>> HOMEpage

Bouwmeesters, klerken, ontvangers en secretarissen van Friesland

Naamlijsten bewerkt door M.H.H. Engels, oktober 2004

Bouwmeesters Provincie * Klerken Staten * Klerken Gedeputeerde Staten * Klerken Den Haag * Klerken Rekenkamer * Commiezen-generaal Financiekamer * Rentmeesters-generaal * Ontvangers-generaal * Ontvangers Kloostergoederen * Ontvangers-generaal Consumptiën * Ontvangers-generaal Floreenrente * Ontvangers-generaal Losrenten * Ontvangers-generaal Lijfrenten * Secretarissen Staten * Secretarissen Gedeputeerde Staten * Secretarissen Rekenkamer

Bouwmeesters

 • Hove, Anthoon van den 1587 - 1610
 • Ammama, Joannes 1610 - 1613
 • Cornelis, Symon 1613
 • Lenz, Hans 1613 - 1617
 • Lenz, Jacob 1617 - 1638
 • Hottinga, Gerbrandus 1638 - 1641
 • Ghemmenich, Wilhelmus 1641 - l652
 • Vierssen, Jurien van 1652 - 1679
 • Taecama, Tiberius 1679 - 1681
 • Arnoldi, Martinus 1681 - 1700
 • Ghemmenich, Paulus 1701 - 1705
 • Bertrand, Albertus 1705 - 1721
 • Bruinsma, Joannis 1721 - 1723
 • Clapmuts, Hendrik 1723 - 1737
 • Rodenhuis, Laurentius 1737 - 1738
 • Vitringa, Julius 1738
 • Fenema, Jacobus 1738 - 1739
 • Pierson, Johannes 1739 - 1754
 • Semler, Henricus 1754 - 1782
 • Ypey, Mathijs 1782 - na 1795

Klerken van de Staten

>> begin

 • Everts/Everardi, Arent 1637 - ?
 • Arken, Arent van 1643 - 1663
 • Coerts/Conradi, Hessel(ius) 1646 - 1669
 • Arken jr., Arend/Arnoldus van 1663 - 1669
 • Loudwel, Johannes 1669 - 1710.
 • Drogenham, Johannes 1669 - l694
 • Drogenham, Hermannus 1694 - 1720
 • Dortsman, Hendrik 1710 - 1721
 • Pla, Dr. Abraham le 1720 - 1722
 • Koopmans, Claas Hansen 1721 - 1754
 • Roorda, Jetse 1722 - 1727
 • Idema, Dr. Ennius 1727 - 1751
 • Toutenburg, Tjitse van 1751 - 1776
 • Tholen, Dr. Nicolaas 1754 - 1770
 • Schick, Petrus Adrianus 1771 - ?

