>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 07021 2: Rostock
3: Quant
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 18/09/1448 12: MUR I 84 18: 1483 pastoor te Gasselte 22: AKG regest 699

1: 07543 2: Rostock
3: Queccius
4: Georgius, Andreas 8: Frisius 9: 00/04/1645 12: MUR III 138

1: 03930 2: Helmstadt
3: Quedensen
4: Petrus 7: Winsemius 9: 23/07/1588 12: AAHt 7163

1:*03292 2: Groningen
3: Quintini
4: Albertus 7: Groningen 9: 30/09/1635 10: Phil 12: AAG 31 13: Hylck Joachimsdr Amama 14: Jan Quintes 15: luitenant 16: Engelina van t Hoff 18: 1656 kapitein der adelborsten 22: Stamboek II 19; RAF Familiearch Kingma 659; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1: 11177 2: Franeker
3: Raarda (Regneri)
4: Alardus 7: Workum 8: Frisius 9: 17/05/1633 10: Iur 12: AAF no 2948 14: Regnerus Raarda 18: 1645-1674 schepen van Workum 1648-1649, 1652-1654, 1659-1662 burgemeester 1662 landdagslid 19: 1674 22: Bakker, Warkum 34; Placaatboek V 681

1: 04272 2: Leiden
3: Raarda (Raerda)
4: Focco 8: Frisius 9: 15/09/1601 10: Iur 11: 19 12: AAL 62 16: Rints Wolters (1638) 1604 advocaat Hof 21: Dr; = Focco Raarda van Zuersma; Mr Focco Raerd was 1592, 1602, 1603 notaris te Dokkum 22: RAF Hof van Fr MMM f 6; RAF klapper DTB Dokkum; GAL Anthoniegasthuis 254

1: 00878 2: Franeker
3: Raarda (Rada)
4: Franciscus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 04/05/1638 10: Theol 12: AAF no 3444 18: 1642-1648 predikant te Oudwoude en Westergeest 21: afgezet wegens dronkenschap en valsheid in geschrifte, vestigt zich in Groningen 22: Romein 525

1: 11163 2: Franeker
3: Raardt
4: Nicolaus 7: Dokkum 9: 13/05/1650 10: Iur 12: AAF no 4944 14: Scipio Raard 16: Tiegh Martensdr 18: 1661 notaris te Balk bierstoker 19: 1679 a 21: Nicolaus Scipio Raard 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 10778 2: Franeker
3: Radaeus Revius
4: Aegidius 7: Franeker 8: Frisius 9: 14/11/1634 10: Iur 12: AAF no 3082 16: Geertruida Schotanus 18: 1639 advocaat Hof 1648-1653 inspector bursae (?) 20: 1639 5/12 Dr iur bij Pynacker (PAF 26) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v, M 11b f 351; GAL Klapper DTB; Nienes, Archieven universiteit 329

1: 01595 2: Franeker
3: Radaeus
4: Aegidius 9: 25/03/1594 10: Ling 12: AAF no 259 20: zoon van Aegidius Radaeus, typographus

1: 11148 2: Franeker
3: Radaeus
4: Aegidus 5: typographus 9: 03/06/1592 12: AAF 176

1: 00921 2: Franeker
3: Radbodi
4: Nicolaus 7: Dokkum 9: 14/10/1639 10: Ling 12: AAF no 3615 13: Sjouck Douwes Jennema 14: Radbodus Nicolai 15: bewoont Munnickhuys te Holwerd 16: Gretscke Aysma 17: Radbodus, vanaf 1680 ca secretaris 18: 1658 burgemeester van Dokkum 1661-1680 ca stadssecretaris van Dokkum 1661 lid Staten Generaal (S) 19: 1680 a 20: 1646 25/6 Dr iur bij Wissenbach (PAF 29) 21: Dr; betaalt bij zijn aanvaarding van het secretarisambt 3500 gulden aan de stad en 1000 gulden aan de armen 22: Waringa, Geschiedenis Dokkum 47; RAF Grafschriften Dokkum; GEN 500; Sannes, Naamlijst 304; Obreen, Dokkum; Engels, Naamlijst St Gen II 6; Gen Jierboekje 1993 143 (klopt niet)

1: 11884 2: Köln
3: Rademaker (Radermecker)
4: Johannes 7: Dokkum 9: 00/06/1514 10: Art 12: AAK II 730156 20: bursa Montis, 1515 20/11 det, 1557 Dr iur?

1: 09476 2: Löwen
3: Radfort (Ratvoert)
4: Adrianus 7: Leeuwarden 9: 21/02/1617 12: MULO V 17239 13: Catharina Finia 14: Thomas Radford 15: herbergier te Leeuwarden 16: Aeltie Martensdr 18: klerk van secretaris Abelus Abbema van Tietjerksteradeel schoolmeester te Bergum 19: 1648 p 21: noemt zich Adrianus Cronenburg Radfoort naar zijn grootmoeder 22: Vrije Fries 46 223

1: 00736 2: Franeker
3: Radijs (Raphanus)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/01/1632 10: Theol 11: 1612 12: AAF no 2809 14: Radijs 15: predikant 18: 1625 substituut procureur generaal van Friesland 1657 advocaat fiscaal van landschap 19: 1657 21: vader schreef Der gevangenen Wechwijser ten Hemel (1625) 22: Breuker, Geestdorp 47; RAF Hof van Fr SSS, Statenarch M 11b f 259

1: 03296 2: Groningen
3: Radijs (Radys)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 10/10/1634 10: LH, Phil 12: AAG 31

1: 00413 2: Franeker
3: Radijs
4: Richaeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/05/1621 10: Iur 12: AAF no 1872 13: Rints Hermanni 14: Gerardus Radijs 15: mr; deurwaarder Hof 18: 1624 deurwaarder Hof 22: RAF Hof van Fr SSS

1: 10931 2: Prag
3: Radinck
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1369 10: art mag 12: NNBW II 1157 20: 1384 bac decr, 1386 lic decr, 1387 Dr decr

1: 11707 2: Köln
3: Radinck
4: Gerardus 5: rector 7: Groningen 9: 20/12/1399 12: AAK I 8044

1: 10606 2: Prag
3: Radinck (Groningen, Gronynghen de)
4: Gerardus 9: 00/00/1384 12: OSTFR 188 20: magister

1: 05888 2: Köln
3: Radinck
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1393 12: AAK I 721 18: 1390 prof ordinarie voor de decreten te Heidelberg 1393-1407 prof iur can in Keulen; lid Raad van Keulen 1396, 1399 rector universiteit Keulen; kanunnik van het kapittel van St Andreas en de Dom 20: Dr decr 21: priester en beroemd canonist; rond 1400 invloedrijkste geestelijke te Groningen (persona personatus) 22: De Wal 78; NNBW II 1157; Bakker, Bedelorden 159; Keussen, Alte Universitat 450

1: 02411 2: Heidelberg
3: Radinck
4: Gerardus 6: clericus 7: Groningen 9: 00/08/1390 12: MUH I 4 en 46 20: Dr decr

1: 11124 2: Franeker
3: Radius
4: Gerbrandus, Jacobi 8: Frisius 9: 04/08/1612 10: Lit bon, Iur 12: AAF no 1361 21: Gerbrand Jacobs was in 1652 landdagslid 22: Placaatboek V 544

1: 01269 2: Franeker
3: Raerdt
4: Theodorus, Nicolai 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 31/01/1648 10: Phil 11: 1631 12: AAF no 4665 13: Antie Dirks 14: Claes Tietes 16: Sytscke H. Domna (1665) 17: Antie Nicolaus 18: 1656-1672 predikant te Stiens 19: 1672 jan 22: Romein 71; Col Kalma

1: 03380 2: Groningen
3: Raesfelt a
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius 9: 07/08/1637 12: AAG 36

1: 00879 2: Franeker
3: Raesvelt a
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius 9: 04/05/1638 10: Theol 12: AAF no 3445

1: 01530 2: Franeker
3: Raphanus (= Radijs)
4: Gerardus 6: Alumnus 9: 10/05/1592 10: Theol 12: AAF no 154 14: Gerardus Raphanus 15: 1581-1602 predikant te Marssum 16: Auck Ritskedr 17: Richaeus 18: 1596, 1603 notaris te Leeuwarden 1601 deurwaarder Hof 21: ontving in 1583 een toelage 22: RAF Statenarchief G 41 137; RAF Hof van Fr SSS; RAF Hypotheekboek Leeuwarden

1: 04648 2: Leiden
3: Rassius (Ras)
4: Ernestus 7: Leeuwarden 9: 26/06/1631 10: Med 11: 22 12: AAL 236

1: 00658 2: Franeker
3: Rassius
4: Ernestus 7: Leeuwarden 9: 13/08/1629 10: Med 12: AAF no 2571 13: Trynke Caspar Joupens 14: Hermannus Rassius 15: 1607 arts te Leeuwarden 16: Saekien Reynalda (1633) 18: 1641 arts te Leeuwarden 21: werd in 1634 burger van Sneek en in 1638 burger van Dokkum 22: GAL Familiearchief Burmania 28, Certificatieboek 419, Klapper DTB; SAD 152 Burgerboek Dokkum f 207v; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 09348 2: Löwen
3: Rataller (Ratallar)
4: Georgius 6: nobilis 9: 01/07/1539 12: MULO IV 19395

1: 02718 2: Wittenberg
3: Rataller (Rothaller)
4: Georgius 8: Frisius 9: 00/02/1544 11: 1518 te Leeuwarden 12: AAW 209 13: Geertruid Sonck 14: Johannes Rataller 15: rentmeester van Friesland en Het Bildt 16: Margaretha van Loo 17: Catharina x Hugo Muys van Holy te Dordt Cornelia x Philippus Doubleth Philippus, 1586 griffier Hof van Utrecht 18: raadsheer Hof van Artois 1560 raadsheer Grote Raad te Mechelen 1569 president Hof van Utrecht 19: 1581 okt 21: bezoekt scholen te Leeuwarden (onder Antonius van Keulen) en Utrecht; bezoekt universiteiten in Frankrijk en Italie; Dr Iur te Wittenberg; kenner van het Grieks, vertaalt Hesiodos, Eurypides en Sophocles in het latijn 22: Petrus, De scriptoribus 225-230; NNBW II 1163-1164; Ned Leeuw 1888 32

1: 12439 2: Orleans
3: Rataller (Ratallerus)
4: Georgius 6: Nobilis 8: Frisius 9: 30/03/1547 12: RIDDORL I 31, 47

1: 09349 2: Löwen
3: Rataller (Ratallar)
4: Johannes 6: nobilis 9: 01/07/1539 12: MULO IV 19396 13: N. Emstel 14: Hieronymus Rataller 15: 1531-1543 grietman van Tietjerksteradeel 16: Ida van Loo 17: Genoveva x Wolfert van Lezaen, 1584-1610 grietman van Tietjerksteradeel Margaretha Lucretia (bastaard) 18: 1549-1584 grietman van Tietjerksteradeel 19: 1592 a 21: spaansgezind, in 1584 wegens weigeren eed afgezet 22: Sminia, Naamlijst 130-131; Andreae, Nalezing 46; Ned Leeuw 1888 3233

1: 09109 2: Löwen
3: Rataller (Rattalder)
4: Theodorus 5: dominus 8: Frisius 9: 00/03/1557 12: MULO IV 54518 13: Geertruid Sonck 14: Johannes Rataller 15: rentmeester van Friesland en Het Bildt 18: 1527, 1540 vicaris te Kollum; 1540 ook te Marssum 1570 kanunnik te Gorcum 21: broer van Georgius 22: AAU 9 (1881) 298; PB Hs 1466

1: 05933 2: Köln
3: Ravenburch
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/10/1522 10: Art 12: AAK II 85253 18: 1564 pastoor van de Maartenskerk te Groningen 20: 17 nov 1523 bac, 15 maart 1525 lic, 20 maart 1526 inc 21: Mr 22: AAU 42 (1916) 302

1: 00589 2: Franeker
3: Ravens
4: Regnerus 9: 00/05/1627 12: AAF no 2384 14: Sicco Johannis Ravens 16: Antie Jans 18: 1632 advocaat Hof 19: 1646 a 21: Dr; Regnerus en Sixtus Ravens tekenen in 1637 een instructie betreffende het nieuwbedijkte land bij Workum; Dr Ravens heeft voor 1/96 aandelen in de polders bij Workum 22: RAF Hof van Fr MMM f 8v; Placaatboek V 438; Siemerink, Workum 80

1: 03181 2: Groningen
3: Ravensberg (Ravensperg)
4: Adolphus 7: Groningen 9: 13/08/1631 10: Phil 12: AAG 25 16: Johanna Hendriksdr Hemsinga wed Johannes Bouricius 18: secretaris van het krijgsgerecht te Groningen 20: 1639 dec Dr iur (AAG 446) 21: Dr; vml broer van Jacobus 22: RAG klapper resol GS; Stamboek II 218

1: 03209 2: Groningen
3: Ravensberg (Raversperg)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 12/07/1632 12: AAG 26 13: Elisabeth Munceriana 14: Hermannus Ravensberg afk uit Nassau Siegen 15: professor theol te Groningen 16: Elisabeth van Hasselt (1642) 18: 1641 prof wiskunde te Utrecht; in 1648 ook prof fysica 19: 1650 april te Utrecht 20: 1639 jan Dr phil; gratis cum sit professoris filius 21: 1639 mag art, 1640 disput: astronomica de mundi systemate 22: NNBW II 1169

1: 00859 2: Franeker
3: Ravenstein
4: Tiberius 8: Frisius 9: 21/11/1637 10: Ling 12: AAF no 3405 16: Janneke Cruise van Echten 17: Johannes Ruardus Elisabeth 18: 1645-1652 predikant te Tzum 19: 1652 op weg naar Oostindie 22: Romein 261; Col Kalma

1: 02290 2: Heidelberg
3: Rebartus
4: Jacobus 8: Frisius 9: 13/04/1570 12: MUH II 54,39

1: 04059 2: Helmstadt
3: Rechteren (Richteringius)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 04/10/1612 12: AAHt 226201

1: 01521 2: Franeker
3: Rechteren (Richteren)
4: Laurentius 6: Alumnus 9: 07/05/1592 10: Theol 12: AAF no 151 14: Ulricus Laurentius van Rechteren 15: secretaris van Dantumadeel 22: Sannes, Naamlijst 223

1: 11088 2: Helmstadt
3: Rechtingius (Rochtingius)
4: Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 07/08/1610 12: AAHt 211283

1: 11057 2: Helmstadt
3: Redderus
4: Gerardus 8: Frisius 9: 21/01/1605 12: AAHt 17814

1: 01237 2: Franeker
3: Reddingius
4: Wibrandus 7: Oostermeer 8: Frisius 9: 18/05/1647 10: Phil 11: 1627 12: AAF no 4582 13: Syke Wybes 14: Jodocus Reddingius afk uit Osnabrueck 15: predikant te Oostermeer 16: Petronella Theodoricusdr a Brakel Grietje Sjoerds Hitsma Geertje Foppes Inthiema 17: Judocus, predikant 18: 1658-1668 predikant te Hijlaard 1668-1678 predikant te Oosterlittens 19: 1678 te Oosterlittens 21: broer van ds Bernardus Reddingius 22: NNBW X 784; Ned Pat 30, 238; Col Kalma

1:*02984 2: Groningen
3: Redeker
4: Johannes 8: Oldambt 9: 21/06/1624 10: Phil 11: 1604 12: AAG 14 16: Maria Verrutius 18: 1634,1635,1637,1638,1641 lid gezworen gemeente; 1638 generaal van de convooien en licenten der verenigde Nederlanden 1640, 1641, 1644, 1645 raadsheer Groningen 1642-1643, 1646 lid gedep staten 19: 1646 april 21: tekent het AA van Theodorus Eyssonius; zoon van Hendrik Redeker (1583-1649) landschrijver van het Oldambt? 22: Emmius, Agro; Gron Volksalmanak 1909 152-154; Bijdragen...Groningen VIII 94; Pathuis 530

1: 04555 2: Leiden
3: Redeker (Redicker)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/05/1626 10: Iur 11: 22 12: AAL 192

1: 11410 2: Orleans
3: Redeker
4: Johannes 8: Omlandus 9: 00/00/1628 12: Bijdragen...Groningen VIII 94

1: 03256 2: Groningen
3: Redeker
4: Lurardus 8: Omlandus 9: 13/11/1633 10: Phil 12: AAG 29

1: 09593 2: Erfurt
3: Reden
4: Lupertus 7: Aurich 9: 00/00/1405 12: MUER I 7410

1: 09386 2: Löwen
3: Redgera
4: Hesselus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 23/05/1561 12: MULO IV 61849

1: 07949 2: Rostock
3: Reershemius
4: Aeibo 8: Frisius 9: 00/05/1570 12: MUR II 171

1: 07212 2: Rostock
3: Refridi (Riffridi)
4: Bernardus 7: Workum 9: 11/06/1476 12: MUR I 198

1: 08272 2: Löwen
3: Refridi
4: Henricus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 15/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14083

1: 01692 2: Franeker
3: Regnaerda (Onophri)
4: Fredericus 9: 10/05/1597 10: Art 12: AAF no 438 18: 1604 advocaat Hof 1613-1615 secretaris van Doniawerstal 19: 1615 20: bezoekt in 1594 de school te Groningen 21: Mr 22: Vrije Fries 19 369; RAF Hof van Fr MMM f 6; Sannes, Naamlijst 265

1: 04268 2: Leiden
3: Regnaerda (Remada)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 28/11/1600 10: Iur 11: 24 12: AAL 60

1: 00175 2: Franeker
3: Regnaerda
4: Gellius, Aggei 6: Alumnus patriae 7: Joure 9: 05/05/1610 10: Phil 12: AAF no 1192 17: Balthus 18: 1616-1663 schoolmeester te Dronrijp 20: sch. Jour(ana) 22: Sannes, Schoolmeesters Menaldumadeel

1: 01450 2: Franeker
3: Regneri
4: Adrianus 9: 09/08/1589 10: Theol 12: AAF no 98 16: Rixt Lolkedr 18: 1605 predikant te Gaast, 1606-1618 predikant te Hindeloopen 1618-1625 predikant te Workum 19: 1639 april* 21: * 1625 volgens Kalma 22: Romein 389, 399; RAF Grafschriften Wymbritseradeel

1: 11497 2: Groningen
3: Regneri
4: Antonius 7: Groningen 9: 21/03/1615 10: Iur 12: AAG 2

1: 04370 2: Leiden
3: Regneri
4: Antonius 7: Groningen 9: 26/09/1613 10: Iur 11: 1592 12: AAL 112 16: Anneke Wiardi (1629) 17: Helena x ds Johannes Frijman 18: 1620 advocaat 1624-1630, 1633 geconstitueerd redger in Ommelander rechtstoelen 19: 1660 a 21: = Antonius Lus, advocaat fiscaal? 22: Gron Volksalmanak 1980-1981 5960; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2

1: 00155 2: Franeker
3: Regneri
4: Bartholomaeus 7: Franeker 9: 14/11/1609 12: AAF no 1162 14: Reinerus Wibrandi 15: burgemeester van Franeker : 1599 volmacht van Franeker 20: f(ilius) burgem(eester) Rein Wybeszoon, ex triviali

1: 12179 2: Leiden
3: Regneri ab Oosterga
4: Cyprianus 7: Zwolle 9: 14/05/1632 10: Phil 11: 20 12: AAL 243 18: privaatdocent rechten te Leiden 1641 prof iur te Utrecht 1651, 1658, 1669, 1677 rector magnificus 20: afk uit Friesland; stud ook te Groningen 21: Dr iur te Leiden (1634) 22: NNBW II 1179-1180

1: 00854 2: Franeker
3: Regneri
4: Dyonisius 7: Dokkum 8: Frisius 9: 30/09/1639 10: Math 12: AAF no 3608 20: gratis ingeschreven

1: 11101 2: Franeker
3: Regneri
4: Focco (Foeko) 7: Lippenhuizen 9: 07/06/1613 10: Theol 12: AAF 1423 16: Syts Pietersdr 18: 1616-1647 predikant te Sibrandahuizen en Terzool 21: werd tegen de zin van zijn katholieke ouders predikant, emeritus in jan 1647, gest voor sept 1647 22: Romein 341; RAF Nedergerecht Rauwerderhem Recesboek 10 f 149; Col Kalma

1: 02886 2: Groningen
3: Regneri
4: Gerardus 8: Frisius [orient] 9: 26/03/1616 10: Phil 12: AAG 4 18: predikant in Oostfriesland 22: Reershemius 567

1: 10637 2: Prag
3: Regneri
4: Hobartus 7: Dokkum 9: 00/00/1387 12: OSTFR 189

1: 06117 2: Köln
3: Regneri
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/10/1517 10: Art 12: AAK II 7876 18: 1553, 1554 predikant te Westerende (OF) 20: 1519 1/12 det 22: Reershemius 150

1: 04175 2: Leiden
3: Regneri (Reinerus)
4: Samuel 7: Emden 9: 06/06/1584 10: Theol 12: AAL 16

1: 12214 2: Franeker
3: Regneri (Regnerus)
4: Wilhelmus 5: apotheker 7: Leeuwarden 9: 23/06/1614 10: Med 12: PAF 18 20: Dr med

1: 10552 2: Wurzburg
3: Regnerus
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 9: 05/03/1598 10: Physica 12: MAWU 43

1: 09995 2: Wittenberg
3: Reichelius (Richelius)
4: Theodorus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/09/1594 12: MUW II 415

1: 03926 2: Helmstadt
3: Reichelius
4: Theodorus 7: Jever 9: 09/04/1588 12: AAHt 6976

1: 07628 2: Rostock
3: Reigher ? (Raige)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 00/05/1513 12: MUR II 51

