>> HOMEpage

+ + + + + Grote of Jacobijner Kerk + + + + +
+ + + grafregister 1768 - ca. 1800 + + +


----- Historisch Centrum Leeuwarden (v.h. gemeentearchief) B 15.1: Nassau's en nrs. 1 t/m 357 -----
Hierbij: * namen en data uit Grafschriften opgenomen 1971-'73 en '76 (G-nummers); ** Aantt. van W. Dolk
Bewerkt en aangevuld door M.H.H. Engels, ter nagedachtenis aan M.M. Engels-Denis (1921-2003); sept./nov. 2005 - >> INLEIDING
Regelnummering (Oost-West) van vóór de restauratie (1971-1976); sommige grafstenen verplaatst t.b.v. verwarmingsroosters bij muren!
Even regels lichtblauwe tekst |  + = gestorven , b = begraven , e = eigenaar , NB = noordbeuk , ZB = zuidbeuk ; >> plattegrond <<


G60
HOMO BULLA = (het leven van) de mens (is als) een (zeep)bel

+ + +
[in het koor, binnen de barrière]
 • 1 - Anna princesse van Orange, dochter van Willem de 1e Prince van Orange en van Anna van Saksen (dochter van Mauritz hertog en cheurvorst van Saksen), gemalin[n]e van Willem Lodewijk graaf van Nassau * 1563 + Franeker 18.6.1588 ten huijse van Julius van Botnia
 • 2 - Willem Lodewijk grave van Nassau, zoon van Johannes grave van Nassau toegenaamd de Oude en van Elisabeth dochter van George landgrave van Luchtenberg, in plaatse van Willem de 1e prince van Orange op den 16n October 1584 door de Staten van Frieslandt tot stadhouder verkozen * 1560 + Leeuwarden 31.5.1620
  grafmonument Willem Lodewijk
  [GUILHELM. LUDOVICUS JOH. F.
  COM. NASSOVIUS, FRISIAE
  GRON. ET OMLAND. DREN-
  TIAEQ[UE] GUBERN.
  HEROS REB. DOMI MELITIAEQ[UE] GESTIS
  INCLITUS VERAE RELIGIONIS ET BELGI-
  CAE LIBERTATIS POST GUILHEL. PA-
  TRUUM ET MAURIC. PATRUELEM AU-
  RANTIAE PRINCIPES ASSERTOR PRAECI-
  PUUS
  ANIMAM DEO LUBENS COELESTIS
  GLORIAE DESIDERIO REDDIDIT A CHR.
  MDCXX PRID. KAL. IUN. AETAT. LX GU-
  BERNAT FRIS. XXXVI GRON. ET OML.
  XXVI CORPORIS EXUVIAS LAETAM RE-
  SURRECT. EXPECTANTES HEIC DEPO-
  SUIT III EID. IULII SEQ. A MDCXXV
  Symbolum Comitis erat: Wils God mit Ehren]
  Bovenstaande tekst uit: Hegenitius' Itinerarium
 • 3 - Ernst Casimir graaf van Nassau * 1573 + Roermond 2.6.1632; gebalsemd hier gebracht en [januari 1633] bijgezet
 • 4 - Hendrik Casimir I stadhouder van Vriesland * 1612 + Vlaanderen 6.7.1649
 • 5 - (Anna) Sophia [Hedwich] hertogin van Brunswijk, dochter van Hendrik Julius hertogh van Brunswijk * 1592 + 1642
 • [5a] - Maurits, graaf van Nassau-Dietz * 1619 + 1628, zoon van Ernst Casimir en Sophia Hedwig
 • [5b] - Elisabeth Friso, gravin van Nassau-Dietz, * 1620 + 1628, dochter van Ernst Casimir en Sophia Hedwig
 • 6 - Wilhelm Frederick furst tot Nassau * 1613 + Leeuwarden 21.10.1664
 • 7 - Sophia Wilhelmina dogter van Willem Frederik van Nassau * 1664 + 13.1.1667, oud 2 jaar en 6 maanden
 • 8 - Albertina Agnes princesse van Orange, dochter van Frederik Hendrik prince van Orange en Nassau en van Amelia geboren gravinne van Solms Braunfels, getrouwd op het cheurfurstelyke Hof Cleve den 22 May 1652 met Wilhelm Frederik, uit welk huwelyk gesproten zijn drie kinderen: princesse Amelia, getrouwd met hertog Johan Wilhelm van Sax Eysenach, prins Hendrik Casimir, princesse Sophia [Wilhelmina] * 30.7.1664, de welke omtrent [an]derthalf jaar out is gestorven [13.1.1667] * 1634 + Oranjewoud 14/24.5.1696
 • A1a - Wilhelm Georg Friso prins tot Nassau * 1685 + Leeuwarden 1686, 1 jaar oud
 • A1b - Amalia geboren furstin van Anhalt * 1685 + Leeuwarden 15/25.6.1686 [1 jaar oud]
 • A2 - Hendrik Casimir II prins van Nassau erfstadhouder * 1657 + Leeuwarden 15/25.3.1696, in het 39ste jaar en twee maanden min drie dagen zijns ouderdoms
 • A3 - Johan Willem Friso prins van Orange en Nassau * 1687 + Moerdijk 14.5.1711; bijgezet 25.2.1712
 • A4 - Maria Louisa geboren princes van Hessen Kassel. N.B. Volgens eenen andere lezing landgravin van Hessen Kassel. * 1688 + Leeuwarden 9.4.1765 in het 37ste jaar hares ouderdoms; bijgezet 13.6.1765
 • A5 - dochter van Willem (IV) Karel Hendrik Friso en Anna van Hannover (kroonprinses van Groot Brittania + Leeuwarden 22.12.1739 tijdens de geboorte
 • A6 - Anna dogter van Willem Karel Hendrik Friso * 1746 + Leeuwarden 29.12.1746 [1 1/2 maand oud]
+ + +

Choor, buiten de barrière, de eerste regel aanvangende van de ZOkant
graven nrs. 1-9, plus die binnen de barrière, in 1696 voor maken grote grafkelder gebruikt; vierde regel beginnende onder de middelste kap van de ZOkant

001 regel 1, G --- >> plattegrond <<
onbekend

+ + +

002 regel 1, G ---
4 x 7 voet
+1601-11-10 Roorda, Carel van
+1626-08-01 Roorda, Andries van; vgl. W.B.S. Boeles, Franeker hoogeschool, II/1, p. 89

+ + +

003 regel 2, G --- >> plattegrond <<
+....-02-16 Wiarda/Wyarda, Doco/Duco
+....-..-.. Siccama, Helena van, vr. van Duco Wiarda
** 177x292 - foto dV - vBrD. N. Her. 1890, p. 237 - raadsheer s. 1583 (tevens p.g.) tot 1589; vgl. Stamboek II, 281; doet 1589 afstand; DW + tussen 1595 en 1602; HvS leeft 1602 - steen ligt ongeveer op de oude plaats

+ + +

004 regel 2, G ---
6 x 9,75 voet
(eigenaar) onbekend

+ + +

005 binnenregel, G ---
(eigenaar) onbekend

+ + +

006 regel 3, G --- >> plattegrond <<
(eigenaar) onbekend

+ + +

007 regel 3, G ---
8 x 12 voet
+....-..-.. Graetnia, Dr. Rienk van, Kon. Majest. Raad

+ + +

008 regel 3, G ---
onbekend

+ + +

009 regel 4, G 166 >> plattegrond <<
7,5 x 12 voet
wapen van Roussel
wapen van Burmania
* G 166. 220x353 - Kronen en wapenschilden geheel afgekapt, tekst rechts [voor 2/3 deel en meer] geheel weggesleten. [Zodoende mist men thans een rijke bron aan genealogische familiegegevens.] Hoofdwapens met onderschriften ROUSSEL en BURMANIA.
Links, onder elkaar, wapenschilden met onder schriften Roussel/ Stania/ Gyffroys/ Hiemstera/ de la Pasture/ Stinstera/ de la Marck/ Obbama; rechts idem Burmania/ Aylva/ Iytsma/ Walta/ ...a/ .../ ...a/ Hannia.
INT IAER 1570 IS GEST
ENDE HOOCH:GELEERDEN
ENDE ULENBURCH IS DE E
HEEFT GENOMEN GEH	
CONINCKLYCKE MAIE
BECLEDEN ALS SYN EERSTE	
VAN FRIESLANDT. EN IS
VAN STANIA.	
INT IAER 1580 IS GESTURVEN
VROU SIOUCK VAN STANIA	
HEER IACOB DE ROUSSEL
INT IAER 1614 IS GESTURVEN
ENDE HOOCH GELEERDEN HEER
HOGE HOFF VAN FRISLANDT	
VAN ROUSSEL, ZOON VAN D
SIOUCK VAN STANIA	
INT IAER 1627 IS GESTU
VROU IOUCK VAN BURMANIA	
HEER HAIO DE ROUSSEL
DESE TIEN NAE:VOLGENDE	
HEER HAIO DE ROUSSEL
INT IAER 1637 IS GESTU	
HEER IACOB DE ROUSSEL
FRIESCHE NASSOUSE REG	
GESLACHTE, NAMENTLY
WEELVELDE, ENDE SYN
INT IAER 1630 IS GESTURVEN
ENDE LEIT IN DE KERCK TOT	
LEDEN MAN DEN HOOG
IN LEVEN HEMEL RAAD IN	
ZONEN ENDE TWE DOCHTER
HENDRICK, IULIANA, EN	
INT IAER 1610 IS DEN HOOG
GEBLEVEN OP ZEE	
NAE DAT HY VAN DE
INT IAER 16[niet ingevuld] IS GESTU	
DE ROUSSEL
INT IAER 1636 IS GE	
ROUSSEL, ENDE LEIT
LAETEN  VERSTURVEN	
NAMENTLYCK AEN DEN
VAN REEHAGEN ENDE D
LUITENANDT VAN
INT IAER 1630 IS DE	
FRANSOOS DE ROUSSEL
ROEROOR	
TE  OE
INT IAER 164.	
ANNA DE ROUSS
HOOCH	
VAN L
OVERLEDEN	
INT IAER
IONG E	
INT
EN	
GA
GES	
IOESIN
INT IAER	
L
NA	
AE  GROENINGEN
EUSUM VOOR DE A	
IOACHIM VAN WELVELDE
VANT LANDT DRENT
[Bovenstaande twee kolommen staan onder elkaar links op de steen!]

Vgl. Stamboek I, 59, 371 en II, 42/43, 258 aanvullingen uit De Heeren van den Raede
Jacob Roussel, Heer van Hornettes, Raad HvF 1538-1577, * Bergen in Henegouwen 1508 + na 16 maart 1577, zn. van Jacob * ca. 1482 + na 1525 en Martina Giffroy * ca. 1485 + na 1525
x 1. Isabella van Cranevelt + 1559
x 2. Maria van Grevenbrouck + 1561
x 3. Sjouck van Stania + 1580 b Oldehove 18 september, wed. van Haye van Holdinga en van Tjaert van Burmania (+ 1560 z.o.), dr. van Jeppe Gerckes en Margaretha Taeckes van Heemstra + 28.10.1546 b Oldehove
Ex I: Frans van Roussel, gesneuveld bij Heiligerlee 1568
Jacob van Roussel, schepen Mechelen, + ald. 1606
Anna van Roussel b Den Haag 7.1.1603, x Pouwels/Paulus Gerritsz. van Loo * 25.1.1530, kastelein te Muiden, + Den Haag 27.3.1596
Ex III: Haye van Roussel * 28.12.1564 + verm. 1615, Raad HvF 1604, x Jouck/Josina van Burmania + 1627, dr. van Gemme Douwes en Jel Tjaerds van Aylva
kinderen: 1. Jacob, kolonel, x Maria van Welvelde ter Klencke - Stadh. arch. 7-03 Ernst Casimir 428 Brieven van Jacob van Roussel kolonel 1626-1631
2. Douwe, ongeh. in het buitenland overleden
3. Frans, ongehuwd in de oorlog overleden - Stadh. arch. 7-03 Ernst Casimir 427 Brieven van Frans van Roussel 1626, 1631
4. Sjouck/Susanna x 10.3.1613 Adriaen van Mauderick
5. Anna x 16.2.1631 vaandrig Douwe Tjercks van Herema; volgens kistplaatje later kapitein en commandant Langakkerschans, Anna + 1643 of 1645
6. Jouck/Josina + ca. 1653, x 1. 16.12.1629 Allart van Ewsum, 2. 20.10.1650 Jr. Steven Gerrit van Remen, 3. Zeino Joachim van Welvelde, heer van Woltersum, ontvanger generaal Drenthe
7. Margriet x Jr. Philips de Gruytere, heer van Dirksland
8. Tjaert, kapitein, + voor Breda (1637?), x 1628 Josina van Welvelde, die hem overleefde, maar overleed vóór 1638
9. Jel/Juliana, ongehuwd + 8.8.1669
kwartieren: 1. Roussel 1. Burmania 3. Stania 3. Aylva 5. Giffroy 5. Ydsma 7. Heemstra (= Obbema) 7. Hania ? / Tadema ? / ?? 9. de la Pasture ? 9. Hania 11. de la Marck ? 11. Donia 13. Stenstera 13. Walta 15. Heemstra 15. ?? Vgl. Everhard de la Marck, bisschop van Luik, begin 16de eeuw
Bij de tekst:
ENDE ULENBURCH IS DE E [aant. W. Dolk: Jacob] - INT IAER 1614 IS GESTURVEN [aant. W. Dolk: Haye] - VAN REEHAGEN ENDE D [= Remagen am Rhein?] - ROEROOR [= tolplaats/kasteel Roeroort/Ruhrort] - IOESIN [aant. W. Dolk: Josina?]
** foto E 56468/33 - vgl. Hesman p. 67 - vBrD. N. Her. 1890, p. 238 - Jacob de Roussel + 1570 x Siouck van Stania + 1580, reeks kinderen (vgl. Stamboek I, 59, 371 en II, 42/43, 258) - N NBW - Jacob R. "uit Henegouwen", leeft 1572?, + v 1590, raadsheer 1538, 1560; * 1508 Heer van Homettes zn. van Jacob R. en Martina Giffroy; x 1. Isabella van Cranevelt + 1559, kind o.a. Anna R. x Paulus van Loo; x 2. Maria van Grevenbrouck + 1561; x 3. Siouck Jeppes van Stania + 1580, eerder wed. van Haye van Holdinga + 1557 en Tjaerd van Burmania + 1560, dochter van Jeppe van Stania en Sjouck Tjallinga; haar enig kind: Haio R. raadsheer 1604-1616+, x Jouck van Burmania + 1627 - vBr.D. N.Her. 1890, p. 237 Hayo van Holdinga + 13 dec. 1557. - J.C. Kutsch Lojenga, De oudste generaties Ulenburch te Leeuwarden. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 36, 's-Gravenhage 1982, 51-71/[73]; overdruk in Tresoar onder nr. Pc 7986.

+ + +

grafplaat Gregorius Bertolff van Aken 1528, 'rubbing by F.A. Greenhill and J. Belonje 1955'010 regel 4, G ---
4,75 x 8,75 voet
+15[28]-02-27 Bertolf, Gregorius
+1671-01-19 Bouritius, Johannes, Raad Hof v. Frl.
** vBrD, N. Her. 1890. p. 238 Bertolff + 24 februari 1527 = 1528 - vgl. Stamboek II, 148; Fr. Enc.; NNBW; Ged. Nd. Holl. II, 135 (24); denkelijk cenotaaf (grafmonument zonder lijk) van Gregorius Bertolff van Aken, * Leuven 1484, test. 13 okt. 1527, zn. van Jan B. van Aken en Elizabeth Michiels Scribaens; raadsheer 1525, president H.v.Frl. 1527(+), x Brussel 31 aug. 1518 Katrijn van Edingen van Aalst, dr. van Pieter, begr. Brussel, St. Gudule/Goedele, tapijtwever, en ... Boeninc; 4 kinderen, w.o. Cristijnken x Joachim Hopper - Bour. Stamb. I, 328, II, 218 zn. van Hector, raadsheer 1626-36(+) en dichter, en Hauckje van Hillema; Johannes (v.) Bouricius, raadsheer 1656-71(+) en dichter, ongeh. + 9-1-1671, begr. Grote Kerk - De familie Bouricius was verwant aan Hoppers - Friese testamenten tot 1550. Uitgegeven door G. Verhoeven en J.A. Mol met medewerking van H. Bremer, Leeuwarden 1994, p. 221-224 nr. 115, testament Bertolff, regel 37-38: Ende oft ick in Vrieslant aflivich wordde, begere ick mynen dooden lichaem tot Bruessel by saliger memorien myn lieve huysvrouwe in Sinter Goelen [= St. Goedele] kercke oft Loeven in Sinte Peeters onder myns vaders sercke gevuert te worden. "Maar beide is't hem mislukt", schrijft S.A. Gabbema in Verhaal van de stad Leeuwaarden ... van 1190 tot 1573, Franeker 1701, 357-358. - Koperen, door oxidatie zwart geworden grafplaat (229 x 115 cm.) met manshoge afbeelding van Doctor Bertolff in het Fries Museum; tekst (gecompleteerd dankzij Buchelius): HIC SITUS EST D[OMI]N[U]S GREGORIUS BERTOLFF VIR CLARISS./ FRISIE PRESES PRIMUS INVICTISS. CESARIS CAROLI QUINTI/ CO[N]CILIAR[IUS] UTRIUSQ[UE] IURIS LICE[N]TIAT[US] ARTIU[M] MAGISTER/ PATRIA LOVANIEN. DECESSIT AN[NO] XV [C] XXVII FEBRUARII XXIIII// - In Engeland zijn "brass rubbings", d.z. koolstiftwrijfsels van dergelijke koperplaten, populair; vgl. Transactions Monumental Brass Society, vol. IX(1958), p. 293-296; zie ook de site van de MBS en via Google images/afbeeldingen "brassrubbing". Voor meer details van de grafplaat van "Gregoris Bertolff, first President of the High Court of Friesland, 1528, Friesch Museum (from Groote Kerk), Leeuwarden, Holland" zie de grotere afbeelding van de "Rubbing by F.A. Greenhill and J. Belonje, September 1955".

+ + +

011 regel 4, G ---
5 x 8 voet
+1606-02-14 Buygers, Pieter van, grietman Wymbr.dl.
+1632-11-22 Aytta, Jaquelina van, vr. van Buijgers
e1769 Aytta, Viglius Wybrandus van
e1769 Ayta, W. van
e1770-04-18 Ayta, Jhr. Egbert Jan van
eAyta, Elisabeth Clara van
e1801-10-24 Harinxma thoe Slooten, Albertus van, als erfg. van wijlen freule E.C. van Ayta
e1801-10-24 Harinxma thoe Slooten, Albertina Titia van, als erfg. van wijlen freule E.C. van Ayta
** foto E 56468/43 - vBrD. N. Her. 1890, p. 237 - Pieter van Buygers + 1609!, Jaquelina van Aytta + febr.! - vgl. Stamb. I, 29, II, 28 - vgl. Gal.k. G 61 - Pieter van Buygers (zn. van Jan, grietm. Ldeel 1535, en Reynsck van Auckama) * 17 nov. 1544, grietm. Wymbr.deel 1569, + 14 febr. 1606, begr. Galil. kerk!, x Jacquelina Gerbrantsdr. van Aytta + 22 nov. 1632 - nu koor regel 1

+ + +

012 regel 4, G ---
3,5 x 7 voet
+1589-05-03 Haren, Adam van, hofmeester van Willem Lodewijk
e1769 Haren, Onno Z. van (donatie aan J.d.V.)
e1769 Vries, Johannes de, operateur (donatie van O.Z.v.H.)
b1771-06-20 Bouderia, juffer
** foto E 56468/41 vBrD N. Her. 1890, p. 238 - * Valkenburg c. 1540 + Arnhem? 3.5.1589 kapt. watergeuzen, raad en kamerheer Pr. W. v. O., 1584 hofmr. Willem Lod., zn. van Everard en Margriet Hagens; x Margriet van Coenen - LCrt. 2.4.1962 p. 6; geuzenbevelh.? Daem v. H. begr. Gr. kerk ca. 1590 - vgl. Fr. Enc., Stamb. I, 146; II, 91; begr. Gr. k. 20 juni 1771: de juffer Boederi van de Orange Eewal - nu dwars in koor, regel [0]

+ + +

013 regel 4, G ---
...

+ + +

014 regel 5, G --- >> plattegrond <<
onder burgerbank -

+ + +

015 regel 5, G ---
onder burgerbank

+ + +

016 regel 5, G ---
...

+ + +

017 regel 5, G 162
8 x 12 voet
+....-..-.. Meekma of Mockema, Titia van [moet zijn: Juckema]
* G162. 225x350 - koor - Gerrold [Ruurds] Iuckema [van] Camming[ha]b[uur] * 2 augustus 1604] + .. maart 1651, [x 3 maart 1626] Titia [= Tieth Bartholtsdr.] van Douma + 16..
** foto E 56468/27 Gerrolt van Juckema * 2 aug. 1604, zn. van Ruurd Worpsz. en Edwert Gerrolts van Cammingha, x Rinsumageest 13 febr. 1626 Tieth Bartholds van Douma - vgl. Stamb. I, 237, II, 160; test. 3.3.1651 - begr. met de wezen 9.4.1651 jr. Gerolt van Juckema (Jac. k.)

+ + +

018 regel 5, G ---
...

+ + +

019 regel 5, G ---
...

+ + +

020 regel 5, G ---
...

+ + +

021 regel 5, binnenregel ten Z, G ---
onder burgerbank
Bouderia

+ + +

022 regel 5, binnenregel ten Z, G ---
onder burgerbank

+ + +

023 regel 5, binnenregel ten Z, G ---
...

+ + +

024 regel 5, binnenregel ten N, G ---
4 x 7,5 voet
...

+ + +

025 regel 5, binnenregel ten N, G ---
...

+ + +

026 regel 5, binnenregel ten N, G ---
...

+ + +

027 regel 6, G --- >> plattegrond <<
onder burgerbank

+ + +

028 regel 6, G ---
onder burgerbank

+ + +

029 regel 6, G ---
5 x 9 voet
een krijgsheld in het harnas levensgroot

+ + +

030 regel 6, G ---
4,5 x 8 voet
...

+ + +

031 regel 6, G 159
5,5 x 9,5 voet
+1598-..-.. Kamminga, d'Ed. juffrou
* G159. ............

