>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 07599 2: Rostock
3: Obbema (Ubbema)
4: Reinerus 7: Dokkum 9: 29/05/1512 12: MUR II 49 20: 1513 bac art (MUR II 54) 21: Popko Obbema bezit in 1511 111 pm land te Ee 22: RVA I 164

1: 07323 2: Rostock
3: Obbema (Hobema)
4: Reynerus 7: Dokkum 9: 31/05/1484 12: MUR I 238 21: Renthie Hobbema uit Ee bezit in 1511 66 pm land 22: RVA I 163

1: 10412 2: Franeker
3: Obbii
4: Timannus 9: 03/04/1600 10: Med 12: AAF no 567 13: Ydt Jansdr 14: Obbe Dircks 16: Lysbethie Reyns 18: 1612-1643 predikant te Kimswerd 19: 1643 dec 21: in 1606 een acte van relegatie tegen hem 22: Romein 128; RAF Statenarch Gf 511 (193 1646); Col Kalma; Telting, Register 515

1: 08463 2: Löwen
3: Obbonis (Oblionis)
4: Henricus 7: Groningen 8: Mon d 9: 28/02/1516 12: MULO III 526216 20: vml Henricus Obbo uit Emden, stud 1515 te Keulen

1: 05420 2: Köln
3: Obbonis
4: Henricus 7: Emden 9: 21/04/1515 10: Iur 12: AAK II 7449 18: 1532-1541 dekaan van het Stephanuskapittel te Bremen 1540 kanselier van graaf Enno II van Oostfriesland 19: 1541 21: Dr; reist ca 1520 naar Italie; schreef Frisia Descriptio 22: E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving (Groningen, 1952) 1819

1: 04495 2: Leiden
3: Obeli
4: Tammo 7: Groningen 9: 11/09/1623 10: Phil 11: 20 12: AAL 171 21: Harcko Obeli was o.a. in 1628 geconstitueerd redger te Usquert 22: RAG Familiearch Nienoord 389

1: 12351 2: Franeker
3: Obendorpius
4: Petrus 9: 21/03/1610 10: Theol 12: AAF 1176 18: 1619 conrector te Kollum 22: Sannes, Schoolmeesters Kollumerland

1: 08429 2: Löwen
3: Oberti (Obert)
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/07/1527 12: MULO III 77890

1: 00761 2: Franeker
3: Obiae
4: Matthaeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 26/05/1635 10: Phil 12: AAF no 3119

1: 05405 2: Köln
3: Obodi
4: Gerardus 7: Emden 9: 00/12/1520 10: Iur 12: AAK II 83068

1: 08083 2: Löwen
3: Obodi
4: Martinus 5: dives 7: Emden 9: 31/08/1485 12: MULO II 504198

1: 07388 2: Rostock
3: Obodi
4: Tidericus 7: Norden 9: 04/05/1493 12: MUR I 266

1: 12436 2: Orleans
3: Occama (Okema)
4: Lollius 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 23/08/1561 12: RIDDORL II 357 13: Elisabeth Costers uit Brussel 14: Watse van Ockinga 15: grietman van Menaldumadeel : raadsheer Hof 16: Elisabeth Anthoniusd Delvaille His Saschersd van Heringa 17: Elisabeth x Wigle Pieters van Buygers Lollius 18: 1576-1578 (afgezet) grietman van Menaldumadeel 1585 luitenant aan Spaanse zijde 21: in 1580 verbannen 22: Stamboek I 280, 282 II 189; Sminia, Naamlijst 178-179; Andreae, Nalezing 60

1: 12435 2: Orleans
3: Occama (Ockama)
4: Meinardus, Marius 8: Frisius 9: 18/06/1565 12: RIDDORL II 477 20: magister; geen edele, niet in Stamboek

1: 09401 2: Löwen
3: Occama (Mazius)
4: Meinardus 7: Sneek 9: 24/05/1561 12: MULO IV 61851 20: stud 1565 te Orleans

1: 12354 2: Köln
3: Occo (Ocko)
4: Pompeius (Popius) 7: Augsburg 9: 24/01/1504 10: Art, Iur 12: AAK II 5566 14: Occo 15: arts te Augsburg 18: koopman en humanist te Amsterdam 20: bursa Laurentiana; det 1505 17/6 22: Jahrbuch Emden 1988 3964

1: 09914 2: Bologna
3: Occo
4: Sibrandus 9: 00/00/1536 12: KNOD 2634 14: Pompeius Occo 15: koopman en humanist te Amsterdam 18: koopman te Amsterdam burgemeester van Amsterdam 19: 1588 21: vlucht in 1578 naar Calcar 22: Jahrbuch Emden 68 (1988) 3964

1: 02277 2: Heidelberg
3: Occo
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 17/08/1569 12: MUH II 52,97

1: 08858 2: Löwen
3: Occonis (Ocke)
4: Fredericus 7: Sloten 9: 12/06/1532 12: MULO IV 7381 14: Ocke Ockema 18: 1543, 1551 pastoor van Teroele 1551 lid gedep staten 21: een Fedde Ockez was in 1578 vicaris te Dokkum 22: Stamboek I 282, II 190; Placaatboek III 236; Van der Meer, Boarnen 197

1: 04797 2: Leiden
3: Ockama (Occema ab)
4: Rombertus 7: Sneek 9: 15/12/1640 10: Iur cand 11: 24 12: AAL 319

1: 03411 2: Groningen
3: Ockama (Occama ab)
4: Rombertus 8: Frisius 9: 25/07/1638 12: AAG 38

1: 00734 2: Franeker
3: Ockama
4: Rombertus 7: IJlst 9: 03/11/1631 10: Phil, Ling 11: 1616 12: AAF no 2803 13: Jelck Ulenburg 16: Jancke Sibrens (1646) 17: Jeltie Dodo 18: 1641 advocaat Hof ontvanger boelgoederen te Leeuwarden 21: Dr iur 22: Stamboek II 191; RAF Hof van Fr MMM f 10, Pb Hs 1141; GAL Klapper DTB

1: 07255 2: Rostock
3: Ockens
4: Albertus 7: Emden 9: 03/11/1479 12: MUR I2215

1: 10851 2: Wittenberg
3: Ockens (Ocken)
4: Habbo 8: Frisius 9: 00/10/1561 12: MUW II 28

1: 03760 2: Groningen
3: Ockens
4: Harco 8: Oldambt 9: 27/04/1648 10: Phil 11: 18 12: AAG 57

1: 02586 2: Groningen
3: Ockens
4: Hermannus 7: Groningen 9: 12/04/1619 10: Phil 12: AAG 8 16: Bontke d.v. ds Sebastiani (1625) 1625-1648 predikant te Woldendorp 19: 1648 juli 21: werd door classis onderhouden naar aanleiding van zijn bruiloft 22: Duinkerken 144; Duinkerken I 321

1: 03031 2: Groningen
3: Ockens (Occonis)
4: Sebo 7: Blijham 9: 20/05/1626 10: Phil 11: 1605 12: AAG 17 13: Hille 14: Ocko Boelens 16: Eya Ouwens (1636) 18: 1641-1645 ambtman van het kleiOldambt 19: 1645 22: Ned Leeuw 1982 421-422

1: 02038 2: Franeker
3: Ockinga (Ockingha ab)
4: Dominicus 7: Dronrijp (Ripa) 9: 28/05/1608 11: 1586 12: AAF no 1055 13: Saepck Gemmadr van Burmania 14: Valerius Ockinga 15: lid gedep staten 16: ongehuwd 18: 1624, 1647 kerkvoogd te Dronrijp 1620, 1649 kapitein; monstercommissaris 1639-1640 landdagslid voor Idaarderadeel 19: 1666 aug 20: sch Franequerensi 22: RAF Statenarch M 11b f 272; Visser, Adel 436; Register resolutien 537

1: 00682 2: Franeker
3: Ockinga ab
4: Hero 9: 08/05/1630 10: Iur 11: 1610 ca 12: AAF no 2640 13: Hylck van Ockinga 14: Jarichus van Ockinga 16: Magdalena Sijbrandtsd van Burmania 17: Jarichus x Barber van Camstra Sibrandus x Juliana Pietersd van Harinxma thoe Slooten Frederik Hessel 18: 1633-1636 kapitein; 1637 gerechtsscholt (president van de krijgsraad) 1645-1666 raadsheer Hof, afgetreden t.g.v. zijn zoon 1656-1682 curator univ. van Franeker; 1669-1682 ontvanger der floreenrente 19: 1682 21: kandideert met een geschiedkundig proefschrift 22: Stamboek I 281; Sickenga Hof 205-206; RAF Hof van Fr HHH 1 f 2v; Register resolutien 538; RAF Index officieren

1: 06515 2: Köln
3: Ockinga (Occuma ab)
4: Hubertus 8: Frisius 9: 05/09/1559 10: Iur 12: AAK IV 5121 13: Elisabeth Costers uit Brussel 14: Watze van Ockinga 18: 1566, 1580 prebendaris te Dronrijp 1580 dient onder hopman Ockinga 19: 1581 gesneuveld bij Visvliet 21: in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 280, II 189; Zwart, Cleuting 200; AAU 1888 362

1: 11918 2: Douai
3: Ockinga van
4: Jodocus 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 110-111 13: Hylck van Roorda 14: Hero van Ockinga 16: Saepck van Camminga 18: 1582 hopman van het 2e kwartier van Wonseradeel 1583 landdagslid 21: 1578 heerschap te Burgwerd; tekent in 1579 de procuratie om de Unie van Utrecht te ondertekenen 22: Placaatboek III 1186, IV 286, 411; Van der Meer, Boarnen 234

1: 08266 2: Löwen
3: Ockinga (Heronis)
4: Judocus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 31/08/1513 12: MULO III 472262 13: Rixt Goslicksdr Juwinga 14: Hero Ockinga 16: Luts Fransdr van Minnema 19: 1535 dec, volgens Stamboek: 1546 22: Stamboek I 280; RAF Grafschriften Wonseradeel

1: 11146 2: Franeker
3: Ockinga
4: Suffridus 9: 11/01/1614 10: Iur 11: 1597 12: AAF no 1452 13: Wick Pietersdr Camminga 14: Valerius van Ockinga 15: lid gedep staten 16: ongehuwd 19: 1617 aug 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 76; Stamboek I 280-281

1: 04160 2: Leiden
3: Ockinga (Occama)
4: Valerius 8: Frisius 9: 17/06/1581 10: Iur 12: AAL 10

1: 04124 2: Leiden
3: Ockinga (Occama)
4: Valerius 8: Frisius 9: 03/09/1578 10: Iur 11: 1562 12: AAL 3 13: Wick Pieters Camminga 14: Watze Lolles Ockema 15: raadsheer Hof, Mr 16: Saepk Gemmesdr Burmania 17: Hero Siuck 18: kerkvoogd te Dronrijp 1606-1607 lid gedep staten (W) 19: 1624 april 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 76; RAF Doodboek; Engels, Naamlijst GS

1: 08353 2: Löwen
3: Ockonis
4: Arnoldus 7: Groningen 8: Trai d 9: 12/02/1489 10: Art 12: MULO III 41121 20: Arnoldus de Groeningen promoveert 1492 (artes); porcus

