>> HOMEpage

Boeken 1611-1618
1. kramen 2. binder 3. drukker contra verkoper

Bronnen: Wim Dolk († 2016) schaduwarchief HCL recesboek 2696 (f8), 250; aestimatieboek 3466 (z9), 212-239; definitief sententieboek 3181 (o21), 150
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2017

Kramen

[Den 19en Junij 1611]
Andries Willems vader boeckebinder, in persoon, verclaert in huiringe te hebben van Zelis Goverts, seeckere kassen in de Coninxstrate, tot Mei naestcomende voor twaelff gold gls., ende aenneempt deselve onder verbant sijnder goederen, alle vierndeel jaers voor een vierde part te betalen, bij faulte vandien soo hij op den justen tijt elcke vierndeel jaers niet betaelt, dat hij datelijc d'selve cassen geholden sall sijn te ontruymen ende verlaten, ende van sijn gerechticheden van huiringe vervallen sijn, evenwel 't verschenen vierndeel jaer daerinne hij failgieert mede betalen, alles bij poene van condemnatie, ende mach lijden in cas van onwillicheyt door den wachtmr. de facto daerutgeset te worden.
Het hiernaast afgebeelde detail uit een aquarel van Sjoerd Bonga (1794-1865) laat nog een in 1848 bestaande kraam zien in de Koningsstraat op de hoek met de Vismarkt. Aangelegd is de Koningsstraat na 1571, voor het eerst genoemd wordt hij als Stadtsstraete in 1578. Behalve huizen werden daarin kasten aangebouwd, welke laatste in het begin dienden tot gebruik door de kopiïsten van het Hof van Friesland en later tot het veilen van allerlei koopwaren en tot het uitoefenen van handwerksberoepen; Eekhoff II, 327.

>> begin

Binder (en boekverkoper)

Lit.: M.P. van Buijtenen, De bisschop en de boekhandelaar. In: Uit bibliotheektuin en informatieveld, 1978, 40-50; over de - beide uit Zeeland stammende - bisschop Cunerus Petri (Brouwershaven) en boekbinder/-verkoper Pieter van Soutelande, waarbij een bijzondere gang van zaken geschetst wordt t.a.v. de openbare verkoop van een huis op [= t.o.] Cammingahorn, tegenwoordig Grote Kerkstraat Nz 63, een zogenaamde wijnkoop: de koper moest op wijn tracteren. Hoewel Soutelande met zijn bod van 197 goudgulden de palmslag kreeg van Benedictus Franchet, tweede deurwaarder bij het Hof van Friesland, werd laatstgenoemde op 27 januari 1568 bij de definitieve verkoop eigenaar voor hetzelfde bedrag!
De omvangrijke decreetboeken van het Hof zijn strak in perkament gebonden en slaan daardoor niet vlak maar bol open. De gevelsteen nu in de voorgevel van Grote Kerkstraat 216 bevond zich tot de afbraak 1882 in het hoekpand Kleine Hoogstraat Oz / Gr. Kerkstr.
W. Dolk, Een Leeuwarder boekhandelaar timmerde aan de weg: Dirck Alberts en het huis St Jacobsstraat 13. In: De Vrije Fries 90(2010), 129-143; blz. 130-131 over Soutelande.
M. Engels over Hs 737.


INVENTARIS
[212r]
Aestimatie ende warderinge gedaen bij Geert Gysberts ende Auck Pybes gesworen uutdraegsters, sampt inventarisatie ende beschrivinge gedaen bij mij Cornelis Gellius eerste geswooren clercq van de secretarie der stede Leuwarden, ten overstaen van de residerende burgemr. Dr. Lambertus Adius, van alle de goederen bevonden ten huyse van Hylckien Arents Jellema, ende bij Pyter Pyters Soutelande [x 1595, † 1604] in levene boeckebinder ende haer Hylckien tesamen gepossideert, van uut dese staet van goederen behoorlijcke scheidinge gemaect te worden, tusschen haer Hylckien ende Mock Pieters haer dochter bij voors. Pyter nagelaten, alsoo sij Hylckien haer tot een ander echte [1612] begeven heeft met Derck Albertsz. mede boeckebinder. Ende heeft in presentie van deselve Dirck Alberts d'voors. Hylckien den behoorl. boeleedt gepresteert. Actum den 13en Aprilis 1613 voor noen, present Homme Jacobs bode.
[212v t/m 222v in uittreksel getranscribeerd!]
