>> HOMEpage

Voorlopige naamlijst van chirurgijns in Friesland vóór 1811

Bron: vermeldingen in doop-, trouw-, begraaf-, burger- en lidmatenboeken
Aanvullingen o.a. uit: Stads- en dorpskroniek van Friesland (SDF), Leeuwarder Courant (LC), W. Wigeri Naam-Wyser (NW) 1762-1794
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart/april 2014
N.B. Niet alle verdubbelingen zijn opgelost! Alfabetische ordening op patroniem resp. familienaam: namen met verschillende spellingen (bijv. i, ij of y) zijn niet genormaliseerd. Zie ook: Chirurgijns Leeuwarden
Aanvullingen/verbeteringen ⇒ contact-adres op homepage.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 • Aatsma - LC 14041784 Sneek
 • Aarnts, Pieter - Leeuwarden, trouw 1625
 • Aarts, Christiaan van - Leeuwarden, trouw 1785
 • Abrahams, Isaak - Stavoren 1653
 • Acronius, Doecke/Doeke - Wonseradeel, trouw 1713; Bolsward, trouw 1713
 • Acronius, Isaacus - Tietjerksteradeel, trouw 1674
 • Acronius, Isakus - burger Sloten 1675
 • Acronius, Ruird Pieters - Leeuwarden, trouw 1657
 • Acronius, Tiaard Tiaards - Westdongeradeel, trouw 1669
 • Acronius, Tijeerd/Tjeerd/Tyeerd Tijeerds - Menaldumadeel, trouw 1669, doop (1671-1691)
 • Acronius, Tjeerdt - Menaldumadeel, trouw 1686
 • Acronius, Tjeert - Barradeel, trouw 1686
 • Adama, Joannes - Leeuwarden, trouw 1677, 1689
 • Adama, Johannes Dirck Hessels - lidmaat Opsterland, 1707
 • Adama, Johannes - lidmaat Opsterland, 1716
 • Adama, Sybrandt - lidmaat Westdongeradeel, 1663
 • Adolphus, Sioucke - lidmaat Ferwerderadeel, 1676
 • Adolphus, Siouke - Bildt, trouw 1675
 • Adolphy, Augustinus - Sneek, trouw 1647
 • Aedes, Baucke - Workum, trouw 1667
 • Aenghwarda, Nicolaas - Dokkum, trouw 1755, 1757; NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 5 okt. 1772, in de Peper-straat: 1774, bij de Put: mei 1774vv, bij de Waag: 1781-1794
 • Aesgama, Gossuinus - Leeuwarden, trouw 1659, test. 1681
 • Aeysma, Baucke C. - Leeuwarderadeel, doop (1726)
 • Agema, Dirk - Menaldumadeel, doop (1723-1726)
 • Agema, Johannes Jelles - Harlingen, trouw 1802; LC 05041811 Harlingen
 • Ages, Dirk - Baarderadeel, doop (1714); Roordahuizum 1714, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Agges, Gerrard - Franeker, trouw 1660
 • Agges, Gerriet - Franeker, trouw 1660
 • Agricola, Johannes - Doniawerstal, trouw 1686, 1693
 • Agricola, Johannes - Sneek, trouw 1686
 • Aickens, Hendrick - Leeuwarden, trouw 1663
 • Aijtema, Cornelis - Tietjerksteradeel, doop (1721-1733)
 • Alberts, Joannes - Leeuwarden, trouw 1680
 • Alberts, Sibren - Leeuwarden, trouw 1623
 • Alefs, Beern - barbier, chirurgijn? Rien; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Alma, Pijtter - Oostdongeradeel, doop (1706-1709)
 • Alma, Wigerius - Bolsward, trouw 1729
 • Alma, Wigerus - NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 19 febr. 1731, in de Korfmakers-straat: 1762, 1763, 1768, in 't Anthony gasthuis: 1773-1794; LC 30011773 Korfmakers-straat
 • Alstorphius, Willem Gerard - lidmaat Westdongeradeel, 1782
 • Althuisen, Huibert - Leeuwarden, trouw 1723
 • Althusen/Althusius, Hubert - Rauwerderhem, trouw 1723, doop (1727-1739); lidmaat Rauwerderhem, 1759
 • Amos, Otto - Menaldumadeel, doop (1693)
 • Andrau, G. - SDF 1769 chirurgijn majoor ten dienste van den Staat, SDF 1770 Leeuwarden; LC 06011770 Droevendal
 • Andries, Joucke - burger Stavoren 1678
 • Andries - Sneek, doop (1601-1603)
 • Andringa, Eppaeus Galeni - Leeuwarden, trouw 1680
 • Andris, Adrian - Bolsward, trouw 1626
 • Ankringa, Mattys - Doniawerstal, doop (1719)
 • Annes, Haaje - lidmaat Ferwerderadeel, 1717
 • Annes, Jan - Leeuwarderadeel, doop (1767-1777)
 • Annes, Jorijt/Jorrit - burger Dokkum 1650; Dokkum, trouw 1661
 • Anthonides, Gerardus - Bildt, trouw 1675
 • Antonides, Gerardus - Bildt, trouw 1709
 • Ariaens, Balthes - Ferwerderadeel, doop (1649-1668)
 • Artz, Christiaan - lidmaat Idaarderadeel, 1792; LC 26031803 Rauwerd
 • Aryens, Aryen - Leeuwarden, trouw 1600
 • Asma, Franciscus Joseph van - Leeuwarden, trouw 1713
 • Asma, Gerrit Ritskes - Ferwerderadeel, lidmaat 1685, trouw 1685
 • Assema, Abrahamus van - Schoterland, trouw 1678
 • Assema/Assma, Abraham/us van - Leeuwarden, trouw 1683; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Assema, Johannes van - Leeuwarden, trouw 1712
 • Asten, Pyter/Pytter van - Leeuwarden, trouw 1695; Bildt, trouw 1695
 • Atsma, Honorius - Leeuwarden, trouw 1692
 • Atsma, Onias - Leeuwarden, doop (1693)
 • Attama, Claas/Klaas - Het Bildt, doop (1712-1722)
 • Attama, Harmen Abele - Dokkum, trouw 1623
 • Attema, Harmannes - burger Dokkum 1625
 • Auckes, Claes - Harlingen, trouw 1660
 • Auckes, Sytse - Franeker, trouw 1694
 • Auckes, Sytse - lidmaat Menaldumadeel, 1695; Menaldumadeel, doop (1695-1706); Menaldumadeel begraaf 1706
 • Aukes, Rombout - Leeuwarden, trouw 1644
 • Aukes, Sytse - Franeker, trouw 1694
 • Ausonides, Cornelius - burger Franeker 1669; hypotheekboek Franeker (1667-1673) fol. 136
 • Aussen, Carel Ludwig Casimier van - Baarderadeel, trouw 1786; LC 26011791 Slooten, LC 24061797 chirurgijn majoor
 • Aytema, Cornelis - lidmaat Tietjerksteradeel, 1721
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Badenburgh, Jan van - Leeuwarden, trouw 1697
 • Baerdt, Roelef Janssen - Leeuwarden, trouw 1647
 • Baerents, Albert - Franeker, trouw 1591
 • Bakker, Arjen Cornelis - Het Bildt, doop (1802-1806)
 • Bakker, Lieuwe de - Leeuwarderadeel, doop (1660); procl. 9-3-1667 mr. chirurgijn te Wirdum
 • Balck, Aucke Sytses - Franeker, trouw 1724
 • Balck/Balk, Aucke - Franeker, doop (1729-1742)
 • Baltemewitz Dopkewitz, Hieronimus - Lippenhuizen, Kortezwaag 1688, Beetsterzwaag 1698-1722, ook schoolmeester; weldra met de herkomstnaam Pool.
 • Baltus, ... - lidmaat Ferwerderadeel, 1666
 • Baltus, Arien - Ferwerderadeel, trouw 1624; lidmaat Ferwerderadeel, 1625
 • Baltus, Arjen - Westdongeradeel, trouw 1704
 • Banga, Sipke Dyes - Leeuwarden, trouw 1682
 • Banterd, Ulbe Ofkes - Wonseradeel, trouw 1714
 • Bantert, Piero - Dantumadeel, doop (1717-1728)
 • Bantert, Ulbe - IJlst, doop (1717)
 • Basuink/Basuynk, Lodewijk - lidmaat Dokkum, 1721; Dokkum, trouw 1734
 • Bauckes, Claes - chirurgijn? Bozum ca. 1650; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Bavius/Bavy, Duco - Bolsward, trouw 1662, inv. 1675
 • Beckius, Francois - Leeuwarden, trouw 1719
 • Beeckma, Melle Abrahams - Franeker, trouw 1731
 • Beek, Fokke E. - LC 03121800 Warga
 • Beek, Gerardus van der - Stavoren 1782
 • Beekma, Melle Abrahams - Bildt, trouw 1731
 • Beekma, Melle Abrams - Franeker, trouw 1731
 • Beemen, Hendrik van - Harlingen, trouw 1745
 • Beerndts, Harmen - Harlingen, trouw 1643
 • Beerns, Engel - Oostdongeradeel, doop (1695)
 • Beima, Hilbrand - Harlingen, doop (1696)
 • Bekius, Benjamin - burger Dokkum 1749; lidmaat Dokkum, 1749
 • Bekius, Francois - Leeuwarden, trouw 1725
 • Bekius, Francois - Leeuwarderadeel, trouw 1719
 • Bemp, G.J. - Marssum, procl. Menaldumadeel 22-9-1803
 • Benninck, Jan - Leeuwarden, trouw 1598
 • Berent, Mr. - proclamatieboek Leeuwarderadeel 1644, fol. 166
 • Berents, Gerbren - Leeuwarden, trouw 1610
 • Berents, Jan - Leeuwarden, trouw 1623
 • Berg, Johannes v.d. - Leeuwarden, trouw 1740; SDF 1773 Leeuwarden
 • Berg, Johannes van den - NW Leeuwarden, op de Wirdumer Dyk: 1762-1774; LC 24041773 † Leeuwarden
 • Berger, Marten - Dokkum, trouw 1738
 • Bergh, Michiel Hansen - Leeuwarden, trouw 1687
 • Bergh, Samuel van der - Leeuwarden, trouw 1679
 • Bergini/Bergynjes/Bergyny, Nicolaas/Nicolaus - SDF 1765 Rien; LC 21111767 Rien; LC 20111782 Heerenveen
 • Berneman, Jan - Sneek, trouw 1752
 • Berns, Harmen - Harlingen, trouw 1650
 • Bervel, Joannes - Leeuwarden, trouw 1692
 • Bessten, Siouke van - Barradeel, trouw 1685
 • Besten, Jan van - SDF 1719 Minnertsga
 • Besten, Jan Siouckes van - Franeker, trouw 1707
 • Besten, Jan Sjoukes van - Barradeel, trouw 1707
 • Besten, Siouke Adolphi van - Barradeel, doop (1681-1699)
 • Besten, Syouke Adolpi a - Harlingen, trouw 1675
 • Beuckama, Gosse - Leeuwarden, trouw 1698
 • Beuningh, Hendrick Geerts - Leeuwarden, trouw 1632
 • Beydewijl, Jeles Martens/Martensz/Marttens - Sneek, trouw 1659
 • Bijlsma, Johannes - Sneek, trouw 1715
 • Bijlsma, Minne - SDF 1706 Balk
 • Bilonius, Dominicus - Sneek, trouw 1686
 • Binama, Jacobus Marcus - burger Sneek 1671
 • Binnerts, Eelcke - lidmaat Menaldumadeel, 1684-1687
 • Binnerts, Eelke - Leeuwarden, trouw 1680
 • Binsonides, Binso - Wonseradeel, trouw 1710
 • Bisschop, Jacob - Bildt, trouw 1675
 • Blom, A. - LC 08081801 Beetsterzwaag
 • Blom, Addiko Johannes - Oosterlittens 1802-1814/15; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Blom, Johannes - burger Dokkum 1749
 • Blomsma, Hendrik Jans - Utingeradeel, doop (1719)
 • Boccama, Frans Barents - Bolsward, trouw 1665
 • Bodenzee, Gerhardus - Leeuwarden, trouw 1653
 • Boeckholt, Aernt - Baarderadeel, trouw 1713, 1717
 • Boeckholt, Aernt - lidmaat Baarderadeel, 1712
 • Boeckholt, Gerrit Arent van - Workum, trouw 1665
 • Boeckhout, Ede - Dokkum, trouw 1679
 • Boeckhout, Ede Pyters - Dokkum, trouw 1672
 • Boekholt, Arent Gerrits - Workum, trouw 1707; Oosterlittens 1711-1721, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Boelema, Lenard/Lenert Gerrits/Gerryts - Leeuwarden trouw 1652; Leeuwarderadeel, trouw 1652, doop (1654)
 • Boer, Gerrijt de - Het Bildt, doop (1730)
 • Bogaart/Bogaert, Simon/Sijmen - lidmaat Ferwerderadeel, 1696; Ferwerderadeel, doop (1687-1701)
 • Bolties, Pijter - Barradeel, trouw 1738
 • Bonifacius van Dokkum - Leeuwarden 1554-1558; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Bonefacius, Andries - Stavoren 1638
 • Bonefactius, Andreyae - Sneek, trouw 1641
 • Bonifaes - burger Franeker 1553
 • Bonk, Cornelis Cornelissen - Franeker, doop (1695)
 • Bonnema, Jacobus - Rauwerderhem, trouw 1739, doop (1739)
 • Bonnema, Jacobus Ymilius van - Leeuwarden, trouw 1764
 • Bontekoe, Aemilius - Sloten, trouw 1709, doop (1710)
 • Bontekoe, AEmylius/Amylius - Sneek, trouw 1709
 • Boogaerdt, Symen - Ferwerderadeel, trouw 1693
 • Boom, Arnoldus Johannes - Smallingerland, trouw 1722
 • Boom, Johannes - Leeuwarden, trouw 1692
 • Booms, Godefrijdus - Idaarderadeel, doop (1759)
 • Booms, Godfried - Leeuwarden, trouw 1748, 1749
 • Borduin, Lubbe Durcks - lidmaat Haskerland, 1710
 • Born, Godert - Barradeel, doop (1742)
 • Bornaeus, Sixtinus/Sixtus - Bolsward, trouw 1678
 • Borndam, Jan Simons - Leeuwarden, trouw 1642; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Borneman, Jan - Sneek, trouw 1752
 • Borneman, Reinder/Reiner - Sneek, trouw 1777
 • Borneman, Reinder - Tietjerksteradeel, trouw 1756
 • Borreneman, J. - LC 15021806 † Lemmer
 • Boudewyns, Boudewyn - Dokkum, trouw 1619
 • Bouma, Jacobis - Workum begraaf 1698
 • Braexma, Joannes - Leeuwarden kind begraaf 1692
 • Brandenburgh, Regnerus - Leeuwarden, trouw 1670
 • Brantgum, Eede Botis - Dokkum, trouw 1679
 • Brants, Johannes - Menaldumadeel, doop (1735-1740)
 • Brantsma, Christoffel - Dokkum, trouw 1680
 • Brantsma, Dirck Wytses - Westdongeradeel, trouw 1687
 • Bredenkamp, Godfried - Workum 1779; LC 21061800 Workum
 • Brefoy, Regnerus - Leeuwarden, trouw 1662
 • Breimer, J.H. - chirurgijn en vroedmeester lidmaat Utingeradeel, 1800
 • Breimer, Hendrik - lidmaat Baarderadeel, 1793
 • Brink, H. v.d. - opperchirurgijn op 's lands orrlogsschip Prins Willem, SDF 1764
 • Broersma, Gabinus - Leeuwarden, trouw 1683; Dokkum, trouw 1683
 • Broersma, Lambert Obbes - Leeuwarden, trouw 1681
 • Bruin, Hieronimus Sixti de - Leeuwarden, trouw 1645
 • Bruinsma - LC 02031771 Leeuwarden, over het Waags plein, LC 17111781 vooraan in de Peperstraat
 • Bruinsma, Harmen - Leeuwarden, trouw 1762; NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 15 nov. 1759, bij de Waag: 1762-1768, op de Wirdummer Dyk 1773-1775, in de Peperstraat: 1777-1781, op de Wirdummer Dyk: mei 1782-1794
 • Bruynsvelt, Franciscus - Leeuwarden, trouw 1641, 1654, 1670
 • Bruynsvelt, Frans - Harlingen, trouw 1641
 • Bueningh, Hendrick Geerts - Haskerland, trouw 1650
 • Buhr, Jacobus de - Kollumerland c.a., doop (1766-1773)
 • Buhr, Johannes de - SDF 1770 Irnsum; LC 23121769 Irnsum
 • Buis, Jan D. - LC 11011800 Jorwerd, vertrokken
 • Burchert, Johan Frederik - Menaldumadeel, trouw 1719
 • Burchert, Johannes - Menaldumadeel, doop (1714-1721)
 • Burg, Gerardus van der - Oosterlittens 1722-1770; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Burgh, Gerlacus van der - SDF 1751 Oosterlittens
 • Burgh, Johan Frederik - Leeuwarden, trouw 1719
 • Buttinga, Jacobus - IJlst, trouw 1712
 • Buuren, Willem Jacobs van - Menaldumadeel, trouw 1734, doop (1737)
 • Buventus, Joh. - SDF 1722 Sexbierum
 • Buwalda, lidmaat Dokkum, 1717
 • Buwalda, Ulbe - Dokkum, trouw 1701
 • Buys, D. - Jorwerd 1799; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Byma, Fredrick - Leeuwarden, trouw 1703
 • Bynema, Hillebrandus - Sneek, trouw 1727
 • Bynema, Jacobus Marei - Schoterland, trouw 1670
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Caldy, Dirk - Gaasterland, doop (1790-1792)
 • Camminga, Jacobus Johs.- lidmaat Idaarderadeel, 1772; LC 19021806 † Grouw 16 febr., 58 j.
