>> HOMEpage

NAAMLIJST
GEDEPUTEERDE STATEN van FRIESLAND 1577-1795

in 1979 samengesteld door M.H.H. Engels

Inleiding
* Ambulatoire ambten
* Aanwijzingen voor het gebruik; Goën, grietenijen en steden van Friesland (kaart)
* Verdeling van het ambt van Gedeputeerde over de grietenijen
* Bronnen
Chronologische naamlijst: 1577- 1584- 1591- 1598- 1605- 1612- 1619- 1626- 1633- 1640- 1647- 1654- 1661- 1668- 1675- 1682- 1689- 1696- 1703- 1710- 1717- 1724- 1731- 1738- 1745- 1752- 1759- 1766- 1773- 1780- 1787- 1794-
Alfabetisch register van de namen:  I 

Leeuwarden - Het "collegie" van Gedeputeerde Staten
van Friesland vóór de verbouwing van 1784


INLEIDING

In de l6/l7de-eeuwse correspondentie van Franeker professoren met curator Johannes Saeckma treft men regelmatig namen van Gedeputeerden aan. Een aantal van de brieven is ongedateerd. Kennis van de ambtsperioden van daarin genoemde Gedeputeerden is een waardevol hulpmiddel bij de datering van die brieven. Tevergeefs zocht ik in 1979 naar een naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland. Het plan om zelf een dergelijke naamlijst samen te stellen leek aanvankelijk op korte termijn te realiseren: bronnen als (comptoir)-almanakken en (registers van) resoluties van Gedeputeerde Staten zijn gemakkelijk bereikbaar. Aanvullende gegevens vond ik in de overige, verderop aangegeven bronnen. De puzzel werd in detail echter steeds ingewikkelder. In sommige gevallen spreken de verschillende bronnen elkaar zelfs tegen. Met behulp van de Journalen (met presente leden) van de secretaris van Gedeputeerde Staten heb ik nog heel wat vraagtekens, echter niet alle kunnen oplossen.

De wording van het college der Gedeputeerde Staten in de provincie Friesland is door F.G. Slothouwer beschreven in De Vrije Fries 17 (1890), blz. 167-236. Belangrijke informatie verschaft C.J. Guibal in zijn proefschrift Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, Assen 1934. Van de oudere literatuur is na te slaan F. Sjoerds' Algemene beschrijvinge van oud en nieuw Friesland, Leeuwarden 1767, deel II,1, blz. 203-262. >> inleiding

Het eerste college van Gedeputeerde Staten met werkelijke bevoegdheid werd op advies van Prins Willem I ingesteld in het jaar 1577. Aanvankelijk bestond het uit zes leden, twee uit elk der plattelandskwartieren Oostergo, Westergo en Zevenwouden: de drie vertegenwoordigers uit het kwartier der steden werden door die der lander niet erkend. Volgens een beslissing van Willem van Oranje was de samenstelling 2-2-2-3 vanaf 1584 definitief. In 1599 besloten de Gedeputeerden van de steden dat hun leden hoogstens drie jaren achtereen in functie mochten blijven; later volgden de landen, 't eerst Zevenwouden, dit voorbeeld. Deze regel werd echter niet altijd consequent aangehouden, zoals uit deze lijst mag blijken. Bij de omwenteling van 1795 werd het college van Gedeputeerde Staten opgeheven. Na de Franse tijd, in 1814, werd het in ere hersteld door de grondwet. Het nieuwe college bestond uit A.A. van Andringa de Kempenaar, B. Buma, M.C.W. Du Tour van Billinkhave, C.E. Collot d'Escury, F.J.J. van Eysinga, F. Haitsma, J. van Idsinga en F.G.A.B. van Lynden. Vanaf 1816 vindt men de namen van de Gedeputeerden in het Vriesch kantoor almanak, in 1820 (tot heden) voortgezet als Provinciaal/Provinciale almanak van Vriesland/Friesland. Vgl. ook W. Duinkerken, Bestuurders in de provincie Friesland. Andijk 1963.

Het ambt van Gedeputeerde viel wat de landen betreft toe aan twee van de grietenijen volgens een driejaarlijkse tourbeurt, de zogenaamde almanach der ambulatoire ampten. Wat de steden betreft werden de ambulatoire ambten, dus ook dat van Gedeputeerde, door de Stadhouder willekeurig op de volmachten, zoals de statenleden destijds heetten, begeven: het grootste aantal Gedeputeerden van de steden was afkomstig uit Leeuwarden, dan volgde Harlingen, daarna Franeker, Dokkum, Bolsward en Sneek, vervolgens Sloten, Stavoren en Workum, het kleinste aantal was afkomstig uit Hindeloopen en IJlst.


Ambulatoire ambten Oostergo, Westergo, Zevenwouden >> inleiding

Tot de ambulatoire ambten behoorden: 1. Staat-Generaal, 2. Gedeputeerde Staat, 3. Raad van State, 4. lid v.d. Admiraliteit in Holland, 5. lid v.d. Admiraliteit in Friesland, 6. Monstercommissaris, 7. Rekenmeester ter Generaliteit, 8. Rekenmeester in Friesland. Het ambt van Gedeputeerde kwam in tweevoud op de roosters voor, dat van Rekenmeester ter Generaliteit stond als alternatief bij het ambt van Raad van State.

In Oostergo (11 grietenijen) waren naast deze acht mogelijkheden het lidmaatschap van het Mindergetal (tweemaal) en 500 carolusgulden beschikbaar: de vijf grietenijen die de ambten van Ged. Staat (2), Raad van State of Rekenmeester ter Generaliteit (1), lid van de Admiraliteit in Holland (1) resp. Friesland (1) verkregen, moesten elk 100 gulden uitkeren aan de grietenij die die 500 gulden toekwam.

De almanak van Westergo (9 grietenijen) werd door één mogelijkheld "mindergetal" gecompleteerd; het tweede lidmaatschap van het mindergetal stond als alternatief bij het ambt van monstercommissaris vermeld.

Naast de genoemde acht ambten vermeldde de almanak van Zevenwouden (10 grietenijen) het ambt van dijkgraaf en de "extraordinaris commissien binnen 's lands vervallende"; in de achttiende eeuw kwam hiervoor het lidmaatschap van het mindergetal in de plaats: eenmaal zonder meer en eenmaal met het alternatief van de buitengewone commissie.

Ambulatoire ambten Oostergo Westergo Zevenwouden
1Staat-Generaal ***
2Gedeputeerde ***
3Gedeputeerde ***
4Raad van State of Rekenmeester ter Generaliteit ***
5lid v.d. Admiraliteit in Holland ***
6lid v.d. Admiraliteit in Friesland ***
7Monstercommissaris ** of mindergetal*
8Rekenmeester in Friesland ***
9 mindergetalmindergetaldijkgraaf/mindergetal
10 mindergetalextr. comm./mindergetal of extr. comm.
11 500 car. gld.

Arcerius: ... de Eed. Mog. Heeren Gedeputeerde der Staaten van Vriesland, welke alle Landsaaken in het afweesen der Volmagten waarnemen. De Heeren van de Landen kunnen met goed-vinden der Heeren hunner Kaamer wel blyven sitten: maar van de Steeden moet er jaarlyx een af-gaan. >> inleiding

Van verbintenissen tussen de regeringspersonen is reeds in 1598 sprake, maar de eerste almanak - een overeenkomst waarbij de ambten volgens een rooster over de grietenijen verdeeld werden en periodiek, om de drie jaar, rouleerden - werd op 24 maart 1635 gemaakt door Zevenwouden en gold tot 1665. Hij werd verschillende keren vernieuwd, het laatst in 1785; de rooster van de ambten bleef echter gelijk. Hieronder een reproductie van de rooster uit de Almanach der griets-luyden van de Seven-Wolden in Frieslandt, mitsgaders derselver resolutien ende contracten streckende tot exclusie van alle andere goede ingesetenen in 't voor-schreven goë: een uitgave zonder plaats en jaar, te dateren na 1665.

>> inleiding

Oostergo's eerste almanak van ambulatoire ambten dateert van 28 oktober 1669: de rooster liep van 1671 tot 1686. Blijkbaar heeft deze almanak niet voldaan, de rooster is in elk geval niet verlengd. In 1698 sloten zelfs 8 van de 11 grietenijen een overeenkomst (ligue), waarvan de rooster liep tot 1721. Een nieuwe almanak (1713) verbrak deze ligue. De nieuwe rooster bleef door verlengingen geldig tot 1795. Van de periode tussen 1686 en 1698 is geen regeling bekend.

Hoewel er volgens U. Huber's Spiegel van Doleancie en Reformatie (1672), blz. 14, in 1671 ook een almanak van Westergo geweest zou zijn, is die door Guibal niet gevonden. Op 15 november 1668 werd door vijf grietmannen een ligue gesloten voor de jaren 1669 en 1670. Een ligue van zes grietmannen voor de periode 1671-1679 van 31 maart 1669 vond ik in handschrift 1069 Hs van de Provinciale Bibliotheek. In verzamelband 512 Hs aldaar ontdekte ik een afschrift van een overeenkomst van 24 mei 1690 tussen zes van de negen grietmannen, waarin zij afspreken, dat zij "geen veranderinge sullen maecken in de correspondentie van Westergo die tegenwoordig in train is'' en dat "na expiratie" daarvan (1692) "ook d'andere Heeren Grietsluijden sullen werden versogt" met hen "te willen concurreren". Conclusie: de eerste jaren na 1671 heeft de onvindbare almanak in elk geval weinig effect gehad. Een almanak van 1697 (ingaand 1698) is wel overgeleverd: deze bleef door verlengingen van de rooster geldig tot 1795.

De enige almanak van het kwartier der steden, ingaand 1785, verviel weer in 1790 doordat de steden de begeving van de ambulatoire ambten als tevoren aan de Stadhouder opdroegen. De vindplaatsen van deze almanak en die der goën geeft Guibal op blz. 92-96.

In Zevenwouden hadden de grietmannen alle ambulatoire ambten voor zich gereserveerd en in Oostergo werd ook dikwijls zo'n overeenkomst gesloten. In Westergo hadden de beide volmachten van elke grietenij recht op de ambten: in het Reglement reformatoir van 1748 bepaalde Willem IV dit voor alle kwartieren, wat niet verhinderde dat in de goën de ambulatoire ambten toch de grietmannen ten deel vielen. De almanakken maakten een einde aan de onenigheid over de verdeling van de ambten, oligarchie was echter de keerzijde van de medaille.

In 1979, toen deze naamlijst verscheen, was het vierhonderd jaar geleden dat Gedeputeerde Staten van Friesland de beschikking kregen over het ''collegie" aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden, het tegenwoordige provinciehuls. Lit.: N.H. Muller, Het provinciehuis als huis der provincie, in: Friesland toen, nu en straks, Leeuwarden 1952, blz. 66-73; A.J. Wijnsma, Tweebaksmarkt no. 52, Leeuwarden 1971.
Het "collegie" van Gedeputeerde Staten van Friesland te
Leeuwarden na de verbouwing van 1784
>> inleiding
Aanwijzingen voor het gebruik

De chronologische naamlijst beslaat de periode 1577-1795. Per jaar zijn de namen van de negen Gedeputeerden vermeld met - voorzover gevonden - de introductiedata en eventueel de toevoeging CP (= commissaris politiek op de provinciale synode). De (voor)namen zijn in hun Latijnse, Nederlandse of Friese vorm weergegeven zoals ze in de bronnen voorkomen.
Een * i.p.v. een naam geeft aan, dat de Gedeputeerde van het voorgaande jaar nog in functie was; na de kop met de vier kwartieren staat in zo'n geval de naam tussen haakjes. Een - i.p.v. een naam betekent: geen Gedeputeerde.
In het alfabetisch register vindt men achter de namen: grietenij resp. stad, en kwartier(en) met ambtstermijn(en). De wisseling in de schrijfwijze van de (voor)namen is kenmerkend voor die tijd: alleen in het register is de spelling genormaliseerd.
>> inleiding


Schema's van de verdeling van het ambt van Gedeputeerde over de grietenijen van Oostergo, Westergo en Zevenwouden, afgeleid uit de almanakken van die kwartieren. Elk jaartal start voor een periode van drie jaar: 1671 = 1671-1674.