Eerst bedden ende bedtsclederen
[213r]
[213v]
Linnenwerck
[214r]
[214v]
[215r]
Tinwerck
[215v]
Messchenwerck
den 14en Aprilis 1613 voor noen
Coperwerck
[216r]
IJserwerck
[216v]
Steenwerck
Holtwerck
[217r]
nae noen
[217v]
Twe tafereelties 0-10-0
Noch drie tafereelckes 0-15-0
Twe leeukes schilderien 1-4-0
Een Indiaense noodt met een 4ruyterskandeler 0-10-0
[218r]
Twe voogelscorven ende cleine vatkes 0-10-0
Een encketvat ende olt tafereel 0-7-0
[218v]
Geweer
Een pongiaert met een halve lanst ende een velteken t'samen 5-0-0
[219r]
Provisie van cost
Silverwerck
Den 15en Aprilis 1613 voor noen
Juwelen ende Cleinodien, soo van Hylckien Jellema troupenninck ende andersins
[219v]
Golden ringen
[220r]
[220v]
Gerede pen. ten sterffhuyse bevonden 73-10-0
Vaste goederen
Seeckere nieu huys met sijn toebehoren, staende in de Clockstraet, bij Hylckien Arentsdr. Jellema bewoont ende in haer weduelijcke staet gebout
[221r]
Winckelwaren
Ende eerst van verscheiden sorteringe van de pampieren, gestelt op de prijs sooals die selffs staen ende van Amsterdam ontboden ende ingecoft sijn, volgende de brieven ende specificatien van de coopluyden haere eigen handt
(post)pampier
groot mediaensch
nae noen
[221v]
[222r]
[222v]
clein lombarts pampier
Negen boeck pleck ofte beestiaels pampier [boek = 24 vel in elkaar geslagen]
darthien boeck snijelingen
veerthien boeck van 't grootste grau pampier
elleff boeck gelinieert pampier
sesthien boeck beschildert pampier
Noch elleff boeck gecoleurd pampier
[W. Dolk kwam tot ruim 700 gld. voor de papiervoorraad - zie foto]

[223r]
Ongebonden boecken
 • Institutiones Calvini tot 3-0-0
 • Drie Cronijcken van Vrieslandt 't stuck tot 4-10-0
 • Een ongebonden bijbel mette annotatien in folio tot 3-12-0
 • Twe testamenten in quarto t'samen 3-16-0
 • Drie testamenten mette annotatien in groot octavo t'samen 3-0-0
 • Drie cleine testamenties in 24 t'samen tot 1-10-0
 • noch twe testamenten in octavo t'samen tot 1-10-0
 • Noch een testament in 8º met psalmen op noten tot 0-15-0
 • Een testament sonder 't psalmboeck tot 0-8-0
 • Een Lusthoff, Blomhoff ende Emblemata t'samen tot 1-10-0
 • Een beschrivinge van het olt Batavia clein tot 1-0-0
 • 25 Brullofts lietboeckies t'samen tot 1-12-0
 • Een citerboeck tot 0-13-0
 • Een Grieken op- ende onderganck tot 1-5-0
  [223v]
 • Twe boecken elx van vijfftich lustige historien, t'samen tot 0-4-0
 • Twe gedenckweerdige spreucken, t'samen tot 2-1-4
 • Twe Politus ende Anna t'samen tot 0-9-0
 • Schatboeck der historien tot 0-10-0
 • Drie neiuwe ordonnantien t'samen tot 1-1-0
 • Een historie Commenei tot 0-18-0
 • Een Marcus Aurelius tot 0-8-0
 • Een handtboeck ofte cort begryp der kercken tot 3-5-0
 • Een Utlegginge Wilhelmi Perkensi tot 1-2-0
 • Practique ofte werltlijcke oeffeninge tot 0-10-0
 • Een van de t'samensprekinge van 't Gerechte der Coningen tot 1-7-0
 • Een Nederlantse wegcorter 0-5-0
 • Een dictionarium trigelottum tot 1-2-0
 • Drie dixtionarium tregelottum t'samen tot 2-5-0
 • Een nomen-clator 1-6-12
 • Een dixtionarium Cleiani[?] 1-5-0
  [224r]
 • Een testament in grix ende latijn tot 2-0-0
 • Ses Vergilij t'samen tot 2-14-0
 • Seven distica[!] Cathonis tot 0-6-0
 • Een Clenardi tot 0-16-0
 • 15 Colloquia Corderi t'samen tot 2-5-0
 • 3 Horatij tot 0-18-0
 • 4 figuren t'samen tot 0-5-0
