>> HOMEpage

Alba amicorum - i.h.b. het album Saarda -
in Tresoar/PBF

album Saarda Bewerking van de tekst bij de tentoonstelling d.d. 20 april t/m 24 juni 2001 in de Provinciale Bibliotheek van Friesland parallel aan de tentoonstelling 'Banden van vriendschap, De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten' in het Fries Museum.
M.H.H. Engels, januari 2003

Behalve enkele vroege uitzonderingen worden alba amicorum gekenmerkt door hun oblong-formaat. Dit dwars-lange formaat had twee voordelen: het boekje kon gemakkelijk op (studie)reis meegenomen worden, met de rug naar beneden in de jaszak gestopt en eruit gehaald worden, en er konden lange dichtregels in geschreven worden! De meeste alba in Tresoar/PBF stammen van studenten aan de universiteit van Franeker. Het zogenaamde "Stammbuch", een wapenboek, is een voorloper, het poëzie-album (Duits: Poesiealbum) een moderne variant van het album amicorum.
Andreae Bangma van den Berg Burmania Conradi Coumans Stickenbuyr de Geest de Haan Habbema Heeren F. Hemsterhuis T. Hemsterhuis Herbell Hooft Inthiema Kruissen Mulder Nauta Roorda Saarda Serrurier Witteveen * Literatuur * Inhoud album Saarda * Register scribenten Saarda * Alba elders in Leeuwarden


album Saarda1.

Album amicorum van Suffridus Saarda. - 1604
Bevat talrijke inscripties o.a. van Franeker professoren, sommige met wapens, en biografische aantekeningen over de familie Staphorsius te Garijp, lopend van 1659-1719. Beschreven door H. Baerdt van Sminia in: De Vrije Fries; dl. 8, p. 231.
505 Hs
Album niet in oblong, maar in staand formaat.
Tentoongesteld: bijdrage van Bovethis ab Herbranda, uit Achtkarspelen, student in de letteren. Met adagium: Dulce bellum inexpertis (Zoet is de oorlog voor hen die hem niet hebben meegemaakt)

2.

Album amicorum van de broers Reynolt en Frederik van Inthiema, legerkapiteins. - 1613
Bevat 91 besch. pp. met namen en opdrachten uit de jaren 1613, 1614, 1622 en 1649, 19 gekleurde wapens en 1 ongekleurd.
Hs 716
Album niet in oblong, maar in staand formaat.
Tentoongesteld: bijdrage van Ernst Casimir Graff zu Nassau en van Wilhelm Fridrich zu Nassau, 1613 resp. 1649

3.>> begin

Album amicorum van Wybrand Symonsz. de Geest. - 1614
Bevat namen, wapens en tekeningen van vele kunstbroeders van de vermaarde Friese schilder, verzameld in Nederland, Rome en Parijs.
Geschenk van jhr. Mr. J.M. van Beijma te Leeuwarden.
506 Hs
Band: zwart leer met goudstempeling (de initialen WS)
Tentoongesteld: bijdrage van Meyndert Pieterss Voscuijl: wapen en lofdicht op de Geest, Parijs 21 juni 1615

album Coumans4.

Album amicorum van Hessel Dominicus Coumans Stickenbuyr, te Franeker. - 1628
Bevat o.a. inscripties van de Franeker professoren J. Maccovius, G. Pasor, A. Metius, M. Schotanus, M. Winsemius en A. Verhel; familieaant. tot 1887, o.a. betreffende: Coumans, De Blocq, Hesseling, Jansen, Keizer, Mellema
Hs 2
Tentoongesteld: bijdrage van Johannes Coumans, academiesecretaris, bij het vertrek van zijn broer naar Leiden, Franeker 29 mei 1629. Afgebeeld: bijdrage van Gale van Galama.

5.

Roorda-album. - 1631
"Stammbuch", wapenboek.
Hs 1316
Band: groen fluweel met zilveren beslag
Tentoongesteld: bijdrage van Orck van Doyem(a).

6.>> begin

Album van Franciscus Hemsterhuis, filosoof, zoon van Tiberius. - 1661
Bruin marokijnen band met vergulde stempels, bevat 343 p., waarvan 112 verspreid beschreven, voorzien van handtek. van vele professoren en beroemde mannen, die Hemsterhuis zowel hier te lande, als in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië leerde kennen.
507 Hs
Tentoongesteld: de bijdrage van zijn wettige broer Siboldus, de medicus, die hem een voorspoedige reis door Duitsland naar Padua wenst; Leeuwarden 12 september 1661.