1: 09113 2: Löwen
3: Reigher (Reighers)
4: Tiaerdo 8: Frisius 9: 29/03/1564 12: MULO IV 67325

1: 11038 2: Helmstadt
3: Reimeri
4: Henningus 8: Frisius orient 9: 29/07/1624

1: 09997 2: Wittenberg
3: Reimeri
4: Reimerus 8: Frisius orient 9: 00/08/1595 12: MUW II 424

1: 04182 2: Leiden
3: Reimeri (Reimerus)
4: Walterus 9: 04/10/1585 10: Med 12: AAL 18

1: 08755 2: Löwen
3: Reinalda (Augustini)
4: Alardus 7: Langweer 8: Frisius 9: 06/07/1564 12: MULO IV 67576 14: Aucke Edes Reinalda 15: 1582-1586 grietman van Doniawerstal 16: Saakje Rinia, dochter van grietman van Westdongeradeel 17: Edo 18: 1584-1587 lid gedep staten (Z); 1587-1591 prof latijn te Franeker 1591-1610 grietman van Doniawerstal; lid Staten Generaal 1604-1610 curator univ van Franeker 19: 1610 okt 22: Sminia, Naamlijst, 347-348; Gens Schotana I 5253; Engels, Naamlijst GS

1: 01777 2: Franeker
3: Reinalda
4: Eduardus 9: 05/12/1600 10: Phil, Iur 11: 1585 ca 12: AAF no 608 13: Saakje van Rinia 14: Alardus Augustini Reinalda 16: Sjouck van Mellema (1609) 18: 1606, 1607 rekenmeester; 1609 lid Generaliteitsrekenkamer; 1610-1611 lid admiraliteit Amsterdam 1615-1619 grietman van Doniawerstal 1615-1617 lid gedep staten (Z) 19: 1619 te Leeuwarden 21: neef van Sibrandus Lubbertus; disp 1602 De minoribus 22: NNBW X 796; Sminia, Naamlijst 348-349; Van der Woude, Lubbertus 328; Ahsmann, Faculteit 61; Van der Meer, Boarnen 116; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarch Gf 50 Betalingsordonnantiën 1606, 1609-1611

1: 04155 2: Leiden
3: Reinalda (Reignarda)
4: Eilardus, Augustini 8: Frisius 9: 06/05/1581 10: Iur, Theol 11: 1557 ca 12: AAL 9 14: Augustinus Reinalda 15: grietman van Doniawerstal Saekje van Rinia d.v. Sako, wed Gale Hania 17: Eduardus 18: 1585 lid gedep staten, speelt rol bij oprichting universiteit van Franeker 1587-1591 prof retorica te Franeker 1591 grietman te Doniawerstal; lid Staten Generaal; 1604 curator univ. van Franeker 19: 1610 okt 21: kostgangers in Leiden bij hem waren Foock Feytes van Sloten, Dominicus Bottinga en Ernst en Homme Harinxma; tekent in 1584 de afzwering Philips II 22: NNBW X 796; Sminia, Naamlijst 347-348; Reenalda, Het Friese geslacht Reinalda 1718

1: 11174 2: Franeker
3: Reinalda
4: Fredericus 7: Sneek 9: 19/04/1633 10: Phil, Iur 12: AAF no 2936 13: Dieuwke Pietersdr Nijs 14: Augustinus Feddes Reinalda 18: 1642 advocaat Hof 21: Dr; werd in 1642 burger van Leeuwarden, afk uit Harlingen; werd in 1645 krankzinnig 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; GAL Burgerboek I 101

1: 00737 2: Franeker
3: Reinalda
4: Fredericus 7: Bolsward 9: 09/02/1632 10: Theol 12: AAF no 2810 13: Hotske Pauli Ens 14: Edo Reinalda 16: Sibrich Geledr (1637) 17: Fredericus Edes Maycke x Heere Bonnes (1636) Paulus x Aechtie Agges Looxma (1636) 18: 1641-1655 conrector te Bolsward 22: Breuker, Japix II 227; Reenalda, Het Friese geslacht Reinalda

1: 01241 2: Franeker
3: Reinalda (Renalda)
4: Hopperus 7: Sneek 8: Frisius 9: 11/06/1647 10: Phil, Ling 11: 1628 12: AAF no 4593 13: Richt Obbedr 14: Atte Hopckes 15: bezit plaats nr 16 van Legemeer, Doniawerstal; burger van Sneek 16: Antje d.v. ds Hero Kingma (1654) 17: Dirkje x Fedde Wybes Buma, koopman te Sneek (1683) 18: 1652 proponent bij classis Leeuwarden arts te Staveren en Bolsward 19: 1689 dec 21: 1661 med dr te Franeker 22: Ned Pat II 46; Stamboek II 288

1: 02183 2: Utrecht
3: Reinalda
4: Hopperus 7: Sneek 8: Frisius 9: 00/00/1649 12: ASU 23 20: stud tot 1651 in Utrecht, sept 1653 theol cand (Stamboek II 288)

1: 01287 2: Franeker
3: Reinalda
4: Jacobus 7: Franeker 8: Frisius 9: 07/05/1648 10: Ling, Phil 12: AAF no 4695

1: 00572 2: Franeker
3: Reinard
4: Michael 9: 14/08/1626 12: AAF no 2329

1: 03194 2: Groningen
3: Reinbach
4: Henricus 8: Omlandus 9: 14/01/1632 10: Phil 12: AAG 26 14: Arnoldus Reinbach 15: predikant te Winsum 22: RF 1601.61

1: 04446 2: Leiden
3: Reincom
4: Meinardus 8: Frisius septem sylvanus 9: 09/06/1621 10: Iur 11: 22 12: AAL 154

1: 04040 2: Helmstadt
3: Reinekingius
4: Swithardus 7: Jever 9: 21/03/1610 12: AAHt 22073

1: 10964 2: Löwen
3: Reinerus
4: Dominicus 9: 00/00/1594 12: NNBW V 572 20: Dr theol (NNBW V 506)

1: 03713 2: Groningen
3: Reininck
4: Michael 8: Omlandus 9: 03/05/1647 10: Phil 12: AAG 55 13: Hendrickien Visscher 14: Herbertus Reinking 15: gerichtsschrijver te Wedde 16: Mettien Menningius (1659) 18: 1655-1681 predikant te Finsterwolde 19: 1681 april 22: Duinkerken 158; Duinkerken I 356

1: 10044 2: Frankfurt
3: Reinking (Reinekindt)
4: Martinus 8: Frisius 9: 00/00/1579 12: MUFO I 271

1: 04695 2: Leiden
3: Reinkingh
4: Rudolphus 7: Jever 9: 31/03/1634 10: Iur 11: 22 12: AAL 261

1: 03189 2: Groningen
3: Reinkingh
4: Rudolphus 7: Jever 9: 10/12/1631 10: Phil 12: AAG 25 18: 1636 solliciteur te Groningen 22: RAG Klapper resol GS

1: 11581 2: Löwen
3: Reinoldi (Runoldi)
4: Aetus 7: Hallum 9: 00/05/1559 12: MULO IV 58556

1: 06697 2: Marburg/Lahn
3: Reithusanus
4: Fockerus (Volecirus) 8: Frisius 9: 25/05/1585 12: CSM III 49

1: 11950 2: Köln
3: Reitsema
4: Ruardus 7: Dongrius 9: 30/07/1582 12: AAK IV 13159

1: 04563 2: Leiden
3: Rekenaer de
4: Elias 7: Emden 9: 19/11/1626 10: Iur 11: 1602 12: AAL 197 13: Elisabeth N 14: Cornelis de Rekenaer 16: Helena. d.v. raadsheer Cloot (1627) Swaentien Geers Wedda (1630) 18: 1628 (admissie) advocaat te Groningen 1645, 1650 secretaris burgervendels; 1646-1656 herh gildrechtsheer, 1649-1650, 1653, 1655-1656 busheer, 1652 olderman 1650-1661 secretaris weeskamer 19: 1672 ca 22: GAG RA IIIa 28; Regeringsboek; GAG klapper DTB; Hempenius, Weeskamer 372-373

1: 02925 2: Groningen
3: Rekener de
4: Elias 7: Emden 9: 01/06/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 00443 2: Franeker
3: Rekener de
4: Elias 7: Emden 9: 15/08/1622 10: Phil 12: AAF no 1962

1: 02619 2: Groningen
3: Rekenius
4: Joannes 7: Oldersum 9: 01/06/1620 12: AAG 9

1: 08515 2: Löwen
3: Remberti (Roberti)
4: Dodo 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 25/02/1503 12: MULO III 251281 13: Rixt Syrxma 14: Rembertus Jarici Joenkis 15: 1484 olderman van Leeuwarden 17: Rembertus Dodonaeus 18: 1517, 1523 arts te Mechelen 21: Med dr; = vlm Dr Dionysius Dodo, genoemd in 1511 als eigenaar van een huis te Leeuwarden 22: RAF FG 965; It Beaken 46 (1984) 42

1: 05851 2: Köln
3: Remberti
4: Everardus 6: pauper 7: Groningen 9: 29/05/1479 10: Art 12: AAK II 62142

1: 05135 2: Köln
3: Remberti filius
4: Fredericus 5: Persona in Baflo 7: Baflo 9: 00/00/1396 12: AAK I 8210 18: pastoor te Baflo 19: 1454 ca 21: Mr; in 1404 draagt bisschop Otto van Munster een hof te Baflo over aan mr Fredericus van Baflo, Fredericus Mello en Titarus van Oldehove, gebroeders tegen een rente van 14 munsterse marken 22: AKG regest 69, 311

1: 05877 2: Köln
3: Remberti
4: Fredericus 7: Groningen 9: 24/11/1485 10: Art 12: AAK II 18492

1: 10671 2: Heidelberg
3: Remberti (Baflo, Baftlo de)
4: Fredericus 9: 00/00/1400 12: MUH I 77 20: bac art coloniensis

1: 07176 2: Rostock
3: Remberti (Romberti)
4: Ludolphus 7: Sneek 9: 04/09/1473 12: MUR I 182

1: 07583 2: Rostock
3: Remberti
4: Martinus 7: Emden 9: 26/10/1501 12: MUR II 10

1: 07197 2: Rostock
3: Remberti
4: Rembertus 7: Emden 9: 13/05/1475 12: MUR I 192

1: 07154 2: Rostock
3: Remberti
4: Sibrandus 7: Uphusen 9: 23/10/1471 12: MUR I 173

1: 07015 2: Rostock
3: Remberti
4: Tidericus 7: Aurich 9: 22/05/1448 12: MUR I 83

1: 06417 2: Köln
3: Remberti
4: Wilhelmus 7: Weener 9: 21/06/1500 10: Iur 12: AAK II 49818

1: 07856 2: Rostock
3: Remecze
4: Otto 7: Emden 8: Frisius 9: 02/08/1534 12: MUR II 94 18: 1555-1562 raadsheer te Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 102

1: 00797 2: Franeker
3: Remee (Renie)
4: Antonius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/04/1636 10: Art, Iur 12: AAF no 3229

1: 04798 2: Leiden
3: Remee
4: Antonius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/02/1641 10: Iur 11: 23 12: AAL 321

1: 09020 2: Löwen
3: Remelius
4: Martinus 8: Frisius [orient?] 9: 23/04/1547 12: MULO IV 34232 20: vml afkomstig uit Remels in Oostfriesland, stud ook te Rostock

1: 07870 2: Rostock
3: Remelius
4: Martinus 8: Frisius 9: 17/05/1548 12: MUR II 114 20: vlm afkomstig uit Remels in Oostfriesland

1: 03487 2: Groningen
3: Remen a
4: Johannes, Everhardus 9: 02/04/1641 10: Phil 12: AAG 43

1: 07043 2: Rostock
3: Remkonis
4: Theodoricus (Tidericus) 7: Leeuwarden 9: 12/10/1456 12: MUR I 110

1: 07329 2: Rostock
3: Remslegher
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/03/1485 12: MUR I 239

1: 03817 2: Groningen
3: Reneman
4: Bartoldus 9: 10/09/1649 10: Phil 11: 18 12: AAG 60 16: Tatia d.v. ds Haico Haikelenborg 17: Gezina x ds Gerardus Coccius Wilhelmus x Anna Barbara van Meeuwen, ds te Niehove Haico x Geertruida Tiaden, ds te GarnwerdOostum 18: 1660-1704 predikant te Niehove 19: 1704 sept 22: Duinkerken 44, 158

1: 03762 2: Groningen
3: Reneman
4: Christianus 8: Omlandus 9: 10/04/1648 10: Phil 11: 1627 12: AAG 58 13: Anna Goldstein 14: Carolus Reneman 15: predikant te Krewert 16: Aleijda Wesselia (1657) 17: Carolus x Anna Barbara Berckhuis, ds te Lellens Wesselus x Avien Tilikingius, ds te Woltersum 18: 1656-1676 predikant te Wierum 19: 1676 mei 20: gratis quia mater vidua pastoris, et in re tenuiori 22: Duinkerken 158; Duinkerken I 357

1: 03440 2: Groningen
3: Reneman
4: Cornelius 9: 23/10/1639 12: AAG 40

1: 00253 2: Franeker
3: Reneman (Renneman)
4: Daniel 7: Leeuwarden 9: 12/10/1614 10: Theol 12: AAF no 1515

1: 04812 2: Leiden
3: Reneman
4: Egbertus 8: Frisius 9: 22/11/1641 10: Iur 11: 21 12: AAL 328

1: 03596 2: Groningen
3: Reneman
4: Egbertus 6: gratis 9: 16/05/1644 10: Iur 12: AAG 49

1: 00977 2: Franeker
3: Reneman
4: Egbertus 7: Dokkum 9: 10/02/1641 10: Phil 12: AAF no 3779 18: 1650 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v

1: 10813 2: Franeker
3: Reneman
4: Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 01/11/1650 10: Phil 11: 1633 12: AAF no 5073 14: Cornelius Reneman 15: predikant 16: Janke, d.v. ds Johannes Hilarius 17: Hermannus, predikant 18: 1654-1657 predikant te Morra en Lioessens 1657-1682 predikant te Anjum 19: 1682 okt 21: broer van ds Daniel Reneman 22: Romein 555, 560; Col Kalma

1: 03843 2: Groningen
3: Reneman
4: Hermannus 8: Frisius 9: 17/04/1650 10: Phil 11: 17 12: AAG 61

1: 09800 2: Erfurt
3: Reneman (Rehenman)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 00/00/1607 12: MUER II 2054

1: 00139 2: Franeker
3: Reneman
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/06/1607 10: Phil, Iur 12: AAF no 992 13: Geertie Jans 14: Egbertus Carstes Reneman 16: Frouckje van Wiarda (1614) Elisabeth Wibedr? (1610) 17: Geertruid x Franciscus Canter Albertus 18: 1610 advocaat Hof 1640 fiscaal admiraliteit Dokkum 21: Dr, afkomstig uit Groningen 22: Teunissen, Walden 70; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 32; RAF Hof van Fr MMM f 7, RAF Familiearch Kingma 624

1: 05064 2: Basel
3: Reneman
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/03/1609 12: MUB III 114112

1: 04948 2: Jena
3: Reneman
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1608 12: MUJ 254 1608 133

1: 02145 2: Utrecht
3: Renen (Resen a)
4: Enno 8: Frisius orient 9: 00/00/1646 10: Iur 12: ASU 12

1: 03441 2: Groningen
3: Renen (Rehen a)
4: Enno 7: Leer 8: Frisius orient 9: 03/12/1639 10: Phil 12: AAG 40

1: 01081 2: Franeker
3: Renen (Rhenen von)
4: Enno 7: Leer 8: Frisius orient 9: 30/08/1654 10: Iur 12: AAF no 4385

1: 07581 2: Rostock
3: Rengers
4: Albertus 7: Groningen 9: 08/09/1501 12: MUR II 9

1: 02712 2: Wittenberg
3: Rengers
4: Assuerus 7: Groningen 9: 04/01/1543 12: AAW 201 13: Judith te Water 14: Johannes Rengers van Oldenhuis tot Ten Post 16: Rinck Fraeylema 17: Judith x Geert van Warmeloo, drost Johannes 18: 1553 zijlschepper 19: 1558 nov 22: Stamboek I 291-292, II 199; Alting, Diarium 1; Feith, Grafschriften 437; Formsma, Borgen 363

1: 05778 2: Köln
3: Rengers (Renghers)
4: Assuerus 7: Groningen 9: 31/05/1538 10: Iur 12: AAK II 951104

1: 05813 2: Köln
3: Rengers (Groenyngen)
4: Ditmarus 8: Trai d 9: 05/04/1453 10: Art 12: AAK I 5596 17: Johannes Focco Egbertus 20: 1454 2/11 pres ad bac, 1457 11/4 inc 21: of Ditmarus, pastoor te Pewsum?; een Dutmar schrijver, ook boekbinder treffen we in 1481 resp 1485 te Groningen aan 22: RAG Familiearch Farmsum regest 155; RAG Familiearch Ewsum regest 58; Bakker, Handschriften 102

1:*05814 2: Köln
3: Rengers (Ryngers)
4: Ditmarus 7: Groningen 9: 17/05/1482 10: Art 12: AAK II 118108 13: Frouck Schultinga 14: Johannes Rengers 15: burgemeester van Groningen : hoofdeling 16: Hidda Onsta 17: Luardus x Oda Tamminga 18: 1504-1505 drost van Oterdum voor graaf van Oostfriesland 21: erft Dijksterhuis te Pieterburen; steunt in 1500 de Bourgondiers tegen de stad Groningen; vestigt zich in 1515 wrs in Hasselt 22: Stamboek I 291, II 198; Feith, Ommelander borgen 4; Formsma, Borgen 333

1: 05065 2: Basel
3: Rengers (Renghers)
4: Edzardus 8: Frisius 9: 00/09/1604 12: MUB III 4139

1: 02111 2: Angers
3: Rengers
4: Edzardus 8: Frisius 9: 00/00/1602 10: Equit 11: 1578 12: EEA no 135 13: Baukje Jensema van Oldenhove 14: Johannes Edzardus 15: lid Staten Generaal, Raad van State : chroniqueur 16: Bouwina Clant tot Usquert (1615) 17: Egbertus 18: 1636 lid gedep staten(s); 1638, 1641-1652 herh burgemeester van Groningen; 163-940, 1643-1644, 1648 hoofdman 1618-1633 drost van Wedde en Westerwolde; 1633-1635, 1637 raadsheer lid Staten Generaal; bewindhebber Verenigde Oostindische Compagnie; 1641 scholarch Latijnse school 19: 1652 sept 21: stud in Franeker 1597, in Orleans 1602, in Bazel 1604, in Padua 1606 22: Emmius, Agro; Stamboek I 292; Frijhoff, Etudiants 135; NNBW III 1064; RF 1633.40; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 01496 2: Padua
3: Rengers (Renghers a)
4: Edzardus 9: 01/05/1605 10: Iur 11: 1578 12: tp no 307

1: 01699 2: Franeker
3: Rengers
4: Edzardus 6: Nobilis 7: Ten Post 9: 18/08/1597 10: Iur 12: AAF no 452

1: 03318 2: Groningen
3: Rengers
4: Egbertus 9: 29/08/1635 10: Lit bon 11: 1616 juni 12: AAG 32 13: Bauwina Clant 14: Edzardus Rengers 15: burgemeester 16: Wilhelmina Polman van Niedorp tot Ruinen (1649) 17: Edzardus x Catharina van der Noot Bauwina x Onno Schottozn Tamminga Titia x N. Coenders 18: collator, redger en schepper in Ten Post 1647-1650, 1652 extra ord, 1651, 1653 ordinaris lid admiraliteit Harlingen 1648 gezworene te Groningen 19: 1663 febr 21: jonker tot Tuwinga en Oldenhuis te Ten Post; zijn weduwe bezat in 1672 een vermogen van 200.000 gulden 22: Stamboek I 291-292; Gron Volksalmanak 1972-1973 52; RAG Familiearch Farmsum 123; GAG Regeringsboek; Pathuis 81

1: 07699 2: Rostock
3: Rengers
4: Egbertus 8: Frisius 9: 28/11/1519 12: MUR II 75 20: 1521 bac art (MUR II 79) 21: vml Egbertus Rengers to Hellum 22: H.O. Feith, ed. Werken van Johan Rengers I (Groningen, 1852) 106

1: 09166 2: Löwen
3: Rengers (Reyngaers)
4: Franciscus, Johannis 7: Groningen 8: Trai d 9: 04/05/1530 12: MULO IV 3717

1: 02683 2: Wittenberg
3: Rengers (Reyngars)
4: Franciscus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1536 12: AAW 163 13: Judith te Water 14: Johannes Rengers van Oldenhuis tot Ten Post 16: Geertuy Mulert Machtelt Mulert 17: Egbertus, dijkgraaf van Salland; Machtelt x Jochem van Warmeloo Lub x Johannes van IJsselmuiden; Gerardus x Henrica van Holthe Theodoricus x Wilhelmina Crijte; Johannes, 1559 vicaris te Hellum; kanunnik te Utrecht, lid gedep staten van Groningen Zeno x N. van den Clooster 18: 1561 gedeputeerde voor opstellen ordonnantie op de dijken 21: verving in 1561 zijn zieke broer Edzard 22: Stamboek I 292; II 199; Zeitschr fur vaterl Geschichte 75 296; Alting, Diarium 112-113

1: 09915 2: Bologna
3: Rengers
4: Hesselus 8: Frisius 9: 00/00/1489 12: KNOD 3009

1: 07262 2: Rostock
3: Rengers (Regges)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 23/05/1480 12: MUR I 218

1: 11815 2: Köln
3: Rengers
4: Hesselus 7: Groningen, Mon d 9: 00/05/1485 12: AAK II 174182 20: in 1489 te Bologna: Knod 3009

1: 09207 2: Löwen
3: Rengers (Rengarts)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/08/1559 11: 1542 maart 12: MULO IV 587117 13: Fouwel van Holdinga 14: Edzardus Rengers 16: Bauwe Jensema (1574) 17: Frederica x Everhardus van Asschendorp tot Grijpskerk Edzardus 18: 1577 landdagslid, gevangen, 1580 in Oostfriesland 1594 landdagslid voor Ommelanden en overste schepper Drie Delfzijlen, 1595-1596 en 1602-1607 lid Staten Generaal 1596-1602 lid gedep staten, 1608-1609 lid Raad van State; 1618, 1620 redger 19: 1626 sept 21: bezoekt school te Groningen bij Praedinius; verblijft 5 jaar te Leuven; bereidt stichting Gron universiteit voor (1614-1621 curator); schreef Kronyk 22: Stamboek I 291; NNBW III 1068-1070; GAG Regeringsboek; Formsma, Historie van Groningen 617; RAG HJK 2

1: 11916 2: Strassburg
3: Rengers
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/03/1577 12: Vrije Fries 7 1856 288 20: tekent AA van Pricker 21: = Johannes Hilbrandus Rengers?

