>> HOMEpage

Oost-Minnema espel Leeuwarden
omgeving Eewal/Speelmansstraat
schoorsteengeldregister 1606

Internetuitgave: M.H.H. Engels voor Henk Oly, september 2012


In Oost-Minnema espel worden twee huisnamen genoemd, die beide wellicht teruggaan op een gevelsteen of uithangteken van een apotheker resp. chirurgijn: "eenhoorn" resp. "pijn in 't hoofd"; van beide geven wij een mogelijk vergelijkbaar "beeld" uit andere steden; de kop met kiespijn is een speciale weergave van pijn in het hoofd; een hoofd met verband omwikkeld zou een algemenere weergave zijn.
Uit 7. In 't huys van 't eenhoern en 74. Aeryen Pieters ende Geert Jans Int huys van: pijn int hooft valt op te maken dat "in 't huys van ..." staat voor: in het huis met de gevelsteen, het uithangbord ...!; of het bouwkundige ornament ...?

Bewoner, aantal schoorstenen, eigenaar (indien niet bewoner)

1. Mijnheer Greffyer [Buwe van Jeltinga] 8
2. Jacob Claessen 5
3. Claes Claessen 4
4. Tijs Janssen 4
5. Matijs Nolles [Noldus], hopman 7
6. Taeck Mynnes z. 3
gevelsteen Eenhoorn
uit Delfshaven
in Historisch Museum Rotterdam
7. In 't huys van 't eenhoern 8
8. Lyeuwe Pieter z. 6
9. Aern Aern z. 3
10. Geyske Wylhelmus 3
11. Aern Aeryens z. 3
12. Cornelys Janssen, cramer 6
13. huys 6 eigenaar: Cornelys Swartye
14. Pieter Janssen Cluyter 3
15. Jan Jaspers 5
16. Hendryck Frijdach 9
17. Doey, koeckebacker met d'owen 5
18. Fynnert Isbrans [bakker] met d'oeven 5
19. Cornelys Symmens z. 5
20. Toenys Janssen 5
21. Pietryck Harmens 2
22. Huygoe Cornelys z. ende Lysck Goewerts 5 eigenaar: --
23. Jacob Borryts z. 6
24. Wyts Gerloffs 6
25. Jw Wopkes z. 8
26. Jan Claes z., fyskoeper 1
27. Ityen Harmens 1
28. Tyets Roeleffs 3
29. Goslyck Wopkes 3
30. Pieter Beerns z. 2
31. Beern Pieter z. 2
32. Tyepcke Laes z. 2
33. Eewert Eewert z. 1
34. Sasker Andrys, cuyper 2
35. Marten Douwes 3 eigenaar: Douwe Janssen
36. Freerck Hendryckx 2
37. Jw Aeryens 2
38. Jan Beern z., snijder 2
39. Claes Jacobs z. 2
40. Pybe Johannes z. 2
41. Sybbe Waetyes 2
42. Frans Bockes z. 3
43. Jan Geert z. 2
44. Jets Andrys, wtdraegster 3 eigenaar: --
45. Syuordt, metseler 2
46. Symen Rypkes wedup 3
47. Wybe Claessen 3
48. huysinge 6 eigenaar: Aelcke Jan Hendrycx
49. Stoffel Jws 3 eigenaar: Mynne Heerts z.
50. Jan Janssen 2
51. Albert Sybes met die smytte 3
52. Baltus Dyrck z. 1
53. Taecke Agges 1
54. Jantyen Jochums 1
55. Wyerd Jacobs met die smytte 5
56. Mr. Jan Kyers [barbier, chirurgijn; Wortelhaven] 2
57. Jan Ryenck z. [lakenbereider?] 4
58. Hendryck Hanssen 5
59. Poppe Cornelys [schipper; Zuupsteeg] 3
60. Hyllegont Gerryts 2
61. Hessel Janssen 2
62. Roeleff Wyllems 2
63. mijnheer [Lieuwe van] Juckemae [raadsheer; Eewal] 6
64. Dr. Henrycus Walterij [Gualteri; advocaat] 5
65. Gerryt Radijs [deurwaarder; Eewal NZ] 5
66. Tyetske Taedemae 6
67. Cornelys Janssen 1
68. Gerryt Lenerts [kannengieter; Suypsteege, vgl. procl. 1632, 227v] 2
69. Idt Aeryens 1
70. Lammert Aeryens 7
71. Ansck mr. Eelckes 7
72. Mr. Jacques, luytenyst 4
73. Docter Branssum [Jodocus/Joost Brantzum, advocaat] 4