+ + +

032 regel 6, G ---
onder oude Diaconis & burgerbank

+ + +

033 regel 6, G ---
onder bank Lanoij en Doys

+ + +

034 regel 6, G ---
onder bank Lanoij en Doys

----------

--- regel 6, G 160
...
* G160. Frans van der Bang(e)ry(e), cappelaen op Kamingha(bue)rch, + 16 december 1549 - In nis onder helmteken vlucht waartussen ?; wapenschild met dwarsbalk waarboven een stappende vogel; daaronder een tweede nis met miskelk en hostie tussen twee kannen; Franciscus Mysta hic situs est quem / Camminga fovit / inclyta gens Deus hunc / nectare pasce tuo - grafschrift 28.9.1976 opgenomen door R. Kunst en W. Dolk
** Vgl. Alphabetische naamlijst van geestelijken in Friesland vóór de hervorming van 1580, van de hand van A.J. Bruinsma; met aantekeningen van H.J. Murray Bakker d.d. sept. 1928; Tresoar/PBF Hs 1467: Frans Kapellaen Cammingaburg Leeuwarden 1543; Beneficiaalb. I p. 75: bediende eveneens het Watie Cammingaleen (te Leeuwarden-Hoek) - nu regel 7

+ + +

Een zevende regel in oude noch nieuwe register genoemd

035 regel 7, G 155 >> plattegrond <<
vrouwenwapen Grombach

+ + +

036 regel 7, G 156
7 x 11,5 voet
wapenschild met vos
e1769 Jongestal, Pieter van
e1772 Jongestal, Sara Margaretha van, als erfg. van broer P. van Jongestal
e1798 Bouwmeester, Jacobus Moorman, als erfg. van wijlen zijn vrouw S.M. van Jongestal
e1802 Bouwmeester, Anna Maria Catharina, als erfg. van wijlen broer J. Moorman Bouwmeester
ePoppenhuizen, Imilius Fredrick van, neef van J.M. Bouwmeester
** wapens Jongestal bij Hesman p. 163

+ + +

037 regel 7, G ---
...

+ + +

038 regel 7, G ---
...

+ + +

039 regel 7, G ---
...

+ + +

040 buitenregel ten N - regel 7, G 153
7 x 11 voet
wapen Cammingha (Camminga/Kamminga)
* G153. 213x319 - Kammighe, raetshere - Syouck Ka... + 5 september .... - ...ts Minnema Wynie, ... huijsfrou + 1 februari 1500 - all.w.: m. liggend hert, beneden vergezeld van een kam (Camminga); vr. ged.: r. h.ad., l. beneden druiven- of wijnblad (Wynia?); helmt.: uitk. leeuw; midden hieronder een engel op één knie met schriftband waarop nog leesbaar: ... psalm 88
** foto E 56468/29 - Wytze van Camminga raadsheer 1531 tot overlijden 1533, zn. van Rienk Camminga en Sjouck Camminga, x Rints Fransdr. van Minnema +1546; laatstgenoemde hertr. Here Roorda; vgl. De Heeren van den Raede nr. 63. - Citaat omvat slechts enkele woorden, in het Latijn of Nederlands, uit psalm 88, zoals: Quis est homo qui vivet & non videbit mortem / Wie leeft er die de doot niet smaken zal. Doordat in de Latijnse vertaling in navolging van de Griekse Septuagint ps. 9 en 10 zijn samengevoegd en ps. 147 in tweeën is gesplitst, wijkt de nummering van de psalmen in de Vulgaat af van die in de grondtekst; het mogelijke citaat is zodoende vers 49 van psalm 89.

+ + +

041 regel 8, G 150 >> plattegrond <<
onder bank van Humalda
wapen van Botnia
** 105x183 - m.wapen: geharnaste r.arm met opgeheven zwaard (Botnia)

+ + +

042 regel 8, G 151
5 x 7,5 voet
...

+ + +

043 regel 8, G 152
5 x 9 voet
...
* G152. 150x162 - ... van Sier...

+ + +

044 regel 8, G ---
...

+ + +

045 regel 9, G 68 >> plattegrond <<
eDekema, Sicco van, Deese begraffenisse komt toe kinderen ofte erfgenamen van
eTamminga, Helena, vr. van S. van Dekema, Deese begraffenisse komt toe kinderen ofte erfgenamen
* G68. 71x200 - Dese begrafenisse coomt toe de kinderen ofte erfgenamen v.. wijllen Heer Sicko van Dek.ma en Jufr Helena van Tamm..g. all.w.: m. I. h.ad. II. 2 lelies paalsgewijs, vr. ?
** foto B 56469/16 (ook foto dV) - kinderen Sicko van Dekema en Helena van Tamminga 1589-91 - vgl. Stamb. I, 89 (II, 57) - Sicke Sickes van Dekema, zn. van Sicke Juws van D. en Luts Sickes Liauckema, litt dr., x Hil Onnes Tamminga, dr. van Onne Abels T. en Truda Johansdr. Sickinghe; leven dec. 1617; 9 kinderen, wv. 6 jong gest. (1584-91)

+ + +

046 regel 9, G 145
4 x 7 voet
wapen van Ockinga
+....-..-.. Ockinga, Heero van
* G145. 117x217 - volgens foto: Heerro van Ockingha .... - N.B. Here Lolles O., grietman Wons. 1481, + na 1504, x 2. Rixt Goslicksdr. Juwinga, + 1499 - Mors omnium rerum kolophon, d.i. De dood is het eind van alle dingen (vgl. Mors ultima linea rerum, Horatius, Brieven 1,16,79)
** foto E 56468/12 (ook foto dV) - all.w. onder helmt.: zittende gevleugelde vrouw; m. Ockinga: I. h.ad., II.a. 2 sterren naast elkaar, b. lelie; vr. (Gabbema?): I. h.ad., II.a. 3 lelies (1-2), b. 3 St. Jacobsschelpen (2-1) - ...baren herscap Heerro van Ockingha - Stamb. I, 280, 15e eeuwse Hero of een der 16e e.? - Here van Ockinga, zn. van Lolle Epesz. van Ockinga en His Heresdr. van Albada, trouwde 1. Graets Watthiesdr. van Dekema 2. Rixt Goslicksdr. Juwinga (van Walta); Here maakt in 1478 met broer Peter een scheiding van de goederen van Bauke, hun "wraldmoder". De stinzen Doyngha te Burgwerd (bewoond door Here en in 1478 Nije Ockyngha genoemd) en Ald Ockingha (eveneens te B.) zullen niet uit het geslacht mogen vererven. (Sipma I nr. 285). In 1504, 1506 en 1506[?] werd heijt "riuchter" in Wonseradeel genoemd (Sipma). In 1481 "gretman" (Sipma II nr. 100). - N.B. wapen Walta van Juwinga: doorsneden, boven 3 ruiten (2-1), beneden 3 schelpen (2-1, Juwinga)

+ + +

047 regel 9, G ---
4 x 7,5 voet
...
* G146. 114x215 - ...
** foto E 56468

+ + +

048 regel 9, G ---
...

+ + +

049 regel 9, G ---
...

+ + +

050 regel 9, G 149
3,5 x 7 voet
onder bank Cammingaburg
* G149. 100x204 - Kammingha 15(14 of 17?) - Gelck Aebinga, syn huisfrou, + 5 februari 1548
** Kammingha + 1514/7 x Gelck Aebinga + 5 febr. 1548

+ + +

051 regel 9, G 7
5,5 x 8 voet
onder bank Cammingaburg
* G7. 165x267 - all. wap.
** foto E 56468/35 - m.wapen: liggend hert vergez. van 3 kammen (Cammingha); vr.wapen: I. h.a., II. kl. leeuw (Minnema); helm met wrong; helmt.: uitk. leeuw

----------

--- regel 9, G 17
...
* G17. 55x80 - Roorda? * 27 mei 1551 - Nascendo morimur; vgl. regel 6 NB, G 26 - op de hoeken vier schildjes: 1. omgew. hert, 2-4. ?; in het midden vrouwenfiguur ** foto B 56469/12 (ook foto dV) - kwartierwapens: 1. I. ?, II. omgewende wassenaar, l. vergez. van ster (Arnoldts?); 2. I. h.ad., II.a roos ?, b. 3 schelpen ? (2-1) (Canter? dan IIa drie sterren, Hottinga? dan IIa omgew. wassenaar l. vergez. van twee sterren); 3. liggend hert, vergez. van 3 kammen (2-1) (Camminga); 4. I. h.ad., II. klimm. leeuw (Minnema). Helmt.: lelie uitk. boven wassenaar. - Stamb. v.d. Fr. adel II, 208 noot 22: Here van Roorda, begraven in de Grote Kerk te Leeuwarden; I, 310: Here + op Cambuur 1541, zn. van Sybrant Roorda en Haringh Heresdr. van Hottinga, x Rints Fransdr. van Minnema, + 1546, wed. van Wytze Riencks van Cammingha van Cambuur

+ + +

052 regel 10, G --- >> plattegrond <<
onder Haar Hoogheids gestoelte

+ + +

053 regel 10, G ---
onder staats-Dames-bank

+ + +

054 regel 10, G ---
een priester levensgroot

+ + +

055 regel 10, G ---
...

+ + +

056 regel 10, G ---
...

+ + +

057 regel 10, G ---
4 x 7 voet
...

+ + +

058 regel 10, G ---
...

+ + +

059 regel 10, G ---
onder voorzangersbank

+ + +

060 regel 10, G ---
onder voorzangersbank

----------

--- regel 10, G 25a foto B 56469/14 - vgl. Jb. CB 23, 103/4 - Dr. Jacobus van Buttinga * c. 1597, adv., secr. Tietj.deel, + 1652-54, x Lwd. 29.5.1621 Elysabeth Rhala; k.: 1. Cornelis, cornet, x 1654 Barbara Schotanus a Sterringa; 2. Joannes, cornet, x 1. 1654 Sara Potter x 2. 1660 Mechtildis van Loo x 3. 1663 Susanna Margaretha van Ackema; 3. Aeltie v. B., leeft 1654

----------

--- regel 10, G 142
* G142. Volgens foto: Hanibal Christian Bastard ..e Bronswick + 5 januari of 15 maart 1624 - De vader van dit jong gestorven kind zou kunnen zijn Christiaan Lodewijk hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, bisschop van Halberstadt, 1599-1626, zwager van stadhouder Ernst Casimir en sinds 1619 Staats ritmeester (vgl. Het Staatse leger III). - ovaal wapen, tweemaal gedeeld en driemaal doorsneden, met hartschild en over alles heen een schuinbalk: 1. bezaaid met harten, waarin een leeuw; 2. twee gaande leeuwen; 3. een klimmende gekroonde leeuw; 4. een klimmende leeuw binnen een zoom; 5. (hartschild) onherkenbaar; 6. een klimmende leeuw; 7. gegeerd; 8. twee afgewende berenklauwen; 9. doorsneden: a. geschaakt van 5x3 stukken; b. gedwarsbalkt van 4 stukken; 10 en 12. onduidelijk (beide een half hertengewei?); 11. een gaand hert - links en rechts van wapen een manshoofd en een doodskop waaronder: Memento morij (de o van memento, zoals wel vaker bij ruimtegebrek, superscript) - Uit het Brunswijkwapen ontbreken hier, behoudens verschil van rangschikking, de gekroonde leeuw en de adelaar van Diepholz (aldaar 5 en 8) en de drie dwarsbalken uit het wapen van Lauterburg (aldaar 6 b). Vermoedelijk heeft het eerstgenoemde het hartschild gevormd en heeft men zich voor Lauterburg vergenoegd met de bovenhelft, de ongekroonde leeuw (hier 6).
** foto E 56468/3 (ook foto dV) - wapen Brunswijk met smalle schuinbalk - Memento mori (= Gedenk te sterven) was de titel van een vroeg Middelhoogduits (Alemannisch) gedicht, de eerste Duitse boetepreek op rijm, ca. 1070 geschreven door Noker van Zwiefalten, een monnik uit het klooster Einsiedeln; het was een oproep tot afkering van de wereld volgens de hervorming van Cluny. Spreuk van o.a. de orde der trappisten. De uitdrukking komt als inscriptie al voor op zilveren bekers uit de Romeinse tijd. Men zegt wel dat men de beginletters (MM) terugvindt in de handpalmen. Thomas a Kempis schreef in zijn Navolging van Christus (1, 25, 11) Memento semper finis, d.i. Gedenk steeds uw einde. - Deze steen ligt andersom dan de rest!

+ + +

061 regel 11, G 135 >> plattegrond <<
onder Haar Hoogheids gestoelte
* G135. 70x128 - Ingangh van die kelder (van) ...
** foto E 56468/31 - m.wapen gevierend.: 1 en 4. gevruchte eik ?, 2 en 3. schuinbalk aan weerszijden vergezeld van 10 aanstotende ruiten (Rousel); m.wapen: boven vogel, ben. kl. leeuw - G 135 en 136 bij restauratie vanwege gelijkenis verwisseld!

+ + +

062 regel 11, G 136
onder staats-Dames-bank
* G136. 70x128 - Iuliana de Roussel ... voor ouderen van Russe(l) ... als noch oock eenige van ... - De regels van dit opschrift lopen door op nr. 135; beide zerken zijn blijkbaar van plaats verwisseld.
** foto E 56468/31 - m.wapen gevierend.: 1 en 4. gevruchte eik ?, 2 en 3. schuinbalk aan weerszijden vergezeld van 10 aanstotende ruiten (Rousel); m.wapen: boven vogel, ben. kl. leeuw - G 135 en 136 bij restauratie verwisseld!

+ + +

063 regel 11, G 137
...
* G137. 98x191 - ..., advocaet Hof v. Frl., 16..

adv. + 16.. - m.wapen (Rommerda?): I. h.ad., II. ster vergez. boven v. 2 eikels, ben. van ?; vr.wapen: I. h.a., II. 6-p. ster (van Oosterzee) - N.B. wapen Hylckama: gedeeld, I. h.ad., II. doorsneden a. drie eikels met blad, de steel naar beneden (2-1) b. klaver; centraal: zwaan zonder poten - niet in matrikel van advocaten: Pieter Jelles Hylkama, 1619 grietenijsecr. Haskerland, + 2.11.1668, x Dedtke Jaens Oosterzee

+ + +

064 regel 11, G 138
eHees, de familie van
* G138. 71x191 - m.wapen: ged. r. adelaar, l. pauw; helmt. pauw; daaronder 7-regelig opschrift

+ + +

065 regel 11, G 139
eHees, de familie van
* G139. 69x191 - wapen: zwemmende zwaan; helmt. zwaanshals

+ + +

066 regel 11, G 140
eHees, de familie van
* G140. 68x191 - m.wapen: ged. r. adelaar, l. pauw; helmt. pauw

+ + +

067 regel 11, G 40
eHees, de familie van
+....-..-.. Hees, Meindert Anthonius van
* G40. 72x64 - Meinnert Anthonis van Hees, olt in syn 8 jr., + .. juni 1636 - met 11 suster... broederen alhier begraven
** foto B 56469/22 (ook foto dV) zelfde wapens op naastliggende 64,65,66 - m.wapen: I. h.ad., II.a pauw, b. 3 klavers; vr.wapen: zwemmende zwaan; helmteken pauw - Anth. van Hees inv. 1554 (y1, 454) - ~ 31.5.1618 Aucke een dr. v. Tonnis Hees, + 8.4.1629 Mennert Thonnis Hees, 2.1.1628 Jan Swaan een z. v. Tonnis Heeis, 1.1.1632 Rienske Thonnis Hees, + 5.4.1612 Simonen een z. v. Thonis Ritskesz., 6.6.1624 Alcke Tonnis Heijs - Anthonis van Hees, 1628 aet. 40, wijnheer, schrijver 1615,20,21,22, burger vaandrig 1615,17,18,19, burger hopman 1622,23,25,27,28, x Jannetien Simonsdr./Janke Sijmen Meinertsdr., nog in 1627; in 1649 een AvH bouwmr.; Anthonius Ritskesz. van Lwd., zn. van Ritske Jans + v. 1609 x Aeltie Anthonisdr. * ca. 1552 leeft 1626 (dr.? van Anth. v. Hees + v. 1554) x 29.10.1609 Jancke Simonsdr. v. Lwd., dr. van Symon Meynerts en Anna Jan Swaensdr. - Tonis Wolters van Hees x Neel. e.l. te Lwd., 1524 gestorven in De vier heemskinderen. Inv. y 1, p. 453-649, 12.1.1554: inv. + Anthonius van Hees, 6 à 7 kinderen.

+ + +

068 regel 11, G ---
onder predikstoel

+ + +

069 regel 11, G ---
onder predikstoel

----------

--- regel 11, G 25
...
* G25. Sijmen Tuenisz, out 2 jr. min 1 mnd. - + 13 maart 1614 - m.wapen aan ring: ged. r. h.ad., l. doorsn. boven pauw, ben. 3 klavers (2-1)
** foto B 56469/21 (ook foto dV) - wapen: I h.ad., II.a. pauw, b. 3 klavers (2-1) - zie 67

+ + +

070 regel 12, G --- >> plattegrond <<
onder bank Harinxma

+ + +

071 regel 12, G ---
6 x 10 voet
...

+ + +

072 regel 12, G ---
3 x 6 voet
...

+ + +

073 regel 12, G 134
5 x 8 voet
+1602-..-.. Herbaium, Jacob van, adv. Hof v. Frl.
e1769 Petraeus, erven Dr. P.H.
* G134. 140x231 - Mr. Iacob van Herbaium, advocaet Hof v. Frl., + 14 maart 1602
** foto E 56468/23 - m.wapen: manshoofd met kuif en tong uit mond of snor, vr.wapen: 2 spanen, samengebonden met een lint en overtopt door monogram SL - Hof 16692 (YY6) 1559-1565 f. 500: J. v. H. adv.

+ + +

074 regel 12, G ---
...

+ + +

075 regel 12, G ---
onder consistoriestoel

+ + +

076 regel 12, G ---
wapen van Hees
onder consistoriestoel

+ + +

077 regel 12, binnenregel ten Z, G ---
...

+ + +

078 regel 12, binnenregel ten Z, G ---
...

----------

--- regel 12, G 23
...
* G23. Eda Syuerds wif van der Schilinge - Rinck syn dochter - Lyvve Tyebbis en Eelck syn wyf - roodzandsteen trapeziumvormig
** foto E 56468/42 (ook foto dV) - 6 regels gotische tekst

----------

--- regel 12, G 24 foto
...
* G24. .cke Siwerds dr. van der Schelli - Hoeyte Tiesses van Wirdom + 22 mei 1565 - vr. Rieme Tibma - later ingebeiteld: Dam - roodzandsteen trapeziumvormig - boven 2 regels gotisch, midden 4 regels romein, daaronder DAM
** foto E 56468/14 (ook foto dV) - In 1559 kochten Hoyte en Pier Tzess zonen als curatoren van Beern Tzesses' weeskinderen een jaarlijkse rente, groot 6 gg., uit een sate land te Britsaert onder Wommels van Hebbe Tyesse z. te Longerhou (Henn.dl. K 3 blz. 868). Op deze boerderij had in 1543 gewoond Doecke Tyessesz. (Beneficiaalboek). - In 1561 wordt Hoyte Tyesse z. vermeld bij de verkoping van bezit in Hoytehuis te Itens. Ook worden genoemd Pier, Douwe, Aesge, Hebbe, Lyoets (x Sipcke Doeckesz.) en Beern Tyesses: Henn.dl. K 3 blz. 122. - Uit het feit dat Tzyesse Oge z. en Auck, e.l. te Wirdum, in 1532 rente in Ytsma sate te Itens verkochten, valt te concluderen dat zij de ouders van bovengenoemde kinderschaar waren (Henn.dl. K 1 blz. 402).

+ + +

079 regel 13, G --- >> plattegrond <<
onder bank Jongestal

+ + +

080 regel 13, G ---
onder bank Jongestal

+ + +

081 regel 13, G ---
...

+ + +

082 regel 13, G ---
3,5 x 7 voet
een steen met witte âren

+ + +

083 regel 13, G ---
5 x 9 voet
...

+ + +

084 regel 13, G 131
5 x 9 voet
+....-..-.. Schoeten, Mr. Merk van, adv. Hof v. Frl.
* G36. = 131. Mr. Merck van Schoeten, advocaat Hof v. Frl., + .. augustus ....
* G131. 143x259 - Mr. Merk van Schoeten, advocaet Hof v. Frl., ... = nr. 36
** foto E 56468/18 - m.wapen: I. h.ad., II.a. 6-p. ster, b. 2 eikels; helmt. 3 veren; vr.wapen: dwarsbalk met 3 6-p. sterren en vergez. van 3 lelies (2-1) - Protocol Cleuting (HCL K 41) blz. 205 no. 377: 30 april 1567 "baersluyden "Doctor Ghijsbert Aernsma en Mr. Merck van Schoten, met Doctor Christoffel Aernsma als "overman" - Stb. I, 28 Auckama 5e gen. 3. Hylck van Auckema x Merck van Schoten; II, 28 noot 33: van Schoten of van Scholten (volgens Gen. Idam.), licentiaat in de rechten, kinderen Matthias en Griethje.

+ + +

085 regel 13, G ---
onder consistoriestoel

+ + +

086 regel 13, G ---
onder consistoriestoel

+ + +

087 regel 14, G --- >> plattegrond <<
onder bank Carelson

+ + +

088 regel 14, G ---
onder bank Carelson

+ + +

089 regel 14, G ---
onder bank Carelson

+ + +

090 regel 14, G 127
6 x 10 voet
vrouwenwapen van Beslinga tot Friens
* G127. 176x290
** foto E 56468/52 ? - m.wapen: dw.balk bel. m. 3 6-punt. sterren en vergez. v. 3 lelies (2-1); vr.wapen: schuinkruis v. knoestige stokken, bov. en ben. vergez. van een hart; helmt. lelie - zie 091 - vgl. wapen Menelaus + 1639 en Pierius Winsemius + 1644, zerk Martinikerk Franeker; boven l. vierblad? roos? ben. l. lelie

+ + +

091 regel 14, G 128
5 x 9 voet
vrouwenwapen van Beslinga tot Friens
* G128. 145x260 - .5 Oc(t)obri(s)
** foto E 56468/59 - wapen: I. h.ad., II.a. 2 eikels, steel omhoog, b. lelie; helmt.: lelie; vr.wapen: schuinkruis v. knoestige stokken, bov. en ben. vergezeld van een hert (Beslinga, zie Gen.Jb. 1962, 34 en Grafschr. Men.deel); wapen mogelijk Heloma? - Bauck Andriesdr. (Beslinga) x Lieuwe Minnes Mellema - Het wapen Heloma heeft de steeltjes van de eikels naar omlaag. Bauck Andriesdr. Beslinga was waarsch. de enige erfgenaam van haar ouders, Andries Arendsz. De hier vermelde zerk zou kunnen zijn van een van zijn zusters: Anna Arendsdr. (getr. met dr. Andries Mirica; rentmr.rkg 1559), Helena Arendsdr. (getr. met Jacob Sybrandtsz. Auckama), Marie Arendsdr. (getr. met Frans Buygers). Een dochter van een van zijn broers is natuurlijk ook mogelijk: mr. Herman, Gerbrandt of Frans Arendsz.

