>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 08789 2: Löwen
3: Tabbonis
4: Bernardus 8: Frisius 9: 12/10/1541 12: MULO IV 23732 13: Rienck Lieuwes Herema 14: Tabbo Ynthies 15: 1507, 1532 schepen te Bolsward 18: 1569, 1580 pastoor te Birdaard 19: 1580 21: = Bernardus Tarquinius?; 1540-1558 begunstigde van het HettemaHeeremaleen; = Botto; in 1543 possessor van de prebende van Sint Pieter en Paulus te Bolsward, 1554 beneficiant St Barbaraaltaar te Bolsward 22: Stamboek I 202; Abma, Vier lenen 230; Gen Jierboek 1990 50; RAF FG 935; Reitsma, Opkomsten 180; Beneficiaalb 280

1: 09436 2: Löwen
3: Taconis (Thaconis)
4: Gabriel 7: Leeuwarden 9: 21/04/1529 12: MULO IV 2028 13: Tiets 14: Taco Kinnema 15: hoofdeling op Dijxtra state te Huizum 18: 1547 prebendaris te Dronrijp 19: 1547 21: zijn moeder solliciteert in 1535 voor hem naar een prebende 22: RAF Aanwinsten 120; RAF Doodboek

1: 07247 2: Rostock
3: Taconis (Tacklonis)
4: Johannes 7: Bolsward 9: 26/05/1479 12: MUR I 213 18: 1525 vicaris te Tjerkwerd 22: RAF FG 910

1: 00095 2: Franeker
3: Taconis
4: Laurentius 9: 03/05/1606 10: Theol 12: AAF no 911 16: Haske Jansdr Hillinga (1611) Jacoba Overney (1640) 18: 1610-1647 predikant te Akkrum en Terhorne 19: 1647 21: kreeg in 1606 6 cg tot bevorderinge zijner studeringe; in 1617 lid van de synode te Harlingen; testeert in 1647 22: Romein 629; Col Kalma; RAF Hof EEE 1 (1647) f 41; Van der Meer, Boarnen 112

1: 08629 2: Löwen
3: Taconis (Tackonis)
4: Reinerus (Renerus) 7: Sloten 8: Trai d 9: 24/09/1494 12: MULO III 11329

1: 02294 2: Heidelberg
3: Taconis
4: Samuel 8: Frisius 9: 15/04/1571 12: MUH II 58,10

1: 00118 2: Franeker
3: Taconis
4: Taco 7: Franeker 9: 10/11/1606 10: Iur 12: AAF no 959 16: Maycke Huybrechts 17: Taco 18: zijdeverkoper te Franeker armvoogd 22: RAF GEN 500, 502

1: 08280 2: Löwen
3: Taconis (Thaconis)
4: Viglius 7: Bolsward 9: 16/05/1527 12: MULO III 77747 21: vml Wigle Taeckes, z.v. Taco Ambrosius, 1543 kerkvoogd te Hidaard x Tjets Hania; jong gest 22: Stamboek II 89; Beneficiaalb 385

1: 02300 2: Heidelberg
3: Tadema
4: Dego 8: Frisius 9: 06/05/1574 12: MUH II 70,29 21: = wrs Ofco Tadema, 1593-1595 lid gedep staten (O) 22: Engels, Naamlijst GS

1: 06513 2: Köln
3: Tadema
4: Hesselus 7: Kollum 8: Frisius 9: 30/05/1612 10: Art 11: 1589 12: AAK IV 243221 13: Margriet van Bootsma 14: Buwo Tadema 15: rechter te Kollum : adelborst onder hopman Eminga 18: priester 19: 1656 mei te Leeuwarden 21: wilde in 1600 op kosten van het Sacramentsleen studeren, maar hiertegen rezen bezwaren van andere belanghebbenden; clericus, is in april 1610 in Collegium Alticollense, stud rethorica 22: Andreae, Kollumerland II 8687, 131; Haarlemsche Bijdragen 1946 142; Gen Jierboekje 1966 87

1: 04292 2: Leiden
3: Tadema
4: Kempo 8: Frisius 9: 29/05/1604 10: Iur 11: 1586 12: AAL 74 13: Tietke van Jeltinga 14: Ofco Tadema 16: Catharina van Scheltinga 17: Doedt x Pibo van Doma 18: 1619-1622 dijkgraaf van de Kollumer dijken rekenmeester van Friesland 19: 1622 21: woont op de Tademastins; een Kempo Tadema tekent in 1562 een rekest van Kollumerland 22: Placaatboek III 580; Andreae, Kollumerland 151, II 77

1: 09468 2: Löwen
3: Tadema (Bernardi)
4: Paulus 8: Kollumerland 9: 17/08/1617 10: Theol 11: 1580 12: MULO V 2436 13: Margriete Bootsma 14: Beern Tadema 16: ongehuwd 18: 1617 priester in Friesland 19: 1656 te Leeuwarden 21: 1629 te Leeuwarden gearresteerd en verbannen; bleef in Friesland actief vanuit Idaarderdeel 22: NNBW III 1231-1232

1: 07301 2: Rostock
3: Tagge
4: Hermannus 8: Frisius [orient] 9: 09/11/1482 12: MUR I 230

1: 12445 2: Orleans
3: Takema
4: Mauricius 8: Frisius 9: 01/09/1566 12: RIDDORL 529 20: Lic iur utr

1: 09392 2: Löwen
3: Takema (Tekemal)
4: Mauricius 7: Dokkum 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56985 18: 1575-1580 secretaris van Dokkum 21: = Mecko Takema, vlucht in 1580; in 1583 advocaat te Groningen 22: Obreen, Dokkum; RAG HJK 49; Sannes, Naamlijst

1: 03459 2: Groningen
3: Takens
4: Johannes 7: Beerta 8: Oldambt 9: 11/09/1640 10: Phil 11: 1623 ca 12: AAG 42 13: Dercktjen Jans 14: Taco Tonckens 16: Wye Eltio Diudensdr Elties (1645) Geesje Everardi d.v. ds Everardus Jacobi (1661) Liura Gerlaci, wed ds Daniel Eilshemius (1668) 17: Derckjen; Eltjen Ebo Everardus Catharina 18: 1647-1676 predikant te Nieuwolda 1676-1691 predikant te Midwolda 19: 1691 22: Duinkerken I 434-435

1: 03754 2: Groningen
3: Takens
4: Sem 7: Groningen 9: 24/03/1648 10: Phil 11: 18 12: AAG 57

1: 01616 2: Franeker
3: Tallum (Vopconis)
4: Godfridus 7: Winsum 9: 06/06/1594 10: Art, Ling 12: AAF no 287 13: Hack van Rheen 14: Upco (Wopco) Tallum 15: 1577 grietman van Hennaarderadeel : luitenant in Spaanse dienst 16: Rinske Klaessen Aef Tijmensdr van Leeuwarden (1643) 17: zoon, ontvangt toelage voor studie van de staten (1651) 18: 1601-1603 schoolmeester te St Annaparochie 1604-1608 schoolmeester te Wirdum 1611, 1651 schoolmeester te Schalsum 21: kreeg in 1583 een toelage; was in 1633 curator 22: Stamboek I 299; RAF Statenarch G 41 137; RAF klapper AUT Franekeradeel; It Beaken 1969 183; Sannes, Schoolmeesters Leeuwarderadeel, Franekeradeel

1: 01064 2: Franeker
3: Tammen (Themmen)
4: Phoebus 8: Oldambt 9: 22/06/1643 10: Iur 12: AAF no 4073

1: 03447 2: Groningen
3: Tammen (Temmen)
4: Phoebus 8: Oldambt 9: 21/04/1640 10: Phil 11: 1622 12: AAG 41 13: Haycke Doedes 14: Temmo Themmen 15: koopman te Scheemda 16: Mieneke Janssen (1646) Susanna Gier, wed Schinkel (1667) Afke Winsemius 17: Haicko Cornelius Hitzerus, predikant Focco, predikant 18: 1645-1651 redger; 1647 redger te Siddeburen en Hellum 1650 redger te Farmsum; 1650-1652 landdagscomparant voor Farmsum 1652-1679 ambtman van KleiOldambt; 1654, 1670 rechter KleiOldambt 19: 1679 mei 21: bezoekt school te Bremen; zijn broer Cornelius was predikant 22: Gron Volksalmanak 1925 27; Alg Ned Familieblad 2 (1886) 149; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; Duinkerken I 441; RAG HJK 3

1: 04047 2: Helmstadt
3: Tammen (Tamannus)
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 05/06/1612 12: AAHt 222179

1: 03332 2: Groningen
3: Tamminga
4: Ahasverus (= Zwier) 8: Omlandus 9: 09/01/1636 10: Phil 12: AAG 33 13: Cecilia Egersdr Beninga 14: Onno Tamminga 16: Lebusna Boldewijnsdr Sloet, d.v. rentmeester van Vollenhove 17: Onno x Wilhelmina Doekesdr van Hemmema Boldewijn, kapitein der garde Cecilia x Berent Hillebrants Gruys thoe Lellens Theodora x Taco Sigers ter Borch 18: sergeant majoor 1663 luitenant kolonel 22: Stamboek I 163-164; II 103; Ten Raa, de Bas, Leger V 479

1: 05004 2: Basel
3: Tamminga
4: Alardus 7: Groningen 9: 00/00/1555 12: MUB II 9068 13: Hil Claesdr Schaffer 14: Onno Tamminga 16: Susanna Swedersdr van der Eze 17: Onno x Cecilia Egersrdr Beninga Anna x Balthasar Wigboldus van Ewsum Hil x N van IJsselmuiden; Sicke van Dekema 18: gedeputeerde voor de Ommelanden 1589 beheert zijlvesterij van Bellingweer 19: 1589 21: hoofdeling te Winsum en Billinghuizen; spaansgezind; liet in 1566 wegens diefstal een priester onthoofden; in 1577 een van de gevangen Ommelander edelen 22: Stamboek I 163, II 103; Formsma, Borgen 73, 179; RAG HJK 1530; Alting, Diarium 759

1: 04535 2: Leiden
3: Tamminga
4: Alardus 7: Groningen 9: 24/07/1625 10: Iur 11: 24 12: AAL 186

1: 09150 2: Löwen
3: Tamminga
4: Alardus 7: Groningen 9: 00/06/1551 12: MULO IV 432132

1: 03036 2: Groningen
3: Tamminga
4: Alardus 8: Omlandus 9: 22/08/1626 10: Phil 12: AAG 17

1: 02598 2: Groningen
3: Tamminga
4: Alardus 7: Groningen 9: 23/09/1619 10: Phil 12: AAG 8 13: Cecilia Egersdr Beninga 14: Onno Tamminga 16: ongehuwd 18: eerste edelman van de stadhouder van Friesland 1633-1635 redger; 1634, 1637 curator Gron universiteit 1631-1633 landdagscomparant voor Bellingweer; 1635 overrechter te Kloosterburen 21: schoot zichzelf per ongeluk dood 22: Stamboek I 163-164, II 103; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2

1: 03126 2: Groningen
3: Tamminga (Tammenga)
4: Egerus 8: Omlandus 9: 11/01/1630 10: Phil 12: AAG 23 13: Cecilia Egersdr Beninga 14: Onno Tamminga 16: Eylck Eylckesdr Clant van Stedum 17: Onno, kapitein Eylcke, vaandrig 18: 1644 luitenant 1659 kapitein 1667 majoor 22: Stamboek I 163-164; II 103; RAG klapper resol GS; Ten Raa, de Bas, Leger V 479

1: 04691 2: Leiden
3: Tamminga
4: Egerus 8: Omlandus 9: 11/11/1633 10: Ling 11: 23 12: AAL 259

1: 10020 2: Montpellier
3: Tamminga
4: Ennius, Elchio 8: Frisius 9: 29/04/1558 12: MUM 2137 18: 1566-1567, 1569-1571 rector Maartensschool te Groningen 1569-1582 arts te Groningen 19: 1582 14 januari 21: Dr med; graece latineque bene gnarus; het is echter niet duidelijk of hij als arts gepraktiseerd heeft 22: Huisman, Stadsbelang 62, 430; Alting, Diarium 545

1: 04698 2: Leiden
3: Tamminga
4: Onno 8: Frisius 9: 09/05/1634 10: Iur 11: 22 12: AAL 262

1: 03127 2: Groningen
3: Tamminga
4: Onno 8: Omlandus 9: 11/01/1630 10: Phil 12: AAG 23 13: Cecilia Egersdr Beninga 14: Onno Tamminga 15: lid gedep staten 16: Elisabeth Unicodr Rengers (1642) 17: Susanna x Mello Reynts Alberda Cecilia x Daniel den Hertoghe Elisabeth x Evert Joostes Lewe, Egbertus Horenken, Feye Feyes Sickinge 18: 1636-1648 ontvangergeneraal van Stad en Lande 1638 lid gedep staten(l); 1651-1683 landdagslid voor Usquert 1650 voorzitter Aduarderzijlvest; 1651-1652, 1655, 1657 redger 19: 1684 21: 1642 heer van Ludema bij Usquert; in 1658 werd hem levenslang de toegang tot de landsdag ontzegd, een jaar later compareerde hij weer op voorspraak van de stadhouder; bezit in 1672 een vermogen van 200.000 gulden 22: Emmius, Agro; Stamboek I 163-164, II 103; Feith, Ommelander borgen 125; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Formsma, Borgen 437; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3

1: 03210 2: Groningen
3: Tamminga
4: Scotto 8: Omlandus 9: 14/07/1632 10: Phil 12: AAG 26 13: Cecilia Egersdr Beninga 14: Onno Tamminga 16: Catharina Johansdr Sickinge 17: Cecilia x Lamorael van der Noot, baron van Steenhuizen Onno x Bauwina Egbertsdr Rengers van Ten Post 18: 1640, 1657, 1659-1660 redger; 1659-1663 landdagslid voor Bellingeweer schepper van het Winsumerzijlvest 1643-1644 lid gedep staten(l); 1646-1652 hoofdman; 1659-1660 lid Staten Generaal, 1653-1656 luitenant president Hoofdmannenkamer 19: 1663 21: heer van Rottumeroog, jonker en hoofdeling te Ubbega, Marne, Halfambt en Aduard 22: Emmius, Agro; Stamboek I 163-164; II 103; Formsma, Borgen 73; RAG Familiearch Van der Haer 18; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3

1: 06193 2: Köln
3: Tamminga (Tamyngen)
4: Sicco 7: Groningen 8: Trai d 9: 22/05/1508 10: Art 12: AAK II 62444 20: det 12/6 1509; propter rev. domini sui pastoris nihil recepi

1: 03975 2: Helmstadt
3: Tammius
4: Conradus 8: Frisius 9: 08/11/1594 12: AAHt 115245

1: 02376 2: Heidelberg
3: Tammius
4: Fredericus 8: Frisius orient 9: 00/05/1568 12: MUH II 4670

1: 07875 2: Rostock
3: Tammonis (Tham)
4: Aemilius 7: Emden 9: 12/06/1548 12: MUR II 115

1: 02747 2: Wittenberg
3: Tammonis (Tannem)
4: Aemilius 8: Frisius [orient] 9: 14/01/1551 12: AAW 262

1: 10028 2: Frankfurt
3: Tammonis (Tammen)
4: Aemylius 7: Emden 8: Frisius 9: 00/00/1549 12: MUFO I 112 21: Emo Tammen was in 1567-1578 burgemeester te Appingedam en in 1578 gedeputeerde voor de Ommelanden; in 1580 suspect persoon 22: Cleveringa, Rechtsbestel 173; RAG HJK 567; H.O. Feith, ed. Werken van Johan Rengers II (Groningen, 1853) 164; vr. mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 03812 2: Groningen
3: Tammonis
4: Albertus 7: Groningen 9: 24/07/1649 10: Phil 11: 1629 12: AAG 60 18: 1659-1701 predikant te Eppenhuizen 19: 1701 mei 22: Duinkerken 188

1: 06717 2: Greifswald
3: Tammonis (Tamme)
4: Cyriacus 5: clericus Caminenses 9: 00/00/1511 12: MUG 169

1: 02168 2: Utrecht
3: Tammonis (Tammen)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 00/00/1648 11: 1627 juni 12: ASU 19 13: Aleydt Rufelaert 14: Sicco Tammen 15: 1621-1622, 1624-1629 landdagscomparant voor Garrelsweer 16: Elisabeth Noordhorn (1651) Helena Lucasdr van Hulten 17: Beerta x Wichers Wichers, raadsheer Sicco x Helena Hayckens, raadsheer Elisabeth x Henricus Lohman, militair Lummina x Johannes Buttinga, convooimeester te Groningen 18: 1657-1665 rechter te Westerwolde 1665-1679 secretaris te Groningen 1679 hoofdman, 1680 raadsheer te Groningen 19: 1681 mei 22: Jaarboek Geneal 28 232; RAG Comparanten

1: 03620 2: Groningen
3: Tammonis (Tammen)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 13/12/1644 10: Phil 12: AAG 50

1: 00687 2: Franeker
3: Tammonis (Thames)
4: Pompeius 7: Groningen 8: Omlandus 9: 28/05/1630 10: Iur 12: AAF no 2652

1: 04606 2: Leiden
3: Tammonis (Tammens)
4: Pompeius 7: Groningen 9: 25/08/1628 10: Iur 11: 22 12: AAL 212

1: 02981 2: Groningen
3: Tammonis (Tammen)
4: Pompeius 8: Omlandus 9: 07/06/1624 10: Phil 12: AAG 14 16: Lammeken van Eeck (1636) 18: 1632-1636 landdagscomparant voor Loppersum 1633 redger 1637-1641 rekenmeester 21: molesteert in 1629 met Petrus Louwens een schildwacht; vml zoon van Sicco Tammens, 1620, 1628 landdagscomparant voor Loppersum 22: RAG Archieven senaat 97; GAG Regeringsboek, GAG klapper DTB; RAG Comparanten; RAG HJK 2

1: 02612 2: Groningen
3: Tammonis
4: Sicco (Sixtus) 8: Omlandus 9: 05/04/1620 10: Phil 12: AAG 9 13: Hiltien Halsema 14: Tammo Popkes 15: medeschepper waterschap de drie Delfzijlen 16: Aleydt Rufelaert 17: Johannes Titia x Jan Meints Swaentien x Andreas Sibenius 18: 1616-1629 landdagscomparant voor Garrelsweer 19: 1630 21: hoofdeling te Garrelsweer 22: Ned Leeuw 36 (1918) 6768

1: 01347 2: Franeker
3: Tania
4: Foppius 7: Sneek 9: 26/07/1649 10: Phil 12: AAF no 4861 13: Jouwerke Sickes Adama 14: Sicke Foppes Tania 15: boer te Dronrijp, Bozum 16: Geeske Epis Schoot (1654) 17: Sibrandus Epeus Sicco 18: 1653 advocaat Hof 21: Dr; Foppius Tania uit Bozum werd in 1654 burger van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 12; vr med Ype Brouwers; GAL Burgerboek II 131

1:*01617 2: Franeker
3: Tania
4: Harco (Herko), Dodonaeus 6: Alumnus ex Franquera 9: 07/06/1594 10: Phil, Ling 12: AAF no 288 13: Agneta Herckodr van Popma 14: Dodo Piers Tania 15: 1586 landdagslid voor Ferwerderadeel 16: Tetcke Feickesdr 17: Trijntje x Gosuinus Atsma, secretaris van Baarderadeel 18: 1610 notaris te Hallum 1612-1615 procureur fiscaal van Het Bildt 19: 1615 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 122; Sannes, Bildt 476; Placaatboek IV 602, 650; vr med Ype Brouwers

1: 12369 2: Löwen
3: Tania
4: Henricus 7: Hoey (Huyensis) 9: 00/00/1567 12: MULO IV 721163

1: 01348 2: Franeker
3: Tania
4: Sibrandus 7: Sneek 9: 26/07/1649 10: Phil 12: AAF no 4862 16: Antie Ulckesdr 17: Ulricus, chirurgijn te St Annaparochie Broer 18: 1656-1670 predikant te Kubaard en Waaxens 20: schrijft zich ook in 1651 in 21: 1670 juni 22: Romein 293; Col Kalma; GEN 502

1: 01452 2: Franeker
3: Tania (Tannia)
4: Titus, Petri 9: 11/05/1590 10: Art 12: AAF no 104 13: Jadt Taeckedr 14: Pier Foppes Tania 15: boer : 1578 volmacht voor Blija voor opstellen personele impositie 16: Ymck Broers 17: Broer Titus Tania, boer en kerkvoogd te Bozum Geertje x Dr Wiltetus Henrici, predikant 18: 1594 advocaat 19: 1601 a 22: GEN 502; vr med Ype Brouwers; Van der Meer, Boarnen 182

1: 04214 2: Leiden
3: Tania (Tannia)
4: Titus 8: Frisius 9: 28/03/1594 10: Iur 12: AAL 39 20: 1594 21/6 Dr iur (Molhuysen, Bronnen I 466)

1: 00883 2: Franeker
3: Tarquinii
4: Cornelius 7: Franeker 8: Frisius 9: 04/06/1638 10: Phil, Med 12: AAF no 3460

1: 01783 2: Franeker
3: Tarquinii
4: Jelto 7: Leeuwarden 9: 07/04/1601 10: Iur 12: AAF no 615

1: 01175 2: Franeker
3: Tarquinii
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 17/03/1646 10: Phil 12: AAF no 4432 21: = Johannes Tarquinii Swaga? 22: Ned Leeuw 1961 455

1: 12318 2: Groningen
3: Tarquinii (Theodardi alias Tarquinius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 21/06/1651 10: Phil, Iur 11: 1632 12: AAG 64

1: 01286 2: Franeker
3: Tarquinii (Sierk)
4: Petrus 7: Franeker 8: Frisius 9: 29/04/1648 10: Phil 12: AAF no 4693

1: 10823 2: Franeker
3: Tarquinii (Terquinii)
4: Regnerus 5: claviger 7: Leeuwarden 9: 16/03/1633 12: AAF no 2927 17: Sara Jantje Hiltje Tjerk 18: 1637-1654 predikant te Oosterzee en Echten 19: 1654 sept 21: = R.T. Lanio 22: Romein 641; Col Kalma

1: 01841 2: Franeker
3: Tarquinii
4: Serapius 7: Leeuwarden 9: 15/05/1602 10: Iur cand 12: AAF no 703

1: 07185 2: Rostock
3: Tatinge (Pagima)
4: Volkerus 7: Bolsward 9: 20/06/1474 12: MUR I 187

1: 07204 2: Rostock
3: Tatinge
4: Volkerus 7: Bolsward 9: 07/10/1475 12: MUR I 193

1: 09003 2: Löwen
3: Tavianus
4: Johannes 8: Frisius 9: 29/08/1547 12: MULO IV 350330

1: 00535 2: Franeker
3: Tebbingius
4: Petrus 7: Cornjum 8: Frisius 9: 10/11/1625 10: Theol, Ling 11: 1604 12: AAF no 2269 13: Grietie Pietersdr 14: Arnoldus Tebbing(ius), afk uit Westfalen 15: 1602 predikant te Cornjum, 1610 te Harlingen 16: Jantien Hilarii, zuster van ds Johannes Hilarius 17: Pietie x Levinus Roelants, chirurgijn te Anjum 18: 1633-1634 predikant te Gaast en Ferwolde 19: 1634 sept te Gaast 21: 1602 lid synode te Leeuwarden 22: Romein 78, 303-304; Col Kalma

1: 00267 2: Franeker
3: Tectander
4: Sachaeus 9: 03/07/1615 10: Phil, Med 12: AAF no 1551 20: geen Fries

1: 09262 2: Löwen
3: Teethlum (Tetlon)
4: Duco 7: Leeuwarden 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56989 13: Tjerck Hettedr 14: Petrus Tjalling Teetlum 16: Sjouck Aysma te Emden (1580) 17: Tjerck Gerardus ? Petrus ? 18: 1564 advocaat te Leeuwarden 1584-1585 lid gedep staten (S); 1587 pensionaris van Franeker 1590 procureur generaal 21: Dr; Mr Doco Teethlum werd in 1582 burger van Franeker, in 1584 van Sneek 22: RAF Hof van Fr C f 302v, FG 970; Vrije Fries 17 1890 232; Zwart, Cleuting 184; Telting, Register 242; GA Franeker 27 Burgerboek; GA Sneek 73 Burgerboek; Engels, Naamlijst GS

1: 06619 2: Marburg/Lahn
3: Teethlum (Thettlum)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/07/1568 12: CSM II 84

1: 02491 2: Heidelberg
3: Teethlum
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 30/05/1567 11: 1547 ca 12: MUH II 43,43 13: Cunera Gerrits 14: Hector Teethlum of Pieter Tjallings 16: Ansck Jacobs 18: 1579, 1587 advocaat Hof 19: 1594 a 21: Dr, broer van Petrus 22: RAF Familiearch Schwartzenberg 433, FG 970; vr med Ype Brouwers; Koopmans, Notariaat 147, 149

1: 02273 2: Heidelberg
3: Teethlum (Teetlum)
4: Petrus 8: Frisius 9: 15/04/1568 12: MUH II 46,45 13: Cunera Gerrits 14: Pieter Tjallings Teethlum 15: burgemeester van Sneek 16: Jodoca Seerpsdr van Aytta 17: Leo, 1602 schepen van Leeuwarden Barbara Cunera x Viglius Hectorzn van Aytta 18: 1579 kerkvoogd te Swichum 21: betaalt in 1578 10 cg personele impositie 22: De Wal 55; RAF Familiearch Schwartzenberg 433, FG 970; vr med Ype Brouwers; Van der Meer, Boarnen 174

1: 12274 2: Orleans
3: Teetlum
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/00/1572 12: Ridderikhoff, Orleans 7475 20: immatriculeerde ondanks verbod van 1570 om buitenlandse universiteiten te bezoeken

1: 00790 2: Franeker
3: Teetlum (Tecthum a)
4: Tarquinius 7: Workum 8: Frisius 9: 05/03/1636 12: AAF no 3216 14: Seerp van Teetlum 17: kinderloos 21: vader genoemd in sententie van Hof uit 1653 22: Stamboek II 1415

1: 00223 2: Franeker
3: Tegnejus (Francisci)
4: Tobias 6: alumnus Leovardiensis 7: Leeuwarden 9: 30/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1277 14: Franciscus Tegneius 16: Stijnken Regneri Hachtingius (1618) Kiencke Hermanni Colde (1633) 17: F. Tegneus, 1658-1659 predikant te Barendrecht 18: 1617-1618 predikant te Warns en Scharl 1618-1628 predikant te Sneek 1628-1642 predikant te Leeuwarden; 1642-1663 predikant te Den Haag 19: 1668 april 21: Tobias Tegnei? uit Leeuwarden bezocht in 1614 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 53); in 1663 emeritus 22: Romein 19, 333, 414; NKH 1907 103; Col Kalma

1: 00186 2: Franeker
3: Teionis
4: Focco 7: Kollum 9: 18/05/1610 10: Theol 12: AAF no 1208 16: Idtie Fetses Hommius Tjaerdtke Aettesdr, wed Wilhelmus Johannis Rollema (1633) 17: Tarquinius 18: 1616-1626 predikant te Twijzel en Kooten 1626-1644 predikant te Tjerkwerd en Dedgum 19: 1644 april 20: ex eadem sch. (= Harlingen) 22: Romein 398, 520; RAF Grafschriften Wonseradeel; Col Kalma

1: 01184 2: Franeker
3: Teionis (Teijens)
4: Teyo 7: Beetsterzwaag 8: Frisius 9: 04/05/1646 10: Phil, Iur 12: AAF no 4451 13: Ancke Tincodr van Andringa 14: Saco Teiens 15: secretaris van Opsterland 18: 1650-1654 secretaris van Opsterland 1654 landdagslid 19: 166. 22: RAF Grafschriften Opsterland; Placaatboek V 567; Sannes, Naamlijst 277

1: 02432 2: Heidelberg
3: Teloconius
4: Wilbertus (Wolbertus) 6: Gratis 7: Groningen 9: 30/10/1566 12: MUH II 41,97

1: 03953 2: Helmstadt
3: Teltonis
4: Joannes 8: Frisius orient 9: 08/03/1591 12: AAHt 8794

1: 04814 2: Leiden
3: Tempel
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 04/04/1642 10: Med 11: 19 12: AAL 330 20: Abraham van den Tempel, celebris pictor uit Leeuwarden schreef zich in 1653 te Leiden in (math): AAL 425 21: Tiberius Templar was in 1647 landdagslid voor de steden 22: Placaatboek V 503

