 ZO Taecke Folkerij voor {6} ss. 9-0-0
863 ZO Martien Hendricx voor {1} ss. 1-10-0
864 ZO Wijts Meijnerts voor {1} ss. 1-10-0
865 ZO Tiete Hendricxz 1 apoincteerde voor d' helft van {1} ss. 0-15-0
866 ZO Sioerd Int Boodts wed. |Nieuwestad Zz 18| voor {5} ss.7-10-0
867 ZO d' burgemeester Jurrien Hendricxz |Nieuwestad Zz| voor {7} ss. 10-10-0
868 ZO Leenert Huijlckener c.s. voor {7} ss. 10-10-0
869 ZO Hendrick Sickes {1} ss. coompt 1-10-0
870 ZO Anne Hommes voor {2} ss. 3-0-0
871 ZO Coert metzelaer voor {2} ss. 3-0-0
872 ZO Jan Hendricxz voor {1} ss. 1-10-0
873 ZO Rieme Douwes wed. voor de helft van {1} ss. 0-15-0
874 ZO mijnheer [Hayo van] Rousel [raadsheer] voor {12} ss. 18-0-0
875 ZO Aloff Sijmons voor {3} ss. 4-10-0
876 ZO Sioerd Keijmpes voor {1} ss. 1-10-0
877 ZO Eijlardt Roeloffs voor {4} ss. 6-0-0
878 ZO Jaco Jacobsz koemelcker voor {2} ss.3-0-0
879 ZO Goslick Jans |Klein Schavernek?| voor {3} ss. 4-10-0
880 ZO Geijs Hendricx, een schamele wed. met 5 kynderen, voor d' helft van {1} ss. 0-15-0
Lat. 98-5-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 67]
(23 WE)
(fol. 3v)
881 ZO Claes Lous van Gent voor {1} ss. 1-10-0
882 ZO Sijbe Jansz metzelaer voor {3} ss. 4-10-0
883 ZO Bauck Gales voor {1} ss. 1-10-0
884 ZO Balthus Arijens voor {2} ss. 3-0-0
885 ZO Arijen Arendts voor {6} ss. 9-0-0
886 ZO Jan Sippes |doopsgezind? vgl. Dagboek Furmerius noot 494; Burmaniastraat?| smid voor {3} ss. 4-10-0
887 ZO Juw Douuesz voor {5} ss. 7-10-0
888 ZO Cornelis Hettes |Torenstraat Wz| metselaer voor {2} ss. 3-0-0
889 ZO Geert Sioerts wed. voor {5} ss. 7-10-0
890 ZO Aedie Doedes voor {1} ss. 1-10-0
891 ZO Albertien Hanses ende Geertien Crijns, 2 schamele weduwen, elcx voor een helft van {1} ss., t'zamen 1-10-0
892 ZO Rienck Buwes voor {2} ss. 3-0-0
893 ZO Gerrijt Sijbes voor {4} ss. 6-0-0
894 ZO Gees Jans ende Anne Eelckes, beyden schamele weduwen, elcx voor d' helft van {1} ss. t'zamen 1-10-0
895 ZO Jetze Bauckes |Schavernek?| moelenaer voor {3} ss.4-10-0
896 ZO Gerbren Hendricx voor {1} ss. ende Tziets Hendricx, paupris, voor d' helft van t'zamen 2-5-0
897 ZO Jacob Anskes |koopman, Nieuwestad Zz| voor {8} ss. 12-0-0
Lat. 74-5-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 51]
(17 WE)
(fol. 4r)
898 ZO Jan Durcxz |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366| voor {3} ss. 4-10-0
899 ZO Jan Lieuwes voor {1} ss. 1-10-0
900 ZO Claes Siouckes voor {4} ss. 6-0-0
901 ZO Olphert mesmaker voor {4} ss. 6-0-0
902 ZO Isbrandt Tiaerdtz |Nieuwestad Zz, hoek Groot Schavernek| voor {3} ss. 4-10-0
903 ZO Willem Lourens voor {1} ss. 1-10-0
904 ZO Ede Tiercxz voor {2} ss. 3-0-0
905 ZO Lieuwe koemelcker voor {1} ss. 1-10-0
906 ZO Jacob Luijttijes voor {5} ss. 7-10-0
907 ZO Claes Entes |Oldehoofsterkerkhof| dootgraver voor {4} ss.6-0-0
908 ZO Remmert Douwes voor {1} ss. 1-10-0
909 ZO Fedde Jelgersma voor 1 camer onbewoont voor {1} ss. 1-10-0
910 ZO Hans wever voor {1} ss. 1-10-0
911 ZO Agge Fungers |Torenstraat, bij 't Oldehoofsterkerkhof?| voor {1} ss. 1-10-0
912 ZO in Jarich Jeppes' camer 2 schamele soldaets wijven, t'zamen {1} ss. voor 1-10-0
913 ZO Auck Jan Wijtzes voor {1} ss. 1-10-0
914 ZO Lijeuwe Feijckes voor {2} ss. 3-0-0
915 ZO Eeff Roeloffs voor {7} ss. 10-10-0
916 ZO Jacob Eijses timmerman voor {4} ss.6-0-0
Lat. 70-10-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 48]
(19 WE)
(fol. 4v)
917 ZO Jan Jans vetermaker voor {3} ss. 4-10-0
918 ZO Wlcke Alberts timmerman voor {3} ss.4-10-0
919 ZO Asmus Beernsz |wijntapper?, Nieuwestad Nz?| voor {5} ss. 7-10-0
920 ZO Albert Gijses voor {4} ss. 6-0-0
921 ZO Pieter Dircxz wielmaker voor {5} ss. 7-10-0
922 ZO Sicke Pieckes voor {1} ss. 1-10-0
923 ZO Jelle Ripperts voor {1} ss. 1-10-0
924 ZO Wijbren Meijnerts voor {2} ss. 3-0-0
925 ZO Dirck Holst voor {1} ss. 1-10-0
926 ZO Jacob Jacobsz schorstienveger voor {2} ss. 3-0-0
927 ZO juffr. Anne Poelnaeuel voor {1} ss.1-10-0
928 ZO Euert Annes' camer voor {1} ss. 1-10-0
929 ZO Jan Cornelis timmerman voor {1} ss.1-10-0
930 ZO Jan breyder voor {2} ss. 3-0-0
931 ZO Sijbrich Ottes ende Sioerd s[ch]oenlapper, beyde paupres, ende worden van de aermevoochden onderhouden, t'zamen voor {1} ss. 1-10-0
932 ZO Anne Broers ende Rins Franses t'zamen voor {1} ss. - beyde pauperes 1-10-0
933 ZO Hoeijte Reijners |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| voor {2} ss. 3-0-0
Lat. 54-0-0
Lat. ss. [met de halve worden het er 38]
(17 WE)
(fol. 5r)
934 ZO Jacob Claesz wielmaker voor {4} ss.6-0-0
935 ZO Folckert Bauckes voor {3} ss. 4-10-0
936 ZO Griet Wijbes voor {2} ss. 3-0-0
937 ZO Heeret Ripperts voor {2} ss. 3-0-0
938 ZO Egbert Lammerts voor {1½} ss. 2-5-0
939 ZO Pier Tannia voor {5} ss. 7-10-0
940 ZO Bauck Withuijs |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {9} ss. 13-10-0
941 ZO Rieurd Piers voor {5} ss. 7-10-0
942 ZO Jan Hoeijtes c.s., alle 3 pauperes, elcx voor een halff t'zamen voor 2-5-0
943 ZO Johannes Wijbes voor {1} ss. 1-10-0
944 ZO Jacob van Marsum 1 distilyer oven 1-10-0
945 ZO Eelcke Arijens voor {1} ss. 1-10-0
946 ZO Jetze Albertsz voor {1} ss. 1-10-0
947 ZO Johannis Pieters gortmaker {1} ss. coemt 1-10-0
948 ZO Aeff Rintzes voor {1} ss. 1-10-0
949 ZO Griet Riemers voor haer {2} ss. ende voor een schamele wed. d' helft van t'zamen 3-15-0
950 ZO Trijn Martens |Nieuwestad Zz 74| in 't Witcruijs voor {6} ss. 9-0-0
Lat. 67-5-0 [lees: 71-5-0]
Lat. ss. [met de halve worden het er 50]
(18 WE [lees: 17])
(fol. 5v)
951 ZO de wed. van Sijbren Riencx voor {4} ss. 6-0-0
952 ZO Foeckel Jan Geerts |Schavernek?| voor {4} ss. 6-0-0
953 ZO Frans Oenes schoemaker voor {3} ss.4-10-0
954 ZO Jan Feickes |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50 voor {3} ss. comt 4-10-0
955 ZO Bauck Jelmers voor {2} ss. 3-0-0
956 ZO Hendrik Freercxz voor {5} ss. comt 7-10-0
957 ZO Fedrick Tiaerdtsz |gortmaker?, Schavernek| voor {7} ss. 10-10-0
958 ZO Doeijtse Ritzerts |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| voor {4} ss. 6-0-0
959 ZO Rienck Piers voor {4} ss. 6-0-0
960 ZO Albert Aedesz brouwer voor {8} ss. 12-0-0
961 ZO Pieter Rimpckes ende Anne Bauckes, beyde pauperes, elcx voor de helft van {1} ss., coompt 1-10-0
Lat. 63-10-0 [lees: 67-10-0]
(11 WE)
Somma totalis van de heerdsteden is 548½. Bedraecht aen gelt d' somme van 1822-15-0.
[w.g.] Hotzie Algersz; Eco Boner; Tijerck Abbez, 1606.
(11 + 35 + 36 + 44 + 39 + 17 = 182 WE)

F Noord-Oldehoofster Espel       >> begin

Kleine Kerkstraat Wz - Kleine Kerkstraat Oz - Nieuwestad Nz - Nieuwesteeg? - Bagijnestraat - Bollemanssteeg - Grote Kerkstraat - Burmaniastraat?
* Opgemaakt door gemeensman W. Velsius, burgemeester Lambertus Adius (schrijver) en hopman Tijalling Jaspers.
* Het werkelijke aantal huishoudingen bedraagt 180 en niet 178 zoals Wopke Eekhoff heeft berekend.
* Aantal schoorstenen is 573½, waarvan 15 halve, dus totaal wordt 581. Dit is de goede rekkenwize, by oare is dat fout dien!
* Gemiddeld 3.23 schoorsteen per huishouding.
(fol. 1r)
Staadt der heerdsteden in Oldehooster |!| Espel binnen Leeuverden bevonden den 28en 8bris 1606.
(fol. 2r)
In Oldehosster |!| Espel ofte quartier der stede Leewerden (waarover Thialling Jaspersz als hopman comnendert) werden bevonden de nagespecificerde schorstenen.