+ + +

092 regel 14, G 37
4,5 x 8 voet
+....-..-.. Kuik, Geertruid van, vr. van Matheus Hermans
* G37. 128x244 - Sybbel + 24/25 februari 1506 - links onder overgebeiteld: ..th.as Heym..., out int 51 jr., + .. maart 1634 - Gertruit van K.yck, vr. van Mathias H..mans, out int 69 jr., + 18 of 28 oktober 165(2 of 3)
** foto E 56468/57 (ook foto dV) - vgl. Stamb. II, 27 - Mathys Heymans, subst. griffier HvF 1569-78 (afgezet), + Groningen 1584, x Tincke Eelckes van der Haule, leeft 1629; zn. Mathijs Heymans, schilderer en burger, vlg. Stb. + maart 1634 aet. 51, x Lwd. (ger.) 27 okt. 1610 Geertruy(t) van C/Kuyck, vlg. Stb. + okt. 1652; voor hun zoon Pieter zie no. 124. Een Eelco Heymans priester + 1649 begr. Gr. kerk, St. II, 28 - Matthijs Heimans, de oude, 1611: Hof van Friesland WW 6 blz. 263, weduwe: Tincke van der Haule; Matthijs Heimans, de jonge, 1637: Hof van Friesland III 13 fol. 6, weduwe: Geertruit van Cuick. Hun kinderen zijn erfgenamen van Tintie van der Haule, hun grootmoeder. - dr. Elco Heimans, advocaat, 1622: Hof van Friesland WW 13 blz. 283; getr. met Barbara Wartinga. Ook vermeld H.v.Fr. III 13 fol. 6 (1637)

+ + +

093 regel 14, G 60
onder bank Carelson en Sminia
* G60. 88x56 - Homo bulla, d.i. De mens is als een waterbel (Varro, De re rustica 1,1,1; Erasmus, Adagia, II iii 48; 1248) - Ao Dni 1577 den 11 Aprilis sterf Helena Heymans, alhier bij haren broeder (die gestorven is den 10 Marty Ao 1575) begraven, wijes zielen Godt genadich zy
** foto B 56469/36 (ook foto dV) - m.wapen: I. klimmende leeuw, II. 3 balken; vr.wapen: I. h.a., IIa. 2 omgek. eikels, b. klaver (volgens Rietstap online: Aussema - mogelijk jonge kinderen van Mathys Heymans en Tincke van der Haule, dr. van Eelco vdH en Ansck van Auckama, dr. van Jacob Auckama en Helena Arents (Stamb. I, 28); zie 092 - vernoemd naar grootmoeder - De zerk toont een (de eeuwige slaap) slapend kind in een waterbel; vgl. voor het motief B. van der Mark, Een slapend kindje van Quellinus. In: Bulletin van het Rijskmuseum 51 (2003), nr. 2, blz. 147-155.

+ + +

094 regel 14, binnenregel ten Z, G ---
...

+ + +

095 regel 14, binnenregel ten Z, G ---
...

+ + +

096 regel 15, G --- >> plattegrond <<
onder kleine burger- en brandmeesterbank

+ + +

097 regel 15, G ---
...

+ + +

098 regel 15, G ---
...

+ + +

099 regel 15, G ---
...

+ + +

100 regel 15, G 125
4 x 8 voet
+....-..-.. Suffridi, Mr. Lodewycus, adv. Hof v. Frl.
* G125. 114x232 - Mr. Lodewickus Suffridi Ens, advocaet Hof v. Frl., ....
** foto E 56468/60

+ + +

101 regel 15, G 126
6 x 8 voet
...
* G126. 174x288 - 16de eeuw - vierde (vrouwen)wapen: pelikaan met jongen
** kwartierwapens: 1-3 ?, 4. pelikaan met jongen (Hoppers?)

+ + +

102 regel 15, G 38
3,5 x 6,5 voet
+1600-..-.. Claas Janszoon, gedeeltelijk onder van Beyma bank
* G38. 100x196 - Claes Ians zn. + 1 april 1600
** foto E 56468/50 - m.wapen: I.h.ad., II. omgek. wassenaar boven 2 6-p. sterren; helmt. ster

+ + +

103 regel 15, G ---
...

+ + +

104 regel 16, G 104 >> plattegrond <<
4 x 8 voet
+1549-..-.. Lenz, Hans
+1595-02-11 Trijn, Jacob Gillis [of Gelis] dogter, vr. van H. Lens id.
* G104. 122x243 - Hans Lens + 31(!) november 1549 - Trijn Iacob Gelis dr., zijn wijf, + 11 februari 1595 - vgl. grafreg. nr. 104
** foto E 56239/7 - kw.wapens: 1. druiventros (of loofboom, of dennenappel?); 2. 3 vogels (2-1); 3. ster; 4. ooievaar/reiger m. opgetr. poot, vis in de bek; helmt.: dr.tros

+ + +

105 regel 16, G ---
...

+ + +

106 regel 16, G ---
...

+ + +

107 regel 16, G ---
3 x 5,5 voet
...

+ + +

108 regel 16, G 123
5 x 7 voet
H.P. (bovenaan en beneden) K.S.
* G123. 142x201 - Iohan... B(ent)hem, ammunitiemr. generael van Frl., + (1?) Ja(nu)ary ....
** R. Vos, C. Diamant, E. Makkes van der Deijl, Zerken in Friesland 1535-1680, omslagtitel: Stenen getuigen Friesland, Leeuwarden 1994, blz. 21: Alfabetische lijst van namen en initialen van meester-zerkhouwers in Friesland, met zoveel mogelijk echte of geschatte dateringen; H.P.Q.C. = H.P. met Quirijn Christoffelsz. Op de onderhavige steen staan de initialen van de tweede meester-zerkhouwer naar de Nederlandse i.p.v. de de Latijnse spelling van zijn naam: Krijn Stoffelsz.! Crin Stoffelszn., geboortig van Delfzijl, werd door het gilde van de metselaars en hardhouwers te Leeuwarden op 11 april 1611 "tot een meister hardthouwer aengenomen nadat hij den proef vandt hardthouwersgilde op een pampier behoerlicken hadde gedaen ter presentye van de tsamtlicke polesemeisters mitscaders het gilde". Hij woonde en werkte in het toen nog vrij open Noordoosten van de stad aan de Nieuweburen noordzijde ten Westen van de huidige Vijzelstraat; twee huizen westelijker bevond zich het pand van de graafmeester of (bouwkundig) ingenieur Jetse Ygeszn. met in de tuin aan de achterkant een vrije uitgang naar de stadswal; Groot Consentboek 1622 fol. 96 verso, 1607 fol. 24 recto.
Metselaar en hardhouwer werden nauwelijks onderscheiden: de een bouwde met steen, de ander bewerkte steen. De Duitse benaming Steinmetz voor steenhouwer had oorspronkelijk de betekenis van metselaar. Het Middelnederlandse "metselrie" betekende zowel metselwerk als beeldhouwwerk.
In de geciteerde lijst zijn de initialen H.P. niet opgelost. De weduwe van Christoffel Crijns, Geertie Claesdr. van Stellingwerf, ging op 2 augustus 1604 in ondertrouw met Hans Putzer (ook wel Puitser of Putser), metselaar, geboren te Münster, afkomstig uit de omgeving van Würzburg; het huwelijk in de Hervormde kerk vond plaats op 14 september van dat jaar. Krijn Stoffels leerde het vak van en werkte samen (1607-1610) met zijn stiefvader. Een zerk uit 1611 in Stiens heeft hij alleen gemaakt: toen was hij meester-zerkhouwer. Werk met de initialen van Hans Putzer alleen vindt men in Friens (1608) en elders in Friesland. De achternaam van deze Hans is mogelijk afkomstig van de Duitse beroepsaanduiding voor stukadoor.
Crijn Stoffels is in 1633 overleden. Het atelier, de winkel werd in 1635 verkocht door de weduwe Trijn Harmensdr., zoals blijkt uit de registratie in hypotheekboek gg 31, fol. 187 recto, en wel aan Cornelis Gerrytszn. Mr. steenhouwer te Leeuwarden voor 200 gulden: de steenhouwers winckel ende het gereedtschap vandien, met de patronen. In 1645 is de woning die de minderjarige dochter Jouckien Crijnsdr. en haar broer Ds. Christophorus Munsterus, predikant te Hemelum, van wijlen hun ouders hadden geërfd en die zeer oud en bouwvallig was, gekocht door ammunitiemeester Romke Sickes. Het ging om een halve huisinge, plaetse ende camer daerachter op de Nijebuiren op 't Noord van 't Diept, hebbende Anna Entis erffgen. ten Oosten ende d'ammunitiemr. Romke Sickes Gaikema ten Westen, bij Tierck Jetses Mr. timmerman ende anderen bewoond. De koopprijs bedroeg 538 goudguldens 3 stuivers en 8 penningen. Bron: decreetboek aa 9, 1638-1652, pagina 135-141.
Aangezien dominee Christophorus Munsterus later, van 1651 tot zijn dood in 1660, te Franeker hoogleraar was in de logica en filosofie, wordt zijn leven o.a. beschreven in E.L. Vriemoet, Athenarum Frisiacarum libri duo, Leovardiae 1758, 410-413. Aan postuum uitgegeven "Disputationes metaphysicae" (Franeker 1661) van Munsterus ging een Vitae delineatio vooraf van de hand van professor Johannes Gerardi Terentius (Teerns 1628/29 - Franeker 1677). Vriemoet heeft deze thans onvindbare levensbeschrijving nog gezien.
Volgens Vriemoet stamde de grootvader van de hoogleraar, Christophorus Quirini, uit het bisdom Münster en was hij vaandrig van een compagnie voetvolk in het leger van de Verenigde Nederlanden. Het beroep van Quirinus Christophori, een Westfaal van origine, wordt door Vriemoet niet genoemd. Nu weten we echter dat de dominee en professor een zoon was van de steenhouwer Crijn/Krijn Stoffels. Christophorus heeft als achternaam Munsterus aangenomen, naar de geboortestreek van zijn grootvader en de geboorteplaats van vaders stiefvader Hans Putzer.

+ + +

109 regel 16, G ---
...

+ + +

110 regel 16, G ---
4,5 x 2,5 voet
...

+ + +

111 regel 16, G 39
5,5 x 8 voet
+1625-08-24 Wiarda, Keimpe/Kempo van, Gedeputeerde
* G39. 160x245 - Andries Thomas zn., lakencooper, + 28 mei 1602 - Sas Rommerts dr., zijn vr., olt 84 jr, + 16 maart 1634 [tante van Rembrandts vrouw Saskia van Uylenburch]- Seerp Wijbrant zn., zijn oom, + .. oktober 1558 - Thomas Andries zn., olt 12 dgn., + 2 maart 1575 - Rommert Andries zn., olt 18 1/2 jr., + 19 februari 1596 - Aerien Andries zn., olt 17 1/2 jr., + 2 februari 1599 - Thomas Andries zn., frigesel, olt 24 1/2 jr., + 4 maart 1604 - Kempo van Viarda, Gedeputeerde Staet van Vrieslant, out 81 jr., + 24 augustus 16(25) -
** foto E 56468/56 (ook foto dV) - vBrD N.Her. 1890, p. 239 - all.w. onder helmt. wassenaar: m.wapen: I. h.ad., II.a. 2 schuingekr. veren, b. wassenaar (Andries Thomas); vr.wapen: I. h.ad., II.a. lelie, b. wassenaar (Sas Rommerts) - all.w.: m.wapen: I. omgew. gaande zwaan, II.a. 2 sterren, b. 1 ster (Kempo Wiarda); vr.wapen: gekw.: 1. h.ad., 2. 2 zuilen, 3. 2 vossen/jachthonden, 4. gekant. toren, hartschild: a. lelie, b. wassenaar (Sas Rinnerts) - Sas Rommertsdr. + 1604? - zerk beschreven in Geneal. jb. 1971, p. 84/5 - Kempo Sioerdtsz. Wiaerda x Lwd. 2.7.1606 Sas Ulenburgh, wed. Andries Thomasz., dr. van Rommert Pytersz. en Anna Hendricks - J.C. Kutsch Lojenga, De oudste generaties Ulenburch te Leeuwarden. In: Jaarboek van het Centraal Bureau ..., deel 36, 's-Gravenhage 1982, 51-71/[73].

----------

--- regel 16, G 107
...
* G107. Hercules F... R.mck.., out 42 jr., + 29 december 1653 - Hercules Franse. R(a?)nckel [of R.mck..] - vgl. grafreg. nr. 218?
** foto - monogram HFR - Joannes Hercules Rancquet, apotheker, x ger. 2.5.1673 Catharina Tierx; zij hertr. ger. 11.2.1688 Abraham Siegers

+ + +

112 regel 17, G 112 >> plattegrond <<
4,5 x 7,5 voet
+....-..-.. Hobbe Reins dogter, vr. van Hans Lens jr., landschaps bouwmeester
* G112. 130x229 - Id Hobbe Reins dr., vr. van Hans Lens, landschaps boumeister, + 17 mei [15]74 - Lens + 17 december 1617 - Tryntie Lens 16..
** foto E 56239/10

+ + +

113 regel 17, G 113
2,5 x 7 voet; rode steen
...
* G113. 75x212 - Tveen ... 1568

+ + +

114 regel 17, G 114
3,5 x 7 voet
wapen (vrouwen-) van een halve maan, een lelie en daarboven twee sterren (Rietstap online: Roorda van Tjummarum)
* G114. 100x207 - iwffrou .....ha....y Ro...... dr.

kw.wapens: 1. 3 dwarsbalken; 2. lelie, vergez. boven r. en l. van een ster en ben. van een wassenaar (Roorda); 3. hoekige dwarsbalk v. 3 omgek. kepers; 4. I. h.ad. II. ?

+ + +

115 ...

+ + +

116 regel 17, G 55
4,5 x 8 voet
+....-..-.. Klants, Euke, juffr.
* G55. 129x233 - Evke Klants, weduwe ....
** foto E 56468/47 (ook foto dV) - kw.wapens: 1. schuinbalk beladen met 3 vissen (Klant); 2. 3 kepers; 3. omgew. wassenaar en 6-p. ster (Lougen? Gisens?); 4. dw.balk, geschaakt van 2 x 6 stukken; helmt.: gevleugelde draak met pijltong - Hesman p. 63

+ + +

117 regel 17, G ---
onder weesbanken

+ + +

118 regel 17, G ---
onder weesbanken

+ + +

119 regel 18, G --- >> plattegrond <<
onder weesbanken

+ + +

120 regel 18, G 116
...
* G116. .....aren

+ + +

121 regel 18, G ---
...

+ + +

122 regel 18, G ---
...

+ + +

123 regel 18, G ---
...

+ + +

124 regel 18, G 120
4 x 6,5 voet
+....-..-.. Lange, Grietje Wybes de, vr. van P. Heimans
+....-..-.. Heimans, Pieter, apothecar
* G120. 122x205 - Cornelis Duyn(s?) + 1 februari 16.3 - Grittie Wibes de Langhe, vr. van Pitter Heymans, oudt 64 jr., + 15 september 1673 - Pitter Heymans, apoteeker, out 60 jr., + 19 september 1675
** foto E 56468/64 (ook foto dV) - m.wapen: I. omgew. leeuw m. houweel in de r. voorklauw, II. gedwarsbalkt v. 6 stukken; vr.wapen: dubb. ad.; helmt.: uitk. leeuw als in m.wapen - vgl. Stamb. II, 27 - Pieter Heymans * 7.7.1616, apotheker, + 5.9.1675, zn. van Matthys H. en Geertruy van Cuyck (zie 92) x (ger.) 21 mei 1642 Grietje Wybes de Lange, wed. Melle Tierx

+ + +

125 regel 18, G 56
+....-..-.. Jans, Anske, vrouw van Buwe Jans
* G56. 87x150

+ + +

126 regel 18, G ---
...

+ + +

127 regel 18, G 54
Door Vrede Verblijd (op de hoofdsteen)
* G54. Door vrede verblijt / elcken man altijt - all.w.: m. 3 omgew. eikels of 3 takken (2-1) met elk aan de bovenzijde een eikel en aan de onderzijde een blad, vr. schildvullende 8-p. ster? met kruis in het midden (Hettinga)

+ + +

128 regel 19, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

129 regel 19, G ---
b1770-05-04 Meijerik, Aleida, huisvr. van de luitenant adjudant Johan Willem Konings

begr. Gr. kerk 5 mei 1770 hsvr. van de adjudant Koning, over de Kettingbrugge

+ + +

130 regel 19, G ---
...

+ + +

131 regel 19, G 117
6 x 9,5 voet
wapen: een degen met drie eikels [Gualteri?]
* G117. 171x287 - Iantien ......nin... H... + 8 mei 16(3)4

+ + +

132 regel 19, G 118
4,5 x 8 voet
een schild met een springende leeuw
* G118. 131x231 - .(0?) Ja(nu)a... 16..
** m.wapen: omgew. leeuw; helmt.: uitk. leeuw; vr.wapen: schuinkruis met tussen elk paar armen 2 vogeltjes boven elkaar, daaronder nog 2 wapens; m.wapen: I. h.ad., II.a. 6-p. ster, b. ?; vr.w.: ?

+ + +

133 regel 19, G 57
4,5 x 9 voet
+....-..-.. Pietersz., Thewis, coopman
* G57. 129x260 - Thewis Pietersz., coopman, + 8 augustus 16(0)8 - Anna Tyaerdt + 29 november 1602 - Gr...ew... + .. augustus (16)03 - jaartal 1604 met meesterteken?
** foto E 56468/61 (ook foto dV) - vBrD N. Her. 1890, 239 - gesign.: P 1604 A ? - m.wapen: I.h.ad., II.a. ?, b. ?; helmt.: uitk. leeuw met omgew. kop; vr.wapen: springend dier - curator kinderen TP 1.5.1618 - Thewis Pietersz. was een zoon v. Pieter Tewis z. en Bely Jacobsdr. (1582: Ln y 17 blz. 228). In 1604 was hij bezocht door "de gave Goods" , d.i. de pest (H.v.Frl. WW 5 blz. 252). Zijn vrouw heette Anna Tyaerdtsdr., dr. van Tyaerd Ariensz. (1606: H.v.Frl. YY 22 blz. 14) - Zerken in Friesland 1535-1680, omslagtitel: Stenen getuigen Friesland, Leeuwarden 1994, blz. 21: P.A. = Pieter Andriesz.

+ + +

134 regel 19, G 58
3,5 x 7 voet
+....-..-.. Rombergius, Paulus
* G58. 98x214 - Paulus Rombergius, * 4 februari 1662 Heidelbergae, + 20 maart (1)673 Leowardiae - Maria van Eck, ... recktoor Casparis Rombergius, out 66 jr., + (20?) april 1691 - Casparus Rombergius, r(e)cktoor Latinse Schoole, out (7)2 jr., + .. oktober 169(5) - ...
** foto E 56478/3 (ook foto dV) - vBrD N.Her. 1890, 238 - vgl. inf. C4/487, 13.12.1689

+ + +

135 regel 20, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

136 regel 20, G ---
4 x 6,5 voet
...

+ + +

137 regel 20, G ---
4 x 6,5 voet
...

+ + +

138 regel 20, G ---
+1755-..-.. Wesselius, H., Eccl. Leov. - N.B. Hermanus Wesselius 1715 alhier beroepen van L. Vrouwen Parochie in plaats van J. Junius, is overleden 1755.
e1769 Wesselius, Dr. Johannes, burgemeester

+ + +

139 regel 20, G ---
4 x 8 voet
...

+ + +

140 regel 20, G ---
...

+ + +

141 regel 20, G ---
b1770-08-13 Roswijden, G., luitenant
** begr. Gr. kerk 13 aug. 1770 de lt. Rossewynder onder het 1e bat. van Ruys, van de Dijk.

+ + +

142 regel 20, G a14
5 x 8,5 voet
+1613-09-.. Anskema, Trijntie, vr. van Dr. Gellius Jongestal
+1667-04-11 Brouwer, Allert Fekkes
e1769 Jongestal, Pieter van
e1772 Jongestal, Sara Margaretha van, als erfg. van wijlen broer P. van Jongestal
+1783-04-07 Bouwmeester, J.D.
e1798 Bouwmeester, Jacobus Moorman, als erfg. van wijlen zijn vr. S.M. van Jongestal id.
e1802 Bouwmeester, Maria Catharina, als erfg. van wijlen broer J. Moorman Bouwmeester
e.... Poppenhuizen, Imilius Frederick van, als neef van J.M. Bouwmeester
* Ga14. 159x261 - Allart Feckes brovver, out 76 jr., + .. april 1607 - ... Wiibrantsdr. + .8 december .... - Trintie Anskema, vr. van Doct. Gel.i.s Ionges(tal), Sept. (1)61. - Iean Samuel bouwmeester, oud 23 jr., + 2 april 1783
** foto E 56468/51 - gesign. bovenaan: P C - vgl. a34 (ZB) foto B 56249/22 - steen nu onder orgel - N.B. A.F. x Amely Wybrantsdr. Zijn nageslacht heet Anskema. - Zerken in Friesland 1535-1680, omslagtitel: Stenen getuigen Friesland, Leeuwarden 1994, blz. 21: P.C. = Pieter Claesz.

----------

--- regel 20, G ---
... *G ? 2005 gelezen de spreuk: Mors sceptra ligonibus aequat; d.i. De dood maakt scepters aan spaden gelijk ofwel Voor de dood zijn koningen en dagloners, hoog en laag gelijk.

+ + +

143 regel 21, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

144 regel 21, G ---
...

+ + +

145 regel 21, G ---
...

+ + +

146 regel 21, Ga5
+....-..-.. Elgersma, Ds. Franciscus
* Ga5. Mr. G(err)yt Radys, predicant tot Marsum, February .... - Hij hertrouwde Lwd. 1601

+ + +

147 regel 21, G ---
...

+ + +

148 regel 21, G ---
...

+ + +

149 regel 21, G ---
...