GS Oostergo: almanak
Idaarderadeel
Oostdongeradeel
1671
Achtkarspelen
Dantumadeel
1674
Leeuwarderadeel
Smallingerland
1677
Ferwerderadeel
Westdongeradeel
1680
Rauwerderhem
Tietjerksteradeel
1683
Kollumerland1686

GS Oostergo: ligue
Achtkarspelen
Westdongeradeel
16981710
Rauwerderhem
Tietjerksteradeel
1701
Oostdongeradeel
Smallingerland
1704
Ferwerderadeel
Leeuwarderadeel
1707
GS Oostergo: almanak
Rauwerderhem
Tietjerksteradeel
171317461779
Oostdongeradeel
Smallingerland
171617491782
Kollumerland
Leeuwarderadeel
171917521785
Ferwerderadeel
Westdongeradeel
172217551788
Achtkarspelen
Idaarderadeel
172517581791
Dantumadeel
Rauwerderhem
172817611794
Smallingerland
Tietjerksteradeel
17311764
Leeuwarderadeel
Oostdongeradeel
17341767
Ferwerderadeel
Kollumerland
17371770
Achtkarspelen
Westdongeradeel
17401773
Dantumadeel
Idaarderadeel
17431776


GS Westergo: almanak
Hennaarderadeel
Wonseradeel
1698172517521779
Baarderadeel
Franekeradeel
1701172817551782
Barradeel
Wymbritseradeel
1704173117581785
't Bildt
Hennaarderadeel
1707173417611788
Menaldumadeel
Wonseradeel
1710173717641791
Franekeradeel
Hemelumer Oldeferd
1713174017671794
Baarderadeel
Wymbritseradeel
171617431770
Barradeel
Hennaarderadeel
171917461773
't Bildt
Menaldumadeel
172217491776
>> inleiding

GS Zevenwouden: almanak
Lemsterland
Utingeradeel
16351650166516801695171017251740175517701785
Haskerland
Oost-Stellingwerf
16381653166816831698171317281743175817731788
West-Stellingwerf
Doniawerstal
16411656167116861701171617311746176117761791
Aengwirden
Schoterland
16441659167416891704171917341749176417791794
Opsterland
Gaasterland
1647166216771692170717221737175217671782
>> inleiding


Bronnen >> inleiding

* Almanakken. Collectie Friese (comptoir-)almanakken in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (PB).

* Ampten der steeden van Frieslandt [aan wie opgedragen] sedert 1647 [tot 1754]. PB: 398 Hs; gedeponeerd in het Rijksarchief in Friesland (RA).

* Arcerius, Johannes. Een nuttelyk Voor-schrift-Boexken ... mitsgaders ... een kort verhaal Hoe en door Wien dat Vriesland wordt geregeerd. Alles tot gebruik van de Vriese Jeugd verbeeterd, en met schoone Voor-letteren versien. Tot Franeker, Gedrukt by Joh. Arcerius, Boeckverkooper, in 't Jaar 1662. PB: 3072 TL.

* Baerdt van Sminia, H. Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen. Leeuwarden 1837. Andreae, A.J. Nalezing op de Nieuwe naamlijst van grietmannen van Jhr. mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893.

* Betalingsordonnanties van Gedeputeerde Staten, 1592-1646. RA: Registratieboeken van betalingsordonnantien op den ontvanger der kloostergoederen, G 50.

* Bruinsma, A.J. Naamlijsten van leden van het Provinciaal Bestuur van Friesland, Provinciale ambtenaren, leden van het gerechtshof van Friesland, Gedeputeerde Staten 1539-1846. Portefeuille XII van de verzameling Bruinsma. PB: 6305 Hs.

* Copien van resolutien van de Staten van Friesland van 1584-1650 en van Gedeputeerde Staten van 1585-1646, rakende de Academie. Hierbij 1 band met namen van Gedeputeerden, 1586-'89, '97, '98, 1602-07, '09, '11, '14, '15, '37-'39. RA: Archief Academie Franeker, nr. 9.

* Eedboeken. Registratieboeken van de eedsformulieren van volmachten ten landsdage, verschillende autoriteiten en ambtenaren enz. met de eigenhandige ondertekeningen. Gedeputeerde Staten 1627-1794. RA: G 28 a, c, d, e.

* Greydanus, A. Naamlijst der predikanten die zedert de Herforming gedient hebben in de classis van Franeker. Met eene voorreede, meldende de Edel-Mog. Heeren Commissarien, welke uit het Collegie der Edel-Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland tot de Provinciale Synoden van tijd tot tijd zijn afgevaardigt. Leeuwarden 1761. Periode: 1600- 1758.

* Haagsche Heerenboekjes = Bericht wegens de gesteltenisse der Hooge Vergaderingen en Collegien in 's-Gravenhage (jaarlijks verschenen). PB: A 3369: 1779, 1782, 1785, 1792.

* Journalen van den secretaris van Gedeputeerde Staten, 1586-1664, 48 bdn., 1665-1795, 132 bdn. RA: G 2.

* Naamwijser der ed. mog. heeren Staten van Friesland ... [ook GS]. PB: 22 delen uit de periode 1762-1794; sign. A 1455. >> inleiding

* Nauta, G. Register van de resolutien der Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Friesland ... 1600-1754. Idem 1755-1795. RA: inventarissen.

* Rectorsalbum. Album Academiae Franekerensis, I. Hierin een lijst van Gedeputeerde Staten uit de periode 1601-1675. RA.

* Rooster van de ambulatoire ampten van 't quartier der steeden, 1785-1817. Franeker 1783. Plano. PB: s 415 R.

In deze bewerking voor internet (januari 2002) zijn aantekeningen verwerkt die ik in de loop der tijd in mijn handexemplaar van de gedrukte uitgave van 1979 gemaakt heb.
Hier volgen enkele niet in de lijst zelf opgenomen notities. In 1577 waren Jacobi en Douma gecontinueerde leden, Martena, Hiddema, Galama en Idzerda nieuwe leden; vgl. J.J. Woltjer, Friesland in Hervorminsgtijd. Leiden 1962, p. 260. In november 1578 werd er in Leeuwarden een nevenregering gevormd: GS zetelden toen nog te Franeker; vgl. Woltjer p. 283 en 289. Volgens blz. 44 van het Charterboek van Friesland, deel IV (Leeuwarden 1782), was W. Hanya in 1578 ook lid van Gedeputeerde Staten. In 1600 vertrokken Roussel, Wiarda, Hottingha en Epe Andries met secretaris Eco Isbrandi vanuit Leeuwarden naar Franeker: zij vormden daar tijdelijk een tegenregering; C.J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek. Assen 1934, p. 105; vgl. Codex Furmerius, PB: Hs 1183. Of Ernst (Harinxma) van Donia kort nadat hij in 1613 grietman van Leeuwarderadeel was geworden, ook deel heeft uitgemaakt van het college, blijft onduidelijk. In 1672 werd een nevenregering te Sneek gevormd, in 1787 te Franeker; Guibal p. 123vv. Anthony Patras, neef van Abraham Patras uit Grenoble, wordt burgemeester van Sloten en Gedeputeerde (na 1741) genoemd; NNBW VII, 946-948.
Voor aanvullingen en/of verbeteringen door gebruikers van deze naamlijst houd ik mij aanbevolen.
M.H.H. Engels