1: 08307 2: Löwen
3: Ockonis
4: Hermannus 7: Eylsom prope Groningen 8: Mon d 9: 12/02/1488 10: Art 12: MULO III 41122

1: 08620 2: Löwen
3: Ockonis
4: Martinus, Petri 7: Sloten 8: Trai d 9: 18/06/1509 12: MULO III 37269 21: Martinus Otyonis van IJlst werd in 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 06940 2: Rostock
3: Ockonis (Okkonis)
4: Meinardus 8: Sudergo 9: 11/04/1425 12: MUR I 20

1: 10618 2: Prag
3: Octo ecclesiis de
4: Hermannus 9: 00/00/1376 12: OSTFR 189

1: 07746 2: Rostock
3: Octonis
4: Iacobus 7: Emden 9: 10/12/1522 12: MUR II 83

1: 08057 2: Löwen
3: Odonis
4: Henricus 7: Bolsward 9: 00/00/1471 12: MULO II 257245 15: practicus in het berekenen van boetes in Westergo 16: Houck Jansdr 17: Welmoed x Geert Bovinck, schoenmaker te Dokkum, werd Dominicaner zuster 18: 1486-1492, 1501-1508 stadsschrijver van Leeuwarden notaris publicus 1508 schepen van Leeuwarden; 1509 substituutgrietman van Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel; 1512-1513 burgemeester van Leeuwarden; 1514-1516 burgemeester van Sneek 19: 1525 21: vriend van Petrus Camminga, zeer rijk aan grondbezit 22: Vries, Skriuwtaal boargers 4849; It Beaken 43 1981 217-231; RAF Familiearch Bungenberg 1

1: 08285 2: Löwen
3: Odulphi
4: Petrus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 07/11/1499 12: MULO III 19469 21: Petrus Odulphi uit Leeuwarden werd 20 maart 1518 tot priester gewijd; = vml heer Pibo Oentzie zoon, 1532 priester (te Leeuwarden?) 22: Gen Jierboekje 1955 80; Sipma II 362

1: 12156 2: Köln
3: Odzeri
4: Johannes 7: Heeg (Hagis) 8: Trai d 9: 00/00/1417 10: Art 12: AAK I 19031

1: 08775 2: Löwen
3: Oedtsma (Grauv a)
4: Augustinus 8: Frisius 9: 03/08/1549 12: MULO IV 391179 14: Theodoricus Frederici 15: grietman van Utingeradeel en Idaarderadeel 16: Mary Claesdr 18: 1557-1571 grietman van Dantumadeel 19: 1578 ca 21: Iur dr; was eigenaar van de eigenerfde plaats Oedtsma te Grouw; behoorde tot het verbond der edelen; in 1571 afgezet, had aandeel in de Dokkumer furie 22: Sminia, Naamlijst 117-118; Vrije Fries 17 1890 61

1: 11546 2: Löwen
3: Oedtsma (Vibrandi)
4: Ruardus (Rewardus) 7: Oosterwierum 9: 00/08/1535 10: Iur 12: MULO IV 123102 14: Wibrandus Oedtsma 15: 1565-1568 secretaris en rentmeester van Sneek 18: 1547 procureur te Sneek; 1550, 1558 secretaris van Wymbritseradeel 1551-1552 schepen, 1568-1569, 1577 burgemeester van Sneek 1574, 1575 volmacht landsdag voor Sneek 21: Dr; stelt in 1574 de instructie voor de particuliere ontvangers der impositien op 22: Placaatboek III 995-996, 1017, 1159; Napjus 91; RAF Familiearch Bungenberg 1, RAF Rentmeestersrek 1547-1548 f 57; Sannes, Naamlijst 253

1: 07734 2: Rostock
3: Oedtsma of Juckema (Odesman)
4: Vitus 7: Leeuwarden (prope) 9: 26/11/1521 12: MUR II 81 13: Bauck Wytzesdr Oedtsma 14: Worpius Oedtsma van Juckema 16: Ynts Ruurdsdr Feytsma 17: Worp x Anna Ernstdr van Mockema 19: 1565 juli 21: heerschap te Deinum; verkoopt in 1556 7 pm miedland te Finkum voor 500 ggl 22: Stamboek I 114; Zwart, Cleuting 82; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 48, 55

1: 11930 2: Köln
3: Oedzes (Oethemus)
4: Andreas 7: Sneek 9: 26/06/1549 12: AAK II 103192 21: = Andreas Oenes, 1556 raadsheer, 1558-1559 schepen van Sneek? 22: RAF Familiearch Bungenberg 1

1: 00204 2: Franeker
3: Oedzii
4: Johannes 6: alumnus Leovardienis 7: Leeuwarden 9: 23/11/1610 10: Iur 12: AAF no 1251 16: Jancke Jans (1615) 18: 1615 notaris en postulant 1622 notaris 20: = vml Johannes Camp, stud 1618 te Heidelberg en Herborn; zoon Oedaeus 22: GAL klapper DTB

1: 10852 2: Orleans
3: Oenama
4: Amelius 9: 05/08/1624 10: Iur 12: Frijhoff, Etudiants 66

1: 02110 2: Angers
3: Oenama van
4: Amelius 8: Frisius 9: 00/00/1625 10: Equit 11: 23 12: EEA no 116

1: 00399 2: Franeker
3: Oenama ab
4: Amelius 8: Frisius 9: 28/10/1620 10: Lit, Iur 11: 1602 12: AAF no 1843 13: Catharina Johansd de Blocq 14: Tinco van Oenama 15: grietman van Schoterland 16: ongehuwd 18: 1627-1647 grietman van Schoterland 1632 rekenmeester 1638-1640 landdagslid, 1644-1646 lid gedep staten (Z) 19: 1647 april 22: Frijhoff, Etudiants 66; Sminia, Naamlijst 365; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632

1: 09021 2: Löwen
3: Oenema (Christiani, Cristianus)
4: Matthias 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 324107 13: Gerland 14: Karst Thijsz 18: 1595 landdagslid 1601 lid admiraliteit Dokkum 19: 1601 22: Gen Jierboekje 1989 73; RAF Grafschriften Schoterland; RAF Statenarchief 1 (1601); Placaatboek IV 880

1: 06202 2: Köln
3: Oenema (Onema)
4: Sicco 6: pauper 7: Groningen 9: 06/06/1489 10: Art 12: AAK II 261190 21: Severinus Onema was ca 1494 notaris 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 81

1: 09120 2: Löwen
3: Oenema (Christiani, Cristianus)
4: Tiberius 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 324108 13: Gerland 14: Karst Thijsz 16: Sybrich Tincodr Sakes 18: 1566 gedeputeerde 1556 advocaat Hof 21: Mr 22: Faber, Drie eeuwen 684; Gen Jierboekje 1989 73; Zwart, Cleuting 81

1: 08828 2: Löwen
3: Oeninga (Uninga)
4: Dominicus (Douwo) 7: Cornwerd 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 40958

1: 06473 2: Köln
3: Oeninga (Uninga)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 13/05/1580 10: Art 12: AAK IV 121130 21: genoemd in brief van Johannes van Roorda dd 8 sept 1583 22: RAF EVC 381 89 1583

1: 10059 2: Dole
3: Oerd (Wrdius)
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 08/06/1557 12: Leemans, Dole 6 Theodorus, advocaat 18: 1545, 1555 advocaat Hof 20: lic iur op 106 1557 21: Mr; zijn erfgenamen verkopen in 1619 een boerderij bij Arum aan Perck van Roorda; = Johannes Arum, tot 1580 secretaris van Ooststellingwerf, vlucht en sterft in 1581 te Groningen? 22: RAF Familiearch Tjaerda 184; GAL Famliearch Camminga 6; Zwart, Cleuting 61; It Beaken 31 (1969) 161; AAU 1888 368

1: 06979 2: Rostock
3: Oestfrisia de
4: Meynardus 9: 18/10/1432 12: MUR I 42

1: 11490 2: Löwen
3: Oestum de
4: Alfardus 8: Trai d 9: 21/05/1512 12: MULO III 44048

1: 00439 2: Franeker
3: Oetzonis
4: Feico 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/05/1622 10: Art, Ling 12: AAF no 1940 13: Grytje Gerrits 14: Oedze Riemers 15: landschaps en stadsmetselaar 16: Suike Gerritsd Vogelsang (1638) 17: Reinsckje x Huber 18: 1627-1632 predikant te Itens 1632-1635 predikant te Wommels 1635-1670 predikant te Leeuwarden 19: 1670 april 21: zijn broer Gerrit was landschapscipier 22: Romein, 19, 277, 282; aanv 33; Col Kalma

1: 07679 2: Rostock
3: Oetzonius? (Ontzonius)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 06/06/1517 12: MUR II 68 18: 1518-1525p pastoor te Goengarijp 21: = Petrus Ononis 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 09500 2: Löwen
3: Oeveren van (Ripa a)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 16/01/1635 11: minor 12: MULO V 296350 21: Rolf Frericx ten Oever bezit in 1659 een graf te Groningen 22: Pathuis 331

1: 11277 2: Basel
3: Oeveren
4: Henricus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1581 12: MUB II 303111 20: 1582 31/5 Dr iur utr 21: Dr Henricus Oeveren verkoopt in 1588 een kleine huysstede voor 550 cg (te Emden?) 22: Eppens, Kroniek II 727

1: 06647 2: Marburg/Lahn
3: Oeveren (Overen)
4: Henricus, Albertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 12/06/1571 12: CSM III 1 21: vml Dr Henricus Overn, vicehofrichter te Aurich x Margaretha Bauckens 22: Ned Leeuw 1985 416

1: 05485 2: Geneve
3: Oeveren
4: Henricus 8: Frisius 9: 17/05/1583 10: Iur 12: LDR 824; V 45; De Vries I 118

1: 08523 2: Löwen
3: Ofconis
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1527 12: MULO III 77744 21: vlm Franciscus Foppinga, zoon van Ofco x Anna van Oedtsme, gest 1539 ongeh 22: Stamboek I 116

1: 06489 2: Köln
3: Offenhuizen (Offenhousen)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 09/07/1561 10: Iur 12: AAK IV 15152 13: Rintje Fredericksd Roorda 14: Johannes of Dominicus van Offenhuyzen 16: Riem Andriesd van Waltinga 17: Habel x Hessel Jelgeri van Feytsma, Douwe Douwes van Hottinga Ath x Carolus Martini van der Nitzen Catharina 18: 1578-1591 grietman van Franekeradeel 1578-1580 dijkgraaf en ontvanger der Vijfdelen 1588 lid mindergetal; volmacht op de landsdag 19: 1598 21: heerschap te Achlum; in 1568 verbannen 22: Stamboek I 283; Sminia, Naamlijst 193; Andreae, Nalezing 71; Van der Pol, Geschiedenis van Achlum 6365; Van Apeldoorn, Goederen I 206; RAF Statenarchief S 2a 68

1: 01474 2: Franeker
3: Offenhuyzen ab
4: Andreas 9: 10/08/1591 10: Polit, Lit, Iur 12: AAF no 135 13: Riem Andriesdr van Waltinga 14: Fredericus van Offenhuizen 15: grietman van Franekeradeel 20: moet wegens geldgebrek Frankrijk verlaten 21: niet in Stamboek 22: Engels, Galliam 3; Stamboek I 283

