>> HOMEpage

De bibliotheek van raadsheer
Pieter Runia (1566-1615)

Bron: Familie-archief Van Beyma thoe Kingma, Tresoar toegang 319 inv.nr. 744
Boedelinventaris 21 december 1618, dr. Pieter Runia c[um] u[xore]
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2021

Petrus Runia, zoon van Jan Simonsz. en Ena Pietersdr. Aerntsma, studeerde te Marburg 1587, Genève (de kweekplaats van het calvinisme) 1592 en Bazel 1593 (promotie met een testimonium van Marburg); een getuigschrift (bul) van laatstgenoemde universiteit had het voordeel dat het overal erkend werd, want aldaar was ook na de Reformatie nog steeds een katholieke vorst, de bisschop, kanselier; ingeschreven is Runia er als Petrus Joannis Frisius Leovardiensis (velen zonder familienaam namen pas rond 1600 een achternaam aan); advocaat bij het Hof van Friesland werd Runia in 1593, schepen van Leeuwarden 1595-1597, stadssecretaris 1599-1602, raadsheer in het Hof van Friesland 1602, in 1607 buitengewoon afgevaardigde ter Staten-Generaal voor de onderhandelingen inzake het bestand met Spanje; trouwde 1599 met Doedt van Wyckel († 16 okt. 1618), dochter van raadsheer Tjalling Wyckel en Catharina Coenes/Coenis; hun oudste zoon was dr. Johannes Runia.

Inventarisatie van goederen den 21en
Dec. 1618 ende eenighe volgende dagen
gedaen bij mij Sjoerd Hannia
Raad ordinaris in de Hoove van Vriesl.
ten sterffhuyse van wijlen heeren
Dr. Pieter Runia in leeven
mede Raad ordinaris in den Hoove
voerschreven, ende J. Doed van Wyckel
echteluyden in haer leeven, ten versoecke
van den heeren Simon Runia
meede Gedeputeerde Staat van
Vrieslandt alls Curator ende
respective Tutor oover die
drie kynderen bij d'echteluyden vs.
naagelaeten.
Actum den 21en Dec. 1618

[18v] Actum den 24en Decemb.
Op het studuer
In den eersten twee schilderijen van
wijlen des heeren Runia vader ende
moeder
Noch twee van wijlen Juffr. Doed
Wyckel
Noch twee van wijlen heeren
Runnia ende Juffr. Wyckel selffs
waervan die pennelen toe Jan
Urbeins
schilder ende die listen hier
bevonden
Noch een van wijlen Juff. Wyckels
moeder

[19r] Noch een dood conterfeitinge van de
voerschreven moeder
Noch een van Jan Runnia een der
kynderen
Noch een van een versturffen dochterke
Noch een van de vier Evangelisten
Noch een van een frouwen tronie
hebbende credens in de handt nae
gissinghe Maria Magdalena

[31v] Een koopbrieff in dato
den lesten Junij 1615 waer
bij Pieter Can in sijn qualiteyt
an wilen den heeren Runnia
ende sijn huysfre. het meede
gebruick van seeckere stiegh
met het consent der achter
staende gequoteert met
L.

[53v] Die bulle van de Promotye van den
heren Runnia in Drs. Utre Juris
Basileae met een testimonium
van Marpurg elck in een blicken
ronde langwerpige doosen

