>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 08851 2: Löwen
3: Wabbeni (Wappens)
4: Focco 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43063 21: = Focco, priester te Blija, vlucht in 1567? 22: Romein 532

1: 11922 2: Douai
3: Wabbenii (Wabbinga)
4: Hero 7: Groningen 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 113 20: tekent AA van Joost van Ockinga

1: 03159 2: Groningen
3: Wabbenius
4: Mello (Mellerus) 8: Oldambt 9: 15/07/1630 10: Phil 12: AAG 24 21: in 1638 werden de boeken en andere bezittingen van Mello Wabbens gerechtelijk verkocht 22: RAG Archieven senaat 69

1: 11518 2: Groningen
3: Wachloo
4: Christophorus 9: 26/05/1625 12: AAG 15 13: Margaretha Roemeling 14: Rudolphus Wachlo 16: Margaretha Albers 17: Conradus, predikant 18: 1633 ca1636 predikant te Pernambuco 1640-1666 predikant te Vriescheloo 19: 1666 juni 21: heet bij Duinkerken Christianus 22: Duinkerken I 487

1: 03948 2: Helmstadt
3: Waddensis
4: Eilardus 8: Frisius 9: 19/05/1590 12: AAHt 82227

1: 09968 2: Wittenberg
3: Wadtwerden a
4: Heddo 8: Frisius 9: 00/06/1585 12: MUW II 324

1: 03916 2: Helmstadt
3: Wadwerden a
4: Heddo 6: Nobilis 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1586 12: AAHt 6074

1: 09688 2: Erfurt
3: Wagenaar (Corrificis)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1464 12: MUER I 30339 21: Johan Weghener koopt in 1469 een eeuwige rente 22: GAG PK regest 159

1: 11065 2: Helmstadt
3: Wagnerus
4: Conradus 7: Jever 8: Frisius 9: 24/05/1605 12: AAHt 18224

1: 02629 2: Groningen
3: Walckens (Walckenius)
4: Hayo, Johannis 7: Groningen 9: 09/01/1620 10: Phil 12: AAG 10 16: Beernke Johannis (1629) Margriet Tidodr van Dam, wed van ds Theodorus Eleus (1661) 17: dochter (Elske?) x Balthasar Becker Bernardus 18: 1629-1638 predikant te Grootegast 1638-1642 predikant te Noordhorn 1642-1664 predikant te Franeker 19: 1664 aug 21: 1654 scriba van de synode te Leeuwarden 22: Romein 230; Breuker, Geestdorp 43; Col Kalma; Duinkerken I 488-489

1: 01039 2: Franeker
3: Walckens
4: Hayo, Johannes 5: Pastor ecclesiae Franequerensi 9: 20/10/1642 12: AAF no 3993

1: 03144 2: Groningen
3: Walderich (Waldrici)
4: Harco 8: Omlandus 9: 28/04/1630 10: Phil 12: AAG 23

1: 04918 2: Leiden
3: Walderich
4: Henricus 7: Groningen 8: Frisius 9: 20/02/1649 10: Theol 11: 24 12: AAL 393 16: Wupke Elties (1649) 18: 1668-1673 predikant te Nieuw Beerta 19: 1673 20: 1649 cand theol 22: Ned Leeuw 1983 423

1: 00860 2: Franeker
3: Waldrich
4: Gellius 7: Workum 8: Frisius 9: 21/11/1637 10: Ling 12: AAF no 3406

1: 07822 2: Rostock
3: Walikama (Gerbrandi, Garbrandi)
4: Edo 7: Leeuwarden 9: 12/04/1508 14: Gerbrandus Sickinga? 15: huurboer te Kleiterp 16: NN 17: Gerbrandus, secretaris van Barradeel Berber 18: 1515-1554 pastoor te Bozum advocaat bij gerecht Hennaarderadeel 1539 landdaglid 19: 1554 dec 21: Mr; op 2 juni 1515 tot priester gewijd; broer van Oege, in 1511 huurboer te Kleiterp; Heer Ede, jongerpriester, vicaris wordt in 1511, 1514 vermeld in het Register van de Aanbreng (Midlum) 22: RAF Grafschriften Baarderadeel; Breuker, Walikama 109-115; Tjessinga, Aanbreng I 34, 57

1: 08883 2: Löwen
3: Walikama (Boyemius)
4: Gerbrandus 7: Bozum 8: Frisius 9: 14/09/1540 12: MULO IV 2188 13: NN 14: Edo Gerbrandi Walikama 15: priester te Bozum 18: 1545-1580 secretaris van Barradeel; 1559 volmacht der Vijfdelen en burgemeester van Harlingen (ook in 1555) 1577 substituut grietman 1575 maart drost van Terschelling; 1591 griffier van auditeur Kranhals 21: Mr; in 1566 rentmeester bij de vergroting van Harlingen; in 1580 uitgeweken naar Norden; in 1590 en 1591 genoemd in Groningen 22: Andreae Nalezing 77; PB 8574 Hs; AAU 1888 357; Placaatboek III 479-480; RF 1590.50; Sannes, Naamlijst 243; Alting, Diarium 838; RAF Hof van Fr U 1 ongefol

1: 07018 2: Rostock
3: Walkernisch
4: Petrus 9: 27/08/1448 12: MUR I 84

1:*03249 2: Groningen
3: Wallant
4: Jacobus 7: Groningen 9: 17/08/1633 10: Phil 12: AAG 28 1649-1650 preceptor fraterhuis te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1960 29

1: 10321 2: Franeker
3: Walling (Ubbonis)
4: Nicolaus 6: alumnus 7: Dokkum 9: 05/05/1596 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 383 16: Hester Johannesdr van Loo 17: Obbo 18: 1603-1617 secretaris van Dokkum 1602 advocaat Hof 19: 1617 nov 21: Dr in 1601; koopt van zijn zwager Gerardus van Loo veen in de buurt van Drachten 22: RAF Hof van Fr MMM f 5v; Vrije Fries 65 98; Jaarboek Geneal 35 1981 141-142; Sannes, Naamlijst 303

1: 00598 2: Franeker
3: Walling (Wallinck)
4: Obbo 7: Dokkum 9: 10/06/1627 10: Iur 12: AAF no 2396

1: 03107 2: Groningen
3: Walling (Vallinc)
4: Obbo 7: Dokkum 8: Frisius 9: 27/04/1629 10: Iur 11: 1610 12: AAG 21 13: Hester Johannesdr van Loo 14: Nicolaus Obbonis Walling 15: secretaris van Dokkum : 1602 advocaat Hof

1: 03333 2: Groningen
3: Walravius (Walrachius)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 09/01/1636 10: Phil 12: AAG 33 14: Wilhelmus Walravius 15: predikant

1: 01924 2: Franeker
3: Walravius
4: Wilhelmus (Gulielmus) 7: Groningen 9: 29/09/1604 10: Theol 12: AAF no 842 18: 1612-1614 predikant te Noorddijk 1614-1620 predikant te Westeremden 1619-1622 conrector Latijnse school te Groningen 19: 1622 21: Hendrik Walraven was ca 1595 schoolmeester te Groningen 22: Duinkerken 207; GAG 69 Latijnse school; GAG Acta consistorii 64

1: 02350 2: Heidelberg
3: Walrichemius
4: Johannes, Dominicus 8: Frisius 9: 07/05/1614 12: MUH II 268,43 14: Dominicus Poppes uit Workum 15: secretaris van Workum 16: Catharina Gerardusdr Wicheringe (1616) Sioerdtie Aetsma uit Dokkum (1625) 17: Bouwe x Jacobus Alting Gerardus x Margaretha van Arentsma 18: 1616 advocaat Hof 1617-1630 secretaris van Workum 21: Dr 22: Stamboek II 21; Gen Jierboekje 1987 146; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Sannes, Naamlijst 319

1: 04368 2: Leiden
3: Walrichemius (Dominicus)
4: Johannes 7: Workum 9: 21/06/1613 10: Iur 11: 22 12: AAL 111 20: stud 1614 te Heidelberg

1: 00333 2: Franeker
3: Walrichemius (Dominicus)
4: Pompeius 8: Frisius 9: 00/00/1617 10: Iur 12: AAF no 1690 14: Douwe Poppes 15: 1622 ouderling te Workum 18: 1634-1637 schepen van Workum 1637 burgemeester 1637 landdagslid voor Workum 19: 1637 22: Bakker, Warkum 33; Placaatboek V 407; Kalma, Classisboek Bolsward 239

1: 00184 2: Franeker
3: Walrichius (Dominici)
4: Johannes 9: 16/05/1610 10: Phil, Iur 12: AAF no 1206 20: sch.Snecana

1: 12348 2: Bremen (Latijnse school)
3: Walrici
4: Henricus 8: Omlandus 9: 00/00/1643 12: Ned Leeuw 107 (1990) 75 13: Thya Frerichs 15: Waldrick Nantkens : hopman te Beerta 16: Wupke Elties (1649) 17: Focko Henrici Waldrix 18: 1668-1673 predikant te NieuwBeerta 19: 1673 april 20: stud in 1644 aan de Illustere school te Zerbst 22: Ned Leeuw 107 (1990) 75

1: 06449 2: Köln
3: Walsemius
4: Johannes 7: Bolsward 9: 01/06/1579 10: Art 12: AAK IV 116270

1: 05674 2: Köln
3: Walsemius (Valsemius)
4: Reinerus 8: Frisius 9: 24/01/1551 10: Iur 12: AAK II 1047171

1: 00475 2: Franeker
3: Walsweer
4: Abrahamus, Cornelii 9: 08/08/1623 10: Theol 11: 1604 12: AAF no 2043 13: Antie Thijsdr 14: Cornelius Dominici 15: kleermaker en wachtmeester te Franeker : collator Onze Lieve Vrouwe ter Noodleen 16: Antie Christophori Trijntje Eelkes Banga Dieuke Johannis Antie x Eelck Douwes Cornelius 18: 1631-1645 predikant te Idzegahuizum en Piaam 1645-1678 predikant te Tjerkwerd en Dedgum 19: 1678 juli 21: broer van Matthias en Dominicus; in 1654 conflict met synode; in 1660 loopt vrouw weg 22: Romein 330-301, 398; RAF Grafschriften Wonseradeel, Copieën elders 4108; Col Kalma

1: 00083 2: Franeker
3: Walsweer (Cornelii)
4: Dominicus 7: Franeker 9: 00/09/1605 10: Phil 11: 1589 ca 12: AAF no 893 13: Antie Thijsdr 14: Cornelius Walsweer 15: kleermaker en wachtmeester te Franeker : collator van het Onze Lieve Vrouwe ter Nood leen 16: Wytscke Bockes Abbema 18: 1608 p 1617 predikant te Suawoude en Tietjerk 1617-1627 predikant te Deinum 1627-1641 predikant te Lutkewierum 19: 1641 nov 21: broer van Mattheus, predikant te Exmorra en Abrahamus te Idzegahuizum 22: Romein 5556, 129, 353; RAF Copieën elders 4108; Col Kalma

1: 00857 2: Franeker
3: Walsweer (Walsueer)
4: Matthias 5: Ecclesiastes 9: 10/11/1637 11: 1599 12: AAF no 3399 14: Cornelius Dominici 15: kleermaker en wachtmeester te Franeker : collator van het Onze Lieve Vrouwe ter Noodleen 16: Franske de Machet (1624) Antie Douwes Allinga, wed ds Cyprianus Sixtinus 17: Antie Trijntie x Petrus Elingsma, chirurgijn 18: 1621-1624 predikant te Exmorra en Allingawier 1624-1637 predikant te Burgwerd, Hichtum en Hartwerd 1637-1652 predikant te Franeker 19: 1652 juni 21: broer van Abraham en Dominicus; na veel onenigheid kreeg Matthias in 1609 een toelage uit het Onze Lieve Vrouwe ter Noodleen 22: Romein 230, 274, 306; RAF Copieën elders 4108; Col Kalma

1: 00265 2: Franeker
3: Walsweer (Cornelii)
4: Matthias 7: Franeker 9: 22/06/1615 10: Phil 12: AAF no 1548

1: 00424 2: Franeker
3: Walta (Waltha a)
4: Dominicus 6: Nobilis Frisius 9: 14/08/1621 10: Lit 12: AAF no 1896 13: Fokel Hobbesd van Waltinga 14: Tjaart van Walta 16: Jantje Douwes van Hottinga 17: Tjaert 18: 1633-1634, 1636 lid Staten Generaal; 1637, 1657-1663 landdagslid voor Leeuwarderadeel, 1664-1667 voor Barradeel 1660-1664, 1666-1668 dijkgraaf der Vijf Deelen; 1661-1676 grietman van Barradeel 19: 1679 p 22: Stamboek I 402; Sminia, Naamlijst 216; Engels, Naamlijst St Gen 11; Placaatboek V 407, 617; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 291, 292; Visser, Adel 439

1: 06487 2: Köln
3: Walta
4: Franciscus 8: Frisius 9: 27/05/1559 10: Iur 12: AAK IV 237

1: 01492 2: Padua
3: Walta a
4: Petrus 8: Frisius occid 9: 22/11/1600 10: Iur 12: tp no 290 13: Luts Jarichsd van Botnia 14: Douwe van Walta 16: Frouck Lieuwesd van Juckema (1602) 17: Luts x Cornelius van Aerssen; Pibo; Petrus van Aggama x Mary Pibesd van Wytsma; Catharina x Jan Boudewijnsd Eminga van Loo Sibrandus van Aggama; Electa Catharina x Adolphus Sixtus Clant Thecla Maria x Lolle Lollius van Ockema, Wibrandus de Laignier 18: 1614-1616 dijkgraaf der Vijf Deelen 1621 monstercommissaris 1623 lid Raad van State; 1625, 1631-1633, 1641 lid Staten Generaal 1626 lid Generaliteitsrekenkamer 21: in 1644 benoemd tot ambassadeur naar Zweden; woont op Thetinga State te Wieuwerd 22: Stamboek I 401; Den Tex, Studenten 17; Engels, Naamlijst St Gen 12, II 4; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 283; Register resolutien 845; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1623, 1625; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1621

1: 01677 2: Franeker
3: Walta a
4: Petrus 6: Nobilis Frisius 9: 03/02/1597 10: Art, Iur 12: AAF no 419

1: 11919 2: Douai
3: Walta a
4: Ruardus 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 111 16: ongehuwd 18: vaandrig in Spaanse dienst onder hopman Boeymer 19: 1582 gesneuveld voor Lochem 20: tekent AA van Joost van Ockinga 22: Vrije Fries 8 111; AAU 1888 362

1:*12047 2: Löwen
3: Walta a
4: Dominicus 9: 00/00/1571 11: RAF FG 1027 13: Ydt Kempodr van Donia 14: Petrus van Walta 16: Luts Jarichsdr van Botnia 17: Petrus x Frouck Liuwesdr van Juckema Luts x Tjerck Goslicks van Herema 21: in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 401

1: 00808 2: Franeker
3: Walta a
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 21/07/1636 10: Ling lat 12: AAF no 3250 13: Tieth Gerroltsd van Feytsma 14: Tjaart van Walta 15: kapitein, majoor 16: Franscke Orcksd van Doyem Everdina Balthasarsd van Beyma 17: Dorothea x Gerlacus Petri Verrutius (1664) Helena x Meinardus Walrich Anna x Hendrick Steenhuisen uit Groningerland Tjaart 18: 1657 landdagslid namens Franekeradeel 1660 majoor 19: 1673 nov 22: Stamboek I 402; Pathuis 190; Visser, Adel 439; Register resolutien 463

1: 01740 2: Franeker
3: Walta (Waltha a)
4: Tetardus (Theotardus) 9: 28/03/1599 10: Iur 12: AAF no 529 20: stud ook te Marburg

1: 06825 2: Marburg/Lahn
3: Walta (Walda a)
4: Tetardus (Dithardus) 8: Frisius occid 9: 29/09/1602 12: CSM III 148 13: Tjets Tjaertsdr van Holdinga 14: Sibrandus Sibrandi van Walta 16: Tieth Gerroltsdr van Feytsma Fookel Hobbesdr van Waltinga 17: Sibrandus, kapitein Dominicus, grietman Catharina x Jacobus Alberts van Loo 18: majoor en kapitein 1628, 1631 lid admiraliteit Noorderkwartier 1629 lid Raad van State 19: 1657 a 21: 1650 ouderling 22: Stamboek I 401, II 278-279; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantën 1628-31

1: 09148 2: Löwen
3: Walta
4: Worp, Petri 7: Bozum (Besong) 8: Frisius 9: 20/05/1538 12: MULO IV 17359 13: Ydt van Donia 14: Petrus Walta gest 1525 19: 1541, begraven te Bozum 21: Een Petrus Walta is in 1550 volmacht 22: Placaatboek III 185; Vrije Fries 23 163; RAF Grafschriften Baarderadeel

1: 08258 2: Löwen
3: Walteri
4: Arnoldus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/05/1505 12: MULO III 29359 18: priester 21: Arnoldus Wouteri van Bolsward werd op 3 april 1507 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 05806 2: Köln
3: Walteri (Wolteri)
4: Bartoldus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1399 10: Art 12: AAK I 38426

1: 08207 2: Löwen
3: Walteri
4: Godfridus 7: Sneek 8: Trai d 9: 19/07/1480 12: MULO II 419124 18: 1491, 1509 priester te Sneek 21: hij deed in 1509 een protestatie voor het Sneker gerecht namens Hadu, salige Peter Wolterssoen (= vml Peter komen Wolters) weduwe (zijn ouders?) 22: Oosterhout, Recesboeken 87, 402, 455, 561

1: 11491 2: Löwen
3: Walteri
4: Johannes, Theodorici 7: Bolsward 9: 25/02/1514 11: minor 12: MULO III 483212

1: 11892 2: Köln
3: Walteri (Wolteri)
4: Johannes 7: Sneek 9: 10/11/1536 10: Art 12: AAK II 94035 20: bursa Laurentiana; 1536 13/11 adm ad bac, pauper 21: = vml Johannes Walteri Elsmer uit Baensum (Bozum?), stud 1539 te Leuven

1: 09536 2: Löwen
3: Walteri
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1446 12: MULO I 1588 18: 1455 priester aan de Walburgkerk te Groningen 21: 1449 clericus Trai d, getuige bij notariele verklaring omtrent tienden te Baflo 22: Bijdragen ... Groningen I 240; Bakker, Handschriften 98

1: 00603 2: Franeker
3: Walteri (Wolthori)
4: Johannes 7: Koudum 8: Frisius 9: 29/09/1627 10: Theol, Ling 12: AAF no 2417 13: Trijn Jacobs 14: Walterus Reineri 15: predikant 16: ongehuwd 18: 1634-1636 predikant te Koudum 19: 1636 mei 21: 1631 kandidaat 22: Col Kalma

1: 06064 2: Köln
3: Walteri (Wolteri)
4: Johannes 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 13/05/1469 10: Art 12: AAK I 78949 18: 1486 priester te Groningen 20: 1470 1/6 pres ad bac 21: neef van Bata, wed Lubbertus Goudsmid 22: GAG PK regest 352

1: 11331 2: Rostock
3: Walteri (Wolteri)
4: Nicolaus 8: Trai d 9: 09/11/1508 12: MUR II 37 18: priester 21: Nicolaus Wolteri van Franeker werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 02657 2: Wittenberg
3: Walteri (Waltheri)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1526 12: AAW 127 21: Mr Nicolaus Volteri was tot 1580 pastoor te Oldeholtpade, uitgeweken (AAU 1888 368)

1: 07708 2: Rostock
3: Walteri (Wolteri)
4: Obertus 7: Dokkum 9: 02/06/1520 12: MUR II 77

1: 08650 2: Löwen
3: Walteri
4: Petrus 7: Sneek 8: Trai d 9: 05/05/1507 12: MULO III 33350 18: 1525 priester te Sneek 21: Petrus Wolteri van Sneek werd op 10 april 1512 tot priester gewijd 22: RAF FG 910; Gen Jierboekje 1955 80

1: 11788 2: Köln
3: Walteri
4: Petrus 6: pauper 7: Heeg? (Hagis) 8: Trai d 9: 04/09/1479 10: Art 12: AAK II 6753

1: 08328 2: Löwen
3: Walteri
4: Suffridus 7: Franeker 8: Trai d 9: 18/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14086

1: 07117 2: Rostock
3: Walthusen
4: Egbertus 7: Emden 9: 21/05/1468 12: MUR I 156

1: 11212 2: Köln
3: Waltinga (Waldinga)
4: Hubertus 8: Frisius 9: 12/06/1566 10: Art 11: 1550 12: AAK IV 4699 13: Catharina Glins 14: Andreas van Waltinga 15: dijkgraaf 16: Jelk Douwesdr Bootsma Fokel van Glins 17: Andreas x Rixt Binnertsdr van Heringa Foockel x Willem van Inthiema 18: 1579 volmacht landsdag; 1580-1582 dijkgraaf der Vijf Deelen 1584, 1588 rekenmeester 1586-1614 grietman van Franekeradeel; 1586 curator univ van Franeker 19: 1614 jan 21: woont op Sikkema State te Herbaijum 22: Sminia, Naamlijst 193-194; Avis, Inventaris 200; Cannegieter, Vijf Deelen 273; RAF Statenarchief S 2a II f 116; H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe, Rinia, Rynja (Tilburg, 1982) 59, 66

1: 07790 2: Rostock
3: Waltonis
4: Winoldus 7: Workum 9: 27/05/1506 12: MUR II 25

1: 05575 2: Köln
3: Wamsemius
4: Oepius 8: Frisius 9: 11/06/1552 10: Art 12: AAK II 106581

1: 07919 2: Rostock
3: Wandscherer
4: Johannes 7: Jever 8: Frisius 9: 00/03/1557 12: MUR II 134 18: predikant te Sande bij Jever 22: Jahrbuch Emden 1897 109

1: 05983 2: Köln
3: Wantscherer (Wantscerer)
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/10/1517 10: Art 12: AAK II 78822 20: det 27/1 1519

1: 07525 2: Rostock
3: Wardenberg
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1639 12: MUR III 116

1: 07655 2: Rostock
3: Wardis
4: Matthias 7: Ripis (Riepe bij Emden?) 9: 15/12/1514 12: MUR II 59

1: 12372 2: Bologna
3: Warffum (Vurphim)
4: Hayo 8: Frisius 9: 00/00/1300 12: KNOD 4067

1: 09920 2: Bourges
3: Warffum de
4: Hayo 8: Frisius 9: 00/00/1300 12: KNOD 4067

1: 10576 2: Bourges
3: Warfhemius (Warthemius)
4: Walterus (Gualterus), Bernhardi 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1631 12: DOTZ 202

1: 02939 2: Groningen
3: Warfhemius (Bernardi)
4: Walterus (Gualtherus) 9: 18/11/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 00642 2: Franeker
3: Warfhemius
4: Walterus (Gualtherus) 7: Groningen 9: 08/11/1628 10: Iur 12: AAF no 2512 18: 1631 juli advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 43

