>> HOMEpage

Roelof Roukema: Naamlijst chirurgijns Leeuwarden 1550-1800

Nauwkeurige Lijst van alle chir. welke als Mr. geageert hebben sinds oprichting van het gilde; wanneer Mr. geworden en wanneer gestorven; voor zoo verre zulks uit de oude gilde Boeken konden geblijken bijeen gevoegt door Roelof Roukema, 1709 en nogmaals vernieut 1727. - Stukken beh. de gilden. Gem. Archief. Een ander ex. in afschrift extract-memorieboek Magistraat 1602-38 (II). Afgedrukt in De Vrije Fries XXXI (1932), 35-39; aangevuld (o.a. met de hs. aantt. in het exemplaar van het Historisch Centrum Leeuwarden) en
voor internet bewerkt door M.H.H. Engels, juli 2006; aangevuld met alfabetisch register achternamen resp. patronymica, mei 2007.
BB = burgerboek, BBc = burgerboek chirurgijnAnno Christi 1550 den 17 April heeft het Chijrurgijns Gilde binnen Leeuwarden aanvang genoomen en waren diegeene welke het opregteden de navolgende Dartien perzoonen.
1. Jan Bouwens 1550 Overl. 1553 tot Groningen
2. Abbert/Albert Jansen 1550 Overl. 1559--sept. 22
3. Luitjen Jansen 1550 Overl.
4. Jan Van Delden 1550
5. Symen Bursyn 1550
6. Casper Stolts 1550 Overl. 1558--Jan. 6.
7. Jan Pytters 1550
8. Karel Levi 1550 Overl. 1553 voor Mets.
9. Pytter Harmens 1550 Overl. 1553 voor Hesdin.
10. Gijsbert Claazen 1550 Overl. 1558--dec. 26
11. Dirk Pytters 1550 Overl. 1552--aug. 1
12. Vincent Harders 1550
13. Pyter Bronkhorst 1550

De volgende hebben de Proef gedaan:
14. Albert Jans
15. Bonifacius van Dokkum 1554 Overl. 1558--okt. 5
16. Frans Folkerts 1559 O. 1573
17. Hendk. Dirks 1562 Obiit 1575
18. Pieter Jansen 1562 - BBc 1562/00/00 geb. Workum
19. Wybrand Douwes 1562 Obiit 1564 - BBc 1562/10/09
20. Stephanus [Weelinck] 1559
21. Thomas [Sibbesz.] 1562 - BBc 1562/10/20
22. Jacob Jacobs 1562 Obiit 1571
23. Gerrit Minnes 1562 - BBc 1562/12/17
24. Klaas Kan 1ste. 1564 Obiit 1575--dec. 9
25. Wopke [Claes] 1564 Obiit 1577 tot Lier in Emd.
26. Arend Symons 1566 Obiit in den Haag - BBc 1566/00/00 geb. Zutphen
27. Melchior Clasen 1566
28. Joost van Deventer 1567
29. Klaas Willems 1568 - BBc 1569/00/00 geb. Amersfoort
30. Lambert Jans 1568; voogd 1574/5 - BBc 1569/00/00 Lambert Willems geb. Antwerpen
31. Klaas Stoltz 2de 1570 Obiit 1574
32. Jan Pieters Kema/Vema? 1572
33. Pyter Schaagen 1574 Obiit 1576
34. Jan Holthuis/ Jan Henricx? 1577 Obiit 1595--april 28; lijst voogden 1582
35. Pytter Rosema 1577
36. Adriaan Moldzart 1577
37. Willem van Schagen 1580 BB 1569/00/00 met zijn kinderen
38. Kornelis Warnas 1581
39. Frans Blysma 1582
40. Gerrit Stoltz 3de 1582
41. Hendrik Griethuis 1584 Obiit 1593--juli 5; lijst voogden 1590 - BBc 1583 Mr. Henrick Henricxz.
42. Klaas Schuring 1585 Obiit 1616--juni 13, is d'oudste gew.
43. Gillis Gerrits 1586 Obiit 1606--april 30; Actenboek 20 nov. 1601
44. Meile Broersma 1588 Obiit 1596 - BBc 1587/00/00
45. Jacob Vos 1589 Ant. Gasthuis.
46. Klaas Kan 2de 1591 Obiit 1622--april 12, is oudste gew.
47. Jan Kiers 1591 Obiit 1612--febr. 3
48. Ruurd Jans 1592 - BBc 1592/00/00 Riort Janss. geb. Jelsum
49. Frans Drost 1592
50. Gabe Wybrands 1594
51. Dionys Gerrits 1594 Obiit 1599
52. Zymon Moldzart 1595 Obiit 1602--dec.
53. Pyter Wogma 1597
54. Hend. Griethuis 1598 - BBc 1598/00/00 Aug. Jacobs van Wittehuys
55. Aug. Withuis 1599; Augustinus Jacobsz. Wittenhuys x 1600
56. Isb. Hier. Frank 1602 Obiit 1642--dec. 15 (II: 16), M.D. Hofs chir. - Med. doctor. Nieuwe Veldt-Chirurgie door O. F. Hildanus vertaald door Ysbrand Hieronymus Franck genees- en heelmeester te Leeuwarden verschenen 1628 bij Barent Arentsz. boeckvercooper woonende in de Klock-straat te Leeuwarden. - Alb. stud. Franek. 10-5-1625
