>> HOMEpage

Tableau van advocaten in Friesland 1850-1972

Bewerkt voor internet door M.H.H. Engels, februari 2011
Men melde verbeteringen aan het adres op de homepage!

Tableau der advocaten geadmitteerd bij het Provinciaal Geregtshof van Vriesland, opgemaakt naar aanleiding van art. 6 van het Reglement van orde en discipline voor de advocaten en procureurs, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 14 September 1838 (Staatsblad No. 36), later ook der procureurs, art. 25 van voormeld reglement, Gerechtshof te Leeuwarden.
Bron: Tresoar, coll. Gerechtshof Leeuwarden, Extra lijst 43
Tableau = de rol (het register, de lijst) waarop de advocaten na beëdiging werden ingeschreven
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
59 Heemstra, Mr. Cornelis Schelto Sixma baron van Veenklooster 1 november 1849 14 november 1849 vgl. Naamlijst van advocaten 1577-1849 Op requisitoir van den Procureur Generaal van 30 oktober 1859 op 's Hofs bevel van 5 dito geschrapt
60 Albarda, Mr. Johannes Czn. Leeuwarden 29 juni 1850 23 juli 1850

overleden
61 Albarda, Mr. Henricus Johannes Leeuwarden 21 september 1850 9 oktober 1850

Benoemd tot substituut griffier bij de Arrond. regtbank te Sneek
62 Schotborgh Simon, Mr. Jan Isaac Leeuwarden 16 september 1850 23 oktober 1850
Geroyeerd den 5 October 1853, op requisitoir van den Procureur Generaal, en 's Hofs bevel
63 Overbeek, Mr. Hendrik in de Schrans onder Huizum 7 oktober 1850 30 oktober 1850
Geroyeerd den 8 October 1856, op requisitoir van den Procureur Generaal, en 's Hofs bevel
64 Fockema, Mr. Daam Leeuwarden 6 november 1850 18 december 1850
Op verzoek geroyeerd den 18en maart 1853
65 Veen, Mr. Johannes van der Leeuwarden 18 december 1850 8 januari 1851
Geroyeerd den 8 october 1855, op requisitoir van den Procureur Generaal, en 's Hofs bevel
66 Banga, Mr. Klaas Franeker 24 april 1851 30 april 1851
Op verzoek geroyeerd den july 1855; 25 november 1854 benoemd tot subst. griffier der regtbank te Sneek
67 Warmolts, Hendricus Rudolphus Leeuwarden 9 april 1851 30 april 1851
Geroyeerd op requisitoir van den Procureur Generaal, d.d. 18 october 1854 en 's Hofs bevel
68 Wiersma, Mr. Abel Gerardus van Velsen Harlingen 5 februari 1842 1 juni 1842
18 februari 1852

Overleden den 4 february 1870
69 Jongstra, Mr. Anne Franciscus Leeuwarden 2 oktober 1838 10 oktober 1838
26 mei 1852

overleden
70 Vos, Mr. Joël Benjamin Leeuwarden 2 juni 1847 17 augustus 1847
8 september 1852

Geroyeerd den 2 juny 1857, en zulks andermaal op desselfs verzoek
71 Attema, Mr. Eilard Leeuwarden 18 juni 1852 29 september 1852
overleden
72 Wageningen, Mr. Gerardus van Jellum 30 juni 1852 ad dato
Geschrapt van het Tableau op verzoek den 30 september 1881
73 Suchtelen van de Haere, Mr. Gerardus van Leeuwarden 30 juni 1852 eod. dato
Geroyeerd den 8en october 1855, op requisitoir van den Procureur Generaal, en 's Hofs bevel
74 Dorhout, Mr. Ambrosius Leeuwarden 20 december 1852 12 januari 1853
Overleden den 11 october 1859
75 Buma, Mr. Bernhardus Hopperus Leeuwarden 14 maart 1853 23 maart 1853
Geroyeerd den 10 october 1866 op deszelfs verzoek
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
76 Klasing Schonegevel, Mr. Johannes Dockum 19 april 1853 18 mei 1853
Geroyeerd op requisitoir van den Procureur Generaal, d.d. 18 october 1854 en 's Hofs bevel
77 Buma, Mr. Jan Minnema Leeuwarden 27 juni 1853 5 juli 1853
Op verzoek geroyeerd den 30 december 1854
78 Sytzama, Mr. Johannes Galenus Willem Hendrik baron van Bergum 17 september 1853 28 sept. 1853
Geroyeerd op requisitoir van den Procureur Generaal 1 oct. 1858 en op bevel van het Hof van den 7 dito
79 Albarda, Mr. Horatius Leeuwarden 21 december 1853 25 januari 1854
Op verzoek geschrapt 15 jan. 1903
80 Bergsma, Mr. Willem Adriaan Idaard 12 april 1854 22 maart 1854
Op verzoek geroyeerd den 30 september 1876
81 Minnema de With, Mr. Jan Bergum 7 mei 1854 28 juni 1854
Op deszelfs verzoek geroyeerd den 1 october 1868
82 Wentholt, Mr. Ludolf Reinier Leeuwarden 27 oktober 1853 28 juni 1854
Benoemd tot andere functie
83 Bergsma, Mr. Johannes Casparus Cornelius van Scheltinga Idaard 3 mei 1854 6 september 1854
Op deszelfs verzoek geroyeerd den 7 october 1857
84 Telting, Mr. Isaac Leeuwarden 14 juni 1854 20 september 1854
Op verzoek geroyeerd den september 1870
85 Ypey, Mr. Suffridus Leeuwarden 29 maart 1855 4 april 1855
Op mondeling verzoek door mij Griffier geroyeerd van het tableau den 30 september 1864, K. Bonga
85a Hettinga Tromp, Mr. Age van Leeuwarden 29 juni 1853 4 april 1855
Op verzoek geroyeerd den 29 september 1855
86 Buma, Mr. Sybrand van Haersma Leeuwarden 11 december 1855 19 december 1855
Op verzoek geroyeerd den 10 october 1866
87 Wierdsma Schik, Mr. Petrus Leeuwarden 20 maart 1857 8 april 1857
Op deszelfs verzoek 8 september 1863 geroyeerd
88 Buma, Mr. Gerlacus Leeuwarden 30 mei 1859 8 juni 1859
Als boven den 6 augustus 1864