962 NO Jacob Dircxz {7}
963 NO Sijbe Idzerz {5}
964 NO Jacob Pitersz {5}
965 NO Piter Sijptsz |doopsgezind? vgl. Dagboek Furmerius noot 494| {6}
966 NO Sasker Jacobsz {3}
967 NO Douue Isbrandsz |Kleine Kerkstraat; GC 1597 - 124, koper| {3}
968 NO Andris Jacobs' wed. {4}
969 NO Lieuue Syghers {1}
970 NO Henric Gerrijts {1}
971 NO Claas Jansz {½}
972 NO Henric cnoopmaker {3}
973 NO Take Frederics {2}
974 NO Dirckien Jans {1}
975 NO Anna Claas wed. {1}
976 NO Jan Luthiesz {1}
977 NO Pitric Herema |Pietrick Jansdr. van Marrum wed. wijlen Joost van Heerma, Kleine Kerkstraat hoek Burmania Steech (nu straat); KC 1595 - 51, koper| {7}
978 NO Henric Oldendorp |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {4}
979 NO Jan Groen |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50; Kleine Kerkstraat| {4}
980 NO Baarnd |Beernt Dirckz?| backer {5}
981 NO Piter Douues {3}
982 NO Harman Gerrijts |Kleine Kerkstraat| {1}
983 NO Sioerd Elkis {3}
984 NO Rhuth Christians |Kleine Kerkstraat Wz, ten Z van de Regenboogsteeg; 1626 koper Aedo Neuhusius| {1}
985 NO Belij Lieuues |hoek Grote/Kleine Kerkstraat| {3}
986 NO Dirc Bothienter |hoek Grote/Kleine Kerkstraat| {3}
987 NO Reiner Gerckis wed. {1}
Lat. 78½
(26 WE)
(fol. 2v)
988 NO Harman Aarnds {2}
989 NO Epke Harmans {1}
990 NO Crijn timmerman {1}
991 NO Jacob Hetsesz {1}
992 NO Minne Henricxz {1}
993 NO Allard Jellis {4}
994 NO Dirc Tiepkes |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {2}
995 NO Thijerck Sibes {2}
996 NO Wilhelm Jan Gommerts |Kleine Kerkstraat Oz 30/28| {6}
997 NO Take Jansz |Kleine Kerkstraat 26| {2}
998 NO Frederic Jansz {3½}
999 NO Abraham Jans {2}
1000 NO Atke Jan Thijercks {1}
1001 NO Gerrijt Isbrands {3}
1002 NO Barbara Simons {3}
1003 NO Isbrand Cornelis {3}
1004 NO Jan |Jans| Groen |Kleine Kerkstraat; vgl. kaatsbaan| {5}
1005 NO Betke froedemoer {1½}
1006 NO Fedde Athesz {3}
1007 NO Dirc Lamberts {2}
1008 NO Steven Jansz {1}
1009 NO Tijmen Jansz |Nieuwestad Nz 45| {6}
1010 NO Aaltie Caarls |Nieuwesteeg 5| {5}
1011 NO Dirc seepsieder |47| {7}
1012 NO Jacob Goetgeluc |49(a)| {3}
1013 NO mr. Gijsberth |49(b)| {6}
1014 NO Obbe Abbisz |49(c)| {6}
1015 NO Wpke Gerckis |51| {4}
1016 NO Baarnd |Pytters Nieuwestad Nz 53| seepsieder {5}
1017 NO Israel Gosseau |jood?, Nieuwestad Nz 55| {4}
1018 NO Piter Reiners |57| {4½}
1019 NO hopman Pijbe Douues |59| {4}
1020 NO hopman Thiallingh Jaspers |Nieuwestad Nz 61a| {6}
1021 NO Claas Jansz |61b| {5}
1022 NO Wijbe Pitersz |63| {4}
Lat. 119½
(35 WE)
(fol. 3r)
1023 NO Gerrijt Dircks |Nieuwestad Nz 71| {5}
1024 NO Marten Isbrands {3}
1025 NO Riuuert Aggis {3}
1026 NO Jan Anles {3}
1027 NO Jacob Enthis |73| {4}
1028 NO Claas Jeppis |75| {4}
1029 NO Jan schoemaker {4}
1030 NO Anna Jans wed. {2}
1031 NO Lourens Lourensz |81| {6}
1032 NO Claas Fransz |83| {3}
1033 NO Olphard Lollis {3}
1034 NO Fongher Rutghers |89| {4}
1035 NO Melle Piters |93?| {2}
1036 NO Jan Gerrijts |91| {7}
1037 NO Ighe Poppis {4}
1038 NO burgemr. Hotse Algars |95| {7}
1039 NO Hubert Claasz {8}
1040 NO Geert Lubberts |99| {7}
1041 NO mr. Thomas |Dircx?| chirurgin |101| {5}
1042 NO Steuen Hotses |103?| {10}
1043 NO Thomas Andries |105?| {4}
1044 NO Tijerck Feijesz |107| {3}
1045 NO Cijrc Jansz {5}
1046 NO Anna |Rintsedr.| dr. |Seerp| Hannia |oud-burgemeester| wed. {2}
1047 NO Claas Ottesz {3}
1048 NO Michael Suart |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {7}
1049 NO Wilhelm Jansz {12}
1050 NO Aede Poppisz |Popckes?, deurwaarder v.d. domeinen 1620?, Bagijnestraat?| {3}
1051 NO Hyeronymus Joachims {3}
1052 NO Rienc Jurgiens {2}
1053 NO Hid Jans wed. c.s. {1}
1054 NO Griet Martens wed. {2}
1055 NO Doed Piters {1}
1056 NO Claas Atses {1}
1057 NO Haio Joannis {4}
Lat. 147
(36 [lees: 35] WE)
(fol. 3v)
1058 NO dr. |Theodorus| Bruinsvelt |Bagijnestraat| {5}
1059 NO Jan Jacobs {4}
1060 NO Haio Frederics {3}
1061 NO Abraham Dauids |jood| {3}
1062 NO de lombard |Bagijnestraat Nz, op de Oosthoek van de Bollemanssteeg, bank van lening 1602 opgericht door Jacques Balbian in half huis gekocht van Helena van Siccama, wduwe van raadsheer Dr. Duco Wyaerda| {4}
1063 NO Jan Herckes' wed. {2}
1064 NO Lijsbeth Piters {4}
1065 NO Rins Cock {2}
1066 NO Frans Fongers {½}
1067 NO Siouc[?] Sijbes {1}
1068 NO Henric Busers' wed. {2}
1069 NO Maria Claas en Hans wielman {1}
1070 NO Auck Foppis {1}
1071 NO Homme Sijtses {1}
1072 NO Schelte Tijercks {1}
1073 NO mr. Salomon |wijnpegelaar?, jood?| {2}
1074 NO Jan Groens camer {1}
1075 NO Gijllis Gabriels {2}
1076 NO Salvius Gepkis {2}
1077 NO Keijmpe Borcksz {1}
1078 NO Cornelis Jansz {½}
1079 NO Melchior hellabardier {1}
1080 NO Jaques |Westerman?, Bollemanssteeg?| hellabardier {2}
1081 NO Anna Jetses {1}
1082 NO Maria Jan doorwarders {2½}
1083 NO Joachim Emes {3}
1084 NO Wilhelm Gerrijts {1}
1085 NO Impck Gerrijts {3}
1086 NO Aaltie dr. |J.| Pastous |Bagijnestraat Zz 52, tegenover de Westerkerk?| {2}
1087 NO Frans van Geel |52| {1½}
1088 NO Oom Steffen {½}
1089 NO Jan Thomas |Bollemanssteeg Oz| {1}
1090 NO Sicke Carstes |Bollemanssteeg Oz| {1}
Lat. 62½
(33 WE)
(fol. 4r)
1091 NO Henric Jans |Bollemanssteeg Oz| {1}
1092 NO Sibrigh Laurens |Bollemanssteeg Oz| {½}
1093 NO Piter Jansz |Bollemanssteeg Oz| {1}
1094 NO Feije Athes |Bollemanssteeg Oz| {1}
1095 NO Take Gerrolts |Bollemanssteeg Oz| {1}
1096 NO Auke Piers |Bollemanssteeg Oz| {1}
1097 NO mr. Isbrands camer |Bollemanssteeg Oz| {½}
1098 NO Stoffel Piters |Bollemanssteeg Oz| {1}
1099 NO Heert Piers |Bollemanssteeg Oz| {1}
1100 NO Rixst Douues |Bollemanssteeg Oz| {1}
1101 NO Heere Dekema |Bollemanssteeg Oz| {½}
1102 NO Gerloff Jans |Bollemanssteeg Oz| {5½}
1103 NO Duco van Aysma {8}
1104 NO Edgher Cornelis {2}
1105 NO Cierd Gosses {3}
1106 NO Liuue timmerman {2}
1107 NO Christian piper[?] {3}
1108 NO Anke Piters {4}
1109 NO Piter |Harmens of Jans?, Grote Kerkstraat?| kistmaker {6}
1110 NO mr. Eyso Lyclama |advocaat, Grote Kerkstraat Nz 31| {4}
1111 NO Marten Claas |29| {5}
1112 NO Uilke Harmans' wed. |27| {5}
1113 NO Schouuenburghs wed. {2}
1114 NO mr. Joachim |Hero Joachimi, advocaat, Grote Kerkstraat| {4}
1115 NO Sake |Sioerdts, Grote Kerkstraat 23| kistmaker |23| {3}
1116 NO Jan van Sichem ende juffr. Ayta t'samen {10}
1117 NO den e. heer [Timen Franssen] Eysma [gedeputeerde] {3}
1118 NO Wtse Piers |Grote Kerkstraat 19| {3}
1119 NO Aaltie Donia {4}
1120 NO Frielsma wed. ende Tijlman {3}
1121 NO Marten Albarts {1}
Lat. 90
(31 [lees: 32] WE)
(fol. 4v)
1122 NO Trijn Tiarts {3}
1123 NO Rieme ende Ebil in Liuue |Burmaniastraat?| timmermans camer {½}
1124 NO Liuue Sijtsesz |Burmaniastraat?| {5}
1125 NO Sijds Innes voir hen ende sijn camers {5}
1126 NO Jan Siouckes |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {4½}
1127 NO Henric Coerts alias Cunskien {1}
1128 NO Gerrijt Jans {1}
1129 NO Jets moer {3}
1130 NO Janneken Ottes {3}
1131 NO mijnheer Wpco Burmannia |Gemmezoon † 1607|, tegenwoordigh mede-gedeputeerde {5}
1132 NO juffr. van der Muelen {3}
1133 NO Feike hellabardier {3}
1134 NO Biuck Ebingha {9}
1135 NO juffr. |His van| Roorda |wed. dr. Petrus Moll/Talpa, Bagijnestraat Nz| {8}
1136 NO Wilhelm wever {2}
1137 NO Henrickie Dirxs {2}
1138 NO d' heer [Laelius] Lyclama [raadsheer] {5}
1139 NO Joannes Bogermannus {3}
1140 NO Wpco |Herozoon| Burmannia d'olde |weesvoogd?, † 1615| {10}
Lat. 76
Somma totalis 573½
In car. gld. 860-5-0.
Totalis somma laterom[?] ineen gethogen beloopt ///////
[w.g.] W. Velsius, 28-8-1606, 64; Lamb. Adius, 1606; Tijalling Jaspers, 1606.
(20 [lees: 19] WE)

G West-Minnema Espel       >> begin

Nieuwestad Nz - Weerd Wz - ... - Grote Kerkstraat Nz - Schoenmakersperk? - Kleine Hoogstraat - Muggesteeg? - Beijerstraat - ... - Auckamastraat - Raadhuisplein? - Sint Jacobsstraat Wz N - Maria Annastraatje - Sint Jacobsstraat Wz Z - Herenwaltje? - Weerd Oz - Gloppe?
* De 'ij' is standaardiseert tot 'j'.
* totaal aantal huizen is niet 140 - volgens de berekening van Wop Eekhoff - maar 141.
* De lijst is opgemaakt door burgemr. Wijbe Orcxz (die de naamlijsten eveneens geschreven heeft), Tijerck Feijesz, gesworen gemensman, en hopman Vincent Ipckesz (die opschrift en aftiteling geschreven heeft), die er op 2 oktober 1606 voor tekenen.
* totaal aantal schoorstenen is 449. Daar moeten nog 8 halve bij opgeteld worden, dus totaal wordt 457.