1: 11220 2: Köln
3: Warga (Wergen de)
4: Tiberius (Theberius) 7: Leeuwarden 9: 05/06/1520 10: Art 12: AAK II 824111 21: = Mr Tiepcke of Tiberius Allards Syrxma, advocaat te Leeuwarden , 1530 ontvanger van het St Anthoniegasthuis, burgemeester van Leeuwarden x Goyck Joostdr, zoon: Bernardus? 22: Stamboek I 354; RAF Rentmeestersrek 1561-1562 20

1: 07537 2: Rostock
3: Warneri
4: Wichmannus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/05/1643 12: MUR III 131

1: 02148 2: Utrecht
3: Warners
4: Wichmannus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/00/1646 12: ASU 13

1: 11649 2: Rostock
3: Warten van
4: Arnoldus 9: 14/10/1455 12: MUR I 106=94

1: 08528 2: Löwen
3: Wationis
4: Gerlacus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1496 10: Art 12: MULO III 145178

1: 05225 2: Köln
3: Watkens (Franeker)
4: Syardus 5: presbyter Mon d 8: Frisius 9: 29/07/1461 10: Iur 12: AAK I 66923 18: 1468 pastoor te Arum 20: 1462 11/6 ad leges, 1462 23/11 det (Siardus de Bolswardia) 21: = Syardus, 1504 persona te Harlingen?; sticht te Franeker het klooster der Kruisbroeders; had zijn opleiding bij de Kruisbroeders gekregen 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 5; Sipma OO I 350; Placaatboek I 620

1: 03725 2: Groningen
3: Wedde (Wedda)
4: Petrus 7: Groningen 9: 06/07/1647 10: Phil 12: AAG 55 16: Conera Sems (1657) 17: Allegunda x ds Johannes Noorddijk 18: 1652 okt advocaat te Groningen 1659 redger 22: GAG R A IIIa 50; RAG HJK 3; Duinkerken I 317

1: 01300 2: Franeker
3: Weeden a
4: Ulricus 8: Frisius orient 9: 30/06/1648 10: Phil 12: AAF no 4723

1: 03131 2: Groningen
3: Weemhoff (Weenhof)
4: Reinoldus 9: 05/02/1630 10: Phil 11: 1610 ca te Winschoten 12: AAG 23 13: Tetie Tjabbens 14: Gerardus Weemhoff 15: koster te Midwolda 16: Annetjen Ekenhorst (1635) Foske Ayolts (1669) 17: Foscea x ds Abraham Strack Margaretha x ds Johannes Piccardt 18: 1635-1648 predikant te Lutjegast 1648-1676 predikant te Midwolda 19: 1676 maart 22: Duinkerken 209, Duinkerken I 312, 341, 494; RF 1586.44

1: 06418 2: Köln
3: Weener
4: Seyfridus 5: clericus Mon d 9: 00/00/1433 10: Iur 12: AAK I 3571

1: 02541 2: Groningen
3: Weenhoff (Wemhoff)
4: Wicherus 7: Emden 9: 13/01/1617 10: Iur 12: AAG 5

1: 00047 2: Franeker
3: Weerdum a
4: Herenius 8: Frisius orient 9: 08/06/1604 10: Phil, Iur 12: AAF no 815

1: 02963 2: Groningen
3: Weiconides
4: Zeito 7: Leer 8: Frisius 9: 30/09/1623 10: Theol 12: AAG 13

1: 11156 2: Franeker
3: Weideman
4: Andreas 9: 03/08/1613 10: Theol 12: AAF no 1430

1: 08579 2: Löwen
3: Weidum ( Wychome)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 08/06/1518 12: MULO III 58461

1: 05699 2: Köln
3: Weidum (Weydum de)
4: Walterus 8: Frisius 9: 29/07/1461 10: Iur 12: AAK I 66925 21: mogelijk Watze of Waltke Dekema, zoon van Hette Dekema van Weidum en Wick Ruurds Albada, verdere gegevens ontbreken 22: Stamboek I 88, 89, II 57

1: 08406 2: Löwen
3: Wekens
4: Hermannus, Theodorici 7: Groningen 8: Mon d 9: 31/08/1513 12: MULO III 474322

1: 10114 2: Franeker
3: Welandus
4: Godfridus 5: hypodidasculus ludi Franeker 7: Gless 8: Julich 9: 07/10/1586 12: AAF no 27 18: 1595 praeceptor te Franeker 1589-1597 predikant te Finkum 1600-1613 predikant te Ried en Boer 19: 1613 april 22: It Beaken 1949 226; Col Kalma

1: 03334 2: Groningen
3: Welman
4: Bernardus 7: Groningen 9: 12/01/1636 10: Phil 12: AAG 33

1: 02143 2: Utrecht
3: Welman
4: Bernardus 7: Groningen 9: 00/00/1645 12: ASU 11 16: Anna Elisabeth Ricou (1655) 18: 1647 mei advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 43; GAG klapper DTB

1: 03116 2: Groningen
3: Welman (Welmannus)
4: Henricus 7: Groningen 9: 03/08/1629 10: Math, ling arab, graec, Med 11: 1611 nov 12: AAG 21 14: Henricus Henrici 15: schoolmeester 16: Maria Bonnema 18: 1641-1643 arts te Groningen 1640 prof med 19: 1643 20: 1639 4/1 Dr Med (AAG 446) 21: Med Dr te Groningen (1639) 22: Effigies et Vitae 54; Huisman, Stadsbelang 431

1: 04729 2: Leiden
3: Welman
4: Henricus 7: Groningen 9: 16/09/1636 10: Med 11: 24 12: AAL 280

1: 03090 2: Groningen
3: Welman? (Henrici)
4: Henricus 7: Groningen 9: 18/08/1628 10: Phil 12: AAG 20

1: 03076 2: Groningen
3: Welvelde (Welevelt von)
4: Gerardus, Hermannus 7: Groningen 9: 05/11/1627 10: Iur 12: AAG 19

1: 11943 2: Köln
3: Welvelde a
4: Otto 8: [Overijssel] 9: 01/08/1562 10: Iur 12: AAK IV 21104

1: 03214 2: Groningen
3: Welvelde a
4: Wilhelmus, Henricus 9: 21/08/1632 10: Iur 12: AAG 26

1: 08434 2: Löwen
3: Wemelinck
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 15/11/1521 12: MULO III 66468

1: 06412 2: Köln
3: Wener (Weyner)
4: Henricus 9: 09/11/1481 10: Iur 12: AAK II 111158

1: 06419 2: Köln
3: Wener de
4: Thomas 5: prepositus in Weener 8: Mon d 9: 00/00/1423 12: AAK I 26115 18: in 1436 nog proost 22: Jahrbuch Emden 1895 118

1: 02546 2: Groningen
3: Weneranus
4: Ioannes 6: gratis 8: Frisius orient 9: 13/04/1617 10: Theol 12: AAG 5

1: 03338 2: Groningen
3: Wenge a
4: Philippus, Sigismundus 8: Omlandus 9: 10/02/1636 10: Phil 12: AAG 33 14: Boyco Ocko van der Wenge 16: Josina Tjarda van Starckenborg (1647) 17: Frederica 18: kapitein en 1651 ritmeester in Staatse dienst 1667 majoor cavalerie 19: 1684 21: bezit de Onstaborg te Wetsinge 22: Formsma, Borgen 474; Ten Raa, de Bas, Leger V 49, 422

1: 01074 2: Franeker
3: Wentholt
4: Jacobus 8: Frisius 9: 26/09/1643 10: Math 12: AAF no 4120 22: Frijhoff, Societe 199

1: 00853 2: Franeker
3: Wentholt
4: Theodorus 7: Zutphen 9: 15/06/1638 10: Phil 12: AAF no 3466 22: Frijhoff, Societe 199

1: 11420 2: Löwen
3: Werda de
4: Jacobus 8: Trai d 9: 00/00/1450 12: MULO I 16837

1: 11417 2: Löwen
3: Werden de
4: Jacobus 8: Trai d 9: 00/00/1437 12: MULO I 13629

1: 11630 2: Konigsberg
3: Werden a
4: Johannes 8: [Westfalen?] 9: 00/00/1545 12: MUKO 5

1:*11412 2: Löwen
3: Werden de
4: Andreas 8: [Westfalen?] 9: 00/00/1435 12: MULO I 1022

1: 03458 2: Groningen
3: Werdum a
4: Jodocus, Balthasar 8: Frisius orient 9: 09/09/1640 10: Phil 11: 18 12: AAG 42

1: 11091 2: Helmstadt
3: Werfum a
4: Ernestus, Onychius 8: Frisius orient 9: 26/04/1610 10: notarius publicus 12: AAHt 2121

1: 04650 2: Leiden
3: Wermelskerchen
4: Jacobus 7: Emden 9: 27/08/1631 10: Iur 11: 20 12: AAL 237

1: 04055 2: Helmstadt
3: Wermelskercken (Wermskerken)
4: Henricus 7: Emden 8: Frisius 9: 12/09/1612 12: AAHt 225157

1: 02858 2: Groningen
3: Wermelskercken (Wermskerken)
4: Henricus 7: Emden 9: 01/05/1615 10: Phil, Iur 12: AAG 2

1: 04657 2: Leiden
3: Wermelskercken
4: Matthias 7: Emden 9: 28/11/1631 10: Phil 11: 20 12: AAL 240

1: 04731 2: Leiden
3: Wermelskirchen
4: Jacobus 6: Patritius 7: Emden 9: 02/10/1636 10: Iur 11: 23 12: AAL 281

1: 04730 2: Leiden
3: Wermelskirchen
4: Matthias 6: Patritius 7: Emden 9: 02/10/1636 10: Iur 11: 24 12: AAL 281

1: 02516 2: Strassburg
3: Wermelskirchenn
4: Henricus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 11/01/1622 10: Iur 12: AMUS II 20439 en 4947 20: cand iur 129 1622

1: 02178 2: Utrecht
3: Wermelskircher
4: Matthias 7: Emden 8: Frisius orient 9: 00/00/1649 12: ASU 22

1: 03139 2: Groningen
3: Wermelskircherus
4: Jacobus 7: Emden 9: 08/04/1630 10: Phil 12: AAG 23

1: 08750 2: Löwen
3: Werneri
4: Adrianus 8: Frisius 9: 12/07/1543 12: MULO IV 26387 18: 1546 prebendaris St Vituskerk te Leeuwarden 1567 ca pastoor Nijehove in Leeuwarden 19: 1606 te Emden 21: 1567 gevlucht naar Emden 22: AAU 68 103; Oorkonden St Anthonij 340

1: 05840 2: Köln
3: Werneri
4: Engelbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1437 10: Art 12: AAK I 39416

1: 09223 2: Löwen
3: Werneri (Bernerus)
4: Martinus 7: Groningen 9: 00/09/1546 12: MULO IV 3334 17: Gerardus? 18: rector latijnse school te Emden 19: 1575 okt 21: 1564-1575 schrijver van de kerkeraadsprotocollen; een Gerardus Bernerus was rond 1590 collaborator scholae Embdanae 22: Vrije Fries 8 116; Schilling, Kirchenratsprotokolle I XXXI

1: 05587 2: Köln
3: Werneri (Wernher)
4: Martinus 8: Frisius 9: 28/04/1552 10: Iur 12: AAK II 106320

1: 00586 2: Franeker
3: Wernerus (Lurardi)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/05/1627 12: AAF no 2381 16: Tiedtie Tjerks (1633) Anneke Ottes van Wijngaerden (1670) 17: Tarquinius, predikant 18: 1634-1639 predikant te Twijzel en Kooten 1639-1673 predikant te Marrum en Nijkerk 19: 1673 mei 21: Van Veen, Aanvullingen 67 vermeldt dat Wernerus in mei 1627 te Franeker studeerde en in 1631 naar de illustre school van Bremen vertrok, waar hij zich inschreef als Johannes Wernerus Leonard uit Franeker 22: Romein 115-116, 520; Col Kalma; Becker, Bremen 52

1: 04634 2: Leiden
3: Wernerus (Venerus)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 06/12/1630 10: Theol 11: 1609 12: AAL 231

1: 00373 2: Franeker
3: Werps
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 29/05/1619 10: Theol 12: AAF no 1763 19: 1621 21: een boekenlijst van hem wordt in 1621 vermeld 22: RAF Nedergerecht Franeker HH 10 juli 1621

1: 06303 2: Köln
3: Wert de
4: Georgius 6: pauper 7: Leer 9: 06/05/1494 10: Art 12: AAK II 35667

1: 02417 2: Heidelberg
3: Wert
4: Johannes 5: persona 6: clericus 7: Groningen 9: 23/06/1419 12: MUH I 143 13: Gerardus Wert 14: persona te Groningen 18: 1419-1429 persona te Groningen 1431 clericus Leodiensis diocesis? 22: De Wal 25; Reimers, Papsturkunden 20, 117

1: 03155 2: Groningen
3: Werumeus (Lamberti)
4: Henricus 8: Omlandus 9: 22/06/1630 10: Phil 12: AAG 23 13: Etta van Bolhuis 14: Lambertus Henrici 15: predikant te Wittewierum 16: Hester Cebesdr Bauckens (1639) 18: 1648-1652 redger; 1648, 1652, 16545, 16578, 16601, 16634 raadsheer van Groningen 1653, 1656, 1659, 1661 lid gedep staten; 1664-1687 burgemeester/hoofdman 1652, 1658, 1661, 1663, 1667, 1670 scholarch Latijnse school 20: 1635 12/11 Dr iur (AAG 446) 22: Gen Jierboekje 1993 161; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3; Ned Leeuw 1985 444

1: 01811 2: Franeker
3: Werumeus (Henrici)
4: Lambertus 7: Wierum (Groningen) 9: 25/08/1601 10: Phil, Theol cand 12: AAF no 666 13: Sara van Geeldorp 14: Henricus Wierumeus 16: Etta, d.v. Abel Eppens 18: 1604-1638 predikant te Wittewierum 19: 1638 jan 21: werd beroepen toen hij nog in Franeker studeerde 22: Duinkerken 211; RAG Familiearch Farmsum 1002

1: 02837 2: Groningen
3: Werve de (Henrici)
4: Rhaterus 8: Frisius orient 9: 13/03/1615 10: Theol 12: AAG 1 17: Henricus, ds te Pieterburen d. x ds Fungerus Snecanus 18: 1622-1634 predikant in Den AndelWesternieland 1634-1664 predikant te Pieterburen 22: Duinkerken I 498

1: 02407 2: Heidelberg
3: Werve de (Werva a)
4: Rhaterus, Henrici 8: Frisius orient 9: 03/04/1616 12: MUH II 27728

1: 02209 2: Heidelberg
3: Weseke
4: Bernerus 7: Emden 9: 16/03/1574 12: MUH II 69,14

1: 05289 2: Köln
3: Wesseli
4: Albertus 7: Dokkum 9: 18/07/1504 10: Iur 12: AAK II 5648

1: 07145 2: Rostock
3: Wesseli
4: Engelbertus 7: Groningen 9: 29/05/1471 12: MUR I 171

1: 05738 2: Köln
3: Wesseli
4: Fredericus 6: pauper 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42153

1: 07362 2: Rostock
3: Wesseli
4: Henricus 7: Terschelling (Schelling) 9: 25/04/1491 12: MUR I 255

1: 07178 2: Rostock
3: Wesseli (Wysseli)
4: Hermannus 7: Emden 9: 16/10/1473 12: MUR I 183

1: 10994 2: Helmstadt
3: Wesselingius
4: Theodorus 8: Frisius orient 9: 06/07/1619 12: AAHt 274169

1: 05045 2: Basel
3: Wesselius
4: Hermannus 7: Cirkwerum (Cigverernsis) 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1602 12: MUB III 144 14: Johannes Wesselius 15: predikant te Greetsiel 18: 1604-1631 predikant te Geerdsweer 22: Jahrbuch Emden 1895 423

1: 10091 2: Wien
3: Wesselius (Ruesselius)
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 26/11/1643 12: MW 18961 20: Illustrissimi domini comitis Ostfrisiae ad aulam caesaream delegatus (later toegevoegd)

1: 03980 2: Helmstadt
3: Wesselius (Guesselius)
4: Hermannus 8: Frisius [orient] 9: 10/12/1594 12: AAHt 12214

1: 03601 2: Groningen
3: Wesselius
4: Hermannus 7: Leer 8: Frisius orient 9: 13/06/1644 10: Phil 12: AAG 49

1: 12072 2: Franeker
3: Wesselius
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 14/10/1650 10: Theol 12: AAF no 5066 16: Geeske Reneman, d.v. koopman Hermannus Reneman 17: Hermannus, predikant 18: 1652-1654 rector te Bolsward 1654-1678 rector te Emden 19: 1678 21: werd in 1652 aanbevolen door de stadhouder 22: Breuker, Japix II 227; Col Kalma

1: 07933 2: Rostock
3: Wesselius
4: Richardus 8: Frisius 9: 00/05/1562 12: MUR II 146

1: 04762 2: Leiden
3: Westendorf
4: Hommius 8: Frisius orient 9: 02/10/1638 10: Iur 11: 27 12: AAL 298

1: 04252 2: Leiden
3: Westendorff
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 24/06/1597 10: Iur 11: 23 12: AAL 52

1: 01711 2: Franeker
3: Westendorff (Westendorp)
4: Henricus 8: [Frisius orient] 9: 14/01/1598 10: Ling 12: AAF no 475

1: 03246 2: Groningen
3: Westendorff
4: Hommius 8: Frisius orient 9: 26/07/1633 10: Leg 12: AAG 28

1: 10620 2: Prag
3: Westeremden (Westerhemde de)
4: Baldewinus 6: gratis 9: 00/00/1408 12: OSTFR 189

1: 08767 2: Löwen
3: Westeren a
4: Andreas, Hieronymus 8: Frisius 9: 00/05/1552 12: MULO IV 45151

1: 02775 2: Wittenberg
3: Westerholdt
4: Engelbertus 8: Frisius [Oldenburg] 9: 14/12/1554 12: AAW 300 20: imm in 1552 te Rostock als Oldenburgensis

1: 04021 2: Helmstadt
3: Westerholt
4: Richardus 7: Jever 9: 16/04/1604 12: AAHt 172110

1: 07300 2: Rostock
3: Westerhusen
4: Reymarus 7: Emden 9: 12/10/1482 12: MUR I 228

1: 01689 2: Franeker
3: Westermannus
4: Adamus 7: Emden 9: 10/05/1597 10: Theol, Art 12: AAF no 435 14: Albertus Westermannus 15: 1585 predikant in Het Bildt 16: Hebel N Geeltie Johannis 17: Albertus, chirurgijn te Workum 18: 1600-1602 predikant te Gaast/Ferwoude; 1602-1616 predikant te Staveren 1616-1619 predikant te Oosterlittens 1619-1635 predikant te Workum 19: 1635 21: alumnus; disp 1599 over De ecclesia Christi onder Antonides; schreef Vrije jaermerckten (1628) tegen kermissen en Grote christelijke Zeevaert (1653), bevattende een beschrijving van Staveren 22: Romein 101, 285, 303, 389, 409; NNBW VIII 1308; Vrije Fries 65 98; Col Kalma; RAF Proclamatieboek EE 3 71a

1: 12141 2: Köln
3: Westervelt of Westerwolt
4: Gerardus 9: 00/12/1513 10: Art 12: AAK II 7212 18: 1539 pastoor te Blijham 20: 1516 1/12 det 21: in dec 1539 executeur van het testament van Mr Ulfardus Sibrandi; een Gerardus Westerwold was in 1543 kerkvoogd van de A kerk 22: GAG Jacob en Annagasthuis regest 19; PK regest 774

1: 04552 2: Leiden
3: Westerwold (Westerholt)
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/05/1626 10: Phil 11: 1605 12: AAL 192 18: predikant te Tuil en Het Waal (Utr) 22: Kalma, Toezicht 420

1: 11842 2: Köln
3: Westerwolde (Westerwoldis de)
4: Alardus 6: pauper 9: 24/05/1496 10: Art 12: AAK II 402216 20: bursa Laurentiana; 1497 8/6 det, 1501 12/3 inc

1: 11891 2: Köln
3: Westerwolde (Westerwaldensis)
4: Albertus 9: 00/00/1528 10: Iur 12: AAK II 86227

1: 12139 2: Köln
3: Westerwolde (Westerwalt)
4: Engelbertus (Engbertus) 8: Osn d 9: 15/12/1509 10: Iur 12: AAK II 650113

1: 11868 2: Köln
3: Westerwolde (Westerwalt)
4: Theodorus 8: Osn d 9: 19/07/1510 10: Iur 12: AAK II 66211

1: 12197 2: Rostock
3: Westerwolt
4: Albertus 9: // 12: MUR I 151 20: 1466 bac art

1: 11817 2: Köln
3: Westerwolt
4: Albertus 9: 11/10/1486 10: Iur 12: AAK II 205101

1: 05465 2: Geneve
3: Westerwolt
4: Arnoldus 7: Groningen 8: Frisius 9: 09/11/1559 12: LDR 101; VI, 234

1: 10896 2: Basel
3: Westerwolt
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 00/00/1556 12: Guggisberg, Niederl Studenten 253

1:*06615 2: Marburg/Lahn
3: Westerwolt (Westerwalt)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 00/00/1559 12: CSM II 41

1: 10895 2: Zurich
3: Westerwolt
4: Arnoldus 8: Groningen 9: 09/07/1561 12: De Vries I 7172

1: 02422 2: Heidelberg
3: Westerwolt
4: Arnoldus 8: Frisius groningensis 9: 15/11/1557 12: MUH II 12 en 56,106; De Wal, 41 20: renov inscriptionem 87 1570. Studeerde voor 1557 in Leuven 21: predikant te Middelharnis 1575-1582, afgezet? (NKH 1907 136)

1: 05705 2: Köln
3: Westerwolt (Westerfolt) fil Joh Essynck
4: Everardus 8: Frisius orient 9: 00/00/1498 10: Iur 12: AAK II 44378 18: 1513-1554 pastor te Rysum 20: ceterum remissum propter spoliationem a magna garda 22: Jahrbuch Emden 1960 25

1: 04298 2: Leiden
3: Westerwolt (Westerwoldt)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 10/05/1605 10: Phil 11: 24 12: AAL 78 21: = Gerhardus Everhardi Velthuys, Westerwoldanus, 1607-1621 pred te Termunten 1621-1662 te Bellingwolde? 22: Ned Leeuw 1986 453

1: 07230 2: Rostock
3: Westerwolt
4: Hermannus 7: Emden 9: 06/09/1477 12: MUR I 204

1: 07901 2: Rostock
3: Westerwolt (Westervolt)
4: Johannes 6: gratis 8: Frisius 9: 24/09/1552 12: MUR II 123