1: 06010 2: Köln
3: Rengers
4: Johannes 7: Groningen 8: Mon d 9: 00/05/1485 10: Leg 12: AAK II 174183 13: His Tuinga 14: Egbertus Rengers 15: hoofdeling tot Hellum 16: Judith te Water 17: Edzardus x Fouwel Wilcodr van Holdinga; Johannes Ditmarus, abt te Rottum; Bijwe x Gerlof van Besten Franciscus; Zeno Assuerus 18: hoofdeling te Ten Post 19: 1539 22: Stamboek I 291-292

1: 06106 2: Köln
3: Rengers (Reingert)
4: Johannes 7: Groningen 9: 05/01/1515 10: Art 12: AAK II 7398 13: Judith te Water 14: Johannes Rengers 18: 1538, 1546 pastoor te Appingedam 1541, 1546 officiaal bisschop van Munster voor Friesland 20: bursa Laurentiana; 1515 5/12 det 21: Mr 22: Stamboek I 291-292; Bijdragen...Groningen II 219; Bisschopp. archief Munster, Generalvikariat 367; RF HS 1538.40, 1546.38

1: 02390 2: Heidelberg
3: Rengers (Reingars)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 01/10/1576 12: MUH II 7799

1: 04386 2: Leiden
3: Rengers
4: Osebrandus 8: Frisius 9: 22/11/1614 10: Iur 11: 20 12: AAL 118

1: 06867 2: Marburg/Lahn
3: Rengers
4: Osebrandus 6: nobilis 8: Omlandus (ex agro Groningensis) 9: 00/00/1611 12: CSM IV 62

1: 06659 2: Marburg/Lahn
3: Rengers
4: Osebrandus 7: Groningen 8: Frisius 9: 09/04/1574 12: CSM III 9 13: Gele van Laer 14: Johannes Rengers 16: Anna Clant 17: Osebrandus 22: Stamboek I 293

1: 02466 2: Heidelberg
3: Rengers
4: Osebrandus 8: Frisius groningensis 9: 16/10/1611 12: MUH II 257,216 13: Anna Clant van Ludema 14: Osebrandus Rengers 16: Willem Anna Lewe (1647) 17: Anna Elisabeth x Henricus Piccardt Evert 18: 1617, 1631 rechter te Appingedam; 1618, 1642-1647, 1649, 1657-1658 redger te Slochteren en Kolham 1643-1644 lid gedep staten(l) 1645 lid admiraliteit Dokkum, 1646 idem Harlingen, 1650 idem Amsterdam; 1646, 1649, 1654-1655, 1667-1668 curator Gron universiteit 19: 1678 ca 21: vraagt in 1665 een sauvegarde voor zijn bezittingen aan bij de Munstersen, dit werd als verraad gezien; bezat in 1672 een vermogen van 200.000 gulden 22: Emmius, Agro; Stamboek I 293, II 199; Gron Volksalmanak 1898 116-125, 1972-1973 53; De Boer, Ommelander jonker 295-314; GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2; Gron Volksalmanak 1925 27

1: 01898 2: Franeker
3: Rengers (Reingerts de Post )
4: Rembertus 6: Nobilis 8: Omlandus 9: 06/09/1603 10: Phil 12: AAF no 788 16: Frans Siccodr van Camminga, heer van Ameland (1621) 17: Sicco 18: 1611 redger; 1612 (aanzwering) redger te Ten Post en op 't Zandt; 1618-1620 redger 1617 lid admiraliteit Dokkum 1619-1623, 1625-1626 lid gedep staten(l) 21: hoofdeling; stud van 1601-1605 te Franeker, maakt van 1605-1609 een reis door Duitsland en Frankrijk; laat in 1612 een attest van zijn studien opmaken 22: Emmius, Agro; Gron Volksalmanak 1921 69; Gen Jierboekje 1987 147; GAG Regeringsboek; J. Frima, Het strafproces in de Ommelanden (Amersfoort, 1920) 121-122; RAG HJK 2, 1262

1: 06861 2: Marburg/Lahn
3: Rengers
4: Zeno, Henricus 7: Groningen 9: 31/12/1608 12: CSM IV 39 13: Gela van Laer 14: Zeno Johannes Rengers 15: landdagslid 16: ongehuwd 18: 1616 e.v. landdagslid 1618-1619, 1621-1622, 1632-1634 redger 19: 1635 ca 21: eigenaar van de Fraeylemaborg te Slochteren 22: Formsma, Borgen 364; RAG HJK 2

1: 06239 2: Köln
3: Rengers
4: Zeno 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/08/1540 10: Iur 12: AAK II 9667

1: 02711 2: Wittenberg
3: Rengers
4: Zeno 7: Groningen 9: 04/01/1543 12: AAW 201 13: Judith te Water 14: Johannes Rengers van Oldenhuis tot Ten Post 16: Hillebranda Freylama (1548) 17: Johannes x Gele van Laer Judith x Pieter Pabts 18: 1571 gedeputeerde van de Ommelanden 19: 1572 21: eigenaar van Fraeylemaborg te Slochteren 22: Stamboek I 292; Formsma, Borgen 363; Alting, Diarium 188

1: 02428 2: Heidelberg
3: Rengers? (Reigher)
4: Johannes 7: Groningen 9: 29/10/1566 12: MUH II 41,91

1: 12137 2: Köln
3: Rennerdinck ? (Westerwalt de)
4: Hermannus 6: pauper 9: 20/05/1493 10: Art 12: AAK II 33798

1: 11829 2: Köln
3: Rennerdinck
4: Hermannus 8: Westerwolde 9: 16/11/1491 10: Art 12: AAK II 30795

1: 09077 2: Löwen
3: Renoy
4: Gerardus 7: Heeg 9: 00/02/1552 12: MULO IV 446133 13: Anna de Potis 14: Gerardus van Renoy 15: rekenmeester van Holland 18: 1567-1570 grietman van Weststellingwerf 22: Andreae, Nalezing 125

1: 09092 2: Löwen
3: Renoy
4: Servatius 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 434231 13: Anna de Potis 14: Gerardus van Renoy 15: rekenmeester van Holland 18: 1559-1567 grietman van Weststellingwerf 22: Sminia, Naamlijst 399-400; Andreae, Nalezing 125

1: 02828 2: Groningen
3: Renssen a
4: Assuerus 8: Omlandus 9: 13/05/1615 10: Lit 12: AAG 1

1: 02969 2: Groningen
3: Renssen a
4: Conradus 8: Fivelingo 9: 05/12/1623 10: Phil 12: AAG 14 16: Johanna Margaretha ten Ham (1646) 18: vaandrig 21: Conradus Renssen was in 1611 redger van Delfzijl 22: RAG Familiearch Kremer 172; Ned Leeuw 1950 43

1: 03417 2: Groningen
3: Renssen a
4: Hermannus 7: Groningen 9: 22/09/1638 12: AAG 38 14: Eppo Hero van Renssen 15: kapitein : redger 18: overste; 1648-1665 herhaaldelijk landdagscomparant voor Niehove 1650 kerkvoogd te Hallum (Ferwerderadeel) 21: eigenaar van Boekstede bij Sebaldeburen 22: Formsma, Borgen 359; RAF Statenarch Gf 512; RAG Comparanten

1: 08992 2: Löwen
3: Renssen van (Rynsius)
4: Johannes 9: 18/11/1561 12: MULO IV 62859

1: 04223 2: Leiden
3: Renssen (Rinsen van)
4: Regnerus 9: 29/08/1594 10: Ling 12: AAL 40

1: 10512 2: Franeker
3: Reovardi
4: Thitigerus 7: Schoten 9: 02/05/1603 10: Iur 11: 1586 12: AAF 744 13: Bauck Sammesdr 14: Ryoerdt Sipckes 16: Tet Tiebbesd 17: Elske x Thijs Hijlckes Pekama, pachter en bijzitter te Aengwirden 18: 1607-1612 secretaris van Aengwirden 1610 rekenmeester 1612-1629 rector te Joure 19: 1642 mei 21: = Tyedgerus Ruardi Schotanus 22: Gens Schotana 1, 49; Col Kalma; Sannes, Naamlijst secretarissen 263; RAF Statenarchief, Statenresoluties 1610

1: 08583 2: Löwen
3: Reppenier
4: Rumoldus 7: Leeuwarden 9: 00/03/1526 12: MULO III 75810

1: 05130 2: Köln
3: Repsolt
4: Gerardus, Theodorici 7: Aurich 8: Brem d 9: 00/06/1498 10: Art 12: AAK II 450226

1: 05744 2: Köln
3: Retygen
4: Albertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/06/1444 10: Art 12: AAK I 47316 18: 1456, 1462 pastoor te Eenrum 1465-1479 provisor Heilige Geestgasthuis 20: 1445 7/5 pres ad bac, 1448 3/2 lic 21: = mr Albert Rottide?; Henricus Reterch is in 1482 raadsheer van Groningen 22: AAU 47 273; RF 1462.5

1: 00925 2: Franeker
3: Revius
4: Jacobus 7: Franeker 9: 23/11/1639 10: Theol 12: AAF no 3632 14: Wibrandus Revius 15: rector en arts te Franeker 16: Lysbetie Tjaerts 17: Wibrandus, notaris 18: 1644-1647 predikant te Dongjum 1647-1656 predikant te Kubaard en Waaxens 1656-1681 predikant te Holwerd 19: 1681 jan te Makkum, waar hij zijn zoon (notaris) bezocht 21: in Holwerd trof hij 222 lidmaten aan 22: Romein 241, 292-293, 529

1: 00344 2: Franeker
3: Revius
4: Johannes 8: Frisius 9: 01/06/1618 10: Med 12: AAF no 1704 1646-1648 inspector bursae 21: = Johannes Revius, advocaat Hof x Goyckien Pibonis Regneri (1637) afk uit Holwerd, werd in 1628 burger van Leeuwarden? 22: RAF M 11b f 350; GAL Burgerboek I 200, Klapper DTB; Nienes, Archieven universiteit 329

1: 09131 2: Löwen
3: Revius (Renius)
4: Wibrandus (Vilrandus) 8: Frisius 9: 30/01/1550 12: MULO IV 40284

1: 12070 2: Franeker
3: Revius
4: Wibrandus 9: 14/05/1606 10: Med 12: AAF no 916 18: arts te Franeker 1611-1612 conrector, 1612-1647 rector te Franeker 19: 1647 20: afk uit Deventer 21: ontving in 1634 een traktement van 140 cg per kwartaal; werd in 1638 voor de laatste maal gemaand de in 1630 gedrukte schoolwetten na te leven op straffe van ontslag 22: It Beaken 1949 209-210; Col Kalma; Wierda, Aanvulling 14

1: 04305 2: Leiden
3: Revius (Regius)
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 9: 13/10/1605 10: Med 11: 19 12: AAL 80

1: 05949 2: Köln
3: Reyborch
4: Hermannus 8: Trai d 9: 00/00/1456 10: Art 12: AAK I 60066

1: 05785 2: Köln
3: Reyda de (Reijda de)
4: Bernardus 8: Oldambt, Mon d 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 1967 18: 1422-1434 professor artium te Keulen; 1424 dekaan artesfaculteit; 1434, 1446 rector universiteit Keulen 1434, 146 professor theologie te Keulen; 1436, 1451, 1465 dekaan theol faculteit 1427-1466 kanunnik te Keulen; kartuizer prior, abt van S. Panthaleon 19: 1466 20: 1421 mag art, 1429 bac theol, 1431 lic theol 21: bac theol; duwde in 1415 Hieronymus van Praag in de brandstapel; aanwezig op concilie te Bazel (1432) 22: Gron Volksalmanak 1899 73, 1910 181; Keussen, Alte Universitat 416, 504; AKG regest 462

1: 12160 2: Köln
3: Reyda de
4: Lubbertus 5: clericus Mon d 9: 05/10/1429 10: Art 12: AAK I 31841 20: non solvet propter specialem habititudinem ad rectorem

1: 12123 2: Köln
3: Reyda de
4: Petrus 9: 20/12/1434 10: Art 12: AAK I 37129 20: non solvit quia fam rectoris

1: 07155 2: Rostock
3: Reyda de
4: Theodoricus 9: 23/10/1471 12: MUR I 173 21: vml heer Tyarck van Reyden, 1472 pastoor te Grimersum 22: Van Apeldoorn, Goederen I 209

1: 10677 2: Heidelberg
3: Reydanus (Reidanus)
4: Bernardus 9: 11/11/1566 12: MUH II 41101; De Wal 50 21: schreef epitome iuris civilis ex libris pandectarum et codicis (Keulen 1565)

1: 05349 2: Köln
3: Reydis
4: Albertus 7: Emden 9: 26/10/1480 10: Art 12: AAK II 36814

1: 09696 2: Erfurt
3: Reynberti
4: Mathias 7: Emden 9: 00/00/1469 12: MUER I 33518

1: 07646 2: Rostock
3: Reyneri (Reineri)
4: Bernardus 7: Franeker 9: 30/05/1514 12: MUR II 57

1: 09643 2: Erfurt
3: Reyneri (Reynardi)
4: Bernardus 7: Bolsward 9: 00/00/1442 12: MUER I 19211

1: 07637 2: Rostock
3: Reyneri
4: Ciriacus 7: Wijckel 8: Frisius 9: 07/11/1513 12: MUR II 55

1: 06475 2: Köln
3: Reyneri (Reneri)
4: Dominicus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 07/06/1584 10: Theol 11: 1561 12: AAK IV 13882 18: president van het seminarie te Leuven 19: 1598 mei te Leuven 21: bezoekt school te Munster, blijft katholiek, in 1580 verbannen; 1594 Dr Theol te Leuven 22: NNBW V 572; RAF FG 364

1: 05874 2: Köln
3: Reyneri
4: Fredericus 7: Groningen 9: 14/12/1440 10: Art 12: AAK I 432152

1: 07367 2: Rostock
3: Reyneri
4: Fredericus 7: Loquart 8: [Frisius orien?] 9: 02/11/1491 12: MUR I 259

1: 08077 2: Löwen
3: Reyneri
4: Fredericus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 06/07/1481 10: Iur can 12: MULO II 43693

1: 08381 2: Löwen
3: Reyneri (Gemma Frisius)
4: Gemma 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/03/1526 10: astron, med, geom 11: 1508 te Dokkum 12: MULO III 756170 17: Cornelius, arts, prof med Philippus, arts te Bergen (Hen) Raphael 18: arts, geograaf en astronoom 1542 prof med 19: 1555 mei te Leuven 20: 1528 9/3 mag art, 1541 Dr med (Andreas, Fasti 233) 21: bezoekt school van Groningen; 1528 promotie phil; gaf 1531 uit Cosmographia Petri Apiani; sticht te Leuven het Collegium Groninganorum met als doel het onderhouden van een bode tussen Groningen en Leuven 22: NNBW VI 556; Petrus, De scriptoribus 158; C. Coppens, Een berekenende ezelsliefde: Gemma Frisius, Tristan L'Hermite en Blaeu jr in een rekenkundige rij in: Ex Officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 5 (1988) 161-166; F. van Ortroy, Biobibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'ecole de geographie. sl, sa; Reusens, Analectes II 297

1: 08229 2: Löwen
3: Reyneri
4: Gerardus 7: Workum 8: Trai d 9: 06/06/1461 10: Decr 12: MULO II 8548 15: eigenerfde uit Burgwerd 18: 1485?1514 pastoor te Bozum 21: sticht het Heer Gerritsleen 22: Breuker, Doarpstille 1978 11; RAF Staten voor 1580 Gf 1

1: 08736 2: Löwen
3: Reyneri
4: Hayo 7: Franeker 9: 09/06/1528 12: MULO IV 366 16: Claes Arysdr 18: 1543-1557 secretaris van Kollumerland 19: 1558 ca 21: Mr 22: Zwart, Cleuting 26; Andreae, Kollumerland 51, 58; RAF Rentmeestersrek 1561-1562 13

1: 07411 2: Rostock
3: Reyneri
4: Henricus 7: Sneek 9: 09/07/1495 12: MUR I 277

1: 06560 2: Köln
3: Reyneri (Reneri)
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 9: 23/01/1599 10: Art 12: AAK IV 18443

1: 08270 2: Löwen
3: Reyneri
4: Hesselus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 10/08/1510 12: MULO III 394112

1: 05211 2: Köln
3: Reyneri (Reneri)
4: Hieronymus (Jheron) 5: Ordo predicat 7: Bolsward 8: Trai d 9: 10/02/1485 12: AAK II 16426 18: 1489 priester 1494-1507 professor theologie te Keulen 1507 dekaan 21: Theol Dr 22: Keussen, Alte Universitat 418, 428

1: 05872 2: Köln
3: Reyneri
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/12/1440 10: Art 12: AAK I 432150 20: AAK I 432151 geeft dezelfde gegevens

1: 08709 2: Löwen
3: Reyneri
4: Johannes 7: Workum (Wolderkum) 8: Trai d 9: 31/08/1513 12: MULO III 470218

1: 11893 2: Köln
3: Reyneri (Reneri)
4: Johannes 7: Sneek 9: 18/03/1538 10: Art 12: AAK II 95090 20: bursa Laurentiana; 1539 17/6 det, pauper 21: 1543 schoolmeester te IJlst, verbannen wegens bezit verboden boeken of Joucke Reninckz, 1543 vicaris te Warga? 22: Roarda, Om it leauwe II 14; Reitsma, Honderd jaren 74; Beneficiaalb 122

1: 07317 2: Rostock
3: Reyneri
4: Johannes 7: Bolsward 9: 15/10/1483 12: MUR I 234 21: = Johannes Reyn, 1505 pastoor (persona) te Burgwerd of Johannes Rineri, 1525 prebendaris te Bolsward? 22: Sipma OO I 354; RAF FG 910

1: 12213 2: Greifswald
3: Reyneri (Rein)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1457 12: MUG 9 20: Dr

1: 08062 2: Löwen
3: Reyneri
4: Johannes 7: Bolsward 8: Trai d 9: 27/08/1468 10: Art 12: MULO II 206193

1: 08553 2: Löwen
3: Reyneri
4: Judocus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 08/07/1506 12: MULO III 316113

1: 08183 2: Löwen
3: Reyneri
4: Ludolphus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 06/06/1481 10: Decr 12: MULO II 43694

1: 06160 2: Köln
3: Reyneri
4: Martinus 6: pauper 7: Groningen 9: 00/12/1471 10: Art 12: AAK I 83371 20: Dr Senensis, was in Bursa Montis 21: ubersetzt den Augenspiegel

1: 07620 2: Rostock
3: Reyneri (Reineri)
4: Petrus 7: Akkrum 9: 14/11/1512 12: MUR II 51 14: Renick N. 15: boer 20: Geel Occama 22: Gen Jierboekje 1994 42

1: 06296 2: Köln
3: Reyneri (Rheynerus)
4: Petrus 7: Kollum 9: 15/06/1558 10: Art 12: AAK II 1121138

1: 09689 2: Erfurt
3: Reyneri (Reneri)
4: Reinerus 7: Emden 9: 00/00/1465 12: MUER I 3112

1: 09549 2: Löwen
3: Reyneri
4: Reinerus 7: Staveren 8: Trai d 9: 00/00/1427 12: MULO I 22215 20: 1429 2/2 bac art, 1430 6/4 lic art 22: Reusens, Analectes 398

1: 08714 2: Löwen
3: Reyneri
4: Reinerus 7: Workum 8: Trai d 9: 10/06/1510 12: MULO III 39280 18: priester 21: Reynerus Reyneri uit Workum werd op 21 mei 1513 tot priester gewijd; uit de familie Schotanus? 22: Gen Jierboekje 1955 82; Aldfaers erf 66 (1977) 5

1: 07621 2: Rostock
3: Reyneri (Reineri)
4: Reinerus 7: Akkrum 9: 14/11/1512 12: MUR II 51 13: Geel Occama 14: Renick N. 15: boer 17: Geel x Goffe Andringa 18: jurist pastoor te Goengarijp; 1519-1525p te Akmarijp 1561 pastoor te Bozum 21: mr; broer van Petrus Reineri 22: Stamboek II 3637; Vrije Fries 17 1890 56; Placaatboek III 567; RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 12285 2: Löwen
3: Reyneri
4: Severinus 8: Trai d 9: 23/01/1474 12: MULO

1: 08537 2: Löwen
3: Reyneri (Reynicii)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/06/1511 12: MULO III 41379

1: 09695 2: Erfurt
3: Reyneri (Reynheri)
4: Suffridus 7: Dokkum 9: 00/00/1467 12: MUER I 3214

1: 07630 2: Rostock
3: Reyneri
4: Theodoricus 7: Staveren 9: 29/08/1513 12: MUR II 53 18: 1546-1558 prebendaris in Gaasterland 19: 1558 jan a 21: = heer Tyerck Rentyes 22: It Beaken 22 (1960) 116

1: 07857 2: Rostock
3: Reyneri (Reinerus)
4: Wigerus (Vuigerus) 8: Frisius 9: 00/00/1538 12: MUR II 98 20: vgl Wigerus Reineri Wigeri

1: 08679 2: Löwen
3: Reyneri (Reneri)
4: Wilhelmus 7: Staveren 8: Trai d 9: 01/06/1497 12: MULO III 15649

1: 04425 2: Leiden
3: Reynici (Reinici)
4: Volperus 7: Sneek 9: 14/11/1619 10: Med 11: 20 12: AAL 144 21: = Volperus Hansma 1599-1660, apotheker te Bolsward? 22: Bierman, Index apothekers

1: 06201 2: Köln
3: Reysghe (Ruysghe)
4: Sibrandus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1389 12: AAK I 30293 18: 1391 altarist St Laurencii Keulen 21: = Sibrandus Loppersum, afk uit klooster van Groningen? 22: Bakker, Bedelorden 73

1: 02414 2: Heidelberg
3: Reysghe (Reysegerg)
4: Sibrandus 7: Groningen 9: 00/04/1388 12: MUH I 31

1: 11322 2: Rostock
3: Reytzenn
4: Martinus 7: Dokkum 9: 21/08/1508 18: 1525 pastoor (persona) te Jelsum en notaris publicus 1534 notaris publicus te Leeuwarden 21: Mr; is in 1537 getuige bij het testament van Onno van Ewsum, opgemaakt te Roden; = Mr Marten, in 1540 genoemd als meier van Mr Jarich van Dekema? 22: Sipma, OO IV 253; RAG Familiearch Ewsum regest 249; Mol, Aenbrengh 27

1: 05048 2: Basel
3: Rhala
4: Henricus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/04/1613 10: Iur 12: MUB III 145100 20: 1613 24/9 Dr iur

1: 02508 2: Heidelberg
3: Rhala (Johannis)
4: Henricus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 08/09/1611 12: MUH II 256171.