 • 1 Contra Calvini tot 0-2-0
 • 1 Quinti Cursij [= Curtij] tot 0-10-0
 • 3 Procedien[?] t'samen tot 0-3-8
 • 3 Methodis t'samen tot 0-3-0
 • 10 rethorica Talei t'samen 0-15-0
 • 3 Puerorum elementa t'samen 0-1-0
 • 2 Civitatis moris t'samen 0-2-0
 • 1 disticha Michaeli tot 0-1-0
 • 6 psalmboecken in 24 op noten t'samen 2-14-0
 • 1 psalmboeck in 16 tot 0-4-0
 • 5 psalmboecken in 32 tot 0-12-8
 • 3 Cristelijcke betrachtingen t'samen tot 0-2-0
 • 9 bedeboecken Haverman[?] t'samen tot 0-18-0
  [224v]
 • 7 Overdenckingen des doodts t'samen tot 0-15-0
 • 1 Marckteicken der kinderen 0-3-8
 • 3 Coren-maties t'samen tot 0-7-0
 • 1 testament in 12 tot 0-6-0
 • 1 Antwoortliet, tot 0-2-8
 • 2 Harderpiepkes t'samen 0-1-8
 • 2 Schriftuyrl. belijdingen, tot 0-1-0
 • 1 Waerschouwinge voor alle mensschen tot 0-4-0
 • 2 beden loffsangen t'samen 0-4-0
 • 2 lietboecken van Lenert Clock t'samen 0-10-0
 • 6 Stockmans rekenboecken t'samen tot 2-14-0
 • 2 rekenboecken van Jcob van de Schuyre, t'samen 0-11-0
 • 1 legendeboeck tot 3-12-0
 • 3 Antwerpse testamenten t'samen 1-10-0
 • 1 Cabinet der gebeden, tot 0-10-0
 • 1 Catholyck handtboeck van de H. Vaders tot 0-10-0
  [225r]
 • 1 Van de corte manier om de siecken te troosten 0-2-0
 • Een letonia [= litanie] van de feestdagen 0-2-0
 • 1 meslietboeck tot 0-3-0
 • 1 Thien geboden tot 0-1-0
 • 4 Leise[?] boecken, tot 0-5-0
 • 1 Sondaeghs schole tot 0-7-0
 • Een Paraphis [= Paraphrasis] Erasmi tot 4-10-0
 • 1 bijbel schrieffpampier in folio tot 4-15-0
 • Een dixtionarium françois ende engels tot 1-2-0
 • 1 boeck van het 2e deel Van Meteren tot 3-0-0
 • 1 bijbel in schrieffpampier 9-0-0
 • 1 bijbel mette text 3-2-0
 • 1 bijbel in octavo 2-0-0
 • 1 testament in 4 text schrieffpampier 1-2-0
 • 1 testament mediaen octava t'samen tot 10-0-0
 • 1 Landtwinnig ofte Veltbou tot 1-4-0
 • 2 testamenten in 8 schrieffpampier t'samen 2-0-0
 • [225v]
 • Een op ende onderganck der Griecken tot 0-15-0
 • Een testament Bies[t]ke[n]s 0-18-0
 • 1 Haechse bijbel in folio tot 6-6-0
 • Noch 1 bijbel in folio tot 4-16-0
 • 1 Cicero orationes in 3 stucken 1-4-0
 • 1 Calepinus van 11 spreucken tot 9-0-0
 • 4 psalmen in 16 tot 0-16-0
 • 6 psalmboecken in 32 t'samen 0-15-0
 • 4 psalmboecken groff in 16 t'samen 1-12-0
 • 6 testamenten Bies[t]ke[n]s in 8 t'samen 2-14-0
 • 24 Therocinium[!] t'samen 3-12-0
 • 12 kinderleren in 4 t'samen 1-16-0
 • 12 Vacabularen in 4 t'samen 0-15-0
 • 12 Donaten t'samen tot 0-12-0
 • 1 boeck latijnse gebeden 0-12-0
 • 1 Civitatis morum tot 0-2-0
 • 1 Guic. Sardijn [= Guicciardini?] tot 6-10-0
  [226r]
 • 6 boeck ABCboecken tot 1-10-0
 • 12 Utterste willen, t'samen 0-15-0
 • 1 Lexicon in 4 tot 5-0-0
 • 1 bijbel Junij tot 9-0-0
 • 2 Hollantse rijm-Cronycken t'samen 2-0-0
 • 11 cleine vocabularen t'samen 0-7-0
 • 1 Vaste gront tot 0-3-0
 • 30 Loffsang ofte gebeden t'samen 0-8-0
 • 3 schriftuyren lietboeckies t'samen 0-4-0
 • 1 Fundament Vredeman 0-4-0
 • 1 Harderpiepken tot 0-1-0
 • 1 Van 'r oude gelooff, tot 0-6-0
 • 1 Der nederlandtse kercken vrijheit tot 0-3-0
 • 3 droomboecken t'samen tot 0-9-0
 • 1 passie ons Heren tot 0-1-2
 • 1 bijbel in Eurts[?] schryffp. tot 4-10-0
 • Noch 2 bijbels in folio saemen tot 8-0-0
 • 12 figuren t'samen 0-12-0
 • 1 Utlegginge Perkinsis 2-0-0
 • 1 Practy[cke] ofte weeklijcke oeffeninge 0-7-0
