>> HOMEpage

Fondslijst Claude Fonteyne

Bron: CLAUDE FONTEYNE, DRUKKER TE LEEUWARDEN 1626-1654 - Retrograad chronologische lijst van zijn uitgaven in het bezit van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, samengesteld door M.H.H. Engels - Tweede, vermeerderde druk - Leeuwarden, PBF, 1995
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2023
Chronologisch oplopend gerangschikt
Aangevuld met de short-title-beschrijvingen uit de USTN en enkele andere vondsten.

Fonteyne was de beste drukker van Friesland in de zeventiende eeuw. Het eerste werk van Descartes heeft Fonteyne echter vanwege de bezwarende voorwaarden van de auteur niet gedrukt; Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1808-1880), stadsarchivaris en boekhandelaar te Leeuwarden - Leeuwarden 1980, blz. 182.
Van zowel Neuhusius' Idea grammaticae Latinae als diens Triga artium scholasticum uit 1636 is slechts één exemplaar overgeleverd. De Idea, het ontwerp voor een geplande uitgebreidere grammatica, kreeg van de Staten van Friesland een octrooi voor tien jaar, maar de Leeuwarder stadsbestuurders maakten bezwaar tegen de invoering en verboden het boekje bij resolutie 5 februari 1638; P. van Tuinen, Salus iuventutis suprema lex: Het welvaren der jeugd de hoogste wet - Harlingen 2020, blz. 71. Dat was geen commercieel succes evenmin als de meest prestigieuze en kostbare uitgave van Fonteyne: Af-beeldinghe der ghedenck-weerdighe, heerlijcke, ende treur-statighe wt-vaert [...] ter eeren [...] van [...] Ernest Casimyr - [Leeuwarden], 1634. Daarvan vindt men in de online world catalogue slechts drie exemplaren. Van de uitgave Friesche Triton over 't geluckich veroveren van de stercke stadt Olinda, met alle de forten van Fernambucq, gedrukt 1630 door Claude Fonteyne, is ook slechts één exemplaar bekend. Misschien heeft een vergissing van schrijver Petrus/Pieter Baardt ruime verspreiding beperkt: hij noemt de prins van Oranje tweemaal Hendrik Frederik i.p.v. Frederik Hendrik; vgl. de heruitgave op deze website.

      

Tresoar (voorheen PBF) met aanvullingen uit het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Tresoar 1626 65
Claegh-schrift ofte copye van sekere brief te kennen ghevende die teghenwoordighe noot der arme ... verdrevene ... Pfaltzische predicanten ende predicants weduwen : gheschreven ... uyt het Nuerenburghsche landt, den 10. Martii ... 1626. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1626. - [8] p. ; 19 cm
BOEKNUMMER : Pl 738
Noot : Fotocopie

Tresoar 1627 64
Colloquium proci et puellae, dat is Een bespreck oft vryage tusschen een vryer ende vryster, handelende van den echten-staet / Desiderius Erasmus ; uut het latijnsch vertaelt, ende in duytschen rijme ... voorgestelt door P. Gheestdorp. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1627. - [I, 14] p. ; 19 cm
Orig. in stadsbibliotheek Haarlem.
BOEKNUMMER : Pb 18611
Noot : Fotocopie

Tresoar 1628 63
Petri Baardt Wapen-rock : gesneden op 't Italiaens, op syn Duyts geborduyrt, gevoedert op 't Spaens, op 't Frans geboort, op 't Engels genaeyt ende eyndelijck op sin Neerlandts weder geternt, tot een patroon soo wel den nieuwen als den ouden krijgs-man / Petrus Baardt. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1628. - [16] p. ; 4°
Knuttel 3808.
BOEKNUMMER : Pb 13052

Tresoar 1628 62
Copye van seeckeren brieff gheschreven uyt Nuremberg van de verdreven Over-Paltsische predicanten aen de dienaren ... der gemeenten in Frieslandt / Johannes Cuner, Ambrosius Tolner en Johan Muller. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1628. - p. ; plano (28 cm.)
BOEKNUMMER : Pl 736
Noot : Fotocopie

HCL 1628 - Petri Baardt, Wapen-rock. Gesneden op 't Italiaens, op zijn Duyts geborduyrt, gevoedert op 't Spaens, op 't Frans geboort, op 't Engels genaeyt, ende eyndelijck op sijn Neerlandts weder geternt.
Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1628. 16 bl. ongep. 4to. B. 19. Nu: B 1653

Tresoar 1629 61
Spieghel van des keysers monarchale regier-sucht; ofte schriftelijck bedencken, over des keysers intentie, om 't roomsche rijck te brengen onder een absolute ende onbepaelde heerschappye : waer in alle religions-vervvanten claerlijck vverdt vertoont ... : alle vrome nederlandtsche patriotten, tot een trou-hertighe waerschouwinghe / gestelt door de heer Altringer : uyt het hoghduyts in nederlandts vertaelt. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne ..., 1629. - [23] p. ; 19 cm
Knuttel 3851.
BOEKNUMMER : Pb 16882

Tresoar 1629 60
's-Hertogenbosch over-weldight : een korte beschrijvinge van de strijdtbare overwinninge des machtigen ende schier on-vvinnelijcke stadt ‘s-Hertogenbosch ... : uut liefde des Vader-landts ... poëtischer wise voor-gestelt; ende aen Sophia Hedewich, hertoginne tot Bruyns-wick ende Lunenburch ... toe-ge-eygent / P. Geestdorp. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1629. - 14 p. ; 21 cm.
Knuttel 3890.
BOEKNUMMER : Pb 24254
Noot : Fotokopie

Tresoar 1629 59
Triumph-dicht over de gheluckighe ver-overinghe van de Spaensche Silver-vlote. Item over de rasse veroveringhe van de Bahia de Todos [l]os Sanctos ... / Joh. Haselbekius. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1629. - [18] p. ; in-4
Van der Wulp 2051.
BOEKNUMMER : 1917 G

Tresoar 1629 58
Somer-winning des voortreflijcken heldts, Henrick Frederick, Prince van Oranien; in 't jaer sesthien-hondert negen-en-twintich : als mede de op-tocht tot de Betu en Velu-vryding des manhaften ende wel-ghebooren Ernest Casimyr, Grave tot Nassau, etc. : met noch een toe-gift, van 't gene, nae des vyandts Velu-vertreck, gedenckweerdichst is geschiet / I.R. van de Gavere. - Gedruckt tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, ..., 1629. - [29] p. ; 22 cm
Auteur is I.R. van de Gavere. - Petit 1587.
BOEKNUMMER : Pb 24988
Noot : Fotokopie

Tresoar 1629 57
Zege-sang : ter eere van Frederick Hendrick; Bosch-dvvinger, Wesel-winner, Prince van Oranje / I. v. Vondelen. - Leeuwarden : by Claude Fontyene, 1629. -
[14] p. ; in-4
BOEKNUMMER : 2478 TL

Tresoar 1629 56
Pieri Winsemi illustrium Frisie ordinum historiographi, Historiarvm ab excessv Caroli V. Caesaris : sive rerum sub Philippo II. per Frisiam gestarum / Pierius Winsemius. - Leovardiae : typis Clavdií Fontani, 1629. - 342 p. ; in-4
Libri II.
BOEKNUMMER : 3161 G
BOEKNUMMER : 3161a G

HCL 1629 - Pierius Winsemius, Historiarum ab excessu Caroli V. Caesaris; sive rerum sub Philippo II, per Frisiam gestarum libri II (1555-1572).
Leeuw., Claude Fonteyne, 1629. Met titelpl. 342 bl. 4to. A. 627. Nu: C 1558

HCL 1629 - Philippus dolens, ofte Beclagh des Conincx van Spanjen over t' verlies van de steden 's Hertogenbosch ende Wesel, als mede van syn costelycke silver-vlote.
Leeuw., C. Fonteyne, 1629. 1 bl. plano. B. 20. Nu: in Pk 6

Tresoar 1630 55
Friesche Triton over 't geluckich veroveren van de stercke stadt Olinda, met alle de forten van Fernambucq / Petrus Baardt. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1630. - 1 dl. : portr. ; fol
BOEKNUMMER : Microfilm 1 kluis
BOEKNUMMER : Pc 17112 Noot : Microfilm/fotokopie naar het enige bekende exemplaar in de John Carter Brown Library in Providence, Rhode Island, U.S.A.
Afdrukken van 20 dubbele pagina’s