(fol. 1r)
Bescrivinge van die schorstienen in het Oosterquartier van Oldehoofster Espel ofte het quartier van S.G. [Willem Lodewijk].
|vgl. versie W. Eekhoff|
(fol. 2r)
1141 WM Tonnes Karsteianz[?] {7}
1142 WM Anne Pijbez |Nieuwestad Nz 111| {5}
1143 WM Jetze Albertz {5}
1144 WM Jacob van Marsom |113, apotheek de vergulde Engel, ten O de Weerd| {5}
1145 WM Reiner Tommes {2}
1146 WM Martin Cornels wed. {6}
1147 WM Marten Janz {4}
1148 WM dr. Danniel Block |secretaris v. Leeuwarderadeel, Weerd Wz 30?| {7}
1149 WM Jan Goeffez {4}
1150 WM Hilbrant breiders huis {6}
1151 WM Cornelis Cornelisz |Weerd Wz, wieldraaier?| {3}
1152 WM Dirck Harmenz {4}
1153 WM Jan Dirxz |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50 {3}
1154 WM Hendrick Janz |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {2}
1155 WM Olfert turfmeter {½}
1156 WM Docke Friese wed. {1}
1157 WM Hartman Annez {3}
1158 WM Harmen Hendrixz {6}
1159 WM Melle Elkez {4}
1160 WM meister Hendrick {4}
1161 WM Jantesen Franses wed. {4}
1162 WM Boudeuin Block |Boudewijn de Blocq (1574-1608), 1601 burger, koopman| {8}
1163 WM Pitter Hendrix bode wed. {2}
1164 WM Matues Simenz {3}
1165 WM Cornelis Tonnez {2}
1166 WM Johannes Tackez {1}
Lat. 101½
(fol. 2v)
1167 WM Anne Lourens wed. {2}
1168 WM Hendrick Harmenz {3}
1169 WM Marten Gerritz {1}
1170 WM dr. Johannes Velcijes |Velsius jr., medicus, oubliceerde 1618 prognosticatie van comeet; Grote Kerkstraat Nz 63| {7}
1171 WM dr. [Eelcke] Heimans |advocaat (18-6-1603)| {7}
1172 WM Wibe messlaer wed. {2}
1173 WM Auke Pirsen {2}
1174 WM dr. Johannes Fongeris |rector van de Latijnse school, Grote Kerkstraat Nz| {5}
1175 WM Meinnert meslars wed. {1}
1176 WM Harmen Olfertz {½}
1177 WM Otte Ottez meslaer {1}
1178 WM Bartelomeues Janz {1}
1179 WM Auck Pouuels wed. {½}
1180 WM Alke Hendrix {½}
1181 WM Cornelis messlaer {1}
1182 WM Tialing scorstenfeger {1}
1183 WM Goert Tonnez {1}
1184 WM Pitter Clasen {1}
1185 WM Claes Enskez {1}
1186 WM Rein Winnertz {2}
1187 WM Tijtte Clasen {2}
1188 WM IJdts Jeppez {1}
1189 WM Frerck Arnz {1}
1190 WM Jan Bouuens {2}
Lat. 46½
(fol. 3r)
1191 WM Jan Janz {2}
1192 WM Hans van Melhuisen |Schoenmakersperk?| {2}
1193 WM Jan Daeuets kamers {2}
1194 WM Trin Cornelis {½}
1195 WM Marrij Martens {1}
1196 WM Andris Bartels {½}
1197 WM Willem Wopkez {2}
1198 WM Nanne Haeijes {2}
1199 WM Jan Daeuetz {1}
1200 WM Jelger van Feitsma |Kleine Hoogstraat Wz doorgaande in Beijerstraat Oz 10 (nr. 1206), 1672 de Tempel van Salomo?| {10}
1201 WM Dirck Liuuez |Lieuwes hardhouwer| {6}
1202 WM Jan Matisz |klerk Hof van Friesland| {4}
1203 WM Sacke Ofkez {3}
1204 WM Heine Bartelz {3}
1205 WM Jellis Lens {2}
1206 WM Jelger van Feitzm[a] huis {2}
1207 WM Cornelis Sickez {4}
1208 WM Pitter Pitterz {3}
1209 WM Jan Hendrixz rormaker {3}
1210 WM Gerloeuf Tonnes {2}
1211 WM IJppe Johannes |Epe Joannisz. kistenmaker; GC 1600 - 5, Juffr. Catharina Coenis wed. w. Dris. Tialling Wyckel in tijde mede Raed ordinaris verk. voereyndts huysinge in de Kleine Hoochstraat naast de gemeene steyge (= Muggesteeg) van de Cleyne Hoochstraete nae de cleyne Jacobsstrate (= Beijerstraat)| {4}
1212 WM Simen scroer {2}
1213 WM Jan van Loens |Loon, Gouverneursplein hoek Beijerstraat Oz| wed. {4}
1214 WM Jantien Annes {½}
1215 WM Hans klerck |schilder Hans de Clerq, St. Jacobsstraat; Schilderkunst van Friesland in de Gouden Eeuw blz. 175| {4}
1216 WM juffr. Wickes camer {1}
Lat. 70½
(fol. 3v)
1217 WM Mari Tonnes wed. {1}
1218 WM Janten Goesses wed. {2}
1219 WM Dirck Klock {1½}
1220 WM mr. Dominkes Oetzma |Auckamastraat, advocaat| {5}
1221 WM Gertien uitdrac[hs]ter {3}
1222 WM Fockel Tiarde {3}
1223 WM Feike IJppez {3}
1224 WM Pitter Tiarde {5}
1225 WM mr. |Abel| Attema |advocaat, Raadhuisplein?| {3}
1226 WM Jorrit Tierckz {2}
1227 WM Hilck Rimmersma |GC 1620 - 9, Hylck Riemersma, hoekhuis Auckamastr./Raadhuisplein tegenover het nieuwe raadhuis| {6}
1228 WM Jan Hanz {1}
1229 WM Hendrick Clasen {3}
1230 WM Hendrick Janz rogmeter {4}
1231 WM Claes Tackez {3}
1232 WM Ben Laukes wed. {1}
1233 WM Gritke Allerts wed. {2}
1234 WM Herck Siurdts {2}
1235 WM Wibren Rommerts |St. Jacobsstraat Wz Noord| {2}
1236 WM Jop Liuues |St. Jac.str.| {2}
1237 WM Effert Annez |St. Jac.str.| {2}
1238 WM Anne Knops wed. |St. Jac.str.| {4}
1239 WM Hendrick Janz |St. Jac.str.| {6}
Lat. 66½
(fol. 4r)
1240 WM Berber Jeltes wed. |Maria Annastraatje Nz 7| {1}
1241 WM Frans messelar |5| {1}
1242 WM Sibren spoelman |3| {2}
1243 WM Trin Frerx wed. {1}
1244 WM Tonnes Romkesz {1}
1245 WM Claes Albertsz |Maria Annastraatje Zz| {2}
1246 WM Fenne wollennaeister {1}
1247 WM Hans Kock |St. Jacobsstraat Wz Zuid 15| {4}
1248 WM Femme Sibez |13| {7}
1249 WM Gadtse Meinnerts {1}
1250 WM Cop Gerits |11| {4}
1251 WM Koert Nederhof |9| {8}
1252 WM Remmert Tierxz {8}
1253 WM Douue Meijez {6}
1254 WM Andris Douues {3}
1255 WM Claes Roellufsz {4}
1256 WM Loeduick Meijez {5}
1257 WM Wijbe Aggez {4}
1258 WM Wouter scroer {5}
1259 WM Jan Jacobz {4}
1260 WM Ant van Jeuerenz[?] {5}
1261 WM Docke Annez {1}
1262 WM Fedde Tackez {1}
1263 WM Johannes Clasen {8}
1264 WM Onne Onnez {3}
1265 WM Sent IJpkes hopman {5}
Lat. 95
(fol. 4v)
1266 WM Allert Feckes |Weerd Oz 16| {11}
1267 WM Olfert Goessez {3}
1268 WM Alke Anne Isbrens' wed. {6}
1269 WM Wouter Addems {3}
1270 WM Sidts Reinners {3}
1271 WM Tijdtse Ottez {3}
1272 WM Arnt van Loo |18| {8}
1273 WM Jan Romkez {2}
1274 WM Jacob Hendrixz |22| {4}
1275 WM Tijl Baesteianz |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50; Weerd Oz 24| {4}
1276 WM Gerrit Gerritsz |26| {5}
1277 WM Jan Geritz {3}
1278 WM Winten Elkesz {5}
1279 WM Jorrien Janz {4}
1280 WM Dirck Hendrixz {2}
1281 WM Bartel Eissez |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {3}
Lat. 69
Somma totalis 449
Somma 449 schorstienen
(140 huizen WE [lees: 141])
Die welcke vier hondert negenenvierticg schorstienen, ider schorstienen 30 st., maeckt alhier an gelt 673 carolus guldens, 10 st., die burgemr. Wijbe Orcxz ontfangen heeft ter presentie van Tijerck Feijesz, gesworen gemensman, ende Vincent Ipckesz, hopman. In kennisse onse handen op huyden den 2 october anno 1606.
[w.g.] Wijbe Orxz; Tijerck Feijesz; VCent Ipckesz, 2-10-1606.

H Minnema Espel       >> begin

Naauw - Sint Jacobsstraat Oz - Klokstraat - Sint Jacobsstraat Oz - Gouverneursplein - Grote Hoogstraat ten N van Nieuwe toren - Eewal Zz - Minnemastraat - Poststraat - Grote Hoogstraat ten Z van Nieuwe toren - Kelders
* Simon Frederyckx heeft alles opgeschreven en samen met de schepen Gerrijt Hendryx de lijst opgemaakt.
* Het aantal schoorstenen van 486 moet met 4 halve verhoogd worden tot 490
* Gemiddeld aantal schoorstenen per persoon is 3,86.
(fol. 2r)
Bescrivinge van de schorstenen ende heersteden in Minnema Espel gedaen bij de gecommitteerde van den Rade, Gerrijt Hendryx ende d' hopman Simon Frederyckx, den 7en july anno 1606.
1282 M Pijeter Andrijes |Naauw Nz 15| eyg. {3}
1283 M Jan Jelles |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50; Naauw 11| eyg. {4}
1284 M Tijebbe Adijes inw. {4}
1285 M Jan Reijnders inw. {4}
1286 M Aelke Rijtskes |7| eyg. {4}
1287 M Jan Pijeters |5| eyg. {5}
1288 M Eijlert Meijnarts |3| eyg. {3}
1289 M Claes Kan |Naauw Zz, hoek St. Jacobsstraat| eyg. {5}
1290 M Adrijaen Breeman inw. {3}
1291 M Idts Douues inw. {2}
1292 M Dijewke mr. Jans eyg. |St. Jacobsstraat Oz Zuid| {6}
1293 M dr. Jan Jwsma |St. Jacobsstraat Oz Zuid| eyg. {5}
1294 M Agge Haijes eyg. {2}
1295 M dr. |Matthias van Schoten?| Scotanus |advocaat?| achterhuysinge {3}
1296 M Rijurdt Benedictus |kleermaker, St. Jacobsstraat Oz Zuid| inw. {5}
1297 M Adam Richeus |notaris| c.s. inw. {3}
1298 M Sibbel Claesses inw. {1}
1299 M Auck Feddes inw. {1}
1300 M Jacob Pijters inw. {4}
1301 M Jochum Eijlarts stadtshuysinge {2}
1302 M Lijsbet Jans inw. {2}
1303 M Willem Egberts glasemaker inw. |Klokstraat Nz 22| {1}
1304 M Pijeter |Soutelande| boeckbinders wed. inw. |23| {1}
1305 M mr. Gosse |Sioerdts| schoolmr. inw. |24| {1}
1306 M Ebel Lucas inw. {2}
1307 M Claes Claessen inw. {1}
Lateris 77.