Chronologische naamlijst
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1577Jacobi, Gerardus 13-10 Martena, Duco v. 13-10 Hiddema, Goslick 13-10 Galama, Seerp 13-10 Douma, Erasmus v. 13-10 Idzerda, Baerthe 13-10 Rommarts, Matthijs 22-10 Polman, Simon 22-10 Cath(ius), Jan Huberts 22-10
1578Douma, Epo v. * Fogelsang, Dirck Jongema, Laes * * Sybesz, Jelle 15-09 Sixma, Douve 15-09 -
1579Meckema, Scipio v. 29-08 Camminga, Rienk v. 29-08 Osinga, Jancke v. 29-08 Doyem, Orck v. 29-08 Reynalda, Auke Edesz 29-08 * * * -
1580* * * Jongema, Laes 14-03 * Hiddesz, Sybren 14-03 * * -
1581Scheltema, Syds 15-02 / Humalda, Siuck v. 09-03 Aysma, Doecke v. 15-02 / Fockesz, Sjoerd 28-08 Feitsma, Jelger v. 15-02 Kingma, Gerrolt Intesz 15-02 * Frankena, Abel 15-02 Montsma, Jan 15-02 * -
1582Donia, Kempo v. 28-07 * * Doyem, Orck v. 28-07 Lyckles, Meine 28-07 * Arents, Willem 28-07 * -
1583* * * * * * - - -
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1584(Donia, Kempo v.) (Fockesz, Sjoerd) (Feitsma, Jelger v.) Fogelsang, Dirck 31-3 Reinalda, Eylardus Augustini 31-03 (Frankena, Abel) Aernsma, Christoffel 31-03 Baerdt, Hobbe Sjoerds 31-03 Teetlum, Doecke 31-03
1585* * * Doyem, Orck v. * * * Ulenburg, Rombartus *
1586Ailva, Taecke v. Sytsma, Douwe Deeckema, Sicke v. Fogelsang, Dirck * * Lambertz, Adie Aysma, Hessel Lywezoon 21-06 / Boner, Albert Everts Jansz, Frans
1587* * * Doyem, Orck v. * * * * *
1588Herbranda, Haeye * * Fogelsang, Dirck Fockens, Hepcko Idzarda, Baerthe Vries, Allert Jacops * Scheltema, Sixtus v.
1589Aylva, Ernst v. * * * * Frankena, Abel * * *
1590* * * * * * * * *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1591(Aylva, Ernst v.) Scheltema, Sixtus v. Schwartzen-
berg, Georg Wolfgang
Sytsma, Douwe (Fockens, Hepcko) (Frankena, Abel) (Vries, Allert Jacops) (Boner, Albert Everts) Veltriel, Pieter Janszoon
1592* * * * * * Juckema, Ipe Jacobs * *
1593Donia, Keimpe v. Tadema, Ofke * * * * * * Syrcxma, Rembertus
1594* * * * * Obbes, Asse Vries, Allert Jacobs Simons, Cornelis *
1595* * * * * * * * *
1596Martena, Duco v. Wiarda, Kempo Suffridi * * * Idzaerda, Meinardus * * *
1597* * * * * * * * Jans, Frans
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1598(Martena, Duco v.) (Wiarda, Kempo Suffridi) Aylva, Ulpianus ab (Sytsma, Douwe) (Fockens, Hepcko) (Idzaerda, Meinardus) (Vries, Allert Jacops) (Simons, Cornelis) (Jans, Frans)
1599Roussel, Hajo v. 17-02 * Decama, Sixtus a 14-02 Andries, Epe 14-02 * Idzaerda, Baerthe Hillebrands, Dirck Gualtheri, Henricus 01-03 *
1600* * Hottingha, Joannes ab * * CP Lycklama, Marcus * * Franssen, Frans
1601Sappema, Binnert 06-03 CP Burmania, Upcke v. 09-04 Dekema, Sicke v. 06-03 Kingma, Pytter 06-03 Oosterzee, Christiaen Joannis 06-03 Algers, Hotze 06-03 / Baerdt, Dirck Hobbes v. 12-03 Siccama, Sibrandus 07-03 CP * *
1602* * * * * Obbens, Obbe 05-08 Jongestal, Jelle 18-05 Algera, Epo 03-06 *
1603Roussel, Hajo v. 26-03 Isbrandi, Eco 26-03 * * Frankena, Reynier 31-03 Agricola, Joannes 31-03 * * Hillebrands, Dirck 31-03
1604Wiarda, Kempo Suffridi 28-02 Burmania, Upco G. v. 28-02 * * * Oenema, Tinco v. 28-02 * Juckema, Epe Jacobs 27-02 CP (ook 1605) *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1605(Wiarda, Kempo Suffridi) (Burmania, Upco G. v.) Grovestins, Idzardt v. 20-04 (Kingma, Pytter) (Frankena, Reynier) (Oenema, Tinco v.) Harckens, Harmen 16-03 Bloemendaell, Joannes 16-03 (Hillebrands, Dirck)
1606* * Ockinga, Watze v. 10-02 Rollema, Rinnert 10-02 Baerdt, Dirck Hobbes v. * * * Eysma, Timen Franssen 10-02
1607Sappema, Binnert Eysinga, Ade v. * * * Wisga, Joannes ter * Jongestal, Gellius 20-02 *
1608* Burmania, Upco v. 25-03 Schwartzen-
berg, Georg Wolfgang vrijheer toe 23-03
Jellema, Uilcke Wibens 23-03 Oosterzee, Christiaen Fockens, Hepco Amama, Joannes Hernes 25-03 Tijssens, Dirck 25-03 *
1609Roorda, Abraham 26-05 CP * * Atsma, Renicus 29-05 * * * * Runia, Simon Jans 29-05 CP
1610* * * * CP Andringa, Jelle v. 02-04 * Wibens, Rein 31-03 CP * Velsen, Wilhelmus v. 31-03
1611* Aylva, Ernst v. 18-03 * CP * * * * Franssens, Frans 18-03 CP Erix, Hans 18-03
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1612(Roorda, Abraham) (Aylva, Ernst v.) (Schwartzen-
berg, Georg Wolfgang vrijheer toe)
(Atsma, Renicus) Crack, Hippolytus Roelofs (Fockens, Hepco) (Wibens, Rein) (Franssens, Frans) (Erix, Hans)
1613* * * * * * Harckens, Harmen Stapert, Hans Douwes *
1614Ringia, Ritske v. 29-01 Bangama, Tjallingh 29-01 Burmania, Bocco v. 29-01 CP Jellema, Uilcke Wibes 29-01 * * * * CP Hillebrandts, Dirck 29-01
1615* * * CP * Reinalda, Aede v. 18-02 Idzarda, Meinardt v. 18-02 * Thijssen, Dirck 18-02 CP *
1616Roorda, Abraham 23-03 Aylva, Ernst v. 23-03 Osinga, Sibrandt v. 23-02 Aysma, Albert 23-02 * * Harings, Reimer 23-02 * Nannings, Jan 23- 02
1617* * * * CP * * CP * Runia, Simon CP *
1618* * * * Wyckel, Pieke Idz 20-02 * * * Potter, Sjoerd 21-02
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1619(Roorda, Abraham) CP (Aylva, Ernst v.) (Osinga, Sibrandt v.) (Aysma, Albert) (Wyckel, Pieke Idz) Crack, Hippolytus 16-04 CP Thijssen, Dirck 16-04 (Runia, Simon) (Potter, Sjoerd)
1620* * * * * * * Feddens, Fedde 18-02 Atzma, Renicus 18-02
1621Boelens, Tarquinius 29-03 * Dekema, Sixtus v. 29-03 Gravius, Martinus 29-03 * CP * * CP * *
1622* * * * * * CP Romckes, Joannes 09-05 * * CP
1623Roorda, Abraham 11-04 * * * * CP * * Doman, Horatius 07-05 Nijs, Joannes 07-05 CP
1624* * Schwartzen-
berg, Georg Wolfgang v. 15-04
* * CP Oenema, Tinco v. 09-04 * CP * Atzma, Rinicus 13-07
1625* CP * * * Crack, Hippolytus 24-03 * Dircks, Pier 25-05 * * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1626Boelens, Tarquinius 31-03 (Aylva, Ernst v.) (Schwartzen-
berg, Georg Wolfgang v.) CP
(Gravius, Martinus) Franekena, Matthias 11-11 Oosterzee, Christiaen 31-03 (Dircks, Pier) Alberts, Claes 13-05 CP Ennema, Paulus Jans 13-05
1627Buma, Wibrandt 30-05 Heerma, Johan v. 30-05 CP 1628 * Kingma, Jan 01-06 * Fockens, Martinus 04-08 * * *
1628* Donia, Frans v. 28-06 * * * * * CP Vierssen, Matthias v. 19- 12 *
1629* * * CP * * * Potter, Sjoerd 20-03 * Tjercks, Feye 20-03 CP
1630* * * Gravius, Martinus 20-02 Oenema, Tinco v. 15-05 * * * *
1631Boelens, Tarquinius 04-03 * Aylva, Hobbe v. 19-03 * Oenema, Tiberius v. 16-09 * * * *
1632* * * * * * Gauma, Tjaerd Moll, Hanso *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1633(Boelens, Tarquinius) (Donia, Frans v.) (Aylva, Hobbe v.) (Gravius, Martinus) (Oenema, Tiberius v.) (Fockens, Martinus) (Gauma, Tjaerd) (Moll, Hanso) Harincxma, Julius v.
1634* Eysinga, Petrus * * * * * Viersen, Matthias v. *
1635Roorda, Abraham v. 12-03 Camminga, Valerius v. 12-03 CP Rispens, Sjoerd 04-03 Hottinga, Dominicus ab 17-03 CP Baerdt, Hobbe Dirks van / Oenema, Tiberius van Wyckel, Jochum van / Oosterzee, Chr. v. 25-03 Glinstra, Epeus v. Moll, Hanso *
1636* * CP Clingbijl, Joannes 20-08 / Andela, Anchises ab 10-09 * * * Harinxma, Julius v. 10-09 * CP Meinsma, Hoite 05-05
1637Loo, Albert v. 23-05 Bottinga, Jacobus 05-05 * Heerma, Tjerck v. 27-04 * * CP Velsen, Adriaen v. 25-04 CP * Doman, Horatius 18-03 / Staeck-
mans, G. 04-05
1638* * * CP * Lycklama, Eiso v. Baerdt, Hobbe Dircks v. 28-04 * Beyma, Johan v. 02-05 CP *
1639Boelens, Tarquinius v. 11-02 Eysinga, Pytter v. 11-02 Gravius, Martinus 13-02 Aylva, Hobbe v. 13-02 Lycklama a Nyeholt, Suffridus 09-10 * Inthiema, Frederick v. 02-05 * *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1640(Boelens, Tarquinius v.) (Eysinga, Pytter v.) (Gravius, Martinus) (Aylva, Hobbe v.) CP (Lycklama a Nyeholt, Surffridus) (Baerdt, Hobbe Dircks v.) (Inthiema, Frederick v.) (Beyma, Johan v.) CP Hillebrandts, Jacobus 02-05
1641* * Aysma, Albert 10-03 Aylva, Sjoerd v. 10-03 / Donia, Keimpe v. 17-04 Osinga, Syds v. 17-04 CP Baerdt, Dirck Hobbes v. 01-05 * CP Haubois, Cornelius 01-05 *
1642* * * * * CP * Burum, Alle v. 02-05 * CP *
1643* * * * * CP * * * Velsen, Adriaen v. 01-05 CP
1644Haersma, Aulus v. 15-02 Eysinga, Tjallingh v. 15-02 * * Crack, Joannes v. 04-05 Oenema, Amelius v. 04-05 CP * Grettinga, Rinnert Oedses 01-05 * CP
1645* * CP Aylva, Hobbe v. 11-02 / Aylva, Ulbe v. 16-08 Bruinsma, Regnerus 11-02 * * Ghemmenich, Cornelius 06-05 * * CP
1646* * * * CP * * * CP * Itsma, Wibrandus 01-05
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1647(Haersma, Aulus v.) (Eysinga, Tjallingh v.) (Aylva, Ulbe v.) (Bruinsma, Regnerus) CP Lycklama, Hanso v. 03-05 Fockens, Saco 01-05 (Ghemmenich, Cornelius) Gauma, Tjaerd 01-05 (Itsma, Wibrandus) CP
1648Roorda, Carel v. 16-03 Aylva, Douwe v. 11-02 Aylva, Johan v. 11-02 CP Glinstra, Eelco v. 11-02 * CP * Simons, Douwe 04-05 Itsma, Egbert Annes 17-02 *
1649* CP * * * CP * * Haubois, Cornelius 01-05 Oosterzee, Epeus 01-05 *
1650* * * CP * Roorda, Frederick v. 01-05 Andringa, Regnerus 01-05 * CP * Burum, Alle v. 01-05
1651* * * CP * * * Hillebrandts, Jacobus 01-05 * CP *
1652Haersma, Aulus v. 13-02 * Grovestins, Oene v. 12-02 Haersma, Anneus Jacobi 12-02 * CP * * Meinsna, Horatius 03-05 * CP
1653* * * CP * Lycklama, Augustinus v. 04-05 Baerdt, Hobbe Dirks v. 04-05 CP * * Geldorp, Oenias 04-05
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1654(Haersma, Aulus v.) (Aylva, Douwe v.) (Grovestins, Oene v.) CP (Haersma, Anneus Jacobi) (Lycklama, Augustinus v.) (Baerdt, Hobbe Dircks v.) Burum, Alle v. 01-05 (Meinsma, Horatius) (Geldorp, Oenias) CP
1655* CP * * * * Baerdt, Egbert Hobbes v. 14-06 * Haubois, Cornelius 01-05 * CP
1656Roorda, Carel v. 09-02 * * Glinstra, Eelco v. 09-02 Osinga, Sibrand v. 01-05 Baerdt, Dirck Hobbes v. 01-05 CP * * CP Potter, Sjoerd Sjoerdsen 01-05
1657* CP * * CP * * * Alema, Julius 01-05 * *
1658* * * CP * * Baerdt, Egbert Hobbes v. Stiensma, Ewout 29-05 Burum, Alle v. 01-05 * CP