1: 09265 2: Löwen
3: Offenhuyzen (Offengusa)
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 31/08/1531 12: MULO IV 61247 13: Auck van Fernia 14: Johannes van Offenhuyzen 16: Rints Frederiksdr van Roorda 17: Fredericus 21: geb. te Achlum 22: Stamboek I 283; NNBW VIII 1235

1: 08459 2: Löwen
3: Offo
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Brem d 9: 27/02/1488 12: MULO III 46228

1: 07216 2: Rostock
3: Olardi
4: Fredericus 7: Norden 9: 16/09/1476 12: MUR I 199

1: 03950 2: Helmstadt
3: Oldenburg ab
4: Antonius 8: Frisius 9: 04/07/1590 12: AAHt 8353

1: 07966 2: Rostock
3: Oldenburgensis
4: Gerhardus 8: Frisius 9: 00/09/1575 12: MUR II 186

1: 07568 2: Rostock
3: Oldendorp
4: Albertus 7: Aurich 8: Frisius 9: 13/04/1500 12: MUR II 2

1: 10443 2: Franeker
3: Oldendorpius
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 9: 01/05/1601 10: Iur 12: AAF no 631 21: in 1559 was een Wibrandus Oldendorp bijzitter en rechter te Kollum; Petrus Oldendorp was in 1619 conrector te Kollum 22: Andreae, Kollumerland 5758; Sannes, Schoolmeesters Kollumerland

1: 02863 2: Groningen
3: Oldenslo
4: Sixtus 8: Frisius 9: 29/07/1615 10: Phil 12: AAG 3

1: 07892 2: Rostock
3: Oldersheim ab
4: Hector 6: nobilis 8: Frisius 9: 14/09/1552 12: MUR II 123

1: 08907 2: Löwen
3: Oldersum de
4: Hector 8: Frisius 9: 04/11/1553 12: MULO IV 48350

1: 07310 2: Rostock
3: Oldersum
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 31/05/1483 12: MUR I 233

1: 08788 2: Löwen
3: Oldersumanus
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/04/1553 12: MULO IV 47022

1: 10974 2: Helmstadt
3: Oldewelt
4: Elzardus 7: Filterburen 8: Frisius 9: 03/10/1617 12: AAHt 26177

1: 11067 2: Helmstadt
3: Oldewelt
4: Joannes 8: Frisius orient 9: 27/05/1605 12: AAHt 18248 14: Johannes Oldewelt 15: predikant 20: stud 1610 te Rostock

1: 10902 2: Wittenberg
3: Olfardi (Wolferdus)
4: Balthasar 8: Frisius 9: 00/00/1573 12: MUW II 241

1: 06775 2: Greifswald
3: Olfardi (Olserdi)
4: Henricus 7: Sneek 8: Trai d 9: 09/07/1498 12: MUG 138

1: 07963 2: Rostock
3: Olferdi
4: Balthasar 8: Frisius 9: 00/04/1575 12: MUR II 185

1: 03105 2: Groningen
3: Olingius
4: Johannes 8: Omlandus 9: 20/04/1629 11: 1607 12: AAG 21 14: Henricus Johannis 15: 1606-1625 predikant te Woltersum 16: Bonnie Selys 18: 1635 conrector te Appingedam 21: D(ominus) Johannes Olingius bezit in 1634 graf in Groningen; zijn zuster trouwde met ds Piccard 22: Pathuis 891; Duinkerken I 220; Gron Volksalmanak 1944 5; vrmededeling A. Hoft, Appingedam

1: 03237 2: Groningen
3: Ollershemius (Bernhardi)
4: Andreas 7: Upwierde 8: Omlandus 9: 18/05/1633 12: AAG 28 14: Pedro Bernardi 18: 1637-1644 predikant te Solwerd 1644-1683 predikant te SolwerdMarsum 19: 1683 juni 22: Duinkerken 146, Duinkerken I 325

1: 10811 2: Franeker
3: Olma (Ohna ab)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 03/12/1632 10: Iur 12: AAF 2915 18: 1638 advocaat Hof 21: Dr; mr Hans Olm, veldschrijver en weduwnaar x Aeffke Joannis wed Jan Allinga (1626) 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v; RAF klapper DTB Bolsward

1: 08715 2: Löwen
3: Olphardi (Wulfardi)
4: Sibrandus 7: Workum (Woldricon) 8: Trai d 9: 02/06/1513 12: MULO III 46865 18: 1525 ca prebendaris te Tjerkwerd 21: Sibrandus Olphardi uit Workum werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd; vml heer Sybe, 1543 pastoor te Nijhuizum bij Workum 22: Gen Jierboekje 1955 82; Beneficiaalb 430; RAF FG 910

1: 07135 2: Rostock
3: Olphardi (Oldsradi)
4: Suffridus (Cifridus) 7: Staveren 9: 31/10/1469 12: MUR I 163

1: 07689 2: Rostock
3: Olrici
4: Gerardus 7: Esens 9: 04/06/1518 12: MUR II 71

1: 07125 2: Rostock
3: Olrici
4: Hinricus 7: Norden 9: 07/05/1469 12: MUR I 161

1: 07359 2: Rostock
3: Olrici
4: Thomas 7: Emden 9: 26/10/1490 12: MUR I 255

1: 07532 2: Rostock
3: Olscerus
4: Iohannes 7: Jever 8: Frisius 9: 00/06/1642 12: MUR III 127

1: 07250 2: Rostock
3: Oltgeri
4: Johannes 7: Sloten 9: 08/07/1479 12: MUR I 213 18: 1526 pastoor te Noordwolde 21: Een Johannes Oltgeri de Hasselt werd in 1527 begiftigd met de prebende van het Christoffelsaltaar te Loppersum 22: RAF FG 910; RF HS 1527.40; RAG Familiearch Ewsum regest 262

1: 06982 2: Rostock
3: Oltgeri
4: Meinardus 9: 02/08/1434 12: MUR I 48

1: 00889 2: Franeker
3: Ompteda (Omtedana ab)
4: Christianus, Henricus 8: Omlandus 9: 13/08/1638 10: Hum 11: 1627 12: AAF no 3491 13: Sophia von Mandelsloh 14: Hermannus van Ompteda 21: stamvader van de Duitse Ompteda's 22: Ned Leeuw 1940 129

1: 09158 2: Löwen
3: Ompteda (Omhtida)
4: Christophorus 7: Groningen 9: 13/04/1554 12: MULO IV 49020 18: 1559 prebendaris te Usquert 22: Zeitsch fur vaterl Geschichte 75 295

1: 07942 2: Rostock
3: Ompteda (Omteda)
4: Menoldus 7: Groningen 8: Frisius occid 9: 00/04/1564 12: MUR II 151 18: 1579-1582 predikant te Groothusen 19: 1582 21: niet te plaatsen in de genealogie Ompteda; poogt in 1577 als predikant in te dringen in Norden 22: Ned Leeuw 1940 132; Reershemius 257, 714

1: 02433 2: Heidelberg
3: Ompteda
4: Menoldus (Menelaus) 7: Groningen 9: 10/12/1566 12: MUH II 41,113

1: 04018 2: Helmstadt
3: Ompteda ab
4: Otto 6: Nobilis 8: Frisius 9: 11/05/1603 12: AAHt 166217 13: Apollonia van Jettebroeck 14: Henricus van Ompteda 19: 1620 p 21: Henricus Ompteda week in 1580 uit naar Nedersaksen 22: Ned Leeuw 1940 129

1: 08011 2: Rostock
3: Oncken
4: Folckardus 8: Frisius orient 9: 00/07/1609 12: MUR II 297

1: 06493 2: Köln
3: Oncken (Uncken)
4: Fredericus, Arnoldi 8: Frisius orient 9: 02/11/1638 12: AAK IV 426223

1: 03876 2: Helmstadt
3: Onconis
4: Ernestus 8: Frisius [orient] 9: 05/07/1576 12: AAHt 985

1: 04003 2: Helmstadt
3: Onconis (Onko)
4: Ernestus 7: Wittmund 9: 10/04/1600 12: AAHt 147114

1: 00963 2: Franeker
3: Onias de
4: Isbrandus 7: Franeker 9: 20/09/1640 10: Art gladiandi mag 12: AAF no 3753

1: 11921 2: Douai
3: onleesbaar
4: Hector 7: Bolsward 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 113 20: tekent AA van Joost van Ockinga; wapenspreuk: exitus acta probat

1: 05299 2: Köln
3: Onnonis
4: Gerardus 7: Dokkum 9: 11/05/1440 10: Iur can 12: AAK I 42271 20: 1441 28/11 det, 1444 7/5 inc

1: 09027 2: Löwen
3: Onnonis
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 23/06/1549 12: MULO IV 388107

1: 08656 2: Löwen
3: Onnonis (Ononis)
4: Wibrandus 7: Sneek 8: Trai d 9: 02/10/1497 10: Iur can 12: MULO III 16226 21: Ona Wibazoen uit Akmarijp wordt in 1508 in de Recesboeken van Sneek genoemd 22: Oosterhout, Recesboeken 368

1: 05834 2: Köln
3: Onsta (Onusta)
4: Eilco 7: Sauwert 9: 03/04/1555 10: Art 11: 1538 12: AAK II 1086107 13: Johanna 14: Hiddo Onsta 15: 1551 gedeputeerde voor Stad en Lande 16: Elisabeth van der Eze, scheidt in 1573 Hyma van Innund Kniphausen (1575) 17: geen 18: hoofdeling te Sauwerd 1545 proost te Leens 19: 1578 ca aan de pest te Groningen 21: hoofdeling te Sauwerd, Wetsinge en Verhildersum; Eilico Onsta werd tussen 1573 en 1575 te Groningen gevangen gezet wegens zijn moord op pastoor Regnerus Papinck 22: Feith, Nobiliarium 45; Gron Volksalmanak 1896 199; Formsma, Borgen 200; Navorscher 97 (1958) 23; Pathuis 137-138; Alting, Diarium 375; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) regest 231

1: 09174 2: Löwen
3: Onsta
4: Georgius 7: Groningen 9: 09/06/1539 12: MULO IV 19284 14: Hiddo van Onsta 15: redger te Leens 21: bastaard van Hiddo, begraven te Sauwerd 22: Navorscher 97 1958 23

1: 12095 2: Köln
3: Onsta (Untzina)
4: Hiddo 9: 03/02/1530 12: AAK II 9043 13: Oede Rengers 14: Eylico Onsta 15: hoofdeling te Sauwerd 16: Anna van Voerst Johanna van Camphuysen (1534) 17: Anna x Johan van den Clooster tot de Havixhorst Ida x Roelof van Munster Adda x Claes van Burmania Eylico; Georgius (bastaard); Jan (bastaard) 18: 1534 redger te Leens 19: 1543 okt 22: Navorscher 97 (1958) 2122; Eppens, Kroniek I 111

1: 03869 2: Groningen
3: Ontken
4: Hero 7: Auenera 8: Frisius orient 9: 25/11/1650 10: Phil 11: 17 12: AAG 63

