>> HOMEpage

Hof van Friesland
PROCUREURS-GENERAAL EN GRIFFIERS

Chronologische en alfabetische naamlijsten
Bewerking van niet eerder uitgegeven aantekeningen door M.H.H. Engels, september 2004


Procureurs-generaal en griffiers alfabetisch * Substituut-

Procureurs-generaal

Bertolomeus Speyaert pg 1515-1518
Cornelis Camerhouwer pg 1518-1527
Karel van der Nitzen pg 1527-1547
Julius van Geele pg 1547-1567
Jan/Joannes Charles/Carolus pg 1567-1576
Jan Dimmer pg 1576-1578
Sibrandus Richaeus pg 1578-1585
Doecke Wyaerda pg 1585-1589
Doecke Teetlum pg 1590-1600
Johannes Saeckma pg 1600-1603
Thomas Herbayus pg 1603-1613
Theodorus Scheltinga pg 1613-1628
Johannes van Scheltinga pg 1628-1637
Wibrandus Geldorpius pg 1637-1659
Anthonius Kann pg 1659-1678/1679
Johannes sr. Beucker pg 1679-1704
Johannes jr. Beucker pg 1704-1742
Pieter Willem Ramaker pg 1742-1749
Petrus Bourboom pg 1749-1780
Elias Wigeri pg 1780-1791
Thomas Wielandt pg 1791-1795
Petrus de Gavere pg 1795
Daniël Hermannus Gzn. Andreae pg 1795-1796
Nicolaas Scheltema pg 1796-1798
Abraham van der Burg pg 1798-1801
Daniël Hermannus Gzn. Andreae pg 1801-1806
Pieter Wierdsma pg 1806-1811

Griffiers

Michiel Hoyer griffier 1515-1519
Philippus Bullant griffier 1520-1524
Simon van der Bauwetten griffier 1524-1541
Arent van Boeymer griffier 1541-1548
Govert van Duvenee griffier 1549-1557
Pieter van Eemskerck griffier 1557-1578
François de Baudimont griffier 1578-1584
Hobbe Baerdt griffier 1585-1591
Buwe Jeltinga griffier 1591-1615
Daniël de Blocq griffier 1616-1617
Bocke/Boccatius Hoppers griffier 1618-1624
Hector van Bouricius griffier 1624-1626
Sebastiaen van Pruissen griffier 1626-1638
Epeus van Glinstra griffier 1638-1659
Suffridus van Boelens griffier 1659-1687
Wibrandus van Boelens griffier 1687-1709
Frederick Sloterdijck griffier 1709-1728
Harmannus Sloterdijck griffier 1728-1739
Henricus Wiardus van Altena griffier 1739-1746
Hans Willem baron van Plettenberg griffier 1746-1752
Isaac van Acronius griffier 1752-1759
Vincentius van Glinstra griffier 1759-1773
Daniël Jacob Adolph Drevon de Montargues griffier 1773-1774
Hendrik van der Haer griffier 1774-1796
Bonifacius van der Haer griffier 1801-1811