57. Gijsbert Janzen 1604 Obiit 1608--sept. 4
58. Thomas Dirks 1604 Obiit 1651--febr. 20, is d'oudste gew. - BBc 1604/00/00 geb. Huizum
59. Agaeus Miland 1605 was stadschirurg - BBc 1606/00/00 Agge Agges
60. Coenraad Lammerts 1609 Obiit 1631
61. Gerben Haukema 1609 Overl. 1627--sept. 10 - BBc 1609/00/00 Mr. Gerbren Beernts geb. Huizum
62. Claas Gosses 1611 - BBc 1611/00/00 geb. Oldemarkt
63. Hans Bottes 1612 - BBc 1612/00/00 Mr. Hans Bottes
64. Jan ten Post 1612 Obiit 1636--maart 17; 1634 afgezet als stadschir.
65. Antoni Willems 1613
66. Jacob Pastou 1617 - vgl. BB vóór 1544/06/10 Mr. Jacob Pastouw woonachtig 'op de Weert'
67. Adriaan van Mende 1617 BB 1617/00/00 Adriaen Jacobsz. van Merwede
68. Frans de Vries 1618 Obiit 1620 - BBc 1618/00/00 Frans Friese
69. Lieuwe Jellis 1618 Obiit 1624--okt.
70. Fedrik Faber (II: Fredrik) 1619
71. Wessel Doedes 1620 Obiit 1636--mei 9
72. Jarig Franzen 1622 Obiit 1636--sept. 5 - BBc 1622/00/00 geb. Franeker
73. Jan Sierksma 1623 vgl. Groot Consentboek operateur Jan Goverts Sierxma
74. loh. Lautenbach 1624 Obiit 1649--juli 9, Stads chijrur.
75. Jan Roelofs 1624 Obiit 1632--dec. 3
76. Jan Drost 2de 1626
77. Jasper Jupen 1627
78. Jouke Horreus 1628; x 1628 Ryckien Gerryts dr.: Ds. Petrus te St. Anna
79. Barent Jurriens 1629--febr. 12
80. Hendrik Woldring 1629 Obiit 1656--febr. 12 verdronken
81. Klaas Kan/Con 3de 1632 Obiit 1679--mei 15, Staate Generael Bou en Burgermr. Oudste chirurgien, 1634 stads chir.
82. Ritske Wopkes 1632
83. Kornelis Popma (II: Papma) 1633
84. Dirk Symons 1636
85. Harmen Lammerts (Kerckems?) 1637
86. Gellis Takes Hellinga/Hillinga 1638 Overl. 1656--sept. 3
87. Douwe Wiarda 1638 Obiit 1656 stadschirurgien 1651
88. Otte Dekemans 1639
89. Frans Bruinsvelt 1640 Blokhuis Mr.
90. Sako Reinalda 1641
91. Supriaan [doorgehaald: Fabrink] Tiabbens 1642 Overl. tot Amsterdam.
92. Jan Boorendam 1642
93. Gerrit Millandt 1643
94. Keimpo Gauma 1643 Obiit 1656--aug.
95. Tjerk ten Post 1646 Obiit 1666 stadschirurgijn 1656
96. Adam Milland 1646
97. Roelof Baard 1647 Obiit 1666
98. Ruird Acronius 1647
99. Luitje Schouwen 1648 Overl. 1666
100. Watzo Reen 1649
101. Zymon Witter 1ste 1649 Overl. 1687 is d'oudste gew.
102. Bauke Silvius 1651
103. Gosse Joukes 1651 - BBc 1651/10/21 geb. Beetgum
104. Willem Gerrytz Hoochslagh 1652/1655 Overl. 1656
105. Jacob Erven 1653
106. Pytter Hoek 1656
107. Hend. Lautenbag 1656 Overl. 1697--sept., is d'oudste gew.
108. Jelle Hoek 1657
109. Hans Metz 1657
110. Galenus Egten 1657
111. Meile Indius 1658 Overl. 1666
112. Jouke Horryus (II: Horreus) 1659
113. Kasper van Tongeren 1659
114. Gerryt Barmento (II: Burmento) 1659 Overl. op Tessel
115. Hendrik Hillama 1661
116. Regnerus Briffo 1662
117. Jan Corn. Zundstrand (II: Zuidstrand) 1662 Overl. 1714 is d'oudste gew. stad en weeshuis - BBc 1662/09/30 Jan Cornelis geb. Amsterdam
