ADVOCATEN bij het (Provinciaal Gerechts)HOF VAN FRIESLAND
Chronologische en alfabetische naamlijst 1577-1849

ter herdenking van de inschrijving op 5 november 1595 van Johannes Saeckma
bewerkt door M.H.H. Engels
De uitgave 1995 herzien en bewerkt voor internet in 2001
N.B. Aan onderkant scherm geen decennia en alfabet, klik dan hier op
2 frames


INLEIDING

Deze (voorlopige) naamlijst is gebaseerd op drie handschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (afgekort PBF). In de eerste plaats is de alfabetische lijst van advocaten (1577-1805) gebruikt die zich op doorschoten bladen bevindt voor en tussen de gedrukte Naamrol der Edele Mogende Heeren Raden 's Hoffs van Friesland, Leeuwarden 1742. De signatuur van de verzamelband luidt Hs 391 f. De convoluut is volgens een aantekening van de Leeuwarder stadsarchivaris W. Eekhoff in april 1876 voor het Fries Genootschap op een auctie aangekocht. Mogelijk betrof het de veiling Eyso de Wendt.
In de tweede plaats is gebruik gemaakt van de chronologische Naamlijst van al de advocaten, ingeschreven in de matricula van het oude Hof van Friesland en bij opvolging op de tableaux van de voormalige Regtbanken van eersten aanleg en die van het Provinciaal Geregtshof, van den jare 1577 tot 1850. Deze naamlijst werd in 1850 opgemaakt door provinciaal archivaris en bibliothecaris J. van Leeuwen en in 1857 aangekocht door het Fries Genootschap. Evenals het eerstgenoemde handschrift is het in de zestiger jaren van onze eeuw aan de Provinciale Bibliotheek overgedragen. Onder signatuur Hs 1481 wordt het in de kluis van de PB bewaard.
Het derde handschrift waaruit geput is, draagt de signatuur 6142 Hs. In deze convoluut bevindt zich een chronologische lijst van Namen van de Heeren Advocaten voor den Hove van Friesland. Deze naamlijst beslaat de jaren 1578-1779.
De hier volgende lijst is chronologisch geordend: de inschrijvingsdata zijn weergegeven in de volgorde jaar-maand-dag; aanvullende - niet geverifiŽerde - gegevens betreffen standplaats, loopbaan en/of overlijdensdatum. De opgaven in de gebruikte bronnen zijn niet altijd eensluidend: varianten zijn tussen haakjes weergegeven. Vergelijking met het originele matrikel in het Rijksarchief, archief van het Hof van Friesland MMM, gaf voor twijfelachtige inschrijfdata of spelling van namen meestal uitkomst; ook de Index van J. Visser, Rijksarchief Nadere toegang 13.126, is geraadpleegd, evenals de Naamlijst G 57 en de dito rijk geannoteerde G 58 in het gemeente-archief.
De meeste advocaten waren doctor in de rechten, enkele tientallen magister (Mr.); bij sommigen is in het originele matrikel geen titel vermeld. Vanaf 1811 is iedere advocaat meester in de rechten (Mr.)
Personen die wegens verkwisting hun eigen goederen niet meer mochten beheren, werden "prodigus" verklaard. In het laatste kwart van de 18de eeuw valt het aantal geroyeerde namen op.
De alfabetische lijst, de tweede helft van deze uitgave, is behalve de sortering op namen qua inhoud gelijk aan de chronologische lijst.
Aanleiding voor de uitgave van deze naamlijst is de inschrijving 400 jaar geleden (5 november 1595) van Johannes Saeckma (1572-1636) als advocaat bij het Hof van Friesland.

11 november 1995

Herzien is deze naamlijst mede aan de hand van opmerkingen van drs. H. Spanninga d.d. 12 april 1996 en aangevuld met verwijzingen naar de Alfabetische lijst van studenten, Bijlage III van Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse universiteit 1575-1630, in het bijzonder het disputeren. Proefschrift van M. Ahsmann, Leiden. Groningen 1990, blz. 464-562. De variaties in de spelling van de namen in de bronnen is in het alfabetische gedeelte door verwijzingen gecompenseerd.

Leeuwarden, zomer 2001

ChronologischAlfabetisch