1: 03015 2: Groningen
3: Westerwolt
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/08/1625 10: Phil 12: AAG 16 13: Aeltyen Robers 14: Luitien Westerwold 15: goudsmid : raadsheer van Groningen 16: Catriena Bauckens (1629) 17: Elsje x ds Johannes Piccardt 18: 1638 olderman gildrecht 19: 1638 22: GAG klapper DTB; Duinkerken I 341; Ned Leeuw 1985 443

1: 00707 2: Franeker
3: Westerwolt (Westerwoldt a)
4: Johannis, Henrici 7: Groningen 9: 24/03/1631 10: Ling, Phil 12: AAF no 2711 18: 1634-1635, 1637 gildrechtsheer 1638 olderman 22: GAG Regeringsboek

1: 12450 2: Orleans
3: Westerwolt
4: Volkerus 8: Frisius 9: 28/03/1567 12: RIDDORL II 592

1: 02421 2: Heidelberg
3: Westerwolt
4: Volkerus 8: Frisius groningensis 9: 15/11/1557 12: MUH II 12 en 56,105 20: stud voor 1557 te Keulen; renovavit inscriptionem 87 1570

1: 11283 2: Köln
3: Westerwolt
4: Volkerus 8: Groningen 9: 00/00/1557 12: De Wal 62

1: 09243 2: Löwen
3: Westerwolt (Westervuolt)
4: Volkerus 7: Groningen 9: 00/04/1554 12: MULO IV 49018 14: Gerardus Westerwold 18: 1595 rector latijnse school te Den Haag, 1598 idem te Deventer 1578-1588 regent van het collegie te Leiden 21: int tijdens zijn reis naar Leuven te Tongeren 190 gulden voor zijn vader wegens geleverde ossen; was in Leuven bevriend met Abel Eppens; gaf uit Melanchton, Grammaticae latinae.. compendium, en Caroli Galli commentarii in Apocalypsis 22: De Wal 62; Gron Volksalmanak 1910, 184

1: 04125 2: Leiden
3: Westerwolt
4: Volkerus 7: Groningen 9: 29/09/1578 10: Iur 12: AAL 3

1: 11600 2: Basel
3: Westerwolt (Westerwoldt)
4: Volkerus 9: 00/00/1556 12: MUB II 10271

1: 11818 2: Köln
3: Westerwolt (Vesterwolt)
4: Wilhelmus 9: 11/10/1486 10: Iur 12: AAK II 205102

1: 06334 2: Köln
3: Wever (Textoris)
4: Petrus 6: pauper 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/06/1526 10: Art 12: AAK II 88373

1: 08222 2: Löwen
3: Weyer
4: Gerardus 7: Workum 8: Trai d 9: 20/08/1462 10: Art 12: MULO II 101107 20: castrum

1: 05536 2: Geneve
3: Weyhe a
4: Enno, Arnoldus 6: Nobilis 8: Frisius orient 9: 01/08/1637

1: 03283 2: Groningen
3: Weyhe a
4: Enno, Arnoldus 7: Witmund 8: Frisius orient 9: 25/08/1634 10: Phil pract 12: AAG 30

1: 05845 2: Köln
3: Weyrdes
4: Eustatius 7: Groningen 9: 00/05/1443 10: Art 12: AAK I 46354

1: 05413 2: Köln
3: Weyrer
4: Henricus 7: Emden 9: 09/11/1481 10: Iur 12: AAK II 111158

1: 00308 2: Franeker
3: Wiarda
4: Aemilius 7: Franeker 9: 03/02/1617 10: Phil, Theol 12: AAF no 1636 13: Tiamck Folkerts Vogelsang 14: Aemilius Oenes Wiarda 16: Geertie Johannis Balck 17: Johannes, predikant Bartholdus, predikant 18: 1625-1670 conrector te Franeker 19: 1670 21: afk uit Jelsum; Aemilius Wiarda, ministerii cand schreef zich in 1653 (opnieuw) in te Franeker (AAF 5388) 22: It Beaken 1949 222; Col Kalma

1: 06890 2: Marburg/Lahn
3: Wiarda
4: Aggeus 8: Frisius orient 9: 08/05/1615 12: CSM IV 87

1: 00631 2: Franeker
3: Wiarda
4: Albertus 7: Groningen 9: 08/06/1628 10: Iur 12: AAF no 2482 16: Bauck van Aitzema (1635) 18: ontvanger van de convooien en licenten te Groningen 1633 landdagscomparant voor Lutjegast 19: 1652 april 22: RAF Grafschriften Dokkum; RAG Comparanten

1: 01276 2: Franeker
3: Wiarda
4: Bartholdus 6: Conrectoris filius 7: Franeker 8: Frisius 9: 06/03/1648 10: Phil 12: AAF no 4677 13: Geertje Johannis Balck 14: Aemilius Wiarda 15: conrector 16: Aeltje Christianusdr Schotanus (1653) 18: 1654-1658 predikant te Lutkewierum 1658-1671 predikant te Dronrijp 1671-1681 predikant te Workum 19: 1681 21: schreef Ionae exodus (1678) 22: Stamboek I 406; NNBW IV 1452; Col Kalma

1: 08794 2: Löwen
3: Wiarda (Viarde)
4: Bocho, Dothie 7: Swichum 8: Frisius 9: 09/07/1548 11: 1532 12: MULO IV 268138 14: Pibo (Doytze) Wiarda 15: priester 16: Aelcke Ynte Hoytesd d.v. burgemeester van Bolsward 17: Regina x N. Kreister te Marburg; Onnius Dothias; Fauka x Gerhardus Smid te Groningen Willem Viglius 18: advocaat te Leeuwarden (vml) 1570 advocaat te Bremen 19: 1595 21: lic iur; vlucht in 1570 naar Bremen wegens zijn calvinistische sympathieen 22: Stamboek I 405, II 280; Wiarda, 1300-1500 64

1: 11025 2: Helmstadt
3: Wiarda
4: Bucho 7: Norden 8: Frisius 9: 04/01/1622 12: AAHt 290132 14: Dothias Wiarda 15: kanselier van Oostfriesland 18: kanselier van Oostfriesland 22: Quellen und Forschungen 1981 107

1: 00637 2: Franeker
3: Wiarda
4: Bucho 7: Aurich 9: 10/09/1628 10: Iur 12: AAF no 2505

1: 10898 2: Marburg
3: Wiarda
4: Bucho 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1579 12: CSM II 32 20: Lic iur

1: 09414 2: Löwen
3: Wiarda (Viarda)
4: Doco 7: Sneek 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56986 14: Hero Wiarda 15: 1559-1572 olderman te Sneek 16: Helena van Siccama 17: Ansck Luts 18: 1580-1589 procureur generaal Hof 1583-1596 raadsheer Hof 19: 1602 a 22: RAF Hof van Fr C f 276, 289; Stamboek II 281; Vrije Fries 17 1890 7374; Engels, Hof van Fr 34

1: 02393 2: Heidelberg
3: Wiarda
4: Dothias (Dodo) 8: Frisius orient 9: 21/10/1584 11: 1565 12: MUH II 113169 13: Aeltcke Ynte Hoytesd 14: Bucho Wiarda 17: Tilemannus 18: 1595-1601 syndicus van Emden 1611 kanselier van Oostfriesland 19: 1637 21: Iur dr; in 1610 medeerfgenaam van Aggeus Albada jr 22: Stamboek I 405, II 281; Vrije Fries V 336

1: 05024 2: Basel
3: Wiarda (Wiardae)
4: Dothias 9: 00/00/1592 12: MUB II 39687 20: 1592 25/5 Dr iur utr

1: 08514 2: Löwen
3: Wiarda
4: Dothias (Dochius), Dothie 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1513 12: MULO III 474319 13: Mints Gerbrandsd Aytta 14: Doytze Wiarda 17: Bucho 18: 1527, 1533 notaris 1537, 1543 priester en prebendaris te Wirdum kerkmeester te Swichum 19: 1555 sept 21: Mr art 22: Stamboek I 405, II 280; RAF FG 970, Pb Hs 1466; RAF Chronologisch register 111

1: 12374 2: Marburg
3: Wiarda
4: Dothias 9: 00/00/1579 12: CSM 33

1: 09786 2: Erfurt
3: Wiarda
4: Ennius 8: Frisius 9: 00/00/1586 12: MUER II 45931 20: promoveert hier tot Dr iur

1: 05516 2: Geneve
3: Wiarda
4: Georgius 8: Frisius occid 9: 00/00/1597 12: LDR 1410; VI 238; De Vries I 155

1: 05022 2: Basel
3: Wiarda (Wiardae)
4: Georgius 8: Frisius occid 9: 00/00/1597 12: MUB II 45657 20: 1517 17/12 Dr iur utr

1: 01531 2: Franeker
3: Wiarda
4: Georgius 9: 12/05/1592 10: Iur 12: AAF no 155

1: 02333 2: Heidelberg
3: Wiarda
4: Georgius 8: Frisius 9: 03/04/1594 12: MUH II 172,46 13: Wijts Gijsberts Yfra 14: Bocco Wiarda 16: Catharina van Jelgersma wed Pibo van Geeckinga 17: Pibo 18: 1600 advocaat Hof 19: 1604 20: vertrekt in juni 1596 naar Geneve 21: Mr; immatriculeert samen met zijn neef Johannes Saeckma, met wie hij een studiereis maakte; 1597 Dr iur te Bazel 22: Stamboek II 282; Engels, Peregrinatio 379; RAF Hof van Fr MMM f 5v; Engels, Voorafgaand 3

1: 01718 2: Franeker
3: Wiarda
4: Goffo 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 12/04/1598 10: Theol 12: AAF no 483 21: = wrs Dr Goffo Sjaerda, 1604 advocaat Hof, 1612-1620 secretaris van Idaarderadeel x Beits Melledr (1616) 22: RAF Hof van Fr MMM f 6; Sannes, Naamlijst 229

1: 08901 2: Löwen
3: Wiarda (Roordahuizum, Rordahusum)
4: Haringius 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 432128

1: 05623 2: Köln
3: Wiarda (Tjerksma, Tyercssma)
4: Haringius 8: Frisius 9: 29/11/1554 10: Art 12: AAK II 108586 13: Fed Haringsdr van Rinia 14: Jorrit Wiarda 15: grondbezitter en gebruiker te Roordahuizum : 1561 kerkvoogd te Roordahuizum 18: 1564 pastoor te Warga 1564 pastoor te Swichum 19: 1572 21: Mr, 1563 bac theol; noemt zich naar het familiebezit Tjerksma 22: Vrije Fries IX 69, 74; Stamboek I 405, II 282; Keussen, Alte Universitat 534; Reitsma, Opkomsten 43

1: 01770 2: Franeker
3: Wiarda (Jacobi)
4: Hero 7: Sneek 9: 18/05/1600 12: AAF no 582 13: Lutske H. Wiarda 14: Jacob Lieuwes 16: Beitske Heeredr 17: Jacobus, advocaat Wilhelmus, mr schoenmaker, belastingcollecteur 18: 1612 ca1661 predikant te Peins 19: 1661 juli 21: Hero Jacobi van Sneek kreeg in 1583 een toelage; neef van Dr Hero Wiarda; eigenaar van Jolba state te Westergeest 22: RAF Statenarch G 41, 138; Romein 245; Col Kalma

1: 00187 2: Franeker
3: Wiarda
4: Hero 7: Westergeest 9: 18/05/1610 10: Iur 12: AAF no 1209 13: Sytke Heeredr Wiarda 14: Andelus Hoitsma 16: Maycke Freriksd van Voort uit Augustinusga 17: Freerkje Andelus Catalina x Fredericus Gijsberts van Voort Riensckien x Sibrandus Meinardi (1662) 18: 1615-1626 procureur van Achtkarspelen 1626 schrijver van een compagnie, 1627 lid admiraliteit van Friesland, 1632 premier klerk van Gedeputeerde staten, alsmede de rekenkamer 1615 advocaat Hof 19: 1635 20: sch Doccum(ana) 21: Dr iur; De Van Voorts waren afkomstig uit Utrecht en hadden hun geld in de vervening belegd 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; Gruoninga 34 (1989) 2425; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632

1: 01546 2: Franeker
3: Wiarda (Gabini)
4: Hero 9: 07/06/1592 10: Phil, Med 11: 1580 ca 12: AAF no 180 13: Ansck Wiarda 16: Hester Rogiers de Gavere 17: Rogerius, advocaat 18: 1594-1600 praeceptor aan de latijnse school te Franeker 1600-1604 conrector 1604, 1623 stadsarts en 1607, 1608 burgemeester te Harlingen 21: Dr, neef van ds Hero Wiarda van Peins 22: It Beaken 1949 227; Col Kalma; GA Harlingen 63 Resolutieboek f 114v

1: 05023 2: Basel
3: Wiarda
4: Innocentius 8: Frisius occid 9: 00/00/1584 12: MUB II 32183 21: = Ennius of Onnius Wiarda

1: 00647 2: Franeker
3: Wiarda (Wijaerda)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 06/05/1629 10: Ling, Theol 12: AAF no 2542 13: Beitske Heeredr 14: Hero Wiarda 15: predikant 16: Isabella van Hemert 17: Fongercke Feytscke 18: 1635 advocaat Hof 20: 1635 28/4 Dr iur (PAF 24) 21: Dr in 1635; civiliter mortuus 22: Stamboek II 281; RAF Hof van Fr MMM f 9, Pb Hs 1148; Col Kalma

1: 01021 2: Franeker
3: Wiarda
4: Johannes, Aemilii 7: Franeker 9: 03/06/1642 10: Art 12: AAF no 3930 13: Geertje Johannis Balck 14: Aemilius Wiarda 15: conrector te Franeker 16: Bauckien Romptsdr Rosema 18: pedagogus op Grovestins, 1650-1655 predikant te Ameland 1655-1657 predikant te Engelum 1657-1685 predikant te Kollum 19: 1685 aug 21: alumnus; broer van Bartholdus 22: Romein 64, 495, 566; Col Kalma; Andreae, Kollumerland II 95

1: 06660 2: Marburg/Lahn
3: Wiarda (Viarda)
4: Onnius (Ennius) 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1574 11: 1563 12: CSM III 10 13: Aelcke Ynt Hoytesd 14: Bucho Wiarda 16: ongehuwd 18: 1585 professor te Erfurt 1595 advocaat Reichskammergericht 19: 1597 21: Dr iur 22: Stamboek I 405, II 281

1: 07280 2: Rostock
3: Wiarda (Tjallingii, Stzalynggi)
4: Pibo 7: Leeuwarden 9: 01/06/1481 12: MUR I 223 14: Tjalling Wiarda Alef 18: 1488 pastoor te Tzummarum 1505-1527 pastoor te Huizum 21: Lic iur; een uitstekend rechtsgeleerde; omtrent zijn benoeming in 1488 ontstond een twist tussen hem en de abt van Lidlum; een andere, Mr Pibo was in 1494 pastoor te Wijckel en syndicus van het klooster St Odolphus te Staveren; Mr Pibo, pastoor bezit in 1511 grond in Dronrijp 22: Stamboek I 405, II 280; Proeliarius 27; Van Borssum Waalkes, Kerkelijke toestand 25 27; Singels, Archief Leeuwarden 48; Tjessinga, Aanbreng V 57; RAF FG 832

1: 00591 2: Franeker
3: Wiarda (Wijaerde)
4: Rogerus, Heronis 9: 26/05/1627 12: AAF no 2386 13: Hester Rogiers de Gavere 14: Hero Wiarda 15: arts en burgemeester te Harlingen 16: Lucia Eppinga (1632) 17: Hero, predikant 18: 1632 compagnieschrijver; 1633 notaris 1637 advocaat Hof 19: 1661 a 21: Dr 22: Stamboek II 281; RAF Hof van Fr MMM f 9v, 46, Familiearch Van Egten 32; Col Kalma; GAL Klapper DTB

1: 11009 2: Helmstadt
3: Wiarda
4: Tilemannus 8: Frisius [orient] 9: 25/10/1620 12: AAHt 283185 14: Dothias Wiarda 15: kanselier van Oostfriesland 18: 1639 ambtman van Leerordt 22: RAG klapper resol GS; Vrije Fries V 336, 337

1: 08513 2: Löwen
3: Wiarda (Viarden)
4: Tjalling (Dialengus) 6: dives 7: Leeuwarden 9: 28/02/1508 12: MULO III 348148 13: Mints Gerbrandsd Aytta 14: Doytze Wiarda 18: priester kerkmeester en prebendaris te Swichum 19: 1548 dec te Swichum 21: Mr; = Mr Tjalling, 1543 pastoor te Weidum? 22: Stamboek I 405, II 280; RAF FG 970; Beneficiaalb 357

1: 01565 2: Franeker
3: Wiarda
4: Viglius 9: 12/05/1593 11: 1575 12: AAF no 208 13: Aelcke Ynte Hoytesd 14: Bucho Wiarda 18: raad van de heer van Knipphausen 19: 1625 te Aurich 21: Dr iur 22: Stamboek I 405, II 282

1: 06686 2: Marburg/Lahn
3: Wiarda
4: Viglius 8: Frisius 9: 00/00/1581 12: CSM III 39

1: 06685 2: Marburg/Lahn
3: Wiarda
4: Wilhelmus (Guilielmus) 8: Frisius 9: 00/00/1581 12: CSM III 39 13: Aeltcke Ynte Hoytesd 14: Bucho Wiarda 18: vendumeester te Emden 22: Stamboek I 405, II 282

1: 03013 2: Groningen
3: Wiardi (Wjardj)
4: Johannes 7: Emden 9: 17/06/1625 10: Phil 12: AAG 15

1: 09559 2: Erfurt
3: Wiardi
4: Siboldus 7: Bellingwolde 9: 00/00/1397 12: MUER I 4942

1: 04633 2: Leiden
3: Wiardi (Wiardus)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 05/12/1630 10: Med 11: 20 12: AAL 231

1: 04635 2: Leiden
3: Wiardi (Wyardi)
4: Sibrandus 7: Groningen 9: 26/06/1631 10: Med 11: 20 12: AAL 233

1: 09138 2: Löwen
3: Wiardi
4: Wiardus 7: Ditzum 8: Frisius 9: 00/08/1550 12: MULO IV 411141

1: 09827 2: Orleans
3: Wiardus
4: Nannius 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1564 12: KUOR 171

1:*09281 2: Löwen
3: Wiarra (Wiarta)
4: Fredericus 7: Wier in Menaldumadeel (Leeuwarden) 9: 02/05/1554 12: MULO IV 49165 18: componist 19: 1574 ca 21: verblijft in Duitsland en Frankrijk, keert later terug naar de Nederlanden en speelt rol in de politiek 22: Petrus, De scriptoribus 109-110

1: 07432 2: Rostock
3: Wibelsburen
4: Hermannus 8: Frisius [orient] 9: 31/05/1498 12: MUR I 290 20: afk. uit Wiegboldsbur in Oostfriesland

1: 12411 2: Orleans
3: Wibenius (Guibenius)
4: Ruardus 7: Sneek 8: Trai d 9: 30/03/1560 12: RIDDORL I 295 18: 1562-1563 syndicus van de Ommelanden 21: ontvangt in 1563 te Sneek een brief van abt Melchior de Grote van het klooster Nes 22: RAG Familiearch Ewsum 254; Formsma, Strijd 49

1: 05597 2: Köln
3: Wibinga (Martini)
4: Dominicus 7: Koudum 8: Frisius 9: 28/08/1555 10: Art 12: AAK II 1093201 13: Jay Lieuwes 14: Martinus Hayonis Wibinga 18: lijfarts van Elisabeth van Engeland 22: Stamboek II 262

1: 00369 2: Franeker
3: Wibinga (Wibingha)
4: Harperus 7: Leeuwarden 9: 20/05/1619 10: Theol 12: AAF no 1757 14: Egbertus Wibinga 16: Lutske Tibbesdr 17: Gellius, predikant 18: rector te Workum 1635-1641 predikant te Edens en Spannum 1646, 1659 schoolmeester te Holwerd 21: wordt 1611 beneficiant van het Wybingaleen; broer van Sibrandus; in dec 1641 afgezet wegens wangedrag, in 1649 weer beroepbaar verklaard 22: Romein 291; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Westdongeradeel; Abma, Vier lenen 85

1: 08904 2: Löwen
3: Wibinga (Martini)
4: Hayo 7: Koudum 8: Frisius 9: 16/05/1544 12: MULO IV 28066 13: Jay Lieuwes (Galama?) 14: Martinus Hayonis Wibinga 15: grondbezitter te Koudum 16: Mary Heringa 17: Martinus Hayonis Jaycke x Gulielmus Icariensis, rector te Harlingen 18: advocaat Hof 21: Mr, lic iur; procedeert in 1577 met Duco van Fons over land onder Jorwerd; Mr Hayo Martens is in 1555 partij in een erfeniskwestie; Mr Hayo Coudum verkoopt in 1559/1560 land te Koudum en koopt in 1563 een huis te Leeuwarden 22: Stamboek II 262; Zwart, Cleuting 43; It Beaken 1969 183; RAF Rentmeestersrek 1559/1560 34, 1563/1564 14; Beneficiaalb 455

1: 00553 2: Franeker
3: Wibinga a
4: Hayo 7: Harlingen 9: 20/05/1626 10: Iur 12: AAF no 2297 13: Jaycke Hayodr Wibinga 14: Wilhelmus Icariensis 15: conrector te Harlingen 21: beneficiant van het Tietemaleen 22: Stamboek II 262

1: 12002 2: Paris
3: Wibinga
4: Martinus, Hayonis 9: 00/12/1586 12: De Boer, Douwe Tietemaleen 26 20: is nog in 1588 te Parijs, wil hier promoveren

1: 11948 2: Köln
3: Wibinga (Haionis)
4: Martinus 7: Koudum 9: 21/01/1579 10: Art 12: AAK IV 115246 13: Mary Heringa 14: Hayo Martini Wibinga 15: advocaat Hof 17: Hayo 21: kreeg in 1575 als nakomeling van Auck Tietema een pensie voor zijn studie, dat door Joost Herema betwist wordt 22: Stamboek II 262

1: 11496 2: Löwen
3: Wibinga (Coldum de)
4: Martinus 9: 18/08/1520 12: MULO III 630128 17: Dominicus

1: 04476 2: Leiden
3: Wibinga
4: Martinus 7: Harlingen 9: 25/04/1623 10: Ling 11: 18 12: AAL 167

1: 04367 2: Leiden
3: Wibinga (Vibinga)
4: Martinus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 21/06/1613 10: Iur 11: 1591 12: AAL 111 20: 1616 25/4 Dr iur bij Sylvius (Molhuysen, Bronnen II 63)

1: 00227 2: Franeker
3: Wibinga (Wybynga)
4: Martinus, Wilhelmi 5: postea professor 7: Harlingen 9: 13/05/1611 10: Ling, Iur 12: AAF no 1288 13: Jaycke Hayodr Wibinga 14: Wilhelmus Icariensis 15: 1604 conrector te Harlingen 16: Catharina Hayes (1619) 18: 1616 advocaat Hof; 1627-1630 schepen te Leeuwarden 1632 rector Latijnse school te Leeuwarden* 1632 prof iur te Franeker 19: 1646 mei 21: * Kalma: Harlingen 22: Stamboek II 262; Boeles Hoogeschool II 140-141; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Col Kalma

1: 00743 2: Franeker
3: Wibinga
4: Sibrandus 7: Harlingen 9: 26/04/1632 10: Phil, Ling 12: AAF no 2830 16: Aechje Minnes (1639) 18: 1637-1639 conrector te Harlingen 1639-1673 predikant te Twijzel en Kooten 19: 1673 febr 22: Romein 520-521; Col Kalma

1: 11299 2: Utrecht
3: Wibinga (Wijbingha)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1650 12: AAU 26

1: 01192 2: Franeker
3: Wibinga (Wybingha)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 13/06/1646 10: Phil 12: AAF no 4473 16: Wypkje Harmensdr (1657) Thomas Maertie Hendrikje 18: 1652-1656 predikant te Beerns 1656-1665 predikant te Ferwerd 19: 1665 maart 21: beneficiant Wybingaleen; schreef gedichten 22: NNBW IX 1294; Romein 177, 536; Col Kalma; Abma, Vier lenen 85

1: 08658 2: Löwen
3: Wibonis (Vibonis)
4: Sibrandus 7: Sneek 8: Trai d 9: 14/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14079 21: stud 1501 iur te Keulen; = Sibrandus Pibonis Kemswaert, op 17 juni 1508 tot priester gewijd? 22: Gen Jierboekje 1955 84

1: 06348 2: Köln
3: Wibonis (Sneek, Snekis)
4: Sibrandus 9: 00/00/1501 10: Iur 12: AAK II 5097 20: dominus 21: stud 1496 iur can te Leuven

1: 08791 2: Löwen
3: Wibrandi
4: Bernardus 8: Frisius 9: 05/05/1544 12: MULO IV 27944 16: Homck Syeurdtsdr 18: 1543 prebendaris te Sneek 19: 1561, dec: boelgoed te Franeker na dood van echtpaar; bezit een vijftal juridische boeken 21: = Broer Wbbezoon, noch clerck sijnde, sal laeten wien ende sacris initieren 22: Beneficiaalb 274; RAF Nedergerecht Franeker GG 1 812 1561

1: 11931 2: Köln
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Boethius 7: Sneek 9: 03/09/1550 10: Theol 12: AAK II 104292 21: = Mr Bokke Hiddema, 1572 vicaris te Dronrijp?