  [226v]
 • Een Sleidanus tot 4-0-0
 • 1 bijbel in folio tot 3-3-0
 • 2 testamenten in 8 text t'samen 1-10-0
 • 2 testamenten in 4 text 3-0-0
 • 2 bijbels in 4 t'samen 8-0-0
 • 1 bibel Lysfelts 4-6-0
 • Noch 4 Lysfel[t]se bijbels t'samen tot 17-4-0
[227r: blanco]
[227v]
Den 16en Aprilis 1613 voor noen
Gebondene boecken
 • Een bijbel Bieskens schrieffpampier 7-0-0
 • Een Lysfelse bijbel tot 4-6-0
 • Een huysboeck Bullingeri van schrieffpampier tot 5-14-0
 • Een bijbel Fosterman oltdruck 2-10-0
 • Noch een huysboeck Bullingeri tot 4-16-0
 • Een Antwerpse bijbel tot 5-5-0
 • Een Cronyck Franck tot 4-17-0
 • Een Cronyke van Meteren tot 8-10-0
 • Een Cronyck Flavius Josephus tot 5-10-0
 • Een huysboeck Bullingeri van de olde druck tot 5-0-0
 • Een Martelaersboeck tot 3-14-0
 • Een bijbel met een psalmboeck 4-10-0
 • Een bijbel Bieskens clein gemeen pampier 4-5-0
 • Een Postilla [Jodoc.] Nahomi [Nahumi, 1609?] in groot quarto tot 3-5-0
  [228r] Gebondene boecken in quarto met borden
 • Een Martelaersboeck tot 4-0-0
 • Drie bibels met psalmen in 4º 9-0-0
 • Een testament met een psalmboeck slecht pampier t'samen tot 2-0-0
 • 3 testamenten schrieffpampier, het eene beslagen, t'samen 8-18-0
 • Twe testamenten slecht pampier t'samen tot 4-0-0
 • Een halff sleten testament tot 1-15-0
 • 4 testamenten Biestkens goet pampier t'samen tot 7-12-0
 • 3 Pieter Pieters testamenten slecht pampier t'samen tot 4-10-0
 • Een prothocol van Embden tot 10-10-0
 • Een Cathegismus Ursinus tot 2-0-0
 • Een sermoonboeck van de Vasten 1-16-0
 • Een reisboeck tot 1-15-0
 • Een reisboeck tot 1-15-0
 • Een van de tempel onses Heren tot 2-10-0
 • Een halff sleten bijbel tot 3-0-0
  [228v] Gebondene boecken in octavo met borden
 • Een testament ende psalmboeck in groot 8º tot 1-8-0
 • 3 psalmboecken op noten in groot 8º t'samen tot 4-0-0
 • 2 testamenten schrieffpampier in clein 8º t'samen 2-16-0
 • 1 testament met de text in clein 8º tot 1-1-0
 • 5 testamenten met slecht pampier t'samen tot 5-5-0
 • een testament sonder psalmboeck, slecht pampier 0-16-0
 • vier Antwerpse testamenten t'samen tot 3-12-0
 • twe psalmboecken van Allegonde t'samen tot 1-2-0
 • een gulden Arcke tot 1-18-0
 • 2 van de 7 getijden van onse L. Vrou t'samen 1-12-0
 • 2 dictionarien tetregelotten t'samen 2-16-0
 • 2 sinonima t'samen 1-10-0
 • 2 Epistelen Ciceronis tot 1-16-0
 • een Virgilius tot 0-15-0
 • een Grammatica met schone bladen, tot 0-17-0
 • negen grammatica sonder schone bladen t'samen tot 5-8-0
  [229r]
 • vijff Grixse sintaxis t'samen 2-1-0
 • 6 Tirocinia t'saemen 3-2-0
 • 1 Epitome Joannes revisij[?] tot 1-16-0
 • 1 beslagen Bieskes testament 1-0-0
  Nae noen, Gebonden boecken in 12, met borden en haecken
 • 6 cleine testamenten Bieskes in 12 t'samen 3-6-0
 • 7 Minniste lietboecken t'samen 3-16-0
 • 6 psalmboecken groff t'samen 3-18-0
 • 3 psalmboecken op noten t'samen 2-5-0
 • 4 gulden harpen t'samen 2-8-0
 • 1 fransois ende duits psalmboeck tot 0-17-0
 • 1 Cathol. handtboeck van Semen Verpei [= Simon Verepaeus] 0-15-0
 • 1 concordantie 0-15-0
  Gebonden boecken in 16, met borden en haecken
 • 2 testamenten in 16 t'samen 1-2-0
 • 1 psalmboeck op noten in 24 0-12-0
 • 10 psalmboecken in 16 tsaemen tot 3-0-0
  [229v]
 • 6 psalmboecken in 32 t'samen 1-11-0