>> begin

[62r] Die Librie [scan nr.]
Actum den 5en Jan. 1619 [01]
In den eersten in die groote gaergesloten kasse op d'onderste regel van onderen
1 Een Corpus Glossatum in folio in vijff stucken gedruckt bij Chevallonium
2 Baldus Ubaldus in vier stucken gedruckt
3 Castrensis in Digesta et Codicem in twee stucken gedruckt
4 Consilia Curtii seni[o]ris et junioris in een volumine
5 Salicetus in Digestum Vetus ende Codicem in drie stucken gedruckt
6 Tiraquellus de utroque retractu in een stuck in pergamenten omslach
7 Tiraq. ad leges Connubiales et de privilegiis piae causae inholt gedruckt bij Froben Basel
8 Tiraq. de Nobilitate de Jure primogeniorum bij Froben [02]
9 Guilielmi Benedicti Repet. cap. Rainutius Tractatus de ducatu Normannia elx in een tomo gedr. Lugduni
10 Consilia Cravette Venetiis
11 Cons. variorum libri duo in uno volumine apud haeredes Egenolphi
12 Decisiones Rotae Novae Antiq. et Antiques Lugd. 1555
13 Chassenaeus ad Consuet. Burgundiae Parisiis
14 Mynsingeri Institutiones
15 Titus Livius in groot foli[o] Francof.
16 Novus orbis variorum Basil. apud Hervagium
17 Regn. Praedinii Scholae Basileae
18 Budaei Commentuarum [Commentarii] Grecae linguae
19 Ovidii Fastorum Tristium de Ponto ende tum Ibin cum comment. Basil.
20 Fuccii Harbarius[!] op Nederduits Basil. bij Isingrim
21 Abraham Saurus Dives Notariorum Penus
Op die 2e regel
22 Horatius cum commentariis Dionisii Lambini
23 Bart. de Saxoferrato in swineleer gebonden in vijff stucken
24 Alex. Lectiones in twee stucken
25 Alex. Consilia in twee stucken
26 Zasii opera duobus voluminib.
27 Mascardus de Probationibus Trib. voluminibus Sichardus ad Cod. [03]
28 Wesenbecii Paratitla in perg. kleyn fol.
29 Tesaurus communium opiniorum duobus voluminibus in een boeck
30 Duareni opera in een stuck
31 Pet. Rebuffi commentaria in Constit. regias duob. tomis in een boeck
32 Speculum Durandi in een boeck
33 Did. Converruviae opera in een boeck
34 Ferd. Vasquii de Successionibus in een boeck
35 Commentarii Donelli in twee boecken
36 Donell. ad titt. dig. de Reb. Creditis Jureiurando etc.
37 Ad tit. de verborum obligationibus Ad tit. aliquot et Leges Item ad Libr. 8um Cod.
38 Tractatus variorum de in Integru restitionibus In een boeck
39 Consilia Wesenbecii In een boeck
40 Tib. Deciani Tract. criminalis duobus volum. In een boeck
41 Menochius de Arbitr. Judicum Quaestionib. de Adispiscenda, Retinenda et Recuperanda possessione In een boeck
42 Rembert. Dodonaei Cruidboeck Nederduits gedruckt 1608
Actum den 6en Jan.
Op die darde regell
43 C. Molinaeus in Consuet[ud]i[nes] Parisienses
44 P.C. Brederodii Thesaurus Dictionum et Sententiarum
45 J. Cephali Consilia in vijff boecken [04]
46 A. Gomesius ad Leges Tauri ende Rod. Zuares tsaemen in een boeck
47 Alciat. Brechaeus Formerius de verb. signif. ende P. Faber Ad tit. de reg. Jur.
48 Sim. Schardii Lexicon [juridicum]
49 Ant. Gabr. Romani Commines [Communes] Conclusiones
50 Fr. Holt ad Instit. Observationes ende Admirabiles Responsiones in een boeck
51 J. Bapt. Asinii Practica
52 F. Mantica de confect. ult. voluntatum et Ant. Gomez var. Resolut. in een boeck
53 Andre Fachinei Contr. Juris
54 Pr. Farinacii Practicae criminalis duo libr.
55 Pr. Farinacii Pract. crimin. Pars tertia
56 Nic. Viglii Methodus Juris Controversi met Papier tusschen die bladen
57 Consil. Elb. Leonini ende Fr. Hottomanni in een boeck
58 Jul. Clari Opera
59 Matt. Colerus de Processib. Executivis, de Exceptionibus, de Praescriptionibus
60 Ant. Fabr. Codex Fabrianus
61 Joh. Schneidewinus a Wes. primum deinde Brederodio demum a Gothofredo recogn.
62 Arn. de Reiger Thesaurus Juris
63 Francis. Conanus in swineleer
64 Adr. Gulmanni Symphorema supplicationum tomi quinque In drie boecken [05]
65 Innocentius Super decretales
66 Gabr. Mudaeus ad titt. Pro Socio de Contr. empt. et vend. de act. empti de Pign. et Hyp. de Petitione haered. de actionibus
67 Comm. ad Jus Feudale Fred. Schenck et Fr. Sonsebec.
68 Nic. Boerii Decisiones
69 Jo. Faber ad Institutiones
70 Gobleri Consilia ende Bart. Blareri Repetiti[ones] L. Diffamari In een boeck
71 Corp. Juris Dion. Gothofredi In twee boecken
72 Testam. Novum etc. cuius Graeco [con]textui respondet interp. duae una vetus altera Bezae cum annotationibus Bezae
73 Dionisii Halicarn[ase]i Antiquitat. Rom. ende Com. Tacitus cum Lipsii comment. et curis secundis
74 Eman. van Meterens historie tot den Jaere duysend ende vijff honderd acht ende neegentich
75 Die Vriesche Chronyck
In die vierde regel weesende in Groot 4o
76 Een hoochduitsche Bibel
77 Een francoische Bibel
78 Corpus Juris Canonici. In een boeck
79 M. Ant. Delrio not. et remissiones auctae a P. Brossae In twee stucken hebbende ad Cod. et Novell. pappier tusschen die bladen
80 Codex Theodosianus [06]
81 Azonis summa
82 Ant. Fabri Coniecturarum iuris civ. Libr. viginti ende de Erroribus Pragmaticorum chiliadis pars 3a. In drie boecken
83 Ant. Fabri de erroribus Pragmaticorum pars 1a. ende Pars 2a. In twee boecken
84 Ant. Fabri Chilias absoluta sine pars 4a.
85 Jac. Cuiacius ad Paulum
86 Jac. Cujacii Papinianus In twee boecken
87 Ant. Augustini de legib. et Senatisconsultis cum notis Fulvii Ursini ende P. Fabri Semestria
88 Hart. Pistorii Quaestiones In vijff boecken
89 Die nieuwe ordtie. van Vrieslandt
90 Le grand dictionaire francois Latyn de M. Nicod.
91 Commentaries de Jan Calvyn sur le Concordance ou Harmonie des trois Evangelistes
92 Decis. Rotae Lucensus de aetate minori Quintil. Mandosii Joh. Zangeri de Questionibus et Torturis In een boeck
93 Alder. Mascardus de Interpretatione statutorum
94 Rodol. Botorei et Pet. Matthaei Historiopoliticographia
95 Justi Lipsii Politica Item Monita et exempla politica Item de Constantia In een boeck
96 Aristotelis Organum graecolati[n]um
97 Carole Batte Medicijnboeck [07]
98 Rutg. Rulant de Commissariis et commissione et de testium examinatione
99 Zach. Ursini Quaestiones ad Libri quinque priores Organi Aristotelei
100 Corpus Juris Godefredi doch verclaerde die heere Simon Runnia tselve sijns te zijn
101 Antesignani Institutiones ac meditationes in Linguam graecam
102 Ant. Fabri Conjecturarum libri sex
103 Mre. Gerauld de Maunard [Maynard] Arrests de la Cour de Tholousa [Tholose]
104 Harm. Vulteius ad Institutiones
105 Th[e]ophili Institutiones grece
106 Pet. Heigii Quaestiones
107 Hort. Cavalcanii de Brachio regio
108 Joh. Borcholten de Pactis de usuris et de verborum obligationibus In een boeck
109 Tessauri decisiones Pedemontanae
110 Alv. Valasti [= Alvaro Valasco] decisiones Lusitanae
111 Petri Jacobi Aurele Practica
112 Pet. Costalii Adversarii
In die vijffde regel oeck in 4o
113 Pet. Peckius Ad reg. Juris Canonici
114 Pauli G.F.P.N. Merulae Praxis
115 Joa. Baptistae Schwartzenthaler tractatus ordinis Judiciarii
116 Jac. Cuiacii recitationes in 2um et 4um Decreti [08]
117 Osualdi Hilligeri Donellus Enucleatus In twee boecken
118 Henr. Rosenthali Synopsis Juris Feudalis, et Theses de Processu Jud.
119 Regn. Sixtini de Regalibus
120 Henr. Boceri Disput. ad tres priores partes Pandectarum
121 Henr. Boceri Disputationum classes quinque In vijff boecken
122 Disp. de acq[ui]r[enda] retin[enda] et mittenda possessione et aliae Obrechti Item Eius.
123 Den Tractatus eiusdem de Jurisdictione et Imperio et Regne. Sixtine Tract. de Regalibus
124 Joach. Benst. de Sponse et Matrimoniis
125 Hier. Treutleri Disp. vol. duo In twee boecken
126 Petr. Friderici Mindani de processibus Mandatis et Monitoriis et continentia causarum
127 Dan. Molleri Semestrium libri Quinq.
128 Joh. Godaei Theses
129 Joh. Borcholten Commentaria ad Institutiones
130 Harm. Meurer Tract. de testamentariis sucessionibus
131 Joa. Vaudi Quaestionum variar. lib. duo Item Antonii Contii disput. Juris civilis liber Item Steph. Forcatuli Necuomanteia [Necyomantia] Jurisperiti In een boeck
132 Joannis Roberti Sententiarum Juris libri quatuor. Item H. Donelli opera priora ut de usuris fructibus Mora Pignoribus Aedilitio edicto Evictionibus Probationibus fide Instrumentorum et Testibus In een boeck [09]
133 Jo. Petri de Ferreriis Papiensis Praxis
134 Joach. Mynsing. Observ. centuria sex
135 Fern. Vasqui Illustrium Controversiarum pars prior et posterior
136 Paratitla Wesenbecii
137 N. Everardi Loci argumentorum Legales
138 Virg. Pingizeri Quaestionum Saxonicarum decad. sex
139 Josephi Lud. Assiliensis co[mmun]es Conclusiones Juris
140 Ex Elb. Leonin. praelectiones sive Processus criminalis editus opera Joh. Philippi Steinhausen
141 Lucae Trelcatii L.F. Loci co[mmun]es theologici ende Rod. Goclenii disquisitiones philosophicae
142 Joh. Calvini Institutio Christianae religionis
143 M. Wilhelmi Perkinsii Grondige ende Klare uuytlegginghe over die 12 ar[ticu]len des gelooffs
144 Protocoll van de disputatie tot Leeuwerden tusschen Ruardum Acroni[um] ende Pieter van Ceulen
145 Jean Calvins Institution de la Religion
146 Alex. ab Alexandro Genialium dierum libri sex
147 Chronicon Carionis a Melant. et Peucero expositum et auctum
148 Jacobi Aug. Thuani Historiarum tomi duo In vijff boecken
149 C. Julius Caesar commentarii de bello Gallico Les Oeuvres morales de Plutarq. In twee boecken [10]
150 Les vies de Plutarrq. In twee boecken
151 Jo. Sleidani Comment. de Statu religionis et Reip. Libr. 26.
152 Ruardi Acronii Enarrationes Catecheticae
Actum den 7en Jan. 1619
Op die seste regel weesende in 8o