(26 personen WE)
(fol. 2v)
1308 M Tijallingh Fokles eyg. |St. Jacobsstraat Oz| {2}
1309 M Anna Gerbrens |huikmaakster, St. Jacobsstraat Oz| eyg. {4}
1310 M Marcelijs Gowarts |St. Jacobsstraat Oz| inw. {3}
1311 M Jan Sems |St. Jacobsstraat Oz 22| eyg. {4}
1312 M Ruirdt Dirckx |St. Jacobsstraat Oz| stadbode eyg. {5}
1313 M Otte Ottes |St. Jacobsstraat Oz| inw. {3}
1314 M Douue Douues |St. Jacobsstraat| eyg. {5}
1315 M dr. Jacobus Bouritius |advocaat| eyg. {6}
1316 M Pijeter Aerntsen inw. {4}
1317 M dr. Theodoretus Tijara |advocaat, Grote Hoogstraat| eyg. {7}
1318 M mr. Adrijaen [van Cronenburgh |niet, want kort na 1604 overleden; wel Adriaen Cornelis Ruts (Bremen 1570 - Leeuwarden 1616), Grote Hoogstraat; Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw blz. 211|] schilder eyg. {5}
1319 M Pijeter Buijgers wed. eyg. {7}
1320 M dr. Hero Schingen |advocaat, Grote Hoogstraat| inw. {5}
1321 M Doijtze Bauckes c.s. inw. {3½}
1322 M Hetto Frijes eyg. {4}
1323 M Mathijs Ewarts |procureur postulant, Grote Hoogstraat| eyg. {6}
1324 M mr. Douue Lollius |procureur postulant, Grote Hoogstraat| eyg. {5}
1325 M Jan Jansen snider eyg. {4}
1326 M Stijntije Pijeters c.s. inw. {2}
1327 M Dirck Harderwijck eyg. {5}
1328 M Aernt IJpes eyg. {2}
1329 M Pijter Gerrijts |boekverkoper?| inw. {1}
1330 M Otte Allerts inw. {5}
1331 M Dirck Annes |Grote Hoogstraat| backer inw. {6}
1332 M Jurijan Jurijans snijder inw. {4}
1333 M Sijow Harmen Jans' wed. eyg. {5}
1334 M Dirck Claessen eyg. {6}
1335 M Jan Dates c.s. inw. {6}
1336 M Reijner Siurds inw. {5}
1337 M Jan Bockes inw. c.s. {2½}
1338 M Jetze Paijes c.s. inw. {6}
Lateris 138
(31 personen WE)
(fol. 3r)
1339 M Simon Frederijckx |Grote Hoogstraat Oz, hoek Kelders| eyg. {5}
1340 M Pijeter Aertzen backer |Grote Hoogstraat Oz 2| {4}
1341 M Jeelijs Willeborts c.s. inw. {5}
1342 M Gerrijt Jansen |8| eyg. {5}
1343 M Hendrijck Claessen inw. {4}
1344 M Hans pasteybackers wed. |12| eyg. {2}
1345 M Lourens Tomas goltsmit inw. {3}
1346 M Siurdt Dirckx |vleeshouwer, Grote Hoogstraat 14, de Vette Os| eyg. {4}
1347 M Isbrant Gerrijts inw. {2}
1348 M Pijeter Jansen c.s. inw. {5}
1349 M Gerrijt Dirckx c.s. inw. {4}
1350 M dr. |Regnerus| Bras |advocaat| inw. {4}
1351 M Hans Carels c.s. inw. {5}
1352 M mr. |Bazel 1585 lic. iur. civ., 1588 dr. iur.| Agge Agges [van Albada] |1608 advocaat en raadsheer te Speyer| inw. {5}
1353 M Emo Pijeters |Grote Hoogstraat Oz| eyg. {6}
1354 M Pijeter Anthonijs inw. {5}
1355 M Gerrijt Harmans |GH Oz| eyg. {4}
1356 M Jacob de Falk |GH Oz, goudsmid| eyg. {5}
1357 M Tyetse Sickes |GH Oz| c.s. inw. {6}
1358 M dr. Albartus Munkehuijs |advocaat, GH Oz| inw. {5}
1359 M dr. |Jacob van Campen, advocaat| Campenses inw. {4}
1360 M Philips van Tongeren |notaris| inw. {4}
1361 M dr. Marthinus Marthini |Martinides, advocaat| eyg. {5}
1362 M dr. Thomas Herbaijum |procureur-generaal| inw. {5}
1363 M juffer Susanna Horions |Grote Hoogstraat Oz, hoek Eewal| eyg. {6}
1364 M Jan Willems Schot |Eewal Zz 66, Minnemastraat ten O| eyg. {3}
1365 M Judith nayster inw. {1}
1366 M dr. Isbrandt Eckes |advocaat, zoon van Eco Isbrandi| inw. {8}
1367 M Sijmon Juckes wed. inw. {½}
1368 M Jan Sickes inw. {4}
1369 M Hendrijk Hendrijx eyg. {3½}
Lateris 132
(31 personen WE)
(fol. 3v)
1370 M Frans Rijenickx |Minnemastraat ZWz| eyg. {3}
1371 M Albart Harmans inw. {2}
1372 M Elske Hendryx inw. {1}
1373 M Sicke Hansen inw. {2}
1374 M Pijer Hettes |Poststraat| eyg. {4}
1375 M Aecht Benedictus |Poststraat; 1610 koper Dr. Nicolaus Mulerius| eyg. {5}
1376 M Aernt Willems |Poststraat| eyg. {3}
1377 M Rengnerus Hachtingh |Poststraat Nz; 1626 koper, 1630 verkoper Dr. Mulerius| dyener des E. {5}
1378 M Tyets Dirx wed. inw. {2}
1379 M Doede Hillebrants inw. {2}
1380 M Catelyn Gysbrechts wed. inw. {5}
1381 M Rijenick Sijtzes inw. {1}
1382 M Els Auckes wed. inw. {3}
1383 M dr. Siurdt Nyenhuijs |advocaat, Grote Hoogstraat| inw. {5}
1384 M Matresse inw. {3}
1385 M Coert Ottes inw. {2}
1386 M Anne Willems wed. inw. {1}
1387 M Gerben Juckes inw. {4}
1388 M Luijtijen[?] moer {3}
1389 M Siurdt Sipkes eyg. {4}
1390 M Jelte Jeltes inw. {2}
1391 M Heijn Pijtes inw. {2}
1392 M Sijbe Sipkes inw. {2}
1393 M Pijer Sybes |Kelders 35| eyg. {4 [?]}
1394 M Hendryck Schellingh |33| eyg. {5}
1395 M Aeryaen Janssen van de Bos |31| eyg. {5}
1396 M Dirck Doedes inw. {6}
1397 M Frans Emonts inw. {3}
1398 M Gowert Tijepkes |Kelders 25| eyg. {5}
Lateris 94
(29 personen WE)
(fol. 3v)
1399 M Rinnert Sytzes c.s. inw. {5}
1400 M Jan Tijtes |Kelders 21| eyg. {3}
1401 M Tonis Tammes |doopsgezind? vgl. Dagboek Furmerius noot 494, Kelders 19| c.s. inw. {5}
1402 M Allert Lammerts |hoedenstoffeerder| c.s. inw. {6}
1403 M Sijel Gowarts inw. {3}
1404 M Jacob Arys inw. {5}
1405 M Neel Sipkes wed. eyg. |11| {6}
1406 M Hette Pijers c.s. inw. {3}
1407 M Jw Juryans' wed. |7| {6}
1408 M Jacob Pijbes |Kelders 5| eyg. {3}
Lateris 45
Somma totalis 486
(10 personen WE)
Wij seggen in alles ontfangen 486, welke penningen bij ons ondergeschreven sijn ontfangen, in kennisse onse handen,
[w.g.] Gerrit Henricz, 1606; Simon Frederijckx, 1606, 44.

I Oost-Minnema Espel       >> begin

vgl. Eekhoffs versie
Voorstreek (Minnemahuis) - Sacramentsstraat - Slotmakersstraat - Wortelhaven - Eewal Nz - Zuupsteeg - Eewal Nz - Speelmansstraat - Bontepapesteeg? - Grote Kerkstraat? - Kleine Hoogstraat
(fol. 2r)
Beschrijvynge der schorstyenen ende heertsteden in Mijnnemae Espel onder den hopman Mathijs Nolles |IJserman| behoerende zoe hier folcht, ter presentye van denselven hopman, [gemeensman] Johannes Claessen brouwer ende [bouwmeester] Dijrck Douwesz [schrijver], alles daertoe gecommyteert.
1409 OM mijnheer greffyer [Buwe Jeltinga] |Voorstreek 1 (Korenmarkt), Minnemahuis| {8} ss. - soluyt 12-0-0
1410 OM Jacob Claessen |3| {5} ss. - soluyt 7-10-0
1411 OM Claes Claessen |5| {4} ss. - soluyt 6-0-0
1412 OM Tijs Janssen {4} ss. - soluyt 6-0-0
1413 OM hopman Matijs Nolles |IJserman, Voorstreek 7| {7} ss. 10-10-0
1414 OM Taeck Mijnnesz |9| {3} ss. 4-10-0
1415 OM in 't huys van 't Eenhoern |Voorstreek Wz 11| {8} ss. 12-0-0
1416 OM Lijeuwe Pieterz |rentmeester?, Voorstreek 13| {6} ss. 9-0-0
1417 OM Aern Aernz |15| {3} ss. 4-10-0
1418 OM Geijske Wijlhelmus |17| {3} ss. 4-10-0
1419 OM Aern Aerijensz |19| {3} ss. 4-10-0
1420 OM Cornelis Janssen cramer |21| {6} ss. 9-0-0
1421 OM Cornelijs Swartijes huijs |Voorstreek 23, hoek Eewal| {6} ss. 9-0-0
1422 OM Pieter Janssen Cluijter[?] |schrijver van hopman Jan Sageman, Vismarkt, Voorstreek 25, ½ hoekpand Wortelhaven, de gulden Valck| {3} ss.4-10-0
1423 OM Jan Jaspers |Voorstreek 27| {5} ss. 7-10-0
1424 OM Hendrijck Frijdach |29| {9} ss. 13-10-0
1425 OM Doeij koeckebacker |31| met d' oven {5} ss. 7-10-0
1426 OM Fijnnert Isbrans |Sinnert Isbrandtz., bakkersboek 1590, Voorstreek 33|met d' oeven {5} ss. 7-10-0
1427 OM Cornelijs Sijmmensz |35| {5} ss. 7-10-0
1428 OM Toenijs Janssen |37| {5} ss. 7-10-0
1429 OM Pietrijck Harmens |39| {2} ss. 3-0-0
1430 OM Huijgoe Cornelysz ende Lijsck Goewerts hebben toesaemen {5} ss. 7-10-0 |nu steeg|
1431 OM Jacob Borrijtsz |koopman, gemeensman, vgl. Dagboek Furmerius noot 723; Voorstreek 45 (en 43?)| {6} ss. 9-0-0
1432 OM Wijts Gerloffs |47| {6} ss. 9-0-0
1433 OM Ju Wopkesz |49, nabij Sacramentsstraat| {8} ss. 12-0-0 OM [Lat.] 195-0-0
Lat. 130
(25 WE)
(fol. 2v)
1434 OM Jan Claesz fyskoeper {1} ss. 1-10-0
1435 OM Itijen Harmens {1} ss. 1-10-0
1436 OM Tijets Roeleffs {3} ss. ende is ontfangen 3 gulden, die rest paper 3-0-0
1437 OM Goslijck Wopkes {3} ss. ende is ontfangen 3 gulden, die rest paper 3-0-0
1438 OM Pieter Beernsz {2} ss. ende is ontfangen 2 gulden 5 st., die rest paper 2-5-0
1439 OM Beern Pieterz {2} ss. 3-0-0
1440 OM Tijepcke Laesz {2} ss. 3-0-0
1441 OM Eewert Eewertz {1} ss. 1-10-0
1442 OM Sasker Andrijs cuyper {2} ss. 3-0-0
1443 OM Marten Douwes |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366 resp. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50|, woenende in de huysinge van Douwe Janssen {3} ss. 4-10-0
1444 OM Freerck Hendrijckx {2} ss. 3-0-0
1445 OM Jw Aerijens {2} ss. 3-0-0
1446 OM Jan Beernz snijder {2} ss. 3-0-0
1447 OM Claes Jacobsz {2} ss. 3-0-0
1448 OM Pijbe Johannesz {2} ss. 3-0-0
1449 OM Sijbbe Waetijes {2} ss. 3-0-0
1450 OM Frans Bockesz |Slotmakersstraat Zz| {3} ss. 4-10-0
1451 OM Jan Geertz {2} ss. en heeft d' eyg. betaelt 1-10 st., die huyerman paper 1-10-0
1452 OM Jets Andrijs utdraegster {3} ss. ende heeft voor d' eyg. betaelt 2-5 st., die rest paper2-5-0
1453 OM Sijuordt metseler {2} ss. ende heft betaelt 2 gld. 5 st., de rest paper 2-5-0
1454 OM Sijmen Rijpkes wed. {3} ss. 4-10-0
1455 OM Wijbe Claessen {3} ss. 4-10-0
1456 OM Aelcke Jan Hendrijcx' huysynge {6} ss. daervoor ontfangen 8 gld. 5 st., de rest paper 8-5-0 OM [Lat.] 72-0-0
Lat. 54 [berekend is 48]
(23 WE)
(fol. 3r)
1457 OM Stoffel Jws in de huyssynge van Mijnne Heertsz ende is befonden {3} ss. daervoor betaelt 3 car. gld., die rest paper 3-0-0
