>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 01382 2: Franeker
3: Sabini (Sabinus)
4: Tiberius 6: Stip 9: 14/04/1586 10: Iur 12: AAF no 13 17: Sake, 1622-1650 seceretaris van Opsterland 18: 1588-1619 secretaris van Opsterland 1616 monstercommissaris; 1616 landdagslid 21: = Teye Sakes 22: Sannes, Naamlijst secretarissen; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1616

1: 01743 2: Franeker
3: Saconis (Zakes)
4: Suffridus (Siourd) 7: Beetsterzwaag 9: 13/04/1599 12: AAF no 532 21: zoon van Saecke E..rcks uit Beets?; Sirck Sakes was in 1603 rekenmeester voor de Zevenwouden (RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1603)

1: 08594 2: Löwen
3: Saculonis
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 17/06/1506 12: MULO III 31584 18: 1512-1515 schepen van Leeuwarden 19: sept 1516 geexecuteerd wegens majesteitsschennis 21: = Wybe Saeckles 22: Placaatboek II 97; Vrije Fries 11 393-394; GAL Klapper magistraat

1: 05513 2: Geneve
3: Saeckma
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1595 10: Iur 12: LDR 1339; V 4356; De Vries I 4849

1: 02332 2: Heidelberg
3: Saeckma
4: Johannes, Suffridus 8: Frisius 9: 03/04/1594 12: MUH II 172,45

1: 04973 2: Basel
3: Saeckma (Sackma)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/02/1595 10: Iur 12: MUH II 42240; NNBW 2, 1255 20: 1595 Dr iur

1: 11539 2: Löwen
3: Saeckma (Vopconis)
4: Johannes 7: Dokkum 8: Trai d 9: 16/04/1529 12: MULO IV 2023 16: Elisabeth Sapma 18: 1527 bijzitter grietenij Dantumadeel 1536-1556 grietman van Dantumadeel 22: Sminia, Naamlijst 116-117; Andreae, Nalezing 42

1: 01429 2: Franeker
3: Saeckma (Saekma)
4: Johannes, Suffridi 7: Kollum 9: 08/08/1588 10: Iur 11: 1572 12: AAF no 67 13: Fedt Saeckes van Rinia 14: Mr Suffridus Saeckma 15: 1572 notaris : 1578 substituut grietman van Kollumerland 16: Hylck Boner (1603) Elisabeth x Tjerck Tjercks Solckama 17: Suffridus Theodorus Jaycke x Hans Annes van Wijckel 18: 1595 advocaat Hof, 1596-1600 secretaris admiraliteit Dokkum 1600 procureur generaal, 1603 raadsheer Hof, later president; 1608-1609, 1622, 1628, 1635 lid Staten Generaal 1626-1636 curator univ van Franeker; 1634 buitengewoon rekenmeester 19: 1636 dec 21: Dr; 1602 stelde mede de landsordonnantie samen, 1607 afgevaardigd naar Den Haag i.v.m. onderhandelingen met Spanje 22: Stamboek I 369; NNBW II 1255f; De Vries I 60, 148-149; Sickenga 167-169; Engels, Naamlijst St Gen 12

1: 11967 2: Orleans
3: Saeckma
4: Suffridus 9: 00/00/1630 12: Vrije Fries 69 49

1: 00493 2: Franeker
3: Saeckma (Sacama a)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/05/1624 10: Iur 12: AAF no 2109 13: Hylck Albertsd Boner 14: Johannes Saeckma 15: procureur generaal Hof 16: Titia Gerrits Oosterbaan d.v. burgemeester van Staveren 17: kinderloos 18: 1630 advocaat Hof 1631-1655 grietman van Dantumadeel; lid admiraliteit van Dokkum 1632-1654 landdagslid namens Dantumadeel 19: 1655 dec 21: Dr iur; in 1650 gecommitteerde ter herziening van s lands ordonnantien; Henricus Neuhusius, pensionaris van Workum maakt bij Saeckma's dood een gedicht 22: Stamboek I 369; Sminia, Naamlijst 123-124; Placaatboek V 526

1: 00524 2: Franeker
3: Saeckma (Saackma)
4: Theodoricus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/05/1625 12: AAF no 2215

1: 11094 2: Paris
3: Saeckma
4: Theodoricus 9: 00/00/1630 12: Sickenga 200

1: 03169 2: Groningen
3: Saeckma
4: Theodorus 8: Frisius 9: 31/08/1630 10: Lit (SSLL) 11: 1610 12: AAG 24 13: Hylck Albertsd Boner 14: Johannes Saeckma 15: raadsheer Hof 16: ongehuwd 18: 1632 advocaat Hof, 1634-1638 secretaris van Leeuwarden 1638-1666 raadsheer Hof 1651 lid Staten Generaal voor Oostergo 19: 1666 jan 21: Dr; verdedigt stellingen onder Antonius Matthaeus; bezit rijke boekerij 22: Stamboek I 369; NNBW II 1255; Sickenga 199-200; Engels, Naamlijst St Gen II 5; RAF Hof van Fr MMM f 8v

1: 10600 2: Orleans
3: Saeckma
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1632 12: DOTZ 203

1: 10578 2: Bourges
3: Saeckma
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1631 12: DOTZ 203

1: 01817 2: Franeker
3: Saerda (Scipionis)
4: Suffridus 7: Bolsward 9: 10/10/1601 10: Art, Iur 12: AAF no 673 16: Tjetske Oenes Bangma (1611) 17: Jildu x ds Allardus Staphorst 18: 1609 advocaat te Leeuwarden 20: 1607 11/2 Dr iur bij H. de Veno (PAF 18) 21: disp in 1603 en 1604; 1605 cand iur 22: Vrije Fries 8 231; RAF Hof van Fr MMM f 6v; Col Kalma; RAF klapper DTB Bolsward; PB 505 Hs

1: 02020 2: Franeker
3: Sagittaris (Johannis, Joannis)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 04/03/1608 10: Theol 12: AAF no 1031 16: Aeltien Oving, d.v. Hendrik, hopman (1614) Barbertijn Harmens (1626) 18: 1614-1616 predikant in Den Andel 1616-1633 ca predikant te Eenrum 19: 1633 ca 20: sch. Groningensi 22: Duinkerken I 377

1: 01647 2: Franeker
3: Salansi
4: Georgius 6: Nobilis 7: Franeker 9: 27/09/1595 10: Iur 12: AAF no 359 13: Anna Egmond van Merestein 14: Petrus de Challansi uit Bourgondie 15: sergeantmajoor staatse leger 18: 1602 kapitein 19: 1604 aug 21: vervangt Jacques van Challansi, zijn broer; in 1595 prebendaris van het Sjaerdemaleen 22: Stamboek II 183; RAF Statenarch G 4 (37 1602); H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis (Franeker, 1993) 57

1: 04677 2: Leiden
3: Sale
4: Adrianus 7: Emden 9: 28/04/1633 10: Iur 11: 25 12: AAL 252

1: 00695 2: Franeker
3: Sale
4: Adrianus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 11/08/1630 10: Iur 12: AAF no 2670

1: 03067 2: Groningen
3: Salle
4: Adrianus 7: Emden 9: 20/08/1627 12: AAG 18 18: 1645 raadsheer, 1652 burgemeester van Emden 21: Dr 22: Quellen und Forschungen 1987 103

1: 01854 2: Franeker
3: Salverda (Regneri)
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 04/02/1603 10: Phil 11: 1583 12: AAF no 726 16: Maria Adriana Schoonhoven, dochter van chirurgijn uit St Jacobiparochi 18: 16.. predikant te Finkum en Hijum 1614-1646 predikant te Ried en Boer 19: 1646 juni 22: Sannes, Grafschriften Het Bildt 32; Romein 108, 243

1: 04023 2: Helmstadt
3: Sampeleben
4: Andreas 7: Grunningen 9: 23/09/1604 12: AAHt 176171

1: 04024 2: Helmstadt
3: Sampleben
4: Henricus 7: Grunningen 9: 24/09/1604 12: AAHt 176186

1: 10752 2: Franeker
3: Samplonius (Gerardi)
4: Hesselus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/05/1632 10: Eloq, Phil 11: 1616 12: AAF no 2847 13: Ymcke Kienesdr 14: Geert Hessels 15: snijder : koopmansbode 16: Hilletje Claesdr (1641) 17: Nicolaus 18: 1639-1641 predikant te Molkwerum 1641-1647 predikant te Kollum 1647-1682 predikant te Dokkkum 19: 1682 maart 21: broer van Johannes Samplonius, was scriba van de vergadering van Friese predikanten in 1672; schreef Kostelijk kleinood van een goed conscientie (1681) 22: Romein 405, 453, 494; Col Kalma

1: 00865 2: Franeker
3: Samplonius
4: Johannes, Gerardi 7: Leeuwarden 9: 10/01/1638 10: Phil, Ling 11: 1621 12: AAF no 3418 13: Ymck Kienesdr 14: Geert Hessels 15: snijder : koopmansbode 16: Jancke Douwes 17: Dominicus, predikant Gerardus, predikant 18: 1647-1650 predikant te Ameland 1650-1655 predikant te Asten (N.B.) 1655-1663 predikant te Haskerhorne; 1663-1688 predikant te Heerenveen 19: 1687 dec 21: broer van Hesselus Gerardi Samplonius 22: Romein 566, 573, 632; RAF Grafschriften Schoterland; Col Kalma

1: 00785 2: Franeker
3: Samplonius (Semplonii)
4: Stephanus 7: Leeuwarden 9: 20/01/1636 10: Ling 12: AAF no 3211 13: Ymck Kienesdr 14: Geert Hessels 15: snijder : koopmansbode 16: Neeltje Sybes 17: Kiene, 1653 notaris 18: boekdrukker en handelaar te Leeuwarden 21: broer van ds Johannes en ds Hesselus Samplonius 22: Col Kalma; GAL Klapper DTB

1: 03707 2: Groningen
3: Sanden a
4: Daniel 7: Groningen 9: 19/02/1647 10: Phil 12: AAG 55 16: Gesina Huisman (1653) 18: 1657 febr advocaat te Groningen 21: Daniel Daniels van Sanden was 1630-1636 meesterchirurgijn te Groningen; Daniel van Sanden was van 1650-1657 drukker te Groningen 22: GAG R A IIIa 58; GAG klapper DTB; Pathuis 45; Huisman, Stadsbelang 433; Oomkens, Bouwstoffen 88

1: 11965 2: Siena
3: Sanger (Cantoris)
4: Gerardus 9: 00/00/1488 12: Bakker, Bedelorden 62 18: 1481 lector in het Dominicanerklooster van Groningen 1500 ca prior Jacobijnerklooster 21: wordt in 1488 naar Siena gestuurd om daar of elders te promoveren, keert in 1489 terug als magister, wordt in 1501 magister in de heilige schrift genoemd; stud wrs ook te Parijs en wordt in AAU Dr Theol genoemd 22: AKG regest 887; AAU 32 (1907) 1316

1: 05721 2: Köln
3: Sanger (Zenger)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/10/1490 10: Art 12: AAK II 28324 20: 1491 13/12 det, 1493 16/3 inc

1: 05437 2: Köln
3: Santkoper
4: Hermannus 7: Emden 9: 06/11/1517 10: Iur 12: AAK II 79165

1: 11159 2: Franeker
3: Sapeides (Sapaei)
4: Hermannus 7: Harlingen 9: 04/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5074 16: Grietje Reneman 17: Johannes 18: 1657-1663 conrector te Harlingen 1663-1671 predikant te Warns 19: 1671 april 21: in 1669 in conflict met classis 22: Romein 415; Col Kalma

1: 05540 2: Köln
3: Saponis
4: Bernardus 7: Finsterwolde 9: 06/06/1489 10: Art 12: AAK II 261189

1: 06768 2: Greifswald
3: Sappama
4: Theodoricus (Dericus) 7: Groningen 8: Trai d 9: 01/05/1480 12: MUG 77, 81, 82 16: Golde N 18: 1482-1486 docent aan de artesfaculteit 20: 1480 bac art, 1482 mag art; Dericus Sappama obtinuit pro summa sua unam litteram sigillatam in qua facultas recognoscit se obligatam ei (betreft een afrekening met universiteit, kwestie bleef spelen tot 1486) 21: verkoopt in 1489 rentebrief aan Helbricus Hubbeling en in 1493 jaarrente aan Johannes van Zwolle 22: Placaatboek I 746; RAG HJK regest 26

1: 09171 2: Löwen
3: Sappens
4: Gerardus, Timanni 7: Groningen 9: 07/07/1529 12: MULO IV 2283 21: Mr Johannes Sappens was in 1560 vicaris van de A kerk te Groningen; Timannus Sappens in in 1518 getuige bij een testament 22: RF 1560.106; RAF Archief klooster Aalsum 55

1: 06108 2: Köln
3: Sappens? (Sypens)
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/12/1515 10: Art 12: AAK II 75797 20: bursa Laurentiana 1517 1/12 det, 1519 26/3 inc 21: Mr Johannes Sappens wordt in 1535-1556 genoemd; Mr Johannes Sappens was in 1558 en 1560 vicaris van de A kerk 22: Alting, Diarium 61; RF 1560.106

1: 09189 2: Löwen
3: Sartor
4: Jacobus 7: Groningen 9: 23/04/1539 12: MULO IV 19118 18: 1566 pastoor te Marssum 1580 predikant te Marssum, later te Leeuwarden 21: = Jacob Arentsz (Arnoldi), in 1567 verbannen of Mr Jacobus Sartorius, ca 1585 procureurpostulant te Kollum? 22: Andreae, Kollumerland 150

1: 06928 2: Rostock
3: Sartoris
4: Eylardus 7: Norden 8: Frisius 9: 23/09/1423 12: MUR I 16

1: 09270 2: Löwen
3: Sartoris
4: Franciscus, Enoldi 7: Leeuwarden 9: 18/07/1539 12: MULO IV 193111

1: 08379 2: Löwen
3: Sartoris (Sneyers)
4: Fredericus, Reyneri 7: Groningen 8: Trai d 9: 11/12/1509 12: MULO III 38472

1: 05922 2: Köln
3: Sartoris
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 20/11/1510 10: Art 12: AAK II 671117

1: 09715 2: Erfurt
3: Sartoris
4: Henricus 7: Leeuwarden (Lebardia) 9: 00/00/1482 12: MUER I 39142

1: 08418 2: Löwen
3: Sartoris
4: Johannes, Ludolphi 6: pauper 7: Groningen 9: 18/10/1526 12: MULO III 76836 21: Ludolphus Sartoris was rond 1450 notaris 22: RF 1450.16; AKG regest 275

1: 09748 2: Erfurt
3: Sartoris
4: Martinus 7: Groningen 9: 00/00/1530 12: MUER II 33535

1: 11059 2: Helmstadt
3: Sartorius
4: Enno 8: Frisius 9: 21/01/1605 12: AAHt 17816

1: 09173 2: Löwen
3: Sartorius
4: Gerardus 6: pauper 7: Groningen 9: 16/05/1534 12: MULO IV 10555 18: 1539 vicaris van het St Nicolaus altaar te Middelstum 21: Mr 22: RF HS 1539.35

1: 10660 2: Herborn
3: Sartorius
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/07/1604 12: HERB 14: Jan Lulofs 15: snijder 16: Pernette N Tet Siboltsdr Siccama 17: Franciscus Johannis, in 1619 scholier, alumnus 18: 1609 predikant te Havelte 1613 predikant te Beetsterzwaag 1615 predikant te Buitenpost 19: 1621 te Buitenpost 21: kreeg in 1604 honderd daalders tot sijne reijse nae Geneven; remonstrantsgezind 22: Romein, 508, 591; De Vries I 65, 181-182; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 nr 5, 12

1: 01758 2: Franeker
3: Sartorius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 28/03/1600 10: Art 12: AAF no 565

1: 11275 2: Geneve
3: Sartorius
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius Belga 9: 29/10/1604 10: Theol 12: De Vries I 65, 181-182 20: kreeg in 1606 laatste pensie (Van der Meer, Boarnen 111)

1: 04630 2: Leiden
3: Sas
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 26/07/1630 10: Iur 11: 21 12: AAL 229

1: 03213 2: Groningen
3: Sas
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 20/08/1632 10: Phil 12: AAG 26

1: 11982 2: Köln
4: Sascherus 9: 00/00/1400 12: Gron Volksalmanak 1910 180 18: 1421-1423 abt van Aduard 19: 1423 21: verkwistend beheerder 22: AAU 47 264

1: 02627 2: Groningen
3: Sasmehuisen (Sasmehusen)
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/09/1620 10: Phil 11: 1601 12: AAG 10 16: Greetien Hindrix (1628) Lucia Bartelts 17: Grietien x ds Petrus Alberti van Krewert 18: 1628-1662 predikant te Garsthuizen 19: 1662 okt 21: literator et poeta eximius 22: Duinkerken I 10, 379; Pathuis 273

1: 04960 2: Jena
3: Sass
4: Poppeius 7: Norden 8: Frisius orient 9: 00/00/1605 12: MUJ 275 1605 138

1: 06657 2: Marburg/Lahn
3: Sasscheri (Sascherus)
4: Matthias 8: Frisius 9: 21/08/1572 12: CSM III 4

1: 04985 2: Basel
3: Sasscheri (Sasscherus)
4: Matthias 8: Frisius 9: 00/00/1578 12: MUB II 24993; Vrije Fries 7 1856 288 14: Nicolaus Sascherus 15: rector te Norden : prof physica te Marburg 20: 1577 22/3 Dr med; tekent op 6 aug 1577 het AA van Pricker 22: Waterbolk, Reisebericht 55

1: 02091 2: Padua
3: Sasscheri (Sascherus)
4: Matthias 7: Groningen 9: 22/05/1576 10: Art 12: PP no 34

1: 00787 2: Franeker
3: Scaevola (Johannis)
4: Justus 7: Franeker 9: 03/02/1636 10: Ling, Phil 12: AAF no 3213 16: Idscke Aesgema 17: Johannes Barthius, arts 18: 1645-1647 rector te Workum 1647-1652 rector te Sneek 1652-1678 conrector te Leeuwarden 19: 1678 21: had een gebrekkige rechterhand 22: Col Kalma; Ned Leeuw 1944 30

1: 05423 2: Köln
3: Scarterborch
4: Henricus 7: Emden 9: 31/10/1517 10: Iur 12: AAK II 79042

1: 09980 2: Wittenberg
3: Schaberbeccius
4: Johannes 7: Emden 9: 00/10/1588 12: MUW II 360

1: 02212 2: Heidelberg
3: Schaberbeckius
4: Johannis 7: Emden 9: 24/12/1584 12: MUH II 115,2

1: 09738 2: Erfurt
3: Schadecker
4: Hermannus (Hartmannus) 7: Groningen 9: 00/00/1500 12: MUER II 2156

1: 09680 2: Erfurt
3: Schadecker
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1461 12: MUER I 2902

1: 09648 2: Erfurt
3: Schadecker (Schadeck)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1444 12: MUER I 2033

1: 02477 2: Heidelberg
3: Schaffer
4: Bernardus 8: Omlandus 9: 24/04/1617 11: 1595 febr 12: MUH II 282,57 13: Bele Entens 14: Nicolaus Schaffer 15: jonker en hoofdeling te Losdorp 16: Johanna Jacobsdr Hillebrants 17: Lamme x Gerardus Horenken Rudolphus x Margrieta Ripperda 18: 1629 lid admiraliteit Zeeland, 1636-1637 idem Amsterdam, 1637 idem Dokkum; 1628 curator Groninger universiteit; 1644-1645, 1648 scholarch Latijnse school 1623-1636 landdagslid voor Losdorp; 1626 redger en lid gedep staten(l); 1636, 1638-1639, 1641-1642, 1644-1645 raadsheer 1639, 1642, 1644-1648 hoofdman of burgemeester van Groningen 19: 1648 mei 21: jonker en hoofdeling te Losdorp en Vierhuizen; leerling van Emmius, vereerd in programma funebris van Abdias Widmarius 22: Emmius, Agro; De Wal 123; Ned Leeuw 1958 149; Formsma, Borgen 234; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2223; RAG HJK 2

1: 11498 2: Groningen
3: Schaffer
4: Bernardus 9: 01/11/1615 10: Phil 12: AAG 3

1: 11640 2: Tubingen
3: Schaffer (Scheffer)
4: Casparus 5: Ordo sti spiritus 7: Groningen 9: 07/07/1489 12: Mat Tub 12020

1: 05941 2: Köln
3: Schaffer (Schaffart)
4: Gosuinus 7: Groningen 9: 12/10/1496 10: Leg 12: AAK II 40910 13: Ave ten Grave of ter Hansouwe 14: Johannes Schaffer 15: burgemeester van Groningen 19: 1501 gesneuveld bij Appingedam 22: Ned Leeuw 1958 143

1: 06843 2: Marburg/Lahn
3: Schaffer
4: Gosuinus (Godscalcus) 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/09/1605 12: CSM IV 4

1: 01785 2: Franeker
3: Schaffer
4: Gosuinus 8: Omlandus 9: 10/04/1601 10: Iur 12: AAF no 618 13: Luecke Hermansdr Ompteda 14: Nicolaus Schaffer 16: Abele Roelfdr Gruys 17: Lucretia 18: 1612 assessor krijgsgerecht; 1614-1618 curator Groninger universiteit 1614-1615, 1618-1619 raadsheer; 1616 rekenmeester (s); 1617 lid gedep staten(s) 1619, 1622, 1628, 1632, 1634 lid Staten Generaal 1637 burgemeester van Groningen 1636 hoofdman 19: 1637 juli 21: 1629 jonker en hoofdeling te Uithuizen; studeert tot 1605 in Duitsland en Frankrijk 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1958 146; Formsma, Borgen 403; GAG Regeringsboek