153 Jacobi Labitti Ant. Augustini et Wolf. Freimonii indices Juris varii Item Brevis enumerati[o] Interpraetum Juris qui ab Irnerio vixerunt
154 T. Beza de Repudiis divortiis et polygamia
155 Joh. Althusii Jurispr. Romana
156 Georgii Remi Nemesis Karulina
157 Jac. Menochii de Praescriptionibus Libri sex In vijff boecken
158 Andri Gayl Practicarum observationum Libri de pace publica Pignorationibus ende de arrestis In drie stucken
159 Jacobi Cuiacii ad varios titulos Pandectarum
160 Ad Africanum
161 Ad tres posteriores libros Codicis
162 De feudis
163 Observationum libri 24
164 Nota ad Instit. ende ad Ulpiani tit.
165 Jacob. Cuiac. de verborum signif. ende de regulis Juris
166 Herm. Vultei Jurispr. Justinianae liber
167 H. Vultei Disceptationum civilium liber
168 H. Vultei Ad tit. Cod. de Jurisdictione et foro competenti
169 Vult. de Feudis [11]
170 Fr. Hottomannus de feudis
171 Joh. Borcholten Commentaria ad consuet. Feudorum
172 P. Peckii Partitio titulorum vs. de reg. Jur. et de verbor. sign. Item J. Cui[acii] Notae ad Instit. et Ulp. tit. It. ad Recept. sent. Pauli Item Nov. Consti. expositio
173 Joh. Roberti Recept. sent. Libri duo Item Controversiarum Libr. Notata Mercatoris ac Libri animadversum Item Notae Roberti ad Notata
174 Fr. de Claperiis et Joh. Longovallii de Imperio et Jurisdictione
175 Justi Reuberi de testibus Methodica tractatio Item Fr. Herculani et Martini de fano Tract. de probanda Negativa Item Weseli Tract. de feudis
176 Fr. Hottom. Quaestiones illustres Item Commentationum in Jus civile libri sex
177 Henri Boceri de Jurisdictione Item Com. in Luni Cod. de famosus Libellus Item Tract. duo feudales
178 Bocer. de Investitura feudi Item de Regalibus
179 Bocer. de Tort. reorum Item de crimine Mayestatis et de fructibus rei alienae Item de Bello et duello
180 Joh. Harprechti Tract. criminalis de processu Judiciario
181 Comment. in titt. Inst. de Justitia et Jure de Jure nat. gent. et civili de Jur. pers. Item Com. de servitutibus Item de Emtione et vend.
182 Com. in titt. 9.10.11. et 12. Libr. 1mi Inst. Item de Jure tutelae et curae [12]
183 Com. in tit. 1um Libr. 2de Instit. Item de Successionibus ab Intestato
184 Comment. in tit. Inst. de Legatis Item de Locatione et Emphytenisi
185 Com. de Procur. et Satisdat.
186 Com. in tit. 6tum Lib. 2di Inst. de usucapionibus Item Henr. Boceri tractatus quaestionum Controversiarum de Jure succedendi in feud.
187 Dan. Venatorii Analysus[!] Methodica Juris Pontificii
188 Tim. Fabri Schotanus redivivus Item Jac. Bouricii Captivus Item Scip. Gentilis de Alimentis
189 Pet. de Ubaldis Tract. de duobus fratribus et aliis sociis. De collectis permitatione beneficiorum Item Fabiani de Monte Tract. de Emptione et vend. Item Fr. Zoanetti de Empt. et vend. Item Casp. Caball. Tractat. de Evictionibus Aemilii Ferretti de Mora et Quod Interest.
190 Albert. Gentilis Disputationum de Nuptiis libri septem
191 De Jure belli Item de Armis Romanis libri duo
192 Balt. Aiala de Jure et officiis bellicis et disciplina militari
193 Tract. de fideiussoribus Privilegiis creditorum excissionibus bonorum discussionibus debitore suspecto et fugitivo Repressali[i]s sequestris
194 Benevenuti Stracchae Tract. Mercatiora et Adiecto Item Joh[ann]i[!] Nider de Contractibus Mercatorum Item Bald. de Constituto. [13]
In de seevende regel meede in 8o
195 Tract. de Bonis Constante Matrimonio ac quaesitis Suares Lopes et Didac. a Segura
196 P. Peckii de testamentis coniugum
197 Viglii Zuichemi in decem titulos Inst.
198 Const. Harmenopuli Promptuarium Juris Civilis latine redditum a Jo. Mercero
199 Jo. Baptista Magonii Cynosura advocatorum
200 Pa[pae] Gregorii Tholosani Tract. de appelationibus
201 Anti Negusantii Tract. de pignaribus et hypothecis
202 M. Ant. Peregrini de Jure fisci
203 M. Ant. Cucchii de Legittima Item Antonii Rubei de querela inofficiosi Item Claudii de Battandier de Legittima parent. b[reviter] etc. Claud. Chifletii de portionibus Legittimis Item Marci Mantua de Legittima filiorum
204 Tract. de secundis nuptiis variorum
205 Ar. Pinelli ad const. Cod. de bonis Maternis Item ad rubr. et l. 2um Cod. de resc. vend.
206 Aurel Corbulus de Jure Emphyteutico
207 Caes. Contardi in L. unicam Codi[cis] si de mom[entanea] poss[essione] fuer[it] app[ellatum]. Item Pet. Peckii de Jure sistendi et manum. injectione
208 Tract. sive repetitiones super L. diffamari Codi. de ingen[uis] manum variorum
209 Nici Valle de rebus dubiis Item Thomae Herbai rerum quotidianarum liber [14]
210 Jo. Ludi Benderi Commentarius in constitutionem Imperii de Revisione Item Responsa super negocio revisorio
211 Caroli Molinei Tractatus commerciorum contractium et usurarum
212 Tract. de successionibus tam ex testamento quam ab Intestato variorum
213 Jo. Oldendorpii Actionum forensium progumnasmata [progymnasmata] in Classes septem distincta
214 Jo. Goeddei Commentarius in tit. de verborum et rerum signif.
215 Ant. Augustini Emendationum et opinionum libri quatuor ad Modestinum sive de Excusationibus Item Lelii Taurelli ad Gallum et legem Velleam Item Jacobi Lecti de poenis Librum Item Mar. Ant. Delrio Repetitio ad L. transigere Cod. de transact. Et ad l. quartus Dig. de diversis reg. Jur. Item Jul. Pacius Ad novum Fid. constitutionum quam et de studiosorum privilegiis
216 Wilh. Zepperi Legum Mosaicarum forensium explanatio
217 Vincenti Carocii Tudertini Tractatus Locati et conducti Item Jo. Garsiae Tractatus de expensis et meliorationibus
218 Bart. Caepolla de Servitutibus
219 Lanfr. de Oriano Tractatus de Arbitris et compromissis Item Bapt. a Sto. Blasio de differentiis inter Arbitrum et Arbitratorem Item Petr. Jacobi Montepessulo de arbitris et arbitratoribus
220 P. Corn. Brederodii Eurematicoon sive cautelarum tomi tres Item Enchiridion cautelarum Judicialium [15]
Nae noen
221 Atlas minor Mercatoris
222 La Bible
223 J. Taffin Traicte de Liemendement [= l'amendement] de vie
224 Joh. Piscatoris volumina duo thesium Theologicarum Item responsio ad elenchos Buscheri
225 Joh. Piscator in Genesin
226 In Exodum Josuam libr. Judicum et Ruth
227 In Leviticum Mineros Deuteronomium
228 In Libros duos Samu. Item in duos Regum
229 In Mateum
230 Analysis Logica libri Lucae qui inscribitur Actae Apostol.
231 In Epistolam ad Romanos Item Aphorismi Christinae religionis
232 In Apocalipsin commentarius
233 A. Sadele Locus de verbo Dei scripto Item de vera peccatorum remissione Item de unico Christi sacerdotio et sacrificio
234 De veritate humanae n[atur]ae Jesu Christe [= Christi] Item de Spirituali manuductione Item de Sacramentali manducatione
235 T. Bezae Psalmarum Davidis et aliorum prophetarum libri quinque argumentis et Latina paraphrasi illustrati ac vario carminum genere expressi
236 Questions et responses Chrestienes
237 Sermons sur La resurrection de Nostre Seignuer
238 Le nouveau testament
239 J. Taffin van die boetveerdicheit des levens [16]
240 Rob. Bellarminus de p[otesta]te summi Pontificis in temporalibus
241 J. Pisc. Expositio capitum catecheseos christinae religionis
242 S. Lub. ad 99 errores Vorstii
243 Perkinsii Gulden Keten Item Gereformeert Catholyck Item Een waerschuwinghe teegen d'affgoderye
244 Regis Angliae Apologia pro Juramento fidelitatis
245 Discours sur les mojeins [= moyens] de bien gouverner contre Machiavel
246 Jacques Espinchar. historie[!] des emperuers Romanus In twie stucken
247 Joh. Goddaei de sequestratione possessionis et fructuum
248 Sib. Lubberti Responsio ad Pietatem Grotii
249 Georg. Buchanani Tzaemenspreeckinghe van het recht der Coningen
250 Regis Angliae Apologia pro Juramento fidelitatis
251 Amand. Polani Sylloge thesium Theologicarum
252 Gellii Snecani Isagoge in nonum caput [Epistolae] ad Romanos
Op het leste bord
255 Ant. Mathei Notae et animadversiones in Instit. Item Jac. Lectii adversus Codicis Fabrianum Τα πρωτα κακοδοξα Item Scip. Gent. de bonis Maternis et secundis nuptiis
253 Tractatus de Privilegiis Renati Choppini Horati Lutii Tiraq. et Cornelii Benucassii
254 Con. Lancelotti Tractatus de officio Praetoris tam in causis civilibus quam criminalibus Item Decurio [17]
255 Jo. Ant. Rubeus querela inofficiose Item Gabr. Palaeolati de Nothis spuriisque filiis
256 Don. ad tit. Instit. de actionibus Item Joan. Zangeri ad tit. de exceptionibus et replicationibus
257 Guil. Hannetonii Tractatus de Judiciorum ordine
258 Gasp. Caballin. de eo quod interest Item Car. Molinei analytica explicatio ad rubr. l. 1am et 2am de verbi oblig.
259 Tractatus de Electionibus novorum praelatorum per Matthaeum Boys Item tractatus de Monitoriis Item de Inhibitionibus Mandosii
260 Bart. Socini Regulae et fallentiae Juris
261 Hieronimi de Monde Tractatus de finibus regundis Item Quinti Mandosii Tract. de Monitoriis
262 Pet. Frideri Mindani ad tit. de acquirenda vel admittenda possessione Item Wesenbecii Comment. de actionibus et Interdictis Item Jo. Petri Molignati Tractatus de Reconventione Item de retentione
263 Nic. Cisneri Comment. ad tit. Inst. de actionibus Item de Exceptionibus Item Hen. Boceri Ad l. 23 de reg. iuris Item de donationibus
264 J. Pacii Enantiophanum centuriae sex
265 Hen. a Suerin [= Heinrich von Schwerin] Quaestionum de usufr. accrescendo liber Item Don. ad tit. de rebus dubiis Item Joh. Borcholten de gradibus item de matrimonio et successionibus ab intestato Item Donel. de eo quod interest [18]
266 Sebastani Vantii Tractatus de Millitatibus processuum ac sententiarum
267 Asc. Clementini de Patria potestate Item Seb. Medicis Tract. Mors omnia solvit