7.

Album van Tiberius Hemsterhuis, hoogleraar te Amsterdam, Franeker en Leiden, die zorgde voor een herleving van de studie van het Grieks in Nederland. - 1701
Zwart marokijnen band met vergulde stempels, bevat 422 p., waarvan 58 zeer verspreid beschreven, aangelegd in 1701; bevat geen later inschrift dan 1706 en is ook niet buiten Groningen, Friesland en Holland gebruikt.
508 Hs
Tentoongesteld: bijdrage van de predikant Franciscus Valentijn, Dordrecht 6 november 1701, met Maleis, Arabisch en Perzisch.

8.>> begin

Album amicorum Frederik Hessel/ Hobbe Unia van Burmania. - 1762
Hs 898
Het album is van Hobbe, de schuifdoos vermeldt de naam van Frederik en het jaar 1761.
Tentoongesteld: bijdragen van de Franeker studenten van der Ploeg en Tichelaar.

9.

album van den BergAlbum amicorum Thomas van den Berg. - 1762
Bevat 35 beschr. pp. met namen en opdrachten in het Frans, Grieks, Latijn en Nederlands uit de jaren 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770 en 1782, 1 tek. en 1 gekl. wapen.
Hs 1800
Tentoongesteld: afscheidsgedicht van Jan Rutger van Oldenbarneveld voor de toekomstige consul van Messina; Elburg, 29 april 1770.

10.>> begin

Album amicorum van Ludovicus Serrurier te Franeker. - 1764
5733 Hs
Tentoongesteld: bijdrage van de rechtenstudenten F.H. Muller resp. van B.J. MacGalcuddy ??? Lutteken, van het eiland Flevoland, voor hun huisgenoot; Franeker 1 december 1764

11.

Album amicorum van Gajo Andreae, med. cand. - 1767
Hs 286
Tentoongesteld: bijdrage van R. Bertling, stud. theol., resp. Rudolphus Witzenborgh, van Coevorden, eveneens theologiestudent; Groningen 23 april resp. 18 april 1768.

12.>> begin

Album amicorum van Franciscus Rinia van Nauta. - 1767
Hs 915
Tentoongesteld: bijdrage van Is. du Luy, theol., en B. Hengevelt; Franeker 20 mei 1768.

13.

Album amicorum van Murk de Haan, Wynamiensis, ingeschreven als student te Franeker 16 Juni 1778.
Hs 23
Tentoongesteld: bijdrage van S. Teller uit Bolsward, 8 januari 1782.

14.>> begin

Album amicorum van Herman Bernard A. van Kruissen. - 1779
Hs 287
Tentoongesteld: bijdrage van W. Meijerinck, Lingen 1 januari 1780.

album Bangma15.

Album amicorum van Hajo Bangma, S.S.Th. studiosus. - 1780
Bevat 41 beschr. pp. met namen en opdrachten, 3 tek. en 1 muz. fac.
Hs 1023
Tentoongesteld: bijdrage van R.P. de Schiffart. Lit. Hum. Stud., Rinsumagesius Frisius; 20 (of 29?) mei 1782. Met aquarel van Tjaerdastate(?), de stins te Rinsumageest die in 1834 is gesloopt; de afbeelding kan ook geheel of gedeeltelijk fictie zijn.

16.>> begin

album MulderAlbum amicorum van Aen (Arend) en Haye Mulder, kasteleins van het studenten-koffiehuis annex kolfbaan de Boniastins te Franeker - 1783
Het album bevat 169 p. inschrijvingen, bijna alle van studenten. - Met reg.
1097 Hs
Tentoongesteld: het titelblad, geschilderd door de rechtenstudent R.O. Nauta, met de attributen van het kolf- en het biljartspel. Randschrift: De weereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel - R.O.N. anno 1783.
Lit.: Een kolfje naar zijn hand. In: De Tweebakstrommel, 13e jaargang, no. 10, december 1982, blz. 47-51.

17.