1458 OM Jan Janssen {2} ss. 3-0-0
1459 OM Albert Sijbes met die smytte {3} ss. ende heeft daervoor betaelt 3 gld., die paper Wolter sch[r]oer 3-0-0
1460 OM Baltus Dijrckz {1} ss. 1-10-0
1461 OM Taecke Agges {1} ss. 1-10-0
1462 OM Jantijen Jochums {1} ss. betaelt d' eyg. 0-15-0
1463 OM Wijerd Jacobs met d' smytte {5} ss.7-10-0
1464 OM mr. Jan Kijers |chirurgijn, Wortelhaven NOz| {2} ss. 3-0-0
1465 OM Jan Rijenckz |lakenbereider?, Wortelhaven NOz| {4} ss. 6-0-0
1466 OM Hendrijck Hanssen |schepen?, kleermaker?, Minnemastraat?| {5} ss. 7-10-0
1467 OM Poppe Cornelijs |schipper, Zuupsteeg?| {3} ss. 4-10-0
1468 OM Hijllegont Gerrijts {2} ss. 3-0-0
1469 OM Hessel Janssen {2} ss. 3-0-0
1470 OM Roeleff Wijllems {2} ss. 3-0-0
1471 OM mijnheer [Lieuwe] Juckemae [|Eewal| raadsheer] {6} ss. 9-0-0
1472 OM dr. Henrijcus Walterij |Gualtheri, advocaat| {5} ss. 7-10-0
1473 OM Gerrijt Radijs |deurwaarder Hof van Friesland| {5} ss. 7-10-0
1474 OM Tijetske Taedemae {6} ss. 9-0-0
1475 OM Cornelijs Janssen {1} ss. 1-10-0
1476 OM Gerrijt Lenerts {2} ss. 3-0-0
1477 OM Idt Aerijens {1} ss. 1-10-0
1478 OM Lammert Aerijens |procureur postulant, Eewal Nz| {7} ss. 10-10-0
1479 OM Ansck mr. Eelckes |Eewal Nz| {7} ss. 10-10-0
1480 OM mr. Jacques |Vredeman, Eewal Nz| luytenyst {4} ss. 6-0-0
1481 OM dr. Branssum |Jodocus Brantzum advocaat, nabij Wortelhaven| {4} ss. 6-0-0
1482 OM Aerijen Pieters ende Geert Jans in 't huys van Pijn in 't hoofft {4} ss. 6-0-0                                 >>>
1483 OM dr. Gabbijnnes |Gabbe/Gabinius Foppens, advocaat, Eewal Nz 61| {5} ss. 7-10-0 OM [Lat.] 135-15-0
Lat. 93 [berekend is 90½]
(27 WE)
(fol. 3v)
1484 OM Jan Jacobz snijder {2} ss. 3-0-0
1485 OM Jan Wrbeijns |de Salle, Bontepapesteeg; Friese schilderkunst in de Gouden Eeeuw blz. 212| {5} ss. 7-10-0
1486 OM Jacob Pietersz {4} ss. 6-0-0
1487 OM juffr. Isck Mockemae {5} ss. 7-10-0
1488 OM Jacob Loe duerwarder |Kleine Hoogstraat?| {6} ss. 9-0-0
1489 OM Egbert Wijllems {1} ss. 1-10-0
1490 OM Focke Janssen potker[?] |pottenbakker?, Speelmansstraat Nz 82| {1} ss. 1-10-0
1491 OM Jeldu Sijbolts ende Alijt Karstes in de huysynge van Bartelemeues Oldenel, {2} ss. voer d' eyg. - de rest paper 1-10-0
1492 OM Bartolemewes Oldenel |Speelmansstraat 83 en 84, deurwaarder| {6} ss. 9-0-0
1493 OM mr. Wijnolt |Willems?, schilder; Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw blz. 229| {1} ss. 1-10-0
1494 OM Fed Bottes wed. {1} ss. 1-10-0
1495 OM Sijmen Eedes |87| {1} ss. 1-10-0
1496 OM Marij Ables {1} ss. 1-10-0
1497 OM Lammert Janssen {1} ss. 1-10-0
1498 OM Atze Abbes schypper {1} ss. 1-10-0
1499 OM Dijew Cornelijs {1} ss. 1-10-0
1500 OM Tueentijen Hendrijckx {4} ss. 6-0-0
1501 OM Wijllem Hendrijckx {3} ss. in de huysynge van Ansck mr. Eelckes woenende 4-10-0
1502 OM dr. Ade Eijssijngae |Grote Kerkstraat?; werd 1608 raadsheer| {10} ss. 15-0-0
1503 OM Harmanus Kolde |predikant| {5} ss. 3-15-0 [!]
1504 OM Jochum Laurens in 't huys van Aerijen Wijllems heeft {1} ss. voor d' eyg. 0-15-0
1505 OM Grijet Toenijs in deselve huysynge van Aerijen Wijllems {1} ss. 1-10-0
1506 OM Sagerijas in de huyssynge van Sijbbe is befonden {4} ss. voor d' eyg. 2-5-0 OM [Lat.] 90-15-0
Lat. 67 [berekend is 60½]
(23 WE)
(fol. 4r)
1507 OM Sijbrant Dijrckz {2} ss. ontfangen voor die 2 2 gld. 5 st., de rest paper 2-5-0
1508 OM Abbe Egbertsz {1} ss. 1-10-0
1509 OM Sijuoerdt Melijs ferver {1} ss. 1-10-0
1510 OM Maerij Dijrckx copster {1} ss. 1-10-0
1511 OM 2 weduwen woenende in Poppe Cornelijs' camers in de Suijpsteijg |Eewal-Speelmansstraat| {2} ss. 3-0-0
1512 OM den hopman Aucke Broers' woenynge bewoent bij paper Anne Dauijts |joods?| {2} ss. betaelt van d' eyg. 1-10-0
1513 OM mr. Hendrijck |procureur postulant Henricus Regneri?| {1} ss. 1-10-0
1514 OM Hetze Taeckes {2} ss. 3-0-0
1515 OM Sijbbe Pieterz {2} ss. 3-0-0
1516 OM Luijtijen Hendrijcx {2} ss. 3-0-0
1517 OM Jan Jorijsz {3} ss. 4-10-0
1518 OM Pieter |Andriesz.| uurwerckmaker |vgl. W. Dolk, Leeuwarder uurwerken en uurwerkmakers, 2015, blz. 10 en 11| {2} ss. 3-0-0
1519 OM Jan Eedesz {2} ss. 3-0-0
1520 OM Roeleff Geertz {2} ss. 3-0-0
1521 OM Eepe Claessen {1} ss. 1-10-0
1522 OM Goewert Janssen {1} ss. 1-10-0
1523 OM Tijerck Jwsz {1} ss. 1-10-0
1524 OM Oenne Nannes {1} ss. 1-10-0
1525 OM Jelmer Taeckesz {2} ss. 3-0-0
1526 OM Agge Tijallesz {1} ss. 1-10-0
1527 OM Claes Sijbrants {2} ss. 3-0-0
1528 OM Taecke Wijlckesz {1} ss. 1-10-0
1529 OM Aelcke Jan Tijerckx {2} ss. ende heeft Aelcke daervoor als eyg. betaelt - de rest paper 1-10-0
1530 OM Jasper Jochums {2} ss. 3-0-0
1531 OM Romcke Romckes {3} ss. in Jan Jelles' camers, betaelt 3 gld., de rest paper 3-0-0 OM [Lat.] 57-15-0
Lat. 42 [berekend is 38½]
(25 WE)
(fol. 4v)
1532 OM Frans Wijerdts in Gerryt smydts huys {3} ss. 4-10-0
1533 OM Roeleff Heeresz {3} ss. 4-10-0
1534 OM Gerbrant Aeijssmae {4} ss. 6-0-0
1535 OM de wed. [Rieme Galama] van mijnheer [Frans] Eijssijngae [raadsheer 1603†] |Grote Kerkstraat?| {10} ss. 15-0-0
1536 OM Dijrck Wolters {2} ss. voor de eyg.1-10-0
1537 OM Tijette Janssen {2} ss. 3-0-0
1538 OM Anne Haeijes wed. in de huysynge van Tijetsse Johannes {2} ss. 3-0-0
1539 OM Albert stadtsroeper {2} ss. 1-10-0
1540 OM Claes Stappers {3} ss. 4-10-0
1541 OM Frijdts Meijnerts {3} ss. 4-10-0
1542 OM Lijsbet Jelmers |weduwe Furmerius, Grote Kerkstraat omg. Waalse kerk| {4} ss. 6-0-0
1543 OM Imck Jan Sijmens {4} ss. 6-0-0
1544 OM mr. Jacob |Romberts; aantekeningen Sannes, Fryske Akademy, met dank aan Peter van der Meer| schoelmr. {4} ss. 3-0-0 [!]
1545 OM Jacob Sijmenz boede {1} ss. 1-10-0
1546 OM Sijtze Nannesz {2} ss. 3-0-0
1547 OM dr. |med.| [Wilhelmus] Felcijus |Velsius, Grote Kerkstraat 61?, Cammingahorn, westhoek Pijlsteeg of oude stins bij Nijehove?| {6} ss. 9-0-0
1548 OM Gerbrant Gerbrants {5} ss. 7-10-0
1549 OM Jan van Soeste wed. {1} ss. 1-10-0
1550 OM Pieter Harmensz {4} ss. 6-0-0
1551 OM mr. Heere |Hero Joachimi, advocaat 1608†, Kleine Hoogstraat Oz| {6} ss. 9-0-0
1552 OM de huyssynge van Gerke Gerrijts toebehoerende Aeff Wijlhelmus |dochter van W. Velsius?, Kleine Hoogstraat Oz| {4} ss. 6-0-0
1553 OM Asmus |Erasmus| Sijbrantsz |KH Oz| {4} ss. 6-0-0
1554 OM Wijllem Aerijens |KH Oz| {5} ss. daervan betaelt 4 gld. 10 st., de rest ombetalt 4-10-0
1555 OM Pieter Pieterz |KH Oz| {2} ss. 3-0-0
1556 OM dye fransoys mr. |Jan Claesz.; aantekeningen Sannes| {3} ss. 4-10-0 OM [Lat.] 124-10-0
Lat. 89 [berekend is 83]
(25 WE)
(fol. 5r)
1557 OM Claes Claessen |KH Oz| met die smytte {4} ss. 6-0-0
1558 OM Gabbe Meijnsmae |advocaat| {6} ss. 9-0-0
1559 OM Aeff Wijlhelmus {6} ss. 9-0-0
1560 OM Cornelijs Janssen backer {3} ss. 4-10-0
1561 OM Harmen Gerrijts bierdrager {1} ss. 0-15-0
1562 OM Frouck Gerrijts in de huysynge van Dijrck Harmens, heeft Dijrck als eyg. {1} ss. betaelt 0-15-0
1563 OM Eelske Hartmans {1} ss. soluyt 0-15-0
1564 OM Dijrck Allerts leertouwer {1} ss. 1-10-0
1565 OM Wijllem leertouwer {1} ss. betaelt - paper 0-15-0
1566 OM Marten Cornelijsz {2} ss. 3-0-0
1567 OM Hendrijck Janssen wever {1} ss. 1-10-0
1568 OM Claes Gerrijtz {1} ss. 1-10-0
1569 OM Dijrck Pietersz {1} ss. 1-10-0
1570 OM Bauck Gerrijts {1} ss. 1-10-0
1571 OM Aern Hanssen {1} ss. 1-10-0
1572 OM Gabrijel Adulffsz {1} ss. 1-10-0
1573 OM Claes Jochumsz {1} ss. 1-10-0
1574 OM Hans van Dousburch {1} ss. 1-10-0
1575 OM Rijuoerdt Meijntesz {1} ss. 1-10-0
1576 OM Jacob Wijbesz {1} ss. 1-10-0
1577 OM Jan Andrijs in Sijuort leertouwers moers camer woenende {1} ss. soluyt 15 st. voor deyg. - paper 0-15-0
1578 OM Eewert doetsgraewer {1} ss. 1-10-0
1579 OM Baltus Roeleffs {1} ss. 1-10-0
1580 OM Jan Janssen {1} ss. 1-10-0
1581 OM Hans Buwesz {1} ss. 1-10-0
1582 OM Gercke Gerrijts {1} ss. 1-10-0 OM [Lat.] 59-5-0
Lat. 42 [berekend is 39½]
(26 WE)
(fol. 5v)
1583 OM Wijllem Janssen {2} ss. - de rest paper, d' eyg. 2-5-0
1584 OM Homme Gerrijts {1} ss. 1-10-0
1585 OM Allert Gerckesz {1} ss. 1-10-0
1586 OM Lubbert Eewertz {1} ss. 1-10-0
1587 OM Geijs Wijllems {1} ss. in de huysynge van Jan |de?| Haes |metselaar?, bij of achter Jacobijnen?|, onvermogen ende heeft d' eyg. betaelt 0-15-0
1588 OM noch een schamel wed. in Jan Haesse wonynge, {1} ss., ende heeft d' eyg. betaelt 0-15-0
1589 OM Taecke Mijnnes in de wonynge van Reijner Aennes, {2} ss., daervoor heeft d' eyg betaelt - de rest paper 1-10-0
1590 OM Reijner Aaennes |pannenbakker?| {2} ss. panoven[s], daervoor betaelt 3-0-0
1591 OM Jannes Jeltes {2} ss. 3-0-0
1592 OM Aeff Wolters in Marij Steffens' woenynge met Taecke Tijepkes ende dat huys daarnaast, hebben t'zamen {4} ss., daervan betaelt 4-10-0, dye rest paprys 4-10-0
1593 OM Reijner Claessen {1} ss., daer betalt - paper 0-15-0
1594 OM Eeijsse Annes {2} ss. 3-0-0
1595 OM Trijn Rijencks wed. {1} ss. soluyt - paper 0-15-0 [Lat.] 24-15-0
[Lat. 21; berekend 16½]
voer opgecomen schoorstyen 538 [berekend 506½]
d' sommatie van dese opgecoemene penningen bedraegen 759-15-0
[w.g.] Johannes Claesz; Mathijs Noldusz IJserman; Dyrck Douwes 1606.