 • 3 bedeboecken Haverman tot 0-16-0
 • 5 bedeboecken Lenert Clock t'samen 2-0-0
 • 3 Overdenckingen des doodts t'samen tot 0-16-0
 • 1 Marcteken der kinderen Godts 0-6-8
 • 1 Van de navolgenge Christi 0-6-0
 • 3 cleine Catholycke handtboecken t'samen 0-12-0
  Gebonden boecken in parkement in folio
 • Een Flavij Josephus olde druck tot 4-10-0
 • Een naussousche[!] lauwercrans 5-0-0
 • Een Johannes Sleidanus 4-10-0
 • Een Ruterboeck Hans Frederick olt tot 2-0-0
 • Een Bullingerus op de Openbaringe olt tot 1-10-0
  Gebonden boecken in 4º in parckement
 • Een reisboeck tot 1-18-0 Een Janevers[?] testament 2-8-0
  [230r]
 • 2 gulden winckels t'samen 4-4-0
 • 1 Vieruutertse houwert[?] tot 0-19-0
 • 1 dictionarium van fransois ende engels tot 1-14-0
 • 1 Livius secundus met de Visschenier tot 3-2-0
 • 1 Troostspiegel tot 1-10-0
 • 1 Druventros tot 0-6-0
 • het 2. boeck Amadis tot 0-4-0
 • het 5. boeck Amadis tot 0-8-0
 • het 7. boeck Amadis tot 0-7-0
 • het 8. boeck Amadis tot 0-6-0
 • het 9. boeck Amadis ende het 13. boeck Amadis 0-10-0
 • het 14. boeck Amadis 0-6-0
 • het 15. boeck Amadis tot 0-6-0
 • het 16. boeck Amadis tot 0-6-0
 • het 17. boeck Amadis tot 0-6-0
 • Ende voor byntloon 0-18-0
  gebonden boecken in parkement in octavo
 • een dictionarium Ciliani[!] 1-3-0
 • een Orationes Ciceronis in drie stucken tot 2-2-0
  [230v]
 • 2 ordonnantien van Vrieslant 1-3-0
 • 1 dictionarium trigelotten 1-1-0
 • 1 Colloquium Erasmi tot 1-0-0
 • 1 bijbel in 8 tot 2-10-0
 • 4 dictionarien latijn ende duyts t'samen 1-14-0
 • 1 Nederlantsche weghcorter in schapenleer tot 1-6-0
 • 1 tractaet van den Antechrist in schapen 0-10-0
 • 1 Coninckl. geschenck in schapen 0-8-0
 • 1 Homerus Eliadis[!] in schapen 0-7-0
 • 4 Ars notariatus 2 hoorn ende 2 in schapen tot 2-2-0
 • 2 Apologien van den Coninck Jacobus in schapen t'samen 1-1-0
 • 1 Mundus van den onreinen werelt tot 0-15-0
  gebonden boecken in parkement in 12
 • 1 Quintus Cursius[!] tot 0-15-0
 • 2 psalterien Buchenani tot 0-16-0
 • 3 grove psalmboecken tot 1-16-0
  [231r]
 • 1 psalmboeck op noten tot 0-15-0
 • 1 Van den 4 uuttersten houwaert 0-4-0
  gebonden boecken in parkement in 16
 • 5 psalmboecken t'samen 1-5-0
 • 2 Havermans bedeboecken in schapen 0-9-0
 • 1 Van de navolginge Christi in schapen 0-5-0
 • 1 Menne Simons lietboeck 0-10-0
 • 1 Van den brieven van Jacob Keersemaker 0-4-0
 • 5 psalmboecken in 32 t'samen 1-2-0
  gebonden schrieffboecken in schapen in folio
 • 1 schrieffboeck van 5 boeck pampier 1-10-0
 • 1 schrieffboeck van 4 boeck 1-10-0
 • 1 schrieffboeck van 5 boeck 1-15-0
 • 1 schrieffboeck van 4 boeck 1-6-0
 • noch een van 4 boeck 1-8-0
 • noch een van 4 boeck 1-6-0
  [231v]
 • 1 schrieffboeck van 3 boeck 1-5-0
 • 1 schrieffboeck van 2 boeck tot 0-14-0
 • 1 schrieffboeck van 3 boeck 1-2-0
 • noch een van 3 boeck 1-0-0
 • 1 schrieffboeck van 4 boeck 1-4-0
 • noch een van 4 boeck 1-8-0
 • 1 schrieffboeck van 5 boeck 1-10-0
 • 1 langh schrieffboec van 4 boeck 1-0-0
  rollen
 • 13 rollen elc van een boeck t'samen 4-10-0
 • 5 rollen elc van 8 bogen t'samen 0-8-0
 • 3 rollen van anderhalff boeck 1-10-0
 • 20 schrieffboecken in 4º van een boeck t'samen 6-0-0
 • 6 schrieffboecken van 1½ boeck 1-16-0
 • 20 octaven elc van een halff boeck t'samen 4-0-0
  [232r] Latijnse schoolboecken met stive borden
