>> HOMEpage

Bibliotheek Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721) verdeeld 1722

Bron: Archief Eysinga Vegelin van Claerbergen (EVC), Tresoar toegang 323 inv.nr. 3214, Inventaris van de nalatenschap van Hobbe Baerdt van Sminia, 1722, 73v-77r
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2022
Hierbij iets over schilderijen in deze (I) en een latere boedel (II)
I Hobbe Baerdt van Sminia 1655-1721
II Hobbe Baerdt van Sminia 1797-1858


Den 9 Maart 1722 hebben de Hren. Burmania in qlt. en Idsart van Sminia de boecken onderling gedeelt, en heeft een yder genooten soo als in margine staat aengetijkent
[B = U.A.v.B. = Ulbe Aylva van Burmania (1680-1762), 1702 x Anna Maria van Sminia, I = I.v.S. = Idzard/Edzard van Sminia, Hobbes oudste zoon (1690-1754), 1714 x Tjallinga Aedonia van Eysinga]
De Boecken
in Folio
I - Een Friesche Atlas door B. Schotanus
I - Een Bijbel met kaarten en silverbeslagh
74r
B - J. Blauw Theatrum urbium Belgiae Regiae et liberae seu federatae 2 vol.
B - Les glorieuses conquettes de Louis le Grand par le chevalier de Beaulieu 2 voll.
[B?] - De quohieren van Frysland 6 voll.
B - Morerij Dictionaire Historique 2 voll.
S - Een Atlas van Blauw 6 deelen
S - Historie der reformatie en vervolging in Vranckrijk 2 voll.
B - M. Poli Synopsis criticorum 5 voll.
B - P. Bor Nederlandse Historien 4 voll.
S - Cocceji Opera omnia 8 vol.
B - Zee-Atlas uitgegeven door H. Donker 1660
S - Josephi Hallii meditationes Zionis 2e deel
S - Biblia Amtserd. 1602
S - Biblia
S - Uts[upra], cum figuris
B - Herbarius van Rembertus Dodonaeus Amsterd. 1607
S - Corpus juris civilis Justinianei, glossatum 6 voll. 1612
S - Sneidevinus ad Instituta 1612
S - Codex Fabrianus 1661
S - A. Tiraquelli de utroque retractu municipali et conventionalium commentarii duo 1571
B - Tractatus de Telidis [?] 1589
S - Nicolai Vigelii de Dreisa[?] Hessorum methodus juris contraversi 1606
S - Ejusdem Methodus universi juris civilis 1601
B - Catalogus bibliothecae quae est in suprema Frisiorum Curia 1668
S - Een Reekenboek manusc.
B - De theologische werken van Wilhelmus Cuperus 1644
B - Peresius in Codicem 1645
B - Veldbouw off Landwinninge 1627
B - Hagius Lusthoff der medecijnen 1616
B - Historie der Martelaren
S - Placaei opera 1699
B - Calvini institutie in de Christelijke Re[li]gie
S - Theologise werken van Christophorus Lore.[?]
S - Nijhoff gesantschap na China
B - Drie manuscripta sijnde brieven van geleerde mannen [Codex Saeckma 408 Hs, brieven Baerdt/Hania/Hillama collectie van Breugel en Aysma/Bogerman/Hommius/Suffridus Petrus/Wiarda-brieven 515Hs? vgl. Epkema]
In Quarto
S - Statuten van Frieslandt Franeker 1602
S - Corpus juris canonic.
B - Groenewegen de legibus abrogatis 1649
B - Fachinaei controversia juris
B - Wesenbecius in Pandectas
S - Halma dictionaire Francois et Flamand
B - Gail Observationes practicae
B - Borcholten ad Instituta
S - Hunni resolutiones
B - Commentarius ad instituta Frisiae per Theodorum Saakma et Thomam Herbaij
75r
S - Gerardi Wassenaer Practijk judicieel
S - [Antonius] Bynaeus over de geboorte Christi
S - [Antonius Bynaeus] gekruiste Christus
S - Res[olu]tien ende verbaal van 't gebesoigneerde van den Eed. Heer Corn. de Wit
S - Christi overwinninge over den draak door Thomas Taylor
S - Huispostille van Justus Bijlanus
S - Disputationes juris fundamentales
S - Mathaeus de Criminibus
S - Zee politie der Vereenigde Nederlanden door Johan Tjassens
S - Verclaaringe over het Hoogliedt door J. Oldenburgh
S - Cypriani Regneri ab Oosterga censura Belgica
S - T'onderscheid tussen koude en warme landen
S - De getrouwe herder door Bornaeus
S - Bodaans Leere der waarheidt
S - Deductie van de heeren Staten van Hollandt en West Vrieslandt
S - H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandse reghtgeleertheid
S - Ursinus over de Cathegismus
S - Wits over het gelove en 't gebed des Heeren
S - [Wits] over de Verbonden
S - Sande Decisiones Frisicae
S - Wissenbachii disputationes juris civilis
S - [Wissenbachius] ad 6 libros Cod.