Klerken van Gedeputeerde Staten

>> begin

 • Baerdt, Sybrandt (?) 1592* (* = aanvulling uit betalingsordonnanties GS)
 • Gerrits, Jarich 1586 - 1600** (** = aanvulling uit Nadere toegang 5.35: Resoluties GS 1580-1601)
 • Kethele, Willem 1595 - 1600**
 • Mattheuszn., Jan (?) 1599*
 • in 1600 waren er drie*: Wilhelm Kethel(e; wijlen 1621), Tyaerd Doeckes (1596 al; † 1606), François de Swart (1611 nog, 1617 wijlen)
 • in 1622 vier*: Jacob Beyma, Jarich Knijff, Minne Hillebrants (1618 al, 1625 nog), Jan de Witte
 • Gerritszn., Gabriel (?) 1618*
 • Gruyter, Egbert de (1610 en eerder (1606 al?), 1616 wijlen)*
 • Ruysch, Cornelis (1618)*
 • Beijma, Jacob van 1612* (en eerder?) - 1632
 • Dekeman, Hugo 1632 - 1644
 • Douwes, Feicke ? - 1643
 • Hanenburgh, Jelle Hendricks 1643 - 1647
 • Elgersma, Jan 1644 - 1656
 • Feickens, Jacobus 1647 - 1652
 • Eringa, Comelis Fockens 1652 - 1669
 • Kutsch, Gabriel 1656 - 1677
 • Claix, Daniel ? - 1661
 • Aerssen, Johan van 1661 - 1678
 • Gerroltsma, Michael 1669 - 1670
 • Gerroltsma, Dr. Zachaeus 1670 - 1684
 • Kutsch, Dr. Johan Daniel 1677 - 1695
 • Faber, Wibrandus 1678 - 1702
 • Estwerda, Dr. Allardus 1684 - 1694
 • Frieswijk, Hendrick 1694 - 1728
 • Hertoghe, Christiaen de 1695 - 1710
 • Faber, Dr. Martinus 1702 - 1754
 • Fenema, Dr. Abraham 1710 - 1738
 • Frieswijk, Edo Pijtter 1728 - 1760
 • Vitringa jr., Dr. Julius 1738 - 1754
 • Hamerster, Aggeus 1754 - 1757
 • Alema, F. 1757 - 1770
 • Vegelin van Claerbergen, Assuerus 1760 - 1763
 • Vierssen, Hessel Jetse van 1763 - ?
 • Scheltinga, Leonardus Epeus van 1770 - 1795

Klerken ter griffie in Den Haag

>> begin

 • Viglius, Otto 1649 - 1680
 • Ruysch, Hendrik 1655 - 1666
 • Holwegh, Hendrick 1666 - 1669
 • Viglius, Thomas 1669 - 1703
 • Mijtens, David 1680 - 1685
 • Waeijen, Jacob van der 1685 - 1691
 • Waeijen, Dirck van der 1691 - 1731
 • Hoogstadt, Pijtter 1703 - 1731
 • Hoogstadt, Hieronimus Leonardt 1731 - 1764
 • Hoogwerff, Mr. Hendrik J. van 1764 - 1767
 • Fesquet, P.A. 1767 - 1777
 • Daehnen 1777 - 1795

Klerken van de Rekenkamer

>> begin

 • Nicolai, Joannes 1655 - 1671
 • Poutsma, Petrus Nicolai 1671 - 1689
 • Idema, Edo Alma van 1689 - 1716
 • Idema, Bernardus 1716 - 1757
 • Idema, Edo Alma van 1757 - 1770
 • Vitringa, Horatius Martinus 1770 - 1787
 • Vierssen, Martinus van 1787 - 1789 (vgl. Financiekamer)
 • Sminia, Willem Livius van 1789 - ? (vgl. Financiekamer)

Commiezen-generaal van de Financiekamer

>> begin

 • Hagius, Arianus 1642 - 1647
 • Hanenburgh, Jelle 1647 -1651
 • Hittinga, Sibrandus van 1651 - 1671
 • Mensenburgh, Joannes van 1671 - 1689
 • Poutsma, Petrus 1689 - 1702
 • Poutsma, Joannes 1702 - 1711
 • Haer, Daniël van der 1711 - 1721
 • Frisius, Cornelius Franciscus 1721 - 1728
 • Boelens, Wigerus Amhrosius van 1728 - 1740
 • Schick, Johannes 1740 - 1757
 • Hamerster, Agaeus 1757 - 1760
 • Hamerster, Dominicus 1760 - 1774
 • Sytzama, Maurits Pico Diederik van 1774 - 1787
 • Vierssen, Martinus van 1787 - 1789
 • Sminia, Willem Livius van 1789 - ?

