>> HOMEpage

Schulden van boekbinder/verkoper
Hans Willems
in deels niet overgeleverde
Franeker boekveilingen

Bron: Nedergerecht Franeker, Tresoar toegang 13-13 inv.nr. 191, fol. 431 recto - 436 verso
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2014

431r: 27 Martii 1626, Hans boeckvercoper
435r: Hans Willems [zoon van de Leeuwarder boekbinder Willem Hanses en (x Lwd. 1605) Geert Heines?]
436v:
Hans boeckbynders boelgoedt. Op ses weecken dach 1626
solvit M. Segers ..-14-..
solvit L. Lieuwes ..-14-..
Secretaris comt voor sijn vacatien over dese vercopinge, het concipieren der articulen, recollectie ende eintlijcke aff-reeckeninghe te maecken met het opgelt in alles t'samen6-10-..
T. Douwes5-12-..

[?]-10-..
Hans debet in Pyter van der Eecks [Peter van der Eeck, 1593-97, 1599-1600, 1603-16 raadslid van Emden, 1617-25 stadssecretaris, -1598, 1600, 1606 nederrechter, 1600-03 veertigman en hun president, x 3.8.1606 Eva, Peter Abels weduwe; februari 1628 solliciteerde hij naar het ambt van accijnsschrijver van Emden, in oktober van dat jaar deed hij verzoeken om toegelaten te worden als procureur bij het Emder nedergerecht, in 1652 diende hij een smeekschrift in tot schadevergoeding van zijn afgegraven land in Barenburg bij de Noorder poort; had hij het stadssecretariaat in 1625 moeten opgeven, wellicht omdat hij in ongenade was gevallen?] auctie11-..-8
in Christophori Hectoris [predikant Dronrijp] auctie [vgl. 374r]10-2-8
In Jan Jaecques [Gerbijn] auctie [vgl. 426r]12-6-..
in R. Siccama auctie [vgl. 421r]13-18-8
in Antie Hanses [Steenkist x Obertus Foppii]2-5-..
Eeff Innes1[?]-4-4
Dr. Fogelsang [Theodorus, gepromoveerd Leiden 25 juni 1626, 13 juli als advocaat ingeschreven bij het Hof van Friesland, als opvolger van Pieter Kingma (9 febr. 1627 nog in functie; nedergerecht toegang 13-14, inv.nr. 13, fol. 105r) secretaris van Franekeradeel (in dezelfde bron tekent op 106r, XXIIen Maertii 1627: D. Fogelsangh)]1-19-..
Jr. [Hessel] Hermana41-19-..
Idem als borghe voor Joachimo Weninck in d'auctien van
Siccama1-10-..
[Regnerus] Orini [Alb. Stud. Fran. 1561, 16-10-1615 hum. primum musis devotus; auctie 20 sept. 1619: 205r]1-8-..
Hermana..-6-..
Vogelsangh..-11-..
solvit in verminderinghe deser den 22en Xbris 1626 acht ende sestich Car. guldens dartien stuyvers 12 penningen
bij depost noch in Jan Lamrincks [auctie 31 maart 1623: 346r-369v]1-[?]-8
in gehele voldade van de achterstallighe boelschult bij den verkoper betaelt dartich Car. glns. dartiendehalve stuyvers den 24en Februarii 1627

>> begin