1659* CP * * * CP Bouricius, Jacobus v. 04-05 Scheltinga, Daniel de Blocq v. 04-05 * * Inthiema, Frederick v. 02-05
1660Haersma, Aulus v. 09-02 * * CP * * * Geldorp, Oenias 03-05 * * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1661(Haersma, Aulus v.) (Aylva, Douwe v.) (Grovestins, Oene v.) (Glinstra, Eelco v.) (Bouricius, Jacobus v.) CP Scheltinga, Daniel de Blocq v.) (Geldorp, Oenias) CP Haubois, Cornelius 22-04 (Inthiema, Frederick v.)
1662* CP * * * CP Fockens, Martinus 16-05 Scheltinga, Johannes v. 26-04 * * Rispens, Schelto v. 26-04
1663* * * * CP * * Burum, Alle v. 02-05 * CP *
1664Roorda, Carel v. 06-02 CP * * * * * * Unia, Wilhelmus v. 02-05 CP *
1665* Aylva, Ernst Sicco v. * * Fockens, Saco / Andringa, Regnerus 29-04 Roorda, Frederick v. 29-04 Boelens, Tarquinius v. 28-04 * *
1666* CP * * * * Andringa, Tinco v. 15-02 * CP * Haubois, Cornelius 07-05
1667Haersma, Aulus v. 08-02 CP * Haren, Willem v. 08-02 Amama, Jan v. 08-02 * * * CP Stiensma, Ewout 09-05 *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1668Burmania, Laes v. 11-02 Nijsten, Barthold v. 11-02 CP (Haren, Willem v.) (Amama, Jan v.) Lycklama, Lubbertus 08-05 Baerdt, Egbert Hobbes v. 08-05 (Boelens, Tarquinius v.) (Stiensma, Ewout) (Haubois, Cornelius) CP
1669* * CP * Heemstra, Saphaeus 04-02 * Viersen, Arnoudt v. 31- 12 * * CP Ens, Dirck 29-04
1670* * CP * CP 1671 * CP * * * Bruinsma, Ciprianus 27-04 Cuylenburg, Johannes 31-10
1671Schwartzen-
berg, Georgh Wilco vrijheer toe 11-02 CP
Aylva, Ernst Sicco v. 11-02 Hemmema, Duco v. 21-11 CP 1672 Burmania, Upcke v. 11-02 Baerdt, Dirck Hobbes v. 29-04 Osinga, Sibrand v. 29-04 * * Ens, Dirck 04-01
1672Wissema, Sabinus 19-10 Broersma, Gajus 19-10 Thyssen, Johannes 19-10 Grovestins, Oene v. 19-10 Wigeri, Foppius 26-10 Teyens, Benedlctus 26-10 * * Potter, Sjoerd 01-05 CP
1673* CP Loo, Arent v. 23-02 Hemmema, Duco v. 26-02 Glinstra, Valerius v. 26-02 Heins, Jan 27-02 Sixma, Douwe v. 23-02 Winter, Feyo Johannis 26-02 CP * Suiderbaen, Jan Lolckes 05-04
1674Sixma, Douwe v. 12-02 Aylva, Tjaerd v. 12-02 Goslinga, Johan v. 12-02 * CP Scheltinga, Daniel de Blocq v. 01-05 Osinga, Sibrand v. 13-02 / Douma, Johan Idzard v. 01-05 * Stansius, Theodorus 01-05 * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1675(Sixma, Douwe v.) (Aylva, Tjaerd v.) CP (Goslinga, Johan v.) (Glinstra, Valerius v.) (Scheltinga, Daniel de Blocq v.) (Douma, Johan Idzard v.) (Winter, Feyo Johannis) CP (Stansius, Theodorus) Amama, Johan 01-05
1676* Haersma, Arent v. 10-02 * * * CP * Kan, Claes 03-05 CP 1677 * CP *
1677Burmania, Lasius v. 10-02 * CP Haren, Willem v. 09-02 Aylva, Tjaerdt v. 09-02 CP Fockens, Martinus 01-05 Bouricius, Johannes Crack v. 09-02 / Sminia, Jetse v. 01-05 Bruinga, Jelle 01-11 Hillebrandts, Wilhelmus 01-05 *
1678* * * * * * * * CP Taeckema, Tiberius 18-02
1679* Aylva, Ernst v. 07-02 CP * * CP Hemminga, Aiso v. 12- 04 Glinstra, Valerius v. 12-04 CP Lomars, Petrus Dionysius 08-05 * Schepper, Abraham de 01-11
1680Grovestins, Binnert Heringa v. 07-02 * Sixma, Douwe v. 07-02 Jongestal, Gellius Wibrandus v. 07-02 CP Andringa, Lubbertus v. 30-04 Andringa, Tinco v. 30-04 * Alema, Frederik 01-05 *
1681* * * * * CP * * CP * Stansius, Theodorus 30-04
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1682(Grovestins, Binnert Heringa v.) CP (Aylva, Ernst v.) (Sixma, Douwe v.) (Jongestal, Gellius Wibrandus) (Andringa, Lubbertus v.) (Andringa, Tinco v.) CP Adius, Jacobus 29-04 (Alema, Frederik) Oldaens, Petrus 28-11
1683Unia, Douwe Carel v. 13-02 Nijsten, Barthomeus v. 13-02 CP Goslinga, Johan v. 12-02 Aylva, Tjaerd v. 12-02 Lycklama, Lubbertus v. 04-05 Vegelin v. Cl., Hessel 17-02 / Viersen, Matthias v. 03-05 Coycker, Wibrandt Fockes 02-05 Recalf, Jacob 02 -05 * CP
1684* * CP * * * CP * Wendt, Eyso 13-11 Taeckema, Tiberius 03-05 Dompselaar, Henricus 03-05
1685* * * * * CP * * CP Adius, Adigerus 01-05 Swart, François de 31-10
1686Aylva, Epo v. 11-02 Schepper, Isaak de 19-02 CP * Burmania, Sjuck Gerrolt Juckema v. 11-02 Haren, Ernst v. 14-05 Haren, Willem v. 01-05 Coycker, Wibrandt F. 20-01 / Haersolte v. K., Johan v. 30-04 * * CP
1687* * * * CP * CP * * * Waeyen, Jacobus van der 30-04
1688* CP Glinstra, Hector v. 20-07 * * * * CP Wielinga, Epeus 30-04 Vierssen, Bruno v. 30-04 *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1689Grovestins, Binnert Heringa v. 12-02 Aylva, Tjaerdt v. 12-02 Harinxma toe Sloten, Ernst Mockema v. 12-02 CP Grovestins, Edzardt v. 12-02 Bouricius, Johannes Crack v. 01-05 Scheltinga, Daniel de Blocq v. 01-05 (Wielinga, Epeus) (Vierssen, Bruno v.) CP Boelens, Suffridus v. 01-05
1690* CP * * * * * CP * Frieswijk, Edo 01-05 CP 1691 *
1691* * * * CP * * Viersen, Bruno v. 01-05 Adius, Adigerus 01-11 *
1692Burmania, Edzard v. Glinstra, Hector v. Aylva, Tjaerd v. 11-02 CP Idsinga, Saco v. 11-02 * Glinstra, Valerius v. 30-04 * CP Coehoorn, Joannes 10-08 Wielinga, Epeus 01-05
1693* * CP * * Lycklama a Nyeholt, Augustinus 18-02 * * Frieswijk, Edo 29-04 * CP
1694* * * * * CP * Stanzius, Theodorus 28-04 * * CP
1695Aylva, Ulbo baron v. 09-02 CP Haersma, Arent v. 09-02 Harinxma toe Sloten, Ernst Mockema v. 09-02 Schwartzen-
berg, Wilco Holdinga baron toe 09-02 CP
Andringa, Regnerus v. 30-04 Sminia, Frederik v. 30-04 Haersma, Ericus v. 01-11 * *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1696(Aylva, Ulbo baron v.) (Haersma, Arent v.) (Harinxma toe Sloten, Ernst Mockema v.) (Schwartzen-
berg, Wilco Holdinga baron toe)
(Andringa, Regnerus v.) (Sminia, Frederik v.) CP (Haersma, Ericus v.) Viersen, Bruno v. 01-05 (Wielinga, Epeus) CP
1697* CP * * * * * Westerhuis, Suffridus 01-05 CP 1698 * * CP
1698Aylva, Ernst v. 12-02 Haersma, Eelco v. 12-02 Aylva, Tjaerd baron v. 12-02 Waeyen, Jacobus van der 12-02 Lycklama a Nijeholt, Bartholdus 30-04 Vegelin v. Claerbergen, Hessel 30-04 CP Binckes, Bincke 29-10 * Taeckema, Tiberius 30-04 CP 1699
1699* * * CP * * * * Wielinga, Epeus 29-04 Frieswijk, Edo 14-11
1700* CP * * * CP * * Stanzius, Theodorus 30-04 * *
1701Burmania, Edzard v. 19-02 Glinstra, Hector v. 19-02 Harinxma toe Sloten, Ernst Mockema v. 19-02 Goslinga, Sicco v. 19-02 CP Burmania, Taco v. 12-05 Haren, Willem v. 12-05 * CP * Aitzema, Julius Schelto v. 21-05
1702* CP * * * * * * Schurman, Johan Abraham v. 23-08 * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1703(Burmania, Edzard v.) (Glinstra, Hector v.) Harinxma toe Sloten, Pytter Edzardt Mockema v. 12-01 CP Schwartzen-
berg, Wilco Holdinga baron toe 21-01
(Burmania, Taco v.) (Haren, Willem v.) Wielinga, Epeus 02-05 CP Frieswijk, Edo 02-11 (Aitzema, Julius Schelto v.)
1704Aylva, Ulbo baron v. 16-02 Haersma, Arnoldus v. 16-02 CP Burmania, Sjuck Gerroldt Juckema v. 09-02 Camstra, Tjalling Homme v. 16-02 Bouricius, Jacobus 10-05 Scheltinga, Martinus v. 10-05 CP * * Adius, Isaack Martin 10-05
1705* * * CP Idsinga, Matthias v. 22-08 * * * * CP *
1706* CP * * * * * * Heemstra, Schelto v. 21-05 * CP
1707Burmania, Ulbo Aylva v. 17-02 Burmania, Edzard v. 17-02 Haren, Willern v. 17-02 Aylva, Cornelis v. 17-02 Wyckel, Henricus v. 13-05 Lycklama a Nijeholt, Augustinus 13-05 * * CP *
1708* * Haren, Adam Ernst v. 17-04 CP * * * CP * * Aitsema, Julius Schelto ab 26-11
1709* Haersma, Arnoldus v. 13-02 / Haersma, Eelco v. 11-10 * * * * CP * * * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1710Aylva, Ernst v. 17-02 CP (Haersma, Eelco v.) Schwartzen-
berg, Georg Wilco baron v. 20-02
(Aylva, Cornelis v.) Andringa, Regnerus v. 13-05 Sminia, Frederick v. 13-05 (Wielinga, Epeus) (Heemstra, Schelto v.) CP Adius, Isaak Martin v. 13-05 CP 1711
1711* * Glinstra, Valerius v. 25-07 * * CP * Coehoorn, Gosewijn Theodoor baron v. 21-05 * Frieswijk, Edo 12-11
1712* Sixma, Tjallingh v. 20-02 * CP * * * * Aitzema, Julius Schelto v. 31-05 * CP
1713Glinstra, Joannes v. 17-02 * Waeyen, Jacob v. d. 17-02 CP/ Aylva, Cornelius v. 12-12 Goslinga, Sicco v. 14-07 Vegelin v. Claerbergen, Philip Frederik 17-05 Lycklama a Nijeholt, Bartholdus 17-05 * * Wielinga, Epeus 18-05 CP
1714Haersma, Aulus v. 05-05 Aylva, Ulbo baron v. 03-11 Waeyen, Jacob v. d. * * CP * * Schurman, Johan Abraham v. 12-07 * CP
1715* * CP * * * CP * * Acronius, Hanso 16-05 *
1716* CP * Burmania, Sjuck Gerroldt Juckema v. 10-02 Burmania, Dominicus Justus Botnia v. 10-02 Haren, Duco v. 12-05 Burum, Allard v. 12-05 * CP * Schurman, Johan Abraham v. 12-05
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1717Haersma, Arent v. 12-03 (Aylva, Ulbo baron v.) CP (Burmania, Sjuck Gerroldt Juckema v.) (Burmania, Dominicus Justus Botnia v.) (Haren, Duco v.) (Burum, Allard v.) (Coehoorn, Gosewijn Theodoor baron v.) (Acronius, Hanso) CP Heemstra, Schelto v. 06-11
1718* * * * * CP * * Sminia, Hessel v. 30-04 * CP
1719Burmania, Ulbo Aylva v. 11-02 CP Aylva, Douwe Feye v. 11-02 Haersolte, Arent v. 11-02 CP Sminia, Idzart v. 11-02 Scheltinga, Martinus v. (Aengwirden) 23-06 Scheltinga, Martinus v. (Schoterland) 17-05 * Frieswijk, Edo 03-11 Knock, Johan 17-05
1720* CP * * * CP * * Sminia, Hessel v. 25-05 Koehoorn, Gosewijn Theodoor v. 02-10 * CP 1721
1721* * * * * * * CP Huber, Hermanus 02-05 Eppinga, Jacobus 27-06
1722Burum, Allard v. 11-02 Aylva, Ulbo baron v. 27-02 CP Haren, Willem v. 11-02 Schwartzen-
berg, Michael Onuphrius baron toe 11-02
Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus 19-05 Wyckel, Regnerus Annaeus Lycklama v. 19-05 * CP 1723 * CP *
1723* * CP * * * * Schurman, Johan Abraham v. 11-11 * Westerhuis, Suffridus v. 11-11
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1724(Burum, Allard v.) (Aylva, Ulbo baron v.) CP (Haren, Willem v.) (Schwartzen-
berg, Michael Onuphrius baron toe)
(Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus) (Wyckel, Regnerus Annaeus Lycklama v.) CP (Schurman, Johan Abraham v.) (Huber, Hermanus) (Westerhuis, Suffridus v.)
