>> HOMEpage

Onno Zwier van Haren

Bijdrage tot een naamlijst van afgevaardigden ter Staten-Generaal uit Friesland
1637-1795

M.H.H. Engels - editie 1989 bewerkt voor internet maart 2003

NAAMLIJST
1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790
REGISTER

INLEIDING

Deze NAAMLIJST VAN FRIESE AFGEVAARDIGDEN TER STATEN GENERAAL VAN 1637 TOT 1795 is het vervolg op de NAAMLIJST ... VAN 1577 TOT DE DOOD VAN JOHANNES SAECKMA (1636). Ook dit is een voorlopige uitgave. De lijst 1577-1636 is in hoofdzaak gebaseerd op de hieronder genoemde bronnen I en II, de lijst 1637-1795 op de bronnen II, III, IV, V en VI.

In de lijst 1637-1795 zijn de namen van de afgevaardigden uit de vier kwartieren, te weten Oostergo (O), Westergo (W), Zevenwouden (Z) en de Steden (S), geput uit de lijst Van Leeuwen, bronnen III a, b, c en d, en uit de "Ampten der steeden", bronnen IV. De namen met tussen haakjes maanden van zitting stammen uit Van Leeuwen, bronnen III e. De aantekeningen van Bruinsma (B), bronnen VI, zijn in laatste instantie gebruikt. De bij Bruinsma ontbrekende jaren zijn voor zover mogelijk aangevuld uit het "Naem-register" (NR), bronnen V a, en de "Naamwyser" (NW), bronnen V b. De spelling van de namen is alleen in het register genormaliseerd. De naamlijst is chronologisch geordend, het register of zo men wil de index alfabetisch.

Op het voorlopige karakter van deze uitgave hebben wij al gewezen. De lijst pretendeert geen volledigheid. De gebruikte bronnen spreken elkaar soms tegen, o.a. in de opgave van de kwartieren, hoewel daarbij rekening gehouden moet worden met het invallen voor een ander kwartier.

Voor de verdeling van ambten onder de grietenijen en de elf steden bestonden zogenaamde almanakken, toerbeurten van telkens drie jaar. Zie de inleiding van mijn NAAMLIJST VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND 1577-1795, Leeuwarden 1979. De oudste, bekende almanak is die van Zevenwouden uit 1635 (Charterboek V, blz. 368/369, 24 maart).

Er bestonden echter al eerder afspraken over driejaarlijkse toerbeurten, in ieder geval voor het ambt van afgevaardigde ter Staten Generaal. De vier kwartieren besloten op 20 april 1592 elk een persoon te nomineren, uit welk viertal de stadhouder en Gedeputeerde Staten er twee naar de Staten Generaal en twee naar de Raad van State zouden afvaardigen. De afgevaardigden ontvingen een "gagie van 1500 ponden jaarlyksch" (resolutie d.d. 13-4-1594). Op 28 februari 1601 werd besloten de zittingstermijn "niet langer te continueren als voor drie jaaren" (Charterboek IV, blz. 1118, punt XVIII). De verdeling Oostergo en Steden twee in de Raad van State en Westergo en Zevenwouden twee in de Staten Generaal werd gemaakt op 16 februari 1604 "voor de eerste drie volgende jaaren"; de volgende drie jaar andersom. Ook kwamen al vroeg extra-ordinaris of buitengewoon afgevaardigden voor (bijv. 17-11-1609).

Uit het bovenstaande kan met enig voorbehoud geconcludeerd worden, dat in elk geval voor het ambt van afgevaardigde ter Staten Generaal sedert 1598 een driejaarlijkse toerbeurt bestond.

Vier in plaats van twee "gecommitteerden" ter Staten Generaal werd in Friesland op 20 juli 1637 als regel bepaald. Volgens Charterboek V, blz. 432, dateerde deze verdubbeling al van 1634; mogelijk is de almanak van Zevenwouden uit 1635 hiervan het gevolg. De almanak van Zevenwouden (1635, 1638 enz.) heeft misschien model gestaan voor Oostergo en Westergo om met ingang van mei 1638 het ambt van afgevaardigde ter Staten Generaal ook onder hun grietenijen om de drie jaar te laten rouleren. De steden hielden 1637 als wisseljaar aan, wat overeenkomt met driejaarlijkse perioden sedert 1598. In onze chronologische lijst kan men in ieder geval zien, dat de steden vanaf 1637 met de ambtswisseling een jaar voorlopen op Oostergo, Westergo en Zevenwouden.

Bronnen

I.a. Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Bewerkt door N. Japikse. 's-Gravenhage 1915-1970.
PB: E 2435.

I.b. Resolutiën der Staten Generaal. Nieuwe reeks, 1610-1670 ... bewerkt door A.Th. van Deursen. 's-Gravenhage 1971-.... (Verschenen tot mei 1989 eerste deel, 1610-1612, tot en met vijfde deel, 1621-1622).
PB: E 2699.

II. Resolutiën der Staten Generaal. Afschriften in het Rijksarchief in Friesland (S 21 b). Niet compleet. Steekproefsgewijs presentielijsten 1623-1650 doorgenomen.

III. J. van Leeuwen, Lijst der leden welke successivelijk in de voormalige Staten Generaal hebben zitting gehad.
Provinciale Bibliotheek van Friesland (397 Hs).
a. Voor het kwartier Oostergoo. Getrokken uit de resolutieboeken van dat kwartier, zoo ver nog aanwezig. (1648-1794).
b. Westergoo. (1752-1794).
c. Zevenwouden. (1727-1794).
d. Steden. (1628, 1630, 1715-1794).
e. Voor de kwartieren Oostergoo, Westergoo, Zevenwouden en der Steden. Getrokken uit de meest eigenhandige en altoos zelf ondertekende secreete missives der Gecommitteerden ter Generaliteit, jaarlijks overgezonden uit 's Gravenhage aan de Staten of derzelver Gedeputeerden van de Provincie Friesland, en aan hunnen secretaris; alsmede uit de landsdags- en andere staatsstukken. (1685-1795).
f. Generale lijst der Gecommitteerden ter Generaliteit. (1628-1794).
g. Charterboek. (Uittreksels).

IV. Ampten der steeden van Frieslandt [aan wie opgedragen] sedert 1647 [tot 1754].
Rijksarchief in Friesland (PB 398 Hs).

V.a. Naem-register van alle de Heeren Leden der regeering in de [Vereenigde] Provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden. Met derselver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien ... Voor ... 1728-1794. Amsterdam 1728-1794.
PB: in A 3363. Niet compleet.

V.b. Naamwyser der Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland. Als ook alle Hooge Collegien ... Van ... 1762-1794. Leeuwarden 1762-1794.
PB: A 1455. Niet compleet.

VI. A.J. Bruinsma, Verzameling aanteekeningen ... XII: Naamlijsten van [o.a.] Gedeputeerden ter Vergadering van haar Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden (1728-1792; niet compleet); Gedeputeerden ter Vergadering enz. enz, volgens het Provinciaal Almanak (1779-1795). Provinciale Bibliotheek van Friesland (6305 Hs, portef. 30).

>> begin


NAAMLIJST

1637

almanak Steden
O Swartsenburch, Johannes Onuphrius?
W Hottinga, Douwe van

>> begin


1638

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden

>> begin


1639

O Loo, Albert? van
O Swartsenburch, Johannes Onuphrius?
Z Crack, Johannes
Z Lyclama, Eiso of Suffridus?
S Veldriel

>> begin


1640

almanak Steden
Vierssen, (Matthias?) van (Sneek)
Walta, Pieter? van
O Loo, van
W Aylva, Epo van (grietm. 233)
S Veldriel

>> begin


1641

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Donia, F. van
Vierssen
Walta, Pieter? van
O Loo, van
Z Crack, Johannes
S Veldriel

>> begin


1642

Donia, F. van
S Veldriel

>> begin


1643

almanak Steden
Donia, F. van
Vierssen
Z Crack, Johannes
Z Fockens, Saco
S Veldriel

>> begin


1644

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Donia, F. van
Nauta
Sminia, Hessel? van
Vierssen
O Roorda, Carel
S Veltdriel

>> begin


1645

Donia, F. van
Sminia, Hessel? van
O Roorda, Carel
Z Fockens, Saco
S Veldriel

>> begin


1646

almanak Steden
O Roorda, Carel
Z Fockens, Saco
S Andreae

>> begin


1647

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Sminia, Hessel? van
O Roorda, Carel van (Aitzema)
S Andree
S Haubois, Cornelis (Sneek) extra

>> begin


1648

Donia, F. van (Aitzema)
Haren, (Willem senior) van (1581-1649)
O Eysinga, Frans van (Oostergo)
O Roorda, Carel
S Andree
S Haubois extra

>> begin


1649

almanak Steden
Haren, van
O Eysinga
S Andree, Joachim van (Steden)
S Haubois extra

>> begin


1650

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Donia, F. van
Osinga
O Eysinga, F. van (Aitzema)
W Grovestins, Oene? van
Z Crack, Johannes
S Andree

>> begin


1651

O Andree, Henningh Georg van, extra
O Aylva, Tjaerd van
O Bouricius, Jacobus van, extra
O Saeckma, Theodorus, extra
O Scheltema, Feio van, extra
S Andree, Joachim van

