>> HOMEpage

Alba Ghemmenich 1631-1636

Bron: foto's door Hans Zijlstra en Nykle Dijkstra
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2022 (in bewerking)

Twee alba amicorum van Jacobus van Ghemmenich (ca.1609 - 1662), 13 juni 1637 ingeschreven als advocaat bij het Hof van Friesland, op 24 juni van dat jaar aangesteld tot secretaris van Franeker i.p.v. van zijn broer Wilhelmus; op 21 maart 1662 nog benoemd tot monstercommissaris. Zijn vrouw Catharina van Kingma. Hij overleed 3 oktober 1662, oud 54 jr. - Zijn vader was Paulus (eveneens secretaris van Franeker), zijn moeder Eets, dochter van dr. in de rechten Hans Lens. Jacob studeerde o.a. aan het Gymnasium Illustre (voorloper van de Gelderse Academie) te Harderwijk en maakte een studiereis naar Frankrijk. Aan welke universiteit hij de titel van Mr. in de rechten behaald heeft, is niet bekend; hij wordt Iuris utriusque licentiatus o.a. 1639 genoemd in proclamatieboek Franeker inv.nr. 230 fol. 197v.
Dominicus Cannegieter schrijft in zijn Secretarissen van Franeker 1521-1907 (Tresoar 8293 Hs):
Mr. Jacob van Ghemmenich geboren in 1608, zoon van bovengenoemen Paulus en broeder van den voorgaande [Wilhelmus], J. U. Dr., advokaat voor den Hove van Friesland, benoemd tot secretaris van Franeker 24 juli 1637, welk ambt hij tot zijnen dood in 1662 bekleedde, was Monster Commissaris der provincie Friesland; administrateur van het Proevenhuis (Fran. Arch. no's 912, 1046, 1131), administreerend kerkvoogd (Ald. no. 1079), floreen-ontvanger (Ald. no. 1126) en rentmeester van het Stadscorpus (Ald. no. 1129). Hij was gehuwd met Catharina van Kingma en stierf 3 October 1662, in den ouderdom van 54 jaren, terwijl zijne vrouw hem den 25sten Februari 1682 in den dood volgde. Beide echtelieden zijn in het koor der St. Martini-kerk begraven, alwaar hun grafschrift luidt:
Ao. 1662 den 3den 8bris (Octobris) sterf de Erentph. Achtb. Heer Jacob van Ghemmenich, J.U.D. int leeven mede munster-commisaris van de Provincie ende Secretaris der Stadt Franeker, oudt 54 jaer ende leit alhier begraven.
Den 25 Febr. 1682 sterf Juffrow Catharina van Kingma, wedu[we] van de Heer Jacob van Ghemmenich ende leit alhier begraven.
Op de grafsteen wordt Jacobus dus J.U.D. genoemd, dat is Dr. in de rechten!
Los blad met bijdrage van Marcus Zuerius Boxhornius, 1633, in UB Leiden. Bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een los blad met inscriptie van Festus Hommius! Van Ghemmenich of Gemmenich was secretaris van Franeker. Zijn grafsteen in de Martinikerk Franeker. De rest (ofwel vrijwel het gehele) album (twee zelfs) in collectie Fries Museum (signaturen beginnend met PL).
Inscriptie van Jacobus senior in album Saarda (Tresoar), 52 recto: Jacobus â Ghemmenich ipsis Kalendis Maii / 1607.

het wapen van Jacob van Ghemmenich
30 maart 1631 bijgedragen aan het album amicorum van Frans van der Linden

handtekening:
Jacobus à Ghemmenich
Franagrius Phryso
Angers
Bordeaux
Champigny [ten N van Richelieu]
Den Haag
Emden
Franeker
Groningen
Harderwijk
Leeuwarden
Leiden
Leuven
Loudun [ten ZO van Saumur]
Lusignan [ten ZW van Poitiers]
Marseille
Montpellier
Nantes
Orléans
Paris
Poitiers
Richelieu [nabij Loudun]
Rochelle, La
Rouen
Saintes [ten ZO van La Rochelle]
Saumur
St. Jean d'Angély [ten N van Saintes]
Taillebourg [ten N van Saintes]
Valence

Sorteerbare lijst van inscribenten

voornaamfamilienaamplaatsdatumFM e.a.