118. Frans Raasvelt 1664 Overl. 1713 Stads en weeschijrur.
119. Tako Hellinga 1664
120. Melchior Hoek 1667
121. Gabinus Broersma 1668 Overl. 1724
122. Regn. Brandenburg 1670 Overl. 1696
123. Willem Miland 1670 Overl. 1703 A. Gast. Diaconi chij
124. Abraham Horreus 1670
125. Tjaard Siccama 1670
126. Johannis Hellinga 1671 Overl. 1678--okt. 18
127. Jacob Dorenbosch 1671
128. Pytter [doorgehaald: Vis] Vos 1671 - BBc 1671/10/18 Pyter Wytses geb. Harlingen
129. Jasper Ras 1671
130. Jan Linthoff 1673
131. Willem Crans 1673 Overl. 1712 Blokhuischijrurgijn
132. Harmen Gaukema 1673 en Amonitie Mr.
133. Aug. Reinalda 1673 Overl. 1712
134. Adriaan van der Gragt 1675
135. Watzo van Thuinen 1676 Overl. 1726 is d'oudste gew.
136. Gerrit Hanenburg 1676
137. Haring Oosterga 1677 stadschirurg. 1692
138. Johannis Adema 1681
139. Enno Ruurds 1677 Overl. 1739--nov. 26
140. Jacob Eyleman 1681 Overl. 1727 op Schiermonekoog
141. Abram. Assema 1682 Overl. 1717
142. Hendr. Erven 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden
143. Joh. Maagman 1682 Overl. 1712 tot Oudega
144. Joh. Hylkama 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden, Stads Boumr.
145. Evert Haarsma 1683
146. Hotzo van Huisum 1685
147. Bern. Emmenes 1686 Overl. 1692--juni 30 (II: jan. 30), stads diaconi chij.
148. Johannes Hasselaar (II: Haselaar 1687)
149. Joh. Braaksma 1687 vertrokken weete niet waar die gebleven is
150. Johannes [Simons] Witter 2de 1690 Overl. 1728 tot Leeuwarden Lands Vroedm. - BBc 1690/09/22 geb. Wolvega
151. Gerrit Lenegra 1691 Overl. 1719 tot Leeuwarden, Lands Steen Snijder Stads wees churgie.
152. Onias Atsma 1692 Overl. 1731--dec. 26 (II: dec. 2) tot Leeuwarden stads wees chir. 1726
153. Wybrand Heineman 1693 Overl. in Dragten, Lands Stads en gast. - BBc 1693/10/25 geb. Stavoren
154. Roelof Roukema 1693 Overl. 1749--juni 19 tot Leeuwarden stadschir. 1711
155. Pytter Kroese 1698 Overl. 1760 tot Leeuwarden stadschir. 1713-'47
156. Gosse Beukema 1699 Overl. 1724 tot Leeuwarden - BBc 1699/03/09 geb. Ameland (Ballum)
157. Pytter Huidekoper 1699
158. Johans. Witter 3de 1704
159. Watzo Nicolay 1704 Overl. 1741 als Praedicant (II: op Abon in Asia).
160. Jan du Pied 1712 Overl. 1745 tot Leeuwarden.
161. Jacob Gravius 1713 Overl. 1722 [doorgehaald: tot Drenthe]
162. Schelto Fontein 1717 Overl. 1764 tot Drenthe
163. Gerryt Asma 1717 Overl. 1739 tot Leeuwarden.
164. Jacobus Piersma 1718 Overl. 1761 (okt. 20?) tot Leeuwarden.
165. Jacobus Lenegra 1719 Overl. 1746--dec. 20 tot Leeuwarden, Lands Steen snijd.
166. Frans Bekius 1719 Overl. 1726 tot Leeuwarden, Stadschijrurgie
167. Sybrand Jusum 1722 Overl. 1742--mei 18 op Dronrijp.
168. Petrus Pluim 1723
169. Hendk. Otterbeek 1724 Overl. 1750--okt. 5 tot Leeuwarden.
170. Gerryt Croesen (zoon van nr. 155) 1726 Overl. 1752--jan. 3 Stads Chijrurg. 1747
171. Tiberius Piersma 1726 Overl. 1750 tot Leeuwarden
172. Nicolaas Heringa 1727 Overl. 1734 tot Holwert
173. Francois Asma 1728 Overl. 1730 tot Leeuwarden
174. Arent Pars 1731 Overl. 1761--febr. 27 tot Leeuwarden. Stadschirurgijn 1732 Diac. Weeshuis.
175. Meindert D. van Vliet 1735
176. Hor. Ferff 1736 Overl. 1750--juli 2 tot Leeuwarden.
177. Petrus de Vries 1736 Overl. 1762--juli 26 te Leeuwarden Lands Chijrurgie
178. Fredrik Holstein 1738 Lt generael Wagenmr. nu Faandrik in Hollandse dienst.
179. Johannes van den Berg 1740
180. Elias Davids Pinart 1742 Overl. 1747 tot Leeuwarden
181. Symon van der Werff van Wartna 1745 Overl. 1758 te Workum.
182. Johannes de Vries 1752--aug. 22 Lector anatomii stadschijrurgijn 1753-'77 Landsoperateur
183. Johannes Fokkens 1756--sept. 30 Overl. 1768--febr. 15 te Leeuwarden
184. Dirk Pars 1757--okt. 17 Stads Diac. en 2 Weeshuisen Chirurgijn; stadschir. 1761-1796
185. Geert Pettinga 1759--mei 9 Blokhuischijrigijn, 1777-1794 stadschijrurg.
186. Hermannus Bruinsma 1759--nov. 15
187. Christiaan Niggly 1760 overl.

Niet in deze lijst zijn aangegeven de volgende chijrurgijns, die ik nog heb gevonden in Naamwijser der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland enz.
188. Wigerus Alma gevestigd in 1762
189. Lucas Elzinga gevestigd in 1773
190. Jacobus Henricus Steffers gevestigd in 1773
191. Nicolaas Aengwarda gevestigd in 1773
192. Johannis Keiler gevestigd in 1774 stadschir. 1794-'96, 1802-'13(+)
193. Johan Willem Struder gevestigd in 1779 stadschir. 1796
194. Hendrik Dirks Waardenburg gevestigd in 1790
195. Stelwagen gevestigd in ? stadschir. 1796-1802

>> begin


Alfabetische naamlijst met aanvullingen volgens HCL K 30.1 en 31.1

 • Acronius 98. Ruird Acronius 1647
 • Adema 138. Johannis Adema 1681
 • Aengwarda 191. Nicolaas Aengwarda gevestigd in 1773
 • Algers*Jacob 1622 (49) 18 april Cert. leerling/gezel
 • Alma 188. Wigerus Alma gevestigd in 1762
 • Althen*Sibren Dircks van Cert. 1622 (58) 14 mei Cert. leerling
 • Andries*Jan 1621 (6) 27 mei cert. II leerling
 • Asma 173. François Asma 1728 Overl. 1730 tot Leeuwarden
 • Asma 163. Gerryt Asma 1717 Overl. 1739 tot Leeuwarden.