>> begin


1652

almanak Steden
O Wyckel, Hans van
S Andree, Joachim van

>> begin


1653

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden

>> begin


1655

almanak Steden
S Andree, Joachim van

>> begin


1656

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden

>> begin


1658

almanak Steden
S Haubois, Cornelius (Sneek)
S Velsen, Adriaan (Bolsward), extra

>> begin


1659

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
O Aylva, Hessel Meckema van

>> begin


1660

O Glinstra, Epeus van

>> begin


1661

almanak Steden
S Radbodus, N. (Dokkum)

>> begin


1662

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden

>> begin


1663

O Glinstra, Epeus van
O Hillema, Arent van, extra
S Bootsma, Epo van, extra

>> begin


1664

almanak Steden
O Aylva, Sjoerd van
O Glinstra, Epeus van, extra
S Boelens, Tarquinius (Bolsward)
S Geldorp, Oenias (Stavoren), extra

>> begin


1665

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
S Cann, Claas (Leeuwarden)

>> begin


1666

O Glinstra, Epeus
O Mejonsma, Petrus, extra
S Bootsma, Ipe van, extra

>> begin


1667

almanak Steden
S Sterringa (Franeker)

>> begin


1668

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
O Adius, Gerhardus, extra
O Humalda, Sjuck Aebinga van

>> begin


1669

O Velzen, Johannes van, extra
S Bootsma, Epo van (extra)

>> begin


1670

almanak Steden
O Glinstra, Epeus van, extra
S Ghemmenich, P. de (Franeker), extra
S Potter, T. (Dokkum), van Waalwijk

>> begin


1671

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
O Glinstra, Epeus van, extra
O Vierssen, IJsbrant van

>> begin


1672

S Bootsma, Epo van, extra, transp. door Jelle Pieters Bruininga (Workum)
S Cann, C. (Leeuwarden), transp. door Monsma (Bolsw.)

>> begin


1673

almanak Steden
O Vierssen, IJsbrant van
S Tymens, Anne (Hindeloopen)

>> begin


1674

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden

>> begin


1675

O Glinstra, Hector van

>> begin


1676

almanak Steden
S Bootsma, Epo van, extra, transp. door Alle Tymens
S Heemstra

>> begin


1677

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
O Aylva, Hobbe Ezaias van

>> begin


1679

almanak Steden
S Suyderbaan, Joh. (Dokkum)

>> begin


1680

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Sevenaar, Barent van, transp. door Eyso Windt (S)
O Aylva, Epo van
S Windt, Eyso, transp. op Barent van Sevenaar, Heer tot Wolfferen

>> begin


1681

O Aylva, Tjaerd van
S Harlingen

>> begin


1682

almanak Steden
Haersolte, J. van, transp. door Heemstra (Sneek)
Sevenaar, B. van, transp. door Anne Tymens (S)
S Heemstra (Sneek), transp. op J. van Haersolte
S Tymens, Anne, transp. op B. van Sevenaar

>> begin


1683

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
O Jongestal, Wibrand van

>> begin


1685

almanak Steden
Haersolte, J. van, transp. door Bolsward
Haren, Willem (junior) van (sept.)
S Bolsward, transp. op J. van Haersolte

>> begin


1686

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
S Stansius, J., transp. door J. van Haersolte

>> begin


1687

Grovestins, Oene van (febr. en mrt.)
Stansius, Theodorus (febr. en mrt.)

>> begin


1688

almanak Steden
Stansius, Theodorus (febr. en mrt.)
O Glinstra, Hector van (Tietjerksteradeel), transp. door Bruno van Vierssen (Workum)
S Frieswijck, Edo (Sneek), extra

>> begin


1689

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Goslinga, Sicco van (mei - dec.)
Haersolte, J. van (apr. en mei)
Haersolte, J. van, transp. door Bolsward
Haren, Willem van (mei - dec.)
Schurman, A. van (mei - dec.)
O Haren, Willem van
Z Scheltinga, Martinus van (mei - dec.)
Z Waeyen, Jacobus van der (mei - dec.)
S Aytsema, transp. door Haersolte
S Bolsward, transp. op J. van Haersolte
S Schuermans, A. (IJlst), extra

>> begin


1690

Aitzema, Julius Schelte van (juni en juli)
Aylva, Epo van (grietm. 101)
Haersolte, J. van (mei)
Haren, Willem van (jan.)
Schurman, A. van (apr. - okt.)
Waeyen, J. van der (mei - dec.)
S Haersolte

>> begin


1691

almanak Steden
Haersolte, J. van (jan. - apr.)
Schurman, A. van (mrt. - nov.)
Schurman, Fr. van (sept. - dec.)
Waeyen, J. van der (jan. - apr.)
S Schurmans, Fred. van, transp. door J.A. Schurmans
S Schurmans, J.A., transp. door Haersolte

>> begin


1692

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Haren, Willem van (mrt. - dec.)
Scheltinga, M. van (mei)
Schurman, A. van (okt.) i.p.v. J. van der Waeyen
Schurman, F. van (mrt. - juni)
Waeyen, J. van der (apr.)
O Harinxma thoe Slooten, Ernst Mockema van
Z Sminia, F. van (mei - sept.)

>> begin


1693

Haren, Willem van (jan. - oKt.)
Scheltinga, M. van (mei)
Schurman, F. van (feb. - dec.)
Sminia, F. van (mrt. - mei)
O Wyckel, Martinus van

>> begin


1694

almanak Steden
Haersolte, J. van, transp. door Bolsward
Haren, W. van (mrt. - nov.)
Scheltinga, M. van (juni)
Schurman, F. van (jan. - apr.)
Vierssen, B(runo) van (Workum) (dec.)
Vierssen, Bruno van, transp. door Workum
O Aylva, Ernst van
S Bolsward, transp. op J. van Haersolte
S Workum, extra, transp. op Bruno van Vierssen

>> begin


1695

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Haersolte, J. van (febr. - dec.)
Sminia, F. van (apr.)
Vierssen, B. van (sept. - okt.)
Waeyen, J. van der (dec.)

>> begin


1696

Aitzema, J.S. van (febr. - dec.)
Haren, W. van (mei - sept.)
Schurman, F. van (mei - juli)
Schurmans, Fr. v., transp. door A. Schurmans (IJlst)
Waeyen, J. van der (mrt. - juli)
S Schurmans, A. (IJlst), transp. op Fr. v. Schurmans

>> begin


1697

almanak Steden
Aylva, Ernst van (juni)
Haren, W. van (mei - dec.)
Schurman, F. van (febr. en mrt.)
Waeyen, J. van der (okt.)
S Aitzema
S Schurmans, A.

>> begin


1698

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bouricius, Johannes Cracq van (okt.)
Grovestins, Frederik Sirtema van (juli)
Haren, W. van (juni - okt.)
Schurman, F. van (dec.)
Sminia, F. van (mei - okt.)
O Grovestins, Frederik Sirtema van
S Schurmans, F. van, transp. door A. Schurmans

>> begin


1699

Grovestins, F. Sirtema van (apr. en mei)
Haren, W. van (apr.)
Schurman, F. van (jan. - juni)
Sminia, F. van (juni en juli)
S Schurmans, J.A., transp. door F. van Schurmans

>> begin


1700

almanak Steden
Haren, Willem van (nov.)
Heiringen, Philip van, transp. door Hindeloopen
Schurman, A. van (febr. - apr.)
Tour d'Avennes, du (mei)
Tour, David Constantijn du, transp. door Haersolte
S Haersolte, transp. op Hr. Hoogheyd, transp. op David Constantijn du Tour
S Hindeloopen, extra, transp. op Philip van Heiringen

>> begin


1701

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Haren, W. van (aug.)
Heiring, P. van (mei - sept.)
Lycklama a Nyeholt, Augustinus van (juni - aug.)
Scheltinga, C. van (sept.)
Tour, du (febr. - sept.)
O Haren, Willem van
S Aitzema (Dokkum)

>> begin


1702

Haren, W. van (mrt. en apr.)
Heiring, P. van (jan. - dec.)
Lycklama a Nyeholt, A. van (juni en juli)
Scheltinga, C. van (apr. en mei)
Tour, du (jan. - dec.)

>> begin


1703

almanak Steden
Haren, W. van (sept. - dec.)
Heiring, P. van (apr.)
Lycklama a Nyeholt, A. van (mei - aug.)
Scheltinga, C. van (apr. - juli)
Tour, David Constantijn du, transp. door Claes Jacobs van der Meer (Sneek)
Tour, du (jan. - dec.)
S Meer, Claas Jacobs van der (Sneek), transp. op David Constantijn du Tour

>> begin


1704

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Burmania, Ulbe Aylva van (mei - nov.)
Haren, W. van (jan. - nov.)
Scheltinga, C. van (mrt. en apr.)
Scheltinga, M. van (mrt.)
Tour, du (mrt. - dec.)
Waeyen, J. van der (mei - okt.)
O Burmania, Ulbe Aylva van

>> begin


1705

Burmania, Ulbe Aylva van (okt. en nov.)
Goslinga, Sicco van (dec.)
Haren, W. van (juni - nov.)
Lycklama a Nyeholt, Augustinus (juli en aug.)
Tour, du (jan. - dec.)
Waeyen, J. van der (juni - nov.)