Tresoar 1630 54
Copye van een voortreffelijcken brieff gesonden wt den name vande predicanten ende professoren ... van Zurich ... mitsgaders ook der stad Geneve, aan de professoren ... tot Leiden ... : handelende van d'over-groote vriheit ende
stouticheit der Arminiaansche factie .. / Johannes Jacobus Breitinger. - Tot Leevwarden : Claude Fonteyne, 1630. - [8] p. ; in-4 (18 cm)
Auteur is: Johannes Jacobus Breitinger. - Muller - Tiele, 2398.
BOEKNUMMER : Pb 18972

Tresoar 1630 53
Oratio fvnebris in moestissimas exequias eminentissimi & piissimi philosophi christiani D. Ioannis Hachtingii, art. lib. magistri, & logices professoris in Acad. Fris. Franequerae maeritissimi : denati die XXII. Septemb. M. DC. XXX. / publicè in templo academico habita, à collega & amico, professore philosophiae publico, Arnoldo Verhel. - Leovardiae : excudebat Claudius Fontanus, 1630. - [26] p. ; in-4
BOEKNUMMER : 249 TL

Tresoar 1630 52
P. VVinsemii Panegyricvs anni MDCXXIX ad illustrem & inclytum Ernestvm Casimirvm Nassovivm Frisiae praefectvm / P. Winsemius. - Leovardiae : excudebat
Claudius Fontanus, 1630. - [4], 29, [31 p. ; fol
BOEKNUMMER : 3323 G
BOEKNUMMER : In: E 2563

HCL 1630 - P. Winsemius, Panegyricus anni 1629. Ad Ernestum Casimirum, Nass. Frisiae praefectum.
Leov., Cl. Fonteyne, 1630. 29 bl. fol. D. 48. Nu: E 1018

Tresoar 1631 51
Copie van een sekeren brief der Boven-Pfaltische ballingen aen de e.e. kerken-raad der stad Leeuwarden ende ... aan de .. gemeenten van Vriesland. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1631. - [28] p. ; 19 cm
BOEKNUMMER : Pl 737
Noot : Fotokopie

Tresoar 1631 50
Spaensche vosse-vel; ofte Copye van een missive die gehouden mach werden seer avontuyrlijck in de handen van een oprecht patriot ende lief-hebber van 't landt
ghekomen, ende geschreven te zijn door een aensienlijck raets-persoon in't Hof van Brussel aen eene treffelicke doch geestelicke personagie .... Daer inne veel saecken ... maer insonderheyt den Treves ... verhandelt werden .... -
Leeuwaerden : Claude Fonteyne, 1631. - 21 p. ; in-4
Knuttel 4157.
BOEKNUMMER : Pb 16962

Tresoar 1631 49
Eeuwich-duyrende gheestelycke prognosticatie, om in plaetse van een vade mecum te ghebruycken ... ; verciert met eenighe gheestelijcke liedekens ... / Adam Westerman. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1631. - XXXI, 296, [8] p. ; 13 cm
BOEKNUMMER : A 2760

HCL 1631 - Petrus Eylshemius, Davids zeghenkrans; op 't hooft van Sions ghetrouwde: ofte verclaringhe over den 128 psalm.
Leeuw., Claude Fonteyne, 1631. 67 bl. 4to. A. 21. Nu: A 99
P. Eylshemius, geboren te Embden, was van 1623-32 predikant te Leeuwarden.

Tresoar 1632 48
P. Geestdorps Friessche Mey-krans; gestoffeert met ... aff-ghemaede bloemen ... : op-ghehangen over den truyrighen (doch zeegbaren) krijghs-rey van alle
Ver-eenighde Nederlandtsche Provincien; beklagende den ... on-verwachten dood van ... Ernest Casimyr, graeff tot Nassau ... : in sin ... dienst voor't Vaderlant, door een vyandtlijcke koegel uyt Ruer-monde, ontidelijck neer-geveldt den 25. Mey 1632 / P. Geestdorp. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1632. - 15 p. ; 2l cm
Knuttel 4214.
BOEKNUMMER : Pb 24253
Noot : Fotokopie

HCL 1632 - Rippertus Sixtus, Geestelycke tryumphe der kinderen Godts: voor-ghestelt in twee predicatien enz.
Leeuw., C. Fonteyne, 1632. 172 bl. 4to. A. 25. Nu: B 473

Tresoar 1632 47
Nassausche eeren-krans, 't samen ghevlochten uyt vier heerlicke victorien, ende het reformeerde Nederlandt van Godt op 't hooft gheset binnen de tidt van twee Jaren : alle Vroome Nederlanders ... voor-ghestelt in vier stichtelycke
predicatien / Abraham D. Eilshemius. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, [1632]-1633. - 5 stukken. ; 18 cm
Ieder der 4 Predicatien heeft een afzonderlijken titel.
BOEKNUMMER. : Pa 1184.
Noot : Het eerste deel bevat alleen het titelblad met de opdracht, de volgende delen de vier predikaties, steeds met eigen titelblad

Tresoar 1633
Loff- en Lijck-Gedicht / Over het onduldich aff-lijven van ... Ernest Casimyr ... Overleden in de belegeringe van Roermond, den 4. Junij 1632 nieu-stijl / Petrus Baardt. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1633. - [12] p.
BOEKNUMMER : Pc 17112
Noot : Fotokopie

HCL 1633 - D. Eilshemius, Nassausche eeren krans; 't samen ghevlochten uyt vier heerlijcke victorien binnen de tijdt van twee jaren, voor-ghestelt in vier predicatien.
Leeuw., Claude Fonteyne, 1633. 4to. D. 2. Nu: A 776
De vier predicatiën dragen afzonderlijke titels.

HCL 1634
Af-beeldinghe der ghedenck-weerdighe, heerlijcke, ende treur-statighe wt-vaert [...] ter eeren [...] van [...] Ernest Casimyr.
Auteur : Claude Fonteyne (drukker Leeuwarden)
Gedrukt boek 1634
[Leeuwarden] : [pr.] C. Fonteyne, 1634.
Rijksmuseum Amsterdam, Koninklijke Bibliotheek Den Haag; Historisch Centrum Leeuwarden: vgl. W. Eekhoff, De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, bevattende afbeeldingen van vorsten, beroemde mannen, merkwaardige gebeurtenissen en voorname gebouwen, benevens plattegronden, gezigten, kunstvoortbrengselen en bijzonderheden dezer hoofdstad van Friesland - Leeuwarden 1875, blz. 6, nr. 34*: Dit ex. van een merkwaardig en hoogst zeldzaam kunstwerk is slechts een gewone druk [in perkamenten band, hoog 25 en breed 53 cm.]; maar in 1850 kocht ik [W. Eekhoff] uit de verzameling van G. Lamberts te Amsterdam voor Jhr. Mr. H. B. van Sminia te Bergum eene gekleurde pracht-uitgave, in breed 4to, dus half doorgevouwen, in leer gebonden. De eerste, middelste en laatste platen zijn daarin sierlijk gekleurd en al de wapens op deze en al de overige bladen met goud en kleuren zorgvuldig afgezet, waarvan vooral de titelplaat een waar pronkstuk is. Overigens verschilt dit ex. van het vorige dáárin, dat hierin de drie groote bladen beschrijving niet voorkomen, maar wel de zelfde inhoud, gedrukt met kleinere letter op vijf strooken, welke opgeplakt hier vóór geplaatst zijn.


Tresoar 1634 46
Ordonnantie, naer den inhoudt van welcke, in den lande van Frieslandt, ten behoeve van de ghemeene saecke, verpacht sal werden den impost op de hoorn-beesten, ende besaeyde landen. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1634. - 14 p. ; in-4
Aan kop titelpagina: Van de hoorn-beesten ende basaeyde landen.
BOEKNUMMER : Pb 3365

Tresoar 1634 45
Ordonnantie, volghende de welcke, ten behoeve van de gemeene sake, soo ten platten lande, als in de steden van Frieslandt, den impost op de peerden, van nu voort-aen verpacht ende gheheven sal werden. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1634. - 8 p. ; in-4
Aan kop titelpagina: Peerden-pacht.
BOEKNUMMER : In: Pb 3365

Tresoar 1634 44
Ordonnantie, volgende de welcke ten behoeve van de ghemeene saecke, binnen de provincie van Frieslandt, conform de resolutie der Heeren Staten der selver
provincie ghenomen, de voorschreven impositie, van alle menschen, gheheven ende ghe-innet sal worden, voor den tijdt van een jaer. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1634. - 8 p. ; in-4
Aan kop titelpagina: Capitale impost.
BOEKNUMMER : In: Pb 3365