1: 09208 2: Löwen
3: Schaffer
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/06/1539 12: MULO IV 19272 13: Bywe Gaickinga 14: Theodoricus Schaffer 16: Ida Evertsdr de Mepsche 17: Bywe x Georgius Jodoci Lewe 18: 1569 lid gezworen gemeente 19: 1590 aug 21: "aulmoisnier entre les sectaires et la veu aller avec le precedant faisant cest office"; in 1585 met twee zonen van Johannes van Ewsum uitgewezen uit Groningen 22: Ned Leeuw 1958 143-144; AAU 67 (1948) 214

1: 09222 2: Löwen
3: Schaffer
4: Ludolphus 9: 01/06/1539 12: MULO IV 19270 14: Nicolaus Schaffer 17: Nicolaus 19: 1589 november 21: homo integer et solitarius, sibi et suisque vivens musis tabe 22: Alting, Diarium 775

1: 11638 2: Tubingen
3: Schaffer (Schefferus)
4: Simon 7: Groningen 9: 12/12/1576 12: Mat Tub 55644

1: 06211 2: Köln
3: Schaffer (Scafler)
4: Theodoricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 03/12/1494 10: Leg 12: AAK II 36563 13: Ave ten Grave of ter Hansouwe 14: Johannes Schaffer 15: 1482 ev ambtman te Selwerd : 1486-1514 hoofdman of burgemeester van Groningen 16: Bywe Gaickinga 17: Johannes 22: Ned Leeuw 1958 143

1: 09237 2: Löwen
3: Schaffer (Chaffer)
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 01/06/1539 12: MULO IV 19272 18: 1556, 1560 ambtman van Gorecht; 1565, 1568-1575, 1576-77 burgemeester van Groningen 1561-1577 herhaaldelijk hoofdman 21: "fort pour les presches"; balling in 1580, keert in 1585 terug en woont als privepersoon op de Groneborg bij Euvelgunne 22: AAU 67 1948) 213; Gron Volksalmanak 1910 23; Emmius, Agro; RAG Regeringsboek Feith

1: 06209 2: Köln
3: Schaffer (Staffer)
4: Theodorus 7: Groningen 9: 10/11/1440 10: Iur 12: AAK I 431132 16: Catharina Kenema? 17: Abele x Bernardus Coenders? 18: 1458 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; Jaarboek Geneal 17 185

1: 03555 2: Groningen
3: Schaij
4: Gerardus 7: Groningen 9: 08/02/1643 10: Phil 12: AAG 47 16: Elsebeth Louwens (1651) 18: vaandrig 22: GAG klapper DTB

1: 00679 2: Franeker
3: Schanus
4: Johannes, Johannis 9: 29/04/1630 10: Ling 12: AAF no 2636

1: 00680 2: Franeker
3: Schanus
4: Nicolaus, Nicolai 9: 29/04/1630 10: Ling 12: AAF no 2637

1: 00681 2: Franeker
3: Schanus
4: Nicolaus, Johannis 9: 29/04/1630 10: Ling 12: AAF no 2638

1: 11641 2: Tubingen
3: Schanz
4: Johannes 5: Ordo sancti spiritus 7: Groningen 9: 15/01/1514 12: MAT Tub 19985

1: 02730 2: Wittenberg
3: Schapper (Scapperus)
4: Christianus 8: Frisius 9: 04/10/1545 12: AAW 227

1: 01432 2: Franeker
3: Scharemius
4: Wilhelmus, Cornelius 9: 04/02/1589 10: Ling 12: AAF no 74

1: 09161 2: Löwen
3: Schatter (Scatter)
4: Durardus 7: Groningen 9: 21/06/1543 12: MULO IV 26377

1: 10686 2: Angers
3: Schatter
4: Egbertus 9: 00/00/1619 12: De Wal, 124

1: 04986 2: Basel
3: Schatter
4: Egbertus 8: Frisius 9: 00/00/1557 12: MUB II 9825 18: 1567 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro

1: 02470 2: Heidelberg
3: Schatter
4: Egbertus 8: Frisius groningensis 9: 20/09/1617 12: MUH II 285,150

1: 02887 2: Groningen
3: Schatter
4: Egbertus 7: Groningen 9: 03/04/1616 10: Phil 12: AAG 4

1: 04987 2: Basel
3: Schatter
4: Rando 6: Nobilis 7: Groningen 9: 12/05/1558 12: MUB II 11078

1: 04408 2: Leiden
3: Schatter (Schutterus)
4: Reinoldus 8: Omlandus 9: 01/06/1618 10: Iur 11: 1598 ca 12: AAL 134

1: 02538 2: Groningen
3: Schatter
4: Reinoldus 8: Omlandus 9: 15/11/1616 10: Phil 12: AAG 5 13: Clara Stevensdr Horenken 14: Johannes Schatter 18: luitenant 19: 1636 a 22: Ned Leeuw 1954 339

1: 12443 2: Orleans
3: Schatter
4: Walterus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1547 12: RIDDORL I 50

1: 09245 2: Löwen
3: Schatter
4: Walterus 7: Groningen 9: 05/06/1540 12: MULO IV 20890 18: 1577, 1578 raadsheer 22: GAG Regeringsboek; Alting, Diarium 391

1: 04128 2: Leiden
3: Schauerbeeckius
4: Johannes 7: Emden 9: 03/11/1578 10: Lit 12: AAL 3

1: 04204 2: Leiden
3: Schauerbekius
4: Joannes 7: Emden 9: 27/12/1592 10: Theol 12: AAL 34

1: 09167 2: Löwen
3: Schedam (Scheydan)
4: Franciscus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/04/1546 12: MULO IV 32222 18: 1554/1555 vicaris Maartenskerk te Groningen; 1559 prebendaris te Baflo; 1564 pastoor van de Maartenskerk 1560 commissaris over Groningen en omliggende plaatsen; 1562 procurator 21: Dominicus Schedam, koopman in kleding rekende in 1569 af met Johan van Ewsum 22: RAG Familiearch Ewsum 152; GAG PK regest 738; Zeitschr fuer vaterl Geschichte 75 295; Heeringa, Rekeningen II 251; AAU 42 (1916) 302, 303; HartgerinkKoomans, Ewsum 202

1: 09362 2: Löwen
3: Scheelaert
4: Egidius 6: dives 7: Workum 9: 00/08/1553 12: MULO IV 476233 20: Egidius Schellaert de Worckum prom 26/3 1556 (art) 22: Reusens, Analectes III 456

1: 11233 2: Köln
3: Scheemda (Schemeda)
4: Fredericus 8: Mon d 9: 00/00/1436 10: Art 12: AAK II 38958

1: 04685 2: Leiden
3: Scheer
4: Johannes, Fredericus 8: Frisius orient 9: 01/06/1633 10: Theol 11: 24 12: AAL 254

1: 04957 2: Jena
3: Scheer
4: Johannes, Frdr 7: Jever 8: Frisius 9: 00/00/1631 12: MUJ 279 1631 95

1: 11756 2: Köln
3: Schelling (Scellinck)
4: Folkerus 5: clericus 8: Trai d 9: 00/00/1447 10: Iur can 12: AAK I 51239

1: 05965 2: Köln
3: Schelling (Schellingens)
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 03/05/1460 10: Art 12: AAK I 64621 20: 1461 18/6 det 21: = Henricus Schedelick, 1477, 1481 pastoor te Tjamsweer? 22: RAG Familiearch Farmsum regest 175, 188

1: 11456 2: Löwen
3: Schelling, Scelling
4: Henricus 8: Trai d 9: 02/08/1482 12: MULO II 45788 21: = Henricus Hermanni, 1500 ca pastoor te Midsland? 22: Wumkes, Borne 4950

1: 01503 2: Padua
3: Scheltema a
4: Franciscus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 06/02/1612 10: Iur 12: tp no 348 13: Tjemck Fransd van Aylva 14: Sixtus van Scheltema 15: olderman van Dokkum 16: Rixt Feyesd van Roorda van Genum 17: Feyo x Luts Douwesd van Aylva Sixtus 18: 1616 lid admiraliteit Dokkum; 1622 aangesteld als kapitein van een door hem te werven compagnie 1623-1626 curator universiteit Franeker 1652-1653 landdagslid namens Westdongeradeel 19: 1653 nov te Bornwerd 21: vriend van Ernst Donia 22: Stamboek I 319; Den Tex, Studenten 348; Visser, Adel 436; Register resolutien 714; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1616

1: 04325 2: Leiden
3: Scheltema (Sceltema a)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 17/05/1608 10: Iur 11: 23 12: AAL 91

1: 00081 2: Franeker
3: Scheltema a
4: Franciscus 9: 00/08/1605 10: Iur 12: AAF no 890

1: 06494 2: Köln
3: Scheltema (Scheltemayn a)
4: Gabinus 7: Morra (Morius) 8: Frisius 9: 30/06/1559 10: Iur 12: AAK IV 492 13: Ursel Herckema uit Groningerland 14: Schelto van Scheltema 18: 1589-1594 substituut grietman van Het Bildt 21: doodgeslagen 22: Stamboek I 318, II 214; Sannes, Bildt 128

1: 02703 2: Wittenberg
3: Scheltema (Scheldema)
4: Hugo 8: Frisius 9: 00/09/1542 12: AAW 198 21: = mr Oege van Sickinga, advocaat x Fed Popma? 22: Gen Jierboekje 1994 46

1: 08803 2: Löwen
3: Scheltema (Sceltema)
4: Kempo 7: Ferwerd 8: Frisius 9: 04/05/1543 12: MULO IV 26242 13: Tjets Keympesd van Ydsma 14: Gabinus van Scheltema 19: jong en in het buitenland 22: Stamboek I 318, II 214

1: 04278 2: Leiden
3: Scheltema a
4: Schelto 8: Frisius 9: 05/12/1603 10: Iur 11: 1585 12: AAL 68 13: Tjemck Fransd van Aylva 14: Sixtus van Scheltema 16: ongehuwd 18: 1616 hopman 22: Stamboek I 318-319, II 214; RAF Statenarch G 4 (163 1616)

1: 09073 2: Löwen
3: Scheltema
4: Scipio 8: Frisius 9: 07/12/1553 12: MULO IV 48472

1: 05680 2: Köln
3: Scheltema (Schelttumma)
4: Scipio 8: Frisius 9: 19/01/1555 10: Art 12: AAK II 108592 13: Ursel Herckema uit Kollumerland 14: Schelto van Scheltema 16: Bauck Wopckesd van Douma 17: Vopiscus Ebel x Hendrick van Hinckena Ursel x Valerius van Roorda Anna x Julius van Aylva, Rienck Saeckles Buwestra 22: Stamboek I 318-319; Vrije Fries 17 1890 62

1: 02280 2: Heidelberg
3: Scheltema
4: Sixtus 8: Frisius 9: 21/09/1569 12: MUH II 52,109 13: Ursul Herckema uit Groningerland 14: Schelto Scheltema 16: Tjemck Fransd van Aylva 17: Ursel x Werp Sickes van Tjessens; Rixt x Sippes Worps van Scheltema, Tjerck Goslicks van Herema Schelto, hopman; Luts x Sixtus Wibrandi Roorda, Sibrandus Johannis van Osinga Aeltje x Wigle Dyes van Hania; Bonifacius (kapitein) x Frouck Feyesd van Goslinga Frouck x Hette Tjepckes van Ipema; Franciscus 18: 1596 aanstelling tot monstercommissaris te Dokkum 1581, 1591-92 lid gedep staten (O); 1588-1590 idem (S) 19: 1611 nov 21: tekent het AA van Eiso Jarges; tekent 1579 het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 318-319; De Wal 59; Bijdragen...Groningen IX 44; Placaatboek III 1187, IV 41; RAF Doodboek; Vrije Fries 27 (1924) 95; Engels Naamlijst GS; Register resolutien 498

1: 09129 2: Löwen
3: Scheltema
4: Valerius 8: Frisius 9: 07/12/1553 12: MULO IV 48471

1: 05604 2: Köln
3: Scheltema (Scheltman)
4: Valerius 8: Frisius 9: 18/03/1552 10: Art 12: AAK II 1061202 13: Tjets Keympodr Ydtsma 14: Gabinus van Scheltinga 15: woont op Groot Scheltema bij Blija, gest 1558 16: Hylck Marshorn 17: Hayo Tjets x Jan Dambitz van Dantzig, Albert Jacob Tiassen 20: nobilis, wordt in 1556 beschimpt 22: Stamboek I 318; RAF Grafschriften Ferwerderadeel

1: 10867 2: Bologna
3: Scheltema
4: Vopiscus 9: // 13: Bauck Wopckesd van Douma uit Anjum 14: Sippe Scheltema thoe Morra 16: Frouck Sijbrands Roorda van Genum 17: Sippe x Rixt Sydsd van Scheltema 18: lid Staten Generaal 19: 1598 22: Stamboek I 318; De Wal 85

1: 02327 2: Heidelberg
3: Scheltema
4: Vopiscus 8: Frisius 9: 24/01/1590 12: MUH II 147,9

1: 05487 2: Geneve
3: Scheltema (Scheltuma)
4: Vopiscus 9: 12/06/1584 12: LDR 884; V 498

1: 05499 2: Geneve
3: Scheltema (Scheltuma)
4: Vopiscus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 00/00/1585 12: LDR 1129 13: Bauck van Douma 14: Scipio van Scheltema 16: Frouck van Roorda van Genum 19: 1598 21: tekent op 22 jan 1589 het AA van Meinardus Idsarda 22: De Vries I 56, 58, 123; Vrije Fries 8 132

1: 12005 2: Angers
3: Scheltinga
4: Daniel 8: Frisius 9: 00/09/1643 12: Sminia, Naamlijst 366 20: 1643 29/9 Dr iur

1: 03528 2: Groningen
3: Scheltinga de Blocq a
4: Daniel 8: Frisius 9: 07/06/1642 10: Lit (SS LL) 11: 1621 dec 12: AAG 45 13: Anna Danielsd de Blocq 14: Livius van Scheltinga 15: secretaris der Staten van Friesland : advocaat Hof 16: Martha Cornelisd Kinnema (1645) 17: Eritia x Tinco Regnerusz van Andringa; Romckje x Lubbertus Pierius Lycklema a Nijeholt Anna x Johannes Benedictus van Velsen; Cornelius (luitenant, kolonel) x Magdalena van Haren, Doedtje Rosema, Hauckje van Haersma Catharina x Johannes Jacobus Crack van Bouricius Martinus x Amelia Mennodr van Coehoorn, Wisckje van Scheltinga 18: 1644 advocaat Hof, ontvanger generaal van Friesland 1647-1692 grietman van Schoterland; bekleedt voorname commissien binnen en buiten het gewest; 1652-1674, 1677-1689, 1692-1695, 1698-1702 landdagslid voor Schoterland, 1696-1697 voor Lemsterland; 1655-1658 lid Raad van State; 1659-1661, 1674-1675, 1689-1691 lid gedep staten (Z) 1686-1708 curator universiteit van Franeker 19: 1708 jan; 1702 volgens Jaarboekje 21: Dr iur; maakt na 1643 studiereis door Frankrijk, Italie, Duitsland en Zwitserland; was in 1700 rijkste man van Friesland met een vermogen van ca 5.000.000 gulden 22: Stamboek I 320-321; Sminia, Naamlijst 365-366; RAF Hof van Fr MMM f 10v; Visser, Adel 437; Vrije Fries VIII 182; Engels, Naamlijst GS; Gen Jaarboekje 1993 107; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1655-58

1: 00913 2: Franeker
3: Scheltinga (Sceltingha a)
4: Daniel 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/06/1639 10: Iur 12: AAF no 3577

1: 02347 2: Heidelberg
3: Scheltinga
4: Jodocus 8: Frisius 9: 28/04/1614 12: MUH II 268,33 13: Trijn Johansd van Tiara 14: Theodoricus Livius van Scheltinga 15: advocaat Hof : procureur generaal Hof 16: ongehuwd 18: 1618 advocaat Hof 19: 1628 21: Dr; = Justus, broer van Johannes; disputatie De petitione hereditatis (bij Bachovius in 1617), uitgegeven in Notae et animadversiones ad disputationes Hieron. Treutleri (1617) 4,1, 552 22: De Wal 117; RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 06875 2: Marburg/Lahn
3: Scheltinga (Schellinga a)
4: Jodocus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1612 12: CSM IV 66

1: 12328 2: Leiden
3: Scheltinga
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 29/08/1652 10: Iur 12: AAL 422

1: 06864 2: Marburg/Lahn
3: Scheltinga (Scheldinga)
4: Johannes 8: Frisius 9: 10/04/1610 12: CSM IV 49

1: 10816 2: Franeker
3: Scheltinga a
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 16/01/1650 10: Iur 12: AAF no 4921 13: Foockeltje Matteusd Faatsma 14: Johannes van Scheltinga 15: raadsheer Hof 16: Maria Aulusd van Haersma (1661) 17: Catharina x Douwe van Grovestins 18: 1653 advocaat Hof; landsadvocaat 1659-1669 grietman van Gaasterland 1662 lid gedep staten 21: Dr, stud aug 1652 in Leiden 22: Stamboek I 320,323; Sminia, Naamlijst 381; RAF Hof van Fr MMM f 11v

1: 02505 2: Heidelberg
3: Scheltinga
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/08/1611 11: 1594 ca 12: MUH II 255,148 13: Trijn van Tiara 14: Theodericus Lieuwes van Scheltinga 16: Foockel Faatsma 17: Theodorus 18: 1615 advocaat, 1628 procureurgeneraal bij het Hof 1637-1654 raadsheer Hof 19: 1654 dec 21: raadsheerschap werd betwist door Richardus van Eysinga, die meende met meerderheid van stemmen gekozen te zijn 22: Sickenga 194-195

1: 02084 2: Franeker
3: Scheltinga
4: Johannes (Joannes) 7: Leeuwarden 9: 17/10/1609 11: 1594 12: AAF no 1155 13: Trijn Johansd van Tiara 14: Theodorus Livii 15: 1589 lid gedep staten 16: Foockeltje Mattheusd Phaesma(1619) 17: Theodorus x Idscke Ypckema, Truycke van Wigara Johannes x Maria Aulusdr van Haersma Mattheus 18: 1615 advocaat Hof 1628-1637 procureur generaal Hof 1637 raadsheer Hof 20: sch. Franekerensi 21: Dr 22: Stamboek I 320; NNBW X 883-884; RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 02028 2: Franeker
3: Scheltinga (Scheltingha)
4: Livius, Theodori 7: Franeker 9: 16/04/1608 12: AAF no 1039 13: Trijn Johansd van Tiara 14: Theodorus Livii Scheltinga 15: 1598 lid gedep staten 16: Anna Danielsd de Blocq (1617) 17: Cunera x Willem Matthijs van Viersen Catharina x Aulus Arents van Haersma Daniel; Livius x Wisckje Cornelisd Kinnema Theodorus x Elisabeth Marcusd Verspeeck; Jodocus 18: 1613 advocaat Hof 1620-1637 secretaris van de Rekenkamer, 1637-1650 van de Staten van Friesland 1640-1650 curator univ van Franeker 19: 1650 dec 21: Dr iur 22: Boeles, Hoogeschool II 6; RAF Hof van Fr MMM f 7; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën

1: 06863 2: Marburg/Lahn
3: Scheltinga
4: Livius, Theodoricus 8: Frisius 9: 10/04/1610 12: CSM IV 49

1: 02504 2: Heidelberg
3: Scheltinga
4: Livius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/08/1611 12: MUH II 255,147

1: 04866 2: Leiden
3: Scheltinga
4: Matthaeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/11/1645 11: 20 12: AAL 364

1: 01267 2: Franeker
3: Scheltinga
4: Mattheus 6: senat. Curiae Fr fil 7: Leeuwarden 9: 21/01/1648 10: Iur 12: AAF no 4661 13: Foockeltje Mattheusd van Faatsma 14: Johannes van Scheltinga 15: raadsheer Hof 16: ongehuwd 18: 1649 luitenant 1653 student te Leiden 19: 1655 p 22: Stamboek I 320, II 216

1: 12335 2: Leiden
3: Scheltinga
4: Matthias 7: Leeuwarden 9: 16/10/1653 10: Mat 12: AAL 431

1: 09487 2: Löwen
3: Scheltinga
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 15/01/1623 10: Theol 11: minor 12: MULO V 112309 13: Tethje Tjercksd van Teetlum 14: Goslick Pieters 15: boer te Arum 18: jezuiet 1638 pastoor te Leeuwarden 19: 1639 dec op Ameland 22: Stamboek I 325-326, II 218; Amersfoordt, Verhaal van de verrigtingen van de Jezuieten 7273, 177