>> begin


1706

almanak Steden
Burmania, Ulbe Aylva van (mei en juni)
Coehoorn, Gosuin Theodorus van (nov. en dec.)
Goslinga, Sicco van (jan. - mei)
Tour, David Constantijn du, transp. door Binke Simons (Hindeloopen)
Tour, du (jan. - dec.)
Waeyen, J. van der (aug. - dec.)
S Coehoorn, G.S. van (Slooten)
S Simons, Binke (Hindeloopen), extra, transp. op David Constantijn du Tour

>> begin


1707

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Coehoorn, G.T. van (mrt. - juli)
Goslinga, S. van (jan. en febr.)
Harinxma thoe Slooten, Pieter Edzard van (juli - okt.)
Sminia, F. van (juli - dec.)
Tour, du (febr. - dec.)
O Goslinga, Sicco van

>> begin


1708

Coehoorn, G.T. van (febr. - mei)
Goslinga, S. van (febr. - juni)
Sminia, F. van (febr. - juni)
Tour, du (jan. - nov.)

>> begin


1709

almanak Steden
Andringa, Regnerus van (aug.)
Goslinga, S. van (apr. - nov.)
Sminia, F. van (juni - sept.)
Tour, David Constantijn du, transp. door Workum
Tour, du (mrt. - dec.)
S Workum, transp. op David Constantijn du Tour

>> begin


1710

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, Epo van (juni)
Coehoorn, G.T. van (mei - okt.)
Goslinga, S. van (juli - dec.)
Tour, du (jan. - dec.)
O Aylva, Epo van

>> begin


1711

Aylva, Epo van (juni)
Coehoorn, G.T. van (mei)
Goslinga, S. van (jan. - dec.)
Haren, Adam Ernst van (juni)
Tour, du (febr. - aug.)
Z Burum, Allard van (apr. - dec.)

>> begin


1712

almanak Steden
Aylva, Epo van (mrt.)
Burum, A. van (febr. - dec.)
Goslinga, S. van (mei - juli)
Kempenaar, Dancker de (sept. - okt.)
Tour, David Constantijn du, transp. door Hindeloopen
Tour, du (mei - nov.)
S Everts, Hendrik (Harlingen), extra, transp. op Dankert de Kempenaer
S Hindeloopen, transp. op David Constantijn du Tour

>> begin


1713

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Burmania, Ulbe Aylva van (mei - nov.)
Burum, A. van (jan. - apr.)
Goslinga, S. van (apr.)
Haren, A.E. van (mei - dec.)
Kempenaar, D. de (mei - nov.)
Tour, du (mrt. - dec.)
O Burmania, Ulbe Aylva van

>> begin


1714

Burmania, U.A. van (juli - dec.)
Burum, A. van (mrt. - sept.)
Haren, A.E. van (febr. - mrt.)
Kempenaar, D. de (aug. - nov.)
Tour, du (mei - dec.)

>> begin


1715

almanak Steden
Burmania, U.A. van (nov. en dec.)
Burum, A. van (apr. - dec.)
Haren, A.E. van (nov. en dec.)
Kempenaar, D. de (apr. en mei)
Scheltinga, Martinus van (juli)
Sminia, Frederik van (mei - juli)
Tour, du (jan. - mrt.)
S Sminia, H. van (Dokkum)

>> begin


1716

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Burmania, U.A. van (apr. - juli)
Burum, A. van (mei)
Haren, A.E. van (mei)
Scheltinga, Martinus van (mei)
Sminia, F. van (aug. - nov.)
Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik (sept. - dec.)
W Aylva, Cornelis van (sept. - dec.)
Z Wyckel, H(enricus) van (mei - nov.)

>> begin


1717

Aylva, C. van (febr. - mrt.)
Burmania, U.A. van (jan. - okt.)
Sminia, F. van (mrt. - juni)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - sept.)

>> begin


1718

almanak Steden
Aylva, C. van (jan. - juli)
Kempenaar, D. de (sept. - dec.)
Schurman, J.A. van (jul. - aug.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (febr. - dec.)
S Kempenaer, Dankert de (Harlingen)
S Schurman, J. Abr. (IJlst), extra

>> begin


1719

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Burmania, U.A. van (apr. en mei)
Kempenaar, D. de (juni - sept.)
Schwartzenberg, Georg Wolfgang thoe (juni)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - dec.)
O Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik

>> begin


1720

Goslinga, S. van (sept.)
Kempenaar, D. de (juli - okt.)
Schurman, J.A. van (juli - okt.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (febr. - okt.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (febr. - dec.)

>> begin


1721

almanak Steden
Goslinga, S. van (jan. en febr.)
Portz, Willem Hendrik (juni - okt.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (nov. en dec.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - dec.)
S Portz (Stavoren)

>> begin


1722

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Goslinga, S. van (dec.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (febr. - dec.)
Waeyen, Jacobus van der (dec.)
O Schwartzenberg, Georg Wolfgang baron thoe

>> begin


1723

Goslinga, S. van (febr. - dec.)
Portz, W.H. (mei - sept.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (mei - okt.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (febr. - sept.)
Waeyen, J. van der (febr. - sept.)

>> begin


1724

almanak Steden
Goslinga, S. van (jan. - mei)
Schwartzenberg, G.W. thoe (jan. - dec.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - dec.)
Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik van, transp. door Kempenaar
Waeyen, J. van der (jan. - dec.)
S Kempenaar (Harlingen), transp. op Philip Frederik Vegelin van Claerbergen (Haskerland)
S Portz, W.H. (Stavoren), extra

>> begin


1725

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Kempenaar, D. de (aug.)
Portz, W.H. (aug. - okt.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (jan. - aug.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - dec.)
Waeyen, J. van der (jan. - apr.)
S Kempenaar, D. de, 2 jaar

>> begin


1726

Goslinga, S. van (jan. - dec.)
Kempenaer, D. de (apr. - juni)
Schurman, A. van (juni - nov.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (apr. - juni)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - dec.)
S Schurman, J.A. van (IJlst), i.p.v. overleden Portz

>> begin


1727

almanak Steden
Banga, Pierius (juni)
Goslinga, S. van (jan. - juni)
Kempenaer, D. de (sept.)
Schurman, A. van (juni - nov.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (juli - nov.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - nov.)
Z Schurman, Johan Abraham van, 1 jaar
S Banga, Pierius (Leeuwarden)

>> begin


1728

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Banga, P. (juni)
Bangar, Pierius (B)
Glinstra, H. van (juni - okt.)
Goslinga, Sicco van (B)
Schurmans, Abraham van (B)
Schwartzenberg, G.W. thoe (febr. - dec.)
Swartsenberg, Georg Wolfgang baron van (B)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (febr. - dec.)
Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik (B)
O Glinstra, Hector (Willem) van
Z Goslinga, Sicco van, 1 jaar

>> begin


1729

Banga, P. (apr. - nov.)
Bangar, Pierius (B)
Glinstra, H. van (juni - dec.)
Goslinga, Sicco van (B)
Schurmans, Abraham van (B)
Schwartzenberg, G.W. thoe (jan. - nov.)
Swartsenberg, Georg Wolfgang baron van (B)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (juli)
Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik (B)
Z Vegelin van Claerbergen, Johan, 1 jaar

>> begin


1730

almanak Steden
Banga, P. (apr.)
Glinstra, H. van (jan. en febr.)
Goslinga, S. van (nov.)
Kempenaer, D. de (sept. - dec.)
Sloterdyck, Frederik van (mei - juli)
Waeyen, J. van der (apr. - dec.)
S Kempenaar (Harlingen), eerste anderhalf jaar
S Sloterdijk, Frederik van (Workum), extra, eerste anderhalf jaar

>> begin


1731

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Goslinga, Sicco van (B)
Willem van HarenHaren, W. van (okt. en nov.)
Kempenaar, Daniel de (B)
Kempenaer, D. de (mrt. - okt.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (apr. - aug.)
Sloterdyck, F. van (apr. - dec.)
Swartsenberg, Georg Wolfgang baron van (B)
Vegelin van Claerbergen, Philip, transp. door Douwe Braaxma (IJlst)
Waeyen, J. van der (jan. - dec.)
Wayen, Jacob van der
O Schwartzenberg, Georg Wolfgang baron thoe
Z Haren, Willem van, 2 jaar
S Braaxma, Douwe (IJlst), door overlijden Schurman, transp. op Philip
S Braaxma, Vegelin van Claerbergen (Haskerland)
S Pytters, Sybrand (Hindeloopen), extra, tweede anderhalf jaar
S Schurman, J.A. van (IJlst), tweede anderhalf jaar
S Sloterdijk, transp. door Sybr. Pytt. per 1-11

>> begin


1732

Haren, W. van (nov.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (jan. - juli)
Sloterdyck, F. van (mrt. - nov.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (apr. - nov.)
Waeyen, J. van der (jan. - nov.)
O Swartsenberg, Georg Wolfgang baron van (B)
W Wayen, Jacob van der (B)
Z Haaren, Willem van (B)
S Sloterdyk, Frederik (B)