Tresoar 1634 43
Ordonnantie, volgende de welcke, ten behoeve van de gemeene sake, den impost op alle heertsteden binnen de provincie van Frieslant, over al gheheven sal werden, voor de tijdt van een gheheel jaer. - Tot Leeuwarden : by Claude
Fonteyne, 1634. - 8 p. ; in-4
Aan kop titelpagina: Heert - steden gheldt.
BOEKNUMMER : In: Pb 3365

Tresoar 1634 42
Ordonnantie, volghende de welcke, ten behoeve van de gemeene saecke, den impost op alle officien, ambachten, ende neeringhen ten platten lande, ende in de steden, door de gheheele provincie van Frieslandt, volghens 't consent van de Staten der selver provincie, gheheven sal worden. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1634. - 8 p. ; in-4
Aan kop titelpagina: Officien, ambachten, neeringen.
BOEKNUMMER : In: Pb 3365

Tresoar 1634 41
Ordonnantie, volghende de welcke, ten behoeve van de gemeene saecke, over de gheheele provincie van Frieslandt, in achtervolgh van de resolutie by de Heeren Staten van de voorschrevene provincie ghenomen; gheheven ende ghe-innet sal worden den twintichsten penninck van het dienst-boden loon. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1634. - 8 p. ; in-4
Aan kop titelpagina: Dienst-boden loon.
BOEKNUMMER : In: D 3365

Tresoar 1634 40
Ordonnantie, volghende de welcke, ten behoeve van de gemeene sake, binnen de provincie van Frieslandt, volghens het consent van de Staten der selver, verpachtet sullen worden, de breucken op de frauden, teghens het placcaet,
generale ende particuliere ordonnantien, ofte lijsten der verpachte middelen, geperpetreert, over de geheele provincie. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1634. - 8 p. ; in-4
Aan kop titelpagina: Breucken-pacht.
BOEKNUMMER : In: D 3365

HCL 1634 - Jan Downaam, Oor-kussen der wereldsche menschen. Dat is: een tractaet van de vleeschelijcke ende geestelijcke sorgeloosheyd. Uit het Engelsch vertaelt door Tobias Tegnejus.
Leeuw., C. Fonteyne, 1634. 258 en 62 bl. kl. 8vo. A. 22. Nu: A 100

Tresoar 1636 39
Idea grammaticae Latinae facili methodo descripta / per Edonem Neuhusium. - Leovardiae : ex officina Claudii Fontani, 1636. - [80] p. ; in-16
BOEKNUMMER : RK 357
Noot : Jaartal volgens de bibliotheek van Fredericus Hillama beschreven in de inventaris (1637) van diens boedel.

HCL 1636 - Ordonnantie by de magistraet der stad Leeuwarden gemaeckt : tegens verscheydene Ongeregeltheden ende Misbruycken, soo in't bekleden, op-draghen der Dooden ... Met seeckere Tauxen op't maecken van de dood-kisten. Ende een ordre voor de dood-gravers. - Tot Leeuwarden, gedruckt by Claude Fonteyne, Lantschaps boeck-drucker ordinaris, 1636. - [20] p. ; in-8. In D 462.

Tresoar 1636 38
Vryheyts yver der stadt Sneeck : met den voet ende reglement der raedt-bestellinge, ten overstaen van de E.E.M. heeren Valerius van Camminga, Dominicus ab Hottinga, ende Christianus van Oosterzee, als ghecommitteerde der
E.M. heeren Gedeputeerde Staten van Frieslant beraemt, met over-roepinghe der ghecommitteerden uyt de brede ghemeente der stede voorschreven. - Leevwarden : Cl. Fonteyne, 1636. - [56] p. ; in-8
BOEKNUMMER : Pb 6008

Tresoar 1651 37
Heren-Feenster almanach voor 't jaer .... - Leeuwarden : Claude Fonteyne, [1638]-.... - 10 cm
Ook o.d.t.: Heeren-Feenster almanach voor den jare .... - Ook o.d.t.: Heeren-Fenster almanach voor het jaar ....
BOEKNUMMER : A 3315
AANWEZIG : (1651) - (1654)
Noot : 4 dl. in 1 bd
BOEKNUMMER : A 3356
AANWEZIG : (1645)
Noot : Hierin: Prognosticatie over den Herenfeenster cleen
almanach voor 't jaer MDCXLV
BOEKNUMMER : A 3338
AANWEZIG : (1639)

Tresoar 1639 36
Conditien ende articulen, volgende de welcke sullen worden vercocht verscheyden parceelen van landen dese landtschappe toe behoorende, die alle in de billetten als mede hier achter duydelijck zijn uyt ghedruckt. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1639. - [16] p. ; in-4
Volgens resolutie van den 29 Mrt. 1639.
BOEKNUMMER : 3325 G

Tresoar 1639 35
Meet en pegel-const : om het in-houd van allerhande ronde vaten perfectelijck te meten ende te pegelen, op driederhande manieren : geneuchlijck en profijtlijck voor yder een : met noch een vergelijckinge der natter maten op verscheyden plaetsen ghebruycklijgck, tegen 10 Friesche halve kannen / gestelt door R. de la Rose. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1639. - 78 p. ; 15 cm
BOEKNUMMER : Pa 1091
Noot : Laatste pag. ontbreekt

HCL 1639 - Joh. Spiljardus, Christelicke catechismus der Ned. gereformeerde kercken. Den derden druck verbetert.
Leeuw., C. Fonteyne, z. j. (de opdracht is gedateerd 1639). 311 bl. kl. 8vo. B. 21. Nu: A573

Tresoar 1640 34
Articulen ende conditien, volgende de welcke verscheyden parceelen landen, desen landtschappe toe-behoorende sullen worden vercocht, gelijck de selve in de aen-gheplackte biiletten ende 't volgende register sin uytghedruckt. -
Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1640. - 20 p. ; 8°
BOEKNUMMER : 1158 R

Tresoar 1640 33
Register van de Clooster Meyers' wiens plaetsen vercocht sullen worden door de Heeren Gedeputeerde Staten van Frieslandt uyt cracht van de Resolutie der Ed. Mogh. Heeren Staten van Landen ende Steden, in dato den twaalfden Martij 1640 : waer aff de eerste vercoopdach sal gehouden worden den vijftienden Juni, de tweede den negen-en-twintichsten dito, ende de derde, op den derthiende Julij, 1640 : Olde-Stijl, op de articulen vooren ghementioneert. - Tot Leeuwarden : gedruckt by Claude Fonteyne, 1640. - 78 p. ; in-4
BOEKNUMMER : In: 1158 R

HCL 1640 - Petrus Baardt, Democratia corporis humani; dat is, Leden-stemminghe des menschelijcken lichaems; gevoegt op een democratike regieringe sommiger republijcken.
Leeuw., Cl. Fonteyne, 1640. Met portret op den titel. 107 bl. kl. 8vo. A. 970. Nu: A 388
Dit werkje is een verm. herdruk van zijn Spiegel van ialousy; ofte afgunsticheyt van staet, afghebeeldet door den vermaeckelijcken leden-striidt. Leeuw., H. W. Coopman, 1634. 79 bl. kl. 8vo. A. 1149.

HCL 1640 - R. Festus, Cort verhael van den christelijeken aff-scheydt (uyt desen leven) van Hendrick graef te Nassau.
Leeuw., C. Fonteyne, 1640. 8 bl. 4to. D. 54. Nu: in D 1274

Tresoar 1641 32
Voornaemster helden-daden ende lijck-bestedings eer-gedicht; over het on-rijp ende droevich overlijden van ... Henrick Grave van Nassauw ... : wiens lichaem ... ter aerden is bestedicht, op den 7 Januarij 1641 / Petrus Baardt. - Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1641. - [24] p. ; 32 cm
Tiele 2753.
BOEKNUMMER : Pd 971
Noot : Incompleet, 4 p

Tresoar 1641 31
Seven wonderlycke ghesichten. In welcke alle de gebreken deser eeuwe, onder alle staten van menschen, vermaecklyck ende oock stichtelyck, werden bestraft ... / [door] Francisco de Quevedo Villegas ; in 't Nederlandts ghebracht door
Capiteyn Haring van Harinxma. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1641. - in-12
BOEKNUMMER : 3043 TL
Noot : Bibliotheek Halbertsma

HCL 1641 - H. van Harinxma, Eer-gedicht op het af-sterven van Hendrick, graaf tot Nassau.
Leeuw., C. Fonteyne, 1641. 1 bl. plano. D. 56. Nu: in Pk 10

Tresoar 1642
Rou-Staet / ... Vrouw' Sophia Hedwig weduwe Ernest Casimyr / Petrus Baardt. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1642. - [12] p.
BOEKNUMMER : Pc 17112
Noot : Fotokopie