 • 8 Colloquia Corderi met stive overvallen t'samen 2-0-0
 • 12 latijnse donaten t'samen 1-4-0
 • 10 figuren t'samen 1-15-0
 • 6 Ciceronis met pampier t'samen 1-4-0
 • 4 dialectica Lossi t'samen 1-6-0
 • 6 tirocinia t'samen 1-10-0
 • 2 Ovidius de tristibus 0-10-0
 • 3 grixse evangelien tot 1-1-0
 • 2 latijnse Cathegismi met schone bladen, t'samen 0-4-0
 • 2 fabelen Esopi met schone bladen 0-4-4
 • 4 cleine Clenardi t'samen 1-3-0
 • 1 dialectica Rami 0-3-0
 • 1 bijenboeck tot 0-70
 • 4 grote planeet boecken 1-4-0
 • 1 beschrivinge van Italien 0-6-0
 • 1 latijns psalmboeck 1-12-0
 • 1 van 't ketter doem 0-12-0
 • 1 leken weghwijser 0-8-0
  [232v]
 • 1 antwoort liet 0-4-0
 • 1 overdruckinge des doodts 0-5-0
  Vergulden boecken
 • 1 longet schrieffboeck 1-10-0
 • 1 pslamboeck met haken in 12 et noten 1-5-0
 • 1 psalmboeck in hoorn vergult in 12 1-5-0
 • 3 vergulden psalmboecken in 24 heel op noten, een in sloten, een in pap. ende een in parkement deurhouwen t'samen 2-14-0
 • 4 psalmboecken, 2 in pap., 1 in sloten ende een parkement in 16 2-8-0
 • 1 testament in 16 doorhouwen 1-0-0
 • 5 psalmboecken in 32, een in sloten, drie in pap., 2 in [niet beschreven] t'samen 2-10-0
 • 1 Havermans bedeboeck slecht met een plaet 0-7-0
 • 1 bijbeltien met stempels 3-0-0
 • 4 thien-geboden 0-10-0
 • 12 vergulde liedeboecken t'samen 1-10-0
  [233r]
 • 4 bedeboecken t'samen 0-9-0
 • 6 raetselboecken t'samen 0-13-0
 • 3 langwerpige tafelboecken vergult op het leder 0-18-0
 • 2 ander vergulde tafelboecken 0-12-0
 • 5 witte tafelboeckies 0-10-0
 • 5 rode tafelboeckies 0-10-0
 • 5 boeck vergult pampier 1-7-8
  Ander goederen
 • 2 pennemessen 0-4-0
 • 7 leren schriffladen, 4 slechte ende 3 vergulde, t'samen 3-16-0
 • 4 grote holten schrieffladen 0-18-0
 • 5 cleine schrieffladen 0-12-0
 • 1 goltwichte 1-16-0
 • 1 grote loden inctpot mettet manneken [= pennehouder?] 0-14-0
 • 1 viercante inctpot 0-8-0
 • 2 cleine ronde inctpotten 0-6-0
 • noch 1 clein rond inctpottien 0-1-0
 • 1 olde inctpot met 2 piepen 0-3-0
 • 8 santdosen, 4 grote ende 4 cleine 0-10-0
  [233v]
 • 2 elpenbenen signetten 1-3-0
 • 6 cleine schrieffleien 0-18-0
 • 4 hoirne santlepels 0-12-0
 • 1 tafelsackien 0-3-8
 • 6 horene schrieffpennen 1-13-0
 • 12 slechte pennalen t'samen 1-4-0
 • 6 pennalen met tacken aen de encketpotten t'samen 0-16-0
 • 2 dosijn abc borden t'samen 1-10-0
 • 8 cleine linialen 0-2-0
 • 18 middel soorte linialen 0-9-0
 • 3 lange linialen 0-3-0
 • 2 boeck huysbrieven 0-10-0
 • 2½ douzijn rockenbrieven [= beschildert of gevlochten papier] 0-17-8
 • 5 vergulden kokers 2-10-0
 • 2½ pont zegelgaren ende 10 clouwers [= kluwen?] t'samen 3-4-0
 • Een bousiet[?] 1-11-0
 • 6 fleugels 0[?]-2-4
 • 8 geliste leien 4-0-0
 • 6 grote onfine leien sonder listen, 4 cleine fine leien sonder listen, t'samen 3-0-0
  [234r]
 • 3 santcoppen t'samen 0-3-0
 • 4 boeck schilderde brieven 1-0-0
 • noch 8 enckethoorns 0-8-0
  den 17en Aprilis voor ende na noen op 't stellen van de prisen ofte summen gevaceert, die voorgestelt sijn, ende noch als volcht
 • 7 Consten der minnen
 • 1 Minnenspiegel
 • 3 van 't Prieel der amoreusheit
 • 2 van de Slotel der lieffden
 • 5 pestboecken
 • 19 cleine pestboecken
 • 3 van de Grouwelijcke laster der dronck
 • 1 Provet des gelooffs
 • 4 het geestel. clein spongils[?]