1: 06865 2: Marburg/Lahn
3: Rhala (Iohannis)
4: Henricus 8: Frisius 9: 09/06/1610 12: CSM IV 51; Vrije Fries 8 70 20: studeert tot begin 1613 te Marburg

1: 00102 2: Franeker
3: Rhala
4: Henricus, Johannis 7: Leeuwarden 9: 15/05/1606 10: Philol 11: 1591 12: AAF no 920 13: Aletta de Veno 14: Johannes Henricus 15: ontvanger kerkelijke inkomsten van Friesland 16: Anna Duirkop uit Emden (1624) 17: Philippus Johannes Franciscus 18: 1614 advocaat te Leeuwarden 1618 prof pol wetensch en geschiedenis te Franeker 1626 onderwijst Romeins recht, 1636 prof iur 19: 1640 nov 21: 1613 Dr iur te Bazel; schreef Propositie.. nopende de verschillende quaestien tusschen de ghemeene burgerschap ghevallen (1614), Exulans Leovardia anno ab urbe turbata quincto (1615), juridische werken en Topica methodice tradita (1641) met inaugurele rede. Lofvers op hen van H. van Inthiema in Epigrammen 22: NNBW X 806-807; Vrije Fries 8 6667

1: 01217 2: Franeker
3: Rhala
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/10/1646 10: Phil 11: 1630 febr 12: AAF no 4538

1: 01372 2: Padua
3: Rhala
4: Johannes 7: Franeker 8: Frisius 9: 21/11/1653 10: Iur 11: 1630 12: tp no 461 13: Anna Duirkop afk uit Emden 14: Henricus Rhala 15: professor 16: Ida van Andringa (1666) Gratia van Dorsten 18: 1654 advocaat Hof 1667-1686 raadsheer Hof 1673-1686 curator Franeker universiteit 19: 1686 juni te Leeuwarden 20: imm Utrecht 1650, Leiden 1651, Straatsburg 1652, Heidelberg 1612-1652. Dr iur te Bazel op 1110-1653. 21: NNBW III 1073; Sickenga 220-222; Vrije Fries 1859, 70

1: 04922 2: Leiden
3: Rhala
4: Philippus 8: Frisius 9: 01/06/1649 10: Iur 11: 22 12: AAL 396

1: 02164 2: Utrecht
3: Rhala
4: Philippus 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/00/1648 12: ASU 17

1: 01063 2: Franeker
3: Rhala
4: Philippus 7: Franeker 9: 01/06/1643 10: Phil 11: 1627 12: AAF no 4068 13: Anna Duirkop 14: Henricus Rhala 15: professor te Franeker 16: Romelia Fockens 18: 1653-1660 secretaris van Tietjerksteradeel 1652 advocaat Hof 19: 1660 te Bergum 20: clarissimi viri domini Henrici Rhala j.u.d. et prof. apud nos piae memoriae filius. 21: Dr iur te Leiden (1651) 22: Vrije Fries 8 71; RAF Hof van Fr MMM f 11v, Grafschriften Tietjerksteradeel, Familiearch Sminia 445; Sannes, Naamlijst 225

1: 07952 2: Rostock
3: Rhederus
4: Iohannes 7: Norden 8: Frisius 9: 00/07/1571 12: MUR II 173

1: 00654 2: Franeker
3: Rheen (Reen)
4: Albertus, Hesseli 9: 25/06/1629 10: Ling, Phil 11: 1610 ca 12: AAF no 2558 13: Jelcke Johannesdr 14: Hesselus Alberti Rheen 15: 1605 predikant te Midlum 16: Gerrijtie Isaac Cnopius wed Bauke Lieuwes 17: Johannes, predikant Isaac, stud 1,5 jaar te Franeker 18: 1636-1644 predikant te Wijnaldum 1646-1653 predikant te Warns 1653-1676 predikant te Rauwerd en Irnsum 21: alumnus; in 1644 te IJlst beroepen, maar in 1646 werd besloten een nieuw beroep uit te brengen; als schadevergoeding kreeg Rheen 100 rijksdaalders, zolang hij geen werk had 22: Romein 205, 345, 363, 415; Col Kalma

1: 00751 2: Franeker
3: Rheen (Reen)
4: Albertus, Hesseli 7: Emden 9: 04/05/1632 10: Theol 12: AAF no 2843

1: 00742 2: Franeker
3: Rheen (Reen)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 19/04/1632 10: Iur 12: AAF no 2829 13: Geertje Aenes 14: Reyn van Rheen 16: ongehuwd 18: 1657 vroedschapslid van Leeuwarden 19: 1665 22: Stamboek I 300; It Beaken 1974 129-130

1: 04218 2: Leiden
3: Rheen (Reen)
4: Hector 9: 02/06/1594 10: Iur 12: AAL 40

1: 01519 2: Franeker
3: Rheen (Reen)
4: Hector, Lolkii 7: Wirdum 9: 29/04/1592 12: AAF no 144 13: Hack Tjercksd van Roorda 14: Lolcke van Rheen 16: Jildu Simonsd van Hoytema* 17: Barber x Wybe van Oedtsma Bauck x Gabbe Hoytes van Meynsma Hack x Upcke van Tallum Wytze x Jelck Rienksd van Andringa; Lolcke 18: 1600, 1621 advocaat Hof 21: Dr; afk uit Goutum; *volgens DTB Leeuwarden Maycke Broersdr van Hoytema 22: Stamboek I 299, II 201; RAF Hof van Fr MMM f 5v; GAL Klapper DTB; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker 1622) 908

1: 09829 2: Orleans
3: Rheen van
4: Hector 8: Frisius 9: 00/00/1599 12: KUOR 196

1: 01447 2: Franeker
3: Rheen (Alberti)
4: Hesselus 6: Stip 9: 17/05/1589 10: Theol 12: AAF no 93 14: Albertus Hesseli Rheen 15: 1573 pastoor te Midlum, later predikant 16: Jelcke Johannesdr 17: Albertus Hesseli 18: 1605-1613 predikant te Midlum 1607 bedient ook Pietersbierum 19: 1615 a 22: Romein 199-200; Col Kalma

1: 04216 2: Leiden
3: Rheen (Alberti)
4: Hesselus 9: 02/06/1594 10: Med 12: AAL 40

1: 08565 2: Löwen
3: Rheen (Reen de)
4: Johannes 5: frater ord Franc 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/06/1486 10: Art 12: MULO III 1569 18: monnik

1: 09461 2: Löwen
3: Rheen
4: Ludovicus 8: Frisius 9: 10/12/1634 11: minor 12: MULO V 290112 13: Mary Broers van Hoytema 14: Hector van Rheen 15: jurist 18: 1633 priester, afk uit Sneek 22: Stamboek I 300, II 201; Folk en Tsjerke II 214

1: 01351 2: Franeker
3: Rheen (Reens)
4: Regnerus 7: Makkum 9: 11/09/1649 11: 1632 12: AAF no 4883 13: Neeltje Reiners 14: Alberus Occo Rheen apotheker te Makkum 16: N. Byecorf Maria Juliusdr Brongersma 17: Trijntje x Tjalling Domna Albertus, predikant Regnerus Bronger, predikant Occo, predikant 18: 1653-1662 predikant te Exmorra, 1662-1666 te Burgwerd 1666-1669 predikant te Workum, 1669-1695 predikant te Franeker 19: 1695 aug te Franeker 22: Stamboek I 300, II 202; NNBW III 1045; Col Kalma

1: 12101 2: Löwen
3: Rheen
4: Vitus 7: Wirdum 9: 00/00/1575 12: Vigliana 115 13: Jildu Simons van Hoytema 14: Hector Lolckes Rheen 16: Jelck van Andringa 17: Rints Bauck 18: koopman en boer 19: 1589 p 21: alumnus collegii Viglii; wil geen priester worden 22: Stamboek I 299; Vigliana 115

1: 03981 2: Helmstadt
3: Rhodius
4: Petrus 7: Emden 8: Frisius 9: 10/07/1596 12: AAHt 12585 18: 1602-1605 predikant te Westeremden 1605-1632 predikant te Greetsiel 1632-1646 predikant te Eilsum 19: 1646 maart 22: Duinkerken I 360

1: 03448 2: Groningen
3: Rhotius
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 07/05/1640 10: Iur 12: AAG 41

1: 03464 2: Groningen
3: Rhowold
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 10/09/1640 10: Phil 11: 18 12: AAG 42

1: 03410 2: Groningen
3: Rhowolt
4: Alardus 8: Frisius orient 9: 03/06/1638 12: AAG 38

1: 00840 2: Franeker
3: Richard (Rijckert)
4: Christianus, Nicolai 8: Frisius 9: 09/05/1637 10: Math cand 12: AAF no 3341 18: 1637 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM f 112v

1: 01364 2: Franeker
3: Richard (Rijckart)
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 30/11/1649 12: AAF no 4912 14: Christianus Richard? 15: landmeter

1: 06330 2: Köln
3: Richardi (Rijtzkonis)
4: Leo 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 30/09/1504 10: Art 12: AAK II 56748

1: 08452 2: Löwen
3: Richardi
4: Petrus 6: pauper 7: Groningen 9: 31/07/1502 12: MULO III 239188

1: 07460 2: Rostock
3: Richterus
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/05/1615 12: MUR III 17

1: 02339 2: Heidelberg
3: Ricleui
4: Lubbertus 8: Frisius 9: 25/04/1599 12: MUH II 197,58

1: 02255 2: Heidelberg
3: Riconis
4: Henricus 8: Frisius 9: 29/05/1566 12: MUH II, 40,39

1: 06058 2: Köln
3: Ridderinck (Ridderynck)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 08/10/1461 10: Art 12: AAK I 67390 20: 1462 9/12 det 21: Johannes Ridder was in 1503 voogd over Hisse, kind van Albert Thonis en Bawe, die hertrouwd was met Emco Jaarla, verkoopt in 1506 een rente 22: RAG AKG regest 917; GAG PK regest 552

1: 06231 2: Köln
3: Ridderinck (Ridderinc)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 09/06/1459 12: AAK I 63770

1: 08864 2: Löwen
3: Riddersma (Riddersmar)
4: Gellius 8: Frisius 9: 25/05/1549 12: MULO IV 38759 14: Hidde Riddersma 16: Wyts van Beyma 17: Hector, ontvanger van Kollumerland, 1586 substituutgrietman 18: ontvanger der beneficiale goederen van Kollumerland 19: 1588 21: in 1569 gebannen, keert reeds in 1571 in zijn woonplaats Kollum terug 22: Vrije Fries 17 1890 53; NNBW V 598; Andreae, Kollumerland 82

1: 00214 2: Franeker
3: Riddersma
4: Hector 7: Leeuwarden 9: 10/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1265

1: 09683 2: Erfurt
3: Riem (Ryem)
4: Georgius 7: Groningen 9: 00/00/1463 12: MUER I 29937

1: 09653 2: Erfurt
3: Riem (Ryem)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1452 12: MUER I 2349

1: 09658 2: Erfurt
3: Riem (Groningen de)
4: Melchior 9: 00/00/1454 12: MUER I 24645 20: ook in 1452

1: 09654 2: Erfurt
3: Riem (Ryem)
4: Melchior 7: Groningen 9: 00/00/1452 12: MUER I 23410

1: 00991 2: Franeker
3: Riemersma
4: Abelus 7: Leeuwarden 9: 21/05/1641 10: Ling 12: AAF no 3813 16: Hylck Gerbens Riemersma van Witmarsum (1669) 18: 1645 notaris te Franeker 22: Naamlijst notarissen

1: 00724 2: Franeker
3: Riemersma (Riemers)
4: Atho 8: Omlandus 9: 27/07/1631 10: Iur 12: AAF no 2767

1: 03165 2: Groningen
3: Riemersma (Riemers)
4: Atho (Alho) 8: Omlandus 9: 14/08/1630 10: Phil 12: AAG 24 16: Elske Spanjaert uit Leeuwarden (1655) 18: 1638, 1642-1643, 1651-1652 redger 1647-1677 secretaris der Ommelanden 22: GAL Klapper DTB; RAG klapper resol GS; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; RAG HJK 2,3

1: 04678 2: Leiden
3: Riemersma (Rhiemers)
4: Atho 8: Omlandus 9: 28/04/1633 10: Iur 11: 20 12: AAL 252

1: 00457 2: Franeker
3: Riemersma
4: Gerbrandus 7: Harlingen 9: 07/01/1623 10: Iur 12: AAF no 1995

1: 00694 2: Franeker
3: Riemersma
4: Suffridus 8: Achtkarspelen 9: 08/08/1630 10: Iur cand 12: AAF no 2668 18: 1630 advocaat Hof secretaris van Achtkarspelen 20: 1630 24/8 Dr iur; doctissimus dominus, secr territorii Achtcarspelem, 24 eiusdem cum domino Ausonio a Solckama iur dr publice creatus 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 00207 2: Franeker
3: Riemersma (Reemerstma)
4: Suffridus (Sofridus) 7: Kollum 9: 04/02/1611 10: Iur 12: AAF no 1255 16: Aeltie Sibema, wed Georgius Itsma Cunera van Sjaerda (1626) 18: 1615 procureur postulant in Kollumerland; 1616 notaris te Kollum 1619-1636 secretaris van Achtkarspelen 19: 1636 22: Andreae, Kollumerland II 139, III 1516; RAF Hof van Fr MMM f 36, FG 962; Sannes Naamlijst 221

1: 00121 2: Franeker
3: Riemersma
4: Tjallingius 7: Leeuwarden 9: 14/03/1607 10: Iur 12: AAF no 965 18: 1612 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7

1: 09941 2: Orleans
3: Riemersma (Rumoswal)
4: Tjallingius (Salingius) 8: Frisius 9: 00/02/1542 12: RIORL II 3811120 20: 1542 1/6 lic iur

1: 10856 2: Löwen
3: Riemersma (Remmersmale)
4: Tjallingius 9: 05/11/1534 12: MULO IV 11538 14: Abbe Riemersma 16: Neel Rithamer 18: 1556 advocaat te Leeuwarden 19: 1565 (omstreeks) 21: Mr; broer van Wibrandus; had als beneficium het vicariaat van St Jan te Berlikum tot 1540, resigneert; functie in Soete Naeme Jesus gilde te Leeuwarden 1555-1556 22: De Ridder, Procurateurs 381-382; Zwart, Cleuting 76; Placaatboek II 780, 787

1: 09139 2: Löwen
3: Riemersma (Remmersma)
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 19/05/1542 11: 1519 ca 12: MULO IV 24558 14: Abbe Riemersma 21: broer van Tjalling; was in 1539 vicaris te Wons, maar nog geen priester, in 1540 afgezet; Wybe Abbes Remmersma was in 1539 niet residerend vicaris te Warns, waarover geklaagd werd 22: RAF FG 962; Placaatboek II 731-732, 753, 780

1: 11307 2: Helmstadt
3: Riemschneider
4: Anthonius 7: Groningen 9: 01/12/1644 12: AAHt 240113

1: 04060 2: Helmstadt
3: Riemschneider
4: Henricus, Julius 7: Groeningen 9: 11/10/1612 12: AAHt 2276 20: a baronibus a Wartbergk et subditis in Wartbergk vocatus (als predikant)

1: 09616 2: Erfurt
3: Riemsnider (Rimersnider)
4: Conradus 9: 00/00/1422 12: MUER I 1234

1: 09391 2: Löwen
3: Rieuwerts (Refridi)
4: Petrus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 16/04/1529 12: MULO IV 2020 18: notaris 1527-1537 schrijver van Dantumadeel; 1540 gecommitteerde ter rekening 1537-1571 secretaris en 1539 advocaat Staten van Friesland; fungeerde tevens als advocaat voor het Hof voor minvermogenden 21: Mr, in 1540 Dr; beschermeling van Syds Tjaerda, wiens secretaris hij in 1526 was 22: Placaatboek II, 788, III 83; Vries, Skriuwtaalwiksel 4; Theissen, Gezag 378

1: 00416 2: Franeker
3: Rijnsburg (Rhenoburgius)
4: Gerardus, Theodori 7: Harlingen 9: 27/05/1621 10: Iur 12: AAF no 1875 21: = Gerardus Dircks Keth x N. Clasen, 1627-1655 (gest) herh burgemeester of gezworene van Harlingen, zoon: Theodorus; burgemeester van Harlingen? 22: RAF, Van Ruyven Stadsbestuur Harlingen

1: 04504 2: Leiden
3: Rijnsburg (Rhynenburg)
4: Wilhelmus (Gulielmus) 8: Frisius 9: 02/11/1623 10: Iur 11: 20 12: AAL 173

1: 00415 2: Franeker
3: Rijnsburg (Rhenoburgius)
4: Wilhelmus (Gulielmus), Th. 7: Harlingen 9: 27/05/1621 10: Iur 12: AAF no 1874

1: 03542 2: Groningen
3: Rijphuis
4: Hero, Regneri 7: Beerta 8: Oldambt 9: 27/10/1642 10: Phil 12: AAG 46 18: 1652 predikant te Velge 1654 predikant te St Georgiwold 21: stud 1644 te Bremen 22: Ned Leeuw 1926 78; Reershemius, 684, 694

1: 01352 2: Franeker
3: Rijsen
4: Simon 9: 12/09/1649 12: AAF no 4884 21: = Simon Jans Rodenrijs, testeert 1663 te Workum? 22: Gen Jierboekje 1956 65

1: 04506 2: Leiden
3: Rijswijk (Ryswyck)
4: Johannes 7: Workum 9: 16/11/1623 10: Med 11: 21 12: AAL 173 21: Hendrik Rijswijk koopt in 1601 te Keulen in opdracht van de Staten de bibliotheeek van Suffridus Petrus 22: RAF Statenarch G 4 (3010-1601)

1: 07967 2: Rostock
3: Rikenna
4: Bonno 8: Frisius [orient] 9: 00/09/1575 12: MUR II 186

1: 06661 2: Marburg/Lahn
3: Rikenna
4: Bonno 8: Frisius orient 9: 00/00/1574 12: CSM III 13 19: 1577

1: 03875 2: Helmstadt
3: Rikenna (Rikens)
4: Bonno 7: Norden 8: Frisius 9: 17/08/1575 12: AAHt 689

1: 08905 2: Löwen
3: Rikenna (Rikeumia)
4: Hayo 8: Frisius [orient] 9: 00/08/1551 12: MULO IV 434219 16: Etta d.v. Reinerus Hisken a Marck 18: burgemeester van Norden 19: 1606 22: Schilling, Kirchenratsprotokolle I 311; Jahrbuch Emden 1897 103

1: 00618 2: Franeker
3: Rikenna (Rijcken)
4: Hayo 7: Norden (Nordanus) 9: 21/04/1628 10: Iur 12: AAF no 2450

1: 04706 2: Leiden
3: Rikenna
4: Hayo 8: Frisius orient 9: 09/08/1634 10: Iur 11: 22 12: AAL 265

1: 08186 2: Löwen
3: Rikoert
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/10/1476 10: Art 12: MULO II 35353 21: = Petrus Auckema genaamd Pinkert?