1: 06312 2: Köln
3: Wibrandi (Wybrandi)
4: Dodo 5: presbyter 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 30/09/1504 10: Iur 12: AAK II 56747 18: 1508 prebendaris in de Oldehove te Leeuwarden patroon van het Heer Douweleen 20: 1509 3/5 stud; had sinds 8 jaren Friesland niet verlaten 21: 1501 pastoor (persona) te Arum? 22: Sipma OO I 323

1: 11845 2: Köln
3: Wibrandi (Vribrandi)
4: Egbertus 7: Sneek 9: 20/07/1497 10: Iur 12: AAK II 42820 21: Egbertus Wibrandi wordt in 1507 in de Recesboeken van Sneek genoemd 22: Oosterhout, Recesboeken 541, 546

1: 07811 2: Rostock
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 07/08/1507 12: MUR II 30 21: Fredericus Sibrandi van Smallenee werd op 30 maart 1510 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 434

1: 07757 2: Rostock
3: Wibrandi
4: Fredericus 7: Sneek 9: 08/07/1503 12: MUR II 15 18: priester 21: Fredericus Wibodi werd in 1505 tot priester gewijd; = vml Mr Vetghen, ca 1525 geestelijke te Sneek 22: Gen Jierboekje 1955 80; RAF FG 910

1: 06599 2: Köln
3: Wibrandi (Wickrandi)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 09/02/1635 10: Phil 12: AAK IV 4005

1: 11241 2: Löwen
3: Wibrandi
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/07/1548 11: 1530 ca 12: MULO IV 369161 13: Bauck N 14: Wybe Johannes Ripperts 15: burgemeester van Leeuwarden : 1517 geadeld 16: Phy Douwes Jayema 17: Wibrandus, officier Bauck x hopman Wibrandus Hectoris Trijn x Pieter Styp Maycke x Regnerus Bras 18: 1556-1557 schepen, 1558-1562, 1564 burgemeester van Leeuwarden 1583 raadsheer van Leeuwarden 19: 1600 ca 21: = Jelgera of Jelgerhuis; leidend figuur van het St Anthoniegasthuis 22: Gen Jierboekje 1954 2728; RAF Hof van Fr BB; GAL Klapper magistraat

1: 09282 2: Köln
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Gerardus 7: Sloten 8: Frisius 9: 06/06/1538 10: Art 12: AAK II 951107

1: 09480 2: Löwen
3: Wibrandi (Nibrandi)
4: Gerardus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 19/02/1630 12: MULO V 223285 18: 1631 subdiaken 21: bezit halve prebende te Oldenzaal 22: Folk en Tsjerke II 214

1: 12452 2: Orleans
3: Wibrandi (Wijbius)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 15/06/1551 12: RIDDORL I 131

1: 00650 2: Franeker
3: Wibrandi
4: Jelmerus 8: Frisius 9: 07/05/1629 10: Theol, Art 12: AAF no 2546 16: Luydscke Louwerens 18: 1637-1654 predikant te Nijaga en Elahuizen 19: 1654 ca 20: 1632 20/12 mag art (PAF 23) 22: Romein 441; Col Kalma

1: 05649 2: Köln
3: Wibrandi (Worcomius)
4: Johannes 7: Workum 8: Frisius 9: 30/09/1547 10: Art 12: AAK II 101731 20: 1547 23/11 det, 1549 19/3 lic, pauper 21: Johannes Wybes was in 1538 en 1552 prebendaris binnen Franeker en ondermeester tegen 30 goudgulden 22: Vrije Fries 7 1856 89; RAF Huisarchief Liauckemastate 187

1: 07257 2: Rostock
3: Wibrandi (Wybens)
4: Martinus 7: Appingedam 9: 06/11/1479 12: MUR I 215

1: 07315 2: Rostock
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Martinus 7: Bolsward 9: 28/08/1483 12: MUR I 233 18: 1525 vicaris te Bolsward 22: RAF FG 910

1: 08630 2: Löwen
3: Wibrandi (Wybrandi)
4: Martinus 7: Sloten 8: Trai d 9: 14/06/1493 12: MULO III 9651

1: 01816 2: Franeker
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Meinardus 7: Balk 9: 10/10/1601 10: Iur 12: AAF no 672 21: = Meynardus Wibrandi Meppel uit Lutkewierum, werd in 1647 burger van Sneek? 22: GA Sneek 73 Burgerboek

1: 08483 2: Löwen
3: Wibrandi (Wybrandi)
4: Nicolaus (Nicholaus) 7: Harlingen 8: Trai d 9: 21/07/1512 12: MULO III 414108 18: priester 21: Nycolaus Wybrandi uit Harlingen werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd; Laes Wybesz tekent in 1532 namens Harlingen een overeenkomst over tollen tussen Friesland en Kampen 22: Gen Jierboekje 1955 81; Don, Archieven Kampen regest 452

1: 01005 2: Franeker
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Oscar 7: Harlingen 8: Frisius 9: 09/10/1641 10: Phil 12: AAF no 3888

1: 03640 2: Groningen
3: Wibrandi (Vibranda)
4: Oscar, Oeds (Ozias) 7: Harlingen 8: Frisius 9: 03/06/1645 12: AAG 51 21: Oeds Wybes was van 1613-1628 herh burgemeester of gezworene van Harlingen 22: RAF Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 01227 2: Franeker
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Pierius 8: Frisius 9: 27/02/1647 10: Phil 12: AAF no 4559 21: = Pierius Inia, cand in 1650, in 1657 in simonie verwikkeld? 22: Cuperus, Kerkelijk leven I 118, Col Kalma

1: 07922 2: Rostock
3: Wibrandi
4: Regnerus 6: gratis 8: Frisius 9: 22/05/1557 12: MUR II 134 20: prorsus et mendicans panem 21: (onwaarsch)= Rein Wibens, 1610-1612 lid gedep staten (S)?

1: 00801 2: Franeker
3: Wibrandi
4: Regnerus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 11/05/1636 10: Polit 12: AAF no 3234 18: 1644 advocaat Hof fiscaal op het schip van Stellingwerf 20: 1643 21 dec Dr iur (PAF 28) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10

1: 11339 2: Rostock
3: Wibrandi (Wybrandi)
4: Reinerus (Renerus) 8: Frisius occid 9: 04/06/1509 12: MUR II 39

1: 05312 2: Köln
3: Wibrandi (Wybrandi)
4: Sibrandus 7: Dokkum 9: 09/06/1484 10: Iur 12: AAK II 149156 18: 1506 priester (vml te Leeuwarden) 20: 1483 14/5 det, 1487 21/4 inc; SD 22: Oorkonden St Anthonij 182

1: 10308 2: Franeker
3: Wibrandi
4: Tarquinius 6: alumnus patriae 7: Mantgum 9: 02/09/1595 10: Art, Ling, Theol 12: AAF no 352 16: Franske Nannedr 18: 1601, 1602 predikant te Delfstrahuizen 1605-1611 predikant te Peins en Zweins 19: 1611 sept 22: Romein 245; Col Kalma

1: 08624 2: Löwen
3: Wibrandi (Wybrandi)
4: Theodoricus 7: Sloten 9: 15/06/1508 12: MULO III 35291 21: Theodoricus Wibrandi uit Sloten werd op 5 juni 1512 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 12053 2: Douai
3: Wibrandi
4: Thomas 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1571 12: RAF FG 1027 16: Lucretia Rataller 18: 1577 secretaris op het blokhuis te Staveren excijsmr te Staveren 19: 1580 a 21: werd in 1578 te Staveren aangeslagen voor 6 cg personele impositie 22: Avis, Inventaris 159, 185-186; Van der Meer, Boarnen 261

1: 07008 2: Rostock
3: Wibrandi (Wybrandi)
4: Wilhelmus 9: 04/10/1445 12: MUR I 75

1: 06294 2: Köln
3: Wibrandi (Vibrandi)
4: Wolterus 6: dominus 7: Koudum 9: 25/04/1549 10: Art 12: AAK II 102847 20: bursa Montis, 1550 2/11 pres ad bac, 1552 5/3 lic

1: 03396 2: Groningen
3: Wicheri
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 19/02/1638 11: 1621 12: AAG 37 13: Beerta Schoenick 14: Wicher Rotgers 16: Wibbina Drews (1649) 17: Wicher 18: 1650-1651 gezworene te Groningen 1651-1656 stadssecretaris 19: 1656 mei 21: Lic iur; weduwe bezat in 1672 een vermogen van 60.000 gulden 22: Feith, Grafschriften 128; Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 61; RAG Inventaris Collectie van Buttinga Wichers, genealogie; GAG Klapper ambten; GAG Regeringsboek

1: 04840 2: Leiden
3: Wicheri (Wichers)
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 25/09/1643 10: Iur 11: 22 12: AAL 344

1: 11541 2: Löwen
3: Wicheri
4: Gosuinus 7: Dokkum 9: 12/12/1529 12: MULO IV 3125

1: 04795 2: Leiden
3: Wicheri (Wichers)
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/10/1640 10: Iur 11: 23 12: AAL 318

1: 03282 2: Groningen
3: Wicheri (Wichers)
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/08/1634 10: Phil 11: 1616 juli 12: AAG 30 13: Beertien Schoeninx 14: Rutgerus Wicheri 16: Clara Ludolphi Gockinga (1645) 17: Ludolphus x Helena Gockinga 18: 1647-1654 secretaris prov rekenkamer 1654-1655, 1658-1659, 1661-1662, 1664 raadsheer; 1656 rekenmeester; 1659, 1661, 1664 curator Groninger universiteit; 1664, 1665 scholarch Latijnse school 1657, 1660, 1662-1663 lid gedep staten; 1664-1667 burgemeester of hoofdman 19: 1667 nov 21: weduwe bezat in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: NNBW X 1198; Gron Volksalmanak 1972-1973 56; Ned Pat 20 314-315; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63

1: 03805 2: Groningen
3: Wicheri (Wichers)
4: Wicherus 7: Groningen 9: 16/06/1649 10: Phil 11: 1632 12: AAG 59 13: Beertien Schoeninx 14: Wicher Rutgers 15: lakenkoopman 16: Margaretha Eeck (1658) 17: Johannes x Clara Alting (1698) 18: 1658, 1659 lid admiraliteit Harlingen (extraord, resp ord) 1660-1670, 1672-1675 rekenmeester 1674-1682 secretaris hoofdmannenkamer; lid Staten Generaal 19: 1682 21: bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: NNBW X 1199-1200; Gron Volksalmanak 1972-1973 55; GAG Regeringsboek

1: 04357 2: Leiden
3: Wicheringe
4: Bartholdus 7: Groningen 9: 14/06/1611 10: Iur 11: 20 12: AAL 102

1: 00130 2: Franeker
3: Wicheringe (Wichringe)
4: Bartholdus 7: Groningen 9: 01/05/1607 10: Iur 11: 1589 12: AAF no 975 13: Elisabeth Mattis uit Harlingen 14: Gerardus Wicheringe 15: verblijft lange tijd in Moscovie 16: Oda Sophia Clant (1627) Helena Horenken (1622) 18: 1623-1624 burgemeester van Groningen 1626-1639 herhaaldelijk hoofdman 1619 lid Raad van State; curator der Groninger universiteit; 1629-1630, 1633-1634, 1637 scholarch Latijnse school 19: 1652 21: vervaardigt in 1616 een kaart van Stad en Lande; 1647 grietman in het Westerkwartier 22: Emmius Agro; Gron Volksalmanak 1912 193-195; 1930 128; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123; RAG HJK 3

1: 12379 2: Deventer
3: Wicheringe
4: Gerardus 7: Groningen 9: 01/09/1649 12: ASGD 211

1: 05848 2: Köln
3: Wicheringe (Vigherynck)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1431 12: AAK I 33619 13: Grete 14: Willem Wiggering? 15: olderman van de kooplui; stamt uit burgemeestersfamilie van Groningen, pacht in 1420 de tienden te Baflo e.o. 16: Lamme van Oudewater 17: Gerardus, 1495 ambtman van Selwerd? Bartoldus Rudolphus 18: 1447-1466, 1472 proost van Humsterland 1459 pachter van de tienden van de bisschop van Utrecht bij Groningen raadsheer bisschop van Utrecht 20: 1433 15/6 det, 1437 bac iur 21: Dr iur can; broer van Rando 22: Bijdragen...Groningen I 207-208; Alma; RF 1496.78; AKG regest 108, 109; Emmius, Rerum 334; RAF Archief Gerkesklooster 157

1: 01467 2: Franeker
3: Wicheringe
4: Rudolphus 9: 11/01/1591 10: Iur 12: AAF no 122 13: Evertje Wicheringe 14: Bartoldus Wicheringe 15: in 1568 gevlucht naar Oostfriesland 16: Liefke Horenken (1596) Lamme Hillebrands (1620) 18: 1590 ca in dienst van de hertog van Sudermanland in Zweden; 1598-1621 artilleriemeester te Groningen 1605-1609 ambtman gerecht Selwerd; 1611, 1616, 1620-1621 lid gedep staten(s); 1613-1615 weesheer 1618-1619, 1622-1623, 1626 raadsheer; 1627 burgemeester van Groningen; curator Gron universiteit; 1628-1633 lid admiraliteit Dokkum 19: 1646 20: 1593 bac iur (PAF 17) 21: verblijft rond 1585 enige tijd bij Tycho Brahe op Hven, observeert de komeet van 1585; vriend van Johannes Saeckma; jonker en hoofdeling te Noord en Zuidhorn en op de Ruigewaard 22: Emmius Agro; Gron Volksalmanak 1912 194-195; GAG Weeskamer 2, Klapper ambten; Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 328

1: 07761 2: Rostock
3: Wichmanni
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 18/11/1503 12: MUR II 16 21: = Henricus van Leeuwarden, stud 1505 te Leuven?; frater Arnoldus Wychmanni werd op 20 sept 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 396

1: 08642 2: Löwen
3: Wiconis
4: Hugo 7: Sneek 9: 23/05/1523 12: MULO III 699125 18: 1527, 1553 pastoor te Lutkewierum 21: Mr; = Hugo Upconis (Oege Upckes), genoemd in recesboek 1525-1526 onder Sneek; de kerk van Sneek betaalt sjaars 6 gg aan de erfgenamen van Wpke Hugesoon, vml vader en in 1522 schepen van Sneek 22: RAF Nedergerecht Sneek D 4 f 177, FG 910; Beneficiaalb 267; Placaatboek II 443

1: 07742 2: Rostock
3: Wiconis (Wykonis)
4: Rotgerus 7: Groningen 9: 04/08/1522 12: MUR II 82

1: 08345 2: Löwen
3: Widebrugghe
4: Alardus 7: Groningen 9: 26/02/1490 12: MULO III 6178

1: 03763 2: Groningen
3: Widmarius
4: Henricus 8: Omlandus 9: 11/04/1648 10: Phil 11: 20 12: AAG 58 14: broer van Abdias Widmarius 20: gratis, amore patris, mihi (= rector Abdias Widmarius) fratris 22: Duinkerken I 469

1: 03727 2: Groningen
3: Wielsma (Hermanni)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 24/08/1647 11: 19 12: AAG 56 21: 1651 cand theol 22: RAG klapper resol GS

1: 01158 2: Franeker
3: Wierds
4: Tarquinius 7: Dokkum 9: 29/09/1645 10: Geom cand 12: AAF no 4396 18: 1645 landmeter 20: legt in okt 1645 het landmetersexamen af bij Bernardus Fullenius 22: RAF Hof van Fr MMM f 114

1: 04688 2: Leiden
3: Wiersema (Weersema)
4: Cornelius 8: Omlandus 9: 26/07/1633 10: Iur 11: 24 12: AAL 255

1: 03048 2: Groningen
3: Wiersema (Weersema)
4: Cornelius 8: Omlandus 9: 25/11/1626 10: Phil 12: AAG 17 13: Claesje Wichers 14: Gerbrand Cornelis Wiersema 15: landbouwer te Rollingswier 16: Abeltje Jacobs 17: Gerbrand Cornelis 18: 1661, 1665-1666 rekenmeester te Groningen landbouwer te Eenrum; 1652 kerkvoogd 1652-1665 herhaaldelijk landdagscomparant voor Eenrum 19: 1672 21: = Cornelius Wabbens, student wiens goederen in 1627 publiek verkocht werden? 22: RAG Archieven senaat 66; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; Pathuis 230

1: 03572 2: Groningen
3: Wiersema (Henrici)
4: Nicolaus 7: Westeremden 8: Omlandus 9: 10/07/1643 10: Phil 12: AAG 47 18: 1651-1664 predikant te Oosternieuwland 19: 1664 april 22: Duinkerken 213

1: 10611 2: Prag
3: Wierum (Werem de)
4: Intatus 9: 00/00/1372 12: OSTFR 188 18: 1388-1397 deken van Franeker? 1390 abt van Bethanie? 21: = Intatus, 1386 pastoor te Weidum? 22: Placaatboek I 240, 249, Sipma OO I 3

1: 09007 2: Löwen
3: Wiffrinck (Wffrinck)
4: Johannes 8: Frisius 9: 14/05/1549 12: MULO IV 38743

1: 08760 2: Löwen
3: Wiffringe (Wijserinck)
4: Albertus 8: Frisius 9: 00/05/1546 12: MULO (in register) 16: Margaretha van Naerden (1557a) Emerentia van Holdinga, wed Barthold Entens 17: Albertus Emerentia x Hector Ayckema 18: 1566 ambtman in het Oldambt 21: Dr iur can et civ; prom te Ferrara 22 maart 1553 (Pardi, 170-171); genoemd in 1557 22: Ned Leeuw 1950 49; RAG Familiearch Farmsum regest 419; GAG Ter Apel regest 261

1: 02121 2: Tubingen
3: Wiffringe (Wifardingus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 08/08/1564 13: Hebbele Benninge 14: Johannes Wiffringe 15: burgemeester van Groningen 16: Heyle van Barsens Bele Geertsd Horentken 17: Hille x Lodewijk Geertsz Horenkens, burgemeester van Groningen; Wilhelmus x Deetje Geertsd de Mepsche, katholiek Evertje x Wilco Eppezn Doenga; Hillegonda x Joachim Clant Heyle x Luyrt Wicheringe; Catharina x Pompeius Hillebrandi Gruys 18: 1594, 1602 raadsheer, 1599-1619 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1601-1617 herhaaldelijk hoofdman 1597 lid gedep staten(s) 19: 1619 21: vader spaansgezind; Johannes Wiffrinck de jonghe, zoon van burgemeester Johan Wiffrinck en lid van de gezworen gemeente "samblait fort favoriser a la presche" 22: Emmius Agro; GAG Regeringsboek; AAU 67 (1948) 211; Ned Leeuw 1950 4647; volgens Ned Leeuw 1954 305 was Johan Wiffringe in 1593 gestorven; hier misschien vader en zoon bedoeld?