+ + +

150 regel 22, G --- >> plattegrond <<
+....-..-.. Dirks, Marijke

+ + +

151 regel 22, G ---
+....-..-.. Peereboom, Age
+....-..-.. Alderts, Sas
** Agge Hayes, koopman * Lwd., burger 1603, x 1. Alyt Eemes, x 2. 14 sept. 1603 Sass Allertsdr., wed. Jan Jous (van Dockum, burger 1586)

+ + +

152 regel 22, G a4
+....-..-.. Alons, Pieter, helbardier
* Ga4. 72x112 - Siouctien Keinpes, vr. van ..eter Alons, hellebardier, out (3?)9 jr., + 31 mei 1662 - Echtpaar trouwde Lwd. 1655
** foto E 56239/21A, foto B 56249/14 - le Gentil? - Pieter Alons = Petrus Julius le Gentil, helbaardier ZVG (boedelsch. 28.9.1667), zn. van Alonce le G., * Rouen, 1637 helbaardier v ZG x 6.5.1610 Marij Andriesdr., 1. otr. 21.4.1655 att. 5 mei 1655 Siouckien Keympes alh., dr. van Keympe Riencks en Uylckien Bartels; zoon Keympe Pieters + v 1667; 2. otr. 8.8.1663 att. 23 aug. 1663 Aeltie Gerbens Struyckburgh; zij hertr. 21.2.1675 Outgerus Alberti, notaris

+ + +

153 regel 22, G ---
+....-..-.. Radijs, Gerrit, predikant te Marssum

+ + +

154 regel 22, G ---
b1786-12-07 Boullanger, kraamkind van majoor le
** begr. Gr. kerk 7.12.1786 een ontijdige geboorte van de majoor Boulenger; mag. resol. 5.1.1787 verrotting voor kraamkind major Boulenger

+ + +

155 regel 22, G ---
...

+ + +

156 regel 22, G ---
...

+ + +

157 regel 22, G ---
...

+ + +

158 regel 22, G ---
...

+ + +

159 regel 22, G ---

+ + +

Beginnende wederom van het oostend onder de kappen ten Z, voor de bank van de Heeren van den Hove, 4 voet van den bank

160 regel 1 ZB, G --- >> plattegrond <<

+ + +
...
+ + +

161 regel 1 ZB, G ---

+ + +
...
+ + +

162 regel 1 ZB, G 43
4,5 x 7,5 voet
...
* G43. 130x235 - Sierk Hessel zn. van Kollum - blijkens wapen: Sierck Hessels Bootsma
** foto E 56239/9 - m.wapen: a. ?, b. omgek. wassenaar, ben. vergez. van 3 6-p. sterren; helmt. 3 struisv.; hoekwapens: 1. ?; 2. I. h.ad., II. 6-p. ster, bov. vergez. van een kam, ben. van een rad; 3. I.h.ad., II. ?; 4. I. h.ad., II. a. ?, b. ster?

+ + +

163 regel 1 ZB, G ---
4,5 x 7,5 voet
+1556-12-22 Heringa, Teyts, vr. van Ritske Dijckstra
+1585-11-04 Galama, Anna van
* G42. 129x231 - Tyets Heringa, vr. van Ritske Dychstra, old 33 jr, + 22 december 1556 - Anna van Galama + 4 november 1585 - all.w., Dyxstra-Heringa?, m. dubb. h.ad. beneden vergez. van schild met lelie, vr. I. h.ad., II. roos boven en beneden vergez. van lelie - Gesigneerd onderaan, resp. onder linker pilaar, midden, onder rechter pilaar: B 1558 G
** foto dV

+ + +

164 regel 1 ZB, G 41
6 x 9 voet
+1589-01-15 Eysingha, Tjalling van, olt 30 jr., zoon van Ritske van Eysinga en Maria van Tyaerda
+1589-01-16 Eysingha, Anna van, olt 31 jr., dochter van R. van Eysinga en M. van Tyaerda
e1768 Scheltinga, Cornelis van, nom. ux. Cicilia Johanna van Eysinga
* G41. 175x276 - Tialling van Eysingha, olt 30 jr., + 10 januari 1589 - juffer Anna van Eijsingha, olt 31 jr., + 16 januari 1589 - beiden kinderen van Ritske van Eysingha en Maria van Tyaerda
** foto dV - links en rechts boven tekst wapen aan tak, m. (Eysinga) 3 rozen (2-1), vr. (Tjaerda van Idsinga) I. h.ad., II. 2 zesp. sterren paalsgewijs

+ + +

165 regel 2 ZB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

166 regel 2 ZB, G ---
...

+ + +

167 regel 2 ZB, G 47
+....-..-.. Vermees, Dr. Leonardus
+....-..-.. Bechius/Beekhuis, Eva, vr. van L. Vermees(?)
* G47. 75x177 - L...ardus Vermees, adv. Hof v. Frl., pensionaris Dockum, olt 36 jr., + 29 april 1670 - Eva Bechius, wed. w. Dr. Leonardus Vermees, alhier met 4 kinderen begraven, + 1. oktober 1680 - vgl. grafreg. nr. 167
** foto E 56239/13 (rechts) (ook foto dV) - vroedsman + 12! 4. 1670 - Dr. Leonardus Vermees x Goutum 20 mei 1660 Eva Bechius ~ 13.10.1641, dr. van Dr. Petrus en Auckie Potter; inv. 1680 II/319 25.10.1680

+ + +

168 regel 2 ZB, G 48
+....-..-.. Abbema, Bouke Douwes
* G48. 75x77 - Bo(cke) Douwes Abbema, deurwaerder Hof v. Frl., + 17 januari 1610

+ + +

169 regel 2 ZB, G ---
4,75 x 8,5 voet
+1584-05-09 Rommerts, Magdalena
all.wapen Idzarda-Rommerts
* G49. 143x258 - Magdalena Rommaerts + 9 mei 1584
** foto dV - kwartierwapens op de hoeken

+ + +

170 regel 2 ZB, G 50
4 x 7 voet
+1573-05-09 (Leer) / b1592 (Lwd.) Eysingha, Ritske van
+1601 of 1607-08-11 Tjerda, Mary van, wed. van w. R. van Eysinga
e1768 Eysingha, Schelte Hessel Roorda van
* G50. 114x205 - Rijtske van Eysinga, Lier in Oestfrieslant + 9 mei 1573, 1592 gebeente hier gebracht - Marij van Tierda, wed. w. Ritske van Eijsinga, + .1 augustus 1601 - tuee ionge Rijsschen van Eijsingha, eene 3 dgn. out het andere drie wkn., beyde kijnderen van Iow Eijsingha ende iuffrou Bauck van Galema - D. 1593 L.
** foto dV - vgl. Stamb. I, 99; II,66 - kw.wapens: 1. 3 rozen (2-1) (Eysinga); 2. I. h.ad., II. ster, wassenaar en roos boven elkaar (Juckema te Menaldum); 3. 3 vissen? pijlen? (1-2) (Bolta?); 4. I. h.ad., II. liggende wassenaar getopt door 6-p. ster, b. 2 vissen boven elkaar (Aesgema? of Aesinga?) - all.w. onder helmt. uitk. leeuw tussen 2 struisveren: m.: als 1; vr.: I.h.ad., II. 2 sterren boven elkaar - gesign.: D 1593 L - Ritscke van Eysinga, zn. van Aede Tiallingsz. Bolta en Tieth Ritsckesdr. Juckema trouwde met Mary van Tiaerda, dr. van Sieds Scheltesz. Tiaerda (Scheltinga) en Moed Siedsdr. Sytzama. R en M kochten in 1556 Juckemastaete te Stiens ("mettet stins, poorte, groethuys, cleynhuys etc. van vele personen; EVC nr. 1). In 1578 woonde de weduwe te Oenkerk (Reg. v.d. Per. Imp.); in 1568 worden ze als woonachtig te Oudkerk vermeld; wellicht lag de door hen bewoonde state dicht bij de dorpsgrens. De weduwe testeerde in 1599 en wenste in de Jacobijner kerk te worden begraven. - Zerken in Friesland 1535-1680, omslagtitel: Stenen getuigen Friesland, Leeuwarden 1994, blz. 21: D.L. = Dirck Lieuwesz.?

+ + +

171 regel 2 ZB, G ---
+....-..-.. Ockinga, Heero

----------

--- regel 2 ZB, G 46
...
* G46. Auckien (Martens) Po.(s?)...har, wed. van w. Dr Petrus Bechius, ... Hof van Frl., + .. januari of februari .... - ... Bechius huisvr. ... Holward ... 168.
** foto E 56239/13 (links) - zie doss.; vgl. Grafschr. Gal.k., p. 79, RGG 29 - Dr. Petrus Bechius, adv. 1638, zn. van Pyter Pyters B., + v 1646, snijder x 1603 Eva Jans, x Lwd. 30.8.1640 Auckien Martines Potter, + na 25.10.1660, voor 25.10.1680 (vgl. inv. 1680 II, 335), kleindr. van Jan Harmens Potter en Auck Martens, test. 1612; dochter Titia * ca. 1645 x att. 9.4.1665 Dr. Johannes Holwerda, * 1642, adv. 1663, plukharen met Joannes Bechius (zie mag.resol. 25.2.1682).

+ + +

172 regel 3 ZB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

173 regel 2 ZB, G 71
4,5 x 8,5 voet
+....-..-.. Andreae, Joachim, ridder
+....-..-.. Burmania, Anske van, vrouw van J. Andreae
* G71. 143x258 - Volgens foto: Ansck van Burmania. vr. van Ioachim Andree, + .. augustus 1641 - Ioachim van Andree, ridder, staedt generael, geweesen ols(te?) raedt ordinaris, olt 68 jr., + 2 mei 1655
** foto dV - HvV 1 - all.w. Andreae-Burmania onder helmt.: uitk. reigershals tussen 2 olifantstrompen; m.: geschuind: 1. reiger, 2. dolfijn, boven vergez. van 2 rozen schuin boven elkaar; vr.: gevierendeeld: 1. h.ad., 2 en 3. klaver, 4. leeuw - Ansck van Burmania + dec.? 1641 - mag. resol. 16.5.1655 toestemming om het wapen van d'heere Joachimus Andreae aen de naeste pilaer van het legerstede te mogen hangen, sonder consequentie

+ + +

174 regel 3 ZB, G 70
5,5 x 7 voet
vrouwenwapen Hania te Weidum
* G70. 164x226 - Pibo ab Abbema, H... ab Abbema filius, + .. september 1629
** HvV 2 - all.w. Ulenburgh-Hania onder helmt. uil: m.: gevierend.: 1. h.ad., 2. 2 uilen op tak, 3. 2 lammeren?, 4. burcht, hartschild lelie; vr.: I. hand, II. 2 lelies onder elkaar - m.wapen: gevierend.: 1. h.ad., 2. lelie, 3. reiger in riet, 4. klaver; helmt.: uitk. reigerhals (Abbema) - Hieronimus Pybesz. van Abbema, te Minnertsga en Ee (1588-1624) trouwde 1. Auck (Abbesdr.?) Roersma, weduwe van Wybe Scheltesz. Scheltinga, en 2. Eetscke (Jidtscke) van Hania. Kinderen bij 2.: Auck (x Thomas Crabbe), Antie en Pibo - J.C. Kutsch Lojenga, De oudste generaties Ulenburch te Leeuwarden. In: Jaarboek van het Centraal Bureau ..., deel 36, 's-Gravenhage 1982, 51-71/[73].

+ + +

175 regel 3 ZB, G ---
...

----------

--- regel 3 ZB, G a22
...
* Ga22. Erasmus, timmerman wten Briil, + 12 maart 1590
** foto E 56468/7 (ook foto dV) - m.wapen zoals op aanv. 21 - na restauratie geplaatst regel 11

----------

--- regel 3 ZB, G a21
...
* Ga21. Erasmus Ianz. de jonge + 29 juli 1589 - trapeziumvormig
** foto E 56468/25 (ook foto dV) - m.wapen onder helmt. uitk. eenhoorn: gevierend.: 1. en 3. twee balken, de bovenste getand; 2. en 4. balk - geplaatst regel 12

----------

--- regel 3 ZB, G a30
* Ga30. 5 wk. en 2 dg., ... Joannes Revius, ad... Hof v. Frl., + 6 (of 16?) januari 1630
** foto dV - uit dossier R.: Dr. Joannes Revius adv., van Holwerd, burger 1628, inspector der alumnen 8.8.1646, vervangen 13.12.1648 door zoon Aegidius, x 1. Trintie Augustini, dr. van Augustinus Jansz, koopman Harl., en Rijckien Crapoot, x 2. 19.6.1637 Gockien Pybe Regneridr., wed. van de convooimr. Dirck Dircks te Sloten ~ 1.11.1639 Joannes Dr Revius

+ + +

176 regel 4 ZB, G 72 >> plattegrond <<
4,5 x 8,5 voet
+....-..-.. Kinnema, Anna van, wed. van wijlen Fockens, grietman van Opsterland
* G72. 141x258 - Anna van Kinnema, wed. w. Heer Fockens, grietman Opsterland, oud .8 jr, + 28 oktober 1707 - Wis... die Fo...
** foto dV - kw.wapens: 1. I. h.ad., II. 3 eikels paalsgewijs; 2. ?; 3. I. h.ad., II. uitgerukte gebladerde boom - m.wapen: zwaard getopt door leeuwenkop en l. en r. vergez. van een ster; kroon van 9 parels - all.w.: m.: I. 1/2 lelie uitg. van deellijn, II. ?; vr.: ? - Anna van Kinnema, * 13.12.1630, + 28.10.1707, dr. van Cornelis K. en Romckje Martinusdr. Fockens, trouwde met Martinus Fockens, * 1633, + 19.3.1692, zn. van Saco Martinusz. Fockens en Lucia Igesdr. Siccama

+ + +

177 regel 4 ZB, G 73
4,5 x 7,5 voet
+1645-..-.. Kinnema, Cornelis van, raadsheer Hof van Frl.
+1667-..-.. Fockens, Romkjen wed. Kinnema blz. 31
b1780-05-19 Bokkel, juffer J.A. te
b1782 Hoey, C.M. te Bokkel geb. van, vr. van Ds. ter Bokkel
* G73. 131x232 - Cornelius Kinnema, raadsheer Hof v. Frl., out 57 jr., + 9 augustus 1645 - Romckien Fockens, wed. Kinnema, out 72 jr., + 28 oktober 1667 - Waets Tye dr., wed. van Dirck Goverts, + 4 april 1606
** foto E 56239/27 (ook foto dV) - kw.wapens (2 en 4 ongebr.): 1. zwaard getopt door leeuwenkop en l. en r. vergez. van een 6-p. ster; 2. I. 1/2 lelie uitg. van deellijn, II. 3 eikels paalsgewijs; beide onder parelkroon - all.w. Kinnema-Fockens onder helmt. uit. leeuwenklauw: m. als 1; vr. als 3 - dr. Cornelius Kinnema, zn. van Govert Tjepkes, + 9 aug. 1644! - vgl. Stamb. II, 247

+ + +

178 regel 4 ZB, G 74
3,5 x 7 voet
+1561-..-.. Tjerks, Walle
+1591-..-.. Fockens, Siurdt
e1768-06-14 Kempenaer, Jan de, raadsheer, als achterkleinzoon van Romkjen Fockens
* G74. 109x203 - Siurdt Fockens, oldt 57 jr., + 18 mei 1591 - Walle Tzierck zn. + 9 juli 1561 - Latijns lofdicht op Suffridus Fockens: Suffridus hic Fockenius quiescit/ Laus Frisiae non infima./ Scientia splendebat ille Iuris,/ Deiq[ue] verbi maxima/ Ornabat hanc fide, ac amore vero/ Erga Deum, erga proximum:/ Dum patriae re arduas gubernat/ Ecclesiam Dei fovet:/ Musis sacrum fundat piis lijcaeum/ Iusti tenax, vindex mali/ Nil dat pecuniae, nihil favori:/ Diutini gravissimos/ Morbi dolores sustinet libenter./ Ut hic maneret, Patriae/ Percommodum fuisset, ast anhelo/ Merces fuit opus et quies:
** foto dV - m.wapen onder helmt. lelie - 1602: Lw. y 13 blz. 146 Inventaris der nalatenschap van Reynsck Jorrytsdr. Andringa, weduwe van Syurdt Fockens; bezit o.a. een schilderij van Tyarck Wallesz., de 1e man van Reynsck; 1585: H.v.Frl. YY 15 blz. 119 SF curator van Alle Teyesz. jr.; 1588: H.v.Frl. YY 16 blz. 64 SF curator van Syttie Wopckesz. - mr. Syoerd Fockens x Reynsck Jorrytsdr. Andringa - Tierck Wallesz. 1559: H.v.Frl. YY 6 blz. 29 getr. met Reynsck, zuster van Tryncke, contra: dr. Haring Andringa; 1566: H.v.Frl. YY 7 blz. 150 (schepen); 1562: rentmeestersrekeningen band 24a fol. 23 verkoopt een huis op de Eewal - Romckjen Fockens, weduwe van dr. Cornelis Kinnema, verhuurde een boerderij, groot 68 pondematen, op Ritsumaburen onder Marssum. Een beperkende bepaling uit het huurcontract luidde, dat de verhuring geschiedde "exempt den opcamer die den verhuyrse tot haar gebruik sal beholden" (Men.deel O 8 blz. 440). Ze kon er in de zomermaanden een tijdje wonen. - Govert Tiepckesz. en Trincke van Aengum, e.l., 1625: H.v.Frl. WW 16 blz. 323; 1614: H.v.Frl. WW 8 blz. 282 (voogd v. Hilke Jacobsdr.); 1602: H.v.Frl. YY 20 blz. 46 (x Tryntie Br..s) - Tiepcke Govertsz. en Anna Heresdr., e.l. vermeld van 1587-1623. Deze e.l. bezaten een boerderij op Ritsumaburen vn. waar ze in 1617 woonden (arch. Sminia nr. 385). Ze worden evenwel ook te Leeuwarden vermeld. Ze kochten in 1624 een graf in de Marssumer kerk - Tiepcke broer van Jan Govertsz.

+ + +

179 regel 4 ZB, G ---
...

+ + +

180 regel 4 ZB, G ---
...

----------

--- regel 4 ZB, G a27
...
* Ga27. Wijbe Geritsz., burgemr., + 18 april 1534 - Siouck sijn wijf + 28 september 1527 - Iets Wijbe Muer + 27 december 1513 - Gerrit Wijbis, Wijbe Gerrits vaer, + 14 mei 1461 - Bauck, wed. van Wibe Gerrits, + 17 januari 15(5?)4 - Siouck, dochter van dselve Wibe ende Bauck, vr. van Goslick Hiddema, + 4 juni 1573 - Gerrijt Wijbes van Ielgerahuijs, olde burgemr. Lwd., zoon van Wijbe Gerrits, + 20 juli 1605 - Bauck Gerritsdr. van Ielgerahuis + 27 december 1610 - Iacob Bras, out 27 jr., + 30 juli 1634 - Rinnerus Bras, out 8 jr., + 6 augustus 1636 - Gerrit Bras, out 6 jr., beide soonen van Iacob Bras, + 7 augustus 1636
** foto E 56239/8 (ook foto dV) - wapen onder helmt. uitk. lam?: I. h.ad., II.a. ster, b. lelie - zie ook Gen. Jb. 1962p. 34 (Beslinga) - mr. Regnerus (Rinnert) Bras wordt in 1586 vermeld als een der erfgenamen van Cornelis Jacobsz. van Anjum (H.v.Frl. YY 16 blz. 23). Hij huwde Maycke Gerritsdr. Jelgerhuis, vermeld in 1614 (H.v.Frl. WW 8 blz. 119). Hij was advocaat in den Hove van Friesland. - Volgens een zerk te Friens was de moeder van Siouck Wybesdr. Jelgerhuys, t.w. Bauck N. een Mellema. - Wybe Gerrytsz. (overl. 1534) wordt vele malen in de Registers v.d. Aanbreng (1511) vermeld. Ook als: Wybo Jan Ripperts (= Wybo, de stiefzoon van Jan Rippertsz.). In 1501 komt hij voor als getuige (Sipma I nr. 449), in 1508 als "foegd fan synte Thonijs jesthuus" (Sipma II nr. 224) en in 1519 ook (Sipma II nr. 293, 294 en 315). - Gerryt Wybesz. Jelgerhuys wordt met zijn zuster Syouck in 1566 vermeld (H.v.Frl. YY 7 blz. 117). In 1573 wordt hij als burgemeester genoemd (H.v.Frl. YY 8 fol. 118) en in 1598 als oud-burgemeester (H.v.Frl. WW 4 blz. 99). In 1597 wordt hij genoemd met een proces tegen Ysbrand Jacobs betr. landerijen "toe Jelgerhuys" (Lw. Y 11 blz. 115). Bauck Gerryt Wybes wordt in 1614 genoemd (Lw. y 19 blz. 475). Opmerkelijk is dat hij in 1587 voorkomt als "Gerryt Wybes Jaeijema, burgemeester van Leeuwarden" (Lw. y 21 blz. 439). - In 1612 worden Maycke en Tryn Gerritsdrs. genoemd als erfgenamen van Douwe Jayema betr. een huis op de Wortelhaven (H.v.Frl. III 10 blz. 8) en in 1616 was jr. Andries v. Hiddema voogd van Douwe Jayema (Lw. y 21 blz. 128).

----------

--- regel 4 ZB, G a23
...
* Ga23. Siuert van Vr....ma, gew. burgemr. Dockum, olt 63 jr., + 31 december 1602 - Itijen Feije Eijsingadr., naegelaten wed. van Siuert Vrijelsma, olt 80 jr., + 5 mei 1622 - Boote Vrijelsma, subst. proc. (gen. Hof v.) Vrieslandt, out int 51 jr., + 26 april 1628
** foto dV - HvV 4 - all.w. onder helmt. lelie: m.: I. h.ad., II. 2 schuinkruizen vergez. van 4 ruiten onder elkaar (Vrielsma); vr.: 3 rozen (2-1) (Eysinga) - 1590: H.v.Frl. YY 18 blz. 73 Proces tussen Meynse en Tiete Andries zonen met Teecke Bennertsz. te Blija, voor zijn kinderen bij Baert Andriesdr., samen erfgenamen van Ritske Andriesz. Vrielsma, hun vader en oldevader, contra: Jeppe Vrielsma te Emden en Syuert Vrielsma te Doccum; 1546 Reg. v.d. Aanbreng III blz. 84 Ritsche Vrielsma bewoonde een eigen boerderij, in 1511 door Claes toe Faerdt gehuurd van Ritsche Vrielsma. Deze boerderij werd in 1578 bewoond door Baerndt Vrielsma; 1581: Lw. y 9 blz. 360 J.pck Jeppema en Mary Ritske dr. Vrielsma, e.l.; 1600: Lw. y 12 blz. 243 de weduwe van Jppe Fryelsma; 1615: Lw. z 11 blz. 195 en 203 Inventaris van w. Tieetske Jeppes Vrielsma, vrouw van mr. Thomas Dirxz., chirurgijn te Lw.; 1576: Lw. y 12 blz. 120 Rienck van Andringa en Jel Fryelsma, e.l.; 1614: y 19 blz. 516 Schelte Frielsma, deurwaarder (id.: y 20 blz. 279) idem: Lw. z 9 blz. 19 (1611); 1587: Dokkum F 3 blz. 104 Itsen Syurdts Vryelsma 130 Mary Vryelsma 193 Syurdt Vrielsma, W 1 blz. 31 Syurt van Vrielsma, burgemeester en commissaris; 1598: H.v.Frl. WW 3 blz. 340 Ritske Vrielsma en Jouck Hendricxdr., e.l. - Jepe en Syurdt Verielsma werden in 1568 gedagvaard en verbannen (Vrije Fries V-1 blz. 55); Syurt in 1582 volmacht van Dockum

----------

--- regel 4 ZB, G a25
...
* Ga25. Siuerd van Friyelsma + 31 december 1602
** HvV 5 - all.w. aan tak: m.: I. h.ad., II. onder elkaar 2 schuinkruisen vergez. van 4 ruiten; vr.: I. h.ad., II. wassenaar met ster boven roos (Oedtsma?)