Tresoar 1643 30
Doolhof van Socia. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1643-1646. - 2 dl. ; 13 cm
Met titelpl.
BOEKNUMMER : A 2898
Noot : 2 dl. in 1 bd

Tresoar 1644 29
Articulen ende conditien, volgende de welcke verscheyden parceelen landen desen landtschappe toe-behoorende, op den achtsten Julij 1644 aen-comende sullen worden vercocht, gelick de selve in de aen-gheplackte billetten ende 't volgende register sin uytghedruckt. - Tot Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1644, - 19 p. ; 4°
BOEKNUMMER : Pb 3294

Tresoar 1644 28
Register van de Clooster Meyers, wiens plaetsen vercocht sullen worden/door de heeren Gedeputeerde Staten van Frieslandt uyt cracht van de Resolutie der Ed. Mogh. Heeren Staten van Landen ende Steden, in dato den twee-en-twintichsten Martij/1644. Waer aff de eerste vercoop-dach sal gehouden worden den achtsten Julij/de tweede den twee-en-twintichsten Julij/ende de derde/den vijfden Augusti 1644. Olde-Stijl/op de articulen vooren ghementioneert. - Tot Leeuwarden : gedruckt by Claude Fonteyne, 1644. - 24 p. ; in-4
BOEKNUMMER : In: Pb 3294
Noot : Nr. 2 in convoluut
BOEKNUMMER : Pb 7801

Tresoar 1644 27
Articulen ende conditien, volgende welcke verscheyden parceelen landen ende feenen desen landtschappe toe-behoorende op den errsten Octobris 1644 aen-comende sullen worden vercocht, gelijck de selve in de aen-gheplackte billetten ende 't volgende register sijn uytghedruckt. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1644. - 20 p. ; 4°
BOEKNUMMER : In: Pb 3294

Tresoar 1644 26
Register van landen en feenen die vercoft sullen worden door de Ed. Mog. Heeren Ghecommitteerde Staten, volghens Resolutie der Ed. Mog. Heeren Staten van Frieslandt, in dato den sesten Septembris 1644 : waer aff de eerste sit-dagh ghehouden sal worden op Woensdagh, sijnde de dertichsten Octobris, 1644 : de tweede, den derthienden Novembris : ende de derde, ofte palm-slach, den Seven-en-twintichsten Novembris voorschreven : op de articulen vooren ghementioneert. - Tot Leeuwarden : gedruckt by Claude Fonteyne, 1644. - 10 p. ; in-4
BOEKNUMMER : In: Pb 3294

HCL 1644 - Troost-rijcke fonteyne der zalicheyt. Leeuw., C. Fonteyne, 1644. 596 bl. 4to. A. 27. Nu: B 474

Tresoar 1645 25
Arumer almanach op 't jaer .... - Leeuwarden : Claude Fonteyne, [1644]-_... - 10 cm
Ook o.d.t.: Arumer almanach voor 't jaer ....
BOEKNUMMER. : A 3309
AANWEZIG : (1645] - (1646)
Noot : 1646 met impressum: Leeuwarden : Gisbert Sybes. - 1645: ghepractiseert door Regnerum Agricola, 1646: door Petrus Tebbitman

Tresoar 1644 24
Troost-rijcke fonteyne der zalicheyt: ofte Grondige verclaringe, van den eenigen waren troost der geloovigen, beyde in leven ende sterven ... / door Rippertum
Sixtum ... - Gedruckt tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne ..., 1644. - [46], 596, [12] p. : gegrav. titelbl. ; in-4
Gegrav. titelbl. get.: Ripperti Sixti Troost-rycke fonteyne der zalicheyt.
BOEKNUMMER : B 274
BOEKNUMMER : B 524

Tresoar 1645 23
Duyn-kerckens sterff-tijdt ofte Trou-hertighe beweegh-redenen aen de Ghe-unieerde Nederlandtsche provincien, hoe noodich ende profijtelijck het zy .…..
dat men ... Duyn-kercken de Spagniaerden ontweldighe / in 't Francois beschreven ... ende in ’t Nederlands vertaelt door C. Fonteyne. - Leeuwarden :
Claude Fonteyne, 1645. - [XLV) p. ; 18 cm
BOEKNUMMER : 1953 G
BOEKNUMMER : 1953 G bis

Tresoar 1645 22
Martini à Wybinga Iuris-consulti ... Laudatio funebris habita post exequias in Templo Academico in honorem ac memoriam ... Pierii Winsemii ... / Martinus à
Wybinga. - Leovardiae : excudebat Claudius Fontanus, 1645. - [10] p. ; fol
Gebonden tussen de tekst en het reg. van de uitgave van 1646 van Winsemius' Historiarum ... libri VII.
BOEKNUMMER : In: 3162 G fol
BOEKNUMMER : In: 3162 G fol bis
BOEKNUMMER : In: 3162 G fol ter
BOEKNUMMER : In: 3162 G fol quater
BOEKNUMMER : In: Hof 429 folio

Tresoar 1645 21
Iulij à Beyma IC. primarij iuris civilis profess. ... Commentaria in varios titulos iuris, quos sequentes pagine indicabunt. Item tractatvs singvlaris de mora. De usura. De eo quod interest. De poenali stipulatione. Et de dividuis & individuis / Julius à Beyma. - Leovardiae : Typis Claudij Fontani .., 1645. - [16], 665, [35] p. : portr. ; in-4
BOEKNUMMER : Hof 159 quarto
Noot : Bevat niet: Tractatus de dividuis et individuis, maar wel: Tractatus de obligationibus dandi et faciendi
BOEKNUMMER : s 835 R
BOEKNUMMER : s 835 R bis

HCL 1645 - Julius A Beyma, Comment. in varios titulos iuris, et tract. sing. de mora, de usura, de eo quod interest, de poenali stipulatione, et de dividuis et individuis.
Leov., C. Fontanus, 1645. Met portret. 665 bl. 4to. A. 290. Nu: B 717

Tresoar 1646 20
P. WinsemI IC. illustrium ... Historiarum ab excessv Caroli V. Caesaris, sive Rerum sub Philippo II. per Frisiam gestarum ... libri septem / P. Winsemius. - Leovardiae : excudebat Claudius Fontanus, 1646. - [30], 558, [22] p. : portr. ; in-2
Met afz. titel: Martini à Wybinga ... Laudatio funebris ... D. Pierii Winsemii ... 7 1645.
BOEKNUMMER : 3162 G fol
BOEKNUMMER : 3162 G fol bis
BOEKNUMMER : 3162 G fol ter
BOEKNUMMER : 3162 G fol quater
Noot : Met hs. aant.
BOEKNUMMER : Hof 429 folio

Tresoar 1646 19
Gheestelijcke spoore tot ware godtzalicheydt, ende christelijcke danckbaerheyt ……. : voor-ghestelt uyt Godts heylich woordt, naer ’t in-houdt van den LXXXVIsten vraghe en antwoordt onses christelicken catechismi / Rippertus Sixtus. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1646. - XXIV, 399 p. ; 20 cm
Hierin gedichten van Hermannus Petri, Gerardus Alberti, P. Mensonis, Henricus Kolde, Gerhardus Radij en Claude Fonteyne. - Met reg.
BOEKNUMMER : B 16918

Tresoar 1647 18
De politicke kuyper onses tydts; ofte Sin-rijck tractaet, handelende, (door in-voeringe eenes sprekenden vaders) van het ambacht der huydendaegsche kvypery / Bernhard Alting. - Gedruckt tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne ..., 1647. -
125, [43] p. : gegrav. tiítelbl. ; in-12
Ten onrechte eerst toegeschreven aan Claude Fonteyne; auteur is Bernhard Alting. - Bevat ook: I.I. Starters Nievwe kuyper. Ofte Boertich ghedicht, van de kuypery?.
BOEKNUMMER : A 747
Noot : Bibliotheek P. de Clercq

HCL 1647 - De politijcke kuyper onzes tijdts.
Leeuw., Claude Fonteyne, 1647. Met titelplaat. 125 bl. en een Toegift, kl. 8vo. A. 1154. Nu: A 438
Dit werkje, waarin, als "Toegift" Starter's "Nieuwe Kuyper" is opgenomen, is vermoedelijk door Cl. Fonteyne geschreven, die de verklaring van de titelplaat heeft onderteekend.