1: 07464 2: Rostock
3: Tenniga
4: Hermannus, Wilkonis 8: Frisius 9: 00/08/1615 12: MUR III 18 21: Gadie Thenge was tot 1614 grietman van Langewold en de Ruygewaard; een Tennema was rond 1650 notaris on Oostdongeradeel 22: RAF Statenarch G 4

1: 08785 2: Löwen
3: Tepens (Teponis)
4: Bernardus 7: Loppersum (Lippersom) 8: Frisius 9: 00/05/1552 12: MULO IV 45152 21: heer Tepo Tydinck is in 1552 vicaris (1558 sacrista) te Loppersum; Bernardus Loppersum is in 1585 arts in Oostfriesland; = Dr Bernardus Tydingius, 1591-1595 stadsarts te Groningen? 22: Gron Volksalmanak 1934 85; Bijdragen ... Groningen X 193; Eppens, Kroniek II 70

1: 03398 2: Groningen
3: Tepens
4: Wilhelmus (Guilhelmus) 7: Groningen 9: 26/02/1638 12: AAG 37

1: 01173 2: Franeker
3: Tepens
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 13/03/1646 10: Iur 12: AAF no 4430 21: voert in 1647 een proces tegen Abrahamus Vollenhoof 22: Nienes, Archieven universiteit p 87

1: 01132 2: Franeker
3: Terentius
4: Johannes, Gerardi 7: Tirns 8: Frisius 9: 14/04/1645 10: Ling, Phil 11: 1628 12: AAF no 4309 13: Ludje Jans 14: Gerardus Alberti 15: predikant 16: Jetske Oudgers (1651) Eske Oosterzee (1660) 18: 1651 professor oosterse talen te Franeker 1669 inspector bursae 19: 1677 sept 20: 1657 20/2 Dr hon causa (Galama, Wijsgerig onderwijs 197) 21: bezoekt school te Leeuwarden, bevriend met Manassah ben Israel; schreef De excellentio... linguae Hebreae (1651), Gymnasium Chaldaicum (1664); liet weduwe in armoedige omstandigheden achter 22: Boeles, Hoogeschool II 212-214; NNBW X 1016-1017

1: 02117 2: Tubingen
3: Terhorne
4: Johannes 7: Balk (Kalk) 9: 11/07/1496 12: Mat Tub 37, 32

1: 03535 2: Groningen
3: Terinckvelt (Harckens)
4: Hercules 7: Groningen 9: 13/08/1642 12: AAG 46 16: Hilletien d.v. ds Bolardus Stechman 18: 1649-1660 predikant te Noorddijk 19: 1660 nov 22: Duinkerken I 440

1: 07839 2: Rostock
3: Termunten (Thormunt)
4: Wilhelmus 7: Appingedam (prope) 9: 12/07/1524 12: MUR II 86

1: 12186 2: Köln
3: Terschelling
4: Folkerus 7: Lies 9: 00/00/1425 10: Iur utr 12: Wumkes, Abtenlevens 60 18: pastoor en deken te Hoorn (Tersch.) 1430-1439, 1450-1468 abt van Lidlum 19: 1468 20: was reeds Dr iur 21: poogt hervormingen in klooster door te voeren 22: Wumkes, Borne 6569

1: 12187 2: Erfurt
3: Terschelling
4: Folkerus 7: Lies 9: 00/00/1420 10: Iur utr 12: Wumkes, Abtenlevens 60 20: Dr iur utr

1: 11946 2: Oxford
3: Terschelling van
4: Tjaard 9: 00/00/1370 11: 1350 ca 18: pastoor en deken te Winsum 1386-1422 abt van Lidlum 19: 1422 21: lic iur utr 22: Wumkes, Abtenlevens 57; Wumkes, Borne 63

1: 01765 2: Franeker
3: Terwisga (Wisghaa ter)
4: Eyso 9: 21/04/1600 10: Iur 12: AAF no 573 13: Jelcke Stienthiema 14: Johannes Terwisga 15: grietman van Ooststellingwerf 16: Harmentje Stevens 17: Johannes Eyses Marcus Eyses Syrck x Bodt van Solckama Hylck x Meyne Lyckles; Griet x Pier Lyckles 18: 1610-1623 substituut grietman van Ooststellingwerf 1623 grietman van Ooststellingwerf 19: 1623 nov 22: Sminia, Naamlijst 392-393; Mulder, Terwisga 14

1: 08997 2: Löwen
3: Terwisga (Terwichs)
4: Johannes 8: Frisius 9: 09/07/1565 12: MULO IV 693129 14: Eyso Terwisga 17: Eyso 18: 1581-1609 grietman van Ooststellingwerf 1591 volmacht Landsdag 1607 lid gedep staten (Z) 19: 1609 maart 21: krijgt in 1599 van gedep staten opdracht de geestelijke goederen van zijn grietenij aan meestbiedende te verhuren om de predikant te bekostingen 22: Sminia, Naamlijst 392-393; Engels, Naamlijst GS

1: 00486 2: Franeker
3: Terwisga (Stellingwerf)
4: Marcus 7: Sneek 9: 11/01/1624 10: Polit, Iur 12: AAF no 2084 14: Eyso Terwisga 15: grietman van Ooststellingwerf 18: 1632 klerk 1633-1637 (substituut) secretaris van Weststellingwerf 19: 1637 22: Van Sluis; Sannes, Naamlijst 285

1: 07707 2: Rostock
3: Tetardi (Theotardi)
4: Adolphus 7: Franeker 9: 02/06/1520 12: MUR II 77 21: = Adolphus Tjallingsz Meylema geb ca 1497; 1543, 1547 kerkvoogd te Pietersbierum? 22: Beneficiaalb 326; RAF Familiearch Schwartzenberg 1199

1: 08730 2: Löwen
3: Tetardi
4: Albertus 7: Franeker 8: Trai d 9: 27/09/1532 12: MULO IV 8110

1: 09266 2: Löwen
3: Tetardi (Theotardi, Thicotardus)
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 16/04/1568 10: Iur 12: MULO IV 73734

1: 10274 2: Franeker
3: Tetardi (Tettardi)
4: Feio (Feius) 9: 28/05/1594 10: Art, Ling 12: AAF no 282 18: secretaris van Schoterland? 19: 1602 juli 22: RAF Grafschriften Schoterland

1: 08269 2: Löwen
3: Tetardi
4: Gerardus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 06/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 13959 18: 1511 prebendaris te Bolsward 21: Mr; heer Gerrit Tyaerd wordt in 1505 als begunstigde in een testament genoemd 22: RAF, Inv kleine kloosterarchieven 18, 8; RAF Pb Hs 115

1: 08315 2: Löwen
3: Tetardi
4: Godfridus 6: dives 7: Franeker 8: Trai d 9: 31/08/1506 12: MULO III 321275 21: Godefridus van Franeker werd op 8 april 1508 tot priester gewijd; Mr Govert was in 1508 pastoor (persona) van Jeslum en in 1510 persona en deken te Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1955 81; Singels, Archief Leeuwarden 86; Sipma OO IV 183

1: 05542 2: Köln
3: Tetardi (Detardi)
4: Hermannus 7: Franeker 8: Frisius 9: 04/11/1550 10: Iur 12: AAK II 1045143

1: 08261 2: Löwen
3: Tetardi
4: Hieronymus (Jheronimus) 7: Bolsward 9: 02/11/1519 12: MULO III 61853

1: 02734 2: Wittenberg
3: Tetardi
4: Julius 7: Bolsward 8: Frisius 9: 22/06/1546 12: AAW 234

1: 08573 2: Löwen
3: Tetardi (Leeuwarden, Lewardia de)
4: Laurentius 8: Trai d 9: 06/11/1494 12: MULO III 11458 18: 1505, 1525 priester in Ternaard? 21: of mag Laurentius Teterdis, werd in 1510 tot priester gewijd; = mr Lolcke, in 1540 meier van Mariengaarde te Finkum? 22: RAF FG 935; Gen Jierboekje 1955 80; Mol, Aenbrengh 202

1: 07075 2: Rostock
3: Tetardi (Detardi)
4: Meinardus 7: Bolsward 9: 17/10/1462 12: MUR I 134

1: 07052 2: Rostock
3: Tetardi (Titardi)
4: Meinardus 7: Harlingen 9: 20/06/1457 12: MUR I 113

1: 07831 2: Rostock
3: Tetardi (Theotardi, Theterdi)
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 9: 26/06/1523 12: MUR II 84

1: 00101 2: Franeker
3: Tetardi (Tetardus)
4: Suffridus 9: 15/05/1606 10: Iur 12: AAF no 919

1: 01727 2: Franeker
3: Tetardi
4: Suffridus 9: 06/05/1598 10: Theol 12: AAF no 497 14: Tjaard Sjoerds 18: 1600-1619p schoolmeester te Dokkum 21: kreeg in 1596 toelage van 15 gl; tevens uurwerkhersteller 22: Sannes, Schoolmeesters Dokkum; RAF Statenarchief Gf 50 nr @

1: 08248 2: Löwen
3: Tetardi
4: Taco (Tako) 7: Arum 8: Frisius 9: 25/08/1503 12: MULO III 259157 18: priester 21: Tacho Teterdi de Aldrum werd op 6 juni 1506 tot priester gewijd; = Taco van Walta, prebendaris te Bozum, gest 1544 of Taco Jongema, 1511 pastoor te Tzummarum? 22: Brom, Naamlijst priesters 402; Oldenhof, Bràge 75; Tjessinga, Aanbreng II 30

1: 08491 2: Löwen
3: Tetardi (Titardi)
4: Thadeus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 27/06/1513 12: MULO III 467107 18: 1543 geestelijke te Harlingen (heer Taede) 22: Beneficiaalb 265

1: 09925 2: Orleans
3: Tettema
4: Dominicus 7: Elahuizen 8: Trai d 9: 00/02/1505 11: 1485 ca 12: RIORL 254431 13: Bauck Douwesd Harinxma thoe Heeg 14: Johannes Tietema 16: ongehuwd 18: 1527 raadsheer Reichskammergericht; adviseur van o.a. de koningen van Hongarije en Bohemen 1527 raadsheer Hof 19: 1528 okt 20: 1507 3/4 lic leg 21: testeert op 11 oktober 1528, sticht leen 22: De Ridder, Procurateurs 254; Placaatboek II 548-550; De Boer, Douwe Tietema; ARA Brussel, Correspondance de Frize 1911-1527

1: 01814 2: Franeker
3: Tettema
4: Epius 8: Groningensis territorii 9: 24/09/1601 10: Iur 12: AAF no 670 16: Elisabeth Marhuijsen 17: Petrus Folkerus, burgervaandrig te Groningen 19: 1614 a 21: disp 1602 De servitutibus personalibus; zijn goederen werden in 1614 gerechtelijk verkocht 22: RAG HJK 791; Ned Leeuw 1985 436

1: 09368 2: Löwen
3: Tettema (Tetema)
4: Johannes, Edzardi 6: pauper 7: Staveren 9: 29/08/1532 12: MULO IV 77197 13: Trijn Haycodr van Idsarda 14: Ids van Tettema 18: 1556 advocaat Hof 1557 volmacht voor Sloten 19: jong(?) 21: Iur lic; neef van Dominicus 22: Stamboek I 373, II 262; Zwart, Cleuting 97, 102; De Boer, Douwe Tietemaleen 12

1: 11242 2: Köln
3: Tettema (Thetama)
4: Johannes 8: Frisius 9: 07/06/1538 10: Iur 12: AAK II 951108 20: vgl Vibrandi, Gerardus die onder nummer 107 immatr. 21: stud 1532 te Leuven

1: 09369 2: Löwen
3: Tettema (Tetema)
4: Meinardus, Edzardi 6: pauper 7: Staveren 9: 29/08/1532 12: MULO IV 77196 13: Trijn Haycodr van Idsarda 14: Ids van Tettema 16: Rensck Idsd van Hannema van Bakhuizen 17: Tieth x Broer Tjallinghs van Liauckama Bauck x Watze Arents ten Berge Luts x Hans Holles, Tjerck Annes van Solckama Idtscke x Wybe Reyns van Balk 22: Stamboek I 373, II 262

1: 02941 2: Groningen
3: Tettema
4: Petrus 7: Groningen 9: 18/11/1622 10: Phil 12: AAG 12 13: Elisabeth Maarhuizen 14: Epius Tettema 16: Elisabeth Willems 18: 1631 okt advocaat te Groningen; 1638-1644 secretaris van het gericht te Selwerd, 1640,1641,1643 lid gezworen gemeente 1644-1654 stadssecretaris van Groningen 1655-1656, 1658-1659 raadsheer, 1660 lid gedep staten en 1659 lid admiraliteit van Harlingen; 1656, 1659 scholarch Latijnse school 19: 1660 okt 21: maakt na studie reis naar Engeland 22: Bijdragen...Groningen VIII 8485; GAG R A IIIa 30, Klapper ambten; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 12202 2: Bourges
3: Tettema
4: Petrus 7: Uithuizen 9: 00/00/1631 12: Bijdragen ... Groningen VIII 84 20: 1631 10/5 Dr iur

1: 09744 2: Erfurt
3: Textoris
4: Georgius 7: Groningen 9: 00/00/1516 12: MUER II 29516

1: 09746 2: Erfurt
3: Textoris
4: Johannes 5: famulus mag Joh. Groningenses 7: Groningen 9: 00/00/1528 12: MUER II 33431

1: 04636 2: Leiden
3: Teylingen van
4: Janus 7: Emden 9: 15/05/1631 10: Math 11: 34 12: AAL 235

1: 10616 2: Prag
3: Thammo
4: Ulricus 9: 00/00/1376 12: OSTFR 188 21: een Ulricus was in 1419 priester van Nes en reservezoensman tussen de Schieringers en Vetkopers 22: Placaatboek I 407

1: 09185 2: Löwen
3: Thedema (Tudens)
4: Hermannus, Gerardi 7: Groningen 9: 00/05/1535 12: MULO IV 12140

1: 09210 2: Löwen
3: Thedema (Tidema)
4: Johannes, Johannis 7: Groningen 9: 00/05/1535 10: Iur 12: MULO IV 12246 18: 1565-1566, 1577-1590 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1563-1591 herhaaldelijk hoofdman 19: 1592 jan 21: wordt in 1567 "tenu pour bon catholicque"; heeft ca 1593 een vermogen van 10.000 gulden 22: Emmius, Agro; AAU 67 (1948) 211; Gron Volksalmanak 1912 219; Bijdragen...Groningen III 29

1: 08433 2: Löwen
3: Thenie
4: Johannes 6: dives 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/08/1486 12: MULO III 19185

1: 08182 2: Löwen
3: Theobaldi
4: Theodoricus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/11/1461 10: Art 12: MULO II 9265

1:*11216 2: Köln
3: Theobaldi (Leuwardia de)
4: Theodorus 8: Trai d 9: 16/08/1464 10: Iur can 12: AAK I 71517

1: 00445 2: Franeker
3: Theodori
4: Abelus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/04/1626 10: Log, Lit 12: AAF no 2288 1650 bouwmeester van Leeuwarden 19: 1650 juli 22: GAL Klapper magistraat; Gen Jierboekje 1966 85

1: 03927 2: Helmstadt
3: Theodori
4: Burchardus 7: Jever 9: 06/05/1588 12: AAHt 69111

1: 09978 2: Wittenberg
3: Theodori
4: Burchardus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/05/1588 12: MUW II 356

1: 08048 2: Löwen
3: Theodori (Theoderici fil.)
4: Dodo 7: Bolsward 9: 20/06/1467 10: Art 12: MULO II 188122

1: 03794 2: Groningen
3: Theodori
4: Enno 8: Frisius orient 9: 12/02/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 02593 2: Groningen
3: Theodori
4: Gilbo 8: Frisius 9: 03/05/1619 10: Theol 12: AAG 8 20: venit Hardervico cum testimonio

1: 01270 2: Franeker
3: Theodori
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 10/02/1648 10: Phil 12: AAF no 4667 21: vml Dr iur Henricus Theodori Steindam, afk uit Hallum, advocaat x Geeske Gerritsdr Duijff, zoon : Gerardus, predikant 22: Col Kalma; GAL Burgerboek II 123

1: 00178 2: Franeker
3: Theodori
4: Hillebrandus 7: Harlingen 9: 08/05/1610 10: Phil, Iur 11: 1592 12: AAF no 1197 14: Dirck Hillebrands 15: 1595-1615 herh burgemeester van Harlingen 16: Rinck Lieuwes Herema? Dieuwer Tjaerds 17: Theodoricus Jacobus, burgemeester van Harlingen Grietje x Johannes Beyma Aeltie x ds Johannes Wijngaerdt; Tetje x Cornelius Wijngaerdt 18: 1623-1634 burgemeester van Harlingen, 1641-1651 vroedsman 1641 secretaris boelgoederen te Harlingen 1639 landdagslid namens Harlingen 19: 1651 20: sch. Harlingensis 22: Gen Jierboekje 1990 5758; RAF Grafschriften Harlingen; RAF Statenarchief Mindergetal 1358

1: 03342 2: Groningen
3: Theodori
4: Jacobus 7: Emden 9: 15/04/1636 10: Theol 12: AAG 34

1:*03027 2: Groningen
3: Theodori
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 28/01/1626 10: Phil 12: AAG 16 21: vml Rudolf Dirks de Sighers, luitenantgeneraal 22: Stamboek II 30

1: 07325 2: Rostock
3: Theodori (Theoderici)
4: Jelmerus 7: Bolsward 9: 12/06/1484 12: MUR I 238

1: 03682 2: Groningen
3: Theodori
4: Johannes 8: Omlandus 9: 04/09/1646 10: Phil 12: AAG 54 18: 1653-1657 predikant te Hellum 19: 1657 mei 22: Duinkerken 190

1: 09004 2: Löwen
3: Theodori (Theodorus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 32391 21: Mr Johannes Dircx koopt huizen te Harlingen; = Mr Johannes Oerdt?; Mr Jan Dircxz is in 1578 lid van stadsbestuur van Sloten 22: RAF Rentmeestersrek 1557/1558 17, 1573/1574 15; It Beaken 1969 161; Van der Meer, Boarnen 291

1: 01251 2: Franeker
3: Theodori
4: Johannes 5: S(notaris?) v Kollum 7: Kollum 9: 01/09/1647 10: Geom cand 12: AAF no 4630 17: Cnier 18: 1647 landmeter 1645-1648 notaris te Hallum 1664 notaris te Driesum 22: RAF Hof van Fr MMM f 51v, 114v; RAF Naamlijst notarissen

1: 07131 2: Rostock
3: Theodori (Theoderici)
4: Lubbertus 7: Bolsward 9: 07/07/1469 12: MUR I 161

1: 07189 2: Rostock
3: Theodori (Theoderici)
4: Nicolaus 7: Bolsward 9: 20/03/1475 12: MUR I 189

1: 01098 2: Franeker
3: Theodori
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 24/05/1644 10: Phil 12: AAF no 4207 18: 1652 beroepen te Jellum en Beerns 1650-1652 praeceptor latijnse school te Franeker 19: 1652 21: beroep werd niet geapprobeerd, omdat kandidaat schriftelijk toegezegd had met 100 gld traktement uit het dorp Jellum tevreden te zijn 22: Romein 177; It Beaken 1949 228

1: 01621 2: Franeker
3: Theodori
4: Nicolaus 7: Oosterend (Euroteles) 9: 12/08/1594 10: Phil, Ling 12: AAF no 293 14: Theodorus Eurotheles 15: 157. rector te Bolsward 18: 1600 conrector te Bolsward (Laes Doytties) 21: Een Nicolaus Theodori was notaris publicus en schrijver van een infanteriecompagnie; hij werd op 10 oktober ? begraven te Leeuwarden 22: Col Kalma; RAF Naamlijst notarissen; Sannes, Schoolmeesters Bolsward

1: 00643 2: Franeker
3: Theodori
4: Petrus 7: Sneek 8: Frisius 9: 13/11/1628 10: Phil, Ling 12: AAF no 2515 13: Doetje Johannis 14: Theodorus Petri 15: predikant 16: Antie Sibbes Aggema 18: 1637-1650 predikant te Nieuwland 19: 1650 juli 21: in 1641 geschorst wegens dronkenschap en omgang met dienstbode Antie Pieters, die hij trouwde 22: Romein 386; Col Kalma

1: 04198 2: Leiden
3: Theodori
4: Petrus 7: Workum 9: 06/12/1591 10: Iur 12: AAL 31 13: Seger Hobbedr 16: Sas Claesedr 17: dochter x burgemeester van Hindeloopen Dirck, secretaris van Hindeloopen 18: 1596-1622 secretaris van Hindeloopen 1626, 1627 burgemeester van Hindeloopen 21: 1585 beneficiant van het St Jansleen 22: Sannes, Naamlijst 327; Bolt, St Geertruidsleen 18, 66

1: 00148 2: Franeker
3: Theodori
4: Theodorus 7: Franeker 9: 03/02/1608 12: AAF no 1030 21: uit Berlikum; bezocht in 1606 school te Franeker en kreeg pensie van 42 pond 22: Van der Meer, Boarnen 111

1: 10821 2: Franeker
3: Theodori
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 17/08/1612 10: Lit, Theol 12: AAF no 1363 18: 1619 conrector en Duytsch schoolmeester te Joure? 21: Theodorus Theodori Banting uit Leeuwarden werd in 1636 burger van Sneek 22: Folk en Tsjerke I 192; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 00323 2: Franeker
3: Theodori
4: Theodorus 8: Frisius 9: 23/05/1617 10: Iur 12: AAF no 1666

1: 01986 2: Franeker
3: Theodori
4: Theodorus 7: Sneek 9: 22/10/1606 10: Theol 12: AAF no 952 16: Auck Fongersdr 17: Theodorus, ds te Vierhuizen 18: 1613-1618 predikant te Boornbergum en Kortehemmen 1618-1626 predikant te Diever, geschorst 1627-1652 predikant te Anlo 19: 1652 ca 20: stipendiarius Snecani orphanot(r)ophii 22: Romein 148; Duinkerken 177; Romein, Drenthe 26; Col Kalma

1: 01056 2: Franeker
3: Theodori
4: Wibrandus 7: Sneek 9: 08/05/1643 10: Phil 12: AAF no 4056 16: Trijntien Popckesdr 18: 1651 notaris te Workum 22: RAF Nedergerecht Rauwerderhem, Recesboek 10 f 149-150v

1: 08346 2: Löwen
3: Theodorici (Theodrici)
4: Alardus 7: Groningen 9: 28/04/1520 12: MULO III 62731

1: 05743 2: Köln
3: Theodorici
4: Albertus 7: Groningen 9: 30/06/1440 10: Art 12: AAK I 42611 20: = Albertus Midwolde (Medenwolt) 1441 7/7 det

1: 11883 2: Köln
3: Theodorici (Derici)
4: Albertus 6: dominus 7: Groningen 9: 10/11/1517 10: Iur 12: AAK II 793105 20: bac Rostock (=vml Albertus Munnickhuis) 21: 1526 paupertatis getuige van Cornelius Groningen (AAK II 88520)

1: 07191 2: Rostock
3: Theodorici
4: Albertus 7: Emden 9: 29/04/1475 12: MUR I 191

1: 00037 2: Franeker
3: Theodorici
4: Aulus 7: Franeker 9: 11/01/1604 10: Med 12: AAF no 798

1: 03466 2: Groningen
3: Theodorici
4: Focco 7: Groningen 9: 12/10/1640 10: Phil 11: 18 12: AAG 42 16: Aefjen Winsemius (1654) 18: 1651-1669 predikant te Winschoten 19: 1669 nov 22: Duinkerken I 444

1: 11354 2: Rostock
3: Theodorici
4: Folkerus 7: Staveren 9: 18/06/1510 12: MUR II 43 18: 1516, 1525 prebendaris te Harich 22: RAF Hof van Fr CC; RAF FG 910

1: 07031 2: Rostock
3: Theodorici
4: Fredericus 8: Stellingwerf 9: 17/04/1452 12: MUR I 94

1: 07354 2: Rostock
3: Theodorici
4: Fredericus 7: Aurich 9: 23/10/1489 12: MUR I 252

1: 11351 2: Rostock
3: Theodorici
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 20/05/1510 12: MUR II 43 21: = Gerrit Dircks, 1543, 1557 pastoor te Oosterend; Gerardus Theodorici uit Warga werd op 14 maart 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83; Pb Hs 1466; Beneficiaalb 399

1: 12286 2: Löwen
3: Theodorici (Theodrici)
4: Gilbrandus (Hilbrandus) 8: Groningen, Osn d 9: 28/08/1486 12: MULO

1: 01892 2: Franeker
3: Theodorici
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 04/07/1603 10: Iur 12: AAF no 780

1: 02604 2: Groningen
3: Theodorici
4: Henricus 7: Groningen 9: 04/11/1619 10: Phil 11: 1598 12: AAG 8 16: Hillechien Jans (1636) 17: Johannes Henrici Burema x Johanna Ridders (1676) Trijnthe x ds Johannes Grossius (1657) 18: 1630-1653 predikant te Westeremden 1653-1675 predikant te Loppersum 19: 1675 juni 21: zijn nageslacht nam de naam Burema aan 22: Duinkerken I 444; GAG, Jacob en Anna gasthuis 83, 85, 86

1: 06774 2: Greifswald
3: Theodorici
4: Hermannus 7: Sneek 8: Trai d 9: 09/07/1498 12: MUG 138 13: Mein 14: Dirck Pouwels 15: schipper 18: 1510, 1511 priester (te Sneek?) 22: Oosterhout, Recesboeken 266, 285-186

1: 05632 2: Köln
3: Theodorici
4: Hermannus 7: Schilling 8: Frisius 9: 00/00/1449 12: AAK I 52130 20: 1451 6/7 det, pauper 21: = Hermannus Bolsward, stud 1451 te Leuven?

