>> HOMEpage

's Lands
timmerman, metselaar, steenhouwer
& aanvullingen uit het Archief van het Mindergetal

Bron: Tresoar Nadere Toegang 5.09, 5.10 resp. 5.13
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2016

Landschaps timmerman

1622 3 jan. - De Landschaps timmerman [Quirijn Frederix?] gecommitteert om de Zijl te Bellingwolde te repareren.
1649ca. - Freerk Crijns (Bollemanssteeg; Groot Consentboek 1634-80, 1644-124, 1651-4)
1654 27 april - Syds Oenes (Sint Jobsleen; GC 1650-202, 1655-16; burger 6-12-1649, geb. Welsrijp)
1656 19 sept. - Mr. Aesge Doeckes (Nieuwestad Zz; GC 1654-26, 1667-69)
1669 21 aug. - Doecke Aesges
1700ca. - P.J. Deinema [Pieter Jansen?]
1725 19 mrt. - Wibrandus Deinema
1728 9 mrt. - Laes Hendriks Hardenbergh
.... - Hans Hardenberg †27 okt. 1737, 55 j. (Friezen uit vroeger eeuwen)
1737 7 nov. - Hendrick Hardenbergh
1764 6 mrt. - Cornelis Broersma
1783ca. - Geert van Hoek; 29-11-1784 "gecesseert" wegens "excessen in officie gepleegd""(Toeg. 5 inv.nr. 3162 p. 112)

Landschaps timmerman te Franeker

.... - J. Doitsma
1728 8 april - Joost Gerryts Reitsma
1728 30 april - Cornelis Gerryts

Landschaps metzelaer

.... - Gerrit Joris (Nieuweburen; GC 1611-76, 1636-184)
.... - Sibren/Sybrant Pytters (Bagijnestraat; GC 1638-36, 1670-54)
1661 7 dec. - Melle Sibrants
.... - Pytter Jacobs
1715 10 april - Mr. Jacob Pytters
1727 1 mei - Tiete Hoecke (voor de helft)
1732 30 mei - Marten Hoecke
1740 11 febr. - Claes/Mr. Nicolaes Storm
1762 2 dec. - Y. Fockes

Landschaps metzelaer te Franeker

.... - Mr. Baucke Sickes
1663 7 jan. - Willem Michiels

Landschaps steenhouwer

1621ca. - Jacob Dionysius
1649ca. - Mr. Tiepcke Douwes/Dominici
1653 29 jan. - Sjoerdt Ates Haacma/Haekma († 1678)
1669 6 aug. - Tiaerd/Tjeerd Lous Forsenburg/Vorsenberg i.p.v. overleden Tiebbe Tiebbes, die "landts steenhouwer tot Franeker" genoemd werd in een betalingsordonnantie van 14 maart 1665
1677ca. - Mr. Frans Tiaerds
1697ca. - Jan Thomas Nauta
1714 9 jan. - Berent Storm
1748 6 nov. - Claes Storm

>> begin

Landsfuncties in het archief van het Mindergetal

Bron: Persoonsnamen- en zakenindex op de commissie- en instructieboeken 1587-1808
uit het archief van het Mindergetal, Tresoar Nadere Toegang 5.17
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2017
Archivalia: toegang 5 inv.nrs. 2580 t/m 2589 (= A t/m K)

Landsadvocaat

Dr. Mathias van Viersen, 29 sept. 1617, i.p.v. Isbrandus Eekis B 429
Dr. Theodorus Marssum, 25 maart 1625, i.p.v. Mathias van Viersen B 432
Dr. Theodorus van Scheltinga, 1 mei 1652, i.p.v. Guilelmus Ghemmenich † B 428, D 129
Joannes van Scheltinga, 20 aug. 1653, i.p.v. zijn broeder Theodorus van Scheltinga B 428, D 130
Pibo van Donia [Doma], 6 juni 1659, i.p.v. Joannes van Scheltinga B 428, D 130
Dr. Hieronimus de Blau, 18 juni 1664 F 1
Jacobus Adius, 7 juli 1677, i.p.v. Quiryn de Blau F 369
Joannes Atsma, i.p.v. Jacobus Adius F4
Gysbertus Nauta (tevens fiscaal), 8 juni 1722, i.p.v. Dr. Philippus van Vierssen F 217

Landsbouwmeester

Anthoon van den Hove, 16 sept. 1587 A 8
Joannes Ammama, 29 maart 1610, i.p.v. Anthoon van den Hove † A 172
Symon Cornelis, 12 jan. 1613, i.p.v. Joannes Ammama † A 225 verso
Jacob Lenz, 29 sept. 1617, i.p.v. zijn vader Hans Lenz B 414
Jurien van Viersen, 10 juni 1652, i.p.v. Dr. Wilhelmus Ghemmenich B 296, D 102
Martinus Arnoldi, 23 juli 1681, i.p.v. Tiberius Taecama F 175
zie verder: Bouwmeesters, klerken, ...