>> begin


1733

almanak Steden
Haren, Onno Zwier van (mei en dec.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (jan. - dec.)
Sloterdyck, F. van (jan. - dec.)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (juni - sept.)
Waeyen, J. van der (jan. - dec.)
O Swartsenberg, Georg Wolfgang baron van (B)
W Wayen, Jacob van der (B)
Z Haaren, Willem van (B)
Z Haren, Onno Zwier van, 1 jaar
Z Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik, extra?, 1 jaar
S Slooterdyk, Fredrik van (B)
S Sloterdijk (Workum), 3 jaar

>> begin


1734

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, Tjaerd van (juni - dec.)
Haren, Onno Zwier van (jan. - dec.)
Schwartzenberg, G.W. thoe (jan. - apr.)
Sloterdyck, F. van (mrt. - aug.)
Waeyen, J. van der (mei - dec.)
O Swartsenberg, Georg Wolfgang baron van (B)
O Waeyen, Jacobus van der
W Wayen, Jacob van der (B)
Z Haaren, Willem van (B)
Z Haren, Onno Zwier van, 2 jaar
S Slooterdyk, Frederik (B)

>> begin


1735

Aylva, T. van (jan. - dec.)
Aylva, Tjaart van (NR)
Haren, O.Z. van (jan. - dec.)
Haren, Onne Swier van (NR)
Lyclama a Nyeholt, Livius Suffridus (NR)
Sloterdyck, F. van (mrt. - juli)
Sloterdyk, Fredrik (NR)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (apr. - juli)
Waeyen, J. van der (jan. - dec.)
Waeyen, J. van der (jan. - dec.)
Wayen, Jacob van der (NR)
Z Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik

>> begin


1736

almanak Steden
Aylva, T. van (jan. - juni)
Aylva, Tjaard van (B)
Haren, O.Z. van (jan. - dec.)
Haren, Onne Swier van (B)
Lyclama a Nyeholdt (B)
Sloterdyck, F. van (mei - dec.)
Sloterdyk, Frederik (B)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (mei - dec.)
Waeyen, J. van der (jan. - dec.)
Wayen, Jacob van der (B)
S Aukes, Onno Swier van Haren (Bildt)
S Aukes, Timen (Hindeloopen), extra, eerste anderhalf jaar, transp. op Onno Swier van Haren
S Sloterdijk

>> begin


1737

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, Hessel Douwe Ernst van (mei - dec.)
Aylva, T. van (jan. - dec.)
Aylva, Tjaard van (B)
Haren, O.Z. van (jan. - dec.)
Haren, Onne Swier van (B)
Lyclama a Nyeholdt, Livius Suffridus (B)
Sloterdyck, F. van (sept. - dec.)
Sloterdyk, Frederik (B)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - dec.)
Waeyen, J. van der (jan. - mrt.)
Wayen, Jacob van der (B)
O Aylva, Hessel Douwe Ernst van
Z Andringa, Regnerus van, 2 jaar
Z Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik, 2 jaar
S Aukes, Timen, Haren
S Aukes, Timen, extra, tweede anderhalf jaar, transp. op Onno Swier van Haren

>> begin


1738

Aylva, H.D.E. van (jan. - juli)
Aylva, T. van (jan. - dec.)
Aylva, Tjaard van (B)
Haren, O.Z. van (jan. - dec.)
Haren, Onne Swier van (B)
Lyclama a Nyeholdt, Livius Suffridus (B)
Sloterdyck, F. van (jan. - okt.)
Sloterdyk, Fredrik (B)
Vegelin van Claerbergen, P.F. (jan. - dec.)
Wayen, Jacob van der (B)
Z Vegelin van Claerbergen, Johan, i.p.v. overleden Philip Frederik

>> begin


1739

almanak Steden
Aylva, H.D.E. van (mei - juli)
Aylva, T. van (jan. - apr.)
Aylva, Tjaard van (B)
Haren, O.Z. van (jan. - apr.)
Haren, Onne Swier van (B)
Lyclama a Nyeholdt, Livius Suffridus (B)
Sloterdyck, F. van (jan. - dec.)
Sloterdyk, Frederik (B)
Vegelin van Claerbergen, Johan (juli - sept.)
Wayen, Jacob van der (B)
Z Vegelin van Claerbergen, Johan, 1 jaar
S Sloterdijk (Workum)

>> begin


1740

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, T. van (mei - dec.)
Aylva, Tjaart van (NR)
Haren, Onne Swier van (NR)
Haren, Willem van (mei - dec.)
Lyclama a Nyeholdt, Livius Suffridus (NR)
Schwartzenberg, Michael Onuphrius thoe (aug.)
Sloterdijk, Fredrik (NR)
Sloterdyck, F. van (jan. - nov.)
Vegelin van Claerbergen, Johan (sept. en okt.)
Wayen, Jacob van der (NR)
O Schwartzenberg, Michael Onuphrius baron thoe
Z Aylva, Tjaard van, 3 jaar
Z Vegelin van Claerbergen, Johan, 2 jaar

>> begin


1741

Aylva, T. van (jan. - dec.)
Haren, Willem van (jan. - dec.)
Schwartzenberg, M.O. thoe (mei)
Sloterdyck, F. van (okt.)
Vegelin van Claerbergen, Johan (apr. en mei)
S Itsma, Wybrand van (Dokkum), laatste half jaar, transp. door Sloterdijk

>> begin


1742

almanak Steden
Ailva, Tjeert van (NR)
Aylva, Tjaard van (jan. - dec.)
Haren, Willem van (NR)
Haren, Willem van (jan. - dec.)
Itsma, Wybrand van (juni - dec.)
Itsma, Wybrandus van (NR)
Schwartzenberg, M.O. thoe (mei - juni)
Swartsenberg, Michael Onuphrius baron thoe (NR)
Vegelin van Claerbergen, Johan (NR)
Vegelin van Claerbergen, Johan (mei - nov.)
S Harlingen, 1 jaar, transp. op Johan Vegelin van Claerbergen (Doniawerstal)
S Itsma (Dokkum), extra, eerste anderhalf jaar

>> begin


1743

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, Tjaerd van (jan. en febr.)
Aylva, Tjeerd van (B)
Bergsma, Adrianus (B)
Bergsma, Adrianus (mei - dec.)
Haren, Willem van (B)
Haren, Willem van (jan. - dec.)
Itsma, W. van (jan. - nov.)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (aug. en sept.)
Vegelin van Claerbergen, Johan (B)
Ytsma, Wibrandus van (B)
O Haren, Willem van
Z Coehoorn van Scheltinga, Menno
Z Vegelin van Claerbergen, Johan
S Bergsma, Adrianus, 1 jaar
S Wellens, Boudewijn (Franeker), extra, tweede anderhalf jaar, laatste half jaar transp. op Itsma

>> begin


1744

Aylva, T. van (dec.)
Aylva, Tjeerd van (B)
Bergsma, A. (febr. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Haren, Willem van (B)
Haren, Willem van (febr. - dec.)
Itsma, W. van (mei - dec.)
Itsma, transp. laatste half jaar door Wellens (Franeker)
Vegelin van Claerbergen, J. (sept.)
Vegelin van Claerbergen, Johan (B)
Ytsma, Wibrandus van (B)
S Bergsma (Sneek), 1 jaar

>> begin


1745

almanak Steden
Aylva, T. van (jan.)
Aylva, Tjeerd van (B)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Haren, W. van (jan. - dec.)
Haren, Willem van (B)
Itsma, W. van (jan. - dec.)
Schwartzenberg, M.O. thoe (mei)
Vegelin van Claarbergen, Johan (B)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (apr. - aug.)
Ytsma, Wibrandus van (B)
Z Bergsma, Adrianus, 1 jaar
S Itsma (Dokkum), 1 jaar

>> begin


1746

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bergsma, A. (febr. - apr.)
Bergsma, Adrianus (B)
Grovestins, Jan Sirtema van (apr. - dec.)
Haersma, Hans Hendrick van (B)
Haren, W. van (jan. - juli, nov. en dec.)
Haren, Willem van (B)
Itsma, W. van (jan. - nov.)
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania (B)
Rengers, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania (juli - sept.)
Ytsma, Wibrandus van (B)
Z Aylva, Tjaard van, 1 jaar, extra
Z Grovestins, Jan Sirtema van, 1 jaar
S Itsma (Dokkum), 1 jaar

>> begin


1747

Ailva, Tiaert van (B)
Grovestins, J.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Jan Sirtema van (B)
Hamerster, Hermanus Ulricus (febr.)
Haren, Willem van (B)
Haren, Willem van (jan. - mei)
Itsma, W. van (juli - nov.)
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania (B)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (juni)
Ytsma, Wibrandus van (B)
Z Grovestins, Jan Sirtema van, 1 jaar
Z Huber, Hermanus Ulricus, 1 jaar
S Itsma (Harlingen), 1 jaar

>> begin


1748

almanak Steden
Grovestins, J.S. van (jan. - okt.)
Grovestins, Jan Sirtema van (B)
Hamerster, H.U. (jan. - dec.)
Haren, W. van (jan. - apr., dec.)
Haren, Willem van (B)
Itsma, W. van (juli)
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania (B)
Scheltinga, Menno Coehoorn van (B)
Ytsma, Wibrandus van (B)
Z Haren, Willem van, 1 jaar
S Grovestins, Jan Sirtema van (Sloten), extra, anderhalf jaar
S Itsma (Harlingen), anderhalf jaar