 • Camp, Isaack Jansen van der - Sneek, trouw 1672
 • Camp, Isack van der - Sneek, trouw 1669
 • Can, Claes - Leeuwarden stadschirurgijn 1634
 • Cancrinus, Jan Lodewick - Franeker, trouw 1671
 • Cancrynus, Joan Lodewick - Franeker, trouw 1671
 • Cannegieter, Heere/Heero/Hero Pieters - Workum, trouw 1761
 • Cannegieter, Pijtter Eewerts - Workum, doop (1711-1733)
 • Caré, Jacobus - lidmaat Leeuwarderadeel, 1686
 • Carels, Melchior - Leeuwarden inv. 1585
 • Carper, S. - LC 21101797 Kollum
 • Carstzn, Wouter - Workum, trouw 1618
 • Casper - burger Bolsward 1616
 • Casperius, Adrianus Baltus - Dokkum, trouw 1689
 • Casperus, Adrianus Baltus - Westdongeradeel, doop (1692)
 • Casparus, Baltus - Harlingen 1683 procl.
 • Cathius, Martinus - burger Sneek 1672
 • Cerst - Haskerland, doop (1650)
 • Ceuter, H. - LC 27041793 Rauwerd, LC 11051793 †
 • Christiaan, Jan - Dantumadeel, doop (1688)
 • Christiani, Jurien - lidmaat Utingeradeel, 1668; Utingeradeel, doop (1669-1676)
 • Claassen, Jan - Hennaarderadeel, trouw 1685
 • Claes, Gerrit - Vlieland, doop (1653)
 • Claes, Marten - Dokkum, trouw 1635
 • Claes, Marten - Leeuwarden, trouw 1613
 • Claes, Marten - Leeuwarden, trouw 1614
 • Claes - Sloten, doop (1673)
 • Claesen, Gerrit - Harlingen, trouw 1677
 • Claeses, Marten - Dokkum, trouw 1642
 • Claessen, Hendrik - Franeker, trouw 1656
 • Claessen, Marten - burger Dokkum 1651
 • Claesz, Eelcke - Franeker procl. 1626
 • Clasen, Marten - burger Dokkum 1621
 • Clazen, Douwe - Baarderadeel, doop (1676-1683)
 • Clazen, Gerryt - Baarderadeel, trouw 1673
 • Cleber, Henryk - lidmaat Dokkum, 1770
 • Cleyenburg, Claes/Klaes - burger Sloten 1740-1742
 • Clinger, Christoffel - burger Dokkum 1596
 • Clock, Andries - burger Dokkum 1682
 • Cnoop, Hermannus - burger Sneek 1671
 • Cnoop, Wilhelmus Augustinus - Franeker, trouw 1677
 • Coele, Bernardus - lidmaat Leeuwarderadeel, 1751
 • Coelee, Bernardus - lidmaat Baarderadeel, 1749
 • Coelemey, Pieter - IJlst, trouw 1765
 • Coelemey, Pyter - Sneek, trouw 1762
 • Coelemey, Pytter - IJlst, doop (1766)
 • Coenraad - Lutkewierum 1660; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Coenradi, Christianus - Tietjerksteradeel, trouw 1681
 • Coert - Sloten begraaf 1739
 • Coevoet, Jan Jansen - Rauwerderhem, doop (1678-1700)
 • Coiker, Claas Jans - Bolsward, trouw 1719
 • Colckman, Gerrijt - Dokkum, trouw 1676
 • Colckman, Pauwels - Dokkum, trouw 1659
 • Coldeway, Simon - lidmaat Schiermonnikoog, 1763
 • Coldewey, Simon - Schiermonnikoog, trouw 1736
 • Colee, Bernardus - Jorwerd 1748-1751; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Conradi, Christianus - Leeuwarden, trouw 1681
 • Conradi, Christianus - lidmaat Tietjerksteradeel, 1680
 • Conter, Andrys - Leeuwarden, trouw 1708
 • Coopmans, Georgius - SDF 1800
 • Coppen/Coppens, Jan/Johannes Claes/Nicolai - Sloten, trouw 1634; burger Sloten 1636; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Corael, Jan Jansen - Workum, trouw 1670
 • Corael, Jan - Workum, trouw 1671
 • Corides, Minius - Franeker, doop (1724)
 • Cornelis, Jan - Leeuwarden, trouw 1662
 • Corper, Schelte (Schelto) Johannes - Achtkarspelen, doop (1764-1778)
 • Corper, Schelte - Dokkum, trouw 1763
 • Corper, Schelte - Leeuwarden, trouw 1763
 • Couperus, Gerhardus - Opsterland, trouw 1766; LC 05101771 Augustinusga, LC 23071808 † Augustinusga 12 juli
 • Crab, Beern - Dantumadeel, trouw 1672
 • Crabbe, Berend - burger Dokkum 1625
 • Crael, Jan Jansen - burger Workum 1655
 • Cramer, Willem - Ferwerderadeel, doop (1677-1691)
 • Crants, Willem - Leeuwarden, trouw 1682
 • Creiselaer, Alexander - Dokkum, trouw 1671
 • Cres, Nicolaes - Sloten, trouw 1655
 • Cres, Nicolaus - Wonseradeel begraaf 1750
 • Cristoffles, Boele - Bolsward, trouw 1696
 • Croes/Croesen/Croessen, Pyter - Leeuwarden, doop (1699-1706)
 • Croes, Hendrik - Sneek, trouw 1783
 • Croes, Laurents - Sneek, trouw 1749
 • Croes, Lourens Joseph - chirurgijnsknecht burger Sneek 1756
 • Croes, Pyter - LC 17051760 Leeuwarden, Ornage E[e]wal
 • Croese, Gerryt - Leeuwarden, trouw 1731
 • Crol, Johannes Baptista - Leeuwarden, trouw 1778
 • Crouse, Pyter - Leeuwarden, trouw 1698
 • Cub, Andreas Henricus - Het Bildt, doop (1785)
 • Cup, Sijbrandus/Sybrandus - Leeuwarden, trouw 1764; Het Bildt, trouw 1764, doop (1765-1768); SDF 1772 St. Annaparochie; LC 28111772 St. Anna[parochie]
 • Cuperius, Adrianus Baltus - lidmaat Westdongeradeel, 1691
 • Curinga, Jacob Lous - Dokkum, trouw 1672
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Dalsen, Dirk van - Achtkarspelen, trouw 1744
 • Dalsen, Dirk van - Achtkarspelen, doop (1745-1748)
 • Dam, Jan ten - lidmaat Utingeradeel, 1753; Utingeradeel, doop (1731-1738)
 • Daniëls, Meinert - Leeuwarden, trouw 1735
 • Deeckmans, Otto - Leeuwarden, trouw 1654
 • Deventer, Christian van - Leeuwarden, doop (1771)
 • Diercksen, Pieter - Harlingen, doop (1679)
 • Dieterich, Rudolph - Dantumadeel, trouw 1772
 • Dieterich, Rudolph - Dantumadeel, trouw 1773
 • Dieterich, Rudolph - lidmaat Dantumadeel, 1759
 • Dietrich, Rudolph - Dokkum, trouw 1773
 • Dietrich, Rudolph - lidmaat Dantumadeel, 1776
 • Dioerres, Baeucke - Leeuwarderadeel, doop (1652)
 • Dircks, Aellert - Bildt, trouw 1651
 • Dircks, Isak - Harlingen, trouw 1676
 • Dircksen Nauta, Dirck - burger Sloten 1694
 • Dircs, Gijsbert Jan - Leeuwarden, trouw 1604
 • Dircx, Thomas - Leeuwarden, trouw 1614
 • Dircx, Tonis - Leeuwarden, trouw 1604
 • Dircxzn, Albert - burger Sneek 1603
 • Dirx, Douwe - Leeuwarden, trouw 1635
 • Dirx, Hendrick - Leeuwarden, trouw 1668
 • Dirx, Mathijs - Leeuwarden, trouw 1669
 • Dirx, Thomas - Leeuwarden, trouw 1616
 • Dirx, Thomas - Leeuwarden, trouw 1621
 • Dirx, Thomas - Leeuwarden, trouw 1631
 • Dirxz., Thomas - Leeuwarden 1576
 • Dhitzinger, J.A. - Medicinae Doctor, chirurgijn?, Oosterlittens 1786-1793; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Doeckes, Taecke - burger Franeker 1648, procl. 1658
 • Doedes, Wessel - Leeuwarden, trouw 1621
 • Doma, Claes Simons - Sloten, trouw 1670
 • Doorntak, Bauke Jurjens - Schoterland, trouw 1698
 • Dorenbos, Jacobus - Leeuwarden, trouw 1671
 • Douwes, Hendrick - Franeker, trouw 1677
 • Douwes, Jan - Barradeel, doop (1658-1661)
 • Douwes, Radbodus - Leeuwarden, trouw 1682
 • Douwes, Radbodus - lidmaat Menaldumadeel, 1694; Oostdongeradeel/Menaldumadeel, doop (1686-1696)
 • Douwes, Reijn - Barradeel, doop (1735)
 • Douwes, Ritscke - Sneek, trouw 1658
 • Douwes, Sibren - burger Dokkum 1611
 • Douwes, Sijtse - Workum begraaf 1778
 • Douwes, Wilcke - Leeuwarden, trouw 1633
 • Drost, Frans Jans - Leeuwarden, trouw 1653
 • Drost, Jan Fransen - Leeuwarden, trouw 1625
 • Dubbeling, Sanne Simkes - Haskerland, trouw 1783
 • Duiff, Harmanus - Franeker, doop (1686)
 • Duivetter, Lucas - Dantumadeel, trouw 1714
 • Dupied, Jan - Leeuwarden, trouw 1712
 • Durks, Hart - lidmaat Tietjerksteradeel, 1774-1775
 • Durks, Hart - Tietjerksteradeel, trouw 1771
 • Duyff, Harmanus - Franeker, trouw 1683
 • Duyff, Hermanus - Achtkarspelen, trouw 1668
 • Duyff, Hermanus - Leeuwarden, trouw 1668
 • Dykstera/Dykstra, Dodonaeus Theodorus - Harlingen, trouw 1784; LC 18031795 † Witmaarsum[!]