1: 08094 2: Löwen
3: Theodorici (Theoderici)
4: Hermannus 7: Heeg 8: Frisius 9: 25/06/1479 12: MULO II 39692 21: = Herman, ca 1507 pastoor te Heeg? 22: Dresden Staatl Hauptarchiv 8184 I f 123-126

1: 08413 2: Löwen
3: Theodorici (Theodrici)
4: Hieronymus (Jheronimus) 6: dives 7: Groningen 9: 31/08/1519 12: MULO III 615351 21: vml Hieronymus Frederici, studeerde in 1521 te Leuven 22: Mellink, Voorgeschiedenis 146

1: 08384 2: Löwen
3: Theodorici (Theodrici)
4: Hilbrandus (Gilbrandus) 7: Groningen 8: Osn d 9: 28/08/1526 12: MULO III 756188

1: 08541 2: Löwen
3: Theodorici (Thedrici)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1527 12: MULO III 77643

1: 08542 2: Löwen
3: Theodorici
4: Jacobus 7: Boksum 9: 15/05/1527 12: MULO III 77645

1: 06386 2: Köln
3: Theodorici (Thearicy)
4: Jacobus 7: Staveren 9: 21/08/1486 10: Art 12: AAK II 19818

1: 11791 2: Köln
3: Theodorici
4: Johannes 7: Heeg? (Hagis) 8: Trai d 9: 11/05/1480 10: Art 12: AAK II 8092 20: 1481 19/11 det

1: 06099 2: Köln
3: Theodorici
4: Johannes 7: Groningen 9: 07/06/1504 10: Iur 12: AAK II 562114 20: bac decr 11/2 1505

1: 07313 2: Rostock
3: Theodorici (Theoderici)
4: Johannes 7: Sloten 9: 28/07/1483 12: MUR I 233

1: 09374 2: Löwen
3: Theodorici
4: Leo 7: Harlingen 9: 00/08/1550 12: MULO IV 40947 16: Geertcke Ottodr Bauckes, d.v. burgemeester van Franeker (1560 ca) 17: Theodorus Livius Scheltinga 18: 1565-1567 burgemeester van Franeker 1567 armenvoogd 19: 1591 a 22: Stamboek I 320; Wijnaendts van Resandt, Scheltinga 20

1: 07422 2: Rostock
3: Theodorici
4: Ludolphus 7: Emden 9: 28/04/1497 12: MUR I 285

1: 11879 2: Köln
3: Theodorici
4: Marcus 6: dominus 7: Sloten (Slatis) 9: 00/05/1514 10: Iur 12: AAK II 72679 18: 1515-1525p pastoor te Oudemirdum 21: Marcus Theodorici van Sloten werd op 28 maart 1506 tot priester gewijd;= vml heer Merck, 1543 pastoor te Koudum; dominus Marcus was in 1550/1551 pastoor te Oudemirdum 22: Brom, Naamlijst 398; Beneficiaalb 448; Heeringa, Rekeningen II 169; RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 07758 2: Rostock
3: Theodorici
4: Martinus 7: Sloten 9: 23/07/1503 12: MUR II 15

1: 00215 2: Franeker
3: Theodorici
4: Matthias 7: Emden 9: 12/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1267 16: Ints Ygedr 18: 1614-1641 predikant te Jutrijp 19: 1641 maart 21: in 1640 medeeigenaar plaats nr 34 te Broek 22: Romein 369; Col Kalma

1: 09465 2: Löwen
3: Theodorici
4: Meinardus 7: Sneek 9: 23/07/1618 10: Theol 11: minor 12: MULO V 3551

1: 11551 2: Löwen
3: Theodorici de Lovanio
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 28/08/1538 12: MULO IV 180257

1: 07632 2: Rostock
3: Theodorici (Theoderici)
4: Petrus 7: Sneek 9: 30/08/1513 12: MUR II 53 21: Petrus Theodrici van Sneek werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 08578 2: Löwen
3: Theodorici (Theodrici)
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1513 12: MULO III 472260 18: 1525 prebendaris te Deersum 1543 pastoor te Deersum 21: Petrus Theodrici van Dronrijp werd op 8 maart 1516 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82; RAF FG 910; Beneficiaalb 132

1: 02069 2: Franeker
3: Theodorici
4: Petrus 7: Sneek 9: 11/01/1610 10: Iur 12: AAF no 1120 18: 1618 notaris dijkssecretaris van Hemelumer Oldephert 21: = Pier Dirks, 1625-1628 lid gedep staten voor de steden? 22: RAF Naamlijst notarissen; Sannes Naamlijst 327; Kalma, Toezicht 411

1: 06395 2: Köln
3: Theodorici (Staveren, Staurie)
4: Petrus 8: Trai d 9: 00/06/1485 10: Iur 12: AAK II 173162 20: 1488 30/8 bac decr 21: stud wrs 1483 te Rostock; heer Pibo was in 1493 pastoor te Wijckel 22: Oosterhout, Recesboeken 41

1: 08212 2: Löwen
3: Theodorici (Theodrici)
4: Petrus 7: Sneek 8: Trai d 9: 19/07/1480 12: MULO II 419123

1: 07311 2: Rostock
3: Theodorici
4: Petrus 7: Staveren 9: 02/06/1483 12: MUR I 233 21: stud wrs 1485 iur te Keulen

1: 07998 2: Rostock
3: Theodorici
4: Poppo 7: Jever 9: 00/09/1590 12: MUR II 234

1: 11795 2: Köln
3: Theodorici
4: Simon 7: Heeg? (Hagis) 9: 31/10/1482 10: Art 12: AAK II 12495

1: 07541 2: Rostock
3: Theodorici
4: Thadeus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/06/1644 12: MUR III 136

1: 08592 2: Löwen
3: Theodorici (Theodrici)
4: Theodoricus 6: pauper 7: Leeuwarden 9: 31/08/1505 12: MULO III 298241 21: Theodricus Theodrici werd in 1507 tot priester gewijd; Dirk Dircks was in 1543 kapelaan van Doniahuis te Sneek bij jkv Tiaert Doenga 22: Gen Jierboekje 1955 80; Beneficiaalb 272

1: 12106 2: Löwen
3: Theodorici
4: Theodoricus 9: 11/04/1575 12: Vigliana 116 20: alumnus collegii Viglii, wegens slecht gedrag in nov 1576 verwijderd

1: 07251 2: Rostock
3: Theodorici (Theoderici)
4: Theodoricus 7: Bolsward 9: 15/09/1479 12: MUR I 214

1: 06145 2: Köln
3: Theodorici
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 26/10/1496 10: Art 11: minor 12: AAK II 41157 20: 1498 5/6 adm ad bac

1: 05729 2: Köln
3: Theodorici
4: Theodorus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42143

1: 05330 2: Köln
3: Theodorici
4: Theodorus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 11/06/1555 10: Art 12: AAK II 1090159 18: 1598 landdagslid 21: Theodorus Theodorici was in 1555 en 1561 olderman te Dokkum (Zwart, Cleuting 54) 22: Placaatboek IV 1015; Obreen Dokkum

1: 03991 2: Helmstadt
3: Theodorici
4: Titus 7: Jever 9: 02/11/1597 12: AAHt 133127 18: 1610-1646 predikant te Slochteren 22: Gruoninga 21 (1976) 1

1: 10880 2: Löwen
3: Theodorici
4: Wibrandus 7: Staveren 9: 00/00/1427 12: MULO I 24324 20: 1429 bac art, 1430 6/4 lic art; 1430 dispensatur a continuatione studii in fac art [stud 1437 te Padua] 22: Reusens, Analectes I 398

1: 12028 2: Padua
3: Theodorici
4: Wibrandus 7: Hindeloopen 9: 23/11/1437 10: Med 12: Zonta, Acta graduum patavini 1235 20: Mag art te Leuven [ stud 1427 te Leuven]

1: 08627 2: Löwen
3: Theodorici
4: Wilhelmus 7: Sloten 8: Trai d 9: 15/06/1491 12: MULO III 7359

1: 07114 2: Rostock
3: Theotardi
4: Reynerus 7: Norden 9: 06/05/1468 12: MUR I 156

1: 07163 2: Rostock
3: Thesinck
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 16/05/1472 12: MUR I 176

1: 06564 2: Köln
3: Thesonis (Tesonis)
4: Johannes 7: Groningen 9: 30/10/1601 12: AAK IV 19433

1: 07748 2: Rostock
3: Thewardi
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 13/07/1502 12: MUR II 12

1: 04910 2: Leiden
3: Thijssen (Thyssen)
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 08/06/1648 10: Iur 11: 20 12: AAL 387 16: Geertruid Nienhuis (1653) Johanna Blau wed Hiskias Heinsius (1672) 18: 1653 advocaat Hof 1655-1689 secretaris van Wymbritseradeel; 1670 landdagslid 1675-1679 ontvanger der floreen en der losrente; lid admiraliteit Noorderkwartier 19: 1689 juli 21: Dr; werd in 1658 burger van Sneek, afk uit Jutrijp 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 69; RAF Grafschriften Sneek; Placaatboek V 794; Sannes, Naamlijst 253; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 01260 2: Franeker
3: Thijssen (Tijssen)
4: Johannes 7: Sneek 9: 02/11/1647 10: Phil 12: AAF no 4651

1: 00124 2: Franeker
3: Thijssen (Theodori)
4: Matthaeus 7: Sneek 9: 16/04/1607 10: Theol 12: AAF no 969 14: Dirck Thijssen 15: schepen, burgemeester van Sneek 18: 1625-1641 predikant te Jutrijp en Hommerts deputatus bursarius 19: 1641 maart 21: exbursarius 22: Romein 369; Napjus, Chronyk 93

1: 00755 2: Franeker
3: Thijssen (Tijssens)
4: Sibrandus, Lamberti 7: Sneek 9: 06/05/1635 10: Iur 12: AAF no 3110 14: Lambertus Thijssen 16: Grietie Buma 18: 1639 advocaat Hof 1650-1655 secretaris van Wymbritseradeel 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v; Sannes, Naamlijst 253

1: 00234 2: Franeker
3: Thodonis
4: Olfardus 8: Frisius orient 9: 03/06/1611 10: Iur 12: AAF no 1297

1: 11181 2: Franeker
3: Thomae
4: Balthasar 7: Jouranus 8: Silezie 9: 21/06/1623 10: Iur 12: AAF 2035

1: 03035 2: Groningen
3: Thomae
4: Everardus 7: Appingedam 9: 10/07/1626 10: Phil 11: 15 12: AAG 17

1: 00334 2: Franeker
3: Thomae
4: Fredericus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1617 12: AAF no 1691 21: Een Fredericus Thomae is in 1607 en 1616 schoolmeester te Edens; 1623, 1625 te Marrum 22: Kalma, Classisboek Bolsward 107; Sannes, Schoolmeesters Ferwerderadeel, Hennaarderadeel

1: 06430 2: Köln
3: Thomae (Thome)
4: Gellius 7: Workum 8: Trai d 9: 17/07/1555 10: Art 12: AAK II 1091180

1: 08868 2: Löwen
3: Thomae (Workum, Worcum)
4: Gellius 8: Frisius 9: 00/05/1558 12: MULO IV 56852

1: 09292 2: Löwen
3: Thomae (Thome)
4: Hieronymus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 19/04/1532 12: MULO IV 7228

1: 12201 2: Orleans
3: Thomae
4: Jacobus 7: Sloten 9: 00/00/1480 12: RIORL II 4932* 20: 1480 april bac decr

1: 10881 2: Köln
3: Thomae (Thome)
4: Jacobus 7: Sloten 9: 28/04/1480 10: Iur 12: AAK II 7724 20: stud 14 juni 148i nog iur; bac decr te Orleans (juni 1481?)

1: 09013 2: Löwen
3: Thomae (Thome de)
4: Lambertus 7: Hostrihante 8: Frisius 9: 00/08/1533 12: MULO IV 8971

1: 08292 2: Löwen
3: Thomae (Thome)
4: Nicolaus 7: Koudum (Coldrom) 9: 25/08/1519 12: MULO III 607109 18: 1522-1525 pastoor te Nijhuizum bij Workum 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 07921 2: Rostock
3: Thomae (Thomas)
4: Rudolphus 6: gratis 8: Frisius 9: 22/05/1557 12: MUR II 134 18: 1580 pastoor te Akkerwoude 20: prorsus et mendicans panem 21: wijkt uit in 1580 22: Reitsma, Opkomsten 173

1: 08507 2: Löwen
3: Thomae (Thome)
4: Suffridus 8: Trai d 9: 10/07/1506 12: MULO III 316117

1: 08100 2: Löwen
3: Thomae (Thoe)
4: Thomas 6: pauper 8: Frisius 9: 02/06/1467 12: MULO II 18675

1: 01744 2: Franeker
3: Thomae
4: Thomas 7: Leeuwarden 9: 24/04/1599 10: Theol 12: AAF no 534 16: Pieternella Doeckes (1606) 18: 1605-1610 predikant te Blija en Hoogebeintum 1610-1613 predikant te Cornjum 1613-1647 predikant te Jelsum 19: 1647 dec 22: Romein 78, 82, 532; Col Kalma

1: 00554 2: Franeker
3: Thomae
4: Tiberius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/05/1626 10: Art, Iur 12: AAF no 2298 14: Thomas 15: meester 16: Aechte Marchelis (1636) Sjouckje of Foockel van Glinstra (1643) Siuertie Suffridusdr Rispens (1649) 18: 1633 advocaat Hof 19: 1676 okt 21: Dr 22: Stamboek I 257; II 174; RAF Hof van Fr MMM f 8v, 35v, Familiearch Sminia 824; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1966 8586

1: 03125 2: Groningen
3: Thomae
4: Tiberius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/11/1629 10: Iur 12: AAG 22

1: 03350 2: Groningen
3: Thomae (Thomaeus)
4: Wigboldus 8: Oldambt 9: 25/06/1636 10: Phil 12: AAG 34

1: 11890 2: Köln
3: Thommacker
4: Jacobus 7: Heeg ? (Hagis) 9: 00/06/1528 10: Iur 12: AAK II 8603

1: 00566 2: Franeker
3: Thorenius
4: Abrahamus 8: Frisius 9: 00/09/1626 12: AAF no 2339 14: Samuel Thorenius 15: predikant 16: Catharina Coenraad uit Emden( 1627) Stijntie Dirks uit Wirdum (1628) 18: 1627-1630 schoolmeester te Wirdum 21: afkomstig uit Lippenhuizen, broer van ds Walterus Thorenius; hij beviel niet als schoolmeester; in 1635 is hij te Anjum 22: Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Leeuwarderadeel

1: 02039 2: Franeker
3: Thorenius (Torenius)
4: Abrahamus 8: Frisius orient 9: 03/06/1608 10: Theol 12: AAF no 1057

1: 00257 2: Franeker
3: Thorenius
4: Walterus (Gualtherus) 7: Lippenhuizen 8: Oostfriesland 9: 28/11/1614 10: Theol 11: 1594 1594 12: AAF no 1521 14: Samuel Wolters 15: predikant te Lippenhuizen, Terwispel 16: Yntke Taeckis Anama (1623) 18: 1626-1634 predikant te Ureterp en Siegerswoude 19: 1634 maart door onweer 22: Romein 587; Col Kalma

1: 01154 2: Franeker
3: Thuynen a
4: Hero 6: Alumnus patriae 7: Dokkum 9: 12/08/1645 10: Philol, Theol 12: AAF no 4375 21: broer van Johannes

1: 01065 2: Franeker
3: Thuynen (Tuynen van)
4: Johannes 6: Alumnus 7: Dokkum 9: 24/06/1643 10: Theol 12: AAF no 4074 16: Jacopien Egberts (1653) Auckien Gerbens van Beetsterzwaag (1656) 18: 1661 notaris publicus en procureur postulant te Dokkum burgemeester van Dokkum 21: weigert in 1650 tijdens examen te antwoorden, van de burse verwijderd; noemt zich 1653 nog theol student; wordt in 1661 burger van Dokkum 22: Nienes, Archieven universiteit p. 190; RAF klapper DTB Dokkum; RAF Naamlijst notarissen; Gen Jierboekje 1993 147

1:*11161 2: Franeker
3: Thuynen a
4: Lasius 7: Dokkum 9: 29/11/1643 10: Phil 12: AAF no 4149

1: 08841 2: Löwen
3: Tiabbren
4: Enno 8: Frisius [orient] 9: 02/11/1563 12: MULO IV 66771 18: 1571-1583 raadsheer Emden 1583-1595 burgemeester van Emden 21: Lic iur 22: Schilling, Kirchenratsprotokolle I 354

1: 10051 2: Frankfurt
3: Tiabbren (Tiaberns)
4: Friderichus 7: Jever 9: 00/00/1559 12: UFO I 153 20: magister

1: 02849 2: Groningen
3: Tiaden
4: Gerhardus 7: Emden 8: Frisius 9: 14/03/1615 10: Phil 12: AAG 2

1: 03001 2: Groningen
3: Tiaden
4: Gerlacus 9: 04/10/1624 10: Phil 12: AAG 15 17: Tiddo, 1667-1668 rekenmeester 18: 1630 maart advocaat te Groningen 1634-1635, 1641, 1643-1645, 1650-1652 landdagscomparant voor Wirdum 1631-1634, 1636, 1638-1647 redger (1647 te Farmsum en Weiwerd) 1650-1652 redger 22: Gron Volksalmanak 1925 27; GAG R A IIIa 29; Regeringsboek; RAG Landdagcomparanten; RAG HJK 2,3

1: 01567 2: Franeker
3: Tiadonis
4: Rico 7: Emden 9: 13/05/1593 10: Phil 12: AAF no 213 21: vml Sicco Tjaden x Anna Huginge, werd burger van Appingedam en stamvader van het Groningse geslacht Tjaden 22: Ned Leeuw 1944 30

1: 07918 2: Rostock
3: Tiadonis (Ziadonis)
4: Ulricus (Udalricus) 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1556 12: MUR II 132 18: predikant in Jeverland 20: 1564 mag art (MUR II 152) 22: Jahrbuch Emden 1897 109

1: 11203 2: Köln
3: Tiara (Tyara)
4: Andreas 8: Frisius 9: 07/12/1582 12: AAK IV 134141 18: 1587 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 3v

1: 08827 2: Löwen
3: Tiara (Thiaca)
4: Dominicus 7: Oosterend (Oestreguedt) 8: Frisius 9: 05/05/1544 11: 1504 ca 12: MULO IV 27942 13: Lisck Doekesd van Oosterend 14: Haucke Tiaerdts 15: huisman te Workum

1: 07203 2: Rostock
3: Tiara (Iaria)
4: Egbertus 7: Workum 9: 28/06/1475 12: MUR I 193

1: 06592 2: Köln
3: Tiara
4: Gellius 7: Leeuwarden 9: 14/04/1578 10: Iur 12: AAK IV 11086

1: 00145 2: Franeker
3: Tiara
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 07/11/1607 10: Iur 12: AAF no 1021 13: Ida Buygers 14: D. Theodoretus Tiara 15: 1581 advocaat Hof 16: Ida Epesdr van Heemstra Jelck Eminga 19: 1618 maart 20: filius Theodoreti 22: RAF Hof van Fr MMM f 3v, Doodboek, Familiearch Kingma 628; Vrije Fries 8 221

1: 02741 2: Wittenberg
3: Tiara (Thiara)
4: Johannes 8: Frisius 9: 13/07/1550 12: AAW 258

1: 12200 2: Ferrara
3: Tiara
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1554 10: Iur 12: Pardi 170-171 20: 1554 15/9 Dr iur utr

1: 09006 2: Löwen
3: Tiara (Tyara)
4: Johannes 9: 23/06/1549 12: MULO IV 388105 13: Lisck Doeckedr 14: Tjaert Hauckes 16: Ena Petrusdr Heixan 17: Petrus Tetardus x Idt Buygers; advocaat Hof gest 1618 Catharina 18: 1556 advocaat 1572 advocaat Hof 19: 1596 21: Dr te Ferrara; zou 22 universiteiten bezocht hebben 22: Placaatboek III 431, 522; Wijnaendts van Resandt, Scheltinga 20

1: 10965 2: Löwen
3: Tiara (Waldricum de)
4: Petrus 7: Workum 9: 09/08/1528 11: 1514 juli 12: MULO IV 5114 13: Lisck Doeckesd van Oosterend 14: Tjaert Hauckes 15: huisman te Workum 16: Pietrick Anskes, d.v. houthandelaar te Franeker Aaf Barentsdr van Franeker 18: arts te Franeker en 1553 te Leuven, 1555 te Delft, 1557 weer te Franeker 1560 prof grieks te Douai, 1565 stadsarts van Franeker 1575 prof grieks te Leiden, 1585 prof te Franeker 19: 1586 febr 21: bezoekt school te Haarlem; stud in Duitsland, Frankrijk en Italie, Med Dr in Italie; vertaalt Plato's Sophista en Euripides' Medea in het latijn; schreef De veteri Frisorum disciplina militari restauranda 22: Petrus, De scriptoribus 237-240; NNBW V 941-942; Banga, Geschiedenis 156-158; Boeles, Hoogeschool II 4446; S. Sybrandy, Jitris oer Petrejus Tiara, It Beaken 30 1968 201-208

1: 09759 2: Erfurt
3: Tiara (Thiara)
4: Taco 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1556 12: MUER II 39320

1: 09099 2: Löwen
3: Tiara
4: Taco 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/02/1564 12: MULO IV 669135 16: Ida Peters 21: = Dr Tjaert? 22: RAF Familiearch Kingma 628

1: 08820 2: Löwen
3: Tiarckens (Tiarctas)
4: Dodo 8: Frisius 9: 05/00/1546 11: 1530 ca 12: MULO IV 32251 16: Hemme Haycke 17: Assa x Hilbrandus Bauckes, redger; Tyawe x Hayco Tyabbens, Eggerik Hayckens Tyarck x Eppo Luwerts Bunninga; Bawe x Tammo Hayens Eppo Doedens; Fredericus Hemme x Ubbo Tyakens; Hisse x Enno Ryckena 18: 1563 volmacht van Bellingwolde 1563 schrijver, 1569 richter en schrijver van het Oldambt, 1576 richter in beide Oldambten 1594-1600 richter, 1599-1600 waarnemend ambtman van het Oldambt 19: 1602 ca 22: Ned Leeuw 1984 134-141; GAG Regeringsboek; Alting, Diarium 144, 174, 327; Boeles, Eggerik Phebens 261-262

1: 02752 2: Wittenberg
3: Tiarckens (Tyarconius)
4: Dodo 8: Frisius ex frisia groenin. 9: 12/09/1551 12: AAW 269 stud 1546 te Leuven

1: 11652 2: Rostock
3: Tiarckes
4: Odolphus 7: Munterne 9: 10/10/1471 12: MUR I 172132

1: 07720 2: Rostock
3: Tiarckonis (Thyacconis)
4: Elardus 7: Appingedam 9: 17/01/1520 12: MUR II 78

1: 02624 2: Groningen
3: Tiarda
4: Hendericus 8: Frisius orient 9: 30/08/1620 12: AAG 9

1: 02377 2: Heidelberg
3: Tiarps
4: Fredericus 8: Frisius orient 9: 00/05/1568 12: MUH II 4671

1: 03618 2: Groningen
3: Tiassens
4: Cornelius 7: Groningen 9: 04/12/1644 10: Phil 11: 1628 te Amsterdam 12: AAG 50 16: Anna van Nienborch 17: Daniel Anna Margaretha x ds Henricus Tjaden (1691) 18: 1670-1672 gezworene van Groningen 19: 1673 aug 22: Ned Pat III 392; GAG Regeringsboek; Duinkerken I 450

1: 12323 2: Leiden
3: Tiassens Eilarda
4: Cornelius 7: Groningen 9: 05/10/1651 10: Iur 12: AAL 415

1: 03604 2: Groningen
3: Tiassens
4: Hayo 7: Groningen 9: 04/09/1644 10: Phil 12: AAG 50

1:*04921 2: Leiden
3: Tiassens
4: Hayo 7: Groningen 9: 25/05/1649 10: Iur 11: 20 12: AAL 396

1: 04744 2: Leiden
3: Tiassens
4: Hayo (Hugo), Jacobi 7: Groningen 9: 10/05/1650 10: Iur 11: 22 12: AAL 404

1: 03687 2: Groningen
3: Tiassens
4: Hayo, Jacob 7: Groningen 9: 14/10/1646 10: Phil 12: AAG 54 13: Margaretha Pieters 14: Tiasso Tiassens 15: burgemeester van Groningen 16: Christina Andreasdr Winsemius (1654) 19: aug 21: woonachtig te Groningen; was cand SSLL toen hij stierf 22: Winsemius, Slachten Winsemius; Wapenheraut 1916 242 (klopt niet); Pathuis 294

1: 02528 2: Groningen
3: Tiassens
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/09/1616 10: Phil 12: AAG 5 16: Margaretha Ackema 17: Anna x Lodewijk Schaffer, kapitein 18: 1626-1641 secretaris der Hoofdmannenkamer; 1626-1627 gezworene; 1641 lid admiraliteit Amsterdam 1641-1643, 1645-1646 raadsheer; 1642-1644 ambtman van het Gorecht; 1649-1670 hoofdman of burgemeester van Groningen 1651-1653 lid Staten Generaal; 1643, 1649-1650 scholarch Latijnse school; 1646, 1653, 1658, 1661, 1668-1670 curator Groninger universiteit 22: Feith, Grafschriften 107-108; RF 1626.28; RAG Familiearch Clant 202; GAG Voorlopige inv verzameling stukken 2; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 00129 2: Franeker
3: Tiassens (Hayonis, Hajonis)
4: Tiasso 7: Groningen 9: 22/04/1607 10: Theol 12: AAF no 974 21: Tjasse Hayens was rond 1566 kerkvoogd te Loppersum 22: Gron Volksalmanak 1933 5

1: 06862 2: Marburg/Lahn
3: Tiassens (Tiassen)
4: Tiasso 7: Groningen 8: Frisius 9: 01/04/1610 12: CSM IV 49 13: Lammechien Wiringa 14: Hayo Tjassens 15: rentmeester provinciegoederen 16: Margaretha Pieters Hillegyn van Pewsum 17: Hayo Jacobus 18: 1621-1623 weesheer, 1622-1623 gezworene; 1627, 1630, 1633 lid gedep staten(s) 1626-1635 herh raadsheer; 1631, 1633-1636 curator Groninger universiteit; 1624, 1638-1639 scholarch Latijnse school; 1636, 1640-1641 hoofdman 1638-1639 burgemeester van Groningen 19: 1641 juni 22: Emmius, Agro; Feith, Grafschriften 106; Wapenheraut 1916 242; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 08138 2: Löwen
3: Tiassens? (Ysebrandi)
4: Jacobus 6: pauper 7: Groningen 8: Mon d 9: 21/08/1475 10: Art 12: MULO II 334304 21: in 1568 overlijdt Isbrandus Jacobi Tiassens 22: Gron Volksalmanak 1980-1981 78

1: 07605 2: Rostock
3: Tibbonis, Tabbonis (Tibonis)
4: Johannes 7: Workum 9: 28/06/1512 12: MUR II 49

1: 08645 2: Löwen
3: Tiberii
4: Laurentius 7: Sneek 8: Trai d 9: 10/06/1512 12: MULO III 44181 18: 1517-1525 prebendaris te Echten 1530, 1548 prebendaris te Baard? 21: Laurentius Tiberii van Sneek werd op 16 december 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80; RAF Hof van Fr CC Recesboek; It Beaken 27 1965 135

1: 03287 2: Groningen
3: Tiddens
4: Eggerus 7: Vriescheloo 8: Oldambt 9: 04/09/1634 10: Phil 11: 1605 ca 12: AAG 30 13: Anna Eggodr Eggens 14: Tjabbo Tiddens 16: Aeltien Michaeld Visschers d.v. gerichtsschrijver te Bellingwolde 17: Tjabbe Michael, predikant 18: 1656 gerichtsschrijver te Wedde 19: 1660 22: Gruoninga 35 (1990) 175; Duinkerken I 467

1: 00923 2: Franeker
3: Tiddens (Vrislovius)
4: Eggerus 7: Vrieschelo 8: Oldambt 9: 09/11/1639 10: Iur 12: AAF no 3622

1: 03369 2: Groningen
3: Tiddens (Frislogius)
4: Eggerus 7: Vrieschelo 8: Oldambt 9: 16/12/1636 10: Phil 11: 19 12: AAG 35

1: 12271 2: Wittenberg
3: Tiddinge
4: Menno 7: Midwolda 9: 00/00/1551 12: Bijdragen ... Groningen I 257 14: Luardus Tiddinga 15: kerkvoogd te Midwolda 16: Wipcke Tammens (1565 ca) 17: Luardus Tammo Bolo Eggerik 18: 1579 volmacht voor het Oldambt 1583 hopman van Midwolda 19: 1585 ca 21: broer van Luwert, soldaat en kerkvoogd te Midwolda 22: Bijdragen ... Groningen I 257; Ned Leeuw 1980 67

1: 03912 2: Helmstadt
3: Tideman
4: Henningius 7: Winsemius 9: 10/03/1585 12: AAHt 5094

1: 03764 2: Groningen
3: Tideman
4: Reinardus 7: Groningen 9: 15/04/1648 10: Phil 11: 19 12: AAG 58 16: Lammetjen Claessen (1652) 22: GAG klapper DTB

1: 04068 2: Köln
3: Tidemanni
4: Johannes 8: Trai d 9: 00/00/1399 12: AAK I 43528

1: 08639 2: Löwen
3: Tiemius (Thimes)
4: Godscalcus, Godefridi 7: Sneek 8: Frisius 9: 30/08/1509 11: minor 12: MULO III 380299 14: Goslick Tymens 21: = mr Goslick Godsfriends van Campen

1: 06743 2: Greifswald
3: Tiemius
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1547 12: MUG 218

1: 08187 2: Löwen
3: Tiepconis ? (Tiephonis)
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/10/1474 10: Art 12: MULO II 31353 21: = Peter Tiepkis, die aan Jancko Douwama 70 gg schuldig is? 22: Douwama, Geschriften 528-529

1: 01280 2: Franeker
3: Tiesma
4: Jacobus 7: Franeker 8: Frisius 9: 13/03/1648 10: Phil 12: AAF no 4683 16: Maycke Tonis (1651) 18: arts 21: Dr med 22: GAL Klapper DTB

1: 09692 2: Erfurt
3: Tigen
4: Everardus 7: Emden 9: 00/00/1466 12: MUER I 31439

1: 03732 2: Groningen
3: Tiglerus
4: Wilhelmus 9: 10/09/1647 11: 1629 12: AAG 56 20: gratis quia pastoris filius

1: 03423 2: Groningen
3: Tijtkens
4: Bernhardus 7: Emden 9: 14/02/1639 12: AAG 39

1: 06524 2: Köln
3: Til a
4: Laurentius 8: Frisius 9: 09/03/1607 10: Iur 12: AAK IV 221121

1: 09741 2: Erfurt
3: Tile (Thile)
4: Rudolphus (Rulinus) 7: Groningen 9: 00/00/1502 12: MUER II 22516

1: 11524 2: Groningen
3: Tileking
4: Samuel 9: 24/12/1632 10: Phil 12: AAG 27 14: Alexander Tilekin uit Minden 15: 1598 schoolmeester te Kloosterburen : predikant te Borger 17: Alexander, predikant te Borger Johannes, predikant te Sleen Henricus, schoolmeester 18: 1634-1680 predikant te Borger 19: 1680 nov 21: sinds april 1680 emeritus 22: Romein, Drenthe 261, 306; Reitsma, Van Veen, Acta VII 25

1: 03637 2: Groningen
3: Tilikingius (Tiliking)
4: Alexander 7: Groningen 9: 10/05/1645 10: Phil 12: AAG 51 16: Margrieta Pot 18: 1654-1675 predikant te Hoog en Leegkerk 19: 1675 nov 22: Duinkerken I 448

1: 03779 2: Groningen
3: Tilikingius
4: Johannes 7: Groningen 9: 21/10/1648 10: Philol 12: AAG 58 18: 1660-1664 predikant te Wagenborgen; 1664-1665 te GarnwerdOostum, ontslagen 1675-1681 predikant te Wier; 1681-1694 te Koudum 1677 legerpredikant 19: 1694 21: broer van Alexander; in 1665 ontslagen wegens zijn verhouding met zijn dienstmaagd 22: Duinkerken I 448

1: 03957 2: Helmstadt
3: Tiling
4: Johannes 8: Frisius 9: 21/05/1591 12: AAHt 9043

1: 10012 2: Wittenberg
3: Tilingius
4: Borchardus 8: Frisius 9: 00/05/1601 12: MUW II 480

1: 08246 2: Löwen
3: Tilmanni
4: Arnoldus 7: Staveren 8: Trai d 9: 31/05/1475 10: Iur can 12: MULO II 32567 21: stud 1480 te Rostock?

