Naamlijst van Friese afgevaardigden ter
Staten Generaal 1577-1636 († Saeckma)
en in de Raad van State 1588-1636

Aantekeningen * Register


© M.H.H. Engels 1989/2002

>>> HOMEpage

1. Naamlijst van de afgevaardigden ter Staten Generaal
per jaar in alfabetische volgorde

>> begin

1577 Aernsma, Christoffel
Nytzen, Marten van
Tatmans, Feycke
Tzjaarda, Schelto van
1578 Aysma, Hessel
Nytzen, Marten van
1579 Aysma, Hessel
Douma, Erasmus van
Foegelsanck, Dirck
Jelstanus, Gellius
1580 Aysma, Hessel
Frankena, Abel
Hiddema, Goslick
Jacobsz, Jacob
Martena, Doco van
1581 Beyma, Livinus van
Jacobsz, Jacob
Roorda, Karel
1582 Botnia, Julius van
Doyem, Dirick van
Kammingha, Wytze van
Montzima, Jan
1583 Botnia, Julius van
Hiddema, Goslick
Kammingha, Wytze van
Montzima
1584 Botnia
Kammingha
Montzima, Jan
Roorda, Karel
Ulenborch, Rembertus
1585 Aisma, Hessel
Botnia, Julius van
Feitsma, Jelger van
Jongema, Laas van
Kammingha, Wytze van
Roorda, Karel van
1586 Arensma, Christoffel
Boner, Albert Evertsz
Cammingha, Wytze van
Doyem, Orick
Roorda, Karel
1587 Arentsma, Christoffel
Boner, Albert Evertsz
Cammingha, Wytze van
Roorda, Karel
Ulenborch, Rembertus
1588 Arentsma, Christoffel
Donia , Kempo van
Kammingha, Wytze van
Martena , Duco van
Roorda, Karel
Sytsma, Douwe van
Ulenborch, Rembertus
1589 Kammingha, Wytze van
Martena
Roorda
1590 Martena, Duco van
Roorda, Karel
1591 Kammingha, Wytze van
Martena , Duco van
Roorda , Karel
1592 Kammingha, Wytze van
Roorda, Karel
1593 Hottinga, Johan van 1594 Franckena, Abel
Hottinga, Johan van
1595 Franckena, Abel
Hottinga, Johan van
1596 Franckena, Abel
Hottinga, Johan van
1597 Franckena, Abel
Hottinga, Johan van
1598 Franckena, Abel
Hottinga, Johan van
1599 Eysinga, Tzjalling van
Franckena, Abel
Hottinga, Johan van
1600 Franckena, Abel
1601 Franckena, Abel
Hottinga, Hero van
Lycklama, Marcus
1602 Boner, Eke Evertsz (?)
Hottinga , Hero van
Lycklama , Marcus
1603 Hottinga, Hero van
Lycklama , Marcus
1604 Boner, Eke Evertsz
Hottinga , Hero van
Kammingha , Wytze van
Lycklama , Marcus
1605 Boner, Eke Evertsz
Juckema , Epe
Kammingha, Wytze van
1606 Juckema, Epe
Kammingha, Wytze van
Rinia, Ritske

>> begin

1607 Aylva, Ernst van
Botnia, Syts van
Dekama , Sicke van
Donia, Keympe van
Fockens, Hepcko
Hillema, Gelllus
Idzerda , Meynert
Jongema , Laes van
Jongestal, Gellius
Juckema, Epe
Oenema, Tinco
Oosterzee, Christiaen van
Ringie, Ritske
Runia , Petrus Joannis
1608 Aylva, Ernst van
Atsma , Rienk
Baerdt, Dirck Hobbes van
Dekama, Sicke van
Donia, Keympe van
Hillema, Gellius
Idzerda, Meynert
Jongema, Laes van
Jongestal, Gellius
Oenema, Tinco
Runia, Petrus Joannis
Sakema, Johannes
1609 Ailva, Ernst van
Aysma, Albert van
Baerdt, Dirck Hobbes van
Dekema, Sicke van
Feytsma, Jelger van
Hi1lema, Ge1lius
Idzerda, Meynert
Jongema, Laes van
Oenema, Tinco
Runia, Petrus Johannis
Sakema, Johannes