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Echten, Galenus ab - Leeuwarden, trouw 1658, schuttersgilde 1677, 1680
 • Ecoma, Eco - lidmaat Menaldumadeel, 1707; Menaldumadeel, doop (1709-1715)
 • Edelborn, Johannes - Weststellingwerf, trouw 1763
 • Edes, Pytter - Bolsward, trouw 1662
 • Edis, Pieter - Bolsward, trouw 1660
 • Edis, Pytter - Bolsward, trouw 1660
 • Eebszn, Albert - burger Sneek 1585
 • Eecoma, Symen Eekes - Bildt, trouw 1739
 • Eekema, S. - LC 20101798 † Blija
 • Eekens, Sicke - Leeuwarden, trouw 1732
 • Eekens, Sikko - Ferwerderadeel, trouw 1730
 • Eelckes/Eelconis, Douwe/Dominicus - Franeker, hypotheek 1643
 • Eeltjes, Cornelis - Franeker, trouw 1679
 • Egbert - lidmaat Schoterland, 1651
 • Egberts, Sioerd - lidmaat Schoterland, 1660
 • Eidsma, Baucke - Franeker, trouw 1727
 • Eidsma, Bauke - Franeker, trouw 1727
 • Eileman, Jacob - Leeuwarden, trouw 1688
 • Eilleman, Jacobus - Leeuwarden, doop (1690)
 • Eises, Coop - lidmaat Opsterland, 1698
 • Eisma, Baauke - Leeuwarderadeel, trouw 1727
 • Eisma, Gerriet Ages - Franeker, trouw 1664
 • Ekens, Sikko - Ferwerderadeel, trouw 1732
 • Elias, Jan - Leeuwarden, trouw 1651
 • Elinghs, Symon - Dokkum, trouw 1669
 • Elingsma, Petrus - Franeker, trouw 1662
 • Elingsma/Eelingsma, Petrus - Bolsward, trouw 1662; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Elsinga, Lucas - Ferwerderadeel, doop (1785)
 • Elsinga, Lucas - Leeuwarden, trouw 1779; NW Leeuwarden, op 't Vliet: 1773-1781
 • Elzinga, Lucas Hendriks - Opsterland, trouw 1769
 • Emis, Andries - Leeuwarden, trouw 1620
 • Emmenes, Bernardus van - Leeuwarden, trouw 1686
 • Emmenes, Bernardus van - Leeuwarden kind begraaf 1691
 • Engwarda, N. - LC 21071773 Leeuwarden, Peperstraat
 • Ernst, Johan - Leeuwarden, trouw 1698
 • Ernsum, R. Sixtus Petreus - Jorwerd 1751-1755, Wijtgaard 1755; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Erven, Jacob Hendrix - Leeuwarden, trouw 1654
 • Evert - lidmaat Achtkarspelen, 1670
 • Evert - Workum begraaf 1699
 • Ewerts, Anne - Tietjerksteradeel, doop (1652)
 • Ewijk - Weststellingwerf, doop (1743-1748)
 • Eyses, Amos - lidmaat Menaldumadeel, 1663; Menaldumadeel/Franekeradeel, doop (1660-1675)
 • Eyses, Coop - Opsterland, trouw 1689
 • Eysses, Amos - Franeker, trouw 1659
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Faber, Claes Jansen/Janssen - lidmaat Smallingerland, 1678-1679
 • Faber, Claes Jansen - Tietjerksteradeel, trouw 1683
 • Faber, Claes Janses - lidmaat Tietjerksteradeel, 1692
 • Faber, Claes Janssen - Leeuwarden, trouw 1677
 • Faber, Johannes - Leeuwarden, trouw 1704
 • Faber, Johannes - lidmaat Opsterland, 1711
 • Fabricius, Willem - lidmaat Schoterland, 1689
 • Farijn, Pieter - Hemelumer Oldeferd, doop (1728)
 • Feddes, Jan - burger Dokkum 1651
 • Feddes, Jan - Dokkum, trouw 1650
 • Feddrix, Tyaerdt - burger Franeker 1597
 • Feicama, Johannes - Franeker, trouw 1707
 • Feicke - burger Dokkum 1599
 • Feickema, Johannes - Franeker, trouw 1716
 • Feitsma, Sijbrandus Pijters - Leeuwarderadeel, trouw 1716
 • Fennema, Pieter Nannes - Leeuwarden, trouw 1678
 • Fennema, Pytter Nanninghs - Bildt, trouw 1678
 • Feno, Jelle Gerryts de - Leeuwarderadeel, doop (1680)
 • Ferf, Horatius - Barradeel, doop (1728)
 • Feycama, Johannes - Leeuwarden, trouw 1707
 • Filippus, Eevert - Tietjerksteradeel, doop (1720-1722)
 • Finckema, Jelger Jelgers - Leeuwarden, trouw 1667
 • Finckema, Jelger Jelgers - Tietjerksteradeel, trouw 1691
 • Fockens, Jan - LC 15121770 Leeuwarden, Kleine Kerkstraat
 • Foeke - LC 22051782 Joure
 • Fokeles/Fokles, Joris - Het Bildt, doop (1754-1766)
 • Fokke, L. - LC 10101801 Heerenveen
 • Fokkens, Jan - Leeuwarden, trouw 1758, NW Leeuwarden, in de Kleine Kerk-straat: 1762-1768
 • Fokles, Joris - Bildt, trouw 1754, 1764
 • Fonck, Abraham Adrianus - Harlingen, trouw 1794
 • Fons, Lieuwe/Livius Tjeerds - Jorwerd 1647-1651; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Fontein, Johannes - Franeker, trouw 1724
 • Fontein, Johannes - Rauwerderhem, doop (1725)
 • Fontein, Johannes - Rauwerderhem, trouw 1722
 • Fontein, Johannes - Rauwerderhem, trouw 1724
 • Fontein, Michiel - oud lidmaat Westdongeradeel, 1705
 • Fonteyn, Buwe - Kollumerland c.a., doop (1714-1716); lidmaat Dokkum, 1718
 • Fonteyn, Schelte - lidmaat Ferwerderadeel, 1716
 • Fonteyn, Schelto Jurjens - Leeuwarden, trouw 1714
 • Foppes, Jan - Menaldumadeel, trouw 1734
 • Forma, Hendrik Tammes - Dokkum, trouw 1716
 • Foules, Willem - Harlingen, trouw 1667
 • Franck/Francq, Isbrant Hieronimi - Leeuwarden, trouw 1625; univ. Franeker prom. 1625; S. Zijlstra Fr. stud.; hofchirurgijn
 • Franck/Francq, Johannes Isbrandi/Sibrandi - Leeuwarden, trouw 1635; ASF 1641; S. Zijlstra Fr. stud.; hofchirurgijn
 • Frans - Wymbritseradeel, doop (1653)
 • Fransberger, Johan - Dokkum, trouw 1730
 • Fransberger, Johan Frans Berger of - Dokkum, trouw 1722
 • Fransen/Franssen, Sjoerd - Wonseradeel, doop (1695-1703)
 • Fransen, Sioerd - Wonseradeel, trouw 1674
 • Fransen, Sjoerd - Wonseradeel, trouw 1702
 • Franses, Jan - Wonseradeel, trouw 1681
 • Franses, Jarich - Leeuwarden, trouw 1622
 • Franses, Sjoerd - Wonseradeel, trouw 1695
 • Freercx, Rholyff - lidmaat Schoterland, 1637
 • Frere, Jacob - Leeuwarden, doop (1701)
 • Frere, Jacobus - Leeuwarden, trouw 1700
 • Friese/Frieses, Frans - Leeuwarden, trouw 1619, burger 1639
 • Frieson, Frans - Leeuwarden, trouw 1774
 • Frison, Tiberius - Menaldumadeel, trouw 1744; SDF 1765 Dronrijp; LC 02021762 Dronrijp
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Gaikema, Jan Wouters - lidmaat Achtkarspelen, 1698; Achtkarspelen, doop (1698-1702)
 • Garach, Pierre - Leeuwarden, trouw 1695
 • Gauma, Kempo - Leeuwarden, trouw 1652
 • Gayckema, Harmanus Brandts - Leeuwarden, trouw 1679
 • Geerts, Eernst - Utingeradeel, trouw 1663
 • Geldersma, A.H. - LC 25071778 Balk, LC 23011796 † Balk
 • Gerbens, Rienck/Rinck/Ryenck/Rynck - Baarderadeel, doop (1688-1701); lidmaat Baarderadeel, 1697; Jorwerd 1686-1720, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Gerbranda, Douwe - Wonseradeel, trouw 1623
 • Gerbrandi, Ede Douwes - Wonseradeel, trouw 1686
 • Gerkes, Jacob - Menaldumadeel, doop (1714-1721)
 • Gerlacus, Broer - burger Workum 1637
 • Gerrijts, Jelle - Leeuwarderadeel, trouw 1677
 • Gerrit - lidmaat Menaldumadeel, 1685
 • Gerrits, Hartman - Wonseradeel, trouw 1664
 • Gerrits, Jacob - lidmaat Leeuwarderadeel, 1671
 • Gerryts, Brandt - Bolsward, trouw 1618
 • Gerryts, Gillis - Leeuwarden, trouw 1600
 • Gerryts, Jan - Sneek, trouw 1662
 • Gerryts, Jelle - lidmaat Leeuwarderadeel, 1692-1696
 • Gerryts, Michiel - lidmaat Ferwerderadeel, 1669
 • Gerryts, Tierck - Leeuwarden 1688 in Gabbema's testament
 • Gielis, Gabriel - Leeuwarden, trouw 1620
 • Gijsen, Everardus - Lutkewierum 1709, Oosterlittens 1709-1721; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Gillebaart, Jeronimus - burger Dokkum 1772
 • Gilles, F. - lidmaat Westdongeradeel, 1810
 • Gilles, Fedderick - lidmaat Ameland, 1794
 • Gilles/Gillis/Gillisz, Lammert - Franeker, trouw 1760; LC 14111761 Franeker, LC 03121763 Franeker, LC 17031781 † Franeker
 • Gillis, Fredrik - LC 01031800 Blija
 • Gisa, Jacob Willems - Franeker, trouw 1671
 • Giza, Jacob Willemse - burger Franeker 1671
 • Gosses, Claes - Leeuwarden, trouw 1611
 • Goverts, Jan - Leeuwarden, trouw 1623
 • Graaf, C.L. de - LC 06031802 Nykerk in Oostdongeradeel
 • Gracht, Adrianus van den - Leeuwarden, trouw 1675
 • Gravius, Johannes André/Arnoldus - lidmaat Baarderadeel, 1754; Jorwerd 1754, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Greven, Gellius van - lidmaat Dantumadeel, 1682
 • Greven, Jilles van - chirurgijnsknecht Franeker, trouw 1682
 • Greven, Jillis van - Franeker, trouw 1682
 • Groenia, Jacob - SDF 1777, 1778 Makkum; SDF 1778 Grouw; LC 08081778 voorheen Grouw, nu Makkum; Oosterlittens 1775, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Groensma, Harmanus - Bolsward, trouw 1736
 • Groensma, Harmanus Christoffes - Leeuwarden, trouw 1717
 • Groensma(=847), Harmanus - Bolsward, trouw 1736
 • Groonewolt, Jan Poppes - Sneek, trouw 1654
 • Groot, Jan de - Harlingen, doop (1713-1714)
 • Groot, Johannes de - Stavoren 1713
 • Groot, Titus de - Sneek, trouw 1793
 • Groot, Titus de - Wymbritseradeel, trouw 1793
 • Gruiter, Egbert de - Leeuwarden, trouw 1650
 • Gruyter, Hendrick Hendrix zn. de - Leeuwarden inv. 1598
 • Gubbels, Nicolâs Johannis - Wonseradeel, trouw 1767
 • Gubles, Nicolaas - burger Bolsward 1779
 • Gysa, Jacob Willems - Franeker, trouw 1671
 • Gysa, Wilhelmus/Willem - Franeker, doop (1706-1711)
 • Gysen, Everhardus - lidmaat Baarderadeel, 1709
 • Gyza, Wilhelmus Jacobi - Franeker, trouw 1706
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Haanstra, Wybrandus - burger Sloten 1754
 • Haarsma, Evert - Leeuwarden, trouw 1684
 • Haecke - Leeuwarden, bij de Hoekster poort, begr. m.d. wezen 1647
 • Haenstra, Meindert - Ooststellingwerf, trouw 1769
 • Haersma, Arent - Leeuwarden, trouw 1657
 • Haersma, Evert - Leeuwarden kind begraaf 1687
 • Haes, Sicco Pijters de - Dokkum, trouw 1662
 • Hanenburgh, Gerardus - Leeuwarden, trouw 1682
 • Hanink, Arent Jansen - Leeuwarden, trouw 1692
 • Hansen, Harmen - Dokkum, trouw 1667
 • Hansen, Melle - Harlingen, doop (1689-1699)
 • Hanses, Roelof - Workum, trouw 1675
 • Hanssen, Jacob - Leeuwarden, trouw 1675
 • Hanssen, Jacob - Leeuwarden, trouw 1681
 • Harder, Cent - Leeuwarden 1574 decr.
 • Haringhoek, Samuel - Westdongeradeel, trouw 1723
 • Haringhs, Arien - Tietjerksteradeel, trouw 1670
 • Haringhs, Edsardt - burger Franeker 1590
 • Harings, Arrien - Tietjerksteradeel, doop (1671-1676)
 • Harings, Eelke - Barradeel, trouw 1683
 • Harkama, Rienk W. - lidmaat Idaarderadeel, 1731
 • Harkema - LC 13101798 Franeker, bij de drie Breggen
 • Harkema, Jan - Leeuwarden, trouw 1788
 • Harkema, Jan - Wonseradeel, trouw 1788
 • Harmanni, Gualtherus - Franeker, trouw 1672
 • Harmens, Cornelis - burger Dokkum 1618
 • Harmens, Cornelis - Leeuwarden, trouw 1617
 • Harmens, Dirk - Leeuwarden, trouw 1719
 • Harmens, Jurjen - chirurgijn Fr. admiraliteit 2e helft 17e eeuw
 • Harmens, Eewolt - Leeuwarden, trouw 1632
 • Harmens, Sasker - Het Bildt, doop (1726)
 • Harmens, Willem - lidmaat Leeuwarderadeel, 1668; procl.boek 1645: chirurgijn te Stiens
 • Haselaar, Johannes - Leeuwarden, trouw 1690
 • Haselaar, Laas - Harlingen, doop (1696), stadsbest. 1702
 • Hasenhoek, Hans Jonas van - burger Harlingen 1742; LC 12101771 Harlingen
 • Hasenhoek, J. van - SDF 1771 Harlingen
 • Hasenhoek, Saling - Oosterwierum 1733-1770; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Hasperhoven, Gerrit Oenes - Sneek, trouw 1721
 • Hasperhoven, Gerryt Oenes - Sneek, trouw 1721
 • Hauboius, Cornelis - Sneek, trouw 1692
 • Hauken, Arent - Leeuwarden, trouw 1689
 • Havestadt, Joost - Harlingen, trouw 1681
 • Heeringa, Eliza - lidmaat Opsterland, 1761
 • Heerts, Michiel - Westdongeradeel, trouw 1693
 • Heidanus, Jurjen Jurjens (1693-ca.1761, standplaats Holwerd en Hallum) - lidmaat Ferwerderadeel, 1733
 • Heidanus, Jurjen Martens (1663-1733, standplaats Ferwerd en Oosternijkerk) - Ferwerderadeel, doop (1688); lidmaat Ferwerderadeel, 1689
 • Heidanus, Jurjen - Westdongeradeel, trouw 1713
 • Heijns, Jouwe - Hemelumer Oldeferd, trouw 1692
 • Heineman, Wibrandus - Leeuwarden, trouw 1695
 • Heins, Cornelis - Tietjerksteradeel, trouw 1683
 • Heins, Marten - Dokkum, trouw 1609
 • Heins, Willem - Franekeradeel, trouw 1698; Tzum 1721 test. nederger.
 • Heixan, Allart - Franeker, trouw 1691
 • Heixan, Allert Jans - Idaarderadeel begraaf 1806
 • Heixan, Allert Jans - Menaldumadeel, doop (1692-1699)
 • Heixan, Jan - lidmaat Menaldumadeel, 1671-1675
 • Heixan, Melchior - Leeuwarden, trouw 1628
 • Hekkema, Pitter - lidmaat Opsterland, 1729
 • Helder, Jan - lidmaat Utingeradeel, 1711
 • Hellendoorn, - Opsterland begraaf 1705
 • Hellinga, Taecke Jillis - Leeuwarden, trouw 1664
 • Helmond, Johan Christoph, chirurgus op een landsoorlogsschip - Harlingen, doop (1789)
 • Hemminga, Pybe/Pybo - lidmaat Opsterland, 1713; lidmaat Smallingerland, 1718; lidmaat Tietjerksteradeel, 1722; Tietjerksteradeel, doop (1726-1731)
 • Hemsterhuys, Siboldus - Leeuwarden, trouw 1654
 • Hendricks/Hendricx, Caerll/Carel - Bolsward, trouw 1619, procl. 1614, 1621
 • Hendricx, Jan - burger Franeker 1669
 • Hendrix, Jan - Leeuwarden, trouw 1659
 • Heres, Wibo - Dokkum, trouw 1615
 • Heringa, Elisa - Opsterland, trouw 1760
 • Heringa, Johannes - Bolsward, trouw 1698
 • Heringa, Johannes - Leeuwarden, trouw 1698
 • Hessels, Jan - Dokkum, trouw 1671
 • Hessels, Pyter - Westdongeradeel, doop (1702)
 • Hettes, Pieter - Hennaarderadeel, trouw 1654
 • Heux, Jacobus le - Schoterland, trouw 1732
 • Hexan, Allert - Franeker, trouw 1691
 • Hexan, Allert - lidmaat Menaldumadeel, 1696
 • Heydanus - SDF 1788 Stiens
 • Heydanus, Abraham Jurriens (1718-1775, standplaats Stiens) - Leeuwarderadeel, doop (1744)
 • Heydanus, Jurjen - Leeuwarden, trouw 1713
 • Heydanus, Zacharias Jurjens (1741-1788, standplaats Stiens) - LC 12041788 † Stiens
 • Heyde, Harmanus van der LC 07061794 chirurgyns-knegt
 • Heyns, Willem - Franeker, trouw 1698
 • Hielke - Hennaarderadeel, doop (1787); Rien 1787, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Hijlkema, Christianus - Dokkum, trouw 1672
 • Hilaarda, Sierck Dirks - Harlingen 1684 stadsbest.