Tresoar 1647 17
Hectameron geometricum, ofte nieu onderwijs der landt-meterye: waer door yemandt, in den tijdt van ses dagen, de landt-meterye, sonder reken-konst, genoechsaem ende seer lichtelijck kan leeren : zijnde hier achter noch tot een aenhanghnsel by-gevoegt, een corte methode, coherentie ende aen-een-hanginge der gantscher theologie / door D. Anguilla Rosaeo. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1647. - [XIV], 141 p. : ill. ; in-8
BOEKNUMMER : A 2714

Tresoar 1648 16
Conditien en articulen, volghende de welcke eenige parceelen landen ende leyen desen landtschappe toe-behoorende, sullen worden vercocht, gelijck de selve in de aen-gheplackte billetten ende ’t volghende register sijn uyt-ghedruckt. - Tot Leeuwarden : by Claude Fontyene, 1648. - 19 p. ; 4°
BOEKNUMMER : In: Pb 32934

Tresoar 1648 15
Register van de landen ende leyen die vercocht sullen worden door de Heeren Gedeputeerde Staten van Frieslandt uyt cracht van de Resolutie der Ed. Mogh. Heeren Staten van Landen ende Steden, in dato den derthienden Julij 1648 : waer aff de eerste vercoop-dach sal gehouden worden op Woensdach den sesten Septembris, de tweede den derthienden dito, ende de derde, off den palm-slach,
den twintichsten daer aen-volghende, 1648 : Olde-Stijl, op de articulen vooren ghementioneert. - Tot Leeuwarden : gedruckt by Claude Fonteyne, 1648. - 4 p. ; 4°
BOEKNUMMER : In: Pb 3294

Tresoar 1648 14
Chanson nuptiale sur l'heureux mariage de monsieur P. Harinxma, conseiller en la Cour du Parlement de Frise; et de madamoiseile, madamoiselle, S. De Bvrmania = Bruyloft-sang over het ghezegende houwelick, van ... Pieter van Harinxma toe Sloten ... ende ... Susanna van Burmania ... / [door G. Gachet ; vertaling: Claude Fonteyne]. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne ..., 1648. - [5] p. ; 40 cm
In musick gestelt met 4 partyen ende een basso continuo.
BOEKNUMMER : . PC 5602 a

Tresoar 164813
Conditien en articulen, volghende de welcke eenige parceelen landen ende leyen desen landtschappe toe-behoorende, sullen worden vercocht, gelijck de selve in de aen-gheplackte billetten ende 't volghende register sin uyt-ghedruckt. - Tot Leeuwarden : by Claude Fontyene, 1648. - .. p. ; 4°
BOEKNUMMER : 1157 R

Tresoar 1648 12
Vercondinghe van de vrede: den 30 Jan. 1648, solemneelijck ghesloten binnen Munster in Westphalen, tusschen Don Philippe IV, Coningh van Spagnien, etc., ende de Staten Gen. der Vereen. Nederlanden, enz.. - Leeuwarden : Cl. Fonteyne, 1648. - p. ; plano
BOEKNUMMER : 1972 G
Noot : Vgl. Van der Wulp 2959

Tresoar 1649 11
Placcaeten der Staten van Friesland. - Leeuwarden [etc.] : C. Fonteine [etc.],
1649-1747. - 62 bd. ; in-4
BOEKNUMMER : 1127 R

Tresoar 1649 10
Stoische leeringen getrocken uyt de schriften van den vermaerden philosocoph L. Annaeo Seneca, waer in vele gebreecken gestraft en ghebetert worden ... : noyt voor desen op dese maniere in druck gesien : met noch een toe-mate uyt Epicteto, Cebete, Isocrate, Plutarcho ... / te samen gebracht, en uyt het Latijn vertaelt, door Fr. van Voort. - Ghedruckt tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne
.., 1649. - [22], 490, [14] p. ; in-12
Met index.
BOEKNUMMER : A 2762

Tresoar 1649 9
Goddelycke wech-wyser der uyt-vercoorener warer gheloovighen : door den tijdtlijcken doodt in 't eeuwich leven ... : in vijff corte capittelen ... / beschreven door Rippertum Sixtum ... - Ghedruckt tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne ..., 1649. - [24], 369 p. ; in-12
Vanaf p. 251 (i.e. 241) verkeerde paginering. - VU Amsterdam: Gedrukte werken tot 18601 MF, F01.
BOEKNUMMER : 898 Gdg
Noot : Bibliotheek Halbertsma .
BOEKNUMMER : 898 Gdg bis
Noot : Ontbreekt pag. 1-4, 21-28, 363-369

Tresoar 1649 8
Ivlii à Beyma I.C. Comit. Palat. Cesar. Majest. et Consiliarij in suprema Curia Frisiae, commentaria in titvlvm de verborum significatione, et de diversis regulis juris antiqui: ejusdem tractatus de moderamine inculp. tutelae, et de
legitima / Julius à Beyma. - Leovardiae, : excudebat Claudius Fontanus, 1649. - [4], 448, [28] p. ; in-8
Met reg. - STCN, PPN 832100145.
BOEKNUMMER : B 17980

HCL 1649 - Rippertus Sixtus, Goddelycke wech-wyser der uyt-verkoorene gheloovighen.
Leeuw., Claude Fonteyne, 1649. 364 bl. kl. 8vo. (zonder titelblad). A. 28. Nu: A 102

HCL 1649 - Frederik van Voort, Stoische leeringen, getrocken uyt de schriften van den vermaerden philosooph L. Annaeo Seneca. Uyt het Latijn vertaelt.
Leeuw., C. Fonteyne, 1649. 490 bl. kl. 8vo. A. 434. Nu: A 255
De schrijver trouwde te Leeuwarden in 1637. Hij was blijkens zijne huwelijksakte toen eerste klerk der Staten. In 1660 werd hij, als opvolger van zijn vader Gysbert van Voort, aangesteld tot ingenieur, in welk ambt hij in 1672 de nieuwe werken te Harlingen ontwierp. Hij overleed in 1673.

HCL 1649 - Julius A Beyma, Comment. in tit. de verborum significatione.
Leov., C. Fontanus, 1649. 448 bl. 8vo. A. 291. Nu: B 718
In 1539 te Dokkum geboren, is Julius van Beyma van 1570 -1581 te Wittemberg en van 1581-1596 te Leiden hoogleeraar geweest. In 1597 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Vriesland; hij overleed te Leeuwarden in 1599.

Tresoar 1650 7
Noodtsaekelijke waerheydt, dat is, Corte summa van de leere der zalicheydt ... / [door Arnoldus Hachtingius]. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1650. - [XXXVII], 62 p. ; 13 cm
BOEKNUMMER : Pa 1055

Tresoar 1651 6
Haagsch winkel-praatje oft gesprek, voor-gevallen in den Hage, tusschen vier personen, een Hollander, een Zeeu, een Vries ende een Greuninger: nopende de amnestie, dank, en vierdag, en het recht dat sijn Hoogheyd heeft gehad tot het
gevangen nemen en afsetten van de ses leden uyt de vergaderinge der Grootmogende Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland en het belegeren van Amsterdam .... - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1651. - 32 p. ; in-4
Knuttel 7039.
BOEKNUMMER : 2043 G
BOEKNUMMER : 2043 bis G

Tresoar 1651 5
Hemelsche Troost-Borne, teghen de banghste aen-vechtinghe; om de over-blijffselen der zonde : met een scherpe spoore tot een Godtzalich leven : over de vier eerste verssen van 't achtste capittel des Sendt-briefs Pauli aen
den Romeynen: in drie meditatien; by forme van predicatien; in een goede ordre / ghe-opent, in dichte, door Sibylle. van Griethuysen ; ende in prose, door Sibrandus Franciscus Eydelshemius. - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1651. - 542, [18] p. : ill. ; in-4
Op titelplaat het jaartal 1652. - Met reg.
BOEKNUMMER : 859 Gdg
Noot : Bibliotheek Halbertsma
BOEKNUMMER : 859 Gdg bis

HCL 1651 - Hemelsche troost-borne, ghe-opent, in dichte, door Sibylle van Griethuysen; ende, in prose, door Sibrandus Francisci Eydelshemius.
Ghedruckt tot Leeuwarden, bij Claude Fonteyne, boeck-drucker der Staten, 1651.
Met titelpl. en portretten. 542 bl. 4to. B. 22. Nu: B 1654

HCL 1651 - Haagsch winkel-praatje, tusschen vier personen, een Hollander, een Zeeuw, een Vries, ende een Greuninger; nopende de amnestie, dank- en vier-dag, en het recht dat sijn Hoogheyd heeft gehad tot het gevangen nemen en afsetten van de ses leden uyt de vergaderinge der G. M. H. Staten van
Holland ende West-Vriesland, en het belegeren van Amsterdam.
Leeuw., Claude Fonteyne, ordinaris drukker van de Vriessche Almanach, 1651. 32 bl. 4to. B. 23. Nu: B 1655