1: 05821 2: Köln
3: Tilmanni (Telmanni)
4: Dominicus 7: Groningen 9: 26/04/1549 10: Art 12: AAK II 102951 21: Dirck Tilman van Workum was in 1526 controleur te Staveren 22: Heerma van Voss, Rekeningen regest 39

1: 05722 2: Köln
3: Timanni
4: Alardus 7: Groningen 9: 12/10/1493 10: Art 12: AAK II 34492

1: 05725 2: Köln
3: Timanni (Tidemanni)
4: Albertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1389 12: AAK I 23186 15: houtsnijder 18: 1402 priester van de Maartenskerk 22: GAG Fraterhuis regest 6

1: 00228 2: Franeker
3: Timanni (Timannus)
4: Cornelius 6: Alumnus patriae 7: Tzummarum 9: 20/05/1611 10: Theol 12: AAF no 1289 13: Griet Cornelis uit Dokkum 14: Timannus Cornelis 15: schoolmeester te Tzummarum 16: Jitjen Gerbens 18: 1627 ca1631 predikant te Ameland 1631-1635 predikant te Gerkesklooster 22: Romein 504, 566; RAF Statenarch Gf 5019; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Barradeel

1:*02847 2: Groningen
3: Timanni
4: Hermannus 8: Omlandus 9: 14/03/1615 10: Theol (SS) 12: AAG 2 1640-1659 preceptor Latijnse school te Groningen 22: GAG 69 Latijnse school

1: 08826 2: Löwen
3: Timanni (Tsimanni)
4: Dominicus, Simonis 8: Frisius 9: 13/01/1565 12: MULO IV 686103 18: pastoor te Uithuizen 1591 (electie) pastoor te Eenrum 21: heer Douwe Simens betaalt in 1578 10 st personele impositie te Workum; een andere? Douwe Simons was 1578-1580 pastoor te Finkum 22: Alting, Diarium 842, 844; Van der Meer, Boarnen 264; Reitsma, Opkomsten 58

1: 11764 2: Köln
3: Timanni (Tymanni)
4: Everardus 7: Sneek 9: 01/06/1462 10: Iur 12: AAK I 68275 21: = vml Everardus Sneek, stud 1463 te Leuven iur can

1: 07717 2: Rostock
3: Timanni (Timannus)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 23/08/1520 12: MUR II 77

1: 08664 2: Löwen
3: Timanni (Tymanni)
4: Hermannus 7: Staveren 8: Trai d 9: 13/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14074 18: 1525 ca pastoor te Harich 21: = Hercko Timanni 22: RAF FG 910

1: 11312 2: Rostock
3: Timanni (Tymanni)
4: Jaricus 7: Workum 9: 23/06/1508 12: MUR II 34

1: 06779 2: Greifswald
3: Timanni (Thimanni)
4: Jaricus (Jhiericus) 7: Workum 8: Trai d 9: 00/00/1515 12: MUG 177

1: 06070 2: Köln
3: Timanni (Tymanni)
4: Johannes 7: Groningen 9: 06/05/1478 10: Art 12: AAK II 40101 1484 proost te Leens 1487, 1520 vicaris van de Maartenskerk te Groningen 20: 1479 det, 18/4 1482 inc 21: Mr 22: Reimers, Papsturkunden 100; RAG Familiearch Lewe regest 49

1: 08569 2: Löwen
3: Timanni (Tymanni)
4: Judocus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 30/08/1509 12: MULO III 375177 18: priester 21: Judocus Tymanni van Leeuwarden werd op 10 juni 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 07624 2: Rostock
3: Timanni (Tumanni)
4: Ludolphus 7: Equart 9: 11/04/1513 12: MUR II 51

1: 06770 2: Greifswald
3: Timanni
4: Wigboldus 7: Groningen 8: Mon d 9: 25/04/1499 12: MUG 140

1: 07366 2: Rostock
3: Timmerman
4: Engelbertus 7: Emden 9: 02/11/1491 12: MUR I 259

1: 07342 2: Rostock
3: Timmerman (Alberti)
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/05/1489 12: MUR I 251

1: 06078 2: Köln
3: Timmerman (Alberti)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 05/05/1486 10: Art 12: AAK II 194136 18: 1497, 1524 notaris te Groningen? 1496, 1499 kapelaan Maartenskerk te Groningen 1506, 1513 vicaris Akerk 21: mr 22: Diest Lorgion, Praedinius 39; Wolfs, Religionsgesprach 58; RAG Familiearch Farmsum regest 216; RF Hs 1506.35; GAG PK regest 429, 460

1: 08136 2: Löwen
3: Timmerman (Carpentarius)
4: Theso 5: dives 7: Groningen 9: 31/08/1485 12: MULO II 504196 21: Mr; voert in 1520 proces om rente 22: RF 1520.10

1: 08414 2: Löwen
3: Tinallinge (Tynalinck)
4: Hieronymus (Jeronimus) 7: Groningen 9: 18/10/1526 12: MULO III 76835 21: Hermannus Tinallinge en Auck zijn vrouw kopen in 1539 een rente 22: RAG Familiearch Ewsum regest 269, 270

1: 00328 2: Franeker
3: Tinariensis
4: Heinsius 8: Frisius 9: 00/00/1617 10: Theol 12: AAF no 1684 20: afk uit Tinaarlo ? 21: misschien Heinsius Frederici, tot 1615 (afgezet) ds te Goengarijp, 1618 ds te Opende (Gr) en 1620-1627 (afgezet) ds te Dwingeloo? 22: Romein, Drenthe 168-169, Duinkerken I 139

1: 01238 2: Franeker
3: Tinga
4: Anginus, Poppii 7: Franeker 9: 27/05/1647 10: Phil 12: AAF no 4585

1: 00932 2: Franeker
3: Tinga (Tingha)
4: Hesselus 7: Sneek 9: 12/02/1640 10: Phil 12: AAF no 3644 14: Tarquinius Tinga 21: nog in 1650 alumnus 22: Placaatboek V 523

1: 09508 2: Löwen
3: Tinga a
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/05/1641 12: MULO V 38567 18: 1640 tot priester gewijd 1641 priester in de Ommelanden 1646-1684? aartspriester van Groningen 19: 1693 jan te Amsterdam 21: lic theol; werd in 1678 gevangen genomen en met een boete van 800 gld vrijgelaten; zoon van Tierck Tinga x Hauck Esema uit Opende (Gr)? 22: Folk en Tsjerke II 215; AAU 59 (1935) 308; Gen Jierboekje 1993 150

1: 10623 2: Prag
3: Tinggha de
4: Idzardus 6: pauper 9: 00/00/1380 12: OSTFR 189

1: 02239 2: Heidelberg
3: Tirns (Tirus)
4: Aggeus 7: Hempens 8: Frisius 9: 18/12/1551 12: MUH I 613 18: 1554, 1565 pastoor te Hempens (Aggo Hilles), hervormingsgezind prediker 1575 predikant te Noordholland, afgezet 1582-1585 predikant te Sloten; 1590-1611 predikant te Warga 19: 1613 21: vlucht in 1567 naar Emden en wordt schipper 22: De Wal 40; Col Kalma

1: 00412 2: Franeker
3: Titama
4: Anchises 7: Sneek 9: 23/05/1621 10: Iur 12: AAF no 1871

1: 01080 2: Franeker
3: Titama (Titema)
4: Horatius 7: Sneek (Sloten) 9: 07/03/1644 10: Theol 12: AAF no 4168 13: Fedtie Bernardus Schotanus 14: Taco Hoytes Titama 16: Wubbien (of Hubrechtie) Tacodr Buitenpost van Balk 17: Froukjen x Caspar Caspars, soldaat Taco, bakker te Sloten Jelle x Aagt Luijtjens Antie 18: 1656-1674 rector latijnse school te Sloten 19: 1674 jan 22: Gens Schotana 10 134; Col Kalma

1: 02037 2: Franeker
3: Titama
4: Suffridus, Henrici 7: Sneek 9: 24/05/1608 10: Phil 12: AAF no 1054 20: sch Snecana 21: Een Sjoerd Hendriks was tot 1626 weesvoogd te Franeker 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 252

1: 08893 2: Löwen
3: Titii (Titius)
4: Godfridus 8: Frisius 9: 20/02/1550 12: MULO IV 402104

1: 07868 2: Rostock
3: Titii (Titius)
4: Godfridus 8: Frisius [orient?] 9: 00/09/1547 12: MUR II 113 18: 1558 predikant te Westerhusen 22: Jahrbuch Emden 1897 101

1: 06891 2: Marburg/Lahn
3: Titkens
4: Gerardus 8: Frisius 9: 08/04/1616 12: CSM IV 102

1: 07417 2: Rostock
3: Titkens (Titekens)
4: Henricus 7: Emden 9: 21/05/1496 12: MUR I 280

1: 03477 2: Groningen
3: Titzing (Titzingh)
4: Alardus 7: Groningen 9: 02/02/1641 10: Phil 11: 18 12: AAG 43

1: 01210 2: Franeker
3: Titzing
4: Allartus 7: Groningen 9: 09/09/1646 10: Iur 12: AAF no 4523 18: 1650 sept advocaat te Groningen 21: afk uit Sappemeer, kinderen Elisabeth, Jantien, Gesina? 22: GAG R A IIIa 47; RAG klapper DTB

1: 11992 2: Harderwijk
3: Titzing (Tetzing)
4: Petrus 7: Sneek 9: 28/10/1649 10: Phil 11: 1631 12: ASGZ 4 13: Maria de Meyn (Maine) 14: Meynert Pieter Titsing 15: brouwer, convooimeester en raadslid te Sloten, afk uit Kampen 16: Margaretha van Reinevelt 17: Isaac 18: apotheker te Amsterdam 22: Ned Pat 46 (1960) 378; Ned Leeuw 105 (1988) 9697

1: 04649 2: Leiden
3: Tiwen
4: Leonardus 7: Emden 9: 17/08/1631 10: Iur 11: 21 12: AAL 237

1: 07418 2: Rostock
3: Tjaardis (Tyardis)
4: Everardus 8: Frisius 9: 26/05/1496 12: MUR I 280

1: 01321 2: Franeker
3: Tjaardsz (Tiaerzen ab Hermana)
4: Lollius 7: [Heerenveen] 9: 01/08/1648 12: AAF 4738 18: 1648 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM f 115

1: 00406 2: Franeker
3: Tjabberen
4: Matthias 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/04/1621 10: Iur 11: 1602 12: AAF no 1861 18: ammunitiemeester van Friesland 19: 1627 maart 21: Een Matthias Tiabberen leent in 1599 6000 gulden aan Joost van Herema en Tietse Dyxtra t.b.v hun zwager en broer Taco Dyxtra 22: RAF Nedergerecht Rauwerderhem, Recesboek 3 f 197, Copieën elders 6219

1: 04246 2: Leiden
3: Tjaerda (Tiarda)
4: Eiso (Eytzo), Reineri 8: Frisius 9: 04/03/1597 10: Ling 11: 1579 12: AAL 51 14: Reinerus Tiarda 18: 1608-1610 gecommitteerde voor de kloostergoederen; 1611, 1618 lid gedep staten(s) 1612-13, 1616-17 raadsheer van Groningen 1614-1615 lid Raad van State; 1615-1619 curator Gron universiteit; 1616 scholarch Latijnse school 21: Dr 22: Emmius, Agro; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21

1: 04257 2: Leiden
3: Tjaerda (Tiarda)
4: Eiso (Eytzo), Reineri 7: Groningen 9: 15/05/1599 10: Iur 11: 20 12: AAL 56 20: stud hier ook in 1597: ling

1: 01128 2: Franeker
3: Tjaerda van Starckenburg
4: Ludolphus 6: Nobilis Omlandus 9: 19/03/1645 10: Lit 12: AAF no 4301 13: Frederica Gayckinga 14: Lambertus Tjaerda van Starkenborgh 15: 1622-1623,1626 lid gedep staten(l) 16: Anna Catharina Coppensd de Mepsche (1650) 17: Lambertus Coppen x Hiddina Anna van Starkenborgh (1690) Anna x Henricus Feyes Sickinghe 18: 1657-1662 lid Generaliteitsrekenkamer 1667-1668, 1671-1672, 1675-1676 lid Staten Generaal 1653-1685 landdagslid voor Wehe 19: 1686 ca 21: noemt zich heer tot Wehe en Zuurdijk; bezit borg Borgsweer bij Wehe; bezit in 1672 een vermogen van 70.000 gulden; 1667 aanwezig bij vrede van Breda 22: Emmius, Agro; Stamboek I 376; Gron Volksalmanak 1972-1973 53, 62; Formsma, Borgen 464; GAG Regeringsboek

1: 03305 2: Groningen
3: Tjaerda (Tiaerda)
4: Regnerus 7: Groningen 9: 29/01/1634 10: Phil 12: AAG 31 14: Eyso Tjaerda 15: Dr; 1611 lid gedep staten van Groningen 16: Johanna Berentsdr Folckers (1637) 18: 1639, 1642-1646 gildrechtsheer, 1640, 1644, 1646-1647, 1649-1650 gezworene te Groningen; 1643-1647 voogd Jacob en Annagasthuis 1645 lid admiraliteit Dokkum (extraord), 1646-1648 lid admiraliteit Harlingen; 1649-1651 rekenmeester 1651-1663 herh raadsheer; 1655, 1657-1658 1660-1661, 1663 raadsheer; 1663-1668 burgemeester of hoofdman 19: 1668 juli 22: GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; Regeringsboek; Pathuis 337

1: 09353 2: Löwen
3: Tjaerda (Tziairda)
4: Schelto 9: 11/05/1547 12: MULO IV 34371

1: 01369 2: Padua
3: Tjaerda (Thiaerda a)
4: Schelto 8: Frisius 9: 00/00/1554 10: Iur 11: 1530 12: Pp no 23 13: Moed Sytsema 14: Syds van Tjaerda 16: His Vincentsd Hermana 17: Sixtus x Eelck Reynersd van Fritema 18: 1577 lid Staten Generaal 19: 1587 a 21: tweelingbroer van Sixtus; antispaans, werd in 1568 verbannen 22: Stamboek I 374, II 263; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1922) 609; Engels, Naamlijst St Gen 12; RAF Statenarchief 333, 115

1: 09354 2: Löwen
3: Tjaerda (Tziairda)
4: Sixtus 9: 11/05/1547 12: MULO IV 34372 13: Moedt Sydsd van Sytzama 14: Syds Tjaerda 17: Syds, buitenechtelijke dochter 18: kanunnik te Oorschot 21: Dr Med; testeert 1566; koopt in 1561/1562 huis in Leeuwarden, verkoopt in 1566/1567 rente uit plaats in Boksum 22: Stamboek I 374, II 263; RAF Rentmeestersrek 1561/1562 26, 1566/1567 24v

1: 09136 2: Löwen
3: Tjaerda (Tzyaerda)
4: Worp (Werperus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/05/1551 11: 1535 febr 12: MULO IV 43190 13: Moedt Sydsd van Sytzama 14: Syds Tjaerda van Rinsumageest 16: Ynts Pietersd van Aggama 17: kinderloos 18: 1570, 1575 volmacht landsdag 1565 kerkvoogd te Rinsumageest 21: Mr (Iur lic); verkoopt in 1569/1570 twee boerderijen, waarvan een te Janum, benevens een rente te Britsum 22: Stamboek I 374, II 263; Placaatboek III 1019; It Beaken 1965 140; RAF Rentmeestersrek 1569/1570 19, 22, 23

1: 08437 2: Löwen
3: Tjalbrandi (Tyalbrandi)
4: Theodoricus 7: Groningen 8: Mon d 9: 08/11/1503 12: MULO III 26756

1: 06365 2: Köln
3: Tjalconis (Thyalkonis)
4: Theodorus 5: presbyter (sacerdot) 7: Sneek 8: Trai d 9: 03/11/1479 10: Iur can 12: AAK II 7147 18: priester

1: 08814 2: Löwen
3: Tjalkens (Tyalcyns)
4: Cyprianus 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43192 18: supprior te Klaarkamp pastoor te Oosternijkerk in Oostdongeradeel 21: in 1580 uitgeweken; kreeg na 1580 een pensie van 300 gulden 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 29; AAU 1888 342

1: 11935 2: Köln
3: Tjallingii (Salingus)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 03/08/1554 10: Art 12: AAK II 10804 16: Barbara Fransedr 18: 1565 vicaris te Goutum 1574 p pastoor te Goutum 21: = Douwe Tyalckezn; in 1580 uitgeweken of/en Dominicus Tjallingii, pastoor te Goutum, 1595ca 1606 predikant te Vierhuizen 22: Zwart, Cleuting 196; Reitsma, Opkomsten 52; Duinkerken I 450

1: 08601 2: Löwen
3: Tjallingii (Zaligin)
4: Suffridus (Zilfridus) 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 30/08/1508 12: MULO III 357260 21: Syvurdt Tzalingh zoen tekent in 1550 het testament van Schelto Latzema te Tzummarum 22: RAF Huisarchief Tjaardastate 446

1: 09727 2: Erfurt
3: Tjepconis (Tziepkonis)
4: Johannes 7: Harlingen 9: 00/00/1489 12: MUER I 42646

1: 12104 2: Löwen
3: Tjepma
4: Sibodus, Leonis 7: Hantum 9: 00/00/1570 12: Vigliana 115 20: alumnus collegii Viglii 21: ontvucht in 1573 het college, woont in 1586 in Friesland 22: Vigliana 115

1: 09005 2: Löwen
3: Tjerkwerd (Tzerwaerdiensis)
4: Johannes 5: dominus 8: Frisius 9: 22/10/1544 12: MULO IV 29543 21: = Johannes Laurentii, vicaris te Weidum, in 1543 wegens bezit van ketterse boeken veroordeeld tot twee jaar studie te Leuven? 22: Roarda, Om it leauwe II 40

1: 10619 2: Prag
3: Tjerkwerd (Terquart de)
4: Mennardus 9: 00/00/1376 12: OSTFR 189

1: 08574 2: Löwen
3: Tjessinga (Tressenghex)
4: Nicolaus, Theodorici 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 06/12/1509 12: MULO III 38467 18: priester 21: Nicolaus Theodorici werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 03106 2: Groningen
3: Tobiae
4: Gerbrandus 7: Groningen 9: 20/04/1629 11: 19 12: AAG 21

1: 06906 2: Marburg/Lahn
3: Toebing
4: Casparus 7: Emden 8: Frisius 9: 24/11/1620 12: CSM IV 133

1: 07458 2: Rostock
3: Toebing
4: Casparus 7: Jever 9: 00/05/1615 12: MUR III 16

1: 04509 2: Leiden
3: Toebing
4: Casparus 7: Esens 8: Comitatus Emdensis 9: 19/03/1624 10: Theol 11: 24 12: AAL 175

1: 02926 2: Groningen
3: Toebing
4: Casparus 7: Jever 8: Frisius 9: 04/06/1622 12: AAG 12

1: 00440 2: Franeker
3: Toebing
4: Casparus 7: Jever 8: Frisius 9: 03/06/1622 10: Iur 12: AAF no 1944

1: 04422 2: Leiden
3: Tolenius (Tolen)
4: Jacobus 7: Emden 9: 11/09/1619 10: Iur 11: 22 12: AAL 143

1: 02542 2: Groningen
3: Tolenius
4: Jacobus 7: Emden 9: 13/03/1617 10: Phil 12: AAG 5 18: 1626 predikant te Batavia 19: 1626 april 22: Troostenburg 432

1: 07542 2: Rostock
3: Tollener
4: Bernhardus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/06/1644 12: MUR III 136

1: 02590 2: Groningen
3: Tonckens
4: Eggo 7: Winschoten 9: 22/04/1619 10: Phil 11: 1601 ca 12: AAG 8 13: Ailke 14: Tonckert Tammens 15: wedman te Winschoten 16: Aissa Wyncken (1625) 17: Trijntien x Luppe Hoites Aeylcke x ds Johannes Boeckenberg Gretien x ds Henricus Ludolphi Hoevenberg Wyncko, predikant 18: 1624-1665 predikant te Westerlee tichelheer 19: 1665 maart 21: 1622 aug cand theol; was jarenlang afgevaardigde ter provinciale synode; mocht echter van de classis het tichelwerk niet zelf bedrijven 22: Ned Leeuw 1988 377; Duinkerken 193; Gron Volksalmanak 1910 116-117; Duinkerken I 450-451

1: 09517 2: Löwen
3: Tongeren a
4: Thomas 7: Groningen 9: 15/12/1637 12: MULO V 330111 21: zoon van Govert van Tongeren, 1612 notaris te Leeuwarden? 22: RAF Hof van Fr MMM f 34v

1: 11019 2: Helmstadt
3: Tormin
4: Johannes, Everardi 8: Frisius [orient] 9: 03/05/1621 12: AAHt 286148

1: 11898 2: Groningen
3: Toxopeus
4: Henricus 7: Schuttorp 8: Westfalen 9: 16/03/1615 10: Theol 12: AAG 2 16: Sara Smaltzius, dr van ds Smaltzius (1628) 17: Wilhelmus Johannes Aeltien x Jacobus Tiddes Egbertus 18: 1616-1621 predikant te Kropswolde 1621-1634 predikant te Groot en Klein Termunten,van 1634-1654 gecombineerd met Borgsweer 1654-1663 predikant te Termunten 19: 1663 okt 22: Duinkerken I 453

1: 03151 2: Groningen
3: Toxopeus (Toxopoeus)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 08/06/1630 11: 1610 ca 12: AAG 23 13: Geeske Jans 14: Lubbertus Toxopaeus 15: predikant te Larrelt 16: Tiaeckgen Abels 17: Jantien x Redmer Tiddes Geeske x Tidde Tammes Lubbertus Abel 18: 1634-1665 predikant te Oterdum 19: 1665 okt 20: pietatis et obedientiae stud. 22: Gens Nostra 1972 203-206; Duinkerken I 453

1: 03837 2: Groningen
3: Toxopeus (Toxopaeus)
4: Wilhelmus, Henrici 8: Oldambt 9: 28/02/1650 10: Phil 11: 1632 12: AAG 61 13: Sara Smaltzius 14: Henricus Toxopeus 15: predikant te Termunten 16: Ida Wigboldi d.v. ds Homerus Wigboldi (1655) 18: 1654-1667 predikant te Borgsweer 1667-1668 predikant te Siddeburen 19: 1668 juni 22: Ned Leeuw 1986 465; Duinkerken I 453

1: 04363 2: Leiden
3: Trebatius
4: Aemilius 8: Frisius 9: 29/10/1612 10: Theol 11: 28 12: AAL 108

1: 01846 2: Franeker
3: Trebatius
4: Aemilius 7: Bolsward 9: 28/06/1602 10: Ling, Theol 11: 1586 12: AAF no 712 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; betrokken bij de uitgave van een Sociniaans geschrift in 1611; hij week uit naar Leiden; hij had contacten met Ulrici, de Danziger leider van de Socinianen 22: Van der Woude Lubbertus 207; Van der Meer, Boarnen 111

1: 02899 2: Groningen
3: Treccius (Dreccius)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 06/07/1616 10: Phil 11: 1597 12: AAG 4 13: Elisabeth Hoet 14: Hermannus Arnoldi Treccius afk uit Munsterland 15: predikant te Middelstum 16: Helena de Blocq 18: 1621-1623 predikant te Toornwerd 1623-1662 predikant te Uitwierde 19: 1662 maart 21: genoot sinds 1610 de opkomsten van de vacerende predikantsplaats ter bestrijding van zijn studiekosten; een zoon van ds Treccius was in 1628 ruiter, in 1632 luitenant 22: RF HS 1610.63, 1621.67; RAG klapper resol GS; Duinkerken I 453

1: 07776 2: Rostock
3: Tribbe
4: Conradus 7: Emden 9: 23/04/1505 12: MUR II 21

1: 11908 2: Paris
3: Tritzum
4: Cyriacus 7: Dokkum 9: 00/00/1600 12: Vrije Fries 17 1890 428 20: tafelgenoot van Petrus Valens

1: 11909 2: Dole
3: Tritzum a
4: Cyriacus 7: Dokkum 9: 00/00/1600 12: Vrije Fries 17 1890 428 20: tafelgenoot van Petrus Valens

1: 09834 2: Orleans
3: Tritzum a
4: Cyriacus 7: Dokkum 9: 00/00/1598 12: KUOR 222

1: 04285 2: Leiden
3: Tritzum (Tritzom a)
4: Cyriacus 8: Frisius 9: 10/09/1603 10: Iur 11: 1575 12: AAL 71 16: Claeske Paets uit Leiden (1605) 18: burgemeester van Dokkum 22: Kalma, Dokkum 17; RAF klapper DTB Dokkum

1: 12337 2: Basel
3: Trommius
4: Abraham 7: Groningen 9: 00/00/1654 12: Guggisberg, Studenten 258

1: 03865 2: Groningen
3: Trommius
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 30/09/1650 10: Phil 11: 1633 aug 12: AAG 62 13: Magdalena Martersteck afk uit Gotha 14: Johannes Johannis Trommius 16: Hillegonda Martinus d.v. ds Johannes Martinus (1657) Theodora ter Brake, wed van E. Clant en Abraham Schoock, advocaat(1692) Elisabeth Coo, wed Hagenet; Helena van Marck, wed Oostbroeck 18: 1657-1671 predikant te Haren 1671-1719 predikant te Groningen 19: 1719 mei 21: Dr h.c.; schreef Concordantie en Bevindingen van hem selven gedurende syn levensloop (1720) 22: NNBW VI 1285-1286; Duinkerken 194

1: 09280 2: Löwen
3: Trompart
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 04/05/1528 12: MULO IV 220

1: 08313 2: Löwen
3: Truchsess (Trup)
4: Christophorus 7: Franeker 8: Trai d 9: 31/08/1517 12: MULO III 568326 13: Sibilla van Oya 14: Wilhelmus von Truchsess 15: 1504-1506 president Raad van Friesland 18: 1528 pastoor te Goutum 19: 1535 nov 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 1617

1: 03735 2: Groningen
3: Truick
4: Martinus 7: Groningen 9: 05/10/1647 11: 1630 12: AAG 56 13: Anneyn Ballingeham 14: Johannes Franciscus Truick 15: Dr, operateur te Groningen 18: 1669-1673 arts te Groningen 22: Gen Jierboekje 1988 102; Huisman, Stadsbelang 142, 431