1: 06665 2: Marburg/Lahn
3: Scheltinga (Livius)
4: Theodoricus 7: Franeker 8: Frisius occid 9: 06/08/1577 12: CSM III 25 13: Geertje Ottesdr 14: Livius van Scheltinga 16: Trijn van Tiara Doedt Hesseldr Aysma 17: Livius Daniel 18: 1584 advocaat Hof; pensionaris van Franeker 1592 burgemeester van Harlingen; 1611-1613 gezworene van Harlingen; 1598 lid gedep staten 1613-1628 procureur generaal Hof 19: 1628 maart 21: Dr iur 22: Gen Jierboekje 1990 56; Ned Pat 7 339; RAF Hof van Fr MMM f 3v, SSS

1: 00898 2: Franeker
3: Scheltinga a
4: Theodorus 8: Frisius 9: 26/01/1639 10: Iur 11: 1620 12: AAF no 3538

1: 04802 2: Leiden
3: Scheltinga
4: Theodorus 8: Frisius 9: 31/05/1641 10: Iur 11: 1620 12: AAL 323 13: Foockel Mattheusd Faatsma 14: Johannes van Scheltinga 15: raadsheer Hof 16: Idtske IJpckema, wed Abraham Mellinga (1649) Truicke van Wigara 17: Johannes, gest te Rome Magdalena x Menno Gosewijns van Coehoorn 18: 1645 advocaat Hof 1653-1671 raadsheer Hof 19: 1671 dec 20: 1645 1/12 Dr iur (AAL 364) 21: Dr; lijkrede van Werner Gutberleth (1672) 22: Stamboek I 320; Sickenga, 211-212; RAF Hof van Fr MMM f 10v

1: 05679 2: Köln
4: Schelto (Schultetus) 5: presbyter 8: Frisius 9: 00/00/1434 10: Iur can 12: AAK I 36618 18: priester 21: Een Schultetus was in 1455 priester te Dronrijp; = Schelto Tzummarum? 22: RAF Familiearch Burmania van Eysinga 50

1: 00534 2: Franeker
3: Scheltonis
4: Cornelius 7: Franeker 8: Frisius 9: 02/10/1625 10: Iur 12: AAF no 2263

1: 07826 2: Rostock
3: Scheltonis
4: Hesselus 7: Bolsward 9: 10/06/1508 12: MUR II 34 18: 1525, 1547 pastoor te Abbingawier (Allingawier?) 21: Hesselus Scheltonis van Bolsward werd op 2 juni 1509 tot priester gewijd; wordt in 1543 Hessel Tiersma genoemd; in 1551/1552 genoemd 22: Gen Jierboekje 1955 80; RAF FG 910, 935, Pb Hs 1466; Beneficiaalb 298; Heeringa, Rekeningen II 197

1: 01386 2: Franeker
3: Scheltonis
4: Meinardus 8: Emderland (ex agro Emdano ) 9: 28/04/1586 10: Phil 11: 1567 12: AAF no 17 17: Leo van Aitzema Jacob, kapitein sneuvelt in 1640 Schelto Marcus 18: doceert te La Rochelle 1599-1603 ca secretaris van Dokkum 1633 secretaris admiraliteit van Dokkum 19: 1640 te Leeuwarden 21: kreeg in 1589 toestemming tot het geven van private colleges filiosofie in Franeker; is in 1592 in Oxford, waar hij Baro groet uit naam van Sibrandus Lubbertus 22: Van der Woude, Lubbertus 78; Vrije Fries 27 87, 94; Nienes, Archieven universiteit p. 174; Sannes, Naamlijst 303

1: 07465 2: Rostock
3: Schemeringius
4: Hayo 8: Frisius [orient] 9: 00/09/1615 12: MUR III 19

1: 02382 2: Heidelberg
3: Schemmerinck
4: Engelbertus 8: Frisius orient 9: 21/08/1570 12: MUH II 57,132

1: 06654 2: Marburg/Lahn
3: Schemmeringius (Schenemeringius)
4: Engelbertus 8: Frisius orient 9: 29/11/1571 12: CSM III 1

1: 01584 2: Franeker
3: Schemmeringius (Schemmeingius)
4: Tobias 8: Frisius orient 9: 28/05/1593 10: Theol 12: AAF no 236

1: 07842 2: Rostock
3: Schenensz
4: Bruno 7: Groningen 9: 08/04/1525 12: MUR II 87 20: 1528 bac (MUR II 90)

1: 03026 2: Groningen
3: Schepel (Hermanni)
4: Aico 8: Westerwolde 9: 12/01/1626 10: Phil 12: AAG 16 16: Cornelysken Jansen Metjen Allardsdr van Besten (1636) 17: Allardus, predikant x Lammegien ds Gerardusdr Beckering Johannes, schoolmeester, later predikant 18: 1629-1643 schoolmeester te Warffum 1643-1668 predikant te Breede 21: 1668 emeritus 22: Duinkerken I 381

1: 07224 2: Rostock
3: Scherer
4: Petrus 7: Esens 9: 26/05/1477 12: MUR I 203

1: 03203 2: Groningen
3: Scherff
4: Adolphus, Fredericus 9: 17/05/1632 12: AAG 26 13: Maria van Besten 14: Diederich Scharf van Deventer 15: eigenaar van de borg Bolsiersema te Leermens 16: Clara Wicheringe (1657) 18: 1658-1673 herh gezworene te Groningen; 1664-1665 extra, 1666-1667 ordinaris lid admiraliteit Harlingen; 1669, 1673 idem Amsterdam; 1670 lid Generaliteitsrekenkamer 1674-1686 herh raadsheer 1672 lid Raad van State, 1675 lid Staten Generaal 21: bezit borg Bolsiersema en groot burgerrecht van Groningen; heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Feith, Grafschriften 121; Formsma, Borgen 207; Gron Volksalmanak 1972-1973 55, 60; GAG Regeringsboek, GAG klapper DTB

1: 03075 2: Groningen
3: Scherff
4: Arnoldus, Hermannus 9: 30/10/1627 10: Iur 12: AAG 19 14: Diederich Scharf uit Deventer 15: koopt borg Bolsiersema bij Leermens : 1623-1625, 1630-1633 landdagscomparant voor Leermens 17: Juliana Maria x Gisbertus Walrich 18: drost van Oldambt 19: 1658 ca 22: Formsma, Borgen 207; RAG Comparanten

1: 10982 2: Helmstadt
3: Scherius
4: Gerhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 11/07/1618 12: AAHt 266228

1: 03257 2: Groningen
3: Scherius
4: Gerhardus, Henrici 7: Jever 8: Frisius 9: 07/12/1633 10: Phil, LL 12: AAG 29 20: ex academia RegiaSorana quae est in Dania

1: 07295 2: Rostock
3: Schermer
4: Enwaldus 7: Emden 9: 19/08/1482 12: MUR I 228

1: 12129 2: Köln
3: Scherpenzeel (Scarpensyl)
4: Wilhelmus 9: 00/11/1513 10: Art 12: AAK II 72086 20: bursa Cornelii; 1514 26/5 pres ad bac, 1516 1/3 lic

1: 05595 2: Köln
3: Schettens (Schuttenus)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 28/07/1551 10: Art 12: AAK II 1055106 18: 1578 pastoor te Oosterend 19: 1581 21: gaat in 1580 in ballingschap; zoon van Hero Douwes, 1543 pastoor te Schettens, daarvoor te Ter Oele? 22: Oldenhof, Religyfrede 83; Beneficiaalb Zevenw 11; AAU 1888 360

1: 01302 2: Franeker
3: Scheverstein
4: Hermannus, Wilhelmi 7: Leeuwarden 9: 22/07/1648 10: Phil, Geom cand 12: AAF no 4737 16: Grietie Jacobs (1663) Rixtje Bouwes Fennema (1668) 17: Johannes, boekverkoper 18: 1657-1675 predikant te Akkerwoude en Murmerwoude 1675-1682 predikant te Longerhouw en Schettens 1682-1695 predikant te Burgwerd, Hichtum en Hartwerd 19: 1695 maart 22: Romein 275, 310, 462; Col Kalma

1: 02692 2: Wittenberg
3: Schidi
4: Johannes 6: pauper 8: Frisius 9: 00/00/1539 12: AAW 176

1: 05994 2: Köln
3: Schierbeek (Schirebeke)
4: Hermannus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1421 12: AAK I 2327 18: 1432 franciscaner monnik te Groningen 1444, 1460 priester van de Maartenskerk 19: 1466 a 20: 1422 26/11 det, pauper 21: staat op lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders 22: Bakker, Bedelorden 62; Driessen, Monumenta 612; RF HS 1460.20; RAG Archief Kalende, appendix; GAG PK regest 100, 134

1: 00229 2: Franeker
3: Schierbeek (Schuirbeek)
4: Matthias 7: Groningen 9: 22/05/1611 10: Iur 12: AAF no 1290

1: 10741 2: Franeker
3: Schierhusius ? (Augustini)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 06/06/1632 10: Phil, Iur 12: AAF no 2860

1: 04733 2: Leiden
3: Schierhusius
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/03/1637 10: Iur 11: 24 12: AAL 285

1: 02133 2: Utrecht
3: Schierhusius (Schierhuis)
4: Johannes, Auconides 8: Frisius 9: 10/05/1636 10: Iur 12: ASU 1 14: Aucke Schierhuis 16: Doetie Minnes (1658) 18: 1637 advocaat Hof pensionaris van Dokkum 1653-1657 secretaris van Ferwerderadeel 19: 1657 ca 21: Dr; geb te Nes 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; RAF klapper DTB Dokkum; Sannes, Naamlijst 213

1: 06079 2: Köln
3: Schildwolde (Scyldwolt)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 09/05/1486 10: Art 12: AAK II 194142 20: bursa Laurentiana; 1487 21/6 det, 1489 28/3 inc

1: 06000 2: Köln
3: Schildwoldis
4: Hermannus 7: Groningen 9: 15/06/1489 10: Iur 12: AAK II 261206 20: 1493 22/2 bac decr; famil. decani Crist. de Conresheim

1: 12122 2: Köln
3: Schilge (Snykes)
4: Arnoldus 8: Trai d 9: 18/09/1476 10: Iur 12: AAK II 932

1: 11779 2: Köln
3: Schilge (Snykes, Snekes)
4: Arnoldus 7: Sneek 8: Trai d 9: 24/09/1476 10: Iur 12: AAK II 943 20: schreef zich eerder in op 18 aug 1476

1: 03216 2: Groningen
3: Schinckell
4: Gosuinus 8: Westerwolde 9: 21/09/1632 12: AAG 27 16: Elisabeth Dudinck (1663) 20: Gosuinus Schinkel uit Westerwolde schrijft zich in 1651 (opnieuw?) in 22: GAG klapper DTB

1: 00955 2: Franeker
3: Schingen (Hayonis)
4: Salvius 8: Frisius 9: 23/06/1640 10: Phil, Ling 12: AAF no 3703 21: Hayo Schingen uit Leeuwarden werd in 1624 burger van Sneek en is dan klerk van het nedergerecht van Wymbritseradeel 22: GA Sneek 73 Burgerboek; Sannes, Schoolmeesters Franekeradeel

1: 07256 2: Rostock
3: Schipper (Schijpper)
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 03/11/1479 12: MUR I 215

1: 11046 2: Helmstadt
3: Schleier
4: Michael 7: Grunningen 9: 02/08/1625 12: AAHt 309192

1: 03647 2: Groningen
3: Schlichtingius
4: Johannes 9: 27/08/1645 10: Phil 12: AAG 52 20: [Frisius orient] 21: = Hans Cornelis Sliegh x Elletje Osewolt (1652)? 22: GAG klapper DTB

1: 10054 2: Frankfurt
3: Schlitterus
4: Balthasar 9: 00/00/1614 12: MUFO I 580

1: 10055 2: Frankfurt
3: Schlitterus
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1615 12: MUFO I 594

1: 02217 2: Heidelberg
3: Schlutter
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius orient 9: 13/05/1592 12: MUH II 16097

1: 02801 2: Wittenberg
3: Schmid
4: Hermannus 7: Husum 9: 31/05/1559 12: AAW 361

1: 03504 2: Groningen
3: Schmidt
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 06/09/1641 11: 19 12: AAG 44

1: 11044 2: Helmstadt
3: Schnellius
4: Eberhardus 7: Norden 8: Frisius 9: 13/11/1624 12: AAHt 30573

1: 03905 2: Helmstadt
3: Schnuerwang
4: Fridericus 7: Wittmund 8: Frisius 9: 05/05/1583 12: AAHt 4118

1: 04931 2: Jena
3: Schockerus
4: Johannes 8: Butjadingerland Frisius 9: 00/00/1621 12: MUJ 290 1621 146

1: 08751 2: Löwen
3: Scholtema (Scoltama)
4: Aenko 7: Koudum 8: Frisius 9: 31/06/1544 12: MULO IV 281114 13: Rinck Hesseldr 14: Galo Aenkes 15: boer te Scharnegoutum 21: Mr; in 1564 voogd over de kinderen van Johan Juckesz Beyma 22: Zwart, Cleuting 184; Gen Jierboekje 1979 9

1: 09402 2: Löwen
3: Scholtema
4: Hesselus 7: Sneek 9: 00/08/1550 12: MULO IV 410105 13: Rinck Hesseldr 14: Galo Scholtema 15: boer te Scharnegoutum 21: verkoopt in 1566/1567 land bij Terhorne 22: Gen Jierboekje 1979 9; RAF Rentmeestersrek 1566/1567 29

1: 07054 2: Rostock
3: Schonebeke
4: Tidericus 7: Norden 9: 05/05/1458 12: MUR I 117

1: 10684 2: Heidelberg
3: Schonenbergius (Schonburgius)
4: Henricus 8: Frisius 9: 14/02/1610 12: MUH II 2486

1: 00051 2: Franeker
3: Schonenburg (Sconebergius)
4: Henricus 7: Groningen 9: 24/09/1604 10: Phil 12: AAF no 841 18: 1619-1624 secretaris van Stad en Lande 1624 raadsheer; curator univ van Groningen; 1631-1632 scholarch Latijnse school 1627-1638 burgemeester van Groningen of hoofdman 19: 1638 aug 21: 1611-1614 conrector, 1614-1619 rector Latjnse school te Groningen 22: Emmius, Agro; Bijdragen...Groningen VIII 86; GAG 69 Latijnse school; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 00050 2: Franeker
3: Schonenburg (Schonebergius)
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/09/1604 10: Phil 12: AAF no 840 13: Gese Barnda 14: Hendrik Schonenborg 16: Hijlck Simons 17: Gesien x Georgius Goikerus ds te Ezinge, afk uit Kampen 18: 1609-1624 predikant te Aduard 1624-1652 predikant te GarnwerdOostum 19: 1652 jan 22: Duinkerken I 149, 386

1: 00073 2: Franeker
3: Schonenburg (Schonenburch)
4: Wolterus 7: Groningen 9: 28/06/1605 10: Phil 12: AAF no 878 18: 1616-1619 conrector Latijnse school Groningen; 1626 interim lid Staten Generaal, lid Generaliteitsrekenkamer; 1627 rekenmeester; 1636-1638, 1644 lid Staten Generaal; 1642 lid Raad van State drost van Oldambt; 1641-1642 hoofdman 1637, 1639-1640, 1643-1644 burgemeester van Groningen; 1640 curator Gron universiteit 21: Dr; schreef Oratio funebris..Frid Coenders (1618); 1658 president Hoge Raad van Brazilie 22: Bijdragen...Groningen VIII 86; GAG Regeringsboek; GAG 69 Latijnse school; RAG klapper resol GS

1: 10653 2: Herborn
3: Schoninck (Wilhelmi, Wilhelmus)
4: Antonius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/04/1601 12: HERB 68

1: 02499 2: Heidelberg
3: Schoninck (Wilhelmi)
4: Antonius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/04/1599 12: MUH II 197,50 20: bac art 9/12 1600

1: 10391 2: Franeker
3: Schoninck (Wilhelmi)
4: Antonius 6: stip 7: Leeuwarden 9: 04/11/1598 10: Theol 12: AAF no 523 13: Lysbeth Thomas Lambertsdr 16: Geertken Lauckertsdr uit Emden 18: 1604-1607 predikant te Hallum; 1607-1612 predikant te Ternaard 1612-1615 predikant te Huizum 1617 predikant te Ternaard 21: kreeg in 1602 toen hij te Herborn studeerde 150 gulden tot verder vervolg van zijn studien 22: Romein 45, 545; Van Veen, Aanvullingen 6; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 nr 4

1: 08402 2: Löwen
3: Schoning (Schoeninck de Beylen)
4: Henricus 7: Groningen 9: 26/05/1516 12: MULO III 53048

1: 04808 2: Leiden
3: Schoning (Schonevius)
4: Johannes 7: Groningen 9: 21/09/1641 10: Iur 11: 35 12: AAL 326

1: 01381 2: Franeker
3: Schoning (Ubeli)
4: Stephanus 6: Stip 9: 14/04/1586 10: Theol 12: AAF no 12 14: Ubelus Ypei 15: Oostfries, predikant te Winsum (Gr) 16: Cunera Bartels 17: Ubelus 18: 1587-1629 rector te Dokkum 19: 1629 21: kreeg in 1583 een toelage; 1593, 1600 deputatus synodi; publiceert Synonyma e M. Tullio Cicerone et aliis collecta (1607); Een christelijcke onderwijsinge van de spooken welcke by daghe en nachte den menschen verschijnen van Johan van Munster, opgedragen aan burgemeesters van Leeuwarden (1618) 22: NNBW III 1146; RAF Statenarchief G 41 136; Col Kalma

1: 00420 2: Franeker
3: Schoning (Stephani)
4: Ubelus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 30/05/1621 10: Art, Ling 12: AAF no 1879

1: 04530 2: Leiden
3: Schoning (Schoonynck)
4: Ubelus 7: Dokkum 9: 27/05/1625 10: Theol 11: 1603 12: AAL 185 14: Stephanus Ubeli Schoning 15: rector te Dokkum 16: Grietie Floris Raap uit Amsterdam 18: 1628-1634 predikant te Garijp 19: 1634 jan, begraven te Dokkum 22: Romein, 135; NNBW III 1146; RAF Grafschriften Dokkum; Col Kalma

1: 06812 2: Marburg/Lahn
3: Schotanus (Ianus)
4: Bernardus 7: Oosterzee (Eurothalassius) 8: Frisius orient 9: 28/03/1600 12: CSM III 129 21: neemt in 1627 de doleantien namens de Staten in ontvangst 22: Placaatboek V 301

1: 04449 2: Leiden
3: Schotanus
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 20/08/1621 10: Iur 11: 1598 okt 12: AAL 155 13: Geertke Meynerts Poll 14: Henricus Bernardi 16: Maycke Schotanus, d.v. Johannes Gellii, predikant (1622) Anna Catharina Althusius, d.v. Johannes, prof te Herborn (1626) 17: Henricus Margaretha 18: 1622-1636 advocaat Hof, prof iur te Franeker 1636-1641 prof iur te Utrecht 1641-1652 prof iur te Leiden 19: 1652 okt 20: Dr te Utrecht, z.d. (Ketner, 2) 21: Dr 22: Gens Schotana 8b 3; RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 01691 2: Franeker
3: Schotanus
4: Bernardus, Jani 9: 10/05/1597 10: Iur, Art 12: AAF no 437 18: 1626-1629 rentmeester der Domeinen 21: = Bernardus Janaeus Oosterzee? 22: RAF Invent Statenarch bijlage

1: 10780 2: Franeker
3: Schotanus
4: Bernardus, [Henrici filius] 7: Franeker 9: 29/05/1614 10: Phil 12: AAF 1482 20: 1622 12/4 Dr iur (PAF 20)

1: 10366 2: Franeker
3: Schotanus
4: Bernardus 7: Bolsward 9: 28/10/1597 10: Ling, Theol 11: 1576 12: AAF no 468 13: Barbara van Cothen 14: Gellius Schotanus 16: Aletteia Wilsing van Siegerswoude Jantien Gerroltsd Morra Antke Jans 17: Christianus Petrus, schilder x Aaltie Hendriks Hanenburg van Leeuwarden; Johannes Aaltje x Hero Nollonis, scheepstimmerman en burgemeester van Sloten (1643); Maycke x Sascher Hermans van Sneek Gellius Bernardus; Fedt x Taco Hoytes Titama 18: 1603-1606 predikant te Schingen en Slappeterp 1606 predikant te Hantum 1606-1633 predikant te Britswerd en Wiewerd 19: 1633 febr? 22: Romein 248, 350, 543; Gens Schotana 1 57; A. Wassenbergh, "Petrus Schotanus, vanitasschilder" in Gens Schotana 3 (Franeker zj) 129-136, 10, 133

1: 00096 2: Franeker
3: Schotanus (Scotanus)
4: Bernardus, Jacobi 7: Jorwerd 9: 04/05/1606 10: Theol 11: 1587 12: AAF no 912 14: Jacobus Bernardi Schotanus 15: predikant 16: Sybrich Jarichs 18: 1610-1622 predikant te Itens 1622-1631 predikant te Staveren 19: 1631 ca te Staveren 22: Gens Schotana 8a 392; Col Kalma

1: 01471 2: Franeker
3: Schotanus (Scotanus)
4: Boudewijn (Baltevinus), Jacobi 6: Stip 9: 12/05/1591 10: Phil, Ling, Theol 12: AAF no 128 14: Jacobus Bernardus Schotanus 15: predikant te Wijnaldum 17: Gellius Bouwes 18: 1602 predikant in classis Joure 21: bekent in 1602 schuld als een van "die ongehoorsame dienars in de Woude" 22: Gens Schotana 8a 392, 14, 77