 • Assema 141. Abram. Assema 1682 Overl. 1717
 • Atsma 152. Onias Atsma 1692 Overl. 1731--dec. 26 (II: dec. 2) tot Leeuwarden stads wees chir. 1726
 • Baard 97. Roelof Baard 1647 Obiit 1666 *Reyloff Jansen Baard Gr.Cons.
 • Barmento 114. Gerryt Barmento (II: Burmento) 1659 Overl. op Tessel *Barments
 • Bekius 166. Frans Bekius 1719 Overl. 1726 tot Leeuwarden, Stadschijrurgie
 • Berg 179. Johannes van den Berg 1740
 • Beukema 156. Gosse Beukema 1699 Overl. 1724 tot Leeuwarden - BBc 1699/03/09 geb. Ameland (Ballum)
 • Blankema*Cornelis Henricz./Henricx 1622 (56) 4 mei Cert. leerling
 • Blysma 39. Frans Blysma 1582
 • Bokhorst*Harmen gezel Cert. 1639 (411)
 • Bomgaert*Fredrik gezel Cert. 1642 (420)
 • Boorendam 92. Jan Boorendam 1642 *Borndam, Jan Simons
 • Bottes 63. Hans Bottes 1612 - BBc 1612/00/00 Mr. Hans Bottes
 • Bottes*Haye gezel Cert. 1639 (411)
 • Bottes*Schelte 1620 (317) 19 juni Cert. leerling/gezel
 • Bouwens 1. Jan Bouwens 1550 Overl. 1553 tot Groningen
 • Braaksma 149. Joh. Braaksma 1687 vertrokken weete niet waar die gebleven is
 • Brandenburg 122. Regn. Brandenburg 1670 Overl. 1696
 • Breunik*Jan Carstes van 1625 (195) 26 juli Cert. leerling
 • Briffo 116. Regnerus Briffo 1662
 • Broersma 121. Gabinus Broersma 1668 Overl. 1724
 • Broersma 44. Meile Broersma 1588 Obiit 1596 - BBc 1587/00/00
 • Bronkhorst 13. Pyter Bronkhorst 1550
 • Bruinsma 186. Hermannus Bruinsma 1759--nov. 15
 • Bruinsvelt 89. Frans Bruinsvelt 1640 Blokhuis Mr.
 • Bruyns*Sioerd Jans 1616 2 sept. Cert. I gezel
 • Bursyn 5. Symen Bursyn 1550
 • Can/Kan*Claas 1634 10 aug. blz. 91 Magistraatsnotulen *Claas Claasen gezel Cert. 1624 (172)
 • Carls*Melchior +1585 Inventarisatieb. 5
 • Caspar* chirurgijn van Z.G. graaf Wilhelm van Nassau Cert. I 1617 23 juli
 • Claazen 10. Gijsbert Claazen 1550 Overl. 1558--dec. 26
 • Claes 25. Wopke [Claes] 1564 Obiit 1577 tot Lier in Emd.
 • Claessen*Allert gezel Cert. 1646 (449)
 • Claesz*Caspar 1551 blz. 519 Inv.b. I
 • Claesz*Douwe 1622 4 juli Cert. leerling
 • Clasen 27. Melchior Clasen 1566
 • Cleutingh*Tjerck Cert. 1621 II (18)
 • Coerts*Allert 1645 (438) 26 april Cert. II leerling/gezel
 • Coerts*Henrick gezel Cert. 1617 (102)
 • Crans 131. Willem Crans 1673 Overl. 1712 Blokhuischijrurgijn
 • Croesen 170. Gerryt Croesen (zoon van nr. 155) 1726 Overl. 1752--jan. 3 Stads Chijrurg. 1747
 • Dekemans 88. Otte Dekemans 1639 *Deekmans, Otto
 • Delden 4. Jan Van Delden 1550
 • Deventer 28. Joost van Deventer 1567
 • Dircks*Douwe 1623 17 febr. Cert. leerling/gezel Cert. 1633 (89)
 • Dircks*Hendrik gezel Cert. 1627 (254)
 • Dircks*Pieter gezel Cert. 1621 II (26)
 • Dirks 17. Hendrik Dirks 1562 Obiit 1575
 • Dirks 58. Thomas Dirks 1604 Obiit 1651--febr. 20, is d'oudste gew. - BBc 1604/00/00 geb. Huizum
 • Doedes 71. Wessel Doedes 1620 Obiit 1636--mei 9 *Doedis gezel Cert. 1616 (64), 1620 (333)
 • Doima*Joannes Nicolay gezel Cert. 1627 (250)
 • Dokkum 15. Bonifacius van Dokkum 1554 Overl. 1558--okt. 5
 • Donia*Sierck 1616 20 juli Cert. I gezel *Sierck Sjoerds gezel Cert. 1627 (259)
 • Dorenbosch 127. Jacob Dorenbosch 1671
 • Douwes*Reiloff gezel Cert. 1617 (112)
 • Douwes 19. Wybrand Douwes 1562 Obiit 1564 - BBc 1562/10/09
 • Drost 49. Frans Drost 1592 *Drost, Frans Jans
 • Drost 76. Jan Drost 2de 1626 *Drost, Jan Frans
 • Egberts*Cornelis 1622 (48) 15 april Cert. leerling/gezel
 • Egten 110. Galenus Egten 1657
 • Eilderts*Roeleff 1621 (376) 18 april Cert. I gezel *Eilerts, Roeloff 1622 naar de Oost
 • Elgersma*Sixtus Cert. 1646 (449)
 • Elzinga 189. Lucas Elzinga gevestigd in 1773
 • Emes*Andries gezel Cert. 1620 (335)
 • Emmenes 147. Bern. Emmenes 1686 Overl. 1692--juni 30 (II: jan. 30), stads diaconi chij.