Tresoar 1652 4
Jorwerder almanach over 't schrickel-jaer .... - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1652-.... - 9 cm
BOEKNUMMER : A 3339
AANWEZIG : (1652)
Noot : Ghecalculeert door Lieuwe Claessen Fopma

Tresoar 1652 3
Verdedinge van de weerdicheydt des H. Predickampts : teghens des selvighen ampts ende dienaren ver-achtinghe : met aen-wisinghe van oorsaecken ende remedién / Ph. Koéller. - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1652. - p. ; 24
°
BOEKNUMMER : A 239

Tresoar 1652 2
Placcaet, in-houdende verbodt dat ghene Jesuiten, Priesters, Papen, Monicken, off andere ge-ordende persoonen van de Roomsche ghesinden in dese landen en sullen moghen komen ofte verblijven .... - Tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne ..., 1652. - [18] p. ; in-4
Besluit tot renovatie van dit plakkaat van de Staten van Friesland, van 10 Maart 1652.
BOEKNUMMER : 3834 G

Tresoar 1653 1
Bil-landts almanach voor 't jaer .... - Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1653-.... - 10 cm
BOEKNUMMER : A 3269
AANWEZIG : (1653) Door Theodorus Hoen

USTC

16xx ♦ s.n. - Christelicke catechismus der Nederlandsche gereformeerde kercken - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, s.d.) - 1 ex. - 10199201625 ♦ Haselbeeck, Johannes - Lyck-klacht over den dood van Maurits - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1625) - 1 ex. - 1450001
1625 ♦ Haselbeeck, Johannes - Lyck-klacht over den dood van Maurits - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1625) - 2 exx. - 10170861626 ♦ s.n. - Claegh-schrift ofte ex.e van sekere brief te kennen ghevende die teghenwoordighe noot der arme verdrevene Pfaltzische predicanten ende predicants weduwen: gheschreven uyt het Nuerenburghsche landt, den 10. Martii 1626 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1626.) - 1 ex. - 1549140
1626 ♦ s.n. - Claegh-schrift, ofte ex.e van sekere brief, te kennen ghevende die noot der Pfaltzische predicanten - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1626) - 1 ex. - 10109341627 ♦ Erasmus, Desiderius - Colloquium Proci et Puellæ. Dat is; Een bespreck oft vryage, tusschen een vryer ende vryster, handelende van den echten-staat - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, Harlingen, for Jelle Fettjesz., 1627) - 1 ex. - 10243271628 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Heeren-Feenster-Almanach voor het jaar 1629 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1628]) - Lost Book - 1548824
1628 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Wapen-rock. Gesneden op't Italiaens, op sijn Duyts geborduyrt ende eyndelijck op sijn Neerlandts weder geternt - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1628) - 8 exx. - 1027377
1628 ♦ Cuner, Johannes - ex.e van seeckeren brieff gheschreven uyt Nuremberg van de verdreven Over-Paltsische predicanten aen de dienaren der gemeenten in Frieslandt - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1628) - 1 ex. - 1505044
1628 ♦ Cuner, Johannes - ex.e van seeckeren brieff gheschreven uyt Nuremberg van de verdreven Over-Paltsische predicanten aen de dienaren der gemeenten in Frieslandt - (Leevarden, gedruckt by Claude Fonteyne, 1628) - 1 ex. - 1549143
1628 ♦ Friesland - Staten - Ordonnantie van de heeren Staten van Frieslandt: waer op ghecollecteert sal worden t' recht van't cleyne zeghel - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1628) - 3 exx. - 1018134
1628 ♦ Friesland - Staten - Placcaet by de Staten van Frieslandt in-ghestelt, op't middel van het cleyne zeghel - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1628) - 3 exx. - 10181521629 ♦ Altringer, Johann - Spieghel van des keysers monarchale regier-sucht - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 6 exx. - 1027821
1629 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Grote Heren-feenster prognosticatie: ofte grondich bericht over den iare M.DC.XXIX - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 1 ex. - 1027394
1629 ♦ Republiek Nederlandse Provinciën - Staten Generaal - Articulen, poincten, ende conditien, by sijn princelijcke excellentie, ende de gedeputeerden van de Staten Generael aen de geestelijckheyt, magistraet, ende borgerye, van de stadt s'Hertoghen-bossch, ghe-accordeert, den 14. septemb. 1629 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 2 exx. - 1017192
1629 ♦ Friesland - Stadhouder en Staten - Placcaet: Ernest Casimyr graeff tot Nassauw mitsgaders de heeren ghedeputeerde Staten van Frieslandt, Alsoo d’ongeruste, schadelijcke Arminiaensche factien [Leeuwarden, 16.03.1629] - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 2 exx. - 1505406
1629 ♦ Geestdorp, Petrus - s'Hertogen-bosch over-weldight. Dat is Een korte beschrijvinge van de strijdtbare overwinninge des machtigen stadt 'sHertogen-bosch - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 3 exx. - 1027372
1629 ♦ Haselbeeck, Johannes - Triumph-dicht over de gheluckige ver-overinghe van de Spaensche silver-ulote, geschiet den 8. septemb. anno 1628 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 3 exx. - 1018513
1629 ♦ Vondel, Joost van den - Zege-sang. Ter eere van Frederick Henrick; Bosch-dwinger - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 3 exx. - 1010998
1629 ♦ Winsemius, Pierius Hajonis - Historiarum ab excessv Caroli V. cæsaris; sive Rerum sub Philippo II. per Frisiam gestarum libri II - (Leeuwarden, typ. Claude Fonteyne, 1629) - 26 exx. - 1026337
1629 ♦ s.n. - Index selectissimorum librorum qui publica auctione venundabuntur in summae Frisiæ curiae palatio die-lulij, anno 1629. - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 1 ex.: Oxford, United Kingdom Bodleian Library Shelfmark: Mus. Bibl. III. 4° 1 (1) - 1509768
1629 ♦ s.n. - Remonstrantie, van wegen den coninck van Bohemen, aen de Staten Generael over ghegeven. Op het tractaet van treves - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 1 ex. - 1017308
1629 ♦ s.n. - Remonstrantie, van weghen den coninck van Bohemen aen de Staten Generael overghegheven. Op het tractaet van trefves - (s.l. (Northern Netherlands), s.n., after the, ex. of [Leeuwarden], Claude Fonteyne, 1629) - 8 exx. - 1035212
1629 ♦ s.n. - Somer-winning des voortreflijcken heldts, Henrick Frederick, prince van Oranien - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 1 ex. - 1017226
1629 ♦ s.n. - Sommarie- verhael, van de principaelste meriten der veel-voudighe proceduren, ende sententien van den Hove van Frieslandt tusschen d'overste Georgh van Lyauckema ende Tialling van Camstra - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1629) - 1 ex. - 10185251630 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Grote Heren-feenster prognosticatie; ofte suyver bericht, over den iare M.DC.XXX - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 3 exx. - 1011007
1630 ♦ Breitinger, Johannes Jacobus - ex.e van een voortreffelijcken brieff gesonden wt den name vande predicanten ende professoren van Zurich, Berne, Basel, ende Schafhuisen aan de professoren in Leiden - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 6 exx. - 1027369
1630 ♦ Nauta, Gajus - Monôdia in obitum nobilissimi viri D. Svffridi ab Hannia - (Leeuwarden, excudebat Claude Fonteyne, 1630) - 1 ex. - 1027370
1630 ♦ Prempart, Jacques - Recit, ou brefve description de ce qui s'est passé durant le tres-fameux siege, de Bois-le-Duc - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 8 exx. - 1027382
1630 ♦ Wallhausen, Johann Jacob von - Kriegskunst zu Fuss - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 2 exx. - 1018223
1630 ♦ Wallhausen, Johann Jacob von - L'art militaire, pour l'infanterie - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 4 exx. - 1028044
1630 ♦ Wallhausen, Johann Jacob, von - Kriegskunst zu Fuß : Darinnen gelehret und gewiesen werden: I. Die Handgriff der Mußquet unnd deß Spiesses, jedes insonderheit. II. Das Exercitium, oder wie man es nennet, das Trillen, mit einem Fähnlein gantz perfect, nach der gewöhnlichen Praxi deß Durc - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 2 exx. - 2112669
1630 ♦ Winsemius, Pierius Hajonis - Panegyricus anni MDC.XXIX. ad Ernestum Casimirum Nassovium Frisiæ præfectum - (Leeuwarden, excudebat Claude Fonteyne, 1630) - 7 exx. - 1010256
1630 ♦ s.n. - Spaensche vosse-vel; ofte ex.e van een missive door een aensienlijck raets-persoon in't Hoff van Brussel - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 5 exx. - 1028115