1: 01611 2: Franeker
3: Schotanus (Janei)
4: Christianus 9: 25/05/1594 10: Iur 12: AAF no 280

1: 00411 2: Franeker
3: Schotanus (Scotanus)
4: Christianus, Bernardi 7: Schingen 8: Frisius 9: 14/05/1621 10: Theol 11: 1603 aug 12: AAF no 1869 13: Aletteia Wilsing 14: Bernardus Gellii Schotanus 15: predikant 16: Aaltje van Culenborch, d.v. predikant van Mantgum Elske van Coehoorn, wed ds Oosterzee uit Aalsum Hylk van Felsum wed van Obbe Winsemius, burgemeester van Franeker 17: Johannes, 1678 prof te Franeker; Gellius, stierf na zijn studie in 1649 Bernardus, cartograaf; Johannes Hobbius Aeltje x Bartholdus Wiarda, predikant te Lutkewierum (1653), Philippus de Gijs uit Leeuwarden (1686); Catharina x Theodorus Grotius, predikant (1657) 18: 1639 professor Grieks, 1644 professor kerkgesch te Franeker, 1646-1653, 1654-1671 prof theol 1627-1629 predikant te Schingen, 1629-1639 predikant te Cornjum 1653-1668 predikant te Franeker 19: 1671 nov 21: bezoekt school te Leeuwarden (Neuhusius);treedt in 1653 korte tijd af als hoogleraar; 1657 Theol Dr; historieschrijver, schreef Beschrijvinge ende chronyk van Frieslandt (1655), De geschiedenissen, kerckelijck ende wereltlyck (1658) 22: Gens Schotana 1 6061; D. Nauta, "Christianus Schotanus, theoloog" in: Gens Schotana 2 Franeker zj) 7081; E.H. Waterbolk, "Christianus Schotanus, geschiedschrijver", idem, 84104; NNBW V 700-701

1: 01141 2: Franeker
3: Schotanus C filius
4: Gellius 9: 13/05/1645 10: Phil, Ling, Theol 12: AAF no 4330 13: Aaltje Culenborg 14: Christianus Schotanus 19: 1649 jan te Franeker 21: stierf kort na het voltooien (met lof) van zijn studie 22: Gens Schotana 1 60

1: 11151 2: Franeker
3: Schotanus
4: Gellius 5: Med Dr 9: 05/11/1613 12: AAF no 1446 13: Johanna Hendriksd van Ruinen 14: Berend Gabes van Oudeschoot 15: huisman 16: Barbara Jansd van Cothen 17: Johannes Gellii; Bernardus; Hobbe, 1611 kerkvoogd te Longerhouw Rinsckien x Bouricius Sibema Frouck Petrus 18: 1570 ca priester Oldehove te Leeuwarden, 1581 predikant te Longerhouw, 1586 te Britsum, 1590 te Mijnsherenland, 1592 te Beusichem 1589, 1605 arts te Bolsward 1595, 1611 predikant te Wons, 1599 te Goutum 19: 1625 21: broer van Henricus en Jacobus; bezoekt school te Groningen; in 1611 door de classis gelast om zijn ambt neer te leggen 22: Romein 53, 314; Gens Schotana 1 56; A.J. Schotanus, Gellius Schotanus, priesterpredikantdokter" in: Gens Schotana 2 (Franeker zj) 6570

1: 00271 2: Franeker
3: Schotanus (Scotanus)
4: Henricus 9: 11/09/1615 10: Med 12: AAF no 1557 21: = Henricus Lycles Schotanus, in 1636 gezworene van Franeker? 22: GA Franeker 293

1: 04806 2: Leiden
3: Schotanus (Scotanus, filius celeberrimi D.D.Bern.Scotani I.C.)
4: Henricus 6: Gratis hon ergo 7: Franeker 9: 03/09/1641 10: Phil, Ling 11: 15 12: AAL 326

1: 08924 2: Löwen
3: Schotanus (Schuttenus)
4: Henricus, Bernardi 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/09/1565 10: Iur 11: 1548 te Oudeschoot 12: MULO IV 70123 13: Johanna Hendricksd van Ruinen 14: Baernd Gabes 16: Geertke Meynerts Poll, d.v. burgemeester van Leeuwarden (1584) 17: Maycke x Wibrandus Johannis Meppel, predikant te Oosterend; Jancke Trijntje x Minne Frans van Franeker, Douwe Hendriks, burgemeester van Franeker; Margaretha x Obertus Sixti, predikant Meinardus; Bernardus Dieucke x Nanne Cornelisz, schoenmaker te Leeuwarden; dochter x Mattheus Petri Vomelius, predikant te Molkwerum 18: 1584 advocaat Hof 1585-1605 prof iur te Franeker 19: 1605 jan 20: 1567 ca lic iur (Gens Schotana 16) 21: maakt studiereis van 18 jaar; in 1583 was hij corrector bij Plantijn, leert Marnix van St Aldegonde kennen; NB de identificatie SchuttenusSchotanus is niet omstreden: Ahsman, Faculteit 6 meent dat Schotanus ca 1570 te Leuven studeerde 22: Gens Schotana 8b 12, 15

1: 04822 2: Leiden
3: Schotanus (Schoren a)
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 08/07/1642 10: Med 11: 23 12: AAL 333

1: 04861 2: Leiden
3: Schotanus (Scotanus)
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 07/09/1645 10: Iur 11: 20 12: AAL 362

1: 04746 2: Leiden
3: Schotanus a Sterringa
4: Henricus 9: 12/05/1650 10: Iur dr 12: AAL 404 20: hon. ergo (op 12 november 1652 opnieuw Dr hon ergo: AAL 424)

1: 11738 2: Douai
3: Schotanus
4: Henricus, Bernardi 7: Oudeschoot 9: 00/00/1566 12: Gens Schotana 8b 1

1: 01026 2: Franeker
3: Schotanus
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 29/06/1642 10: Phil 11: 1625 12: AAF no 3941 18: advocaat lid gedep staten, lid StatenGeneraal burgemeester en lid vroedschap van Franeker 19: 1678 21: medesamensteller der postacta van de synode van Dordt; Dr Henricus Schotanus werd in 1657 burger van Franeker 22: Gens Schotana 2 65; GA Franeker 27 Burgerboek

1: 12210 2: Leiden
3: Schotanus
4: Henricus, Bernardi 7: Oudeschoot 9: 00/00/1587 12: Gens Schotana 16 20: 1587 28/4 Dr iur

1:*00827 2: Franeker
3: Schotus (Scotus)
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/01/1637 10: Phil 12: AAF no 3308 14: Wilhelmus Johannis 15: predikant 18: 1643-1651 predikant te St Johannesga en Delfstrahuizen 21: 1651 april 22: Romein 637; Col Kalma

1: 11740 2: Angers
3: Schotanus a Sterringa
4: Henricus, Bernardi 7: Franeker 9: 00/00/1648 10: Iur 12: Gens Schotana 8b 4 13: Maycke Schotanus 14: Bernardus Henrici Schotanus 15: prof iur 16: Francina Potgieter uit Emden Helena van Loninga, wed Johannes Boeckholt uit Oostfriesland 17: Bernardus, kapitein; Johannes Albertus, advocaat Hof Henricus Anna Margaretha x Johannes Hoff, secretaris van Kampen 18: 1659, 1661-1662 burgemeester van Franeker lid gedep staten lid StatenGeneraal 19: 1677 ca te Franeker 20: 1648 28/4 Dr iur 21: Iur Dr; studeert in 1655 in Franeker 22: Gens Schotana 8b 4

1: 11739 2: Orleans
3: Schotanus
4: Henricus, Bernardi 7: Oudeschoot 9: 09/05/1583 12: Gens Schotana 8b 1, 27

1: 00836 2: Franeker
3: Schotanus (Scotanus)
4: Jacobus, Bernardi 8: Frisius 9: 15/04/1637 10: Phil 12: AAF no 3328 13: Sybrig Jans 14: Bernardus Jacobus Schotanus 15: predikant 16: Neeltke Douwes, d.v. burgemeester van Franeker Bregtje Francisci Euroteles, d.v. predikant van Oosterend 17: Bernardus Henricus Franciscus Sybrich x Rintie Jans 18: 1642-1692 predikant te Edens en Spannum, bedient tevens Wommels 19: 1692 21: sinds 1631 alumnus 22: Romein 291; Gens Schotana 8a 393, 14, 77; 12, 372

1: 08993 2: Löwen
3: Schotanus (Schotensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 21/06/1544 12: MULO IV 281105 14: Hendrik Baernds van Goengarijp 18: 1543 vicaris te Heeg 1570 gardiaan van het minderbroedersklooster te Bolsward 1570 buitengewoon biechtvader van bisschop Cunerus Petri 21: ondertekent 1575 mede de overdacht van het Minderbroedersklooster te Bolsward 22: Gens Schotana I 44; Aldfaers Erf 56 (1974) 3

1: 00597 2: Franeker
3: Schotanus
4: Johannes, Laelius 9: 09/06/1627 10: Phil, Ling 12: AAF no 2390 14: Lyckle Lieuwes 15: huisman te Oudeschoot 18: 1638 1640 predikant op Formosa 1640-1641 vlootpredikant tijdens het beleg van Malakka 21: herhaalde malen geschorst wegens wangedrag (droncken drincken ende andere vuylicheden meer); in 1661 op Formosa opgehangen? 22: Gens Schotana 12 339-340; Troostenburg 387-389

1: 00974 2: Franeker
3: Schotanus
4: Johannes 7: Sneek 9: 07/02/1641 10: Log 12: AAF no 3776 14: Johannes Gellius of Hobbe Gellius 15: predikant of kerkvoogd 22: Gens Schotana 1 58

1: 01776 2: Franeker
3: Schotanus (Scotanus)
4: Johannes, Johannis 9: 26/11/1600 10: Theol 12: AAF no 606 13: Barbara Jansd van Cothen 14: Gellius Bernardi 15: predikant en arts 16: Trijntje Gerritsd Crack van Heerenveen 17: Maycke x Bernardus Henrici Schotanus (1623); Doedtie x Meinardus Henrici Schotanus (1622); Jelle, boer/eigenaar te Oudehaske Gerardus; Bernardus Rudolphus, boer/eigenaar te Oudehorne; Fedtie x Jan Simons Borndam, chirurgijn Johannes; Petrus 18: 1602-1605 predikant te Oude en Nijehaske 1605-1606 predikant te Longerhouw 1606-1626 predikant te Goutum 19: 1626 ca 21: de laatste twee zoons kunnen ook kinderen zijn van Hobbe Gellius Schotanus 22: Gens Schotana 1 5758

1: 09019 2: Löwen
3: Schotanus (Eylardus)
4: Marcus 7: Schoten 8: Frisius 9: 00/06/1546 11: 1528 12: MULO IV 324106 14: Eilert Reiners 15: 1543 huisman te Haskerhorne 16: Hylck Jacobsd Auckama, d.v. Jacobus Sibrandi en Helena van Arentsma 17: Eilert; Hylck Grietke x Martin Boutsma; Jacobus Matthias Sibrandus 18: advocaat Hof 19: 1574 p te Leeuwarden 21: Marcus a Schoten was lic iur te Leeuwarden en in 1567 een van de baersluyden bij een erfeniskwestie, in 1574 getuige bij testament 22: Aldfaers erf 20 (1975) 4; Zwart, Cleuting 205; Gen Jierboekje 1989 73

1: 12209 2: Orleans
3: Schotanus (Schoten)
4: Matthias 7: Schoten 9: 00/00/1584 12: Gens Schotana 38 20: Dr iur

1: 06849 2: Marburg/Lahn
3: Schotanus (Schoten)
4: Matthias 8: Frisius occid 9: 20/03/1607 12: CSM IV 20

1: 01853 2: Franeker
3: Schotanus (Scotanus)
4: Matthias 7: Leeuwarden 9: 19/10/1602 10: Iur 12: AAF no 724 13: Tiedt Johansd van Runia 14: Matthias Schotanus 15: advocaat Hof 16: Maycke van Viersen, d.v. Willem en Titia Gothofredi 17: geen 18: 1610 advocaat Hof 21: 1615 Dr iur te Franeker 22: Aldfaers erf 20 (1975) 5

1: 04330 2: Leiden
3: Schotanus (Scoten)
4: Matthias 8: Frisius 9: 11/09/1608 10: Iur 11: 22 12: AAL 92

1: 04158 2: Leiden
3: Schotanus (Schoten)
4: Matthias 9: 05/05/1581 10: Ling 12: AAL 9 16: Tiedt Jansd van Runia, d.v. Johannes Simonis Runia en Ene van Arentsma 17: Matthias 18: 1585 advocaat Hof 19: 1587 te Leeuwarden 21: Dr 22: Aldfaers Erf 20 (1975) 45; RAF Hof van Fr MMM f 3v

1: 04302 2: Leiden
3: Schotanus (Schoten)
4: Matthias 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/09/1605 10: Iur 11: 18 12: AAL 80

1: 11152 2: Franeker
3: Schotanus
4: Meinardus 9: 17/05/1612 10: Lit bon, Theol 11: 1593 okt 12: AAF 1338 13: Geertke Meynerts Poll 14: Henricus Schotanus 16: Dodonea Johannes Gelliusd Schotanus (1621) Mensje Winters (1638 te Utrecht) 17: Geertruida x Aegidius Revius, advocaat Hof (1644) Wilhelmina 18: 1616-1626 predikant te Britsum 1626-1632 prof theol en bibliothecaris te Franeker 1632-1637 predikant te Leeuwarden; 1637-1644 prof theol te Utrecht 19: 1644 april 20: 1636 30/12 Dr theol (PAF 25) 21: bedankte in Britsum voor meer dan 20 beroepen 22: Romein 19, 74 230; aanv 3, 9; Gens Schotana 8b 3; D. Nauta, "Meinardus Schotanus, theoloog 1593-1644" in: Gens Schotana 9 6171

1: 03168 2: Groningen
3: Schotanus
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 31/08/1630 10: Iur 12: AAG 24

1: 00579 2: Franeker
3: Schotanus
4: Nicolaus 9: 00/00/1627 10: Iur 12: AAF no 2359 13: Jancke Henrici Schotanus 14: Jelle Claes 15: stadssteenhouwer en burgerhopman te Leeuwarden 16: Teuntje Bay (1631) Josina Gijsbertsd Criecx (1638) 17: Jancke x Rogier Slijp, korporaal der adelborsten Antonia x Jelle Jelles, koopman te Staveren (1660) Alexandrina x Johannes de Lespierre, zoutzieder te Kampen 18: 1631 advocaat Hof 19: 1662 mei 20: 1631 31/3 Dr iur (PAF 23) 21: Dr; prodigus constitutus 22: Gens Schotana 9 120-122; RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 00895 2: Franeker
3: Schotanus
4: Petrus 8: Frisius 9: 30/10/1638 10: Ling 12: AAF no 3519

1: 01027 2: Franeker
3: Schotanus
4: Petrus 7: Sneek 9: 30/06/1642 10: Phil 12: AAF no 3942 14: Johannes Gellius of Hobbe Gellius Schotanus 15: predikant of kerkvoogd 18: 1659 landdagslid voor Franeker 22: Gens Schotana 1 58; Placaatboek V 618

1: 00190 2: Franeker
3: Schotanus (a Sterringa)
4: Petrus 8: Frisius 9: 27/07/1610 10: Phil, Med 11: 1592 ca te Beusichem 12: AAF no 1221 13: Barbara Jansd van Cothen 14: Gellius Bernardi Schotanus 15: predikant 16: Margaretha Jurriensd Dutsma, kamenierske bij de Heer van Ameland (1632) Barber Romckes (1634) 17: Barbara x Cornelius Jacobi van Buttinga, vaandrig Anna Catherina x Ruardus Intes Kingma, chirurgijn te Franeker Jelle Petrus 18: 1626 arts te Bolsward 19: 1641 a te Sneek 20: 1616 ca Med Dr (PAF 19) 21: Med Dr in 1615 te Franeker 22: Gens Schotana 1, 6061; Van Sluis

1: 11153 2: Franeker
3: Schotanus a Rinckema (Antonii)
4: Wilhelmus 6: alumnus patriae 9: 07/03/1613 10: Ling, Lit, Theol 12: AAF no 1402 13: Roelijn Rinckedr 14: Anthonius Johannis 16: Catharina van Eelsma Doutzen Jansd van Hottinga, grietman van Barradeel (1622) 17: Antonius, arts in Friesland Catharina x Georgius Voskuil, predikant te Kuinre (1633) Anna x Nollius Haionides, predikant te Berlikum (1664) 18: 1615-1621 predikant te Wons en Engwier 1621-1628 predikant te Sexbierum 1628-1664 predikant te Sneek 19: 1666 dec 21: emeritus in maart 1664; in 1667 verscheen posthuum zijn Kleyn Kuddetroost, opgedragen aan de burgemeesters van Amsterdam 22: Romein 211, 315, 333; Gens Schotana 9 119; Col Kalma

1: 11095 2: Franeker
3: Schouwen (Schonevius)
4: Johannes 7: Heerenveen (Venanus) 8: Frisius 9: 09/04/1650 10: Iur 12: AAF no 4943 13: N. Assema 14: Allardus Schouwing 15: notaris te Heerenveen 16: Jeltje Zacharias Huber 18: 1652 advocaat Hof 19: 1680, begraven te Oldelamer 21: Dr iur; katholiek, werd in 1652 burger van Leeuwarden 22: RAF Grafschriften Doniawerstal; GAL burgerboek Leeuwarden

1: 01194 2: Franeker
3: Schouwen (Schowing)
4: Johannes 7: Heerenveen 9: 29/06/1646 10: Geom cand 11: 1630 12: AAF no 4481 14: Albertus Schouwen 16: Femme van Assema 18: 1646 landmeter te Heerenveen; notaris van Schoterland; 1653 landmeter van de Veencompagnie hovenier hortus botanicus te Franeker 21: wrs zijn er twee Johannes Schouwing; een landmeter/notaris en een advocaat/Dr iur 22: Teeling 258; Muller, Admissies 68

1: 09457 2: Löwen
3: Schouwing (Schonevius)
4: Johannes 6: dives 8: Frisius 9: 27/02/1649 12: MULO V 500307

1: 09009 2: Löwen
3: Schraard (Scraert)
4: Judocus 8: Frisius 9: 00/05/1562 12: MULO IV 63541 21: zoon van Focco Jouckezoon, 1543 pastoor te Schraard; 1578 pastoor te Mantgum (Jodocus Valerii Hantum)? 22: Beneficiaalb 295; Oldenhof, Religyfrede 82

1: 11530 2: Groningen
3: Schrammius
4: Henricus, Arnoldus 9: 07/11/1648 10: Theol 12: AAG 58 20: afk uit de Palts? vgl AAF 4814

1: 07093 2: Rostock
3: Schrijver (Scriver, Scriptoris)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/09/1465 12: MUR I 144 18: 1482 notaris 21: mr, vermeld op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen;= vml Johan Geerts de klerk, genoemd in 1484 22: Driessen, Monumenta 613; RAG AKG regest 687; GAG Armhuiszittend gasthuis 195

1: 00248 2: Franeker
3: Schriverius (Schrinerius)
4: Antonius 9: 28/05/1614 10: Theol 12: AAF no 1481 18: 1622-1667 predikant te Hilversum 19: 1667 22: NKH 1908 120

1: 07151 2: Rostock
3: Schroder (Scroder)
4: Henricus 8: Frisius occid 9: 28/07/1471 12: MUR I 171

1: 07493 2: Rostock
3: Schroder
4: Iohannes 7: Butiada 8: Frisius 9: 00/06/1624 12: MUR III 57

1: 07218 2: Rostock
3: Schroder
4: Meynardus 7: Esens 9: 09/04/1477 12: MUR I 201

1: 03931 2: Helmstadt
3: Schroderi (Schraderus)
4: Johannes 7: Esens 8: Frisius 9: 13/09/1588 12: AAHt 72105 16: Taetcke Buwedr 17: Oltmannus 18: 1603 predikant te Emmen 1603-1605 predikant te Beilen 1605-1612 predikant te Westeremden, 1613-1615 te Hoogkerk; 1615-1630 te Makkum 19: 1630 juli 22: Romein 297; Col Kalma

1: 03929 2: Helmstadt
3: Schroderi (Johannis)
4: Oltmannus 7: Esens 8: Frisius 9: 13/05/1588 12: AAHt 69118

1: 11022 2: Helmstadt
3: Schroderi (Johannis)
4: Oltmannus 7: Jever 8: Frisius 9: 27/09/1621 12: AAHt 28978

1: 00429 2: Franeker
3: Schroderi
4: Oltmannus 6: Gratis 7: Groningen 8: [Frisius orient] 9: 29/10/1621 10: Theol 12: AAF no 1907 13: Taetcke Buwesdr 14: Johannes Schroderus 15: predikant te Makkum 16: Hylckien Eikeman 17: Johannes, predikant 18: 1624-1640 predikant te Warns en Scharl 1640-1665 predikant te Witmarsum 19: 1665 april 21: in 1661 onenigheid in de kerkeraad over verkiezing 22: Romein 320, 415; Col Kalma; Duinkerken I 388

1: 02648 2: Groningen
3: Schroderi
4: Oltmannus 7: Groningen 9: 01/06/1621 12: AAG 10

1: 11308 2: Helmstadt
3: Schroderus
4: Adolphus 7: Staveren 8: Frisius 9: 03/06/1616 12: AAHt 249294