Rentmeesters-generaal (rentmeesters der domeinen, ontvangers-generaal der domeinen)

>> begin

 • Rataller, Johan 1520 - 1532
 • Loo, Gerrit van 1532 - 1550
 • Loo, Boudewijn van 1550 - 1587
 • Feytsma, Jelger 1587 - 1619
 • Feytsma, Bocke 1619 - 1621
 • Roorda, Andreas 1621 - 1626
 • Oosterzee, Bernhardus van 1626 - 1629
 • Vierssen, Willem van 1629 - 1635
 • Vierssen, Assuerus van 1635 - 1653
 • Beyma, Conradus van 1653 - 1665
 • Loo, Arent Gerrit van 1665 - 1674
 • Loo, Arent van 1674 - 1679
 • Haren, Willem van 1679 - 1687
 • Tour, David Constantin du 1687 - 1698
 • Westerhuis, Suffridus 1698 - 1717
 • Barels, Albertus 1717 - 1723
 • Wijdenbruch, Pieter Berent 1723 - 1728
 • Idsinga, Harmen Adolph 1728 - 1733
 • Haersma, Hans Hendrik van 1733 - 1759
 • Haersma, Jacob Boreel van 1759 - 1766
 • Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron van 1766 - 1774
 • Rijperda, Rinse 1774 - 1796

Ontvangers-generaal

>> begin

 • Burmania, Hero van 1575 - 1580
 • Jelles, Paulus 1580 - 1581/82†
 • Aylva, Juw 1582 - 1591
 • Dijkstra, Taco 1591 -1598
 • Bootsma, Hessel van 1601 - 1616
 • Botnia, Douwe 1616 - 1617
 • Jongema, Laes van 1617 - 1627
 • Bootsma, Johan van 1627 - 1636; waarnemers 1635-'37 Albert van Aysma, 1635-'36 Willem van Vierssen en 1636-'37 Wybe Gerkes Hoptilla
 • Hiddema, Goslick van 1637 - 1644
 • Grovestins, Frederik van 1644 - 1656
 • Axma, Petrus van 1656 - 1660
 • Walrich, Gerard 1660 - 1669

Ontvangers der kloostergoederen

>> begin

 • Heymans, Matthijs 1578
 • Scheltema, Sixtus van 1580
 • Roorda, Popke 1580
 • Bonteman, Johan 1582 - 1583
 • Huyges, Frans 1582 - 1583
 • Hanya, Dion van 1583 - 1586
 • Roorda, Popke 1583 - 1589
 • Rhala, Johan Henrici 1589 - 1624
 • Scheltema, Frans van 1624 - 1625
 • Aysma, Albert van 1624 - 1638
 • Gualtheri, Gualtherus 1638 - 1650

Ontvangers-generaal der consumptiën

>> begin

 • Runia, Jacobus van 1637 - 1644
 • Scheltinga, Daniël de Blocq van 1644 - 1648
 • Axma, Petrus 1648 - 1656
 • Walrich, Gerard 1648 - 1669
 • Velsen, Willem van 1669 - 1682
 • Ockinga, Sybrand van 1682 - 1698
 • Aylva, Ulbo Hessel van 1698 -1701
 • Hixenius, G. 1701 - 1713
 • Hixenius, Johannes Augustinus 1713 - 1734
 • Burmania, Epo Sjuck van 1734 - 1738
 • Haersma, Eelco van 1738 - 1755
 • Burmania, Willem Fredrik Schratenbach van 1755 - 1758
 • Arnoldi, Barold 1758 - 1766
 • Schwartzenberg en Hohenlansberg, Willem H.T. Camstra baron thoe 1766 - 1774
 • Rijperda, Rinse 1774 - 1796

Ontvangers-generaal der floreenrente

>> begin

 • Ockinga, Hero van 1669 - 1677
 • Ockinga, Sybrand van 1677 - 1698
 • Andringa, Livius Dirk van 1698 - 1744
 • Bouricius, Cornelis Livius van 1744 - 1758
 • Burmania, Willem Frederik Schratenbach van 1758 - 1762
 • Huber, Ulrich Hermanus 1762 -1767
 • Bigot, Charles de 1767 - 1771
 • Schwartzenberg en Hohenlansberg, Frederik Willem van Gendt baron thoe 1771 - 1774
 • Drevon de Montargues, Daniël Jacob Adolph 1774 -1782
 • Nering Bögel, Philip Hendrik 1782 - 1793
 • Bottinga, Jetze Gerbrandus 1793
 • Camper, Adriaan Gillis 1793 - 1795