1: 06120 2: Köln
3: Wiffringe (Wifrick)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/01/1521 10: Art 12: AAK II 83113 16: Hebbele Siccodr Benninge 17: Hermannus, 1559 raadsman en procureur; Sicco, spaansgezind Johannes; Roelfjen x Habbo Aldringa Gese x Hoycko Aldringa; Adele x Lubbertus van Geesteren Catharina, seniorsche van het vrouw Menoltsconvent 18: 1559, 1565, 1566 burgemeester van Groningen 1557, 1558, 1563, 1564, 1567, 1568, 1571 hoofdman 1560, 1565 drost Oldambt 19: 1571 22: Ned Leeuw 1950 4546; GAG PK regest 445

1: 12451 2: Orleans
3: Wiffringe (Wiferdingius)
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 30/05/1566 12: RIDDORL II 514

1: 11971 2: Douai
3: Wiffringe
4: Sixtus (Sicco) 7: Groningen 9: 00/00/1565 12: Gron Volksalmanak 1952 76 13: Hebele Benninge 14: Johannes Wiffringe 15: burgemeester van Groningen 18: 1582-1588 olderman van het gildrecht 1582-1583, 1587 ambtman van het Gorecht 1585, 1590 olderman 19: 1623 a 21: spaansgezind; 1581 te Deventer gevangen 22: Ned Leeuw 1950 46; Alting, Diarium 531, 578, 627, 702, 794

1: 03034 2: Groningen
3: Wiffringe (Henrici)
4: Theodorus 7: Groningen 9: 27/06/1626 10: Phil 12: AAG 17 16: Margaretha Udens uit Leer (1632) 17: Udo stud 1656 te Groningen 18: 1634-1653 predikant te Den Andel 19: 1653 april 22: Duinkerken I 520

1: 04169 2: Leiden
3: Wigara (Vigara)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 12/01/1583 10: Iur 12: AAL 13 16: Catharina 21: oom van Ruardus Bants 22: Engels, Galliam 3

1: 02052 2: Franeker
3: Wigara
4: Otto 7: Sneek 9: 03/02/1609 10: Iur 12: AAF no 1096 16: Magdalena Tiessinga d.v. Sibrandus Lubbertus (1614) 17: Sibrandus Theodorus x Ymck van Glins Truike x Idsert van Wijckel, Theodorus van Scheltinga 18: 1623 landdagslid 21: Magdalena wordt universeel erfgenaam van haar tante Sjouck van Mellema, wed Eduardus Reynalda 22: Van der Woude, Lubbertus 514, 518, 578-579

1: 00848 2: Franeker
3: Wigara
4: Sibrandus 9: 16/06/1637 10: Phil 12: AAF no 3353 13: Magdalena Tiessinga, d.v. Sibrandus Lubbertus 14: Otto van Wigara 15: 1623 landdagslid 1654 statenlid 21: is in 1654 te Minnertsga 22: Van der Woude, Lubbertus 579; Placaatboek V 566

1: 01055 2: Franeker
3: Wigara a
4: Theodorus 8: Frisius 9: 02/05/1643 10: Iur 12: AAF no 4049 13: Magdalena Tiessinga, d.v. Sibrandus Lubbertus 14: Otto van Wigara 15: 1623 lid prov staten 16: Ymck van Glins 18: luitenant 1661 kapitein 19: 1669 juni 22: Van der Woude, Lubbertus 579; RAF Statenarch M 11b f 29

1: 10777 2: Franeker
3: Wigara (Wijgara)
4: Wopko 7: Franeker 8: Frisius 9: 21/11/1634 10: Ling, Art 12: AAF 3086 14: Douwe Wopkes Wigara uit Sneek 22: RAF Nedergerecht Rauwerderhem A 8 182

1: 04767 2: Leiden
3: Wigara a (Avigara)
4: Wopko 8: Frisius 9: 08/04/1639 10: Iur 11: 20 12: AAL 303

1: 03128 2: Groningen
3: Wigboldi
4: Aemilius (Emmelus) 7: Appingedam 9: 28/01/1630 10: Phil 12: AAG 23 16: Anneke Widmarius 18: 1634-1644 praeceptor latijnse school Appingedam 22: Vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 09945 2: Orleans
3: Wigboldi (Wigbolt)
4: Bernardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/04/1546 12: RIORL II 4471208; RIDDORL I 1 18: 1542, 1550 jurist in Denemarken vertegenwoordiger van Deense koning in het buitenland 20: 1547 procurator van de natio 21: Dr iur te Siena (1550) 22: De Ridder, Procurateurs I 447

1: 12040 2: Kopenhagen
3: Wigboldi
4: Bernardus 9: 00/00/1542 12: De Ridder, Procurateurs I 447

1: 07650 2: Rostock
3: Wigboldi
4: Hinricus 7: Emden 9: 14/10/1514 12: MUR II 58

1: 04527 2: Leiden
3: Wigboldi (Wigbaldi)
4: Homerus 7: Groningen 9: 08/05/1625 10: Theol 11: 1601 12: AAL 184

1: 04484 2: Leiden
3: Wigboldi (Wigbaldi)
4: Homerus 7: Groningen 9: 27/05/1623 10: Theol 11: 1603 12: AAL 168

1: 02615 2: Groningen
3: Wigboldi
4: Homerus 7: Midwolda 9: 14/05/1620 12: AAG 9 13: Assa Eltekens 14: Wigboldus Homeri 15: predikant te Midwolda 16: Bawe Sybels 17: Assa x ds Livius Nicolaides Wya x ds Johannes Christianus Hermanni Ritzaeus, wordt predikant te Meeden Ida x ds Wilhelmus Toxopeus 18: 1626-1666 predikant te Meeden 19: 1666 aan de pest, met zijn zoon 22: Ned Leeuw 1986 463-465; Duinkerken I 505

1: 06066 2: Köln
3: Wigboldi
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 13/05/1469 10: Art 12: AAK I 78951 20: 1470 1/6 pres ad bac, 1472 2/4 inc, 8/5 disp

1: 06198 2: Köln
3: Wigeri (Wigardi)
4: Sigerus (Zegherus) 7: Groningen 9: 00/00/1449 10: Iur can 12: AAK I 51914 21: = Mr Sigerus van Groningen, in 1484 genoemd? 22: RAG Essen 2

1: 09645 2: Erfurt
3: Wigeri (Wigardi)
4: Simon 7: Groningen 9: 00/00/1443 12: MUER I 19434

1: 09247 2: Löwen
3: Wigeri (Wegeri)
4: Wigerus, Reineri 6: dives 7: Groningen 9: 26/02/1535 12: MULO IV 118139

1: 07309 2: Rostock
3: Wigeri (Wigerdes)
4: Wigerus (Wihardus) 7: Groningen 9: 31/05/1483 12: MUR I 233

1: 00723 2: Franeker
3: Wigersma (Joachimi)
4: Ambrosius 7: Franeker 9: 22/07/1631 10: Phil, Ling 12: AAF no 2766 18: 1641 advocaat Hof praktiseert in 1644-1647 te Franeker 20: 1641 febr Dr iur (PAF 26) 21: Dr; 1631-1633 beneficiant OLV leen Franeker, wordt daarna soldaat 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Copieën elders 4108; RAF Nedergerecht Franekeradeel 18 Procuratieboek; Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen II 238-240

1: 00719 2: Franeker
3: Wigersma (Theodori)
4: Annius 7: Leeuwarden 9: 23/06/1631 10: Phil 12: AAF no 2755 16: Maycke Wilkes (1639) Iebeltje Jans Nauta (1668) 17: Theodorus, predikant Maria x Epeus Schellinga; Matthijs Meintes Siderius, goudsmid te Leeuwarden (1669) 18: 1639 conrector te Harlingen 1668, 1678 praeceptor te Leeuwarden 22: Col Kalma; GEN 502; RAF Nedergerecht Lemsterland I 1 f 305

1: 00347 2: Franeker
3: Wigersma (Romberti)
4: Boethius 7: Leeuwarden 9: 03/06/1618 10: Theol 11: 1597 ca 12: AAF no 1707 14: Rommert Gerlofs 18: militair 21: bezocht school te Leeuwarden, kreeg in 1609 na veel onenigheid een toelage uit het Onze Lieve Vrouwe ter Noodleen te Franeker 22: RAF Copieën elders 4108; H. Walsweer, Jus patronatus (doct scriptie) 53

1: 01139 2: Franeker
3: Wigersma
4: Gerlacus, Joachimi filius 7: Franeker 9: 13/05/1645 10: Phil 12: AAF no 4328 14: Joachimus Wigersma 18: 1650 procureur postulant van Franekeradeel 21: Dr 22: RAF Nedergerecht Franekeradeel 18 Procuratieboek f 26

1: 10779 2: Franeker
3: Wigersma (Wiggersma)
4: Livius 7: Franeker 9: 05/04/1650 10: Phil 12: AAF no 4942

1: 01281 2: Franeker
3: Wigersma
4: Livius, Tetardi 7: Franeker 8: Frisius 9: 23/03/1648 10: Phil, Ling 12: AAF no 4684 18: 1658 fiscaal van de universiteit; 1659 procureur postulant te Franeker 1666 notaris te Franeker 21: 1635 beneficiant Onze Lieve Vrouwe ter Noodleen te Franeker; krijgt in 1652 een proces wegens belediging van prof Terentius; werd in 1659 burger van Franeker 22: Nienes, Archieven universiteit 152, 188, 329; GA Franeker 27 Burgerboek; H. Walsweer, Jus patronatus (doct scriptie) 53

1: 07560 2: Rostock
3: Wiggen
4: Ludgerus 7: Bernensis 8: Frisius 9: 00/05/1650 12: MUR III 160

1: 03559 2: Groningen
3: Wiggeren
4: Wernerus (Guernerus), Jacobi 7: Groningen 9: 04/03/1643 10: Phil 12: AAG 47 16: Maria Eilers, wed ds Kregelius (1653) 18: 1653-1668 predikant te Niezijl 19: 1668 april 21: Warnerus Jacobi was in 1641 custos van de Latijnse school te Groningen 22: Duinkerken I 245, 505; RF 1641.38

1: 01203 2: Franeker
3: Wiggeren (Weggeren)
4: Wernerus 7: Groningen 9: 26/08/1646 10: Theol 12: AAF no 4508

1: 01068 2: Franeker
3: Wiggering
4: Johannes 7: Emden 9: 14/07/1643 10: Iur 12: AAF no 4087

1: 02566 2: Groningen
3: Wiggering
4: Sibrandus, Joh. 7: Emden 9: 13/04/1618 10: Phil, Iur 12: AAG 6

1: 04849 2: Leiden
3: Wiggeringh
4: Johannes 7: Emden 9: 19/08/1644 10: Iur 11: 22 12: AAL 152

1: 03501 2: Groningen
3: Wiggeringhe
4: Johannes 7: Emden 9: 16/07/1641 12: AAG 44

1: 00559 2: Franeker
3: Wiglama
4: Gosuinus, Johannis 9: 10/06/1626 12: AAF no 2307 16: Antie Jurres 17: Johannes, 1671 kandidaat Jeltie Atke Tyetscke 18: 1631-1655 predikant te Midlum 19: 1655 juni 22: Romein 200; Col Kalma

1: 07050 2: Rostock
3: Wihardi (Wyhardi)
4: Everardus 7: Appingedam (Dammeen) 9: 21/05/1457 12: MUR I 113

1: 07915 2: Rostock
3: Wihardt
4: Meinardus 6: gratis 8: Frisius 9: 00/06/1554 12: MUR II 128 21: = Meynardus Wigeri, 1577 burgemeester van Leeuwarden? 22: Placaatboek III 1159

1: 04597 2: Leiden
3: Wijckel a (Wickel)
4: Edzardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/05/1628 10: Iur 11: 1607 12: AAL 210 16: Truyke Ottodr van Wigara 19: 1653 22: Van der Woude, Lubbertus 579

1: 00602 2: Franeker
3: Wijckel (Wijkell a)
4: Edzardus 6: Patritius Frisius 9: 29/08/1627 10: Ling, Polit 11: 1607 12: AAF no 2404 13: Anna Epesd van Bootsma 14: Pijcke van Wijckel 15: lid gedep staten 16: Truike van Wigara 19: 1653 mei 21: werd in 1646 burger van Sloten 22: Stamboek I 409, II 284; RAF Grafschriften Gaasterland; GA Sloten 57 Burgerboek

1: 04598 2: Leiden
3: Wijckel (Wickel a)
4: Epeus 8: Frisius 9: 25/05/1628 10: Math 11: 1608 12: AAL 210 13: Anna Epesd van Bootsma 14: Pijcke van Wijckel 15: 1625 lid gedep staten 19: 1638 april 22: Stamboek I 409; RAF Grafschriften Gaasterland

1: 03321 2: Groningen
3: Wijckel a
4: Hansonius 7: Venanus 8: Frisius 9: 09/09/1635 10: Lit (SS LL) 11: 1617 12: AAG 32 13: Tjetscke Hendricks 14: Anne Wiarda 15: convooimeester te Dokkum : 1626 grietman van Aengwirden 16: Jaycke Johannesd Saeckma 17: Tjetscke x Tjerck Tjercksd van Solckema Anne Hans Johannes x Aefcke van Buttinga Hendrik x Doedt Hansd van Lycklema 18: 1638 advocaat te Leeuwarden 1648-1650 lid Generaliteitsrekenkamer 1651-52 lid Raad van State; 1652 lid Staten Generaal 19: 1659 okt 21: Dr 22: Stamboek I 410, II 284; RAF Hof van Fr MMM f 9v; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1648-52; Engels, Naamlijst St Gen II 5

1: 00648 2: Franeker
3: Wijckel (Wyckel)
4: Hansonius (Johannes) 8: Frisius 9: 06/05/1629 10: Lit, Iur 11: 1617 12: AAF no 2543

1: 04719 2: Leiden
3: Wijckel (Wyckel a)
4: Hansonius 8: Frisius 9: 15/06/1635 10: Iur 11: 20 12: AAL 272

1: 01299 2: Franeker
3: Wijckel
4: Martinus 7: Leeuwarden 9: 27/06/1648 10: Phil 11: 1632 12: AAF no 4722 13: Wiscke Fockens 14: Anne van Wijckel 15: convooimeester te Dokkum : 1626 grietman van Aengwirden 19: 1650 jan 22: Stamboek I409, II 284

1: 11157 2: Franeker
3: Wijckel (Wickel)
4: Mensonius 9: 20/02/1633 10: Iur 12: AAF no 2924 21: = Hansonius

1: 03442 2: Groningen
3: Wijckroede
4: Albertus 7: Appingedam 9: 16/12/1639 10: Phil 12: AAG 40 13: Klaasje 14: Johannes Wijckroede ? 15: redger van Appingedam 22: Hoft, Vissen 268

1: 12166 2: Köln
3: Wijckroede (Wyckroid de)
4: Henricus 9: 03/09/1456 10: Art 12: AAK I 60424 1468 pastoor te Ruinen

1: 09512 2: Löwen
3: Wijnberg (Wienberg)
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/01/1635 12: MULO V 297351

1: 04734 2: Leiden
3: Wijngaerden (Wringaert)
4: Alardus, Reinissi 8: Frisius 9: 11/04/1637 10: Ling 11: 1625 12: AAL 286 13: Helena Allardi 14: Renicus Francisci Wijngaert 15: predikant te Wons 18: 1656 landdagslid 1649-1652 rekenmeester (Albertus Wijngaerden) 22: Col Kalma; Placaatboek V 588; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1649-52

1: 01007 2: Franeker
3: Wijngaerden (Wijngaerd)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 30/11/1641 10: Phil 12: AAF no 3892

1: 11130 2: Franeker
3: Wijngaerden
4: Johannes 8: Frisius 9: 30/04/1646 10: Theol 11: 1623 12: AAF no 4446 13: Eelckie Douwes 14: Wilhelmus Wijgaerden 15: predikant te Schingen 16: Freeckien Nicolai Aeltie Hilbrandtsdr Theodorici 18: 1648-1651 predikant te Oudega, Nijega en Opeinde 1651-1666 predikant te Oldeboorn en Nes 19: 1666 juli 21: Dr 22: Gen Jierboekje 1990 58; Romein 151, 644-645; Col Kalma

1: 10825 2: Franeker
3: Wijngaerden (Winea)
4: Renicus, Francisci 7: Leeuwarden 9: 24/07/1618 10: Theol 12: AAF no 1717 16: Helena Allerdidr 18: 1621-1633 predikant te Wons en Engwier 19: 1633 22: Romein 315; Col Kalma

1: 00305 2: Franeker
3: Wijngaerden (Wijngart)
4: Wilhelmus 8: Het Bildt, Frisius 9: 18/12/1616 10: Phil, Theol 12: AAF no 1632 16: Eelkje Douwes 17: Sibrandus 18: 1620-1627 predikant te Schingen en Slappeterp 1627-1648 predikant te Britsum 21: thesen De Baptismo verdedigd onder Maccovius (1618); Douwe Wilhelmus Wijngaarden was in 1652 leerling goudsmid te Leeuwarden 22: Romein 74, 249; Roarda, Alde doarp 33; Vrije Fries 22 (1914) 68

1: 08575 2: Löwen
3: Wilbrandi (Wolbrandi)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 11/07/1507 12: MULO III 3446

1: 10900 2: Orleans
3: Wilcken
4: Egbertus 7: Groningen 9: 00/00/1624 10: Iur 12: Frijhoff Etudiants 83

1: 10567 2: Bourges
3: Wilcken
4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/10/1624 10: Iur 12: DOTZ 173 21: 1625 jan praeses natio germanica 22: Frijhoff Etudiants 83

1: 11207 2: Köln
3: Wilcken
4: Egbertus 8: Frisius 9: 23/08/1622 12: AAK IV 3175

1: 02116 2: Angers
3: Wilcken (Wilcken Friese)
4: Egbertus 7: Groningen 9: 00/00/1626 10: Equit 12: EEA no 206 16: Nesijen Dercks (1631) 19: 1668 p 21: heerschap, bezitter van Mensema bij Noordwolde 22: Frijhoff, Etudiants 83

1: 02523 2: Strassburg
3: Wilcken
4: Egbertus 8: Frisius 9: 16/12/1623 10: Theol 12: AMUS II 595,10

1: 03499 2: Groningen
3: Wilcken (Wilkens)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 25/05/1641 10: Phil 12: AAG 44 21: F. Wilckens was in 1658 collator te Westerdijkshorn 22: Pathuis 730

1: 09496 2: Löwen
3: Wilcken (Wilkens)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 20/12/1639 11: minor 12: MULO V 35556

1: 11356 2: Rostock
3: Wilcken (Wilkens)
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 14/05/1511 12: MUR II 46 21: Hermannus Henrici Wilcken was in 1514, 1539 pastoor/predikant te Emden 22: Reershemius 470-471

1: 02531 2: Groningen
3: Wilcken (Wilkonius)
4: Hermannus 6: Gratis 7: Groningen 9: 26/09/1616 10: Iur 12: AAG 5 16: Anneijn Jansen, wed Henricus Schedam (1625 Aeltien Valck (1627) 18: 1621 advocaat te Groningen 22: GAG RA IIIa 22; GAG klapper DTB

1: 07521 2: Rostock
3: Wilcken (Wilken)
4: Johannes 7: Norden 8: Frisius 9: 00/06/1639 12: MUR III 116

1: 01054 2: Franeker
3: Wilcken (Wilckens)
4: Johannes 7: Nordanus 9: 02/05/1643 10: Iur 12: AAF no 4048

1: 03648 2: Groningen
3: Wilcken (Wilckenius)
4: Statius 9: 27/08/1645 10: Phil 12: AAG 52 16: Willemtjen Woldricks (1655) 18: predikant in Oostfriesland 22: GAG klapper DTB

1: 07778 2: Rostock
3: Wilcken (Willeken)
4: Theodericus 7: Emden 9: 23/04/1505 12: MUR II 21

1: 08673 2: Löwen
3: Wilconis
4: Severinus 7: Staveren 8: Trai d 9: 13/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14073

1: 08769 2: Löwen
3: Wilhelmi (Stellingwerf, Steellewerf)
4: Andreas 7: Ooststellingwerf 8: Frisius 9: 00/00/1557 12: MULO IV 544190 1561 pastoor te Nijelamer 20: promoveert 31/3 1558 (artes) 22: Reusens, Analectes III 469; AAU 42 (1916) 320

1: 07104 2: Rostock
3: Wilhelmi
4: Bernardus 7: Groningen 9: 25/10/1467 12: MUR I 153

1: 09155 2: Löwen
3: Wilhelmi
4: Bernardus 7: Groningen 9: 00/06/1559 12: MULO IV 58673

1: 09260 2: Löwen
3: Wilhelmi (Guillelmi)
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 09/03/1529 12: MULO IV 192

1: 10023 2: Frankfurt
3: Wilhelmi
4: Christianus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 00/00/1506 12: MUFO I 4 21: = heer Karst, 1511, 1542 vicaris te Beers? 22: Tjessinga, Aanbreng V nr 2121, 2126; Hannema, Baarderadeel 1542 15

1: 05827 2: Köln
3: Wilhelmi
4: Egbertus 7: Groningen 9: 00/03/1455 10: Art 12: AAK I 5842 20: 1456 2/11 pres ad bac, 1458 16/5 inc, 1466 17/1 bac decr

1: 08638 2: Löwen
3: Wilhelmi
4: Everardus 7: Sneek 8: Frisius 9: 02/12/1507 12: MULO III 34548 14: Willem Everts ? 15: 1493 lid bestuur Sneek 21: Mr; genoemd in Recesboeken in 1512; is dan in Parijs "dat salmen meister Evert senden by die eerste bode die van Parys hier compt" 22: Oosterhout, Recesboeken 140, 221

1: 04195 2: Leiden
3: Wilhelmi (Guilielmi)
4: Fredericus 9: 12/02/1591 10: Ling 12: AAL 29

1: 05929 2: Köln
3: Wilhelmi
4: Gerardus 7: Groningen 9: 08/11/1520 10: Art 12: AAK II 82938

1: 09662 2: Erfurt
3: Wilhelmi
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1456 12: MUER I 25719

1: 03290 2: Groningen
3: Wilhelmi
4: Gerardus 6: gratis 7: Onstwedde 9: 23/09/1634 10: Phil 12: AAG 31 21: = Geert Willems, 1636-1646 ordinaris, 1647-1649 extraordinaris bediende pondkamer? 22: GAG Klapper ambten

1: 09169 2: Löwen
3: Wilhelmi (Guillielmi)
4: Gerlacus 7: Groningen 9: 16/03/1531 12: MULO IV 5411 21: Gerlacus Verrutius, 1567 rector van de A school?