(13 [[13 posten, 14 huizen] + 26 + 25 + 25 + 23 + 27 + 23 + 25 = 187 WE)

K West-Hoekster Espel       >> begin

Voorstreek Wz - Nieuweburen Zz - Bredeplaats - Nieuweburen Nz - Vijzelstraat - achter de Grote Kerk - Monikemuurstraat? - Breedstraat? - Sacramentsstraat Nz?
* De lijst van de Westhoekster Espel, waarover Taecke Saepes als hopman aangesteld is, is opgemaakt door schepen Simon Jans (Runia) - die tevens alles geschreven heeft -, gemeensman Eme Pieters en burgervaandrig Ygram Claesz (zelf ondertekenen zij met respectievelijk Ime Pijetersz Fleijshauuer en Igeames Claesszo). Op 27 oktober 1606 bekrachtigen zij deze lijst door het plaatsen van hun handtekening.
* Is der in underskie tusken cum socio en cum sociis? |ja, enkel- resp. meervoud|
* Er zijn 72 schoorstenen die als half worden gerekend. Het totaal aantal schoorstenen bedraagt dus 353 + 72 = 425
* Totaal aantal huishouding bedraagt 270
* Gemiddeld aantal schoorstenen per persoon is 1,57
(fol. 1r)
Beschrievinghe der vuyr- ende haerdsteden etc. gedaen in Hoexter Espel, waerin Tace Saepes hopman ende Ygram Claesz fendrich is.
1596 WH Jacob Douwes hoedmaecker 2 hs. {2}
1597 WH Lambert Jansz |Voorstreek Wz 53| c.s. 6 fs. {6}
1598 WH Sijtze Hessels |doopsgezind? vgl. Dagboek Furmerius noot 494; Voorstreek Wz 55| cuyper c.s. {9}
1599 WH Gerrijt Geerts |57| c.s. {5}
1600 WH Claas Martens |59| c.s. {7} |volgt steeg|
1601 WH Geert Gerrijt smids wed. {9} |61|
1602 WH Trijn Taece wed. {4} |63|
1603 WH Wijerd Wijerds |65| inw. {4}
1604 WH Anna dr. Caarls |67| huysvr. eyg. {8}
1605 WH IJgram Claesz fendrich |69| c.s. {10}
1606 WH Jan Claesz backer |71| {7}
1607 WH d' wed. van de hopman Olphert Olpherts |73| {8}
1608 WH Gerloff Sipkes |73| backer {6}
1609 WH mijnheer Harmen Harckes [gedeputeerde] |75| {9}
1610 WH Harmen Edgers |77| backer {4}
1611 WH Sijbe Dircks |79| eyg. {6}
1612 WH Wlcke Pijers |81| eyg. {6} |volgt steeg|
1613 WH Minne Haijkes |83| {5}
1614 WH Wabbe Wabbes {1}
1615 WH Gerbren Dircksz {1}
1616 WH Tijeets Jacobs {1}
1617 WH Douwe Jansz inw. {1}
1618 WH Jan Lenarts {1}
1619 WH Coert Andrijes |herbergier, vgl. Dagboek Furmerius noot 366| c.s. inw. {3}
1620 WH Atke Schoneburgh inw. {3}
1621 WH Tijallingh Tijebbes eyg. {1}
1622 WH Jelte Jacobs inw. {1}
1623 WH Grijet Lamberts wed. c.s. {4}
(28 WE)
Lat. 132
(fol. 1v)
1624 WH Romke Greolts |stadswal Nz bij Wabbe Wissesdwinger| 6 hs. {6}
1625 WH Folckert Gerbrens {1}
1626 WH Douwe Broers {1}
1627 WH Willem Hendricks eyg. {3}
1628 WH Pieter Martens {1}
1629 WH Jacob Jacobs timmerman {2}
1630 WH een aerme wed. met Jacob [Jacobs] voors. inw., voor den eyg. betaelt 15 st. {½}
1631 WH Jan Willems |schipper, slatter/leycker of wever?, Breedstraat?, of doppieswever?, Nieuweburen?| c.s. {5}
1632 WH noch een poevere vrouw met Jan [Willems] voors. inw., voor den eyg. betaelt een ½ daeler {½}
1633 WH Auck Hendrix wed. {2}
1634 WH Pieter Hendrix {2}
1635 WH Sijuerd Jelles |Breedstraat?| c.s. {3}
1636 WH Wopke tromslaeger {1}
1637 WH Wijbe Wijbrandi |horlogemaker, Breedstraat; W. Dolk blz. 11 t/m 13| {3}
1638 WH Egbert Hendrix {2}
1639 WH Sijbren Claesz {3}
1640 WH Jets Anskes wed. {1}
1641 WH Lambert Thoenis cangieter {3}
1642 WH Trijn Jans uutdraegster {2}
1643 WH Freerck Jans {1}
1644 WH noch Rinck, een aerme vrouw, voor den eyg. betaelt een ½ daeler {½}
1645 WH Joost Jan Aisma wed. {5}
1646 WH Meijns Willems {1}
1647 WH Sijnne Gerrijts c.s. {2}
1648 WH Cornelis Pieters eyg. {1}
1649 WH Elske Gerrijts, een poevere vrouw, een ½ daeler voor den eyg. [Cornelis Pieters] voors. betaelt {½}
1650 WH Hendrick Roeleffs {1}
1651 WH Thijs Michiels {1}
1652 WH een aerme vrouw met Thijs [Michiels] voors. inw., voor den eyg. betaelt {½}
1653 WH Taecke Jarighs {2}
1654 WH Isbrand Jansz {2}
1655 WH Frouck Agges {1}
(32 WE)
Lat. 60½
(fol. 2r)
1656 WH Thijs Thijsz inw. {2}
1657 WH Claes Martens {2}
1658 WH Gosse Jelles {2}
1659 WH Wijts Goijties, een poevere wed. {½}
1660 WH Edger Annes {1}
een nyeuw quartier
1661 WH Tijepke Siuerds {2}
1662 WH Atze Claesz 1½ daeler {1½}
1663 WH Banne Wijbes {1}
1664 WH Hendrick Wildschut soldaet {½}
1665 WH Fijt hellebardyer |Groeneweg?| van Zijn Genade [Willem Lodewijk] {2}
1666 WH Auck Jacobs, een aerme vrouw met Fijt [hellebardyer] inw., voor den eyg. een ½ daeler {½}
1667 WH Cornelis Cornelis snijder {2}
1668 WH Willem Alberts c.s. 2½ daeler {2½}
1669 WH Warmold Wijerds selfs c.s. 3½ daeler {3½}
1670 WH Jantijen Tijercks wed. {3}
1671 WH Lucretia Aarien Willems' wed. {4}
1672 WH Sijuerd Donia |Breedstraat?| {6}
1673 WH juffr. His Haarda {3}
1674 WH Michiel Jans ende Jacob Harmens wollenwever tesaemen {3}
1675 WH Aalcke Jacobs wed. {3}
1676 WH Willem Jansz wever {1}
1677 WH Tijaard Douwes, een poevere persoon {½}
1678 WH Dirckijen Thomas {1}
1679 WH Ritske Gerckes schipper {1}
1680 WH Trijn Jacobs wed., een poevere vrouw {½}
1681 WH Sijbe Jeltes {1}
1682 WH Reijnsck Hendrix, een aerme vrouw, een halve voor den eyg. betaelt {½}
1683 WH Hendrick Brabander {½}
1684 WH Maartijen Tijaards, mede een aerme vrouw, een halve voor den eyg. betaelt {½}
1685 WH Frans Jacobs {2}
(30 WE)
Lat. 53½
(fol. 2v)
1686 WH Teth Ailuva {4}
1687 WH Pieter Laurens |Nieuweburen Zz 92| slotmaeker {1}
1688 WH capitein Cleijs Bauckes |90| c.s. {6}
1689 WH Jacob Harmens |88, 1624 de rode Leeuw| brouwer {7}
1690 WH Dirck Jansz |86| {2}
1691 WH Hans Bouwens {1}
1692 WH Trijn Winie {1}
1693 WH Auck Wouters {1}
1694 WH Jacob Jansz, een poevere persoon {½}
1695 WH Marij Isax, een aerme vrouw, een halve voor den eyg. betaelt {½}
1696 WH Doutien Herema |Doutzen van Heslinga?, tweede echtg. van Tjerck van Herema| {6}
1697 WH Eth Gerloffs, een aerme vrouw, een ½ daeler voor den eyg. {½}
1698 WH Hans Roeleffs {1}
1699 WH Luijtien Aariens |bij de Put?| wed. {2}
1700 WH d' hopman Taecke Saepes |Jacobijnerkerkhof?| {3}
1701 WH Jan Reijnners |bij de Put, bij de Jacobijnerkerk?| c.s. {3}
1702 WH Gerrijt Hendrix snijder {1}
1703 WH Jurrijen |Berns of Tiallinx?| backer {3}
een ander quartyer
1704 WH Gerls Pieters wed. {1}
1705 WH Grijet Eedes c.s. {2}
1706 WH Lenart |Pyters?| boekebynder {½}
1707 WH Maartijen Freerx, een aerme vrouw {½}
1708 WH Hendrick Doordenbosch, een poevere persoon {½}
1709 WH Tijed Wijegers ende Elske Pieters, elck een halve {1}
1710 WH Botte Scheltes |Nieuweburen Zz, hoek Nieuweburen| {3}
1711 WH Hendrick Bartels {2}
1712 WH Anna Thomas {1}
1713 WH Anna Pieter Frijes, een poevere vrouw {½}
1714 WH Harper Jarighs {1}
1715 WH Wabbe Wijsses |Bredeplaats Oz| {3}
1716 WH Agge Johannes {2}
1717 WH Dirck Cornelis {2}
(32 WE)
Lat. 63½
(fol. 3r)
1718 WH Anne Doedes wed. ende Jantijen Haan, twee poevere vrouwen, 1½ daeler voor den eyg. betaelt {1½}
1719 WH Jelle Eelckes {1}
1720 WH Marij Harmens, een poevere vrouw {½}
1721 WH Lijsbeth Wierds {2}
1722 WH Aarien Wouters {1}
1723 WH Jan Hoedke {1}
1724 WH Aalcke Jan Eedes {1}
1725 WH Anne Lenarts, een aerme vrouw {½}
1726 WH Geijske Franses, een aerme vrouw {½}
1727 WH Tijebbe Jans, een poevere persoon, ½ daeler {½}
1728 WH Jan Gerrijts {1}
1729 WH Isbrand Auckes timmerman {4}
1730 WH Eeuert Cornelis' panwerck |Nieuweburen, bij de Pottebakkerspijp| met d' inwoenders, tesaemen 4 daelers {4}
1731 WH Theuis Harmens {2}
1732 WH Grijetien Hendricks {2}
1733 WH Trijn Pouwels {1}
1734 WH Geert Jacobs wed. {2}
1735 WH Andrijes Pieters c.s. {1½}
1736 WH Hendrick Geerts {2}
1737 WH Meijnnert Jochums {2}
een ander quartier
1738 WH Nijeske Rochus | herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50; Voorstreek, Dokkumerend| wed. {4}
1739 WH Lambert Hettes |Voorstreek 103| cuyper {3}
1740 WH Thoenis Siuerds {1}
1741 WH Jan Freerx |101| wed. {4}