 • Erven 142. Hendr. Erven 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden
 • Erven 105. Jacob Erven 1653
 • Everds*Lieuwe 1641 5 juli Cert. + op reis naar West-Indië *1636[?]
 • Eyleman 140. Jacob Eyleman 1681 Overl. 1727 op Schiermonekoog
 • Faber 70. Fedrik Faber (II: Fredrik) 1619 *Freerk Gielis
 • Faber*Jasper Gielis 1632 5 mei Cert. ; Gilles/Jillis*Jasper 1645 26 april Cert. II; zie ook 1642 15 maart *Gielis gezel Cert. 1620 (286)
 • Feddes*Jan gezel Cert. 1640 (413)
 • Ferff 176. Hor. Ferff 1736 Overl. 1750--juli 2 tot Leeuwarden.
 • Fokkens 183. Johannes Fokkens 1756--sept. 30 Overl. 1768--febr. 15 te Leeuwarden
 • Folkerts 16. Frans Folkerts 1559 O. 1573
 • Fontein 162. Schelto Fontein 1717 Overl. 1764 tot Drenthe
 • Frank 56. Isb. Hier. Frank 1602 Obiit 1642--dec. 15 (II: 16), M.D. Hofs chir. - Med. doctor. Nieuwe Veldt-Chirurgie door O. F. Hildanus vertaald door Ysbrand Hieronymus Franck genees- en heelmeester te Leeuwarden verschenen 1628 bij Barent Arentsz. boeckvercooper woonende in de Klock-straat te Leeuwarden. - Alb. stud. Franek. 10-5-1625
 • Frans*Albert/Albregt 1621 (375) 17 april Cert. leerling/gezel
 • Fransz*Jan 1620 8 mei Cert. leerling
 • Franzen 72. Jarig Franzen 1622 Obiit 1636--sept. 5 - BBc 1622/00/00 geb. Franeker *Frans, Jarich gezel Cert. 1617 (88)
 • Frieses*Frans 1621 18 april Cert. I wijlen
 • Gaukema 132. Harmen Gaukema 1673 en Amonitie Mr.
 • Gauma 94. Keimpo Gauma 1643 Obiit 1656--aug.
 • Gerbens*Andries gezel Cert. 1616 (23)
 • Gerrits 51. Dionys Gerrits 1594 Obiit 1599
 • Gerrits 43. Gillis Gerrits 1586 Obiit 1606--april 30; Actenboek 20 nov. 1601
 • Gosses 62. Claas Gosses 1611 - BBc 1611/00/00 geb. Oldemarkt
 • Goverts*Jan 1628 12 maart Cert.; ook 4 januari 1623
 • Gragt 134. Adriaan van der Gragt 1675
 • Gravius 161. Jacob Gravius 1713 Overl. 1722 [doorgehaald: tot Drenthe]
 • Griethuis 54. Hend. Griethuis 1598 - BBc 1598/00/00 Aug. Jacobs van Wittehuys
 • Griethuis 41. Hendrik Griethuis 1584 Obiit 1593--juli 5; lijst voogden 1590 - BBc 1583 Mr. Henrick Henricxz.
 • Haarsma 145. Evert Haarsma 1683
 • Haeyes*Haeye 1619 18 nov. Cert.
 • Haeyes*Jan 1617 (114) 21 juli Cert. I In Oost-Indië gezel
 • Hanenburg 136. Gerrit Hanenburg 1676
 • Harders 12. Vincent Harders 1550
 • Harmens 9. Pytter Harmens 1550 Overl. 1553 voor Hesdin.
 • Harmens*Atse 1625 (192) 6 juli Cert. leerling/gezel
 • Harmens*Corn. Cert. 1640 (415) chir. op Ameland
 • Harmens*Hans 1621 27 juni Cert. II; scheepschirurgijn, sterft op Oost Indiëvaarder
 • Harmens*Henrick 1616 8 april Cert. I gezel
 • Harmens*Willem 1619 (239) 26 april Cert. I gezel
 • Hartman*Christiaen 1622 (61) 27 mei Cert. leerling/gezel *Hartmans
 • Hasselaar 148. Johannes Hasselaar (II: Haselaar 1687)
 • Haukema 61. Gerben Haukema 1609 Overl. 1627--sept. 10 - BBc 1609/00/00 Mr. Gerbren Beernts geb. Huizum; Hauckema*Gerbren Berents/Beernts 1610 Trouwboek NH kerk blz. 241 Gr. Cons. 1611 blz. 82
 • Heij*Alexander gezel Cert. 1618 (171)
 • Heineman 153. Wybrand Heineman 1693 Overl. in Dragten, Lands Stads en gast. - BBc 1693/10/25 geb. Stavoren
 • Hellinga 126. Johannis Hellinga 1671 Overl. 1678--okt. 18
 • Hellinga 86. Gellis Takes Hellinga/Hillinga 1638 Overl. 1656--sept. 3
 • Hellinga 119. Tako Hellinga 1664 *Taco Jilles H. Gr.Cons.
 • Henrix*Jan 1585 Inv.b. 5; deze gaat later naar Harlingen Cert. 27 nov. 1619
 • Heringa 172. Nicolaas Heringa 1727 Overl. 1734 tot Holwert
 • Hessels*Benne gezel Cert. 1627 (259)
 • Hieronymi*Ysbrand 1624 21 dec. Cert.
 • Hillama 115. Hendrik Hillama 1661
 • Hoek 108. Jelle Hoek 1657
 • Hoek 120. Melchior Hoek 1667
 • Hoek 106. Pytter Hoek 1656
 • Holstein 178. Fredrik Holstein 1738 Lt generael Wagenmr. nu Faandrik in Hollandse dienst.