>> begin

1610 Jongema , Laes van
Jonghestall, Gellius van
Oenema, Tinco van
Ringia, Ritske van
1611 Donia, Kempo van
Jonghestall
Ringia
Velsen, Willem van
1612 Donia
Feitsma, Jelger van
Hillama
Hottinga, Hero van
Lycklama, Marcus
Ringia
Velsen
1613 Aylva , Ernst van
Donia
Lyclama
Velsen
1614 Aylva
Lyclama
1615 Aylva
Lyclama a Nyeholt, Marcus
1616 Burmania, Taco van
Fransz, Frans
Lyclama
1617 Aetsma
Aylva
Burmania
Nanninga, Jan
Obbes, Obbe
Schwartzenberch
1618 Aetsma
Aylva
Burmania
Nanninga
Oosterzee
Schwartzenburch
1619 Aetsma, Rienck
Lycklama, Marcus
Nanninga, Jan
Oosterzee, Christiaan
Sande, Johan van den
Schwartzenbergh, Georg Wolfgang
Vervou, Frederik van
1620 Lycklama
Schwartzenberch
Vervou
1621 Lycklama
Oosterzee
Vervou
1622 Burmania, Rienck van
Donia, Kempo van
Doyem, Orck van
Idzaerda, Homme van
Lycklama
Oenema, Tinco van
Potter, Sivert
Saeckma
1623 Burmania, Rienck van
Intema
Potter, Sjoerd
1624 Aylva, Ernst van
Burmania
Inthiema, Frederik van
1625 Burmania
Oosterzee, Christiaan
Waltha, Pieter van
1626 Liclama, Esaias
Oosterzee
Swartzenbergh, Georg vrijheer toe
1627 Lycklama
1628 Bouricius , Hector van
Eysinga, Gellius van
Haersolte (?)
Oenema, Tinco van
Saeckma, Johannes
Veldtdriel, Pieter Janszoon van
Walta
1629 Eysingha
Saeckma
Veltdriel
1630 Eysingha
Scheltema, Scipio van (?)
Veltdriel
1631 Eysingha
Franckena
Veltdriel
Walta
1632 Bouritius, Hector van
Burmania, Rienck van
Doyem, Orck van
Franckena
Harinxma, Homme van
Lamberti
Schwartzenburgh, Adam van
Walta, Piter van
1633 Burmania
Harinxma, Homerus
Hottinga, Dominicus
Licklama, Esias
Walta
1634 Andree, Joachim van
Hottinga
Lycklama
Sande, Johan van den
Schwartzenburgh
Staeckmans
1635 Hottinga
Schwartzenbergh, Frederik baron van
Staeckmans
1636 Hottinga
Schwartzenberg
Staeckmans

>> begin


Enkele aantekeningen

>> begin

1601 Marcus Lycklama, commissie (= benoeming) 28 februari, compareerde (= verscheen ter vergadering) 24 mei

1604 Eke Evertsz. Boner, commissie 26 februari, compareerde 10 juni

1606 Ritske van Rinia compareerde 3 juli

1607 Juckema en Ringie comp. 8 januari, Donia 2 april, Fockens 10 april, Runia 8 juni, Botnia 10 juni, Oenema 27 juni, de overigen 7 augustus

1608 Aylva 4 februari, Donia 24 maart, Dekama 30 mei, Oenema 30 september, Jongestal 25 november, Runia 29 november, Baerdt 8 december, de overigen 19 december

1609 comparitie: 30 januari, behalve Idzerda en Oenema 6 februari, Feytsma 23 februari

1622 Saeckma was aanwezig 20, 21, 23, 26, 27, 29 augustus, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 , 27 september; op 23 augustus zegden Saeckma en zijn mede-commissieleden Renssen en (Nicolaes Woutersz) van der Meer inzake verzoek van gedeputeerden van de Admiraliteit Dokkum toe de voorstellen "punctuelijck en gedistingueert" weer te geven, zodat het tot een resolutie kon komen (Res. 29 augustus).

1628 Bouricius en Saeckma, commissie 31 maart; zij verschenen in april ter vergadering voor de versterking van de schansen tegen de keizerlijke troepen, die uit Oostfriesland en Westfalen Friesland naderden (Aitzema I, 776).