1: 03492 2: Groningen
3: Oomcens (Omcens)
4: Pompeius 9: 05/05/1641 10: Phil 12: AAG 43 13: Tetie Haickens 14: Oomco Bennes 16: Martien Johans Eltien Broeils te Winschoten (1667) 18: 1644, 1664 advocaat 22: RAG klapper DTB; Ned Leeuw 100 (1983) 408, 413

1: 01057 2: Franeker
3: Oomcens (Oomkens)
4: Pompeius 7: Groningen 9: 09/05/1643 10: Iur 12: AAF no 4058

1: 00500 2: Franeker
3: Oordt van
4: Timotheus 9: 02/08/1624 10: Med cand 12: AAF no 2136 20: [vlm niet Fries]

1: 00290 2: Franeker
3: Oorschot ab
4: Theodorus 8: Frisius 9: 31/05/1616 10: Theol 12: AAF no 1598

1: 11512 2: Groningen
3: Oostbroeck ab (Oesbroek)
4: Fredericus 9: 02/05/1622 10: Phil 11: 1602 te Emden 12: AAG 11 13: Sywer Heres Boijen 14: Hans van Oostbroeck 16: Engelke Harmens (1630) te Emden 17: d. x Marcus de Muinck Johannes, ds te Eexta 18: 1631-1635 predikant te EngelbertMiddelbert 1635-1652 predikant te Eexta 19: 1652 dec 22: Duinkerken 148, Duinkerken I 329

1: 01577 2: Franeker
3: Oostelanus
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 25/05/1593 10: Theol 12: AAF no 228 16: Jouwer Folkertsdr Vogelsang 17: Folkert, als alumnus overleden 18: 1594-1599 predikant te Achlum 1599-1613 predikant te Stiens 1613-1617 predikant te Cornjum 19: 1617 sept 22: Romein 69, 70, 78, 236; Col Kalma

1: 11745 2: Köln
3: Oosten (Ostrum)
4: Jacobus 8: Trai d 9: 00/00/1538 10: Art 12: AAK I 40815 17: Julius

1: 07845 2: Rostock
3: Oosten (Osten)
4: Johannes (Ioannes) 7: Groningen 9: 31/03/1526 12: MUR II 89 16: Lieukje Jacobsdr Canter uit Driesum 21: bezit in 1540 veel grond te Cornjum; verkoopt in 1562/1563 rente uit land bij Aalsum 22: Teunissen, Walden 69; RAF Rentmeestersrek 1562/1563 27; Mol, Aenbrengh 149-154

1: 11253 2: Rom col ger
3: Oosten (Osten)
4: Julius, Jacobi 7: Leeuwarden 9: 21/11/1552 12: Jacobs, Noordnederlandse studenten 83 22: H. Jacobs, Löwen an der Wiege des Collegium Germanicum in Archivum historicum Societatis Jesu 36 (1967) 119 nr 2

1: 09012 2: Löwen
3: Oosten
4: Julius 8: Frisius 9: 00/06/1552 12: MULO IV 45290

1: 12161 2: Köln
3: Oosterhuizen (Oesterhuisen)
4: Everardus 5: clericus 8: Mon d 9: 00/00/1430 12: AAK I 33318 18: 1437 pastoor te Kropswolde (Everardus)? 22: RFHS 1437.11

1: 05259 2: Köln
3: Oosterhuizen (Oesterhusen)
4: Gerardus 7: Appingedam 8: Mon d 9: 04/11/1508 10: Art 12: AAK II 63240 20: bursa Laurentiana; det 28 nov 1509 21: Oosterhuizen is een streek, later een heerd bij Eenrum 22: Ned Leeuw 1949 83

1: 05631 2: Köln
3: Oosterhuizen (Oesterhusen)
4: Hermannus 6: pauper 8: Frisius 9: 00/00/1423 12: AAK I 26427

1: 03317 2: Groningen
3: Oostervelt
4: Onias 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/08/1635 10: Astronomiae 12: AAG 32

1: 06553 2: Köln
3: Oosterwier (Oisserweer ab)
4: Egbertus (Engelbertus) 7: Groningen 9: 00/05/1650 12: AAK IV 50811 18: 1655 pastoor in 't Legeland (Gr) als helper van zijn broer Johannes 1666 pastoor te Groningen 19: 1682 jan 21: in 1655 tot priester gewijd 22: AAU 59 (1935) 305

1: 06568 2: Köln
3: Oosterwier (Osterweer ab)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/03/1646 12: AAK IV 478265 18: ca 1655 pastoor in 't legeland (Gr) 21: broer van Egbertus 22: AAU 59 (1935) 305

1: 06549 2: Köln
3: Oosterwier (Osterwieck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 28/04/1617 12: AAK IV 273118

1: 05517 2: Geneve
3: Oosterzee (Janaeus)
4: Christianus 7: Oosterzee (Eurothalassius) 9: 00/00/1597 12: LDR 1411 16: Clara Jansdr van Benthem (1609) 18: 1601 landdagslid; 1601-1602, 1608-1609 lid gedep staten (Z) 1602 kapitein; 1609-1635 grietman van Lemsterland 1607 extraordinaris lid Staten Generaal; 1616, 1619, 1622 lid Generaliteitsrekenkamer; 1617-1618, 1622 lid admiraliteit van Amsterdam; 1618-1619, 1621, 1625-1626 lid Staten Generaal; 1624 lid Raad van State 21: zweert in 1598 koning van Spanje af 22: Sminia, Naamlijst 371; Engels, Naamlijst St Gen 12; Engels, Naamlijst GS; GAL Klapper DTB; Placaatboek IV 1016; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1617-1619, 1622, 1624; RAF Index officieren

1: 06893 2: Marburg/Lahn
3: Oosterzee (Ostesseus)
4: Epeus (Ippeus) 8: Frisius 9: 26/09/1616 12: CSM IV 105 14: Johannes Aemckes 15: grietman van Lemsterland 18: 1623 monstercommissaris; 1623, 1624, 1637, 1652 (voor Sloten) landdagslid 1629 advocaat Hof 1638 rekenmeester; 1640-1643, 1647-1648 lid Generaliteitsrekenkamer; 1641-1642 lid mindergetal; 1648-1651 lid gedep staten (S); 1651 burgemeester van Sloten 21: Dr; testeert in 1617, wil dan naar Constantinopel reizen 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v, Statenarchief M 11b f 278; Placaatboek V 285, 290, 407, 550; Kalma, Toezicht II 522; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50, Gf 51 Betalingsordonnantien 1640-1648; RAF Statenarchief 1340-1341

1: 08955 2: Löwen
3: Oosterzee (Osterze ex)
4: Hubertus 8: Frisius 9: 27/06/1547 12: MULO IV 345149 21: wrs Mr Hobbe Douwes, 1571ca 1580 secretaris van Wonseradeel 22: Sannes, naamlijst 249

1: 05554 2: Köln
3: Oosterzee (Oesterse)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 06/02/1558 10: Art 12: AAK II 1120121 21: wrs zoon van Mr Dominicus Oosterzee, die in 1549 te Leeuwarden woonde x Magdalena

1: 00503 2: Franeker
3: Oosterzee
4: Tammo, Nicolai 7: Dokkum 9: 25/08/1624 10: Theol 12: AAF no 2146 16: Essaea van Coehoorn (1632) 18: 1633-1638 conrector, 1638-1641 rector te Dokkum 1641-1652 predikant te Aalsum en Wetzens 19: 1652 21: werd in 1628 alumnus 22: Romein 481; Placaatboek V 317; Col Kalma

1: 06502 2: Köln
3: Oosterzee (Osterzee)
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 27/03/1578 10: Iur 12: AAK IV 10840

1: 01481 2: Padua
3: Oostfriesland van
4: Christophorus 6: comes 8: Frisius orient 9: 12/06/1589 10: Iur 11: 30 12: tp no 213 14: Edzard II Lamberta van Ligne 17: kinderloos 18: 1598 kolonel in Spaanse dienst goeverneur van Luxemburg 19: 1636 21: broer van Enno III; 1601 gezant namens aarthertog naar Spanje; ridder van het gulden vlies

1: 05702 2: Köln
3: Oostfriesland van
4: Edzardus junior 5: comes Fr orient 9: 09/04/1481 10: Iur civ 12: AAK II 9518

1: 01479 2: Padua
3: Oostfriesland van
4: Enno 6: comes et dom Frisius orient 8: Frisius orient 9: 12/06/1589 10: Iur 11: 26 12: tp no 210 13: Catharina van Zweden 14: Edzard II 16: Walburg van Rietberg Anna van Holstein 18: graaf van Oostfriesland 19: 1625 aug 20: portret bij Den Tex, Studenten plaat IV

1: 01480 2: Padua
3: Oostfriesland van
4: Johannes 6: comes 8: Frisius orient 9: 12/06/1589 10: Iur 11: 30 12: tp no 212 14: Edzard II 16: d. van Enno (1604) 18: piraat in Zweden 1605 kolonel in Spaanse dienst 20: imm Heidelberg 1211-1582; stud te Parijs en Straatsburg 21: katholiek, broer van Enno III

1: 05703 2: Köln
3: Oostfriesland van
4: Otto 8: Frisius orient 9: 09/04/1481 10: Iur 12: AAK II 9519

1: 11912 2: Paris
3: Oostheim (Ostheim)
4: Hesselus 9: 00/00/1585 12: Vrije Fries 18 1877 209 13: Teth van Burmania 14: Hessel van Ostheim 15: grietman van Idaarderadeel 16: Wilhelmina van Gendt uit Gelderland (1603) 17: Bartholdus, kapitein 18: hofjonker van graaf Willem Lodewijk kapitein 19: 1626 20: Feico d'Embda tekent te Parijs het AA van Hessel 22: Stamboek II 182; Vrije Fries 13 (1877) 206-207

1: 11920 2: Douai
3: Oosthem (Besthimius)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 113 20: tekent AA van Joost van Ockinga

1: 08942 2: Löwen
3: Oosthem (Ostheim ab)
4: Hesselus 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 432143 13: Fokel van Martena 14: Hans van Oosthem 15: drost van het kasteel te Leeuwarden; afk uit Duitsland 16: Tet Boccodr van Burmania (1554) 17: Jel x Fredericus van Vervou Johannes Hessel 18: 1565-1567 grietman van Idaarderadeel 21: vlucht in 1567 naar zijn zwager Deitse Wingia in Oostfriesland 22: Stamboek I 268, II 182; Sminia, Naamlijst 149-150; Andreae, Nalezing 51; RAF FG 965

1: 11637 2: Tubingen
3: Oosthem (Ostheim ab)
4: Johannes 8: Frisius 9: 12/03/1574 12: Mat Tub 53165 13: Teth van Burmania 14: Hessel van Ostheim 15: grietman van Idaarderadeel 16: Trijn van Galama 18: 1594 hopman 19: 1603 te IJlst 21: verbleef in 1570 te Stuttgart bij zijn neef Gidion, waar hij onderwijs volgde, zij moeder stuurde hem het plakaat van 1570 op waarbij studie buiten 's konings gebied verboden werd 22: Stamboek I 268, II 182; Zwart, Cleuting 236-237