 • 14 testamenten van Abigel
 • 17 Cort begryp - dese 11 perchelen bedragen tesmaen 3-8-12
 • 25 slechte historien in pampier ingenayt tezaemen tot 2-0-0
  [234v]
 • Noch aen verscheidene cleine boeckies met slechte omslagen ende in pampier genayt tesamen tot 9-3-0
 • Noch aen vele andere verscheidene cleine sorteringen van boeckies, historikes ende andersins tesamen ter summa van 31-3-8
 • 314 parkementen ommeslagen t'samen 4-19-0
  Den 19en Apilis 1613 voor noen: Goet dat onvolmaect ende underhanden is
 • Een laurencrans tot 4-10-0
 • Ses grammatica met doorsteken pampier t'samen 2-8-0
 • 6 Dialectica Lossi doorsteken met pampier t'samen tot 1-18-0
 • 4 Phrases alle diminutien t'samen 2-16-0
 • 2 psalterium Pughenani [= Bugenhagen?] 0-6-0
 • 1 groot gelist leie tot 2-0-0
  [235r]
 • Twe bijbels in 4º t'samen 6-0-0
 • 6 psalmboecken op noten 3-0-0
 • 10 gulden winckels t'samen 17-0-0
 • 4 Cupidus lusthoff t'samen 2-8-0
 • 2 van de Manier van procederen t'samen 4-0-0
 • 2 Hantfestingen van Amsterdam t'samen 3-12-0
 • 7 caerten op doeck gedaen [= op linnen, satijn of zijde (gedrukt)] t'samen 10-9-0
 • 10 Van de affval der heiligen t'samen tot 5-10-0
 • 5 Fundamenten Minne Simons t'samen 4-0-0
 • aen abbelaten [= wissers?] ende leipennen t'samen 1-6-0
 • aen feren ofte pylcken 308-0
 • aen pennen tot 0-5-0
 • aen parkementen 16-2-0
 • 6 thien geboden tot 0-9-0
 • 3 grote stucken 1-10-0
 • twe slangenspel 0-4-0
 • 194 bladen cunst t'samen 9-5-0
 • 1 beestboeckien 0-6-0
  [235v]
 • 64 bladen t'samen 4-16-0
 • 6 goltsmidtsboeckies 0-18-0
 • 3 dubbelde schorsteenbrieven 0-7-0
 • 3 enckelde schoorsteensbrieven 0-3-8
 • 4 passien 0-4-0
 • 1 out man met een vrijster 0-0-8
 • 10 bladen fijn golt 2-8-0
 • 12 fellen leers t'samen 6-18-0
 • 15 bladen cunst 0-15-0
 • 2 psalmboecken dubbelt 2-0-0
 • 11 hoorne fellen t'samen 8-5-0
 • 2 grote schrijffvellen 0-12-0
 • 9 beslagen in folio 2-15-0
 • 10 beslagen in quarto 1-10-0
 • 2 grote folio slotten 6-0-0
 • noch 40 paer folio slotten 6-0-0
 • 64 paer quarto slotten 2-1-0
 • 60 paer octavo slotten t'samen 1-16-0
 • 17 paer 16 slotten 0-9-0
 • 17 paer in 32 0-6-0
 • 11 paer gedraide octaven 0-9-0
 • 6 paer gedraide in 16 0-6-0
  [236r]
 • 11 paer in 32 tot 0-10-0
 • 1 paer schalen met wichten 1-8-0
 • ½ Deventer garen 0-8-0
 • 35 groteboecken borden 1-19-0
 • 35 encketflessies 0-6-8
 • 16 dubbelde ABCboecken 1-4-0
 • aen farven 1-4-8
 • 1 grote olde latijnse bibel 3-0-0
 • 6 cleine schroeffpennalen 0-15-0
 • 7 bladen golden leer 0-14-0
 • Noch van eenige olde boecken bij Joucke Sioerts wardeert op twaelff car.gln. 12-0-0
  [236v] Boeckebinders gereetschap
 • Alle het boeckebindersgereetschap, als parssen, platen, stempels ende andersins daertoe behorende is bij Joucke Sioertsz. boeckebinder geestimeert op de summa van vijff ende t'seventich car.gls. facit 75-0-0
  [237r] Nae noen
  Inschulden tot proffijt comende ut het groot reeckenboeck
 • Het landtschap is schuldich van geleverde pampieren, pennen, inct, zegelgerei[?], alsmede van arbeitsloon van inbinden ende andersins, volgens de recipissen ende optekeninge int rekenboeck gedaen, d'summa van vijff hondert vijff ende twintich car.gl. ende veertien sts. facit 525-14-0
 • De heren Admiraliteit tot Dockum sijn schuldich volgens de optekeninge int rekenboeck gedaen d'summa van vier ende t'sestich car.gls. ende seven sts. facit 64-7-0
 • Willem van Heteren [convooimeester] 1-11-0
 • Hessel Foppes te Belckum 1-15-0
  uuttet clein rekenboeck
 • Trijntie op Rinsumer geest de wedue van Wiger Bleckma 2-0-0
  [237v]
 • Meiert Meiertsz. 2-10-0
 • Andries Douwesz. 1-14-8
  De inschulden uut het cladboeck bedragen de summa van [ontbreekt]
  Onwisse inschulden
 • Sierck van Hemmema 3-16-8
 • Mr. Lambert Claesz. 1-18-12
 • Hans Urbens [de schilder] 0-18-8
 • De soon van Dirck van Alten 1-8-0
 • Michel Breucker 20-15-0