Album amicorum van Petrus Johannes Conradi. - 1796
Incompleet.
Hs 1484
Tentoongesteld: bijdrage van Jacobus Wesselius, SS. Th. Stud. Leovardia Frisius; Franeker 28 september 1796.

18.>> begin

album HabbemaAlbum amicorum van Bokko Harman Habbema, predikant te Oenkerk - 1796
Bevat Lat. en Nederd. verzen voorzien van handtekeningen, vier tek. en twee papieren silhouetten.
album Habbema
509 Hs
bij album Habbema Of de inliggende knipsels bij het album horen, is niet zeker.
Tentoongesteld: bijdrage van Syds T. Banga, Franeker 2 april 1797; met uitbeelding van de vriendschap: voor een vriend steek je je hand in het vuur; vriendschap voor het leven (vgl. zandloper en doodshoofd).

19.

band album HooftAlbum van Gerard Hooft junior. - 18e eeuw. Zonder inscripties: de eigenaar is niet aan het gebruik toegekomen.
174 Hs
Band: rood marokijnleer met goudstempeling.
Waarschijnlijk van Gerrit Hooft, die al op zestienjarige leeftijd (24 maart 1766) secretaris van Amsterdam werd, maar op 28 december 1768 ongehuwd overleed. Deze Hooft was een uitstekend beoefenaar van de Neolatijnse poëzie blijkens Carmina juvenilia Gerardi Hooft junioris. Vgl. v.d. Aa, achtste deel, tweede stuk, blz. 1094.


20.>> begin

album HerbellAmicis ac fautoribus J.F.M. Herbell. - 1771
Album amicorum van Johann Fredrik Mauritz Herbell (1752-1819)
Hs 1820
Geschenk van de Stichting Vrienden van de Provinciale Bibliotheek
Tentoongesteld: bijdrage van H. Marmé, medailleur; Kleef, 29 augustus 1774.21.

Poesie-album van Cornelia Witteveen. - 1857
Hs 1310
Tentoongesteld: band; gezien de spelling Poésie in Frankrijk gemaakt?

22.>> begin

Poëzie-album van Renske Heeren, dochter van Jan Roelof Heeren, hoofd der school te Vrouwenparochie. - 1886
Hs 1809
Geschenk van S.J. van der Meer, Leeuwarden 1984
Tentoongesteld: bijdrage van neef D. Zijlstra resp. zus Grietje Zijlstra.


23.

Literatuur

Alba amicorum : vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden / K. Thomassen eindred. ; met bijdragen van C. Bosters ... [et al.]. - Maarssen [etc.] : Schwartz-SDU, 1990. - 184 p. : ill. ; 26 cm
Uitg. naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het boek in 's-Gravenhage van 8 juni t/m 11 augustus 1990. - Uitg. in samenwerking met het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. - Met lit. opg., reg., samenvatting in het Engels.

H. Baerdt van Sminia, Verslag van eenige alba amicorum uit de XVI en XVII eeuwen. In: Nieuwe Friesche Volksalmanak 6(1858), blz. 114-128; Overzigt van twee Alba Amicorum uit de XVIIde eeuw. In De Vrije Fries 8 (1859), blz. 62-76; Vervolg van het overzigt van de Alba Amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuwen. Blz. 109-138; Vervolg van het overzigt van de Alba Amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuwen. Blz. 209-240.

J. Bosma, Vijf Franeker studentenalba uit de tweede helft van de achttiende eeuw. In: Universiteit te Franeker 1585-1811: bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool. Leeuwarden 1985. Blz. 191-205.
Vier van deze vijf alba bevinden zich in de PBF: Bangma, Conradi, Habbema, Rinia. Op blz. 204-205 een alfabetische lijst van inscriptoren.

De collectie alba amicorum van Van Harinxma thoe Slooten in de Koninklijke Bibliotheek / C.A.J. Thomassen. - 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1999

Twintig verzamelaars over hun hobby: Verzamelen is ook een kunst / Thomas Leeflang. - [Utrecht], Het Spectrum, [1982].
Blz. 64-69: Poëziealbums van Willie Kraaijeveld.

Poëzieplaatjes Uit de verzameling van Jan Bruch.
Uitgave Postgiro/Rijkspostspaarbank [1983].

Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten / Yme Kuiper, Kees Thomassen. - Leeuwarden/Franeker, Fries Museum / Van Wijnen, 2001.
Het betreft de alba van Hiskia van Harinxma (overl. na 1623); Meynard Idzaerda (overl. 1618), jurist; Geertruydt van Engelsteedt (ca. 1583-1643); Homme van Harinxma (overl. 1604), jurist; Homme van Harinxma (1607-1663), jurist; Juw van Harinxma (1607 - na 1647); Pieter van Harinxma thoe Slooten (1610-1669), jurist; Kunera van Douma (overl. 1651); Juliana Roussel (overl. 1669); Joost van Ockinga (ca. 1580), jurist; Hans van Wyckel (1617-1659), jurist.

>> beginOverzicht van de inhoud van het album amicorum van
Suffridus Saarda (1604-1607)

door M.H.H. Engels, Leeuwarden 2000 / internet 2003

>> begin


Inleiding

Het album amicorum van Suffridus Saarda maakt deel uit van de handschriftencollectie van de Provinciale Bibliotheek van Friesland en wordt bewaard onder signatuur 505 Hs. Het album valt op door zijn afwijkende formaat: het is niet oblong. Hoogte x breedte x dikte: 16 x 11 x 3 cm.

Het album bevat de vroegste bijdragen van Franeker professoren.

Suffridus Saarda = Album Studiosorum Academiae Franekerensis (afgekort ASF) 673, 10.10.1601, Suffridus Scipionis, Bolsverdiensis, art. et iur.; APF 11.2.1607, Suffridus Scipiades Saarda, Bolswardiensis, iur. (Promotie bij prof. Timaeus Faber, 11.3; vgl. Ahsmann); advocaat 30 mei 1609.

1-9 recto: familie-aantekeningen Staphorstius

4 recto: Anno 1613

Den 13den Novembris op een Saterdach smorgens voor 6 uyren is mijn l. huysvrouw Tetke Saarda, volgens haer w. vaders optekeninge geboren.

[11.2.1633 verloofd, 10.3.1633 getrouwd met Johannes Staphorstius? De laatste overleed 1652 of 1665 volgens Romein 389]


De albumbijdragen

>> begin

12 verso: Datum Franicker op Schij/ardemahuijs den laesten / Apprilii Anno 1604.

Carolus v. Sternsee


13 verso: [oorspr. afb. rechthoek met daarin ovaal; stukje van het opgeplakte resteert]


14 recto: Franequerae ao 1607, 25 Aprilis,

Henricus Antonii Ner/denus


15 recto: wapen

24 Apr. 1607

Mar. Lycklama à Nyholt / I.C.

> Register scribenten Saarda >> begin


16 recto: gemarmerd


17 verso: [oorspr. afb., ovaal, opgeplakt]; of 17 recto?


18 recto: wapen

J. Sandius [tekst 17 verso; diens broer ASF 434, 9.5.1597, Fridericus Sandius, Arenacius, iur.]

Leovardiae 27 Septemb. / Ao 1604


19 recto: Sibrandus Lubbertus

Fran. ao 1607, 26 April.

> Register scribenten Saarda >> begin


20 recto: wapen

Actum Lewerden den achten / augusti 1604

Hessel van Bootsma / dien olde [tekst 19 verso; 6.5.1601 ontv. gen. van Friesland, voordien sedert 1586 grietman van Idaarderadeel]


21 verso: [oorspr. afb., ovaal, ingeplakt: wapen Henricus Schotanus?]

tekst van S. Saarda 1605: ELEGIA / In obitum praeceptoris mei, qui manes invisens / manum ponere non potuit.


23 recto: Franekerae prid. Calend. / Maii Ao1607

R. Clingbijl Acad. pro tempore Rector

> Register scribenten Saarda >> begin


25 verso: gemarmerd


26 recto: Franequerae / pridie Calend. Mai ao 1607

A. Metius


27 recto: [oorspr. afb., ovaal, opgeplakt]


28 recto: Sixtus Arcerius

Franekerae. Propridie Cal. Maii / MDCVII.

> Register scribenten Saarda >> begin


29 verso: [oorspr. afb., ovaal, opgeplakt]


31 recto: Lollius / Adama

Franekerae. An. MDCVII / XXVII Aprilis


34 recto: T. Faber J.C.