1630 Scipio van Scheltema: volgens Prov. Bibl. Frl. Hs 1258, blz. 43.

1632 Bouricius schreef op 28 februari uit Leeuwarden aan Guilielmus Staeckmans te Franeker, dat hij zich terug zou trekken voor de reis naar Den Haag; afschrift Gabbema, Codex II p. 445, no. CCXVI.

1635 Andreé en Sande: vgl. J. Sickenga, Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw, Leiden 1869, p. 182 resp. 171.

1635 L. van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, deel II, 's-Gravenhage 1669, blz. 192, kol. 2: "6 november 1635 ... gedelibereert om eenige Gecommitteerden te senden na den Hage ... de Raetsheeren Sakema, Doyem ende de Staet Generael Hottinga doen in de Provincie zijnde: maer de ghemelte twee Raden hebben haer ge-excuseert. ... Sakema ende Doyem gedeputeert om de Gecommitteerde in [de herberg] Bentem [aan de Korenmarkt, tegenwoordig de Voorstreek te Leeuwarden] te bezoeken."

>> begin[2.] Lijste van de Raden van Staeten van Ao 1588 tot Ao 1635

Rijksarchief in Friesland, familiearchieven Eysinga-Vegelin van Claerbergen, inventaris 323, nr. 600.

Eén katern quarto; klerkenhand (wisselt 1632).

Secretarissen: Gijsbrecht van Zuylen 1588-1605 (overl.); Christiaen Huygens 26 april 1588 - 1624; Maurits Huygens vanaf 9 januari 1624.

>> begin

Afgevaardigden voor Friesland:

1588Kempo van Donia, 10 oktoberChristoffel Aernsma, 10 oktober
1593Vitus/Wytze Camminga, 20/27 juliidem
1597idemRembertus Sircxma, 28 juli eed
1600idemFrans Jansz., mei
1601Julius van Eyssinga, 17 meiidem
1602idemEke/Eko Evertsz Boner, 2/5 juli
1603Vitus/Wytze Camminga, 16 meiidem
1604Hero Hottinga, mei/8 juniChristiaen van Oosterzee, 8 juni
1605Sits Botnia, 8 juliidem
1607Ritske van Rengia/Rin(g)ia, 31 mei/juniEpe Jacobs Juckema, 31 mei
1608idemGellius Jongestal, 5 juli eed
1609idem (rediit, continuatus)idem
1610Laes Jongema, 14 juliTincko Oenama, 14 juli
1611Sits Botnia, 2 augustusidem
1613Kempo van Donia, 16 meiWillem van Velsen, dr., 16 mei eed
1614Taco Bourmania, 5 juniFrans Fransz., Dokkum, 4 juni commissie
1616Fred. van Vervou, Westergo, 17 mei commissie Marcus van Liclama, 18 mei, Zevenwouden, 17 mei 1617! commissie
1619Jan Nannings, Harlingen, 24/31 meiKempo van Donia Oostergo, 24 mei
1620Syoert Potter, Sloten, 23/26 juniidem
1622Marcus van Liclama, 1 juniDonia obiit, 1 juni Sybrand van Osinga
1623idemPieter van Walta, 18 maart
1624Christiaen van Oosterzee, 4 juliidem
1625Frederick van Inthima, 21 oktoberRienck van Burmania, 21 oktober
1626Joan Veltdriel, juniRinco van Burmania, jan.
1627idemBurmania weynich gecompareert
1628Tincko v. Oenama, 5 juniPieter van Walta, september
1630Franquena, na 24 augustusidem
1631Pieter Jansz. Veltdriel, 7 juliFrederik Schwartsenbergh, 4 november
1632Guillielmus Staeckmans, 30 juniidem
1634Esaias Lycklema, 4 juliEpo van Aylva, 12 september
1635idemMartinus Gravius, 4 juli
1636idemidem

Cursief: toevoegingen van M. Engels

>> beginREGISTER

>> begin

Aernsma/Arensma, Christoffel 1577, 1585-1588, RvS 1588-1597
A(e)tsma, Rienck 1608, 1617-1619
Andreé, Joachim van 1634
Aylva, Epo van RvS 1634-1635
Aylva, Ernst van 1607-1609, 1613-1615, 1617-1618, 1624
Aysma, Albert van 1609
Aysma, Hessel 1578-1580, 1585