268 Ph. Matthaeus ad tit. Pand. de diversis regulis iuris
269 Joh. Fran. Balbi Taurinensis de Praescriptionibus et repetitio L. Celsus Item Hyer. Muscorni Tractatus de Jurisdictione
270 Joh. Huernii Institutiones Medicinae
271 Praxis Medicinae eiusdem
272 Ant. Guberti Costani de Sponsalibus
273 Ars notariatus dat is Conste ende stile van Notarischap
274 Formulare Instrumentorum
275 Joach. Mynsingeri Scholia ad tit. Inst. de actionibus
276 Din. Muzellanus Ad reg. Juris Pontificii
277 Guidonis Papae Consilia
278 Bart. Cepollae Comment. in tit. Pandect. de Aedilitio edicto Item Consilia criminalia Cepollae
279 Singularia quorundam doctorum collecta a Gabriele Sarayna
280 Theophyli Institutiones Juris grecae
281 Pauli Leonii Patavini Tractatus substitutionum [19]
282 Rolandini Bononiensis Flores ultimarum voluntatum
283 Guidonis Papae Decisiones Gratianapolitanae
284 Guidonis Papae Singularia
285 Joh. Riolani Universae medicinae compendia Item Methodus medendi tam generalis quam particularis
286 Guil. Rondeletii Methodus curandorum omnium morborum
287 Joh. Fernelii Universa medicina
288 Joh. Fernelii Therapeutices universalis r[at]io[ni]s Libr. septem et febri curandarum methodus generalis Item de abditus rerum causis
289 Jos. Quercetani Diaetheticon poluhistoricum
290 Jos. Quercetani Pharmacopoecq [= pharmacopoea]
291 Jos. du Chesne Pourtraict de la Sante
292 Nicol. Abraham Gouvernement necessaire a chacun pour vivre longuement Item La 1e et 2e partie des erruers [= erreurs] populaires touchant la medicinae[!]
293 Pet. Foresty Observationum medicarum libri viginti novem In ses stucken
294 Joh. Cratonis Consilia et Epistolae medicae Item Parva ars medicinalis
295 Roder. a Fonseca de tuenda valetudine Item Ser. Eugal. de Scorbuto
296 Rod. Coclenii de vita proroganda Isaci Salomon Thesaurus sanitatis In een boeck met het voorgaende
297 Joh. Sporischii libri sex de r[ati]o[n]e curandi morbos per bonam diaetam [20]
298 Thomae Fiene de cauteriis libri quinque
299 Joh. Sporischii de r[ati]o[n]e inveniendi composita meditamenta
300 Leonharti Fuchsii Institutiones medicinae
301 Joh. Corasii Miscellaneum libri sex
302 Les Pseaumes de David geheel met noten
303 Les 150 pseaumes de David
[eigendom] van Pieter Runia
geschenk van de auteur [Hugo de Groot]
19 oktober 1613
[thans onder nr. D 469 in de bibliotheek van het
Historisch Centrum Leeuwarden
in perkamenten splitselband, groot 4°, lederen sluitlinten ontbreken
handgeschreven rugtitels in inkt,
oude (liggend: ORD. HOLLAN. & WESTFRIS. PIETAS)
en nieuwere (staand: Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae Pietas,
en van de hand van W. Eekhoff: H. Grotii 1613)]
304 Hug. Grotii Ordinum Hollandiae pietas defensa
305 Joh. Bogermanni Annotationes ad partes priores duas orationis Hugon. Grotii
306 Joh. Piscatoris Notae ad Vorstii unicam collationem
307 Joh. Heurnii de febribus
308 Joh. Heurnii de Morbis in singulis partibus capitis
309 Eiusdem Praxis medicinae nova ratio
310 Marsilii Cagnati de sanitate tuenda
311 Thomae Linacri de emendata structurae latini sermonis libri sex
312 Hadr. Cardinalis de sermone Latine
313 Barti Latomi Epitome Rodolfi Agricolae
314 T. Bezae Responsum ad Brentii Argumenta de omnipraesentia carnis Christ.
315 Een hoochduits boeckien van de belidenisse Lutheri Item een troostboeckie
316 Le nouveau testament
317 Noch een fransois testament [21]
318 Heures de nostre Dame a l'usage de rome welck mijn heer Runnia verklaarde van sijn sal. vaders olde boecken te weesen
319 Le Decameron de Jean Bocace
320 Les pseaumes de David in 18o[!]
321 Heim. Jacobi Het schat der armen oft een dienstlijck medecijnboecxken
322 Tractatus de protestationibus Const. Roggerii Martini de re et Joannis de Agustellis Item de Except. Nepotis de Mantalbano
323 Nicolai Vigelii practica forensis
324 Die olde Ordtie. van Sassen
325 Een beeldenaer van de munte
326 Ordon. van salaris in saecken van Justitie
327 Le nouveau testament avec les pseaumes in decimosexto
In de kleine kas
In den eersten deese naevolgende nieus in pergament gebondene
328 H. Boceri disputationum pars 1a ende pars altera In twee stucken met pappier tusschen de bladen
329 Joh. Harprechti disputationes ad Instituti.
330 Joh. Pisc. in Jobum commentarius Item in Librum Psalmorum
331 Noch in Ecclesiastem Item Jeremiam Item Ezechielem et Danielem
Daernae noch van onderen dese naevolgende
332 Opera Ambrosii
333 Historiae Ecclesiasticae scriptores Graeci a Joh. Christophorsono latine redditi
334 Ecclesiastica historia Magdeburgica in quinque centuriis In drie stucken [22]
335 Opera Basilii
336 Petr. Martius Loci communes
337 Joh. Calvini comment. in psalmos
338 Operum Aristotelis tomus tertius Moralem philosophiam complect.
339 Corporis glossati Pandectarum tres partes vetus Infortiatum et novum Item pars 5en[!] sed desiderantur novem libri Codicis
340 Eguinarii Baronis Instit. iuris civilis
341 Chassaneus ad Consuet. Burgund.
Op het andere bord
342 Joh. Calvini Conciones in Jobum
343 Julii Clari Opera
344 Pet. Johan. Anchorani Quaestiones
345 Caroli Molinaei Consilia et responsa
346 Mich. Grass. Tractatus de Successionibus
347 Xenophontis historia grece et latine
348 Buchanani rerum Schoticarum historia
349 Gabr. Mudaei com. ad titt. Digistorum[!] pro socio de contrahenda emptione [et venditione] de acte empt. et vendit. et de pignoribus
Actum den 8en Jan. 1619
350 Sant. Pagnini Institutiones linguae Hebraice In groot 4o
351 Conr. Gesu Elenchus scriptorum omnium
352 Jo. Emanielis[!] Tremellii Rudimenta hebraicae linguae
353 Dictionarium Chaldaicum
354 Institutiones Juris cum glossis hebraice In twee stucken [23]
355 Mich. Aitsinger Terra promissionis topographice atque historice descripta
356 De libro concordiae admonite Christiana
357 H. Zanchii de religione Christiana fides
358 Paul. Eberi Kalendarium historium
359 Hier. Bastingius in Cathegesin religionis Christianae
360 Ant. Negusanti Tractatus de pign[oribus] et hypthecis In 8o.
361 Piere Viret de La Providence Divine
362 Seb. Munsteri Dictionarium Hebraicum
363 Guil. Budaei Annotationes in 24 Pand. libros
364 Edmundi Bunnii Compendium institutionis Calvini
Op het derde bord
365 Jo. Piscatoris Analysis Logica in utramque epistolam ad Corinthios Item ad Galatos Ephesios Philipp. Coloss. Thessalonicenses
366 Joh. Pisc. Analysis logica quinque postremarum epistolarum Pauli
367 T. Beza Quaestionum et responsionum christianarum libellus
368 Lab. Danaei Libri duo Christianae isagoges ad Christianorum theologorum locos co[mmun]es
369 Psalterium Davidis cum Melant. illustratione ad 83 psalmos Item de iure Magistratuum in subditos [24]
370 Rod. Gualterus Tigurini in Epistolam canonicam Joannis Homilia et in duas posteriores Silvae
371 P. Mel. Epistola Pauli ad Roman. enarrati Item Danae[i] de Sortariis dialogus [= Lambert Daneau over heksen]
372 Lod. Lavater in Ecclesiasten commentarius Item Paracelsi de vita longa libri quinque
373 Jo. Brentii Explicatio epistolae ad Galat. Item ad Philip. Item Philemonem et in historiam Esther
374 Don. Toss. Lamentationes Jeremiae
375 Sibr. Lubbert. de principiis Christianorum dogmatum
376 Tropologiae Origenis
377 Nic. Hemmingii Pastor
378 Cl. de Battandier Tractatio de parentibus fratribus et filiis m[ateri]am legittimarum continens
379 Joh. Piscat. Analysis logica Epistolae ad Romanos
380 Lamb. Danaei Orationis dominicae explicatio Item Lutheri Catechesis minor
381 Hesiodi Ascrei Opera gre. et latine
382 T. Bezae Confessio Christianae fidei
383 Apologia catholica ad famosos et seditiosos libellos coniurationum post obitum ducis Alenconii
384 Homeri Odissea et Batracho[myo]machia latine
385 Gasp. Oleviani Notae in Evangelia dominicalia
386 Novum Testamentum grece [25]
387 Bart. Vesthemeri [= Bartholomaeus Westheimer] Collectanea troporum communium
388 Jo. Calvini Commentarius in epistolam ad Roman.
389 Mat. Wesenbecii Tractatus de feudis
390 Dat nieu Testament
391 A. Persii Satyrae Item Homeri Iliados libri tres grece
392 Gasp. Oliviani a T. Bez. editae in epist. ad Galatos notae Item ad Philipp. et Coloss.
393 Joh. Valdessi Honderd ende tien godsalige aenmerckingen uuth het Italiaansch overgeset
394 Corn. Valerii Gramm. dial. et Rhetor. tabulae
Op het vierde bord
395 Gasp. Oliviani Notae in epistol. ad Rom. a Beza editae Item Danei responsum ad Selnecceum
396 Hadr. Junii Nomenclator
397 Jo. Jacobi Grynaei Praelectionis in Haggaeum Item Enarratio psalm. 133tii, 110mi et 19mi Item Ben. Aretii Lectiones de Coena Domini
398 Jac. Sadaleti philosophicae consolationes Item Balt. Castilionii Aulicus ex Italico Item Mart. Crameri Polonia
399 Rod. Agricolae opera
400 Cathegesis Heidelbergensis Item Ursini Responsio ad censuras quidam
401 M.T. Ciceronis Epistolarum duo tomi; de philosophia volumen 1m 2um et 3um ad Herennium et de Inventione wesende ses boecken in 12o [26]
402 Seb. Munsteri Gramm. Hebraea
403 Selnecceri Pedagogiae christianae pars secunda
404 Tertia pars chronici Carionis Apologie du prince d'Orange
405 Hippar. aphorismi cum Galeni commentariis Latine
406 Testamentum Beza interprete
407 Ovidii Fasti
408 De re hortensi
409 Defensio veritatis Christianae per Lindanum
410 Noch een beslaegen duitsch Bibel met haecken ende gold op die sneed
Noch op het bord bij de schorstien
411 M. Fab. Quintiliani Institutiones in 4o
412 Gel[lius] Snec[anus] de Sacr. et disciplina ecclesiastica