 • Hillema, Hendricus van - Leeuwarden, trouw 1662
 • Hobbe - Sloten, doop (1634)
 • Hoeck, Aucke Sytses - burger Franeker 1724
 • Hoeck, Jelbe - Leeuwarden, trouw 1668
 • Hoeck, Melchior - Leeuwarden, trouw 1667
 • Hoeck, Pieter Jans - Leeuwarden, trouw 1656
 • Hoecksma, Isbrant Dircks - Sneek, trouw 1675
 • Hoecksma, Isbrant Dircks - Sneek, trouw 1676
 • Hoeksma, IJsbrandus Theodori - Sneek, trouw 1682
 • Hoeksma, Isbrandt Dirx - burger Sneek 1680
 • Hoekstra - LC 03111781 † Menaldum
 • Hoen, Cornelis 't - Bildt, trouw 1683
 • Hoen, Cornelis - Barradeel, doop (1683)
 • Hoextra, Pietter Bottes - lidmaat Menaldumadeel, 1743
 • Hoeytema, Jan Jacobsens - Wonseradeel, trouw 1682
 • Hoffman, Henrick Philipp - lidmaat Menaldumadeel, 1726
 • Hofman, Hendrik Philip - Leeuwarden, trouw 1731
 • Hofman, Henric Philips - Menaldumadeel, doop (1733-1742)
 • Hofman, Joost - SDF 1760 Berlikum; LC05111760, LC 05061762 Berlikum
 • Hofman, Otto Amos - Bolsward, trouw 1692
 • Hofman, Otto Amos - Menaldumadeel, trouw 1692
 • Hoisma, Liborus - burger Franeker 1727
 • Hoitsma, Jacobus - Franeker, doop (1717-1730)
 • Holsteen, Rutger - Leeuwarden, trouw 1692
 • Holstein, Frederik - Menaldumadeel, doop (1743-1747)
 • Holsteyn, Fredrik Hendrikus - Leeuwarden, trouw 1735
 • Holweida, Ulcke Sipkes - Haskerland, trouw 1696
 • Homans, Jacobus - Opsterland, doop (1750-1752)
 • Homans, Meinardus - Opsterland, trouw 1766
 • Hommema, Gerardus Hessels - Ferwerderadeel, trouw 1792; procl. Menaldumadeel 18-1-1803: chirurgijn te Heerenveen
 • Hoochslach, Willem Gerryts - Leeuwarden, trouw 1655
 • Hoogterp, Bartel Klazes - Ferwerderadeel, trouw 1786
 • Hoogterp, Bartel - lidmaat Ferwerderadeel, 1758
 • Hoogterp, Bartel/Barteld Pyters - Ferwerderadeel, trouw 1736
 • Hoogterp, Bartholomeus - lidmaat Menaldumadeel, 1789
 • Hoogterp, Bartle Claaszes - Menaldumadeel, doop (1795-1805)
 • Hoogterp, Dirk Bartels - Hennaarderadeel, trouw 1787
 • Hoogterp, Dirk Bartels - Menaldumadeel, doop (1788-1799); LC 17101801 bij de Beetgumer-Molen
 • Hoogterp, F. [of P.?] - 23101773 Hallum
 • Hoogterp, Lamme - Jorwerd 1800-1802; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Hoogterp, Ljumme Bartels - Ferwerderadeel, doop (1766-1777)
 • Hoogterp, Lumme Bartels - Ferwerderadeel, trouw 1765
 • Hoogterp, Meinert/Meindert Bartele - Baarderadeel, trouw 1780, doop (1781); LC 12041783 † St. Anna gebuurte; Jorwerd 1772-1783, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Hoogterp, Meinert - Tietjerksteradeel, trouw 1780
 • Hopper, Joachum - Utingeradeel, doop (1690)
 • Horreus, Abraham - Leeuwarden, trouw 1671
 • Horreus, Jouke - Leeuwarden; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Horrius, Abraham - Franeker, trouw 1671
 • Hospes, Simon Johannes - LC 31101767 Rien
 • Houwer, Johannes - Rauwerderhem, doop (1798-1802)
 • Hovet, Harmen - Dokkum, trouw 1665
 • Hovius, Justus - Baarderadeel, doop (1676); Oosterwierum 1675-1676, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Hoytema, Heerke - Baarderadeel, doop (1714-1719)
 • Hoytema, Sicke Rienks - Oosterwierum 1713-1719; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Hoytsma, Jacobus - Franeker, doop (1715-1726)
 • Hoytsma, Jan - Wonseradeel, doop (1696)
 • Hoytsma, Johannes - Het Bildt, doop (1764)
 • Huberts, Jan - Leeuwarden, trouw 1703
 • Huberts, Tiaerdt - Ameland, trouw 1645
 • Hudecooper, Pyter Pyters - Leeuwarden, trouw 1702
 • Huidekoper, Johannes - Barradeel, doop (1705)
 • Huidekoper, Symen Cornelis - Harlingen 1684 stadsbest.
 • Hux, Johannes le - Utingeradeel, trouw 1781
 • Huys, Johan Gabriel - Leeuwarden, trouw 1761
 • Huysum, Hotse Pyters van - Leeuwarden, trouw 1687
 • Huysum, Hotse van - Leeuwarden, trouw 1701
 • Hycken, Jan van - Leeuwarden, trouw 1668
 • Hylcama, Joannes - Haskerland, trouw 1680
 • Hylcama, Joannes - lidmaat Haskerland, 1680
 • Hylckama, Joannes - Haskerland, trouw 1675
 • Hylkama/Hylkema, Rombartus - Leeuwarderadeel/Kollumerland c.a., doop (1704-1712)
 • Hylkama, Joannes - lidmaat Haskerland, 1679
 • Hylkama, Johannes - Leeuwarden, trouw 1680
 • Hylkes, Johannes - Smallingerland, trouw 1677
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Idema, Meint - lidmaat Kollumerland, 1757
 • Iedes, Piter - lidmaat Bolsward 1661
 • Idsarts, Tjalling - lidmaat Baarderadeel, 1675
 • Idsinga, Sikke Rienks/Rienx - Baarderadeel, trouw 1732; Jorwerd 1720-1746, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Idzards, Tjalling - Baarderadeel, doop (1667)
 • Idzinga, Heerke Rienx Hoytema van - Hennaarderadeel, trouw 1713
 • Idzinga, Sikke Rients - Hennaarderadeel, trouw 1714
 • Indicus/Indius, Dirk - lidmaat Opsterland, 1692; Opsterland, doop (1692-1699)
 • Indius, Hesselius - Opsterland, doop (1681-1685)
 • Indius, Meyle Orx - Leeuwarden, trouw 1659
 • Ipes, Paulus - lidmaat Westdongeradeel, 1681
 • Isaacs, Murk - lidmaat Opsterland, 1748
 • Isaaks, Murk - lidmaat Opsterland, 1721
 • Isaaks, Murk - lidmaat Opsterland, 1752
 • IJsbrandy, Gerrit Sipkes - Oosterlittens; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Izaaks, Murk - lidmaat Opsterland, 1756
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • J., J. - Oostdongeradeel, trouw 1767
 • J., Jacobus - Franekeradeel, trouw 1758
 • Jacob - Franeker, doop (1678)
 • Jacob - lidmaat Schoterland, 1643
 • Jacobides, Aart Jacobs - Harlingen 1693 stadsbest.
 • Jacobs, Aert - Harlingen, trouw 1668
 • Jacobs, Cornelis - burger Dokkum 1587
 • Jacobs, Evert - IJlst, trouw 1650
 • Jacobs, Ewert - Leeuwarden, trouw 1650
 • Jacobs, Gerryt - burger Workum 1643
 • Jacobs, Gerryt - Leeuwarden, trouw 1620; chirurgjjn te Stiens, procl.boek Leeuwarderadeel, januari 1622
 • Jacobs, Jacob - Leeuwarden, trouw 1637
 • Jacobs, Jacob - Schoterland, trouw 1665
 • Jacobs, Rombolt - IJlst, doop (1668)
 • Jacopszn, Meine - IJlst, trouw 1640
 • Jan - Hennaarderadeel, doop (1660)
 • Jan - lidmaat Ferwerderadeel, 1664
 • Jan - Sloten, doop (1638)
 • Jan - Vlieland, doop (1665-1668)
 • Jannereth, Jan Hendrik - Barradeel, doop (1786-1790)
 • Jans, Dirck - burger Stavoren 1672
 • Jans, Gatse - Franeker, trouw 1661
 • Jans, Gatse - Hemelumer Oldeferd, doop (1662-1676)
 • Jans, Gatze - Franeker, trouw 1661
 • Jans, Gerrydt - burger Franeker 1606
 • Jans, Gerryt - Tietjerksteradeel, doop (1695-1706)
 • Jans, Gerryt - Tietjerksteradeel, trouw 1694
 • Jans, Isbrant - burger Sneek 1605
 • Jans, Jacob - lidmaat Ferwerderadeel, 1686
 • Jans, Jan - Barradeel, doop (1632)
 • Jans, Jan - Harlingen, trouw 1624
 • Jans, Jan - Hemelumer Oldeferd, trouw 1654
 • Jans, Jiede - Harlingen, trouw 1644
 • Jans, Lubbertus - Barradeel, doop (1671)
 • Jans, Rienk - SDF 1769, LC 12071769 Abbinga-state onder Hijum
 • Jans, Simen - Ferwerderadeel, doop (1726)
 • Jans, Tabe - lidmaat Ferwerderadeel, 1682
 • Jans, Thomas - Barradeel, doop (1685-1699)
 • Jans, Thomas - Barradeel, trouw 1696
 • Jans, Wytze - Leeuwarden, trouw 1607
 • Jansen, Claes - burger Dokkum 1606
 • Jansen, Frans - burger Workum 1650
 • Jansen, Hendrick - Hennaarderadeel, doop (1685)
 • Jansen, Hubertus - Franeker, trouw 1791
 • Jansen, Jacob - lidmaat Tietjerksteradeel, 1679
 • Jansen, Jan - Barradeel, trouw 1631
 • Jansen, Jan - en diaken lidmaat Rauwerderhem, 1683
 • Jansen, Jan - lidmaat Rauwerderhem, 1687
 • Jansen, Jan - Opsterland, trouw 1669
 • Jansen, Taabe - lidmaat Ferwerderadeel, 1687
 • Jansen, Thomas - Franeker, trouw 1684
 • Jansen, Thomis - Barradeel, doop (1687)
 • Jansen, Tomas - Leeuwarden, trouw 1696
 • Jansens, Hubertus - Franeker, trouw 1791
 • Jansonius, Joannes - Leeuwarden, trouw 1669
 • Jansonius, Joannes - Leeuwarden, trouw 1705
 • Jansonius, Joannes - Leeuwarderadeel, trouw 1705
 • Jansonius, Johannes - Bildt, trouw 1727
 • Jansonius, Johannes/Joannis - Westdongeradeel/Utingeradeel, doop (1699-1706)
 • Jansonius, Johannes - Leeuwarden, trouw 1698
 • Jansonius, Johannes - Leeuwarden, trouw 1723
 • Jansonius, Johannes - lidmaat Utingeradeel, 1698
 • Jansonius, Johannes - Oosterwierum 1719; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Janssen, Gerryt - Leeuwarden, trouw 1675
 • Janssen, Hubertus - Franeker, trouw 1791
 • Janssen, Jacob - Leeuwarden, trouw 1675
 • Jansz., Hylke - SDF 1762 Sneek
 • Jelgers, Anne - lidmaat Tietjerksteradeel, 1695
 • Jelgers, Anne - lidmaat Tietjerksteradeel, 1703
 • Jelgers, Anne - Tietjerksteradeel, doop (1693-1703)
 • Jelgers, Jelger - lidmaat Tietjerksteradeel, 1679
 • Jelgers, Jelger - lidmaat Tietjerksteradeel, 1693
 • Jelgers, Jelger - Tietjerksteradeel, trouw 1681
 • Jelis, Casper - Bolsward, trouw 1627
 • Jellama/Jellema, Levinus - Kollum 1657; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Jelles, Jan - Leeuwarden, trouw 1744
 • Jelles, Jarig - Hennaarderadeel, trouw 1642
 • Jelles, Lieuwe - Leeuwarden, trouw 1615
 • Jelles, Pybe - Tietjerksteradeel, trouw 1720
 • Jelles, Tiaerdt - IJlst, doop (1638)
 • Jelles, Willem - lidmaat Leeuwarderadeel, 1704
 • Jelsinga, Jurjen - Westdongeradeel, doop (1695-1701)
 • Jelsinga, Jurrien Sibolts - chirurgijn en practizijn in de medecijnen lidmaat Westdongeradeel, 1695
 • Jelsinga, Jurrien - Sneek, trouw 1692
 • Jennes, Folckert - burger Franeker 1634
 • Jennis, Folckert - Leeuwarden, trouw 1628
 • Jennis, Folckert - Leeuwarden, trouw 1630
 • Jensma, Wihelmus Claessen - Dokkum, trouw 1669
 • Jensma, Wilhelmus Nicolai - Dokkum, trouw 1669
 • Jensma, Willem Clasen - burger Dokkum 1669
 • Jentiema, Jeep - Utingeradeel/Haskerland, doop (1690-1700)
 • Jerico, N. - LC 01071758 Chirurgijn majoor van de cavallerie, Heerestraat Leeuwarden
 • Jeronimus, Jisbrand - Leeuwarden, trouw 1601
 • Jetzes, Harmen - Leeuwarden, trouw 1605
 • Jilles, Jan - Wonseradeel, doop (1749)
 • Jilles, Taco - Leeuwarden, trouw 1671
 • Joannes, Gerardus - Leeuwarden, trouw 1659
 • Joannis, Augustinus - Leeuwarden, trouw 1603
 • Joannis, Jacobus - Wonseradeel, trouw 1665
 • Jochems, Jan - Sneek, trouw 1654
 • Jochums, Eeme - Leeuwarden, trouw 1601
 • Jochums, Jan - Weststellingwerf, trouw 1651
 • Johannes, Epeus - Leeuwarderadeel, trouw 1669
 • Johannes, Jelle - Leeuwarden, trouw 1676
 • Johannes, Lyeuwe - burger Franeker 1642
 • Johannes, Petrus - Bildt, trouw 1660
 • Johannes, Rudolphus - Bolsward, trouw 1691
 • Johannes, Ruidolphus - Bolsward, trouw 1691
 • Johannes, Walle - Haskerland, trouw 1681
 • Johannis, Epaeus/Epeus - lidmaat Leeuwarderadeel, 1669; Leeuwarderadeel, doop (1664)
 • Johannis, Lieuwe - Leeuwarden, trouw 1654
 • Johannis, Marten - Harlingen, trouw 1687
 • Jong, Jacobus/Jakobus de - Franekeradeel, trouw 1746, doop (1747); SDF 1761, LC 28011761 Tzum
 • Jong, Teunis de - Utingeradeel, doop (1701-1706)
 • Jonge, Hans Adrianus de - Utingeradeel, trouw 1683
 • Jonge, Hans Adrianus de - Utingeradeel, doop (1685-1688)
 • Jonge, Hans Arriens de - lidmaat Utingeradeel, 1683
 • Jonge, Theunis de - Utingeradeel, trouw 1699
 • Joostes, Antonio - Oosterlittens 1644-1646; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Jorijtsma/Jorisma/Joritsma, Fokele - Barradeel, doop (1714-1734)
 • Jouckes, Jacob - Sloten, trouw 1635
 • Juckes, Romcke - Stiens, proclamatieboek Leeuwarderadeel 1644, fol. 167
 • Jurgens, Jan Frederik - Smallingerland, trouw 1785
 • Jurgens/Jurjens, Johan(nes) Hendrik - Haskerland, trouw 1755; Haskerland, doop (1756); LC 18031780 Heerenveen
 • Juriens, Hans - Barradeel, doop (1683-1687)
 • Jurjens, Abraham - Leeuwarderadeel, trouw 1744
 • Jurjens, Barent - lidmaat Dantumadeel, 1660
 • Jurrien - Wymbritseradeel, doop (1693)
 • Jurriens, Anthonius - burger Sloten 1666
 • Jurriens, Beernt - Leeuwarden, trouw 1629
 • Jusum, Sybrandus - Oosterlittens 1712-1719; Chirurgijnen Littinseradiel
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Kamminga, Jacobus - Wymbritseradeel, trouw 1772
 • Kannegieter, Everardus - Terschelling, trouw 1739
 • Kannegieter, Evert Pieters - Workum kind begraaf 1743
 • Kannegieter, Evert Pieters - Workum begraaf 1743
 • Kannegieter, Evert Pieters - Workum begraaf 1750
 • Kannegieter, Evert - Workum, trouw 1739
 • Kelder/Keller, Johan - Leeuwarden, trouw 1768, doop (1769); NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 14 apr. 1773, in 't Ruyters-quartier: 1774-1775, op de Nieuwe stad: 1777, op de Wirdummer Dyk: mei 1777-1794; LC 01041780 Leeuwarden, Wirdumerdyk
 • Kerck, Victor van der - Leeuwarden, trouw 1647
 • Kerckner, Hermannus - Leeuwarden, trouw 1634
 • Kesteren, Johannes van - Leeuwarden, trouw 1713
 • Ketel, Barent - Leeuwarden, trouw 1670
 • Kevelingh, Sybrandus - Sneek, trouw 1734
 • Keverlinck, Petrus - Leeuwarden, trouw 1694
 • Keverling, Daniel Jacobs - lidmaat Utingeradeel, 1723
 • Keverling, Petrus - Haskerland, trouw 1694
 • Keverling, Petrus - lidmaat Haskerland, 1693; Haskerland, doop (1695-1700)
 • Keverling, Petrus - Utingeradeel, doop (1752); SDF 1764 Oldeboorn
 • Keverling, Sybrandus - Sneek, trouw 1734
 • Keverlingh, Carel - IJlst 1726
 • Keyser, Hendrick - Leeuwarden, trouw 1672
 • Kiessel, Fredrik Carel - Harlingen, trouw 1791; LC 11101800 † Marsum
 • Kingma, Klaes Tjeerds - Barradeel, doop (1755-1760); LC 22031783 Tjummarum, LC 17091808 Tzummarum, LC 24031809 † Tzummarum
 • Kingma, Rieurd - Franeker, trouw 1664
 • Kingma, Rieurd/Ruardus Intes - Franeker, trouw 1668; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Kingma, Ruirdt - Franeker, trouw 1664
 • Kingma, Ruyrd Intes - Sneek, trouw 1664
 • Kingma, Ryuerdt Yntesz. - burger Franeker 1620, procl. 1622, 1623
 • Kirkenier, Harmannus - Jorwerd 1644-1651; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Kitzij, Adriaan Johan - Menaldumadeel, trouw 1803
 • Klitsi, Johannes - Leeuwarden, trouw 1803
 • Klose, Adam Godfried - Leeuwarden, trouw 1717
 • Knijf, Joh. Bern. - SDF 1738
 • Knijff, Wilhelmus - Leeuwarden, trouw 1661
 • Koe, Kornelis de - Wymbritseradeel, trouw 1795
 • Koebaarda, Jacobus - Tietjerksteradeel, doop (1681)
 • Koefoet, Jan Jansen - Leeuwarden, trouw 1659
 • Koelema, Pytter - burger IJlst 1763
 • Koelman, Albertus - Sneek, trouw 1713
 • Koevoet, Jan Jansen - Rauwerderhem, trouw 1687
 • Koevoet, Jan Jansen - Rauwerderhem, trouw 1721
 • Koevoet, Jan - Leeuwarden, trouw 1687
 • Koevoet, Jan - Rauwerderhem, trouw 1711
 • Kolb, Samuel Jacob - IJlst, trouw 1783; LC 08111800 † IJlst, 48 j.