1725Haersma, Arent v. 13-02 Camstra, Tjalling Hommo v. 13-02 Waeyen, Jacobus van der 13-02 CP Aylva, Cornelis v. 13-02 Andringa, Regnerus v. 16-05 Sminia, Frederick v. 16-05 CP * * Heemstra, Schelto v. 16-05
1726* CP * * * * * Coehoorn, Gosewijn Theodoor baron v. 21-05 * CP Westerhuis, Suffridus v. 09-11
1727* Camstra, Tjalling Willem v. 28-01 * * CP * * * * CP *
1728Schwartzen-
berg, Michael Onuphrius baron toe 12-02 CP
Eysinga, Frans Julius Johan Heringa v. 12-02 Goslinga, Sicco v. 12-02 / Burmania, Duco G. Martena v. 08-06 Aylva, Hans Willem v. 12-02 Lycklama a Nijeholt, Bartholdus 01-05 Vegelin v. Claerbergen, Philip Frederick 01-05 CP * Sminia, Hessel v. 05-11 Schurman, Johan Abraham v. 10-05
1729* * Goslinga, Sicco v. * CP * * Huber, Hermanus 30-04 * CP Coehoorn, Gosewijn Theodoor v. 12-11
1730Glinstra, Hector Willem v. 05-04 CP * Burmania, Duco Gerrolt Martena v. * * * Heemstra, Schelto v. 19-12 * CP *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1731(Glinstra, Hector Willem v.) Haarsma, Livius v. 12-02 (Burmania, Duco Gerrolt Martena v.) Haersolte, Arent 12-02 Haren, Duco v. 26-04 Vegelin v. Claerbergen, Johan 12-05 CP (Heemstra, Schelto v.) Kempenaar, Dankert de 13-11 (Coehoorn, Gosewijn Theodoor v.) CP
1732* CP * * * * * * CP * Wielinga, Everhardus 19-11
1733* * * CP * * * Koehoorn, Gosewijn Theodoor v. 10-02 * * CP
1734Burmania, Hobbo v. 12-02 CP Burmania, Jarigh Georg v. 12-02 Haren, Willem v. 12-02 Sminia, Idzard v. 12-02 CP Bouricius, Martinus 12-05 Scheltinga, Menno Coehoorn v. 12-05 * * Sminia, Hessel 07-01
1735* * CP * * * * CP * * *
1736* * * CP * * * * * CP *
1737Knijff, Horatius Hiddema v. 12-02 Unia, Willem Aemilius v. 12-02 CP Schwartzen-
berg, Georg Wolfgang baron toe 12-02
Aylva, Cornelius baron v. 12-02 Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus 13-05 Wyckel, Regnerus Annaeus Lycklama v. 13-05 Sixma, Tjalling Edo Hessel Roorda v. 06-06 * * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1738(Knijff, Horatius Hiddema v.) (Unia, Willem Aemilius v.) (Schwartzen-
berg, Georg Wolfgang baron toe) CP
(Aylva, Cornelius baron v.) (Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus) (Wyckel, Regnerus Annaeus Lycklama v.) (Sixma, Tjalling Edo Hessel Roorda v.) (Kempenaar, Dankert de) CP Burmania, Epo Sjuck v. 28-11
1739* CP * Burmania, Georg Ulbo v. 07-02 * * * CP * Wellens, Boudewijn 25-11 *
1740Aylva, Hessel Douwe Ernst v. 12-02 CP Burmania, Jarig Georg v. 01-11 Rengers, Sjuck Gerroldt Juckema v. Burmania 12-02 CP Waeyen, Jacobus van der 12-02 * Sminia, Frederik v. 12-05 * * *
1741* CP * * CP * * * * Kempenaar, Dankert de 17-05 *
1742* * CP * * * * * * CP *
1743Schwartzen-
berg, Michael Onuphrius baron toe 12-02
Kamstra, Hans Willem v. 12-02 Haar, Daniel van der 11-01 Aylva, Tjeerd baron v. 19-03 CP Lycklama a Nijeholt, Daniel de Blok 15-05 Vegelin v. Claerbergen, Assuerus 15-05 * * * CP
1744* * Burmania, Duco Gerrolt Martena v. 18-02 Aylva, Cornelius baron v. 23-04 CP * * * * * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1745(Schwartzen-
berg, Michael Onuphrius baron toe)
(Kamstra, Hans Willem v.) (Burmania, Duco Gerrolt Martena v.) Doijs, Gerlach Willem v. 23-03 CP (Lycklama a Nijeholt, Daniel de Blok) (Vegelin v. Claerbergen, Assuerus) (Sixma, Tjalling Edo Hessel Roorda v.) (Kempenaar, Dankert de) CP (ook in 1746) (Burmania, Epo Sjuck v.)
1746Glinstra, Hector Willem v. 14-02 Eysinga, Tja1ling Edo Johan Heeringa v. 14-02 Sminia, Idzard v. 14-02 Haarsolte, Arent v. 14-02 Haren, Onno Zwier v. 23-05 Vegelin v. Claerbergen, Johan 23-05 * Sloterdijck, Frederik 19-08 *
1747* * CP * * * * CP * * *
1748* * * CP * * * * CP Wellens, Boudewijn 21-11 *
1749Haarsma, Hans Hendrik v. 07-03 Haarsma, Livius v. 22-02 CP Burmania, Jarig Georg v. 25-04 Burmania, Georg Ulbo v. 24-02 Bouricius, Martinus v. 14-05 Scheltinga, Menno Coehoorn v. 16-05 * * CP *
1750* * * CP Glinstra, Valerius v. 19-02 CP * * * * *
1751Heemstra, Willem Hendrik v. 22-04 CP * * * * * * Sloterdijck, Frederik 18-11 * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1752(Heemstra, Willem Hendrik v.) CP Eysinga, Tjalling Edo Johan Heringa v. 17-02 Haar, Johan Willem v. d. 14-02 (Glinstra, Valerius v.) Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus 10-08 Rengers, Ulbo Aylva v. 12-05 (Sixma, Tjalling Edo Hessel Roorda v.) (Sloterdijck, Frederik) CP (Burmania, Epo Sjuck v.)
1753* * * * CP * Rengers, Sjuck Gerrolt Juckema v. Burmania * * CP *
1754* * * CP * * Rengers, Ulbo Aylva v. * * CP *
1755* Knijff, Horatius Hiddema v. 14-02 CP * CP Haarsolte, Arent v. 14-02 * * * * *
1756Aylva, Hessel Douwe Ernst 12-02 CP * * * CP * Lycklama a Nijeholt, Regnerus 15-05 * Claases, Anne 02-01 *
1757* * * * * CP Scheltinga, Menno Coehoorn v. 26-07 * Heemstra, Georg Sigismund v. 12-05 CP *
1758Haarsma, Aulus v. 13-02 Camstra, Hans Willem v. 13-02 Schwartzen-
berg, Georg Frederik baron toe 13-02 CP
* * Eysinga, Schelto Hessel Roorda v. 12-05 * Bourboom, Jacob 12-05 * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1759(Haersma, Aulus v.) (Camstra, Hans Wllem v.) (Schwartzen-
berg, Georg Frederik baron toe)
(Haarsolte, Arent v.) (Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus) (Eysinga, Schelto Hessel Roorda v.) (Sixma, Tjalling Edo Hessel Roorda v.) (Bourboom, Jacob) CP (Burmania, Epo Sjuck v.)
1760* * * Haersolte, Rutger v. 14-02 * * * * CP *
1761Bergsma, Wilhelmus 12-02 Eysinga, Tjalling Aedo Johan Heringa v. 12-02 CP Sminia, Tjalling Aedo v. 12-02 Haar, Johan Willem v. d. 12-02 * * CP * * *
1762* CP * * * * * * * *
1763* CP * * * * * * * CP *
1764Altena, Henricus Wiardus v. 17-02 Haersma, Livius v. 17-02 Schwartzen-
berg, Georg Frederik baron toe 17-02
Schwartzen-
berg, Wilco baron toe 17-02
Scheltinga, Menno Coehoorn v. 12-05 * * Plettenberg, Hans Willem baron v. 07-02 *
1765* * * * * * * * * CP
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1766(Altena, Henricus Wiardus v.) (Haersma, Livius v.) (Schwartzen-
berg, Georg Frederik baron toe)
(Schwartzen-
berg, Wilco baron toe)
(Scheltinga, Menno Coehoorn v.) Lycklama a Nijeholt, Livius Suffridus 21-05 Sloterdijck, Harmanus v. 12-05 (Plettenberg, Hans Willem baron v.) (Burmania, Epo Sjuck v.)
1767Burmania, Ulbo v. 13-02 Bergsma, Petrus Adrianus 13-02 * * Rengers, Ulbo Aylva v. 23-06 * * * Clases, Anne 12-05
1768* * * * * * * * *
1769* * * * * * * * Arnoldi, Nicolaus 17-05
1770Schepper, Imilius Josinus de 12-02 Heemstra, Willem Hendrik v. 12-02 Rengers, Egbert Sjuck Gerrolt Juckema v. Burmania 12-02 * Lycklama a Nijeholt, Augustinus 14-05 * * * *
1771* * * * * * * * *
1772* * * * * * * Bigot, Charles 12-05 *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1773Wendt, Eyzo de 12-02 Haersma, Daniel de Blocq v. 12-02 (Rengers, Egbert Sjuck Gerrolt Juckema v. Burmania) Humalda, Binnert Philip Aebinga v. 12-02 (Lycklama a Nijeholt, Augustinus) Eysinga, Schelto Hessel Roorda v. 10-05 (Sloterdijck, Harmanus v.) (Bigot, Charles) (Arnoldi, Nicolaus)
1774* * * * * * * * *
1775* * * * * * * * *
1776Bergsma, Petrus Adrianus 12-02 Scheltinga, Cornelius v. 12-02 * Schwartzen-
berg, Georg Frederik baron toe 12-02
Haren, Willem Anne v. 11-05 * * * *
1777* * * * * * * * Hambroick, Willem Hendrik baron v. 27-08
1778* * * * * * * * *
1779Sminia, Hobbe Baard v. 12-02 Eysinga, Frans Julius Idzard Johan Heringa v. 12-02 * Schwartzen-
berg, Wilco baron toe 12-02
Idema, Edo Alma v. 12-05 Scheltinga, Martinus v. 12-05 * * *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1780(Sminia, Hobbe Baard v.) (Eysinga, Frans Julius Idzard Johan Heringa v.) (Rengers, Egbert Sjuck Gerrolt Juckema v. Burmania) (Schwartzen-
berg, Wilco baron toe)
(Idema, Edo Alma v.) (Scheltinga, Martinus v.) Plettenberg, Hans Willem baron v. 25-02 (Bigot, Charles) (Hambroick, Willem Hendrik baron v.)
1781* * * * * * * * *
1782Bergsma, Johan Caspar 12-02 Haersma, Hector Livius v. 12-02 * * Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius 13-05 Lynden, Reinhard baron v. 13-05 * * *
1783* * * * * * * Loon, Adrianus v. 12-05 *
1784* * * * * * Rengers, Lamoraal Joachim Johan 12-05 * *
1785Burmania, Jan Lodewijk Dois v. 12-02 Scheltinga, Martinus v. 12-02 * * Kempenaer, Daniel Livius de 12-05 * * * Beima, Eduard Marius v. 12-05
1786* * * * * * * * *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1787(Burmania, Jan Lodewijk Dois v. (Scheltinga, Martinus v.) (Rengers, Egbert Sjuck Gerrolt Juckema v. Burmania) (Schwartzen-
berg, Wilco baron toe)
(Kempenaer, Daniel Livius de) (Lynden, Reinhard baron v.) (Rengers, Lamoraal Joachim Johan) Tamboeser, Jan 12-05 / Waard, Harmanus de 12-11 Schaaff, Syds 12-05
1788Bergsma, Johan Caspar 12-02 Beyma, Eduard Marius v. 12-02 * Schwartzen-
berg, Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron toe 13-05
Kempenaar, Regnerus L. A. de / Eysinga, Frans J. J. v. 13-05 * * Haer, Daniel Bonifacius van der 13-05 Taykes, Aldert 13-05
1789* Harinxma thoe Sloten, Albertus v. 12-02 * * * * * * *
1790* * * * * * * * *
1791Haersma, Daniel de Block v. 12-02 Scheltinga, Cornelis v. 12-02 * * * Haren, Willem Anne v. 13-05 * * Heemstra, Schelto v. 12-05
1792* * * * * * Rengers, Lodewijk / Wendt, Eco de 15-05 * *
1793* * * * * * * Rengers, Lamoraal Joachim Johan 13-05 *
 i 
OOSTERGO WESTERGO ZEVENWOUDEN STEDEN
1794Bergsma, Petrus Adrianus 12-02 Eysinga, Frans Julius Idzerd Johan Heringa v. 12-02 (Rengers, Egbert Sjuck Gerrolt Juckema v. Burmania) (Schwartzen-
berg, Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron toe)
Idema, Edo Alma v. 12-05 Scheltinga, Martinus v. 12-05 (Wendt, Eco de) (Rengers, Lamoraal Joachim Johan) Plettenberg, Hans Willem v. 12-05
1795* * * Eckringa, Harmanus * * * * *