G.Ploos van AmstelPictavii16350701[?]PL00478f5
W. v.SandeParis16351009PL00478f6
PaulusCarrensPictaviae16340529PL00478f7
L.[?]BalfourLutetiae Paris.16331025PL00478f9
Wilm[?] vanEwsum[?]Aureliis [= Orléans]16350909[?]PL00478f10
Ulpianus abAylva de Elaerdt [Ulbe van A. geb. Hylaard 1617 Tjessingastate, overl. 1652, begr. Hylaard; 1640 grietman Baarderadeel; 16-6-1631 stud. Leiden, 2-10-1631 stud. Groningen]Aureliis [= Orléans]16350909PL00478f11
Ulpianus abAylvaSainctes16350720PL00478f12
Suffridus abAylva [Sjoerd van A. geb. Rinsumageest 1616, overl. aldaar 1679; stud. Leiden 16-6-1631, grietman Dantumadeel 1656]Santoni16350720PL00478f13
OnnoTamminga [Omlandus, 1636-1648 ontvangergeneraal van Stad en Lande]Saumur16350712PL00478f14
Joh[annes]Schulenborch [in 1652 door de Staten van Groningen afgevaardigd naar de Staten Generaal]Aureliae [= Orléans]16350830PL00478f15
W[ilhelmus]Ghemmenich [broer, de Franeker secr.]Franeq.]16330725/15PL00478f17
Allert[?]Polman [later luitenant-kolonel?]Paris16331024PL00478f18
Johan aWalhorn Deckher Bruxellensis [jurist en dichter volgens Jöcher]Parisiis16331022PL00478f19
Johannes àWijnbergen [Daventriensis volgens Schutte II 1625]Hardervici16330418/08PL00478f20
H[ermannus] àDiepenbrouk [ASF 2881 9-7-1632]Franequerae16330201PL00478f21
Arent vanBolten [geb. Zwolle 1606, sedert 1631 advocaat bij het Hof van Frl., R.K., overleden Lwd. 1666]Frankrijk]16350128PL00478f22
A. van derBurchTaillebourch16320720PL00478f23
JacobusVredenburchSt. Jean d'Angelus16350719[?]PL00478f24
Everardus abHeeckeren [Everhard van H. 1613-1680, ASL ab Heekeren 1-11-1632, 21, jur.; later landdrost Zutphen en raad Hof van Gelre]Leidae16330926PL00478f25
T.SaeckmaLeeuward.16330612PL00478f26
Wilhelmus abHellMassiliae/Marseille16350313 3 idus Mar.PL00478f27
Johan aRijsbergenRichelieu16340423PL00478f28
T.BerckRichelieu16340413PL00478f29
Harman deHellMonspelii16350314PL00478f30
[een van de zonen van raadsheer Petrus: dr. Johannes of vaandrig Tjalling of JacobRunniaLeeuwarden]16330105PL00478f31
Corn[elius] àDulmen [later scholtis te Ermelo?; bezat huis in Donkerstraat te Harderwijk]Harderwijk]16330327PL00478f32
Jurrien Maurissen[/Marrissen]Pannecoeck [in grafregister Harderwijk]Harderwijk]163x0000]PL00478f37
Frederiq deWelderenSaumeurs[= Saumur]16340728PL00478f38
EpoBootsma [later afgevaardigde ter Staten-Generaal]Paris16331023PL00478f39
Caesar de la Muce/[Musse] aremoricus britannusSalmurii [= Saumur]16340808PL00478f40
D.Vignierius [= Vignier]Salmurii [= Saumur]16340809PL00478f41
C. de Lochorst d'AlcemadePictavii16350626PL00478f43
Jacobus deHertogeHardero. Gelr.16330000PL00478f44
O.G.G.Tengnegel[!; Gansneb genaamd Tengnagel]Hardrovici Gelrorum16330302PL00478f45
Lumannus aLauwijck [Lauwyck/Lawick, geb. 1616 Wageningen]Hardrovici16330301 Calend. Mart. PL00478f46
J.WaerseggerSalmurii [= Saumur]16340728PL00478f47
FranciscusBonnotius CheysopolitanoburgundusValentiae [= Valence]16331015PL00478f48