S - Duarenus de pactis
S - Verhandeling van handopleggen, door P. Peckius
S - Disputationes variae
S - Timaei Fabri Annotationes
S - [Timaei Fabri] Disputationes
S - Henrici Rhala Disputat.
S - Poliander Anker der geloovige ziele
S - Harpreght opera 4 voll.
S - Peckius ad Regulas juris canonici
S - Afbeeldinge der minne
B - Pauli Beerens dissertationes
B - Sterringa animadversiones philologiae
B - Sacrae in pentateuchum
B - Elgersma Herder Israels
B - De vermeerderde wijse jaarbeschriever
B - Renati Discortes [= Descartes] Meditationes de prima philosophia
B - Boetius Prophetische duive
B - Sutphens Practijk
B - Statuten van Fryslandt 1659
B - Uitlegginge over 't capittel Mathaei
B - Campegii Vitringa Observationes libri quintus et sextus
B - Marck in Apocalypsin
B - De vier uiterste door Johan Baptista
B - Mathaei collegia juris
B - Sande gewijsde saaken
B - Wessel. dissertationes sacrae
B - Verantwoordinge van de wettelijke regeeringe in Hollandt en West-Vrieslandt
B - Corpus juris civilis cum notis Gothophredi
76r
B - Hubers Heedendaagse regtsgeleerdheidt
B - Wesenbecii responsa seu consilia
B - Arumaei disputationes
B - Staat van Regeeringe door H. Caesarius
B - Schridtelijke conferentien over de praedestinatie
B - T. Reinthingh tractatus de Retractu consanguinitatis
B - Treutleri disputationes
B - Jacobi Coren Res judicatae
B - Placaet van den jaare 1677
In Octavo
B - Calvini Institutio Christianae religionis
B - Van der Waijen de numero septenario
B - Weeckelijke gebeeden M.S.S.
B - Mathaeus ad Institutiones
B - Deurhoff over de werken Gods
B - Roël Dissertationes philologicae
B - Wesselius over handelingen 16 v. 9:10.
B - Ordonnantien van 't Concilie van Trente
B - Meijer over den doop
B - Lipsii Politica
B - Johan Doutrain over het Hoogliedt
B - Matthaeus ad Regulas juris
B - T'leeven van Coninginne Elysabet
B - Onnii[?] geopend. Turkdom
B - Marckii compendium theologiae Christianae
B - Marck ad Capit. 53 Jesaiae
B - Ars notariatus
B - Het leeven en sterven van de Heyligen Vitus, patroon van Leuwarden
B - Brandt Historie der reformatie in Nederlandt
B - Brederodi heurematica
S - Rittangelius de Trinitate et Christo
S - Histoire metallique de Hollande
S - Pacii Analysis Institutionum
S - Lipsii Doctrina civilis
S - Discoersen van Nicolaus Machiavel Florentijn over de Eerste tien boecken van Titus Livius
S - van Eck Principia juris
S - Sibersma woord des leevens
S - I. Teeling Christen
S - Huber de jure civitatis
S - Petrus de Witte over de Cathegismus
S - J.R. Claubergh over de disteleerkunst
S - Bullaei Disputationes et orationes
S - Markii exercitationes juveniles
S - Hubers beginsel der regtkunde
S - Bruinsvelt uitroeyinge van de Messias
S - Strick tegen bemerken
S - Schuts bescheiden deel der sieken
S - Wissenbagh de verborum et rerum signis et ratione
S - Roiley experimenta
S - Andala Vindiciae veritatis
S - Leerwijse der Franse taal
S - van Eck Vindicia juris academici
S - Samson introduction a la Geographie
77r
B - Le gardinier solitaire
S - Vitringa animadversiones
B resp. S - Brinckman de Ereumaticis, bis
In Duodecimo
B - Hugo de Roij de eo quod justum etc.
B - Hoornbeeck de die Dominica
B - Schoderij Goerdeijks vreugden Bethel
B - Wissenbachi Emblemata Triboniani
B - Christiani Libenthal collegium ethicum et politicum
B - Pacii centuriae
B - Wendelini Theologia Christianae
B - Schorderi Speculum magistratuum
S - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics
S - Herbaij de rebus quotidianis
S - Oldenburg over de eerste brieff Johannis
S - Peresius ad Instituta
S - Corvini Euchiridion
S - Jansonii Apostolische toetssteen
S - le Nouvau[!] Testament
S - Camphuisen over de Psalmen
S - Corvini Digesta
S - Westermannus Sions burght

Over schilderijen

>> begin
Links:
Portretten, boedel Saeckma van Wyckel, collectie Baerdt van Sminia
Saeckma van Wyckel
Epkema

Fries Genootschap, Geschenken ontvangen 1890 van de familie Van Sminia, te Bergum:
 • Portret van professor Johannes van de Sande.