Register van namen

(G = grietman, O = Oostergo, W = Westergo, Z = Zevenwouden, S = Steden)

 I      >> inleiding

Acronius, Hanso - Leeuwarden
S 1715-1718
Adius, Adigerus - Sloten
S 1685-1688, 1691-1692
--- , Isaack Martin - Workum
S 1704-1708, 1710-1711
--- , Jacobus - Leeuwarden
S 1682-1683
Aernsma, Christoffel - Leeuwarden
S 1584-1586
Agricola, Johannes - Aengwirden (G 1593)
Z 1600(?), 1603-1604
Ailva, zie Aylva
Aitzema, Julius Schelto van
- Dokkum
S 1701-1704, 1708-1710, 1712-1714
Alberts, Claes - Sloten
S 1626-1628
Alema, Frederick - Bolsward
S 1680-1683
--- , Julius - Harlingen
S 1657-1658
Algera, Epo - Bolsward
S 1602-1604
Algers Hotze -
Z 1604
Altena, Henricus Wiardus van - Tletjerksteradeel (G 1752)
O 1764-1767
Amama, Jan/Johan van - Franekeradeel, Sloten
W 1667-1669, S 1675-1678
--- , Johannes Hernes - Franeker
S 1608-1610
Andela, Anchises ab - Franekeradeel
W 1636-1639
Andries, Epe - 't Bildt
W 1599-1601; 1603 onder protest (in zijn plaats Pytter Kingma)
Andringa, Jelle van - Utingeradeel (G 1601)
Z 1610-1612
--- , Lubbertus van - Utingeradeel (G 1670)
Z 1680-1685
--- , Regnerus van - Utingeradeel (G 1640)
Z 1650-1653, 1665-1668
--- , Regnerus van - Lemsterland (G 1692)
Z 1695-1698, 1710-1713, 1725-1728
--- , Tinco van - Lemsterland (G 1666)
Z 1666-1668, 1680-1683
Arents, Willem - Leeuwarden (?)
S 1582-1583
Arnoldi, Nicolaus - Leeuwarden
S 1769-1777
Atsma, Renicus - Leeuwarden
W 1609-1614, 1620-1623, 1624-1626
Aylva, Cornelis van - Wonseradeel (G 1701)
W 1707-1713, 1713-1714, 1725-1728, 1737-1740, 1744-1745
--- , Douwe van - Westdongeradeel (G 1638), Leeuwarderadeel (G 1654)
O 1648-1665
--- , Douwe Feie van - Kollumerland (G 1712)
O 1719-1722
--- , Epo van - Kollumerland (G 1667)
O 1686-1689
--- , Ernst van - Oostdongeradeel (G 1586)
O 1589-1593, 1611-1614, 1616-1627
--- , Ernst van - Westdongeradeel (G 1678)
O 1680-1683, 1698-1701, 1710-1713
--- , Ernst Sicco van - Westdongeradeel (G 1654)
O 1665-1668, 1671-1672
--- , Hans Willem van - Baarderadeel (G 1722)
W 1728-1731
--- , Hessel Douwe Ernst van - Westdongeradeel (G 1722)
O 1740-1743, 1756-1758
--- , Hobbe van - Baarderadeel (G 1610)
W 1631-1635, 1639-1641, 1645
--- , Johan van - Hemelumer Oldeferd (G 1641)
H 1648-1652
--- , Sjoerd van - Hemelumer Oldeferd (G 1626)
W 1641
--- , Taecke van - Ferwerderadeel (G 1592)
O 1586-1588
--- , Tjaerd van - Dantumadeel (G 1666)
O 1674-1677, 1689-1692
--- , Tjaerd van - Wonseradeel (G 1673)
W 1677-1680, 1683-1686, 1692-1695, 1698-1701
--- , Tjaerd baron van - Baarderadeel (G 1734)
W 1743-1744
--- , Ulbe van - Baarderadeel (G 1640), Wonseradeel (G 1647)
W 1645-1648
--- , Ulbo van - Oostdongeradeel (G 1692)
O 1695-1698, 1704-1707, 1714-1719, 1722-1725
--- , Ulpianus ab - Baarderadeel (G 1582)
W 1598-1599
Aysma, Albert - Menaldumadeel
W 1616-1621, 1641-1645
--- , Doecke van - Ferwerderadeel (G 1582)
O 1581
--- , Hessel Lywezoon - Leeuwarden
S 1586

 I      >> inleiding

Baerdt, Dirck Hobbes van - Haskerland (G 1601)
Z 1601-1602, 1606-1608
--- , Dirck Hobbes van - Ooststellingwerf, Weststellingwerf (G 1639)
Z 1641-1644, 1656-1658, 1671-1672
--- , Egbert Hobbes van - Haskerland (G 1650)
Z 1655-1656, 1658-1659, 1668-1669
--- , Hobbe Dircks van - Haskerland (G 1615)
Z 1635, 1638-1641, 1653-1655
--- , Hobbe Sjoerds - Harlingen
S 1584-1585
Bangma, Tjalling Oenes - Idaarderadeel (G 1607)
O 1614-1616
Beima, zie Beyma
Bergsma, Johan Caspar
- Dantumadeel (G 1786: Franekeradeel)
O 1782-1785, 1788-1791
--- , Petrus Adrianus - Dantumadeel (G 1782)
O 1767-1770, 1776-1779, 1794-1795
--- , Wilhelmus - Dantumadeel
O 1761-1764
Beyma, Eduard Marius van - Harlingen
S 1785-1787, O 1788-1789
--- , Johan van - Leeuwarden
S 1638-1641
Bigot, Charles - Stavoren
S 1772-1783
Binckes, Bincke - Stavoren
S 1698-1700
Johannes - Sneek
S 1605-1607
Bloemendaell, Johannes - Sneek
S 1605-1607
Boelens, Suffridus van - Leeuwarden
S 1689-1692
---, Tarquinius - Achtkarspelen (G 1618)
O 1621-1623, 1626-1627, 1631-1635, 1639-1644
--- , Tarquinius van - Bolsward
S 1665-1673
Boner, Albert Everts - Leeuwarden
S 1586-1594
Botnia, Syds van - Wymbritseradeel (G 1578)
W 1603 onder protest (in zijn plaats Sicke van Dekema)
Bottinga (= Botnia), Jacobus - Tietjerksteradeel
O 1637-1639
Bourboom, Jacob - Leeuwarden
S 1758-1764
Bouricius, Jacobus van - Aengwirden (G 1657)
Z 1659-1662
--- , Jacobus van - Aengwirden (G 1697)
Z 1704-1707
--- , Johannes Crack van - Aengwirden (G 1677)
Z 1677, 1689-1693
--- , Martinus van - Aengwirden (G 1721)
Z 1734-1737, 1749-1752
Broersma, Gaius - Kollumerland
O 1672-1673
Bruinga, Jelle - Workum
S 1677-1679
Bruinsma, Ciprianus - Sloten
S 1670-1674
--- , Regnerus - Wonseradeel
W 1645-1648
Buma, Wibrand - Rauwerderhem
O 1627-1631
Burmania, Bocco van - Hennaarderadeel (G 1600)
W 1614-1616
--- , Dominicus Justus Botnia van - Baarderadeel
W 1716-1719
--- , Duco Gerrolt Martena van - Wymbritseradeel (G 1716)
W 1728-1729, 1730-1734, 1744-1746
--- , Edzard van - Rauwerderhem (G 1696), Ferwerderadeel (G 1701)
O 1692-1695, 1701-1704, 1707-1709
--- , Epo Sjuck van - Dokkum
S 1738-1767
--- , Georg Ulbo van - Menaldumadeel (G 1739)
W 1739-1740, 1749-1750
--- , Hobbo van - Leeuwarderadeel (G 1721)
O 1734-1737
--- , Jan Lodewijk Dois van - Leeuwarderadeel
O 1785-1788
--- , Jarig Georg van - Oostdongeradeel (G 1729), Franekeradeel (G 1747)
O 1734-1737, 1740-1743, W 1749-1752
--- , Laes van - Idaarderadeel (G 1670), Leeuwarderadeel (G 1673)
O 1668-1671, 1677-1680
--- , Sjuck Gerrolt Juckema van - Wymbritseradeel (G 1671)
W 1686-1689, 1704-1707, 1716-1719
--- , Taco van - Doniawerstal (G 1688)
Z 1701-1704
--- , Ulbo van - Leeuwarderadeel (G 1765)
O 1767-1770
--- , Ulbo Aylva van - Leeuwarderdeel (G 1702)
O 1707-1710, 1719-1722
--- , Upcke van - Leeuwarderadeel
O 1601-1603, 1604-1607, 1608-1611
--- , Upcke van - Wonseradeel (G 1664)
W 1671-1672
Burum, Allard van - Doniawerstal (G 1705), Ferwerderadeel (G 1722)
Z 1716-1719, 0 1722-1725
--- , Alle van - Leeuwarden
S 1642-1645, 1650-1653, 1654-1657, 1658-1665

 I      >> inleiding

Camminga, Rienk van - Leeuwarderadeel
O 1579-1581
--- , Valerius (= Watze) - Leeuwarderadeel
O 1635-1637
Camstra, Hans Willem van - Idaarderadeel (G 1742)
O 1743-1746, 1758-1761
Tjalling Homme van - Menaldumadeel, Idaarderadeel (G 1695)
W 1704-1705, O 1725-1727
Camstra, Tjalling Willem van - Idaarderadeel (G 1727)
O 1727-1728
Cath(ius), Jan Huberts - Leeuwarden
S 1577-1578
Clases, Anne - Hindeloopen
S 1756-1757, 1767-1769
Clingbijl, Johannes - Barradeel
W 1636
Coehoorn, Gosewijn Theodoor baron van - Sloten
S 1711-1720, 1720-1721, 1726-1729, 1729-1732, 1733-1737
--- , Johannes - Sloten
S 1692-1693
Coycker, Wibrand Fockes - Stavoren
S 1683-1684, 1686
Crack, Hippolytus Roelofs - Aengwirden (G 1605)
Z 1612-1615, 1619-1624, 1625-1626
--- , Johannes van - Aengwirden (G 1636)
Z 1644-1647
Cuylenburg Johannes - Leeuwarden
S 1670-1671

 I      >> inleiding

Dekema, Sïcke van - Baarderadeel
W 1586-1591, 1599-1600, 1601-1605, 1621-1624
Dircks, Pier - Hindeloopen
S 1625-1629
Doman, Horatius - Franeker
S 1623-1626, 1637
Dompselaar, Henricus - IJlst
S 1684-1685
Donia, Frans van - Leeuwarderadeel
O 1628-1634
--- , Keimpe (eerst genaamd Syds) van (Harinxma) - Menaldumadeel
W 1641-1645
--- , Kempo van - Leeuwarderadeel (G 1594)
O 1582-1586, 1593-1596
Douma (ook: Douwma), Epo van - Leeuwarderadeel
O 1578-1579
--- , Erasmus van - Doniawerstal (G 1577)
Z 1577-1579
--- , Johan Edzard van - Aengwirden (G 1673; overleden 1676 volgens Baerdt van Sminia p. 339)
Z 1674-1676
Doyem, Orck van - Barradeel
W 1579-1580, 1582-1584, 1585-1586, 1587-1588
Doijs, Gerlach Willem van - Baarderadeel
W 1745-1746

 I      >> inleiding

Eckringa, Harmanus - 't Bildt
W 1795
Eisinga, zie Eysinga
Eisma, zie Eysma
Ennema, Paulus Jans
- Harlingen
S 1626-1629
Ens, Dirck Sjoerds - Leeuwarden
S 1669-1670, 1671-1672
Eppinga, Jacobus - Leeuwarden
S 1721-1723
Erix, Hans - Harlingen
S 1611-1614
Eysinga, Ade van - Tietjerksteradeel
O 1607-1608
--- , Frans Julius Idzard Johan Heringa van - Rauwerderhem (G 1768)
O 1779-1782, 1794-1795
--- , Frans Julius Johan van - Doniawerstal (G 1773)
Z 1788-1794
--- , Frans Julius Johan Heringa van - Rauwerderhem (G 1714)
O 1728-1731
--- , Pytter van - Rauwerderhem (G 1602)
O 1634-1635, 1639-1644
--- , Schelto Hessel Roorda van - Haskerland (G 1750)
Z 1758-1766, 1773-1779
--- , Tjalling van - Rauwerderhem (G 1640)
O 1644-1648
--- , Tjalling Edo Johan Heringa van - Rauwerderhem (G 1729)
O 1746-1749, 1752-1755, 1761-1764
Eysma, Timen Franssen - Bolsward
S 1606-1609