1: 08806 2: Löwen
3: Trup ? (Tyropeus)
4: Christophorus 8: Frisius 9: 22/05/1549 12: MULO IV 38756

1: 00314 2: Franeker
3: Tubalkain
4: Johannes 7: Bolsward 9: 11/03/1617 10: Theol 16: Berberke Jans Eiloff (1623) 21: stud in 1623 medicijnen 22: GAL Klapper DTB

1: 07874 2: Rostock
3: Tunkerda
4: Haiko 8: Frisius 9: 18/05/1548 12: MUR II 115

1: 07415 2: Rostock
3: Twellchorn
4: Iohannes 7: Norden 9: 11/05/1496 12: MUR I 280

1: 08871 2: Löwen
3: Twinbergen (Bicollius)
4: Georgius, Bartholomei 8: Frisius 9: 23/05/1542 12: MULO IV 24563 14: Georgius Twinbergen uit Keulen 15: 1547 monstercommissaris van de troepen van stadhouder Egmond : griffier van Overijssel 21: in 1598 ontvangen zijn erfgenamen 150 gld van de stad Leeuwarden 22: RAF Familiearch Sminia 1118, 1718; GAL Resoluties Raad en gemeente 2110-1598, 37

1: 00555 2: Franeker
3: Twinberger
4: Augustinus 8: Frisius 9: 28/05/1626 10: Phil, Iur 12: AAF no 2299 13: Ebel Auckedr 14: Rompcke Rompckes Twinberger 21: testeert in 1654 te Staveren 22: Gen Jierboekje 1954 87; Gen Jierboekje 1994 49

1: 02409 2: Heidelberg
3: Tycken
4: Gerhardus 8: Frisius orient 9: 26/04/1617 12: MUH II 28254

1: 07836 2: Rostock
3: Tyde
4: Johannes 7: Emden 9: 10/05/1524 12: MUR II 86

1: 07948 2: Rostock
3: Tyobe
4: Thomas 7: Emden 9: 00/05/1570 12: MUR II 171

1: 12083 2: Franeker
3: Tzum (Tziom a)
4: Johannes 9: 06/06/1650 10: Math 12: AAF no 4985

1: 06372 2: Köln
3: Tzummarum (Tyiethmarum de)
4: Schelto (Schultetus) 9: 00/00/1441 10: Iur 12: AAK I 4396

1: 12190 2: Paris
3: Tzummarum
4: Theodoricus 7: Tzummarum 9: 00/00/1330 10: Iur 12: Wumkes, Abtenlevens 53 18: pastoor te Sexbierum 1348 pastoor te Berlikum 1352-1369 abt van Lidlum 19: 1369 21: zoon van bemiddelde en honeste ouders 22: Wumkes, Abtenlevens 53

1: 00188 2: Franeker
3: Tzummonis
4: Boethius 7: Joure 9: 07/06/1610 10: Iur 12: AAF no 1212

1: 11783 2: Köln
3: Tzyourde (Dockem)
4: Alardus 7: Dokkum 9: 16/10/1477 10: Iur 12: AAK II 2634 18: 1489 pedel te Keulen 1489, 1491 notaris publicus imperialis 19: 1500 aug te Leuven 20: 1486 bac decr 21: dienaar van Dr Fastrardi; ging in 1500 met verlof 22: MULO III 160; Keussen, Alte Universitat 411

1: 03526 2: Groningen
3: Ubben
4: Hemmo 8: Oldambt 9: 21/05/1642 10: Lit (SS LL) 12: AAG 45 13: Annie Jurriens 14: Ubbo Hemmen, gest 1625 16: Geertruid Wessels (1646) 18: 1649-1651 ambtman KleiOldambt 21: Dr iur 22: Feith, Grafschriften 234; GAG Regeringsboek; RAG klapper DTB

1: 00951 2: Franeker
3: Ubben (Obben)
4: Hemmo 8: Oldambt 9: 21/05/1640 10: Iur 12: AAF no 3684 20: 1646 14/5 Dr iur (PAF 29)

1: 03676 2: Groningen
3: Ubbena
4: Reinoldus 8: Omlandus 9: 24/08/1646 11: 1626 12: AAG 53 13: Elisabeth Alberda 14: Wilhelmus Ubbena 15: jonker en hoofdeling te Spijk 16: Maria Helena Lucasdr Clant 17: Elisabeth x Haio Unico Eenens tot Spijk Maria Helena x Jacobus Breuckland uit Goes Wilhelmus Reinoldus 18: 1651 redger 1667-1668 lid Generaliteitsrekenkamer 1658 curator Gron universiteit 19: 1668 21: zijn weduwe bezat met haar schoonzoon in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Ned Leeuw 1967 132; Gron Volksalmanak 1972-1973 55; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3

1: 04897 2: Leiden
3: Ubbena (Ubbema)
4: Reinoldus 7: Groningen 9: 30/09/1647 10: Phil 11: 1626 12: AAL 381

1: 02889 2: Groningen
3: Ubbena
4: Reinoldus 8: Omlandus 9: 16/04/1616 10: Phil 12: AAG 4 13: Johanna Mellodr Coenders 14: Reinoldus Ubbena 18: jonker en hoofdeling te Spijk en Eenum 19: 1639 okt 22: Ned Leeuw 1967 131; Pathuis 239

1: 12446 2: Orleans
3: Ubbena (Ubena)
4: Wilhelmus 7: Groningen 8: Trai d 9: 23/12/1549 12: RIDDORL I 100

1: 02840 2: Groningen
3: Ubbena
4: Wilhelmus 7: Spijk 9: 13/03/1615 10: Iur 12: AAG 1 13: Johanna Mellodr Coenders 14: Reinoldus Ubbena 16: Elisabeth Reintsdr Alberda op 't Zandt 17: Reinoldus Helena x Eyso Jarges Everdina Sybilla x Rembertus Jensema Clant Ave x Schelto Coppenzn Jarges 18: 1617-1618, 1620 landdagscomparant voor Leermens; 1618, 1629, 23, 1639 lid gedep staten; 1618-1620 redger 1626-1627 rekenmeester 1628-1630, 1634-1637 lid admiraliteit Dokkum 19: 1654 maart 21: jonker en hoofdeling te Spijk; Wilhelmus Ubbena uit Groningen bezocht in 1613 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 53) 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1967 132; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG HJK 2

1: 08897 2: Löwen
3: Ubbena (Ubbina)
4: Wilhelmus (Guilielmus) 8: Frisius 9: 00/00/1546 12: MULO IV 32244 13: Ave Coninck gen van Ballen 14: Wilhelmus Ubbena 15: kanselier van Oostfriesland 16: NN Amele Hillebrandusdr Entens 17: Wilhelmus x Bauck van Botnia Reinoldus 18: 1572-1577 ambtman te Selwerd 1579 burgemeester van Groningen 1580 hoofdman 19: 1594 a 21: vader vlucht uit Oostfriesland wegens katholieke overtuiging; zoon moet in 1582 naar Emden vluchten na het verraad van Rennenberg (= Willem Ubbena van Bolsiersma, hoofdeling te Leermens, 1586 redger op 't Zand? 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1967 130-131; Bijdragen...Groningen VII 313; RAG HJK 136

1: 04755 2: Leiden
3: Ubbenii
4: Hero 9: 28/12/1650 12: AAL 409 13: Catharina Vechter 14: Martinus Ubbenius 15: predikant o.a. te Leiden 20: hon. ergo

1: 04756 2: Leiden
3: Ubbenii
4: Ubbo 9: 28/12/1650 12: AAL 409 13: Catharina Vechter 14: Martinus Ubbenius 15: predikant o.a. te Leiden 18: predikant 20: hon. ergo 22: Duinkerken I 321, 459-460

1: 04549 2: Leiden
3: Ubbenius
4: Martinus 7: Groningen 9: 18/04/1626 10: Ling 11: 1604 12: AAL 191 16: Catharina Heerens Vechter 17: Hero, ds te Zuidwolde (Gr) Racheltje x ds H. ten Oever Ubbo, predikant 18: 1634-1638 predikant te Loppersum; 1638-1646 te Warffum 1646-1650 predikant te Enkhuizen 1650-1661 predikant te Leiden 19: 1661 22: Duinkerken 196; Duinkerken I 321, 459-460

1: 02910 2: Groningen
3: Ubbenius (Ubbonis)
4: Martinus 9: 06/04/1622 10: Phil 12: AAG 11

1: 04715 2: Leiden
3: Ubbius
4: Ellerus 7: Groningen 9: 12/05/1635 10: Theol 11: 25 12: AAL 271

1: 03065 2: Groningen
3: Ubbius (Ubbens)
4: Ellerus 8: Oldambt 9: 09/08/1627 10: Phil 12: AAG 18

1: 09977 2: Wittenberg
3: Ubbo
4: Hermannus 7: Kniphusen 9: 00/04/1588 12: MUW II 355

1: 11343 2: Rostock
3: Ubbonis
4: Everardus 7: Leeuwarden 9: 13/06/1509 12: MUR II 39

1: 02955 2: Groningen
3: Ubbonis
4: Gerbrandus 8: Frisius orient 9: 09/09/1623 10: Lit sacr 12: AAG 13

1: 07855 2: Rostock
3: Ubbonis
4: Worpo 7: Dokkum 9: 05/06/1529 12: MUR II 90 21: wrs Worp Ropta, z.v. Focko x Graets van Eysinga wed Worp Tjaerda x 1. Biuck Sjoerdsdr van Aebinga, 2. Anna Georgsdr Schenck van Tautenburg, d. Cunera x Christoffel van Sternsee; 1539-1551 grietman van Oostdongeradeel, olderman van Dokkum gest nov 1551 22: Sminia Naamlijst 7879; RAF Grafschriften Oostdongeradeel

1: 00238 2: Franeker
3: Ubeli
4: Hero 7: Tjallebert 9: 18/06/1611 10: Iur 12: AAF no 1301

1: 03120 2: Groningen
3: Uchtemannus (Uchtemans)
4: Eilardus 6: gratis merito patris 9: 03/09/1629 10: Phil 12: AAG 22 18: 1640-1644 preceptor Latijnse school te Groningen 21: vml zoon van ds Christophorus Uchteman van Groningen 22: GAG 69 Latijnse school; Duinkerken II 460

1: 04770 2: Leiden
3: Uchtemannus (Uchtman)
4: Eilardus (Ellardus) 7: Groningen 9: 21/06/1639 10: Theol 11: 26 12: AAL 305

1: 03577 2: Groningen
3: Uchtemannus
4: Theodorus 7: Groningen 9: 23/08/1643 10: Phil 12: AAG 48

1: 01152 2: Franeker
3: Uchtemannus
4: Theodorus 7: Groningen 9: 07/08/1645 10: Phil 12: AAF no 4372 18: 1661-1669 conrector Latijnse school te Groningen 22: GAG 69 Latijnse school

1: 03736 2: Groningen
3: Uchtemannus (Uchteman)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 06/10/1647 11: 1630 12: AAG 56 14: Christophorus Uchtemannus afk uit Bremen 15: predikant te Groningen 16: Aurelia Allershof (1653) 17: Justina Laurelia Eylardus 18: 1654 maart advocaat te Groningen 20: gratis propter patrem pastorem p.m. et matrem viduam 21: Guil Uchtemannus Epigramma in Groningam 18 martii 1657 prostitutam, 1663 restitutam 22: Duinkerken 196; RF 1663.79; GAG R A IIIa 53, Familiearch Quintus

1: 03432 2: Groningen
3: Uconis
4: Matthaeus 7: Appingedam 9: 11/05/1639 12: AAG 39 18: 1644, 1660 rector van de Latijnse school te Kollum 22: Andreae, Kollumerland II 105, III 227

1: 07989 2: Rostock
3: Udalricus
4: Christianus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/05/1587 12: MUR II 222

1: 07488 2: Rostock
3: Uden
4: Nicolaus 7: Emden 8: Frisius 9: 00/09/1622 12: MUR III 48

1: 02605 2: Groningen
3: Uden
4: Nicolaus 7: Emden 9: 08/11/1619 12: AAG 8

1: 05371 2: Köln
3: Udonis
4: Egbertus 7: Emden 9: 06/06/1489 10: Iur 12: AAK II 261193

1: 07382 2: Rostock
3: Ufconis (Usken)
4: Baldewinus 8: Frisius [orient] 9: 09/11/1492 12: MUR I 264 18: 1520 vicaris te Weener? 20: imm 1495 te Keulen de Emda 22: Jahrbuch Emden 1960 24

1: 05367 2: Köln
3: Uffkonis
4: Boldewinus 7: Emden 8: Mon d 9: 27/05/1495 10: Iur 12: AAK II 37490

1: 07058 2: Rostock
3: Uffonis
4: Bernardus 7: Norden 9: 08/05/1460 12: MUR I 125

1: 12447 2: Orleans
3: Ufkens (Uffkens)
4: Popco 6: Nobilis 8: Frisius 9: 04/06/1561 12: RIDDORL II 351

1: 02423 2: Heidelberg
3: Ufkens (Uffkens)
4: Popco 7: Appingedam 8: Frisius groningensis 9: 27/11/1560 12: MUH II 22,112 13: Peye 14: Ufco Ufkens 16: Tieth Coppendr Jarges 18: 1566 burgemeester van Appingedam; 1576 raad van graaf Rennenberg 1580 luitenant van de Ommelander Hoofdmannenkamer 19: 1580 gesneuveld bij Hardenberg 21: vlucht in 1568, aanwezig te Heiligerlee en Jemgum; in 1572 werkzaam voor de Watergeuzen in Emden 22: NNBW VI 1289-1290; vr. mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 03621 2: Groningen
3: Uften van
4: Gerardus 7: Groningen 9: 14/12/1644 10: Phil 12: AAG 50 18: 1659 redger 22: RAG HJK 3

1: 06784 2: Greifswald
3: Uithuizen (Uthussen de)
4: Alardus 8: Mon d 9: 17/06/1483 12: MUG 89

1: 07228 2: Rostock
3: Ulbodi (Olbodi)
4: Gerlacus 7: Bolsward 9: 01/09/1477 12: MUR I 204 21: stud 1480 iur te Keulen

1: 05205 2: Köln
3: Ulbodi
4: Gerlacus 7: Bolsward 9: 11/12/1480 10: Iur 12: AAK II 92100 21: stud 1477 te Rostock; Gerlacus was in 1490 pastoor (persona) te Tzum; een heer Geerlof Bryontsma is in 1503 en 1504 prebendaris en deken te Bolsward; Gerlacus van Oosterend was in 1522 priester en bewoner van het klooster Thabor bij Sneek 22: Steensma, Thabor 272; Sipma OO IV 98, 152; Placaatboek II 230-231

1: 07148 2: Rostock
3: Ulbodi
4: Richardis 7: Larrelt 9: 10/07/1471 12: MUR I 171

1: 07141 2: Rostock
3: Ulbodi (Ulbadi)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 02/07/1470 12: MUR I 166

1: 02855 2: Groningen
3: Ulckenius
4: Conradus 7: Siddeburen 9: 27/03/1615 10: Theol 12: AAG 2 14: Johannes Ulcken 16: Catharina Huisman (1624) 18: 1630 redger te Godlinze, Losdorp, Spijk en Bierum, 1632 redger 21: woont te Appingedam 22: GAG klapper DTB; RAG HJK 2

1: 02918 2: Groningen
3: Ulckenius (Ulkenius)
4: Johannes 9: 11/05/1622 10: Phil 12: AAG 11 13: Teelke Huisman 14: Johannes Ulckenius 15: pastoor, later predikant 18: 1628-1656 predikant te Heveskes 19: 1656 nov 21: Johannes Ulcken was van 1627-1635 secretaris van Appingedam (vr. mededeling A. Hoft, Appingedam) 22: Duinkerken I 464

1: 03391 2: Groningen
3: Ulconis
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 03/01/1638 12: AAG 37

1: 03129 2: Groningen
3: Ulderici
4: Frelicius 7: Weener 8: Frisius orient 9: 03/02/1630 10: Phil 11: 1610 12: AAG 23 18: 1636 predikant te Weener 1648 predikant te Blijham 1651 predikant te Emden 19: 1685 22: Bijdragen...Groningen X 283

1: 05528 2: Geneve
3: Ulders
4: Marcus 9: 00/08/1600 12: LDR 1629

1: 04369 2: Leiden
3: Ulenburgh (Vlimberg)
4: Rombertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/06/1613 10: Iur 11: 21 12: AAL 111

1: 02199 2: Heidelberg
3: Ulenburgh (Romberti)
4: Rombertus 7: Bergum 8: Frisius 9: 07/09/1575 11: 1554 ca 12: MUH II 74,67 14: Rommert Pietersz 16: Siuckien Aesinga 17: Jelcke x Doede van Ockinga (1609); Rombertus; Ulricus Antie x Johannes Maccovius; Tietcke x Francois Coopal, monstercommissaris in Zeeland Edzardus x Anna Sophia ten Ham; Hiscke x Gerardus van Loo Saskia x Rembrandt van Rijn 18: 1578 advocaat Hof; 1584 burgemeester van Leeuwarden 1585 lid gedep staten; 1584, 1587-1588 lid Staten Generaal 1591 landsadvocaat, gecasseerd, omdat hij burgemeester van Leeuwarden werd; 1597 raadsheer Hof 19: 1624 juni 20: bac art 612 1575; 1578 Dr iur utr 21: Dr; aanwezig bij de moord op Willem van Oranje 22: Gen Jierboekje 1971 86; Engels, Naamlijst St Gen 12; RAF Hof van Fr MMM f 3; Register resolutien 808

1: 00171 2: Franeker
3: Ulenburgh (Ulemborgius)
4: Rombertus 7: Leeuwarden 9: 28/04/1610 10: Iur 12: AAF no 1187 13: Siuckien Wlckesdr Aesinga 14: Rombertus van Ulenburgh 15: raadsheer Hof 16: Idtie van Hania wed Hieronymus van Abbema te Ee (1625) 18: 1614 advocaat Hof 19: 1631 20: 1614 26/1 Dr iur (PAF 18) sch. Leovardiensis 22: RAF Hof van Fr MMM f 7; Gen Jierboekje 1971 9697

1: 04415 2: Leiden
3: Ulenburgh (Ulenburg)
4: Ulricus 7: Leeuwarden 9: 20/09/1618 10: Iur 11: 18 12: AAL 137

1: 02611 2: Groningen
3: Ulenburgh (Ulenburg)
4: Ulricus (Udalricus) 9: 17/03/1620 12: AAG 9

1: 00432 2: Franeker
3: Ulenburgh (Ulenburg)
4: Ulricus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 30/01/1622 10: Lit 12: AAF no 1918 13: Siuckien Wlckesdr Osinga 14: Rombertus Ulenburgh 15: raadsheer Hof 16: Maycke Orens (1634) 17: Sophia x Johannes Ravinga, secretaris van Emden (1657) Janke x Johannes la Souce, professor in Hongarije Rombertus Diuke (Debora) x Jacobus Susi, professor Suffridus Cornelis x Johannes Dadai, cand theol (1667) Duco Suffridus, luitenant in 1678 18: 1623 advocaat te Leeuwarden 19: 1652 jan 21: Dr iur 22: Gen Jierboekje 7499; RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 11507 2: Groningen
3: Ulendorpius
4: Lucas 9: 24/05/1620 12: AAG 9

1: 07391 2: Rostock
3: Ulfardi
4: Augustinus 7: Stapelmoor 9: 15/06/1493 12: MUR I 267

1: 03900 2: Helmstadt
3: Ulfardi
4: Eppius 7: Emden 9: 12/02/1583 12: AAHt 3946

1: 03163 2: Groningen
3: Ulfardi (Ulphardi)
4: Nomno 7: Bellingwolde 9: 30/07/1630 10: Phil 12: AAG 24 18: 1636 okt advocaat te Groningen 20: 1636 juni Dr iur (AAG 446) 22: GAG R A IIIa 34

1: 12049 2: Douai
3: Ulgher (Olgher)
4: Durardus 9: 00/00/1572 12: RAF FG 1027 16: Evert Jarges 18: 1598 kerkvoogd te Noorddijk 22: GAG RA IIIa 6 347; RAG HJK 1643

1:*12448 2: Orleans
3: Ulgher
4: Lubbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 30/05/1566 12: RIDDORL II 513

1: 09164 2: Löwen
3: Ulgher
4: Everardus 7: Groningen 9: 15/03/1540 12: MULO IV 2064 18: 1564 raadsheer, 1569 olde raad 1580-1592 herhaaldelijk hoofdman 1579-1594 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 21: "este pour la requeste" (van de gereformeerden) 22: AAU 67 (1948) 215; Emmius, Agro; Alting, Diarium 136

1: 05850 2: Köln
3: Ulgher (Ulgeri)
4: Everardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 18/04/1467 12: AAK I 75221

1: 05985 2: Köln
3: Ulgher (Ulger)
4: Henricus 7: Groningen 9: 30/05/1526 10: Art 12: AAK II 88232 18: 1557-1558 hoofdman 1553-1559 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro

1: 06008 2: Köln
3: Ulgher (Olgher)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 00/05/1518 10: Art 12: AAK II 79834

1: 09206 2: Löwen
3: Ulgher (Olcarius)
4: Johannes, Walteri 7: Groningen 9: 08/08/1538 12: MULO IV 177156 21: Mr Johannes Ulgher genoemd in 1550 bij conflict over een indrift bij de Jacobijnerweg; vgl Johannes Maurissing 22: AAU 32 (1907) 91

1: 02120 2: Tubingen
3: Ulgher (Ulghar)
4: Lubbertus 8: Frisius 9: 08/08/1564 12: Mat Tub 161,72 16: Lucia Ludovicusdr Coenders 22: Jaarboek Geneal 17 176

1: 09218 2: Löwen
3: Ulgher
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 25/04/1539 12: MULO IV 19123

1: 04249 2: Leiden
3: Ulgher (Olger)
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 27/05/1597 10: Lit 11: 1582 12: AAL 52

1: 08450 2: Löwen
3: Ulgher (Oulgar)
4: Nicolaus 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/08/1521 12: MULO III 661389 21: Nicolaus Ulgher komt in 1500 voor op de gildelijst van het brouwersgilde; verklaart in 1527 aan Reynolt van Burmania 69 ducaten schuldig te zijn 22: Gron Volksalmanak 1898 79; RAG Familiearch Ewsum regest 186

1: 11335 2: Rostock
3: Ulnis
4: Albertus 7: Groningen 9: 21/05/1509 12: MUR II 39

1: 09125 2: Löwen
3: Ulpiani
4: Ulpius 8: Frisius 9: 19/11/1567 10: Iur 12: MULO IV 73159 18: 1582-1584, 1586-1588, 1590-1592 dijkgraaf der vijf delen 1584 advocaat; 1588 volmacht voor Baarderadeel 1597-1602 ca ontvanger generaal vijf delen binnendijks 19: 1603 a 21: Dr; was blijkens het AA van Solinus van Syxma nog in 1571 in Leuven; in 1587 had de dijkgraaf als loon behalve de boetes 35 st per dag 22: RAF Statenarch M 11b f 17v; RAF FG 374, 1027; RAF Statenarchief 333, 128; Cannegieter, Archief vijf Deelen 274, 275, 276; Telting, Register 60, 482

1: 01593 2: Franeker
3: Ulpianus
4: Suffridus 9: 29/11/1593 10: Iur 12: AAF no 254

1: 08862 2: Löwen
3: Ulpii
4: Fredericus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/04/1566 12: MULO IV 70926 21: stud vlm 1562 te Rostock

1: 01259 2: Franeker
3: Ulps
4: Abbe 7: Wanswerd 8: Frisius 9: 01/11/1647 10: Geom cand 12: AAF no 4650 18: 1649 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM f 115

1: 04015 2: Helmstadt
3: Ulrici
4: Edonius 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 04/09/1601 12: AAHt 157109

1: 02640 2: Groningen
3: Ulrici
4: Hero 7: Roodkerk 8: Frisius orient 9: 04/04/1621 10: Phil 12: AAG 10 14: Hero Ulrici 15: predikant te Oudkerk en Roodkerk 21: = Ulricus Heronis 22: Romein 125

1: 10397 2: Franeker
3: Ulrici (Wlckes)
4: Hero 7: Sneek 9: 06/04/1599 12: AAF no 531 13: Eva Herodr Ockinga 14: Ulcke Dirks 15: orgelmaker 16: Anna Tiepckedr (1602) 17: Ulricus Heronis, predikant 18: 1602-1603 predikant te Wier 1603-1611 predikant te Wanswerd en Jislum 1611-1649 predikant te Oudkerk en Roodkerk 19: 1649 maart 22: Romein 9798, 125, 471; Col Kalma

1: 08002 2: Rostock
3: Ulrici
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/07/1594 12: MUR II 246

1: 02501 2: Heidelberg
3: Ulrici (Hulderichius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 20/09/1599 12: MUH II 198,110

1: 01653 2: Franeker
3: Ulrici (Sylvius)
4: Johannes 6: Alumnus 9: 29/03/1596 10: Theol 12: AAF no 371 19: 1602 21: kreeg in 1601 een toelage van 130 daalders tot verfolgh van sijne studien ende verfallinge van sijne reijscosten 22: RAF Statenarchief Gf 50 nr 4

1: 06792 2: Marburg/Lahn
3: Ulrici
4: Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 19/07/1592 12: CSM III 83

1: 05524 2: Geneve
3: Ulrici (Hulderichius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 01/05/1600 12: LDR 1586; IV 103; De Vries I 167-168

1: 08253 2: Löwen
3: Ulrici
4: Sibertus 7: Aurich 8: Trai d 9: 00/05/1505 12: MULO III 29346

1: 10776 2: Franeker
3: Ulrici
4: Tetardus 7: Franeker 9: 28/08/1612 10: Lit bon, Theol 12: AAF no 1367 14: Uldrich Tjaerdts 15: meester aan de meisjesschool te Franeker 18: 1621-1650 praeceptor aan de latijnse school te Franeker 19: 1650 22: It Beaken 1949 227-228

1: 11691 2: Rostock
3: Ulrum
4: Reynerus 9: 22/10/1518 12: MUR II 7320

1: 02194 2: Freiburg i.B
3: Ulsenius
4: Theodoricus 5: Artium et Medicine doctor 8: Frisius 9: 12/03/1504 12: MUF 155,39 18: arts 21: dichter, bevriend met Rodolphus Agricola; schreef De pharmacondi comprobata ratione 22: Petrus, De scriptoribus 5354; Santing, Geneeskunde

1: 03520 2: Groningen
3: Umbgrovius
4: Nicasius 9: 19/02/1642 11: c. 20 12: AAG 45 21: M. Unbgrovius was rond 1650 predikant in Gelderland 22: NKH 1903 142

1: 06052 2: Köln
3: Ummen
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/07/1450 10: Art 12: AAK I 5305 13: Ghese 14: Hendrik Ummen 19: 1481 a 21: koopt in 1477 een rente 22: GAG PK regest 300, 313

1: 10043 2: Frankfurt
3: Ummius
4: Ilico 8: Frisius 9: 00/00/1606 12: MUFO I 513

1: 04007 2: Helmstadt
3: Ummius
4: Ilico 7: [Oldenburg] 8: Frisius 9: 24/04/1600 12: AAHt 148129 20: privaatdocent Institutiones in 1602

1: 04011 2: Helmstadt
3: Umsemius
4: Matthias 8: Frisius [orient?] 9: 06/05/1601 12: AAHt 15498

1: 06492 2: Köln
3: Uncken
4: Fredericus, Arnoldi 8: Frisius orient 9: 28/04/1638 12: AAK IV 42280

1: 07242 2: Rostock
3: Unia (Wuynge)
4: Albertus, Kemponis 7: Leeuwarden 9: 27/05/1478 12: MUR I 208 13: Frouck Amama 14: Kempo Unia uit Wirdum 15: 1477 zoensman in conflict tussen Leeuwarden en Leeuwarderadeel 16: ongehuwd 19: 1498 a 22: Stamboek I 384, II 267; Singels, Archief Leeuwarden 2223

1: 09259 2: Löwen
3: Unia (Vitia)
4: Augustinus, Julii 7: Leeuwarden 9: 27/08/1548 12: MULO IV 369188 13: Aelcke van Juckema 14: Julius van Unia 16: Anna van Tjaerda 18: 1565 volmacht bij geschil binnen en buitendijkers 19: 1578 a 21: broer van Ritske; in 1568 verbannen, keert in 1572 terug en woont te Sneek; Aucke Onye wordt te Bolsward in 1578 aangeslagen voor 6 cg personele impositie 22: Stamboek I 384; Vrije Fries 17 1890 55; Minnema Buma, Dijkrecht bijlage, 15; Van der Meer, Boarnen 244