1: 05988 2: Köln
3: Wilhelmi (Guilielmi)
4: Henricus 7: Groningen 9: 28/10/1531 10: Art 12: AAK II 91213 18: 1551 priester, 1555 priester en persona van de Maartenskerk te Groningen 19: 1564 20: 1532 25/5 adm ad bac, 26/11 det, 1534 11/3 lic, pauper; in 1533 servitor mense Laurentiana 21: sterft te Keulen, waar hij wilde promoveren 22: Alma; Alting, Diarium 133

1: 00910 2: Franeker
3: Wilhelmi
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 29/04/1639 10: Theol 12: AAF no 3560

1: 08405 2: Löwen
3: Wilhelmi Hermanni fil.
4: Hermannus 6: pauper 7: Groningen 8: Mon d 9: 31/08/1503 12: MULO III 262210

1: 01836 2: Franeker
3: Wilhelmi (Vilhelmi)
4: Jacobus 6: Alumnus patriae 7: Leeuwarden 9: 03/05/1602 10: Theol 12: AAF no 697 18: 1620 notaris? 22: RAF Hof van Fr MMM f 38

1: 09296 2: Löwen
3: Wilhelmi (Guilelmi)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 19/05/1548 12: MULO IV 36680

1: 08018 2: Leipzig
3: Wilhelmi
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1467 12: MULP I 267 21: Johannes Wilhelmi was in 1509 priester 22: RAG HJK regest 54

1: 00199 2: Franeker
3: Wilhelmi
4: Johannes 6: Alumnus Franicensis 7: Franeker 9: 31/10/1610 10: Theol 12: AAF no 1246 16: Trijntje Pieters van Harlingen 18: 1618-1620 predikant te Boornbergum 1620-1630 predikant te Lekkum en Miedum 19: 1630 juni 21: 1612-1618 praeceptor aan de latijnse school te Franeker 22: Romein 67, 148-149; Col Kalma; Duinkerken 213; It Beaken 1949 227

1: 01404 2: Franeker
3: Wilhelmi (Gulielmi)
4: Johannes 6: Stip 9: 15/04/1587 10: Iur 12: AAF no 37 14: Willem Arens 18: advocaat 19: 1624 p 21: = Dr Johannes Wiltes te Hore; kreeg in 1583 een toelage, in 1584 vermeerderd tot 50 gg 22: RAF Statenarch G 41 137; GAL Placcaetboeck VIII 87

1: 03114 2: Groningen
3: Wilhelmi
4: Johannes 8: Omlandus 9: 13/07/1629 12: AAG 21 18: 1645-1646 redger te Oosterwijtwerd 19: 1647 april 21: = wrs Johannes Wilhelmi Faber x Antie Jansen van Goch 22: Feith, Grafschriften 280; Pathuis 701; Ned Leeuw 1939 446

1: 11746 2: Köln
3: Wilhelmi (=Huboldi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/05/1440 12: AAK I 42383 18: 1458 notaris te Leeuwarden 20: 1441 7/7 det 22: Lambermond, Dominicanen 36

1: 01240 2: Franeker
3: Wilhelmi (Guilhelmus)
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius 9: 11/06/1647 10: Phil 12: AAF no 4592 21: = Jan Willem Scholl, 1654 notaris? 22: RAF Hof van Fr MMM f 58v

1: 09781 2: Löwen
3: Wilhelmi (Guilielmi)
4: Johannes 7: Workum 9: 26/03/1577 10: Theol 12: MEERSCH 40221 21: = heer Johannes Willemsz, in 1578 vermeld in Tjerkwerd? 22: Van der Meer, Boarnen 233

1: 08741 2: Löwen
3: Wilhelmi (Guilhelmi)
4: Lambertus 7: Franeker 9: 18/04/1547 12: MULO IV 34217 21: = Lambertus Staekmans, gest 1609 burgemeester van Franeker?

1: 06572 2: Köln
3: Wilhelmi
4: Laurentius 7: Groningen 9: 14/05/1588 10: Art 12: AAK IV 1509

1: 07079 2: Rostock
3: Wilhelmi
4: Martinus 7: Sneek 9: 07/02/1463 12: MUR I 135

1: 08669 2: Löwen
3: Wilhelmi (Willermi)
4: Martinus 7: Staveren 8: Trai d 9: 13/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14075

1: 01651 2: Franeker
3: Wilhelmi (Guielmi)
4: Menso 7: Oosterend (Euroteles) 9: 10/12/1595 10: Theol, Ling 12: AAF no 363 21: = ds Menso Regneri?

1: 09556 2: Erfurt
3: Wilhelmi
4: Petrus 8: Trai d 9: 00/00/1392 12: MUER I 4132

1: 06335 2: Köln
3: Wilhelmi (Wylhelmi)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 16/11/1557 10: Theol 12: AAK II 111528 21: 1555 beneficiant St Jobsleen; Petrus Wilhelmi was in 1571 pastoor te Britsum; Petrus Wilhelmi van Nes werd in 1550/1551 tot priester gewijd, Mr Peter van Nes genoemd in 1540 22: Roarda, Alde doarp 79; AAU 66 (1947) 105; GAL St Job 27; RAF Staten voor 1580 519

1: 02248 2: Heidelberg
3: Wilhelmi (Hallemius)
4: Regnerus 7: Hallum 8: Frisius 9: 14/05/1563 12: MUH II 32,24 16: Tietke Eernstedr 18: 1577-1583 secretaris van Ferwerderadeel 21: schreef Carmen Elegiacum in obitum Mariae uxoris Frederici Comitis Palatini (1567) 22: Petrus, De scriptoribus 106-107; Sannes, Naamlijst 213

1: 07727 2: Rostock
3: Wilhelmi
4: Sibrandus 7: Sloten 8: Trai d 9: 08/05/1521 12: MUR II 79 18: 1542 pastoor te Workum geestelijk commissaris van Westergo 22: Vrije Fries VII 77

1: 12412 2: Orleans
3: Wilhelmi (Guilhelmus)
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/08/1561 12: RIDDORL II 357

1:*07130 2: Rostock
3: Wilhelmi
4: Theodoricus 7: Bolsward 9: 20/05/1469 12: MUR I 161

1: 06742 2: Greifswald
3: Wilhelmi
4: Theodoricus 8: Frisius 9: 22/06/1493 12: MUG 124

1: 11808 2: Köln
3: Wilhelmi
4: Wilhelmus 7: Heeg? (Hagis) 9: 28/10/1485 10: Art 12: AAK II 18141 20: 20/10 1491 ad leges 21: Magister Wilhelmus Wilhelmi de Hagis werd in 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 391

1: 11823 2: Köln
3: Wilhelmi
4: Wilhelmus 7: Sloten 8: Trai d 9: 17/07/1490 10: Art 12: AAK II 2819

1: 07604 2: Rostock
3: Wilhelmi
4: Wilhelmus 7: Winschoten 9: 28/06/1512 12: MUR II 49

1: 08499 2: Löwen
3: Wilhelmi (Guilielmi)
4: Winandus 7: Harlingen 9: 10/06/1523 12: MULO III 699142 18: 1533, 1536-1538 advocaat Hof 19: 1540 eind 21: Mr 22: RAF Familiearch Sminia 1595; De Ridder, Procurateurs 271; RAF Nedergerecht Sloten 29 f 38

1: 09936 2: Orleans
3: Wilhelmi (Guilielmi)
4: Winandus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 02/08/1534 12: RIORL II 271971 20: lic iur

1: 03645 2: Groningen
3: Willema
4: Casparus 7: Groningen 9: 07/08/1645 12: AAG 51 18: 1682-1692 herh raadsheer van Groningen ? 21: = Jasper Willema? 22: GAG Regeringsboek

1: 02582 2: Groningen
3: Willema
4: Casparus 8: Groninganus natione 9: 11/02/1619 10: Iur utr 12: AAG 8

1: 03524 2: Groningen
3: Willema
4: Gosuinus 7: Groningen 9: 18/04/1642 11: 17 12: AAG 45

1: 07943 2: Rostock
3: Willerus
4: Wilhelmus (Guilielmus) 8: Frisius occid 9: 21/06/1564 12: MUR II 153

1: 10828 2: Franeker
3: Willichius
4: Casparus 7: Leeuwarden 9: 21/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5084 16: Yfke Jacobs Singel 17: Casparus Georgius Aelze 18: 1666 ca1683 predikant te Noordwolde 19: 1683 sept 21: 1663 kandidaat, woont dan in Wolvega; Casparus Willichius claviger scolae Leovardiensis werd in 1649 alumnus 22: Romein 664; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 51 2 (1649)

1: 07272 2: Rostock
3: Willinge
4: Wolterus 7: Groningen 9: 04/11/1480 12: MUR I 220

1: 03772 2: Groningen
3: Wiltens (Wittens)
4: Lucas, Johannis 8: Omlandus 9: 19/09/1648 10: Phil 12: AAG 58 18: 1656-1669 predikant te Uithuizermeeden 19: 1669 juli 22: Duinkerken I 508

1: 01619 2: Franeker
3: Wilteti (Viltetus)
4: Martinus 8: Stellingwerf 9: 28/06/1594 10: Ling 11: 1576 12: AAF no 291 16: Ancke Hebbedr (1614) 18: 1599-1633 advocaat Hof 19: 1633 20: ex Leovardiensi (sch.) 21: Mr, wordt bij zijn huwelijk Dr genoemd; = Martinus Wilteti ten Hoor; disp 1597 De donationibus 22: Vrije Fries 65 98; RAF Hof van Fr FF 7 en MMM f 5; Ahsmann, Faculteit 60; GAL Klapper DTB

1: 04251 2: Leiden
3: Wilteti (Wilten)
4: Martinus 8: Frisius 9: 24/06/1597 10: Iur 11: 21 12: AAL 52

1: 03651 2: Groningen
3: Wilthuis
4: Lutetus 8: Frisius orient 9: 09/09/1645 12: AAG 52 18: 1651 nov advocaat te Groningen 1658 redger 21: Mr 22: RF 1654.34; GAG R A IIIa 49; RAG HJK 3

1: 03263 2: Groningen
3: Wiltinck
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 09/01/1634 10: Phil 11: 20 12: AAG 29

1: 06205 2: Köln
3: Wiltinck
4: Stephanus 7: Groningen 9: 03/11/1550 10: Art 12: AAK II 1045137 20: bursa Laurentiana; 1550 2/11 pres ad bac (Frisius), 1551 10/12 det 1552 5/3 lic, pauper 21: Henricus Wiltinck, olderman van de gilden en koopman "este du conseil ou consistoire de sectaires, le precheur Wicherus loge en sa maison" 22: AAU 67 (1948) 214

1: 10090 2: Wien
3: Wiltonis
4: Wilto 7: Groningen 8: Frisius 9: 13/01/1599 12: MW 554 21: vml nakomeling van Wilto Rolteman, leeft 1554, 1572 22: Ned Leeuw 1956 306

1: 08959 2: Löwen
3: Winckel
4: Jacobus, Alberti 5: presbyter 8: Frisius occid 9: 28/05/1530 12: MULO IV 3833 18: priester

1: 11162 2: Franeker
3: Winckelius
4: Cornelius, Cornelii 9: 13/05/1612 10: Phil, Lit bon, Theol 12: AAF no 1347

1: 04745 2: Leiden
3: Wingen van
4: Leo 7: Emden 9: 12/05/1650 10: Iur 11: 21 12: AAL 404

1: 03819 2: Groningen
3: Wingen van
4: Leo 7: Emden 9: 18/09/1649 10: Phil 11: 20 12: AAG 60

1: 02169 2: Utrecht
3: Wingen van
4: Leo 7: Emden 9: 00/00/1648 12: ASU 19

1: 04803 2: Leiden
3: Wingen van
4: Samuel 7: Emden 9: 26/06/1641 10: Iur 11: 23 12: AAL 324

1: 03609 2: Groningen
3: Wingen van
4: Samuel 7: Emden 9: 14/10/1644 12: AAG 50

1: 01475 2: Franeker
3: Wingia (Vingia)
4: Rinnardus, Dionysii 7: Leeuwarden 9: 17/10/1591 10: Hum, Iur 12: AAF no 138 13: Ymck Rinnertsdr 14: Dionysius Wingie 15: 1570 ontvanger der steden in Friesland : 1555 notaris te Leeuwarden (Dionisus Rommertszn van Wynge) 20: sch. Leovardiensi 21: kreeg in 1583 een toelage 22: Zwart, Cleuting 41; RAF Statenarch G 41 137; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 07266 2: Rostock
3: Winschoten (Winschote)
4: Baldewinus 8: Frisius 9: 02/06/1480 12: MUR I 218

1: 07867 2: Rostock
3: Winschoten (Wincoet de)
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/05/1547 12: MUR II 112

1: 05700 2: Köln
3: Winschoten (Wintzschoten de)
4: Wesselus (Wescelus) 5: presbyter 8: Frisius de Osnaburgis 9: 10/02/1505 10: Iur 12: AAK II 5729 18: priester te Appingedam 19: 1568 21: speelt rol in bestuur en is aanwezig bij burgemeestersverkiezingen van Appingedam; vml zwager van Johannes Ertman uit Groningen 22: Gron Volksalmanak 1987 33; GAG PK regest 606

1: 00049 2: Franeker
3: Winsemius
4: Andreas, Jacobi 9: 08/09/1604 10: Phil 12: AAF no 830 16: Sara ten Camp (1615) 17: Hermanna x Johannes Schulenborch (1637) Aefgen; Christina Geessien Petrus; Henricus, 1639 solliciteur 18: 1613-1616 advocaat weeskamer*; 1616-1631 secretaris en/of syndicus van Groningen 1629-1631 curator Gron universiteit 1629-1630, 1632-1633, 1635 raadsheer; 1634 lid gedep staten(s) 19: 1635 21: Dr iur; * er werd geen nieuwe benoemd 22: Emmius Agro; Bijdragen...Groningen II 162; Gron Volksalmanak 1905 83, 1936 125-126; Winsemius, Slachten Winsemius; GAG Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 9; RAG Register resolutien GS

1: 04320 2: Leiden
3: Winsemius (Vinshemius)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 31/03/1607 10: Theol 11: 1583 12: AAL 86 13: Geys Gerritsdr 14: Douwe Jans 18: 1611-1620 predikant te Etersheim en Schardam, ontslagen 1628-1633 predikant te Amsterdam (tuchthuis) 19: 1633 21: Dominicus Winsemius a rectore et senatu graviter admonitus fuit, ut editioni libelli sui, in quo de praecipuis difficilissimisque religionis capitibus tractabat, et nonnullos dissentientes tangere dicebatur, supersedet 22: Romein 303; Molhuysen, Bronnen Leidsche universiteit II 1; NKH 1908 113; Col Kalma

1: 01870 2: Franeker
3: Winsemius (Winshemius)
4: Dominicus 9: 05/05/1602 10: Theol 12: AAF no 750

1: 04304 2: Leiden
3: Winsemius (Winshemius)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 08/10/1605 10: Theol 11: 23 12: AAL 80

1: 00638 2: Franeker
3: Winsemius
4: Egbertus 8: Omlandus 9: 11/09/1628 10: Iur 12: AAF no 2505 16: Clara Staphorstius uit de Ommelanden (1636) 18: 1636 kapitein, dient in de garde kolonel 22: Winsemius, Slachten Winsemius; GAL Klapper DTB; RAF Copieën elders 6219

1: 03946 2: Helmstadt
3: Winsemius
4: Eilardus 8: Frisius 9: 05/11/1589 12: AAHt 78174

1: 01430 2: Franeker
3: Winsemius (Dominici, Dominicus)
4: Gerardus 9: 15/11/1588 10: Theol 12: AAF no 72 13: Geys Gerritsdr 14: Douwe Jans 16: Barbara Gellius 17: Isaac, conrector te Leiden 18: 1593, 1595 predikant te Heeg; 1598 predikant te Gaast en Ferwoude 1598 predikant te Abbenbroek 1604-1609 predikant te Hommerts 21: 1609 emeritus, woont in 1613 te Sneek; broer van Dominicus 22: Romein 303; Col Kalma

1: 00506 2: Franeker
3: Winsemius
4: Isaacus 8: Frisius 9: 16/11/1624 10: Ling 12: AAF no 2174

1: 04567 2: Leiden
3: Winsemius (Vingemius)
4: Isaacus 7: Sneek 8: Frisius 9: 05/03/1627 10: Ling 11: 1606 ca 12: AAL 199 13: Barbara Gellius 14: Gerardus Winsemius 15: predikant in Friesland 16: Maria Colve 17: Isaac Gerardus Arnoldus, predikant 18: conrector te Leiden 19: 1635 22: Col Kalma; Winsemius, Slachten Winsemius

1: 04333 2: Leiden
3: Winsemius (Winshemius)
4: Menelaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 04/04/1609 10: Ling 11: 1591 jan 12: AAL 94 14: Haio Pierii Winsemius 15: preceptor 16: Christina Mulerius d.v. professor med Mulerius (1613 17: geen 18: arts te Emden en Leeuwarden; 1614-1616 prof med te Groningen 1632 richt de Hortus in 1616-1639 prof med te Franeker 19: 1639 te Franeker 21: 1613 Dr Med te Leiden; bezoekt latijnse school bij Fungeri; schreef Compendium anatomiae 22: Boeles, Hoogeschool II 9698; NNBW X 1223

1: 03224 2: Groningen
3: Winsemius (Winshemius)
4: Petrus 6: gratis 9: 28/12/1632 10: Phil 12: AAG 27 13: Sara ten Camp 14: Andreas Winsemius 15: raadsheer te Groningen 16: Margaretha Lens 18: 1644-1647 redger, 1647 redger te Saaksumhuizen en Obergum 19: 1655 a 22: Gron Volksalmanak 1925 26; Winsemius, Slachten Winsemius; RAG HJK 3

1: 01831 2: Franeker
3: Winsemius
4: Pierius, Hayonis 7: Leeuwarden 9: 13/04/1602 10: Ling, Iur 11: 1586 12: AAF no 691 13: Thomula Menenia 14: Hayo Piers Winsemius 15: rector te Leeuwarden 16: ongehuwd 18: 1611 advocaat te Leeuwarden 1616 historieschrijver van Friesland 1636 prof rethorica en geschiedenis te Franeker 19: 1644 nov 21: Dr iur; broer van Menelaus, bezoekt latijnse school Leeuwarden; in Franeker leerling van Arcerius, Adama en De Veno, disputeert onder Clingbyl over De igno elementari; vestigt zich na 1611 in Tzummarum om zich aan de studie te wijden; door de universiteit gestraft met een relegatio in perpetuum, moet daarom in Caen promoveren; schreef o.a. de Chronique van Vrieslant (1622) 22: NNBW X 1224-1225; Boeles, Hoogeschool II 151-156; Winsemius, Slachten Winsemius

1: 11285 2: Erfurt
3: Winsemius
4: Pierius 7: Leeuwarden 9: 00/00/1611 12: NNBW X 1224

1: 12196 2: Caen
3: Winsemius
4: Pierius 7: Leeuwarden 9: 00/00/1611 10: Iur 12: NNBW X 1224-1225 20: Dr iur (1611)

1: 11079 2: Helmstadt
3: Winsemius
4: Pierius 8: Frisius 9: 07/09/1608 12: AAHt 20094

1: 00355 2: Franeker
3: Winsemius
4: Pierius 5: Historiographus 9: 06/08/1618 12: AAF no 1718 20: j.u.d. et ill(ustrium) Fris(iae) Ord(inum) historiographus frater meus. Rector was dit jaar Pierius' broer Menelaus Winsemius.

1: 11284 2: Jena
3: Winsemius
4: Pierius 7: Leeuwarden 9: 00/00/1611 12: NNBW X 1224

1: 04318 2: Leiden
3: Winsemius (Winshemius)
4: Pierius 7: Leeuwarden 9: 30/11/1606 10: Med 11: 20 12: AAL 84

1: 04344 2: Leiden
3: Winsemius (Winshemius)
4: Vitus 9: 27/02/1610 10: Ling 11: 17 12: AAL 97 21: vml broer van Menelaus en Pierius; Winsemius, Slachten Winsemius ontkent echter dat er een derde broer geweest is

1: 07991 2: Rostock
3: Winsum (Vinsen)
4: Elardus 8: Frisius 9: 00/11/1587 12: MUR II 225

1: 06422 2: Köln
3: Winsum (Wynsen de)
4: Georgius 9: 26/05/1503 10: Art 12: AAK II 543108 21: heer Georgius Wibes was 1516-1525p prebendaris te Winsum 22: RAF FG 910; RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 11592 2: Rostock
3: Winsum (Winsen de)
4: Henricus 9: 00/00/1419 12: MUR I 11

1: 06421 2: Köln
3: Winsum (Wynsen de)
4: Henricus 5: canonicus maiores ecclesiae in Traiectum 9: 00/00/1421 10: Art 12: AAK I 21718 18: kanunnik te Utrecht 20: vml geen Fries

1: 11593 2: Rostock
3: Winsum (Winsen de)
4: Henricus 9: 04/05/1424 12: MUR 17

1: 06423 2: Köln
3: Winsum (Winsen de minor)
4: Johannes 9: 00/00/1500 10: Art 12: AAK II 50663

1: 06944 2: Rostock
3: Winsum (Winsen de)
4: Ludolphus 9: 26/05/1426 12: MUR I 24 21: Misschien Ludolphus Wylkini, die 1430-1431 magister studentium in het Dominicanerklooster te Winsum was 22: Tromp, Kloosters 87

1: 06926 2: Rostock
3: Winsum (Winsen)
4: Ludolphus 9: 12/05/1423 12: MUR I 15

1: 06396 2: Köln
3: Winter
4: Sibrandus 7: Staveren 8: Trai d 9: 00/00/1389 12: AAK I 24203 20: clericus; stud decr

1: 06991 2: Rostock
3: Wirdum (Wierdi de)
4: Albertus 7: Leeuwarden 9: 06/03/1436 12: MUR I 54

1: 06461 2: Köln
3: Wirdum (Virdum)
4: Everardus 9: 07/06/1560 10: Iur 12: AAK IV 9237

1: 11877 2: Köln
3: Wirdum (Wijrden)
4: Hermannus 8: Westerwolde, Osn d 9: 04/07/1513 10: Iur 12: AAK II 7141 20: 1516 bac decr

1: 05568 2: Köln
3: Wirdum (Wirdom)
4: Petrus 8: Frisius 9: 11/06/1555 10: Art 12: AAK II 1090161 18: 1569 p 1580 pastoor te Jouswier 1580 schoolmeester te Jouswier 20: bursa Laurentiana; 1555 17/11 adm ad bac, 1556 11/3 det, 1557 24/3 inc, pauper 21: Mr; mag in 1580 zijn inkomsten houden, mits hij schoolmeester wordt, belooft zijn vrouw te trouwen, is Colonie promotus magister artium, begeert in 1580 met sin gaven dgemeente Christi tbedeenen in tgene he bequaem befonden werdt. 22: Reitsma, Opkomsten 125

1: 03364 2: Groningen
3: Wirichius (Johannis, Joannis)
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/07/1636 11: 1619 12: AAG 35 14: Johannes Wirichius 15: predikant te Tolbert 16: Heiltien Dominicus wed Coert Adams (1639) 18: 1639-1666 predikant te Oude Pekela 19: 1666 juli 21: Johannes Johannis verbleef sinds 1634 in de burse van het Fraterhuis 22: Duinkerken I 221; Gron Volksalmanak 1851 114

1: 04065 2: Köln
3: Wiringa de
4: Andreas, Ludolphi, Simonis 8: Trai d 9: 00/00/1399 12: AAK I 34360

1: 04821 2: Leiden
3: Wiringa
4: Casparus 8: Frisius 9: 30/06/1642 10: Iur 11: 21 12: AAL 332 18: 1642 advocaat Hof 19: 1683 febr 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10

1: 04788 2: Leiden
3: Wiringa a
4: Jacobus 7: Groningen 9: 18/05/1640 10: Med 11: 21 12: AAL 313

1: 02973 2: Groningen
3: Wiringa (Wieringa a)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 20/03/1624 10: Phil 12: AAG 14 18: 1632 okt advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 31

1: 03324 2: Groningen
3: Wiringa (Weringa a)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/00/1635 10: Phil 12: AAG 33

1: 10089 2: Wien
3: Wirlingius
4: Erhardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 14/04/1585 12: MW 1616 20: = Everardus Alting?