 I      >> inleiding

Feddens, Fedde - Harlingen
S 1620-1623
Feitsma, Jelger van - 't Bildt (G 1609)
W 1581-1586
Fockens, Hepcko - Opsterland (G 1585)
Z 1588-1601, 1608-1615
--- , Martinus - Opsterland (G 1614)
Z 1627-1635, 1662-1665, 1677-1679
--- , Saco - Opsterland (G 1623)
Z 1647-1650, 1665
Fockes, Sjoerd - Opsterland
O 1581-1586
Fogelsangh, Dirck - Baarderadeel
W 1578-1579, 1584-1585, 1586-1587, 1588-1591
Frankena, Abel - Ooststellingwerf
Z 1581-1588, 1589-1594
--- , Matthias - Weststellingwerf
Z 1626-1630
--- , Reynier - Ooststellingwerf
Z 1603-1606
Franssen, Frans - Dokkum
S 1600-1603, 1611-1613
Frieswijk, Edo - Sneek
S 1690-1691, 1693-1696, 1699-1701, 1703-1706, 1711-1713, 1719-1720

 I      >> inleiding

Galama, Seerp - Baarderadeel (G 1577)
W 1577-1578
Gauma, Tjaerd - Dokkum
S 1632-1635, 1647-1648
Geldorp, Oenias - Stavoren
S 1653-1656, 1660-1663
Ghemmenich, Cornelius - Franeker
S 1645-1648
Glinstra, Eelco van - Menaldumadeel
W 1648-1652, 1656-1667
--- , Epeus van - Leeuwarden
S 1635-1636
--- , Hector - Tietjerksteradeel (G 1686)
O 1688-1689, 1692-1695, 1701-1704
--- , Hector Willem van - Tietjerksteradeel (G 1714)
O 1730-1734, 1746-1749
--- , Johannes van - Tietjerksteradeel (G 1706)
O 1713-1714
--- , Valerius van - Wonseradeel
W 1673-1677, 1711-1713, 1750-1755
--- , Valerius van - Gaasterland (G 1679)
Z 1679-1680, 1692-1695
Goslinga, Johan van - Franekeradeel (G 1662)
W 1674-1677, 1683-1689
--- , Sicco van - Franekeradeel (G 1688)
W 1701-1703, 1713-1716, 1728, 1729
Gravius, Martinus - 't Bildt
W 1621-1627, 1630-1635, 1639-1641
Grettinga, Rinnert Oedses - Harlingen
S 1644-1647
Grovestins, Binnert Heringa van - Ferwerderadeel (G 1679)
O 1680-1683, 1689-1692
--- , Edzard van - Hennaarderadeel (G 1671)
W 1689-1692
--- , Idzard van - Menaldumadeel (G 1603)
W 1605-1606
--- , Oene van - Hennaarderadeel (G 1647)
W 1652-1667, 1672-1673
Gualtheri, Henricus - Leeuwarden
S 1599-1602

 I      >> inleiding

Haer, Daniel van der - Hemelumer Oldeferd (G 1743)
W 1743-1744
--- , Daniel Bonifacius van der - Workum
S 1788-1793
--- , Johan Willem van der - Hemelumer Oldeferd (G 1745)
W 1752-1758, 1761-1764
Haersma, Anneus Jacobi - Hemelumer Oldeferd
W 1652-1656
--- , Arent van - Smallingerland (G 1660)
O 1677-1680, 1695-1698, 1704-1707, 1709
--- , Arent van - Smallingerland (G 1715)
O 1717-1719
--- , Arent van - Achtkarspelen (G 1712)
O 1725-1728
--- , Aulus van - Smallingerland (G 1637)
O 1644-1648, 1652-1656, 1660-1664, 1667-1668
--- , Aulus van - Smallingerland (G 1694)
O 1714-1717
--- , Aulus van - Achtkarspelen (G 1740)
O 1758-1761
--- , Daniel de Blocq van - Achtkarspelen (G 1764)
O 1773-1776, 1791-1794
--- , Eelco van - Achtkarspelen (G 1688)
O 1698-1701, 1709-1712
--- , Ericus van - Harlingen
S 1695-1697
--- , Hans Hendrik van - Oostdongeradeel (G 1744)
O 1749-1751
--- , Hector Livius van - Smallingerland (G 1770)
O 1782-1785
--- , Livius van - Smallingerland (G 1723)
O 1731-1734, 1749-1752, 1764-1767
Haersolte Arent van - Barradeel (G 1704)
W 1719-1722, 1731-1734, 1746-1749, 1755-1760
--- , Rutger van - Barradeel (G 1753)
W 1760-1761
--- van Kronenburg, Johan van - Bolsward
S 1686-1688
Hambroick, Willem Hendrik baron van - Leeuwarden
S 1777-1785
Harckes, Harmen - Leeuwarden
S 1605-1608, 1613-1616
Haren, Adam Ernst van - 't Bildt (G 1698)
W 1708-1710
--- , Duco van - Weststellingwerf (G 1711)
Z 1716-1719, 1731-1734
--- , Ernst van - Weststellingwerf (G 1673)
Z 1686-1689
--- , Onno Zwier van - Weststellingwerf (G 1742)
Z 1746-1749
--- , Willem van - 't Bildt (G 1652)
W 1667-1671, 1677-1680, 1707-1708
--- , Willem van - Doniawerstal (G 1679), Weststellingwerf (G 1688), 't Bildt (G 1718)
Z 1686-1689, 1701-1704, W 1722-1725
--- , Willem van - 't Bildt (G 1723)
W 1734-1737
--- , Willem Anne van - Weststellingwerf (G 1779)
Z 1776-1779, 1791-1794
Harings, Reiner - Bolsward
S 1616-1619
Harinxma, Julius van - Leeuwarden (?)
S 1633-1636, 1636-1637
Harinxma thoe Sloten, Albertus van - Westdongeradeel
O 1789-1791
--- , Ernst Mockema van - Baarderadeel (G 1669)
W 1689-1692, 1695-1698, 1701-1703
--- , Pytter Edzard Mockema van - Baarderadeel (G 1701)
W 1703-1704
Haubois, Cornelius - Sneek
S 1641-1644, 1649-1651, 1655-1658, 1661-1664, 1666-1669
Heemstra, Georg Sigismund van - Bolsward
S 1757-1758
--- , Saphaeus - Wonseradeel (?)
W 1669-1671
--- , Schelto van - Bolsward (overleden 1733)
S 1706-1712, 1717-1719, 1725-1726, 1730-1733
--- , Schelto van - Bolsward
S 1791-1794
--- , Willem Hendrik van - Kollumerland (G 1743)
O 1751-1756, 1770-1773
Heerma, Johan van - Leeuwarderadeel (?; overleden 21-6-1628)
O 1627-1628
--- , Tjerck van - Menaldumadeel (G 1613)
W 1637-1639
Heins, Jan - Weststellingwerf
Z 1673-1674
Hemmena, Duco van - Hennaarderadeel
W 1671-1672, 1673-1674
Hemminga, Aiso - Opsterland
Z 1679-1680
Herbranda, Haeye - Achtkarspelen (G 1581)
O 1588-1589
Herema, zie Heerma
Heydoma, Feye Tiercks, zie Tjercks (Heydoma), Feye
Hiddema, Goslick
- Menaldumadeel
W 1577-1578
Hiddesz, Sybren - Gaasterland (G 1585)
Z 1580-1581
Hiemstra, zie Heemstra
Hillebrandts, Dirck
- Harlingen (overleden 1615?)
S 1599-1601, 1603-1606, 1614-1616
--- , Jacobus - Harlingen
S 1640-1643, 1651-1654
--- , Wilhelmus - Harlingen
S 1677-1680
Hottinga, Dominicus ab - Barradeel (G 1610)
W 1635-1637
--- , Johannes ab - Barradeel (G 1600)
W 1600-1601
Huber, Hermanus - Sneek
S 1721-1728, 1729-1730
Humalda, Binnert Philip Aebinga van - Hennaarderadeel (1767)
W 1773-1776
--- , Sjuck van - Oostdongeradeel (G 1582)
O 1581-1582

 I      >> inleiding

Idema, Edo Alma van - Aengwirden (G 1772)
Z 1779-1782, 1794-1795
Idsinga, Matthias van - Barradeel
W 1705-1707
Idsinga, Saco van - Barradeel
W 1692-1695
Idzaerda, Baerthe - Weststellingwerf
Z 1577-1580, 1588-1589, 1599-1600
- Meinardus van - Weststellingwerf (G 1600)
Z 1596-1599, 1615-1619
Inthiema, Frederick van - Workum
S 1639-1642, 1659-1662
Isbrandi, Eco - Leeuwarderadeel
O 1603-1604
Itsma (ook: Idtskema), Egbert Annes - Dokkum
S 1648-1649
--- , Wibrandus - Leeuwarden
S 1646-1650

 I      >> inleiding

Jacobi, Gerardus - Dantumadeel
O 1577-1578
Jansz, Frans - Sneek
S 1586-1588, 1597-1600
Jellema, Uilcke Wibens - Wonseradeel
W 1608-1609, 1614-1616
Jongema, Laes - Baarderadeel
W 1578-1579, 1580-1581
Jongestal, Gellius - Stavoren
S 1602-1605, 1607-1608
--- , Gellius Wïbrandus - Hemelumer Oldeferd (G 1673)
W 1680-1683
Juckema, Epe Jacobs - Franeker
S 1592-1594, 1604-1605

 I      >> inleiding

K, zie ook C
Kan, Claes
- Leeuwarden
S 1676-1677
Kempenaar, Daniel Livius de - Lemsterland (G 1752)
Z 1785-1788
--- , Dankert de - Harlingen
S 1731-1739, 1741-1746
--- , Regnerus Livius Andringa de - Lemsterland (G 1772)
Z 1788
Kingma, Gerrolt Intesz - Franekeradeel
W 1581-1582
--- , Jan - Baarderadeel
W 1627-1630
--- , Pytter - Franekeradeel
W 1601-1606
Knock, Johan - Leeuwarden
S 1719-1721
Knijff, Horatius Hiddema van - Ferwerderadeel (G 1729)
O 1737-1740, 1755-1758

 I      >> inleiding

Lambertz, Adie - Leeuwarden
S 1586-1588
Lomars, Petrus Dionysius - Franeker
S 1679-1682
Loo, Albert van - Westdongeradeel
O 1637-1639
--- , Arent van - Westdongeradeel
O 1673-1674
Loon, Adrianus van - Hindeloopen
S 1783-1787
Lycklama a Nijeholt, Augustinus - Ooststellingwerf (G 1647)
Z 1653-1656
--- , Augustinus - Opsterland (G 1693)
Z 1693-1695, 1707-1710
--- , Augustinus - Utingeradeel (G 1762)
Z 1770-1776
--- , Bartholdus - Ooststellingwerf (G 1698)
Z 1698-1701, 1713-1716, 1728-1731
--- , Daniel de Blocq - Ooststellingwerf (G 1731)
Z 1743-1746
--- , Eiso van - Ooststellingwerf (G 1624), Weststellingwerf (G 1639)
Z 1638-1639
--- , Hanso van - Gaasterland (G 1637)
Z 1647-1650
--- , Livius Suffridus - Opsterland (G 1718)
Z 1722-1725, 1737-1743, 1752-1764, 1766-1773
--- , Lubbertus - Ooststellingwerf (G 1661)
Z 1668-1671, 1683-1686
--- , Marius - Ooststellingwerf (G 1610)
Z 1600-1601
--- , Regnerus - Utingeradeel (G 1752)
Z 1756-1757
--- , Suffridus - Ooststellingwerf (G 1639)
Z 1639-1641
Lyckles, Meine - Weststellingwerf
Z 1582-1584
Lynden, Reinhard baron van - Opsterland (G 1782)
1782-1791