89 Tour van Bellinchave, Mr. Marc Willem baron du Leeuwarden 18 mei 1859 eod. dato
Op zijn Weled. Gestr. verzoek geroyeerd den 29 april 1861 door mij Griffier van den Hove, K. Bonga
90 Panhuijs, Jonkheer Mr. Johan Aemilius Abraham van Bergum 2 juli 1859 26 oktober 1859
Op requisitoir van den Procureur Generaal 3 oct. 1864, bij 's Hofs dispositie 5 dito geschrapt van het tableau
91 Buma, Mr. Bernhardus Jouke Leeuwarden 12 oktober 1859 9 november 1859
Door zijn ed. Gestr. benoeming tot burgemeester van Hemelumer Oldeph. buiten het arrond. op zijn verzoek geschrapt van het tableau
92 Buma, Mr. Jan Minnema Leeuwarden 27 juni 1853 16 november 1859
Op Zijn EdelGestrenges verzoek op den 30 april 1864 geschrapt van het tableau
93 Albarda, Mr. Jan Carel Coenraad Leeuwarden 26 november 1859 8 februari 1860
Geschrapt op requisitoir van den Procureur Generaal van 6 oct. en 's Hofs bevel van 7 oct. 1863
94 Sloterdijck, Mr. Willem Augustinus van Leeuwarden 28 januari 1860 28 maart 1860
Op ZEdGestr. verzoek geroyeerd van het tableau den 1 october 1873
95 Sloterdijck, Mr. Johannes Leonardus van Leeuwarden 28 januari 1860 28 maart 1860
Op ZEdGestr. verzoek op den 1 april 1865 geschrapt van het tableau
96 Hettinga Tromp, Mr. Tiete van Leeuwarden 25 mei 1861 5 juni 1861
Bij Kon. besluit van 3 january 1864 benoemd tot procureur bij den Hove op ZEdGestr. verzoek geschrapt van het tableau den 14 juny 1864
97 Bloembergen, Mr. Auke Leeuwarden 4 juni 1861 26 juni 1861
Op verzoek geroyeerd 30 september 1884
98 Oosterbeek, Mr. Johannes Gerdes Leeuwarden 24 juni 1861 9 juli 1861
Op Zijn Ed.Gestr. verzoek geschrapt van het tableau
99 Rengers, Mr. Wilco Julius baron van Leeuwarden 15 juni 1861 9 juli 1861
Op verzoek geroyeerd den 1 october 1877
100 Swart. Mr. Suffridus de Leeuwarden 31 mei 1861 9 juli 1861
Wegens vertrek naar elders op ZEdGestr. verzoek geroyeerd
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
101 Albarda, Mr. Binse Leeuwarden 20 januari 1819 16 februari 1819 Voor het Hof beëdigd den 24 october 1838 en bij vernieuwing den 4 september 1861 overleden
102 Kleffens, Mr. Lambert Willem van Leeuwarden
Veenwouden
24 juni 1861 4 september 1861
overleden
103 Zijlstra, Mr. Jelle Harlingen 2 november 1861 28 november 1861
Op requiitoir van den Procureur Generaal 3 oct. 1862, bij 's Hofs dispositie van 5 dito geschrapt van het tableau
104 Reitsma, Mr. Louw Oostermeer 9 okotober 1861 25 juni 1862
Op verzoek geroyeerd den 10 october 1866
105 Weide, Mr. Willem Roelof van der Dockum 20 juni 1862 3 sept. 1862
Op verzoek geroyeerd den 30 september 1884, ten gevolge benoeming tot Griffier bij 't kantongerecht te Ommen
106 Buma, Mr. Conrad Willem Antonie Leeuwarden 26 mei 1862 eod. dato
Geroyeerd den 8 october 1873, op requisitoir van den Procureur Generaal en 's Hofs bevel
107 Beijma, Jr. Mr. Petrus Johannes van Leeuwarden 24 mei 1862 eod. dato
Op ZEdGestr. verzoek geschrapt van het tableau den 1 september 1863
108 Dijkstra, Mr. Rudolf Lodewijk Adriaan Hamerster Leeuwarden 3 november 1862 12 nov. 1862
Op verzoek geroyeerd
109 Kuipers, Jan Jacob Leeuwarden 7 oktober 1862 19 nov. 1862
Op ZEdGestr. verzoek geschrapt van het tableau den 1 july 1865
110 Telting, Jan Thomas Ferdinand Franeker 20 december 1862 21 januari 1863
overleden
111 Wiersma, Sible Giliam Leeuwarden 4 mei 1863 7 oktober 1863
Op verzoek geroyeerd den 10 october 1866
112 Fockema, Mr. Ynso Dockum 10 mei 1864 2 augustus 1864
Op verzoek geroyeerd den 1 october 1873
113 Tour van Bellinchave, Mr. Stewart Jehin baron du Leeuwarden 23 juni 1864 2 augustus 1864
Op verzoek geroyeerd den 10 october 1866
114 Veen, Mr. Dirk van der Leeuwarden 27 juni 1864 7 september 1864
Op verzoek geroyeerd 13 aug. 1872
115 Zijlstra, Mr. Jelle Harlingen 2 november 1861 20 november 1861 bij vernieuwing 12 october 1884 Bij Kon. besluit dd. 23 sept. 1868 no. 21 benoemd tot procureur, en op verzoek geroyeerd den 14 oct. 1868
116 Sibinga, Mr. Abel Viëtor Blija 10 okotober 1864 14 december 1864
Op ZEdGestr. verzoek geschrapt van het tableau den 31 augustus 1866
117 Ferf, Mr. Horatius Bergum 28 november 1864 8 februari 1865
Op verzoek geroyeerd den 10 october 1866
118 Buma, Daniël de Blocq van Haersma Leeuwarden 17 november 1865 29 november 1865
Op verzoek geroyeerd den 4 december 1871
119 Kessenich, Jhr. Mr. Louis Ferdinand Hubert Michiels van Leeuwarden 18 oktober 1864 7 februari 1866
Op verzoek geroyeerd den 10 october 1866
120 Pruim, Mr. Gerardus Joannes Leeuwarden 20 november 1865 7 februari 1866
Op verzoek geroyeerd den 3 january 1867
121 Eysinga, Jhr. Mr. Idzerd Frans van Humalda van Leeuwarden 1 februari 1866 21 november 1866
Op verzoek geroyeerd den september 1870
122 Baart de la Faille, Mr. Robert Daniel Leeuwarden 30 januari 1867 13 februari 1867
Op verzoek geroyeerd 1869
123 Cohen, Mr. Salomon Josephus Leeuwarden 3 oktober 1859 26 oktober 1859 te Roermond
16 oktober 1867 voor het Hof van Friesl.