 • Portret van Rudolphus Agricola, "1618.”
 • Portret van Joost van Ockinga en zijne vrouw Lutz van Minnema en hunne kinderen Hero en Richt. "1532."
 • Portret van eene dame uit het geslacht Verwou.
 • Portret van een man uit het geslacht van Huigens. "1605.”
 • Portret van Joost van Ockinga.
 • Portret van een jongeling.
 • Portret van een dame.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren.
 • Portret van een zoon van Sybrand van Roorda en Haringh Heres van Hottinga, "1547 Aetatis suae 31.”
 • Portret van Lucia Barbera van Burmania.
 • Portret van haar man, Heinrich Johan Tilo de Thilau.
 • Portret van Tintie van Idsaerda.
 • Portret van Magdalene de Moll van den Tempel.
 • Portret van Maria van Ommeren, vrouw tot Overhagen. "1669.”
 • Portret van Everhard Huigens, heer tot Overhagen. "Aetatis 73. Anno 1669.”
 • Portret van Jonker Tjallingh Willem van Kamstra. "Aetatis 26.”
 • Portret van Juffer Gerlandt van Hemmema.
 • Portret van Anna van Mockama.
 • Portret van Tet Julliana Maria Roorda van Burmania.
 • Portret van Lucia Barbera van Burmania.
 • Portret van een man.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren.
 • Alsvoren in ovale lijst.
 • Portret van een man in riddercostuum.
III. Aanwinsten van het Kabinet van Schilderijen, en van de verschillende afdeelingen van het in 1892 geopend Prentkabinet.

A. SCHILDERIJEN,
 • Bjuck van Cammingha, overl. 1626 als weduwe van Gosse Douwes van Aebinga, overl. 1579. Paneel.
 • Eene dame uit het geslacht van Aebinga, vermoedelijk Dorothea, overl. 1680. Paneel.
 • Lucia Helena van Aebinga, geb. op Martena-State te Cornjum 2 April 1635, overl. 6 Maart 1670, als echtgenoote van Tjalling Hommes Camstra, te Menaldum. Paneel.
 • Jr. Tjalling van Camstra, geb. 1576, overl. 1614. Paneel.
 • Jarich van Ockinga, Raad in het Hof van Friesland, geb. 1644, overl. 1714. Doek.
 • Zijne eerste vrouw Barber Hommesd. van Camstra, wed. Bonne Harinxma van Donia, Anno 1669. Gestorven 30 Nov. 1696. Doek.
 • Hans Willem van Camstra, Grietman van Idaarderadeel enz. Overl. 3 April 1761.
 • Snelger van Meckema, op elfjarigen leeftijd, Aº. 1613. Overl. te Leeuwarden 15 Nov. 1625. Paneel.
 • Yns van Feitsma (vermoedelijk), vrouw van Wytze Werps Oedtsma van Juckema, overl. 17 Juli 1758.
 • Portretten van een man, eene dame en van een kind, alle drie vooralsnog onbekend.
 • Wapenbord van Juliana Agatha baronnesse van Aylva, huisvrouw van Tjalling Homme van Camstra, Grietman van Idaarderadeel, overl. 2 Nov. 1700, Aet. 35.
Deze twaalf portretten en het wapenbord, alle in zwarte lijsten, zijn een geschenk van de Erven van Jhr. H. B. van Sminia‚ te Bergum.

Lyckle de Vries geeft in zijn Wybrand de Geest, Leeuwarden [1982], als geschenken van de erven Hobbe Baerdt van Sminia de volgende portretten van de hand van Wybrand de Geest (nrs.):
3 Theodorus Saeckma [gedateerd] 1638
4 Johannes van den Sande 1638
6 jeugdig krijgsman 1643
15 jongen 1656
17 krijgsman 1660
21 kind ca. 1630-1640
36 man ca. 1640-1650
38 krijgsman ca. 1650

Schilderijen en enkele andere zaken in de boedelinventaris Hobbe Baerdt van Sminia (I), 1722, Tresoar toegang 323 inv.nr. 3214

De principale deeses is berustende onder de Heere Ulbo Aylva van Burmania
fol. 1r
Copia
Staat en inventaris van goederen gevonden ten sterffhuise van wl. de Heere Hobbo Baardt van Sminia, in leven Oldt Eerste en Praesiderende Raadt in den Hove van Fryslandt, soo als dese in leven beseeten, ende nu metter dood heefft ontruimt ende nagelaaten; gemaakt ende opgestelt door ons Idsart van Sminia, en Ulbo Aylva van Burmania, als vader en voorstander over mijne kinderen bij wl. Vrouw Anna Maria van Sminia in eghte verwekt; ter praesentie van de Raadsheer Vierssen als versogte getuige, [fol. 1v] gebragt, om reedenen dat wl. de Heere Hobbo Baardt van Sminia reeds bij sijn leeven aen gedagte sijne dogter, getrouwt zijnde aen den Heere Gosvin Theodoor Baron van Coehoorn hadde overgeleevert een staat van alle die goederen, welke staat na desselffs overlijden tusschen de erffgenaamen, ende Vrouw Catharina Aurelia van Sminia cum marito gesterkt, is opgenomen, ende geslooten.