37 recto: Franicae Ao 1607 Maii 2

Rudolphus Artopaeus [ASF 843, 2.10.1604, Rudolphus Artopaei (Emdanus) ecclesiae Franek. pastor]

> Register scribenten Saarda >> begin


38 recto: 2. Maii anno 1607 / Franequerae

Henricus Beilanus

Ecclesiastes


41 recto: gemarmerd


46 recto: wapen [Sternsee?]

album Saarda

> Register scribenten Saarda >> begin


47 recto: anno / 1607 maii 2o

Julius Dominicus ab Hottingha [vgl. ASF 956, 7.11.1606, Dominicus ab Hottingha, Frisius, iur.; ASF 951, 9.10.1606, Dominicus ab Hottingha, nobilis, phil.]


50 verso: gemarmerd


52 recto: Jacobus â Ghemmenich

ipsis Kalendis Maii / 1607


67 recto: gemarmerd


68 recto (tekst 67 verso): wapen

18. / Maii 1605

Bovethis ab Herb/randa M. Achker/spelano-Belga /
SS. ll. stud.
[ASF 570, 12.4.1600, Boetius ab Heerbranda, ex (...)]

> Register scribenten Saarda >> begin


76 verso: gemarmerd


83 recto: H. de Veno


91 recto: gemarmerd


100 verso: gemarmerd


101 recto: wapen

L. a Glins jun. / olim studiosus nunc miles [ASF 775,7.6.1603, Laso a Glins, Franeq., phil. et iur.]


album Saarda112 recto: illustratie:
een student met lauwerkrans, bul en doctorstoga balanceert met Vrouwe Fortuna

Franecrae 10 Maii Ao 1607

Erasmus Andreas Grijph

> Register scribenten Saarda >> begin


117 recto: gemarmerd


album Saarda118 recto: wapen

Sebastianus a Pruijssen I.U.D.

[niet in ASF/APF; promotie 28.4.1606, vgl. Ahsmann]> Register scribenten Saarda >> begin


album Saarda121 recto: wapen

Franek. Fris. / 6o Novemb. anno 1607

Joannes Nys S.i. st.

[ASF 622, 22.4.1601, Joannes Petri Nyss (Nijs), (Franekerensis), theol.


> Register scribenten Saarda >> begin


125 recto: Bolswerdiae

Aemilius Trebatius / MDCXV / XIV Kalendas VIIbreis


126 verso: gemarmerd


143 recto: gemarmerd


152 verso: gemarmerd


153 recto: Arnoldus Grevingius / Cliviacus


169 recto: gemarmerd


170 recto: wapen

Franeq.

F. Aysma [ASF 648, 4.6.1601. Focko ab Aisma, Frisius, iur.]


album Saarda171 recto: wapen

Franeq. ipsis Calend. Maii / an. 1604

Hesselus ab Aijsma [ASF 649, 4.6.1601, Hesselus ab Aisma, Frisius, iur.]


> Register scribenten Saarda >> begin


album Saarda173 verso / 174 recto: Franciscus Austrophorus fri.

Ao 1607, 6 Cal. Maii

Zowel op de linker als op de rechter bladzijde een kader getekend door Austrophorus. Beide kaders zijn leeg; in dat op de rechter bladzijde sporen van een oorspronkelijk ingeplakte afbeelding.


> Register scribenten Saarda >> begin


180 recto: Franneq. / Ao 1606, Die 12. Apri.

Johannes Henricus a / Blomendall, Juliac. [ASF 714, 21.7.1602. Johannes Hendricus a Blomendael, Heussensis, iur.]


185 verso: Johan von Hichtum

Anno 1605


188 recto: Abelus Glins

Anno Domini 1607


194 recto: Ao ChrIstI benIgnI MeDIatorIs [= "MDCIIIIII" = 1606]

Regnerus Barels V.L. / virtus [balk met noten] cat. [ASF 863, 23.4.1605, Holverdiensis, theol.]


196 recto: familie-aantekening


Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia heeft het album uitvoerig besproken in zijn Overzigt van de alba amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuwen, en wel onder nummer X, in De Vrije Fries VIII, 1859, blz. 231-240.

Men raadplege dit "Overzigt" te allen tijde naast mijn "Overzicht".