Baerdt, Dirck Hobbes van 1608-1609
Beyma, Livinus van 1581
Boner, Albert Evertsz 1586-1587
Boner, Eke Evertsz 1602 (?), 1604-1605, RvS 1602-1604
Botnia, Julius van 1582-1585
Botnia, Syts van 1607, RvS 1605-1607, 1611-1613
Bouricius, Hector van 1628, 1632
Burmania, Rienck van 1622-1625, 1632-1633, RvS 1625-1628
Burmania, Taco van 1616-1618, RvS 1614-1616

>> begin

Cammingha/Kammingha, Wytze van 1582-1585, 1586-1587, 1588-1589, 1591-1592, 1604-1606, RvS 1593-1601, 1603-1604

Dekema, Sicke van 1607-1609
Donia, Keympe van 1588, 1607-1608, 1611-1613, 1622, RvS 1588-1593, 1613-1614, 1619-1622
Douma, Erasmus van 1579
Doyem, Orck van 1582, 1586, 1622, 1632

Eysinga, Gellius van 1628-1631
Eysinga, Tzjalling van 1599

Feitsma, Jelger van 1585, 1609, 1612
Fockens, Hepco 1607
Foegelsanck, Dirck 1579
Franckena, Abel 1580, 1594-1601, 1631-1632, RvS 1630-1631
Fransz, Frans 1616, RvS 1614-1616

Gravius, Martinus RvS 1635-1637

>> begin

Haersolte 1628 (?)
Harinxma, Homerus/Homme van 1633, RvS 1632-1633
Harinxma, Homme van 1632-1633
Hiddema, Goslick 1580, 1583
Hillema, Gellius 1607-1609, 1612
Hottinga, Dominicus 1633-1636
Hottinga, Hero van 1601-1604, 1612, RvS 1604-1605
Hottinga, Johan van 1593-1599

Idzaerda, Homme van 1622
Idzerda, Meynert 1607-1609
Inthiema, Frederik van 1623-1624, RvS 1625-1626

Jacobsz, Jacob 1580-1581
Jelstanus, Gellius 1579
Jongema, Laes van 1585, 1607-1610, RvS 1610-1611
Jongestal, Gellius van 1607-1608, 1610-1611, RvS 1608-1610
Juckema, Epe 1605-1607, RvS 1607-1608

Lamberti, Joachimus 1632
Lycklama, Esias 1626-1627, 1633-1634, RvS 1634-1636
Lycklama, Marcus 1601-1604, 1612-1616, 1619-1622, RvS 1616-1619, 1622-1624

>> begin

Martena, Duco van 1580, 1588-1591
Montzima, Jan 1582-1584

Nanninga/Nannings, Jan 1617-1619, RvS 1619-1620
Nytzen, Marten van 1577-1578

Obbes, Obbe 1617
Oenema, Tinco 1607-1610, 1622, 1628, RvS 1610-1613, 1628-1630
Oosterzee, Christiaen van 1607, 1618-1619, 1625-1626, RvS 1604-1607, 1624-1625

Potter, Sjoerd 1622-1623, RvS 1620-1622

Rinia, Ritske van 1606-1607, 1610-1612, RvS 1607-1610
Roorda, Karel 1581, 1584-1592
Runia, Petrus Joannis 1607-1609

>> begin

Saeckma, Johannes 1608-1609, 1622, 1628-1629
Sande, Johan van den 1619, 1634
Scheltema, Scipio van 1630 (?)
Schwartzenbergh, Adam van 1632
Schwartzenbergh, Frederik baron van 1634-1636, RvS 1631-1634
Schwartzenbergh, Georg Wolfgang thoe 1617-1620, 1626
Staeckmans, Willem 1634-1636, RvS 1632-1634
Sytsma, Douwe van 1588

Tatmans, Feycke 1577
Tzjaarda, Schelto van 1577

Ulenborch, Rembertus 1584, 1587-1588

Veltdriel, Pieter Janszoon van 1628-1631, RvS 1626-1628, 1631-1632
Velsen, Willem van 1611-1613, RvS 1613-1614
Vervou, Frederik van 1619-1621, RvS 1616-1619

Walta, Pieter van 1625, 1628, 1631-1633, RvS 1623-1625, 1628-1631

>> begin