Oock sullen op dit inventaris niet worden gestelt de goederen die Vrouw Yda Margareta van Rhala soo ten eghte met deselve Heere Sminia heefft ingebraght, als die haar staande hetselve eghre sijn aenbeerfft van haar wl. moeij Vrouw Anna van Andringa, wed[uw]e Lycklama, aengesien daarvan mede spesifike staat en inventarien ten sterffhuise sijn bevonden: welke insgelijx door de erffgenaemen als vooren sijn opgenoomen ende geslooten: Kunnende uit de marginale apostillarien geblijken; welke van die goederen bij 't overlijden van de Heere Sminia in de boedel is geweest, ende ten sterffhuise bevonden.
fol. 20r
In de Steeden
Seeckere groote heerlijke doorgaende huisinge van de Waese tot aen de Dijck, voorsien met veele vertrecken, met een ruime plaats en bleeckveldt, en een seer schoone stallinge en koetshuis; staende binnen Leuwarden; vrij van grondpagt, dogh beswaart met sijn huisfloreen, lantaern en brandemmergeld, laast bij wl. de Heere Hobbo Baardt van Sminia selffs bewoondt.
59v
[op het Voorzaal]
◊ 6 Schilderities met glasen
bij Vrouw Yda Margareta van Rhala, als haar toebehorende, ontvangen
◊ Ses uts. sonder glasen
gedeelt tussen de Hren. Sminia en Burmania
• Twe ijseren kisten
U.A.v.B. en I.v.S. ieder een na sig genomen
60r
[op de Middelkamer]
◊ Tien schilderijen met swarte lijsten
gedeelt tussen de Hren. Sminia en Burmania
60v
[op het portaal]
◊ Ses schilderijtjes van weinig off geen waerde
61r
In het voorhuis
◊ Elleff schilderijen, soo groot als klein
gedeelt tusschen de Hren. Burmania en Sminia
61v
In de gangh
◊ Drie schilderijen
U.A.v.B. een en I.v.S. twee
Op het voorkelderskamerke
◊ Twee portretjes sijnde mijn Heer en Mevrouw Sminia
I.M.v.R.
◊ Vier schilderien met glasen met gesneden lijsten
I.v.S.
◊ Drie dito sonder glasen
U.A.v.B.
◊ Twe kleine schilderijtjes met vergulden lijsten
U.A.v.B.
62r
◊ Vier schilderien met glasen en ebbehouten lijsten
U.A.v.B.
• Twee Raatsheers kussens 4-"-"
◊ Een portret, sijnde de Heere grytman Sminia van Wommels
I.v.S.
◊ Een groot schilderij van de Lust met een gesneden lijst
U.A.v.B.
◊ Neegen schilderien van Margareta van der Heerdt
I.v.S.
63v
In de daagskamer
• Twe canarien met korven en glaskes
◊ Een schilderij van de Lust met een ebben lijst
I.v.S.
◊ Ses schilderijen van Margareta de Heerdt met ebben lijsten
U.A.v.B.

Sminia-archief, Tresoar toegang 327 inv.nr. 346.2, fol. 96-111

Lijst van Portretten toebehorende aan HBvSminia (II)
3m 1831 17d.
nr. Naam Ambt of Waardigheid Jaar van geboorte van overlijden Vermeld bij Aanteekeningen
1 René de Chalons Prins v. Oranje, Gr. v. Nassau, Gouverneur van Holl., Zeel. en Frl., Ridder van 't Gulden Vlies 1512 18 July 1544 Ferwerda, Wapenb. 2e D. Oranje en Nassau, Scheltema Staatk. Nederl. 2e St. Sneuvelde in het beleg van St. Dinier, geh. met Anna v. Lotharingen, g. kind.
2 Willem I Grondlegger van onze Republiek, Prins van Oranje, enz. 14 April 1533 10 July 1584 ibidem, Scheltema l.l. Doodgeschoten te Delft door Balthasar Gerards, geh. met 1o. Anna v. Egmond, 2o. Anna v. Saxen, 3o. Charlotte de Bourbon, 4o. Louise de Cologni, 13 kind.