413 Lod. ab Avila com. de bello Germanico
414 Pet. Bembi Epistolae
415 Pet. Fonseca Institutiones dialecticae
416 Confessio August. et Confessio Saxonica ut Synodo Tridentinae exhibentur
417 Ph. Melanth. Erotemata dialectices
418 Er. Roter. de conscribendis epistolis
419 M.T. Ciceronis Opera in 8o In acht stuckies
420 Plauti comoediae
421 Epistolae Melant. a Joh. Manlio collectae
422 Joh. Susenbroti Grammaticae artis Institutio
423 Epistolae Eras. in centurias tres divisae
424 Terentius cum scholiis ex Donato etc. [27]
425 Michi Neandri Gnomologicus Item Grecae linguae tabulae
426 P. Ovidii Nasonis Metamorphosorum libri
427 Vict. Strigelii Loci theologici
428 Het protocoll tot Embden van de handelinghe met die Menisten
429 Pet. Rami Arithmetica et Schoneri Allgebra[!] Item de numeris figuratis et logistica
430 Rod. Sneltii [Rud. Snellii] Explicationes in arith[m]e[ticam] Rami
431 Grammatica Gallica Garnerii Item Caucii Heisi Busscheri Arithmetica
432 Rod. Goclenii Problemata logica
433 Alb. Oelingeri Gramm[atica] Germanica
434 Remb. Dodonaei De frugum historia liber
435 Le Miroir du monde ou epitome du Theatre d'Abraham Ortel
436 Sommier discours des raisons etc. contre Don Jan d'Austricha
In het boovenste van het kastke onder het voers[chreve]n bord
437 Bart. Keckermanni Systema Rhetorices
438 Cl. Timpleri Metaphysicae systema cum notis Goclenii
Nae noen
439 Timpleri Philosophiae practicae systema
440 Rod. Goclenii Exercitationes Ethicae Item de ho[min]is perfectione
441 Eiusdem Partitiones dialecticae Item Pinxis logica Item Problemata rhetorica
442 Fred. Beurhusii P. Rami Dialectica cum Melantonis a regione comparata [28]
443 Bart. Keckerm. Disput. practicae nempe Ethicae Oeconomicae et politicae
444 Eiusdem Gymnasium logicum Item disputationes philosophicae
445 Laur. Vallae Elegantiae
446 Grammatica Latina Item Lucae Lossii Quaestiones dialecticae et rhetoricae Item Rod. Goclenii Isagoge in Organum Aristot.
447 Fran. Junius de politiae Mosis observatione
448 Joa[nni]s Fungeri Symbola varia
449 Ursini Explicationes cathegeticae In twee stucken
450 Nicol. Hoenigeri Propugnaculis castitatis
451 Just. Lipsii Six livres des politiques
452 Diogen. Laertii de vita et moribus philosophorum Latine
453 Mensii Poppii Cyclopeidon libri septem
454 Conr. Alutarii Theses theologicae off schriftuir ar[ticu]len van de noodsaecklicheit der sichtbaerlicke Kercke etc.
455 Jo. Bodinus de republica
456 J. Lipsii Politiques ou doctrine civile Item de La Constance
457 Aug. Husnaei Prodidagmata Item Fran. Titelmanni dialecticae considerationes
458 Statuten Ordonnantyen Costtumen van Vrieslandt
459 Hadr. Junii Nomencaltor
460 Joh. Piscator Analysis Logica in Marcum Item Lucam Item Johannem
461 Les colloques du Martin [= Maturin] Cordier [29]
Op het onderste[?] bordt
462 Virgilii Opera
463 Catullus Tibullus Propertius
464 Jul. Pacii Institutiones civiles
465 Paraphrasis in Elegantias Vallae
466 Les six commedies de Terence
467 Jac. Cuiacii Paratitla in Libros novem Cod.
468 Institutiones Theophyli Latine
469 Joh. Pauli Lancelotti Instit. Juris Pontificii
470 Vitae Imperatorum Romanorum cum annotatiobus Baptistae Egnatii In drie stucken
471 Terentius
472 Epitome Vitarum Plutarchi
473 Le catholiq. reforme P. Guill. Perkins
474 Eguin. Bar. ad omnes partes Digestorum Item Jac. Cuiacii Paratitla in Pandectas
475 Ovidii Metamorphosis Fasti Tristia et de Ponto In twee stucken
476 Confession de la foy chrestione faicte per T. Beza
477 Jac. Contii Coniecturarum tomi duo
478 Canones et Decreta concilii Tridentini
479 Aesopi Fabulae grece et latine
480 J. Sleidani Epitome duorum historicorum Frossardi et Cominaei
481 Les memoires de Messire Philippe Commines
482 Het toonneel oft Spiegel des aerdboodems
483 Reynerii Snoy Psalterium Paraphrasibus illustratum [30]
483 A. Gellii Noctes Atticae
485 Joh. Carionis Chronicorum libri tres e germanico in Latinum sermonem conversi ab Harmanno Bonne
486 Jaq. Covet Responses chrestienes aux doctrines non chrestienes contenues es Libelles diffamationes d'Antoine [de] L'escaille [= Lescaille]
487 Guill. de Saluste Sep[ti]maine ou creation du monde
488 Dictionarium Latino graeco gallicum
489 Eras. Roterod. Colloquia
490 Sibr. Vomelius de Iureiurando
491 Bern. Stockmans Korte ende eenvoudige Instructie om te leeren chiferen
492 Een waarachtich ende volcomen verhael van die proceduren teegen Garnet ende sijn meedeplegers
493 Les apophthegmes cruellis per Desdier Erasme de Rotterdam
494 Ph. Harmanni distilleerboeckscken
Noch onder het staende cantoor
495 Een seer old Corpus Canonicum glossatum In drie stucken In fol.
496 Biblia Veteris et Novi Testamenti Latina
497 Tobiae Seusings Predicatie van d'inwij[di]nghe der Kercke tot Delffsijll [gebouwd 1613; ingewijd 16 januari 1614; afgebeeld op de avondmaalsbeker; Tobias Seusingius was aldaar predikant 1603-1619]
498 Tractaet paranetiq. dat is om het gewelt der Castilianen teegen te staen
499 Mullerii Calendarium Romanum
500 Jacobi Bouricii tzamenspreeckinge Christi mette twee discipulen [31]
501 Hoofftstucken der leeren der Jesuiten
502 P. Gualteri Antwoort jeegens Jan Berents
Die stucken onder het pulpitum bij de schorstien staende duergesien weesende zijn bevonden meest des heeren Runnia sal. eigen schriften in boecken gaargebonden van Theses ende disputatien
Oeck eenighe maar weinigh ges[chrev]en dictata bij andere ges[chrev]en minuten bij hem opgeteeckent in het visiteeren der processen
Oeck eenighe olde minuten van processen
Oeck eenighe zoo geschreeven alls gedruckte stucken die regieringhe ende deese trubbelen aengaende
Onnodich g'acht naerder te beschriven
Noch daer achter die boecken bevonden
Een messchen Sanddoes met een dexsel
Een messchen encktpott sonder dexsel
Drie vellen onbeschreeven pergament
Een affgeset ende een nyet affgesette conterfeitselen van S. Exc. Hoochl. Memorie
Noch soo twee van S. Exc. Mauritio
Noch twee soodanighe van S. Gen. Graffe Wilhelmo onse Stadholder
Noch op Jan Runnia kamer
503 In den eersten eenighe olde boecken alls Consilia Anchorani in folio seer old
504 Jason [Maynus Mediolanensis] in Dig. vetus Inf. Nova[!] et Codicem In vier stucken in fol. [Taurini 1576; vgl. Hof 365 folio]
505 Consilia Alexandri In twee stucken in fol.
506 Consilia Decii
507 Decius ad Decretales [32]
508 Decius ad Decretales
509 Decretum cum glossis in 4o
510 Sexti Decretalium cum glossis in 4o
511 Speculator in twee stucken in 4o
Noch op een ander bord
512 Alex. ad Dig. vetus Novum Infort. Cod. In twee stucken in fol.
513 Historia Tite Livii
.....
Noch in een affschutsel jegens die Cant[oor] oover staende
514 Titus Livius hoochduitsch In fol.
515 Grondelinghen Verclaeringhe der gemeene schriftuerplaetsen [der Christelijcker Religie] In Neederduitsch duer Guilielmum Bucanum t'Amsterdam gedruckt in 4o [1604 of 1611] [33]
Willem Clots schriever van de guarde van Sijne Genade Graef Ernst Casimir van Nassau verkocht op 4 april 1626 aan Dr. Joannes Juckema advocaet zijn huisinge ende hovinge in de Bontepapestraete, hebbende Jan Urbeins huisinghe ten noordwesten ende Lucia Willems ten suidoosten, bij de E. heere Dr. Joachimus Andreae raed ordinaris in den Hove van Frieslandt althans bewoond ende gebruikt, voor 1622 goude guldens ende 14 stuivers; groot consentboek 4 april 1626, fol. 6r. Doctor Joannes Juckema advocaet verkocht 26 maart 1630 aan Tobias Tegneius dienaer des Godtlijcken woerdts binnen Leuwarden, ende Stijntie Hachtingius echteluyden, zijn huysinge ende hovinge in de Bontepapestrate, hebbende den huysinge van Hans Valck van Nuerenburch clockgyeter ten noordwesten ende Joncker Feye van Jaersma ten zuydoosten, voor 1225 ggls.; groot consentboek 23 april 1630, fol. 4v.
Stichting Beheer Maçonniek Centrum Leeuwarden
Sinds 13 oktober 2019 is deze stichting verantwoordelijk voor het beheer van het rijksmonument Bij de Put 15 in Leeuwarden. Gebruikers in het gebouw zijn 4 vrijmetselaarsloges, enkele andere obediënties (extensies in de vrijmetselarij) en incidenteel ook niet-maçonnieke stichtingen of verenigingen.
1503 Eerste vermelding Bij de Put als straat
1550 Rond deze datum werd het huis Bij de Put 15 gebouwd door Jacob Sybrandtszoon Auckama, tussen 1542 en 1571 herhaaldelijk burgemeester (NB de pandnummering bestond toen nog niet). De Auckama’s betaalden grondpacht.
1583 In eigendom van Jacob's oudste zoon: Sybrant Jacobszoon Auckama. Deze woonde echter in Anjum. Hij verkocht het huis in 1585 aan de zoon van zijn zuster, mr. Matthijs van Schooten, advocaat bij het Hof van Friesland; Groot consentboek HCL 3616 fol. 58: groote huysinge met het hoff daerachter aen gelegen ... bij den put, met oock de twee cleyne huysingen opt west ... den straet loopende na 't crom Jat ten Westen ende Eete Lyuwesz. ten Oosten ... voor eenentwintichhondert ende vijftich ggns. veertien stuvers.
1609 Verhuurd aan raadsheer Pyter Runia.
1619 Verbouw; trapgevel werd tuitgevel; gevelsteen 1619 geplaatst.
ca. 1650 In eigendom (vererving of verkoop?) van Jonkheer Pieter van Harinxma thoe Slooten (1610-1669), eveneens raadsheer. Hij was getrouwd met Susanna Idsertsdochter van Burmania (overleden in 1691),
1691 Vererfd in eigendom aan hun zoon Edzart Duco van Harinxma thoe Slooten (overleden in 1693), gehuwd met Helena Lucia van Scheltema. Zij hadden drie minderjarige (onmondige) kinderen; er komt een boedelbeschrijving.
Links:
Peregrinatio
schoorsteengeldregister 1606
Heerestraat