1: 09690 2: Erfurt
3: Schudy
4: Michael 7: Groningen 9: 00/00/1465 12: MUER I 31113

1: 00378 2: Franeker
3: Schuiringa
4: Arnoldus 7: Jelsum 9: 06/10/1619 10: Phil 11: 1601 12: AAF no 1779 13: Tiamck Folkertsdr Vogelsang 14: Bartholdus Schuiringa 15: predikant 17: Bartholdus, 1655-1696 predikant te Lollum Hessel, predikant Tiamck x Johannes Rouckes van Arum 18: 1626-1654 predikant te Arum 1646 veldpredikant 1654-1662 predikant te Lollum 19: 1662 dec 22: Romein 294-295; Col Kalma

1: 12071 2: Franeker
3: Schuiringa
4: Bartholdus 8: Frisius 9: 09/07/1650 10: Phil, Ling 12: AAF no 5006 14: Arnoldus Bartoldi Schuiringa 15: predikant 16: Trijntje Eels (1668) Trijntje Wybes (1688) 18: 1663-1696 predikant te Lollum 19: 1696 sept 21: alumnus 22: Romein 295; Col Kalma

1: 02253 2: Heidelberg
3: Schuiringa (Schuringa)
4: Bartoldus 6: gratis 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/05/1566 12: MUH II 4036 16: Tiamck Folkertsdr Vogelsang wed Eene Wiarda 17: Arnoldus, predikant Susanna Johannes Janneke 18: 1581 predikant te Lutetsburg, 1582 te Elburg; 1586-1602 p predikant te Jelsum 1606-1617 predikant Sexbierum 20: 1566 10/12 bac art 21: had in 1603 financieel dispuut met de gemeente Jelsum 22: Romein 81, 211; Col Kalma

1: 01102 2: Franeker
3: Schuiringa (Schieringa)
4: Lambertus 7: Leeuwarden 9: 27/06/1644 10: Phil 11: 1629 12: AAF no 4225 13: Tietie Nannes 14: Sake Lamberts 18: 1648-1651 predikant te Tjerkgaast 1651 predikant te Bolsward 19: 1651 mei 22: Romein 269, 612; Col Kalma

1: 03696 2: Groningen
3: Schuiringa (Schyringa)
4: Lambertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/01/1647 10: Phil 12: AAG 54

1: 04645 2: Leiden
3: Schulenborch (Schuylenburch)
4: Johannes (Janus) 7: Groningen 9: 16/06/1631 10: Theol 11: 24 12: AAL 236

1: 03011 2: Groningen
3: Schulenborch
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/03/1625 10: Phil 12: AAG 15

1: 02991 2: Groningen
3: Schulenborch
4: Johannes 7: Groningen 9: 18/08/1624 10: Phil 11: 1607 12: AAG 14 13: Gesyen Enbgelberts 14: Hermannus Schulenborch 15: herbergier van De Palm te Groningen 16: Hermanna Andreasdr Winsemius (1637) Grietien Jansen (1644) 17: Johannes x Ida Edzema 18: 1643, 1646-1648 weesheer; 1642-1651 gezworene of raadsheer van Groningen 1652-1662 lid Staten Generaal; 1652 lid admiraliteit Amsterdam 1643 administrateur van de weeskamer te Groningen; 1651 scholarch Latijnse school 19: 1692 te Den Haag 21: afkomstig uit het gildenmilieu; werd in 1661 afgezet omdat hij tegen zijn last gehandeld zou hebben, vlucht naar Munster en woonde sinds 1672 in Den Haag 22: N. Tonckens, "Het procesSchulenborgh (1662) in het licht van de stadhouderlijke politiek in Stad en Lande", Gron Volksalmanak 1921 41, 43, 1936 125-128; 1963 6598; GAG Weeskamer 2; Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 340; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 10543 2: Orleans
3: Schulenborch
4: Simon 8: Trai d 9: 00/00/1475 12: KUOR 209

1: 04780 2: Leiden
3: Schulenborg (Scuylenburg a)
4: Martinus 9: 29/10/1639 11: 1624 12: AAL 309

1: 11510 2: Groningen
3: Schulte
4: Hermannus 9: 07/09/1621 12: AAG 11 16: Elsien Jansen (1632) 22: GAG klapper DTB

1: 05630 2: Köln
3: Schulte
4: Hermannus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/00/1419 10: Iur can 12: AAK I 21115

1: 05419 2: Köln
3: Schulteti
4: Henricus 7: Emden 9: 11/05/1513 10: Art 12: AAK II 71066

1: 08090 2: Löwen
3: Schulteti (Sculteti)
4: Nicolaus (Nycholaus) 6: pauper 7: Franeker 9: 30/08/1474 12: MULO II 309208

1: 11631 2: Konigsberg
3: Schultetus
4: Martinus 9: 00/08/1551 12: MUKO 14 20: mag art

1: 07157 2: Rostock
3: Schulting (Sculting)
4: Reinerus 7: Groningen 9: 27/11/1471 12: MUR I 173 21: Reinerus en zijn broer Dirk Willems worden in 1471 genoemd als verkopers van een rente; hun moeder was hertrouwd met Dirck de wever uit Rolde 22: AKG regest 542

1: 10869 2: Wittenberg
3: Schuring (Schuringius)
4: Albertus 8: Frisius 9: 00/06/1575 12: MUW II 255

1: 01183 2: Franeker
3: Schuring
4: Johannes, Nicolai 7: Beetsterzwaag 8: Frisius 9: 01/05/1646 10: Phil, Theol 12: AAF no 4450 13: Teatske Syrcks 14: Nicolaus Johannis Schuring 15: predikant 16: Antie Broersma 17: Nicolaus, predikant 18: 1648 paedagoog op de Grovestins bij Engelum 1650-1666 predikant te Korte en Langezwaag 19: 1666 jan 22: Romein 600; Col Kalma

1: 00299 2: Franeker
3: Schuring (Johannis)
4: Nicolaus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 16/08/1616 10: Theol 12: AAF no 1613 16: Teatscke Syrcks 17: Johannes, predikant 18: 1623 predikant te Oosterwolde 1623-1630 predikant te Oudeschoot 1630-1666 predikant te Beetsterzwaag 19: 1666 okt 21: polemiseert met de Mennisten, schreef Doolhof der Mennisten, beplant met 84 vruchtloose bomen (1661) 22: Romein 575, 591, 671; Col Kalma

1: 02587 2: Groningen
3: Schuring (Baroldi)
4: Rudolphus 6: gratis 7: Groningen 9: 12/04/1619 10: Phil 12: AAG 8

1: 04537 2: Leiden
3: Schuring (Schuerync)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 11/08/1625 10: Iur 11: 1602 12: AAL 186 14: Bartold Schuring 15: gildrechtsheer en gezworene te Groningen 18: 1630-1648 functies bij het gildrecht 1632-1648 lid gezworen gemeente 1649 raadsheer te Groningen 19: 1649 febr 21: vriend van Theodorus Eyssonius, 1637-1639 archidiaken te Groningen 22: Bijdragen...Groningen VIII 85; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2; GAG Regeringsboek

1: 00472 2: Franeker
3: Schuringa ? (Suringa)
4: Sixtus, Bartholdi 9: 19/05/1623 10: Phil, Theol 12: AAF no 2025 21: vml zoon van Bartoldus Schuringa, predikant; de broer van Sixtus Bartholdi Schuringa stief in 1642 als alumnus 22: RAG Gf 50 (1642)

1: 09533 2: Löwen
3: Schutte (Scutte)
4: Albertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1446 12: MULO I 154 18: 1459 pastoor te Noordlaren 22: AKG regest 402

1: 08927 2: Löwen
3: Schuttorp
4: Henricus 8: Frisius 9: 28/03/1564 12: MULO IV 67314

1: 12121 2: Harderwijk
3: Schwaningh
4: Gerardus, Johannis 8: Omlandus 9: 20/12/1650 10: Theol 12: ASGZ 5

1:*00332 2: Franeker
3: Schwartzenberg (Schwatsenburg)
4: Johannes, Onuphrius 6: Baro 9: 00/00/1617 11: 1600 12: AAF no 1689 13: Doedt van Holdinga 14: Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg 16: Anna van Boeselager uit Oostfriesland (1636) Geele Maria van Wadwerden 17: Georg Wilco 18: 1627 grietman van Oostdongeradeel 1637, 1639 lid Staten Generaal voor Oostergo 1638-1652 volmacht landsdag namens Oostdongeradeel 19: 1653 febr 21: bezoekt verschillende universiteiten in Duitsland en Frankrijk 22: Stamboek I 341; Sminia, Naamlijst 8283; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Visser, Adel 435

1: 03608 2: Groningen
3: Schwaningh (Johannis, Joannis)
4: Gerardus 8: Omlandus 9: 30/09/1644 10: Phil 12: AAG 50

1: 01150 2: Franeker
3: Schwartzenberg a
4: Albertus 6: Nobilis Frisius 9: 03/07/1645 10: Math 12: AAF no 4346

1: 11578 2: Löwen
3: Schwartzenberg (Swertsenborch a)
4: Fredericus 6: nobilis 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56993

1: 04427 2: Leiden
3: Schwartzenberg (Swartsenberch)
4: Johannes, Onuphrius 8: Frisius 9: 19/12/1619 10: Iur 11: 20 12: AAL 145

1: 01498 2: Padua
3: Schwartzenberg de
4: Wilhelmus, Balthazarus 6: Baro 8: Frisius occid 9: 31/12/1605 10: Iur 12: tp no 310 13: Sjouck Feyesd van Meckema 14: Georg Wolfgang Schwartzenberg 15: gedeputeerde te velde in 1593 onder Willem Lodewijk 16: Anna van Wadwert Hedwig van Hautenberg 17: Anna Susanna x Orck Orcks van Doyem; Anton Gunther x Theodora Sjucksd van Sternsee; Wilco x Janetta Tjaerda van Starkenborgh Susanna Sophia x Barthold Hessels van Oostheim; Sibylla x Hillebrand Entens; Johannes Onuphrius Anna Agnes x Hieronymus de France; Henricus Georgius x Amelia Tjaertsd Roussel Maria x Albert Pijbes van Eminga; Georg Frederick x Agatha Bartholtsd Tjaerda van Starkenborgh 18: 1620 commandant afdeling kurassiers 19: 1639 aug 22: Stamboek I 340; Den Tex, Studenten 116; Ten Raa, de Bas Leger III 158

1: 10870 2: Wittenberg
3: Scipio
4: Petrus 6: gratis 8: Frisius occid 9: 01/11/1581 12: MUW II

1: 04888 2: Leiden
3: Scooff
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 00/11/1646 10: Iur 11: 26 12: AAL 373

1: 11080 2: Helmstadt
3: Scotus
4: Johannes 7: Meiningen 8: Fr. 9: 00/00/1609 10: Med 12: AAHt 2056

1: 10604 2: Prag
4: Segardus (Seghegardus alias Syardus) 5: presbyter in Leeuwarden 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1386 12: OSTFR 188 18: 1378 pastoor te Oosterend deken van Franeker 21: *stud 1387 te Heidelberg 22: Vrije Fries 14 329

1: 03822 2: Groningen
3: Selbach (Solbach)
4: Johannes 7: Groningen 9: 28/09/1649 10: Phil 11: 18 12: AAG 60 13: Mechtele Houbings 14: Philippus Solbach 15: advocaat 16: Margaretha Valcke (1665) 17: Arnoldus, stud 1674 18: 1657 nov advocaat te Groningen 1658-1674 secretaris Hoofdmannenkamer 19: 1674 juli 22: GAG R A IIIa 59; GAG Regeringsboek, GAG klapper DTB; Ned Leeuw 1961 218

1: 09132 2: Löwen
3: Sell
4: Vitus 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 16/05/1564 12: MULO IV 67566 21: Mr Vitus Gel was in 1591 advocaat Hof; misschien zoon van Alexis Geel, raadsheer Hof 1547 en Bauck Ofcodr Foppinga; haar vader heette Wytze van Oedtsma 22: RAF Hof van Fr MMM f 4; vgl Stamboek I 116; II 75

1: 05769 2: Köln
3: Senden
4: Antonius 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 08/12/1512 10: Art 12: AAK II 70578 18: abt van het Cistercienser klooster te Ihlo 1529 predikant te Larrelt 20: bursa Laurentiana; 1516 7/3 inc

1: 05638 2: Köln
3: Septisilvius
4: Jacobus 8: Frisius, Zevenwouden, Trai d 9: 19/10/1545 12: AAK II 99669 20: bursa Laurentiana; 10/11 1545 bac, 10/3 1547 lic, pauper

1: 00030 2: Franeker
3: Serapii
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/10/1603 10: Iur 12: AAF no 790 16: Antie Claesdr Antie Gerrijtsdr (1619) 18: 1614-1625 predikant te Tjerkwerd en Dedgum 19: 1625 21: boekenlijst in RAF Nedergerecht Wonseradeel S 26 824-828 22: Romein 398; Col Kalma

1: 11579 2: Löwen
3: Servatii
4: Andreas 7: Mierde 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56996 20: geen fries

1: 09548 2: Löwen
3: Seryp
4: Johannes 7: Staveren 8: Trai d 9: 00/00/1430 12: MULO I 10241

1: 11028 2: Helmstadt
3: Sethaeus
4: Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 06/02/1622 10: notarius 12: AAHt 2907

1: 10679 2: Heidelberg
3: Sethus
4: Eymerus 7: Wurdanus 8: Frisius [Butjadingen] 9: 29/07/1585 12: MUH II 118124

1: 06435 2: Köln
3: Sevenhaer
4: Johannes 7: Workum 9: 00/09/1514 10: Art 12: AAK II 73343 20: bursa Cornelii; det 4/12 1515

1: 03583 2: Groningen
3: Sevenster (Sevender a)
4: Jacobus, Martini 7: Emden 8: Frisius 9: 08/11/1643 10: Theol 12: AAG 48

1: 01107 2: Franeker
3: Sevenster a
4: Jacobus 7: Emden 9: 21/08/1644 10: Theol 12: AAF no 4241

1: 08247 2: Löwen
3: Severini
4: Odulphus 7: Staveren 8: Trai d 9: 26/01/1474 12: MULO II 299135

1: 08286 2: Löwen
3: Severini
4: Reinerus 7: Bolsward 9: 10/06/1523 12: MULO III 699140

1: 08609 2: Löwen
3: Sexbierum (Sextiberiensis)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 07/06/1527 12: MULO III 77770 21: Rens Dirksz van Tzummarum pacht in 1511 60 pm van Wibrand en Seerp van Adelen 22: Tjessinga, Aanbreng II 7

1: 05731 2: Köln
3: Seynens
4: Otto 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42145 20: 1441 23/11 det, pauper 21: = Otto ter Hansouwe? 22: Feith, Ommelander borgen 131

1: 08038 2: Leipzig
3: Siassen
4: Menno (Meno) 8: Frisius [orient?] 9: 00/00/1597 12: MULP IV 434

1: 11126 2: Franeker
3: Sibema
4: Bouricius 6: alumnus huius patriae 8: Frisius 9: 10/05/1613 10: Theol 11: 1593 ca 12: AAF no 1412 14: Wobbe Bouwes uit Leeuwarden 16: Rinscken Gelliidr 18: 1618-1620 predikant te Suawoude; 1620-1629 te Oostzaan 1632-1635 predikant te Schiedam; 1635-1636 te Haarlem 19: 1636 dec 21: gaf uit Salomons Sweerdh scheijdende de Remonstrantsche van de rechtzinnighe leere, tegen de Remonstranten; schreef Testament der twaalf patriarchen 22: NNBW X 917; Romein 7879, 130; Col Kalma

1: 00971 2: Franeker
3: Sibenius (Sibinga)
4: Andreas 7: Groningen 9: 02/12/1640 10: Iur 12: AAF no 3771

1: 03370 2: Groningen
3: Sibenius (Sibonius)
4: Andreas 8: Oldambt 9: 10/12/1636 11: 18 12: AAG 35

1: 02135 2: Utrecht
3: Sibenius
4: Andreas 7: Groningen 9: 08/06/1639 10: Iur cand 12: ASU 2 16: Swaentien Siccodr Tammen Catharina Wolthers, wed Egbertus Schuiring 17: Sicco, 1681 advocaat fiscaal te Groningen 18: 1642 nov advocaat te Groningen; 1653, 1657 assessor krijgsgerecht 1658-1666 gezworene 1667-1681 hoofdman 19: 1681 21: Dr 22: Gron Volksalmanak 1942 115; Jaarboek Geneal 28 231; GAG R A IIIa 39, Klapper ambten; RAG klapper resol GS

1: 07590 2: Rostock
3: Sibilonis
4: Everardus 7: Groningen 9: 24/09/1502 12: MUR II 12

1: 04589 2: Leiden
3: Sibinga
4: Eppo 7: Groningen 9: 21/04/1628 10: Iur 11: 22 12: AAL 209

1: 03084 2: Groningen
3: Sibinga
4: Eppo 8: Oldambt 9: 31/01/1628 10: lit (LL) 11: 1606 12: AAG 19 13: Renske Memmens 14: Frederik Sibinga 16: Engeltje Harms (1628) Fredericus, Dr iur Tjaduwe x Jelto Ackema (1659) 18: 1629 advocaat te Groningen 1629, 1632 redger 1635-1654 richter in Westerwolde 19: 1680 ca 21: Eppo Fredericus; vertrekt in 1654 en verlaat zijn ambt 22: Schuitema Meijer, Ter Apel 77; Westerwolde II (1981) 4; GAG RA IIIa 28; RAG Regeringsboek, RAG klapper DTB; RAG HJK 2; Ned Leeuw 1983 426

1: 00556 2: Franeker
3: Sibinga (Fredericides)
4: Eppo 7: Groningen 9: 29/05/1626 10: Polit, Iur 12: AAF no 2300

1: 08525 2: Löwen
3: Sibodi (Zibodi)
4: Franciscus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/08/1500 12: MULO III 202133 18: 1539 notaris te Leeuwarden 21: = Frans Sybes Stans 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 08226 2: Löwen
3: Sibodi (Workum, Woldrinkom de)
4: Gelmerus 8: Trai d 9: 28/09/1464 10: Decr 12: MULO II 14120

1: 08230 2: Löwen
3: Sibodi (Sybodi fil.)
4: Gelmerus (Ghelverus) 7: Workum 8: Trai d 9: 11/06/1467 10: Decr 12: MULO II 188134 18: 1512 a pastoor te Nijland 21: een Sibo heer Jelmerszoon (gest voor maart 1493) wordt genoemd in de Recesboeken van Sneek; heer Jelmer bezat hier een huis 22: Oosterhout, Recesboeken 78, 145; Placaatboek II 295

1: 12207 2: Orleans
3: Sibodi
4: Sibrandus 9: 00/04/1502 12: De Ridder, Procurateurs I 226 20: mag art

1: 08589 2: Löwen
3: Sibodi (Sybodii)
4: Sibrandus 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 02/05/1499 12: MULO III 18641 13: Sibbel Sibrandi Auckama 14: Sybeth Sybethsma 16: Margriet Jacobs 17: Jacobus Auckama Hillegont 18: grondbezitter in Leeuwarderadeel 19: 1534 p 21: Mr; testament van Sibbel aanwezig 22: De Ridder, Procurateurs I 226; Sipma OO I 317-320, 360, 372-374, II 292-293; Mol, Aenbrengh 24, 28, 30, 31, 36

1: 08157 2: Löwen
3: Sibodi
4: Suffridus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 03/07/1465 10: Decr 12: MULO II 15388

1: 10314 2: Franeker
3: Siboldi
4: Abelus 7: Leeuwarden 9: 28/03/1596 10: Iur 12: AAF 370 21: Jelle Sybes uit Leeuwarden was in 1579 lid gedep staten voor de steden 22: Placaatboek IV 77

1: 08511 2: Löwen
3: Siboldi
4: Augustinus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/02/1512 12: MULO III 42519 21: = Age Sibolts Attama, bezit in 1511 25 pond land? 22: Bolt, St Geertruidsleen 7

1: 05202 2: Köln
3: Siboldi (Syboldi)
4: Elingius (Edelyngus) 7: Bolsward 8: Trai d 9: 24/08/1491 10: Iur 12: AAK II 36132 14: Siboldus Attama 18: 1511 persona en pastoor te Abbega 22: Bolt, St Geertruidsleen 7, 9

1: 11657 2: Rostock
3: Siboldi (Tziboldi)
4: Fredericus 7: Hagen 8: [Frisius orient] 9: 26/05/1479 12: MUR I 21352

1:*01834 2: Franeker
3: Sibonis (Sibonides)
4: Feico 8: Terschelling 9: 27/04/1602 10: Iur 12: AAF no 695

1: 08703 2: Löwen
3: Siboldi (Zebaldi)
4: Fredericus 5: clericus 7: Workum (Woldregem) 8: Trai d 9: 22/05/1499 12: MULO III 18899 21: = heer Feddrik Sybez, 1543, 1548 vicaris te Arum? 22: RAF Hof van Fr III 1 f 485; Beneficiaalb 306

1: 08276 2: Löwen
3: Siboldi fil.
4: Martinus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 21/07/1511 12: MULO III 414110 18: priester 21: Martinus Ziboldi werd op 6 juni 1517 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 8081