1: 02589 2: Groningen
3: Oostrum (Osteromus)
4: Johannes 6: gratis 7: Eilhemio 8: Frisius 9: 20/04/1619 10: Theol 12: AAG 8

1: 11832 2: Köln
3: Oppentii
4: Bernardus 8: Westerwolde 9: 01/06/1492 10: Art 12: AAK II 315101

1: 05904 2: Köln
3: Opterlane
4: Gerardus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1463 10: Iur 12: AAK I 699128 18: 1472, 1490 pastoor (kerkheer) te Kollum 20: 1465 4/4 inc, 1466 bac decr 21: Mr Geert ter Lane 22: Andreae, Kollumerland 70

1: 09672 2: Erfurt
3: Opterlane (Upterlane)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1460 12: MUER I 28131

1: 06259 2: Köln
3: Ordaci
4: Johannes 5: clericus Trai d 7: Harlingen 9: 00/00/1411 10: Iur can 12: AAK I 15219 21: Ordachus, in Placaatboek I 433 H. Odze, was in 1421 (gest) abt van Ludingakerke bij Bergum 22: Vrije Fries 43 160

1: 09636 2: Erfurt
3: Orden
4: Wichardus 7: Groningen 9: 00/00/1439 12: MUER I 17834

1: 04575 2: Leiden
3: Orinus
4: Paulus 7: Harlingen 9: 23/06/1627 10: Med 11: 24 12: AAL 202

1: 00533 2: Franeker
3: Orinus
4: Paulus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 01/10/1625 10: Ling 12: AAF no 2262 14: Rombertus Orinus, gest ca 1626 21: curator over Paulus: Jacobus Tiebbes Popta 22: RAF Nedergerecht Franeker HH 1626

1: 00274 2: Franeker
3: Orinus (Orinius)
4: Regnerus, Rombertus 9: 16/10/1615 10: Hum 12: AAF no 1561 20: primum musis devotus 21: verkoopt in 1619 een aantal boeken 22: RAF Nedergerecht Franeker HH 1619

1: 04450 2: Leiden
3: Orinus
4: Regnerus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 01/09/1621 10: Theol 11: 23 12: AAL 156

1: 02997 2: Groningen
3: Orinus
4: Suffridus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 27/09/1624 10: Med 12: AAG 15

1: 00343 2: Franeker
3: Orinus
4: Suffridus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 04/09/1620 10: Ling 12: AAF no 1822 14: Rombertus Orinus, gest ca 1626 21: tekent in 1624 te Leiden het AA van Van Laer 22: RAF Nedergercht Franeker HH 1626; Quellen und Forschungen 1983 81

1: 08989 2: Löwen
3: Orixma
4: Johannes 8: Frisius 9: 21/08/1543 12: MULO IV 264112 21: Orxmastate te Menaldum

1:*04394 2: Leiden
3: Ornia (Hornia ab)
4: Dominicus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 14/04/1616 10: Ling 11: 25 12: AAL 124

1: 04350 2: Leiden
3: Ornia
4: Dominicus 8: Frisius 9: 27/10/1610 10: Ling 11: 18 12: AAL 99 13: Titia Dominicus Teethlum 15: Gerbrand Gosuinus van Ornia 16: Margarita Albertsdr Boner (1620) 17: Albertus Dominicus 19: 1623 21: 1623 burgemeester van Dokkum? 22: RAF GEN 490; Obreen, Dokkum; Gen Jierboekje 1993 118

1: 04328 2: Leiden
3: Ornia (Hornia)
4: Gosuinus 8: Frisius 9: 15/08/1608 10: Ling 11: 20 12: AAL 92 13: Titia Douwes Teethlum 14: Gerbrand Gosuinus van Ornia 16: Trijntie Hendriks Houtloock uit Amsterdam (1625) 22: RAG klapper DTB Dokkum; Gen Jierboekje 1993 118

1: 04349 2: Leiden
3: Ornia
4: Gosuinus 8: Frisius 9: 27/10/1610 10: Iur 11: 22 12: AAL 99

1: 09703 2: Erfurt
3: Ortenberck
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1471 12: MUER I 34629 20: vml Gröningen in Mecklenburg; in 1425 immatriculeert Johannes Stabus uit Oerchenbeick in Keulen (Schwinges, UniversitÑtsbesucher 225)

1: 03834 2: Groningen
3: Orth
4: Johannes, Antonij 7: Emden 8: Frisius 9: 08/02/1650 10: Phil 11: 20 12: AAG 61

1: 02228 2: Heidelberg
3: Orth
4: Johannes, Antonius 7: Emden 8: Frisius 9: 02/12/1653 12: MUH II 314,19

1: 09477 2: Löwen
3: Orus
4: Cyprianus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 15/12/1637 12: MULO V 32973 14: Wybe Orcx? 15: magistraatslid van Leeuwarden 18: 1648-1662 priester te Workum 1662-1664 priester in Holland 19: 1664 verdronken 21: gevangen gezet te Workum 22: Vrije Fries 20 135; Singels, Archief Leeuwarden 248

1: 05574 2: Köln
3: Osinga
4: Augustinus 8: Frisius 9: 11/06/1552 10: Art 12: AAK II 106580 13: Jel van Hermana 14: Seerp van Osinga 16: Rinck Riencksd van Aylva 17: Rints x Ulbe Douwes van Aylva Sibrandus x Teth Hesselsd van Roorda Ebel x Pieter Jongama Jel x Esaias van Lycklema 18: 1579 volmacht landsdag voor Wonseradeel 19: 1589 a 21: in 1568 verbannen; in 1578 te Witmarsum aangeslagen voor 12 cg personele impositie; Joucke van Osinga neemt de Unie van Utrecht aan 22: Stamboek I 284; Vrije Fries 17 1890 52; Placaatboek IV 27; Van der Meer, Boarnen 236

1: 05593 2: Köln
3: Osinga
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/07/1551 10: Iur 12: AAK II 1055104 13: Jel Herema? 14: Seerp van Osinga? 16: Ebel wed Popkema Tjemk Fransd van Humalda Fed van Haersma 17: Sibrandus Beyts x Tiete Dyes van Hania Seerp x Eelck Douwesd van Hottinga Viglius 18: 1580-1583 grietman van Wonseradeel 1579 lid gedep staten 19: 1583 juni 21: in 1578 te Schettens aangeslagen voor 11 cg personele impositie 22: Stamboek I 284; Sminia, Naamlijst 270; Andreae, Nalezing 88; Van der Meer, Boarnen 237

1: 00404 2: Franeker
3: Osinga
4: Johannes 8: Frisius 9: 12/02/1621 10: Lit, Iur 11: 1603 12: AAF no 1858 13: Ath Sydsd van Aggama 14: Sibrandus van Osinga 15: 1596 grietman van Wonseradeel 18: korporaal der adelborsten 19: 1625 febr voor Gouda 22: Stamboek I 284, II 193-194

1: 08946 2: Löwen
3: Osinga (Osingha)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 07/12/1553 12: MULO IV 48473

1: 01390 2: Franeker
3: Osinga van
4: Sibrandus 9: 13/05/1586 10: Iur 11: 1563 12: AAF no 21 14: Johannes (Jancke) van Osinga 15: 1580 grietman van Wonseradeel 16: At Sydsd Aggama Luts van Scheltema 17: Sixtus Tjemck x Schelto Hothjes van Aysma, hopman Ath x Julius Saagmans Johannes 18: 1596, 1612 dijkgraaf Zuiderdijken van Wonseradeel 1586 volmacht landsdag 1596 grietman van Wonseradeel; 1616-1620 lid Gedep staten; 1622 lid Staten Generaal; 1623 lid Raad van State 19: 1623 nov 21: treedt in 1622 af als grietenijontvanger wegens schulden 22: Stamboek I 284; Sminia, Naamlijst 271; Andreae, Nalezing 8889; It Beaken 17 (1959) 21; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1623

1: 05573 2: Köln
3: Osinga
4: Sibrandus 6: nobilis 8: Frisius 9: 11/06/1552 10: Art 12: AAK II 106579 16: Ymck Sickesd van Dekema 22: Stamboek I 284 (klopt niet)

1: 00249 2: Franeker
3: Osinga ab
4: Sixtus 8: Frisius 9: 26/08/1614 10: Lit, Hum 12: AAF no 1501 13: Ath Sydsd van Aggama 14: Sibrandus van Osinga 15: 1596 grietman van Wonseradeel 16: Tiets Tjallingsd van Syxma 17: Sibrandus, werd in 1652 grietman Ydscke x Marcus Meynardi van Lycklema 18: 1619-1652 grietman van Doniawerstal; 1623 rekenmeester 1638-1640, 1652-1653 volmacht landsdag namens Doniawerstal; 1638-1641, 1645 lid mindergetal 1641-1643 lid gedep staten (Z); 1650 lid Staten Generaal; 1652-1653 lid admiraliteit Amsterdam 22: Stamboek I 284; Sminia, Naamlijst 349; Engels, Naamlijst St Gen II 5; Engels, Naamlijst GS; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief, Statenresoluties 1623; RAF, Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1652-53; RAF Statenarchief 1357-1359, 1364

1: 01767 2: Franeker
3: Ossaneus (Adriani)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 29/04/1600 10: Iur 11: 1583 12: AAF no 575 16: Aefke Pieters, wed Pieter Langendorp 18: 1604 advocaat Hof 19: 1620 a 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 6; GAL Klapper DTB

1: 04281 2: Leiden
3: Ossaneus (Adriani)
4: Johannes 8: Frisius 9: 25/05/1603 10: Iur 11: 20 12: AAL 69

1: 07983 2: Rostock
3: Osterlandus
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/10/1583 12: MUR II 211

1: 11643 2: Rostock
3: Osterwolt
4: Albertus 9: 04/07/1435 12: MUR I 5270

1: 11645 2: Rostock
3: Osterwolt
4: Ludolphus 5: frater ord min 9: 13/03/1444 12: MUR I 6892

1: 06766 2: Greifswald
3: Oterdum (Oserdum)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1518 12: MUG 183

1: 01378 2: Franeker
3: Otto
4: Henricus 6: Stip 9: 14/04/1586 10: Theol 12: AAF no 8 18: 1586-1597 predikant te Hasselt 1593 predikant te Wijnaldum 1598-1601 predikant te Bolsward 19: 1601 21: studievriend van Johannes Saeckma 22: Romein 266; Engels, Peregrinatio 385; Col Kalma

1: 07658 2: Rostock
3: Ottoma
4: Fredericus 8: Trai d 9: 11/06/1515 12: MUR II 61

1: 08152 2: Löwen
3: Ottonis
4: Bernardus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 03/07/1465 10: Decr 12: MULO II 15387

1: 04750 2: Leiden
3: Ottonis, Broeils ? (Ottens)
4: Engelbertus 7: Groningen 9: 13/06/1650 10: Iur 11: 1626 12: AAL 405 22: Gruoninga 18 (1973) 21

1: 03639 2: Groningen
3: Ottonis
4: Engelbertus 7: Groningen 9: 12/05/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 05207 2: Köln
3: Ottonis
4: Gunterus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 25/03/1442 10: Art 12: AAK I 44144 20: = G Brunhorst

1: 08921 2: Löwen
3: Ottonis
4: Henricus (Henrichius) 8: Frisius 9: 00/03/1553 12: MULO IV 4706 18: 1571 pastoor te Grouw (Hidde Ottes) 21: of: = Henricus Clant, zoon van Otto Clant x Anna Rengers, 1595/1596 lid gedep staten, x Bella Froma? 22: Reitsma, Opkomsten 22; Alg Ned Familieblad 17 1905 305

1: 01840 2: Franeker
3: Ottonis
4: Hero 7: Oosterlittens 9: 14/05/1602 10: Theol cand 12: AAF no 702 16: Sytske Piersdr Hebelke Harmanni 18: 1606, 1613, 1625, 1641 rector van de Latijnse school te Kollum 21: kreeg in 1606 nog een pensie van 77 cg 22: Andreae, Kollumerland II 104, III 126; Van der Meer, Boarnen 111

1: 08722 2: Löwen
3: Ottonis
4: Hubertus 7: Bolsward 9: 15/05/1542 12: MULO IV 24555 18: 1570 burgemeester van Bolsward 21: Mr 22: Placaatboek III 833

1: 07795 2: Rostock
3: Ottonis
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/06/1506 12: MUR II 26 21: Johannes Ottonis, eeuwig vicaris te Dalen stierf in 1539; Mr Jan Ottezn werd in 1556 burger van Franeker 22: GA Franeker 27 Burgerboek; AAU 42 (1916) 287

1: 02210 2: Heidelberg
3: Ottonis (Otthonius)
4: Johannes 7: Emden 9: 23/05/1582 12: MUH II 100,28

1: 11349 2: Rostock
3: Ottonis
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 18/05/1510 12: MUR II 43 21: zoon van Mr Otto, secretaris van Leeuwarden?