>> begin


1749

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bergsma, A. (okt. - dec.)
Burmania, Hobbo van (B)
Grovestins, J.S. van (mrt. - sept.)
Grovestins, Jan Sirtema van (B)
Hamerster, H.U. (febr. - dec.)
Haren, W. van (aug. en sept.)
Itsma, W. van (mrt. en apr.)
Patras, Anthony (okt. - dec.)
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania (B)
Rengers, S.G. Juckema van Burmania (juli - sept.)
Wyckel, Regnerus Lyclama van (B)
Ytsma, Wibrandus van (B)
O Aylva, Tjaard van, transp. door Hobbe v.Burmania
Z Lycklama a Nijeholt, Regnerus, extra, 1 jaar
S Grovestins, Jan Sirtema van, extra, resterende anderhalf jaar
S Itsma (Harlingen), resterende anderhalf jaar

>> begin


1750

Aylva, Tjaerd van (febr. - apr.)
Burmania, Hobbe van (juli - dec.)
Burmania, Hobbo van (B)
Grovestins, Jan Sirtema van (B)
Haren, Willem van (B)
Itsma, W. van (mrt. - dec.)
Patras, A. (apr. - dec.)
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania (B)
Ytsma, Wibrandus van (B)
Z Burmania, Jarich Georg van, 1 jaar
S Patras, Anthony (Sloten), transp. door Grovestins

>> begin


1751

almanak Steden
Aylva, T. van (jan. - dec.)
Burmania, Hobbe van (okt. - dec.)
Burmania, Hobbo van (B)
Haren, Willem van (B)
Itsma, W. van (mei - dec.)
Kuffeler, Jacob Jan de Blocq van (mei - dec.)
Patras, A. (jan. - apr.)
Patras, Abraham (B)
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania (B)
Rengers, S.G.J. van Burmania (apr. - dec.)
Ytsma, Wibrandus van (B)
Z Kuffeler, Jan de Blocq van, extra, 1 jaar
S Itsma (Harlingen), 3 jaar

>> begin


1752

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Ailva, Tjaert van (B)
Aylva, T. van (jan. - dec.)
Burmania, H. van (jan. - apr.)
Haren, Willem van (B)
Itsma, W. van (jan. - dec.)
Itsma, Wybrandus van (B)
Kempenaer, Daniel Livius de (aug. - dec.)
Kuffelaar, Jan Jacob de Blok van (B)
Kuffeler, J.J. de Blocq van (jan. - apr.)
Rengers, S.G.J. van Burmania (jan.)
Sminia, Tjalling Edo van (B)
Vegelin van Claerbergen, Johan (juli en aug.)
W Rengers, Sjuck Gerold Juckema van Burmania, 3 jaar
Z Kempenaer, Daniel de, 3 jaar
Z Vegelin van Claerbergen, Johan, extra, 2 jaar

>> begin


1753

Aylva, T. van (jan. - sept.)
Bergsma, A. (nov.)
Burmania, Hobbo van (B)
Grovestins, Jan Sirtema van (B)
Haren, Willem van (B)
Itsma, W. van (jan. - nov.)
Kempenaer, D.L. de (jan. - juli)
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania (B)
Rengers, S.G.J. van Burmania (juni)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (juli)
Ytsma, Wybrandus van (B)

>> begin


1754

almanak Steden
Ailva, Tjaert van (B)
Bergsma, A. (mei - dec.)
Itsma, W. van (jan. - dec.)
Itsma, Wybrandus van (B)
Kempenaer, D.L. de (jan. - dec.)
Kempenaer, Daniel Livius de (B)
Rengers, Sjuk Gerrold Jukke van Burmania (B)
Vegeling van Claarbergen, Jan (B)
S Bergsma, extra, anderhalf jaar
S Itsma, 3 jaar

>> begin


1755

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bergsma, A. (jan. - aug.)
Bergsma, Adrianus (B)
Hamerster, H.U. (juni)
Itsma, W. van (jan. - dec.)
Itsma, Wybrandus van (B)
Kempenaer, D.L. de (jan. - dec.)
Kempenaer, Daniel Livius de (B)
Patras, A. (nov. en dec.)
Rengers, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania (B)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (juli en aug.)
Vegeling van Claarbergen, Jan (B)
O Kempenaer, Daniel Livius de
W Aylva, Tjaard van, 3 jaar
Z Haren, Onno Zwier van, extra, 1 jaar
Z Vegelin van Claerbergen, Johan, 3 jaar
S Patras, extra, resterende anderhalf jaar

>> begin


1756

Ailva, Tjeert van (NR)
Aylva, T. van (juli - sept.)
Itsma, W. van (jan. - dec.)
Itsma, Wybrandus (NR)
Kempenaer, D.L. de (jan. - dec.)
Kempenaer, Daniel Livius de (NR)
Patras, A. (apr. - dec.)
Patras, Anthony (NR)
Vegelin van Claarbergen, Jan (NR)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (juli - sept.)

>> begin


1757

almanak Steden
Ailva, Tjaert van (B)
Bergsma, A. (mei - dec.)
Itsma, W. van (jan. - dec.)
Itsma, Wybrandus van (B)
Kempenaer, D.L. de (jan. - dec.)
Kempenaer, Daniel Livius de (B)
Patras, A. (jan.)
Patras, Anthony (B)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (juli - sept.)
Vegeling van Claarbergen, Jan (B)
W Schwartzenberg, Georg Frederick thoe, voor overleden Aylva
Z Bergsma, Adriaan, extra, 1 jaar
S Itsma, Wybrand van, 3 jaar

>> begin


1758

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (NR)
Haren, Onno Zwier van (NR)
Haren, Onno Zwier van (mei - dec.)
Haren, Willem van (NR)
Itsma, W. van (jan. - dec.)
Itsma, Wybrandus van (NR)
Kempenaar, Daniel Livius de (NR)
Kempenaer, D.L. de (jan. - dec.)
Patras, A. (juni - dec.)
O Bergsma, Adrianus
W Haren, Onno Zwier van, 3 jaar
Z Patras, Antony, extra, 1 jaar

>> begin


1759

Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Haren, O.Z. van (jan. - dec.)
Haren, Onno Zwier van (B)
Itsma, W. van (jan.)
Itsma, Wybrandus (B)
Kempenaar, Daniel Livius de (B)
Kempenaer, D.L. de (jan. - dec.)
Patras, A. (mrt.)
Patras, Anthony (B)
Sandick, J.A. van (mei - dec.)
Z Sandick, J.A. van, 2 jaar
S Patras, Anthony, i.p.v. overleden Itsma

>> begin


1760

almanak Steden
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Haren, O.Z. van (jan. en febr.)
Haren, Onno Zwier van (B)
Kempenaar, Daniel Livius de (B)
Kempenaer, D.L. de (jan. - dec.)
Patras, A. (mrt. - nov.)
Patras, Anthony (B)
Sandick, J.A. van (jan. - apr.)
Sandyck, J.A. van (B)
O Kempenaer, Daniel Livius de
W Canter, Johan Poppe Andree van, transp. door O.Z. van Haren
S Bergsma, Adrianus, 3 jaar
S Patras, Anthony, extra, 3 jaar

>> begin


1761

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Coehoorn, Menno van (B)
Coehoorn, Menno van (mei - dec.)
Haren, Willem van (B)
Kempenaer, D.L. de (jan. - sept.)
Patras, A. (jan. - dec.)
Patras, Anthony (B)
Rengers, S.G.J. van Burmania (mei en juni)
Sminia, Hobbo Baart van (B)
O Haren, Willem van
W Bergsma, Adrianus, 3 jaar
Z Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus, extra, 1 jaar
Z Rengers, Sjuck Gerold Juckema van Burmania, 3 jaar
S Coehoorn, Menno van, transp. door Bergsma

>> begin


1762

Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (NR)
Coehoorn, M. van (jan. - dec.)
Coehoorn, Menno van (NR)
Haren, Willem van (NR)
Patras, A. (jan. - dec.)
Patras, Anthony (NR)
Rengers, S.G.J. van Burmania (aug.)
Rengers, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania (NR)
Vegelin van Claerbergen, Joh. (juli)

>> begin


1763

almanak Steden
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Coehoorn, M. van (jan. - dec.)
Coehoorn, Menno van (B)
Grovestins, Willem Anne Sirtema van (mei - dec.)
Haren, Willem van (B)
Lyclama a Nieholt, Livius Suffridus (B)
Patras, A. (mrt. - dec.)
Rengers, S.G.J. van Burmania (apr. en mei)
Rengers, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania (B)
Tour van Warmenhuizen, Jacob Adriaan du (nov. en dec.)
O Tour, Adriaan du
Z Bergsma, Adrianus, transp. door Rengers
S Patras, Anthony

>> begin


1764

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Coehoorn, M. van (jan. - apr.)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anna van (B)
Kuffelaer, J.J. de Blok (B)
Kuffeler, Jacob Jan de Blocq van (mei - dec.)
Tour van Warmenhuizen, Jacob Adriaan du (jan. - dec.)
Tour, J.A.B. du (B)
Wassenaar Twickel, Carel Georg van (mei - dec.) (grietm. Franekeradeel)
Wassenaar, G. Grave van (B)
O Wassenaar Twickel, Carel Georg van
W Kuffeler, Jacob Jan de Blocq van, 3 jaar
Z Grovestins, Willem Anno Sirtema van, 3 jaar
Z Tour, Jacob Adriaan du, 2 jaar