----------

--- regel 4 ZB, G a26
...
* Ga26. Rijckgen Iansdr. van Boerendam, vr. van Iacob van Loo, oudt 39 jr., + 21 november 1592
** foto dV - all.w. onder helmt. 5 struis?veren: m.: 2 schuingekruiste zwaarden vergez. van 4 klavers (Loo); vr.: gevierend.: 1. en 3. gebalkt, de middelste balk aan een zijde getand, 2. en 4. balk - Jacob van Loo wordt in 1605 en 1622 vermeld als deurwaerder van den comptoire van Friesland. Volgens Stb. II blz. 180 waren Pieter Boelardus en Haring (of: Harmen Claesz.) de zwagers van zijn weduwe, Jantie v. Boelema - Zerk van R.J. van Borrendamme, de erste vrouw van Jacob van Loo, afgebeeld op blz. 153 van F. Bontekoe en J.C. Kutsch Lojenga, De van Loo's in de omgeving van Rembrandt. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 35, 's-Gravenhage 1981, 137-174; ex. HCL (6569) met handschr. aantekeningen.

+ + +

181 regel 5 ZB, G 82 >> plattegrond <<
5 x 8 voet
...
* G82. 153x234 - Kw.wapens: 1. 3 elkaar in één punt kruisende lisdodden, l. en r. vergez. van een lint? (Holdinga); 2 en 3. ? ; 4. dubbele adelaar - ..., Hof v. Frl., + 5 (of 3?) december 158.
** Wilco van Holdinga, raadsheer 1580, + vlg. Stb. 1595 (I, 219, II, 147), zn. van Botte Wilco's van H. en Hack Feyes van Eysinga; grootouders: Wilcke Bottes v. H. x Graets Pieters van Cammingha en Feye Tjallings v. E. x Trijn Obbes van Hermana (dubbele adelaar ... .. 2 leeuwen en 3 sterren)

+ + +

182 regel 5 ZB, G ---
...

+ + +

183 regel 5 ZB, G ---
3,25 x 7 voet
...

+ + +

184 regel 5 ZB, G ---
...

+ + +

185 regel 5 ZB, G ---
4 x 7 voet
...

+ + +

186 regel 5 ZB, G ---
4,5 x 8 voet
...

+ + +

tekening zerk van Wyckel 187 regel 6 ZB, G 86 >> plattegrond <<
4 x 7 voet
+....-..-.. Saakma, Saeckma of Saekema, Jayke, vr. van H. van Wyckel
+....-..-.. Wyckel, Hans van
e1768/1769 Saekema van Wyckel, Johan, old secretaris
* G86. 137x204 - + 19 .. 1612 - Iantzien Egberts dr., Hendrick Hansens wijf..., + ...emb. .... - 1617 - (v)an Wijckel, confoijmeister Dockum, ....
** foto E 56239/14 (ook foto dv) - all.w.: m.: I. h.ad., II.a. ossekop, b. ?; vr.: I. 1/2 lelie, II. 3 eikels paalsgewijs?, Fockens? - vgl. Stamb. I, 409; II, 284 - Anne Hans Wyckel, convooimr., enz. + 1635, begr. Oudeschoot, x 1. 1613 Tjeetscke Hendricks x Lwd. 14 febr. 1613, dr. van Hendrick Hanses de oude en Auckje Focke(n)s (leeft 1604)

+ + +

188 regel 6 ZB, G ---
4 x 7 voet
...
* G ? 115x202
** m.wapen: I. h.ad., II. merk - 16?34

+ + +

189 regel 6 ZB, G 88/89
+16..-12-17 Symens, Fetse
* G88. 70x66 - Fetse ...ijmensz., out 77 jr., + .. december 16..
* G89. 70x66 - Tet..., wed. Fetse Simens, int 74 jr., + 4 mei 1634
** foto dV / foto dV - m.wapen: I. h.ad., II. merk - ruitv. wapen: I. h.ad., II.a. 3 6-p. sterren (1-2), b. 3 eikels (2-1) - Fetze Simons (leeft 1622) x Jets Piersdr. - Fetse (Fettie) Simons wordt in 1598 vermeld als voogd over Taeck en Hiscke Jellesdrs (H.v.Frl. WW 3 blz. 792). In 1603 was hij met Tyerck Tyercx curator over de wezen van Dirck Lyeuwesz. en Gees Harckema (H.v.Frl. WW 4 blz. 286).

+ + +

190 regel 6 ZB, G 90
+....-..-.. Nijenhuis, Lodewijk Meyes
* G90. 87x203 - Loodwijck Meyes Nijenhuis, out 42 jr., + 11 oktober 1610 - Mr. Meije Nijenhuis, advocaat Hof v. Frl., + 17 april 1577 - Hil Sijwrdts dr., sijn wijf, + 21 juni 1591
** foto dV - wapen: I. h.ad., II.a. klaver, b. boom - Douwe Meies Nienhuis en His Symonsdr., e.l., 1581: Lw. y 9 blz. 424. D.N. en H.S. e.l. kopen Wolcamasate op Techumaburen te Goutum (Lw. y 14 blz. 441). Symon Douwes Nyenhuys 1604: Lw. y 16-21. Zie coll. Geneal. aant. [HCL]. - Lodewyck Meiesz. Nijenhuys en Suster Scheltesdr., e.l., 1611: Lw. z 9 blz. 1 (aestimatie) Suster hertr. met Claes Bornstra, deurwaerder; dr. Suffridus N. als oom voogd over de 2 kinderen (Meie en Tryncke?; van hen 2 schilderijen in de boedel) - Wilcke van Holdinga, zn. van Boote Wilckes en Hack van Eysinga, overleed 16 dec. 1595 "tot Lewerden s avonts omtrent 6 uren duer een paralijse ofte apoplexie die hem des selvigen daechs smorgens aenquam" (Doodboek Harinxma-Donia). Hij trouwde 1. Teth Hobbesdr. Siaerdama, 2. Haring Jurriensdr. Roorda (van Tjummarum) + 1574, 3. Helena Rudolfsdr. van Bunau, wed. van Idsardt Janckesz. Douma. Wilcke testeerde 28 febr. 1588 (katern Holdinga van ...?) en gaf te kennen dat hij in "die kercke toe Rinsmoersgeest" begraven wenste te worden bij zijn eerste vrouw, Teht Zijaerda. Mochten er beletselen zijn, dan te Britsum, maar dan moest zijn lichaam naderhand naar R. worden overgebracht. Mochten er ook te Bristum bezwaren zijn, dan in de Jacobijnerkerk te L., "in der Holdingeren begraeffenisse bij mijn salige overolders ende lieve moeder ende dochter." Wanneer hij buitenslands overleed, dan wenste hij te Bremen bij "Haringh Roorda mijn hartz veel gelievede sa. huijsvrouw" of te Emden "bij mijn lieve salige vader" begraven te worden.

+ + +

191 regel 6 ZB, G ---
onder Gosliga's bank

+ + +

192 regel 6 ZB, G ---
onder Huber's bank

+ + +

193 regel 6 ZB, G ---
onder mevrouw Glinstra's bank

----------

--- regel 6 ZB, G a28
...
* Ga28. Marten van Wuettere, oolyslagher, + February 1599
** foto B 56469/39 (ook foto dV) - merk samengesteld uit kruizen

----------

--- regel 6 ZB, G 91
...
* G91. volgens foto: Waets .yedr., wed. van Dirck Goverts, + 4 april [1]606 - daaronder vr.w. aan tak: 2 zesp. st. vergez. boven 3 schelpen (1 boven, 2 beneden)
** foto dV - D.G. x Waets Tietedr., genoemd 1578/9 - 1573: H.v.Frl. YY 9 fol. 147 (contra: Hylck Piersz.); 1585: Leeuwarden y 8 blz. 97 voogd over de wezen van Jan Tyerx; 1588: H.v.Frl. III 8 blz. 71 Verkocht een apothekerswinkel te L. aan Hendrick Jansz.; 1590: Leeuwarden y 9 blz. 285 voogd over Tryncke, dr. van Jan Goovertsz.

----------

--- regel 6 ZB, G a29
...
* Ga29. Bauck Pietersdr. Ulenburch, wed. van Iochum Harmensz., olt 97 jr., + 3 mei 1606
** foto E 56239/2 (midden) (ook foto dV) - HvV 7 - all.w. onder helmteken gekr. els?: m.: I. h.ad., II.a. halvemaanmes?, b. schoenmakersmes (randsteekmes?); vr.: uil, boven vergez. van lelie, ben. van wassenaar - 1615 inv. boedel Bauck Pietersdr. (y 20, 298) - zie Geneal. Jb. 1971, p. 77 - vgl. schoenmakersgereedschap in poortje Groeneweg nabij Schoenmakersperk - J.C. Kutsch Lojenga, De oudste generaties Ulenburch te Leeuwarden. In: Jaarboek van het Centraal Bureau ..., deel 36, 's-Gravenhage 1982, 51-71/[73].

----------

--- regel 6 ZB, G a41
...
* Ga41. ... 10 Marty ...usz. ... W... - ..na Iu... .....f sijn wijf, ende nu huisfrou ... ...ieters
** foto B 56469/52 - all.w. aan tak, beide w. met h.ad.

+ + +

194 regel 7 ZB, G --- >> plattegrond <<
onder vroedschapsbank

+ + +

195 regel 7 ZB, G ---
onder vroedschapsbank

+ + +

196 regel 7 ZB, G ---
...

+ + +

197 regel 7 ZB, G ---
...

+ + +

198 regel 7 ZB, G 93
5 x 9 voet
...
* G93. 146x267 - ... oudt 38 jr., + 18 maart of mei 1592 - Bauc... [1]594
** foto E 56239/11 - kw.wapens: 1. I. h.ad., II.a. eikel, b. klaver (van Oosterzee); 2. ?; 3. schuinkruis waarover cirkel; 4. ? - all.w. onder 3 struisveren: m.: I. h.ad., II. ?; vr.: I. h.ad., II. als kw.wapen 3 - (vr.) Bauc

+ + +

199 regel 7 ZB, G ---
3,5 x 6 voet
...

+ + +

200 regel 7 ZB, G ---
4 x 6,5 voet
...

+ + +

201 regel 7 ZB, G 96
...
* G96. 78x155 - Iouck van Oosterzee
** foto E 56239/4a - Lyuwe Mellema van Oosterzee in 1581 voogd over ... (Lw. y 4 blz. 55) - Truycke van Oosterzee 1581: Lw. y 4 p. 90; 1584: Lw. y 8 blz. 349 Truijcken van Oosterzee, vrouw van Lambert Jansz. - Lieuwe Mennesz. Mellema tr. Aeth (Aetz) Hettesdr. Hettema, dr. van Hette Feyckes en Hack Tyercksdr. Roorda; 1536: Lw. y2 blz. 96; 1543: Benific.bk. blz. 76 en 124 (naastligger te Wirdum en Warstiens); 1550: H.v.Frl. YY 4 blz. 134 (overl.; wed.: Aetz) - Minne Lieuwez. Mellema trouwde met Ida Ottesdr. (Heixan?); 1603: H.v.Frl. WW 4 blz. 310; kinderen: Aelcke (x Dirck Hilbrands te Harlingen), Otto (impotent) en Lyuwe; 1604: Fran. CC 1 blz. ?, H.v.Frl. YY 20 blz. 145 en YY 21 blz. 5 voogd over Allert Otto's wezen; 1582: Menno Mellema wordt burger van Bolsward - Lieuwe Minnesz. Mellema, zn. van vorengenoemde (?) tr. met Bauck Andriesdr. (Beslinga?); 1605: H.v.Frl. WW 5 blz. 164; WW 4 blz. 135 (te Oosterzee) Douwe van Sytsma, Andries van Hiddema en Douwe Nijenhuys zijn voogden over de wezen van LMM - N.B. O. Hellinga, Alde famyljeoantekeningen fan Knijff, Mellema van Oosterzee en Wigara, de skoanfamylje fan Sibrandus Lubbertus, Geneal. jb. 2002, 99-185.

----------

--- regel 7 ZB, G a36 en G a37
...
* Ga36. Iucke Wiltkes, + 6 maart 1698
* Ga37. ... Augustus ... oudt synde sestehalf - ... (11?) iaer - ...ke Wilkesdr., out 12 jr., + 4 september ....
** foto E 56239/2 (ook foto's dV) - merk

----------

--- regel 7 ZB, G a35
...
* Ga35. Borgert Wolteersz., s... onder de hoepman Fo..., + 30 januari 1603
** foto B 56469/33 (ook foto dV) - schild met letters BW

+ + +

202 regel 8 ZB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

203 regel 8 ZB, G ---
...

+ + +

204 regel 8 ZB, G ---
...

+ + +

205 regel 8 ZB, G ---
...

+ + +

206 regel 8 ZB, G ---
...

+ + +

207 regel 8 ZB, G ---
...

+ + +

208 regel 8 ZB, G ---
b1767-04-16 Lauerman/Lourman, Abelida Maria
e1768 Coenen, Christiaan van
** begr. Gr. kerk 24 april 1767 juffr. Laurman van 't Schavenek

+ + +

209 regel 8 ZB, G ---
e1768 Coenen, Christiaan van

+ + +

210 regel 8 ZB, G ---
...

+ + +

211 regel 8 ZB, G ---
...

+ + +

212 regel 8 ZB, G 100
+1583-08-03 Lens, dochter van Hans
* G100. 71x36 - ...nck wif, de doch(ter) van Hans Lens, + 3 augustus [15]83
** foto B 56469/25 (ook foto dV) - twee besch. wapens met merken - Hans Lens overleed 31.11.1549 en Tryn Jacob-Gelisdr. 11.2.1595; Hans Lentz de oude wordt reeds in 1525 in het archief van St. Anthoon genoemd (dl. I, 228). Hij was gehuwd met Tryn Jacobsdr., die hem vele jaren overleefde, want Hans wordt in 1551 als overleden vermeld (Lw. y 1 - 203), terwijl de weduwe in 1585 nog leefde (H.v.Frl. YY 15 blz. 97). Hij trad in 1548 op als kerkvoogd (H.v.Frl. III 1 blz. 441). Kinderen: Hans Hansen Lens, de jonge, getr. met Jelcke Gerrytsma verm. Lw. Gr. Cons. fol. 488; eerder met Eets Jansdr.? Hij was lakenkoper; in 1598 weesmeester van 't Arme Weeshuys (H.v.Frl. WW 3 blz. 345); Rins Hansdr. Lens (verm. Gr.C. voorn.); Gilles Hansdr. Lens in 't Blau Lam op de Kelders (getr. met Frouck, dr. van Gellio Hotzemio Snecano (Lw. y 12-63); Griet Hansdr. Lens, getr. met Pyeter Albertsz. (Lw. y 13-116).

----------

--- regel 8 ZB, G 99
...
* G99. Nicolaus le Gentis, old .6 [jr.], + .. juli 1655 - moet zijn: Gentil
** foto B 56469 (1/3 deel)

+ + +

213 regel 9 ZB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

214 regel 9 ZB, G ---
...

+ + +

215 regel 9 ZB, G ---
...

+ + +

216 regel 9 ZB, G ---
...

+ + +

217 regel 9 ZB, G ---
...

+ + +

218 regel 9 ZB, G ---
b1771-01-10 Franssen, de huisvrouw van de kapitein J.G.
* G ? in drie stukken
** begr. Gr. kerk 10 jan. 1771 hsvr. van kapt. Fransen, over de Turfmarkt

+ + +

219 regel 9 ZB, G 102
eCoenen, C. van
eFennema, Margaretha, na Coenen
+1764-08-06 Ferwerda, Maria Abrahams
* G102. 121x233 - Elysabeth Goss.., vr. van Dr. Henricus Gualteri, oudt 69 jr., + 6 maart 16.5 - Henric.. + .. augustus 1612 - Maria Abrahams Ferwerda, oud 74 jr. en 10 wkn., + 6 augustus 1764
** foto E 56239/5 (ook foto dV, detail) - Dr. Henricus Gualtheri adv. 1578, schepen 1598/9, burgmr. 1601, pensionaris 1598, Gedep. St., stadssecr. 1602 tot + mei 1616, x Elisabeth Gossedr.

+ + +

220 regel 9 ZB, G ---
...

+ + +

221 regel 9 ZB, G 103
4 x 7 voet
+1517-02-12 Jelis, Jacob, burgemeester Lwd.
* G103. 109x215 - Volgens foto: Hy(l?) Jeltis wyf + 7 of 12 [mei] 154. - J.dt Jacops wyf + .. juni 15(12, 15 of 17?) - Iacop Ielis, burgemr. Lwd., + 12 februari 1567
** foto E 56239/6 (ook foto dV) - m.wapen: vierkant met overstekende zijden - Jacob Jelisz. wordt in 1543 vermeld in het Beneficiaalboek (blz. 61 en 62). Als Jacob Gielisz. wordt hij in 1561 vermeld (Leeuwarden y 1 blz. 77). Hij is dan schepen. Volgens Leeuwarden y 6 blz. 53 was hij gehuwd met Syts Reynthie dr. (1548).

+ + +

222 regel 9 binnenregel ZB, G ---
...

+ + +

223 regel 9 binnenregel ZB, G ---
...

+ + +

224 regel 9 binnenregel ZB, G ---
...

+ + +

225 regel 9 binnenregel ZB, G ---
...

+ + +

226 regel 9 binnenregel ZB, G ---
...

+ + +

227 regel 9 binnenregel ZB, G ---
3,5 x 6 voet
...

+ + +

228 regel 9 binnenregel ZB, G ---
...

+ + +

229 regel 10 ZB, G --- >> plattegrond <<
3,5 x 7 voet
+1611-03-17 Lautenbach, Mr. Jacob, gerecht-scholt
+1614-03-07 Klotz, Engelke Willems, vr. van J. Lautenbach
** foto E 56468/49 - J.L. resigneert 26.3.1605 als gerechtsscholtus (res. GS, + 24.3.1612). Een Trynn Jacobsdr. Lautenbach wordt in 1595 vermeld als de vrouw van Jaarich Gerrijts Knijff (Leeuwarden Gr. Consent, fol. 55).

+ + +

230 regel 10 ZB, G a42
4,5 x 8 voet
+1592-04-14 Knijff, Jacob, zoon van Jarig Knijff
+1593-[01-06] Knijff, Margaretha
* Ga42. Iacob Knijff 1592 - Margareta Knijff 1593
** foto E 56239/19 (ook foto dV) - Stamb. II, 4. - Jarich Gerrits (v.) K., 1e klerk GS + mei 1626, x 1e Lynke Cosebarts (zoon: Gerryt), x 2e Tryncke Jacob Lautenbachsdr. (dochter: Lynke x Mathijs v. Voort), 3e otr. 7.6.1600 Anna Pieters * 8.2.1579, dr. van Pieter Pieters schepen en Tryntje Jan Lamberts

+ + +

231 regel 10 ZB, G ---
+1778-06-29 Toulon, P. de, capitain in regiment van luitenant generaal Onderwater
** begr. Gr. kerk 29 juni capitain Toulon onder Onderwater

+ + +

232 regel 10 ZB, G a18
+....-10-26 Aerleer, Maria van
b1789-03-03 Smit, de cadet Jan Everhard
* Ga18. 87x205 - Maria van Aebenga + 26 oktober [1]604
** foto E 56239/17 (links; Q) - begr. Jacob.kerk! 3 maart 1789 Jan Everhard Smit cadet in 't regt. Orange Vriesland.

+ + +

233 regel 10 ZB, G ---
b1789-05-08 Riedel, Hester geb. Schuth
** begr. Gr. kerk 8 mei 1789 de vrouw van capitain Ridell bij 't Hoff

+ + +

234 regel 10 ZB, G ---
...

+ + +

235 regel 10 ZB, G ---
...

+ + +

236 regel 10 ZB, G 110
6 x 10 voet
+1672-12-17 Oosten, Pieter Tymes van
* G110. 173x290 - Ielbe Iacop zn. + 15 augustus 1567 - Aef Heerma, vr. van Mr. Timen Ielbes zn., + 10 juni 1607 - Timmen Ielbes van Oosten, out 54 1/2 jr., + 15 november 1652 - Gritye Anlis dr., vr. van Timmen Ielbes van Oosten, out 40 jr., + 17 februari 1642 - Pitter Tymens van Oosten, apoteeker, out 40 jr. en 10 mnd., + 17 december 1672 - twee Latijnse lofdichten: Hic cinis recubat praeclarus Ielbo Iacobi/ Cuius in orphanica cognita curo domo/ Caetera Mors aufert: animi bona i[n]vida honesti/ Cura tenet meritis astra parata suis/ [-] Timannus Ielbo Iuris legumq[ue] sacrarum/ consultus, prope patrem hac requiescit humo/ Antiquo fidei assertor, pietatis amator/ Cui turpi vacuu[m] crimine pectus erat/ Astraea[m] vivus coluit, nunc spiritus astra/ Incolit, aeternis perfruiturque bonis.
** foto E 56239/12 (ook foto dV) - all.w. onder helmt. omgew. vogel; boven het geheel een indianenkop, waarboven weer een adelaar; m.wapen (van Oosten): 3 omgew. vogels (2-1); vr.wapen (van Baerle, Hoppers of Popma van Weidum?): pelikaan op nest met twee jongen, die hij uit de borst voedt - Latijnse lofdichten op Jelbe Jacobs en Tymen Jelbes. Jelbe Jacobsz. burger x Trijn Thymansdr., leven 1554. - Leeuwarden y 2 blz. 143 e.v. Inventaris der nalatenschap van Tyman Jacobsz. Canter (1559) op blz. 154: Hans van Oesten te Dokkum in de Oesterstrate; op blz. 157: de weeskinderen van Oeds Gerckes (= Hoptille) en Lysck Feckes. Over laatsgenoemde wezen was in 1554 voogd: Jelbe Jacobsz. (getr. met Tryn Thimansdr.; H.v.Frl. YY 5 blz. 58). Genoemde Jelbe was in 1554 tevens voogd over Eene Thijmansdr. (a.v. blz. 65). Pieter Tiemensz wordt in 1618 vermeld als "equipagens" v.d. admiraliteit te Dokkum (H.v.Frl. WW 10 blz. 474).