>> begin


Procureurs-generaal en griffiers: alfabetisch

>> begin

Acronius, Isaac van * griffier 1752-1759
Altena, Henricus Wiardus van * griffier 1739-1746
Andreae, Daniël Hermannus Gzn. * procureur-generaal 1795-1796
Andreae, Daniël Hermannus Gzn. * procureur-generaal 1801-1806
Baerdt, Hobbe * griffier 1585-1591
Baudimont, François de * griffier 1578-1584
Bauwetten, Simon van der * griffier 1524-1541
Beucker, Johannes sr. * procureur-generaal 1679-1704
Beucker, Johannes jr. * procureur-generaal 1704-1742
Blocq, Daniël de * griffier 1616-1617
Boelens, Suffridus van * griffier 1659-1687
Boelens, Wibrandus van * griffier 1687-1709
Boeymer, Arent van * griffier 1541-1548
Bourboom, Petrus * procureur-generaal 1749-1780
Bouricius, Hector van * griffier 1624-1626
Bullant, Philippus * griffier 1520-1524
Burg, Abraham van der * procureur-generaal 1798-1801
Camerhouwer, Cornelis * procureur-generaal 1518-1527
Charles/Carolus, Jan/Joannes * procureur-generaal 1567-1576
Dimmer, Jan * procureur-generaal 1576-1578
Drevon de Montargues, Daniël Jacob Adolph * griffier 1773-1774
Duvenee, Govert van * griffier 1549-1557
Eemskerck, Pieter van * griffier 1557-1578
Gavere, Petrus de * procureur-generaal 1795
Geele, Julius van * procureur-generaal 1547-1567
Geldorpius, Wibrandus * procureur-generaal 1637-1659
Glinstra, Epeus van * griffier 1638-1659
Glinstra, Vincentius van * griffier 1759-1773
Haer, Bonifacius van der * griffier 1801-1811
Haer, Hendrik van der * griffier 1774-1796
Herbayus, Thomas * procureur-generaal 1603-1613
Hoppers, Bocke/Boccatius * griffier 1618-1624
Hoyer, Michiel * griffier 1515-1519
Jeltinga, Buwe * griffier 1591-1615
Kann, Anthonius * procureur-generaal 1659-1678/1679
Nitzen, Karel van der * procureur-generaal 1527-1547
Plettenberg, Hans Willem baron van * griffier 1746-1752
Pruissen, Sebastiaen van * griffier 1626-1638
Ramaker, Pieter Willem * procureur-generaal 1742-1749
Richaeus, Sibrandus * procureur-generaal 1578-1585
Saeckma, Johannes * procureur-generaal 1600-1603
Scheltema, Nicolaas * procureur-generaal 1796-1798
Scheltinga, Johannes van * procureur-generaal 1628-1637
Scheltinga, Theodorus * procureur-generaal 1613-1628
Sloterdijck, Frederick * griffier 1709-1728
Sloterdijck, Harmannus * griffier 1728-1739
Speyaert, Bertolomeus * procureur-generaal 1515-1518
Teetlum, Doecke * procureur-generaal 1590-1600
Wielandt, Thomas * procureur-generaal 1791-1795
Wierdsma, Pieter * procureur-generaal 1806-1811
Wigeri, Elias * procureur-generaal 1780-1791
Wyaerda, Doecke * procureur-generaal 1585-1589

N.B. Meer gedetailleerde gegevens vindt men in het in 1999 verschenen boek De Heeren van den Raede - Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland.

>> begin


Substituut-procureurs-generaal

Cornelis Camerhouwer
Maximiliaan du Boys 1539 genoemd
Anthonius Colebrant 1544
Engbert Boeijmer 1557
Arent Boeijmer
Gerbrand Aysma ca. 1601
Bote Vrielsma 1625
Gerrit Radijs 1628
Gerhardus Radijs 1637
Sixtus Radijs 1657
Pieter Pesson 1697
Keimpo de Bly 1705
Hubertus Emmenes 1711
Wibrandus Reynalda 1729
Joannes Ruardi 1730
Sipke Tresling 1738
Pijter Heerbels 1787
Carel Lochner 1793

Substituut-griffiers

Barthout Speyert 1525
Steven Nicolai 1555
Mathijs Heymans 1569
Tjaard Heres 1580
Focke Epaeus 1601; 1595 al genoemd
Sebastiaan Pruyssen 1610
Johannes Petri/Petersen 1626
Hermannus Scheerhagen 1649
Henricus Julius Huber 1679
Horatius Vitringa 1688
Martinus Vitringa 1692
Nicolaus Tania 1723
Nicolaus Bonnema 1727
Siericus Tjallingi 1728
Pijter/Petrus Bosscha 1755
Ciprianus Johannes Elsinga 1774
Willem Klazes Ferwerda 1778
Sierk Faber 1785
Pieter Dijxtra 1796

>> begin

Bron: Naamregister der rentmeesters van de domeinen, procureurs generaals en griphiers, sampt van de substituten zoo van procureurs als griphieren, Amsteldam 1748. Geannoteerde exemplaren in Tresoar/PBF: 394 Hs met hs. aantt. van Eduard Marius van Burmania (1700-1789), de vermoedelijke samensteller van de uitgave; 395 Hs met hs. aanvullingen tot 1796.
Sommigen begonnen hun loopbaan bij het Hof als bode, rollarius, deurwaarder. Daarvóór was menigeen klerk bij een raadsheer. Een fraai handschrift was een voorwaarde c.q. aanbeveling. Opmerkelijk is een aantekening van Burmania, die zelf een zeer goed leesbaar, regelmatig handschrift had: Scheerhagen was een desperât scribent, zynde genoegsaam onleesbaar alles wat op de Cancellary van hem voorhanden is.