1: 11270 2: Rostock
3: Wise
4: Nicolaus 7: Appingedam 9: 28/09/1469 12: MUR 161

1: 00387 2: Franeker
3: Wisman (Jacobi)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 20/07/1620 10: Theol 12: AAF no 1805 17: Johannes 18: 1627-1638 predikant te IJsselham 1638-1648 predikant te Kortezwaag en Langezwaag 19: 1648 aug 22: Romein 600; Ned Leeuw 1978 47

1: 11128 2: Franeker
3: Wisman
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/07/1650 10: Phil 12: AAF no 5008 13: Eva Voskuil 14: Hermannus Wisman 15: predikant te Korte en Langezwaag 16: Helena Gisbertsdr Syrxma Donia Jacobi Scholl (1686) Geiske laFever 17: Johannes, predikant Michael, predikant 18: 1654-1702 predikant van Oldeberkoop 1675 legerpredikant 19: 1719 mei 21: werd aug 1702 emeritus 22: Romein 600, 667; Col Kalma

1: 00213 2: Franeker
3: Wissema (Wisma a)
4: Hector 7: Blessum 9: 09/04/1611 10: Iur 12: AAF no 1264 13: Lisck van Eminga 14: Johannes van Wissema 21: broer van Sabinus 22: Stamboek I 412

1: 06663 2: Marburg/Lahn
3: Wissema (Vuissema)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 06/08/1577 11: 1558 12: CSM III 25 13: Reynsck Pietersdr Auckama 14: Sabinus van Wissema 16: Lisck Ducodr van Eminga 17: Duco Sabinus Hector Catharina x Johannes Tjaarts van Tiara, Boudewijn van Loo 19: 1624 okt 21: woont te Blessum 22: Stamboek I 412; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 3839

1: 09071 2: Löwen
3: Wissema (Wissemus)
4: Sabinus (Sapheus) 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431104 16: Reinsck Pietersdr Auckama, wed Johannes Buygers 17: Johannes 19: 1580 okt 21: Mr; bewoont Wissema state te Blessum 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 38; RAF Familiearch Kingma 628; RAF Doodboek

1: 00168 2: Franeker
3: Wissema
4: Sabinus 7: Blessum 9: 10/04/1610 10: Phil, Iur 12: AAF no 1184 13: Lisck van Eminga 14: Johannes van Wissema 16: Ida Wolfertsd van Lezaen (1613) 17: Sabinus x Frau Bockesd van Burmania Lisck x Carel Andries Roorda Wolfert Johannes x N Pockama 18: 1613 advocaat Hof rekenmeester van Friesland 19: 1623 juli 20: sch. Leovardiensi 21: Dr 22: Stamboek I 412; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 42; RAF Doodboek

1: 08350 2: Löwen
3: Wissinck (Wissingh)
4: Anthonius 7: Groningen 9: 25/02/1503 12: MULO III 249195 18: 1518, 1528, 1541 pastoor te Usquert 1529 commissaris van hertog Karel van Gelre 1531 notaris 21: Mr 22: RF 1528.30, RF HS 1529.35; RAG Familiearch Ewsum 154e, HJK regest 89

1: 06001 2: Köln
3: Wissinck (Wyssinck)
4: Hilbrandus 7: Groningen 9: 15/06/1489 10: Iur 12: AAK II 261207 20: det 27/11 1490; in bursa Laurentiana

1: 03692 2: Groningen
3: Witcopff
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 17/11/1646 12: AAG 54

1: 11003 2: Helmstadt
3: Witerde
4: Rudolphus 7: Jever 8: Frisius 9: 07/09/1620 12: AAHt 28278

1: 08503 2: Löwen
3: Witsonis (Vithionis)
4: Sicco 7: Hommerts 8: Trai d 9: 08/05/1507 12: MULO III 33485 18: priester 1525 pastoor (persona) te Ypecolsga 19: 1543 a 21: Sicco Witsonis van Hommerts werd op 7 april 1509 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83; Sipma OO IV 257; Beneficiaalb 435

1: 01754 2: Franeker
3: Witte
4: Georgius 7: Emden 9: 18/11/1599 10: Iur 12: AAF no 560

1: 10042 2: Frankfurt
3: Witte
4: Georgius 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1596 12: MUFO I 410

1: 01522 2: Franeker
3: Witte
4: Georgius 7: Emden 9: 08/05/1592 10: Art, Iur 12: AAF no 152

1: 07425 2: Rostock
3: Witte
4: Gerardus 7: Emden 9: 09/11/1497 12: MUR I 287

1: 05953 2: Köln
3: Witte
4: Henricus 5: presbyter Trai d 7: Groningen 9: 23/06/1429 10: Iur can 12: AAK I 31655 18: 1426 pastoor te Leegkerk 21: staat op lijst van overledenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Driessen, Monumenta 612-614; RF HS 1426.10

1: 07695 2: Rostock
3: Witte
4: Johannes 7: Emden 9: 23/05/1519 12: MUR II 74

1: 08494 2: Löwen
3: Wittema (Witemma)
4: Theodoricus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 08/10/1499 12: MULO III 19334

1: 00225 2: Franeker
3: Witzonis
4: Johannes 6: Alumnus patriae 7: Leeuwarden 9: 04/05/1611 10: Theol 12: AAF no 1282

1: 12296 2: Franeker
3: Wobbema
4: Engelbertus 7: Sneek 9: 10/10/1653 10: Phil 12: AAF 5396

1: 01455 2: Franeker
3: Wodaeus
4: Antonius 9: 01/06/1590 10: Phil 12: AAF no 108

1: 02937 2: Groningen
3: Woelesius
4: Egbertus 7: Groningen 9: 13/11/1622 10: Phil 12: AAG 12 16: Margaretha ter Beeck (1636) 18: 1635-1649 predikant te Stitswerd en Menkeweer 19: 1649 sept 21: broer van Lambertus? 22: Duinkerken 216, I 123, 512

1: 02548 2: Groningen
3: Woelesius
4: Lambertus 7: Groningen 9: 12/05/1617 10: Phil 12: AAG 5 13: Gele 14: Lambert Woelsche 16: Roelefijn Rotgers (1622) Geesien Breucker, wed Petreus Brongersma (1648) 18: 1620-1648 predikant te Onderwierum 1648-1656 predikant te Kantens 19: 1656 dec 22: Duinkerken I 513; GAG klapper DTB

1: 01748 2: Franeker
3: Woggesma
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 12/05/1599 12: AAF no 541 18: 1616 arts te Leeuwarden 22: GAL Certificatieboek Leeuwarden 1615-1644 60, 109

1: 11021 2: Helmstadt
3: Wolberti
4: Christianus 8: Frisius 9: 00/00/1621 10: Med 12: AAHt 28810

1: 08790 2: Löwen
3: Woldendorp (Valdendorp)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 27/10/1540 12: MULO IV 21939

1: 08999 2: Löwen
3: Woldendorp (Waldendorp)
4: Johannes 8: Frisius 9: 27/04/1547 12: MULO IV 34239

1: 03463 2: Groningen
3: Woldring
4: Cornelius 7: Groninganus 9: 19/09/1640 10: Phil 11: 1623 12: AAG 42 16: Aldegonde Buroltsd Fuist (1660) 17: Johannes, lid gezworen gemeente te Groningen Gerardus, oversteluitenant Ocka x ds Johannes Coens van Saaksumhuizen 18: 1654-1687 predikant te Saaksumhuizen 1687-1697 predikant te Saaksumhuizen en Westernieland 19: 1698 21: in 1697 emeritus 22: Ned Leeuw 32 (1914) 238-239; Duinkerken I 92

1: 03681 2: Groningen
3: Woldring ? (Cornelii)
4: Johannes 7: Groningen 9: 04/09/1646 10: Phil 12: AAG 54 13: Alegonda Fuist 14: Cornelius Woldring 15: predikant 16: Maria Gassinck 18: gezworene van Groningen 22: Ned Pat 6 389-390

1: 04038 2: Helmstadt
3: Wolfgangus
4: Edo 7: Jever 8: Frisius 9: 31/07/1611 12: AAHt 21821

1: 11416 2: Löwen
3: Wolfsgate de, alias Vriese
4: Heinricus 8: Trai d 9: 00/00/1444 12: MULO 8016

1: 07531 2: Rostock
3: Wolkenius
4: Iohannes 7: Witmund 8: Frisius 9: 00/06/1642 12: MUR III 127

1: 09704 2: Erfurt
3: Wolmaker (Lanificis)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1471 12: MUER I 3471

1: 09705 2: Erfurt
3: Wolmaker (Lanificis)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1477 12: MUER I 36938

1: 03199 2: Groningen
3: Wolphius
4: Hermannus 8: Appingedam 9: 25/04/1632 10: Phil 12: AAG 26 16: Fetje Sophia Dercks uit Leeuwarden (1640) 18: 1642, 1650-1660p redger 21: in 1642, 1643 redger te Appingedam; zoon van Regnerus Wolphius, conrector te Appingedam, later predikant te Solwerd en Weiwerd? 22: Cleveringa, Rechtsbestel 145; RAG klapper DTB; RAG HJK 3

1: 03452 2: Groningen
3: Wolphius (Wolffius)
4: Johannes, Hermannus 9: 24/07/1640 12: AAG 41 14: Hermannus Wolfius 15: redger 21: Een Johannes Wolphius was 1609-1615 predikant te Spijk, 1615-1642 te Leens 22: Duinkerken I 515

1: 05561 2: Köln
3: Wolsum (Wolssemius)
4: Andreas 8: Frisius 9: 26/05/1549 12: AAK II 103188 21: = Andreas Wuls, 1567 klerk van de secretaris van Franeker? 22: GA Franeker 27 Burgerboek

1: 06746 2: Greifswald
3: Wolt
4: Bernardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/05/1481 12: MUG 78 21: Mencko Johannes ter Wold bewoonde in 1434 de Heerkestoren te Groningen, hem afgestaan als schadevergoeding voor zijn gevangenschap bij de Friezen 22: Gron Volksalmanak 1896 99

1: 07279 2: Rostock
3: Wolt, ter (Durwolt)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 28/05/1481 12: MUR I 223

1: 03531 2: Groningen
3: Wolt, ter (Terwolt)
4: Ethaeus 7: Workum 8: Frisius 9: 10/06/1642 10: Theol 11: 1618 12: AAG 45 14: Leonardus Terwolt 16: Elisabeth Sixti Hommius (1646) Janck Andreasdr Stellingwerf 17: Anneke x Lollius Harings Repkema Leonardus, predikant te Kaapstad, Batavia 18: 1644-1668 predikant te Longerhouw en Schettens 19: 1668 dec 22: Romein 310; Gen Jierboekje 1991 120; RAF Grafschriften Hennaarderadeel; Col Kalma

1: 00894 2: Franeker
3: Wolt, ter (Terwoldi)
4: Etheus 7: Workum 8: Frisius 9: 15/10/1638 10: Phil 12: AAF no 3516

1: 06571 2: Köln
3: Wolt, ter (Terwaldt)
4: Jodocus, Gerardi 7: Groningen 9: 29/04/1638 12: AAK IV 424`58

1: 03156 2: Groningen
3: Wolt, ter
4: Johannes 8: Omlandus 9: 23/06/1630 10: Phil 12: AAG 23

1: 11651 2: Rostock
3: (Wolterstorp)
4: Jacobus 7: Everswolde 8: Nova civitas 9: 11/05/1465 12: MUR I 14321 20: vml afk uit Woltersterborg bij Leer

1: 07243 2: Rostock
3: Wolthusen
4: Everardus 7: Emden 9: 09/09/1478 12: MUR I 209

1: 07137 2: Rostock
3: Woltsed
4: Martinus 7: Emden 9: 24/05/1470 12: MUR I 166

1: 05660 2: Köln
3: Wonnenberg
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 00/00/1425 10: Iur 12: AAK I 2868 21: in 1427 te Pavia; schrijft Opera Bartoldus de Sassoferrato af 22: AAK I 20713

1: 11672 2: Rostock
3: Wons (Woldens)
4: Wibrandus 7: Bolsward 9: 08/08/1501 12: MUR II 12

1: 08339 2: Löwen
3: Wons (Woldens, Voldens)
4: Wibrandus 8: Frisius, Trai d 9: 24/01/1503 12: MULO III 247149 21: = Mr Wybe Folckers, 1543 pastoor te Ferwoude? 22: Beneficiaalb 288

1: 08925 2: Löwen
3: Woorden
4: Herbartus 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 434221

1: 00197 2: Franeker
3: Wopconis (Wubkonis)
4: Dominicus 6: Alumnus 7: Oosterend 9: 04/10/1610 10: Theol, Phil 11: 1592 12: AAF no 1236 16: Janke Adema, d.v. kapitein Jan Fransen Adema 18: 1614p1619a predikant te Finkum en Hijum 1619 a1621 predikant te Welsrijp en Baijum 19: 1621 21: Wopke Eelkes (vader?) was in 1609 schoolmeester te Oosterend 22: Romein 108, 259; RAF Familiearch Adema 1; Sannes, Schoolmeesters Hennaarderadeel

1: 00014 2: Franeker
3: Wopconis (Wopkonis)
4: Ericus 7: Leeuwarden 9: 22/05/1603 10: Iur 12: AAF no 767 21: = Jaricus Wopconis, 1609 koopman, 1611 brouwer, 1615, 1618 notaris, werd geroyeerd als notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 36; Koopmans, Notariaat 108; GA Leeuwarden, Recesboek 1609

1: 09397 2: Löwen
3: Wopconis (Vopkonis)
4: Johannes 7: Dokkum 9: 16/04/1549 12: MULO IV 2223

1: 08621 2: Löwen
3: Wopconis (Wopkonis)
4: Reinerus (Renerus) 7: Sloten 8: Trai d 9: 23/09/1494 12: MULO III 11328 18: 1527 priester te Pietersbierum 22: Hallema, Vier eeuwen 25

1: 05332 2: Köln
3: Wopconis
4: Wibrandus 7: Dokkum 9: 09/06/1484 10: Iur 12: AAK II 149154

1: 08290 2: Löwen
3: Wopconis (Vopkonis)
4: Wilhelmus (Willermus) 7: Bolsward 8: Trai d 9: 16/04/1496 10: Iur can 12: MULO III 13728 18: 1510 notaris te Franeker 22: Vrije Fries VII 75; Van Apeldoorn, Goederen I 17

1: 06427 2: Köln
3: Workum (Worckum)
4: Adrianus 9: 09/11/1514 10: Art 12: AAK II 73766 20: bursa Kuck; det 25/6 1515

1: 08694 2: Löwen
3: Workum (Worcon de)
4: Adrianus 6: dives 8: Trai d 9: 27/02/1522 12: MULO III 671261

1: 06425 2: Köln
3: Workum (Worcum de)
4: Adrianus 9: 31/07/1481 10: Art 12: AAK II 10528 20: bursa Kuck; 1482 28/11 det

1: 08223 2: Löwen
3: Workum (Wolderkom de)
4: Alardus 5: frater Francisc 6: pauper 9: 04/05/1478 10: Theol 12: MULO II 37430 18: monnik

1: 02668 2: Wittenberg
3: Workum (Woldrickom)
4: Albertus 8: Frisius 9: 00/00/1530 12: AAW 140 21: vml Albertus Ulbet, 1575 lid vroedschap Workum 22: Keikes, Workum regest 96

1: 08224 2: Löwen
3: Workum (Woldricon)
4: Arnoldus 8: Trai d 9: 14/06/1481 12: MULO II 43665

1: 06915 2: Rostock
3: Workum (Wolderkom)
4: Arnoldus 9: 03/05/1421 12: MUR I, 9

1: 11705 2: Köln
3: Workum (Wouderchem de)
4: Arnoldus 6: dives 9: 00/00/1390 12: AAK I 563

1: 11599 2: Rostock
3: Workum (Worcken de)
4: Arnoldus 9: 10/04/1427 12: MUR I 2763

1: 07688 2: Rostock
3: Workum (Wolderkom)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 15/05/1518 12: MUR II 71 21: = Mr Bernardus Vos, 1525/1526 excijsmr te Workum of Bernardus Martini, 1540, 1558 secretaris te Workum? 22: RAF Rentmeestersrek 1525/1526 11; Keikes, Workum, regest 69; Roarda, Naamlijst 319

1: 07682 2: Rostock
3: Workum (Woldercum)
4: Cornelius 9: 05/11/1517 12: MUR II 70 20: 1518 bac art (MUR II 74) 21: = Cornelius Petri, 1511-1525p prebendaris te Workum 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 11430 2: Löwen
3: Workum (Woldrechim)
4: Diddo 8: Trai d 9: 19/08/1460 10: Iur can 12: MULO II 7366

1: 09396 2: Löwen
3: Workum (Worcomius)
4: Dominicus 9: 00/05/1541 12: MULO IV 22656

1: 08839 2: Löwen
3: Workum (Vorcum)
4: Elingius 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 32384

1: 06609 2: Köln
3: Workum (Worcomius)
4: Epo 9: 23/05/1562 10: Phil 12: AAK IV 2085

1: 06958 2: Rostock
3: Workum (Wolderkum)
4: Everardus 8: Trai d 9: 16/09/1427 12: MUR I 28

1: 09632 2: Erfurt
3: Workum (Vorckem)
4: Everardus (Erhardus) 9: 00/00/1431 12: MUER I 1525

1: 11749 2: Köln
3: Workum (Wolderkum)
4: Folkerus 8: Trai d 9: 04/05/1441 10: Iur 12: AAK I 43623 21: vml Focko Abbazn, 1457 pastoor te Workum 22: Keikes, Workum regest 5

1:*09552 2: Löwen
3: Workum (Wouderkem de)
4: Fredericus 8: Trai d 9: 00/00/1437 12: MULO I 431 21: = Focko Abbazoen, 1457 pastoor te Workum? 22: Keikes/Obreen Workum regest 5

1: 07680 2: Rostock
3: Workum (Wolderkum)
4: Gelmerus 9: 13/06/1517 12: MUR II 68

1: 11473 2: Löwen
3: Workum (Worcham de)
4: Gerardus 8: Trai d 9: 11/10/1495 10: Art 12: MULO III 13018

1: 06951 2: Rostock
3: Workum (Wolderken)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 28/01/1427 12: MUR I 26

1: 06431 2: Köln
3: Workum (Worcum de)
4: Gisbertus 6: pauper 9: 16/09/1491 10: Art 12: AAK II 30143 21: magister Ghijsbertus Vet werd op 7 april 1509 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 426

1: 09553 2: Löwen
3: Workum (Woldercom)
4: Godfridus 8: Trai d 9: 00/00/1435 12: MULO I 5423

1: 11742 2: Köln
3: Workum (Wolderchem)
4: Henricus 5: clericus 8: Trai d 9: 05/11/1434 10: Iur can 12: AAK I 37110

1: 06432 2: Köln
3: Workum (Worikum)
4: Henricus 9: 19/10/1498 10: Art 12: AAK II 45615

1: 06611 2: Köln
3: Workum (Worcomius)
4: Hermannus 9: 18/05/1563 10: Theol 12: AAK IV 27101

1: 08232 2: Löwen
3: Workum (Woldrighem de)
4: Hermannus 9: 21/06/1484 12: MULO II 48465

1: 02667 2: Wittenberg
3: Workum (Woldrickom)
4: Hieronymus 8: Frisius 9: 00/00/1530 12: AAW 140

1: 08957 2: Löwen
3: Workum (Vorcum)
4: Imo 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 32385

1: 08227 2: Löwen
3: Workum (Woldricon)
4: Jacobus 7: Workum 8: Trai d 9: 14/06/1481 12: MULO II 43664 21: een Jacobus Woldercom was rond 1505 karthuiser monnik te Amsterdam 22: Post, Kerkelijke verhoudingen 325

1: 06516 2: Köln
3: Workum (Werkomius)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 17/07/1561 10: Art 12: AAK IV 16157 21: vml Jacobus Cornelius, 1577 burgemeester van Workum 22: Keikes, Workum regest 98

1: 06268 2: Köln
3: Workum (Wolderchum de)
4: Johannes 9: 00/00/1453 10: Iur 12: AAK I 56544 21: = Dr Johannes Tiara, in 1470 advocaat? 22: Placaatboek I 643

1: 06434 2: Köln
3: Workum (Worcum)
4: Johannes 6: pauper 9: 00/11/1471 10: Art 12: AAK I 83141 20: 18/11 1476 inc

1: 10903 2: Löwen
3: Workum ( Workem)
4: Johannes 8: Trai d 9: 00/00/1442 12: MULO I 1491

1: 11442 2: Löwen
3: Workum (Voldricum) de
4: Johannes 8: Trai d 9: 15/11/1467 10: Decr 12: MULO II 19650

1: 05642 2: Köln
3: Workum (Woyldricom)
4: Johannes 8: Frisius 9: 19/10/1479 10: Art 12: AAK II 698 20: 1480 20/11 det 21: 1523 abt van Thabor?