3 Willem II Stadhouder der Vereenigde Nederl., Prins van Oranje 27 Mei 1626 8 Oct. 1606 ibidem, Scheltme l.l. 1e st. Br. v. Willem I, geh. met 1o . Elisabeth Luchtenberg, 2o. Cunegunda Jacoba v. de Palts, 3o. Johanna v. Witgenstein, 25 kind., hij was bijgenaamd de Oude
4 Johan van Nassau Graaf v. Nassau, Gouverneur van Gelderl. 1535 6 Nov. 1650 ibidem, Scheltema l.l. Geh. met Henrietta v. Engeland, 1 zoon
5 Willem Frederik Vorst v. Nassau, Stadhouder v. Friesl., Gron. en Drenthe 7 Aug. 1613 31 Oct. 1664 ibid., Scheltema l.l. 2e st. Stierf aan eene wonde zich zelven door een pistoolschot toegebragt, geh. met Albertina Agnes v. Oranje, 2 kind.
6 Johan Willem Friso Prins v. Oranje, Erfstadhouder van Friesl. en Gron. 4 Aug. 1687 14 July 1711 ibid., Scheltema l.l. 12e st. Verdronk aan de Moerdijk, geh. met Maria Louise, Prinses v. Hessen-Cassel, 2 kind.
7  Maria Louisa Prinses van Hessen-Kassel, Voogdes v. den Stadhouder van Friesl. 1688 1765 Scheltema Staatk. Ned. 2e st. Geh. met Johan Willem Friso, 2 kind.
8 Rudolphus Agricola Wijsgeer, Redenaar, beroemd Dichter, Professor te Heidelberg 1486 Schotanus Kerk. en Wereldl. Gesch. v. Friesl. Naast zijn afbeeldsel staat de spreuk Tecum habita
9 Viglius vam Ayta van Zwichem Voorzitter van den Geheimen Raad te Brussel, Abt v. St. Baaf te Gent, Canselier van de orde van 't gulden vlies 1507 1577 Scheltema l.l. 1e st. Naast zijn afbeeldsel staat de spreuk Vita mortalium Vigilia
10 Wybe Sjoerds van Grovestins Vetkooper 14.. 1482 Dcheltema l.l. 1e st. Naast zijn afbeeldsel staat de spreuk Wybius a Grovestins, cadendi verticis  Auctor "Hoc habitus cultu, cum superesset, erat ut nocuit multis, multis sic profuit idem Nec voluit pravus, nec nimis esse bonus"
11 Julius van Botnia Lid van 't Verbond  der Edelen 1550 1614 Scheltema l.l. 1e st., Te Water Verb. der Edelen 2e D. Achter op het portret staat: Jr. J. v. B. een voortreffelijk man ten tijde van de Spaansche Revolutie. Zie Winsemius de Rebus sub Philippo et Carolo gestis, misschien ook gewaagt van hem Joh. Carolus et Viglius Zwichemius ab Ayta in Epist. ad Hopperum. Zie mede Gellius Snecanicus in carminibus quae occurrant in Frisia Nobilis en alles in een bij Te Water V.I.E. op lett. B 2e D. N.B. Dit portret heeft sedert dien tijd tot op het begin van deze 18e eeuw gehangen op het aloude Slot Hottinga, naderhand ook Botnia genaamd in het dorp Nijland bij Bolsward, dan welk toen afgebroken zijnde, heeft mijn grootvader Ulbo Aylva v. Burmania hetzelve antiquitatis studio et nominis venerationis ergo bij wezen en in waarde gehouden. Aant. van Ulbo v. Burmania, 1798. 
12 Duco Martena Lid van 't Verbond der Edelen, grietman v. Barradeel, Gedeputeerde Staat van Friesl. 15.. 159. Te Water l.l. 3e st., Scheltema l.l. 1e st. Nevens het portret staan zijne 16 kwartieren en een lang Latijnsch vers, achterop Jr. D. v. M. zeer beroemd ten tijde van Duc d'Alba en sedert. Zie zijne levensgevallen zeer uitvoerig bij Prof. te Water. V.d.E. 3e D. op Lett. M.. De brandteekenen achter dit portret heb ik uit Aitsema Staat van Oorlog en uit Gajus Nauta Dec. ..... op de nagelaten gedenkteekenen van een oproer binnen Bolsward ....., hebbende hetzelve toen gehangen op Hottinga naderhand Botnia stins, en zal toen met de overige sieraden bij gedagte aucteur gemeld op de koolen zijn geraakt, maar nog tijdig aan de vlammen zijn ontrukt ..... mijn grootvader heeft het sedert ..... Aant  v. U. V. B..
13 Foppe van Camstra Lid van 't Verbond der Edelen te Watere l.l. 2e st. Gebannen 1568
14 Syds van Donia Ferwerda Wapenb. Harinxma Donia Naar mijne gedachten niet het lid de verbonden Edelen van dien naam, maar een andere zoon van Kempo en Ibel Haitsma ongehuwd gestorven.