Landsdeurwaarder

Cornelis Sybema, 9 april 1627, i.p.v. Titus Jellema † B 434
Hans Hansz. van Mulhuysen, 15 jan. 1659, i.p.v. Albert ter Steege B 436

Landsfiscaal

Carel Pieters a Bonien, 1628 in functie, B 429
Dr. Johan Gravius, 21 juli 1651, i.p.v. Dr. Justinus Royer † B 259, D 112
Gerardus Radis, 14 febr. 1657, i.p.v. Dr. Joannes Gravius † B 260
zie verder: Procureur generaal of fiscaal der Landschappe

Landsijker der gewichten en koornmaten

Jelle Annes, tingieter te Leeuwarden, 2 aug. 1651, i.p.v. Epo Jans † B 404, D 117
Lieuwe Hessels Molentie, mr. wagenmaker te Leeuwarden, 1651 in functie B 405
Melchior Lemmen, 25 maart 1664, i.p.v. Fonger Sickes F 271
Pibe Wiaerda, 16 febr. 1666, i.p.v. Melchior Lemmen B 404
Sicco/Sixtus Siderius, 16 sept. 1675, i.p.v. Pibe Wiaerda B 404
Jan Juckesz., 1693, i.p.v. Gerrit Tjaerds † F 72
IJkmeesters-generaal Friesland (bron: oudegewichtjes.nl)
1656-1659 Funger Sickes
1659-1666 Melchior Lemmen
1666-1675 Pibe Wiaerda
1675-1691 Sixtus Siderius, een lodenblokgewicht uit 1684 (122 gram) bevindt zich in de collectie Internet-museum oudegewichtjes.nl
1691-1693 Gerryt Tjeerds
1693-1702 Jan Juckes
1702-1729 Martinus Simons
1729-1799 Tjetse Taeckes Smedingh
1799-? Claes van Tuinen.
Het ijkmerk Frisia boven twee naar links gaande leeuwen, is het merk van de Friese ijkmeester-generaal. Het komt voor op een pijlgewicht van 16 pond in het Fries Museum te Leeuwarden maar ook op een lodenblokgewicht uit 1684 in de collectie van internetmuseum oudegewichtjes.


M.A. Holtman, Meten en wegen in Friesland, Uithuizen 1994, 42-43
Landschapsytigers of IJkmeesters-Generaal in Friesland
1628-1651 Epo Jans. Kannegieter en Itiger binnen Leeuwarden. Beëdigd op 17 juni en overleden in 1651.
1651-1656 Jelle Annes, tingieter en Itiger binnen Leeuwarden.
1656-1664 Funger Sickes Kannegieter. Hij wordt ijtiger van de wagen en korenmaten genoemd. Op 6 september 1660 krijgt hij een verbod van GS om de waaggewichten te visiteren en te repareren. Zijn rekening wordt niet gehonoreerd en hij is later vrijwillig afgetreden.
1664-1666 Melchior Lemmen, een "eersaam kremer".
1666-1675 Pibo Hebbes Wiaerda. Er is in 1666 eerst sprake van Abe Wiaerda. Pibe Wiaerda wordt ijker der wichten en korenmaten genoemd en hij krijgt consent op 15 maart en 10 augustus om een reis door de Provintie te doen, om de Maten en Gewichten te besichtigen.
1675-1691 Sixtus Siderius, ook geschreven als Sicco Sijderius. Hij woonde op het Heerenwaltje. Hij is op 16 september benoemd en wordt ijker van de Maten, Ellens en Gewichten genoemd. Bij ordonnantie van 16 mei 1679 wordt hem gelast "hem door de gehele Provintie op alle Maten en Gewichten te informeren".
1691-1693 Gerryt Tjaerds. Hij wordt ytighmeester-generaal van de maten en gewichten genoemd en is overleden in 1693.
1693-1702 Jan Juckes, benoemd op 27 april 1693.
1702-1729 Martinus Simonsz. Hij krijgt in 1725 van het stadsbestuur van Leeuwarden de vermaning, geen maten en ellen in de stad na te zien, omdat dit het werk is voor de stadsytiger.
1729-1744 Tjetse Taeckes Smedingh. Op 2 september beëdigd. Hij was koopman van beroep. Blijkens de inventarisatie van zijn goederen uit 1744 na zijn overlijden op 9 juni van dat jaar, een welgesteld man. Hoewel welgesteld, ook hij krijgt (in 1739) van GS het verbod om in de steden en grietenijen te ijken op poene van cassatie.
1744-1785 Claes Aukes van Tuinen. Overleden rond nieuwjaar 1785.
1786-1812 Op dispositie van de Heer L.A.AE. Rengers als eerste Heer van de Zevenwouden werd het ambt van Ytigmeester-Generaal in 1786 begeven aan de persoon van Jan van der Veld. Goedgekeurd door GS met de bepaling dat zijn tractement volgens staatsresolutie van 9 mei 1774 op oude voet gebracht werd en verminderd met 100 Carolus guldens, waarmee hetzelve in 1756 was verhoogd. Dat was nog eens wat anders dan een periodieke verhoging. In 1812 is hij nog Generaal-Ytigmeester, maar toen afgedankt wegens bezuinigingen door de Franse overheerser. De jaartalreeksen op nu nog aanwezige oude maten en gewichten lopen gewoonlijk tot 1811.

Landschaps landmeter

Siuert Aetes Haeckma, mr. landschaps hardhouwer, 15 nov. 1654, i.p.v. Hermannus Radijs † B 411

Landschaps operateur

Mr. Jan Goverts Sierxma, 27 juni 1643, i.p.v. Wilhelmus Royer B 425
Jacobus Lenegra, op 200 's jaars, E 38

Landssecretaris [Ged. St.!]

Dr. Lambertus Beyma, 28 sept. 1625, i.p.v. wijlen Ausonius van Aysma B 331

Landschaps timmerman

Syds Oenes, 28 april 1654, i.p.v. Freerck Krijns † B 417

Landschaps tonnemeester

Pieter Jacobs Marsval, 28 april 1648 en 15 juni 1650, i.p.v. zijn vader B 455

>> begin