1630 ♦ s.n. - Spieghel van des Keysers Monarchale Regier-Sucht ofte Schriftelijck Bedencken ober des Keysers Intentie, om t'Roomische Rijck te brengen onder een absolute ende onbepaelde Heerschapppe - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1630) - 1 ex. - 15100111631 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Grote Heren-feenster prognosticatie; op't iaer M.DC.XXXI - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1631]) - 1 ex. - 1017256
1631 ♦ Eylsehemius, Petrus - Davids zeghen-krans; op't hooft van Sions ghetrouwde - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631) - 2 exx. - 1027371
1631 ♦ Frederick V of the Palatinate - Den weder-ghevonden Palatyn. Ofte antwoordt aen den Brabandtschen postillon - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631) - 1 ex. - 1116113
1631 ♦ Heerman, Franciscus - Toneel der deughdt, ofte De guldene annotatien - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631) - 1 ex. - 1010985
1631 ♦ s.n. - Copie van een sekeren brief der Boven-Pfaltische ballingen aen de e.e. kerken-raad der stad Leeuwarden ende aan de gemeenten van Vriesland - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631) - 1 ex. - 1549144
1631 ♦ s.n. - Copie van een sekeren brief der Boven-pfaltische ballingen; aen de E.E. kerken-raad der stad Leeuwarden - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631) - 1 ex. - 1011005
1631 ♦ s.n. - Den weder-ghevonden Palatyn: Ofte antwoordt aen den Brabandtschen postillon, voor desen, spots-wijse, uyt-ghesonden, om den verlooren Palatyn te gaen soecken - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631) - 1 ex. - 1505427
1631 ♦ s.n. - Spaensche vosse-vel; ofte ex.e van een missive door een aensienlijck raets-persoon in't Hof van Brussel - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631) - 10 exx. - 10279361632 ♦ Geestdorp, Petrus - Friessche mey-krans; gestoffeert met dor hoy beklagende den dood. Van Ernest Casimyr - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1632) - 2 exx. - 1027373
1632 ♦ Sixti, Rippertus - Geestelycke tryumphe der kinderen Godts - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1632) - 3 exx. - 1010931
1633 ♦ Eilshemius, Abraham Danielsz - Nassausche eeren-krans; 'tsamen ghevlochten uyt vier heerlijcke victorien - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1633) - 3 exx. - 10182211634 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Heeren-Feenster-Almanach voor het jaar 1635 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1634]) - Lost Book - 1548844
1634 ♦ Downame, John - Oor-kussen der wereldsche menschen; ende rust-peuluwe der kinderen Godes: dat is; een tractaet vande vleeschelijcke ende geestelijcke sorgeloosheyd - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1634) - 2 exx. - 1021262
1634 ♦ Herman, J. - Treur-statighe uyt-vaert, ofte begraeffenisse des ont-zielden lichaems, van den onvertsaeghden, ende seer strijdtbaren krijghs- heldt, Ernest Casimyr - ([Leeuwarden], Claude Fonteyne, 1634) - 1 ex. - 1510879
1634 ♦ s.n. - Af-beeldinghe der ghedenck-weerdighe, heerlijcke, ende treur-statighe wt-vaert ter eeren van Ernest Casimyr - ([Leeuwarden], Claude Fonteyne, 1634) - 5 exx. - 1027531
1634 ♦ s.n. - D'Oprechte Coopman Almanach voor 't Jaer Christi 1635 nae d'oude ende nieuwe-Styl - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1634]) - Lost Book - 15488501635 ♦ Friesland - Staten - Reiglement ende instructie over de raedts-bestellinge der stede Bolswart, ten overstaen vande Staten van Frieslandt beraemt ende besloten den 18. septembris, 1635 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, for Abbe Ruyrdts, 1635) - 1 ex. - 10216421636 ♦ Leeuwarden - Magistraat - Ordonnantie by de magistraet der stad Leeuwarden gemaeckt: tegens verscheydene ongeregeltheden ende misbruyken, soo in't bekleden, op-draghen der dooden, als andersins, voor desen ghepleeght - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1636) - 1 ex. - 1024032
1636 ♦ Neuhusius, Edo - Idea grammaticae Latinae - (Leeuwarden, ex officina Claude Fonteyne, s.d.) - 1 ex. - 1025052
1636 ♦ Neuhusius, Edo - Triga scholasticarum artium. Sive Idea loquendi, dicendi, disserendi - (Leeuwarden, ex officina Claude Fonteyne, 1636) - 1 ex. - 1018248
1636 ♦ Nicolai, Joannes - In honorem nuptiarum clarissimi Hartesii Iepema et Idtkiae ab Andringa - (Leeuwarden, typ. Claude Fonteyne, 1636) - 1 ex. - 1024670
1636 ♦ Simons, Menno - Wt-ganck ofte bekeeringe van Menno Symons - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1636) - 1 ex. - 1010987
1636 ♦ s.n. - Catalogus Librorum Clarissimi Viri D. Suffridi à Riemersma I.U.D. & Secretarij in Acht-Caspelen. Quorum Auctio habebitur Leovardiae, in Supremâ Frisiorum Curiâ. Ad diem 31. Octob. 1636. Horâ nonâ - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1636) - 1 ex.: Leiden, Netherlands Universiteitsbibliotheek Shelfmark: 20643 F 30 - 1122278
1636 ♦ s.n. - Vryheyts yver der stadt Sneeck. Met den voet ende reglement der raedts-bestellinge - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1636) - 3 exx. - 10273741637 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Heeren-Feenster-Almanach voor het jaar 1638 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1637]) - Lost Book - 1548855
1637 ♦ Friesland - Staten - Reglement; na den in-houd van't welcke, ten behoeve van de gemeene saecke, de volghende middelen, in de landen ende steden, door de geheele provincie van Frieslandt, sullen worden ghecollecteert [09.03.1637] - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1637) - 1 ex. - 15160411638 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Heeren-Feenster Almanach voor den Jar onses Heren M.DC.XXXIX - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1638]) - 1 ex. - 1548861
1638 ♦ Schotanus, Christianus - Hymnus, ofte loff-sangh, over de op-standinge Jesu Christi - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1638) - 1 ex. - 10273751639 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Heren-feenster almanach voor den iare M.DC.XXXIX - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1639]) - 2 exx. - 1027376
1639 ♦ Friesland - Staten - Ordonnantie van verpachting van den impost van zeep, olie, azijn en tabak] - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1639) - 1 ex. - 1516190
1639 ♦ Gribbert, Waatze - Gaer-spraeck fen twaa Frijscke huws-lioe Woutir in Tialle - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1639) - 1 ex. - 1510121
1639 ♦ Rose, R. de la - Meet en pegel-const. Om het in-houd van allerhande ronde vaten perfectelijck te meten ende te pegelen - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1639) - 2 exx. - 1018240
1639 ♦ s.n. - Heren-feenster almanach, voor den iare M.DC.XXXIX - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1639]) - 1 ex. - 10250541640 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Democratia corporis humani; dat is, Leden-stemminghe des menschelijcken lichaems - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, for Hans Willemsz Coopman, 1640) - 3 exx. - 1010933
1640 ♦ Republiek Verenigde Provinciën - Staten Generaal - Articul-brief der krijghs wetten: by de hoog-mogende heeren Staten Generael ge-arresteert - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1640) - 1 ex. - 1027393
1640 ♦ Festus, Rufius - Cort verhael van den christelijcken af-scheydt (uyt desen leven) van sijn excellentie, Henrick graef te Nassau - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1640) - 3 exx. - 1017469
1640 ♦ Friesland - Staten - Articulen ende conditien, volgende de welcke, verscheyden parceelen sullen worden vercocht - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1640) - 2 exx. - 1017551
1640 ♦ Friesland - Staten - Poincten belangende de verkiesinghe van vol-machten op den Landts-dagh; by ghedeputeerde Staten van Frieslandt in-ghestelt, ende de staten van't landt voorghedragen, op den 27. februarij 1640 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1640) - 1 ex. - 1024043
1640 ♦ Heerman, Franciscus - De guldene annotatien - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1640) - 4 exx. - 1018192
1640 ♦ Quevedo y Villegas, Francisco Gómez de - Spaensche droomen, oft seven wonderlijcke Gesichten - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1640) - Lost Book - 11219251641 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Voornaemster Helden-Daden ende Lijck-Bestedings Eer-gedicht; over het on-rijp ende droevich Overlijden van Henrich Grave toe Nassauw Stadt-Holder ende Cap. Gen. van Frieslandt Wiens lichaem ter Aerden is bestedicht - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1641) - 1 ex. - 1511845