overleden
124 Huber, Mr. Ulrich Herman Leeuwarden 22 november 1867 18 december 1867 Tevens procureur 10 september 1879 Op verzoek als procureur geroyeerd den 18 january 1887 en als advocaat den 1 october 1894
125 Salverda, Mr. Suffridus Leeuwarden 30 januari 1868 26 februari 1868
overleden
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
126 Kingma Boltjes, Mr. Tjomme Ynte Grouw 25 april 1868 27 mei 1868

127 Wierdsma, Mr. Hendricus Leeuwarden 9 juni 1868 29 juni 1868
Op verzoek geroyeerd den 29 juny 1880
128 Verwer, Mr. Lodewijk Guillaume Leeuwarden 30 september 1868 14 oktober 1868
Op verzoek geroyeerd van het tableau der advocaten den 17 september 1885
128 Boer, Mr. Jan Klaasesz. de Leeuwarden 15 juni 1868 11 november 1868
Op verzoek geroyeerd den 30 september 1880
130 Panhuijs, Jhr. Mr. Albertus Abraham Frederik van Leeuwarden 20 maart 1869 7 april 1869
Wegens andere functiën op verzoek geroyeerd den 29 aug. 1874
131 Wendt, Mr. Helenus Marinus de Leeuwarden 30 juni 1869 8 september 1869
Op verzoek geroyeerd den 9 november 1871
132 Meinesz Az., Mr. Jelle Leeuwarden 5 maart 1862 2 februari 1870
Op last van het Hof dd. 23 nov. 1872
133 Kingma Boltjes, Mr. Tjomme Ynte Grouw 25 april 1863 27 mei 1868 Bij hernieuwing 12 october 1870 Op verzoek geschrapt van het tableau den 30 sept. 1887
134 Engelen, Mr. Daniël Otto Leeuwarden 25 juni 1870 1 februari 1871
Op verzoek geroyeerd wegens benoeming tot subst. Officier van justitie te Sneek
135 Eysinga, Jhr. Mr. Ayzo Epeus van Boelens van Leeuwarden 19 maart 1870 8 februari 1871
Op verzoek geroyeerd als advokaat den 30 september 1892
135aAlma, Mr. DirkSneek5 april 18709 november 1871Overgeschreven op het tableau der advocaten bij het geregtshof te LeeuwardenOp verzoek geroyeerd den 23 january 1878
136 Gratama, Mr. Pieter Leeuwarden 1 april 1871 10 mei 1871
Op verzoek geroyeerd den 2 nov. 1871 wegens zijne benoeming tot griffier bij 't kantongerecht te Oud-Beyerland
137 Eijsinga, Jhr. Mr. Idzerd Frans van Humalda van Leeuwarden 1 februari 1866 21 november 1866 bij hernieuwing den 3 sept. 1873 Op verzoek geroyeerd
138 Murray Bakker, Mr. Geugjen Albertus Leeuwarden 18 december 1873 14 januari 1874