 • Holthuis 34. Jan Holthuis/ Jan Henricx? 1577 Obiit 1595--april 28; lijst voogden 1582
 • Hoochslagh 104. Willem Gerrytz/Gerryts Hoochslagh 1652/1655 Overl. 1656
 • Horreus 124. Abraham Horreus 1670
 • Horreus 78. Jouke Horreus 1628; x 1628 Ryckien Gerryts; zn.: Ds. Petrus te St. Anna *Jouke Pyters Horrius Gr.Cons.
 • Horrius*Joucke/Jouke Pyters/Pytters 1642 20 april Cert. II; ook ibid. 26 januari 1624; vgl. Gr.Cons.
 • Horryus 112. Jouke Horryus (II: Horreus) 1659
 • Hoytema*Hector gezel Cert. 1645 (438)
 • Huidekoper 157. Pytter Huidekoper 1699
 • Huisman 146. Hotzo van Huisum 1685
 • Hylkama 144. Joh. Hylkama 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden, Stads Boumr.
 • Indius 111. Meile Indius 1658 Overl. 1666 *Meyle Orcx Indius Gr.Cons.
 • Isbrants*Boele gezel Cert. 1643 (429)
 • Jacobs*Evert gezel Cert. 1639 (411)
 • Jacobs 22. Jacob Jacobs 1562 Obiit 1571
 • Jacobs*Jan 1625 (180) 10 maart Cert. leerling/gezel Cert. 1617 (99) scheepschir. Cert. 1629 (329)
 • Jans 14. Albert Jans
 • Jans*Frans 1620 8 mei Cert. "in leven chirurgijn alhier"
 • Jans*Gerryt gezel Cert. 1631 (376)
 • Jans 30. Lambert Jans 1568; voogd 1574/5 - BBc 1569/00/00 Lambert Willems geb. Antwerpen
 • Jans 48. Ruurd Jans 1592 - BBc 1592/00/00 Riort Janss. geb. Jelsum
 • Jansen 2. Abbert/Albert Jansen 1550 Overl. 1559--sept. 22
 • Jansen 3. Luitjen Jansen 1550 Overl.
 • Jansen 18. Pieter Jansen 1562 - BBc 1562/00/00 geb. Workum
 • Janzen 57. Gijsbert Janzen 1604 Obiit 1608--sept. 4
 • Jelles*Jan 15 febr. (289) 1620 Cert. leerling/gezel
 • Jellis 69. Lieuwe Jellis 1618 Obiit 1624--okt.
 • Jennes*Folckert gezel Cert. 1628 (286)
 • Jetzes*Harmen te Sneek Cert. 1619 (226)
 • Joannis*Hylcke 1618 (160) 3 maart Cert. I gezel
 • Joannis*Jan te Kollum Cert. 1618 (171) en veldscheerder Cert. 1624 (146)
 • Jongius*Casper gezel Cert. 1640 (413)
 • Joukes 103. Gosse Joukes 1651 - BBc 1651/10/21 geb. Beetgum
 • Jupen 77. Jasper Jupen 1627 *Jasper Jilles Jupen Gr.Cons.
 • Jurriens 79. Barent Jurriens 1629--febr. 12 *Beern gezel Cert. 1625 (183)
 • Jurriens*Dirck gezel Cert. 1632 (392)
 • Jusum 167. Sybrand Jusum 1722 Overl. 1742--mei 18 op Dronrijp.
 • Kan 24. Klaas Kan 1ste. 1564 Obiit 1575--dec. 9
 • Kan 46. Klaas Kan 2de 1591 Obiit 1622--april 12, is oudste gew.
 • Kan 81. Klaas Kan/Con 3de 1632 Obiit 1679--mei 15, Staate Generael Bou en Burgermr. Oudste chirurgien, 1634 stads chir.
 • Keiler 192. Johannis Keiler gevestigd in 1774 stadschir. 1794-'96, 1802 '13(+)
 • Kerckener*Hermannus Thonis gezel Gert. 1626 (232)
 • Kiers 47. Jan Kiers 1591 Obiit 1612--febr. 3
 • Kroese 155. Pytter Kroese 1698 Overl. 1760 tot Leeuwarden stadschir. 1713-'47
 • Lamberts*Henrich Cert. 1620 (330) scheepschir.
 • Lammerts 60. Coenraad Lammerts 1609 Obiit 1631
 • Lammerts 85. Harmen Lammerts (Kerckems?) 1637 *Lamberts gezel Cert. 1632 (389)
 • Lautenbach*Jacob gezel Cert. 1616 (19)
 • Lautenbach 74. Joh. Lautenbach 1624 Obiit 1649--juli 9, Stads chijrur.
 • Lautenbag 107. Hend. Lautenbag 1656 Overl. 1697--sept., is d'oudste gew.
 • Lenegra 165. Jacobus Lenegra 1719 Overl. 1746--dec. 20 tot Leeuwarden, Lands Steen snijd.
 • Lenegra 151. Gerrit Lenegra 1691 Overl. 1719 tot Leeuwarden, Lands Steen Snijder Stads wees churgie.
 • Lesluer*Wolter gezel Cert. 1644 (432)
 • Levi 8. Karel Levi 1550 Overl. 1553 voor Mets.
 • Linthoff 130. Jan Linthoff 1673
 • Maagman 143. Joh. Maagman 1682 Overl. 1712 tot Oudega
 • Martens*Isaack 1623 (100) 16 april Cert. leerling/gezel
 • Melanen?*Gerryt Jans van Cert. 1631 (376)
 • Mende 67. Adriaan van Mende 1617 BB 1617/00/00 Adriaen Jacobsz. van Merwede; Merwede*Adriaen Jacobs van der 1622 4 mei Cert. Mr.; Jacobs*Arien 15 febr. 1620 Cert. dan oud 33 jaar
 • Metz 109. Hans Metz 1657
 • Miland 59. Agaeus Miland 1605 was stadschirurg - BBc 1606/00/00 Agge Agges
 • Miland 123. Willem Miland 1670 Overl. 1703 A. Gast. Diaconi chij *Millant Gr.Cons.