1: 08700 2: Löwen
3: Sibonis (Zibens)
4: Dodo, Hayonis 7: Workum 8: Frisius occid 9: 01/07/1514 12: MULO III 489104

1: 06741 2: Greifswald
3: Sibrandi
4: Alardus 8: Frisius, Trai d 9: 22/05/1493 12: MUG 124

1: 07687 2: Rostock
3: Sibrandi
4: Albertus 7: Westerwolde 9: 09/05/1518 12: MUR II 71

1: 07358 2: Rostock
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Everardus 7: Emden 9: 05/06/1490 12: MUR I 254

1: 02822 2: Wittenberg
3: Sibrandi (Sipkow)
4: Feddo 7: Edens 8: Trai d 9: 00/00/1511 12: AAW 39 18: 1543, 1548 vicaris te Arum 21: Feddo Zibrandi van Edens werd op 10 juni 1514 tot priester gewijd; = heer Feddrick Sijbez 22: Gen Jierboekje 1955 82; It Beaken 27 1965 134; Beneficiaalb 306

1: 11878 2: Köln
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Feddo 7: Edens 9: 14/07/1513 10: Iur 12: AAK II 7146

1: 01630 2: Franeker
3: Sibrandi
4: Gerbrandus 9: 05/05/1595 10: Theol 12: AAF no 316 14: Sibrandus Abeli 15: predikant te Harlingen 16: Tielke Tilmansdr uit Norden 18: 1599 a1603 predikant te Oudega, Idzega en Sandfirden 1603-1604 predikant te Hemelum, Mirns en Bakhuizen 20: sch Harlingensi 22: Romein 379, 418; Col Kalma

1: 08616 2: Löwen
3: Sibrandi (Cisbrandi)
4: Henricus 7: Sloten 8: Trai d 9: 12/12/1521 12: MULO III 66585

1: 08409 2: Löwen
3: Sibrandi (Zibrandi)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 31/08/1514 12: MULO III 494267

1: 07911 2: Rostock
3: Sibrandi
4: Hermannus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/05/1553 12: MUR II 126

1: 00383 2: Franeker
3: Sibrandi
4: Hermannus 7: Franeker 9: 29/11/1619 10: Theol 12: AAF no 1787 16: Antje Dirks (1630) 18: 1623-1636 schoolmeester te Kimswerd 21: kon rechterhand niet gebruiken, noemt zich daarom Scaevola; vroeg in 1621 de oeconomie van de Landschap te bekomen; kreeg weekgeld 22: Sannes, Schoolmeesters van Wonseradeel 10; Telting, Register 721

1: 07833 2: Rostock
3: Sibrandi (Cibrandi)
4: Hieronymus 7: Leeuwarden 9: 26/06/1523 12: MUR II 84 21: stud 1519 te Leuven; = vicaris Hieronimus of Jelle Sipkes van Anjum, in 1580 uitgeweken? 22: Reitsma, Opkomsten 119

1: 01326 2: Franeker
3: Sibrandi
4: Hilarius 7: Leeuwarden 9: 10/11/1648 10: Phil 12: AAF no 4794 13: Elisabeth Becx 14: Sibrandus Hilarius 15: arts 19: 1657 22: RAF Copieën elders 6219

1: 01400 2: Franeker
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Hilarius 6: Stip 9: 21/12/1586 10: Iur 12: AAF no 33 16: Sybrich Jansdr 17: Johannes Hilarius, predikant Livius Hilarius, predikant 18: 1588-1596 conrector te Dokkum 1598-1630 predikant te Anjum 19: 1630 22: Romein 554-555; Col Kalma

1: 04004 2: Helmstadt
3: Sibrandi
4: Ivo 8: Frisius cisjadensis 9: 24/04/1600 12: AAHt 148126

1: 07096 2: Rostock
3: Sibrandi
4: Jacobus 7: Sneek 9: 19/06/1466 12: MUR I 147

1: 06590 2: Köln
3: Sibrandi
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 31/10/1579 10: Art 12: AAK IV 11984 1593, 1598 landdagslid 21: 1597, 1606 notaris te Menaldum, test 1624? 22: Placaatboek IV 822, 988; RAF Naamlijst notarissen

1: 08431 2: Löwen
3: Sibrandi
4: Johannes, Ulfardi fil. 7: Groningen 8: Trai d 9: 06/07/1503 10: Iur civ 12: MULO III 257114 14: Ulphardus Sibrandi? 15: proost te Loppersum 18: 1553 pastoor te Rasquert 21: Mr Johannes Ulphardi 22: Gron Volksalmanak 1923 76, 1955 56

1: 11348 2: Rostock
3: Sibrandi
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 19/04/1510 12: MUR II 41 21: Anna Siblesoon was in 1543 pastoor te Akmarijp en in 1556 te Grouw; Joucke Sickeszn 1525-1529 secretaris van Workum 22: Beneficiaalb Zevenw 22; RAF Staten voor 1580 519; Vries, Ploeg 161

1: 05652 2: Köln
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Johannes 8: Stellingwerf 9: 16/11/1557 10: Art 12: AAK II 111530 21: = Johannes Sibrandi, tot 1561 (resignatie) vicaris te Ter Idsard? 22: AAU 42 (1916) 335

1: 02917 2: Groningen
3: Sibrandi
4: Kempo, Adrianus 8: Omlandus 9: 07/05/1622 10: Phil 12: AAG 11 14: Sibrandus Adriani 15: predikant te Garsthuizen 22: Duinkerken I 7

1: 07829 2: Rostock
3: Sibrandi (Sibranth)
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 07/04/1523 12: MUR II 83

1: 00177 2: Franeker
3: Sibrandi
4: Menso 6: Alumnus 7: Oosterzee (Eurothalassius) 8: Frisius 9: 08/05/1610 10: Phil, Ling, Theol 11: 1593 te Bolsward 12: AAF no 1195 13: Ursula Pieters 14: Sibrandus Mensonis 15: rector latijnse school Bolsward 16: Auck Lieuwes van Pingjum 17: Livius, predikant Sibrandus, predikant Justus (Inse), predikant Ursul x Jan Hoites, schoolmeester te Parrega Marten 18: 1617-1650 predikant te Parrega 19: 1650 jan 20: sch. Bolsverdiensi 22: Gen Jierboekje 1971 27; Romein 394; Col Kalma

1: 08580 2: Löwen
3: Sibrandi (Zibrandi)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 15/10/1506 12: MULO III 32433 21: Petrus Zibrandi de Weidum werd op 29 mei 1507 tot priester gewijd; Petrus Johannis Sibrandi is in 1523 te Leeuwarden getuige bij een testament 22: Gen Jierboekje 1955 82; RAF Collectie Murray Bakker 54

1: 06339 2: Köln
3: Sibrandi
4: Sibrandus, Dodonis 7: Leeuwarden 9: 27/03/1507 10: Iur 12: AAK II 60730 18: 1526-1540 gest prebendaris te Wijnaldum 21: Een mr Sibrandus Douonis Tatinge tekent in 1542 een testament 22: GAL Familiearch Martena 23; H. Walsweer, Jus patronatus (doct scriptie) 63; Gen Jierboekje 1966 78

1: 08254 2: Löwen
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Sibrandus (Sybrandus) 7: Aurich 8: Brem d 9: 27/05/1513 12: MULO III 46657

1: 00722 2: Franeker
3: Sibrandi
4: Sibrandus 7: Franeker 9: 22/07/1631 10: Phil, Ling 12: AAF no 2765 16: Trijntje Hessels, wed Willem Stoffels (1649) 18: 1649 schoolmeester te Lioessens 21: in 1643 afgewezen als kandidaat 22: Kalma, Classis Franeker 77, 88; Sannes, Schoolmeesters Oostdongeradeel

1: 02816 2: Wittenberg
3: Sibrandi (Sebronidi)
4: Suffridus (Sophredus) 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 18/06/1512 12: AAW 41

1: 09319 2: Löwen
3: Sibrandi (Sibrandus)
4: Taco 7: Leeuwarden 9: 09/06/1528 12: MULO IV 364 18: 1554-1559 predikant te Westerhusen 22: Reershemius 558

1: 07211 2: Rostock
3: Sibrandi
4: Theodericus 7: Emden 9: 03/06/1476 12: MUR I 198

1: 08492 2: Löwen
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Theodoricus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 21/07/1511 12: MULO III 414107

1: 07254 2: Rostock
3: Sibrandi (Zibrandi)
4: Timannus 7: Sneek 9: 01/10/1479 12: MUR I 214 21: = heer Timen, 1496 pastoor (persona) te Hieslum? 22: Pax 246

1: 06221 2: Köln
3: Sibrandi (Groningen)
4: Ulfardus 5: presbyter 9: 03/05/1482 10: Iur can 12: AAK II 11663 13: Duveke Barneers 14: Sibrandus Ulffers 15: kastelein te Dokkum? 18: 1495-1535 proost te Loppersum 1495 pastoor te Appingedam; pastoor te Westeremden 19: 1539 21: Mr; Dr in 1526?; speelt rol in de strijd tegen de hertogen van Saksen, waarbij hij herhaaldelijk van partij wisselde tussen Groningen en de hertog van Saksen 22: Bijdragen...Groningen III 47; Gron Volksalmanak 1934 27, 1940 24, 1955 54; Proeliarius 6667, 121, 125; RAG Familiearch Ewsum 53, 8788; GAG Jacob en Annagasthuis regest 14; GAG PK regest 655

1: 08164 2: Löwen
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Ulfardus (Wolfardus) 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/01/1475 10: Art 12: MULO II 316149

1: 07609 2: Rostock
3: Sibrandi
4: Wibrandus 7: Harlingen 9: 22/09/1512 12: MUR II 50 18: priester, in 1543 wrs te Idaard 21: Wibrandus Sybrandi de Arum werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd; = Wibrand Arde 1543 pastoor te Idaard? 22: Gen Jierboekje 1955 83; Beneficiaalb 118

1: 08208 2: Löwen
3: Sibrandi ? (Sneek, Snekis)
4: Wilhelmus (Gwillermus) 8: Trai d 9: 17/07/1478 10: Iur can 12: MULO II 377105

1: 08219 2: Löwen
3: Sibrandi (Zibrandi)
4: Wilhelmus 7: Sneek 8: Trai d 9: 29/05/1478 10: Iur can 12: MULO II 37564

1: 07786 2: Rostock
3: Sibrandi (Sybrandi)
4: Wilhelmus 7: Leer 9: 04/05/1506 12: MUR II 25

1: 03793 2: Groningen
3: Siccama
4: Houwo, Tammen 8: Frisius orient 9: 07/02/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 01332 2: Franeker
3: Siccama
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 14/01/1649 10: Phil 12: AAF no 4805

1: 01773 2: Franeker
3: Siccama
4: Livius 7: Bolsward 9: 02/05/1600 10: Iur, Phil 12: AAF no 590 13: Seerpcke van Fopma 14: Tetardus Siccama 15: secretaris van Bolsward 16: Aef Isaacks wed Christ Hartmans 17: Tetardus 18: 1607-1610 secretaris van het krijgsgerecht in Friesland 1609 advocaat Hof 21: Dr iur 22: Stamboek I 105, II 69; RAF Hof van Fr MMM f 6v, Statenarch M 11b f 209

1: 01661 2: Franeker
3: Siccama
4: Nicolaus, Tetardi 7: Bolsward 9: 10/05/1596 10: Iur 12: AAF no 387 13: Seerpcke van Fopma 14: Tetardus Siccama 15: secretaris van Bosward 16: N. Lautenbach, d.v. gerichtsscholt Jacobus Lautenbach Eefcke Claeses 18: 1602 gerechtsschrijver van het Friese regiment 22: Stamboek I 105, II 69; RAF Statenarch 11b f 81v

1: 00398 2: Franeker
3: Siccama
4: Renatus 8: Frisius 9: 15/10/1620 10: Iur 11: 1601 12: AAF no 1838 13: Uilckje Reyns 14: Sibrandus Tetardus Siccama 15: secretaris Bolsward 16: Syrke Abrahams (1627) 17: Catharina x Jacobus Joursma Sibrandus, apotheker Abraham 18: 1637-1681 predikant van Wolsum en Westhem 1627-1637 conrector te Bolsward 19: 1681 21: in 1681 emeritus 22: Wumkes, Bodders 202-203; Stamboek I 105; Romein 383; Col Kalma

1: 01458 2: Franeker
3: Siccama
4: Sibrandus, Tetardus 7: Bolsward 9: 18/06/1590 10: Iur 11: 1570 12: AAF 112 13: Seerpke van Fopma 14: Tetardus Nicolai Siccama 15: 1578 secretaris van Bolsward 16: Wilkien Reins 17: Renatus, predikant te Wolsum Tetardus, arts te Bolsward 18: 1598 advocaat; secretaris van Hasselt 1601 lid gedep staten (S) 1602 secretaris van Bolsward 19: 1622 mei 20: 1596 10/8 Dr iur (PAF 17, maand en dag met potlood bijgeschreven) 21: Dr; bezoekt school te Bolsward onder Fungeri; schreef/gaf uit: Lex Frisiorum (1617), De judicio centumvirali en De Veteri anno Romano..antitheses over kalenders (1599) 22: NNBW VI 1239; Wumkes, Bodders 198-208; Stamboek I 104; RAF Hof van Fr MMM f 5; Engels, Naamlijst GS

1: 04628 2: Leiden
3: Siccama (Sickama)
4: Tetardus 8: Frisius 9: 15/06/1630 10: Med 11: 1604 12: AAL 228 13: Uilckje Reyns 14: Sibrandus Siccama 15: secretaris van Bolsward 16: Antje Fockes wed van Eysma Tjaertje Jacobs 17: Sibrandus 18: 1632 arts te Bolsward 19: 1650 juni 21: Med dr 22: NNBW VI 1239; Stamboek I 105, II 69

1: 00560 2: Franeker
3: Siccama
4: Tetardus, Sibrandi 9: 15/06/1626 12: AAF no 2308 20: 1631 1/9 Med dr (PAF 23)

1: 00702 2: Franeker
3: Siccama
4: Tetardus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 10/01/1631 10: Med 12: AAF no 2695

1: 00231 2: Franeker
3: Siccama
4: Theodorus 6: Alumnus 7: Kollum 9: 23/05/1611 10: Theol 12: AAF no 1292 13: Gebbe 14: Goslick Siccama 16: Immeke Hendriksdr Bouknecht wed van Gerrit Hans uit Franeker (1612) 19: gest voor jan 1614 22: Gen Jierboekje 1987 144

1: 06714 2: Greifswald
4: Sicco 7: Groningen 8: Frisius 9: 17/01/1484 12: MUG 169 20: qui fuit rector scolae Sancti Nicolai hic 21: Sicco Hoveking was in 1488 en 1510 priester te Groningen 22: Alting, Diarium 457

1: 10872 2: Greifswald
4: Sicco 9: 00/00/1511 12: MUG 19 21: = vlm Sicco Tamminga or Sicco Liauckema

1: 11792 2: Köln
3: Sicconis
4: Edzardus 7: Heeg 9: 16/12/1480 10: Iur civ 12: AAK II 92107 21: Ette Sickis was in 1511 vicaris te Wirdum 22: Sipma OO II 264

1: 06918 2: Rostock
3: Sicconis (Sickonis)
4: Egbertus 9: 23/05/1421 12: MUR I 9

1: 07644 2: Rostock
3: Sicconis
4: Schelto 8: Frisius 9: 10/05/1514 12: MUR II 56 21: = Schelto, 1531 persona te Oosterbierum?; zoon van Sicko Liauckema, 1503 pastoor te Oosterbierum? Of mr Scheltko, 1520 vicaris te Emden? 22: Jahrbuch Emden 1895 174

1: 08584 2: Löwen
3: Sicconis (Siconis)
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 9: 18/06/1514 12: MULO III 48883 18: 1518-1525p pastoor te Tjallebert 21: Zibrandus Sickonis van Koudum werd op 29 mei 1507 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82; RAF FG 910

1: 07249 2: Rostock
3: Sicconis
4: Simon 7: Staveren 9: 28/06/1479 12: MUR I 213

1: 12367 2: Rostock
3: Sicconis (Sickens)
4: Suffridus 7: Dokkum 9: 25/03/1472 12: MUR I 173

1: 09240 2: Löwen
3: Sicconis
4: Thomas 7: Groningen 9: 15/05/1534 12: MULO IV 10554 21: zwager van Dr Vritserus Zandvoort 22: Gruoninga 18 (1973) 54

1: 07697 2: Rostock
3: Sicken
4: Johannes 7: Esens 9: 16/07/1519 12: MUR II 75

1: 12090 2: Franeker
3: Sickens (Sacken)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5088

1: 03816 2: Groningen
3: Sickens
4: Johannes, Henrici 9: 07/09/1649 10: Phil 11: 18 12: AAG 60 16: Annechien Ariaens (1664) 22: GAG klapper DTB

1: 08956 2: Löwen
3: Sickinga (Alberti)
4: Edzardus (Idzardus) 8: Frisius 9: 14/06/1544 12: MULO IV 28095 13: Oegh Roucka van Albada 14: Abbe Idscke Sickinga 15: dorpsrechter te Ouwsterhaule 16: Maria van den Tempele 17: Abba, bezit prebende te Ouwsterhaule Viglius x Gerland van Aylva Oege Maria; Clara 18: 1558-1575 raadsheer Hof 19: 1575 21: Mr 22: Stamboek II 37; Zwart, Cleuting 190; Ut eigen Gea 5 (1960) 34; RAF Rentmeestersrek 1566/1567 f 25v

1: 05847 2: Köln
3: Sickinge (Syckincj)
4: Everardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1431 12: AAK I 33618 13: Jey Feyesdr Heemstra 14: Johannes Sickinghe 16: Amck Fockes Ukena uit Oostfriesland 17: kinderloos 18: 1434, 1451, 1464 proost te Loppersum 1447 redger te Baflo 1462 redger te Winsum, 1465 redger in Den Andel 19: 1475 a 21: hoofdeling te Winsum; Evert Sickinge Johannes was 1424 en 1438 hoofdman 22: Stamboek I 172; Bijdragen...Groningen I 243, X 113; Formsma, Borgen 479; Gron Volksalmanak 1940 24; AKG regest 238, 473; Emmius, Agro; RAG Huisarchief Farmsum 676

1: 04988 2: Basel
3: Sickinge (Sikingen)
4: Feio 8: Frisius 9: 00/00/1563 12: MUB II 14944; NNBW 2 1317

1: 03098 2: Groningen
3: Sickinge (Sickingha)
4: Feyo 8: Omlandus 9: 16/09/1628 11: 1610 12: AAG 20 13: Luts Laesdr van Jongama 14: Johannes Sickinghe 16: Sophia van Echten d.v. Roelof, drost van Drenthe (1641) 17: Duco Wilhelmus, kapitein van de garde; Oedt Lucia x ds Wilhelmus Velingius (1684) Feyo x Elisabeth van Tamminga; Roelof x Amelia Clant van Nyenstein Johannes Petrus 18: 1638, 1640, 1648, 1653-1655, 1657, 1660 redger; 1646-1647, 1651-1652 landdagscomparant voor Uithuizen 1644 lid admiraliteit Dokkum 1644-1647 lid Raad van State; 1646-1647, 1650, 1652, 1654 lid gedep staten (l) 19: 1666 april 21: bewoont de Asingaborg te Warffum; wed Sickinge bezit in 1672 een vermogen van 125.000 gulden 22: Stamboek I 172, II 110; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Formsma, Borgen 452; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; Pathuis 710; RAG HJK 2,3

1: 04660 2: Leiden
3: Sickinge (Sickinghe)
4: Feyo 7: Groningen 8: Frisius 9: 16/02/1632 10: Iur 11: 22 12: AAL 240

1: 05534 2: Geneve
3: Sickinge (Sickinghe)
4: Feyo 8: Frisius 9: 13/12/1633 12: LdR 567

1: 02245 2: Heidelberg
3: Sickinge (Seckinge)
4: Feyo 8: Frisius 9: 23/04/1563 12: MUH II, 31,11 13: Anna Gijsens 14: Johannes Sickinge 16: Oedt Gayckinga van Warfhuizen 17: Johannes 19: 1579, schoot zich per ongeluk dood 21: bezit de Asingaborg te Warffum 22: Stamboek I 172; Formsma, Borgen 450

1: 06103 2: Köln
3: Sickinge (Syckijnck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 07/05/1512 12: AAK II 69245 13: Wemmechien Heralma 14: Petrus Sickinge 15: burgemeester van Groningen 16: Anna Gijsens 17: Feyo Hermannus x Wob Joostes Lewe, Bele Johansdr Clant Truda x Onno Abels Tamminga 18: 1534 raadsheer, 1536 ambtman der Oldambten 1539-1563 burgemeester 1540-1564 hoofdman 19: 1576 a 21: Dr; trad in 1531 op als advocaat; kocht 1560 de borg te Warffum 22: Stamboek I 172; NNBW II 1317; Formsma, Borgen 449-450; GAG RvR 989; RF 1523.4, 1536.10; RAG Familiearch Farmsum regest 316; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) regest 215