1: 08454 2: Löwen
3: Ottonis
4: Rembertus 6: pauper 7: Groningen 8: Mon d 9: 00/11/1504 12: MULO III 286125

1: 09447 2: Löwen
3: Oudemirdum (Oudernmarchius)
4: Ewaldus 8: Frisius 9: 01/02/1620 10: Theol 12: MULO V 5256

1: 04582 2: Leiden
3: Ouzeel
4: Jacobus 7: Emden 9: 27/09/1627 10: Iur lic 11: 26 12: AAL 204

1: 04474 2: Leiden
3: Ouziel
4: Jacobus 7: Emden 9: 27/03/1623 10: Iur 11: 24 12: AAL 166

1: 02857 2: Groningen
3: Ouziel
4: Jacobus 7: Emden 9: 24/04/1615 10: Art, Phil 12: AAG 2

1: 04413 2: Leiden
3: Ouziel (Ozeel)
4: Jacobus 7: Emden 9: 07/09/1618 10: Phil 11: 20 12: AAL 137

1: 00573 2: Franeker
3: Overney (Overnei)
4: Abrahamus 9: 00/09/1626 11: 1604 12: AAF no 2349 13: Lysbeth Thijs Wittensdr 14: Johannes Overney 15: predikant 16: Lysbeth Roos Rinscke Krijns Hattinga 1634-1681 predikant te Scharnegoutum en Loenga 19: 1681 mei 21: maart 1681 emeritus 22: Romein 358; Col Kalma

1: 12109 2: Groningen
3: Overney
4: Abrahamus 9: 13/09/1625 10: Theol 12: AAG 16

1: 12110 2: Groningen
3: Overney
4: Isaacus 9: 13/09/1625 10: Theol 12: AAG 16

1: 00574 2: Franeker
3: Overney (Overnei)
4: Isaacus 9: 00/09/1626 12: AAF no 2350 14: Johannes Overney 15: predikant 16: Aeltie Pieters de Valck (1633) 17: Abraham x Amarentia Rinsma, woont te Sneek Johannes 18: 1632-1639 predikant te Tietjerk en Suawoude 1639-1654 predikant te Oppenhuizen en Uitwellingerga 19: 1654 jan 21: alumnus 22: Romein 130, 366; Col Kalma

1: 12111 2: Groningen
3: Overney
4: Jacobus 9: 13/09/1625 10: Theol 12: AAG 16

1: 00575 2: Franeker
3: Overney (Overnei)
4: Jacobus 9: 00/09/1626 11: 1600 12: AAF no 2351 14: Johannes Overney 15: predikant 16: Geertie Minnes 17: Johannes, schoolmeester, praeceptor Petrus, predikant 18: 1630-1646 predikant te Haskerdijken 1646-1671 predikant te Pietersbierum 19: 1672 mei 21: alumnus; is vaak dronken en heeft ruzie met zijn vrouw; dec 1671 emeritus 22: Romein 208, 606; Col Kalma

1: 11727 2: Franeker
3: Overney (Overnaeus)
4: Johannes 7: Warendorp 9: 21/05/1593 12: AAF no 223 14: Johannes Overney 15: predikant 16: Lysbeth Thijs Wittensdr 17: Abraham Isaac; Martinus Jacobus; Johannes 18: 1590-1599 predikant te Goenga, Gauw en Offingawier; 1601-1602 predikant te Staveren 1602-1603 predikant te Wijnaldum; 1603 te Scharnegoutum 1606-1628 predikant te Haskerdijken 19: 1629 21: de zoons werden in 1628 alumni 22: Romein 204, 338, 357, 409, 606; Placaatboek V 317; Col Kalma

1: 01362 2: Franeker
3: Overney (Overneij)
4: Johannes 7: Harlingen 9: 22/11/1649 10: Phil 12: AAF no 4910 14: Jacobus Overney 15: predikant te Pietersbierum 16: Jancke Douwes van Leeuwarden (1656) 18: 1656, 1662 schoolmeester te Schalsum 1671 leraar aan de Latijnse school van Franeker 21: kandidaat 22: Sannes, Schoolmeesters Franekeradeel

1: 00315 2: Franeker
3: Overney (Overnay)
4: Johannes 8: Frisius 9: 12/03/1617 10: Theol 12: AAF no 1644 14: Johannes Overney 15: predikant 18: 1626-1657 predikant te Hoornsterzwaag en Jubbega 19: 1657 okt 22: Romein 581; Col Kalma

1: 00316 2: Franeker
3: Overney (Overnay)
4: Martinus 8: Frisius 9: 17/04/1617 10: Theol 11: 1598 12: AAF no 1651 14: Johannes Overney 15: predikant 16: Alijdt Gerbens (1620) 18: 1619-1639 predikant te Oppenhuizen en Uitwellingerga 1639-1656 predikant te Gaastmeer en Nijhuizum 19: 1656 febr 22: Romein 365, 375-376; Col Kalma

1: 01214 2: Franeker
3: Overney (Overnei)
4: Petrus 8: Frisius 9: 26/09/1646 10: Phil 12: AAF no 4529 14: Johannes Overney 15: predikant 18: 1656-1667 predikant te Gaastmeer en Nijhuizum 19: 1667 juli 22: Romein 376; Col Kalma

1: 03255 2: Groningen
3: Oving (Ovinck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/10/1633 11: 18 12: AAG 29 16: Meidina Gerardsdr Schaffer (1643a) 18: kapitein 19: 1659 dec a 22: Ned Leeuw 1939 437

1: 04915 2: Leiden
3: Oving (Ovinck)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 17/10/1648 10: Iur 11: 20 12: AAL 391

1: 02173 2: Utrecht
3: Oving
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1649 12: ASU 20

1: 03474 2: Groningen
3: Oving
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 25/01/1641 10: Phil 11: 1625 12: AAG 43 13: Evertien van Borck 14: Rudolphus Oving 15: predikant 19: 1661 a 22: Ned Leeuw 1970 350

1: 11862 2: Franeker
3: Oving (Ovinck)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 28/10/1611 10: Theol 12: AAF no 1324

1: 02468 2: Heidelberg
3: Oving
4: Rudolphus 8: Frisius groningensis 9: 26/04/1617 12: MUH II 282,56

1: 02831 2: Groningen
3: Oving (Ovingus)
4: Rudolphus 8: Frisius groninganus 9: 13/03/1615 10: Theol 11: 1594 juli 12: AAG 1 13: Maria Alting, zuster van Menso 14: Henricus Oving 15: 1595-1599 voogd Jacob en Annagasthuis : 1622 meesterchirurgijn 16: Evertien Claesdr van Borck (1619) Goutje Budde (1643) Johanna Suffridusdr Siurtsema (1658) 17: Nicolaus Ide Maria x Aitio Edsema Henricus 18: 1619-1620 predikant te Warffum 1621-1661 predikant te Groningen 19: 1661 juni 22: Bijdragen...Groningen X 287; Ned Leeuw 1970 348-349; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; Duinkerken I 334; Huisman, Stadsbelang 433

1: 07612 2: Rostock
3: Pack
4: Johannes 7: Ripis (Riepe bij Emden?) 9: 22/09/1512 12: MUR II 50

1: 00861 2: Franeker
3: Paffenrade a
4: Adamus 6: Nobilis 9: 27/11/1637 12: AAF no 3407 20: ex decreto dep. Frisiae habito et scripto 24 XI 1637

1: 00595 2: Franeker
3: Paffenrode van
4: Adamus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 04/06/1627 12: AAF no 2390 21: Adam van Paffenrode x Ymck Scheltes van Liauckama, laatste testeert in 1620; vader van Sicke en Schelto, genoemd in 1626, 1627, 1636 22: Stamboek II 58; RAF Hof van Fr HHH 1 f 1v, 2 24

1: 02762 2: Wittenberg
3: Paludanus
4: Gerlacus 8: Frisius [orient] 9: 12/12/1553 12: AAW 287

1: 07897 2: Rostock
3: Paludanus
4: Gerlacus 8: Frisius [orient] 9: 21/09/1552 12: MUR II 123

1: 01257 2: Franeker
3: Paludanus
4: Theodorus 7: Sneek 9: 13/10/1647 10: Phil 12: AAF no 4645 16: Acke Pyters Steindam Petronella Valerii wed Tjerk ten Post 17: Petrus 18: 1652-1658 predikant te Gaast, 1658-1668 te Pingjum 1668-1675 predikant te Harlingen, 1675-1683 te Leeuwarden 19: 1683 juli te Leeuwarden 21: in 1653 wegens dronkenschap geschorst; schreef 1683 AcademiDansschool tegen aanstellen dansmeester door universiteit 22: NNBW IX 754; Col Kalma

1: 10046 2: Frankfurt
3: Panser (Pannzer)
4: Franciscus 7: Groningen 9: 00/00/1553 12: MUFO I 128

1: 07900 2: Rostock
3: Panser
4: Franciscus 8: Frisius 9: 22/09/1552 12: MUR II 123

1: 02757 2: Wittenberg
3: Panser (Pancer)
4: Franciscus 6: Nobilis 8: Frisius Gron. 9: 19/11/1551 12: AAW 272 13: d.v. Melchior Renger 14: Luel Panser 15: overrechter te Vierhuizen 18: redger te Appingedam 1564 redger te Ten Post 1571 afgevaardigde namens de Ommelanden m.b.t. conflict met Groningen 21: broer van Sicco, Mello en Joachimus; stud ook te Leuven, waar hij omging met Abel Eppens tho Equart; tekent namens Appingedam in 1567 het verdrag van Tjamsweer 22: Gron Volksalmanak 1910 184; Formsma, Borgen 443-444; Hoft, Vissen 256; GAG Ter Apel regest 259*; Alting, Diarium 188