GavinusDalliellSeaumur [= Saumur]16340830PL00478f49
SuffridusVestermanLeeuwarden?]16330000PL00478f50
Hector abEpema [1636 Dr. H.E. secr. Lwd.deel]Aureliis [= Orléans]16331027PL00478f51
H. àJepema J.U.D.Aureliis [= Orléans]16331029PL00478f52
GodefridusCaroli [Harderwicenus volgens Schutte I Leiden]Hardrov.16330328PL00478f53
Claudina Fournier SebusiannaValentiae [= Valence]16331015PL00478f54
GerrardusKreijnck [later burgemeester van Zutphen volgens Schutte I Leiden]Parisiis16351004PL00478f55
PetrusWernerides Rh... G...deGroningae163x0000]PL00478f56
Julius abHarinxma [ASL 18-5-1628, 20, jur.]Leovardiae16330000PL00478f57
A. deLafleurBurdigalae/Bordeaux16350000PL00478f58
Borchardus abOerParisiis163x0000]PL00478f59
MichaelDarmelHard. Gelr. [Noviomagensis volgens Schutte dl. I Leiden]16330210PL00478f60
S.[?]Gouthouven dordracenusLussignan16350530PL00478f61
Matthias deVries Neomago-GelrusPictaviae16341004PL00478f62
J. vanBeveren DordracenusRochelle, La16350712PL00478f63
L. dePaunPictaviae16340917PL00478f64
Gisbertus àDedem [later burgemeester van Zwolle volgens Schutte I Leiden]Parisiis16351004PL00478f65
Gisbertus deWith DordrechtanusLusignan16350531PL00478f66
Franciscus àLynden Neomago Gelr.Harderv. Gelr.16321127PL00478f67
Cornelius àGhemmenich, broer [burgemeester Franeker 1640-'42, '44-'50, '52-'55, '57-'58, '63-'65, Gedeputeerde 1645-1648, lid Generaliteitsrekenkamer 1649-1650, Statenlid 1651 e.v. , overleden 1666]Franeker]163x0000]PL00478f69
Johan[nes]Fabricius Redanus Westphalus [ASF 2882 Reidanus 9-7-1632]Franequeranâ16330201 Calendis FebruariiPL00478f70
GodefridusHoeingiusHard. Gelror.16330326 7 Kal. April.PL00478f78
HaraldusAndreae Nocomius SuecusHardervici16330327 6 Cal. Apr.PL00478f72
AndreasNocomius SuecusHardervici Gelror.16330327 6 Call. April.PL00478f73
ReinhardusBachmannus ex Montanis Dusseldorpiensis Harderv. Gelr.16330330 III. Calend. April.PL00478f74
BernhardusDüker Warendorpensi Westp.Harderv.16330405PL00478f75
BartholdusGoltsmit Zutphano-Gelrus[ASL 1-11-1632, 23, theol.]Leidae16330926[?]PL00478f76
Pompeius[/Poppo] à[/van]Burmania OstendanusLeeuwarden]16330000PL00478f77
Remigius ArumaeusJensma[?] frisiusLovanii16331007PL00478f78
JoannesHeckius [filosoof en medicus (de peste)?]Julio-duni/Logdun. [= Loudun]16340907PL00478f79
Gerardus Ae.HoogeveenChampigni16341206PL00478f80
D.BerdeniusPictavii16350000PL00478f81
Arnoldus van derGraeff Delpho Batavusin urbe Nanetensi [= Nantes]16350801 ipsis Calendis AugustiPL00478f82
AdrianusVerbeeckAndegavi [= Angers]16350800[?]PL00478f83
Gerhardus tenBerge, Groning.Franeq. Frisior.16361124 8 Cal. Decemb.PL00478f84
W[illem] vanGhemmenichFraneker]16310508PL00477f4
Homerus abHarinxma [Homme van H., ASL 18-5-1628, 20, jur., later raadsheer Hof van Friesland]Leeuwarden]16330727 VI Kalend. Augusti stilo veteriPL00477f8
H[ector]Bouricius [raadsheer Hof van Friesland]Leeuwarden]16330000]PL00477f6