 • Kolb, Samuel Jacob - Leeuwarden, trouw 1783
 • Kooi, Johannes van der - lidmaat Dokkum, 1811
 • Korael, Jan Fransen - Wonseradeel, trouw 1694
 • Kratsch, Georg Fredrik - Leeuwarden, trouw 1771
 • Kree, Jacobus - Leeuwarderadeel, doop (1686)
 • Kresman, Jacobus Coenraads - Leeuwarden, trouw 1735
 • Kruisbeeck, Harmannus - Sneek, trouw 1683
 • Kruisbeeck, Harmanus - Sneek, trouw 1683
 • Kruydop, David Nicolaus - Leeuwarden, trouw 1672
 • Kruysbeeck, Hermannus - Leeuwarden, trouw 1683
 • Krytenburg, Jan - Harlingen 1708 stadsbest.
 • Kuiper, Age - Hemelumer Oldeferd, doop (1757)
 • Kuiter, ... - Rauwerderhem begraaf 1793
 • Kuyper, Sipke - Stavoren 1749
 • Kyers, Jan - Leeuwarden, Wortelhaven, 1606 schoorsteengeldreg.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Laak, Hendrik van - Leeuwarden, trouw 1729
 • Laan, Anne Jacobs van der - Bildt, trouw 1777
 • Laan, Anne Jacobs van der - Het Bildt, doop (1784-1787)
 • Laeses, Jacob - Franekeradeel, trouw 1648
 • Lambert - Schoterland, trouw 1627
 • Lamberts, Coort - Leeuwarden, trouw 1611
 • Lamberts, Harmen - Leeuwarden, trouw 1658
 • Lamberts, Harmen - Leeuwarden, trouw 1671
 • Lamberts, Jan - burger Franeker 1597, hypotheekboek 1619-1621) fol. 284
 • Lamring, Goyke - LC 11041801 Bolsward
 • Langhwolt, Sybout Willems - Franeker, trouw 1685
 • Langwoldt/Langwolt, Sybout Willems - Franeker, doop (1686-1689)
 • Langwolt, Sybout Willems - Franeker, trouw 1685
 • Lantingh, Bartle - Franekeradeel, trouw 1709
 • Lasuma, Antony Pieters - Leeuwarden, trouw 1683
 • Lautenbach, Hendrik - Leeuwarden, ZWhoek Oosterstraat
 • Laverman, Martinus - Tietjerksteradeel, doop (1675-1685); lidmaat Tietjerksteradeel, 1693
 • Leenegra, Garardus - Leeuwarden, doop (1698), operateur 1709
 • Leheux, Jacobus - LC 12101782 Heerenveen
 • Leheux, Johannes - Schoterland, trouw 1781
 • Leheux, Petrus Jacobus - Schoterland, trouw 1782
 • Lei, Feico van der - lidmaat Leeuwarderadeel, 1712
 • Lei, Sierd van der - Wonseradeel, trouw 1711
 • Lejomyn, Jan Christoffel - Leeuwarden, trouw 1706
 • Lely, Michiel van der - Ferwerderadeel, trouw 1674
 • Lendeman, Jan - Dokkum, trouw 1692
 • Lenegra, Gerardus - Leeuwarden, trouw 1694
 • Lenth, Johannes - Wonseradeel, trouw 1810
 • Lentz. Joh.s J.z. - LC 01021811 Tzummarum
 • Leomyn, Christoffel - Leeuwarden, trouw 1715
 • Leonis, Livinus - Bolsward, trouw 1652
 • Leopoldus, Caesar - Leeuwarden, trouw 1709
 • Ley, Dominicus van der - 13-09-1790 promotie med. dr. te Franeker; Hijlaard, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Ley, Jan Jans van der - Het Bildt, doop (1805)
 • Ley, Rienk Jans van der - Ferwerderadeel, doop (1792)
 • Ley, Sierdt Willems van der - Het Bildt, doop (1724); SDF 1763, LC 18121762 St. Annaparochie
 • Ley, Willem Feickes van der - Bolsward, trouw 1668
 • Lidt, Jacobus van - Franeker, trouw 1701
 • Lieuwe - Het Bildt, doop (1655-1668)
 • Lieuwema, Jan Hoytes - Westdongeradeel, trouw 1680
 • Lieuwes, Augustijnus - Leeuwarderadeel, trouw 1643
 • Lieuwes, Hylcke - Bolsward, trouw 1679
 • Lieuwes, Isse - Leeuwarden, trouw 1615
 • Linde, Lourens van der - Leeuwarden, trouw 1707
 • Linde, Martinus van der - Leeuwarden, trouw 1682
 • Linde, Martinus van der - lidmaat Smallingerland, 1685
 • Linde, Martinus van der - lidmaat Smallingerland, 1686
 • Linthorst, Jan Hendrix - Leeuwarden, trouw 1680
 • Lodewyks, Jacob - Leeuwarden, trouw 1749
 • Loefsen, Gerryt - Leeuwarden, trouw 1678
 • Lolckis, Foecke - lidmaat Haskerland, 1726
 • Lourens, Cornelis - burger Sneek 1637
 • Lucas - Het Bildt, doop (1683)
 • Luitenbach, Johannes - Leeuwarden, trouw 1625
 • Lulofs, Pyter - Leeuwarden, trouw 1706
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Maat, Johannes ter - LC 15031811 † Leeuwarden 6 maart
 • Magema, Joannes - Leeuwarden, trouw 1686
 • Mans, Jacob - Dokkum, doop (1758)
 • Mans, Jan Jacob - lidmaat Dokkum, 1755
 • Mans, - lidmaat Dokkum, 1759
 • Mans/Mantz, Hans/Johannes Jacobs - Dokkum, doop (1756-1761)
 • Mantz, Jan Jacob - Dantumadeel, trouw 1756
 • Mantz, Jan Jacobs - Dokkum, trouw 1756
 • Marcij, Jacobus - Schoterland, trouw 1681
 • Marck/Merckt, Christiaen Hendricus van der - Wirdum test. 1690, 1703
 • Marei, Jacobus - Schoterland, trouw 1668
 • Marius, Elias - Leeuwarden, doop (1772)
 • Marius, Johannes Elias - Harlingen, doop (1776)
 • Mark, Christiaan van der - lidmaat Leeuwarderadeel, 1689
 • Mark, Christiaan van der - lidmaat Leeuwarderadeel, 1690
 • Marnstra, Johannes - Franeker, trouw 1710
 • Martens, Eelke (of Eeble) - Oosterlittens 1655-1670; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Martens, Jan - Hennaarderadeel, doop (1658-1669)
 • Martens, Jan - Hennaarderadeel, trouw 1650
 • Martens, Jurjen - lidmaat Ferwerderadeel, 1688
 • Martens, Thomas - burger Franeker 1601
 • Mathaeus, Marten - Leeuwarden, trouw 1657
 • Maus, Dokkum begraaf .
 • Mederhuis, Hansonius - Franeker, trouw 1677
 • Mederhus, Hansonius - Franeker, trouw 1677
 • Meer, Ananias Cornelis van der - burger Franeker 1657
 • Meer, Ananias van der - Ferwerderadeel, trouw 1673
 • Meer, Hart Durks van der - Tietjerksteradeel, doop (1780-1782)
 • Meer, J.O. van der - LC 17011778 Oostermeer
 • Meer, Pieter Hessels van der - lidmaat Westdongeradeel, 1728
 • Meer, Pijter Hessels van der - Leeuwarderadeel, trouw 1718
 • Meer, Pyter Hessels van der - Leeuwarderadeel, doop (1719)
 • Meer, Pyter Hessels van der - Westdongeradeel, trouw 1718
 • Meijer, Ernst Geerts - Utingeradeel, doop (1664)
 • Meilandt/Millant, Zacharias - Hennaarderadeel, trouw 1718; Rien 1715-1755, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Mejon, Meindert - Bozum 1703-1714; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Mennes, Foecke - lidmaat Ferwerderadeel, 1669
 • Mensonides/Minsonides, Sibrandus/Sijbrandus - Wonseradeel, doop (1729-1738)
 • Merck, Christiaen van der - Franeker, trouw 1698
 • Merk, Christiaan van der - Leeuwarderadeel, trouw 1689
 • Mertens, Alexander Samuel Cornelis - lidmaat Menaldumadeel, 1829
 • Mets, Sibrandus - Menaldumadeel, trouw 1703
 • Metz, Hans - Leeuwarden, trouw 1657
 • Metz, Johannes Sijbrandus - Menaldumadeel, trouw 1733
 • Meulen, Jochem van der - Kollumerland c.a., trouw 1724
 • Meurs, Hubertus - lidmaat Leeuwarderadeel, 1675
 • Meurs, Hubertus van - Leeuwarden, trouw 1675
 • Meurs, Hubertus van - Leeuwarderadeel, trouw 1689
 • Meyer, Ernst Geerts - lidmaat Utingeradeel, 1664
 • Meynb. - Sloten begraaf 1743
 • Meynert - Baarderadeel, doop (1706-1710)
 • Mhoor - LC 11121811 chirurgijn majoor Leeuwarden, Grote Kerkstraat (I 20, de Wildeman)
 • Michiels, Gerrijt - burger Dokkum 1640
 • Michiels, Jacobus - Wonseradeel, trouw 1659
 • Mignon, Meynerdt - lidmaat Dokkum, 1724
 • Milant, Zacharias - Leeuwarden, trouw 1718
 • Milland, Adam Jans - Leeuwarden, trouw 1644
 • Millant, Willem Adams - Leeuwarden, trouw 1667
 • Minden, Bernard van - Hennaarderadeel, trouw 1670; Itens 1670, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Mineon, Paulus - Leeuwarden, trouw 1666
 • Minjon, Meynert - lidmaat Dokkum, 1720
 • Minnen, Coenradus/Conradus van - Oostdongeradeel, doop (1719-1724)
 • Minnen, Conradus van - lidmaat Oostdongeradeel, 1724
 • Minnen, Engel/Engelbertus van - Oostdongeradeel, doop (1694-1702)
 • Minnen, Engel van - lidmaat Oostdongeradeel, 1701
 • Minnes, Foke - Ferwerderadeel, doop (1664-1668)
 • Mircx, Evert - IJlst, trouw 1639
 • Molema, Sirick - lidmaat Schoterland, 1689
 • Molenaar - Menaldumadeel begraaf 1771; LC 27021771 Dronrijp, LC 11011806 † Dronrijp
 • Molenaar, G. - Menaldumadeel begraaf 1789
 • Molenaar, G. - Menaldumadeel kind begraaf 1789
 • Molenaar, M. - Menaldumadeel begraaf tussen november 1766 en december 1773
 • Molenaar, Minse - Leeuwarden, trouw 1764
 • Molenaar, Minso - Menaldumadeel, doop (1765-1770)
 • Molenaar, Nicolaas G. - Dronrijp, procl. Menaldumadeel 1805 (inv.nr. 105, blz. 279)
 • Molsuert, Tyaerdt Feddrix - Franeker, trouw 1608, procl.boek 1627
 • Monclay, Joannes - Leeuwarden, trouw 1641
 • Monsma, Barent - burger Bolsward 1672
 • Monsma, Petrus - Bolsward, trouw 1718
 • Monsma, Willem - Sneek, trouw 1710
 • Mostman, Cornelis - Wymbritseradeel, trouw 1795
 • Mouselin, Wesselus - burger Stavoren 1731
 • Muirling, Jochem Piers - Lemsterland, doop (1695-1697)
 • Mulder, Geert Beerends - LC 03091794 Vrouwen Parochie, LC 21101797 † aldaar
 • Munkel, Hendrik - Bozum 1725-1727; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Munningh, Egbert - lidmaat Westdongeradeel, 1657
 • Munter, Aleff - Sneek, trouw 1730
 • Munter, Alif - Sneek, trouw 1730
 • Muys, Pyter - Leeuwarden, trouw 1703
 • Myon, Meynert - Harlingen, trouw 1700
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Nauta, Dirck - burger Sloten 1700
 • Nauta, Dirk Dirksen - Wymbritseradeel/Sloten, doop (1697-1701)
 • Nauta, Durk - Sloten begraaf 1718
 • Nauta, Hendrik - Barradeel, doop (1763-1767)
 • Nauta, P. - LC 03011778 Jacobi Gebuurte
 • Nauta, Pijter Jansen - Wonseradeel, trouw 1720
 • Nauta, Pytter Hendriks - Bildt, trouw 1738
 • Nauta, Symon - Franeker, doop (1717-1727)
 • Nauta, Thomas Gabbes - Leeuwarden, trouw 1676
 • Nederhof, Gerrijt - burger Dokkum 1673
 • Nederhof, Gerrit - Dokkum, trouw 1673
 • Nederkoorn, Adam - IJlst, trouw 1773
 • Nederkoorn, Adam - Sneek, trouw 1773
 • Neizing, Wybe - Weststellingwerf, trouw 1769
 • Nicolai Mensma, Jacobus - burger Franeker 1640
 • Nicolai, Olfardus, burger Franeker 1628, procl. 1623
 • Nicolai, Watse - Sneek, trouw 1712
 • Nicolai, Wighboldus - Kollumerland c.a., doop (1686-1692)
 • Nicolay, Valerius - Leeuwarden, trouw 1712
 • Nicolzon, Joannes - lidmaat Ferwerderadeel, 1671
 • Nicolzon, Johannes - lidmaat Tietjerksteradeel, 1667
 • Nicolzon, Johannes - Tietjerksteradeel, doop (1670)
 • Nieubuur, Dirk - Huins 1791-1797; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Nieuwenbosch, Jan - Leeuwarderadeel, doop (1756); LC 07101761 Makkum
 • Nijholt, Klaes Klasis - Lemsterland, doop (1690)
 • Nigly, Christiaan - NW Leeuwarden, in de Sacrament-straat: 1762-1768
 • Nitters, Andries - lidmaat Schoterland, 1689
 • Nittert, Andris Johannis - lidmaat Schoterland, 1671
 • Noordenbos, Anne Ulbes - Tietjerksteradeel, doop (1750-1783)
 • Noordenbos, Joannes - Leeuwarden, trouw 1688
 • Noordenbos, Johannes - lidmaat Tietjerksteradeel, 1705
 • Noordenbos, Johannes - Tietjerksteradeel, doop (1693-1709)
 • Noordenbos, - lidmaat Menaldumadeel, 1759
 • Noordenbos, U.J. van Wommels - Hennaarderadeel begraaf 1773
 • Noordenbos, Ulbe - Hennaarderadeel, doop (1790-1794)
 • Noordenbos, Ulbe Johannes - Tietjerksteradeel, doop (1719-1739)
 • Noordenbosch, Homerus - burger Franeker 1662
 • Noordenbosch, Johannes - lidmaat Tietjerksteradeel, 1696
 • Noordenbosch, Johannes - Tietjerksteradeel, trouw 1698
 • Noot, Gerrit - chir. stadhouder, lijkstoet Ernst Casimir 1633
 • Nop, Cornelis - burger Workum 1652
 • Norbruis, Johannes Hendriks - Barradeel, doop (1777)
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Obbereus, Obbe - LC 30031776 Vrouwenbuurt
 • Obermann - LC 05051770 Marssum
 • Oeberius, Jan Braunius - Het Bildt, doop (1804-1810); LC 19121809 St. Anna parochie
 • Oeberius, Oeble - Bildt, trouw 1770
 • Oeberius, Oeble - Het Bildt, doop (1771-1780)
 • Offerbergh, Everardus - Dokkum, trouw 1760
 • Oosterga/Oostergo, Haringius - Leeuwarden, trouw 1678, schuttersgilde 1681
 • Orks, Gerrit - Achtkarspelen, doop (1721-1725)
 • Orks, Gerrit - Achtkarspelen, trouw 1719
 • Osingh, Haringh Gerkes - Leeuwarden, trouw 1681
 • Ostel, Lubbartus Jans - Barradeel, trouw 1671
 • Ostel, Lubbertus Jans - Barradeel, doop (1674-1677)
 • Otterbeeck, Hendrikus - Leeuwarden, trouw 1724
 • Oudeboon, Jaan Gerryts - Bolsward, trouw 1773
 • Owinck, Jan - Dokkum, trouw 1610
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Pal, Rienk van der - Hemelumer Oldeferd, trouw 1712
 • Pars, Arend/Arent - Leeuwarden, trouw 1731; lidmaat Menaldumadeel, 1735; SDF 1761
 • Pars, Arent - Tietjerksteradeel, trouw 1753
 • Pars, Dirk - Baarderadeel, trouw 1762; NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 18 aug. 1757, op de hoek van de Toorn-straat: bij de L. Vrouwen poort: 1762-1794; LC 07041804 † Leeuwarden; schuttersgilde 1762, 1765
 • Pars, Dirk - Leeuwarden, trouw 1762; SDF 1804 Leeuwarden
 • Petersz., IJsbrandt - Franeker 1623 procl.