1742 WH d' gryetman Douwe van Sijtzama met d' gryetman Kempo van Donia |99| tesaemen {7}
1743 WH d' gryetman [Douwe van] Sijtzama voors. eyg. ende Wijbren timmerman inw. {3}
1744 WH Hendrick Thoenis {2}
1745 WH Doecke Poppes, een poevere persoon, een halve voor den eyg. betaelt {½}
(28 WE)
Lat. 55½
(fol. 3v)
1746 WH Eene Alberts |95| wed. {1}
1747 WH Pieter Jansz {1}
1748 WH Tijaard Wopkes |93| backer {4}
1749 WH Aacken Thijssen, een aerme vrouw, een ½ daeler voor den eyg. {½}
1750 WH Grijet Hanses {1}
1751 WH Sijtse Sijtses {2}
1752 WH Hans Jansz |91| {4}
1753 WH Albert Roeleffs |steeg|, een poevere persoon, een halve voor den eyg. {½}
1754 WH Claes Simens |89| {4}
1755 WH Staes Claeses |87| {4}
1756 WH Waetze Douwes |Voorstreek (Dokkumerend) 85| ferver {4}
1757 WH Gerrijt Laurens {1}
1758 WH Siuerd Bannes {1}
1759 WH Hans Wijbes |Nieuweburen| c.s. {3}
1760 WH Wlcke Wijbes c.s. {2}
1761 WH Thijs Jelles cuyper {2}
1762 WH Gosse Eernstes {1}
1763 WH Eete Eetes {1}
1764 WH Aalcke Eeuerts, een aerme vrouw, een halve voor den eyg. {½}
1765 WH Roeleff Jacobs schoenmaeker {2}
1766 WH Harmen Minnes |kleermaker, Nieuweburen| c.s. {5}
1767 WH Pieter Gerbrands, Bijntie Bauckes ende Marten Martens tesaemen {3}
1768 WH noch in deselve huysinghe een halve bij een poevere vrouw, betaelt voor den eyg. {½}
1769 WH Harmen Harmens schipper |Nieuweburen| c.s. {4}
1770 WH Claes Cents c.s. {4}
1771 WH Aarnt Wabbels |Nieuweburen; herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| {4}
1772 WH Tijerck Broers {3}
1773 WH Dirck Thijmens c.s. {4}
1774 WH Doede Lolckes |gortmaker, Nieuweburen Nz| c.s. {4}
(29 WE)
Lat. 71
(fol. 4r)
1775 WH Wouter |Hendricxz., Nieuweburen Nz| wollenwever {2}
1776 WH Luijtien Tijetses |Nieuweburen Nz| {2}
1777 WH Doecke wyldrayer, een poevere persoon {½}
1778 WH Hendrick Jansz, een poevere persoon, een halve voor den eyg. {½}
1779 WH Hendrick Beernts, een poevere persoon, een halve mede voor den eyg. {½}
1780 WH Els, een aerme vrouw, mede een halve in voeghen voors. {½}
1781 WH Hendrick schoenlapper, een halve in voeghen voors. {½}
1782 WH Barber Jeltes eyg. een halve {½}
1783 WH IJdt Claeses c.s. {3}
1784 WH IJdt Thoenis wed. {5}
1785 WH d' secretaris van de Reeckencaemer [mr. Claes Cornelis] |bij of achter Jacobijnen?| {5}
1786 WH Sijbrich Rommerts c.s. {2½}
1787 WH Beernt Aarnts wever {1}
1788 WH Hendrick Aariens {1}
1789 WH Reijnner Reijnners {1}
1790 WH Jan Jansz wever {2}
1791 WH Agge Claesz {2}
1792 WH Cornelis Harmens, een poevere persoon {½}
1793 WH Jan Dircksz, een poevere persoon, een halve voor den eyg. {½}
1794 WH Wopcke Simens {1}
1795 WH Lijsbeth Tijommes met Tijepke Taekes tesaemen {3}
1796 WH Jacob Steffens {1}
1797 WH Stijn Ritskes, een halve voor den eyg. te betaelen {½}
1798 WH Dirck Balthus {1}
1799 WH Hill Steffens, een aerme vrouw, een halve tot last van de eyg. {½}
(25 WE)
Lat. 37½
(fol. 4v)
1800 WH Jacob Carstes |Vijzelstraat| c.s. {2}
1801 WH Waetse Jacobs |Vijzelstraat, bij de Pottebakkerspijp aan de opgang van de stadswal over de Nieuweburen| {2}
1802 WH Willem Jansz leydecker {1}
1803 WH Lijsbeth Claeses, een aerme vrouw, een halve voor den eyg. {½}
1804 WH Auck Piebes wed., een aerme vrouw, mede een halve voor den eyg. {½}
1805 WH Tijaard Andries turffmeeter {½}
1806 WH Aalcke Wijegers wed. {1}
1807 WH Sibbel Jacobs {1}
1808 WH Dirck Martens {1}
1809 WH Geert Nannes, een poevere vrouw {½}
1810 WH Marij, een aerme vrouw, mede een halve voor den eyg. {½}
1811 WH Haringh Wilckes {1}
1812 WH Hans Hendrix, een poevere persoon {½}
1813 WH Hill Dircks {1}
1814 WH Lijsbeth Hanses {½}
1815 WH Sipcke byerdraeger {½}
1816 WH Trijn Douwes {1}
1817 WH Taecke Pieters {1}
1818 WH Hendrick Coenerts |achter de Grote kerk| metselaer, eyg. en inw. c.s. {3}
1819 WH Roeleff Cornelis, een poevere persoon {½}
1820 WH Jucke Wtses {2}
1821 WH Magdaleen Sijes ende Pieter breyders wed., beyde aerme personen, elck een halve voor den eyg. betaelt {1}
1822 WH Homme turffdraeger {1}
1823 WH Dirck Tijetes, een poevere persoon {½}
(24 WE)
Lat. 24
(fol. 5r)
1824 WH Gerrijt Claesz {½}
1825 WH Minne Heerts {1}
1826 WH Thomas Boijes {1}
1827 WH Jan Haas metselaer {1½}
1828 WH Jan Harmens {1}
1829 WH Johannes Seerps {1}
1830 WH Jacob Claesz {½}
1831 WH Jan van Roon, een aerme persoon, inw., een halve voor Hendrick Coenerts eyg. {½}
1832 WH Baucke Siuerdsz {1}
1833 WH Floris Pieters {½}
1834 WH IJs moer, een aerme vrouw, ende Barteld, een soldaet, elck een halve voor den eyg. {1}
1835 WH Hendrick Jacobs {1}
1836 WH Jacob Jansz {½}
1837 WH Jan Jacobsz {1}
1838 WH Maartijen Jansdr {1}
1839 WH Folckert Hendrix {1}
1840 WH Taece Saepes {1}
1841 WH Hendrick Harmens {1}
1842 WH Eede Jacobs {1}
1843 WH Dieuv Taeckes {½}
1844 WH Trijn Jans wed., een halve voor den eyg. {½}
1845 WH Aalcke, een aerme vrouw, een halve voor den eyg. {½}
1846 WH Barber Jeltes {½}
1847 WH Fabiaen wever {½}
1848 WH Warmoldt Weijerdts |Achter de groene Kan, noordeinde Voorstreek Wz, bij de Hoekster poort| eyg. {1½}
(25 WE)
Lat. 21
(fol. 5v)
1849 WH Hill Dauids |joods?|, een aerme vrouw, een halve voor den eyg. {½}
1850 WH Tijed, een soldaets vrouw, een halve tot last van den eyg. {½}
1851 WH Jan schoenmaecker {1}
1852 WH Wijbren Alles {1}
1853 WH Jan Cornelis {2}
1854 WH Gerrijt Rinnerts c.s. {3}
1855 WH Douwe Reijloffs {1}
1856 WH Sijbe Sijuerdsz {1}
1857 WH Rijenick Keijmpes {1}
1858 WH Jacob Jacobs {1}
1859 WH Lambert Willems {1}
1860 WH Hendrick breyer {½}
1861 WH Lijckle Jacobs {1}
1862 WH Jacob Buwes {1}
1863 WH Sipck Eelckes {½}
1864 WH Jacob Douwes {1}
1865 WH Claes Jochums, een halve tot last van de eyg. {½}
(Somma totalis 536 schoorst.
17 + 49 + 54 + 60 + 62 + 28 = 270 WE)
Lat. 17½
Totalis summa van dit Espel bedraeght vijeff hondert ses ende dartich, 535.
t' Orconde van handen der ondergeschreven commissarisen hyeronder gestelt den 27en 8bris 1606.
[w.g.] Igeames Claesszo, 1606; Simon Jansz; Ime Pijetersz Fleijshauuer, 1606.

L Klokslag       >> begin

* Het aantal van 313 schoorstenen moet met 2 halve verhoogd worden tot 315 schoorstenen.
* Het aantal huishouding dat Wopke Eekhoff berekend heeft, namelijk 127, moet door twee telfouten veranderd worden in 126.
* Gemiddeld aantal schoorstenen per persoon is 2,50
(fol. 2r)
Beschrijvinge van den schorsteenen ofte haerdtsteeden onder de clockslach deser steede Leuwerden gedaen bij Cornelis Simonsz, scheepen, ende Fridse Meijnerts, gesworen gemeete deser steede voerschreven, begonnen op den 7en july 1606 ende daervan ontfangen als hyernae beschreven is.
1866 {4} Pelgerum Auckesz bleecker 4 ss. ofte fs.
1867 {3} Frans Jusz mollenaer 3 ss. ofte fs.
1868 {2} Simon Rompkez c.s. mollenaers 2 ss.
1869 {2} Tijaerdt Saskers 2 ss.
1870 {3} Sijbe Johannesz verlaetsman 3 ss. ofte fs.
1871 {2} Dijrck Eijlerts 2 ss. ofte fs.
1872 {3} Reijner Pijetersz 3 ss. ofte fs.
1873 {4} Gerben Heertsz 4 ss. ofte fs.
1874 {2} Dijrck Pijetersz 2 ss. ofte fs.
1875 {3} IJede Lijuvesz 3 ss. ofte fs.
1876 {1} Oege Jacobz 1 ss.
1877 {3} Gerrijt Dijrxz 3 ss. ofte fs.
1878 {3} Tierck Jochims 3 ss. ofte fs.
Lat. 35
(13 WE)
(fol. 2v)
1879 {2} Jan Outegersz 2 fs.
1880 {6} Johannes Gauckesz 5 ss. ende 1 oven
1881 {2} Albert Ludgersz 2 ss. ofte fs.
1882 {2} Jan Folckertz 2 ss. ofte fs.
1883 {1} d' erffgenamen van Amel Aernts hebben betaelt twye halve schorsteengelden van een cleyn huysken, staende op 't Nijlant, nu van twye twee schamele ruyters bewoent, hebbende elx 1 ss. ende, vermidts haere armoede, compt voer d' helft: 1 schorsteengelt
1884 {4} Jancke Jacobs wed. 4 ss.
1885 {4} Isbrant Jacobz 3 ss. ende 1 oven
1886 {3} Jacob Harings 2 ss. ende 1 fs.