1: 08236 2: Löwen
3: Workum (Woldrickum)
4: Johannes 8: Trai d 9: 28/01/1462 10: Decr 12: MULO II 94120

1: 09365 2: Löwen
3: Workum (Worchum de)
4: Johannes 9: 07/05/1537 12: MULO IV 15543

1: 11468 2: Löwen
3: Workum (Woldreghum)
4: Johannes 8: Trai d 9: 01/07/1488 12: MULO III 5053

1: 11437 2: Löwen
3: Workum (Wouderkem)
4: Laurentius 8: Trai d 9: 07/06/1466 10: Decr 12: MULO II 17061 21: = Laurentius Bernardi, 1470 pastoor te Ferwerd? 22: RAF FG 935

1: 09024 2: Löwen
3: Workum (Worckon)
4: Meinardus 8: Frisius 9: 03/07/1549 12: MULO IV 389134

1: 06960 2: Rostock
3: Workum (Wolderkum)
4: Oltgerus 8: Trai d 9: 16/09/1427 12: MUR I 28

1: 11820 2: Köln
3: Workum (Woldrycum de)
4: Otto 8: Trai d 9: 10/08/1488 10: Iur 12: AAK II 24225

1: 06607 2: Köln
3: Workum (Worcomius)
4: Petrus 9: 23/05/1562 10: Phil 12: AAK IV 2083

1: 09555 2: Löwen
3: Workum (Wouderkem de)
4: Petrus 8: Trai d 9: 00/00/1436 12: MULO I 21344

1: 08693 2: Löwen
3: Workum (Worckom de)
4: Petrus 9: 20/04/1520 12: MULO III 62725

1: 08238 2: Löwen
3: Workum (Woldricon)
4: Petrus 8: Trai d 9: 02/12/1482 12: MULO II 46548

1: 08711 2: Löwen
3: Workum (Voldricum de)
4: Reinerus (Reneyrus) 8: Trai d 9: 26/02/1490 12: MULO III 6041

1: 08240 2: Löwen
3: Workum (Wolderkum)
4: Severinus 8: Trai d 9: 31/07/1480 12: MULO II 419131

1: 11711 2: Köln
3: Workum (Wolderkem de)
4: Simon 5: clericus 8: Trai d 9: 00/00/1408 12: AAK I 13423

1: 09086 2: Löwen
3: Workum (Woldricom)
4: Simon 8: Frisius 9: 20/08/1540 12: MULO IV 210150

1: 08241 2: Löwen
3: Workum (Woldrichem)
4: Simon 8: Trai d 9: 13/06/1464 10: Decr 12: MULO II 13167

1: 05553 2: Köln
3: Workum (Vorcomius)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 02/06/1558 10: Art 12: AAK II 1120120

1: 08228 2: Löwen
3: Workum (Woldricon)
4: Tetardus 8: Trai d 9: 14/06/1481 12: MULO II 43663

1: 08242 2: Löwen
3: Workum (Wolderkem)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 11/07/1481 10: Decr 12: MULO II 437108 21: stud 1484 te Keulen; Theodericus van Woldrichem was in 1517 lector theol en prior te Calcar, in 1523 prior van het Dominicanerklooster te Zwolle 22: Wolfs, Religionsgespraech 39; Wolfs, Acta Capitulorum 20

1: 06999 2: Rostock
3: Workum (Wolderkum)
4: Theodoricus (Tidericus) 8: Trai d 9: 25/10/1443 12: MUR I 66

1: 11439 2: Löwen
3: Workum (Wouderkem)
4: Theodoricus 9: 07/06/1466 10: Decr 12: MULO II 17063

1: 06440 2: Köln
3: Workum (Worickheym)
4: Theodorus 8: Trai d 9: 00/00/1484 12: AAK II 15941 20: bursa Laurentiana; 1485 23/11 det, 1487 15/3 lic 21: stud 1481 te Leuven

1: 09115 2: Löwen
3: Workum (Vorcum)
4: Thomas 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 32386 21: wrs Mr Thomas Ens, in 1579 secretaris van Workum 22: Keikes, Workum regest 105, 108-109

1: 06612 2: Köln
3: Workum (Worcomius)
4: Titus 9: 18/05/1563 10: Iur 12: AAK IV 27102

1: 06943 2: Rostock
3: Workum (Wolderken)
4: Walterus 9: 25/04/1425 12: MUR I 21 21: fr Walterus de Frisia, ord Carmel was in 1428 lector in het klooster van IJlst 22: Lansink, Studie 314

1: 08243 2: Löwen
3: Workum (Wolderkin)
4: Walterus 8: Trai d 9: 11/05/1465 10: Decr 12: MULO II 15026 21: = Mr Wabbo Juonis, 1469 burgemeester van Workum en afgevaardige naar de hertog van Bourgondie? 22: Placaatboek I 626

1: 07683 2: Rostock
3: Workum (Woldercum)
4: Wibrandus 9: 05/11/1517 12: MUR II 70 20: 1518 bac art (MUR II 74)

1: 08244 2: Löwen
3: Workum (Woldergem)
4: Wibrandus 8: Trai d 9: 14/02/1462 10: Decr 12: MULO II 94108

1: 11713 2: Köln
3: Workum? (Woudrichem de)
4: Arnoldus 5: clericus 8: Trai d 9: 00/00/1414 12: AAK I 1696 18: 1415 kanunnik St Severini te Keulen scriptor et abbreviator 20: mag

1: 05643 2: Köln
3: Workum? (Odercum)
4: Johannes 8: Frisius 9: 25/05/1488 10: Iur 12: AAK II 240209

1: 11495 2: Löwen
3: Workum? (Worgem le)
4: Johannes 9: 18/08/1520 12: MULO III 630127

1: 06352 2: Köln
3: Worp van Thabor (Sneek, Snekis)
4: Petrus 9: 00/10/1501 10: Iur 12: AAK II 5182

1: 08649 2: Löwen
3: Worpius van Thabor (Werponis)
4: Petrus 7: Sneek 8: Trai d 9: 07/10/1497 10: Iur can 12: MULO III 16236 21: Petrus van Thabor (ca 1470-1545) was in de jaren '20 en '30 werkzaam als landmeter 22: Teeling, Landmeters

1: 10672 2: Heidelberg
3: Woudrichem de
4: Bartholomeus 6: pauper 9: 00/00/1401 12: MUH I 79

1: 10579 2: Bourges
3: Wrdinga a
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1632 12: DOTZ 206

1: 01340 2: Franeker
3: Wringer (Vringer)
4: Dominicus 7: Harlingen 9: 19/05/1649 10: Phil 11: 1632 12: AAF no 4827 13: Tjaeck Ansta 14: Hessel Douwes Wringer 15: secretaris van Harlingen : dijkgraaf der Vijf Deelen 16: ongehuwd 18: 1653 advocaat Hof 1656-1682 secretaris van Harlingen 19: 1682 jan 21: Dr iur 22: Stamboek II 242-243; RAF Hof van Fr MMM f 11v, Familiearch Kingma 2622; Sannes, Naamlijst 308

1: 12330 2: Leiden
3: Wringer
4: Dominicus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 05/09/1652 10: Iur 12: AAL 423

1: 00407 2: Franeker
3: Wringer (Wringerus)
4: Hesselus 7: Franeker 8: Frisius 9: 15/04/1621 10: Iur 11: 1604 dec 12: AAF no 1862 13: Geertje Dircks 14: Dominicus Wringer 16: Tjaeck Hobbes Ansta van Franeker (1630) 18: 1628-1637 secretaris van Barradeel; 1634, 1636, 1659 landdagslid 1635-1661 herhaaldelijk vroedman en lid gezworen gemeente te Harlingen; 1653-1656 burgemeester 1644-1646, 1648-1650 dijkgraaf van de Vijfdelen 19: 1661 21: beneficiant van het Houckemaleen te Wijnaldum; bij vonnis van het Hof dd 14-2-1637 vervallen verklaard van zijn ambt als secretaris; neemt deel aan de Grote Vergadering der Staten Generaal in 1651 22: Placaatboek V 370, 528, 530, 617; RAF GEN 491, 492; RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 620; Sannes, Naamlijst 243; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 289, 290

1: 04723 2: Leiden
3: Wringer
4: Johannes 7: Franeker 9: 16/08/1635 10: Iur Dr 11: 24 12: AAL 274

1: 00657 2: Franeker
3: Wringer (Johannis)
4: Johannes 7: Franeker 9: 06/08/1629 10: Ling, Art 12: AAF no 2568

1: 04665 2: Leiden
3: Wringer
4: Johannes 7: Franeker 8: Frisius 9: 05/06/1632 10: Iur 11: 1610 12: AAL 243 14: Johannes 16: Jetske Mellinga (1637) 18: 1635 advocaat Hof 19: 1666 a 21: Iur dr 22: Stamboek II 242; GAL Klapper DTB

1: 07413 2: Rostock
3: Writzen
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 05/05/1496 12: MUR I 280

1: 03860 2: Groningen
3: Wulf
4: Bernhardus 8: Frisius orient 9: 29/08/1650 10: Theol 11: 20 12: AAG 62

1: 07161 2: Rostock
3: Wulfardi
4: Menoldus 7: Norden 9: 28/03/1472 12: MUR I 174

1: 12324 2: Leiden
3: Wullen a
4: Cornelius 7: Groningen 9: 10/02/1652 10: Iur 12: AAL 418

1: 02174 2: Utrecht
3: Wullen a
4: Cornelius 7: Groningen 9: 00/00/1649 10: Ling lat 12: ASU 20 14: Wilhelmus Johannes Wullen 16: Maria van Dijck uit Utrecht (1653) 17: Johannes, predikant 18: 1653 advocaat te Groningen 21: Dr iur; een Cornelius Wullen was katholiek prediker in Groningen, arts van Christina van Zweden 22: NNBW II 1549; GAG R A IIIa 51; GAG klapper DTB; Duinkerken I 517

1: 03615 2: Groningen
3: Wullen a
4: Cornelius 7: Groningen 9: 25/11/1644 10: Phil 12: AAG 50

1: 03260 2: Groningen
3: Wussim (Wussijm)
4: Casparus 7: Groningen 9: 02/01/1634 10: Phil 11: 1614 12: AAG 29 14: Henricus Casparus Wussim 15: goudsmid 16: Neeltien Jansens Eppinga, d.v. verver te Leeuwarden (1640) 18: 1640 aug advocaat te Groningen 21: stud nog in 1640 22: Gen Jierboekje 1988 106; GAG R A IIIa 37

1: 03684 2: Groningen
3: Wussim
4: Daniel 7: Groningen 9: 05/09/1646 10: Phil 12: AAG 54 13: Aeltien Hermans 14: Henricus Casparus Wussim 15: goudsmid te Appingedam 18: 1653-1660 predikant te Wagenborgen 1660-1672 predikant te Zuidbroek 19: 1672 nov 22: Duinkerken I 518; Pathuis 48

1: 11478 2: Löwen
3: Wybekens (Wybekems)
4: Everardus, Popponis 8: Mon d 9: 08/11/1503 12: MULO III 26757

1: 06364 2: Köln
3: Wybodi fil
4: Siricus 7: Oosthem 8: Frisius 9: 17/07/1460 10: Iur 12: AAK I 65119 18: 1478 pastoor (persona) te Oosthem 22: Placaatboek I 680

1: 01166 2: Franeker
3: Wybonis
4: Wybo 7: Heerenveen 8: Frisius 9: 20/01/1646 10: Geom cand 12: AAF no 4419 18: 1646 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM f 114

1: 12375 2: Deventer
3: Wynandi, dictus Hisken
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 31/03/1630 12: ASGD 199

1: 09459 2: Löwen
3: Wynandi, dictus Hiskens (Iliskens)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 23/01/1631 12: MULO V 236324

1: 07872 2: Rostock
3: Wyncken (Winken)
4: Ailco (Eilekaw) 8: Frisius 9: 17/05/1548 12: MUR II 114 14: Haro Wyncken 15: redger te Appingedam voor de Ripperda's 17: Antonius 18: 1577 commissaris der Ommelanden; bestuurder bij Delfzijl 1581 dijkgraaf van de drie Delfzijlen; 1596 overste schepper der drie Delfzijlen 21: hoofdeling in Ringenum bij Delfzijl; eerst spaansgezind, zweert in 1594 Philips II af; voert in 1578 een proces met Appingedam om de rechten op een dobbe 22: Formsma, Borgen 424; Hoft, Vissen; RAG HJK 579; Alting, Diarium 376

1: 12133 2: Köln
3: Wyncken ? (Lyncken)
4: Matthias 7: Appingedam (Damys) 9: 29/05/1484 10: Art 12: AAK II 148126 20: bursa Laurentiana; 1485 7/6 det, 1487 24/3 inc

1: 11957 2: Köln
3: Wytsma (Witzma a)
4: Gerardus 9: 16/03/1596 10: Iur 11: 1576 febr 12: AAK IV 174142 13: Doedt Siercks van Donia 14: Oene van Wytsma 15: 1577-1580 grietman van Dantumadeel, balling 19: 1616 jan te Birdaard 21: of is bedoeld Gerardus, zoon van Leo Wytsma? cf Stamboek 22: H. Walsweer, Jus patronatus (doct scriptie) 119; Stamboek I 411; RAF, Grafschriften Dantumadeel

1: 12042 2: Löwen
3: Wytsma
4: Leo 9: 00/00/1570 11: 1547 12: RAF FG 1027 13: Dorothea LieuweHettesdr van Albada 15: woont op Wytsma te Birdaard 16: Teth Idsdr van Eminga 17: Gerardus 19: 1619 dec te Leuven 20: tekent op 9 juli 1570 te Leuven het AA van Solinus van Sixma 21: woont op Obbemastate te Ee, in 1580 verbannen 22: Stamboek I 411

1: 09469 2: Löwen
3: Wytsma (Witsma a)
4: Philippus 6: dives 8: Frisius 9: 18/11/1620 11: 1600 nov 12: MULO V 7189 13: Bjuck Ofckesd Bawema 14: Gerardus van Wijtsma 16: Teth Jarges (1637) 17: Mary x Petrus Alefs van Aggama 19: 1670 aug 21: jonker en hoofeling op Alma bij Bedum; bezit namens zijn vrouw in 1638 het redgersrecht op Folkerda bij Bedum 22: Stamboek I 411; Formsma, Borgen 6667; RAG Familiearch Doornbusch 10

1: 05434 2: Köln
3: Yemagen
4: Hermannus 7: Emden 8: Mon d 9: 00/12/1512 10: Iur 12: AAK II 70473

1: 06989 2: Rostock
3: Yep
4: Matthias 7: Dokkum 9: 06/03/1436 12: MUR I 54

1: 05657 2: Köln
3: Ylefrens (= Godefridi?)
4: Conradus 8: Frisius 9: 28/05/1554 10: Art 12: AAK II 107871

1: 06161 2: Köln
3: Yllardus
4: Michael 7: Groningen 9: 00/11/1523 10: Art 12: AAK II 86226 21: = Michael Eelts, 1550 hoofdman te Groningen? 22: Emmius, Agro

1: 06987 2: Rostock
3: Ylst (Yyltzen)
4: Borchardus 9: 10/03/1435 12: MUR I 51

1: 05751 2: Köln
3: Ymelen
4: Albertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 06/05/1479 10: Art 12: AAK II 5760 20: 1480 8/6 det; 18 april 1482 maior, inc 21: Mr Albertus Ymelen wordt 1500 (executeur testament), in 1502, 1517 en 1521 genoemd, broer van Gerrit en Rotger Begbarge en van Wemele Philips; heeft in 1513 een geschil met Johannes Schulting 22: RAG Archief Kalende regest 9, 10; GAG Armhuiszittend gasthuis 273, PK regest 474, 670

1: 05598 2: Köln
3: Ypecolsga (Ypelcolgha de)
4: Eba 8: Frisius 9: 15/12/1463 10: Iur 12: AAK I 707108

1: 09560 2: Erfurt
3: Yponis (Ypponis)
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 00/00/1397 12: MUER I 4943

1: 11777 2: Köln
3: Ytingen
4: Dodo 5: famulus van Julius en Hero van Hottinga 7: Hitzum (Hetzen) 8: Trai d 9: 24/05/1476 10: Iur 12: AAK II 554 18: 1492, 1514 pastoor (persona) te Itens kapelaan van de keizer 21: weet in 1492 vrijstelling van belasting voor de Friezen bij de keizer te verkrijgen; Heer Douwe te Itens wordt nog in het Register van de Aanbreng van Franekeradeel en Hennaarderadeel (1511) genoemd; Sybe Sybes bewoont dan zijn huis 22: Placaatboek I 754; Singels, Archief Leeuwarden 5455; Tjessinga, Aanbreng I 17, IV 44; Oosterhout, Recesboeken 401, 595

1: 00496 2: Franeker
3: Ytsma (Idzma)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 08/06/1624 10: Theol 12: AAF no 2120 13: Ida Furmerius 14: Rombertus Ytsma 16: Jancke Sioerdts van Sneek 17: Rombertus, predikant Sioerdt Geertie Idtie 18: 1632-1664 predikant te Heeg 1664-1669 predikant te Nieuwland 19: 1669 okt 21: in 1651 grote geschillen in de gemeente 22: Romein 373, 387; Col Kalma

1: 07664 2: Rostock
3: Ytsma (Ythma)
4: Sibrandus 7: Ameland 9: 09/08/1516 12: MUR II 64

1: 00370 2: Franeker
3: Ytsma (Itsima)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 22/05/1619 10: Iur 11: 1601 juni 12: AAF no 1758 13: Doedt Hobma 14: Georgius Ytsma 15: 1613 notaris te Kollum 16: Lutske Lutiensdr 18: 1625 procureurpostulant te Kollum 1631, 1645 notaris te Kollum 19: 1653 april 22: Andreae, Kolummerland 151, III 117, 170

1:*03297 2: Groningen
3: Ytsma (Itsma)
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 22/10/1634 10: Lit (LL) 12: AAG 31 16: Lamke Gabbema 18: 1643 landdagslid, 1646-1649 lid gedep staten (S) 1639-1642 schepen van Leeuwarden 1644-1648, 1650-1653 burgemeester van Leeuwarden 19: 1679 maart; volgens GAL 1653 sept 22: Vrije Fries 20 458; RAF Grafschriften Leeuwarden, FG 364; Placaatboek V 482, 528; GAL Klapper magistraat; Engels, Naamlijst GS

1: 10045 2: Frankfurt
3: Zadeler of van Zaalen (Ephippiarius)
4: Simon 6: pauper 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1569 12: MUFO I 214

1: 11929 2: Heidelberg
3: Zadeler (Epipphiarius)
4: Simon 7: Groningen 9: 30/05/1575 12: MUH II 7215

1: 03082 2: Groningen
3: Zandt (Zant)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 03/02/1628 10: Phil 12: AAG 19 1643-1647 archidiaken te Groningen 22: GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2

1: 04651 2: Leiden
3: Zandt (Sant)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 16/09/1631 10: Iur 11: 22 12: AAL 238

1: 02832 2: Groningen
3: Zandt
4: Henricus, Johannes 7: Groningen 9: 13/03/1615 10: Lit (LL) 12: AAG 1 18: 1618 advocaat te Groningen 21: Johan Hindrix Zandt 22: GAG RA IIIa 19

1: 05637 2: Köln
3: Zandt (Zandis de, al. de Frisia)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 00/00/1444 10: Art 12: AAK I 47110 18: 1464 pastoor te Jukwerd 1475 notaris imperialis 20: 1441 nov det, 1446 26/4 inc 21: Mr, bac decr (= Jacobus Sanders); tekent in 1475 het testament van Sicko van Ozingeweer, samen met notaris Henricus Campis, clericus Brem d 22: RAF Familiearch Farmsum 677, HJK 7; Bijdragen ... Groningen 10 115; Gron Volksalmanak 1934 33

1: 09162 2: Löwen
3: Zandvoort (Sandtvoort)
4: Edzo 7: Groningen 9: 00/08/1550 12: MULO IV 415295 22: Gruoninga 18 (1973) 53

1: 09242 2: Löwen
3: Zandvoort (Edso)
4: Vritserus 7: Groningen 9: 14/05/1538 12: MULO IV 17342 16: Peye Doeyenga 18: 1560, 1566 arts 19: 1584 maart te Emden 21: Dr med; broer van Edso; bevriend met Wigbold van Ewsum; een seer geleerde medicus und ider angenaem (Eppens) 22: Gruoninga 18 (1973) 53; RF 1560.152, 1566.84

1: 06236 2: Köln
3: Zeegen
4: Wilhelmus 7: Groningen 8: Trai d 9: 21/03/1526 10: Iur 12: AAK II 88015

1: 05923 2: Köln
3: Zelens
4: Gerardus 7: Groningen 9: 03/07/1515 10: Iur 12: AAK II 7497 20: 1515 4/12 inc

1: 05687 2: Köln
3: Zenonis
4: Suffridus 7: Heeg 8: Frisius 9: 16/10/1508 10: Iur 12: AAK II 6314 18: priester 21: Zifridus Schenonis van Oudega werd op 28 febr 1512 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 08389 2: Löwen
3: Zevenhuizen (Zehuesen de)
4: Joachimus 7: Groningen 8: Trai d 9: 07/06/1527 12: MULO III 459286

1: 11421 2: Löwen
3: Zijl de (Zyl)
4: Nicolaus 8: Trai d 9: 00/00/1456 12: MULO I 19335

1: 11658 2: Rostock
3: Zittya de
4: Henricus 7: Franeker 9: 03/11/1479 12: MUR I 21520

1: 05463 2: Köln
3: Zizebuttell
4: Christianus 7: Emden 9: 16/05/1487 10: Art 12: AAK II 21376

1:*02723 2: Wittenberg
3: Zizebuttell (Teytzebuttel)
4: Henricus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 13/06/1545 12: AAW 225

1: 06613 2: Marburg/Lahn
3: Zizebuttell (Thitzebuettel)
4: Henricus 7: Emden 9: 00/00/1545 12: CSM I 44

1: 05425 2: Köln
3: Zizebuttell
4: Henricus 7: Emden 9: 10/07/1538 10: Art 12: AAK II 9524

1: 06011 2: Köln
3: Zolden
4: Hibericus 7: Groningen (prope) 9: 00/11/1523 10: Art 12: AAK II 86334 20: bursa Laurentiana; 1524 1/12 det, 1526 19/3 lic, pauper

1: 02416 2: Heidelberg
3: Zolder (Zolleder)
4: Albertus 7: Groningen 9: 04/08/1401 12: MUH I 78 14: Bernier Solleder 15: burger van Groningen 18: 1401 april regens magistri in facult artium proost van Humsterland 1420 pachter van de tienden van klooster Selwerd 19: 1420 juni a 20: mag art te Keulen 21: in 1405 in Groningen; sticht dan met zijn vader het St Geertruidsgasthuis te Groningen 22: Alma; RF HS 1405.11; AKG regest 108, 109; Bijdragen ... Groningen I 206

1: 03469 2: Groningen
3: Zoor (Soorius)
4: Everwinus 8: Omlandus 9: 11/12/1640 10: Phil 11: 1620 12: AAG 43 13: Katrina Everwijns 14: Joachimus Zoor 15: predikant te Loppersum 22: Duinkerken I 523

1: 00984 2: Franeker
3: Zoor (Sorius)
4: Everwinus 8: Groninganus Omlandus 9: 19/04/1641 10: Phil 12: AAF no 3796

1: 03016 2: Groningen
3: Zwaag (Zwege ter)
4: Petrus 9: 13/09/1625 10: Iur 12: AAG 16

1: 02204 2: Heidelberg
3: Zwelis (Suelis)
4: Euricus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 22/10/1565 12: MUH II 38,107

1: 08461 2: Löwen
3: Zwelis
4: Rudolphus 7: Groningen (prope) 8: Trai d 9: 00/12/1513 12: MULO III 47974 21: Stephanus Zwelis was in 1534 pastoor te Loppersum 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 226

1: 09983 2: Wittenberg
3: Zwitterdal
4: Albertus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/03/1590 12: MUW II 372

1: 03938 2: Helmstadt
3: Zwitterdal
4: Albertus 7: Jever 9: 21/06/1589 12: AAHt 7635

1: 10019 2: Wittenberg
3: Zwitterdal
4: Christophorus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/03/1590 12: MUW II 372

1: 06640 2: Altdorf
3: Zwitterdal
4: Christophorus 7: Inijt 8: Frisius 9: 00/00/1592 12: MUA 1321 20: imm Wittenberg 1323-1590

1: 03939 2: Helmstadt
3: Zwitterdal
4: Christophorus 7: Jever 9: 30/06/1589 12: AAHt 7751