1: 03374 2: Groningen
3: Rinckius
4: Johannes 7: Emden 9: 27/04/1637 11: 18 12: AAG 35

1: 03610 2: Groningen
3: Ringelius
4: Johannes 7: Wirdum 8: Omlandus 9: 19/10/1644 10: Phil 12: AAG 50 16: Geesjen Byencorfs uit Groningen (1650) 18: 1648-1660p redger; 1650 ca redger te Slochteren voor Osebrandus Rengers; 1665 redger te Eenrum 1653-1667/68 voogd Aduarder gasthuis 1668-1673 tweede secretaris der Ommelanden; 1673-1683 secretaris Hoofdmannenkamer 21: bezit groot burgerrecht, heeft in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 56; RF 1668.25; GAG Aduarder Gasthuis; RAG klapper DTB; Formsma, Justitiekamer 21; J. Frima, Het strafproces in de Ommelanden (Amersfoort, 1920) 189; RAG HJK 3

1: 06622 2: Marburg/Lahn
3: Rinia (Rhinga)
4: Dionysius 8: Frisius occid 9: 04/10/1569 12: CSM II 89 21: = Doco Rinia

1: 11942 2: Köln
3: Rinia (Ringe)
4: Duco (Daco) 9: 23/05/1562 10: Phil 12: AAK IV 2078 13: Tiedt Jelgersdr van Feytsma 14: Hayo Duconis Rinia 16: Antje van Aldertsma uit Franeker Hayo Johannes Petrus 18: 1593 kapitein 22: Stamboek I 300

1: 00055 2: Franeker
3: Rinia (Rynia)
4: Emco, Ottonis 8: Sylvius 9: 27/10/1604 10: Iur 12: AAF no 847

1: 06822 2: Marburg/Lahn
3: Rinia (Ringkia)
4: Hayo 8: Frisius orient 9: 11/12/1600 12: CSM III 134

1: 01729 2: Franeker
3: Rinia (Rijnia)
4: Hayo 6: Nobilis Frisius 9: 08/05/1598 10: Iur 12: AAF no 499 13: Anna van Aldertsma uit Franeker 14: Doco van Rinia 16: Maycke Fransd Huyghis Joukje Sickesd Dyxtra 17: Maycke x Fredericus Reynolts van Inthiema Sixtus 18: 1608 advocaat Hof assessor grietenij Kollumerland 1627-1639 grietman van Kollumerland 19: 1639 21: Dr Iur 22: Stamboek I 302; Sminia, Naamlijst 9899

1: 01012 2: Franeker
3: Rinia (Runia a)
4: Richaeus 7: Franeker 8: Frisius 9: 01/03/1642 10: Iur 12: AAF no 3903

1: 04880 2: Leiden
3: Rinia (Ringia a)
4: Richaeus 8: Frisius 9: 00/06/1646 10: Iur 11: 1626 12: AAL 370 13: Jouck Sickesdr Dyxtra 14: Hayo Duconis Rinia 16: ongehuwd 22: H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe, Rinia, Rynja (Tilburg, 1982) 49

1: 01119 2: Franeker
3: Rinia a
4: Sixtus 6: Nobilis Frisius 9: 10/01/1645 10: Hist 11: 1621 12: AAF no 4292 13: Jouck Sickes van Dyxtra 14: Hayo van Rinia 15: advocaat : 1627 grietman van Kollumerland 16: Eelck Sjoertsd van Aylva 17: kinderloos 18: 1646 kapitein dijkgraaf van Hemelumer Oldephert 19: 1667 mei 22: Stamboek I 302, II 203; RAF Statenarch G 4 (99 1646)

1: 01752 2: Franeker
3: Rinia (Ringhia a)
4: Taco 9: 07/06/1599 10: Lit, Iur 12: AAF no 549 13: Anthje van Aldertsma 14: Doco van Rinia 18: 1608 advocaat Hof 21: Dr; genoemd in sententie Hof van Friesland van 26 febr 1622 22: Stamboek I 302; RAF Hof van Fr MMM f 6v

1: 01048 2: Franeker
3: Rinzema (Rinsma)
4: Nannius, Johannis 8: Frisius 9: 23/02/1643 10: Math cand 12: AAF no 4028 16: Agnieta Jans 18: 1643 landmeter, woont dan in Tzummarum 1643 notaris; 1648 schoolmeester te Rinsumageest 1651 procureur postulant, 1656 procureur fiscaal van Dantumadeel 21: = Nannius Johannis Swart, 1655, 1662 notaris publicus te Rinsumageest 22: RAF Hof van Friesland MMM f 50, 113v, Naamlijst notarissen; It Beaken 1974 128; Sannes, Schoolmeesters Dantumadeel

1: 05322 2: Köln
3: Rinzema (Ryntzema)
4: Reinerus (Ren) 7: Dokkum 9: 00/06/1514 10: Iur 12: AAK II 728122

1: 12297 2: Franeker
3: Ripama
4: Risco 7: Dokkum 8: Frisius 9: 31/05/1655 10: Iur 12: AAF 5551

1: 12322 2: Groningen
3: Ripama
4: Risco 7: Groningen 9: 08/05/1651 10: Phil 12: AAG 66

1: 12321 2: Groningen
3: Ripama
4: Risco 7: Groningen 9: 22/01/1649 10: Phil 12: AAG 59 14: Leo Ripama 15: redger : landdagslid voor Feerwerd 16: Anna Sirps Elema 22: Elama, Genealogie Elema 42

1: 02180 2: Utrecht
3: Ripama
4: Risco 7: Groningen 9: 00/00/1649 12: ASU 22

1: 03790 2: Groningen
3: Ripama
4: Risco 7: Dokkum 9: 31/05/1655 10: Iur 11: 1630 12: AAF 5551 13: Geertruid Ottodr van Cleve 14: Rinse Ripama 15: 1630 ruiter 16: Trijntje Jans van Engwierum, d.v. dijkgraaf Jan Willems (1654) 17: Hidtie x Haringius Postma, ds te Paesens Rinso, predikant te Oostrum Jan x Sibbeltje Michiels van Aalsum 18: bijzitter van het Nedergerecht van Oostdongeradeel 1657 advocaat Hof 19: 1661 feb 21: Dr; woont te Oostrum, testeert in 1654 22: Gen Jierboekje 1991 4950; RAF Hof van Fr MMM f 12, Grafschriften Oostdongeradeel

1: 06532 2: Köln
3: Ripensis
4: Pibo 8: Frisius 9: 13/07/1559 10: Art 12: AAK IV 4104

1: 09341 2: Löwen
3: Ripensis
4: Rudolphus 9: 00/07/1551 12: MULO IV 40956

1: 09082 2: Löwen
3: Ripensis
4: Siderius 8: Frisius 9: 00/08/1553 12: MULO IV 474159

1: 09342 2: Löwen
3: Ripensis
4: Wibrandus 9: 00/07/1551 12: MULO IV 40957

1: 11396 2: Orleans
3: Ripperda
4: Adrianus 8: Omlandus 9: 12/12/1565 10: Iur 12: Bijdragen...Groningen IX 38 13: Clara van Ewsum 14: Focco Ripperda 16: N. Kater 17: Focco Lajant 18: 1578, 1580 gedeputeerde voor de Ommelanden 19: 1583 ca te Deventer 20: tekent AA van Eiso Jarges 21: heeft bijkans alle academieen in Duitsland, Frankrijk en Italie bezocht, volgens een beschrijving van het geslacht Ripperda; neemt, hoewel katholiek, deel aan de oorlog tegen Spanje aan Staatse zijde; neemt deel aan beleg van Steenwijk; in 1580 verbannen 22: Gron Volksalmanak 1839 34, 1936, 6568

1:*12149 2: Geneve
3: Ripperda
4: Wigboldus 9: 00/00/1560 10: Theol, Ling 12: Hartgerink Koomans, Ewsum 259 20: Wilde eigenlijk iur civ studeren

1: 03519 2: Groningen
3: Ripperda
4: Edzardus 7: Farmsum 8: Omlandus 9: 15/02/1642 11: 14 12: AAG 45 21: Edzardus Ripperda van Farmsum Omlandus bezocht in 1642 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 52)

1: 02141 2: Utrecht
3: Ripperda
4: Edzardus 7: Groningen 9: 00/00/1645 12: ASU 11

1: 03063 2: Groningen
3: Ripperda
4: Georgius 9: 18/07/1627 10: Phil 12: AAG 18 14: Maurits van Ripperda 16: Anna Catherina van Dekema 18: 1626 ritmeester hofmeester van graaf Ernst Casimir van Nassau 19: 1633 a 22: Stamboek I 89, II 57; Friesche Volksalmanak 1895 85; Ten Raa, de Bas, Leger IV 200; RAG Statenarchief 739

1: 12355 2: Köln
3: Ripperda (Ripperdae)
4: Hayo 8: Mon d 9: 16/08/1521 10: Art 12: AAK II 83814 20: 1525 bac leg 21: hoofdeling te Farmsum, Dornum en Petkum, broer van Unico, proost van Emden 22: Jahrbuch Emden 1960 33

1: 07871 2: Rostock
3: Ripperda (Ripperdau)
4: Henricus 8: Frisius 9: 17/05/1548 12: MUR II 114 21: = Hermannus, broer van Adrianus Ripperda? 22: RF 1584.79

1: 08922 2: Löwen
3: Ripperda
4: Henricus 8: Frisius 9: 30/01/1550 12: MULO IV 40285

1: 12343 2: Geneve
3: Ripperda
4: Hermannus 8: Omlandus (Voranus) 9: 01/08/1581 10: Iur 12: De Vries, Genäve I 54 20: broer van

1: 11150 2: Franeker
3: Ripperda a
4: Hero, Mauritius 9: 30/12/1609 12: AAF 1171

1: 02476 2: Heidelberg
3: Ripperda
4: Hero, Mauritius 6: Nobilis 8: Frisius groningensis 9: 28/02/1611 12: MUH II 252,24 14: Joachimus Ripperda 16: Anna Margaretha d.v. Edzardus Rengers 17: Joachimus 18: 1618-1622, 1629-1630, 1632 redger 1623 lid admiraliteit Dokkum 1624-1625 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1633 21: 1630 koopt heerlijkheid Delfzijl, Holwierde, Marsum, Uitwierde, Solwerd van de Gelderse tak van de Ripperda's 22: De Wal 111; Feith, Register III 346, 392, 396; Formsma, Borgen 110-111; RF 1621.45; GAG Regeringsboek; RAG HJK 2

1: 01070 2: Franeker
3: Ripperda de Farmsum
4: Idzardus 6: Nobilis Omlandus 9: 22/07/1643 10: Polit, Hum lit 12: AAF no 4091

1: 02475 2: Heidelberg
3: Ripperda
4: Jacobus 6: Nobilis 8: Frisius groningensis 9: 28/02/1611 12: MUH II 252,23

1: 00160 2: Franeker
3: Ripperda
4: Jacobus 6: nobilis 7: Farmsum 8: Frisius orient 9: 30/12/1609 12: AAF no 1170 13: Ocka von Kloster 14: Joachim van Ripperda 15: heer tot Farmsum en Dam 16: Anna Catherina van Munster (1617) 17: Joachimus Heynrich 18: 1630 redger 21: 1616 vaardigt plakkaat tot herstel van het paalwerk bij Oterdum uit 22: Ned Leeuw 1941 231; Feith, Register III, 316, IV 41, 83; RAG klapper resol GS

1: 03518 2: Groningen
3: Ripperda
4: Joachimus 7: Farmsum 8: Omlandus 9: 15/02/1642 11: 16 12: AAG 45

1: 04981 2: Basel
3: Ripperda
4: Joachimus 7: Farmsum 8: Frisius occid 9: 00/04/1585 12: MUB II 33073 14: Jacobus Ripperda 17: Hero Mauritius 20: tekent op 1 okt 1586 te Heidelberg het AA van Meinardus Idsarda 22: Formsma, Borgen 110

1: 01069 2: Franeker
3: Ripperda de Farmsum
4: Joachimus 6: Nobilis Omlandus 9: 22/07/1643 10: Polit, Hum lit 11: 1625 te Den Haag 12: AAF no 4090 13: Anna Margaretha Rengers 14: Hero Mauritius Ripperda 16: Anna Helena van IJselmuiden (1649) 17: Hero Mauritius x Elisabeth Clant 18: 1648-1649 redger, 1654-1656 redger te Delfzijl; 1659 schepper te Woltersum 1650-1654 lid gedeputeerde staten; 1656 lid Raad van State; 1657-1658 lid Staten Generaal; 1661 gezant naar Engeland 1650-1661 landdagslid voor Farmsum 19: 1661 21: heer van Farmsum; Joachimus Ripperda de Farmsum bezocht in 1642 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 52); bij zijn dood werd door Ds Severinus een lijkpredikatie gehouden op wens van de katholieke echtgenote van Ripperda 22: NNBW VI 1187; Gron Volksalmanak 1982-1983 42; Formsma, Borgen 111; GAG Regeringsboek; RAG klapper DTB; RAG HJK 3; Pathuis 82; Bijdragen ... Groningen VI 160

1: 11395 2: Orleans
3: Ripperda
4: Onno 6: Nobilis 8: Groningen Frisius 9: 08/10/1565 11: 1534 12: RIDDORL II 491; Bijdragen...Groningen IX 38 13: Clara van Ewsum 14: Focco Ripperda 18: soldaat, sneuvelt in Frankrijk 19: 1569 20: tekende AA van Eiso Jarges 21: beeldenstormer; in 1568 uitgeweken; woont enige tijd bij de heer van Waefrimon in Henegouwen om zijn opvoeding te voltooien 22: Bijdragen...Groningen IX 38; Feith, Ommelander borgen 150; HartgerinkKoomans, Ewsum 125

1: 12148 2: Geneve
3: Ripperda
4: Onno 9: 00/00/1560 10: Theol, Ling 12: HargerinkKoomans Ewsum 259 20: wilde eigenlijk iur civ studeren, hetgeen in Geneve niet mogelijk was

1: 10575 2: Bourges
3: Ripperda
4: Wigboldus 7: Peize 9: 00/00/1626 12: DOTZ 185

1: 09830 2: Orleans
3: Ripperda
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 00/00/1585 12: KUOR 197

1: 10540 2: Orleans
3: Ripperda
4: Wigboldus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 08/10/1565 12: RIDDORL II 491, 509; KUOR 197 13: Clara van Ewsum 14: Focco Ripperda 18: hopman 19: 1573 20: in 1566 procurator van de natio tekent AA van Eiso Jarges 21: verdediger van Haarlem 1572-1573 22: Bijdragen...Groningen IX 38

1: 10599 2: Orleans
3: Ripperda
4: Wigboldus 7: Peize 9: 00/00/1626 12: DOTZ 185 13: Ida Lewe 14: Luurt Ripperda 16: Ava Isabella van Herema (1636) 17: Maria x Johan van Diest Frans, ritmeester; Luurt; Ludolphus, kapitein, zijlrechter Maria x Frans van Cranevelt Ida Isabella x Albert van Buytendijk 18: 1667 zijlrechter 19: 1672 april a 21: tekent in dec 1627 het AA van Theodorus Eyssonius 22: Stamboek I 196, II 131; Bijdragen...Groningen VIII 93; Winsums verleden 9497

1: 11852 2: Paris
4: Rippertus 7: Midwolde 9: // 12: Gron Volksalmanak 1910 180 18: 1371-1400 abt van klooster Aduard 19: 1400 aug 21: zegelt in 1395 een verdrag tussen de stad Groningen en Vredewold; sluit in 1382 overeenkomst over het Aduarderzijl 22: AAU 47 255-257

1: 11774 2: Köln
3: Riquinus (Riquin)
4: Johannes 5: clericus 8: Mon d 9: 00/11/1472 10: Art 12: AAK I 84626

1: 06167 2: Köln
3: Riquinus (Ryquyns)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 24/03/1468 10: Art 12: AAK I 76659 18: 1479 pastoor te Adorp 20: 13 okt 1468 stud decr 22: AKG regest 652

1: 09230 2: Löwen
3: Risinc
4: Reinerus (Renerus) 9: 02/05/1554 12: MULO IV 49155

1: 09229 2: Löwen
3: Risinc
4: Wilhelmus (Guilelmus) 9: 02/05/1554 12: MULO IV 49154

1: 09467 2: Löwen
3: Rispen (Rissen)
4: Nicolaus 6: dives 8: Frisius 9: 20/02/1629 11: minor 12: MULO V 207247

1: 09441 2: Löwen
3: Rispens (Rilpens)
4: Andreas 8: Frisius 9: 16/06/1644 11: minor 12: MULO V 43330

1: 01262 2: Franeker
3: Rispens
4: Andreas 8: Frisius 9: 16/11/1647 10: Iur, Art mag 11: 1625 nov 12: AAF no 4654 13: Tiethje Josiasd van Aerssen 14: Dominicus van Rispens 15: jurist, mag art 16: Ludvina Hayesd Foppens a Gayckema (1652) 17: Titia x Arent Arents van Bolten 18: 1651 advocaat Hof 19: 1662 dec 21: Dr iur, mag art 22: Stamboek I 305, II 205; RAF Hof van Fr MMM f 11v, Copieën elders 6219

1: 12183 2: Köln
3: Rispens
4: Edzardus 9: 00/00/1601 12: Stamboek I 304 13: Goyck Johannesdr Hoptilla 14: Johannes Rispens 15: kerkvoogd en ontvanger te Oosterend 19: 1601 te Keulen 22: Stamboek II 204

1: 01388 2: Franeker
3: Rispens
4: Gerlacus 7: Leeuwarden 9: 12/05/1586 10: Iur 12: AAF no 19 17: Johannes x Trynke Jelles Bonnema? 18: 1594 advocaat Hof 1599 advocaat fiscaal admiraliteit 21: Dr iur 22: RAF Hof van Fr MMM f 4v; GAG RA IIIa 6

1: 02078 2: Franeker
3: Rispens (Nicolai)
4: Johannes 7: Oosterend (Euroteles) 9: 30/08/1609 12: AAF no 1146 13: Rijck Hendricksd Usquert 14: Nicolaus Rispens 16: Barbara Ulckesd Laquart 17: kinderloos 18: kerkvoogd te Oosterend 1622 katholiek armvoogd te Bolsward 19: 1661 20: sch. Franekerensi 22: Stamboek I 304, II 201; It Beaken 17 (1955) 128

1: 01389 2: Franeker
3: Rispens
4: Schelto 7: Leeuwarden 9: 13/05/1586 10: Iur 12: AAF no 20 18: 1594 notaris en procureur postulant gerecht Menaldumadeel; 1596 advocaat Hof 1637 presiderend burgemeester van IJlst 1634 landdagslid 21: Mr; Jodocus Brantzum wil in 1594 het ambt van grietenijsecretaris aan hem assigneren 22: RAF Hof van Fr MMM f 4v; Placaatboek V 364; Sannes, Naamlijst 239

1: 12212 2: Leiden
3: Rispens
4: Schelto 9: 11/08/1594 10: Iur 12: Molhuysen, Bronnen I 467 20: Lic iur

1: 10906 2: Orleans
3: Rispens a
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 04/09/1619 10: Iur 12: EEA 140

1: 02112 2: Angers
3: Rispens a
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 02/02/1620 10: Equit 12: EEA no 140 14: Schelto Rispens 16: Commercke van Velsen, d.v. burgemeester van Leeuwarden (1621) 18: kerkmeester van IJlst 1638-1639 landdagslid voor Wymbritseradeel; 1655 landdagslid; 1635 lid gedep staten (W) 1635 commissielid voor het maken van een reglement op raadsbestellling te Harlingen 21: Sjoerd van Rispens uit Leeuwarden werd in 1632 burger van Sneek 22: Frijhoff, Etudiants 140; Placaatboek V 372-373, 583; GA Sneek 73 Burgerboek; RAF Statenarchief, Mindergetal 1357-1358; Sickenga, Hof 17; Engels, Naamlijst GS

1: 10064 2: Rom col ger
3: Ritzardi
4: Lucas 8: Frisius 9: 10/12/1556 10: Theol 12: Col ger 291 20: verliet het Collegium op slinkse wijze 22: Jacobs, Noordnederlandse studenten 86

1: 07945 2: Rostock
3: Ritzardi
4: Lucas 8: Frisius orient 9: 18/07/1564 12: MUR II 153 18: 1566 predikant te Uphusen 1573-1598 predikant te Grimersum 22: Jahrbuch Emden 1897 111

1: 09371 2: Löwen
3: Ritzius (Ritsius)
4: Johannes 7: Sloten 9: 21/11/1565 12: MULO IV 70382 21: vlm Johannes Ritskens, 1583 advocaat te Groningen; 1592 redger te Appingedam, 1599 redger te Loppersum, Wirdum, Ten Boer en Garmerwolde; 1605, 1610, 1614 redger 22: RAG HJK 49, 513, 1721; RAG HJK 2

1: 04412 2: Leiden
3: Ritzius (Ritsius)
4: Johannes 7: Emden 9: 05/07/1618 10: Med 11: 20 12: AAL 136 13: Ritzius Lucas 14: predikant Geeske Potgieter (1630) 18: 1628-1633 stadsarts te Emden 1632 lid stadsbestuur van Emden 19: 1633 22: J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 8182

1: 04433 2: Leiden
3: Ritzius (Ritsius)
4: Lucas 9: 30/05/1620 12: AAL 147 21: oostfries, werd ds te Klein Borssum (OF) 22: Reershemius 643

1: 02570 2: Groningen
3: Ritzius
4: Lucas 7: Emden 9: 27/05/1618 10: Phil 12: AAG 6

1: 02227 2: Heidelberg
3: Ritzius
4: Samuel 7: Emden 8: Frisius 9: 13/04/1618 11: 1596 te Jarsum (Oostfr) 12: MUH II 28849 13: Frouke Steen 14: Lucas Ritzius 15: predikant o.a. te Emden 16: Tybeke Vermeurs 17: Anna x ds Johannes Penon te Emden 18: 1621-1638 predikant te Warffum 1638-1665 predikant te Emden 19: 1665 juli 20: stud 1618 te Bazel; 1618 9/11 Dr te Geneve (LdR 2385) 22: Duinkerken 161; Duinkerken I 365

1: 05043 2: Basel
3: Ritzius (Retzius)
4: Samuel 7: Emden 8: Frisius 9: 00/01/1616 12: MUB III 20968