----------

--- regel 10 ZB, G 108
* G108. Aef Ians dr., Ietse Abbe ..., + 2 februari 1585
** foto B 56249/16 (ook foto dV) - monogram HR als G107 - Leeuwarderadeel M 5 blz. 193: De inboedel van w. Jettzie Abbesz. en Aeff Jansdr., e.l. te Goutum, werd in 1575 geïnventariseerd. Wettige kinderen worden niet genoemd, wel een natuurlijke dochter, Saeck, bij (Maria Wybe dr. ?). J.A. was voogd geweest over Bauck Gerlofsdr.

----------

--- regel 10 ZB?, G 107a
...
* G107a. fragment, 32x55 of 70x66? - Doesborch ... Hans Iorij va. + 30 .. 1598
** foto B 56469/42 (ook foto dV) - volgens foto: Ao 1598 .. Octobris gestorven tot Doesborch - nu regel 10 NB

+ + +

237 regel 11 ZB, G --- >> plattegrond <<
b1791-09-02 Bosz, kind van de luitenant
b1791-09-26 Bosz, kind van de luitenant
** begr. Jacob.kerk! 2 sept. 1791 kind van luit. Bos bij de Collegie; begr. Gr. kerk 26 sept. 1791 kind van luit. Bosz bij 't Collegie.

+ + +

238 regel 11 ZB, G ---
b1775-07-25 Kien, de cadet Dirk Jans
e1775-08-05 Kien, Willem Nicasius
** begr. Gr. kerk 25 juli 1775 een cadet onder het 1e bat. van de generaal Lewe, van de Nieuwestad

+ + +

239 regel 11 ZB, G ---
e1768 Diest, Adrianus Hendrik baron van

+ + +

240 regel 11 ZB, G a19
+1714-12-02 Steinberg, Pieter van, overste v.d. infanterie
e1768 Diest, Adrianus Hendrik baron van
* Ga19. 86x169 - Peter van Steinberg, overste infanterie, + 11 december 1714 - Later inschrift: van Diest
** foto E 56239/25 (ook foto dV) - Maria Margaretha van Steinberg 1766 won. te Kleef, wed. Hendrik van Diest

+ + +

241 regel 11 ZB, G ---
b1709-04-03 Matthijssen, luitenant b1791-10-03 Bosz, kind van de luitenant; binnen den tijd van 30 dagen 3 [nog] kinderen
** begr. Gr. kerk 6 april 1769 dhr. Matthijssen, luit. onder het 1e (?) bat. van Ruysch, in de Speelmanstraat; begr. Gr. kerk 3 okt. 1791 kind van de luit. Bosch, bij de Collegie.

+ + +

242 regel 11 ZB, G ---
b1779-03-23 Nassauhuis, mevr. Hachet geb. van, vrouw van de luitenant collonel
** begr. Gr. kerk 23 mrt. 1779 Anna Geertruit Baronesse van Massau, hsvr. van Eduard Hackett, schildknaap, lt.kol. 1e bat. van kol. graaf van Byland; begr. Gr. kerk 30 dec. 1802 juffer Justna Metzerat, uit d St. Jacobstraat

+ + +

243 regel 11 ZB, G ---
...

+ + +

244 regel 11 ZB, G ---
244 +....-..-.. Binnema, Anna, vrouw van Lieuwe Eetes Lubbema
** 1582: Hof van Frl. YY 14 blz. 90 de kinderen van Auth Bennema: Ansck (getr. met Lyeuwe Ete z.), Tyaerdt, Diort, Pybe. Alt Bennema was in 1552 eigenaar van een "heert" te Oudwoude (H.v.Frl. III 1 p. 162).

+ + +

245 regel 12 ZB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

246 regel 12 ZB, G ---
b1798-11-10 Gingnoux, François de, old ritmeester
** begr. Jac.kerk! 7 dec. 1798 de ritmr. F.D. Gyngnoux van de Eewal.

+ + +

247 regel 12 ZB, G a17
b1779-08-10 Petraeus, kraamkind van de clercq
+1680-..-.. Petraeus, Dr. Johannes, advocaat Hof van Frl.
e1769 Petraeus, erven van Dr. P.H. Petraeus
b1783-08-07 Petraeus, dogtertje van de clercq
b1799-01-29 Vegelin van Claerbergen, kraamkind van
* Ga17. 72x205 - P..reus, adv. Hof v. Frl., + 6 janauri 1680 - vgl. grafreg. nr. 73 of 247?
** foto E 56239/26 (links) - Dr. Joh.s P. * ca. 1630, zn. van Pyter Hendricks, brouwer en koopmansbode + v. 1651, en x 1624 Aeltie Hendricks, x 1655 Mayke Geerts, dr. van Geert Pieters Mejontsma (vlg. Stamb. II, 62). - Jan Willem Petraeus, secr. van Baarderadeel, en Christina van den Heuvel e.l. werden 26 aug. 1725 met att. (niet vermeld waar; denkelijk Oosterwierum) lidmaten der Herv. Kerk te Beers. Ze woonden op Uniastate; kinderen te Beers gedoopt: Gesina (21.5.1725), Petrus Henricus (5.9.1724), Maria Rose (9.10.1729) en Jacobus Albertus (15.6.1732). Bijlagen Civ. Sent. H.v.Frl. 428-4 dr. Jan Willem Petraeus, zn. van dr. Petrus Henricus P., adv. H.v.Frl. - begr. Gr. kerk 31 aug. 1779 kind van de schrijver Petraeus uit de Groote Hoogstraat, 7 aug. 1783 kind van de clerq Petraeus uit 't Raadhuisstraattie, 29 jan. 1799 kind van Vegelin van Claerbergen bij de Ossekop

+ + +

248 regel 12 ZB, G a16
+1616-09-.. Pieters, Gerryt
+1773-08-27 Johannes, Grietie, weduwe Gerryt Pieters
b1784-10-14 Buhr, Dr. G. de
* Ga16. 73x205 - Pieter Binnerts + October 16(0 of 6?). - Gerrit Pieters + September 166. - Grietie Iohannis, wed. w. Gerrit Pieters, olt 7. jr, + (1). augustus 167(3?)
** foto E 56239/26 (rechts) - 1612: H.v.Frl. WW 7 blz. 96 Gerryt Dircksz., Philips van Tongeren en Geert Willemsz. zijn voogden over de wezen. Van Voort: y 9-23; y 12-80, 83 en 86; y 13-317; y 14-82 en 640; y 19-412; y 21-535 - Pieter Binnerts, koopman en burger, wijlen 1616, x Mayke van der Voort, vooroverleden; zoon: Geert Pieters (1616 curator: Geert Willems); vgl. Stamb. II, 62 - begr. Gr. kerk 14 okt. 1784 Ds. Gerhardus de Buhr uit de Groote Kerkstraat.

+ + +

249 regel 12 ZB, G ---
b1771-05-01 Lambregts, kraamkind van de luitenant
** begr. Gr. kerk 1 mei 1771 kind van de luit. Lambregts uit de Bagijnestraat.

+ + +

250 regel 12 ZB, G a15
4 x 7 voet
+1669-01-21 Kuijk, Cornelia van, vrouw van Bernardus Follega
* Ga15. 114x200 - Luickas ... winckoeper binnen Lwd., out [in] zin 32 jr., + 15 oktober 16.. - Eelisabet van Kuick, vr. van Rempt Iellis With(a?)ma, (out) 57 jr., + 30 januari 1664 - Cornelia van Kuick, vr. van Bernaerdus Fol(lega), out 59 jr., + 21 januari 1669
** foto E 56478/5 (ook foto dV) - Thierron van Cuyk x Cathalina Augustyns Sompeecke, leven 1616 (geh. dochter); Elisabeth van Cuyk op t Herenveen x Lwd. (ger.) 19 nov. 1631 Rempt Jellis Wijtema; Geertruit van Kuyck x Lwd. (ger.) 27 okt. 1610 Matthys Heimans, zoon Tymen Heimans; Stephania van Kuyck op t Herenveen x (3e procl. ger. Lwd. 23 apr.) 1624 Govert van Tongeren, notaris; Thierron van Cuyck * Utr. x Lwd. (ger.) 21 jan. 1632 Berber Clasedr., wed. Tyerck Lieuwis; Bruno van Cuyck 1598 (H.v.Frl. WW 3 p. 271). - Sombeke, deelgemeente van Waasmunster in Oost-Vlaanderen, halverwege Antwerpen-Gent.

+ + +

251 regel 13 ZB, G a10 >> plattegrond <<
+....-..-.. Vries, Jaques de, hopman des Vrieschen regiments
* Ga10. (I)ob....n Ger..t .(r?)ansen en Jaques de Fries, hopman, + 14 mei 1598 - Iob... H.(t)te(s?) Friesma, olt 16 dgn., + 29 juli 1601
** foto E 56239/3 - Mr. Boetius/Bote Vrielsma veltscheer x Janneke Nisinga e.l., Hyp. 5 mei 1613, 3 apr. 1622 - Jurgien Sjoukis en Tjalcke Fr. e.l. 15 juni 1620 - Tjalcke Frielsma wed. Albert Tiebbes Frielsma - Idtke Alberts haar grootvader + Tjebbe Jelgersz te Dokkum Sent. 26 okt. 1614 Hyp. 8 okt. 1617, 18 mei 1619 - Schelte Frielsma deurwaarder Ged. St. x Grietje Gerlofsdr. e.l. Hyp. 2 sept. 1620 - Rints Saeckes Aylva wed. Fecco Fr. 27 mei 1626 - Imckien Taekes Vr. x not. Johan Arent van Baccum 20 aug. 1679 - Claes Taekes Vr. ijzerkramer x Mary Jan e.l. 5 okt. 1680 - Jw Taekes Vr. 14 juli 1684 - Tiete Andries Fr. Sent. 25 okt. 1603 - Idtke Fr. x Otto Swalue e.l. 8 jan. 1630 - Tjalcke Fr. x Jurjen Sjouckes e.l. juni 1620 - Hette/Hector Hettes Friesma, schrijver 1596, kwartiermr. Fr. regiment 1602, x Griet Gerryts otr. 10 aug. 1596, op de Weerd bij het oude vleeshuis 1607, 1610 - een Hette Friesma x Anna Jansdr. 1611 - schoonvader van zijn kinderen is Jan Jacobs vleeshouwer en burger 1602

+ + +

252 regel 13 ZB, G ---
...

+ + +

253 regel 13 ZB, G a20
+....-..-.. Scheltesz, Botte
b1788-01-20 Slype geb. Geyer, Johanna Eleonora van
* Ga20. 72x164 - Botte Scheltesz Vovemb. 16.. - boven nis in cirkelvormige cartouche de letters I en D - ... due.h.same + 24 juni 1590
** foto E 56249/21 (ook foto dV) - Botte Scheltes, genoemd 1606-12, wijlen 1617, x Eelck Doeckes; zie ook transp. - begr. Jac.kerk! 20 juni 1788 de hsvr. van luit. Johannes Cornelis Godart van Slijpe, op de Gragtswal

+ + +

254 regel 13 ZB, G ---
...

+ + +

255 regel 13 ZB, G ---
e1770-04-06 Drabbe, Johanna
e1770-04-06 Drabbe, Everwijn
b1770-04-10 Tekelenburg, Elisabeth, wed. Drabbe
** begr. Gr. kerk 13 april 1770 juffr. Elisabeth Teckelenburg wed. Drabbe, in de Heerestraat

+ + +

256 regel 13 ZB, G ---
e1776-04-10 Adriani, Hermanus, als erfgenaam van wijlen zijn vrouw Johanna Drabbe
b1776-04-11 Adriani, Johanna geb. Drabbe
** begr. Gr. kerk 11 april 1776 de hsvrouw van monsr. Adriani in de Heerestraat

+ + +

257 regel 13 ZB, G ---
een steen met een leyhamer en beitel
e1769 Couperus, Epeus, regerend bouwmeester

+ + +

258 regel 13 ZB, G ---
e1769 Couperus, Epeus, regerend bouwmeester

+ + +

259 regel 13 ZB, G ---
+....-..-.. Jans, Willem, leydekker en vroedsman
e1769 Couperus, Epeus, regerend bouwmeester
** Scheversteijn? geen vroedsm.! - W.J. (S) leidekker x 2 1621, x 3 1622 - Gertje Sch. + 1762 x Ds. Gerhardus Couperus

+ + +

260 regel 13 ZB, G ---
e1769 Couperus, Epeus, regerend bouwmeester

+ + +

261 regel 13 ZB, G ---
+1595-09-16 Bruggen, Anna van, vrouw van D.H. Moda
b1768-11-17 Hondsdorf/Honsdorff, capitain
** begr. Gr. kerk 17 nov. 1768 Honsdorp cap. 1e bat. van Ruysch, uit het Nauw

+ + +

262 regel 13 ZB, G ---
+....-..-.. Cok, Jan Pieters, cipier Hof van Frl.
e1769 Couperus, Epeus, regerend burgemeester
** Jan Pijtersz. Cock, cipier op 't gedemolieerde blokhuis, x 1. Geertruyt Harmensdr., x 2. Lwd. 25 mrt. 1604 Geertie Jansdr. Wobbema - 1603: z 5 blz. 83 Aestimatie betr. Yntske Gerritsdr., vrouw van Joanne Wobbema; 1604: z 5 blz. 228 Aestimatie betr. w. Geertruyd Harmensdr., vrouw van Jan Pyetersz., cipier opt Blockhuys, die hertrouwde met Geertyen Jansdr. Wobbema; veel schilderijen. 1598: H.v.Frl. WW 3 blz. 154 Proces van Jan Pytersz. Cock, cipier op 't "gewesene blockhuys" te L. contra Douwe Epema, grietman van HON.

+ + +

263 regel 13 ZB, G ---
b1775-12-20 Groothuis, de huisvrouw van de chirurgijn majoor
** begr. Grote kerk 20 dec. 1775 huisvr. van dhr. Hooghuis, uit de Korfmakersstraat

+ + +

264 regel 14 ZB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

265 regel 14 ZB, G ---
...

+ + +

266 regel 14 ZB, G ---
...

+ + +

267 regel 14 ZB, G ---
...

+ + +

268 regel 14 ZB, G ---
3,75 x 7 voet
+....-..-.. Martensz, Wikke
** Wilcke Martensz. burger 1578/79; Wilco Martensz x Lwd. 20.2.1603 Anna Elantsdr., wed. Henrick Rijks, van Jemmingen.

+ + +

269 regel 14 ZB, G ---
een hoofdsteen waarop een trompet

+ + +

270 regel 14 ZB, G ---
...

+ + +

271 regel 14 ZB, G ---
4 x 7 voet
...

+ + +

272 regel 14 ZB, G ---
b1768-03-15 Munnichausen, O.F. baron van
** Volgens inventarisatie (y 92, fol. 110-119, 16.3.1768) is Otto Frerik baron van Munnichausen overleden te Leeuwarden 4.3.1768; bezat diverse annotatieboeken betreffende de compagnie de garde du corps particulier, gedrukte werken en kaarten; ongehuwd; familie van de leugenbaron Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720-1797)?

+ + +

273 regel 14 ZB, G ---
...

+ + +

274 regel 15 ZB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

275 regel 15 ZB, G ---
...

+ + +

276 regel 15 ZB, G ---
...

+ + +

277 regel 15 ZB, G ---
...

+ + +

278 regel 15 ZB, G a12
+1680-09-05 Coenders, Abelia, vrouw van capitein R. Lourman
* Ga12. A(bel?) (C?)ond(e?).. S[ep]tember 168(0 of 6)
** foto E 56239 - (oude-) kapt. Reinier/Reinhardt Louwerman, 1675 m. att. lidm. te Lwd., 1666 ingenieur en kwartiermeester te Groningen, (1671) lt., 1672-1686 kapt., 1686-1699 schrijver van een compagnie, x (otr. Groningen 15 sept.) 1666 j. Abelia Coenders (att. c. 6 okt.) volgens Hommes wrsch. dochter van kapt. Rudolf Lodewijk C. en Ailcke Tjarda van Starkenborgh (Jb. CB XVII, 1963, p. 177 en 196), x (att. 4 juni) 1682 j. Anna van Schuyringh, x (att. 25 dec.) 1687 Rinske Abbes Hanenburgh; schrijft zelf steeds Louwerman - Abelia Coenders + 5.9.1680

+ + +

279 regel 15 ZB, G ---
...

+ + +

280 regel 15 ZB, G ---
...

+ + +

281 regel 15 ZB, G 51
+1669-03-27 Siccama, Abelius, notaris
b1787-08-16 Tresling, G., burger collonel
* G51. 66x28, iets minder dan de linker helft van een zerk - Abelus Siccam., out 55 jr. 3 mnd., 1669
** foto dV (linker helft) - Abelus is vlg. Stamb. een zn. van Tjaerd, proc. en fisc. van Harlingen, x 1632! Antje Simons; 1639 proc. post., 1642 notaris, 1660-69 secr. mal. gerecht; x Lwd. 13 mrt. 1639 Willemke Knijf, * 19.7.1614 + 31.8.1690, dr. van Willem Jansz, schrijver, en Elske Lautenbach; denkelijk hieruit ~ 5 jan. 1640 Elske Adamus(!) Sickama, ~ 23 jan. 1650 Jacob en Marike Abel Syckema, ~ 4 mei 1655 Ysack Aebel Syckema - vlg. Stamb. Elske * okt. 1647, Tjaert, Lieuwe, Wilhelmus * 1640, Jacobus en Maria * 22 jan. 1650 - Elske S. x 1. 7.2.1675 Gerryt Jansz de Jonge, chir., x 2. 27.9.1691 Simon Alberts, bakker; Jacob, 1676 notaris, x 5.3.1676 Elisabeth Steindam; Maria x 14.11.1680 Jelle Bolman, koopman, 1700-07 vroedsman. - Abelus denkelijk zoon van Livius, adv. en secr. krijgsger. x 1607 Aef Isaacks; ~ 25 nov. 1607 Tiaert een z. van Lieuwe Sickma, 1 sept. 1609 Serpke een dr. van Leuwe Sickema - vgl. Stamb. I, 105/6, II, 69. - begr. Gr. kerk 16 aug. 1787 de collonel G. Tresling uit de St. Jacobstraat.

+ + +

282 regel 15 ZB, G ---
...

+ + +

Beginnende ten O onder de uitleg of cap ten N, voor de bank van de commis en clercquen

283 regel 1 NB, G 1 >> plattegrond <<
6 x 9 voet
all.wapen Holdinga-Camminga
+....-..-.. Camminga, Gratia van, enigste dochter van Pieter (den Ouden, Heer van Ameland) van Camminga
+....-..-.. Holdinga, Wilco van, enigste zoon van Boetius v. Holdinga den Ouden
* G1. 176x297 - Wilko Holdinga + 15 januari 1522 - vr. Graetz Kammingha 1554? - Lat. gedicht: Nobilib: Frisiae occiduae primorib: d: Wilhel/mo ab Holdinga d: Boetij ab Hold: senioris/ filio unico ac d: Gratiae a Kammi[n]ga d: Petri/ a Kamm. senioris Amla[n]d. herois unicae filiae/ [par]e[n]tib. suis lo[n]ge tu[m] integerr[im]is tum tu[m] observa[n]diss[im]is/ fil[ii] obedie[nd]iss[im]i hoc saxu[m] [p]i[e](t)atis ergo restaur: curavere - vgl. G 82
** foto E 56468/22 (ook foto dV) - op de hoeken all.wapens - Wilco van Holdinga, zn. van Botte Gabbesz. van Holdinga en Lyupck Siuerdtsdr. Bolta, trouwde met Graets van Cammingha, dr. van Peter van C. en Fouwel Idsdr. van Eminga. Schotanus noemt hem in 1500 edelman in Dongeradeel. Wilco tekende in 1506 de Saksische reversaalbrief. Wilco woonde te Finkum (1511: Reg. v.d. Aanbreng dl. I blz. 58; aldaar vermeld als Wiffka Hollingen). In 1527 Graettije Kamminga voor haar kinderen contra 't klooster Groot Aedwert betr. een sate land te Kollum (H.v.Frl. WW 1 blz. 58).

+ + +

284 regel 1 NB, G 2
3,5 x 7 voet
+....-..-.. Sande, Judith van
* G2. 101x208 - (sena?)toris (F)r(i)siae ... 25 februari (1)62(5) - Judith van den Sande + 27 december 16.. - Hic appositus resurrectionem expectat
** foto E 56468/9 - all.w.: m. 3 omgew. hanenkoppen (2-1); vr.: ? - dr. Joannes van den Sande, raad ordinaris in den Hove van Friesland, wordt in 1605 vermeld (H.v.Frl. YY 21 bl. 1). Hij was de schrijver van "Vijff Boecken der Gewysde Saecken voor den Hove van Vries-Land", bij Hans Willemsz., coopman te Leeuwarden, uitgegeven; zn. van Reyner van den Sande en Catharina Evertsdr. van Reyd; 24 maart 1602 ondertrouw x j. Ympcke Idzarda; + 1638 - Volgens Haza-Data: Judith van de Sande, d.v. Johan (Jan) van de Sande (z.v. Willem en Judith van den Berch) en Elisabeth de Haan, x Jan Belliehuys

+ + +

285 regel 1 NB, G 3
4 x 7 voet
+1567-02-15 Imk Rimmerts dochter
+....-..-.. Magdalena, huisvr. van Rimmert Wijnga
* G3. 116x224 - Imck Rinnertsdr., wed. Dijonisius W(ij)..e, + 15 februari 1576 - Magdalena de B.o.(q), vr. van Rinnert Wynge + 19 december ...7 - Lat. gedicht
** foto E 56468/8 (ook foto dV) - all.w. boven: m.: I. h.ad., II.a. druiventros, b. gebl. stengel met 2 gesteelde bloemen (Wijnga); vr.: sleutel vergez. van 2 rozen (de Blocq) - vgl. Stb. II, 157 Jeltinga, n. 14. - Rinnert Wyngie x (otr. L. 28.1.1597) Magdalena Blocqs - all.w. beneden: Wijnga-?