GC 3619 - 1608
86v Rixt Jans dochter echte huysfrouwe van Pieter Jansz. smidt wonende binnen Collum ... aen Maeycke van Duivene naegelatene weduwe van w. Caspar van Tongeren in levene notaris binnen Leuwarden ende Philippus van Tongeren haer zalige mans broer notarius publicus binnen den vs. stede residerende seeckere huys ende hoff ... binnen Leuwarden ... hebbende Anna Coenis huysinge ende hovinge ten noorden ende het huys ende hoff bij w. Foppe te Groustins in levene Raedt ordinaris ... laetst bewoont scheenwijs over die Munte deser landtschappe ten suyden ten naesten, streckende van vooren van het diept [Tweebaksmarkt] tot achter aen Dr. Otto Sualue hoff ... voor d'somma van negen hondert golde guldens ... opten XXIJen Januarij 1608

Het detail uit de plattegrond van Leeuwarden uit 1664 laat zien waar de eerste, de oude provinciale Munt (letter P) heeft gestaan: tegenover het collegie van Gedeputeerde Staten (L) aan de Tweebaksmarkt; het was een van de gebouwen van het klooster behorende bij de Galileeër Kerk (D); verder ziet men nog het land(schap)shuis (I) en de Kanselarij (M). De belangrijkste provinciale overheidsgebouwen bevonden zich in de zeventiende eeuw bij elkaar, aan de Tweebaksmarkt en in het verlengde daarvan de Turfmarkt.