1: 11069 2: Helmstadt
3: Riverius
4: Eilhardus 8: Frisius orient 9: 05/16/1612 12: AAHt 1863

1: 09791 2: Erfurt
3: Robbema (Rubema)
4: Theophilus, Gerbrandi 8: Frisius occid 9: 00/00/1588 12: MUER II 4671 21: Mr Theophilus Robbema was in 1582 rector van de school te Sneek; werd in 1605 genoemd; hij kreeg 6 pond, omdat hij eertijds in dienst van de ex abt van Klaarkamp, Gerardus Jacobi was geweest 22: Wadman, Schola Alvini 18; AAU 54 (1930) 361

1:*02576 2: Groningen
3: Roberti
4: Robertus 7: Groningen 9: 05/11/1618 10: Phil 12: AAG 7 18: 1645-1652 syndicus 1627 advocaat (Dr Roebers); 1632-1634, 1636-1637, 1642-1643 advocaat fiscaal 19: 1652 sept 21: gecommitteerde voor Groningen in 1645 bij overbrengen van admiraliteit van Dokkum naar Harlingen 22: Placaatboek V 494; RF 1652.87; GAG RA IIIa 27; GAG Regeringsboek

1: 04188 2: Leiden
3: Robbema (Rubema)
4: Theophilus 8: Frisius 9: 16/12/1587 10: Ling 12: AAL 24

1: 06426 2: Köln
3: Roberti (Ropperti)
4: Adrianus 7: Workum 9: 11/01/1491 10: Art 12: AAK II 3031 20: 1491 1/12 det, 1493 14/3 lic

1: 08063 2: Löwen
3: Roberti
4: Johannes 7: Bolsward 8: Trai d 9: 04/07/1483 12: MULO II 47260 21: Mr (1485), deken van de artesfac 22: MULO II 47260

1: 02909 2: Groningen
3: Roberti (Roeberts)
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/03/1622 10: Phil 12: AAG 11 16: Catharina Hayckens Catalientie Vertier, wed Johannes Barnda (1649) 18: 1629 advocaat te Groningen; 1635 gildrechtsheer 1630-1632 redger; 1636-1651 secretaris van Groningen 1651 lid gedep staten 19: 1651 april 22: Bijdragen...Groningen VIII 85; Gron Volksalmanak 1956 12; GAG RA IIIa 28; GAG Regeringsboek; GAG Klapper DTB; RAG HJK 2

1: 04498 2: Leiden
3: Roberti (Rovers)
4: Robertus 7: Groningen 9: 05/10/1623 10: Iur 11: 22 12: AAL 172

1: 04534 2: Leiden
3: Roberti
4: Robertus 7: Groningen 9: 16/07/1625 10: Iur 11: 23 12: AAL 186 20: 1626 16/6 Dr iur (Molhuysen, Bronnen II 127)

1: 04434 2: Leiden
3: Robinsma (Robynzma)
4: Pompeius (Poppius) 8: Frisius 9: 24/09/1620 10: Iur 11: 24 12: AAL 149

1: 00263 2: Franeker
3: Robinsma (Abeli)
4: Poppius 7: Bolsward 9: 07/05/1615 10: Iur 12: AAF no 1539 13: Botcke Lolledr 14: Abbe Poppes uit Bolsward 19: 1639 mei ca 21: in 1639 werd een inventaris van zijn goederen opgemaakt 22: vr med DJ vd Meer; RAF Nedergerecht Bolsward Q 6 27

1: 04539 2: Leiden
3: Robinsma
4: Tetardus 8: Frisius 9: 06/09/1625 10: Iur 11: 1611 12: AAL 187 16: Dieuwke Augustini, wed Dr Johannes Vos (1631) 18: 1629 advocaat Hof 19: 1637 a 20: 1626 8/9 Dr iur (Molhuysen, Bronnen II 127) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8, HHH 1 f 60

1: 00450 2: Franeker
3: Robinsma (Robijnsma)
4: Tetardus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 11/10/1622 10: Iur 12: AAF no 1979

1: 10995 2: Helmstadt
3: Rochollius (Rocholdius)
4: Georgius 8: Frisius orient 9: 06/07/1619 12: AAHt 274168

1: 06903 2: Marburg/Lahn
3: Rochollius
4: Georgius 8: Frisius 9: 06/09/1619 12: CSM IV 125

1: 02565 2: Groningen
3: Rochollius
4: Georgius 7: Oldersum 8: Frisius 9: 09/04/1618 10: Phil, Theol 12: AAG 6

1: 03806 2: Groningen
3: Rochollius
4: Martinus 7: Oldersum 9: 19/06/1649 10: Theol 12: AAG 59

1: 07180 2: Rostock
3: Rode
4: Fredericus 7: Norden 9: 23/05/1474 12: MUR I 187

1: 07736 2: Rostock
3: Rode (Rhode)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 13/05/1522 12: MUR II 82

1: 02288 2: Heidelberg
3: Roderwolt a
4: Johannes, Bartoldus 8: Frisius 9: 23/12/1569 12: MUH II 54,1

1: 04982 2: Basel
3: Rodinus
4: Theodorus 7: Appingedam (a Damm) 8: Frisius occid 9: 00/04/1585 12: MUB II 33074

1: 09152 2: Löwen
3: Rodius (Rodii)
4: Anthonius, Johannis 7: Groningen 9: 13/04/1540 12: MULO IV 20725 14: Johannes Rodius ? 15: rector te Sneek

1: 10652 2: Herborn
3: Rodius (Rhodius)
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1596 12: HERB 53

1: 07854 2: Rostock
3: Rodius (Lucae, Luce)
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/05/1528 12: MUR II 90 17: Antonius ? 18: 1544-1546 rector van de school te Sneek 21: afkomstig uit Roden 22: Wadman, Schola Alvini 15

1: 02983 2: Groningen
3: Rodius (Rhodius)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 21/06/1624 10: Phil 12: AAG 14

1: 09074 2: Löwen
3: Rodius
4: Sebastianus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/11/1551 12: MULO IV 44846

1: 02914 2: Groningen
3: Rodius (Rhodius jr)
4: Wesselus 9: 02/05/1622 10: Phil 12: AAG 11 13: Rebecca Radijs 14: Wesselius Rhodius 15: predikant te UlrumNiekerk 16: Cunegunda Joachimi wed ds Marsmannus van Adorp (1649) 18: 1628 predikant te UlrumNiekerk 1651 predikant te NiekerkVliedorp 19: 1653 maart 22: Duinkerken I 274, 360; De Marne 1974-1975 100

1: 02781 2: Wittenberg
3: Roeber
4: Eilardus 8: Frisius orient 9: 17/05/1555 12: AAW 307

1: 02823 2: Wittenberg
3: Roebner
4: Ludolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1510 12: AAW 37

1: 01336 2: Franeker
3: Roelants
4: Livinus 7: Franeker 9: 16/03/1649 10: Med 12: AAF no 4813 13: Berber Jannes 14: Udo Roelants 15: schoolmeester te Franeker 16: 1654 21: van 1642-1654 beneficiant van het Doyemaleen 22: Folk en Tsjerke II 177

1: 11144 2: Franeker
3: Roelants (Levini)
4: Udo (Udaeus) 9: 03/09/1639 12: AAF no 3597 13: Talk Udedr 14: Levinus Rolandus van Gendt 15: schoolmeester : predikant 16: Berber Jannes 17: Levinus, 1650 schoolmeester te Franeker 18: 1643 notaris en landmeter 1646 schoolmeester 20: decreta senatus 22: RAF Hof van Fr MMM f 113v; RAF Proclamatieboek Franeker KK 3; Folk en Tsjerke II 177; Romein 458; Col Kalma; It Beaken 12 (1950) 111

1: 09718 2: Erfurt
3: Roemer
4: Andreas 7: Groningen 9: 00/00/1483 12: MUER I 40010

1: 02214 2: Heidelberg
3: Rogge
4: Johannes 7: Emden 9: 05/04/1591 12: MUH II 152,44 20: inscriptionem rectore Encelino (21 octobris 1584 factam) renovavit, gratis

1: 09971 2: Wittenberg
3: Rogge
4: Johannes 7: Emden 9: 00/09/1586 12: MUW II 340

1: 01559 2: Franeker
3: Rogge
4: Johannes 5: mag art et inspector (bursae) 7: Emden 9: 14/11/1592 12: AAF no 201 16: Maria Verlaan (1598) 18: 1592-1596 inspecteur van de bursa te Franeker 1596 professor matheosis 1597-1600 predikant te Groote Lindt, 1600-1614 te Hoorn 19: 1618 21: ontslagen wegens Contraremonstrantisme 22: Boeles, Hoogeschool II 6566; Reitsma, Acta VII 83

1: 11175 2: Franeker
3: Roggerius (Rogerius)
4: Rudolphus 7: Sneek 9: 19/09/1632 10: Phil, Med 12: AAF no 2900 21: vml zoon van Dr Rogerius, 1614 arts te Bolsward 22: RAF Copieeen elders 60461: Burgerboek Bolsward

1: 00749 2: Franeker
3: Roggerius
4: Theodorus 8: Frisius 9: 01/05/1632 10: Iur 12: AAF no 2840

1: 04895 2: Leiden
3: Roggerius (Raggerius)
4: Theodorus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 22/08/1647 10: Med cand 11: 33 12: AAL 379

1: 04725 2: Leiden
3: Roggerius (Raggerius)
4: Theodorus 7: Sneek 9: 13/08/1636 10: Med 11: 1614 12: AAL 279 13: Maycke Dircks 14: Matthias Roggerius uit Steenwijk 15: 1613 arts, burgemeester van Sneek 21: Matthias Raggerius uit Steenwijk stud te Leiden in 1607, prom in zelfde jaar, levert in 1624 kaarten aan de Staten van Friesland 22: RAF Statenarch Gf 50 (171 1624), Familiearch Bungenberg 1

1: 00916 2: Franeker
3: Roggerius (Raggerius)
4: Theodorus 7: Sneek 9: 30/07/1639 10: Med 12: AAF no 3587

1: 03625 2: Groningen
3: Roijen a
4: Adrianus 7: Groningen 9: 31/01/1645 10: Phil 12: AAG 51 18: 1654-1655 lid admiraliteit Harlingen (extraord) 1653, 1656 landdagscomparant voor Niehove 1657-1658 rekenmeester 22: GAG Regeringsboek; RAG Comparanten

1: 03835 2: Groningen
3: Roijen a
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 08/02/1650 10: Phil 11: 1632 12: AAG 61 16: Margrieta Camper 18: monstercommissaris van Stad en Lande 19: 1659 a 22: Duinkerken I 123

1: 10815 2: Franeker
3: Roijer
4: Justinus (Jodocus) 7: Leeuwarden 9: 23/03/1633 10: Iur 12: AAF no 2928 16: Catharina Gravius 18: 1636 advocaat Hof 1643-1651 advocaat fiscaal landschap 19: 1651 20: 1636 27/10 Dr lit (latijn) (PAF 25) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9, Statenarch M 11b f 259; GAL Klapper DTB

1: 01283 2: Franeker
3: Roijer
4: Wilhelmus, Gerardi 5: Prov Frisiae medicus 9: 03/04/1648 10: Med cand 12: AAF no 4687

1: 00783 2: Franeker
3: Roijer
4: Wilhelmus, Gerardus 7: Leeuwarden 9: 17/12/1635 10: Art 12: AAF no 3208 14: Gerardus Roijer 15: operateur (arts) te Leeuwarden en Groningen 16: Zwaantje Jansdr Anna van Nahuis uit Deventer (1641) 18: 1638 provincieoperateur van Friesland, 1641 van Overijssel 1653, 1661 vroedschapslid van Bolsward 1662 landdagslid 19: 1684 a 21: lic med; Wilhelmus Roijer, medicus ordinaris werd in 1650 burger van Bolsward 22: Vrije Fries 47 59; Placaatboek V 670; GAL Klapper DTB; RAF Copieën elders 60461: Burgerboek Bolsward; GA Bolsward 82; Huisman, Stadsbelang 142

1: 00928 2: Franeker
3: Roijer
4: Wilhelmus, Gerardi 9: 20/01/1640 10: Med cand 12: AAF no 3639

1: 05677 2: Köln
3: Rol 5: Ordo Johann Jherosolomit commendator 8: Frisius 9: 00/00/1426 10: Iur 12: AAK I 29055 18: commandeur van de Johannieter orde

1: 09419 2: Löwen
3: Rolandus
4: Bartholomeus 7: Helpen 9: 29/08/1548 12: MULO IV 374355 21: z.v. Rolandus Nijsten, 1546 accijnsmr te Franeker, zelf in 1558 kerkvoogd? 22: RAF FG 866; Hallema, Kerk en School 246

1: 09644 2: Erfurt
3: Rolandus
4: Henricus 7: Sneek 9: 00/00/1442 12: MUER I 19216

1: 11484 2: Löwen
3: Rolants
4: Judocus 6: Dominus 7: Helem prope Lewas (Jellum bij Leeuwarden?) 9: 02/10/1508 12: MULO III 369289

1: 00933 2: Franeker
3: Rollema (Isbrandi)
4: Junius 7: Sneek 9: 29/02/1640 10: Phil 12: AAF no 3645

1: 00912 2: Franeker
3: Rollema
4: Junius 7: Sneek 9: 10/05/1639 10: Art, Ling 12: AAF no 3564 13: Ave Meynerts 14: Agge Wybes Rollema? 18: 1644 advocaat Hof 20: 1644 5/9 Dr iur (PAF 28) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Gen Jierboekje 1987 142

1: 09096 2: Löwen
3: Rollema (Rolloma)
4: Summo 6: Nobilis 7: Sneek 8: Frisius 9: 00/04/1552 11: 1528 12: MULO IV 45126 14: Wybe Tzommes Rollema 15: 1550 burgemeester van Sneek 16: Anna Smits 17: Patientia x Francois Baudimont, secretaris van Willem van Oranje, griffier Hof 18: 1556-1559 olderman te Sneek 1565, 1575-1577 baljuw van Middelburg 19: 1582 21: neef van Hopperus, bevriend met Viglius van Aytta; in 1569 gevangen gezet, 1571 verbannen uit Holland en Zeeland; speelt rol in bezetting van Sneek in 1572 22: NNBW IX 878; Sminia, Naamlijst 294; Placaatboek III 185; It Beaken 50 (1988) 6970; Napjus 91

1: 05763 2: Köln
3: Rolteman
4: Albertus 7: Groningen 9: 18/05/1526 10: Art 12: AAK II 88124 13: Maria Jarges 14: Hildebrandus Rolteman 15: burgemeester van Groningen : hoofdman 16: Johanna Harmensdr Coninck 17: Clara x Mello Broersema; Luetje x Bernardus Alberti Coenders Habbigje x Mello Johannis Coenders van Helpen; Hildebrandus Albertus Fye x Hermannus Ludolphi Coenders 18: 1547-1556 ambtman in beide Oldambten 19: 1558 a 21: Albertus Rolteman wordt echter in 1566 als burgemeester vermeld en "tenu pour bon catholique" 22: Ned Leeuw 1956 304; AAU 67 (1948) 211; RF 1547.1415; Bijdragen ... Groningen V 84

1: 06827 2: Marburg/Lahn
3: Rolteman
4: Albertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 29/09/1602 12: CSM III 148

1: 01801 2: Franeker
3: Rolteman
4: Albertus 6: Nobilis 7: Groningen 9: 06/05/1601 10: Phil 12: AAF no 637 13: Judith Edzardusdr Rengers 14: Hildebrandus Rolteman 15: 1594 ev burgemeester van Groningen : hoofdman 22: Ned Leeuw 1956 304-305

1: 05002 2: Basel
3: Rolteman (Rottelman)
4: Hildebrandus 9: 00/00/1558 11: 1539 aug 12: MUB II 11765 13: Johanna Harmensd Coninck 14: Albertus Rolteman 16: Judith Edzardsd Rengers (1566) 17: Fouwel x Gilles Hooftman; Johanna x Johannes Egberts Rengers tot Arentshorst Gratiana x Johan Hildebrandus Entens Elisabeth x Willem Dirksz Coenders van Helpen Albertus 18: 1594-1614 burgemeester of hoofdman 1615 rekenmeester 19: 1615 mei 21: vlucht in 1567 en 1580 naar Bremen; in 1600 met Phebens en Clant afgezant naar Den Haag n.a.v. geschillen omtrent de quota en schulden der Ommelanden 22: Ned Leeuw 1956 304-305; Boeles, Eggerik Phebens, 266

1: 08911 2: Löwen
3: Rolteman (Roltheman)
4: Hillebrandus (Helebrandus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/06/1557 12: MULO IV 54651

1: 08386 2: Löwen
3: Romboldi
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/06/1521 10: Art 12: MULO III 65080

1: 03277 2: Groningen
3: Romelingius (Roemelingk)
4: Conradus 8: Omlandus 9: 19/06/1634 10: Phil 12: AAG 30 13: Alina Oving 14: Patroclus Romeling 15: predikant te Farmsum 18: 1652-1657 arts te Groningen 22: Duinkerken 162; Huisman, Stadsbelang 431

1: 04793 2: Leiden
3: Romelingius (Romelinck)
4: Conradus 8: Omlandus 9: 15/09/1640 10: Med 11: 25 12: AAL 317

1: 04901 2: Leiden
3: Romelingius
4: Theodorus 7: Groningen 9: 02/12/1647 10: Theol 11: 1627 12: AAL 383 17: Patroclus 18: schoolmeester te Farmsum 19: 1670 22: Gron Volksalmanak 1982-1983 44

1: 02798 2: Wittenberg
3: Romerus
4: Georgius 7: Geverensis 8: Frisius 9: 17/10/1558 12: AAW 350

1: 00810 2: Franeker
3: Romkema (Romcama)
4: Vitus 8: Frisius 9: 03/08/1636 10: Ling lat 12: AAF no 3258

1: 01303 2: Padua
3: Rommaerts (Rommerto)
4: Barto 8: Frisius 9: 00/00/1554 10: Iur 12: tp no 24; deW 39 20: misschien identiek met Focco? of = Baucke Rommaerts x Hanck Iges Galama gest 1603, koopt in 1566/1567 land bij Pingjum met Ciricus Syrxma (RAF Grafschriften Wonseradeel, Rentmeestersrek 1566/1567 27)?

1: 09269 2: Löwen
3: Rommaerts
4: Focco 7: Leeuwarden 9: 26/06/1561 11: 1527 ca 12: MULO IV 61984 13: Tinthje van den Tempele 14: Johannes Rommaerts 15: jurist, Dr Iur 16: Johanna van den Tempele uit Leuven Beatrix Bercx uit Emmerich 17: Matthijs 18: 1575 raadsheer Hof 21: Dr Iur (in 1565 lic iur) 22: Aldfaers Erf 63 (1976) 4; Zwart, Cleuting 190; RAF Hof van Fr C f 6464v

1: 08685 2: Löwen
3: Rommaerts (Roberti)
4: Folkerus, Volckerus (Wolcherus) 8: Stellingwerf 9: 00/06/1505 12: MULO III 294102 21: vml Mr Focco Rommaerts, 1529 vicaris perpetuus te Leeuwarden; Mr Fopcko Rommers werd op 11 april 1517 tot priester gewijd; een mag Folperdus, ord cartus werd op 28 februari 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84; Sipma OO II 296

1: 08562 2: Löwen
3: Rommaerts (Rommers)
4: Johannes, Matthiae (Mathie) 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 09/12/1521 12: MULO III 66583

1: 09933 2: Orleans
3: Rommaerts (Rommers Stellingwerf)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/03/1532 12: RIORL II 233925 14: Matthias Rommaerts 16: Magdalena 18: advocaat en 1537-1540 secretaris/penningmeester van Leeuwarden 1538 notaris imperialis te Leeuwarden 1543 gedeputeerde; 1545-1558 raadsheer Hof 19: 1558 jan 20: 1532 22/7 lic iur 21: Mr; familie afk uit Makkinga (Ooststellingwerf);1542 redigeert Costumen van Friesland; lid Soete naeme Jesu gilde te Leeuwarden 22: De Ridder, Procurateurs 233-234; Placaatboek III 10, 12; Burmania, Naamrol

1: 09303 2: Löwen
3: Rommaerts (Riemers)
4: Matthias 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 01/07/1530 12: MULO IV 3957 16: Auck Feyedr Heemstra wed Willem Buma 17: Focco, raadsheer 18: 1545-1565, 1568-1577 secretaris van Leeuwarden 1548-1577 administrateur van het Douwe Tietema leen 19: 1578 ca 21: Mr, volgens Stamboek Dr iur; zoon Focco belooft het tekort op het leen van 400 goudgulden aan te vullen 22: Stamboek I 168, II 108; De Boer, Douwe Tietema leen 29; Sannes, Naamlijst 287

1: 03836 2: Groningen
3: Rommerda
4: Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 22/02/1650 10: Phil 11: 1633 12: AAG 61 16: Tettie Bartolomeusdr Loudwell 18: 1671 compagniesschrijver 21: stud 1653 iur te Franeker (AAF 5325) 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 90

1: 04331 2: Leiden
3: Roomer de
4: Emmericus 7: Workum 9: 22/11/1608 10: Iur 11: 20 12: AAL 93

1: 05562 2: Köln
3: Roorda (Popponius)
4: Andreas 8: Frisius 9: 25/06/1554 10: Iur 12: AAK II 107982 14: Popcke Roorda 21: Volgens Stamboek II 207 de latere professor logica te Franeker, dit schijnt niet te kloppen

