>> HOMEpage

Renatus Siccama verkoopt boeken 1626

Bron: Nedergerecht Franeker, Tresoar toegang 13-13 inv.nr. 191, fol. 421-425
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2014

Renatus (doopnaam Rens), geboren 1601, was de oudste zoon van Sibrandus Siccama (6 september 1571 - 31 mei 1622), de secretaris van Bolsward. Zijn vader stuurde hem naar Harderwijk, waar hij onder de hoede van diens oud-studiegenoot Johannes Isacius Pontanus klassieke letteren studeerde; Gabinus de Wal, de claris Frisiae jure-consultis, p. 162. Pontanus schreef 3 februari 1618 aan Sibrandus Siccama lovend over Rein. Op 15 oktober 1620 is Renatus te Franeker aan de studie rechten begonnen. Vonden vader en zoon Siccama het aantreden van Hector Bouricius als hoogleraar rechten (oratie 29 juni 1620) aantrekkelijk? En heeft het overlijden van vader of Bouricius' vertrek december 1624 naar Leeuwarden, alwaar hij benoemd was tot griffier van het Hof van Friesland, geleid tot de overstap naar theologie? In 1627 trouwde Rein met Syrke Abrahams. Van 1627 tot 1637 was hij conrector te Bolsward. Op 3 januari 1631 werd hij in de classis Bolsward toegelaten tot het predikambt; Classisboek Bolsward ed. Kalma. Van 1637 tot 1681 was hij predikant van Wolsum en Westhem. Hij overleed op 9 juni 1681 te Bolsward. Aan het eind van zijn studie te Franeker verkocht hij zijn merendeels juridische boeken. Wellicht had hij een gedeelte daarvan geërfd van zijn vader.

421r
Dese navolgende goederen boecken presenteert Renatus Siccama te vercoopen op ses weecken dach [d.w.z. uiterste betalingstermijn]. Actum [zaterdag] den 1. Aprilis 1626.

Johannes Lentemans bij Tiets Ernstes * Opera Taciti * 1-12-..
Solckema * Opera Ciceronis * 2-10-..
Hans Fabiant[!] boeckvercooper * Logica Luteri * ..-10-..
Habelus Sixti, bij Duconimus[?] * Institut. Calvini * 1-11-..
Claudius, venditor borge * Lexicon juridic. Calvini * 5-..-..
Justus Teling * Philosophia de Nelsoni[?] * ..-9-..
Claudius * Centurii[!] Bronchorti * 2-15-..
Justus Teling * Philosophia Titelmannii * ..-6-..
Ipcke Vincenti Glinstra * Corpus juris in 8o * 3-..-..
Claudius * Paratitla Vecembecii * 3-12-8
Claudius * Conciliatio Nicolai de passeribus * 12-10-..
bon. * 24-4-8
421v
Johannes Lentemans * Disputat. Fabri * 1-12-..
Feytsma * Controvers. Fachinei * 3-15-..
Claudius * Conciliationis Pacii * 1-7-..
Venditor * Donellus ad Codicem * 8-15-..
Hans boeckvercooper * Een Fransche dictionarium * 2-1-..
Hans voors. * Donellus de juris civili * 9-2-8
Hans Fabiant * Disputat. Schota. * 1-6-..
Claudius * Disputat. Vultei * 1-3-..
Feytsma * Borcholt de usuris * ..-16-..
Feytsma * Antonius Matheus ad Institut. * ..-17-..
Hans Fabiant * Logica Templeri * ..-18-..
Willem Goverts, bij Schelte Corn. * Sneidevinus ad Institut. * 6-2-8
Venditor * Conjectura Fabri * 5-..-..
Claudius * Corpus canonicum * 4-10-..
47-4
bon. * 47-5-..
422r
Claudius * Corpus juris glossatum * 21-5-..
Saeckema * M. Lycklema [De ineunda rei aestimatione liber commentarius] ad leg. Vinum [22. Pandect. de Reb. credit., Fran. 1610, in-12] * ..-16-..
Feytsma * Corasius miscel. [Jean de Coras (1515-1572) van Toulouse, Miscellaneorum iuris civilis libri septem] * ..-17-..
Saeckema * Membrana Lycklama * 2-..-..
Groustins * Corasius miscell. * ..-11-..
Herbort, Hans Fabiant boeckvercooper borge * Moleneus [= Molineus; Pierre du Moulin] de usurus [!; = tractatus ... usurarum] * ..-18-..
Venditor * Opus Corasii * 9-10-..
Groustins * Institut. Pacii * ..-17-..
Hans boeckvercooper * Busius ad Pandect. * 2-15-..
Feytsma * Rosinus de antiquitatibus * 4-..-..
Justus Teling * Acta Sinodi * 3-..-..
Hans Fabiant * Petri Fab. ad Reg. juris * 3-..-..
Venditor * Monita Lipsi * 1-..-..
Solckema * Cadeus [= Goeddaeus] de verb. signif. * 1-14-..
bon. * 52-3-..
422v
Weninck, Hans boeckvercooper borge * Goddeus de contrahenda stipulationem * 1-10-..
Feytsma * Goddeus de verborum signific. * 2-2-..
Actum voor noen ende bij continuatie nae noen
Johannes Lentemans voors. * Giphanii opera * 3-15-..
Lycklema, int Nij hoff bij Kinsck Roeleffs * Monita Lipsi * 1-..-..
Feytsma * Hottemani quest. * 1-..-..
Groustins * Institut. Hopperi * ..-6-..
Feytsma * Donellus de actionibus * ..-13-..
Cornelius Eidema, bij Mr. Olpherdus chirurgijn * Institut. juris * ..-18-..
Venditor * Catages [= Catechesis] Lubbert. * ..-17-..
Feytsma * Goeddeus de sequestat. * 1-7-..
Ipcke Vincenti Glinstra * Disputat. Argumen. [Andreas Schaepferus, Disputationum logicarum quarta de argumentis modo quodam consentaneis, Jenae 1600, in-4] * 2-1-..
bon. * 15-9-..
423r
Venditor * Alciatus * 1-12-..
Solckema * Jacobus Cuiat. [= Cuiac.] ad Affrica. [Cujacius, Ad Africanum tractatus VIII quibus difficillimae juris quaestiones enodantur, Coloniae Agrippinae 1588, in-8; IX, 1595] * ..-17-..
Groustins * Metodus Bodini * ..-19-..
Groustins * Compendium Bartelomei * ..-13-..
Feytsma * Logica Pacii cum sociis * ..-12-..
Ipcke Glinstra * Disputat. Goeddei * 1-6-..
Ipcke voors. * Joannes glossator * ..-16-..
Groustins * Freigii questio. * ..-6-..
Hendricus Busch * Brissonii forma * 2-..-..
bon. * 9-1-..