In aanvulling op Baerdt van Sminia kan ik melden dat Franciscus Jacobi Austrophorus procureur was bij het Hof van Friesland; zijn naam wordt op 27 juli 1598 genoemd in de betalingsordonnanties van Gedeputeerde Staten (Rijksarchief in Friesland).

> Register scribenten Saarda >> begin


Register van scribenten in album Saarda

Adama, Lollius - 31 recto
Aijsma, Hesselus ab - 171 recto
Antonii Nerdenus, Henricus - 14 recto
Arcerius, Sixtus - 28 recto
Artopaeus, Rudolphus - 37 recto
Austrophorus, Franciscus - 173 verso / 174 recto
Aysma, F. - 170 recto
Barels, Regnerus - 194 recto
Beilanus, Henricus - 38 recto
Blomendall, Johannes Henricus a - 180 recto
Bootsma, Hessel van - 20 recto
Clingbijl, R. - 23 recto
Faber, T. - 34 recto
Ghemmenich, Jacobus â - 52 recto
Glins jun., L. a - 101 recto
Glins, Abelus a - 188 recto
Grevingius, Arnoldus - 153 recto
Grijph, Erasmus Andreas - 112 recto
Herbranda, Bovethis ab - 68 recto (tekst 67 verso)
Hichtum, Johan von - 185 verso
Hottingha, Julius Dominicus ab - 47 recto
Lubbertus, Sibrandus - 19 recto
Lycklama à Nyholt, Mar. - 15 recto
Metius, A. - 26 recto
Nys, Joannes - 121 recto
Pruijssen, Sebastianus a - 118 recto
Sandius, J. - 18 recto
Schotanus, Henricus - 21 verso
Sternsee, Carolus v. - 12 verso, 46 recto
Trebatius, Aemilius - 125 recto
Veno, H. de - 83 recto

>> begin


Volgens een opgave van drs. J. Bosma (p.m.) uit Leek bevinden zich in het Fries Museum te Leeuwarden de volgende alba amicorum:

 • 1. Joh. Snecanus 1597 - Hs 112
 • 2. Matthias Schoten 1607 - Hs 113
 • 3. Henricus Rhala 1613 - Hs 114
 • 4. Abel van Bootsma 1614 - Hs 115
 • 5. Joh. van Nypoort 1618 - Hs 116
 • 6. Jacob van Ghemmenich 1633 - Hs 118
 • 7. Rienck van Kingma 1633 - Hs 117
 • 8. Tarquinius Suffridus van Popta 1635 - Hs 119
 • 9. H.A. van Wyckel 1635 - Hs zonder nummer
 • 10. Joh. Henricus Schrammius 1645 - Hs 122
 • 11. Johannes Rhala 1650 - Hs 120
 • 12. Julius van Galama 1672 - Hs 121
 • 13. F.H. van Burmania 1761 - Hs zonder nummer
 • 14. F.J. van Scheltinga 1771 - Hs 123
 • 15. Johannes Stijl 1778 - Hs 124
 • 16. Annaeus Ypey 1779 - Hs 2c
 • 17. J. de Wesselius 1780 - Hs 125
 • 18. A. van Boelens 1781 - Hs 126
 • 19. H. van Sminia 1783 - Hs 128
 • 20. Th.C. Beilanus 1786 - Hs 127
 • 21. Titus van Cammingha 1791 - Hs zonder nummer

>> begin

Literatuur
De alba amicorum van Bootsma, Popta en Nypoort: Overzicht van de schrijvers en data van de inscripties volgens Hs 1672 / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden, Prov. Bibl. v. Frl., 1996. >> internetversie


Ook het album amicorum van Georgius a Burmania maakt deel uit van de collectie in het Fries Museum (PL00465).
In de Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden, d.w.z. in het gemeente-archief = Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), bevindt zich het album amicorum van Rombertus van Ockama, advokaat en in 1649 ontvanger der boelgoederen te Leeuwarden. Vgl. Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden / door R. Visscher. - 's-Gravenhage 1932.
Op blz. 198 wordt onder nummer C 162 het album beschreven: de namen van de scribenten, die in de periode 1638-1640 te Franeker en te Groningen een bijdrage hebben geleverd.


Zie ook Codex Saeckma en album Gabbema ... op deze site.

>> begin