>> begin


1765

Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anna van (B)
Kuffelaer, J.J. de Blok van (B)
Kuffeler, Jacob Jan de Blocq van (jan. - dec.)
Tour van Warmenhuizen, du (jan. - dec.)
Tour, J.A.B. du (B)
Wassenaar Twickel, C.G. van (jan. - dec.)
Wassenaar, G. Grave van (B)

>> begin


1766

almanak Steden
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anna van (B)
Kuffelaer, J.J. de Blok van (B)
Kuffeler, J.J. de Blocq van (jan. - mrt.)
Tour van Warmenhuizen, du (jan. - apr.)
Tour, J.A.B. du (B)
Wassenaar Twickel, C.G. van (jan. - dec.)
Wassenaar, G. Grave van (B)
S Bergsma, Adrianus, 3 jaar
S Scheltinga, Daniel de Blocq van, extra, 1 jaar

>> begin


1767

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Bergsma, A. (mrt. - dec.)
Bergsma, Adrianus (NR)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (NR)
Idsinga, Jan van (mei)
Kuffelaer, J.J. de Blok van (NR)
Tour van Warmenhuizen, du (mei - dec.)
Tour, J.A.B. du (NR)
Wassenaar Twickel, C.G. van (apr. - dec.)
Wassenaar, G. Grave van (NR)
W Tour, Jacob Adriaan du, 1 jaar
Z Grovestins, Willem Anne Sirtema van
Z Lycklama a Nijeholt, Daniel de Blocq, extra, 1 jaar
S Idsinga, Jan van, extra, 1 jaar

>> begin


1768

Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, F.A. de (B)
Bigot, Frans Adriaan (mei - dec.)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anna van (B)
Idsinga, J. van (aug.)
Idzinga, Jan van (B)
Tour van Warmenhuizen, du (apr.)
Wassenaar Twickel, C.G. van (jan. - juli)
Wassenaar, G. Grave van (B)
W Bergsma, Adrianus
S Idsinga, Jan van, extra, 1 jaar

>> begin


1769

almanak Steden
Aumale, Jacob Paulus van (okt. - dec.)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, F.A. (B)
Bigot, F.A. (jan. - dec.)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Lycklama a Nyeholt, D. de Blok (B)
Schuilenborg van Bommenede, Willem van (mei - juli)
Wassenaar Twickel, C. Grave van (B)
Wassenaar Twickel, C.G. van (febr. - dec.)
Z Aumale, Jacob Paulus grave d', i.p.v. overleden Schuylenborgh
Z Schuylenborgh, Willem van
S Bigot, Frans Adriaan, eerste jaar

>> begin


1770

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aumale, J.P. van (jan. en febr.)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, F.A. (jan. - dec.)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Schwartzenberg, G.F. baron thoe (B)
Schwartzenberg, Georg Frederik thoe (mei - dec.)
Tour van Warmenhuizen, du (mei - dec.)
Tour, J.A. baron du (B)
Vegelin van Claarbergen, Johan (B)
O Tour, Jacob Adriaan du
W Schwartzenberg, Frederik toe, 3 jaar
Z Grovestins, Willem August Sirtema van, 3 jaar
Z Wassenaar Twickel, Carel Georg van
S Grovestins, Willem August Sirtema van, tweede en derde jaar

>> begin


1771

Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, J.F.A. (B)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - aug.)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Schwartzenberg, G.F. baron thoe (B)
Schwartzenberg, G.F. thoe (apr. en mei)
Tour van Warmenhuizen, du (jan. - dec.)
Tour, J.A. baron du (B)
Wassenaar Twickel, C.G. van (jan. - apr.)
Z Bergsma, Adrianus, transp. door Grovestins

>> begin


1772

almanak Steden
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, F.A. (mei - dec.)
Bigot, J.F.A. (B)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Schwartzenberg, G.F. baron thoe (B)
Schwartzenberg, G.F. thoe (mei - sept.)
Tour van Warmenhuizen, du (jan. - dec.)
Tour, J.A. baron du (B)
S Bigot, Frans Adriaan, extra, 1 jaar
S Grovestins, Willem August Sirtema van, 1 jaar

>> begin


1773

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, Hans Willem van (B)
Aylva, Hans Willem van (mei - dec.)
Beaufort, J.M. de (juli)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, F.A. (jan. - dec.)
Bigot, J.F.A. (B)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Tour van Warmenhuizen, du (jan. - dec.)
Tour, J.A. baron du (B)
O Bergsma, Adrianus
W Tour, Jacob Adriaan du, 3 jaar
Z Aylva, Hans Willem van, 3 jaar
Z Coehoorn van Scheltinga, Menno, extra, 1 jaar
S Bigot, Frans Adriaan, 2 jaar
S Grovestins, Willem August Sirtema van, 1 jaar

>> begin


1774

Aylva, H.W. van (mrt. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (B)
Bergsma, A. (febr. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, F.A.
Bigot, F.A. (febr. - dec.)
Grovestins, W.A.S. van (febr. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Tour van Warmenhuizen, du (febr. - dec.)
Tour, J.A. baron du (B)
S Grovestins, Willem August Sirtema van, 1 jaar

>> begin


1775

almanak Steden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (B)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, F.A. (B)
Bigot, F.A. (jan. - nov.)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Tour van Warmenhuizen, du (jan. - dec.)
Tour, J.A. baron du (B)
O Bergsma, Petrus Adrianus
Z Bigot, Frans Adriaan, 1 jaar
S Grovestins, Willem August Sirtema van, 1 jaar

>> begin


1776

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (NR)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (NR)
Bigot, F.A. (NR)
Bigot, F.A. (jan. - dec.)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - dec.)
Grovestins, Willem Anne van (NR)
Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius (mei)
Tour van Warmenhuizen, du (febr. - apr.)
Tour, J.A. du (NR)
O Bergsma, Adrianus
W Aylva, Hans Willem van, 3 jaar
Z Bigot, Frans Adriaan, 3 jaar
Z Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius, extra, 1 jaar
S Grovestins, Willem August Sirtema van, 1 jaar

>> begin


1777

Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (B)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, Charles (sept. - dec.)
Bigot, Frans Adriaan (B)
Grovestins, W.A.S. van (juni)
Grovestins, Willem Anne van (B)
Rengers, L.A.A. (mei)
Rengers, Lamoraal Aemilius (B)
S Bigot, Charles, 1 jaar

>> begin


1778

almanak Steden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (NR)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (NR)
Bigot, C. (mei - dec.)
Bigot, Charles (NR)
Bigot, Frans Adriaan (NR)
Kuffeler, Reinier Hendrik van (mei - juli)
Ouwens, Willem (mei - okt.)
Rengers, Lamoraal Aemilius (NR)
S Bergsma, Adrianus, 3 jaar
S Ouwens, Willem, extra, 1 jaar

>> begin


1779

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (B)
Bergsma, A. (jan. - dec.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, C. (jan. - dec.)
Bigot, Charles (B)
Bigot, F.A. (mrt. en apr.)
Kuffeler, R.H. van (jan. - dec.)
Ouwens, Willem (B)
Rengers, Lamoraal Aemilius (B)
O Bigot, Charles
W Aylva, Hans Willem van, 3 jaar
Z Kempenaer, Regnerus Livius van Andringa de, extra, 1 jaar
Z Rengers, Lamoraal A.A., 3 jaar
S Kuffeler, Reinier Hendrik, 2 jaar

>> begin


1780

Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (B)
Bergsma, A. (mrt.)
Bergsma, Adrianus (B)
Bigot, C. (jan. - dec.)
Bigot, Charles (B)
Kuffeler, R.H. van (mei - dec.)
Kuffeler, Reinier Hend. van (B)
Rengers, Lamoraal Aemilius (B)
Rengers, Pieter Ulbo (dec.)
S Rengers, Pieter Ulbo, i.p.v. overleden Bergsma

>> begin


1781

almanak Steden
Aylva, H.W. van (febr. - dec.)
Bere, Arent Julianus Carel de (mei - aug.)
Bigot, C. (mrt. - dec.)
Kuffeler, R.H. van (aug.)
Kuffeler, Reinier Hend. van, extra (B)
Rengers, Pieter Ulbo (B)
Rengers, Piter Ulbo (jan. - dec.)
O Bigot, Charles (B)
W Aylva, Hans Willem van (B)
Z Bere, Arent Julianus Carel de, transp. door Rengers
Z Kuffeler, Reinier Hendrik van, extra
Z Rengers, Lamoraal Aemilius (B)
S Rengers, Pieter Ulbo, 1 jaar

>> begin


1782

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, H.W. van (jan. en febr.)
Bere, A.J.C. de (mrt.)
Bigot, C. (jan. - nov.)
Kempenaar, R.L. Andringa de (B)
Kuffeler, Joan van (B)
Kuffeler, Joan van (mei - okt.)
Kuffeler, R.H. van (aug. - nov.)
Kuffeler, Reinier Hendr. van, extra (B)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Schwartzenberg, Georg Frederik thoe (juli)
Zwartzenberg, F.G. baron thoe (B)
O Bigot, Charles (B)
W Kuffeler, Joan van
Z Kuffeler, Reinier Hendrik van
Z Rengers, Pieter Ulbo, 3 jaar
S Bigot, Charles, 1 jaar