 • Milland 96. Adam Milland 1646
 • Millandt 93. Gerrit Millandt 1643
 • Minnes 23. Gerrit Minnes 1562 - BBc 1562/12/17
 • Moldzart 36. Adriaan Moldzart 1577
 • Moldzart 52. Zymon Moldzart 1595 Obiit 1602--dec. *Symon Feddrix M. Gr.Cons.
 • Nicolay 159. Watzo Nicolay 1704 Overl. 1741 als Praedicant (II: op Abon in Asia).
 • Niggly 187. Christiaan Niggly 1760 overl.
 • Noot*Gerrit Gr.Cons. 1626 (39) Mr., chirurgijn van Sijne Gen. Graaf Ernst Casimir van Nassau; x Aeltie Reinersdr.; kopen 11-8 huis in Gr. Hoogstr. van Laurents de Veno, schrijver van de compagnie van hopman Minne Houwerda van Meckema
 • Noppen*Claes Tomas gezel Cert. 1640 (412)
 • Nutkes*Saeckle 1599 Gr. Cons. blz. 157 verso
 • Oosterga 137. Haring Oosterga 1677 stadschirurg. 1692
 • Otterbeek 169. Hendk. Otterbeek 1724 Overl. 1750--okt. 5 tot Leeuwarden.
 • Panser*Dirck Simons Cert. 1640 (413), 1646 (449)
 • Pars 174. Arent Pars 1731 Overl. 1761--febr. 27 tot Leeuwarden. Stadschirurgijn 1732 Diac. Weeshuis.
 • Pars 184. Dirk Pars 1757--okt. 17 Stads Diac. en 2 Weeshuisen Chirurgijn; stadschir. 1761-1796
 • Pastou 66. Jacob Pastou 1617 - vgl. BB vÛÛr 1544/06/10 Mr. Jacob Pastouw woonachtig 'op de Weert'
 • Pauw*Fredrik Bomgaert 1642 15 maart Cert. II leerling
 • Pettinga 185. Geert Pettinga 1759--mei 9 Blokhuischijrigijn, 1777-1794 stadschijrurg.
 • Pied 160. Jan du Pied 1712 Overl. 1745 tot Leeuwarden.
 • Piers*Ignatio gezel Cert. 1624 (152)
 • Piersma 164. Jacobus Piersma 1718 Overl. 1761 (okt. 20?) tot Leeuwarden.
 • Piersma 171. Tiberius Piersma 1726 Overl. 1750 tot Leeuwarden
 • Pieters*Atte 1623 (117) 25 augustus Cert. leerling/gezel
 • Pieters*Jan 1565 blz. 363 Inventarisatieboek
 • Pieters, Jouke gezel Cert. 1624 (134)
 • Pinart 180. Elias Davids Pinart 1742 Overl. 1747 tot Leeuwarden
 • Pluim 168. Petrus Pluim 1723
 • Polman*Wopcke 1623 (106) 13 mei Cert. leerling/gezel
 • Popma 83. Kornelis Popma (II: Papma) 1633
 • Post 64. Jan ten Post 1612 Obiit 1636--maart 17; 1634 afgezet als stadschir.
 • Post 95. Tjerk ten Post 1646 Obiit 1666 stadschirurgijn 1656
 • Pynappel*Jan Jochums 1627 (244) 23 febr. Cert. leerling/gezel *Pijnappels Cert. 1621 (375)
 • Pynappel*Pieter Joachims 1621 17 april Cert. leerling
 • Pytters 7. Jan Pytters 1550
 • Pytters 11. Dirk Pytters 1550 Overl. 1552--aug. 1
 • Pytters*Ruurd gezel Cert. 1643 (428)
 • Raasvelt 118. Frans Raasvelt 1664 Overl. 1713 Stads en weeschijrur.
 • Ras 129. Jasper Ras 1671
 • Reen 100. Watzo Reen 1649
 • Reidt*Jan 1645 (437) 21 april Cert. II leerling/gezel *Reidts
 • Reinalda 133. Aug. Reinalda 1673 Overl. 1712
 • Reinalda 90. Sako Reinalda 1641
 • Ried*Jan Jans gezel Cert. 1640 (415)
 • Roelofs 75. Jan Roelofs 1624 Obiit 1632--dec. 3 *Jan Reiloffs Baard Gr.Cons.
 • Rosema 35. Pytter Rosema 1577
 • Roukema 154. Roelof Roukema 1693 Overl. 1749--juni 19 tot Leeuwarden stadschir. 1711
 • Ruurds 139. Enno Ruurds 1677 Overl. 1739--nov. 26
 • Saskers*Jacob 1620 (323) 19 juli Cert. leerling/gezel Cert. 1619 (275)
 • Schaagen 33. Pyter Schaagen 1574 Obiit 1576
 • Schagen 37. Willem van Schagen 1580 BB 1569/00/00 met zijn kinderen
 • Schoot*Beernt Jacobs 1633 (397) 8 januari Cert. leerling/gezel
 • Schouwen 99. Luitje Schouwen 1648 Overl. 1666
 • Schuring 42. Klaas Schuring 1585 Obiit 1616--juni 13, is d'oudste gew.