24-4-8
47-5-..
52-3-..
15-9-..
Summa 148-2-8

423v
Resten
solvit* Johannes Lentemans [Alb. stud. Fran. 2128: 2-7-1624], bij Tiets Ernstes * 6-19-..
S
solvit; restituit H[arco] Hesseli [ASF 2046: 22-8-1623]* [Tarquinius] Solckema [ASF 1904: 10-10-1621] * 5-1-..
S
solvit; restituit H. Hesseli * Hans Fabiant [= Hans Fabiaen Durinck, Norenburgensis; ASF 2064: 29-9-1623] boeckvercooper * 6-3-..
S
solvit * Habelus Sicxti [ASF 2140: 7-8-1624], bij Duco minus/nimus[= Dominicus? = Dominicus Serapius (Douwe Seerps), "int Coudall", of wachtmeester Cornelis Dominicus, "bij de butterbrugge"?] * 1-11-..
S
+[?] * Claudius [de la Vigne; ASF 2056: 19-9-1623; of Machet?], venditor borge * 42-2-..
solvit * Justus Teling [ASF 2163: 29-10-1624] * 3-15-..
S
solvit * Ipcke Glinstra [Epeus Vincentii; ASF 2261: 30-9-1625] * 7-3-..
S
solvit * Feytsma [Ruardus a; ASF 2112: 3-6-1624] * 15-19-..
S
+[?] * Venditor * 26-14-..
solvit * Hans boeckvercooper * 13-18-8
S
solvit * Willem Goverts [Gulielmus Godefridi Stryp; ASF 2245: 1-9-1625], bij Schelte Cornelis * 6-2-8
S
solvit * Saeckema [Suffridus; ASF 2109: 24-5-1624, of Theodorus; ASF 2215: 23-5-1625] * 2-16-..
S
solvit per H. Hesseli * Groustins [Sixtus a; ASF 2360: 1627, vóór 14-3] * 3-12-..
S
-- * Herbort, Hans Fabiant borge * ..-18-..

142-14-..

424r
solvit * Weninc [Joachimus Wenninck; ASF 2210: 8-5-1625], Hans boeckvercooper borge * 1-10-..
S
solvit per Cornelium Fabium [ASF 2151: 9-9-1624] den XIIIen 1630 * Lycklema [Sigerus; ASF 2276: 12-12-1625], int Nij hoff bij Kinsck Roeleffs * 1-..-..
S
solvit * Cornelius Edema [Idema; ASF 2270: 12-11-1625], bij Mr. Olpherdus chirurgijn * ..-18-..
S
solvit * Hendricus Busch [Henricus Bussius; ASF 1784: 7-11-1619] * 2-..-..

5-  8-..
142-14-..
148-  2-..

424v
't Boelgoedt bedraagt in alles * 148-2-..
Daeraff getoghen voor salaris van de secretaris, oproeper ende tromslager t'sampt opgelt * 10-18-..
Ende de resten tot der verkopers laste komende
Claudius Machet [ook Machetti, * Frl. ca. 1592 † Italië 1658] ad * 42-2-..
Venditor selff * 26-14-..

68-16-..

opgelt * 1-14-8
Bedragende de twee posten t'samen geaddeert * 81-8-8
D'zelve van den totalen summa affgetogen sijnde blijft voor d'vercoper overich ende ten lesten

66-13-8

[buitenkant, achter:]
sol. M[arten] Segers [oproeper der boelgoeden] * ..-14-..
sol. L. Lieuwes [tromslager?] * ..-14-..
Hieruyt geextraheerd t'geene
Macet gecocht hadde
..-6-..
Secretaris salaris met het opgelt * 9-4-..

10-18-..

425r
D'somme geschreven ses ende sestich Car. glns. veertiendehalve stuivers bekenne ick ondergeschrevene dat de secretaris Vilhelmus Ghemmenich mij voldaen heeft, passere hem dese voor absolute quitantie ende bedancke hem mits dese goeder affreeckeninghe.
Actum Franeker den 25en Julii 1626
R. Siccama
1626
[buitenkant, voor:]
Aprilis 1626
d.n.s.[?]
Renatius Siccama
Boeckvercopinge
op
Ses weecken
dach 1626

>> begin