139 Buma, Mr. Sybrand van Haersma Leeuwarden 11 december 1855 19 december 1855 bij hernieuwing den 2 sept. 1874 Op verzoek geroyeerd den 23 juny 1877 wegens vertrek naar Amsterdam
140 Harinxma thoe Slooten, Mr. Johan Sippo baron van Leeuwarden 22 juni 1874 23 september 1874
Op verzoek geschrapt van het tableau der advocaten den 30 september 1890
141 Eijsinga, Jhr. Mr. Cornelis van Leeuwarden 26 juni 1877 23 december 1874
Op verzoek geroyeerd den 1 october 1883
142Cappelle, Mr. Arent Gerard vanLeeuwarden8 april 18733 februari 1875
Op verzoek geroyeerd wegens vertrek naar elders 23 dec. '76
143Witteveen, Mr. FrederikLeeuwarden19 december 18793 februari 1875
Op verzoek geroyeerd van het tableau den 30 september 1882
144Engelen, Jhr. Mr. Willem Anne ReijnoudLeeuwarden14 juni 187513 oktober 1875
Op verzoek geschrapt van het tableau der advocaten den 27 dec. 1887, wegens vertrek naar elders
145Meulen, Mr. Robertus Driessens terStiens27 september 187325 september 1876
Op verzoek geroyeerd als zijnde benoemd tot griffier bij 't kantongeregt te Hoogezand
146Oever, Mr. Arend Hilbingh ten;
op zijn verzoek geschrapt 8 aug. 1879
Leeuwarden21 juni 187613 december 1876
Op verzoek geroyeerd van het tableau der advocaten den 8 augustus 1879
147Verwer, Mr. JuliusLeeuwarden30 november 18767 februari 1877
Op verzoek geroyeerd van het tableau der advocaten den 15 november 1883
148Trip, Mr. Hendrikonder Huizum gemeente Leeuwarderadeel15 juni 187724 september 1877tevens procureur, 24 nov. 1879Op verzoek geroyeerd van het tableau der advocaten en procureurs den 11 mei 1883
149Paëhlich, Mr. Carel ChristiaansSneek24 maart 187720 april 1877 bij den Hoogen Raad der NederlandenOvergeschreven op het tableau der advocaten bij het geregtshof te Leeuwarden den 15 december 1877, tevens procureur 3 sept. 1879overleden
150Huber, Mr. Lambert JohannesLeeuwarden9 november 187611 februari 1878
Op verzoek geroyeerd
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
151Tjebbes, Mr. JanWorkum
Leeuwarden
26 mei 187720 februari 1878
Op verzoek geschrapt als advocaat 4 mei 1907
152Witholt, Mr. CornelisSexbierum17 mei 187812 juni 1878
Op verzoek geroyeerd 3 april 1879
153Loon, Mr. Bernardus vanHarlingen
Leeuwarden
23 juni 18756 augustus 1878tevens procureur 23 mei 1883december 1904 overleden
154Grave, Mr. Eerhardus deLeeuwarden27 maart 18769 oktober 1878
Op verzoek geroyeerd den 22 augustus 1879
155Feltz, Jhr. Mr. Gustaaf Willem van derLeeuwarden29 oktober 187824 februari 1879
op verzoek geroyeerd 29 juni 1850
156Meijer, Mr. Johannes CarelLeeuwarden3 juni 18794 september 1879tevens procureuroverleden den 5den aug. 1897
157Hiddinga, Mr. Hendrik HarmenLeeuwarden4 juli 18573 september 1879tevens procureuroverleden 10 nov. 1895
158Hettinga Tromp, Mr. Tiete vanLeeuwarden25 mei 18615 juni 1861Bij hernieuwing den 20 October 1879
tevens procureur 20 jan. 1864
overleden 18 april 1906
159Bakker, Mr. WillemLeeuwarden30 september 187929 december 1879tevens procureur 29 dec. 1879Op verzoek geroyeerd als procureur van het Tableau 13 sept. 1880
Op verzoek geschrapt als advocaat van het Tableau wegens vertrek naar elders 4 mei 1887
160Feenstra Kuiper, Mr. PieterLeeuwarden22 juni 18549 februari 1880tevens procureur 9 februari 1880Op verzoek geroyeerd van het Tableau als advocaat en procureur 30 april 1891
161Kleffens, Mr. Auke Hermannus vanLeeuwarden
Harlingen
20 maart 188019 april 1880tevens procureur 4 sept. 1882Op verzoek geroyeerd als procureur van het Tableau 17 juli 1885
overleden 3 maart 1926
162Leeuwen, Mr. Jacob vanLeeuwarden15 mei 18806 juli 1880tevens procureur 6 juli 1880Wegens benoeming tot subst. griffier der arr. rechtbank te Arnhem, op verzoek geschrapt 7 april 1897
163Wolff, Mr. IsaacLeeuwarden11 juli 18798 september 1880tevens procureur 8 sept. 1880Op verzoek geschrapt als advocaat en procureur, den 11 april 1910 (Benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof te Leeuwarden)
164Eeten, Mr. Philippus LodewijkHarlingen17 november 188019 januari 1881
Op verzoek geroyeerd als advocaat den 7 mei 1883
165Römer, Mr. Cornelis ArnoldLeeuwarden6 mei 18818 juni 1881tevens procureur 8 juni 1881Op verzoek geschrapt als advocaat en procureur 18 dec. 1921
166Hettinga Tromp, Mr. Johan Marcus van Leeuwarden16 juni 188228 juni 1882tevens procureur 28 juni 1882... als adv. en proc. 12 sept. 1929
167Westenberg, Mr. Henri TheodoorLeeuwarden1 juni 18834 sept. 1882tevens procureur 4 sept. 1882... als adv. en proc. 24 juni 1885 ten gevolge benoeming tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantonrechter in het arrondissement Maastricht
168Prakken, Mr. Nicolaas Johannes / Claes JannesDantumawoude
Leeuwarden
23 juni 18835 sept. 1883tevens procureur 5 sept. 1883... als proc. 30 sept. 1884
als adv. 8 sept. 1892
169Hingst, Mr. Jan AlbertJorwerd12 juli 188312 sept. 1883tevens procureur 12 sept. 1883... als adv. en proc. 30 sept. 1886 ten gevolge ZEdGestr. benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Emmen
170Schaafsma, Mr. EelcoDokkum6 juni 188326 sept. 1883
... als adv. 18 sept. 1888 tn gevolge ZEdGestr. benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Dokkum
171Swinderen, Jhr. Mr. Rencke de Marees van Leeuwarden7 juni 188310 oktober 1883tevens procureur 10 oktober 1883... als adv. en proc. 27 december 1886 wegens ZEdG. vertrek naar Zutphen
172Albarda, Mr. JanLeeuwarden25 juni 188315 oktober 1883
... wegens verandering van woonplaats den 8 augustus 1886
173Boer, Mr. Frans Didericus deTernaard25 juni 18835 december 1883tevens procureur 5 december 1883... als adv. en proc. 13 april 1887 wegens ZEdG. benoeming tot substituut griffier bij de rechtbank te Heerenveen
174Ferf, Mr. AbrahamFraneker19 februari 188326 maart 1884
... als adv. 3 oktober 1887 ten gevolge ZEdG. benoeming tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie
175Baart de la Faille, Mr. CornelisLeeuwarden15 maart 188323 april 1884tevens procureur 23 april 1884... als adv. en proc. 10 december 1886 ten gevolge ZEdG. benoeming tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantonrechter in het arr. Middelburg
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
176Sijbenga, Mr. TjeerdNijkerk (Oostdongeradeel)
17 mei 188713 augustus 1884tevens procureur 13 augustus 1884... als adv. en proc. 8 oktober 1885
177Beekhuis, Mr. CornelisLeeuwarden17 december 18847 januari 1885tevens procureur 7 januari 1885overleden 1 november 1936
178Boltjes, Mr. SibrandusGrouw30 mei 188517 juni 1885tevens procureur 17 juni 1885... als adv. en proc. september 1893
179Verwer, Mr. JuliusLeeuwarden30 november 18768 juli 1885
... als adv. 7 aug. 1908
180Posthumus, Mr. Roelof de JongBuitenpost17 oktober 188528 oktober 1885tevens procureur 28 oktober 1885... als adv. en proc. 2 november 1886
181Kuijpers, Mr. HenricusDokkum26 oktober 188525 november 1885tevens procureur 25 nov. 1885... als adv. en proc. 30 sept. 1890 als zijnde benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Emmen
182Lohman, Mr. Willem CarelOudkerk31 mei 188620 oktober 1886tevens procureur 20 oktober 1886... als adv. en proc. 4 mei 1888
183Hofstede, Mr. Joannes PetrusLeeuwarden8 november 188617 nov. 1886tevens procureur 17 nov. 1886Benoemd tot ambtenaar O.M. te Assen
184Schaaff, Mr. Joannes AdamBolsward17 december 188612 januari 1887tevens procureur 12 januari 1887... als adv. en proc. 7 maart 1891 als zijnde benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Berlikum
185Zijlstra, Mr. JelleLeeuwarden
Wommels
2 november 1861eerste eeddoening: 20 nov. 1861
tweede eeddoening: 12 oct. 1867
tevens procureur 25 april 1887... als advocaat 21 november 1901
186Wierdsma, Mr. Wiardus Willem WichersFraneker29 juni 1885Bij den Hoogen Raad: 11 september 1885 als advocaat en procureur
25 mei 1887 bij dit Hof