GC 3620 - 1612
225v Juffrou Gerbrich Brants echte huysfre. van Dr. Jacob van Barck Raedt vanwegen hare hoochheden die Eertshartogen in den Hove van Gelderlant, residerende toe Ruermonde ... vercoft ... [aan] Jonckheer Haio van Rousel Raat ordinaris in den Hove van Vrieslant ende Juffr. Jouck van Burmania echteluyden binnen Leuwarden wonende zeecker huys met schuyre, hoff ende ledige plaetze ... streckende voor van de straet [Tweebaksmarkt] ende diept ten oosten daeraen gelegen tot aen de hoff ofte hoven toe, behorende Botte Scheltes ende Dr. Otte Swaelue respective, ... ten westen, het hoff van den heren Dr. Peter Jans Runia insgelijcx Raadt ordinaris in den voors. Hove ten zuyden ende die huysinge ende hoff van Maycke Duvenee ende Philips van Tongeren ten noorden ... voor de summa van drie duysent vijff hondert vijff ende dartich ggl. ... actum den vijffendetwintichsten Julij sestienhondert twaelff 1612 stilo veteri
229r
Itke Jans dr. echte huysfre. van Gabbe Jansz. burgemr. der stadt Doccum ... [aan] Joncker Haio van Roussel ... ende Juffr. Jouck van Burmania echteluyden ... vercoft ... seeckere ledige plaets ofte stuck hoffs met die bomen ende plantagie, muyre, steck, casijn ende dore ... tegenwoordich bij Rintze Andries gebruyckt, hebbende de nieuws doorgemaeckte strate [= Heerestraat] ten westen, de heer Dr. Peter Jansz. Runia ten oosten ende suyden, Botte Scheltes ten oosten ende noorden ... clein consent ... geregistreert