1: 12147 2: Köln
3: Papinga
4: Reynerus 7: Anlo 8: Trai d 9: 02/06/1553 10: Art 12: AAK II 107323 18: 1561 geestelijk commissaris 1561, 1564 pastoor te Haren 1568 pastoor te Bedum 19: ca 1573, vermoord 22: AAU 42 (1916) 305, 306; AAU 78 (1948) 176

1: 00590 2: Franeker
3: Papma (Johannis)
4: Franciscus 9: 00/05/1627 12: AAF no 2385 13: Eke Piersdr 14: Johannes Papma 15: predikant 16: Jancke Hanses 17: Johannes, predikant 18: 1637-1653 predikant te Burgwerd, Hichtum en Hartwerd 19: 1653 april 21: bezoekt als alumnus ter vervolmaking van zijn studien in 1633 Engelse, in 1634 Franse academieen; zijn schip werd in 1635 te Oostende opgebracht; in 1648 als predikant geschorst 22: Romein 274; Col Kalma

1: 12215 2: Leiden
3: Papma (Popma)
4: Henricus 9: 21/10/1605 10: Med 12: J.E. Kroon, Bijdrage tot de geschiedenis van het geneeskundig onderwijs (Leiden, 1911) 122-123 20: Lic med

1: 01439 2: Franeker
3: Papma
4: Henricus 9: 03/05/1589 10: Med 12: AAF no 83 18: 1602 rector te Bolsward 22: Col Kalma

1: 10404 2: Franeker
3: Papma
4: Johannes 5: minister ecclesiae in Dongjum 9: 24/05/1599 12: AAF 546 16: Eke Pietersdr 17: Frouckje x Dirck Stevens van St Jacobiparochie Franciscus Johannis, predikant 18: 1599-1638 predikant te Vrouwenparochie 19: 1638 22: Romein 102; Sannes, Grafschriften Het Bildt 44; Col Kalma

1: 02254 2: Heidelberg
3: Papma
4: Leonardus 6: Gratis 8: Frisius 9: 24/05/1566 12: MUH II 40,37

1: 06031 2: Köln
3: Parmer
4: Jacobus, Wilhelmi 7: Groningen 9: 00/05/1498 10: Art 12: AAK II 446143 20: 1499 28/11 det

1: 02092 2: Padua
3: Pastou (Pastor)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/06/1583 10: Art 12: PP no 40; de Wal 181 20: i.l.h. Praelatus in patria sua nunc ad patres ivit 1593

1: 07976 2: Rostock
3: Pastou (Pastow)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 00/05/1582 12: MUR II 207

1: 10810 2: Franeker
3: Pastou
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 05/07/1632 10: Med 12: AAF 2877 21: Jacobus Pastou van Staveren was in 1623 postulant en notaris; Mr Jacobus Pastor leverde in 1635 medicijnen aan het weeshuis te Workum 22: RAF Hof van Fr MMM 1 f 3v, 39v; RAF Weesboek Workum Y 2, 14

1: 04138 2: Leiden
3: Pastou (Pastow)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 02/05/1580 10: Med 12: AAL 7 20: 1584 2/11 Dr med (J.E. Kroon, Bijdrage tot de geschiedenis van het geneeskundig onderwijs (Leiden, 1911) 118-119) 21: Mr Jacobus Pastou "medicijn" te Leeuwarden x Lots Douwes, wordt in 1555 in Zwart, Cleuting, 41, 54 vermeld

1: 09505 2: Löwen
3: Pathuijs
4: Jacobus 6: dives 7: Groningen 9: 14/01/1648 11: minor 12: MULO V 487307 13: Anna Vinckenborch 14: Menso Pathuis 15: brouwer 16: Catharina Lucretia Gerlaci (1657) 17: Catharina Maria x Dr Henricus de Wildt Gerlacus Jacobus Clemens 18: advocaat makelaar in vaste goederen 19: 1701 ca 21: bezit klein burgerrecht; bezit met zijn moeder en zwager in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1942 113-117, 1972-1973 55, 61

1: 06754 2: Greifswald
3: Pattinenmaker
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 05/11/1481 12: MUG 80

1: 08008 2: Rostock
3: Pauli
4: Christophorus 8: Frisius 9: 00/07/1603 12: MUR II 277 20: uit Noorwegen

1: 04014 2: Helmstadt
3: Pauli
4: Christophorus 8: Frisius occid 9: 04/09/1601 12: AAHt 15796 20: uit Noorwegen

1: 00045 2: Franeker
3: Pauli
4: Godfridus 7: Leeuwarden 9: 18/05/1604 10: Phil, Theol 12: AAF no 812 13: Reynsck Tzierckdr 14: Paulus Anthonii 15: predikant te Huizum en Beilen 18: 1607-1614 predikant te Nieuwveen (Dr), afgezet wegens onkunde 1615-1618 schoolmeester te Havelte, ontslagen 1619-1622 (ontslagen), belastingontvanger te Havelte 21: broer van Bartholdus, ds te Ruinerwold 22: Col Kalma; Romein, Drenthe 208-209

1: 08133 2: Löwen
3: Pauli
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 15/11/1465 10: Iur can 12: MULO II 16452 20: 1469 magister

1: 02852 2: Groningen
3: Pauli
4: Johannes 7: Groningen 9: 21/03/1615 10: Iur 12: AAG 2 18: 1621, 1626-1632 redger 21: Johannes Pauli was in 1604 klerk in het fraterhuis 22: RF 1604.12; GAG Klapper DTB; RAG HJK 2

1: 11483 2: Löwen
3: Pauli
4: Otgerus (Autgerus) 7: Nihusa (Nijhuizum bij Workum?) 9: 00/10/1508 12: MULO III 36375

1: 07344 2: Rostock
3: Pauli
4: Rudolphus 7: Leeuwarden 9: 11/06/1489 12: MUR I 251

1: 08628 2: Löwen
3: Pauli
4: Suffridus (Zefridus) 7: Sloten 8: Trai d 9: 06/10/1520 12: MULO III 63828 21: Een Suffridus Pauli is in 1566 vicaris te Heeg, vlucht naar Emden en wordt predikant, in 1580 te Ferwerd, en o.a. te Heeg 22: Vrije Fries 17 1890 16; Reitsma, Opkomsten 70

1: 07784 2: Rostock
3: Pauli
4: Wibrandus 7: Sneek 9: 04/03/1506 12: MUR II 23

1: 02804 2: Wittenberg
3: Paulinus
4: Henricus 7: Weener 8: Frisius 9: 07/06/1559 12: AAW 363 16: Heilke Koops 18: 1568-1595 secretaris van Emden 1586 landrechter 19: 1602 22: Gron Volksalmanak 1838 188-190; Quellen und Forschungen 1987 135

1: 08990 2: Löwen
3: Paulinus (Paulinius)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/04/1553 12: MULO IV 47024 20: wrs Frisius orient

1: 09287 2: Löwen
3: Pauw (Paeu de)
4: Hector 6: dives 7: Leeuwarden 9: 26/08/1561 12: MULO IV 624308 13: Pitrick Jaspersdr 14: Henricus Martens de Pauw 15: 1544 accijnsmr te Dokkum 18: 1568 vierde deurwaarder van het Hof 19: 1580 21: in 1580 bij de St Vituskerk te Leeuwarden doodgeslagen door rovers 22: Placaatboek IV 161; AAU 1888 334; It Beaken 1969 161; RAF Hof van Fr C f 83v85, FG 866

1: 03247 2: Groningen
3: Pawell
4: Cunradus 8: Frisius orient 9: 26/07/1633 12: AAG 28

1: 07754 2: Rostock
3: Pebingh
4: Theodericus 7: Emden 9: 17/06/1503 12: MUR II 15

1: 07956 2: Rostock
3: Peckum von
4: Simon 7: Emden 8: Frisius 9: 00/06/1572 12: MUR II 176

1: 02138 2: Utrecht
3: Peima
4: Gellius 8: Frisius 9: 00/00/1643 12: ASU 6 13: Atcke Jellesdr Sippens 14: Sibo Peima 16: Agatha Johansdr van Velsen (1648) 17: Johannes x Maria van Rispens 22: Stamboek I 285, II 194-195

1: 10809 2: Franeker
3: Peima
4: Gellius 7: Leeuwarden 9: 25/11/1643 10: Phil 12: AAF 4148

1: 09097 2: Löwen
3: Peima (a Peyma)
4: Sibrandus, Worpius 8: Frisius 9: 23/01/1562 12: MULO IV 62984 13: N. Bouricius 14: Worp van Peima 16: Athcke Pietersd Jelles Lieupck Hanses 17: Worp Tiete x Catharina Scheltesd van Liauckama 18: 1574 opzicht over herstel dijken van Dongeradeel 22: Stamboek I 285, II 194; Placaatboek III 981

1: 06540 2: Pont a Mousson
3: Peima
4: Sixtus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 25/11/1584 10: Iur 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 14: Abelus (Aebe) Peima 15: 1583 volmacht van Westdongeradeel inzake een waterstaatskwestie 16: Trijn van Liauckama Trijn van der Meulen 17: Worp Gellius 21: 1615, 1634 (gest) advocaat Hof?; katholiek, herbergde te Dokkum rond 1595 pater Willem de Leeuw; in 1638 (?) wordt een katholieke bijeenkomst te zijnen huize gestoord 22: Stamboek I 285; Waringa, Gechiedenis Dokkum 1718; Placaatboek IV 456; RAF Hof van Fr FF5, FF7

1: 11249 2: Köln
3: Peima (Peyma)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 31/10/1582 12: AAK IV 133118 13: N. Bourix 14: Worp van Peima 16: Aelcke Benedictusdr Oedtsma 18: 1592 advocaat Hof 19: 1631 ca 21: Dr iur utr 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 9; RAF Hof van Fr MMM f 4

1: 11955 2: Köln
3: Peima (Payma a)
4: Titus 6: nobilis 9: 11/01/1595 10: Iur 12: AAK IV 17158 13: Athcke Jelles 14: Siboldus van Peima 16: Catharina Scheltesdr van Liauckama Catharina van der Meulen uit Dokkum 22: Stamboek I 285, II 194

1: 04794 2: Leiden
3: Peima
4: Worp (Veropaeus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/10/1640 10: Iur 11: 1620 12: AAL 318

1: 01046 2: Franeker
3: Peima
4: Worp (Veropaeus) 7: Leeuwarden 9: 09/01/1643 10: Iur 11: 1621 12: AAF no 4019 13: Luypck Jelles 14: Sibo Peima 17: Arent Worp 19: 1656 jan te Leeuwarden 22: Stamboek I 285; RAF Hof van Fr HHH 1 103; Gen Jierboekje 1966 87

1: 06486 2: Köln
3: Peima (Pema)
4: Worp (Vorpius) 8: Frisius 9: 23/12/1583 10: Art 11: 1565 12: AAK IV 13751 13: Luypck Jelles 14: Sibrandus Peima 16: ongehuwd 19: 1624 sept 21: katholiek, woont te Leeuwarden, Harlingen en Hantumhuizen 22: Stamboek I 285; RAF Hof van Fr HHH 1 f 103; Gen Jierboekje 1993 179