15 Hector Ayta Achter staat: A.D. 1577, aetatis suae 25
16 Joost van Ockinga en Luts van Minnema Echtgenooten met hunne kinderen Hero en Richt; familiestuk a[nn]o 1532
17 Barbara van Jukama Vermoedelijk eene geestelijke dochter Anno Domini 1660 - aetatis 50
18 Wilco Holdinga Vrijheer thoe Schwartzenberg Een kind
19 Jetze van Sminia 1 Aug. 1759 Sept. 1824 Een kind (volgens mondelinge overlevering) later geh. met Eritia Titia van Sminia
20 Johan Willem Friso zie no. 6 zie no. 6 zie no. 6 zie no. 6 Dit portret is jonger geschilderd dan no. 6, beide zowel als no. 7 en 20 zijn gekocht op het boelgoed op Holdinga in 1831
21 Maria Louisa zie no. 7 zie no. 7 zie no. 7 zie no. 7 Ik heb dit portret voor dat van Maria Louisa op het boelgoed op Holdinga gekocht, doch twijfel zelf aan de echtheid, 1o. omdat het niets gelijkt op no. 7, 2o. omdat zij hier zooveel ouder afgebeeld is als haren echtgenoot op no. 20 en 3o. omdat ook de groote der stukken no. 20 en 21 niet gelijk is
22 Tetje Gerroltsma 2 Maart 1691 Ferwerda Wapenb. op Sminia Achter op het portret staat: Eene burgemeesters dochter van Franeker, gehuwd den 4 January 1678 aan den Welgeboren Heer Hobbe Baardt van Sminia, waarbij 4 kinderen; zie Ferwerda Gen. van Sminia 9 en 10. Stierf den 21 Maart 1691, te Franeker begraven. Haar vader is geweest een rijk vermogend man. Aant. van U.v.B.
23 Laas van Burmania Eerst grietman van Idaarderadeel, later van Leeuwarderadeel 169. Ferwerda l.l. Burmania Achter op het portret staat: Jr. L.v.B. op Martena-state te Cornjum, gehuwd met Jel (anders Juliana) van Aylva. Was in 1672 grietman van Idaarderadeel, uytwijzende onder anderen eene inscriptie voor de kerketoren te Grouw en een rekwest aan Hun Ed. Mog. in het Staatsresolutie-boek van dat jaar om gemelde dorp te fortificeren. Werd in 1675 of 76 grietman van Leeuwarderadeel. Is als lid van het Collegie van Heeren Gedeputeerden commissaris geweest ter herbouwinge der stdasmanege, reisde naar Madrid in het gevolg van zijnen schoonbroeder Jr. Philips van Humalda. Raadsheer en ongeveer 1661 a 62 Extr. Ord. Ambassadeur aan het Hof van Spanjen, zie Aitsema op een van voorschr. jaren; herbouwde Martenastins voornoemd, stierf 169. Zie zijne Descendenten bij Ferwerda, Ge. v. Burmania 12 en 13. - Aant. van U.v.B.
24 Juliana van Aylva Echtgenoot van den voorgaanden 1712 Ferwerda l.l. Aylva en Burmania Achter op het portret staat: J.v.A. dochter van Ulbo v. Aylva en Hylck v. Lycklama, gehuwd aan Jr. Laas v. Burmania. Hare nagedagtenis is met lof gemeld bij nazaten en tijdgenooten. Wat het aangezigt belangt kan uytwijzens origineele portretten zeer wel hebben getroffen, dan het habiet en hoofdtooizel is van te moderne smaak, zijnde door hare dochter Mevrouw Thilo dus doen copiëeren naar de mode van haar tijd. De jaren komen ook niet overeen met de jaren van haren man. Aant. van U.v.B.
25 Johan Henric Philo de Philami Luitenant Kolonel en Kommandant van het lijfregiment Oranje Friesland 1700 Achter op het portret , behalve het gemelde: Na zoo voor als na de roemrugtige veldslagen en belegeringen in onderscheiden rangen te hebben bijgewoond en meermalen gekwetst te zijn geweest, overleed hij a[nn]o 1700 aan zijne kwetsuren ontvangen ein de bataille van Malplaquet, onder het gezigt van Prins Johan Friso, die hem zeer estimeerde en tot het kommandement of gouvernement van Koevorden benoemd had. Hij was zoon van Jr. Gunther  lid van de Ommelander regeering en van Vrouwe ..... Nicolai, een burgemeester dochter van Groningen. Het adelijk geslaacht van Thilo is oorspronkelijk hetzij uit Schlesien? hetzij uit het Sleeswijksche? Aant. van U.v.B.
26 Lucia Barbara van Burmania Echtegenoot van den voorgaanden 1745 of 46 Achter op het portret staat, behalven het gemelde: Heeft haren man overleefd, waarbij ten minsten 4 kinderen verwekt, overleed te Steenwijk, leefde nog zoo ik meen in 1745 of 46, maar niet lang daarna. Was dochter van Jonker Laas van Burmania te Cornjum (hiervoor no. 23). Aant. van U.v.B.