 • Petrus, Jouke - Leeuwarden 1657 schuttersgilde
 • Peitsma, Dominicus - burger Franeker 1679
 • Petersen, Hendrik Fredrik - Leeuwarden, trouw 1742
 • Pettinga, Geert/Gerardus - Leeuwarden, trouw 1759, 1763; NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 9 mei 1759, bij de Duco-Martena piep: 1762-1763, bij de Meervis-banken: 1768-1788, bij 't Hof over de Signorie: mei 1789-1794
 • Phalentyn - burger Workum 1650
 • Philippus, Johannes - Dokkum, trouw 1664
 • Phitsinger, J.A. - LC 11101800 chirurgijn majoor Marsum
 • Piebis, Ime - burger Workum 1655
 • Piers, Jochem - Lemsterland, doop (1693)
 • Piersma, Jacob - Leeuwarden, trouw 1719
 • Piersma, Tiberius - Leeuwarden, trouw 1727
 • Pieter - Hemelumer Oldeferd, doop (1717-1724)
 • Pieters, Evert - burger Sneek 1599
 • Pieters, Heere - lidmaat Haskerland, 1684
 • Pieters, Heute/Hoite - Dokkum, trouw 1643
 • Pieters, Pieter - burger Sneek 1579
 • Pieters, Ruird - Leeuwarden, trouw 1647
 • Pieters, Sycke - lidmaat Oostdongeradeel, 1658
 • Pieterson, Godfrid - Leeuwarden, trouw 1702
 • Pieterszn, Evert - burger Sneek 1586
 • Pietter - Hennaarderadeel, doop (1655)
 • Pijters, Buwe - Dokkum, trouw 1692
 • Pijtters, Theunis - Wonseradeel, trouw 1666
 • Piters, Gerrit - lidmaatc Bolsward 1661
 • Piters, Lucas - Bolsward, trouw 1674
 • Piters, Tonis - Bolsward, trouw 1666
 • Plaster, Harmen - Leeuwarden, trouw 1675
 • Pluim, Pieter - NW Leeuwarden, over de Koorn-merkt: 1762-1768
 • Pol, Nicolaus ten - lidmaat Haskerland, 1699
 • Poort, Tieerd Clases - Harlingen, doop (1724)
 • Popta, Hermannus - lidmaat Weststellingwerf, 1722
 • Popta, Homme Gerrits - Wonseradeel, trouw 1747
 • Popta, Jacob - Wonseradeel, doop (1715-1726)
 • Popta, Jacob - Wonseradeel, trouw 1715
 • Post, Jan Jans - Leeuwarden, trouw 1613, afgezet als stadschirurgijn 1634
 • Post, Tierck/Tjerk ten - Leeuwarden, trouw 1657, schuttersgilde 1656, 1657
 • Posthuma - LC 17041773 apotheker en chirurgijn Makkum
 • Posthuma, Nicolaas - Dokkum, trouw 1783
 • Posthumus, G. - LC 18091779 Zurhuisterveen[!]
 • Posthumus, Gerryt Jansen - lidmaat Tietjerksteradeel, 1690
 • Posthumus, Henricus - Oude Bildtzijl 1722 test.
 • Posthumus, Hyle - Tietjerksteradeel, doop (1751-1754)
 • Posthumus, Johannes - lidmaat Opsterland, 1739
 • Posthumus, Johannes - Opsterland begraaf 1767
 • Posthumus, Johannes - Opsterland, doop (1749-1752)
 • Posthumus, Niklaas Gerardus - Opsterland, trouw 1783
 • Posthumus, S. Symens - lidmaat Tietjerksteradeel, 1707
 • Posthumus, Sijmen - lidmaat Opsterland, 1781
 • Posthumus, Symon - Oosterlittens 1720; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Postmus, Henricus - Bildt, trouw 1724
 • Postumus, Thomas - Baarderadeel, doop (1716)
 • Potter, Andraeas Jodoci - Workum, trouw 1661, 1694
 • Potter, Andreas Jodoci - Leeuwarden, trouw 1661 (dezelfde als de vorige; chirurgijn te Workum)
 • Potter, Jodocus - Franeker, trouw 1694 (Mr. chirurgijn te IJlst; zoon van Andreas)
 • Potter, Jodocus Andreas' - Workum 1685, 1694
 • Potter, Jodocus Gerrits - Workum begraaf 1746
 • Potter, Jodocus Gerrits - Workum kind begraaf 1746 (dezelfde als de vorige; chirurgijn te Workum; kleinzoon van Andreas)
 • Poutsma, Tammerus/Tammius - lidmaat Leeuwarderadeel, 1792; Jorwerd 1794-1799, Chirurgijnen Littinseradiel; LC 20091800 Wirdum
 • Pouwels, Focke - Bolsward, trouw 1655
 • Pybes, Hebbe - burger Sloten 1634
 • Pyters, Bartele - lidmaat Ferwerderadeel, 1749
 • Pyters, Heere - Haskerland, doop (1684-1696)
 • Pyters, Heere - Haskerland, trouw 1683
 • Pyters, Hero - Leeuwarden, trouw 1683
 • Pyters, Hessel - Oosterlittens 1676-1709; Chirurgijnen Littinseradiel
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Quetsius - SDF 1767, LC 09091767 [Friesland?]

  ◊ ◊ ◊

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Raarda, Pieter Freercks - burger Sneek 1671
 • Radelo, Johan Peter - Franeker, trouw 1740
 • Radijs, Hendrik - Jorwerd 1807-1824; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Radijs, Remmelt - Leeuwarden, trouw 1805
 • Rahtlau, Johan Peter - Franeker, trouw 1740
 • Ram, Claas - lidmaat Achtkarspelen, 1727
 • Ram, N. - lidmaat Achtkarspelen, 1741
 • Ram, Niclaas - Achtkarspelen, trouw 1720
 • Ram, Peter - Leeuwarden, trouw 1740
 • Ram, Peter - lidmaat Tietjerksteradeel, 1761
 • Ram, Peter - Tietjerksteradeel, trouw 1740
 • Ram, Petrus - lidmaat Tietjerksteradeel, 1722
 • Ram, Pyter - Tietjerksteradeel, doop (1724-1733)
 • Ram, Pytter - Achtkarspelen, trouw 1723
 • Ram, Rijckman - lidmaat Tietjerksteradeel, 1697
 • Ranou, Willem van - Franeker, doop (1702)
 • Ranouw, Willem van - Franeker, trouw 1700
 • Ras, Jaspar - Leeuwarden, trouw 1671
 • Ras, Jasper - Leeuwarden, trouw 1688
 • Reen, Ype Jacobs - chirurgijn te Winsum, procl. Menaldumadeel 9-6-1806
 • Reilofs, Jan - Leeuwarden, trouw 1626
 • Reinalda, Augustinus - Leeuwarden, trouw 1674
 • Reinalda, Jelle Ages/Agges - Franeker, doop (1687-1698)
 • Reinalda, Jelle Agges - Bolsward, trouw 1685
 • Reinalda, Jelle Agges - Franeker, trouw 1685
 • Reinharda, Zacharias - Leeuwarden, trouw 1648
 • Reitsma, Dominicus - Dokkum, trouw 1682
 • Reitsma, Dominicus/Douwe - Franeker, doop (1682-1691)
 • Reitsma, Dominicus - Franeker, trouw 1682
 • Reitsma, Douwe Jans - lidmaat Westdongeradeel, 1681
 • Reitsma, Douwe Jans - Westdongeradeel, doop (1679-1693)
 • Reitsma, Douwe - lidmaat Westdongeradeel, 1679
 • Reus, Jan de - Harlingen, doop (1736-1741); LC 29081789 † Harlingen, old burger colonel en meester chirurgijn
 • Rever, Johannes - Leeuwarden, trouw 1705
 • Reynalda, Saecke Saecklis - Westdongeradeel, trouw 1643
 • Reynarda, Gerryt - Ferwerderadeel, trouw 1673
 • Riedhorst, Jacobus - Barradeel, trouw 1753
 • Riemersma, Gerrit Pieters - Bolsward, trouw 1669
 • Riemersma, Gerryt - Bolsward, trouw 1669
 • Rienks/Rienx, Sicke/Sikke - SDF 1713 Oosterwierum; Baarderadeel, doop (1735-1741)
 • Rijnja, Jacobus - Hemelumer Oldeferd, doop (1710)
 • Rijpanus, Dominicus - Dokkum, doop (1648)
 • Rinia, Auke - Sneek, trouw 1730
 • Rinia, Fedde - Gaasterland, doop (1754-1776); SDF 1783 Balk; LC 08091781 Balk: chirurgus knegt nodig
 • Rinia, Fedde - Hemelumer Oldeferd, trouw 1760
 • Rinia, Fedde - Sloten kind begraaf 1754
 • Rinia, Jan - lidmaat Haskerland, 1743
 • Riniers, Jan - burger Sloten 1721
 • Rinket, Johannes Esaias - Doniawerstal, trouw 1696
 • Ripanus, Dominicus - lidmaat Dokkum, 1648
 • Ripperbant, Dirck - Sneek, trouw 1672
 • Rippers, Enoch Pitters van - Harlingen, trouw 1693
 • Risemius, Dominicus - Franeker, hypotheek 16.. inv.nr. 295, 296 fol. 84 resp. 423; 3 nov. 1648 te betalen aan Joannes van Ceulen drogist te Amsterdam 411 Car.gld. "ter saecke genotene drogerijen en medicamenten"
 • Ritsers, Tjeert - lidmaat Ferwerderadeel, 1695
 • Robyns, Pytter - Hennaarderadeel, doop (1723-1725)
 • Roelants, Hiskias - Franeker, trouw 1696
 • Roelants, Levinus Udonis - Leeuwarden, trouw 1661; Anjum; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Roelofs, Claes/Klaas - Barradeel, trouw 1785; SDF 1795 chirurgijn majoor
 • Roelofs, Jan - Leeuwarden, trouw 1639
 • Roenner/Roennerts/Roner, Niclaes - Westdongeradeel, doop (1682-1688)
 • Rofhack, Carel Diderik - Leeuwarden, trouw 1790
 • Rolwaegen/Rolwagen, Meuis/Mevis Salvis - Bolsward, trouw 1658, 1659
 • Rolwagen, Saluis/Salvis/Salvius Meuis/Mevis - Bolsward, trouw 1668, weeshuisvoogd 1689, 1694
 • Romanus, Henricus Christi - Stavoren 1691
 • Romar, Jan - Franeker, trouw 1782
 • Römer, Johan Arnold - Idaarderadeel, trouw 1795
 • Romkes, Hendrik - Oosterwierum 1704; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Ronda, Hajo Gerbrants - Franekeradeel, trouw 1687
 • Ronner, Henderik te Buitenpost - Kollumerland begraaf 1734
 • Ronner, Hendrik - Achtkarspelen, trouw 1725
 • Ronner, Hindrik - Achtkarspelen, trouw 1748
 • Ronner, Nicolaus - lidmaat Westdongeradeel, 1682
 • Roordahuys, Hendrick Jansen - Leeuwarden, trouw 1692
 • Rooswinkel, Wynand - Dokkum, trouw 1678
 • Rosier, Johannes - lidmaat Oostdongeradeel, 1772, 1775
 • Rosier/Rozier, Johannes - Oostdongeradeel, doop (1778-1805)
 • Rosier, S. - Westdongeradeel, doop (1746-1751)
 • Rotsma, Evert Theunis - lidmaat Achtkarspelen, 1671
 • Rouckema, Honorius - vgl. S. Zijlstra Fr. stud.