 • Gale van Galema 1-12-0
 • de schoolmr. tot Hempens 0-9-8
 • Joannes Petri Sannes 3-0-0
 • Dr. Hero a Schingen 14-5-8
 • Frans Meinsma 8-4-0
  [238r]
 • Hessel van Feitsma 7-9-0
 • Cornelis Sickes 0-8-0
 • De cramer in Augustinusgae 0-8-0
 • Dirck Harderwijck 1-18-0
 • Tarquinius 0-18-0
  Utschulden wederom ten laste staende te betalen
 • Cornelis van Lockhorst pampiervercoper tot Amsterdam compt van pampieren vier hondert vier ende t'seventich gl. 14 st. facit 474-14-0
 • Judocus Hondius pampiervercoper In de wackere hont tot Amsterdam compt mede van pampieren acht ende t'sestich car. gl. 12 st. 68-12-0
  [238v]
 • Henrick Lourens boeckvercoper tot Amsterdam compt alles affgetogen salvo calculo 201-16-0
 • Dirck Pietersz. [Pars] mede boeckvercoper to Amsterdam rest noch van boecken ende parkement d'summa van 60-2-8
 • Jan Evertsz. van Cloppenburch mede boeckvercoper tot Amsterdam compt oock van boecken 103-17-0
 • Willem Jansz. [Blaeu] boeckvercoper tot Amsterdam compt mede van boecken 31-9-8
 • Harmen Jansz. [Muller] boeckvercoper tot Amsterdam compt mede 19-14-0
 • Henrickien van Deutekum [wed. Baptista] tot Deventer wonende compt 14-19-0
  [239r]
 • Aen eenen onbekende vrient 3-12-0
 • Noch aen deselvige 6-12-0
 • Abraham van den Rade drucker binnen deser stede compt 9-19-0

>> begin

Drukker contra verkoper

In der saecke hangende voor den gerechte der stede Leuwarden tusschen Henricum Hero Joachimi hem gedragen hebbende als volmacht van Abraham Radaeus boeckdrucker imp[etran]t ten eenre, ende M[agist]rum Gerardum Hardomans geoccupeert hebbende voor Jan Jans Starter ged[aechde] ter andere zijden, d'impt. seyde dat hij tot proffit van den ged. gedruct hadde seecker boeckien geintituleert Auson. Popma I.C. de ordine et usu judiciorum, daervoor de ged. aen den imp. solde betaelen eer hij eenige exemplairen lichte 104 lb. drie strs., ende soo hij daerinne maar 22 £ 10 st. met een halve ordonan. van den Hove bedragende int geheel 45 lb. betaelt hadde, soo resteerde hem noch suiver 81 £ 13 st. waeraen hij niet wetende te geraken, hadde des ged.es pen. onder Dr. Gerryt Blau laeten arresteren, bedragende 54 £. Contenderende dat 't zelve arrest verclaert solde worden vigoreux, ende d'ged. gedoemd t'gedogen dat d'impt. d'zelve 54 £ mach ontfangen ad concurrentem quatitatem ende voorts hem de reste tot 27 £ 13 st. te betaelen ofte contenderen andersins tot betalinge van van de gehele 81 £ 13 st. cum expensis, damnis et interess. D'ged. andtwoorde d'impts angeven in maeten ende voegen expres. te ontkennen, ende alle exemplairen bij hem ontfangen betaelt te hebben, wat anlangde het anroeren van de ordonnan. seyde dat d'ged. uut eigener authoriteit sonder zijn ged.es consent aen Dr. Winsemio daeruut betaelt hadde 15 lb., soodat d'impt. voor d'justificatie ab executione sochte te procederen, te meer soo parthien beyde burgers waren, ende d'impt. soodanige middelen 's Hoffs sententie sochte te illuderen, contenderende doordien tot niet ontfangberheyt ende bij ordine tot absolutie cum expensis. Parthien voorts gedient hebbende tot dupl. incluis ende ad probandum geadmitteert heeft d'ged. d'impts. positien beandtwoort ende d'impt. op d'onbekende twee getuigen beleit, daerop d'impt. een deductie heeft overgelecht ende daermede geconcludeert van de ged. door citatie van gelijcken versocht ende om recht ende expeditie van justitie versocht ende gebeden. N.B. 't Voors. gerecht op alles ripel. geleth in den name ende vanwegen de heerlijckheyt der landtschappe van Frieslandt gehoort den eed van d'impt. tot versterckinge van zijn angeven gedaen, condemneert den ged. d'impt. te betaelen d'summa van negen ende tachtich carolus gls. drie stuivers met d'interessen vandien sedert d'litiscontestatie, mitsgaders in de costen vant proces tot 's gerechts taxatie. Actum den 28en Martij 1618.

>> begin