+ + +

286 regel 1 NB, G 4+5+6
+....-..-.. Wynga, Engel Dionysi
* G4. 35x72 - Hielck Dionijsij (Wi)ngie dr. * juli 1559 + 1. maart 1562
* G5. 35x72? - Aat Dionijsij Wijngie dr. * 8 j(an.) 1562 + 8 maart 1562
* G6. 35x72? - ... (D)ion. Wyngie ... + 9 november 1552 - Engel Dionysy Wyngie zn. + 20 september 1553 - Remmert Dionysy Wyngie zn. 1566
** 3 foto's dV - 1584: H.v.Frl. YY 15 blz. 54 Jan Sipckesz. te L. is voogd over de wezen van Dionisius Winia en Ymck Rinnertsdr.; 1562: Rentmeestersrekeningen XXIIII fol. 24 v. verkoopt een huis te L.; ca. 1555: Cleuting blz. 41, 61, 101 en 117; 1562: Oorkonden Sint Antoon I blz. 470 huurde 2 koegrazen in Buweerster fenne.

+ + +

287 regel 2 NB, G 8 >> plattegrond <<
5 x 8 voet
...
* G8. 157x233 - Pieter Kamigha - gotisch
** foto E 56468/20 - Peter Siucksz. van Camminga (oud), zn. van Siuck Gerroltsz. C. en Bauck van Mockama, trouwde met Eelck Anlofsdr. Aebinga, dr. van Anlof Siuerdtsz. A. en N. van Unia. - Doodboek Harinxma-Donia: 1544 den 5 May Out Pieter Kamminga Eelck Aebinga man. Jacopijnen.; 1548 den 5 Feb. Eelc Eebingha out Pieter Kamminga wijff. tot Jacopijnen.; De aanhef van het grafschrift: Hier leit ... doet aan een zerk uit ca. 1520 denken. - 1534: H.v.Frl. YY 1 blz. 6 dr. Petro C.; 1535: H.v.Frl. YY 2blz. 135 dr. Peeter C.; 1528: H.v.Frl. YY 1 blz. 8 en 97 en WW 1 blz. 158 dr. Petrus Kamingha, gevangen. Contra: Att Sickema betr. 6 pm land op het Nieuwland.

+ + +

288 regel 2 NB, G ---
...

+ + +

289 regel 2 NB, G 10
... G10. 40x84 - ...ouck - in het midden all.w.: m. liggend dier ?, vr. arm; helmt.: uitk. leeuw

+ + +

290 regel 2 NB, G 11
+1618-03-20 Schelting, Dirk, 21 jr. caemerling geweest van graaf Willem van Nassau
* G11. 90x185 - Dirck Schelting, 21 j. kamerling van graaf Wilhelm van Nassau, out in(t) 46 jr., + 20 maart 1618 - Marricke Schelting, vr. van Hendrick Iansen bo(ode?) Gedep. Staten, olt 40 jr., + 20 november 165(6?)
** foto E 56468/10 (ook foto dV) - all.w. (boven) onder helmt. klauw: m.: 3 klauwen (1-2) (leeuwenklauwen: Grau, berenklauwen: de Vries); vr.: 3 rozen overtopt door lelie; all.w. (beneden): m.: I. merk, II. gaande vogel; vr.: als boven

+ + +

291 regel 3 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

292 regel 3 NB, G ---
...

+ + +

293 regel 3 NB, G ---
...

+ + +

294 regel 3 NB, G ---
...

+ + +

295 regel 3 NB, G ---
...

----------

--- regel 3 NB, G 16
...
* G16. Tyepck Tijs zn. + 1 maart of mei 1601 - in de hoeken medaillons met leeftijdskoppen, in het midden all.w.: m. gaand of springend hert met lang gewei (?); vr. ged., aan beide zijden balken van verschillende breedte, een der balken (l. midden) bestaande uit driehoeken; helmt. uitk. eenhoorn
** foto E 56468/62 (ook foto dV) - all.w. onder helmteken uitk. eenhoorn: m.: gaand of springend hert ? met lang gewei ?; vr.: I. 2 balken, II. 3 balken, de middelste gekeperd - vgl. wapens Rijckge Ians van Boerendam aanv. 26, Erasmus Ians aanv. 21, Ian Erasmus aanv. 22

+ + +

--- regel 3 NB, G 19
...
* G19. W... hopman Do... + 2 februari 1687 - in ovaal all.w.

all.w.: m.: I. ?, II. gevorkt kruis; vr.: buste vergez. van 3 penningen ?

+ + +

296 regel 4 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

297 regel 4 NB, G 20
5,33 x 10 voet
+....-02-.. Moccama, Sydts van, raad Hof v. Frl.
* G20. 162x305 - Sijdts van Moccama, raad ord. Hof v. Frl., + (11?) februari ....
** foto E 56468/15 - hoekwapens enz.: 1. I. h.ad., II.a. kl. leeuw, b. lelie (Mockema); 2. I. h.ad., II.a. 3 sterren (2-1), b. wassenaar (oud Douma); 3. I. h.ad., II. 2 sterren (1-1) (Epinga); 4. I. h.ad., II. ster, lelie en wassenaar boven elkaar (Heslinga van Galama?), helmt.: engel - Stamb. I, 278, II, 138: Syds van Mockema, raad HvFrl 1585, zn. van Botte Taeckesz. Mockema en Womck Siedsdr. Tiaerda, 1. x Jets Douma van Oenema, 2. x Aelck Hansdr. van Galama + 9.4.1622 - Sieds kleinzoon van 1. Taecke Taeckesz. Mockema van Helbada 2. Doet van Holdinga 3. Sieds Scheltesz. Tiaerda van Scheltinga 4. Moed Siedsdr. Sijthjama; Jets of Eets Ulckesdr. Douma van Oenema, dr. van Elcke van Oenema en Gerlant Hobbesdr. Epinga, kleindr. van 1. Tiepcke Oenesz. Oenema 2. Rinck Oelckesdr. Douma 3. ... 4. ...

+ + +

298 regel 5 NB, G --- >> plattegrond <<
nevens de consistoriestoel
...

+ + +

299 regel 5 NB, G ---
...

+ + +

300 regel 5 NB, G ---
...

+ + +

301 regel 6 NB, G --- >> plattegrond <<
4 x 8 voet
...

+ + +

302 regel 6 NB, G ---
...

----------

--- regel 6 NB, G 26
...
* G26. Siurdt Martens zn. * 14 febr. 1592 + 18 april 1592 - Nascendo morimur; vgl. Nascentes morimur, finisque ab origine pendet (Manilius, Astronomica 4,16); Bij onze geboorte sterven we al en ons einde wordt bepaald door ons begin - m.wapen aan ring: ged. r. halve lelie, uitgaande van deellijn, l. 3 eikels paalsgewijs (Fockens)
** foto B 56469/23 (ook foto dV)

+ + +

303 regel 7 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

304 regel 7 NB, G ---
...

+ + +

305 regel 7 NB, G ---
4 x 7 voet
...

+ + +

306 regel 7 binnenregel NB, G ---
...

+ + +

307 regel 7 binnenregel NB, G ---
...

+ + +

308 regel 7 binnenregel NB, G 32
+1635-..-.. Mastricht, Jan van, schepen, brouwer wittebieren Schavernek
* G32. 70x200 - ... van Mastricht, scheep(en) ... brouwer ... Schaveneck, 1665 - Clasen van der Heide, vr. van Jan .end... van Mastricht
** foto dV - all.w. onder helmt. 2 gekr. brouwersspanen: m.: merk vr.: I. h.ad., II. ? - schepen? x Clasen van der Heide (hier niet begr.?).

----------

--- regel 7 NB, G 31
* G31. Mocma

----------

--- regel 7 NB, G 35
...
* G35. Aefke Brantzums dr., olt 11 jr. 6 mnd., + 11 september 1604 - Mors janua vi[tae], d.i. De dood is de poort tot het leven (naar Bernardus van Clairvaux, In transitu S. Malachiae 1,4)
** foto B 56469/50 (ook foto dV) - wapen: balk, boven vergez. van wassenaar, ben. van 2 sterren - 1598: H.v.Frl. WW 3 blz. 541 dr. Joost Brantsum, adv. H.v.Frl. contra; 1585: H.v.Frl. YY 15 blz. 120 secr. van Menaldumadeel; 1588: Men.deel A 2 blz. 65 mede-eigenaar van Brantzum saet te Menaldum - Aefke mogelijk dochter van Dr. Jodocus Brantzum, adv. + v 1624, x Teties Isbrandsdr.; kinderen van Jod.: Albert, biersteker, * Enkhuizen, x 1605 Hester Radijs; Bauck x Laurens Mockema, apotheker; een latere Aefke Br. x Tjomme Hopperus - Stb. I, 221

+ + +

309 regel 8 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

310 regel 8 NB, G ---
...

+ + +

311 regel 8 NB, G ---
...

+ + +

312 regel 8 NB, G 33
+....-..-.. Rossum, Tjeerd van, apothecar
* G33. 114x211 - Wopke Jarichs, rentemr. en ontfa... -..ske ...s..cs ..lfganck - Tie(erd) Rossom, apoteker + 22 januari 16.. - Wopcke Jarichs, burgerhopman, koopman, gezw. gemeensman, rentmr. der geestelijke goederen, + tussen 1618 en 1628, x Auckien Feyckesdr.
** foto E 56468/54 (ook foto dV) - wapens: 1. 6-p. ster; 2. I. h.ad., II.a. ?, b. roos ?; 3. ?; 4. ? - 1625/6 Tjaerd Isbrandts, apotheker te Lwd. x (ger. 1616) Lysbet Laurensdr. - Tiaard Wopckes *1548, 1619 weduwnaar van Styn Tomas (x 1. Tierck) - Wopcke Jarichs, denkelijk zoon van Jarich Wopckez (* Kollum, burger ca. 1540, burgemr. 1577-79, gezw. gem.m. 1567-72, 1580), rentmr. geestel. goederen 1617,18, ontvanger van de koeschattingen, * Lwd. ca. 1557, invent. 5 okt. 1625 y 27, p. 663-682, x 1.? Tyam Joannesdr. weduwe Crijn Wytses, test. 1591. kinderen: 1. Jarich Wopckes, notaris, koopman en brouwer (ketel enz. gekocht van vader 1611) * Lwd. x 1. 1608 Taetske Ulckedr. x 2. 1624 Sjouckjen Willems van Blija x 3. 1625 Lysbeth Hendrix Thomasdr. Brinck, weduwe 1669; 2. Tyampcke Wopckedr. x Tyerck Winolts; 3. Metke Wopckedr. x Gerloff Jans; 4. Tsepck Wopckedr. x Willem Jacobsz.; 5. Ritscke; 6. Feycke; 7. Foske - W.J. x 2.? (otr. 23 aug.) 1595 Metke Dirck Govertsdr. burgerhopman, koopman, brouwer, gezw. gemeensman 1611-1614 x 3.? 15 mrt. 1607 Auckien Feyckesdr., dr. van Feycke Fockens en Houck Tjaerdsdr. (haar inv. 21.6.1627 y 28, p. 522-526), zuster van Dr. Focco Feyckens, * Beetsterzwaag, weduwe Pieter Tjaerts secr. Schoterland, 1628 weduwe - Hiltje Wolters wed. Tjeerd Rossum x Lwd. 13.2.1673 ds. Henricus Schregardus, vdm en med. dr.; Ideke Jans van Rossum, 1647 wed. Tiaerd Eelckes, schepen v Lwd. 1640-42+

+ + +

313 regel 8 NB, G ---
...

+ + +

314 regel 8 NB, G ---
...

----------

--- regel 8 NB, G 34
...
* G34. ... manhaftig. Hendrick.. + .5 aug[ustus] ....
** foto dV

+ + +

315 regel 9 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

316 regel 9 NB, G ---
...

+ + +

317 regel 9 NB, G ---
...

+ + +

318 regel 9 NB, G ---
...

+ + +

319 regel 9 NB, G ---
...

+ + +

320 regel 9 NB, G ---
...

+ + +

321 regel 10 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

322 regel 10 NB, G ---
...

+ + +

323 regel 10 NB, G ---
...

+ + +

324 regel 10 NB, G ---
...

+ + +

325 regel 10 NB, G ---
...

+ + +

326 regel 10 NB, G ---
...

----------

--- regel 10 NB, G 65
** foto dV - hoekwapens: 1. I. h.ad., II.a. 2 sterren, b. lelie; 2. I. h.ad., II. kl. leeuw; 3. I. h.ad., II. lambrekijn boven vergez. van 2 rozen, ben. van lelie; 4. I. h.ad., II. 3 ruiten (2-1) - in het midden all.w. Ockinga-Roorda gedragen door vrouwenfiguur - Hero van Ockinga, zn. van Joost Heresz. Ockinga, wapen 1, en Luts Fransdr. Minnema, wapen 2, trouwde 2. met Hylck van Roorda, dr. van Taecke Juwsz. Roorda (met de baar), wapen 3, en Wick Douwesdr. Walta, wapen 4. - Here v. O. + 1574 x 1. Ath Douwedr. van Burmania, x 2. Hylck Taeckesdr. van Roorda, wed. Watse Johans van Roorda - Stb. I, 280

+ + +

327 regel 11 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

328 regel 11 NB, G ---
...

+ + +

329 regel 11 NB, G ---
...

+ + +

330 regel 11 NB, G ---
...

+ + +

331 regel 11 NB, G ---
...

+ + +

332 regel 11 NB, G ---
...

+ + +

333 regel 11 NB, G ---
b1784-06-14 Ruth, kraamkind van Daniel van
** begr. Gr. Kerk 13 juni 1784 een kind van Daniel van Ruth van de Kelders

+ + +

334 regel 11 NB, G ---
b1775-12-27 Las Serre, de huisvr. van de chirurgijn majôr A.J. Dumont
b1793-09-19 Dumont, A.J., collonel
** begr. Gr. Kerk 29 dec. 1775 hsvr. van chirurgijn major de Lasserre, 19 sept. 1793 dhr. collonel A.J. Dumont uit de Gr. Kerkstraat

+ + +

335 regel 11 NB, G ---
b1776-04-29 Lassere/Las Serre, zoontje van chirurgijn majoor

+ + +

336 regel 11 NB, G 59
3,75 x 7 voet
+1614-11-14 Wythema, Thet Jelles, huisvr. van Jw Aelva
+....-..-.. Aelva, Jw, ontvanger generaal
b1780-01-04 Frikke, Amalia Charlotta, geb. de Chalmot, vrouw van majôr G.B. Frikke
* G59. 113x222 - + 28 mei 1521 - Iw Aelva, ontf. gen., + .. augustus .... - Thet Ielles Wijthema, vr. van Iw Aelva, + 24 november 1614 - Stamb. II, 6, Aylva van Bornwerd, aant. 5: Juw + 7 aug. 1591
** vBrD N. Her. 1890, p. 237 - afgek. wapen: I. h.ad., II. lelie? (Aylva, van Bornwerd) - Stb. I, 6 - Juw v. A. + 1521 x 1. Tjemck N. x 2. Syds Hommedr. van Oedsma, wed. x 3. Syts Sythjedr. van Scheltama. Juw Aylva, leeft 1590, x Teth Jelles, leeft 1610, k.: Frans, Jelle, Juw - vgl. Stamb. II, 6 (Aylva n. 5) Juw van Aylva + 7 aug. 1591 en bij zijn grootvader van gelijken naam (Jw Aelwa + 1521) begr. in Jac.kerk Lwd., x Thet Jelles Wythema + 24 nov. 1614, ? dr. van Jelle Sybes v. Wythama, burgemr. Lwd., en Anna v. Cronenburgh (Stb. II, 1 n. 7) - begr. Gr. kerk 4 jan. 1780 hsvr. van de major Frikke uit de Groote Kerkstraat - Jelle Sybesz. Wijthama tekende in 1580 een baer tussen partijen (Ln. y 7 blz. 231); in 1581 als burgemeester vermeld (H.v.Frl. YY 13 blz. 132); in 1560 met Floris Abbema contra Joannes Tiara (H.v.Frl. YY 10 blz. 170); Jelle Siebesz. te L. in 1600 voogd over Taeck Lolcke dr. (H.v.Frl. YY 19 blz. 34).

----------
--- regel 11 NB, G 64
...
* G64. In nis kelk met hostie; daarboven op gebogen lint Gotisch opschrift, sterk afgesleten
** foto B 56469/26
+ + +

N.B. Twaalfde regel komt in oud en nieuw register tweemaal voor

337 regel 12 NB, G --- >> plattegrond <<
b1770-04-09 Lonkhorst, zoontje van capitein A.
** begr. Gr. kerk 12 april 1770 een kind van de capt. Lanckhorst, over de Turffmerk

+ + +

338 regel 12 NB, G ---
D. V. L. (letters op de hoofdsteen)
b1711-01-29 Petraeus, kraamkind van de clercq Dr. J.A.
b1779-08-02 P.C. van der Mei, kraamkind van
ePetraeus, erven Dr. P.H.
b1795-11-03 C. Cuipers, kraamkind van de burger
b1798-03-05 C. Cuipers, zoontje van burger
** hoofdsteen: D V L - begr. Gr. kerk 29 jan. 1771 een kind van schrijver Petraeus, over de Waag; 3 nov. 1795 een kind van C. Kuipers; 6 mrt. 1798 een kind van C. Kuipers

+ + +

339 regel 12 NB, G ---
b1783-03-27 Rijn, kindskind van capitain J. van

+ + +

340 regel 12 NB, G ---
rode steen
b1769-02-20 Amys, Jacob, collonel
b1784-04-28 Diederich, W., dansmeester universiteit Franeker, overleden
** begr. Gr. kerk 20 febr. 1769 de coll.cdt. Jacob Amijs; 28 april 1784 de heer Dideriks uit de Grote Kerkstraet

+ + +

341 regel 12 NB, G ---
e1781-09-10 Heldevier, erven van de luitenant collonel
b1781-09-13 Heldevier, de luitenant collonel
** mogelijk Charles, zie VvO II, 42 (ongeh. + 1780) kol. inf., zn. van Jean Adolph H lt. kol. en Judith Halkett - begr. Gr. kerk 13 sept. 1781 Overste Heldevier van de Wirdumerdijk; mag. resol. 14 sept. 1781 graf voor f. 25,- verkocht aan erven lt.kol. Charles Heldewier

+ + +

342 regel 12 NB, G ---
b1776-05-17 Hooghuis, chirurgijn majôr
b1796-03-08 Ringer, chirurgijn majôr
** begr. Gr. kerk 17 mei 1776 Doctor Hogius van de Eewal; 8 mrt. 1796 chirurgyn-major J.J. Ringer van de Oranje Ewal

+ + +

343 regel 12 NB, G ---
b1784-05-17 Kratsch, kind van Dr. G.F.

----------

--- regel 12 NB, G 52
* G52. (IJ)dtke A... + 10 december 1582
** foto B 56469/49 (ook foto dV)

+ + +

344 regel 13 NB, G --- >> plattegrond <<
b1782-09-06 Boyer, weduwe

+ + +

345 regel 13 NB, G ---
b1770-04-17 Darius, J.L., chirurgijn majoor
** begr. Gr. kerk 17 april 1770 Dr. Darius, chirurgijn-major in t 2 Battaillon van de Gen.l major van Acronius, bij Duco Martenapiep

+ + +

346 regel 13 NB, G ---
...

+ + +

347 regel 13 NB, G 77
+....-..-.. Borritius, Ds. Jacobus
b1778-12-18 Jaagrink, J.C., vaandrig van luitenant generaal Onderwater
e1796-04-05 Kestner, Petronella Elisabeth, wed. C.S. Eggerinks
b1796-04-06 Kestner, J.A., capitain 3e halve brigade Bataafsche troupes
* G77. ...s Borri...s ... Jor....
** op foto E 56468/63 - begr. Gr. kerk 18 dec. 1778 de vaandrig Jaagrink onder Onderwater; 7 april 1796 J.A. Kestner, capitein van de 5de halve Brigade

+ + +

348 regel 13 NB, G 76
+1653-01-12 Dirks, Trijntie, wed. Ds. Jacobus Bouritius, bedienaar des Goddelijken woorts Jorwert
b1783-12-29 Morach, David, vaandrig regiment lt. gen. Onderwater
b1798-10-12 Ravensberg, Lucia Paulina
* G76. Griet (J?)a...es, vr. van Iacob Borryts zn., + .. oktober 1602 - T(ryntie) Dircks, ... Boritsius in leven dienaer des (goddelijken wo)ort. tot Io....t, out 65 jr., + 12 januari [1]65.
** op foto E 56468/63 - Jacob Borryts, burger, vlaskoper, gemeensman, schepen, leeft 1620; x 1. v. 1589 Griet Tammedr., x 2. Lwd. 10 aug. 1603 Foscke Coops, wed. Jan Oenes, leeft 1617; k.: Gerben Jacobs, 1619 koperslager en geelgieter te Muiden - Ds. Jacobus Borritius, Herv. pred. te Jorwerd sedert 1612 of eerder, 1625 krankzinnig, 1626 emeritus, x Lwd. 3 mei 1612 Trijnk Dirck Jansdr. (Romein 169-170) - begr. Gr. kerk 29 dec. 1783 de vaendrig Morak uit de Breedstraat; 12 okt. 1798 Lucia Paulina Ravensberg wed. Darius

+ + +

349 regel 13 NB, G 75
rode steen
b1765-06-17 Straatstra, Jetske, vrouw van J. Feenstra
e1768 Feenstra, Johannes, subst. vischafslager
* G75. Pieter van Soenien, koster van Mastrich(t), ... fendrick ..., olt 97 jr., + (5?) december 1585
** op foto E 56468/63 (ook foto dV) - begr. Gr. kerk 17 juni 1765 hsvr. van Johannes Feenstra agter de Gr. kerk

+ + +

350 regel 13 NB, G ---
b1770-05-11 Techemaker, capitain R.
b1782-11-01 Kratsch, kind van chirurgijn majôr G.F.
b1783-10-23 Feltz, kind van capitein C.H. van der, tussen 350 en de muur
** begr. Gr. kerk 11 mei 1770 de capt. Teschemaker in de Breedstraat; mag. resol. 31.12.1782 verrotting betaald door chir.-majoor Crats

+ + +

351 regel 14 NB, G --- >> plattegrond <<
...

+ + +

352 regel 14 NB, G ---
...

+ + +

353 regel 14 NB, G ---
...

+ + +

354 regel 14 NB, G ---
...