20 juni 1898
187Jongh, Mr. Gerrit Tammo Janus deLeeuwarden29 maart 18878 juni 1887tevens procureur 8 juni 1887... als adv. en proc. 6 sept. 1892 ten gevolge zijne benoeming tot subst. griff. te Winschoten
188Buma, Mr. Wibo BernhardusLeeuwarden24 juni 18877 sept. 1887tevens procureur 7 sept. 18871 sept. 1897
189Menalda, Mr. Cornelis BenjaminLeeuwarden1 juli 18875 oktober 1887tevens procureur 5 oktober 1887... als adv. en proc. 2 juni 1888
190Loon, Mr. Jan vanLeeuwarden6 juli 188825 juli 1888tevens procureur 25 juli 1888overleden 8 januari 1907
191Troelstra, Mr. Pieter JellesSchrans onder Huizum7 juli 18888 augustus 1888tevens procureur 8 aug. 1888Op requisitoir van den Proc. Gen. en bij besluit van het Hof geschrapt als adv. en proc. 20 oktober 1893
192Sijbenga, Mr. TjeerdLeeuwarden17 mei 188713 augustus 1884 bij Prov. Ger. Friesland als advocaat en proc.
19 februari 1886 bij Hoogen Raad als advocaat
10 oktober 1888 bij Gerechtshof te Leeuwarden als advocaat en proc.
tevens procureur 10 oktober 1888... als adv. en proc. 30 sept. 1890, als zijnde benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Beetsterzwaag
193Duparc, Mr. JohannesLeeuwarden3 oktober 188824 oktober 1888tevens procureur 24 oktober 1888... als adv. en proc. 28 oktober 1892
194Klaasesz, Mr. Pieter Christiaan, Jz.Ternaard15 december 18883 april 1889tevens procureur 3 april 1889... als adv. en proc. sept. 1893
195Peereboom, Mr. PieterBolsward6 april 18891 mei 1889tevens procureur 1 mei 1889Op verzoek geschrapt 1 mei 1895
196Rengers, Mr. Willem Bernard Reinier van Welderen baronOenkerk5 juli 188913 november 1889tevens procureur 13 november 1889... als adv. en proc. 13 juni 1890 wegens vertrek naar 's Gravenhage
197Plaats, Mr. Jan Daniël van derLeeuwarden4 mei 189113 mei 1891tevens procureur 13 mei 1891... als adv. en proc. 13 sept. 1895
198Harinxma thoe Slooten, Mr. Coert Lambertus vanLeeuwarden15 juni 18919 september 1891tevens procureur 9 september 1891Wegens benoeming tot ambtenaar O.M. te Leeuwarden op verzoek geschrapt 16 april 1897
199Dorama, Mr. Thijs KlaasSneek2 juli 189119 eptember 1891tevens procureur 9 september 1891... als adv. en proc. 22 januari 1903 wegens benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Sneek
200Bleckmann, Mr. Constant BenjaminLeeuwarden6 mei 189219 mei 1892 bij Gerechtshof te Amsterdam als adv. en proc. en bij de rechtbank aldaar als procureur
8 juni 1892 bij het Gerechtshof te Leeuwarden
tevens procureur 8 juni 1892... als adv. en proc. 20 oktober 1893
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
201Nijmegen Schonegevel, Mr. Cornelius vanDockum
Koudum
8 juli 189224 augustus 1892tevens procureur 24 aug. 1892... als adv. en proc. 6 dec. 1893
202Sloterdijck, Mr. Ludolf Reinier vanLeeuwarden20 november 18936 december 1893tevens procureur 6 december 1893... als adv. en proc. 18 september 1899 wegens benoeming tot subst. griffier bij de rechtbank te Haarlem
203Stoop, Mr. Johan AntonieLeeuwarden15 december 189310 januari 1894tevens procureur 10 januari 1894... als adv. en proc. 12 sept. 1923 wegens benoeming tot Raadsheer in het Gerechtshof alhier
204Zijlstra, Mr. Jan WolterBolsward20 april 189314 maart 1894tevens procureur 14 maart 1894... als adv. en proc. 19 april 1900 wegens benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Bergum
205Harinxma thoe Slooten, Mr. Douwe Jan Andries baron vanLeeuwarden6 april 189418 april 1894tevens procureur 18 april 1894... als adv. en proc. 25 sept. 1897
206Harinxma thoe Slooten, Mr. Pieter Albert Vincent baron vanLeeuwarden6 april 189418 april 1894tevens procureur 18 april 1894Op verzoek geschrapt als advocaat en procureur 7 februari 1898 wegns benoeming tot burgemr. der gem. Holten
207Okma, Mr. HendrikSneek10 maart 189425 april 1894tevens procureur 25 april 1894overleden 25 oktober 1907
208Wiersma, mr. WillemLeeuwarden1 mei 189416 mei 1894tevens procureur16 mei 1894Op verzoek geschrapt 27 november 1894
209Sloterdijck, Mr. Johannes LeonardusLeeuwarden14 mei 189430 mei 1894tevens procureur 30 mei 1894... als adv. en proc. 21 augustus 1901
210Miedema, Mr. Age SolcoSneek25 oktober 189513 nov. 1895tevens procureur 13 nov. 18952 juli 1896
211Anema, Mr. AnneLeeuwarden20 december 189512 febr. 1896tevens procureur 12 febr. 189610 april 1896
212Oosting, Mr. Jan BierumaLeeuwarden12 november 18954 maart 1896tevens procureur 4 maart 1896... als adv. en proc. 15 mei 1903, wegens benoeming tot ambtenaar van het O.M. bij de kantongerechten in het arrondissement Leeuwarden
213Visscher, Mr. Willem MarinusLeeuwarden24 maart 189615 april 1896tevens procureur 15 april 1896... als adv. en proc. 5 september 1902
214Harinxma thoe Slooten, Mr. Albertus baron vanLeeuwarden30 juni 189616 sept. 1896tevens procureur 16 sept. 18961 sept. 1897
215Wassenaar, Mr. AnneLeeuwarden30 juni 189616 sept. 1896tevens procureur 16 sept. 1896... als adv. en proc. 26 maart 1903, wegens benoeming tot substituut griffier bij de arrond. rechtbank te Heerenveen
216Britzel, Mr. Lucas FranciscusHarlingen22 juni 189528 oktober 1896tevens procureur 28 okt. 1896... als adv. en proc. 28 juni 1900, wegens benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Berlikum
217Romeijn, Mr. Hendrik JanSneek 15 juni 189525 nov. 1896tevens procureur 25 nov. 189613 juni 1898
218Burger C.Pzn, Mr. AdriaanLeeuwarden13 juni 188620 jan. 1897tevens procureur 20 jan. 1897... als adv. en proc. 13 juli 1917 (Voorz. Raad van Beroep [?] te Arnhem)
219Boeles, Mr. Pieter Cathrinus Johannes AlbertusLeeuwarden18 juni 189628 april 1897tevens procureur 28 april 1897... als adv. en proc. 10 februari 1903, wegens benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Bergum
220Kingma Boltjes, Mr. PieterJorwerd16 juni 189718 aug. 1897tevens procureur 18 aug. 1897... als adv. en proc. 16 september 1909
221Croles, Mr. Jelle JellesIJlst, later
Leeuwarden
14 december 189720 april 1898tevens procureur 17 aug. 1898... als adv. en proc. 12 april 1905, wegens benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Leeuwarden
222Beucker Andreae, Mr. Johan HenrikLeeuwarden15 juni 18986 juli 1898tevens procureur 6 juli 1898... als proc. 19 oktober 1905
... als adv. 14 januari 1907
223Fockema Andreae, Mr. Arnold Daniël HermannusLeeuwarden22 juni 18987 sept. 1898tevens procureur 7 sept. 1898... als proc. 18 maart 1903
... als adv. 3 februari 1906
224Hellema, Mr. Hendrik WillemDantumawoude29 juni 189611 jan. 1899
28 nov. 1900 als advocaat
tevens procureur 11 jan. 1899Op verzoek geschrapt als advocaat 25 aug. 1899. Weder ingeschreven als advocaat 28 nov. 1900. Op verzoek geschrapt als advocaat en procureur 8 dec. 1905 (Notaris Dantumawoude)
225Andreae, Mr. Petrus CasparusSneek27 juni 189615 febr. 1899tevens procureur 15 febr. 1899... als adv. en proc. 1 mei 1937
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
226Poelstra, Mr. Pier DaniëlHeeg27 juni 189615 febr. 1899tevens procureur 15 febr. 1899... als adv. en proc. 16 april 1904
227Goslings, Mr. MichielHarlingen25 november 189622 februari 1899tevens procureur 22 februari 1899... als adv. en proc. 30 aug. 1899
228Binsbergen, Mr. Jacob vanLeeuwarden4 november 189922 november 1899tevens procureur 22 november 1899... als adv. en proc. 30 januari 1908 wegens benoeming tot adj. commies 1e kl. ter prov. griffie van Friesland
229Fennema, Mr. EnnoSneek29 oktober 189729 november 1899tevens procureur 29 november 1899... als adv. en proc. 20 mei 1903
230Kingma Boltjes, Mr. HiddeJorwerd19 december 189910 januari 1900tevens procureur 10 januari 1900... als adv. en proc. 6 maart 1900
231Harinxma thoe Slooten, Mr. Maurits Johan Pico Diederik baron vanLeeuwarden10 oktober 189924 januari 1900tevens procureur 24 januari 1900... als adv. en proc. 2 dec. 1905 (secretaris voogdijraad)
232Kuipers, Mr. HendrikBergum, later
Nes op Ameland
6 juli 18996 juni 1900tevens procureur 6 juni 1900... als proc. 21 augustus 1901
... als adv. 3 februari 1906 (benoemd tot griffier kantongerecht Bolsward)
233Posthumus, Mr. Jan Foppe de JongBuitenpost, later
Leeuwarden
29 november 189527 juni 1900tevens procureur 27 juni 1900... als adv. en proc. 3 november 1910 (Notaris Drachten)
234Greve, Mr. Willem Hwendrik deLeeuwarden26 maart 190019 dec. 1900tevens procureur 19 dec. 1900... als adv. en proc. 21 juni 1902
235Heemstra, Mr. Hector Livius Sixma baron vanLeeuwarden18 mei 190112 juni 1901tevens procureur 12 juni 1901... als adv. en proc. 2 septemb. 1902
236Vellenga, Mr. SytseLeeuwarden7 juli 19029 juli 1902tevens procureur 9 juli 1902... als adv. en proc. 20 januari 1910 (benoemd griffier Kantong. Sneek)
237Kapteijn, Mr. CornelisLekkum11 mei 190010 sept. 1902tevens procureur 10 sept. 1902... als adv. en proc. 4 december 1907 wegens benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Beetsterzwaag
238Okma, Mr. DirkNijland, later
Sneek, later
Leeuwarden
7 november 190212 nov. 1902tevens procureur 12 nov. 1902... als adv. en proc. 11 mei 1919
239Giffen, Mr. Ate vanLeeuwarden15 juni 18958 april 1903
... als adv. 29 sept. 1922
240Hepkema, Mr. Mindert EvertLeeuwarden8 december 19041 februari 1905tevens procureur 1 februari 1905overleden in augustus 1947
241Tijsma, Mr. Jan WiegerLeeuwarden9 oktober 190518 oktober 1905tevens procureur 18 oktober 1905... als adv. en proc. 3 februari 1930 (kantonr. Leeuwarden)
242Binsbergen, Mr. Franciscus Gerardus vanLeeuwarden19 december 190510 januari 1906tevens procureur 10 januari 1906... als adv. en proc. 10 december 1921 (kantonrechter Leeuwarden)
243Swart, Mr. JacobLeeuwarden13 februari 190628 februari 1906tevens procureur 28 februari 1906... als adv. en proc. 9 sept. 1911
244Boltjes, Mr. SieberenLeeuwarden30 mei 1885Nieuwe eeddoening
11 september 1907