GC 3623 - 1619
91v Juffrou Jouck van Burmania wde. van w. den heer Haio Roussel ... [aan] Claes Cornelisz. secretaris van de Rekencamer van Vrieslant ende Tietke Tadema echteln. sekere nieuwe huisinge staende [Tweebaksmarkt] bij 't Collegie der E. M. heren Gedeputeerde Staten van Frieslant mette ringmuire ende poort daervoor staende, streckende van voren tot aent stecket, scheidende den plaets ofte bleeck aen dese huisinge behorende ende mede vercoft wordende, ende het hoff bij Doctor Marssum cum sociis van mij in cope becomen, hebbende den erffgenamen van w. den heer Runia in levene Raet ordinaris ... ten zuiden ende den huisinge ende plaets bij Dr. Jacob van Campen advocât ... ten noorden ... voor de summa van twee duisent vyer hondert ende veertich goude gl. ... den negen ende twintichsten Januarij anno XVIc ende negenthien

GC 3626 - 1631
200r Juffrou Margareta van Aernsma weduwe van w. den heer Doctor Suffridus Hania in levene Raadt ordinaris ... [aan] Juffer Daantje [= Dorothea] van Aernsma mijnen suster seeckere huysinge staende binnen deser stede Leuwerden [Tweebaksmarkt] bij 't Collegie der E.M. heeren Gedep.de Staten van Frieslandt streckende van voren tot after aen de plaats van Joannis Petri eerste clerck in de Griphie 'sHoffs van Frieslandt, hebbende den erffgenamen van wijlen den heer Doctor Petrus Runia in levene Raad ordinaris ... ten zuyden ende Doctor Jacob van Campen advocaat ... ten noorden ... den voorn. mijnen wijlen man ende ick Juffrou Aerentsma den vs. huysinge in cope becomen hebben van Juffrou van Burmania wede. van de heer Haio van Ruyssel mede in levene Raad ordinaris ... vercoft voor de somma van drie duysent seven hondert achtendartich goude glns. ... den 26en Martij anno 1631


Verschillende handen: de eerste akte door Runia als secretaris van Leeuwarden in het Groot consentboek 3617 (onder) op fol. 155r volgend op de laatste akte van zijn voorganger (boven) op 154v; vergroot te bekijken op nieuw tabblad via rechtsklik.

>> begin