27 Ulbo Aylva van Burmania Grietman van Leeuwarderadeel, Ambassadeur in Zweden 1680 1762 Scheltema l.l. 1e st. Achter op het portret staat: Destijds (ongeveer 1701) Raad Ord. in het Hof van Friesland, sedert grietman van Leeuwarderadeel, en gedurende dien tijd zoo in het Mindergetal of collegie dan meest in Hun Hooge Mogende en andere Generaliteitscollegien hebbende gezeten. Werd ongeveer 1721 Ambassadeur aan het Hof van Zweden, was van meer dan gewoone of dagelijksche welsprekendheid, en van meer andere uitmuntende begaafdheden, bezittende daarbij een hooge graad van crediet onder de voorname Regenten van de Republiek in zijn tijd. Dan sedert bijzonder ongeveer 1727 in zijne zedelijke vermogens aan vrij hevige schokken onderhevig zijnde geworden, welke echter naderhand zoo veel mij bewust is, hebben opgehouden en aan hem zijne voortreffelijke hoedanigheden geenzins op de duur hebben benomen, is hij daarom niet te min naderhand weder in bestendige hoogachting gebleeven, vooral ook bij wijlen H.H. Mevrouw de Prinses Maria Louisa, die hem als een eerlijk Regent met haar vertrouwen bleef vereeren. Heeft vervolgens in een genoegzaam ambteloos leven dee ouderdom van 82 jaren bereikt, na 3 vrouwen overleefd en vele kinderen verwekt te hebben, overleden in 1762. Zijn nageslacht vindt men in de Genealogiën bij Ferwerda, waarvan thans, 1798, de weeinigste nog in leven zijn, en vermoedelijk geene nazaten zullen achterlaten. Was tot zijn laatste tijd toe van een deftig en vriendelijk gelaat en uitspraak. N.B. Eenin het harnas geschillderd portret van 1717 a 20 duidt een niet min ernsthaftig dan fraai en bezadigd gelaat aan. - Aant. van U.v.B.
28 Dezelfde zie no. 27 zie no. 27 zie no. 27 zie no. 27 Naar alle waarschijnlijk dezelfde in het laatste gedeelte van de vorige aantekening vermeld - Aant. van H.B.v.S.
29 Anna Maria van Sminia Echtgenoot van den voorgaanden 1681 3 Aug. 1... Ferwerda l.l. Sminia en Burmania Achter op het portret staat: Eerste vrouw van Jr. U.A.v.B. bij wie verscheiden kinderen verwekt. Zie Ferwerda Gen. 13 en 14. pag. 26. Was dochter van Hobbe Baerdt van Sminia, eerste en presideerende Raad s'Hofs van Friesl. (en van no. 22). Zij is geboren 1681, gestorven 3 Augusti 1..., zie Ferwerda Gener. van Sminia - Aant. van U.v.B.
30 Tet Juliana M. Roorda van Burmania 10 Febr. 1682 Ferwerda l.l. Burmania Achter op het portret staat: Geboren den 10 Februarius des namiddags ontrent 3 uren. Aant. van U.v.B. - Halfzuster van no. 31
31 Gemmo Onuphrius van Burmania Generaal 1696 1759 Scheltema l.l. 1e st. Achter op het portret staat: Jr. G. O. v. B. Generaal en Gouverneur van Sluis in Vlaanderen en Opperhofmeester van H.K.H. Mevrouw de Princesse Anna gewezene vrouw moeder van Prins Willem V. Aant. van U.v.B.
32 E. van Burmania Een vrouwenportret van 1763
33 Hobbe Esaias Ulbo van Unia Kapitein 173. Ferwerda l.l. Unia Achter op het portret staat: In leven capitein van de Infanterie Bataillon Oranje Friesland, obiit 173., heeft eene dochter nagelaten en die 2 zoonen bij wijlen Jr. E.F. van Aylva geprocreëerd, alle reeds voor en na overleden. D'aanget. a[nn]o 1804. Jong geboren en op een laatst geleefd hebbend manlijk oir van zijn aloud adelijk geslacht. Van moeders zijde herkomstig uit het slot en voorouderlijker wege uit het geslacht van Holdinga. Aant. van U.v.B.
34 Hobbe van Burmania Grietman van Leeuwarderadeel Ferwerda l.l. Burmania Volgens mondelinge overlevering, doch aan welker waarheid ik niet het minste twijfel. - Aant. v. H.B. v. S.