Ontvangers-generaal der losrenten

>> begin

 • Mejontsma, Petrus van 1669 - 1675
 • Thijssen, Jan 1675 - 1679
 • Beilanus, Gerhardus 1679 - 1700
 • Knock, Johan 1700 - 1718
 • Knock, Gulbartus 1718 - 1762
 • Knock, Bernhardus Hermanus 1762 - 1766
 • Haersma, Jacob Boreel van 1766 -1800

Ontvangers-generaal der lijfrenten

>> begin

 • Frankena, Cornelis 1660 - 1664
 • Wijckel, Johannes van 1669 -1674
 • Wijckel, Hendricus van 1675 - 1677
 • Idsinga, Hermannus van 1677 - 1679
 • Burmania, Sjuck Tjaard van 1679 - 1682
 • Brouwer, Rienk 1682 - 1685
 • Burmania, Sjuck van 1685 - 1699
 • Recalff, Hendrik 1699-1702
 • Wielinga, Everhardus 1702 -1728
 • Wielinga, Epeus 1728 - 1785
 • Plettenberg, Hans Willem baron van 1785 - 1791
 • With, Michiel de 1791 - 1797

Secretarissen van de Staten

>> begin

 • Isbrandi, Eco 1580-1601
 • Aijsma, Auco/Ausonius 1601 -1625
 • Beijma, Jacob van (naast Aijsma)
 • Marssum, Dr. Theodorus van 1626 - 1637
 • Scheltinga, Dr. Livius van 1637 - 1650
 • Doma, Dr. Pibo van 1651 - 1666
 • Schepper, Dr. Isaac de 1666 - 1678
 • Jorritsma, Franciscus 1678 - 1682
 • Huber, Mr. Hermanus 1682 - 1718
 • Huber, Ulrik Jan 1718- 1727
 • Sminia, Mr. Jetze van 1728 - 1770/1771
 • Plettenberg, Hans Willem van 1770 - 1780
 • Sminia, Mr. Arend Johannes van 1780 - 1794/1795

Secretarissen van Gedeputeerde Staten

>> begin

 • Isbrandi, Eco 1579 - 1601
 • Harderwijk, Arent van 1581 - 1586
 • Aijsma, Auco/Ausonius 1601 - 1625
 • Beijma, Lambertus 1625 - 1653
 • Vierssen, Assuerus van 1653 - 1662
 • Vierssen, Gijsbert van 1663-1677
 • Kutsch, Gabriel 1677 - 1679
 • Wijckel, Hendrik van 1679 - 1706/1707
 • Wijckel, Johannes Saakma van 1706/1707 - 1759
 • Wijckel, Hans Hendrik van 1759 - l795

Secretarissen van de Rekenkamer

>> begin

 • Agricola, Joannes 1585 - 1601
 • Claes Cornelisz 1601 - 1619
 • Roorda, N.N. 1619 - 1620
 • Scheltinga, Livius van 1620 - 1637
 • Iepema/Jepema, Hart(es)ius 1637 - 1646
 • Vierssen, Willem van 1646 - 1655
 • Vierssen, Isbrandus van 1655 - 1671
 • Hettinga, Sibrandus van 1671 - 1677
 • Wijckel, Hendricus van 1677 - 1679
 • Glinstra, Hector van 1679 - 1686
 • Sminia, Hessel van 1686 - 1711
 • Blau, Hieronimus (de) 1711 - 1733
 • Haersma, Hans Hendrik van 1733 - 1744
 • Haersma, Cornelis van 1744 - 1783
 • Binkes, Mr. Simon 1783 - 1786
 • Hambroick, Willem Hendrik baron van 1786 - ?

Voor aanstellingsdata etc. zie de gedrukte Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795, Leeuwarden 1998.

>> begin