1641 ♦ Harinxma, Haring van - Eer-gedicht op het af-sterven ende begraven van den hooch-en-wel-ghebooren heere, ende meer als dapperen crijghs-heldt, Hendrick, graef tot Nassav, &c. stadt-holder en capiteyn-generael over Friesland, stadt Groeningen, Omme-landen, ende Drenthe, &c - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1641) - 1 ex. - 1505546
1641 ♦ Quevedo y Villegas, Francisco Gómez de - Seven wonderlijcke ghesichten - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1641) - 12 exx. - 1018243
1641 ♦ Vives, Juan Luis - Pueritiae & adolescentiae sapiens informatio - (Leeuwarden, excudebat Claude Fonteyne, 1641) - 1 ex. - 10200111642 ♦ Friesland - Staten - Aen-biedinge aen alle Lieff-hebbers Noopens het op-rechten Van een Oost-Indische Compagnie in Frieslant - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1642) - 1 ex. - 1511852
1642 ♦ Leeuwarden - Magistrates - Placcaet teghens de bedelaers. [16.04.1642=18.04.1645] - ([Leeuwarden], by Claude Fonteyne, 1642) - Lost Book - 1516230
1642 ♦ Sixti, Rippertus - Schriftmatige voor-stellingen, van't hoog-wichtich poinct onser religie, de praedestinatie Godts - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1642) - Lost Book - 1515135
1642 ♦ s.n. - ex.e van een sekeren brief, geschreven door de verdruckte ballinghen, der gereformeerde religie, in Duytslandt; aan de E.E. kercken-raad der stad Leeuwarden - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1642) - 1 ex. - 10110031643 ♦ s.n. - Doolhof van Socia - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1643) - 1 ex. - 15121421644 ♦ Agricola, Regnerus - Arumer Almanach, op 't Jaer onses Heeren Jesu Christi, M. DC. XLV - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1644]) - 1 ex. - 1548878
1644 ♦ Framboisière, Nicolas Abraham de la - Pest-boeck - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1644) - 1 ex. - 1011000
1644 ♦ Friesland - Staten - Articulen ende conditien, volgende de welcke, verscheyden parceelen op den xxxsten octobris, 1644. aen-comende, sullen worden vercocht - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1644) - 2 exx. - 1017387
1644 ♦ Friesland - Staten - Articulen ende conditien, volgende de welcke, verscheyden parceelen sullen worden vercocht - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1644) - 2 exx. - 1027378
1644 ♦ Sixti, Rippertus - Troost-rijcke fonteyne der zalicheyt: ofte Grondige verclaringe van den eenigen waren troost der geloovigen - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1644) - 7 exx. - 1032350
1644 ♦ s.n. - Register van landen en feenen, die vercoft sullen worden volghens resolutie der Staten van Frieslandt, in dato den sesten septembris 1644 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1644) - 1 ex. - 10173881645 ♦ Agricola, Regnerus - Arumer almanach, op't iaer M. DC. XLV - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1645]) - 1 ex. - 1024630
1645 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Heeren-Feenster Almanach voor het Jaer M. DC. XLV - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1645) - 1 ex. - 1548882
1645 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Prognosticatie over den Heren-feenster Cleen Almananch; Voor't Jaer M. DC. XLV - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1645) - 1 ex. - 1548883
1645 ♦ Baardt, Petrus Sybrandtz - Prognosticatie over den Heren-feenster cleen almanach; voor't iaer M. DC. XLV - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1645) - 1 ex. - 1025066
1645 ♦ Beyma, Julius - Commentaria in varios titulos juris - (Leeuwarden, typ. Claude Fonteyne, 1645) - 13 exx. - - 1027356
1645 ♦ Eylshemius, Abraham - Spirituales piae animae delicie; sive decem conciones sacrae coenae applicatae, & ecclesiae explicatae - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1645) - 1 ex. - 1512940
1645 ♦ Wybinga, Martinus - Laudatio funebris habita post exequias in templo academico, in honorem ac memoriam [...] Pierii Winsemii - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1645) - 1 ex. - 0870336
1645 ♦ s.n. - Duyn-kerckens sterff-tijdt. Ofte Trou-hertige beweegh-redenen hoe noodich ende profijtelijck het zy voor haren staet dat men de stadt Duyn-kercken de Spagniaerden ontweldighe - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1645) - 9 exx. - 1028045
1645 ♦ s.n. - Heeren-feenster almanach, voor het iaer M.DC.XLV - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, [1645]) - 1 ex. - 10250651646 ♦ Griethuysen, Sybille van - Spreeckende schildery; af-beeldende een corte verclaringe over het Hoge Liedt Salomons - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1646) - 2 exx. - 1010988
1646 ♦ Sixti, Rippertus - Gheestelijcke spoore, tot ware godtzalicheydt, ende christelijcke danckbaerheyt des levens in alle goede wercken - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1646) - 2 exx. - 1021327
1646 ♦ Winsemius, Pierius Hajonis - Historiarum ab excessv Caroli V. caesaris. Sive Rerum sub Philippo II. per Frisiam gestarum. libri septem - (Leeuwarden, excudebat Claude Fonteyne, 1646) - 43 exx. - 1027395
1646 ♦ s.n. - Dool-Hof Van Socia - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1646) - 1 ex. - 15130621647 ♦ Alting, Bernhard - De politijcke kuyper onses tydts - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1647) - 3 exx. - 1027357
1647 ♦ Rosaeus, Anguilla - Hectameron Geometricum, Seu Nova Institutio Geometrica - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1647) - 4 exx. - 1513315
1647 ♦ Rosaeus, Anguilla - Nieu onderwijs van de Landtmeterye, waer door me in 6 dagen de Landmeterye sonder reken-konst kan leeren - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1647) - Lost Book - 1122710
1647 ♦ Winsemius, Pierius Hajonis - Historiarum rerum sub Philippo II per Frisiam gestarum ab anno 1555 ad annum 1581 - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1647) - Lost Book - 11227741648 ♦ Gachet, B. - Chanson nuptiale. Sur l'heureux mariage de monsieur P. Harinxma et de madamoiselle S. de Burmania. = Bruyloft-sang - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1648) - 1 ex. - 1025015
1648 ♦ s.n. - Anacreon Leoninus seu thalassio auspicatissimis nuptijs D. Petri ab Harinxma; et Susannae à Burmania - (Leeuwarden, excudebat Claude Fonteyne, 1648) - 1 ex. - 10247011649 ♦ Beyma, Julius - Commentaria in titulum de verborum significatione - (Leeuwarden, excudebat Claude Fonteyne, 1649) - 10 exx. - 1027355
1649 ♦ Hoen, Theodorus - [Billandts almanach voor 1650] - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1649) - Lost Book - 1548899
1649 ♦ Kleyenburgh, Johannes - Lyck-clachte over't droevich aff-sterven van Abbe van Bootsma, Gegeven aan me-vrouw, Hylck van Herbranda - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1649) - 1 ex. - 1024705
1649 ♦ Leeuwarden - Magistrates - Ordonnantie ende taux der tollen van den treck-wech tusschen Leeuwarden ende Harlinghen. [11.1649] - (Tot Leeuwarden, by Claude Fonteyne, 1649) - Lost Book - 1516231
1649 ♦ Seneca, Lucius Annaeus - Stoische leeringen, getrocken uyt de schriften van den vermaerden philosooph L. Annaeo Seneca - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1649) - 4 exx. - 1011017
1649 ♦ Sixti, Rippertus - Goddelycke wech-wyser der uyt-vercoorener warer gheloovighen - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1649) - 3 exx. - 1032323
1649 ♦ s.n. - Commissie ende namen van de commissarisen ende rechters, over't ver-oordelen van Carel Stuart, coningh van Enghelandt - ([Leeuwarden], Claude Fonteyne, 1649) - 3 exx. - 1027379
1649 ♦ s.n. - Kort verhael vande doodt en executie van Charles Stuart, koningh van Engellandt: midtsgaders de laetste woorden die hy op't schavot ghesproocken heeft - ([Leeuwarden], Claude Fonteyne, 1649) - 2 exx. - 10186071650 ♦ Hachtingius, Arnoldus - Noodtsaeckelijcke waerheydt, dat is, corte summa van de leere der zalicheydt - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1650) - 1 ex. - 1024602
1650 ♦ Hasius, Adrianus - Konincklycke leyd-ster nae den hemel - (Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1650) - 2 exx. - 1032312

Naam : Fonteyne, Claude
Plaats : Leeuwarden, 1625-1654
Naamsvariant :
Fontaine, C.
Fontanus, Claudius

>> begin