1887 {2} Andle Riemersz 2 ss. ofte fs.
1888 {3} Dijrck Gerrijts 3 ss. ofte fs.
1889 {4} Wijbe Lijuwesz 4 ss. ofte fs.
1890 {1} Jan Cornelisz 1 fs.
1891 {3} Pijeter Jacobz 3 ss.
1892 {3} Doede Sirxsma als eyg. 3 ss.
1893 {4} Wopke Bockes als huyerman in Sirxsma huys 4 ss.
Lat. 44
(14 WE [lees: 15])
(fol. 3r)
1894 {6} in Jacob Oeges huysinge 6 ss. ofte fs.
den 8 july 1606 begonnen buyten Hoxter poort
1895 {3} Pijeter Sijbez mollenaer 3 ss.
1896 {2} Gabriel Pijeters olislager 2 ss.
1897 {1} Gerben Wijbes 1 ss.
1898 {2} Arijen Simons in Riuerdt Arnt huys 2 ss.
1899 {3} Gerrijt Dijrx 3 ss. ofte fs.
1900 {3} Foppe Pijetersz 3 ss. ofte fs.
1901 {5} Nanne Jacobz 5 ss. in Rieme Camminga huysinge
1902 {1} Sijbren Agges ende Hessel Douwes wed., schaemel ruyters, woenen in Rieme Gallema huys, daervoer heeft d' voers. Rieme Galema de helft betaelt, f[a]c[i]t. [?] een schorsteengelt
1903 {1} Dijrck Jansz 1 ss.
1904 {1} Reijner Sipkes 1 ss.
1905 {1} Doecke Doeckes 1 ss.
1906 {3} Jacob Allerts 3 ss. ofte fs.
1907 {3} Hillebrant Louws 3 ss. ofte fs.
1908 {2} Wouter Dijrxz 2 ss.
1909 {2} Sierck Pijekesz 2 ss.
Lat. 39
(16 WE)
(fol. 3v)
1910 {2} Simon Douwesz 2 fs.
1911 {11} jr. Marten van Naerden 11 ss.
1912 {2} Baucke Jochims 2 ss. ofte fs.
1913 {2} Harmen Aedesz 2 fs.
1914 {2} Dijrck Claesz 2 ss.
1915 {1} Hendrick Claesz 1 fs.
1916 {1} Folkert Egbertsz 1 fs.
1917 {5} jr. Adam van Paffenroode |Bilgaard| 5 ss. ofte fs.
1918 {2} Eeuerdt Jacobz 2 fs.
1919 {2} Tiepke Jacobz 2 ss. ofte fs.
1920 {2} Gommert Harmensz 2 ss. ofte fs.
1921 {2} Douwe Pijetersz 1 ss. met 1 fs.
1922 {2} Jelbe Jelbez 2 ss. ofte fs.
1923 {2} Hans Tijalles in Jelbe Jelbes' huys 2 ss. ofte fs.
1924 {2} Eelcke Idtzen 2 ss. ofte fs.
Lat. 40
(15 WE)
(fol. 4r)
Op 't Hooge terp
1925 {3} Gabbe Jansz 3 ss. ofte fs.
1926 {4} Saeke Saklez 4 ss. ofte fs.
Oldegaleijen
1927 {3} Wouter Aerntsz 3 ss.
1928 {1} Dijrck Dijrx 1 ss.
1929 {3} Thomas Andriesz 3 ss.
1930 {5} Tiete Liuwesz schuytmaker 5 ss.
1931 {5} Taede Siuerdts schuytmaker 5 ss.
1932 {3} Pijeter Barnardus 3 ss.
1933 {1} Barber Hanse wed. 1 ss.
1934 {1} Tiaerd Eepes 1 ss.
1935 {1} Sipke Wijbes 1 ss.
1936 {1} Sijbren Sibrens 1 ss.
1937 {1} Pijeter Hendrix 1 ss.
1938 {2} Hans Minnez 2 ss.
1939 {2} Taeke Cammingapoorte 2 ss.
Lat. 36
(2 Hoogterp;
19 [lees: 13] Oud.Gal. WE)
(fol. 4v)
1940 {1} Tiebbe Simons 1 ss.
1941 {5} Nanne Aerntz 5 ss.
1942 {3} Reijleff Jans schuytmaker 3 ss.
1943 {1} Jan Aemesz 1 ss.
1944 {1} Atke Hans Wijbrens' wed. 1 ss.
1945 {2} Sioerd Oens |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| 2 ss.
1946 {1} Nies Pijeters wed. 1 ss.
1947 {1} Feijcke Gerbrants 1 ss.
1948 {2} Feijck Harmen Simons' wed. 1 ss. met 1 fs.
1949 {1} Tiebbe Eintesz 1 ss.
1950 {2} Claes Jellesz 2 ss.
1951 {2} Hijlck Wijbedr, wed. van Andries Luijties 2 ss.
1952 {1} Jacob Dijrxz 1 ss.
1953 {2} Lijsbet Pouwelsdr, wed. van Goijtien Ulbesz, heeft 2 schorsteengelden betaelt
Lat. 25
(14 Oud.Gal. WE)
(fol. 5r)
1954 {2} Abbe Abbez bleecker 2 ss.
1955 {2} Folkert Allertsz mollenaer 2 ss.
1956 {2} Pijeter Wouters 2 ss.
1957 {1} Jan Harmens Tuijn in 't soemerhuyske 1 ss.
Cammingaburch
1958 {9} jr. Rioerd Juickema 9 ss.
1959 {2} Gerrijt Hettesz 2 ss. ofte fs.
1960 {2} Broer Tiallings 1 ss. met 1 fs.
1961 {3} Gerleff Rienx 1 ss. met 2 fs.
1962 {3} Jacob Rienx 1 ss. met 2 fs.
1963 {2} Beuwe Rorda 1 ss. met 1 fs.
1964 {2} Pijeter Bockes 1 ss. ende 1 fs.
1965 {2} Harcke Harckes 1 ss. met 1 fs.
1966 {3} Cornelis Liuwes bij Gerrijt Wybes' hoff 3 ss.
1967 {2} Pijeter Annesz 1 met 1 fs.
Lat. 37
(4 Oud.Gal.; 10 Cambuur WE)
(fol. 5v)
1968 {3} Wijmer Thomas 1 ss. met 2 fs.
1969 {3} Albert Jacobs 3 fs.
1970 {2} Jacob Frerxz 1 ss. met 1 fs.
1971 {2} Paije Bockes 2 ss.
1972 {2} Sijpt Hommesz 1 ss. met 1 fs.
1973 {3} Cornelis Heijnesz ende Sipke Johannesz tesamen 2 ss. ende 1 fs.
1974 {2} Jan Claesz 1 ss. met 1 fs.
1975 {2} Liuwe Lieuwes 2 ss.
1976 {2} Pouwels Doedes 2 ss.
1977 {2} Gerben Harckes 2 ss. ofte fs.
1978 {5} Hijlck Scheltema 5 ss.
1979 {3} Hotze Feijckez 2 ss. met 1 fs.
1980 {2} Pijeter Juckez [?] 2 ss.
1981 {3} Pijbe Idtsz |herbergier, vgl. Lwd. in de Gouden Eeuw blz. 49/50| in Jan de Doods hoff 3 ss.
1982 {1} Pijeter Jacobz in 't voers. [Jan de Doods] hoff 1 ss.
Lat. 37
(15 C.buur WE)
(fol. 6r)
1983 {2} Pijer Tijs 1 ss. met 1 fs.
1984 {3} Jacob Sents gardenier 3 ss.
1985 {2} Jan Gerbrensz 1 ss. met 1 fs.
In de tuyn achter het Blockhuys
1986 {1} Cornelis Cornelisz scheepen 1 ss.
1987 {1} Govert Tiepkes boumr. 1 ss.
1988 {1} Albert Claes raedt meede 1 ss.
1989 {4} Aucke Auckes 4 in Eijlerts tuyn 4 ss.
1990 {3} Tiepke Pijetersz bleecker 1 ss. met 2 fs.
1991 {3} Tolhuys op de Swartewech 3 ss.
Lat. 20
Somma totalis 313
Dwelcke voerschreven schorstenen- ofte haerdsteedengelden bij ons ondergeschreven ontfangen, bedragen 313 schorsteenen ofte hardsteeden, maken aen carolusgulden 469 carolusgulden en 10 st. Orconde onse gewoentlijcke onderschrijvinge den 27en 8bris 1606
[w.g] Fredze Meijnders 27-10-1606, 36; Cornelis Symonsz.
*303 de Munte ende zijn annexen 13
*187 Jan van Bentum 12
*850 juffr. Aernsma 12
*874 mijnheer [Hayo van] Rousel [raadsheer] 12
*1049 Wilhelm Jansz 12
*305 Claes Pitters 11 (11 cameren)
*352 Pieter Can 11
*648 Hessel van Bootzma 11
*1266 Allert Feckes 11
*1911 jr. Marten van Naerden 11
*45 Frans Camminge 10
*51 Jelle Jansen (10 - 4 = 6)
*217 Fransoys Swardt gritman Hepco Fockens tesamen 10 fs. 10
*373 dr. Otte Sualua eyg. 10 ontf. 15-0-0
*1042 Steuen Hotses 10
*1116 Jan van Sichem ende juffr. Ayta t'samen 10
*1140 Wpco Burmannia d'olde 10
*1200 Jelger van Feitsma 10
*1502 dr. Ade Eijssijngae 10 ss.
*1535 de wed. [Rieme Galama] van [Frans] Eijssijngae 10 ss.
*1605 IJgram Claesz fendrich c.s. 10
*30 9 Ecke Piers ende Dirck Wijbes tesamen eyg., 7 hs. (9-2=7)
*80 9 Jan Jansen 5 hs. buiten die mouterie ende brouwerie als eyg.
*342 Arien Lenardtsz' erfgenamen Wybrant Jans apotheecker 9 (9-1=8)
*825 Euert Gardijn voor 9 ss.
*940 Bauck Withuijs 9 ss.
*1134 Biuck Ebingha 9
*1424 Hendrijck Frijdach 9 ss.
*1598 Sijtze Hessels cuyper c.s. 9
*1601 Geert Gerrijt smids wed. 9
*1609 mijnheer Harmen Harckes [gedeputeerde] 9
*1958 9 jr. Rioerd Juickema 9 ss.
*78 8 Tomas Alles 4 ss. eyg. (8-4=4)
*79 8 Sijpke Clasen 6 hs. buiten die backoven als eyg. (8-2=6)
*220 Pieter Clock eyg. ende bew. 8 fs. 8
*344 burgemr. Watze Elckes met die mouterie 8 (8-2=6)
*383 Lijsbet Jaspers 1 jest (2): 8 (8-2=6)
*384 Egbert Karstes eyg. (6); deselve 2 oevens: 8 (8-2=6)
*409 Foppe Groustens bew. eyg. 8
*422 dr. Elckema bew., eyg. Aefke Allerts 8
*540 mijnheer [Rombertus] Wijllemborg [raadsheer] eyg. 8
*684 Gerben Johannis in Ricx Hendricx' huysinge 8 ss.
*735 dr. Duco Eminga 4 ende voor Stoffel Joostes 4 facit 8 ss.
*799 Jochum Isbrandts brouwer 8 ss.
*800 Cornelis Freercxz voor 8 ss.
*823 Feicke cuyper voor 8 ss.
*826 Jan Harmens keersmaker voor 8 ss.
*897 Jacob Anskes voor 8 ss.
*960 Albert Aedesz brouwer voor 8 ss.
*1039 Hubert Claasz 8
*1103 Duco van Aysma 8
*1135 juffr. Roorda 8
*1162 Boudeuin Block 8
*1251 Koert Nederhof 8
*1252 Remmert Tierxz 8
*1263 Johannes Clasen 8
*1272 Arnt van Loo 8
*1366 dr. Isbrandt Eckes inw. 8
*1409 mijnheer greffyer [Buwe Jeltinga] 8 ss.
*1415 in 't huys van 't Eenhoern 8 ss.
*1433 Ju Wopkesz 8 ss.
*1604 Anna dr. Caarls huysvr. eyg. 8
*1607 d' wed. van de hopman Olphert Olpherts 8
44+63=107 {7} of mear

>> begin