1: 05511 2: Geneve
3: Sickinge
4: Johannes 9: 00/00/1594 12: LDR 1313; V 567

1: 01484 2: Padua
3: Sickinge
4: Johannes Feyonis Sickinge filius 7: Groningen 8: Frisius 9: 11/02/1596 10: Iur 12: tp no 255 13: Oedt Gayckinga 14: Feyo Sickinghe 16: Luts Laesdr van Jongama 17: Oedt x Poppe van Burmania Feyo Anna x Taco Sickes van Camminga tot Arum Catharina x Scotto Tamminga 18: 1606 landdagslid voor Warffum; 1643 idem voor Uithuizen 1611 lid Generaliteitsrekenkamer 1627, 1630, 1633, 1636-1637, 1639-1640, 1642-1644, 1650-1651 redger; 1630-1650 voorzitter Aduarderzijlvest 19: 1652 21: jonker en hoofdeling te Warffum en Usquert; bezit de Asingaborg te Warffum; was tot 1606 katholiek 22: Stamboek I 172; Ned Familieblad II 1885 391; Formsma, Borgen 450-452; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG klapper resol GS; Formsma, Historie van Groningen 617; RAG HJK 2,3

1: 04424 2: Leiden
3: Sickinghe (Sikkingy)
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/11/1619 10: Iur 11: 20 12: AAL 144

1: 10544 2: Orleans
3: Sickinghe
4: Johannes 8: Trai d 9: 00/00/1523 12: KUOR 210

1: 02583 2: Groningen
3: Sickinghe
4: Johannes 8: Omlandus 9: 13/03/1619 12: AAG 8 13: Bele Johansdr Clant 14: Hermannus Sickinghe 15: hoofdeling te Uithuizen 16: Catharina Henrique in Frankrijk 17: Sibylle x Robert Molet, Frans edelman 18: 1623-1624 landdagslid voor Zuidwolde 19: 1624 21: bezit huis Beyum te Zuidwolde 22: Stamboek I 172, II 110; Formsma, Borgen 544; RF 1618.17

1: 07614 2: Rostock
3: Sicma (Sidma)
4: Godfridus 8: Frisius occid 9: 25/10/1512 12: MUR II 50

1: 03124 2: Groningen
3: Sicma
4: Lambertus, Boethii 9: 17/10/1629 10: Iur 12: AAG 22

1: 04631 2: Leiden
3: Sicma
4: Lambertus 8: Frisius 9: 28/10/1630 10: Iur 11: 22 12: AAL 231

1: 00728 2: Franeker
3: Sicma
4: Lambertus, Boethius 5: secretaris van Gaasterland 8: Gaasterland 9: 15/08/1631 10: Iur cand 12: AAF no 2776 16: Aaltje Joris 17: Boethius 18: 1631-1632 secretaris van Gaasterland 1632-1637 grietman van Gaasterland 19: 1637 dec 20: 1631 26/8 Dr iur 21: Dr; stiefzoon van Pibo Regneri, landmeter en notaris; Boethius Sicma was in 1659 landdagslid voor Wymbritseradeel en werd in 1660 burger van IJlst 22: Sminia, Naamlijst 380; Placaatboek V 617; Sannes, Naamlijst 275; RAF Burgerboek IJlst

1: 00042 2: Franeker
3: Sicma (Siccama)
4: Lubbertus 7: Leeuwarden 9: 16/04/1604 10: Iur 12: AAF no 805 16: Anna Jan Hermansdr (1611) 18: 1608 advocaat Hof 21: Dr in 1608 22: RAF Hof van Fr MMM f 6v; GAL Klapper DTB

1: 04311 2: Leiden
3: Sicma ? (Ilema)
4: Lubbertus, Allardi 9: 08/08/1606 10: Iur 11: 21 12: AAL 83 21: woont te Rinsumageest, is in 1633 curator 22: RAF Hof van Fr HHH 1 f 78

1: 03787 2: Groningen
3: Sicman
4: Casparus 7: Groningen 9: 03/01/1649 10: Phil 12: AAG 59 16: Maria Hillebrandi Boelens (1654) 17: Hillebrandus, predikant 18: 1657-1659 predikant te Tolbert 1659-1662 predikant te Westerdijkshorn 19: 1662 april 22: Duinkerken I 395

1: 12082 2: Franeker
3: Sicman (Sickman)
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/05/1650 10: Iur 12: AAF no 4975

1: 03598 2: Groningen
3: Sicman
4: Johannes 7: Groningen 9: 23/05/1644 10: Phil 12: AAG 49 16: Christina Winsemius 18: 1654 sept advocaat te Groningen 1671-1681 herh gezworene 1683-1684 raadsheer 19: 1685 febr 20: 1650 30/4 Dr med (AAG 447) 21: Dr; = Dr Sicman, 1681 bediende pondkamer? 22: Winsemius, Slachten Winsemius; GAG R A IIIa 54, Klapper ambten; Regeringsboek

1: 11725 2: Franeker
3: Siderius (Mathiae)
4: Arnoldus 9: 26/01/1614 10: Theol 12: AAF no 1453 13: Tette Pibes 14: Mattheus Nolles Iserman 15: 1609, 1620-1623 schepen van Leeuwarden 16: Hiltie Reyns Swyngh van Franeker 17: Matthias, werd in 1658 burger van Sneek Sicke, 1663 burgervaandrig te Franeker Douwe Eelke 18: 1618-1619 conrector latijnse school Franeker 1619-1626 predikant te Finkum en Hijum 1626-1642 predikant te Stiens 19: 1642 okt 22: Romein 70, 108; It Beaken 1949 210; Col Kalma; Wierda, Aanvulling 21; GA Sneek 73 Burgerboek; GAL Klapper Ambtenaren

1: 11261 2: Wien
3: Siderius (Sidereus)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 21/04/1568 12: Ned studenten Wenen 108 20: Med dr

1: 02292 2: Heidelberg
3: Siderius (Sidereus)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 12/08/1570 12: MUH II 56,128 20: philosophiae et medicinae doctor, wrs gepromoveerd te Padua 21: Hermannus Iserman was in 1546 pastoor te Zeerijp; zoon van Dr Jacobus Siderurgus ? 22: RF 1563.30; RAF Familiearch Farmsum reg 359 en 360

1: 03212 2: Groningen
3: Sigefridus
4: Joannes 6: gratis 8: Frisius orient 9: 25/07/1632 10: Phil 12: AAG 26

1: 09684 2: Erfurt
3: Sigelock
4: Conradus 7: Groningen 9: 00/00/1463 12: MUER I 29943

1: 01528 2: Franeker
3: Sigersma (Rudolphi)
4: Cornelius 6: alumnus 9: 06/05/1592 10: Theol 11: 1565 12: AAF no 150 16: Harmtjen Gerritsdr (1598) 17: Rudolphus, ds te Oudeschoot 18: 1597-1603 predikant te Nes (Westdongeradeel) en Schiermonnikoog 1603-1627 predikant te Ouwsterhaule en Oldenouwer 19: 1627 april 22: Romein 634; Col Kalma

1: 02788 2: Wittenberg
3: Sigersma (Sigelsmanus)
4: Onno 8: Frisius 9: 07/07/1556 12: AAW 319 20: mortuus Witeb.

1: 00441 2: Franeker
3: Sigersma (Sijgersma)
4: Rudolphus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/06/1622 10: Ling, Theol 12: AAF no 1946 13: Harmtje Gerritsdr 14: Cornelius Rudolphi Sigersma 15: predikant te Oldenouwer 16: Ettie Gauma Edu Oedses wed ds Petrus Dionisius 18: 1631-1666 predikant te Oude en Nijeschoot 19: 1666 dec 22: Romein 575; Col Kalma; Gen Jierboekje 1991 116-117

1: 10077 2: Siena
3: Sighers
4: Albertus 8: Frisius 9: 14/06/1628 12: MS 6158

1: 02993 2: Groningen
3: Sighers
4: Albertus 7: Groningen 9: 04/09/1624 10: Phil 12: AAG 14

1: 04561 2: Leiden
3: Sighers (Sigers)
4: Albertus 7: Groningen 9: 13/08/1626 10: Iur 11: 1604 12: AAL 194 13: Roelina Praedinius 14: Bernardus de Sighers 15: burgemeester van Groningen 16: Lucretia Canter (1630) 17: Joachimus Bernardus 18: 1630-1643 ambtman van het Gorecht; 1637-1638, 1641-1642 gezworene te Groningen 1638 lid Raad van State; 1630-1634 voogd Jacob en Annagasthuis 1642-1645, 1647-1648 raadsheer; 1469 lid gedep staten (s); 1650 burgemeester en scholarch Latijnse school 19: 1650 aug 22: Bijdragen...Groningen I 151; RAG Familiearch Gruys 219; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage, GAG Regeringsboek, GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 22

1: 05771 2: Köln
3: Sighers (Seger)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 00/00/1441 12: AAK III 554 18: 1465 pastoor te Farmsum 22: RAG Familiearch Farmsum regest 143

1: 12088 2: Franeker
3: Sighers (Segers)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 14/10/1650 10: Iur 12: AAF no 5067 13: Lucretia Clant 14: Albertus Sighers 18: 1652 busheer 1668-1689 herh gezworene te Groningen 22: Ned Leeuw 1950 47; GAG Regeringsboek

1: 02893 2: Groningen
3: Sighers (Sigers)
4: Durardus 7: Groningen 9: 06/05/1616 10: Phil 12: AAG 4 18: 1629, 1633 kapitein 22: RAG Resoluties GS 1629, 1633

1: 00099 2: Franeker
3: Sighers (Siegers)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 14/05/1606 10: Iur 12: AAF no 915 13: Christina ten Camp 14: Siger Sighers 16: Anna van Aldringa 17: Gerardus Hermannus, kapitein Lucretia 18: 1626-1627, 1629-1631, 1633-1635, 1643-1645, 1649-1651, 1653-1655 weesheer te Groningen 1630-1649, 1653 gildrechtsheer/gezworene 1651, 1653-1655 busheer 19: 1656 aug 21: jonker en hoofdeling te Faan en Nijkerk; Gerardus Sighers, jonker en hoofdeling te Lutjegast, vaandrig x Froucke van IJsselmuiden (1631) is volgens Ned Leeuw 1938 446 voor juni 1638 gestorven 22: Formsma, Borgen 241; RAG Familiearch Gruys 211; GAG Weeskamer 2; Regeringsboek; Ned Leeuw 1941 335; Hempenius, Weeskamer 333-334

1: 03407 2: Groningen
3: Sighers
4: Hermannus 7: Groningen 9: 22/05/1638 12: AAG 38 13: Anna Aldringa 14: Gerardus de Sighers 15: gezworene van Groningen 16: Anna Catharina Kijff, wed Tjaard to Nansum (1652) 18: 1646-1647, 1650, 1653-1654, 1657-1660p redger, redger en administrateur der Appingedammer jurisdictie; grietman van OosterdeelLangewold 1647-1651 gezworene te Groningen, resigneert 1652 curator Gron universiteit; 1653 kapitein; 1655-1656, 1659-1660 lid gedep staten (l); 1661, 1663 lid Staten Generaal 19: 1663 nov 21: 1653-1663 eigenaar van Hankema bij Zuidhorn 22: Gron Volksalmanak 1924 66; Formsma, Borgen 533; RAG Familiearch Gruys 211; GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; RAG HJK 3; Feith, Ommelander borgen 113

1: 09766 2: Bourges
3: Sighers
4: Hermannus 6: nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 15/09/1644 12: MABOU 8864

1: 06026 2: Köln
3: Sighers (Victoris)
4: Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/05/1467 10: Art 12: AAK I 75581 20: 1468 21/6 det

1: 02176 2: Utrecht
3: Sighers de
4: Joachimus 7: Groningen 9: 00/00/1649 12: ASU 21 13: Lucretia Canter 14: Albertus Sighers 15: burgemeester van Groningen 18: 1659-1660, 1663-1663, 1665-1666 gezworene te Groningen 22: Ned Leeuw 1950 47; RAG Familiearch Gruys 219; GAG Regeringsboek

1: 03797 2: Groningen
3: Sighers a
4: Joachimus 7: Groningen 9: 09/04/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 03813 2: Groningen
3: Sighers (Sigers)
4: Johannes 7: Groningen 9: 04/08/1649 10: Phil 12: AAG 60 16: Susanna van Marck (1653) 21: 1678-1682 gezworene te Groningen, 1676, 1678 lid admiraliteit Harlingen; 1678-1682, 1684 rekenmeester, 1686 raadsheer? 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 03387 2: Groningen
3: Sighers (Sigers de)
4: Johannes 9: 27/10/1637 12: AAG 37 16: Eva van Dedem 18: rentmeester 21: bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 55; RAG Kwartierstatenboek

1: 10570 2: Bourges
3: Sighers
4: Sigerus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1625 12: DOTZ 177 20: 1625 praeses natio Germanica

1: 02954 2: Groningen
3: Sighers
4: Sigerus 7: Groningen 9: 23/05/1623 10: Phil 12: AAG 13 14: Bernardus Sighers 16: Barbara van Wingen 18: 1635, 1637 lid admiraliteit Zeeland; 1637-1638 lid Generaliteitsrekenkamer; 1644-1650 rekenmeester 1642-1644 voogd Jacob en Annagasthuis; 1645-1656 herh gezworene 1652-1653, 1655-1656 raadsheer; 1654, 1657 lid gedep staten (s) 21: jonker en hoofdeling op Sappema bij Lutjegast; zijn weduwe bezat in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Formsma, Borgen 241; Gron Volksalmanak 1972-1973 56; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; GAG Regeringsboek

1: 10595 2: Orleans
3: Sighers
4: Sigerus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/07/1625 12: DOTZ 177

1: 06819 2: Marburg/Lahn
3: Sighers (Siegers)
4: Walterus 8: Frisius 9: 10/12/1600 12: CSM III 133

1: 01746 2: Franeker
3: Sighers (Sigers)
4: Walterus 7: Groningen 9: 10/05/1599 12: AAF no 539 13: Christina tom Camp 14: Sigerus de Sighers 16: Elteke Gruys (1606) 18: 1618-1619 ambtman van het Gorecht 1619-1629 drost van het Oldambt 19: 1629 maart 22: Ned Leeuw 1961 10; GAG Regeringsboek

1: 10563 2: Bourges
3: Simonides
4: Adrianus 7: Groningen 9: 00/10/1623 12: DOTZ 167

1: 02584 2: Groningen
3: Simonides (Simonis)
4: Adrianus 7: Groninganus domo 9: 15/03/1619 12: AAG 8

1: 00828 2: Franeker
3: Simonides
4: Cornelius 8: Omlandus 9: 23/02/1637 10: Phil 12: AAF no 3312

1: 03575 2: Groningen
3: Simonides
4: Eilardus 7: Emden 8: Frisius 9: 03/08/1643 10: Iur 12: AAG 48

1: 04855 2: Leiden
3: Simonides
4: Eilardus 7: Emden 9: 01/07/1645 10: Iur 11: 23 12: AAL 359

1: 01031 2: Franeker
3: Simonides
4: Eilardus 7: Emden 9: 29/07/1642 10: Phil 12: AAF no 3965

1: 02147 2: Utrecht
3: Simonides
4: Eilhardus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 00/00/1646 12: ASU 12

1: 00640 2: Franeker
3: Simonides
4: Petrus 7: Groningen 9: 26/09/1628 10: Iur 12: AAF no 2508 13: Grietje Drews 14: Lodewijk Roelfs Simons 16: Tobeken van Vullen (1632) 18: 1636-1637 secretaris weeskamer 22: GAG Weeskamer 2; Hempenius, Weeskamer 372

1: 06852 2: Marburg/Lahn
3: Simonides
4: Sibrandus 7: Emden 9: 29/04/1607 12: CSM IV 20

1: 00562 2: Franeker
3: Simonides
4: Simon 7: Emden 9: 28/06/1626 12: AAF no 2310 16: Anna Johannesdr Nijs 17: Adriana x Arnoldus van Loo Anna x Christianus Coenis, kapitein L. Simonides van Nijs, kanunnik te Utrecht 18: 1638 advocaat Hof 1649-1652, 1654 burgemeester van Leeuwarden 19: 1654 21: Dr 22: Stamboek II 155; RAF Hof van Fr MMM f 9v; GAL Klapper magistraat

1: 04621 2: Leiden
3: Simonides
4: Simon 7: Emden 9: 21/06/1629 10: Iur 11: 22 12: AAL 219

1: 11800 2: Köln
3: Simonis (Symoni)
4: Adrianus 7: Hag (Heeg?) 9: 23/04/1483 12: AAK II 12812 20: bursa Kuck, 1485 14/12 det

1: 04458 2: Leiden
3: Simonis (Simonides)
4: Adrianus 7: Groningen 9: 17/05/1622 10: Iur 11: 23 12: AAL 160 18: 1626-1629 gildrechtsheer; 1631-1632 busheer; 1632 assessor krijgsgerecht 1631-1646 secretaris rekenkamer 1648-1649 raadsheer; 1650 lid admiraliteit Harlingen; 1651 lid gedep staten 19: 1651 21: = Adrianus Simonides Vos, 1628, 1630-1631 gezworene ? 22: GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS

1: 09357 2: Löwen
3: Simonis
4: Andreas 7: Heeg 8: Frisius 9: 01/06/1547 12: MULO IV 344102

1: 06783 2: Greifswald
3: Simonis ?
4: Bernardus 7: Sneek 8: Trai d 9: 00/04/1494 12: MUG 126

1: 05269 2: Köln
3: Simonis (Symonis)
4: Cornelius 7: Appingedam 9: 08/11/1503 10: Art 12: AAK II 553151 20: bursa Cornelii; 1504 4/12 det

1: 03328 2: Groningen
3: Simonis (Simonides)
4: Cornelius 8: Omlandus 9: 10/11/1635 10: Phil 12: AAG 33 16: Elisabeth Hylkens (1651) 18: 1645, 1651-1652 redger;1640 redger te Stedum 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB; RAG HJK 3

1: 11434 2: Löwen
3: Simonis Hagedoorn (Snekes)
4: Folkerus (Falkerus) 7: Sneek 8: Trai d 9: 25/10/1463 10: Art 12: MULO II 12342 14: Simon Gerardi Hagedoorn 17: Simon 18: 1472, 1488 notaris te Sneek 1493, 1494, 1497 burgemeester van Sneek 21: Mr artium et medicus; schreef Chronicon Frisiae (ca 1496); was volgens Petrus ook rector van de school van Sneek 22: Vries, Skriuwtaal boargers 79; Petrus, De scriptoribus 55; OO IV 69

1: 06980 2: Rostock
3: Simonis
4: Foppo (Voppo) 9: 18/01/1432 12: MUR I 42 21: in 1489 was een heer Foppens deken te Westermeer 22: Vrije Fries 14 323

1: 08377 2: Löwen
3: Simonis
4: Franciscus 7: Groningen 9: 05/07/1518 11: minor 12: MULO III 586128 21: Mr Frans Simonis was in 1523, 1542 prebendaris te Leeuwarden; bedoeld is misschien de Groningse jongen die door Gosuinus van Halen in 1518 naar Leuven begeleid werd en onder de hoede van Erasmus kwam; in 1521 ontving de laatste hiervoor een gouden beker van Willem Frederiks (Van Rhijn, Goswinus van Halen 1314) 22: GAL Familiearch Burmania 9; Verhoeven, Mol, Testamenten 197, 265, 385

1: 07806 2: Rostock
3: Simonis
4: Francisicus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1507 12: MUR II 29

1: 06256 2: Köln
3: Simonis
4: Henricus 7: Harlingen 9: 30/10/1520 10: Art 12: AAK II 82813 20: 16/11 1521 bac, 11/3 1523 lic

1: 01755 2: Franeker
3: Simonis (Simeins)
4: Jacobus 9: 13/12/1599 10: Med 12: AAF no 562

1: 09344 2: Löwen
3: Simonis
4: Joachimus 7: Sexbierum 8: Frisius 9: 00/06/1553 12: MULO IV 47289 16: Tete Fransdr 18: 1556 postulant te Leeuwarden 1580 advocaat Hof 1573 notaris 21: Mr Joachim Simonis werd in 1556 burger van Franeker en treedt sinds 1569 (begin Recesboeken) op als advocaat bij het Nedergerecht van Franekeradeel 22: Avis, Inventaris 197; Zwart, Cleuting 81; RAF Hof van Fr MMM f 3v; RAF Nedergercht Franekeradeel 4, Recesboek; GA Franeker 27 Burgerboek

1: 11668 2: Leiden
3: Simonis
4: Joachimus 8: Frisius 9: 12/02/1580 12: J.E. Kroon, Bijdrage tot de geschiedenis van het geneeskundig onderwijs (Leiden, 1911) 118-119 20: 1580 12/2 lic med 21: vml Joachimus Simonis van Sexbierum, was notaris te Franeker, werd in 1580 advocaat Hof

1: 09209 2: Rostock
3: Simonis
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/05/1506 12: MUR II 25 13: Tiedt Jansd Auckema 14: Simon Hendriks 16: Ene Pieters 17: Eets x Johannes Lens Petrus Johannis Runia 18: 1520 advocaat in Friesland 22: RAF Familiearch Kingma 628; Gen Jierboekje 1965 83

1: 07788 2: Löwen
3: Simonis (Simon)
4: Johannes 7: Groningen 9: 23/04/1539 12: MULO IV 19119

1: 04493 2: Leiden
3: Simonis
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/08/1623 10: Phil 11: 21 12: AAL 170 18: 1642-1648 landdagscomparant voor Siddeburen 1633-1636, 1639, 1642-1645 redger; 1643 ca redger te Appingedam 22: Cleveringa, Rechtsbestel 167; RAG Landdagcomparanten; RAG HJK 2,3