1: 08341 2: Löwen
3: Roorda (Roerda)
4: Bavo 8: Frisius 9: 07/05/1519 12: MULO III 60529 13: Ael Bavesd van Haersma 14: Fredericus van Roorda 15: 1521 grietman van Schoterland 16: Feyck Alefsd van Aylva Sju Elingsd van Elinga van Goenga 17: Fredericus x Ulck Tjercksd van Solckema, Haringh Haringhsd van Andringa Ael x Tjaert Tinco van Andringa te Akkrum Sju x Rinnert Saeckles van Popma te Weidum 22: Stamboek I 310-311, II 208

1: 02676 2: Wittenberg
3: Roorda (Roerthans)
4: Bavo (Basilius) 6: Equest. ord. 9: 00/00/1533 12: AAW 146 13: Anna Hessels Hanckema van Bozum 14: Johannes Tietema, zich noemende Roorda 19: jong gestorven 22: Stamboek I 313, II 210

1: 05470 2: Geneve
3: Roorda (Roerda)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 25/10/1570 12: LDR 519; V, 206 13: Margaretha van Arnhem 14: Poppius Roorda 15: grietman van Idaarderadeel 16: Doedt van Heringa uit Hijum 18: 1580 kerkvoogd te Hijum 21: broer van Carolus; vlucht 1567 naar Emden, 1568 aanwezig bij slag bij Heiligerlee en Jemgum; volgt in Geneve colleges bij Beza; betaalt 1578 te Hijum 12 cg personele impositie; ondertekent in 1579 een rekest aan Rennenberg ter tekening van de Unie van Utrecht; in 1583 commissaris genoemd, bevoorraadt de schans van Oterdum 22: NNBW VIII 1271-1272, maar vgl Stamboek I 314!; Placaatboek IV 41; Eppens, Kroniek I 508; Van der Meer, Boarnen 178; Reitsma, Opkomsten 59

1: 05654 2: Köln
3: Roorda (Pockonis, Popconis)
4: Carolus 7: Sneek 8: Frisius 9: 19/06/1555 10: Art 11: 1530 ca 12: AAK II 1091181 13: Margaretha van Arnhem 14: Popco Ruerds 15: drost van Venlo 18: 1576 adjunctadmiraal van Oranje 1581, 1584-1594 lid Staten Generaal 19: 1601 20: bursa Laurentiana; 1555 17/11 adm ad bac, 1556 11/3 det, 1557 6/3 lic 21: bezoekt Latijnse school van Sneek; wordt magister phil, promoveert te Valence; neemt deel aan verbond der edelen, in 1568 verbannen; tekent Unie van Utrecht; schreef Rudimenta religionis Christianiae (1591) en Apologia (1601) 22: Wumkes, Bodders 159-174; Engels, Naamlijst St Gen 12; Vrije Fries 27 (1924) 91

1: 04654 2: Leiden
3: Roorda a
4: Carolus 8: Frisius 9: 10/10/1631 10: Iur 11: 22 12: AAL 239

1: 00623 2: Franeker
3: Roorda a
4: Carolus 9: 08/05/1628 10: Iur 11: 1609 ca 12: AAF no 2466 13: Anna Epesd van Juckema 14: Andreas Roorda 15: professor te Franeker 16: Lucia van Wissema 18: 1632 advocaat Hof; 1634 geweesen lid Generaliteitsrekenkamer; 1635-1670 grietman van Idaarderadeel 1648-1651, 1656-1659, 1664-1666 lid gedep staten (O); 1649, 1657, 1659, 1664, 1666 commissarispolitiek op synode 1653-1654, 1660-1663 landdagslid voor Idaarderadeel; 1646-1652, 1655 lid Staten Generaal; 1655, 1660 rekenmeester 19: 1670 jan te Idaard 20: Andreae a Roorda viri clar filius 21: Mr, in 1635 Dr genoemd; hollandsgezind 22: Stamboek II 207; Sminia, Naamlijst 154-155; Engels, Naamlijst St Gen II 45; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 8v; Van Buijtenen, Idaarderadeel 72; Visser, Adel 439; RAF Statenarchief Gf 50, Gf 51 Betalingsordonnantiën 1643, 1655, 1656, 1660

1: 05469 2: Geneve
3: Roorda (Roerda)
4: Carolus (Charolus) 8: Frisius 9: 25/10/1570 12: LDR 518; V, 2067 21: broer van Bernardus 22: Stamboek II 208; De Vries I 48, 8384

1: 08825 2: Löwen
3: Roorda
4: Dominicus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 00/05/1551 11: 1536 okt 12: MULO IV 43191 13: His Piersd Bonninga van Sjaerdema 14: Franciscus Roorda 15: 1538 grietman van Wymbritseradeel : olderman van Sneek 16: Trijn Sickesd van Liauckama Elisabeth van de Borghreeff 17: Sicco Fransck x Tiete Tietes van Camminga 18: 1574 burgemeester van Sneek en landdagslid voor Sneek 19: 1601 maart 21: hoofdeling te Sneek; tekent namens Westergo in 1574 consent tot heffing van extra belasting; in 1578 te Sneek aangeslagen voor 12 cg personele impositie; bleef katholiek, in 1580 uitgeweken; vervaardigt genealogie van de Roorda's 22: Stamboek I 311, II 208; Placaatboek III 969; AAU 1888 349; Van der Meer, Boarnen 251; RAF Familiearch Bungenberg 1

1: 11537 2: Löwen
3: Roorda (Roda)
4: Franciscus 9: 00/05/1526 12: MULO III 75932 13: Tiet Scheltema 14: Johannes Roorda 16: His Piers Bonnema van Sjaardema 17: Dominicus Bernardus (wrs) 18: 1551-1553 olderman van Sneek 1538-1553 grietman van Wymbritseradeel 19: 1553 okt 22: Napjus 91; Navorscher 48 (1898) 261

1: 02486 2: Heidelberg
3: Roorda (Rorda)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 10/01/1501 12: MUH I 442 13: Ymck Fredericksd van Hommema 14: Goffe Goffes van Roorda 16: Ael Bavesd van Haersma van Idskenhuizen 17: Bavo Jel x Joucke Oenes van Tjepkema te Goengarijp Rints x Dominicus Hanses van Offenhuizen te Achlum 18: 1517-1524 Gelders grietman van Schoterland 19: 1539 21: in 1515 afgezant namens de Zevenwouden naar Gelre 22: Stamboek I 310, II 208; Worp, Historie V 166; Andreae, Nalezing 113

1: 11258 2: Wien
3: Roorda (Roerda)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 13/10/1500 12: Ned Studenten Wenen 57

1: 11125 2: Franeker
3: Roorda
4: Fredericus 8: Frisius 9: 11/05/1633 10: Phil 12: AAF no 2944 13: Elisabeth van Baerdt 14: Poppius van Roorda 16: Anna Christina Haringhsd van Harinxma 17: Poppius Haringh Elisabeth 18: 1641-1665 grietman van Lemsterland 1635-1640 landdagslid namens Haskerland, 1642-1643, 1654-1665 namens Lemsterland 1647, 1649, 1650 lid Raad van State; 1650-1652 lid gedep staten (Z); 1652 commissaris politiek bij synode 19: 1665 juli 22: Stamboek I 311; Sminia, Naamlijst 372; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1647, 1649-1650

1: 02672 2: Wittenberg
3: Roorda (Rorda)
4: Georgius 8: Frisius 9: 13/08/1531 12: AAW 142 13: Haringh Heresd van Hottinga 14: Sibrandus Roorda 16: Doedt Wytzesd van Camminga 17: Haringh x Wilco Bottesd van Holdinga Rints x Upco Heres van Burmania 18: 1543, 1549 lid gedep staten 19: 1553 te Antwerpen 21: nam in 1545 deel aan een missie van de staten van Friesland naar Brussel in plaats van zijn vader die ziek was 22: Stamboek I 310-311, II 208; Theissen, Centraal gezag 390-390; Placaatboek III 6, 161-162

1: 08892 2: Löwen
3: Roorda (Roda)
4: Godfridus 8: Frisius 9: 00/08/1541 12: MULO IV 228141 13: Jel Heres van Hottinga 14: Schelto van Roorda 19: jong gestorven, nog vermeld in Beneficiaalb (1543) 21: studeerde op kosten van het Tete Hommenaleen te Dronrijp, dat 40 gg huur opbracht 22: Beneficiaalb 333

1: 02673 2: Wittenberg
3: Roorda (Rorda)
4: Godfridus 9: 13/08/1531 12: AAW 142 13: Haringh Heresd van Hottinga 14: Sibrandus Roorda 16: Machtelt van Naerden 17: Haringh x Albertus Petri van Dekema Sibrandus x Teth Siptsd van Goslinga Petronel 19: 1559 21: krijgt per testament van Taco van Herema (1545) diens medische en juridische boeken, alsmede een Livius 22: Stamboek I 310, II 208; RAF Familiearch Schwartzenberg 1048

1: 08923 2: Löwen
3: Roorda
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/06/1553 12: MULO IV 472107

1: 08317 2: Löwen
3: Roorda (Rorda)
4: Herennius, Sibrandi 7: Franeker 8: Trai d 9: 23/08/1521 10: Iur 12: MULO III 652127 13: Haringh Heresd van Hottinga 14: Sibrandus Roorda 16: Rints Fransd van Minnema 19: 1541 21: Een meyster Sixtus Herennius is in 1541 schoolmeester en burger van Bolsward 22: Stamboek I 310; RAF Familiearch Schwartzenberg 1042

1: 08940 2: Löwen
3: Roorda a (Royrda)
4: Hero 8: Frisius 9: 25/09/1559 12: MULO IV 40015

1: 05591 2: Köln
3: Roorda (Rorda)
4: Hero 8: Frisius 9: 28/04/1552 10: Iur 12: AAK II 106324

1: 00313 2: Franeker
3: Roorda van Eysinga
4: Hesselus 7: Wirdum 8: Frisius 9: 11/03/1617 10: Iur 11: 1600 12: AAF no 1642 13: Foockel van Heringa 14: Peter van Eysinga 16: Wilck Gerroltsd van Feytsma 17: kinderloos 18: 1634 substituut grietman, 1637-1654 grietman van Leeuwarderadeel 1627, 1637-1654 landdagslid voor Leeuwarderadeel; lid gedep staten 19: 1654 sept 21: voegt naam Roorda toe aan Eysinga 22: NNBW IV 595; Visser, Adel 435; Sminia, Naamlijst 3031

1: 09338 2: Löwen
3: Roorda
4: Jacobus 6: nobilis 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431124

1: 08964 2: Löwen
3: Roorda (Rorda)
4: Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 20/06/1534 12: MULO IV 10693 13: Jel Heresd van Hottinga 14: Schelto Roorda 15: heerschap te Berlikum, bezit Bonga state 21: jong gest 22: Stamboek I 310; Tjessinga, Aanbreng V 44

1: 08991 2: Löwen
3: Roorda
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/06/1553 12: MULO IV 473108 13: Doutze van Sassinga 14: Ruurd Roorda 16: Machteld Gerritsdr van Loo 17: Watse x Ursul Sippesdr van Scheltema Jacomijn Machteld Anna x Franciscus van Scheltema 18: assessor Reichskammergericht Speyer 1568 te Mechelen bij de Grote Raad 19: 1585 p 1589 a 21: Dr Iur; testeert 1579 te Keulen 22: Stamboek I 313, II 210; De Wal 75; RAF EVC 381 207 1579, 276 1589

1: 11952 2: Köln
3: Roorda (Rorda)
4: Johannes 9: 07/06/1582 12: AAK IV 13532 13: Rixt Jansdr van Gerbranda 14: Hans van Roorda 15: balling 19: 1588 aug te Douai 21: broer van Johannes van Roorda 22: RAF EVC 148 1588

1: 00390 2: Franeker
3: Roorda
4: Johannes 8: Frisius 9: 28/08/1620 10: Lit 12: AAF no 1819 13: Ursul Sippesd van Scheltema 14: Valerius Roorda 16: Ida Wolfertsd van Lezaen, wed Sabinus Wissema, d.v. grietman van Tietjerksteradeel (1628) 17: Valerius 18: 1635, 1637 rekenmeester van Friesland 1654 monstercommissaris 1653 landdagslid voor Smallingerland 19: 1657 maart 22: Stamboek I 313, II 210; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 42; RAF Statenarch M 11b f 48v; Visser, Adel 439; RAF Statenachief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1635, 1637

1: 11906 2: Douai
3: Roorda (Herbranda a Roorda)
4: Johannes 9: 00/09/1592 12: RAF, EVC 381 13: Rixt van Herbranda 14: Johannes Roorda 15: balling te Emden 19: 1595 a, begraven te Emden 22: RAF EVC 381 254 1595

1: 02193 2: Freiburg i.B
3: Roorda (Rorda)
4: Johannes, Suffridus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 10/10/1555 12: MUF 412,82 20: stud 1553 te Leuven

1: 12441 2: Orleans
3: Roorda von
4: Johannes 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 21/12/1559 12: RIDDORL I 279

1: 12175 2: Douai
3: Roorda
4: Johannes 9: 00/00/1586 10: Iur 12: RAF EVC 1510-1586

1: 02487 2: Heidelberg
3: Roorda (Sibrandirorda)
4: Johannes, Sibrandi 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 18/04/1521 12: MUH I 527 13: Haringh Heresd van Hottinga 14: Sibrandus Roorda 16: ongehuwd 22: Stamboek I 310

1: 07627 2: Rostock
3: Roorda ? (Sibrandi)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 00/05/1523 12: MUR II 51

1: 06522 2: Köln
3: Roorda (Rorda a)
4: Johannes 8: Frisius 9: 29/10/1590 10: Art 12: AAK IV 15716 13: Rixt Gerbranda 14: Johannes Roorda 15: balling 19: 1595 a, begraven te Emden 21: Een uitvoerige correspondentie tussen hem en zijn vader bevindt zich in het RAF 22: RAF, EVC 381

1: 02312 2: Heidelberg
3: Roorda
4: Johannes 8: Frisius 9: 19/10/1585 12: MUH II 120,183

1: 08322 2: Löwen
3: Roorda (Roerda)
4: Johannes, Johannis 6: dives 7: Franeker 8: Trai d 9: 28/08/1521 12: MULO III 656234 13: Tieth Scheltesd van Scheltinga 14: Johannes Roorda 18: priester te Huizum 1537, 1540 prebendaris te Goutum 21: gebruikt land te Goutum 22: Stamboek I 310, II 208; Mol, Aenbrengh 66, 67; RAF Collectie Murray Bakker 44

1: 05222 2: Köln
3: Roorda (Rorda)
4: Reinerus 7: Bolsward 9: 20/07/1497 10: Iur 12: AAK II 42819 13: Syds Riencksd Camstra 14: Ruurd Roorda 16: Rixt Risckes van Juckema 17: Ruurd x Hylck Galesd van Galama Anna x Hercke Riencks van Popma Sijts Trijn x Douwe Sickes van Gratinga, Ate van Fernia; Hil x Haring Wijbes van Popma, Jacob Frumadler 21: 1543 heerschap te Menaldum 22: Stamboek I 312-313; Beneficiaalb 343

1: 04652 2: Leiden
3: Roorda (Rooda)
4: Ruardus (Rowardus) 8: Frisius 9: 25/09/1631 10: Math 11: 20 12: AAL 238

1: 00626 2: Franeker
3: Roorda a
4: Ruardus 9: 15/05/1628 10: Iur 11: 1612 12: AAF no 2470 13: Anna Epesd van Juckema 14: Andreas Roorda 15: prof te Franeker 18: 1650-1652 secretaris van Idaarderadeel 19: 1652 te Amsterdam 20: domini Andreae a Roorda viri clar filius 22: Stamboek II 208; Sannes, Naamlijst 229

1: 02369 2: Heidelberg
3: Roorda (Rorda) van Genum
4: Sixtus 8: Frisius occid 9: 12/04/1587 11: 1568 12: MUH II 132,45 13: Tieth Scheltes van Scheltema 14: Wibrandus Roorda 15: stelt in 1582 met Frans Unia een commissie voor gedep staten op 16: Luts Sixti van Scheltema 17: Wopcke, kapitein Sixtus Wibrandus 18: 1614 monstercommissaris 19: 1617 febr 21: dient staatse zijde 22: Stamboek I 314; De Wal 80; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1614

1: 09939 2: Orleans
3: Roorda (Rorda de)
4: Valerius 7: Kubaard 8: Frisius 9: 00/01/1536 12: RIORL II 3191030 13: Anna Hesseldr Hanckema van Bozum 14: Johannes Roorda 16: Ansck Tjallingsd van Botnia Hylck van Roorda 18: 1539-1540 gezant staten van Friesland naar landvoogdes 1541-1547 grietman van Hennaarderadeel 19: 1547 20: lic leg 21: Iur dr; redigeert de Costumen van Hennaarderadeel 22: Stamboek I 313, II 210; De Ridder, Procurateurs 320

1: 09128 2: Löwen
3: Roorda (Rorda)
4: Valerius 7: Kubaard 8: Frisius 9: 09/06/1530 12: MULO IV 3838

1: 01681 2: Franeker
3: Roorda a
4: Valerius 8: Frisius 9: 23/04/1597 10: Iur 12: AAF no 426 13: Machtelt Boudewijnsd van Loo 14: Johannes van Roorda 16: Ursul Sippesd van Scheltema 17: Bauck x Richardus Adami van Eysinga Machtelt x Ruurd Bockes van Feytsma Johannes Jacomijn x N. van Scheltema 22: Stamboek I 313

1: 11545 2: Löwen
3: Roorda (Roda de)
4: Wilhelmus (Guilielmus) 9: 01/10/1534 12: MULO IV 11414

1: 08796 2: Löwen
3: Roordahuizen (Rordahusensis)
4: Boethius, Epius (Epo) 8: Frisius 9: 00/10/1554 10: [Iur], [Theol] 11: 1529 12: MULO IV 50330 16: Maria Cabyllau 18: doceert 1552 te Zwolle doceert te Savoye (Sabaudia) doceert te Leuven, sinds 1562 rechten te Douai 19: 1599 21: Dr iur canon; paltsgraaf; schreef juridische en literaire werken; aanvankelijk Calvinianis tractus praeceptunculis, later fel katholiek 22: Petrus, De scriptoribus 260-262; AAK II 105598; Vrije Fries 23 221; G. Cardon, La Fondation de l'universite de Douai (1892) 370; Foppens Bibliotheca I 139

1: 06311 2: Köln
3: Roordahuizum (Epius)
4: Boethius 7: Leeuwarden 9: 11/07/1551 10: Art 12: AAK II 105598 20: bursa Laurentiana; verus pauper

1: 09558 2: Erfurt
3: Roordahuizum (Rodenhuizen de)
4: Dammarus 9: 00/00/1397 12: MUER I 4941

1: 00366 2: Franeker
3: Roordmers
4: Siricus 7: Franeker 9: 20/03/1619 10: Med 12: AAF no 1748 21: Rochus Baerns Roordmers was in 1610 apotheker te Franeker en burgerhopman 22: Telting, Register 594

1: 08866 2: Löwen
3: Rorsma (Rosma)
4: Gellius 8: Frisius 9: 25/10/1557 12: MULO IV 55871 18: 1577 volmacht landsdag 21: afk uit Ee (Rorsma sate), verbleef in 1578 in Keulen om de koningsgezinden in de gaten te houden 22: Placaatboek III 1156; Vries, Ploeg 141; RAF Varia Staten, Charternummer 1694

1: 01509 2: Padua
3: Rosema
4: Jacobus, Gellerdi 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 10/09/1620 10: Iur 12: tp no 389 13: Rytien Alberts 14: Jildert Rompts 16: Trijn Pietersd Cleveringa 17: Jildert; Jetscke x Gaius Botnia van Broersma Rijcktjen x Hilarius Dirks Vogelsang; Petrus x Catharina Pibodr van Doma Tamme Cornelia x Julius Schelto van Aysma 18: 1623, 1627, 1632, 1646 landdagslid voor Kollumerland 1640 dijkgraaf; 1626 ontvanger generaal van Kollumerland 1627, 1632, 1640, 1645-1646 lid mindergetal; 1646-1648 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1650 april 22: Stamboek I 353, II 244; Den Tex, Studenten 132; Andreae, Kollumerland 151, II 171; RAF Statenarchief 1359, 1363-1364

1: 00277 2: Franeker
3: Rosema (Eilerdi)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 18/01/1616 10: Iur 12: AAF no 1570 20: = vml Jacobus Jellardi Rosema

1: 10084 2: Siena
3: Rosema a
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 06/05/1620 12: MS 5408

1: 00701 2: Franeker
3: Rosema
4: Rombertus 7: Burum (Buromanus) 8: Frisius 9: 06/01/1631 10: Phil, Ling 12: AAF no 2694 13: Rytien Alberts 14: Jilderet Rompts Rosema

1: 04566 2: Leiden
3: Rosewinckel
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/03/1627 10: Phil 11: 22 12: AAL 199

1: 03663 2: Groningen
3: Rosingh
4: Rudolphus 8: Frisius orient 9: 20/03/1646 10: Phil 12: AAG 52 18: 1666 predikant te Weener 19: 1666 21: schreef zich aan Bremer gymnasium in 1644 in als Groninganus 22: Reershemius 678; Ned Leeuw 1926 78

1: 12211 2: Ferrara
3: Rossum van
4: Hubertus 7: Groningen 9: 00/00/1515 12: Pardi 114-115 20: 1515 Dr iur can