 • Rouckema, Roeloff - Leeuwarden, trouw 1693; ZWhoek Oosterstraat
 • Rouckema, Wopcke - Dokkum, trouw 1655
 • Rouconides, Rouca - lidmaat Haskerland, 1732
 • Rounner, Nicolaus - lidmaat Westdongeradeel, 1681
 • Ruegs, Casper - Jorwerd 1755-1773; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Ruirds, Anske - Idaarderadeel, trouw 1737
 • Ruivenhof, Jan - Kollumerland c.a., doop (1681)
 • Ruiwenhoff, Jacob - lidmaat Kollumerland, 1680
 • Runner, Hendrik/Hindrik - Achtkarspelen, doop (1729-1742); lidmaat Achtkarspelen, 1740-1754
 • Rynje, Jan - Sloten, trouw 1726
 • Rytma, Cornelis - lidmaat Opsterland, 1779
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Saeckes, Claes - Wonseradeel, trouw 1665
 • Salvis - Lutkewierum 1665, Rien ca. 1665; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Samplonius, Hesselus F. - lidmaat Westdongeradeel, 1721
 • Samuelis, Jacobus - Hemelumer Oldeferd, doop (1645-1648)
 • Samuels, Wijtse - Ferwerderadeel, doop (1724)
 • Sannes, Simke - Doniawerstal, trouw 1750
 • Santema, Gabe Dircks - Leeuwarden, trouw 1698
 • Santema, Gabriel - lidmaat Ferwerderadeel, 1707-1713; lidmaat Oostdongeradeel, 1734
 • Sara moei - "mesterisse" (= chirurgijn?) lidmaat Schoterland, 1664
 • Saskers, Jacob - Leeuwarden, trouw 1619
 • Sassen, Berrard - lidmaat Schoterland, 1736
 • Sayer, Lucas de - Leeuwarden, trouw 1681
 • Schaap, Willem - Weststellingwerf, trouw 1711
 • Scheerhage, Theodorus - Franeker, trouw 1716
 • Scheerhagen, Theodorus - Franeker, trouw 1716
 • Scheffer, Jean Jaques - Leeuwarden, trouw 1795
 • Schelsma, Benne - lidmaat Kollumerland, 1693
 • Schelsma, Doye Bennes - Kollumerland c.a., doop (1721-1725)
 • Scheltema, Schelte - Menaldumadeel, doop (1769-1777)
 • Scheltema, Schelte Pijters - Menaldumadeel, trouw 1765
 • Scheltes, Gerryt - Leeuwarden, trouw 1705
 • Scheltinga, Dirk - Leeuwarden, trouw 1709
 • Scheltinga, Jacobus - Leeuwarden, trouw 1694
 • Scheltinga, Jacobus - lidmaat Ferwerderadeel, 1696
 • Scheltinga, Theodorus - Ameland, doop (1714)
 • Scheltzma, Benne - lidmaat Kollumerland, 1702
 • Schelzma, Benne Doijes - Kollumerland c.a., doop (1693-1703)
 • Schenckel, Bonier Hendricks - Barradeel, trouw 1650
 • Schenckel, Joost - burger Bolsward 1631
 • Schenerins/[Schenerius?], Huibert - Sneek, doop (1728)
 • Schermer, J.D. - LC 04121793 Joure
 • Schichmeyer, Hans Jurriens - lidmaat Menaldumadeel, 1688
 • Schickmeijer/Schickmeyer, Hans Juriens - Barradeel, doop (1685-1689)
 • Schilstra, Hessel Jonker - Lutkewieum vó&oacuye;r 1804; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Schluter, Joannes Rudolphus - Leeuwarden, doop (1806)
 • Scholten, Carl - Harlingen, doop (1784)
 • Scholts, Barnart - Sneek, trouw 1667
 • Schonenburg, Pieter - lidmaat Menaldumadeel, 1693; Menaldumadeel, doop (1697-1703)
 • Schonenburg, Pitter - Harlingen, trouw 1692
 • Schonenburgh/Schoonenburg/Schoonenburgh, Johannes - Dantumadeel, doop (1682-1686); Rinsumageest 1683 procl.
 • Schonenburgh, Pytter - Harlingen, trouw 1692
 • Schoonebeck/Schonebeek, Jan - Harlingen, doop (1717-1724)
 • Schoonhoven - St. Jacobiparochie; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Schotanus, Bernard - Hennaarderadeel, trouw 1681
 • Schotanus, Bernard - Hennaarderadeel, trouw 1753
 • Schotanus, Bernhardus - Hennaarderadeel, doop (1685-1689)
 • Schotanus, Douwe Bernhardus - Hennaarderadeel, trouw 1713
 • Schotanus, Douwe - Hennaarderadeel, doop (1714-1755)
 • Schotanus, Lieuwe - Franeker, trouw 1667, hypotheek (1655-1660) fol. 183v
 • Schouten, Barnardus - Sneek, trouw 1667
 • Schouten, Claes - Leeuwarden, trouw 1661
 • Schouten, - lidmaat Menaldumadeel, 1658
 • Schouten, Sibrant - Leeuwarden, trouw 1656
 • Schouwen, Sibrandus - Leeuwarden, trouw 1678
 • Schouwen, Sibrandus - Leeuwarden, trouw 1681
 • Schouwen, Sybrandus Warneri - Sneek, trouw 1665
 • Schreuder, C. - LC 14041804 Leeuwarden, LC 05051804 Korfmakers pyp
 • Schultz, August W. - lidmaat Schiermonnikoog, 1807
 • Schultz, Matthias - en vroedmeester lidmaat Tietjerksteradeel, 1822
 • Schultze, D.W. - Stavoren res.boek 1796; LC 26061810 van Stavoren naar Anjum
 • Schultze, August Wilhem - lidmaat Schiermonnikoog, 1763-1787; Schiermonnikoog, doop (1772-1777)
 • Schurer, Johannes/Johannis - Franeker, trouw 1761, 1771; SDF 1809 chirurgijn en pedel der academie; LC 12051809 † Franeker
 • Schuring, Claes - Leeuwarden, trouw 1611
 • Schwencke, Gottfried - Franeker, trouw 1784; Oosterlittens 1785, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Sevenaer/Sevenar, Pieter/Pytter van - Sneek, trouw 1675
 • Siboaldy, Junius - Sneek, trouw 1651
 • Sibrandi/Sibrandts, Augustinus - burger Franeker 1617, procl. 1632
 • Sibrandt - Harlingen 1618
 • Sibrantszn., Cornelis - Dokkum res.boek admiraliteit 1599, 1601
 • Sibrens, Ysack - Leeuwarden, trouw 1682
 • Siccama, Sibrand - Wonseradeel, trouw 1708
 • Siccama, Sibrandi - Wymbritseradeel, doop (1666)
 • Siccama, Theotardus - Leeuwarden, trouw 1672
 • Sickmeyer, Hans - burger Sloten 1679
 • Sickmeyer, Hans Jurriens - Menaldumadeel, doop (1691)
 • Sickmeyer, Hans - Leeuwarden, trouw 1679
 • Sidonides, Jan - Dronrijp, procl. Menaldumadeel 1750
 • Sierxma, Abbe - Leeuwarden, trouw 1713
 • Sijbrandi, Mense Sijbrandi - Wonseradeel, trouw 1692
 • Sijbrandi, Mense - Wonseradeel, trouw 1692
 • Sijbrands, Cornelis - burger Dokkum 1596
 • Sijlstra, Rein Douwes - Franeker, trouw 1734
 • Silva, Baucke - Leeuwarden, trouw 1651
 • Simens/Symons, Evert - Dokkum 1586 procl.
 • Simons, Dirck - Leeuwarden, trouw 1636
 • Simons, Harmen - Leeuwarden, trouw 1620
 • Sioerds, Joute - Franeker, trouw 1664
 • Sioerdts, Joute - Franeker, trouw 1664
 • Sipkes, Uylke - Sloten, trouw 1689
 • Sipma, Isaac Jansen - Dokkum, trouw 1670
 • Sipma, Isac Jansen - Dokkum, trouw 1673
 • Sipma, Jan - Dokkum, trouw 1706
 • Sipta, Douwe Clasen - Baarderadeel, trouw 1675
 • Sipta, Douwe Clazen - lidmaat Baarderadeel, 1676
 • Sitses, Aucke - lidmaat Menaldumadeel, 1686
 • Sjoerds, Joute - Bozum 1673-1703; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Sjoucke - Ferwerderadeel, doop (1676-1677)
 • Sloten, Douwe Heeres van - Wonseradeel, trouw 1731
 • Sloten, Douwe van - Wonseradeel, doop (1732-1737)
 • Sloten, Jan Tammes van - Westdongeradeel, trouw 1762
 • Sloten, Jan van - Westdongeradeel, doop (1763); lidmaat Westdongeradeel, 1767
 • Sluis, Cornelis Pytters - Terhorne 1689 hypoth.boek Hemelumer Oldephert en Noordwolde
 • Sluys, Cornelis - burger Sloten 1695
 • Smals, Hermannus - Opsterland, doop (1771); lidmaat Opsterland, 1780; LC 07111807 † Gordyk 3 november
 • Smedingh, Gerlof Aebis - Dokkum, trouw 1676
 • Smit, Harmen - chirurgijn en vroedsman lidmaat Tietjerksteradeel, 1809-1812
 • Sneidelaer, Jacob - Leeuwarden, trouw 1695
 • Snip, Franciscus - Dokkum, trouw 1674
 • Snip, Frans - Leeuwarden, trouw 1674
 • Soet, Nicolaas - lidmaat Baarderadeel, 1807
 • Sopingius, Adolphus - Tzummarum 1684, nedergerecht Barradeel, weesboek, inv.nr. 73, fol. 343
 • Spoor, Rijk - Baarderadeel, doop (1785)
 • Staphortius - Rinsumageest 1704, nedergerecht Dantumadeel inv.nr. 76 folio 98
 • Steege, Jacobus van der - Leeuwarden, trouw 1770
 • Steensma, R. - LC 05091801 Witmarsum
 • Steenstra, Hylke Jans - Sneek, trouw 1770; SDF 1771 Sneek; LC 08081801 † Sneek 4 augustus, 85 j.
 • Steffens/Steffers, Jacobus Hendrikus - Leeuwarden, trouw 1773; NW Leeuwarden, op 't Aarden Waltje: 1773, bij de Waag: mei 1774, bij de Ketting-brug: 1775-1777
 • Stein, Jan Christiaens - lidmaat Kollumerland, 1691
 • Stein, Joseph - LC 24041784 Roordahuisum
 • Steinvorden, Ciprianus - Sneek, trouw 1708
 • Stellingwerff, Hendrick Jansen - Hennaarderadeel, doop (1688)
 • Stelwagen, Bauke Johannes - lidmaat Leeuwarderadeel, 1801
 • Stelwagen, Durk - lidmaat Westdongeradeel, 1812
 • Stelwagen, Hendrik - Ferwerderadeel, doop (1780-1791); lidmaat Ferwerderadeel, 1784
 • Stelwagen, Hendrik - Ferwerderadeel, trouw 1777
 • Stelwagen, Hendrik - Leeuwarden, trouw 1777
 • Stelwagen, Johannes Jacobs - Workum, trouw 1797
 • Stelwagen, Johannes Jacobus - LC 15111806 † Holwert
 • Stelwagen, Leendert - Dokkum, trouw 1790
 • Stelwagen, Leendert Johannes Jacobus - Dokkum, doop (1771-1774)
 • Stelwagen, Leenert - Leeuwarden, trouw 1770
 • Stelwagen, Lenert - SDF 1738 Holwerd
 • Sterck, Baltus - Bolsward, trouw 1686
 • Sterck, Baltus - Bolsward, trouw 1687
 • Steyn, Barent - Dokkum, trouw 1662
 • Steyn, Jan Janssen - Harlingen, trouw 1626
 • Stienstra, Goslingh Alberts - Harlingen, trouw 1666
 • Stienvorden, Ciprianus - Sneek, trouw 1708
 • Stillinghuys, Hendrick Janse - Oosterend 1684-1688; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Stip, Eberhard Rudolf - Harlingen, doop (1749)
 • Stoffels, Stoffel - Leeuwarden, trouw 1614
 • Stolts, Gerryt Caspers - Dokkum procl. 1588, 1590
 • Stonebrinck, Henricus Joannis - Bildt, trouw 1682
 • Strader, - Leeuwarden kind begraaf 1735
 • Streuder/Struder, Jan/Johan Willem - NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 9 juni 1777, in de Nieuwesteeg: 1779-1790, in de Bagyne-straat 1791-1794; LC 04091773 (Stueder[!]), 02101773 (Struder) Marssum; Leeuwarden, decreetboek 1789, Bagijnestraat [thans nr. 63]


  Op 15 juli 1789 is door chirurgijn Jan Willem Streuder 664 goudgulden geboden op en vervolgens gekocht het huis van Sytske Wagenaar, weduwe van Adrianus Jellema; vgl. decreetboek blz. 189-194. Aangezien de "huisinge met merkelijke schulden is beswaard, die betaald moeten worden, dog waartoe geen ander middel is, als door verkopinge ... heeft men tot drie diverse tijden over de hoofdkerk en 't gerechte deeser stede doen proclameren ...". Het betrof een "hegte en wel gereguleerde huisinge en daaragter sijnde ruime plaats en bleekveld, staande en gelegen in de Bagijnestraat te Leeuwarden, thans bij de meester schoenmaker J[illert] Jellema bewoond ... hebbende tot naastlegers de raadsheer I. van Idsinga ten Westen en Noorden, de vroedsman [Pieter] Westra nomine uxoris, met een mandeelige muur en goot ten Oosten en de straat ten Zuiden". Vgl. Leeuwarder Courant 15-07-1789; op 08-08-1772 werd de locatie omschreven met "'t tweede huis van 't Bagyne pypke".
  Op 30 mei 1778 stond de volgende aankondiging in de Leeuwarder Courant. "J.W. Struder als Meester Chirurgyn, Medecyne Practicus &c. en de Vrouw als Vroedvrouw eenige jaaren te Marsum gefungeert hebbende, doen met deezen bekent maaken, als dat zy te rade geworden zyn, om met der woon na Leeuwarden te gaan woonen, alwaar zy tegenwoordig in de Nieuwesteeg woonen, om met voorneemen haare Kunst te offenen voor elk en ygelyk die haar benodigt, en met hunne gunste believen te vereeren, neeme de vryheit om haar zeer onderdaanigst te recommandeeren in yders goedgunstige genegenheit, belove zeer goede, getrouwe en civylle behandeling, nametlyk de man in allen deele de chirurgy aangaande &c. en de vrouw als geëxamineerde vroedvrouw."
  Twee jaar later, op 17 april 1790: "J.W. Ströder meester chirurgyn doet door deezen bekend maken, als dat hy voort na den 20 April uit de Nieuwesteeg in de Bagynestraat gaat woonen, het 2de huis van de Wester Kerk, Oostzyde; hy maakt ook goede breukbanden voor kleine en groote breuken, voor mannen, vrouwen en kinderen; ymand met zyn gunst hem gelieft te vereeren of gedient gelieft te weeten, belooft goede en civiele behandeling, en recommandeert zich in yders gunst."
  Echtgenote Rinske Arents Fontein overleed op 11 juni 1800; LC 14-06. Zij was op 14 augustus 1768 in Leeuwarden gedoopt, en aldaar in de Westerkerk op 25 december 1785 getrouwd met Johannes Wilhelmus Struder. Jan Willem Struider[!] was in 1769 lidmaat geworden, ingekomen van Groningen; op 21 maart 1770 waren hij en zijn toenmalige vrouw Eva Doopmans vertrokken naar Marssum, vanwaar zij op 11 december 1778 weer ingekomen zijn als lidmaat te Leeuwarden.