... als adv. 5 sept. 1918
245Kempenaer, Mr. Gerrit Jacob deLeeuwarden15 juni 189527 november 1907tevens procureur 27 november 1907... als adv. en proc. 12 april 1910 (benoemd tot subst. griffier bij den Centralen Raad van Beroep, Onger. verz., te Utrecht)
246Fockema Andreae, Mr. Arnold Daniël HermannusLeeuwarden22 juni 1898Nieuwe eeddoening
28 oktober 1908
tevens procureur 28 oktober 1908... als adv. en proc. 4 december 1908 wegens benoeming tot rechter in de Arrond. rechtbank te Alkmaar
247Verdam, Mr. JanSneek19 november 19091 dec. 1909
... als adv. 24 maart 1910
248Ley, Mr. Wiebrandus Tjeerd van derLeeuwarden21 maart 191011 mei 1910tevens procureur 11 mei 1910... als adv. en proc. 20 dec. 1911
249Hingst, Mr. Albert AdriaanLeeuwarden4 juli 191030 nov. 1910tevens procureur 30 nov. 1910... als adv. en proc. 29 dec. 1913 wegens benoeming tot subst. griffier bij het kantongerecht te Rotterdam
250Andringa, Mr. Adrianus RoelofLeeuwarden7 februari 191122 maart 1911tevens procureur 22 maart 1911... als adv. en proc. 26 december 1913 wegens benoeming tot ambtenaar van het O.M. bij de kantongerechten in het arr. Heerenveen, ter standplaats Heerenveen
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
251Koch, Mr. Antonius WernerLeeuwarden12 oktober 189526 juli 1911
... als adv. 7 april 1924
252Binnerts, Mr. TjardusLeeuwarden22 juni 18996 sept. 1911tevens procureur 6 sept. 1911... als adv. en proc. 3 mei 1922
253Andreae, Mr. Cornelis WilhelmusLeeuwarden22 december 191131 jan. 1912tevens procureur 31 jan. 1912... als adv. en proc. 13 nov. 1915, wegens benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Heusden
254Bom, Mr. Gerard AdolfLeeuwarden2 april 191224 april 1912tevens procureur 24 april 1912... als adv. en proc. 9 oktober 1922
255Reinders, Mr. Jan BernardSneek4 december 190823 oktober 1912tevens procureur 23 okt. 1912... als adv. en proc. 7 juni 1913
256Römer, Mr. ReinerLeeuwarden14 maart 191319 maart 1913tevens procureur 19 maart 19131 okt. 1974 praktijk beëindigd; zie brief d.d. 30-9-1974
257Fockema, Mr. AriusLeeuwarden26 april 191314 mei 1913tevens procureurop verzoek geschrapt als adv. en proc. 30 januari 1914
258Boerrigter, Mr. Frederik Gerrit GjaltSneek2 mei 191325 juni 1913tevens procureur... als adv. en proc. 7 april 1916 (griffier kantongerecht Zevenbergen)
259Lysen, Mr. Jenny Henriette, echtgenote van Mr. Michiel GoslingsLeeuwarden2 juli 191219 nov. 1913
... als adv. 3 januari 1917
260Schutter, Mr. Ernestus Daniel HenderikusLeeuwarden29 jan. 190717 dec. 1913tevens procureur... als adv. en proc. 14 aug. 1915 (ambtenaar van het O.M. te Zutphen)
261Gerbrandy, Mr. Pieter SjoerdsSneek27 jan. 191121 jan. 1914tevens procureur... als adv. en proc. 14 juni 1930 (hoogleraar V.U.)
262Markvoort, Mr. Evert HendrikLeeuwarden21 juni 18958 sept. 1914tevens procureur... als adv. en proc. 12 dec. 1917 (griffier kantong. Geldermalsen)
263Kolff, Mr. Petrus CasparusLeeuwarden18 juni 191430 sept. 1914tevens procureur... als adv. en proc. 2 okt. 1915
264Pollema, Mr. RommertSneek2 oktober 19149 dec. 1914tevens procureur... als adv. en proc. 29 juni 1916 (griffier kantongerecht Bergum)
265Wassenbergh, Mr. Henri AbrahamKollum, later
Leeuwarden
8 juli 191416 dec. 1914tevens procureur... als adv. en proc. 6 mei 1921 (ambtenaar O.M. kantong. Zwolle)
266Hornstra, Mr. TjitzeLeeuwarden29 oktober 191510 nov. 1913tevens procureur... als adv. en proc. 23 sept. 1916
267Apeldoorn, Mr. Lambertus JohannesLeeuwarden5 november 19158 dec. 1915tevens procureur... als adv. en proc. 29 juni 1921 (hoogleraar Gem. Univ. Amsterdam)
268Steffens, Mr. JohannesLeeuwarden9 november 19146 juni 1917tevens procureur... als adv. en proc. 1 mei 1921 (griff. kant. Harlingen)
269Doorninck, Mr. Adam vanLeeuwarden2 juli 19158 mei 1918
... als adv. 23 mei 1918
270Dijstra, Mr. CornelisLeeuwarden15 nov. 1918
(op de bul staat abusievelijk 1948)
11 dec. 1918tevens procureur... als adv. en proc. 23 april 1919
271Rood, Mr. Adolf BernardLeeuwarden21 maart 19192 april 1919tevens procureur... als adv. en proc. 2 februari 1920
272Velde, Mr. Adriaan Dingenis Cornelis van deLeeuwarden15 nov. 1918
(op de bul staat abusievelijk 1948)
23 april 1919tevens procureur... als adv. en proc. 7 juni 1920 (griffier kantongerecht te Bergum)
273Ypey, Mr. SiedsLeeuwarden7 maart 191410 sept. 1919tevens procureur... als adv. en proc. 6 okt. (griffier kantongerecht te Zuidhorn)
274Flud van Giffen, Mr. Davidonder Huizum, later
Leeuwarden
16 mei 191910 sept. 1919tevens procureur... als proc. 17 jan. 1929
overleden in jan. 1949
275Meihuizen, Mr. JakobBergum19 nov. 191910 maart 1920tevens procureur... als adv. en proc. 9 augustus 1920 (griffier kantongerecht te Emmen)
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
276Koopmans, Mr. MartenSneek, later
Leeuwarden
12 dec. 191810 maart 1920tevens procureuroverleden in 1949
277Mulder, Mr. Karel HeroLeeuwarden6 mei 192117 mei 1921tevens procureur... als adv. en proc. 18 okt. 1921
278Vis, Mr. JanLeeuwarden24 juni 192116 nov. 1921tevens procureuroverleden in 1964
279Muinck Keizer, Mr. Alle Sytze deYsbrechtum28 juni 19217 dec. 1921tevens procureur... als adv. en proc. 1 nov. 1924 (ambt. O.M. te Almelo)
280Vellenga, Mr. Nicolaas JanSneek6 feb. 192028 dec. 1921tevens procureur... als adv. en proc. 15 jan. 1923
281Stoop, Mr. François CarelLeeuwarden16 nov. 19214 jan. 1922tevens procureuroverleden op 10 jan. 1949
282Beekhuis, Mr. Christiaan HoudijnLeeuwarden24 juni 192112 april 1922tevens procureur... als adv. en proc. 9 januari 1953
283Mulder, Mr. Karel HeroHeeg, later
Sneek, later
Langweer
6 mei 1921opnieuw
20 sept. 1922
tevens procureur
2 maart 1917
... als proc. 3 sept. 1935
284Haan, Mr. Antoni WilhelmusSneek1 april 192231 januari 1923tevens procureur25 jan. 1950 geschrapt wegens benoeming tot kantonrechter te Leeuwarden
285Jonkers, Mr. Willem HermanKortezwaag bij Gorredijk24 mei 187627 aug. 1923
gesteld op het Tableau 1 sept. 1923
tevens procureuroverleden 20 juni 1928
286Binnerts, Mr. TjardusOranjewoud onder Heerenveen22 juni 189922 aug. 1923
gesteld op het Tableau 1 sept. 1923
tevens procureuroverleden 5 augustus 1928
287Leij, Mr. Wielrandus Tjeerd van derHeerenveen21 maart 191027 aug. 1923
gesteld op het Tableau 1 sept. 1923
tevens procureuroverleden .....
288Geer, Mr. Jacob van deHeerenveen19 dec. 191622 aug. 1923
gesteld op het Tableau 1 sept. 1923
tevens procureuroverleden 16 nov. 1961
289Taconis, Mr. TjepkeHeerenveen30 mei 192127 aug. 1923
gesteld op het Tableau 1 sept. 1923
tevens procureur... als adv. en proc. 10 febr. 1925 (griffier kantong. Emmen)
290Stoop, Mr. Anton ElisaLeeuwarden28 juni 19225 sept. 1923tevens procureur... als adv. en proc. 25 januari 1965
291Posthumus, Mr. Jan Foppe de JongDrachten29 nov. 189519 sept. 1923
overleden in augustus 1941
292Heijmeijer, Mr. Joannes Baptistus JosephusLeeuwarden8 nov. 192120 febr. 1924tevens procureur27 nov. 1945 geschrapt wegens benoeming tot Raadsheer in dit Hof
293Pollema, Mr. RommertLeeuwarden2 oktober 19143 sept. 1924tevens procureuroverleden 1965