JodocusHoeingius/Joost Hoeingh(a) [geb. in Unna (graafschap Mark in Westfalen), rector Latijnse school Harderwijk, aldaar 1637 overleden]Harderwijk]16310907PL00477f7
Mathias àFranckena [1631 lid Raad van State, †1632?]Leovardiae16311004PL00477f9
J[acob van]Beijma, ordin. Frisiae secr. [= secretaris Staten v. Frl.]Leovardiae16311011PL00477f10
A[dolph] van denWaell van Moersbergen [ca. 1570-1636; remonstrant]Doorn, kasteel Moersbergen?]163x0000PL00477f11
volgt aquarel: Mercurius en Fortuna met citaat Simplicius Antiphanes: Της επιμελειας παντα δουλα Domat atque subigit cuncta diligentia
ErnestusBrinck [burgemeester van Harderwijk en bibliothecaris van het gymnasium en de universiteit; hield er drie alba amicorum op na: in tweede daarvan bracht hij voorbeelden van ruim 200 talen en dialecten bijeen; ook verzamelde hij spreekwoorden]Hardervici Sycambrorum16320000[?]PL00477f15
J[ohannes]Lenzius, avunculus = Lentz, oom; advocaat †1640; schreef ook bijdrage in album Julius/Juw van Harinxma Leeuwarden 1628]Leeuwarden]16330000PL00477f16
JoannesNijs [raadsheer Hof van Friesland]Leeuwarden]16330000PL00477f17
AntoniusMatthaeus [jr. 1601-1654, 1628-1634 prof. iur. Harderwijk]Hardervici Gelror.16310905PL00477f18
AntoniusMatthaeus senior [1564-1637; 1625 prof. iur. Groningen]Groningae16310925[?]PL00477f19
Ant[onius jr.]Matthaeus cum [Jacobus] ad nuptias fratris [Wilhelm. Ghemmenich 16.12.1632 x Maria Sagemans Bolsw.] concelebrandi abiretHarderwijk]16321210PL00477f20
ConradusMatthaeus [1603-1638; 1638 prof. med. Geroningen]Groningae16310925PL00477f21
F[redericus]HillamaLeov.16330108PL00477f22
W[ilhelmus]GeldorpiusLeovardiae16330111PL00477f23
Joh. Wilh.SohnLeowardiae16330111PL00477f24
G[uilielmus]Amesius [William Ames, Ipswich 1576 - Rotterdam, begraven 14 november 1633; prof. theol. Franeker 1622]Franeq.]16330117PL00477f25
J[ohannes/Johan]Sandius[/van den Sande]Leovardiae16330104PL00477f26
JoachimusAndreé [raadsheer Hof van Friesland]Leovardiae16330107PL00477f27
JoannesSaeckma [raadsheer Hof van Friesland]Leoverdiae16330108PL00477f28
J[ohannes] deLenz, avunculus [Hans]Leoverdiae16330111PL00477f29
Ja[cob]Lentz, nepo[s]Leoverdiae]16330112PL00477f30
MeinerdHugiusLeovardiae16330112PL00477f31
AdrianusMetius [prof. math.]Franequerae16330113PL00477f32
M[enelaus]Winsemius [prof. med.]Franek. Fris.16330118PL00477f33
Joh[annes]Maccovius [prof. theol.]Franek.16330121PL00477f34
PieriusWinsemiusFranequerae]16330125 VIII Kal. Febr.PL00477f35
Th. deHalewijnHardervici16330209PL00477f36
Johan van derLauwick [Culenburganus volgens Schutte I Leiden]Hardervici16330211PL00477f37
Johannes àWijnbergen [Daventriensis volgens Schutte II 1625]Hardervici16330318PL00477f38
JohannesAlthusius [prof. iuris Herborn, syndicus Bremen]Embdae16330518PL00477f39
HenricusAlting [Emden 1583 - Groningen 1644; prof. theol. Groningen 1627]Groningen]16330531 prid. Cal. JuniiPL00477f40
BernardCoenders van Helpen [1601-1677]in den Haege16330831PL00477f41
PetrusCunaeusLugd. Batavor.16330922PL00477f42