 • Suurmans, Wouter - Wonseradeel, trouw 1761
 • Swalue/Swalve, Menno Ant(h)onius - Het Bildt, doop (1803); LC 22061802 St. Jacobi Parochie
 • Swart, Symon - LC 05101799 Ferwerd
 • Swart, Wierd de - Het Bildt, doop (1796)
 • Swartjen, Lykle Cornelis - Schoterland, trouw 1685
 • Swerms/Swermz, Wigerus S. - Bolsward, trouw 1759; SDF 1773 Bolsward; LC 24041773 † Bolsward
 • Swichhuysen/Swighuisen/Swighuizen, Egbartus/Egbertus (van) - lidmaat Achtkarspelen, 1713; Achtkarspelen/Ferwerderadeel, doop (1713-1718)
 • Swichthuijsen, Anthonius - Doniawerstal, trouw 1711
 • Swichuysen, Anthony - lidmaat Achtkarspelen, 1714; Achtkarspelen, doop (1715)
 • Swighuisen, Anthonius - Leeuwarden, trouw 1681
 • Swighuysen, Egbertus - Leeuwarden, trouw 1710
 • Sybersma, Thomas Heronis - Bildt, trouw 1647
 • Sybersma, Thomas Heronis - Harlingen, trouw 1647
 • Sybes, Kornelus - Dokkum, trouw 1712
 • Syboaldy, Junius - Sneek, trouw 1651
 • Sybrandts, Augustinus - burger Franeker 1628
 • Sybrants, Jan - burger Sneek 1609
 • Symen - lidmaat Achtkarspelen, 1651
 • Symens, Claes - burger Sloten 1667
 • Symens, Dirck - Franeker, trouw 1668
 • Symens, Hendrik - Tietjerksteradeel, doop (1734-1737)
 • Symens, Joannes - Leeuwarden, trouw 1672
 • Symens, Joannes - Leeuwarden, trouw 1679
 • Symons, Ene Sybren - Menaldumadeel, recesboek 1806 fol. 129/130
 • Symons, Joannes - lidmaat Haskerland, 1671; Haskerland, doop (1681-1690)
 • Symons, Johannes - Schoterland, trouw 1673
 • Sytjes/Sytses, Aucke - lidmaat Menaldumadeel, 1665; Menaldumadeel, doop (1666-1676)
 • Sytses, Aucke - Franeker, doop (1725-1737)
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Tadama, Johannis - Dokkum, trouw 1727
 • Tadema, Johannes - lidmaat Dokkum, 1728
 • Tadema, Sjoerd - Wonseradeel, trouw 1733
 • Takes, Jiles - Leeuwarden, trouw 1638
 • Tammenga/Tamminga, Gellius - Franeker, trouw 1758; LC 29011783 Franeker, LC 02071794 † Franeker
 • Tania/Tanja, Ulrich/Ulrick - Het Bildt, doop (1694-1708)
 • Tania, Ulrich - Franeker, trouw 1702
 • Tania, Ulricus - Leeuwarden, trouw 1681
 • Tania/Tanja, Ulrich/Ulricus Sibrandi - Bildt, trouw 1702; St. Annaparochie; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Tanja, Uldrich - Bildt, trouw 1681
 • Tarde, Balthasar - Leeuwarden, trouw 1700
 • Teller, Andries - lidmaat Baarderadeel, 1769; Baarderadeel, doop (1770); burger Bolsward 1774; LC 26101771 Oosterlittens; Oosterlittens 1770-1772, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Temming, Andries - Wonseradeel, trouw 1735
 • Tenckinck, Egbert - Leeuwarden, doop (1693)
 • Tenckinck, Egbertus - oud chirurgijn-majoor lidmaat Idaarderadeel, 1737
 • Tentonck, Egbert - Leeuwarden, trouw 1687
 • Teunes, Cornelis - burger Dokkum 1611
 • Teunis, Ewert - Leeuwarden, trouw 1669
 • Teyes, Alle - Utingeradeel, trouw 1756, doop (1758-1770); SDF 1764 Oldeboorn
 • Teytsma, Augustinus - Leeuwarden, trouw 1674
 • Teytsna, Romke - Leeuwarden, trouw 1726
 • Th., Johannes - Ooststellingwerf, doop (1733-1735)
 • Theunis, Evert - lidmaat Achtkarspelen, 1684
 • Theunis, Meinardus - Harlingen, trouw 1672
 • Thijssens, Court - Weststellingwerf, doop (1755-1759)
 • Thomae, Thomas Meljus - Workum, trouw 1731
 • Thunnis, Casper - Leeuwarden, trouw 1623
 • Thuyn, Watse Douwes van der - Leeuwarden, trouw 1676
 • Thuynen, Watso van - Leeuwarden kind begraaf 1690
 • Tiaards, Albert - burger Dokkum 1587
 • Tiallings, Zacharias - Opsterland, doop (1726-1733)
 • Tiebbes, Jacob - lidmaat Aengwirden, 1671
 • Tiercx, Cornelis - Franeker procl. 1641
 • Tiesma/Tiessema/Teisema/Tjesma/Tjessema, Klaas Durks - burger Bolsward 1771; LC 23101773 Bolsward, LC 19051792 Bolsward, agter de Smeeden
 • Tietsma, Romke - Leeuwarden, trouw 1731
 • Timens, Jan Jochums - burger Franeker 1654
 • Tjalings, Johannes - lidmaat Opsterland, 1764
 • Tjalkes, Watze - Jorwerd 1654; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Tjalling - Baarderadeel, doop (1663-1669)
 • Tjallings, Johannes Karsten - Kollumerland c.a., doop (1717-1718)
 • Tjallings, Zacharias - lidmaat Opsterland, 1755
 • Tjeerda, Dirk - lidmaat Kollumerland, 1744-1753
 • Tjeerds, Jasper - Harlingen, trouw 1677
 • Tjeerds, Jasper - Wymbritseradeel, doop (1678)
 • Tjeerds, Sipke - LC 17051800 Workum
 • Tjessema, C. - LC 28111772 Bolsward
 • Tjessema, Dirk - Bolsward, trouw 1783
 • Tjessema, Dirk - lidmaat Menaldumadeel, 1794
 • Tjessema, Durk - Bolsward, trouw 1783
 • Tjessema, Klaas Dirks - Schoterland, trouw 1760
 • Tome, Lolke - Workum, trouw 1777
 • Tome, Tomes - Workum, trouw 1742
 • Tuinhout - dr., chirurgijn? 1803-1807; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Tuininga, Minno Jacobs - Harlingen, trouw 1750
 • Tuininga/Tuninga, Minne Jacobs - Barradeel, doop (1750-1755)
 • Turk, Jan - Leeuwarden, trouw 1771
 • Tyeerd - Menaldumadeel, doop (1683)
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Uberius, Uble - Leeuwarden, trouw 1690
 • Ulhoorn, Berend Willems - Hennaarderadeel, trouw 1760; Rien 1760, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Ursinga, Gerryt Clasen - Harlingen, trouw 1675
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Veen, Eebe Sjoerds van der - lidmaat Smallingerland, 1796
 • Velde, Wijbe Gerbrants van der - Wonseradeel, doop (1759-1762)
 • Velsen, Lambartus - lidmaat Tietjerksteradeel, 1693
 • Velsen, Lambertus van - lidmaat Tietjerksteradeel, 1679
 • Veltsma, Gerrijt - Barradeel, doop (1726)
 • Veno, Gerrijt de - Leeuwarderadeel, trouw 1649
 • Veno, Jelle Gerrijts de - Leeuwarderadeel, trouw 1677
 • Veno, Willem Jelles de - Leeuwarderadeel, doop (1704)
 • Veno, Willem Jelles de - Leeuwarderadeel, trouw 1703
 • Verbeeck, Joost - Sneek, doop (1645-1647)
 • Verboeck, Amelius - Dokkum, trouw 1691
 • Verkerkenaer, Hermannus - lidmaat Baarderadeel, 1646
 • Vespasius, Hermanus - Leeuwarden, trouw 1644
 • Veurman, Evert - Leeuwarden, trouw 1757; SDF 1770, LC 13121760, 17031770 Heerenveen, Wapen van Schoterland
 • Veurman, Jan - Menaldumadeel kind begraaf 1792
 • Videntsma, Menno/Minne/Minno - Franeker, doop (1717-1726)
 • Vinniger, Leonardus - Leeuwarden, trouw 1703
 • Vinsemius, Jacobus - Schoterland, trouw 1687
 • Visser, Georg Ambrosius - Leeuwarden, trouw 1762
 • Vleeringen, Egbertus van - Westdongeradeel, trouw 1666
 • Vlieg, Hesselius - Kollum, doop 1726
 • Vliet, Meynert Daniëls van - NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 16 juni 1735, op 't Vliet 1762-1774, op de Gragts-wal: 1775-1783, op 't Vliet: 1784-1785
 • Vliet, Wybe van - lidmaat Terschelling, 1766
 • Voerman, Evert - Schoterland, trouw 1757
 • Vogel, Salomon de - Workum, trouw 1730
 • Voogelsang, Claes - Franeker, doop (1738)
 • Vos, IJsbrandus Annii - Sneek, trouw 1665
 • Vos, Isbrandus Annii - Sneek, trouw 1665
 • Vos, Isbrandus Anny - Leeuwarden, trouw 1665
 • Vos, Pyter Wytses de - Leeuwarden, trouw 1671
 • Vries, Jan de - SDF 1753 Leeuwarden, 's landschaps operateur en leeraar in de anatomie
 • Vries, Johannes de - Baarderadeel, doop (1744-1746)
 • Vries, Johannes de - Leeuwarden, trouw 1763
 • Vries, Johannes de - NW Leeuwarden, praktiserend vanaf sept. 1752, in de St. Jacobs-straat: 1762-1763, bij de Brol: 1768-1790, [tevens] landschaps en stads operateur en lector in de chirurgie en vroedkunde
 • Vries, Pieter de - Leeuwarden, trouw 1736
 • Vries, Pytter de - Leeuwarden, trouw 1747
 • Vries, Petrus de - NW Leeuwarden, bij Duco-Martena piep: 1762
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Waardenburg, Hendrik Dirks - lidmaat Baarderadeel, 1791; NW Leeuwarden, praktiserend vanaf 9 dec. 1789, op de Nieuwestad: 1790; LC 25101806 Franeker
 • Waardenburg, Hendrik - Franeker, trouw 1790
 • Wagt, Jacob van der - Het Bildt, doop (1809)
 • Walter, Hendrick - Leeuwarden, trouw 1682
 • Walton, Tittellus - Leeuwarden, trouw 1753
 • Wangeman/Wangerman, Johan Adolph Christiaan - Leeuwarden, trouw 1767; lidmaat Leeuwarderadeel, 1777; LC 20101781 Ferwert
 • Wartena, Joannes - Leeuwarden, trouw 1704
 • Wassenaar, - lidmaat Rauwerderhem, 1817
 • Wehrman - LC 13061765 dispenseur en chirurgijn van Maria Louisa
 • Weidenaar, Reinder - LC 14041784 Kollum
 • Weijdenaar, Evert Philippus - Dokkum, trouw 1719
 • Wellinckhoff, Andries - Leeuwarden, trouw 1659
 • Wendt, Eyse Janssen - Dokkum, trouw 1656
 • Went, Andries - burger Dokkum 1646
 • Went, Eise - Dokkum, trouw 1666
 • Went, Hans - lidmaat Westdongeradeel, 1656
 • Wenth, Eijse Hanses - burger Dokkum 1656
 • Werf, Abraham Pytters van der - burger IJlst 1748
 • Werf, Abraham Pytters van der - Stavoren procl.boek 1782, 1784
 • Werff, Gerrit van der - Leeuwarden, trouw 1692, 1701
 • Werff, Simon Sickes van der - burger Workum 1753; LC 14101758 † Workum
 • Werff, Sytse Douwis van der - Sneek, trouw 1753
 • Werp, Wybe van der - Weststellingwerf, trouw 1766
 • Wessel - Leeuwarderadeel, doop (1637)
 • Wessels, Keimpe - Leeuwarden, trouw 1710
 • Westerhoven, Antonius - Franekeradeel, doop (1691)
 • Westerhoven, Theunis Geerts - Oosterend 1690; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Westerhuis, Dirk - Schoterland, trouw 1695
 • Westermannus, Albertus Adami - Workum; S. Zijlstra Fr. stud.
 • Westeroven, Teunis Geerts - Hennaarderadeel, trouw 1690
 • Weydner, Leonard/Leonhard Jurriens - lidmaat Tietjerksteradeel, 1671; Tietjerksteradeel, doop (1674-1683)
 • Weyer, Jan - burger Workum 1780; LC 27091794 † Workum
 • Weyman, Evert Jan - Baarderadeel, trouw 1779; Oosterwierum 1772-1796, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Wiaerda, Douwe Simons - Leeuwarden, trouw 1647
 • Wibrants, Gale - Leeuwarden, trouw 1617
 • Wiersma, Matthaeus - lidmaat Ferwerderadeel, 1702-1710
 • Wigersma, Anne - lidmaat Idaarderadeel, 1713
 • Wijk, Pijter van - Wonseradeel, doop (1794)
 • Wijnbergh, Douwe Sibes/Sibis/Sybes - Bolsward, trouw 1658; lidmaat bolsward 1661
 • Wijnius, Nanning - Tietjerksteradeel, trouw 1763
 • Wijntjes, Evert - Dantumadeel, doop (1686-1687)
 • Wijtses, Bronger - burger Dokkum 1641
 • Wilhelmi, Antonius - Leeuwarden, trouw 1615
 • Wilhelmi, Antonius - Leeuwarden, trouw 1622
 • Willems, Jacob - Franeker, doop (1674-1676)
 • Willems, Jan - IJlst, trouw 1658
 • Willichius/Willickius, Casparus - Hennaarderadeel, doop (1700-1705); Oosterend 1700-1710, Chirurgijnen Littinseradiel
 • Winde, Abraham van der - Leeuwarden, trouw 1674
 • Winde, Abraham van der - Dokkum, trouw 1689
 • Winde, Abraham van der - lidmaat Kollumerland, 1683-1689; Kollumerland c.a., doop (1683-1689)
 • Winden, Abraham van der - Workum, trouw 1675
 • Winius, Binnert - Tietjerksteradeel, doop (1803)
 • Winius/Wynius, Nanning - lidmaat Tietjerksteradeel, 1761-1774; Tietjerksteradeel, doop (1764-1785)
 • Winter, Andrys - Dokkum, trouw 1649
 • Wispelweij, N. - Gaasterland, doop (1747-1754)
 • Wittenhuys, Augustinus Jacobs - Leeuwarden, trouw 1600
 • Witter, Hendrik - Schoterland, trouw 1719
 • Witter, Johannes - Leeuwarden, trouw 1706
 • Witter, Johannes - Sneek, trouw 1706
 • Witter, Johannis - Sneek, trouw 1706
 • Woldrinck, Hendrick Alberts - Leeuwarden, trouw 1630
 • Wolters, Gerryt - Leeuwarden, trouw 1617
 • Wynties, Pyter - lidmaat Dantumadeel, 1686
 • Wytzes, Jacob - Franeker 1649 procl.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Ydema, Doeke - Bolsward, trouw 1696
 • Ydema, Meindert - Kollumerland c.a., doop (1761-1763)
 • Ypis, Poulis - Westdongeradeel, trouw 1680
 • Ysnach, Frans Christiaan Smoock van - Leeuwarden, trouw 1674
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 • Zacharias, Joannes - Leeuwarden, trouw 1663
 • Zijlstra, Marten - lidmaat Idaarderadeel, 1807; LC 10011809 Warrega[!]
 • Zijlstra, Reijn Douwes - Barradeel, trouw 1734
 • Zimmerman, Johan Jacob - Ferwerderadeel, doop (1777)
 • Zimpool, Poulus - lidmaat Ferwerderadeel, 1713
 • Zoet, Nicolaas - Jorwerd 1802-1807, Weidum; Chirurgijnen Littinseradiel
 • Zuiermans, Wouter - LC 18011766 Makkum
 • Zwart, Wierd de - Het Bildt, doop (1798-1804); LC 20081808 † St. Anna Parochie

>> begin