294Meulen, Mr. Adriaan Anne Marie van derLeeuwarden14 juni 192310 sept. 1924tevens procureur16 maart 1946 geschrapt als procureur wegens benoeming tot burgemeester der gemeente Leeuwarden
1 aug. 1946 op verzoek geschrapt als advocaat
295Sikkes, Mr. Nicolaas Johannes GerardusSneek, later
Leeuwarden
28 maart 192513 mei 1925tevens procureur... als adv. en proc. 30 aug. 1921 (ambtenaar O.M. Middelburg)
296Walvius, Mr. JanDrachten24 juni 19256 januari 1926tevens procureurm.i.v. 14-3-1973 één mnd. geschorst, m.i.v. 1-5-1973 één week geschorst
overleden te Drachten op 16 april 1986 (84 jaar)
297Beekhuis, Mr. Jacob HoudijnHuizum13 nov. 192520 januari 1926tevens procureur... als adv. en proc. 1 oktober 1921
298Dorama, Mr. Klaas ThijsLeeuwarden13 maart 19265 mei 1926tevens procureur... als adv. en proc. 25 okt. 1928 (subst. griffier Rb. Leeuwarden)
299Bakker, Mr. AbrahamLeeuwarden13 feb. 19261 sept. 1926tevens procureur... als adv. en proc. 3 november 1927
300Kramp, Mr. Albertus HendrikHeerenveen24 nov. 19164 mei 1927tevens procureur... als adv. en proc. 10 augustus 1928
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
301Veldman, Mr. Reinder, KorneliszoonLeeuwarden30 juni 192422 juni 1927tevens procureuroverleden 26 maart 1939
302Bijlsma. Mr. Klaas, geb. 27 nov. 1890Franeker26 nov. 192628 maart 1928tevens procureur
26 januari 1961
overleden op 23 maart 1975
303Brouwer, Mr. Reinder MelleLeeuwarden26 april 192827 juni 1928tevens procureur... als adv. en proc. 29 april 1929
304Andreae, Mr. Christine ElisabethSneek5 juli 192826 sept. 1928tevens procureur... als adv. en proc. 25 februari 1930
305Dorhout, Mr. BernardLeeuwarden13 nov. 192813 febr. 1929tevens procureur... als adv. en proc. 12 nov. 1942 (kantonrechter Sneek)
306Hoogband, Mr. Dr. Jan Pietersz.Leeuwarden24 jan. 192920 febr. 1929tevens procureur27 nov. geschrapt wegens benoeming tot Raadsheer in dit Hof
307Westerling, Mr. KarelLeeuwarden15 februari 192418 sept. 1929tevens procureur... als adv. en proc. 17 aug. 1949 (vertrokken naar Amsterdam)
308Boeles, Mr. Willem EduardLeeuwarden27 sept. 192413 nov. 1929tevens procureur... als adv. en proc. 14 febr. 1931
309Okma, Mr. DirkLeeuwarden24 mei 193018 juni 1930tevens procureur... als adv. en proc. 1 maart 1970
310Mulder, Mr. Roelof JohannesLeeuwarden30 mei 19309 juli 1930tevens procureur... als adv. en proc. 4 juni 1934
311Diemen, Mr. Karel Bernardus vanLeeuwarden13 februari 192627 aug. 1930tevens procureuroverleden in april 1941
312Jonker, Mr. WillemLeeuwarden19 december 193025 febr. 1931tevens procureur... als adv. en proc. 10 juni 1932
313Heemskerk, Mr. NicolaasLeeuwarden16 december 193022 juli 1931tevens procureuroverleden 14 maart 1968
314Cornelis, Mr. Johan Herman, geb. 5 april 1909Harlingen, later
Sneek
16 oktober 193123 dec. 1931tevens procureuroverleden 5 augustus 1984
315Muinck Keizer, Mr. Douwe Tammo deYsbrechtum7 oktober 19319 maart 1932tevens procureur... als adv. en proc. 30 dec. 1933
316Mulder, Mr. JohannesLeeuwarden, later
Sneek
11 april 19333 mei 1933tevens procureur... als adv. en proc. 19 febr. 1934 (vertrokken naar den Helder)
317Koning, Mr. Hendrik Johan FrederikLeeuwarden29 april 193121 juni 1933tevens procureur... als adv. en proc. 24 sept. 1943 (benoeming Insp. Prijsbeheersing te Amsterdam)
318Schaaf, Mr. Jacob van derBeetgumermolen
Leeuwarden
11 juni 193228 juni 1933tevens procureuroverleden 1968
319Buiël, Mr. Johannes Theodorus HermanusLeeuwarden5 maart 19254 okt. 1933tevens procureuroverleden 1969
320Vegt, Mr. Sytze Jan van derGorredijk3 juli 19334 okt. 1933tevens procureur... als adv. en proc. 31 maart 1941
321Winsemius, Mr. Jan PietersLeeuwarden, later
Sneek
25 maart 193328 maart 1934tevens procureurop verzoek geschrapt 26 sept. 1949
322Ruitinga, Mr. WatzeDokkum 7 juli 191727 juni 934tevens procureur... als adv. en proc. 21 november 1940 (vertrokken naar Groningen)
323Mekking, Mr. Eveline Gerdina, echtgenote van Mr. Karel Bernardus DiemenLeeuwarden7 dec. 192720 febr. 1935tevens procureur... als adv. en proc. 25 oktober 1945
324Okma, Mr. Grietje HendrikaLeeuwarden30 maart 19385 juni 1935tevens procureur... als adv. en proc. 6 mei 1968
325Boschloo, Mr. GerritHeerenveen20 februari 193523 okt. 1935tevens procureur... als adv. en proc. 24 oktober 1946
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
326Haselager, Mr. GerardusLeeuwarden7 juli 193130 okt. 1935tevens procureur... als adv. en proc. 13 juni 1938 (vertrokken naar Apeldoorn)
327Brink, Mr. Frederik Hendrik van denWolvega11 nov. 19325 febr. 1936tevens procureur 5 febr. 1936
tevens procureur 6 aug. 1947
... als proc. 11 sept. 1946
... als adv. en proc. 12 mei 1948 (vertrokken naar Leiden)
328Herberg, Mr. Pieter T. van derVeenwouden
Anjum
Leeuwarden
8 febr. 19366 mei 1936tevens procureur... als proc. 27 sept. 1946
overleden 1965
329Bottenburg, Mr. Hugo Hendrik Jan vanSneek30 juni 192820 januari 1937tevens procureur15 juni 1989 op verzoek geschrapt
330Dor[..?], Mr. Gijsbertus vanHarlingen4 maart 193714 april 1937tevens procureur... als adv. en proc. 16 sept. 1937 (naar Kampen)
331Wind, Mr. Dr. Pieter BonnoLeeuwarden24 april 19234 okt. 1939tevens procureurop verzoek geschrapt 30 sept. 1966
332Roos, Mr. Gerben deLeeuwarden1 nov. 194018 dec. 1940tevens procureur... als adv. en proc. 1 juli 1946 (naar Arnhem)
333Timmenga, Mr. Selius JelleLeeuwarden20 febr. 194012 maart 1944tevens procureur... als adv. en proc. 15 febr. 1946
334Marin ten Velthuis, Mr. Willem Johan FransLeeuwarden11 oktober 194026 maart 1941tevens procureur... als adv. en proc. 26 mei 1941
334aRaaij, Mr. Barr[..?] Dirk vanLeeuwarden27 maart 19417 mei 1947tevens procureuroverleden 16 september 1993
335Snijder, Mr. Bonno WillemLeeuwarden30 september 194125 febr. 1942tevens procureur... als adv. en proc. 4 okt. 1943
336Stein, Mr. Joan Frederik WilhelmLeeuwarden12 maart 194215 april 1942tevens procureur... als adv. en proc. 14 dec. 1942 (vertrokken naar 's Gravenhage)
337Rutgers, Mr. JohannesLeeuwarden31 maart 194223 sept. 1942tevens procureur28 sept. 1950 geschrapt wegens benoeming tot rechter te 's Gr.hage
338Smeding, Mr. HendrikLeeuwarden
Harlingen
7 juli 194230 sept. 1942tevens procureuroverleden 28 oktober 1975 te Leeuwarden
339Kloosterman, Mr. GerritLeeuwarden26 mei 194124 febr. 1943tevens procureur... als adv. en proc. 8 okt. 1947
340Laverge, Mr. August TheodoorSneek9 oktober 194128 april 1943tevens procureur... als adv. en proc. 27 sept. 1946
341Douma, Mr. JanBritsum21 januari 194331 maart 1943tevens procureur... als adv. en proc. 19 sept. 1949
342Mulder, Mr. LuitjenHeerenveen
Sneek
22 juni 19426 okt. 1943tevens procureur14 maart 1976 overleden (64 jaar)
343Dijken, Mr. Gerard Hendrik Christiaan vanLeeuwarden22 februari 194310 nov. 1943tevens procureurgeschrapt wegens benoeming tot ambtenaar O.M. te Utrecht
344Eysinga, Jhr. Mr. Dirk vanSt. Nicolaasga5 oktober 193922 maart 1944tevens procureur... als adv. en proc. 25 okt. 1945
345Menalda, Mr. Dr. Hendrik HermanusLeeuwarden9 mei 193022 maart 1944tevens procureur... als adv. en proc. 17 dec. 1954 (benoemd als kantonrechter te Sneek)