JohannesBogermannusLugd. Batav.]16330925/15PL00477f43
Wilhelm Fridrich zhuNassauLeeuwarden]16330000PL00477f44
Henrich zhuNassau [= Hendrik Casimir I]Leeuwarden]16330000PL00477f45
AymonMonetusAurelianensis [= Orléans]16331030 III Kal. Novemb.PL00477f46
Joh. IsaciusPontanus [Deen, 1571-1639; prof. physices et matheseos Harderwijk]Harde[r]vici Gelrorum16310905 Nonis Septemb.PL00477f47
ArnoldusPenninck [later advocaat fiscaal wegens de Generaliteit in Gelderland]Hardervici Gelrorum16310906PL00477f48
Wilh[elmus]BaudartiusLugd. Bat.16330000PL00477f49
Gedeon deJongHarderwici16330404PL00477f50
AntoniusPiscator, quondam Verbi Divini Minister in Ecclesia Belgica Constantinopoli [in 1628 met zijn bibliotheek teruggekeerd naar de Republiek, begr. 18 mei 1671 Harderwijk]Harderwijk]16330331PL00477f51
Joh[annes Rutgeri]Verbruggen, Eccles. in Putten [1619-1650]Harderwijk?]16330402PL00477f53
MatthiasPasor [1599-1658; 1627 prof. philos. moral. et mathem., 1645 theol. Groningen]Groningae16330604PL00477f54
DanielColonius, Regens Collegii GallobelgiciLugdunae Batavorum16330927PL00477f55
EryciusPuteanus [Venlo 1574 - Leuven 1646; 1606 Leuven opvolger van Lipsius]Lovanii16331007 Nonis Octob.PL00477f56
J[ohannes]Lavinius [1610-1637 conrector, 1637-†1640 rector van de Latijnse school in Harderwijk]Harderwijk]16320812[?]PL00477f57
Lud[ovicus]Cappellen[?], S. Th. et L. Heb. Profess. [Louis Capel(lus) 1586-1658; prof. Hebreeuws Saumur 1613]Salmurii [= Saumur]16340915PL00477f58
[Mozes]Amyraldus, Eccl[esi]ae Salm. Pastor SS. Theol. Professor [Moïse Amyrault 1596-1664; 1633 prof. theol. Saumur]Saumur]16340916PL00477f59
BernardusSchotanus [prof. iuris]Franequerae]16330121[?]PL00477f60
GeorgiusPasor [prof. graec. ling.]Franicae16330224 6 Cal. Febr. PL00477f61
AntoniusWalaeusLugd. Bat.16330924[?]PL00477f62
D.InfrevilleRothomagi/Roüen16350000PL00477f63
Joan[nes]GarniaePictavis16350619PL00477f64
[Johannes]Druetus, ecclesiae Pantonensis pastor [Jean Druet, prof. philos. Saumur 1631-1684]Saumur]16350721PL00477f65
I[saac Paul]Dusoul [predikant te Lusignan van 1620 tot 1649Lusignani Pictorum16350712 4o Idus Jul. PL00477f66
[Jacobus/Jacques]Cottiby [predikant in Poitiers, †1660]Pictavii16350708PL00477f67
JoannesRegiusPictav. = Poitiers]16350709PL00477f68
Ph[ilippus]Vincentius [Philip Vincent, predikant in La Rochelle 1625-1651]Rupellae [= La Rochelle]16350728 V Kal. AugustiPL00477f69
G[ulielmus/Willem]Staackmans [lid Staten Generaal 1634-1636, de Friese Staten 1636-1637, Gedeputeerde Staten van Friesland 1637-†1640]Leeuwarden]16360000PL00477f70
Marcus ZueriusBoxhornius [M.Z. van Boxhorn 1612-1653, bekleedde vanaf 1632 (hij was toen 20) de leerstoel welsprekendheid aan de universiteit van Leiden]Leiden16330924UBL
FestusHommius [Fetse Hommes, Jelsum 1576 - Leiden 1642; theoloog, van 1619 tot 1640 regent van het Statencollege univ. Leiden]Lugduni Bat.16330927KB
Literatuur: O. Schutte, De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen, 1975.

>> begin