>> begin


1783

Aylva, H.W. van (nov. - dec.)
Bigot, C. (mrt. - nov.)
Kempenaar, R.L. Andringa de (B)
Kuffeler, Joan van (jan. - dec.)
Kuffeler, R.H. van
Kuffeler, Reinier Hendr. van, extra (B)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Schwartzenberg, G.F. thoe (mrt. - juli)
O Zwartzenberg, F.G. baron thoe (B)
W Aylva, Hans Willem van, transp. door Kuffeler
W Kuffeler, Joan van (B)
S Bigot, Charles (B)
S Bigot, Charles, 1 jaar

>> begin


1784

almanak Steden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Bigot, C. (mrt.)
Haersma, Hans Hendrik van (mei - dec.)
Kuffeler, J. van (jan. - dec.)
Kuffeler, R.H. van (febr.)
Kuffeler, Reinier Hendr. van, extra (B)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
O Aylva, Hans Willem baron van (B)
W Kuffeler, Joan van (B)
Z Rengers, Pieter Ulbo (B)
S Bigot, Charles (B)
S Burmania, Lodewijk Doys van, 1 jaar
S Haersma, Hans Hendrik van, extra, 1 jaar

>> begin


1785

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, H.W. van (jan. en febr.)
Haersma, H.H. van (jan. - nov.)
Hambroick, Willem Hendrik baron van (B)
Hambroick, Willem Hendrik van (aug. - dec.)
Kuffeler, J. van (jan. - aug.)
Kuffeler, Reinier Hendr, van, extra (B)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
O Kuffeler, Joan van (B)
W Aylva, Hans Willem baron van (B)
W Rengers, Pieter Ulbo, 1 jaar
Z Haarsma, Hans Hendrik van (B)
Z Haren, Willem Anne van, extra, 1 jaar
Z Kuffeler, Reinier H. van, 3 jaar
S Hambroick, Willem Hendrik van, extra, 1 jaar
S Kuffeler, Johan van, 1 jaar

>> begin


1786

Bigot, C. (okt. - dec.)
Bigot, Carel (B)
Haarsma, Hans Hendrik van (B)
Haersma, H.H. van (jan. - dec.)
Hambroick, W.H. baron van (B)
Hambroick, W.H. van (febr. - dec.)
Kuffeler, J. van (jan. - dec.)
Kuffeler, Joan van (B)
Kuffeler, R.H. van (jan. - mei)
Kuffeler, Reinier Hendr. van (B)
Rengers, P.U. (jan. - apr.)
W Bigot, Charles, 2 jaar
S Hambroick, Willem Hendrik van, 1 jaar
S Rengers, Pieter Ulbo, transp. laatste half jaar door Hambroick?

>> begin


1787

almanak Steden
Aylva, H.W. van (mei - dec.)
Bigot, C. (juli - dec.)
Bigot, Carel (NR)
Haarsma, Hans Hendrik van (NR)
Haersma, H.H. van (jan. - juni)
Hambroick, Willem Hendrik van (NR)
Haren, Willem Anne van (juli - dec.)
Kuffeler, J. van (febr. - juni)
Kuffeler, Joan van (NR)
Kuffeler, R.H. van (febr. - mei)
Kuffeler, Reinier Hendr. van (NR)
Rengers, Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania (aug. - dec.)
Rengers, P.U. (febr. - mrt.)
Z Aylva, Hans Willem van, extra, 1 jaar

>> begin


1788

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (NW)
Bigot, C. (jan. - dec.)
Bigot, Charles (NW)
Burmania, J.L. Doys van (mrt. en apr.)
Grovestins, W.A.S. van (mei - dec.)
Haersma, Hans Hendrik van (NW)
Kuffeler, R.H. van (NW)
Rengers, E.S.G.J.v.B. (mrt. en apr.)
Rengers, Pieter Ulbo (NW)
Rengers, Pieter Ulbo (mei - dec.)
Scheltinga, Martinus van (mei - dec.)
W Aylva, Hans Willem van, 3 jaar
Z Grovestins, Willem Aug. van, extra, 1 jaar
Z Rengers, Pieter Ulbo, 1 jaar
S Bigot, Charles, 1 jaar

>> begin


1789

Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (NW)
Bigot, C. (jan. - apr.)
Bigot, Charles (NW)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Rengers, Pieter Ulbo (NW)
Scheltinga, Martinus van (NW)
Scheltinga, Martinus van (jan. - dec.)
Schuylenburgh, F(rans Pieter Willem) van (mrt. - dec.)
Z Rengers, Pieter Ulbo, 1 jaar
Z Schuilenborgh, P.W. van
S Wendt, Eco de, 1 jaar

>> begin


1790

almanak Steden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Grovestins, W.A.S. van (juni - dec.)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Scheltinga, M. van (jan. - dec.)
Schulenborg, Heer van Bommenede, T.W.P. van, extra (B)
Schuylenburgh, F. van (mrt. - dec.)
O Scheltinga, Martinus (B)
W Aylva, H.W. baron van (B)
Z Rengers, Pieter Ulbe (B)
Z Rengers, Pieter Ulbo, 1 jaar
S Grovestins, Willem Anne Sirtema van, 1 jaar
S Schuilenburgh, Frans Pieter Willem van, 1 jaar
S Wendt, Eco de (B)

>> begin


1791

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Aylva, Hans Willem van (NR)
Grovestins, W.A.S. (jan. - dec.)
Hambroick, H.W. van (mei - nov.)
Hiemstra, Schelto van (NR)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Rengers, Pieter Ulbe (NR)
Scheltinga, M. van (jan. - apr.)
Schulenborg, T.W.P. van (NR)
Schuylenburgh, F. van (febr. - dec.)
Wendt, Eco de (NR)
W Rengers, Pieter Ulbo, 3 jaar
Z Linden, Reinhard van, extra, 1 jaar
Z Schuilenborg, P.W. van, 3 jaar
S Grovestins, Willem Anne Sirtema van, 1 jaar
S Hambroick, Willem Hendrik van, 1 jaar

>> begin


1792

Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Grovestins, W.A.S. van (jan. - juli)
Grovestins, Willem Anne Sirtema van, extra (B)
Hambroick, W.H. van (apr. - okt.)
Rengers, Lodewijk (dec.)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Schuylenburgh, F. van (jan. - dec.)
O Aylva, H.W. van (B)
W Rengers, Pieter Ulbe (B)
Z Schulenborg, T.W.P. van (B)
S Hambroick, Willem Hendrik baron van (B)
S Hambroick, Willem Hendrik van, 1 jaar
S Plettenberg, Hans Willem van, 1 jaar
S Rengers, Lodewijk, transp. door Plettenberg

>> begin


1793

almanak Steden
Aylva, H.W. van (NR)
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Hambroick, Willem Hendrik van (NR)
Lynden, Reinhard van (mei)
Rengers, L. (jan. - dec.)
Rengers, Lodewyk (NR)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Rengers, Pieter Ulbe (NR)
Schulenborg, T.W.P. van (NR)
Schuylenburgh, F. van (jan. - dec.)
S Rengers, Lodewijk, 1 jaar

>> begin


1794

almanak Oostergo-Westergo-Zevenwouden
Aylva, H.W. van (NR)
Aylva, H.W. van (jan. - dec.)
Hambroick, H.W. van (mei - sept.)
Lynden, R. van (apr.)
Lynden, Reinhart van (NR)
Rengers, L. (jan. - dec.)
Rengers, Lodewyk (NR)
Rengers, P.U. (jan. - dec.)
Rengers, Pieter Ulbe (NR)
Schulenborg, T.W.P. van (NR)
Schuylenburgh, F. van (jan. - dec.)
W Aylva, Hans Willem van, 3 jaar
Z Linden, Reinhard van, 3 jaar
Z Rengers, Lodewijk, extra, 2 jaar
S Haer, Bonifacius van der, 1 jaar
S Hambroick, Willem Hendrik van, 2 jaar

>> begin


1795

Aylva, H.W. van (jan.)
Rengers, Lodewijk S., extra (B)
Rengers, L. (jan. 1795)
Schuylenburgh, F. van (jan.)
O Schulenburg, Frans Pieter Willem van (B)
W Aylva, Hans Willem van (B)
Z Lynden, Reinhard van (B)
S Hambroick, Willem Hendrik van (B)

>> begin


REGISTER

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y

>> begin

Adius, Gerhardus, O 1668
Ailva, zie Aylva
Aitzema, Julius Schelte van, S (Dokkum) 1689-1690, 1696-1697, 1701
Andreae, Henningh Georg van, O 1651
Andreae, Joachim van, S 1646-1655
Andringa, Regnerus van, Z 1709, 1737-1739
Andringa, Regnerus van, Z 1709, 1737-1739
Aukes, Timen, S 1736-1737
Aumale, Jacob Paulus van, Z 1769
Aylva, Cornelis van, W 1716-1718
Aylva, Epo van, O 1680, 1690, 1710-1712
Aylva, Epo van, W 1640
Aylva, Ernst van, O 1694, 1697
Aylva, Hans Willem van, W 1773-1785, 1787-1795
Aylva, Hessel Douwe Ernst van, O 1737-1739
Aylva, Hessel Meckema van, O 1659
Aylva, Hobbe Ezaias van, O 1677
Aylva, Sjoerd van, O 1664
Aylva, Tjaerd van, 1734-1746, 1749-1757
Aylva, Tjaerd van, O 1651, 1681