346Veen, Mr. Binne Piet van derLeeuwarden29 januari 194126 sept. 1945tevens procureuroverleden op 10 januari 1981 (64 jaar)
347Kimmel, Mr. Fredericus Theodorus Petrus JosephLeeuwarden2 maart 193924 okt. 1945tevens procureuroverleden op 17 november 1973 (60 jaar)
348Krevelen, Mr. Paul Emile vanLeeuwarden19 oktober 19391 mei 1946tevens procureur
349Berghuis, Mr. Pauwel CornelisHeerenveen2 maart 194115 mei 1946tevens procureur... als adv. en proc. 5 febr. 1947
350Loon, Mr. Fedde Hendrik vanSneek19 juli 194522 mei 1946tevens procureuroverleden 1948
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
351Keuning, Mr. Jan JohanLeeuwarden21 mei 194211 sept. 1946tevens procureurop eigen verzoek geschrapt per 31 dec. 1988
352Wederen, Mr. Harm LambertusLeeuwarden20 dec. 19478 sept. 1948tevens procureurop eigen verzoek geschrapt op 8 febr. 1949
353Schootstra, Mr. HayteLeeuwarden9 juni 19488 sept. 1948tevens procureurper 1 sept. 1975 op eigen verzoek geschrapt i.v.m. zijn installatie als Raadsheer i.h. Hof Arnhem
354Hylkema, Mr. Hendrik Wiebes vanLeeuwarden5 mei 194918 mei 1949tevens procureur10 juli 1950 op verzoek geschrapt
355Koopmans, Mr. JanLeeuwarden22 dec. 194918 januari 1950tevens procureurop igen verzoek geschrapt 1 maart 1992
356Korteweg, Mr. Henri Guillaume AntoineLeeuwarden12 aug. 194925 jan. 1950tevens procureur1 augustus 1951 op verzoek geschrapt
357Nijs, Mr. Wilhelmus MartinusLeeuwarden18 april 19503 mei 1950tevens procureur24 juni 1957 op verzoek geschrapt
358Huizenga, Mr. GerardusLeeuwarden6 april 194911 okt. 1950tevens procureur1 februari 1957 op verzoek geschrapt
359Gimbrère, Mr. Felix VictorLeeuwarden4 oktober 19506 dec. 1950tevens procureur8 augustus 1951 op verzoek geschrapt
360Quast, Mr. JohanLeeuwarden8 juni 195021 febr. 1951tevens procureur1 juli 1952 op verzoek geschrapt, wegens vertrek naar Rotterdam
361Hoogland, Mr. PieterLeeuwarden5 oktober 195021 maart 1951tevens procureur10 juli 1952 op verzoek geschrapt
362Rutgers, Mr. AbrahamLeeuwarden13 december 19464 april 1951tevens procureur18 maart 1957 op verzoek geschrapt
363Doorenbos, Mr. Cornelius JacobusLeeuwarden29 november 19508 aug. 1951tevens procureur2 september 1952 op verzoek geschrapt
364Westerman, Mr. JozefBolsward20 maart 195112 dec. 1951tevens procureur22 maart 1955 op verzoek geschrapt wegens vertrek naar Arnhem
365Beekhuis, Mr. Christiaan HoudijnLeeuwarden10 oktober 195116 april 1952tevens procureur20 maart 1978 op verzoek geschrapt i.v.m. benoeming als raadsheer gerechtshof alhier
Beëdigd door de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden
366Zaman, Mej. Mr. Florentina ElizabethSneek26 november 19528 januari 1953tevens procureur22 maart 1955 op verzoek geschrapt wegens vertrek naar Arnhem
367Vrijburg, Mr. Jitze ArjenLeeuwarden1 mei 19528 januari 1953tevens procureur1 juni 1953 op verzoek geschrapt, wegens vertrek naar Rotterdam
368Wederen, Mr. Harm LambertusLeeuwarden20 dec. 19478 jan. 1953tevens procureur24 april 1964 op verzoek geschrapt (benoeming rechter ter Rb. Groningen)
369Zeijl, Mr. Yme NicoSneek-12 febr. 1953tevens procureurper 14 aug. 1992 geschrapt
370Boer, Mr. Klaas deLeeuwarden31 maart 19537 mei 1953tevens procureur4 januari 1954 op verzoek geschrapt
371Wijland, Mr. Siefko vanLeeuwarden11 juli 195124 nov. 1953tevens procureur26 augustus 1957 op verzoek geschrapt
372Bruel, Mr. Yvo Theodorus Jozef Leeuwarden3 juli 19533 dec. 1953tevens procureur1 augustus 1956 op verzoek geschrapt
373Werf, Mr. Anne van derSneek-31 dec. 1953tevens procureurgeschrapt per 1-1-1992 op eigen verzoek
374Beek, Mr. Jan HendrikLeeuwarden2 oktober 19522 dec. 1954tevens procureurgeschrapt per 1 januari 1992 op eigen verzoek
375Cohen, Mr. John ArnoldLeeuwarden10 juli 19549 februari 1955tevens procureur4 maart 1958 op verzoek geschrapt
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
376Stoop, Jhr. Mr. Jacob CornelisLeeuwarden1 december 195414 april 1955tevens procureur1 februari 1985 op verzoek geschrapt
377Meulenkamp, Wilhelm JohanLeeuwarden7 juli 195426 juli 1956tevens procureur26 februari 1959 op verzoek geschrapt
388 [volgt op 377!]Brouwer, WillemLeeuwarden15 april 195528 juni 1957tevens procureur23-12-1983 op eigen verzoek geschrapt; benoemd tot raadsheer Gerechtshof Leeuwarden
389Runia, DirkLeeuwarden16 juni 195816 okt. 1958tevens procureur8 december 1958 op verzoek geschrapt
390Daniëls, BernardLeeuwarden9 juli 19522 april 1959tevens procureur29 november 1967 op verzoek geschrapt wegens benoeming rechter Zwolle
391Bijlsma, KlaasFraneker-
zie 302
392Heemskerk, Eduard NicolaasLeeuwarden26 juni 195717 okt. 1963tevens procureurm.i.v. 1 januari 1998 op eigen verzoek geschrapt
393Boonstra, Tjeerd HenkLeeuwarden15 febr. 19622 sept. 1965tevens procureurm.i.v. 1 januari 1995 op eigen verzoek geschrapt
394Groot, Arjen deLeeuwarden1 juli 19556 jnauari 1966tevens procureuroverleden op 16 okt. 1988
395Epenhuysen, Cornelis Jan van (stage ger. secr.)Grouw16 januari 196215 sept. 1955tevens procureurm.i.v. 1 sept. 1968 op verzoek geschrapt
396Bierman, Gerardus MatthiasLeeuwarden21 maart 19587 juli 1966tevens procureurm.i.v. 27 juli 1987 op verzoek geschrapt
396aMulder, K.H.Sneek6 mei 19212 maart 1967tevens procureur25 juni 1971 op verzoek geschrapt
397Goede, Jasper deLeeuwarden28 juni 196530 maart 1967tevens procureur
398Pot, Adriana Frederica MariaLeeuwarden21 sept. 19679 mai 1968tevens procureurm.i.v. 1 december 1968 op verzoek geschrapt
399Wilgenburg, Henricus Nicolaas Marinus MariaLeeuwarden4 maart 196514 aug. 1968tevens procureur
400Jager, Johannes deOosterwolde
Fochteloo
9 mei 19562[?] mei 1969tevens procureuroverleden op 9 december 1982 (65 jaar)
volgnr. namen en voornamen residentie dagtekening promotiebrieven dagtekening eerste eeddoening aantekeningen royementen
401Pool, Erik Johannes TheodorusLeeuwarden26 nov. 196822 mei 1969tevens procureur1 april 1970 op verzoek geschrapt
402Leeuwen, Mr. Arie Diederik vanLeeuwarden24 nov. 195531 juli 1969tevens procureurm.i.v. 7-4-1978 op eigen verzoek geschrapt als procureur; blijft als advocaat ingeschreven!
403Smit, Ellen Nora JeanetteLeeuwarden13 juni 19662 okt. 1969tevens procureurm.i.v. 1 okt. 1976 op eigen verzoek geschrapt
404Nijland, GerhardusLippenhuizen, kantoor Drachten6 febr. 19696 januari 1970tevens procureurm.i.v. 30 maart 1977 op eigen verzoek geschrapt (inschrijving arr. Middelburg)
405Riedstra, Mr. PierLeeuwarden29 april 19711 juli 1971tevens procureur;
sinds 1.7.1992 "Riedstra, Tuinman en Sleifer"

406Oreel-Hellema, Mr. MarijkeLeeuwarden28 juni 197130 sept. 1971tevens procureurm.i.v. 1 febr. 1976 op verzoek geschrapt
407Koeneman-Bloem, Mr. Catharina Theodora MariaHeerenveen, m.i.v. 1-2-1975 kantoor Mrs. Schootstra cs. Lwden.13 oktober 197128 okt. 1971tevens procureur (2x belofte afgelegd)m.i.v. 21-4-1982 op eigen verzoek geschrapt; vertrokken naar Zwolle, adv.kantoor mr. van Wegen
408Koster, Mr. Freerk Hendrik, geb. 24-10-1948Groningen9 juli 197127 januari 1972tevens procureurper 2.1.1992 raadsheer Hoge Raad

>> begin