35 Helena Emerentia Lucia van Unia Echtgenoot van den voorgaanden Ferwerda l.l. Unia en Burmania Zie het volgend nummer
36 Dezelfde zie no. 35 zie no. 35 Achter op het portret staat: Gehuwd met Jr. Hobbe van Burmania, in leven grietman van Leeuwarderadeel, moeder van 9 kinderen na dato - overleden in 1743. Beider portretten zijn behalve in dit aanwezig op Holdingaburgt. (Een van dezen is no. 35, het ander, hetwelk dan evenals no. 34 Jr. H.v.B. moest voorstellen, was of bij de verkooping op Holdinga met meer aanwezig, of is in andere handen geraakt) zijnde dit door haar echtgenoot en weduwnaar doen naschilderen, dan aangezien door dezelfde hand is dit ruim zoo goed als het gemelde, als zijnde beide even origineel. Ene vrouw wegens godevrucht en verdere hoedanigheden bij hare tijdgenooten in achting door wijlen mijn waarde vader hartelijk betreurd, en aan haren overgelatene kinderen te vroeg (zoo wij menschen spreken) ontrukt. Haar eenige over en nagelatene dochter Anna Maria haar eerste huwelijksvrucht is haar kristelijk deugdenspoor gevolgd en ook reeds vroeg namelijk 22 jaren oud in 1765 (omtrent den herfst) aan dit tijdelijke onttrokken, en in eene zalige eeuwigheid ingestapt. Behalve wat men ontrent haar geslacht kan vinden bij Ferwerda , zo geblijkt ook in de Stamboom van Jan Lodewijk Doys, wiens moeder Unia was, dat onder of behalve de Friesche voorouders ook zijn geweest uit Saxen de Grombach en Fucheen of Foxen, uit de Nederlanden de van der Marcken en Arenbergen, Montfoorten, Naaldwijken, van Achelen, Pallandts, Egmonden en Vogels. - Haar moeder is geweest Helena Maria van Aylva van haar of kort na de kraam overleden in 1712. (terwijl haar man in het veld was en zich destijds binnen Namur bevond) oud in haar 24 jaar. Zij was evenals hare dochter en kleindochter voornoemd volgens echte berigten in hare laatste jaren eene uitnemende Godsvrezende vrouw. Haar vader is geweest Hobbe Jesaias van Aylva, grietman van Oos[t]dongeradeel, hare moeder vrouwe Dodonea van Schwartzenberg en daardoor uit het bloed van Holdinga, halve zuster van wijlen den Generaal Gemmo Onuphrius v. Burmania Insteller van Holdinger fidei commis, die haar en hare dochter H.L. v. Unia zeer estimeerde.
Aant. van U.v.B.
37 Ulbo van Burmania Grietman van Leeuwarderadeel 15 Sept. 1737 18 Aug. 1816 Ferwerda l.l. Burmania Achter op het portret staat: Dit portret heeft op zekeren afstand en wat zijdelings, dan ver uit het oog beschouwd nog te veel geleken, en de draperie van het fluweel is te wel getroffen om het geheele paneel (alsnog) te vernietigen of er de verfkwast over te halen - overigens zoo wegens de gedrongene houding als anderzints is het wanstaltig genoeg en te weing gelijkende om in wezen gelaten te worden, de overlevenden mogen het vrij onzigtbaar maken. Aant. Van U.v.B. zelve
38 Maria Libora van Haersma Echtgenoot van den voorgaanden 21 Dec. 1740 Ferwerda l.l. Haersma Achter op het portret staat: Dit portret drukt niets uit van het schrander opslag van het oog van het daardoor verbeeld wordend origineel - swelke veeleer bevallig was en bijzonder in hare eerste jeugd een regt schoon mensch zijnde, destijds perfect getroffen geweest door B. Ackama. Dit portret is tegenwoorig in bezit van D. B.H. v. Sminia) - Ik erkenne derhalven dit afbeeldsel niet voor dat van wijlen mijne lieve en brave vrouw. En de gelegenheid alleen van het zeer hoog en op eenen afstand uit het gezigt te plaatsen wederhoudt mij hetzelve dusver met de kwast te laten overstrijken, hoedanig ik mij anderzints aan.. mij te waarde nagedagtenis verplicht zoude rekenen. Dit tot narigt overblijven de naaste betrekkingen, zoo wanneer dit portret na mijne aflijvigheid nog aanwezig mogt zijn. - Aant. van U.v.B.
39 Frederik Hessel van Burmania 9 Nov. 1740 Ferwerda l.l. Burmania Volgens mondelinge overlevering - Broeder van no. 37 - Silhouet
40 Feijo van Heemstra Luitenant Generaal van de Infanterie Sept. 1749 Ferwerda l.l. Heemstra Volgens mondelinge overlevering. Achter op het portret staat: B. Ackama pinxit 1724
41 Lucia Barbara van Burmania Achter op het portret staat het jaartal 1698
42 ..... Schwartzenberg Volgens mondelinge overlevering een lid van die familie
43 Johan Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Volgens mondelinge overlevering, maar ik twijfel aan de waarheid, daar het wapen nevens het afbeeldsel geplaatst niet dat van Schwartzenberg is. Met het jaartal 1605.
44 Ulbo van Aylva Grietman van Wonseradeel, Gedeputeerde Staat van Friesland Ferwerda l.l. Aylva; Naamlijst der Groetslieden enz. Volgens het adres eener brief, welke hij in de hand houdt
45 Hylck Lycklama Echtgenoot van den voorgaanden Ferwerda l.l. Lycklama Volgens mondelinge overlevering

>> begin