> register >> begin

Bangma, Pierius, S 1727-1730
Beaufort, J.M. de, 1773
Bere, Arent Julianus Carel de, Z 1781-1782
Bergsma, Adrianus, S 1743-1746, 1749, 1753-1755, 1757-1780
Bergsma, Pertus Adrianus, O 1775
Bigot, Charles, S 1777-1784, 1786-1789
Bigot, Frans Adriaan, S 1768-1779
Boelens, Tarquinius, S 1664
Bootsma, Epo van, S 1663, 1666, 1669, 1672, 1676
Bouricius, Jacobus van, O 1651
Bouricius, Johannes Cracq van, 1698
Braaxma, Douwe, S 1731
Burmania, Hobbe van, 1749-1753
Burmania, Jan Lodewijk Doys van, 1788
Burmania, Jarich Georg van, Z 1750
Burmania, Lodewijk Doys van, S 1784
Burmania, Ulbe Aylva van, O 1704-1706, 1713-1717, 1719
Burum, Allard van, Z 1711-1716

> register >> begin

Cann, Claes, S 1665, 1672
Canter, Johan Poppe Andreae van, W 1760
Canter, Johan Poppe Andreae van, transp. door O.Z. van Haren, W 1760
Coehoorn, Gosuin Theodorus van, S 1706-1708, 1710-1711
Coehoorn, Menno van, S 1761-1764
Crack, Johannes, Z 1639, 1641, 1643, 1650

Donia, Frans van, 1641-1645, 1648, 1650

Everts, Hendrik, S 1712
Eysinga, Frans van, O 1648-1650

Fockens, Saco, Z 1645, 1646
Frieswijck, Edo, S 1688

> register >> begin

Geldorp, Oenias, S 1664
Ghemmenich, Paulus van, S 1670
Glinstra, Epeus van, O 1660, 1663-1664, 1666, 1670-1671
Glinstra, Hector Willem van, O 1728-1730
Glinstra, Hector van, O 1675, 1688
Goslinga, Sicco van, O 1689, 1705-1713, 1720-1724, 1726-1731
Grovestins, Frederik Sirtema van, 1698-1699
Grovestins, Jan Sirtema van, 1748
Grovestins, Oene? van, W 1650, 1687
Grovestins, Willem Anne Sirtema van, Z 1763-1777, 1790-1792
Grovestins, Willem August Sirtema van, S 1770-1776, 1788

> register >> begin

Haer, Bonifacius van der, S 1794
Haersma, Hans Hendrick van, O 1746
Haersma, Hans Hendrick van, S 1784-1788
Haersolte, Johan van, S 1682, 1685, 1689-1691, 1694-1695
Hambroick, Willem Hendrik van, S 1785-1787, 1791-1795
Hamerster, Hermanus Ulricus, 1747-1749, 1755
Haren, Adam Ernst van, 1711, 1713-1716
Haren, Onno Zwier van, Z 1733-1740, 1755, 1758-1760
Haren, Willem (junior) van, O 1685, 1689-1690, 1692-1694, 1696-1705
Haren, Willem (III) van, O 1731-1734, 1740-1753, 1758, 1761-1763
Haren, Willem (senior), 1648, 1649
Haren, Willem Anne van, Z 1785-1787
Harinxma thoe Slooten, Ernst Mockema van, 1692
Harinxma thoe Slooten, Pieter Edzard van, 1707
Haubois, Cornelis, S 1647-1649, 1658
Heemstra, S 1676, 1682
Heiringen, Philip van, 1700-1703
Hiemstra, Schelto van, 1791
Hillema, Arent van, O 1663
Hottinga, Douwe van, W 1637
Huber, Hermanus Ulricus, Z 1747
Humalda, Sjuck Aebinga van, O 1668

> register >> begin

Idsinga, Jan van, S 1767-1768

Jongestal, Wibrand van, O 1683

Kempenaar, Dancker de, S 1712-1715, 1718-1720, 1725-1727, 1730-1731
Kempenaer, Daniel Livius de, Z 1752-1761
Kempenaer, Regnerus Livius van Andringa de, Z 1779, 1782, 1783
Kuffeler, Jacob Jan de Blocq van, W 1751-1752, 1764-1767
Kuffeler, Johan van, 1782-1787
Kuffeler, Reinier Hendrik van, 1778-1788

Loo, Albert? van, O 1639-1641
Lycklama a Nijeholt, Augustinus van, 1701-1703, 1705
Lycklama a Nijeholt, Daniel de Blocq, Z 1767-1769
Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus, Z 1735-1740, 1761-1763
Lycklama a Nijeholt, Regnerus, Z 1749
Lyclama, Eiso of Suffridus?, Z 1639
Lynden, Reinhard van, 1791, 1793-1795

> register >> begin

Meer, Claes Jacobs van der, S 1703
Mejonsma, Petrus, O 1666

Nauta, 1644

Osinga, 1650
Ouwens, Willem, S 1778-1779

Patras, Anthony, S 1749-1751, 1755-1763
Plettenberg, Hans Willem van, S 1792
Portz, Willem Hendrik, S 1721, 1723-1725
Potter, T., S 1670
Pytters, Sybrand, S 1731-1733

Radbodus, N., S 1661
Rengers, Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania, 1787-1788
Rengers, Gerrolt Juckema van Burmania, 1746-1751, 1753
Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius, Z 1776-1781
Rengers, Lodewijk, 1792-1795
Rengers, Pieter Ulbo, 1780-1794
Rengers, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania, 1746, 1749, 1751-1755, 1761-1763
Roorda, Carel, O 1644-1648

> register >> begin

Saeckma, Theodorus, O 1651
Sandick, J.A. van, Z 1759-1761
Scheltema, Feio van, O 1651
Scheltinga, C. van, 1701-1704
Scheltinga, Daniel de Blocq van, S 1766-1767
Scheltinga, Martinus van, O 1788-1791
Scheltinga, Martinus van, Z 1689, 1692-1694, 1704, 1715-1716
Scheltinga, Menno Coehoorn van, 1743, 1748, 1773
Schurman, Abraham van, S 1689-1692, 1697, 1700, 1726-1729
Schurman, Frederik van, S 1691-1694, 1696-1699
Schurman, Johan Abraham van, S 1691, 1699, 1718, 1720, 1726-1727, 1731
Schuylenburch, Frans Pieter Willem van, 1789-1795
Schuylenburch, Willem van, 1769
Schwartzenberg, Georg Frederik thoe, W 1757, 1770-1772, 1782-1783
Schwartzenberg, Georg Wolfgang thoe, O 1719-1729, 1731-1734
Schwartzenberg, Johannes Onuphrius? thoe, O 1637, 1639
Schwartzenberg, Michael Onuphrius thoe, O 1740-1742, 1745
Sevenaar, Barent van, 1680, 1682
Simons, Binke, S 1706
Sloterdijk, Frederik van, S 1730-1741
Sminia, Frederik van, Z 1692-1693, 1695, 1698-1699, 1707-1709, 1715-1717
Sminia, H. van, S 1715
Sminia, Hessel? van, 1644-1647
Sminia, Hobbe Baerdt van, 1761
Sminia, Tjalling Edo van, 1752
Stansius, Theodorus, S 1686-1688
Sterringa, S 1667
Suyderbaan, Johan, S 1679

> register >> begin

Tour d'Avennes, David Constantijn du, St? 1700-1715
Tour van Warmenhuizen, Jacob Adriaan du, W 1763-1768, 1770-1776
Tymens, Anne, S 1673-1676

Vegelin van Claerbergen, Johan, Z 1729, 1738-1745, 1747, 1752- 1757, 1762, 1770
Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik van, Z 1716-1729, 1731-1738
Veldriel, S 1639-1645
Velsen, Adriaan, S 1658
Velzen, Johannes van, O 1669
Vierssen, Bruno van, S 1694-1695
Vierssen, IJsbrant van, O 1671, 1673
Vierssen, Matthias? van, St? 1640-1644

> register >> begin

Waeyen, Jacobus van der, Z 1689-1692, 1695-1697, 1704-1706, 1722-1725
Waeyen, Jacobus van der, Z 1730-1740
Walta, Pieter? van, 1640-1641
Wassenaar Twickel, Carel Georg van, W 1764-1771
Wellens, Boudewijn, S 1743-1744
Wendt, Eco de, S 1789-1791
Windt, Eyso, S 1680
Wyckel, Hans van, O 1652
Wyckel, Henricus van, Z 1716
Wyckel, Martinus van, O 1693
Wyckel, Regnerus Lycklama van, 1749

Ytsma, Wibrandus van, S 1741-1759

> register >> begin


Aanvullingen en verbeteringen a.u.b. naar het het contact/mailadres op mijn HOMEpage.