 • Sibbesz. 21. Thomas [Sibbesz.] 1562 - BBc 1562/10/20
 • Siccama 125. Tjaard Siccama 1670
 • Sierksma 73. Jan Sierksma 1623 vgl. Groot Consentboek operateur Jan Goverts Sierxma
 • Silvius 102. Bauke Silvius 1651
 • Simons*Dirck 1629 (322) 1 april Cert. leerling/gezel
 • Simons*Hans Michel gezel Cert. 1644 (435)
 • Simons*Wybrand 1629 (323) 8 april Cert. leerling/gezel
 • Steffers 190. Jacobus Henricus Steffers gevestigd in 1773
 • Stelwagen 195. Stelwagen gevestigd in ? stadschir. 1796-1802
 • Stolts 6. Casper Stolts 1550 Overl. 1558--Jan. 6.
 • Stoltz 31. Klaas Stoltz 2de 1570 Obiit 1574
 • Stoltz 40. Gerrit Stoltz 3de 1582
 • Struder 193. Johan Willem Struder gevestigd in 1779 stadschir. 1796
 • Swaen*Jan Jansz. gezel Cert. 1617 (138)
 • Symons 26. Arend Symons 1566 Obiit in den Haag - BBc 1566/00/00 geb. Zutphen
 • Symons 84. Dirk Symons 1636
 • Symons*Feycke 1616 3 april Cert. I; ging naar Oost-Indië
 • Sytses*Feycke Cert. 1616 (26) scheepschir.
 • Tabrink*Supriaan 1642 blz. 13
 • Takes*Jillis 1640 14 april Cert.
 • Terrenius*Abraham Gualtheri 1642 (421) 20 april Cert. II leerling/gezel
 • Thuinen 135. Watzo van Thuinen 1676 Overl. 1726 is d'oudste gew. *van der Tuinen Gr.Cons.
 • Tiabbens 91. Supriaan [doorgehaald: Fabrink] Tiabbens 1642 Overl. tot Amsterdam; *Cyprianus 1643 (428) 10 april Cert. voor leerling broer Hemme
 • Tiabbens*Hemme gezel Cert. 1643 (428)
 • Tiercks*Dirck 1642 (421) 15 maart Cert. II leerling/gezel
 • Tietzes*Otte gezel Cert. 1628 (296)
 • Tongeren 113. Kasper van Tongeren 1659
 • Velinck*Stephanus/Stephen 1559 blz. 10; Inv.boek 1565 25 april; 1565 blz. 363 Inv.boek
 • Vema 32. Jan Pieters Kema/Vema? 1572
 • Vincents*Evert Cert. 1620 (303) scheepschir.
 • Vliet 175. Meindert D. van Vliet 1735
 • Vos 45. Jacob Vos 1589 Ant.Gasthuis; *Jacob Jansz. Cert. 1616 (28) scheepschir. ; Roes/Ros*Jacob Jans 1616 (28) 8 april, 20 mei Cert. I; hij is dan 50 jaar
 • Vos 128. Pytter [doorgehaald: Vis] Vos 1671 - BBc 1671/10/18 Pyter Wytses geb. Harlingen
 • Vries 68. Frans de Vries 1618 Obiit 1620 - BBc 1618/00/00 Frans Friese
 • Vries 182. Johannes de Vries 1752--aug. 22 Lector anatomii stadschijrurgijn 1753-'77 Landsoperateur
 • Vries 177. Petrus de Vries 1736 Overl. 1762--juli 26 te Leeuwarden Lands Chijrurgie
 • Waardenburg 194. Hendrik Dirks Waardenburg gevestigd in 1790
 • Warnas 38. Kornelis Warnas 1581
 • Weelinck 20. Stephanus [Weelinck] 1559
 • Werff 181. Symon van der Werff van Wartna 1745 Overl. 1758 te Workum.
 • Wessels*Frans 1619 (255) 10 juli Cert. I gezel
 • Wiarda 87. Douwe Wiarda 1638 Obiit 1656 stadschirurgien 1651
 • Wilhelmi*Anthonis 1620 1 augustus Cert.; ald. 26 juli 1625
 • Willems 65. Antoni Willems 1613
 • Willems*Asmus gezel Cert. 1619 (263)
 • Willems 29. Klaas Willems 1568 - BBc 1569/00/00 geb. Amersfoort
 • Withuis 55. Aug. Withuis 1599; Augustinus Jacobsz. Wittenhuys x 1600
 • Witter 150. Johannes [Simons] Witter 1690 Overl. 1728 tot Leeuwarden Lands Vroedm. - BBc 1690/09/22 geb. Wolvega
 • Witter 158. Johans. Witter 1704
 • Witter 101. Zymon Witter 1649 Overl. 1687 is d'oudste gew. *Symen Joannis Witter Gr.Cons.
 • Wogma 53. Pyter Wogma 1597
 • Woldring 80. Hendrik Woldring 1629 Obiit 1656--febr. 12 verdronken; *Woldrinck Cert. 1633 (397), 1639 (411); *Henrick Alberts Woldringh gezel Cert. 1622 (41); Woldring*Hendrik Alberts 1645 21 april cert. II leerling
 • Woldt*Jacob Jans gezel Cert. 1616 (50)
 • Wopckes/Wopkes 82. Ritske Wopkes 1632 *gezel Cert. 1628 (292)
 • Wybes*Arien 1630 (347) 5 februari Cert. leerling/gezel
 • Wybrands 50. Gabe Wybrands 1594
 • Wytsis*Jan 1627 (270) 14 november Cert. leerling/gezel
 • Zundstrand 117. Jan Corn. Zundstrand (II: Zuidstrand) 1662 Overl. 1714 is d'oudste gew. stad en weeshuis - BBc 1662/09/30 Jan Cornelis geb. Amsterdam

>> begin