1: 05590 2: Köln
3: Unia, Uninga (Unengar)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 28/04/1552 10: Iur 12: AAK II 106323 21: misschien zoon van Hoyte Uninga van Hoytema, 1558-1578 grietman van Haskerland 22: Sminia, Naamlijst 354-355, Andreae, Nalezing 112

1: 00067 2: Franeker
3: Unia
4: Focco, Francisci 9: 22/05/1605 10: Iur 12: AAF no 871 14: Franciscus Focco Unia 15: 1582, 1599 volmacht landsdag 22: Placaatboek IV 305, 1046

1: 02490 2: Heidelberg
3: Unia
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 29/08/1564 12: MUH II 34,57 13: Margaretha van der Marck 14: Ritsche van Unia 15: drost van Genemuiden 16: ongehuwd 18: kapitein in Spaanse dienst 21: betaalt in 1578 te Stiens 6 cg personele impositie; vader katholiek en koningsgezind 22: Stamboek I 384, II 267; De Wal 46; Van der Meer, Boarnen 177

1: 08570 2: Löwen
3: Unia (Wimya)
4: Julius, Auconis 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 25/02/1514 12: MULO III 483211 13: Ansck Tjerkdr Juwinga van Walta 14: Auco Unia Ael Ritskes van Juckema 17: Auco x Anna van Tjaerda; Richardus x Margaretha van der Marck Ebel x Feye Pibes van Meckema Jouck x Joachim Panser Rixt x Franciscus Sixti van Aylva 19: 1544 a 21: hoofdeling te Wirdum 22: Stamboek I 384, II 267; RAF Rentmeestersrek 1544/1545 f 12

1: 09300 2: Löwen
3: Unia (Winghe)
4: Kempo, Theodorici 5: clericus 7: Trai d 9: 07/06/1529 12: MULO IV 2260

1: 08249 2: Löwen
3: Unia (Auckwina)
4: Kempo 6: minor 7: Wirdum 8: Trai d 9: 30/08/1509 12: MULO III 381327 13: Ansk Tjercksdr Juwinga van Walta 14: Aucke van Unia 15: 1488 hoofdeling in Oostergo 18: 1531 pastoor te Beers 1544/1545 prebendaris te Wirdum 19: 1560 22: Stamboek I 384, II 267; RAF Rentmeestersrek 1544/1545 12

1: 04491 2: Leiden
3: Unia (Ounia ab)
4: Richardus 8: Frisius 9: 29/06/1623 10: Art 11: 1606 12: AAL 169 13: Alegonda van Achelen 14: Carolus van Unia 15: bewoont Unia state te Wirdum, katholiek 16: ongehuwd 18: ritmeester 1659 kapitein 21: koopt in 1664 land bij Wirdum 22: Stamboek I 385; II 267; RAF Statenarch G 4 (1912-1659), Familiearch Sminia 1489; Vrije Fries 46 1964 10

1: 11363 2: Löwen
3: Unia (Auckwina)
4: Theodoricus 7: Wirdum 8: Trai d 9: 30/08/1509 11: minor 12: MULO III 381328 13: Ansck Tjercksd Juwinga van Walta 14: Aucke Unia 16: Uilck N, zijn dienstmeid 17: Joachim; Aucke Julius; Lolck Frouk; Teth; Ansck x mr Joucke Grewinga, advocaat te Leeuwarden (1558) 19: 1567 a 21: heerschap te Beers; kinderen waren niet van adel en begeerden dit ook niet te worden 22: Stamboek I 384; II 267

1: 09929 2: Orleans
3: Unia (Unigha)
4: Tiberius 8: Frisius 9: 00/01/1508 12: RIORL 277473 13: Ansk Tjercksd Juwinga van Walta 14: Auke Unia van Wirdum 18: 1503 prebendaris te Wirdum 20: cognatus Kemponis et Theobaldi Martena 21: voert met zijn broer Kempo in 1546 een proces met de stad Leeuwarden wegens de inname van de Unia stins in 1498, dat zij verloren 22: Stamboek I 384; De Ridder, Procurateurs I 277; RAF, EVC 2a; Singels, Archieven Leeuwarden 127-128; Pb Hs 1466

1: 02787 2: Wittenberg
3: Unsemius
4: Heinricus 8: Oldenburg d. in Frisia 9: 16/04/1556 12: AAW 316

1: 09080 2: Löwen
3: Upconis (Opconis)
4: Sibrandus 7: Franeker 8: Frisius 9: 31/05/1530 12: MULO IV 3835 18: 1542 (inst) prebendaris te Franeker 1543 pastoor te Waaxens 1555 pastoor te Peins 21: = vml Sibrandus Popconis a Rispens 22: Heeringa, Rekeningen II 245; Vrije Fries VII 77; Beneficiaalb 404

1: 07540 2: Rostock
3: Uphovius
4: Christophorus 7: Emden 8: Frisius 9: 00/00/1644 12: MUR III 134

1: 04898 2: Leiden
3: Uphovius
4: Christophorus 8: Frisius [orient] 9: 04/10/1647 10: Theol 11: 26 12: AAL 381

1: 07515 2: Rostock
3: Uphovius
4: Gerhardus 7: Emden 8: Frisius 9: 00/05/1638 12: MUR III 114

1: 06408 2: Köln
3: Uphusen
4: Folcmarus (Volgmerus) 5: clericus Mon d 9: 00/00/1427 10: Iur can 12: AAK I 30311

1: 02956 2: Groningen
3: Uphusius
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 10/09/1623 10: Phil 12: AAG 13 16: Aeltjen Sighers (1636) 17: Wigboldus, ds te Siddeburen 18: 1630-1654 predikant te Finsterwolde 19: 1654 maart 22: Duinkerken I 464

1: 05374 2: Köln
3: Usquert (Uysquart)
4: Eylardus 7: Emden 8: Mon d 9: 28/01/1490 10: Art 12: AAK II 28327

1: 09758 2: Erfurt
3: Utloe (Utlaw)
4: Arnoldus 8: Frisius [Drenthe] 9: 00/00/1553 12: MUER II 3864

1: 01955 2: Franeker
3: Utrecht ab
4: Petrus 7: Emden 9: 00/09/1605 12: AAF no 894

1: 05356 2: Köln
3: Uttum
4: Fredericus 7: Emden 9: 20/05/1489 10: Art 12: AAK II 257104

1: 05274 2: Köln
3: Vaecht
4: Nicolaus 7: Appingedam 8: Mon d 9: 16/08/1521 10: Iur 12: AAK II 83815

1: 04717 2: Leiden
3: Vaerwick
4: Petrus, Alberti 7: Emden 9: 12/06/1635 10: Phil 11: 20 12: AAL 272

1: 07238 2: Rostock
3: Vaghel
4: Hermannus 7: Emden 9: 02/05/1478 12: MUR I 208

1: 02055 2: Franeker
3: Valcke (Valck)
4: Everardus 7: Groningen 9: 21/04/1609 10: Theol 11: 1587 ca 12: AAF no 1105 18: 1614-1643 predikant te NiehoveOldehove 19: 1643 nov 21: afk uit de Ommelanden 22: Duinkerken I 465

1: 04177 2: Leiden
3: Valcke
4: Jacobus 9: 11/05/1585 10: Ling 12: AAL 18 21: Jacobus Valck Goltsmit was in 1590 landdagslid; Jacobus de Valk was in 1595 schepen van Leeuwarden 22: Placaatboek IV 758; GAL Recesboek F3

1: 04137 2: Leiden
3: Valcke
4: Jodocus 7: Groningen 9: 28/04/1580 10: Iur 12: AAL 7 18: 1601-1612 herh gezworene te Groningen; 1605, 1608, 1610-1611 olderman; 1601-1604, 1607-1624 voogd Jacob en Annagasthuis 1615 rekenmeester; 1618 lid gedep staten (s); 1621 lid admiraliteit Dokkum 1613-14, 1616-17, 1619-20, 1622-23 raadsheer te Groningen 19: 1624 jan 21: Johannes Valcke, in 1567 gest was "bon faulteur aux sectaires" in de stad Groningen; Jodocus was de eerste Valcke die in de raad zat 22: Emmius Agro; AAU 67 (1948) 213; Formsma, Borgen 165; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; GAG Regeringsboek

1: 04469 2: Leiden
3: Valcke
4: Otto 7: Groningen 9: 25/09/1622 10: Ling 11: 15 12: AAL 163

1: 02870 2: Groningen
3: Valcke
4: Otto 7: Groningen 9: 09/01/1616 10: Phil 11: 1594 12: AAG 3 13: Ebele Metelen 14: Joost Valcke 15: raadsheer 16: Anna Harckens Therinckvelt (1626) 17: Joost, kapitein 18: 1623 redger van stadswege te Obergum, 1624 te Winsum; 1623-1624 weesheer;1624 gildrechtsheer; 1624-1628 secretaris rekenkamer 1627-1650 herh raadsheer; 1630, 1633, 1636 lid gedep staten(s) 1629 gezworene; 1634-1635 scholarch Latijnse school; 1637-1638, 1651 curator Gron universiteit; 1638-1649 drost Oldambt; 1651-1652 hoofdman 19: 1652 okt 21: Dr iur; zijn weduwe bezat in 1672 een vermogen van 60.000 gulden 22: Emmius, Agro; Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 61; RF 1623.3; GAG, Weeskamer 2; Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 332; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 07535 2: Rostock
3: Valckenreich
4: Lucas, Bernhardi 8: Frisius orient 9: 00/10/1642 12: MUR III 128

1: 11403 2: Paris
3: Valens (Sterck)
4: Petrus 7: Bedum 9: 00/00/1588 10: Art 12: Bijdragen...Groningen VIII 90 18: 1593 docent aan universiteit van Parijs 1601, 1602 regent van college van Reims 1619-1641 prof Grieks aan college royal 19: 1641 21: Frans staatsburger geworden 22: Bijdragen...Groningen VIII 90

1: 11522 2: Groningen
3: Valenzyn
4: Michael 9: 08/12/1632 10: Phil 12: AAG 27 21: een Margreta Valentijn, wed kapitein Lucas Roser wordt in 1644 genoemd 22: RAG klapper resol GS

1: 00882 2: Franeker
3: Valerii
4: Aemylius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 09/05/1638 10: Iur 11: 1621 12: AAF no 3455 18: 1645 advocaat Hof 1659-1662 schepen van Leeuwarden 19: 1666 mei 22: RAF Hof van Fr MMM f 10v; GAL Klapper magistraat

1: 04259 2: Leiden
3: Valerii (Brema)
4: Aemylius 8: Frisius 9: 30/06/1599 10: Iur 11: 22 12: AAL 56

1: 04830 2: Leiden
3: Valerii (Waleri)
4: Aemylius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/06/1643 10: Iur 11: 22 12: AAL 341

1: 01635 2: Franeker
3: Valerii (Valerius)
4: Aemylius 9: 13/05/1595 10: Iur 12: AAF no 320 20: sch. Leovardiensi 21: disp 1597 De usucapionibus 22: Gens Schotana 13, 1819; Ahsmann, Faculteit 60

1: 11956 2: Köln
3: Valerii
4: Bernardus 7: Jorwerd 9: 29/04/1595 10: Art 12: AAK IV 17260

1: 01662 2: Franeker
3: Valerii
4: Eelco 7: Leeuwarden 9: 12/05/1596 10: Iur 12: AAF no 388 21: = Mr Eelco Dronripaerts?

1: 08495 2: Löwen
3: Valerii (Vatsose)
4: Valerius (Valerianus) 7: Harlingen 9: 31/08/1514 12: MULO III 498412 21: = Mr Valerius Herema, mag, 1542, 1560 pastoor te Nieuwland, deken van Bolsward? 22: Stamboek I 198, II 133; Placaatboek III 524; RAF Rentmeestersrek 1542/1543 13

1: 07035 2: Rostock
3: Valke
4: Hinricus 7: Emden 9: 04/05/1454 12: MUR I 101

1: 07122 2: Rostock
3: Valke
4: Thidericus 7: Emden 9: 26/10/1468 12: MUR I 158 18: 1491 proost te Leer 1492 pastoor te Larrelt 22: Moehlmann, Urkundenbuch III no 645, 658

1: 07470 2: Rostock
3: Valkenius
4: Albertus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/09/1616 12: MUR III 23

1: 02427 2: Heidelberg
3: Vaniker
4: Hermannus 6: Gratis 7: Groningen 9: 29/10/1566 12: MUH II 41,90

1: 03521 2: Groningen
3: Vechnerus
4: Matthias 7: Wierum 8: Omlandus 9: 22/02/1642 11: c. 18 12: AAG 45 13: Elisabeth Matthaeus 14: Georgius Vechnerus 15: predikant 16: Maria d.v. ds Marci 18: 1651-1653 predikant te Niebert 1653-1662 predikant te Uithuizen 19: 1662 febr 22: Duinkerken I 465

1: 03313 2: Groningen
3: Vechter, Livis filius
4: Gerardus 7: Appingedam 9: 24/06/1635 10: Phil 12: AAG 32 16: Nijsien Wabbens (1667) 18: 1640 schoolmeester te Bierum 1667 redger 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1: 04709 2: Leiden
3: Vechter (Rechter)
4: Sibrandus 7: Groningen 9: 11/09/1634 10: Iur 11: 21 12: AAL 265

1: 03143 2: Groningen
3: Vechter
4: Sibrandus 7: Appingedam 9: 23/04/1630 10: Phil 12: AAG 23 18: 1635 landdagscomparant voor Appingedam 1639, 1649 assessor krijgsgerecht 22: RAG Comparanten; RAG klapper resol GS

1: 02636 2: Groningen
3: Veenhuis (Venhuss ten)
4: Jarco 8: Westerwolde 9: 20/11/1620 10: Phil 12: AAG 10 13: Claesijn Wilckes 19: 1640 a 21: = Jacobus Veenhuyzen, 1620-1627 rechter te Bellingwolde en Westerwolde? 22: Gruoninga 28 (1983) 52; GAG Regeringsboek

1: 03301 2: Groningen
3: Veenhuis ten (Veenhuus)
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/01/1635 10: Theol 12: AAG 31 13: Geertruydt de Vos, d.v. schulte van Anlo? 14: Elso Ernst 15: compagniesschrijver : rechter te Westerwolde 16: Greetien Jacobs Else Lupkes (1643) Maria van der Vliet, wed Dr Grashoff (1679) 17: Berentien x Wigbold Jansen; Wilhelmus, stud phil in 1661 Philippus Cornelia x Wabbo Hommes Anna x Peter Jansz 18: 1636 schoolmeester te Wester en Heiligerlee 1640 schoolmeester te Meeden 1648-1681 predikant te Meedhuizen (Uithuizermeeden?) 19: 1681 jan 22: Gruoninga 28 (1983) 4748; Duinkerken I 468

1: 04791 2: Leiden
3: Veleker
4: Albertus 7: Groningen 9: 27/06/1640 10: Iur 11: 1619 12: AAL 315 13: Tadea Ornia 14: Albertus Veleker 18: 1658 collator te Westerdijkshorn 21: op Asinga, Middelstum; rond 1590 koopt een Albertus Veleker de borg Mentheda; deze katholieke stadGroninger familie belegde haar geld vooral in Ommelander goederen 22: Feith, Ommelander borgen 130; Formsma, Borgen 256-257; Pathuis 730

1: 04574 2: Leiden
3: Velgen (Volge de)
4: Nicolaus 8: Frisius westphalus 9: 17/05/1627 10: Med cand 11: 28 12: AAL 200 16: Lewina van Damm, wed Aggaeus Wiarda (1630) 18: 1654 arts te Aurich 21: Dr med 22: J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 49

1: 02354 2: Heidelberg
3: Velsius (Velsen)
4: Adrianus (Hadrianus) 8: Frisius 9: 26/09/1614 12: MUH II 270,112 13: Ena van Tiara 14: Wilhelmus van Velsen 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Gerlantje Fransd van Eysma 17: Wilhelmus x Margaretha Regnerusd van Andringa Femme x Egbertus Petrus Heixan Theodorus x Jetscke Ulbesd Sippens 18: 1618 advocaat Hof 1637, 1640 burgemeester van Bolsward; 1641-1643 rekenmeester 1637-1638, 1643-1645 lid gedep staten (S); 1640, 1658 landdagslid; 1658 lid Staten Generaal (extra ord) (S) 19: 1661 febr 21: Dr iur; werd in 1625 burger van Bolsward 22: Stamboek I 399, II 277; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Placaatboek V 459, 603; RAF Copieën elders 60461: Burgerboek Bolsward; GA Bolsward 79; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen II 5; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1641-1643

1: 06886 2: Marburg/Lahn
3: Velsius (Velsen)
4: Adrianus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 04/06/1614 12: CSM IV 79

1: 01041 2: Franeker
3: Velsius (Velsen)
4: Benedictus 8: Frisius 9: 28/10/1642 10: Iur 12: AAF no 3998 13: Aeltie Hannama 14: Johannes van Velsen 15: secretaris van Leeuwarderadeel 16: Sophia Andriesdr van Roorda 17: Andreas Roorda van Velsen Anna x Michael van Heloma, kapitein 18: 1648-1661 gerechtsscholt 22: RAF Statenarch M 11b f 293; vr med Ype Brouwers; Gen Jierboekje 1993 115

1: 01104 2: Franeker
3: Velsius (Velsen a)
4: Gerardus 7: Sneek 9: 10/08/1644 10: Ling, Phil 11: 1627 12: AAF no 4236 13: Maycke Tegneius 14: Lambertus Velsius 15: conrector te Sneek 16: Rixtia Spanhemius (1651) 17: Franciscus, predikant Tarquinius, predikant Jetzo Tobias, zilversmid te Bolsward 1649-1666 predikant te Goenga, Gauw en Offingawier 1665-1673 predikant te Oosthem, Abbega en Folsgare 19: 1673 dec 22: Romein 339, 382; Col Kalma

1: 10907 2: Saumur
3: Velsius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1619 12: EEA 140

1: 10908 2: Orleans
3: Velsius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1619 10: Iur 12: EEA 140

1: 10392 2: Franeker
3: Velsius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 03/01/1599 10: Med 12: AAF no 525 14: Johannes Wilhelmi van Velsen 15: notaris en burgemeester te Leeuwarden 16: Maycke Wilhelmi (1603) 18: arts en mathematicus te Leeuwarden; 1605-1608 legerarts rector Latijnse school burgemeester van Leeuwarden 22: Stamboek I 399; vr med Ype Brouwers; Col Kalma; Huisman, Stadsbelang 431

1: 02509 2: Heidelberg
3: Velsius (Felsing a)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 27/09/1617 12: MUH II 285,160 13: Eva van Tiara 14: Wilhelmus a Velsen 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Alydt Hannema (1621) 17: Adrianus Benedictus Petronella x Aggeus van Marssum, Nicolaus Hendricks Beilanus Agatha x Gellius van Peima 18: 1621 advocaat Hof 1627-1636 secretaris van Leeuwarderadeel 19: 1637 ca 21: Dr 22: Stamboek I 399, II 277; De Wal 124-125; Sannes, Naamlijst 211

1: 08554 2: Löwen
3: Velsius (Wilhelmi)
4: Judocus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 10/05/1510 12: MULO III 39143 17: Wilhelmus 18: 1518, 1525, 1531-1531, 1534-1535 burgemeester van Leeuwarden 1521-1522, 1525 schepen 21: Judocus Wilhelmi de Hagis werd op 24 maart 1515 tot priester gewijd (Brom, Naamlijst 6) 22: GAL klapper magistraat

1: 02495 2: Heidelberg
3: Velsius (Welsius)
4: Vincentius 6: Gratis 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 20/12/1590 12: MUH II 150,1

1: 02094 2: Padua
3: Velsius
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 05/11/1591 10: Med stud 12: PP no 63; publice promotus 14: Wilhelmus van Velsen 15: arts en burgemeester te Leeuwarden 16: Ena Johannesdr Tiara (1596) 17: Adrianus Commerke x Suffridus Rispens Johannes 18: arts 1606-1609 gezworene, 1610-1615 burgemeester te Leeuwarden 1610 lid gedep staten (S); 1611-1613 lid Staten Generaal 19: 1623 a 20: Dr: i.h.l. In hunc collegium medicum Patavinum summun gradum extulerunt Ao 1593 cal Apr (samen met Johannes Velsius?) 21: Dr med 22: Stamboek I 399; Engels, Naamlijst St Gen 12; Engels, Naamlijst GS; Spanninga, Geloof 172; vr med Ype Brouwers

1: 11043 2: Helmstadt
3: Velstein
4: Anthon, Gunther 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 23/10/1624 12: AAHt 305

1: 06910 2: Marburg/Lahn
3: Velstein
4: Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 26/01/1628 12: CSM IV 196

1: 00400 2: Franeker
3: Veltdriel (Veltzijl)
4: Annius (Annaeus) 7: Dokkum 8: Frisius 9: 28/10/1620 10: Iur 12: AAF no 1844 16: Trijntje Heermans (1623) 18: 1624 gemeensman te Dokkum 21: vml broer van Johannes Veltdriel 22: RAF klapper DTB Dokkum; Gen Jierboekje 1993 151

1: 02043 2: Franeker
3: Veltdriel (Feltrijl a)
4: Johannes 7: Dokkum 9: 10/08/1608 10: Phil 12: AAF no 1063

1: 00127 2: Franeker
3: Veltdriel (Veltrik)
4: Johannes, Petri 7: Dokkum 9: 16/04/1607 10: Iur 12: AAF no 972 13: Lysbeth Annes 14: Petrus Johannes Veltdriel 15: burgemeester van Dokkum 16: Barber Douwedr Jennema (1613) 18: advocaat te Dokkum; 1625, 1637-1639, 1641 burgemeester van Dokkum 1627 lid admiraliteit Noorderkwartier; 1628, 1631-32 lid Raad van State; 1635-1638 lid admiraliteit Zeeland 1639-1645 lid Staten Generaal voor de steden 21: Dr iur; Johannes Veltdriel belooft in 1617 zijn tichelwerk bij Dokkum af te breken bij de nadering van de vijand; maakt in 1630 deel uit van gezantschap naar Moscovie en sluit daar een handelsovereenkomst 22: Waringa, Geschiedenis Dokkum 47; Engels, Naamlijst II 4; Obreen, Dokkum; SAD 1, Resolutieboek Dokkum 143; RAF klapper DTB Dokkum; Gen Jierboekje 1993 151; RAF Statenarchief Gf 50, Betalingsordonnantiën 1627-1638

1: 03273 2: Groningen
3: Veltdriel (Veltdryel)
4: Petrus, Johannis 7: Dokkum 8: Frisius 9: 28/05/1634 10: Phil 12: AAG 30

1: 11160 2: Franeker
3: Veltdriel (Veltril)
4: Petrus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 10/08/1637 10: Iur 12: AAF no 3368

1: 00767 2: Franeker
3: Veltdriel (Veltrik)
4: Petrus 7: Dokkum 9: 17/06/1635 10: Iur 12: AAF no 3125 14: Johannes Veltdriel 18: 1640-1656 secretaris van Dokkum 19: 1656 ca 20: filius amplissimi senatoris Joannis Veltrik Doccomanus 22: RAF Familiearch Kingma 2217; Sannes, Naamlijst 303

1: 01434 2: Franeker
3: Velthof
4: Paulus 9: 04/04/1589 10: Iur 12: AAF no 77

1: 08007 2: Rostock
3: Velthusanus
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 00/07/1601 12: MUR II 270 18: predikant te Barstede 1624 predikant te Hage 21: Hendrik Velthuisen, burger van Deventer was in 1579 muntmeester te Groningen 22: Jahrbuch Emden 1897 122; RAF Franeker Univ 151; Bijdragen...Groningen II 247; VII 10

1: 11864 2: Köln
3: Velthusius (Velthuys)
4: Gerardus 8: Westerwolde, Osn d 9: 27/11/1508 10: Iur 12: AAK II 63357 20: bac decr 4/3 1516 21: Gerardus Velthusius uit Westerwolde was in 1574 conrector te Norden 22: Reershemius 444

1: 04164 2: Leiden
3: Veltius
4: Abelus 7: Groningen 9: 21/08/1581 10: Theol 12: AAL 10

1: 01294 2: Franeker
3: Veltius dell Moll
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/05/1648 10: Iur 12: AAF no 4711 13: Agatha van Velsen 14: Anthonio del Moll 15: kassier lommerd van Harlingen 16: Anna Terwisga Fock Hommesd Hoytama 17: Petrus, Med Dr te Sneek x Barbara Petrusd Schotanus (1671) 22: Jaarboek Geneal 31 1977 76

1: 03177 2: Groningen
3: Veltmannus
4: Johannes 7: Midwoldanus 9: 13/05/1631 10: Phil 12: AAG 25 16: Maria Wilkens anders Jelgersma van Leeuwarden (1636) 18: 1636 klerk ter secretarie van Groningen 1645 notaris te Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1988 105; GAL Klapper DTB; RAF Naamlijst notarissen

1: 01168 2: Franeker
3: Venema (Veeneman)
4: Adrianus 7: Ferwerd 8: Frisius 9: 04/03/1646 10: Phil, Theol 12: AAF no 4424 14: Johannes Venema 15: predikant 16: Tiercke Auckes 18: 1651-1653 predikant te Tjerkgaast 1653-1656 predikant te Reitsum, Genum en Lichtaard 19: 1656 april 21: in 1650 als alumnus vermeld 22: Romein 474, 612; Placaatboek V 523; Col Kalma

1: 11129 2: Franeker
3: Venema
4: Hayo 8: Frisius 9: 29/04/1635 10: Theol 12: AAF no 3107

1: 10819 2: Franeker
3: Venema
4: Hayo (Heio), Gerbrandi 7: Leeuwarden 9: 13/04/1633 10: Phil, Theol 12: AAF no 2933 16: Dieuke Martens 18: 1639-1657 predikant van Oude en Nijemirdum en Sondel 19: 1657 21: alumnus; rond 1655 klachten over dronkenschap en ergerlijk leven 22: Romein 436; Col Kalma

1: 01136 2: Franeker
3: Venhuysen (Fenhuysen)
4: Jeremias, Epei 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 06/05/1645 10: Phil, Ling lat 12: AAF no 4320

1: 10890 2: Basel
3: Veno de
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/00/1598 12: MUB II 46954 13: Jantje Gerrits Mamminga 14: Laurentius de Veno 15: secretaris van Leeuwarden 16: Moederke Cnoop Hiltje van Aylva 17: dochter x Wytze van Beyma 18: 1599 advocaat te Leeuwarden 1599 ca1602 rector te Sneek; 1602 prof ethica et physica te Franeker 19: 1613 april 20: Frisius, iuris doctor in Gallia creatus, sed deinceps studium theologiae se complexurum, profitans integrum annum Romae in carcere inquisitionis detectus fuit 21: antiaristoteliaan, werd tussen 1609 en 1611 geschorst wegens zijn opvattingen hieromtrent 22: Boeles, Hoogeschool II 7577; Galama, Wijsgerig onderwijs 7682

1: 12199 2: Leiden
3: Veno de
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1593 10: Art 12: Galama, wijsgerig onderwijs 77 20: 1593 18/8 mag art

1: 01473 2: Franeker
3: Veno de
4: Henricus 9: 13/05/1591 10: Phil, Ling, Theol 12: AAF no 130

1: 01629 2: Franeker
3: Veno de
4: Johannes 9: 03/05/1595 10: Phil 12: AAF no 315 13: Jantje Mamminga 14: Laurentius de Veno 15: secretaris van Leeuwarden 16: Aeltje Hieronymusdr Verrutius (1609) 17: Johanna x Mattheus Vossius 18: 1601 advocaat fiscaal Hof 1610, 1623-1626, 1628-1631 schepen van Leeuwarden kerkvoogd 19: 1662 20: sch. Leovardiensi 21: Lic iur, Dr; maakte in 1649 een genealogie van de mensheid; schreef Historiale meditatien (1658) 22: Galama, Wijsgerig onderwijs 76; NNBW X 1089-1090; RAF, Statenarch Gf 571, Copieën elders 6219; GAL Klapper magistraat