+ + +

355 regel 15 NB, G ---
b1785-03-16 Bricheau, kraamkind van vaandrik J.
** begr. Gr. kerk 16 mrt. 1785 een kind van de heer Brisee uit de Groote Kerkstraat; mag. resol. 27.12.1785 f. 5:5:- betaald voor verrotting kind vaandrig Bricheau

+ + +

356 regel 15 NB, G --- >> plattegrond <<
b1783-01-20 J.H. Corbmacher, kraamkind van chirurgijn majoor, naast de kelder van baron van Diest

+ + +
grafkelder

357 regel 15 NB, G ---
+1766-02-24 Diest, Johan Casper baron van, kelder
+1766-03-20 Bergsma, Hillegonda Catharina van, douiriere, vrouw van wijlen baron J.C. van Diest
e1768 Diest, Adrianus Hendrik baron van, enigst kind van baron van Diest
** NP XVII, 1927, p. 3 Johan Caspar von Diest, geb. 1735, krijgs- en domeinraad der Kleefse, Meurse en Markse landen, begr. Lwd. 25?.2.1766, x 1763 Hillegonda Catharina Bergsma, * 13.11 ~ Batavia 19.11.1736 + 16.3 begr. Lwd. 29?.3.1766, dr. van Mr. Adriaan B., adv.-fisc. O. Indië, burgemr. van Sneek, en Margaretha van Berendregt. - Mag. resol. 18.4.1766 Adrianus Bergsma, grootvader v.h. nagel. kind van + Jr. Jan Caspar van Diest, vraagt toestemming om twee graven naast elkaar in de Jac. kerk, waarin de ouders van zijn kleinzoon zijn begraven, tot kelder te mogen laten ombouwen (i.v.m. vochtigheid); 13.6.1766 i.z. wapens echtp. v. Diest-Bergsma; 1.11.1766 commissie; 16.10.1767 120 Car.gld. betaald; 8.12.1767 i.z. hek; zie vroedsch.resol. 7.7.1766.

+ + +
##########################
+ + +

--- r..., G a01
* Ga1. 71x65
** foto dV - merk en HB - Dirck Dircxz. geb. 't' Ylaard (1624 nog te Hylaard), + 31.10.1662 aet. 56, begr. Hilaard, burger en wijnkoper te Lwd. en Franeker!, otr. 11.7 x 2 aug. 1629 Tiedt Heredr. - Heere Bauckes timmerman, * ca. 1580 (leeft 1629), zoon van Baucke Heeres, x 26.6.1603 Trijn Lambertsdr. van Alkmaar, dr. van Lambert Lamberts; 1606 doop Tiet Heeres DTB 30/37 - nu regel 1 ZB

+ + +

--- r..., G a08
* Ga8. ..nd.ickyen H..dricksdr. W..., vr. van capitein Claes Bau(k)e, + 23 juni .... - in ronde cartouche: H . H
** in cartouche H.H - Claes Bauckes, kapitein op een oorlogsschip ter repartitie van de Admiraliteit van Frl. en burger, x 1. Hendrickien Hendricks x 2. (otr. 10 dec. 1602) Aeffke Hesselsdr., van Harlingen; ex I: Baucke, Jacobien, 1610 Arent van Loon curator

+ + +

--- r..., G 39a
* G39a. Vopke Vopkes seryant - Pittie Harins
** op foto E 56239/1 (ook foto dV) - Wopke Wopkes sergeant en herbergier te Lwd. 1649 (hyp.), 1646 in weertsboeken (waarin tappers werden geregistreerd, p. 34) - Wopcke Wopckes snijdersgezel geb. Stiens won. Lwd. otr. 24.3.1621 x 6 mei 1621 Pitrick Haringsdr. geb. Lwd. won. Lwd. - nu 91 regel 6 ZB

+ + +

--- r..., G a43
* Ga43. volgens foto: 1673 / is seer christelyk in den Heere ontslapen den eerwaerden godtsalighen hoogh/geleerden ...
** foto dV - Martinus Haverkamp * 1645, pred. Workum 1669, Lwd. 1671, + Amst. 6 begr. Lwd. 12 aug. 1673 aet. 28, otr. van der Waeyen (zie Romein p. 25 en 390) - opgenomen febr. 1971, maar tekst en nummer zoekgeraakt en plaats onbekend - teruggevonden 2005, regel 1 ZB (bovenste helft onder banken)

+ + +

--- r..., G 51a
...
* G51a. hoofdsteen of bovenhelft? - Aelcke Iacob... Valcks dr., vr. van Laureutius (sic!), + 2 september 160(8?)
** foto B 56469/37 (ook foto dV) - Jacob de Valck, goudsmid, wordt vele malen vermeld, 1581 (Ln. Y 4), 1582 (Ln. y 6 blz. 229), 1587 (Ln. z 1 op 25 nov.; met handtekening), 1607 (Ln. z 7 fol. 262). Het register van de schoorstenen van Lwd. (1606) vermeldt hem in het Minnema-espel. - Jacob Dircks Valck, goudsmid, burger 1572 - In 1622 wordt hij als overleden vermeld (Ln. o 25: 20 maart). Hij was getr. geweest met Tiedtke Pietersdr.

+ + +

--- r... ZB?, G a31
* Ga31. 73x37 - Egbert Arent van Iever + 26 september 1601
** foto B 56239/24 (ook foto dV) - m.wapen: 2 sterren boven wassenaar - Arent van Jeveren en Geeske Pottersdr., e.l. 1602 en 1605

+ + +

plattegrond kerk met regelverdeling
Tip! Als u van een beschrijving via een link hierheen kwam, kunt u met de BACKspace-toets terug naar die beschrijving.

 • Nog niet gekoppeld aan nummer van grafregister ### G9. ... ### G12. ... ### G13. ... ### G15., 15a., 15b., 15c. ... - op al deze stenen hetzelfde merk ### G18. ... - roodzandsteen trapeziumvormig ### G21. drie zerkjes; op onderste S.M ### G22. ... ### G24a. Aeltie Buttinga 1625 - vgl. Jaarb. Centraal Bureau XXIII, 103, 104. ### G27. deuchtrijcken M... echte huisvrou van ... 1662 ### G28. ... ### G29. ... ### G30. 16(12) - m.wapen onder helm binnen ovale verdieping, ged. r. h.ad., l. ?; helmt. omgek. hoefijzer ### G33a. ... ### G34a. ... ### Ga34. Deese plaetse (coe?)mt toe Allert Feckes ... brouwer ### G44. ? ### G45. ...(j?)d Andries kistmakers huisfro ** foto dV - 2 regels gotische tekst, daaronder m.wapen aan tak, daaronder 5-p. ster ### G48a. kinderzerkje ### G53. ... Septembr... ### G56. ...nk Ian..., (h)uisfrouw ...e Iansz., .... - Trijn .... ### G61. ... ### G62. van Heerema ** nu(?) regel 9 NB ### G63. ... ### G65. Luts een dochterken van Hero Ockinghe ende Hylck Roerda, ende was olt 5 uren ### G67. ? ### G68. ? ### G69. ? ### G78. ... ### G79. ... ### G80. ... ** foto B 56469/42 ### G81. rode zandsteen ### G83. ? ### G84. ? ### G85. ? ### G87. ... ### G92. alliantiewapen ### G94. ? ### G95. ? ### G97. ? ### G98. ? ### G101. ... 2 kinder.. Annema ### G105. ? ### G106. ? ### G109. ? ### G111. ? ### G115. ... ### G119. ... ### G121. ... ### G122. ... ### G124. ... ### G127. ... ### G129. ... ### G130. ... ### G132. ... ### G133. ... ### G138. ... ### G139. ... ### G140. ... ### G141. ... ### G143. Bovenaan 8 regels tekst in Romeinse kapitalen, waarvan nog leesbaar: 166. / yck / wel geleer / ais Mamminga (Manninga?) / toor tot Grou / ende leit / graven ** foto E 56468/1 ### G144. ... ### G147. ? ### G148. ? ### G150. ... ### G151. ... ### G154. kinderzerkje 160(8 of 3?) ### G155. ? ### G156. ? ### G157. ? ### G158. ? ### G159. ? ### Ga1. Baucke Dircks, soontie van Dirck Dircks Ruiter, + 1 februari 1632 - kyntskynt van Heere Baukes, out 8 wk., .... ### Ga2. ... sijnde 32 iaer ### Ga3 ... ### Ga6 ... ### Ga7 ... ### Ga9. ...a...n K..., ...(o)ne va Iari..., oldt .(4) da ... ### Ga11. Gerrit Hettes Friesma, olt ontrent 5. jr., + 12 juli 1601 - Tietke Friesma, out 320 dg., + 29 juni 1612 ** foto B 56249/12 ### Ga13. W.I.K - rode steen (fragment?) - aan linkerzijde staf met gespleten voet ### Ga24. ... ### Ga32. ... ### Ga33. ... ### Ga38. ... ### Ga39. ... ### Ga40. ...

  > begin
  Begraven in Grote kerk volgens Wapenboek Hesman:
  p. 67
  Quartieren van Wibrandus van Roorda legt tot Leuwaarden in de Grote Kerk
  vader Roorda Osinga Goslinga Reiders
  Unema Scheltema Eminga Gerbranda
  moeder Rousel Mouderick Amerong Burmania
  Stanja Winem Buchel Ailva
  p. 68
  Gerold Lyklama van Burmania + 12 mei 1670 b Jacob.kerk
  v Burmania Ailva Douma Hottinga
  Enthens Panser Martena Unama
  m Jukema Roorda Kamminga Okkinga
  Douma Sterkenburg Douma Burmania
  p. 69
  Douwe Ailva van Loo + 13 mei 1669 b Jacob.kerk
  v Loo Ailva van der Mijl Loo
  Eemskerk Mokkema Alblas Kerkwerven
  m Ailva Mekkema Heerma Feitsma
  Mokkema Rinnerda Grombach Mellema
  p. 70
  Hessel van Bootsma b Jacob.kerk
  v Bootsma Kamstra Feitsma Eminga
  Idzarda Rommerts Rommerts Mol vden Tempel
  m Ailva Thiema Mokkema Foppinga
  Osinga Heerma Ailva Roorda
  p. 72
  Ulbe van Bootsma + 19 mei 1669 b Jacob.kerk
  v Bootsma Kamstra Feitsma Eminga
  Idzarda Rommerts Rommerts Mol vd Tempel
  m Ailva Thiema Mokkema Foppinga
  Osinga Heerma Ailva Roorda
  p. 71
  Poppo van Burmania + 30 aug. 1676 b Jacob.kerk
  v Burmania Jongema Kamstra Unia
  Glins Haarsma Eelsma Mauritsma
  m Burmania Kamstra Heemstra Unia
  Fronheuven Spar Grombach Martena

  Volgens Naamrol advocaten begraven in de Grote Kerk:
  1584 Ludovicus Suffridus Ens + 16 febr. 1605 b Grote Kerk
  1609 Livius Siccama, van Bolsward, 1607 secr. krijgsgerecht - 1610, + ? b Grote Kerk
  1638 Hans van Wyckel. afgev. St. Gen., + 23 okt. 1659 (aet. 42), x 10 mei 1640 Jaycke Saeckma, + 23 mrt. 1671 (aet. 55), dr. van raadsheer Johan van Saeckma & Hylck Boner; beiden b Grote Kerk - 9 kinderen
  1646 Johannes Bouricius, rekenmr. te Gr., ongeh. + 9 jan. 1671 b Grote Kerk onder de zerk van Gregorius Bertolff, president van het Hof; zn. van Hector en Houckjen van Hillema
  1650 Johannes Petraeus, v. Lwd., + 6 jan. 1680 b Grote Kerk
  1655 Leonardus Vermees, v. Lwd., vroedsman, + 24 juni 1679, 12 apr. 1670 x Eva Bechius, beiden b Grote Kerk
> begin

Aernout van Buchel/ Arnoldus Buchelius (Utrecht 1565-1641) Monumenta quaedam sepulchralia ... (Tresoar/Rijksarchief in Friesland, archief Eysinga Vegelin van Claerbergen, toegang 323-01, inv.nr. 1323a [d.i. een aanvulling op de Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa (UB Utrecht ms. 1648)]. Waarschijnlijk noteerde Buchelius deze grafschriften in dezelfde periode waarin hij Groningen (21v) en Emden (28r) bezocht, nl. in de zomer van 1617.
folio 8 verso
Leowardiensia
folio 11 recto
Ibidem in aede sacra primaria olim Dominicanorum templum [= Grote of Jacobijner kerk] fuit, in choro aeneae laminae incisum hunc:

Hic situs est Dns Gregorius Bertolff clarissimus
Frisiae praeses primus invictiss. Caesaris Caroli
Quinti consiliarius, utriusque iuris licentiatus,
artium magister, patria Lovaniensis, decessit anno
XVcXXVII Februarii XXIIII
Marches encrainte
ibidem in lamine [= metalen plaat] pavimenti [= stenen vloer] [rechts hiervan wapen met hoorn]
D.O.M.
Guil. Sagaro senatori Caes. Maiest. in Frisia patria
Zel. Goesensis, qui ex deplorata valetudinis
infirmitate magno cum dolore civium extinctus est,
amic. monum. B.M. posuere. Ob. Ao Dni MDXXXVIII prid.
Non. Decembr.
eodem loco sarcophago ex lapide Norico [= van gebied tussen Donau en Alpen] inscriptum
[onder wapen:]
Titiae de Minnema nobili virgini hoc in avi sui
Sipconis monumento reconditae Dodonea de Kamminga,
Georg. de Roorda vidua, ex sorore neptis, hic
succedere, et eadem humo sepeliri voluit, cui Rintia
de Roorda et Dodonea Ho[l]dinga pietatis ergo
novum hoc saxum posuere, Ao 1590
folio 11 verso
Ibidem in lapide pavimenti in limbo [= rand]

[tussen m.wapen en v.wapen:]
Hier leyt begraven Vrou Renee van Dekema d'huisfrou van H. Peter van Regemorter ridder; sterf den 18 Novembr. Ao 1615
In eodem aede ante chorum legitur hoc epit.
Pius nobilis inclitus Franciscus Mena? illust.mi ducis
Saxoniae gubernatoris Frsiae consiliarius fidelis,
patriae charus, una cum tribus uxoribus suis Renthia
Thetis, Iutthia Hessels, Katarina Scheltis hoc saxo
tectus in Domino requiescat. Ora pro eis.
Christi nativitas Fransciscum ad Aethera vexit
Anno 1512
In eodem choro ex marmore atro sive lydio lapide sepulcrum est illustriss. Annae Nassauiae, Wilhelmi Aurantiae principis filiae, et uxoris Wilhelmi comitis, ex eadem fam. gubernatoris Frisiae, cuius iacentis simulachrum ex alabastrite lapide candidissimo eidem impositum: a lateribus vero utrumque sequentia signa familiaria spectantur
[volgen acht wapens]
haec signa a dextro latere sculpta, ad pedes nomen artificis expressum
Johan Schoorman fecit Ao 1591
[bijgeschreven:] het schiltgen van het 4 wapen heeft een lelie? en 2 leparts
folio 12 recto
in latere sinistro
[volgen acht wapens]
Ad parietem suspensa quoque haec quatuor signa
[volgen vier wapens]
In hoc quoque templo sepulcrum cuiusdam est ex familia Mecquema cum insigniis gentil. 16, principale vero hoc
[volgt wapen]

Hegenitius
Hesselus Meckmans Frisiam moderante Merode/ Pro patria Martis signa suprema tuli./ Deinde fui saevis belli praefectus in armis,/ Dum regis & Frisiam Nassoviane Comes./ Sex octoginta quingentos terque biformis/ Ianus sagens annos Antoniique diem,/ Lustraque quina videns viotae, dum fortiter hosti/ In Boxum insto, latus traiicit hasta meum./ Scipio de Meckmans Emnens Crombacha parentes/ Heic statuunt moesti moesta sepulchra mihi.
[Hegenitius, Itinerarium. 1630, p. 21; Benthem, Kirch- und Schulenstaat. 1698, II, p. 495]
Ik Hessel van Meckema heb, toen Bernard van Merode Friesland bestuurde, voor het vaderland het laatste vaandel gedragen [= de achterhoede aangevoerd?]. Daarna was ik kapitein tijdens het woeste oorlogsgeweld, toen gij ook Friesland regeerde, Willem Lodewijk graaf van Nassau. Toen ik het 3 x 500 + 86ste jaar, Janus met zijn twee gedaanten [d.i. de maand januari] en de dag van Antonius [= 17 januari] beleefde en mijn 5de lustrum [= 25ste jaar] vierende, dapper de vijand in het nauw bracht bij Boksum, doorboorde een speer mijn zijde. Sipke van Meckema en Emerentia van Crombach, mijn bedroefde ouders, richten hier een droef(heid vertolkend) graf(monument) voor mij op.
-----
M.S. Ioanni Maltisonio ex gente Cimbrica prope Chersonesum familia & loco apud suos illustri, Maltone Iantson in Cimbria quondam iuri dicundo praetore generali, & Sophia Bilde, parentibus oriundo, qui Anglia & Scotia peragratis fratrem Ordin. Belgii in Frisia Occidentali legatum invisurus, dum pugnae ad Boxum prope Leevvardiam animosius quam felicius se immiscet, nec periclitantem vult fratrem deserere, lancea transactus fortiter cadit, aetat. anno XX. salutis MDXXCVI. XVII. Nonar. Ianuar. Steno Maltisonius fratri desideratiss. P. C.
Fraterni exemplar me fama loquetur amoris, Sit quamvis vitae meta cruenta meae.
[Hegenitius, Itinerarium. 1630, p. 22; Benthem, Kirch- und Schulenstaat. 1698, II, p. 495]
Voor Johannes Maltisonius uit het volk der Cimbri dat bij het schiereiland Jutland woont, uit een familie en stand die onder zijn volk uitmuntte, geboren uit de ouders Malto Jantson, die voorheen in Jutland algemeen stadhouder voor de rechtspraak was, en Sophia Bilde, die na Engeland en Schotland te hebben doorkruist, toen hij zijn broer zou bezoeken, die onderbevelhebber van de Staten der Nederlanden in Friesland was, terwijl hij meer moedig dan gelukkig deelnam aan het gevecht bij Boksum nabij Leeuwarden en zijn broer, die gevaar liep, niet in de steek wilde laten, met een lans doorboord dapper sneuvelde in zijn 20ste levensjaar, in het jaar 1586 sedert de verlossing, op 17 janauari. Steno Maltisonius heeft dit monument laten oprichten voor zijn zeer betreurde broer. De roem zal mij een toonbeeld van broederliefde noemen, ofschoon het einde van mijn leven bloedig was.

Gabbema, Verhaal van de stad Leeuwaarden 1190-1573, blz. 264:
In 't begin van Louwmaend [januari] des jaars negen [1509] ooverleed Graave Henrik van Stolburg, Stadhouder oover Friesland, terugge uit Meyssen naa zijn plaats-vooghdy keerende, binnen Kolon tot bittere droevenisse der inzaaten en zonderlinge van de stad Leeuwaarden, alwaar hy by uitterste wil beval dat men hem, als Stadhouder van de landen, zou begraaven; 't welk den vierentwinstigsten van Lentemaand [maart] in volgender orde volvoert is. Vier eedelen schoorden de lijkbus, voor welke twee andere, die zijn vaan en waapen droegen, traaden. Achter 't lijk volgde zijn lijfpaard met zwart behangen, geleidt van twee aadelijkke perzoonen. De Geestelijkheid uit de stad en omleggende plaatzen was 'er meede bescheiden en naa de uitvaart, in 't blokhuis op het rouwmaal ten eeten. Zy waaren oover de tweehonderd en ontvingen tot een erbarmgift, naa de sleur van die tijden, yder vier stuivers. 't Laaken waar het koor méè was bekleed, deilde me aan den armen uit.

Literatuur over de werkzaamheden van 1971: Foer foar genealogen. Frijwilligers yn 'e Greate Tsjerke to Ljouwert yn 't spier. In: Ut 'e smidte Jg. V nr. 2, mei 1971, p. 18-19.
Uit het Fries in het Nederlands vertaald en van enige aanvullingen voorzien:
In de laatste week van februari en de eerste van maart 1971 heeft een flinke ploeg vrijwilligers onder leiding van meer ervaren "stenografen" een kleine 150 grafzerken beschreven. Deze waren vrij komen te liggen door het opbreken van de houten vloer t.b.v. de restauratie van de Grote of Jakobijnerkerk. [In 1842 was zoals in zovele kerken een vloer van hout aangebracht tegen de optrekkende koude; vgl. A. Fahner en J. Wassenaar, De Jacobijner: hart van Leeuwarden. Een kleine geschiedenis van de Grote Kerk, Leeuwarden 2003, blz. 6 en 9.] De stenen, die er soms vreemd bij lagen en bedekt waren met een laagje stofzand, moesten natuurlijk eerst schoongemaakt worden, ook ter wille van fotograaf Harm de Vries, die alles wat de moeite waard was, op foto gezet heeft, meestal ook met hulp van een van de vrijwilligers. Huisvrouwen en archiefmensen, schoolmeesters en waterstaatslieden, studenten en gepensioneerden hebben ijverig geveegd en geborsteld, gelezen en geschreven, kou geleden en gevat, want de verwarming brandde niet en de vorst- en sneeuwgoden hadden er een handje van deze werkers te plagen. Er moest voort gemaakt worden, want op 8 maart zouden de nietsontziende archeologen uit Amersfoort komen!
De oogst is mooi gevariëerd: volkomen glad gesleten zerken naast knap bewaard gebleven exemplaren, saaie teksten naast prachtig beeldhouwwerk en talrijke wapens; uitgekapt is er in tegenstelling tot zoveel andere kerken niet veel. De vandalen van 1795 hadden zich in de stadhouderlijke grafruimte al voldoende uitgeleefd.
De oudste zerken stammen waarschijnlijk al uit de 16de eeuw, al is er geen jaartal beginnend met 14 gevonden. Op verschillende oudere zerken zijn de opschriften helemaal of voor een deel onleesbaar, terwijl enkele oude grafschriften geen jaartal opgeven. [Het oudste nog leesbare jaartal, 1500, staat op nr. 40 regel 7, G153.] Het laatste grafschrift is, volgens de inventarisatie, van 1764 (op een vroegzeventiende-eeuwse zerk [nr. 219 regel 9 ZB, G102]), de jongste steen dateert van 1707, maar verrreweg de meeste zijn van de 16de- en 17de-eeuw. Met behulp van grafboeken, andere archivalia en naslagwerken kan nog heel wat materiaal dat onleesbaar geworden of verdwenen is, aangevuld worden.
De grafschriftencommisie dankt allen die hebben meegewerkt. [1971, drs. J. Visser, hoofdchartermeester Rijksarchief in Friesland]

>> begin

[Opmerkelijk - spreuken: 1 2 (=6) 3 4 5 6; hoge leeftijd (97 jaar): 1 2; gesigneerde zerken: 1 2 3 4 5
Tip! Van een beschrijving terug naar dit overzicht met de BACKspace-toets.]Dit is een voorlopige publicatie. Deze pagina wordt verder bewerkt!
Aanvullingen, verbeteringen en andere reacties a.u.b. onder vermelding van Grote Kerk naar het e-mailadres (contact) op de homepage

>> begin