1: 06021 2: Köln
3: Rossum (Rosheim de)
4: Hubertus, Hemmerici 7: Groningen 9: 31/10/1511 10: Iur 12: AAK II 68530 15: boogmaker 18: 1529 rentmeester van Drenthe; 1515, 1534 pastoor en proost te Peize paedagogus gelders kanselier te Friesland 20: prom te Ferrara 21: Dr; vijand van Jancko Douwama; gelders gezind; beweerde een neef te zijn van Maarten van Rossum; werd in 1523 gevangen genomen en veroordeeld tot een levenslang verblijf in een klooster bij Rupelmonde. Douwama: hij plagh goede luiden kinderen te leren met welke kinderen hij te Ceulen toogh en studeerden jimmer wat en toech vandaer in Italien en lieth hem Doctor Bullatus maken; een seer sorglijk boos listigh man, God noch de menschen vresende; werd in 1519 burger van Sneek 22: RAF FG 965; RAG Familiearch Ewsum regest 231; GA Sneek 73 Burgerboek; AKG regest 1018; Douwama, Geschriften 211-212, 215, 220, 229-236, 239-241

1: 03804 2: Groningen
3: Rotarius
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 23/05/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 09023 2: Löwen
3: Roterodamus
4: Mecco (Mechius) 8: Frisius 9: 00/08/1550 12: MULO IV 40813

1: 03743 2: Groningen
3: Rotgers
4: Cornelius 7: Groningen 9: 06/12/1647 11: 1629 12: AAG 57 13: Cathalina Constans 14: Johannes Rotgers 15: solliciteur : 1651 kluftmeester 16: Christina Drews 17: Johannes, gezworene, weesheer 18: 1662, 1665-1666 secretaris rekenkamer van Groningen 1662-1663 advocaat provinciaal 20: stud 1652 te Straatsburg 21: Dr 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 55; Ned Pat 20 169-170; GAG Regeringsboek; RAG Regeringsboek Feith; Hempenius, Weeskamer 351

1: 10992 2: Helmstadt
3: Rotgerus
4: Jacobus 7: Emden 9: 06/02/1619 12: AAHt 27096

1: 11467 2: Löwen
3: Rottier
4: Adrianus 6: pauper 7: Warden 8: Frisius [orient] 9: 30/08/1487 12: MULO III 35247

1: 12128 2: Köln
3: Rottier
4: Johannes, Petri 7: Warden 8: Trai d 9: 25/04/1495 12: AAK II 3697

1: 10052 2: Frankfurt
3: Rottum (Rothum)
4: Gerbrandus 5: baccalarius 7: Rottum (Rothum) 8: Frisius 9: 00/00/1514 12: MUFO I 39

1: 10814 2: Franeker
3: Rouckama (Roukama)
4: Onias 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/08/1614 10: Iur 12: AAF no 1498 13: Gertke Oenes Rouckema 14: Dirck Allerts 15: koopman te Leeuwarden 16: Aeltie Jurgien Sjoerdsdr van der Heide (1621) 17: Both x Anthonius Can Dirck, advocaat Geertje x Jarich Atsma, advocaat 18: 1619 advocaat Hof 1648 pensionaris van Leeuwarden 19: 1650 nov 21: Dr; = Honorius 22: RAF Hof van Fr FF8 en MMM f 7v; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1994 61, 71

1: 01243 2: Franeker
3: Rouckama
4: Wibrandus 7: Sneek 8: Frisius 9: 17/06/1647 10: Phil 12: AAF no 4595 14: Jan Wybes Rouckama 15: bijzitter Schoterland 16: Maycke Johannesdr Meyledam wed Martinus Faber (1660) 18: 1652 advocaat Hof 19: 1689 p 21: Dr te Franeker in 1652; woont in 1660-1662 en 1665-1681 in Heerenveen; 1662-1665 in Holland 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v; Genealogie Hans Sybes Rou(c)kema, aanwezig op RAF; Gen Jierboekje 1994 7071

1: 11179 2: Franeker
3: Rouckama (Roucema)
4: Wicherus 7: Buitenpost 9: 21/04/1611 10: Iur 12: AAF 1274 13: Griet Lieuwedr Boelis 14: Sytje van Rouckama 15: boer 20: doorgehaald 22: Gen Jierboekje 1994 51

1: 09412 2: Löwen
3: Rouckema van Albada (Viglii, Wiglii)
4: Andreas 7: Sneek 9: 13/05/1538 12: MULO IV 17340 14: Wigle Oeges Rouckema van Albada 18: 1541 procurator van het klooster Anjum 21: stud samen met zijn zoon (=broer) Ogho 22: RAF Hof van Fr III 1, 192; RAF Rentmeestersrek 1559/1560 f 14, 18; Gen Jierboekje 1994 4748

1: 09413 2: Löwen
3: Rouckema (Wiglii)
4: Hugo (Ogho) 7: Sneek 9: 13/05/1538 12: MULO IV 17341 13: N. Oegedr Roucema 14: Wigle Oeges 15: eigenerfde te Broek 17: Trijn x Epe Jans, herbergier Jancke x Hendrik Warners Rompck 18: 1543 pastoor te Sibrandaburen 19: 1570 a 20: filius prescripti (Andreas Snekensis filius Wiglii) 22: Beneficiaalb 132; Gen Jierboekje 1994 48

1: 00992 2: Franeker
3: Rouckema
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 09/06/1641 10: Phil 12: AAF no 3818 13: Aaltje Jurriens van der Heide 14: Honorius Rouckema 15: advocaat Hof 16: Berber Pieters (1649) 17: Honorius, chirurgijn 18: 1644 advocaat Hof 21: Dr, promoveert in Frankrijk; vertrekt naar OostIndië 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1994 71,7778

1: 11933 2: Köln
3: Rouckes (Rauco)
4: Johannes 7: Sneek 9: 07/06/1551 10: Art 12: AAK II 105495 16: Sara N 17: Daniel Johannis Paulus Johannis Rochus Johannis Lysbet 18: vicaris te Cornjum 1574-1581 predikant in Holland 1581-1601 predikant te Sneek 19: 1601 ca 20: bursa Laurentiana; 1551 10/12 det 21: bezoekt school te Sneek bij Johannes Lucaeus Rodius; vlucht in 1567; bevriend met Gellius Snecanus 22: Col Kalma

1: 01605 2: Franeker
3: Rouckes (Johannis)
4: Paulus 7: Sneek 9: 10/05/1594 10: Ling 11: 1578 12: AAF no 274 13: Sara N 14: Johannes Rouckes 15: predikant te Sneek 16: Aelcke Idsardi 18: 1601 predikant te Oldenouwer; 1605?1607 predikant te Wijnaldum 1607-1632 predikant te Gaast en Ferwoude 19: 1632 mei 21: Paulus Johannes Rouckes kreeg in 1583 een toelage 22: Romein 204, 303; RAF Statenarch G41 138; Col Kalma

1: 05521 2: Geneve
3: Rouckes (Johannis)
4: Paulus 7: Sneek 8: Frisius 9: 14/10/1598 12: LDR 1522; V 401-402 20: verdedigt 32 thesen onder De la Faye; was in sept 1599 nog in Geneve

1: 06591 2: Köln
3: Roussel (Rosell a)
4: Hayo 6: nobilis 7: Leeuwarden 9: 05/09/1579 10: Art 12: AAK IV 11716 13: Sjouck van Stania 14: Jacobus van Roussel 15: raadsheer Hof, afk uit Henegouwen 16: Jouck Gemmedr van Burmania 17: Jacobus, kolonel x Maria van Welvelde; Dominicus, gesneuveld Franciscus, gesneuveld; Susanna x Adrianus Mauderick (1613); Anna x Dominicus Tjerks van Heerma; Josina x Allard van Ewsum, Zeino van Welvelde Margriet x Philippus de Gruyter; Tjaert, gesneuveld voor Breda 18: landdagslid, 1599-1600, 1603 lid gedep staten 1604-1616 raadsheer Hof 19: 1616 21: ondertekent in 1598 de afzwering van Philips II; vormt in 1600 met Eco Isbrandi en Johannes van Hottinga een tegenregering 22: NNBW II 1239; Sickenga 169-170; Gens Schotana 8b 32; RAF Grafschriften Leeuwarden; Engels, Naamlijst GS

1: 09832 2: Orleans
3: Roussel a
4: Hayo (Gaius) 8: Frisius occid 9: 15/05/1583 12: KUOR 204

1: 09298 2: Löwen
3: Roussel
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 00/10/1562 12: MULO IV 64689 20: is in juni 1571 weer in Leuven blijkens het AA van Solinus van Syxma (RAF FG 1027)

1: 05010 2: Basel
3: Roussel (Rousselius)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1569 12: MUB II 185124

1: 09485 2: Löwen
3: Ruardi (Ruart)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 18/01/1650 11: minor 12: MULO V 514246

1: 01226 2: Franeker
3: Ruardi
4: Regnerus 7: Leeuwarden 9: 09/02/1647 10: Phil 12: AAF no 4557 14: Ruert Jans van Leeuwarden? 16: Taetske Hanses (1655) 17: Gerardus Hans 18: 1655-1689 predikant te Scherpenzeel, Spanga, Monnikeburen en Nijetrijne 19: 1689 dec 22: Romein 654; Col Kalma

1: 12054 2: Douai
3: Ruardi
4: Tarquinius 8: Frisius 9: 00/00/1571 12: RAF FG 1027 21: = Tiedger Ruardi, 1607-1613 secretaris van Aengwirden? 22: Sannes, Naamlijst 263

1: 00833 2: Franeker
3: Ruardi
4: Theodorus 7: Sneek 9: 07/04/1637 10: Phil 11: 1619 febr 12: AAF no 3322 16: Hester Douwes 18: 1640-1646 predikant te Warns en Scharl 1646-1695 predikant te IJlst 19: 1700 mei 21: had in 1652 moeilijkheden met de magistraat van IJlst; in sept 1695 emeritus 22: Romein 363, 415; Col Kalma

1: 03774 2: Groningen
3: Rudolphi
4: Albertus 8: Oldambt 9: 25/09/1648 10: Phil 12: AAG 58

1: 08170 2: Löwen
3: Rudolphi (Rodolphi)
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 07/06/1481 10: Art 12: MULO II 43695

1: 05115 2: Köln
3: Rudolphi (Rudolphus)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 03/11/1550 10: Art 12: AAK II 1045135 20: 2/11 1550 bac, pauper, afk uit Anlo

1: 03898 2: Helmstadt
3: Rudolphi (Rudolphus)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 04/01/1583 12: AAG 3930

1: 02243 2: Heidelberg
3: Rudolphi (Rodolphus)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 11/06/1559 12: MUH II 17,41

1: 10675 2: Heidelberg
3: Rudolphi (Rudolphus)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 11/06/1559 12: MUH II 1741 18: predikant te Jemgum tot 1581, daarna te Bingum 21: verjaagd door drijven van Ligarius

1: 03228 2: Groningen
3: Rudolphi (Rodolphi)
4: Helperus 9: 09/01/1633 10: Phil 12: AAG 27 13: Trijntje Cornelis 14: Roelof Helprichs Reusen 15: weesheer te Groningen : gezworene, artilleriemeester 16: Cornelisje Thijssen 17: Rudolphus ds te Nieuw Scheemda x Henrica Crans Gerardus, arts 22: Duinkerken I 179, 317; Hempenius, Weeskamer 343

1: 08399 2: Löwen
3: Rudolphi
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/02/1512 12: MULO III 42975 14: Roelof Backer 18: 1524 priester Maartenskerk te Groningen 1557 pastoor te Garmerwolde 21: mag Henricus Rodolphi de Groningen werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd, = Mr Henricus Westenbrink 22: Brom, Naamlijst priesters II 17; RAG Archief Kalende regest 12, KFH 108

1: 06027 2: Köln
3: Rudolphi (Rodolphi)
4: Jacobus 6: pauper 7: Groningen 9: 14/06/1481 10: Art 12: AAK II 102176

1: 08972 2: Löwen
3: Rudolphi (Rodolphi)
4: Joachimus 7: Groningen 8: Frisius 9: 13/04/1540 12: MULO IV 20726

1: 09594 2: Erfurt
3: Rudolphi (Rudolfi)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 00/00/1405 12: MUER I 7434

1: 03750 2: Groningen
3: Rudolphi
4: Johannes 7: Groningen 9: 09/02/1648 11: 1629 12: AAG 57 14: Theodorus Rudolphi? 15: predikant te Harkstede 18: 1657-1678 predikant te Heveskes 19: 1678 febr 22: Duinkerken 163

1: 07591 2: Rostock
3: Rudolphi
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/09/1502 12: MUR II 12 18: 1510, 1523 notaris te Franeker 1543 priester 21: Mr Jan Rodolfsz was in 1541 subdiaken en prebendaris te Franeker 22: Hallema, Martini 158; RAF Copieën elders 4108; Vrije Fries VII 75

1: 06069 2: Köln
3: Rudolphi (Rodolfi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/04/1478 10: Art 12: AAK II 3874 20: 1480 29/6 det, 1481 26/3 inc; pauper

1: 02625 2: Groningen
3: Rudolphi (Rodolphi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 31/08/1620 10: Phil 12: AAG 9 21: = Johannes Rudolphi Klateringe, gest 1652 nov? 22: Feith, Grafschriften 121

1: 00844 2: Franeker
3: Rudolphi
4: Nicolaus 7: Kollum 8: Frisius 9: 13/05/1637 10: Phil 12: AAF no 3345

1: 08357 2: Löwen
3: Rudolphi (Rodolphi)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 27/03/1520 12: MULO III 62712

1: 00826 2: Franeker
3: Rudolphi
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 17/01/1637 10: Phil 12: AAF no 3307 18: 1642, 1657 procureur postulant te Franeker; 1648 notaris 1648-1658 fiscaal van de universiteit van Franeker 1657 vroedschapslid van Franeker; 1664 landdagslid voor Franeker 21: werd in 1642 burger van Franeker, afk van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 52v; Placaatboek V 598, 741; GA Franeker 27 Burgerboek; Nienes, Archieven 329

1: 02032 2: Franeker
3: Rudolphi (Rodolphi)
4: Rabbirius 9: 28/04/1608 12: AAF no 1047 20: sch.Groningensi 21: Rabirius Toppen was advocaat te Groningen

1: 03435 2: Groningen
3: Rudolphi
4: Timannus 7: Emden 9: 20/05/1639 10: Phil 12: AAG 40

1: 04807 2: Leiden
3: Rudolphi
4: Timannus (Timeus) 7: Emden 9: 07/09/1641 10: Iur 11: 21 12: AAL 326

1: 10065 2: Siena
3: Ruell
4: Everardus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1590 12: MS 1874

1: 06698 2: Marburg/Lahn
3: Ruell (Ruele)
4: Everardus 7: Emden 9: 01/06/1585 12: CSM III 49

1: 11290 2: Bologna
3: Rufelaert
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/00/1590 12: Den Tex, Studenten 100

1: 11289 2: Siena
3: Rufelaert
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/05/1590 12: Den Tex, Studenten 100

1: 06700 2: Marburg/Lahn
3: Rufelaert (Rufelart)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 27/05/1587 12: CSM III 57

1: 04168 2: Leiden
3: Rufelaert (Ruijfelaert)
4: Gerardus 7: Emden 9: 10/05/1582 10: Ling 12: AAL 12

1: 02315 2: Heidelberg
3: Rufelaert
4: Gerardus 8: Frisius 9: 03/04/1586 12: MUH II 12458 14: Johannes, ouderling kerk van Stedum 21: afgevaardigde op de synode te Dordt 22: Den Tex, Studenten 13, Tijdschr voor geschied 76, 167

1: 04536 2: Leiden
3: Rufelaert (Ruifelaert)
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/07/1625 10: Iur 11: 1601 12: AAL 186 13: Daiken Bolardus 14: Johannes Rufelaert afk uit Gent 15: landdagslid voor Stedum : overrichter te Stedum, Westeremden en Garshuizen 16: Margaretha Egbertsdr Halbes 18: 1628-1665 landdagslid voor Stedum 1635 rekenmeester bewindhebber West Indische Compagnie 19: 1671 22: Jaarboek Geneal 28 231

1: 02631 2: Groningen
3: Rufelaert (Ruiffelaert)
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/09/1620 10: Phil 12: AAG 10

1: 07544 2: Rostock
3: Rugerock
4: Wilhelmus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/07/1645 12: MUR III 140

1: 03113 2: Groningen
3: Ruijsselius
4: Hermannus 7: Weener 9: 13/07/1629 12: AAG 21

1: 03171 2: Groningen
3: Ruisselius
4: Hermannus 7: Weener 8: Frisius orient 9: 30/09/1630 10: Theol, Phil 12: AAG 24

1: 02581 2: Groningen
3: Runia (Runnia)
4: Johannes 9: 23/01/1619 10: Phil, Iur 12: AAG 7 1652, 1655 ontvanger admiraliteit Harlingen 22: RAG klapper resol GS

1: 05506 2: Geneve
3: Runia (Joannes)
4: Petrus 8: Frisius occid 9: 00/00/1592 10: Iur 12: LDR 1247; V 425-426 13: Auckama 14: Johannes Simonis 16: Doedt van Wijckel (1599) 18: 1593 advocaat Hof; 1595-1597 schepen; 1599-1602 secretaris van Leeuwarden 1602 raadsheer Hof 1607-1609 buitengewoon afgevaardigde naar de StatenGeneraal voor onderhandelingen met Spanje 19: 1615 aug 21: Dr 22: NNBW X 854; Sickenga 167; Engels, Naamlijst St Gen 12; RAF Hof van Fr MMM f 4; GAL Klapper magistraat, klapper DTB

1: 05008 2: Basel
3: Runia (Joannis)
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1593 12: MUB II 40768 20: 1593 29/5 Dr iur utr

1: 06701 2: Marburg/Lahn
3: Runia (Joannis)
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/06/1587 12: CSM III 57

1: 03715 2: Groningen
3: Runia (Runnia)
4: Petrus H. 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/05/1647 12: AAG 55 18: schrijver 21: Petrus Runia uit Wirdum werd in 1649 burger van Franeker 22: GA Franeker 27 Burgerboek

1: 04553 2: Leiden
3: Runia (Runninga)
4: Tjalling (Salingus) 7: Leeuwarden 9: 20/05/1626 10: Ling 11: 20 12: AAL 192

1: 06705 2: Marburg/Lahn
3: Runia? (Johannis)
4: Simon 8: Frisius 9: 18/05/1588 12: CSM III 62 13: Ene Petersdr van Arentsma 14: Johannes Simonis Runia 16: Wybet van Jeltinga 17: kinderloos 18: 1602-1604, 1618 gezworene, 1605-1607 schepen van Leeuwarden 1609-1609, 1616-1617, 1619-1622 burgemeester van Leeuwarden 1611 lid generaliteitsrekenkamer; 1617-1619 lid gedep staten (S) 21: theol cand 22: Spanninga, Geloof 151, 172; GAL Klapper magistraat; Van Sluis; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief betalingsordonnantiën 1611

1: 07012 2: Rostock
3: Runt
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 26/05/1447 12: MUR I 81 18: 1456 priester Maartenskerk, getuige bij testament 19: 1483 aan de pest 21: Mr; genoemd in 1488; een Theodoricus Rund (Riud) is in 1415 plebaan te Kropswolde; sticht vicarie te Groningen met wetenschappelijke eisen aan de vicaris 22: GAG PK 373; RAG AKG regest 97; GAG PK regest 162; Huisman, Stadsbelang 22, 76, 79

1: 11056 2: Helmstadt
3: Ruperti
4: Petrus 7: (Esens) 8: Frisius [orient] 9: 21/01/1605 12: AAHt 17813

1: 11050 2: Helmstadt
3: Rupertus
4: Theodorus 7: Jever 8: Frisius 9: 10/06/1629 12: AAHt 31923

1: 03628 2: Groningen
3: Ruterus (Reutherus)
4: Anthonius 7: Appingedam 9: 03/03/1645 12: AAG 51 18: 1651 proponent te Meppel 21: vml zoon van Henricus Reuter uit Bremen, conrector te Appingedam, predikant te Meppel x d.v. Anthonius Mattheaus, woont te Rouveen 22: GAG Appingedam, Oud archief 176; Romein, Drenthe 146-147

1: 05828 2: Köln
3: Rutgeri
4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 22/06/1476 10: Art 12: AAK II 792

1: 05401 2: Köln
3: Rutgeri (Ruthgeri)
4: Gerardus 5: clericus Mon d 7: Emden 9: 00/00/1452 12: AAK I 54841

1: 06260 2: Köln
3: Rutgeri
4: Johannes 5: clericus Trai d 7: Harlingen 9: 00/00/1430 10: Art 12: AAK I 33225 18: 1471 vicaris te Harlingen 21: in 1477 was Johannes van Harlingen pastoor te Finkum 22: RAF Collectie Murray Bakker 17; Roorda, Grafschriften Leeuwarderadeel 11

1: 05945 2: Köln
3: Ruting (Rutynghe)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 30/05/1481 10: Art 12: AAK II 101155 20: bursa Laurentiana, 1482 12/6 det 21: in 1457 schenkt Berent Ruting een rente aan de A kerk 22: Bakker, Bedelorden 130

1: 05068 2: Basel
3: Ruverius (Roever)
4: Ludolphus 8: Frisius orient 9: 00/10/1601 12: MUB III 652

1: 06810 2: Marburg/Lahn
3: Ruverius (Ruferius)
4: Ludolphus 8: Frisius [orient] 9: 18/11/1598 12: CSM III 117

1: 03982 2: Helmstadt
3: Ruverius
4: Ludolphus 8: Frisius [orient] 9: 14/07/1596 12: AAHt 126102

1: 01623 2: Franeker
3: Ruverius
4: Ludolphus 8: Frisius orient 9: 23/08/1594 10: Iur 12: AAF no 296 20: ex Marpurg(ensi)

1: 07162 2: Rostock
3: Ryckeldes
4: Ludolphus 7: Capella (?) 8: Frisius 9: 28/03/1472 12: MUR I 174

1: 05927 2: Köln
3: Rysco
4: Ulricus 7: Groningen 9: 00/12/1518 10: Art 12: AAK II 8056 20: 11 maart 1522 lic, pauper