1: 04203 2: Leiden
3: Veno de
4: Laurentius 8: Frisius 9: 22/10/1592 10: Iur 12: AAL 33 20: 1593 19/1 Dr iur (Molhuysen, Bronnen I 466)

1: 07994 2: Rostock
3: Veno de
4: Laurentius 8: Frisius 9: 00/07/1589 12: MUR II 230

1: 02496 2: Heidelberg
3: Veno de
4: Laurentius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/06/1592 12: MUH II 161,131

1: 01406 2: Franeker
3: Veno, de
4: Laurentius 7: Leeuwarden 9: 17/04/1587 10: Iur 12: AAF no 39 13: Jantje Gerrits Mamminga 14: Laurentius de Veno 15: secretaris van Leeuwarden 18: 1605 gerichtsscholt (praetor judicii militaris) 21: Dr iur te Leiden 1592 22: Boeles, Hoogeschool II 75; Galama, Wijsgerig onderwijs, 76

1: 02646 2: Groningen
3: Veno
4: Petrus, Gisberti 7: Kollum 9: 25/05/1621 12: AAG 10

1: 04338 2: Leiden
3: Verbruggen
4: Oliverius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/06/1609 10: Ling 11: 17 12: AAL 95

1:*01341 2: Franeker
3: Verhel
4: Johannes 9: 19/05/1649 10: Phil 12: AAF no 4828 13: Riemke Gravius 14: Arnoldus Verhel 15: professor te Franeker 16: Frouck Fredericks van Bonnema, wed prof Maccovius Jel Pietersdr Mol wed Joachim Frencelius 18: 1655 advocaat Hof; gerechtsscholt bij het Friese krijgsgerecht 1657 bibliothecaris universiteit van Franeker 1657, 1659 vroedschapslid van Franeker 20: magni viri professoris Verhelli filius 21: Dr; werd in 1652 burger van Franeker 22: Stamboek II 143; Boeles, Hoogeschool II 112-114; RAF Hof van Fr MMM f 12; Nienes, Archieven universiteit p. 195; GA Franeker 296, 297, 27 Burgerboek

1: 02027 2: Franeker
3: Vermees (Leonhardi)
4: Cornelius 7: Dokkum 9: 05/04/1608 12: AAF no 1038 16: Jantien Wigbolts 17: Leonardus Pierius ? 18: 1613 advocaat Hof secretaris rekenkamer 1622-1646 secretaris Westdongeradeel 19: 16.8 21: Dr iur; tevens ontvanger der paalwerken van Westdongeradeel 22: RAF Hof van Fr MMM f 7, Grafschriften Dokkum; Sannes, Naamlijst 215

1: 04742 2: Leiden
3: Vermees
4: Pierius 7: Dokkum 8: Frisius 9: 03/03/1650 10: Iur 11: 22 12: AAL 402

1: 01177 2: Franeker
3: Vermees
4: Pierius 7: Dokkum 9: 04/04/1646 10: Phil, Iur 11: 1628 12: AAF no 4435 16: Antie Arnolds Hachting (1650) 17: Trijntie x Pico Nijenhuis, burgemeester van Dokkum 18: 1650 advocaat Hof 21: Dr iur; werd in 1649 burger van Dokkum 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v; RAF klapper DTB Dokkum; SAD 152 Burgerboek Dokkum f 262v; Gen Jierboekje 1993 133

1: 02182 2: Utrecht
3: Vermees
4: Pierius 8: Frisius 9: 00/00/1649 12: ASU 23

1: 11503 2: Groningen
3: Vermoerss (Vermuers)
4: Reinerus 9: 03/09/1617 10: Theol 12: AAG 6 20: uit Emden

1: 00317 2: Franeker
3: Vermoerss
4: Reinerus 7: Emden 9: 27/04/1617 10: Theol 12: AAF no 1655

1: 06811 2: Marburg/Lahn
3: Verrutius
4: Gerlacus 7: Groningen 8: Frisius 9: 11/06/1599 12: CSM III 119 13: Auck Pietersd 14: Hieronymus Verrutius 15: syndicus der ommelanden 16: Tieth Juckesd van Beyma 17: Aurelia x Petrus Eysinga; Julius Hieronymus; Petrus, commandant van Bourtange Wilhelmus, luitenant kolonel; Johannes, burgemeester van Groningen Maria x Johannes Redecker, raadsheer te Groningen 18: 1613-1617 rekenmeester; 1617-1631 rentmeester der kloostergoederen van Stad en Lande 22: Stamboek I nalez 2; GAG Regeringsboek

1: 07487 2: Rostock
3: Verrutius (Verrucius)
4: Hieronymus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/09/1622 11: 1601 12: MUR III 48 13: Ath Hiddesd Metsema 14: Hieronymus Verrutius 15: syndicus van de Ommelanden 16: Clara Margrieta van Bronckhorst Batenburg (1626) 18: 1645 cornet 22: Stamboek I nalez 2; GAG klapper DTB; RAG Register resolutien GS

1: 11389 2: Löwen
3: Verrutius
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 00/00/1563 10: Iur 12: Petrus, De scriptoribus 285

1: 11280 2: Basel
3: Verrutius
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 00/00/1562 12: De Wal 5455

1: 11279 2: Bourges
3: Verrutius
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 00/00/1565 12: Petrus, De scriptoribus 284; De Wal 5455

1: 11282 2: Kopenhagen
3: Verrutius
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 00/00/1562 12: De Wal 5455

1: 11281 2: Rostock
3: Verrutius
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 00/00/1562 12: De Wal 5455

1: 11278 2: Douai
3: Verrutius
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 00/00/1562 12: Petrus, De scriptoribus 284; De Wal 5455 20: vertrok in 1563 naar Leuven op last van zijn vader

1: 02441 2: Heidelberg
3: Verrutius
4: Hieronymus 8: Frisius groningensis 9: 08/03/1568 12: MUH II 45,25 14: Gerlacus Verrutius 16: Auck Pieters (1573) Ath Hiddesd Metsema (1589) 17: Barbara x Pibo Fockes Gerritsma; Gerlacus x Tieth Juckesd van Beyma Alydt x Martinus Eyben, drost van Esens; Johanna x N. Knotten, N. Metelen, H Schonenberg Aeltje x Johannes de Veno; Wilhelmus x Oda Froma (Tironia) Susanna x Rudolphus Emmen, med dr; Hieronymus x N. Batenburg 18: 1574-1601 syndicus van de Ommelanden 19: 1601 dec 22: Stamboek I, nalez 2,3; W.J Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage II

1: 02553 2: Groningen
3: Verrutius
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 31/06/1617 10: Phil 12: AAG 5

1: 03070 2: Groningen
3: Verrutius (Verrucius)
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 25/08/1627 10: Phil 12: AAG 18

1: 08998 2: Löwen
3: Verrutius (Vernetius)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 432133

1: 05021 2: Basel
3: Verrutius (Verrucius)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1555 12: MUB II 9069

1: 03162 2: Groningen
3: Verrutius (Verrucius)
4: Julius 7: Groningen 9: 25/07/1630 10: Phil 12: AAG 24 13: Tieth Juckesd van Beyma 14: Gerlacus Verrucius 15: rentmeester der kloostergoederen van Stad en Lande 16: Isabella Canter 18: 1631-1648 rentmeester kloostergoederen van Stad en Lande 1648-1649 ontvanger generaal van Stad en Lande 19: 1649 maart 22: Stamboek I nalez 2,3; RF 1632.24; GAG Regeringsboek

1: 02534 2: Groningen
3: Verrutius
4: Wilhelmus 8: Omlandus Frisius 9: 02/11/1616 10: Iur 12: AAG 5

1: 06884 2: Marburg/Lahn
3: Verrutius
4: Wilhelmus 7: Groningen 8: Frisius 9: 04/06/1614 11: 1594 12: CSM IV 79 13: Ath Hiddesd Metsema 14: Hieronymus Verrutius 15: syndicus van de Ommelanden 16: Oda Froma 17: Hieronymus x Anna Vincentsd van Glinstra 18: 1620-1622 landdagscomparant voor Wirdum; 1623-1626, 1628 landdagscomparant van Hellum; 1629-1630 idem voor Westeremden; 1623-1624 redger te Slochteren, rekenmeester 1626-1627 lid admiraliteit Dokkum 1629-1628 lid gedep staten 19: 1630 21: hoofdeling te Slochteren 22: Emmius, Agro; Stamboek I, nalez 2, maar vgl I 31, II 30; Formsma, Borgen 364; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG HJK 2

1: 03337 2: Groningen
3: Verspeeck
4: Gilbertus 8: Frisius 9: 08/02/1636 10: lit (SS LL) 11: 1614 12: AAG 33 13: Elisabeth Gilbertsdr Forbes 14: Marcus Verspeeck 15: 1612 notaris : 1628-1644 secretaris van Oostdongeradeel 16: Henrica ter Borch (1636) 17: Marcus Hermanja 18: 1637-1649 secretaris van Wymbritseradeel 1652 advocaat te Sneek 21: bevriend met Reinerus Neuhusius 22: Vrije Fries 36 4749; Sannes, Naamlijst 253

1: 00714 2: Franeker
3: Verspeeck (Versbeeck)
4: Gilbertus 7: Leeuwarden 9: 12/05/1631 10: Iur 12: AAF no 2733

1: 11513 2: Groningen
3: Verstegus
4: Samuel 7: Buren, Gld (Buranus) 9: 28/05/1622 10: Theol 12: AAG 12 18: 1627-1629 predikant te Didam 1629-1637 predikant te Warnsveld 19: 1637 22: NKH 1903 162

1: 01376 2: Franeker
3: Versteveren (Gelmeri)
4: Johannes 6: Stip 9: 14/04/1586 10: Iur 12: AAF no 6 14: Jelmer Jelles uit Leeuwarden 16: Gerland Oenema 18: 1594, 1600, 1603 conrector te Sneek 1608, 1614 notaris te Schoterland, 1618, 1621 in Wymbritseradeel 21: kreeg reeds in 1583 een toelage 22: RAF Statenarch G41 138; Col Kalma; RAF Naamlijst notarissen

1: 01585 2: Franeker
3: Versteveren
4: Wilhelmus 7: [Amsterdam] 9: 28/05/1593 10: Iur 12: AAF 237 21: stud 1588 te Leiden (Amstelrodamensis) en 1609 te Padua (Amsterodamus) 22: Den Tex, Studenten 119-120

1: 03310 2: Groningen
3: Vertier
4: Johannes, Petri 9: 16/06/1635 10: Iur 12: AAG 32 18: 1623-1643 herh raadsheer te Groningen 1628 lid Generaliteitsrekenkamer 1641, 1644 lid gedep staten 19: 1644 21: zoon? 22: GAG Regeringsboek; Emmius, Agro

1: 09663 2: Erfurt
3: Verver (Tinctoris)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/00/1456 12: MUER I 25840

1: 05875 2: Köln
3: Verver (Tinctoris)
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/12/1440 12: AAK I 432153 18: 1440 rector der universiteit 22: Gron Volksalmanak 1910 182

1: 06118 2: Köln
3: Verver (Tinctoris)
4: Johannes 7: Groningen 9: 31/10/1517 10: Art 12: AAK II 78935 18: 1535 (institutie) pastoor van de halve Maartenskerk 1539 cureetrector Martinikerk 20: 1519 27/1 det; bursa Laurentiana, 1520 22/3 inc 21: Mr; opvolger van Everardus Jarges 22: AAU 42 (1916) 301, 303

1: 06997 2: Rostock
3: Verver (Varwer)
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/08/1443 12: MUR I 65

1: 11670 2: Rostock
3: Verver
4: Johannes 7: Staveren 9: 09/11/1500 12: MUR II 6

1: 07751 2: Rostock
3: Verver (Tinctoris)
4: Matthias 7: Groningen 9: 17/05/1503 12: MUR II 14 21: Willem Thijs verver was in 1447 pastoor te Groningen

1: 12067 2: Douai
3: Vervou van
4: Fredericus 7: Franeker 9: 00/00/1573 11: 1557 12: Vervou, Gedenkweerdighe geschiedenissen

1: 12066 2: Löwen
3: Vervou van
4: Fredericus 7: Franeker 9: 00/00/1572 12: Vervou, Gedenkweerdige geschiedenisssen 13: Amelia Fritsdr van Grombach 14: Raes van Vervou 16: Jel Hesselsdr van Oosthem 17: Hessel Raes, grietman 18: 1588 commandant van afdeling ruiterij; tot 1604 hofmeester van Willem Lodewijk 1604-1608 commandant te Emden 1616 lid Raad van State; 1619-1621 lid Staten Generaal 19: 1621 22: Stamboek I 270, II 184; Engels, Naamlijst St Gen I 12; Bas, Ten Raa, Leger II 326-327, 345; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1616

1: 10891 2: Geneve
3: Vervou
4: Hesselus, Horatius 8: Frisius 9: 00/00/1605 11: 1588 12: De Vries I, 65 13: Jel Hesselsdr van Oosthem 14: Fredericus van Vervou 15: 1592 commies te Delfzijl, Oterdum en Reide 16: Sjouk Joostdr Ockinga (1609) 17: Saepck x Wytze Sickes van Camminga, Joachimus Martijns van Andree 18: 1614-1620 grietman van Franekeradeel 1618-1620 dijkgraaf der Vijf Deelen; 1619 volmacht landsdag 19: 1619 of 1620 20: studeert hier tot de zomer van 1608 21: werd door Sibrandus Lubbertus opgeleid tot de studien 22: Stamboek I 270; De Vries I 65, 185-186; Sminia, Naamlijst 194; RAF Statenarch M 11b f 49; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 284-285

1: 03460 2: Groningen
3: Vetter
4: Christianus 7: Groningen 9: 14/09/1640 10: Phil 11: 1629 ca 12: AAG 42 16: Maria Ringels (1658) 17: Simon, ds te Eppenhuizen 18: 1658-1680 predikant te Godlinze 19: 1680 dec 21: neef? van Christianus Vetter, stud 1651 te Groningen, ds te Schiermonnikoog 22: Duinkerken I 476

1: 01851 2: Franeker
3: Vibius
4: Johannes 7: Franeker 9: 03/09/1602 10: Ling, Phil 12: AAF no 721 21: =Vibius Johannis Sylvius, = Wibrandus Johannis Meppel?

1: 04343 2: Leiden
3: Vicemius (Winshemius)
4: Michael 9: 27/02/1610 10: Phil 11: 19 12: AAL 97

1: 02492 2: Heidelberg
3: Vicemius
4: Michael, Andreas 7: Leeuwarden 9: 16/04/1568 12: MUH II 46,54 13: Rinck Lieuwes 14: Adrianus Michaels 15: substituut grietman en dijkgraaf 16: Trijntje Meindertsdr 18: 1550, 1564 vicaris en prebendaris te Lekkum tot 1567 1574-1586 predikant te Dirksland, Zevenhuizen. Amersfoort en Woubrugge 1586-1593 predikant te Westerhuizen 19: 1593 april te Westerhuizen 21: hervormingsgezind, vlucht in 1567 naar Emden 22: Romein 66; Zwart, Cleuting 174; Col Kalma

1: 04161 2: Leiden
3: Vicemius (Vythemius)
4: Michael 7: Leeuwarden 9: 19/06/1581 10: Theol 12: AAL 10

1: 07765 2: Rostock
3: Victoris (Vectoris)
4: Rudolphus 7: Emden 9: 14/05/1504 12: MUR II 18

1: 10893 2: Orleans
3: Viersen a
4: Assuerus 8: Frisius 9: 00/07/1626 12: Frijhoff, Etudiants 78

1: 10892 2: Angers
3: Viersen (Vierssen a)
4: Assuerus 8: Frisius 9: 00/00/1628 10: Equit 11: 1605 12: EEA 78 13: Titia Georgsd Gothofredi 14: Wilhelmus van Viersen 15: directeur van Friese munt : rentmeester der Domeinen, lid Staten Generaal en admiraliteit 16: Ulck Albertsd Boner Jisca van Geersma 17: Gisbertus x Catharina van Kimmena; Titia x Francois Allarts van Burum Wilhelmus x Johanna Elisabeth van Volbergen; Hillegunda x Cornelis Munninx uit Vlaanderen Bruno x Jouckje Fredericksd van Inthiema; Johanna x Hector Epeus van Glinstra Anna Maria x Hessel Ernsts Vegilin van Claerbergen; Catharina x Johannes Schorer uit Middelburg 18: 1628 advocaat Hof; 1635-1653 rentmeester der Domeinen 1653 pensionaris van Leeuwarden 1653-1662 secretaris Gedeputeerde Staten van Friesland 19: 1662 21: Dr 22: Stamboek I 330-331; Frijhoff, Etudiants 78; RAF Hof van Fr MMM f 8; RAF Rekenkamer 56 e

1: 05057 2: Basel
3: Viersen a
4: Assuerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/06/1627 12: MUB III 297105 20: 1627 31/8 Dr iur utr

1: 04540 2: Leiden
3: Viersen (Fiersen a)
4: Assuerus 8: Frisius 9: 08/09/1625 10: Iur 11: 20 12: AAL 187

1: 00468 2: Franeker
3: Viersen (Vierssen a)
4: Assuerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/05/1622 10: Iur 12: AAF no 2017

1: 03824 2: Groningen
3: Viersen (Vierssen a)
4: Isbrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 01/11/1649 10: Phil 11: 1632 12: AAG 61 13: Clara Mellinga 14: Matthias van Viersen 15: raadsheer Hof 16: Alida van Lauta (1656) 17: Rembertus x Aechje van Amama Matthias x Ida Johannesd van Rhala 18: 1653 advocaat Hof 1655 pensionaris van Leeuwarden; lid Staten Generaal 1655-1671 secretaris rekenkamer van Friesland 21: Dr 22: Stamboek I 330, II 219; NNBW X 1103; RAF Hof van Fr MMM f 11v, Familiearch Sminia 607

1: 12087 2: Franeker
3: Viersen a
4: Isbrandus 7: Leeuwarden 9: 30/08/1650 10: Iur 12: AAF no 5035 20: filius amplissimi dom. Matthiae a Viersen

1: 12331 2: Leiden
3: Viersen a
4: Isbrandus 7: Leeuwarden 9: 10/11/1652 10: Iur 12: AAL 424

1: 01298 2: Franeker
3: Viersen a
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/06/1648 10: Iur 12: AAF no 4717

1: 00798 2: Franeker
3: Viersen a
4: Johannes 7: Sneek 9: 20/04/1636 10: Art, Iur 12: AAF no 3230 16: Elisabeth van Marssum (1647) 18: 1640 advocaat Hof pensionaris van Haskerland 19: 1657 april 20: 1640 27/8 Dr iur (PAF 26) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1966 88

1: 01030 2: Franeker
3: Viersen (Vierssen)
4: Matthias 7: Leeuwarden 9: 05/07/1642 10: Phil 12: AAF no 3960 16: Reynoldina Schaffs, wed Mr Menso Gabbema (1656) 18: 1647 advocaat Hof 19: 1693 febr 20: 1647 25/5 Dr iur (PAF 30) 21: Dr 22: Napjus 9697; RAF Hof van Fr MMM f 10v; GAL Klapper DTB

1: 00146 2: Franeker
3: Viersen (Vierssen van)
4: Matthias 7: Leeuwarden 9: 07/11/1607 10: Iur 12: AAF no 1022 13: Titia Gothofredi 14: Wilhelmus Viersen, afk uit Pruisen 15: muntmeester van Friesland 16: Clara Mellinga 17: Wilhelmus Isbrandus 18: 1611 advocaat Hof, 1617-1625 landsadvocaat 1625-1655 raadsheer Hof, doet afstand t.b.v. zijn zoon Willem 1628-1631, 1634 lid gedep staten (S); 1641, 1643-1655 lid Staten Generaal, 1656 gezant naar Denemarken 19: 1656 maart a 21: schreef Quaestio an praeter revisionem lib 3 lib 12 Frisiae statutorum revisio revisiones sit admittenda (1654) 22: NNBW X 1102-1103; Sickenga 186-188; Engels, Hof van Friesland 50; RAF Statenarch M 11b f 429, Copieën elders 6219; Engels, Naamlijst GS

1: 06866 2: Marburg/Lahn
3: Viersen
4: Matthias 8: Frisius 9: 12/09/1610 12: CSM IV 51

1: 02506 2: Heidelberg
3: Viersen a
4: Matthias 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/08/1611 11: 1588 12: MUH II 255,149 13: Taetske Gotofredi 14: Geurt van Viersen 16: Lutske Jans Jisck Jochemsdr, wed Hayo Bouma 18: 1611 advocaat Hof; 1633 burgemeester van Sneek 21: of: = Matthias Wilhelmi van Viersen? 22: Jaarboek Geneal 31 1977 76; RAF GEN 500

1: 00873 2: Franeker
3: Viersen (Vierssen a)
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 19/03/1638 10: Iur 12: AAF no 3435

1: 04778 2: Leiden
3: Viersen (Fiersen)
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 05/10/1639 10: Iur 11: 1619 12: AAL 308 13: Clara Mellinger 14: Matthias van Viersen 15: raadsheer Hof 16: Cunira van Scheltinga, nicht van raadsheer Theodoricus Lucia van Bouricius (1670) 17: Livius x Elscke Coertsd van Beyma Eritia x Hector Eelco van Glinstra 18: 1642 advocaat Hof 1646-1655 secretaris prov rekenkamer 1655-1679 raadsheer Hof 19: 1679 21: testeert in 1665 22: Stamboek I 330; Sickenga Hof 212-213; Register resolutien 731

1: 08040 2: Leipzig
3: Vietor
4: Edzardus 6: gratis 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1618 12: MULP IV 481

1: 03046 2: Groningen
3: Vietor
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 30/10/1626 10: Phil 12: AAG 17 14: Gerardus Vietor 15: predikant in Oostfriesland 16: Martha Hertelens 17: Gerardus 18: predikant in Oostfriesland 22: Ned Pat 41 328

1: 04950 2: Jena
3: Vietor
4: Wilhelmus 6: gratis 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1618 12: MUJ 344 1618 131

1: 01011 2: Franeker
3: Viglius
4: Cornelius 7: Sneek 8: Frisius 9: 17/02/1642 10: Med 12: AAF no 3901 14: Viglius Cornelii 15: predikant 16: Titia van Abbema uit IJlst (1652) 17: Gothofredus, in 1667 predikant te Berlikum Ernestus 18: 1649 advocaat Hof 1657-1669 secretaris van Ferwerderadeel 19: 1669 20: 1649 19/9 Dr iur (PAF 30) 21: Dr; Cornelius Viglius uit Foudgum werd in 1652 burger van Leeuwarden 22: Romein 9596; RAF Hof van Fr MMM f 11r, Familiearch Kingma 990; Sannes, Naamlijst 213; GAL Burgerboek II 115, Klapper DTB

1: 04551 2: Leiden
3: Viltsius
4: Odolphus 7: Groningen 9: 13/05/1626 10: Iur 11: 22 12: AAL 192

1: 04613 2: Leiden
3: Viltsius (Viltzius)
4: Odolphus 7: Groningen 9: 18/04/1629 10: Iur 11: 25 12: AAL 216 18: 1630 aug advocaat te Groningen 21: tekent AA van Theodorus Eyssonius 22: Bijdragen...Groningen VIII 86; GAG R A IIIa 29

1: 02950 2: Groningen
3: Viltsius (Nicolai)
4: Odolphus 7: Groningen 9: 10/05/1623 10: Phil 12: AAG 13

1: 00567 2: Franeker
3: Viltsius (Vilzius)
4: Odolphus 8: Groninganus 9: 00/09/1626 12: AAF no 2340

1: 03153 2: Groningen
3: Vinckenborch (Vinkenberch)
4: Jacobus, Lamberti 7: Groningen 9: 10/06/1630 10: Phil 12: AAG 23

1:*03073 2: Groningen
3: Vinckenborch
4: Jacobus 7: Groningen 9: 14/09/1627 10: Phil 12: AAG 18

1: 00890 2: Franeker
3: Vinckenborch
4: Jacobus, Lambertus 7: Groningen 9: 28/09/1638 10: Med stud et cand 12: AAF no 3506

1: 00777 2: Franeker
3: Vinckenborch (Vinckenburch)
4: Jacobus, Lamberti 7: Groningen 9: 10/10/1635 10: Theol 12: AAF no 3189 16: Lucia Christoffelsdr van Diest (1633) 21: in 1580 was ene Jacob Vinckenburch hopman: Bijdragen...Groningen II 73; Ned Leeuw 1941 332

1: 03097 2: Groningen
3: Vinckers (Meinardi, Meinhardi)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 09/09/1628 12: AAG 20 17: dochter x Jacobus Roebers Meint, secretaris der Ommelanden 18: 1643-1646, 1648 landdagscomparant voor Obergum 1637-1649 redger, 1639 redger te Obergum, overrichter en opzichter bij de kerkbouw te Kloosterburen; 1647 redger te Warfhuizen 1648-1674 secretaris van Stad en Lande 21: bezat in 1672 een vermogen van 70.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1925 26, 1972-1973 53; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG HJK 2,3; RAG klapper resol GS; Duinkerken I 478

1: 05986 2: Köln
3: Vinckert (Vukert)
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/08/1526 10: Art 12: AAK II 88414 18: 1557, 1567 vicaris Maartenskerk te Groningen 22: Alma

1: 03547 2: Groningen
3: Vinkius (Finkius)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 21/12/1642 10: Phil 12: AAG 46 16: Eefje Smit (1662) 21: Theodorus Takes Finck x Antje Halbetsma was burgemeester en notaris te Dokkum 22: RAF GEN 492; GAG klapper DTB

1: 07653 2: Rostock
3: Visbeeck (Vissbeke)
4: Johannes 7: Esens 9: 09/04/1514 12: MUR II 59 18: reformator van Harlingerland 22: Jahrbuch Emden 1897 96

1: 07536 2: Rostock
3: Visbeek (Fischbeck)
4: Henricus 7: Dornum 8: Frisius 9: 00/12/1642 12: MUR III 129

1: 02815 2: Wittenberg
3: Visbeek (Fischbeke)
4: Johannes 7: Esens 8: Brem d 9: 07/05/1520 12: AAW 80

1: 05484 2: Geneve
3: Visscher de
4: Petrus 7: Emden 8: Frisius 9: 17/12/1582 10: Theol 12: LDR 811; VI 179

1: 03614 2: Groningen
3: Vissinus
4: Gerardus 7: Groningen 9: 16/11/1644 10: Phil 12: AAG 50

1: 11314 2: Rostock
3: Vitionis
4: Wolterus (Volterus) 7: Leeuwarden 9: 23/06/1508 12: MUR II 34

1: 06469 2: Köln
3: Vitus (Witzbrandus)
4: Cornelius 7: [Leeuwarden] 8: Frisius 9: 31/03/1604 12: AAK IV 206249 18: 1610 priester in Holland 21: Mr; was in april 1610 nog te Keulen 22: AAU 67 (1948) 39; Haarlemsche Bijdragen 1946 139

1: 11547 2: Löwen
3: Vitus
4: Sixtus 7: Housum (Huizum?) 9: 25/11/1535 12: MULO IV 13146

1: 07659 2: Rostock
3: Vlaskoper
4: Wiebaldus 7: Emden 9: 24/11/1515 12: MUR II 62

1: 06760 2: Greifswald
3: Vlaskoper
4: Wigboldus 7: Emden 8: Mon d 9: 00/00/1515 12: MUG 177

1: 08039 2: Leipzig
3: Voellen a Velen
4: Johannes, Wilhelmus 8: Frisius [westphlus?] 9: 00/00/1612 12: MULP IV 480 21: Meynse Jansz van der Velen was tot zijn dood in 1574 pastoor te Lutkewierum 22: RAF Grafschriften Hennaarderadeel

1: 00449 2: Franeker
3: Vogel (Foogel)
4: Cornelius, Harentsii 8: Bildt, het 9: 07/10/1622 10: Lit, Iur 12: AAF no 1978 14: Harrent Henrici Vogel 15: 1607-1629 volmacht landsdag voor Het Bildt : 1617-1618 lid admiraliteit van Friesland 18: 1646-1669 procureur postulant van Het Bildt 1649 notaris publicus van Het Bildt en Berlikum 22: Sannes, Grafschriften Het Bildt 18

1: 01023 2: Franeker
3: Vogelsang
4: Dominicus 7: Franeker 9: 13/06/1642 10: Eloq 11: 1626 sept 12: AAF no 3935 13: Ibeltje Douwesd Wringer 14: Theodorus Vogelsang 15: secretaris van Franekeradeel 18: 1657 advocaat Hof 19: 1663 dec te Batavia 21: Dr 22: Stamboek I 352; RAF Hof van Fr MMM f 12

1: 04924 2: Leiden
3: Vogelsang (Fogelsen a)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 26/06/1649 10: Iur 11: 23 12: AAL 397

1: 06938 2: Rostock
3: Vogelsang (Vogelsangh)
4: Fredericus 9: 21/01/1425 12: MUR I 20 20: = Fredericus de Stavria, 1428 mag art (MUR I 31)?