 I      >> inleiding

Martena, Duco van - Leeuwarderadeel (G 1578: Barradeel)
O 1577-1579, 1596-1599
Meckema, Scipio van - Kollumerland (G 1584)
O 1579-1581
Meinsma, Hoite - Franeker
S 1636-1637, 1652-1655
Moll, Hanso - Sneek
S 1632-1634, 1635-1638
Montsma, Jan - Leeuwarden
S 1581-1582

 I      >> inleiding

Nannings, Jan - Harlingen
S 1616-1618
Nijs, Johannes - Leeuwarden
S 1623-1624
Nijsten, Barthold van - Rauwerderhem (G 1670)
O 1668-1671, 1683-1686

 I      >> inleiding

Obbe(n)s, Obbe - Gaasterland (G 1604)
Z 1602-1603
Obbes, Asse - Haskerland (G 1582)
Z 1594-1596
Ockinga, Watze van - Menaldumadeel
W 1606-1608
Oenema, Amelius van - Schoterland (G 1627)
Z 1644-1647
--- , Tiberius van - Utingeradeel (G 1619)
Z 1631-1635, 1635-1638
--- , Tinco van - Schoterland (G 1591)
Z 1604-1607, 1624-1626, 1630-1631
Oldaens, Petrus - Harlingen
S 1682-1684
Oosterzee, Christiaen Johannes - Lemsterland (G 1609)
Z 1601-1603, 1608-1610, 1626-1627, 1635-1638
--- , Epeus - Sloten
S 1649-1652
Osinga, Jancke van - Wonseradeel (G 1580)
W 1579-1581
--- , Sybrand van - Wonseradeel (G 1596)
W 1616-1621
--- , Sybrand van - Doniawerstal (G 1652)
Z 1656-1659, 1671-1672, 1674
--- , Syds van - Doniawerstal (G 1619)
Z 1641-1644

 I      >> inleiding

Plettenberg, Hans Willem baron van - Harlingen
S 1764-1772, 1780-1784, 1794-1795
Polman, Simon - Leeuwarden
S 1577-1578
Potter, Sjoerd - Sloten
S 1618-1620, 1629-1632
--- , Sjoerd Sjoerdsen - Dokkum
S 1656-1659, 1672-1673

 I      >> inleiding

Recalf, Jacob - Leeuwarden
S 1683-1684
Reinalda, zie Reynalda
Rengers, Egbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania
- Wymbritseradeel (G 1777)
W 1770-1795
--- , Lamoraal Albertus Aemilius - Gaasterland (G 1785)
Z 1782-1785
--- , Lamoraal Joachim Johan - Franeker
S 1784-1792, 1793-1795
--- , Lodewijk - IJlst
S 1792
--- , Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania - Franekeradeel (G 1732), Wymbritseradeel (G 1747)
W 1740-1743, Z 1753-1754
--- , Ulbo Aylva van - Gaasterland (G 1756)
Z 1752-1753, 1754-1756, 1767-1770
Reynalda, Aede van - Doniawerstal (G 1615)
Z 1615-1618
--- , Auke Edesz - Doniawerstal (G 1582)
Z 1579-1582
--- , Eylardus Augustini - Doniawerstal (G 1591)
Z 1584-1588
Ringia, Ritske van - Westdongeradeel (G 1586; 17 mei volgens Nalezing naamlijst grietmannen)
O 1614-1616
Rispens, Schelto van - IJlst
S 1662-1666
--- , Sjoerd - Hennaarderadeel
W 1635-1636
Rollema, Rinnert Franszoon - Hennaarderadeel
W 1606-1608
Romckes, Johannes - Dokkum
S 1622-1625
Rommarts, Matthijs - Leeuwarden
S 1577-1578
Roorda, Abraham - Idaarderadeel (G 1620)
O 1609-1614, 1616-1621, 1623-1626, 1635-1637
--- , Carel van - Idaarderadeel (G 1635)
O 1648-1652, 1656-1660, 1664-1667
--- , Frederick van - Lemsterland (G 1641)
Z 1650-1653, 1665-1666
Roussel, Hajo van - Ferwerderadeel(?)
O 1599-1601, 1603-1604
Runia, Simon Jans - Leeuwarden
S 1609-1610, 1617-1620

 I      >> inleiding

Sappema, Binnert - Kollumerland
O 1601-1603, 1607-1609
Schaaff, Syds - Harlingen
S 1787-1788
Scheltema, Sixtus van - Dokkum
S 1588-1591, O 1591-1593
--- , Syds - Westdongeradeel
O 1581
Scheltinga, Cornelius van - Idaarderadeel (G 1763)
O 1776-1779, 1791-1794
--- , Daniel de Blocq van - Schoterland (G 1647)
Z 1659-1662, 1674-1677, 1689-1692
--- , Johannes van - Gaasterland (G 1659)
Z 1662-1665
--- , Martinus van - Schoterland (G 1692)
Z 1704-1707, 1719-1722
--- , Martinus van - Aengwirden (G 1715)
Z 1719-1722
--- , Martinus van - Schoterland (G 1777)
Z 1779-1782, 1794-1795
--- , Martinus van - Kollumerland (G 1775)
O 1785-1788
--- , Menno Coehoorn van - Schoterland (G 1715)
Z 1734-1737, 1749-1752, 1757-1758, 1764-1767
Schepper, Abraham de - Leeuwarden
S 1679-1681
--- , Imilius Josinus de - Ferwerderadeel (G 1770)
O 1770-1773
--- , Isaack de - Achtkarspelen (G 1677)
O 1686-1688
Schurman, Johan Abraham van - IJlst
S 1702-1703, 1714-1715, 1716-1717, 1723-1726, 1728-1729
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik baron thoe - Menaldumadeel (G 1766)
W 1758-1761, 1764-1770, 1776-1779
--- , Georg Wilco baron thoe - Oostdongeradeel (G 1653)
O 1671-1672
--- , Georg Wilco baron thoe - Menaldumadeel
W 1710-1711
--- , Georg Wolfgang baron thoe - Menaldumadeel
W 1591-1598, 1608-1614, 1624-1631
--- , Georg Wolfgang baron thoe - Menaldumadeel (G 1729)
W 1737-1739
--- , Michael Onuphrius baron thoe - Franekeradeel, Dantumadeel (G 1725)
W 1722-1725, O 1728-1730, 1743-1746
--- , Wilco baron thoe - Wonseradeel (G 1758)
W 1764-1773, 1779-1788
--- , Wilco Holdinga baron thoe - Barradeel (G 1689)
W 1695-1698, 1703-1704
--- , Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron thoe - Wonseradeel (G 1788)
W 1788-1795
Siccama, Sibrandus - Bolsward
S 1601-1602
Simons, Cornelis - Leeuwarden
S 1594-1599
--- , Douwe - Stavoren
S 1648-1649
Sixma, Douwe - Franeker
S 1578-1583
--- , Douwe - Doniawerstal, Barradeel (G 1676)
Z 1673-1674, O 1674-1677
--- , Tjalling van - Rauwerderhem (G 1710)
O 1712-1714
--- , Tjalling Edo Hessel Roorda van - Stavoren
S 1737-1766
Sloterdijk, Frederik - Workum
S 1746-1748, 1751-1756
--- , Harmanus van - Workum
S 1766-1780
Sminia, Frederik van - Utingeradeel (G 1669)
Z 1695-1698, 1710-1713, 1725-1728, 1740-1743
--- , Hessel van - Dokkum
S 1718-1719, 1720-1723, 1728-1731, 1734-1738
--- , Hobbe Baard van - Tietjerksteradeel (G 1772)
O 1779-1782
--- , Idzard van - Hennaarderadeel (G 1706)
W 1719-1722, 1734-1737, 1746-1749
--- , Jetse van - Gaasterland (G 1669)
Z 1677-1679
--- , Tjalling Aedo van - Hennaarderadeel (G 1754)
W 1761-1764
Staekmans, Guillielmus - Franeker
S 1637-1640
Stansius, Theodorus - Harlingen
S 1674-1677, 1681-1682, 1694-1695, 1700-1703
Stapert, Hans Douwes - Franeker
S 1613-1615
Stiensma, Ewout - Harlingen
S 1658-1660, 1667-1670
Suiderbaen, Jan Lolckes - Dokkum
S 1673-1675
Swart, François de - Leeuwarden
S 1685-1687
Sybesz, Jelle - Leeuwarden
S 1578-1581
Syrcxma, Rembertus - Sneek
S 1593-1597
Sytsma, Douwe - Idaarderadeel (G 1578)
O 1586-1591, W 1591-1599

 I      >> inleiding

Tadema, Offke - Achtkarspelen
O 1593-1596
Taeckema, Tiberius - Leeuwarden
S 1678-1679, 1684-1685, 1698-1699
Tamboeser, Jan - Harlingen
S 1787
Tayckes, Aldert - Hindeloopen
S 1788-1791
Teetlum, Doecke - Sneek
S 1584-1586
Teyens, Benedictus - Opsterland
Z 1672-1673
Thijssen, Dirck - Sneek
S 1608-1611, 1615-1617, 1619-1622
--- , Johannes - Wymbritseradeel
W 1672-1673
Tiercks (Heydoma), Feye - Leeuwarden
S 1629-1633

 I      >> inleiding

Ulenburg, Rombartus - Leeuwarden
S 1585-1586
Unia, Douwe Carel van - Tietjerksteradeel (G 1669)
O 1683-1686
--- , Wilhelmus van - Dokkum
S 1664-1667
--- , Willem Aemilius van - Kollumerland (G 1730)
O 1737-1740

 I      >> inleiding

Vegelin van Claerbergen, Assuerus - Haskerland (G 1739)
Z 1743-1746
--- , Hessel - Utingeradeel (G 1683), Haskerland (G 1689)
Z 1683, 1698-1701
--- , Johan - Doniawerstal (G 1722)
Z 1731-1734, 1746-1749
--- , Philip Frederik - Haskerland (G 1707)
Z 1713-1716, 1728-1731
Velsen, Adriaen van - Bolsward
S 1637-1639, 1643-1646
--- , Wilhelmus van - Leeuwarden
S 1610-1611
Velt(d)riel, Pieter Janszoon - Dokkum
S 1591-1593
Viersen, Arnout (ook: Arnold) van - Haskerland (G 1669)
Z 1669-1671
--- , Matthias van - Haskerland (G 1681)
Z 1683-1686
Vierssen, Bruno van - Workum
S 1688-1690, 1691-1694, 1696-1699
--- , Matthias van - Sneek
S 1628-1632, 1634-1635
Vries, Allert Jacops - Harlingen
S 1588-1592, 1594-1599

 I      >> inleiding

Waard, Harmanus de - Harlingen
S 1787-1788
Waeyen, Jacobus van der - Franeker, Hemelumer Oldeferd (G 1688)
S 1687-1689, W 1698-1701, 1713, 1714-1716, 1725-1728, 1740-1743
Wellens, Boudewijn - Franeker
S 1739-1741, 1748-1751
Wendt, Eco de - Workum
S 1792-1795
--- , Eyso de - Dokkum
S 1684-1686
--- , Eyso de - Westdongeradeel (G 1772)
O 1773-1776
Westerhuis, Suffridus - Franeker
S 1697-1698, 1723-1725, 1726-1728
Wiarda, Kempo Suffridi - Leeuwarderadeel
O 1596-1601, 1604-1607
Wibens, Rein - Franeker
S 1610-1613
Wielinga, Epeus - Leeuwarden
S 1688-1691, 1692-1698, 1699-1702, 1703-1711, 1713-1716
--- , Everhardus - Leeuwarden
S 1732-1733
Wigeri, Foppius - Gaasterland
Z 1672-1673
Winter, Feyo Johannis - Leeuwarden
S 1673-1676
Wisga, Johannes ter - Ooststellingwerf (G 1581)
Z 1607-1608
Wissema, Sabinus - Idaarderadeel (G 1673)
O 1672-1674
Wyckel, Henricus van - Gaasterland (G 1706)
Z 1707-1710
--- , Jochum van - Gaasterland
Z 1635
--- , Pieke Idz - Gaasterland
Z 1618-1625
--- , Regnerus Annaeus Lycklama van - Gaasterland (G 1710)
Z 1722-1725, 1737-1740

 I      >> inleiding

Y, zie I

>> begin