uithangteken in Zuiderzeemuseum:
kiespijn verbeeldt
pijn in 't hoofd
74. Aeryen Pieters [glazenmaker; Eewal, vgl. procl. 1613, 61r verkoop bouwplaats bij Lieuwe van Juckema's huis] ende Geert Jans Int huys van: pijn int hooft 4
75. Docter Gabbynnes [Gabinius Foppens, advocaat] 5
76. Jan Jacob z., snijder 2
77. Jan Wrbeyns 5
78. Jacob Pieters z. [kleermaker] 4
79. Juffrow Isck Mockemae 5
80. Jacob Loe [van Loo], duerwarder [Kleine Hoogstraat] 6
81. Egbert Wyllems 1
82. Focke Janssen, potker 1
83. Jeldu Sybolts ende Alijt Karstes 2 eigenaar: Bartelemeus Oldenel
84. Bartolemewis Oldenel [deurwaarder; Beierstraat] 6
85. Mr. Wynolt [Hendrick Wynolts, kleermaker] 1
86. Fed Bottes wedue 1
87. Symen Eedes 1
88. Mary Ables 1
99. Lammert Janssen 1
90. Atze Abbes, schypper 1
91. Dyew Cornelys 1
92. Tueentyen Hendryckx 4
93. Wyllem Hendryckx 3 eigenaar: Ansck Mr. Eelckes
94. Docter Ade Eyssyngae [raadsheer] 10
95. Harmanus Kolde 5
96. Jochum Laurens 1 eigenaar: Aeryen Wyllems
97. Gryet Toenys 1 eigenaar: Aeryen Wyllems
98. Sageryas 4 eigenaar: Sybbe
99. Sybrant Dyrck z. 2
100. Abbe Egberts z. 1
101. Syuoerdt Melys, ferwer 1
102. Maery Dyrckx, copster 1
103. twee weduwen camers in de Suypsteyg 2 eigenaar: Poppe Cornelys
104. Anne Davyts 2 eigenaar: hopman Aucke Broers
105. Meyster Hendryck 1
106. Hetze Taeckes [schipper] 2
107. Sybbe Pieter z. 2
108. Luytyen Hendrycx 2
109. Jan Jorys z. 3
110. Pieter [Andries?], wrwerckmaker 2
111. Jan Eedes z. 2
112. Roeleff Geert z. 2
113. Eepe Claessen 1
114. Goewert Janssen 1
115. Tyerck Jws z. 1
116. Oenne Nannes [schipper] 1
117. Jelmer Taeckes z. [schipper] 2
118. Agge Tyalles z. 1
119. Claes Sybrants 2
120. Taecke Wylckes z. 1
121. Aelcke Jan Tyerckx 2
122. Jasper Jochums 2
123. Romcke Romckes camers 3 eigenaar: Jan Jelles
124. Frans Wyerdts huys 3 eigenaar: Gerryt, smidt
125. Roeleff Heeres z. 3
126. Gerbrant Aeyssmae 4
127. de weduwe van mijnheer Eyssyngae 10
128. Dyrck Wolters 2
129. Tyette Janssen 2
130. Anne Haeyes weduwe 2
131. Albert, stadts roeper 2 eigenaar: Tyetsse Johannes
132. Claes Stappers 3
133. Frydts Meynerts 3
134. Lysbet Jelmers 4
135. Imck Jan Symens 4
136. Mr. Jacob, schoelmeister 4
137. Jacob Symen z., boede 1
138. Sytze Nannes z. 2
139. Docter Felcyus [W.? Velsius] 6
140. Gerbrant Gerbrants 5
141. Jan van Soeste weduue 1
142. Pieter Harmens z. 4
143. Meyster Heere 6
144. Gerke Gerryts 4 eigenaar: Aeff Wylhelmus
145. Asmus Sybrants z. 4
146. Wyllem Aeryens 5
147. Pieter Pieter z. 2
148. dye Fransoys mr. 3
149. Claes Claessen met die smytte 4
150. Gabbe Meynsmae 6
151. Aeff Wylhelmus 6
152. Cornelys Janssen, backer 3
153. Harmen Gerryts, bierdrager 1
154. Frouck Gerryts 1 eigenaar: Dyrck Harmens
155. Eelske Hartmans 1
156. Dyrck Allerts, leertouwer 1
157. Wyllem, leertouwer 1
158. Marten Cornelys z. 2
159. Hendryck Janssen, wever 1
160. Claes Gerryt z. 1
161. Dyrck Pieters z. 1
162. Bauck Gerryts 1
163. Aern Hanssen 1
164. Gabryel Adulffs z. 1
165. Claes Jochums z. 1
166. Hans van Dousburch 1
167. Ryuoerdt Meyntes z. 1
168. Jacob Wybes z. 1
169. Jan Andrys camer 1 eigenaar: Syuort, leertouwers moer
170. Eewert, doetgraewer 1
171. Baltus Roeleffs 1
172. Jan Janssen 1
173. Hans Buwes z. 1
174. Gercke Gerryts 1
175. Wyllem Janssen 2
176. Homme Gerryts 1
177. Allert Gerckes z. 1
178. Lubbert Eewert z. 1
179. Geys Wyllems huysinge 1 eigenaar: Jan Haes
180. een schamel wedw wonynge 1 eigenaar: Jan Haes
181. Taecke Mynnes wonynge 2 eigenaar: Reyner Aennes
182. pan oven 2
183. Jannes Jeltes 2
184. Aeff Wolters ende Taecke Tyepkes woenynge met huys daarnaast 4 eigenaar: Mary Steffens
185. Reyner Claessen 1
186. Eeysse Annes 2
187. Trijn Ryencks weduue 1wondenman: niet alleen pijn in 't hoofd

   

P.S. Of duidt de benaming "pijn in 't hoofd" op een huis met in de top van de gevel een pijnappelornament? Vgl. Het stadhuis van Haarlem: geveltop. Het Mauritshuis in Den Haag vertoont twee pijnappels op de uiteinden van de nok.
>> begin