1: 02338 2: Heidelberg
3: Vogelsang
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/01/1598 12: MUH II 195,169

1: 03376 2: Groningen
3: Vogelsang (Vogelsanck)
4: Gerardus 9: 13/05/1637 11: 1617 12: AAG 35

1: 04232 2: Leiden
3: Vogelsang (Vogelsanck a)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 16/05/1596 10: Iur 11: 30 12: AAL 45

1: 10008 2: Wittenberg
3: Vogelsang (Foegelsanck)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/05/1599 12: MUW II 457

1: 01600 2: Franeker
3: Vogelsang (Fogelsanck)
4: Gerardus 9: 02/05/1594 10: Iur 11: 1580 12: AAF no 269 13: Siw Intesdr Kingma 14: Folckert Gerrits Vogelsang 15: advocaat : lid gedep staten 16: Reinsck Gosses Bruinsma Trintie Pieters (1626) 17: Siuke x ds Feico Oedzonis 18: 1626 burgemeester van Bolsward 1637 gezworene 19: 1645 21: Disp ex quinto pandectarum libro 22: Ahsmann, Faculteit 60; RAF Grafschriften; vr med Ype Brouwers; GA Bolsward 79

1: 07033 2: Rostock
3: Vogelsang (Voghelsank)
4: Henricus 7: Emden 9: 18/10/1453 12: MUR I 99

1: 01022 2: Franeker
3: Vogelsang
4: Hilarius 7: Franeker 9: 13/06/1642 10: Phil 11: 1625 maart 12: AAF no 3934 13: Ibeltje Douwes Wringer 14: Theodorus Vogelsang 16: Rijcktgen Jacobsd Rosema (1658) Johannisjen Pierss van Tronde 17: Jetscke x Wiardus Harco Siccama Isabella x Lambertus Albertus Bieruma 18: 1652 advocaat Hof 1673 secretaris van Kollumerland 19: 1682 okt 21: Iur dr 22: Stamboek I 352, II 243

1: 12092 2: Franeker
3: Vogelsang
4: Nathaniel 5: predikant in Barsingehorn 9: 11/07/1635 10: Med 12: AAF 3130 20: prom 14 juli tot Dr med

1: 01290 2: Franeker
3: Vogelsang (Fogelsang)
4: Petrus 7: Sneek 8: Frisius 9: 10/05/1648 10: Phil, Ling 12: AAF no 4699 16: Magdalena Johannesdr Winter 17: Johannes, predikant Elisabeth Suffridus 18: 1653-1666 predikant te Balk en Harich; 1666-1671 predikant te Witmarsum 1671-1676 predikant te Dronrijp 1676-1697 predikant te Sneek 21: sept 1697 emeritus 22: Romein 253, 320, 334, 433; Col Kalma

1: 00670 2: Franeker
3: Vogelsang
4: Rombertus, Hugo 8: Frisius 9: 26/01/1630 10: Ling, Theol 12: AAF no 2619 13: Jouwe Remmertsdr Vogelsang 14: Hugo Petri 15: predikant 16: Antje Focconis uit Franeker(1640) 17: Magdalena Hugo 18: 1640-1648 predikant te Tietjerk en Suawoude 1648-1659 predikant te Son en Breugel 19: 1659 22: Romein 130; Col Kalma; Statenarch Gf 50 (1628)

1: 02364 2: Heidelberg
3: Vogelsang (Vogelsanck)
4: Theodorus 8: Frisius occid 9: 00/11/1568 12: MUH II 49,202

1: 04558 2: Leiden
3: Vogelsang (Vogelsanck)
4: Theodorus 7: Franeker 8: Frisius 9: 25/06/1626 10: Iur 11: 26 12: AAL 193 20: 1626 Dr iur bij Cunaeus (Molhuysen, Bronnen II 126)

1: 00389 2: Franeker
3: Vogelsang (Fogelsang)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 17/08/1620 10: Iur 11: 1600 12: AAF no 1813 13: Sjouck Vogelsang 14: Jacob Pibonis Doma 15: ijzerkramer te Leeuwarden 16: Ibeltje Douwes Wringer Geertje Lieuwesd Scheltinga 17: Geertruida x Hubertus Johannes Struuck Hilarius Dominicus 18: 1626 advocaat Hof; 1626-1663 secretaris van Franekeradeel 1641-1663 weesvoogd; 1657 lid vroedschap van Franeker landdagslid 19: 1663 febr 21: Dr 22: Stamboek I 352, II 242

1: 06632 2: Marburg/Lahn
3: Vogelsang
4: Theodorus 8: Frisius occid 9: 28/03/1570 12: CSM II 90 13: Tziam Sickes Atsma 14: Gerardus Theodorici Vogelsang 16: Rinck Hylckesdr Broersma 17: Hilco Sjouck x Jacob Doma Jouwer x Wibo Hettes Sytscke x Andle Wopckes Popta 18: advocaat Hof, 1577 landdagslid, rekenmeester 1579 lid Staten Generaal; 1584-1585, 1588-1589 gedeputeerde 1589 kerkvoogd te Oosterwierum 19: 1589 22: Stamboek I 352, II 241; Baerderadiel 372, Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Naamlijst GS; RAF, Grafschriften Baarderadeel

1: 02040 2: Franeker
3: Vogelsang (Fogelsanck)
4: Upko (Upho), Regneri 8: Frisius occid 9: 11/06/1608 10: Iur 12: AAF no 1059 14: Reyn Upkes Vogelsang 15: 1597-1621 herh burgemeester van Harlingen 16: Ytie Rommerts (1617) 18: 1611 notaris te Harlingen 1618, 1622 procureur postulant te Harlingen 1623 idem voor het dijksgerecht van Hemelumer Oldephert 21: 1633 ouderling te Oosterwierum 22: RAF Naamlijst notarissen; Kalma, Toezicht 419; RAF Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 08042 2: Leipzig
3: Volckershaussen von
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1604 12: MULP IV 485

1: 07156 2: Rostock
3: Volkardi
4: Olricus 7: Esens 9: 13/11/1471 12: MUR I 173

1: 02124 2: Tubingen
3: Volkerus (Volkorus)
4: Boennius 8: Frisius 9: 10/05/1569 12: Mat Tub 171,19

1: 11601 2: Basel
3: Volkerus
4: Bonnius 7: [Sneek] 8: Frisius 9: 00/00/1556 12: MUB II 9214 20: 1557 14/2 mag art 21: poogt in 1560 muziekmeester aan de artesfaculteit te worden 22: Guggisberg, Studenten 254

1: 02275 2: Heidelberg
3: Volkerus
4: Bonnius 8: Frisius 9: 25/05/1569 12: MUH II 51,156 20: magister te Bazel

1: 11260 2: Wien
3: Volkerus (Folkerus)
4: Bonnius 8: Frisius 9: 02/11/1563 12: Ned studenten Wenen 104 20: mag

1: 07709 2: Rostock
3: Volkmari (Volmari)
4: Rudolphus 7: Emden 9: 06/06/1520 12: MUR II 77

1: 09698 2: Erfurt
3: Volkmari
4: Theodericus 7: Emden 9: 00/00/1469 12: MUER I 33520

1: 02827 2: Wittenberg
3: Vollant
4: Ambrosius 7: Groningen in Wuerttemberg 9: 00/00/1502 12: AAW 1 18: kanselier van Wuerttemberg 20: arcium et utriusque iuris dr. padavinus in iure civili primus ordinatus

1: 01085 2: Franeker
3: Vollenhoof
4: Abrahamus 7: Sneek 9: 16/03/1644 10: Ling 12: AAF no 4170 14: Jan Claesz Vollenhoof 15: 1636-1637 burgemeester van Workum : herbergier 18: 1656-1662 schepen van Workum 1653 notaris 19: 1662 22: Vrije Fries 20 97; Bakker, Warkum 35; Breuker, Japix II 206; RAF Hof van Fr MMM f 57

1: 07500 2: Rostock
3: Vollenhoof (Vollerus)
4: Johannes 7: Workum (Verona) 8: Frisius 9: 00/09/1626 12: MUR III 68 17: Abrahamus 18: 1633-1637 schepen van Workum 1636-1637 burgemeester 19: 1637 22: Bakker, Warkum 32

1: 07561 2: Rostock
3: Vollerus
4: Albertus 7: Bernensis 8: Frisius 9: 00/05/1650 12: MUR III 160

1: 07087 2: Rostock
3: Volrici
4: Hermannus 7: Emden 9: 27/05/1464 12: MUR I 143

1: 00065 2: Franeker
3: Vomelius
4: Abrahamus 9: 26/04/1605 10: Phil, Theol 12: AAF no 866 16: Jelcke Johannisdr wed ds Hessel Rheen 18: 1611-1623? predikant te Hempens, Tirns en Wartena 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg 22: Romein 50; Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111

1: 02671 2: Wittenberg
3: Vomelius, Stapert (Levarien)
4: Cyprianus (Ciprianus) 8: Frisius 9: 00/00/1531 10: [Iur] 12: AAW 140

1:*05655 2: Köln
3: Vomelius
4: Cyprianus 7: Wommels 9: 04/11/1544 10: Iur 11: 1515 12: AAK II 990111 13: Tietza Oegema 14: Johannes Vomelius 18: 1545 conrector te Dortmund; 1546 in dienst van de aartsbisschop van Mainz; professor te Maagdeburg, Brunswijk en Dortmund docent te Erfurt, Leuven en Keulen 1563-1578 assessor Reichskammergericht te Speyer 19: 1578 20: 1545 21/3 inc 21: bezoekt school van Gouda, Haarlem, Sneek en Groningen; humanist, vereerder van Erasmus, wordt met broers Sabinus, Epo en Johannes tot edele gemaakt, wordt paltsgraaf 22: Petrus, De scriptoribus, 221-222; NNBW IX 1226-1227

1: 11558 2: Löwen
3: Vomelius
4: Cyprianus 9: 14/06/1542 10: [Iur] 12: MULO IV 24691

1: 11897 2: Erfurt
3: Vomelius (Homelius)
4: Cyprianus 8: Frisius 9: 00/00/1537 12: MUER II 347

1: 00713 2: Franeker
3: Vomelius
4: Franciscus, Petri 8: Frisius 9: 09/05/1631 10: Phil, Ling 12: AAF no 2731

1: 00557 2: Franeker
3: Vomelius
4: Henricus 8: Frisius 9: 31/05/1626 10: Theol, Ling 12: AAF no 2301

1: 11960 2: Köln
3: Vomelius
4: Hieronymus 7: Speyer 9: 04/06/1604 12: AAK IV 207289

1: 01003 2: Franeker
3: Vomelius (Wormelius)
4: Jacobus 7: Franeker 8: Frisius 9: 10/09/1641 10: Theol 12: AAF no 3864 13: Gatske van Kingma 14: Johannes Vomelius 15: predikant te Minnertsga 16: Antje Harmen Arentsdr van Westergeest 18: 1650-1684 predikant te Oudwoude 1684-1690 predikant op Ameland 19: 1690 21: weduwe bleef arm achter 22: Col Kalma; Romein 576

1: 00431 2: Franeker
3: Vomelius (Womelius)
4: Johannes 7: Franeker 9: 15/06/1625 10: Theol 12: AAF no 2222 13: Nan Andries Cornelisdr 14: Sibrandus Vomelius 15: predikant 16: Adriaentie Rommerts, wed Thomas Jans (1643) 17: Pierius, predikant in 1676 Frouck Thomas 18: 1631 predikant te Nijega en Elahuizen 1637-1565 predikant te Leeuwarden 19: 1656 okt 20: sch. Franekerana 21: opent 1654 de landsdag met een gebed 22: Romein 20, 441; Col Kalma

1: 00526 2: Franeker
3: Vomelius
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/05/1625 10: Theol 11: 1604 ca 12: AAF no 2217 16: Gatske a Kingma 17: Jacobus, predikant 18: 1627-1628 predikant te Firdgum 1628-1653 predikant te Minnertsga 19: 1653 dec 22: Romein 219-221; RAF Grafschriften Barradeel; Col Kalma

1: 00527 2: Franeker
3: Vomelius
4: Johannes 6: gratis 9: 09/11/1621 10: Theol 12: AAF no 1911

1: 00286 2: Franeker
3: Vomelius
4: Matthias, Petri 7: Herbaijum 9: 14/05/1616 10: Art 12: AAF no 1592 13: Wypkje Sibrandi 14: Petrus Vomelius 15: predikant 16: dochter van Henricus Bernardus Schotanus 17: Petrus, predikant te Gaast Henricus, predikant te Oudemirdum 18: 1626-1638 predikant te Molkwerum 1638-1644 predikant te Terschelling 1644-1665 predikant te Staveren 19: 1665 febr 21: in 1663 ruzie met kerkeraad 22: Aldfaers Erf 54 (1974); Romein 405, 410; Col Kalma

1: 01650 2: Franeker
3: Vomelius (Sibrandi)
4: Meinardus 6: Alumnus 7: Hem 9: 31/09/1595 10: Art, Ling, Theol 11: 1576 12: AAF no 362 13: Nan Cornelisdr 14: Sibrandus Vomelius 15: predikant te Oosterwierum 16: NN 18: 1604-1634 predikant te Schalsum 19: 1634 juli 21: op 26 juli 1605 worden vader en zoon ernstig berispt door gedep staten wegens hun kwade bejegening van de gecommitteerde ter synode 22: Romein 257; Col Kalma

1: 10212 2: Franeker
3: Vomelius (Sibrandi)
4: Petrus 7: Wommels 9: 23/05/1592 10: Art, Ling 12: AAF no 166 13: Nan Cornelisdr 14: Sibrandus Vomelius 15: predikant 16: Wypck Sibrandi 17: Matthias, predikant Franciscus, predikant Sibrandus 18: 1603 a1638 predikant te Herbaijum 19: 1638 21: in 1603 verzoekt hij in opdracht van de synode gedep staten om de beelden uit de kerken te verwijderen 22: Romein 238; Col Kalma

1: 01330 2: Franeker
3: Vomelius
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 9: 04/01/1649 10: Phil 12: AAF no 4802 14: Johannes Vomelius 15: predikant 18: 1657-1660 predikant te Engelum, 1660-1668 te Buitenpost 1668-1674 predikant te Wirdum, 1674-1681 te Hindeloopen 1681-1694 predikant te Bolsward 19: 1694 21: schreef Psalter Davids (1689), Aantekeningen over de vijf boeken Mosis 22: NNBW IX 1227

1: 02081 2: Franeker
3: Vomelius
4: Sibrandus 7: Wommels 9: 20/09/1609 12: AAF no 1152 16: Nan Andries Cornelisdr 17: Meinardus Petrus Johannes? 18: 1573 predikant te Hem, 1578 te Oorthuizen, 1580-1590 ca te Pietersbierum 1585 bedient ook Wijnaldum 1591-1605 predikant te Oosterbierum 19: 1614 ca 21: 1605 emeritus wegens ouderdom; scriba van synode te Franeker in 1595; werd in 1603 vermaand om geen onstichtelijke brieven te schrijven; 1605 conflict met classis over zijn boek Superintendendum; vertaalde Ludov. Lavateri, De spectris et lemuribus (1610) 22: Romein 203, 207, 213; RAF Statenarch G 4 (277 1603), Gf 50, 7; Col Kalma; Telting, Register 587

1: 08759 2: Löwen
3: Vonck
4: Albertus 6: pauper 8: Frisius 9: 24/05/1544 12: MULO IV 28077 21: een Johannes Vonck is in 1600 predikant te Weidum; een Cornelius Vonck schepen (1558-1561), burgemeester (1562-1565) en rentmeester van Leeuwarden, in 1567 verbannen 22: GAL Klapper magistraat

1: 04825 2: Leiden
3: Voogt
4: Joachimus 7: Sneek 8: Frisius 9: 16/08/1642 10: Iur 11: 22 12: AAL 333

1: 00823 2: Franeker
3: Voogt (Voocht)
4: Joachimus, Alberti 7: Sneek 9: 21/10/1636 10: Phil 12: AAF no 3296 14: Albertus Joachimus Voogt 15: 1637, 1642 landdagslid voor Sneek : 1634 schepen en ouderling te Sneek 16: Frouck Marcusdr Vogelsang 18: 1643 advocaat Hof 1655 conrector (wrs praeceptor) te Sneek 20: 1643 29/5 Dr iur (PAF 27) 21: Dr 22: RAF Klapper DTB Sneek; RAF Hof van Fr MMM f 10; Placaatboek V 435; Kalma, Toezicht 390

1: 08221 2: Löwen
3: Voord de
4: Adrianus 7: Workum 8: Trai d 9: 29/08/1477 12: MULO II 364145

1: 03698 2: Groningen
3: Voort a
4: Fredericus 8: Frisius 9: 15/01/1647 10: Ling 12: AAG 54

1: 01058 2: Franeker
3: Voort a
4: Fredericus (Federicus) 7: Leeuwarden 9: 29/05/1643 10: Phil 12: AAF no 4062 13: Maria Christophori 14: Gisbertus van Voort 15: ingenieur voor Friesland in Coevorden 16: Cathalina Wiarda 18: 1652 vaandrig 1660 ingenieur te Coevorden 19: 1673 ca 22: Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 13

1: 07071 2: Rostock
3: Vorman
4: Johannes 7: Norden 9: 06/05/1462 12: MUR I 131 18: 1481, 1520 prebendaris te Emden 19: 1520 ca 22: Lamschus, Emden 486

1: 02902 2: Groningen
3: Vorst
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 27/08/1621 10: Phil 12: AAG 49 20: admissus ad convictorium provinc. publ.

1: 05678 2: Köln
3: Vorst dictus Fryess
4: Rombertus 9: 29/04/1515 10: Art 12: AAK II 74417

1: 08363 2: Löwen
3: Vos, Reynoldi fil
4: Bartoldus 7: Groningen 8: Trai d 9: 25/05/1521 10: Decr 12: MULO III 64953 21: Een Reyner Vos komt in 1509 voor in een Leeuwarder register van de grondpachten 22: Vries, Stedstiole 93

1:*07237 2: Rostock
3: Voss
4: Gherardus 7: Emden 9: 02/05/1478 12: MUR I 208

1: 04380 2: Leiden
3: Vossius
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/05/1614 10: Med 11: 20 12: AAL 116 20: 1617 25/7 Dr Med (Molhuysen, Bronnen II 76)

1: 10824 2: Franeker
3: Vossius
4: Johannes, Jacobi 7: Leeuwarden 9: 20/05/1612 10: Phil, Med 12: AAF no 1350 16: Dieuwke Augustini 19: 1631 a 22: RAF Hof van Fr HHH 1 f 61

1: 04760 2: Leiden
3: Vossius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 16/08/1638 10: Med 11: 23 12: AAL 297

1: 04785 2: Leiden
3: Vossius
4: Johannes 8: Frisius 9: 14/11/1639 10: Med 11: 24 12: AAL 310

1: 03349 2: Groningen
3: Vossius
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 20/06/1636 10: Med SS 12: AAG 34

1: 00739 2: Franeker
3: Vossius (Fossius)
4: Johannes, Eliae 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/03/1632 10: Eloq, Phil 12: AAF no 2824 14: Elias Vos 15: 1641-1644 schepen van Leeuwarden 21: 1627 possessor van het St Annaleen 22: Eekhoff, Bekopte geschiedenis 1920, 100

1: 02115 2: Angers
3: Vossius
4: Volckerus, Jelmeus 9: 00/00/1629 10: Equit 12: EEA no 188

1: 03047 2: Groningen
3: Vreden a
4: Jacobus 7: [Emden] 9: 22/11/1626 10: Lit 12: AAG 17

1: 02927 2: Groningen
3: Vreden a
4: Jacobus 7: Emden 9: 06/06/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 09516 2: Löwen
3: Vredewold (Vreethout)
4: Rudolphus 6: dives 7: Groningen 9: 26/01/1641 12: MULO V 381503

1: 05162 2: Köln
3: Vredewolt de
4: Johannes 5: Pastor in Bedum 7: Groningen 8: Trai d 9: 19/05/1457 10: Art 12: AAK I 61039 13: voorname vrouw uit Groningen 14: Johannes Vredewolt, Dr decr 15: 1442, 1454 proost te Emden; 1442 (wijding) priester te Sauwerd 18: 1457 pastoor (rector) Maartenskerk te Groningen 1505 vicaris te Groningen 1473 prof theol te Bazel; 1494 pastoor te Bedum 20: 1458 28/11 det, 1461 30/4 inc; bac theol coloniensis 21: Dr theol te Parijs; zeer rijk, werd in 1505 door bisschop van Munster gerantsoeneerd; correspondeert met Agricola; zijn broer Henricus Smedes was proost van (Wester)emden en kerkheer van de Maartenskerk 22: Akkerman, Agricola 9; Dik, Appingedam 106; Alma; Staatsarchiv Aurich Rep 3.1; RF 1445.22; RAG Familiearch Lewe inv p. 256-257, Familiearch Farmsum regest 147; Emmius, Rerum 373, 412-413, 650-653; Moehlmann, Urkundenbuch III no 444, 445

1: 04970 2: Basel
3: Vredewolt
4: Johannes 5: Prof sacrae theologie 7: Groningen 9: 00/00/1473 12: MUB I 11552

1: 04951 2: Jena
3: Vremius
4: Ilico 8: Frisius 9: 00/00/1607 12: MUJ 347 1607 230

1: 05559 2: Köln
3: Vrese
4: Albertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1447 10: Art 12: AAK I 50137 18: 1461-1494 persona te Baflo 1469 secretaris van Groningen 20: 1448 nov det, 1450 26/3 inc 21: Mr 22: Akkerman, Agricola 101; Alma; Bijdragen ... Groningen II 354

1: 09602 2: Erfurt
3: Vrese (Freze)
4: Christianus 9: 00/00/1411 12: MUER I 941

1: 02656 2: Wittenberg
3: Vrese
4: Conradus 7: Borkum 9: 00/00/1525 12: AAW 127

1: 07282 2: Rostock
3: Vrese
4: Enwaldus 7: Emden 9: 06/06/1481 12: MUR I 223

1: 06555 2: Köln
3: Vrese (Friso)
4: Franciscus 7: Groningen 9: 30/05/1612 10: Art 11: 1588 12: AAK IV 243214 18: priester te Makkum 21: was in april 1610 in collegium Alticollense 22: AAU 67 (1948) 102; Haarlemsche Bijdragen 1946 141

1: 07223 2: Rostock
3: Vrese
4: Henricus 7: Emden 9: 20/05/1477 12: MUR I 203

1: 11372 2: Rostock
3: Vrese
4: Henricus 7: Groningen 9: 12/04/1436 12: MUR I 53 18: 1469-1481 abt van Selwerd 22: RAG Familiearch Ewsum 63c

1: 05626 2: Köln
3: Vrese (Groeninghen)
4: Henricus 9: 00/00/1456 10: Art 12: AAK I 59820 18: 1459-1570 professor artium; 1470-1476 professor iur te Keulen 1471-1472 rector der universiteit 1468 advocaat te Keulen 19: 1475 of 1476 te Keulen 20: 1457 19/6 det, 1459 12/4 inc, clericus; 1462 bac decr, 1466 lic decr; 1470 lic leg; 1470 Dr iur can et civ 21: Dr iur; afk uit Groningen, waar hij rechtskundig adviseur van de stad was en vicaris van het altaar van Johannes de Doper in de Maartenskerk 22: Bakker, Bedelorden 91; Keussen, Alte Universitat 456, 507

1: 12198 2: Rostock
3: Vrese
4: Hermannus 9: 00/00/1472 12: MUR I 180 20: 1472 bac art 21: = Mr Herman die Vrees, doktoer unde Raede des konlycke Mayestaet (1495)? 22: Blok, Verslag 49

1: 05640 2: Köln
3: Vrese de
4: Johannes 5: clericus 8: Osn d 9: 00/00/1421 12: AAK I 22783

1: 07172 2: Rostock
3: Vrese
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/05/1473 12: MUR I 181 18: 1471, 1477 raadsheer van stad Groningen? 22: Akkerman, Agricola 101; AKG regest 609; Placaatboek I 647

1: 06570 2: Köln
3: Vrese (Vrees)
4: Johannes 7: Groningen 9: 28/10/1650 10: Iur 12: AAK IV 516271

1: 11268 2: Rostock
3: Vrese
4: Petrus 9: 13/04/1424 12: MUR 17

1: 07112 2: Rostock
3: Vrese
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 06/05/1468 12: MUR I 156 20: 1469 bac art, 1472 mag art (MUR I 180)

1: 12151 2: Köln
3: Vrie (dictus)
4: Henricus 5: clericus 8: Trai d 9: 00/00/1389 10: Art 12: AAK I 32319 20: stamt uit militair geslacht

1: 01033 2: Franeker
3: Vries de
4: Petrus 5: Magister artis gladiatoriae 8: Frisius 9: 14/09/1642 12: AAF no 3978

1: 05972 2: Köln
3: Vrij (Frye)
4: Henricus 7: Groningen 9: 23/10/1492 10: Art 12: AAK II 32744 20: dominus, 1493 19/4 det; 1496 21/6 inc 21: Antonius Vrie was in 1477 notaris 22: RAG HJK regest 12

1: 07781 2: Rostock
3: Vrijling (Vrillingk)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 09/05/1505 12: MUR II 22 21: Jeppe en Sjoerd Vrielsma werden in 1568 verbannen, de laatste was in 1582 volmacht voor Dokkum 22: Vrije Fries 17 1890 55

1: 12295 2: Rostock
3: Vrijling
4: Lambertus 5: Dr med 9: 29/06/1485 12: MUR I 242

1: 08134 2: Löwen
3: Vrijling (Grueningen de)
4: Lambertus 8: Trai d 9: 16/06/1474 10: Art 12: MULO II 30584 18: 1488-1489 rector te Rostock 1490-1494 arts te Hamburg 1496 stadsarts te Groningen 21: 1478 Med Dr te Ferrara 22: Gron Volksalmanak 1987 25; Huisman, Stadsbelang 74

1: 06299 2: Köln
3: Vrijman
4: Michael 7: Koudenburg 9: 12/07/1511 10: Art 12: AAK II 61812 20: vml Coldenburch in Oostfriesland

1: 03815 2: Groningen
3: Vrolik
4: Hermannus 8: Omlandus 9: 01/09/1649 10: Phil 11: 18 12: AAG 60

1: 10894 2: Wittenberg
3: Vuico
4: Hieronymus 6: gratis 8: Frisius 9: 00/10/1575 12: MUW II 357

1: 03592 2: Groningen
3: Vullen (Fullen a)
4: Bartholdus 7: Emden 8: Frisius 9: 08/05/1644 10: Phil 12: AAG 49

1: 06846 2: Marburg/Lahn
3: Vullen a
4: Gerlachius 8: Frisius orient 9: 04/08/1606 12: CSM IV 16

1: 02404 2: Heidelberg
3: Vullen a
4: Gerlacus 8: Frisius orient 9: 26/09/1607 10: Theol 11: 15 12: MUH II 237,138 en 563 A5

1: 03028 2: Groningen
3: Vullen a
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/04/1626 10: Phil 12: AAG 17 16: Ideijn van Asschendorp (1638 ondertrouwd) 18: 1637-1638 predikant te Sappemeer 19: 1638 nov 22: Duinkerken 206; GAG klapper DTB

1: 07291 2: Rostock
3: Vurpil
4: Bernardus 7: Esens 9: 25/10/1481 12: MUR I 225

1: 07234 2: Rostock
3: Vurpil
4: Hermannus 7: Emden 9: 07/11/1477 12: MUR I 206

1: 07283 2: Rostock
3: Vurpil
4: Odolphus 8: Frisius [orient] 9: 08/06/1481 12: MUR I 223

1: 07281 2: Rostock
3: Vurquast
4: Martinus 7: Emden 9: 06/06/1481 12: MUR I 223