1: 11197 2: Köln
3: Simonis
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/01/1608 10: Art 11: 1584 12: AAK IV 2237 18: 1610-1616 priester te Bolsward 1616 priester in Stad en Lande; aartspriester te Groningen 19: 1622 21: Mr; wereldheer uit Groningen; 1616 uitgewezen uit Friesland 22: Andela, Bolsward 111; AAU 71 (1952); AAU 59 (1935) 303; Haarlemsche Bijdragen 1946 139; Reitsma, Acta VII 287

1: 12280 2: Löwen
3: Simonis
4: Johannes 7: Woorbeem (Workum?) 8: Trai d 9: 08/06/1467 10: Decr 12: MULO

1: 09016 2: Löwen
3: Simonis alias Simonides
4: Leo 7: Sneek 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431112 18: advocaat te Sneek 21: in 1568 gedagvaard en verbannen, broer of zoon van Johannes Simonis, die in 1551 schepen van Leeuwarden was 22: Faber, Drie eeuwen 684; Vrije Fries 17 1890 54

1: 07625 2: Rostock
3: Simonis
4: Matthias 7: Sneek 9: 00/05/1513 12: MUR II 51

1: 08237 2: Löwen
3: Simonis (Symonis)
4: Nicolaus 7: Workum (Woldericum) 8: Trai d 9: 14/07/1470 12: MULO II 237139

1: 08067 2: Löwen
3: Simonis
4: Otto 7: Bolsward 9: 29/08/1465 10: Art 12: MULO II 158206 21: Simon heer Otto zoon (vader?), burger van Bolsward bezorgt in 1470 brieven van Karel de Stoute in Friesland; 1486 notaris (keysers orken) te Bolsward 22: Placaatboek I 729; Andreae, Odulphus 114

1: 09377 2: Löwen
3: Simonis
4: Petrus 5: clericus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 01/07/1530 12: MULO IV 3956 13: Tiedt Jans Auckema 14: Simon Hendriks 15: koopman en brouwer te Harlingen 16: Barbara Arents 17: Tiedt x Christophorus Arentsma Simon Auck x Hieronymus Verrutius Trijn x Petrus van Jongema 18: advocaat 19: 1534 okt a 21: Mr, lic iur; zijn oom Petrus Auckema beloofde hem bij zijn testament anno 1534 200 Rijnse guldens om doctor te worden 22: Stamboek II 25; Zwart, Cleuting, 44, 66, 149; RAF Familiearch Kingma 628; Oorkonden St Anthonij 270

1: 03086 2: Groningen
3: Simonis (Simonides)
4: Petrus 7: Groningen 9: 26/04/1628 10: Iur 12: AAG 19

1: 07140 2: Rostock
3: Simonis (Symonis)
4: Petrus 8: Frisius 9: 02/07/1470 12: MUR I 166

1: 07442 2: Rostock
3: Simonis (Symoni)
4: Reinerus 7: Workum 8: Frisius occid 9: 18/05/1499 12: MUR I 295 21: Raynerus Simonis verlaat in 1528 het Dominicaner klooster van Groningen 22: Bakker, Bedelorden 71

1: 08582 2: Löwen
3: Simonis
4: Rembertus (Robertus) 7: Leeuwarden 9: 08/06/1518 12: MULO III 58460

1: 07252 2: Rostock
3: Simonis (Symonis)
4: Rembertus 7: Sneek 9: 18/09/1479 12: MUR I 214 21: = Rommert, 1502 pastoor (persona) te Menaldum? 22: Sipma OO I 326

1: 00674 2: Franeker
3: Simonis
4: Rudolphus 7: Hallum 8: Frisius 9: 05/02/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2625

1: 01618 2: Franeker
3: Simonis
4: Simon 9: 24/06/1594 10: Ling 12: AAF no 290 16: Kinsck Roelofs 18: 1600-1608 predikant te IJsbrechtum 1608-1616 predikant te Hallum 19: 1616 febr 20: sch. Harlingensi 21: 1607 scriba van de classis Sneek 22: Romein 112; Col Kalma

1: 04056 2: Helmstadt
3: Simonis
4: Simon 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 01/10/1612 12: AAHt 226193

1: 08716 2: Löwen
3: Simonis
4: Simon, Henrici 7: Workum (Woldricon) 8: Trai d 9: 12/06/1509 12: MULO III 37259 21: Simon Heronis van Workum werd op 10 april 1512 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 08329 2: Löwen
3: Simonis
4: Theodoricus 7: Franeker 8: Trai d 9: 06/06/1502 12: MULO III 23664 21: = Tjaerd Simons, in 1523 vicecureit en vicaris te Franeker? 22: Telting, Register 21

1: 08071 2: Löwen
3: Simonis
4: Walterus 7: Bolsward 9: 29/08/1465 10: Art 12: MULO II 158206 18: 1478, 1481 vicaris perpetuus te Bolsward 19: 1490 doodgeslagen 21: Mr Gauthie de Bolswardia est mentionnÇ dans les proces verbaux de l'universitÇ avec le title de maistre en 1472; hij was 'een expert, geleerdt man in die beide rechten' 22: MULO II 158206; Placaatboek I 708; GA Bolsward 36; Vries, Skriuwtaal boargers 47; Miedema, Bolsward 37

1: 08719 2: Löwen
3: Simonis (Symonis)
4: Wibrandus 7: Workum (Wolderkum) 8: Trai d 9: 20/06/1511 12: MULO III 41364 18: 1525 priester te Kleine Geest 1544, 1553 pastoor te Workum 21: Wibrandus Symonis van Workum werd op 26 maart 1513 tot priester gewijd; was in 1553 gedelegeerd advocaat voor het klooster van Workum; in 1559 gekozen pater van het klooster 22: Gen Jierboekje 1955 82; RAF FG 910; Keikes, Workum regest 65, 73; RAF Hof van Friesland W

1: 00230 2: Franeker
3: Sinda
4: Harco 6: Alumnus 7: Kollum 9: 23/05/1611 10: Theol 12: AAF no 1291 13: Taed Harckema 14: Rembertus Sinda 15: notaris en procureur postulant te Kollum 16: Lysbeth Boltsma 18: 1617-1623 schoolmeester te Marrum 1625, 1629 conrector van de Latijnse school te Kollum 22: RAF FG 962; Andreae, Kollumerland 149, II 105, III 127

1: 05781 2: Köln
3: Sinnama (Sefridi)
4: Henricus (= Haringius) 7: Heeg 8: Trai d 9: 09/01/1476 10: Iur 11: 1455 ca 12: AAK I 8821 14: Sjoerd Sinnema 16: NN 17: Suffridus 18: advocaat te Sneek 1491-1513 professor iuris te Keulen 1492 kanunnik te Keulen, 1500 te Worms; 1498 secretaris van Albrecht van Saksen, daarna asessor Reichskammergericht te Speyer en raad van Rooms koning Maximiliaan 19: 1513 te Worms 20: 1487 5/5 bac decr, 9/5 bac leg, 1491 Dr iur utr 21: Dr iur te Keulen; in 1495 aanwezig bij opening van Reichskammergericht; schreef Expositiones sive declarationes titulorum utriusque iuris (1491) 22: Emmius, Rerum 489; Keussen, Alte Universitat 458; Sinnema, De Sinnema's 11; Petrus, De scriptoribus 9397; Worp, Historie V 32

1: 11460 2: Löwen
3: Sinnema (Suffridi)
4: Haringius (Henricus) 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 12/07/1483 12: MULO II 47265 18: 1518-1520, 1525, 1529, 1532-1534 schepen van Leeuwarden 22: GAL Klapper magistraat

1: 08178 2: Löwen
3: Sinnema (Sifridi)
4: Henricus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 23/01/1474 12: MULO II 299129

1: 11806 2: Köln
3: Sinnema (Suffridi, Syffrydi)
4: Sixtus 7: Heeg 9: 27/09/1484 10: Iur 12: AAK II 157105 21: broer van Haring, bezoekt deze in 1500 te Worms om hulp te zoeken bij de Rooms koning tegen hertog Albert 22: Worp, Historie V 32

1: 00409 2: Franeker
3: Sinnema
4: Suffridus, Hayonis 7: Wirdum 8: Frisius 9: 14/05/1621 10: Theol 12: AAF no 1867 13: Catharina Ydes 14: Hayo Harings 16: Antje Anthonii Schoninck (1627) Lysbetie Hoytes, wed Thomas Pauwels (1654) 17: Hayo 18: 1626-1634 predikant te Finkum en Hijum 1634-1670 predikant te Sexbierum 19: 1670 aug 22: Romein 108, 211; Col Kalma

1: 04868 2: Leiden
3: Sioerdsma (Suvertsma)
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/02/1646 10: Med 11: 23 12: AAL 365

1: 03792 2: Groningen
3: Sioerdsma (Syurtzma)
4: Wibrandus 7: Groningen 9: 05/02/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 06328 2: Köln
3: Sipconis (Sypkonis)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 00/08/1471 10: Iur 12: AAK I 82733

1: 09723 2: Erfurt
3: Sipponis
4: Andreas 7: Harlingen 9: 00/00/1489 12: MUER I 42610

1: 08702 2: Löwen
3: Sipponis (Siponis)
4: Gerardus, Petri 7: Workum 8: Frisius occid 9: 01/07/1514 10: Iur can 12: MULO III 489105

1: 08643 2: Löwen
3: Sipponis (Seppoys)
4: Jacobus, Hieronymi 6: dives 7: Sneek 8: Trai d 9: 29/08/1510 12: MULO III 397242

1: 05321 2: Köln
3: Sipsma
4: Reinerus 7: Dokkum 9: 00/10/1513 10: Iur 12: AAK II 71611 21: Ritske Sipsma bezit in 1511 land te Driesum 22: RVA I 181

1: 12086 2: Franeker
3: Sisen (Zisen)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/08/1650 10: Iur 12: AAF no 5032

1: 03658 2: Groningen
3: Sisen
4: Johannes 8: Oldambt 9: 30/10/1645 10: Phil 11: 1628 ca 12: AAG 52 14: Henricus Sisen 15: predikant 16: Gesina Munning (1660) 18: 1656 aug1672 advocaat te Groningen; 1667-1685 herh gezworene 1673-1684 assessor krijgsgerecht; 1684 rekenmeester; 1684-1706 raadsheer 1684-1685 lid admiraliteit Harlingen (extraord); 1685-1700 raadsheer; 1687 lid Raad van State; 1690, 1693, 1702, 1705 gedeputeerde; 1696, 1699 hoofdman 21: Dr iur; stud 1654 te Leiden; had in 1672 een geschat actief vermogen van 20.000 gulden 22: RAG Familiearch Gockinga II 7; Quellen und Forschungen 15 1966 35; GAG R A IIIa 57; Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 348

1: 02878 2: Groningen
3: Siso
4: Henricus 7: Emden 9: 04/03/1616 10: Theol 12: AAG 4 16: Roelofje Birza (1638) 18: 1619-1627 predikant te Winschoten 1627-1649 predikant te Zuidbroek 19: 1649 okt 22: Duinkerken 174; RAG G 123

1: 08364 2: Löwen
3: Sissing (Sissinck)
4: Bartoldus 7: Groningen 9: 31/08/1512 12: MULO III 447302 21: Mr; in 1529 genoemd als grondbezitter; verkoopt in 1557/1558 rente uit Idsinga state te Irnsum 22: Ned Leeuw 1942 68; Blok, Rekeningen der stad Groningen 172; RAF Rentmeestersrek 1557/1558 20; RAG PK 731500

1: 09916 2: Bologna
3: Sissing
4: Franciscus 8: Frisius 9: 00/00/1544 12: KNOD 3538 17: Rudolphus Roelfje x Tammo Coenders 19: 1553 mei 21: vader: Roelof Sissing x Gele, 1519 raadsheer?; voogd van kinderen werd Bartoldus Sissing 22: De Ridder Procurateurs 404; Ned Leeuw 1942 6870; RAG Familiearch Ewsum regest 502; GAG PK regest 653, 777

1: 12206 2: Orleans
3: Sissing
4: Franciscus 6: nobilis 7: Groningen 9: 01/09/1545 12: RIORL II 4041155 20: Dr iur civ

1: 09917 2: Bologna
3: Sissing
4: Lambertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1533 12: KNOD 3539 18: 1538 advocaat Reichskammergericht 1544 assessor Reichskammergericht 19: 1544 juni

1: 06137 2: Köln
3: Sissing (Gronyngensis)
4: Lambertus 7: Groningen 9: 12/03/1529 10: Iur 12: AAK II 8999

1: 03359 2: Groningen
3: Sissing (Sissinck)
4: Rudolphus (Gualdo) 9: 18/08/1636 10: Iur 12: AAG 34 13: Agatha Orckdr van Doyem 14: Gerardus Sissing 15: jonker en hoofdeling te Zeerijp 16: Anna Everdina Coppendr Jarges (1651) 18: jonker en hoofdeling te Zeerijp, Hoogkerk en Maarslag 19: 1691 p 22: Ned Leeuw 1942 6970

1: 10973 2: Helmstadt
3: Sitkenius
4: Hermannus 7: Norden 8: Frisius 9: 03/10/1617 12: AAHt 26175

1: 00501 2: Franeker
3: Sixti
4: Abelus 7: Groningen 9: 07/08/1624 10: Theol 12: AAF no 2140 13: Margaretha Bernardsd Schotanus 14: Obertus Sixti 15: predikant te Bozum 16: Bauckien Lambertsdr uit Dokkum (1631) 18: 1632-1679 predikant te Itens 21: 1679 sept emeritus; volgens Duinkerken I 3 zoon van Sixtus Abeli, x Aafke Egbert Ens 22: Romein 283; Duinkerken I 3

1: 00396 2: Franeker
3: Sixti
4: Cyprianus 7: Grouw 8: Frisius 9: 10/10/1620 10: Theol 12: AAF no 1836 16: Tietscke van Bonnema Antje Douwes Allinga 17: Sjouckje x Henricus a Croddenbosch 18: 1626-1638 predikant te Grouw 19: 1638 dec 22: Romein 162; Col Kalma; RAF Grafschriften Idaarderadeel

1: 09731 2: Erfurt
3: Sixti (Sitonis)
4: Fredericus 7: Bolsward 9: 00/00/1491 12: MUER I 43626 21: = Feyco Simkonis, ca 1525 pastoor te Waaxens? 22: RAF FG 910

1: 00796 2: Franeker
3: Sixti
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 13/04/1636 10: Ling, Art 12: AAF no 3228 16: Meynu Pieters van Langweer 18: 1643-1679 predikant te Goengarijp en Broek 19: 1679 22: Romein 623; Col Kalma

1: 07623 2: Rostock
3: Sixti (Sitionis)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 05/04/1513 12: MUR II 51 18: 1517-1525p pastoor te Bornwerd 21: Johannes Sikkonis uit Franeker werd in 1516 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81; RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 01453 2: Franeker
3: Sixti
4: Nicolaus 9: 15/05/1590 10: Art 12: AAF no 105 21: = Mr Claes Syts, genoemd in Groningen in 1644? 22: RF 1644.7

1: 02053 2: Franeker
3: Sixti
4: Obertus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 06/02/1609 10: Ling, Theol 11: 1587 12: AAF no 1097 16: Margaretha Henrici Schotanus 17: Geertie x ds Regnerus Lollius Grietie x ds Enema Henricus 18: 1612-1616 predikant te ?; 1616-1669 predikant te Bozum 19: 1669 22: Romein 355; Col Kalma

1: 09033 2: Löwen
3: Sixti (Sixtus)
4: Orosius 8: Frisius 9: 14/08/1549 12: MULO IV 391201 18: priester (?) 21: 1551 sept: item de indulto pro domino Orosio Sixti Phrisio, quod ex dispensatione apostolicas ad omnes ordines promoveri possit extra tempora: 24 st 22: Heeringa, Rekeningen II 192

1: 01551 2: Franeker
3: Sixti
4: Petrus 9: 12/09/1592 12: AAF no 185 21: vml Petrus Sixti, 1605, 1621 schoolmeester te Molkwerum; leeft wegens ziekte sinds 1619 van de liefdadigheid; in 1629 gewezen schoolmeester genoemd 22: RAF Chronologisch register 250; Kalma, Classisboek Bolsward 205, 224, 338

1: 01788 2: Franeker
3: Sixti
4: Rippertus 6: Alumnus 7: Franeker 9: 22/04/1601 10: Theol 11: 1583 juli 12: AAF no 621 14: Sixtus Rippertus 15: 1566 prediker te Haarlem, 1580 ca predikant te Franeker 16: Grietie Cornelisdr van Hoorn (1629) Gerlscke Takes Amama (1637) 17: Theodorus Christianus ? 18: 1608-1616 predikant te Twisk; 1616-1627 predikant te Hoorn 1628-1651 predikant te Leeuwarden 19: 1651 maart te Leeuwarden 21: kreeg in 1606 pensie van 77 cg; schrijft 1628 Schriftmatige Belijdenisse 22: Romein 1819, aanv 2; Col Kalma; NKH 1908 115, 122; Van der Meer, Boarnen 111

1: 08675 2: Löwen
3: Sixti (Sycx)
4: Thadeus 7: Staveren 8: Trai d 9: 16/04/1502 12: MULO III 23534 18: 1525 ca vicaris te Warns 21: = Thadeus Sykonis 22: RAF FG 910

1: 01461 2: Franeker
3: Sixti
4: Theodorus 6: Stip 9: 13/08/1590 10: Phil, Ling 12: AAF no 116 21: Een Dirck Sijthies was van 1600-1608 schoolmeester te Beetgum 22: Kingma, Bitgum 81

1: 00582 2: Franeker
3: Sixtini (Sixtinus)
4: Johannes 7: Morra 9: 00/05/1627 12: AAF no 2377 13: Elisabeth Wiarda 14: Sixtus Hommius 15: predikant 16: Geertje Philips 18: 1633-1652 predikant te Schraard 19: 1652 22: Romein 312; Gen Jierboekje 1991 117

1: 11999 2: Oxford
3: Sixtinus
4: Johannes, Inthies 7: Bolsward 9: 00/00/1497 10: Art 11: 1475 ca 18: 1501 ca registrar van de bisschop van Exeter 1504 ca docent te Bologna, 1507-1508 te Oxford 1510-1518 aartspriester van Haccombe, Devonshire, 1515 rector te Egglescliff in Durham 19: 1519 maart te Londen 21: Dr iur te Siena, bezoekt Ferrara; mr Johannes Sixtinus wordt in 1506 aangewezen tot executeur van het testament van Sibbel Auckama; is in 1513 te Bolsward; bevriend met Erasmus 22: Gen Jierboekje 1990 47; Oorkonden St Anthonij 185

1: 12205 2: Orleans
3: Sixtinus
4: Regnerus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1565 12: NNBW III 1180 20: Dr iur

1: 11584 2: Löwen
3: Sixtinus (Franeker, Vranikensis)
4: Regnerus 9: 00/06/1562 12: MULO IV 63677

1: 05011 2: Basel
3: Sixtinus
4: Regnerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1563 11: 1543 12: MUB II 14827 13: Wytske Hettema 14: Nicolaus Regneri 17: Wilhelmus Burcardus Nicolaus 18: advocaat te Speyer, 1568-1591 professor jurisprudentie te Marburg 1573-1591, 1593-1617 raadsheer van landgraaf van Hessen 1591-1593 syndicus van Frankfort 19: 1617 te Kassel 21: Dr iur te Orleans (1565); schreef Tractatus de Regalibus (1609) 22: NNBW III 1180-1181; Gen Jierboek 1990 52

1: 10873 2: Bourges
3: Sixtinus
4: Regnerus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1565 12: NNBW III 1180

1: 10875 2: Heidelberg
3: Sixtinus
4: Suffridus 7: Amsterdam 9: 09/04/1619 12: MUH II 294 18: vertegenwoordiger van Hessen in Amsterdam 19: 1648 of 1649 21: bleef tot 1625 in Heidelberg; schreef Apollo over de Inwydinghe van de Nederlandsche Academie de Byekorf (1617) 22: NNBW I 1474

1: 02331 2: Heidelberg
3: Sixtinus
4: Wilhelmus, Burcardus 8: Frisius 9: 03/05/1593 12: MUH II 167,80 14: Regnerus Sixtinus 15: raadsheer van vorst van Hessen 18: jurist en staatsman in Hessische dienst 19: 1652 22: NNBW III 1181

1: 09473 2: Löwen
3: Sixtius
4: Sibrandus 5: dominus 7: Oosterwierum 9: 31/08/1628 12: MULO V 19945 imm ook in 1620 als rev dom Sibrandus Oostervirius, Frisius, lic theol (MULO V 75210)

1: 06538 2: Köln
3: Sixtius (Ostervirius)
4: Sibrandus 7: Oosterwierum 8: Frisius 9: 21/06/1604 12: AAK IV 207290 18: 1594 overste van het begijnhof, 1610 pastoor te Amsterdam 1617 vicaris apostolicus te Haarlem 19: 1631 jan 21: zoon van Sicke Pibes van Oosterwierum, kreeg in 1583 een toelage?; studeert reeds in 1593 te Keulen, is dan bac theol en mag artium (Leuven) 22: Andela, Bolsward 114; R. Burgers, De statie der paters minderbroeders te Bolsward (Groningen, 1924) 8; RAF, Statenarchief G 41 137; AAU 67 (1948) 18