1: 03486 2: Groningen
3: Peimannus
4: Otto 7: Emden 9: 29/03/1641 10: Lit bon 11: 18 12: AAG 43

1: 00902 2: Franeker
3: Pekama
4: Cyprianus 7: Sneek 9: 03/02/1639 10: Phil 12: AAF no 3543 13: Both Ulckedr Solckema 14: Riemer Thijses van Pekema 15: bijzitter van Doniawerstal 16: Catharina Rapenburgh (1651) 17: Ulricus, predikant+ Simon Riemer 18: 1644 advocaat Hof 1652 landdagslid voor Doniawerstal 19: 1659 april 20: 1644 19/2 Dr iur (PAF 28) 21: Dr iur; + volgens stamboek zoon van Thijs van Pekema 22: Stamboek II 255; RAF Hof van Fr MMM f 10; Placaatboek V 543; Col Kalma

1: 00988 2: Franeker
3: Pekama (Pekema)
4: Suffridus 7: Sneek 9: 10/05/1641 10: Phil 12: AAF no 3807 18: 1646 advocaat Hof 20: 1646 9/7 Dr iur (PAF 29) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10v

1: 09509 2: Löwen
3: Pellenrock
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/12/1637 12: MULO V 32983 18: 1650 advocaat te Groningen 22: GAG 2757 admissies van advocaten

1: 08408 2: Löwen
3: Pelsen
4: Hermannus 7: Groningen 9: 30/08/1493 12: MULO III 99137

1: 07739 2: Rostock
3: Peltzen
4: Hinricus 7: Emden 9: 01/07/1522 12: MUR II 82

1: 04784 2: Leiden
3: Penon
4: Johannes 7: Emden 9: 03/11/1639 10: Theol 11: 23 12: AAL 310

1: 03385 2: Groningen
3: Penon
4: Johannes 7: Emden 9: 10/10/1637 12: AAG 37

1: 00829 2: Franeker
3: Penon
4: Johannes 7: Emden 9: 09/03/1637 10: Theol 12: AAF no 3314

1: 12034 2: Franeker
3: Persijn (Persin)
4: Lambertus, Petri 7: Leeuwarden 9: 09/10/1651 10: Eloq 11: 1634 12: AAF no 5182 13: Aegje Jacobusdr van Beyma 14: Petrus Persijn 15: rentmeester geestelijke goederen te Leeuwarden 16: Wypkje Juliusdr Brongersma 17: Agatha x ds Lubelei 18: 1658 1668 predikant te MorraLioessens 1668-1674 predikant te Hindeloopen 1674-1702 predikant te Leeuwarden 19: 1702 nov 22: Romein 26, 400, 560; RAF Pb Hs 1142

1: 03265 2: Groningen
3: Pesman (Pessman)
4: Eppo 7: Groningen 9: 18/01/1634 12: AAG 29 18: 1644-1654 predikant te Rottum 19: 1654 maart 21: Sacharias Pesman was schoolmeester te Westerwijtwerd, gest 1669 22: Duinkerken 151; Feith, Grafschriften 415

1: 06220 2: Köln
3: Petersboem a
4: Thomas 7: Groningen 9: 29/03/1538 10: Iur 12: AAK II 94974

1: 01025 2: Franeker
3: Petertilla
4: Ellardus 7: Sneek 9: 20/06/1642 10: Ling, Phil 11: 1622 12: AAF no 3937 13: Bauck Feddesdr Reinalda 14: Jetse Hiddes Petertilla 15: assessor bij het gerecht van Leeuwarden 18: 1646-1650 secretaris van Doniawerstal 19: 1666p 22: Vrije Fries 20 431; Sannes, Naamlijst 265

1: 00825 2: Franeker
3: Petertilla
4: Fredericus 7: Sneek 8: Frisius 9: 10/12/1636 10: Theol 12: AAF no 3304

1: 04835 2: Leiden
3: Petertille (Petertella)
4: Ellardus 8: Frisius 9: 08/08/1643 10: Iur 11: 21 12: AAL 343

1: 04820 2: Leiden
3: Petertille (Pettertella)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 30/06/1642 10: Iur 11: 1620 12: AAL 332 13: Bauck Feddesdr Reinalda 14: Jetse Hiddes Petertilla 15: assessor bij het gerecht van Leeuwarden 16: Anna Wibrandsdr Pibinga, d.v. burgemeester van Franeker (1646) Claeske Munnickhuis (1643) 18: 1642 advocaat Hof 19: 1653 a 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Vrije Fries VI 1853 67; GAL Klapper DTB

1: 07351 2: Rostock
3: Petkum
4: Johannes 7: Emden 9: 23/10/1489 12: MUR I 252 18: 1495-1512 pastoor te Emden 19: 1512 22: Lamschus, Emden 482

1: 03446 2: Groningen
3: Petkum a
4: Johannes 7: Leer 8: Frisius orient 9: 06/04/1640 10: Phil 12: AAG 41

1: 01722 2: Franeker
3: Petr(a)eus
4: Petrus 7: Emden 9: 20/04/1598 10: Art, Ling 12: AAF no 490

1: 02222 2: Heidelberg
3: Petraeius
4: Petrus 7: Emden 8: Frisius 9: 17/09/1600 12: MUH II 204,119

1: 06828 2: Marburg/Lahn
3: Petraeus
4: Gerhardus 8: Frisius orient 9: 10/01/1603 12: CSM III 154

1: 01782 2: Franeker
3: Petraeus (Petri)
4: Petrus 7: Bolsward 9: 02/04/1601 12: AAF no 614 16: Geese Jans (1609) 18: 1612-1619 schoolmeester te Arum 22: RAG klapper DTB Bolsward; Sannes, Schoolmeesters Wonseradeel

1: 01424 2: Franeker
3: Petreius
4: Hiddo 7: Emden 9: 24/04/1588 10: Iur 12: AAF no 61

1: 00615 2: Franeker
3: Petreius
4: Jo(h)annes 7: Emden 9: 11/03/1628 10: Theol 12: AAF no 2443

1: 03726 2: Groningen
3: Petreius (Petraeus)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/08/1647 11: 1628 12: AAG 56 16: Maycke Mejontsma (1655) 18: 1650 advocaat Hof 19: 1680 jan 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11, FG 965

1: 02439 2: Heidelberg
3: Petreius
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/01/1568 12: MUH II 45,7 18: 1574 hulppredikant van Johannes Clant te Larrelt 21: verschilde met zijn gemeente over zaken als rechtspraak en bannen 22: Schilling, Kirchenratsprotokolle I 51551

1: 03943 2: Helmstadt
3: Petreius
4: Johannes 7: Strand 8: Frisius 9: 19/09/1589 12: AAHt 78136

1: 02223 2: Heidelberg
3: Petreius
4: Matthias 7: Emden 9: 09/04/1613 10: Theol 12: MUH II 264,27

1: 04851 2: Leiden
3: Petreius
4: Samuel 7: Emden 9: 15/12/1644 10: Theol 11: 23 12: AAL 355

1: 01155 2: Franeker
3: Petreius
4: Samuel 7: Emden 9: 15/08/1645 10: Theol 12: AAF no 4378

1: 03419 2: Groningen
3: Petreius
4: Samuel 7: Emden 8: Frisius 9: 07/10/1638 10: Theol 12: AAG 39

1: 01963 2: Franeker
3: Petreus (Paetraeus)
4: Arnoldus (Arnobius) 7: Bolsward 9: 10/02/1606 10: Iur 12: AAF no 907

1: 00205 2: Franeker
3: Petreus (Petrejus)
4: Arnoldus 7: Bolsward 9: 01/01/1610 10: Iur 12: AAF no 1253 16: Grietie Tiaerdts (1614) 19: 1624 sept 21: Dr 22: RAF Grafschriften Bolsward; RAF Klapper DTB Bolsward

1: 01610 2: Franeker
3: Petri
4: Aegidius 8: Frisius 9: 23/05/1594 10: Ling 12: AAF no 279

1: 08509 2: Löwen
3: Petri
4: Albertus 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 14/01/1491 10: Decr 12: MULO III 6783 18: 1504 pastoor van Lekkum en Wirdum deken van het Leeuwarder seendgericht 19: 1511 p 22: Vries, Skriuwtaal geastlikheit 50; RAF FG 935

1: 07840 2: Rostock
3: Petri
4: Albertus 7: Loppersum 9: 15/10/1524 12: MUR II 86

1: 08611 2: Löwen
3: Petri
4: Albertus alias Atse 7: Sloten 9: 16/04/1494 12: MULO III 10823

1: 08721 2: Löwen
3: Petri
4: Albertus 7: Bolsward 9: 00/07/1550 12: MULO IV 40948 21: = Albertus Petri, 1572 pastoor te Hallum? 22: RAF FG 935

1: 11263 2: Wien
3: Petri
4: Andreas 7: Dokkum 8: Frisius 9: 14/04/1580 12: Ned studenten Wenen 122 20: tegelijk met Taco Meckema

1: 03593 2: Groningen
3: Petri
4: Andreas 6: gratis 7: [Deventer] 9: 08/05/1644 10: Theol 12: AAG 49 21: afkomstig uit Deventer, stud 1641 te Franeker en in 1650 opnieuw 22: Nienes, Archieven universiteit 150; AAF no 3810

1: 00839 2: Franeker
3: Petri
4: Antonius 7: Franeker 8: Frisius 9: 25/04/1637 10: Phil 11: 1619 12: AAF no 3334 14: Petrus Antonii 16: Jancke Baerdt, d.v. Ds Tammarus Gerardi en Eelckie Sijbrandi Baerdt (1645) 17: Petrus Antonides Gerardus Antonides Petrus Femke 18: 1642-1649 predikant te Hommerts en Jutrijp 1649-1672 predikant te Britsum 19: 1672 22: Gen Jierboekje 1953 9

1: 03855 2: Groningen
3: Petri
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 26/08/1650 10: Phil 11: 16 12: AAG 62 21: = Dr Arnoldus Benthem, ds te Groningen 1655-1661 gest 1661 apr x Anna Christina Frawijck? (1656) 22: Duinkerken I 34

1: 07807 2: Rostock
3: Petri
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 01/06/1507 12: MUR II 30 18: 1525 priester te Exmorra 21: Bernardus Petri van Oudega werd op 10 april 1512 tot priester gewijd; Bernardus Petri van Dronrijp op 30 maart 1510 22: Gen Jierboekje 1955 82; RAF FG 910

1: 11173 2: Franeker
3: Petri
4: Boccatius 7: Sneek 9: 01/07/1634 10: Theol 12: AAF no 3048

1: 00652 2: Franeker
3: Petri
4: Boccatius 7: Sneek 9: 15/05/1629 10: Theol, Ling 11: 1609 12: AAF no 2551 13: Jets 14: Pieter Bockes 22: RAF klapper DTB Sneek

1: 05200 2: Köln
3: Petri (Bolsward, Bolzwardia de)
4: Bocko 7: Bolsward 9: 13/08/1480 10: Iur 12: AAK II 8520 18: 1504-1510 secretaris van Bolsward en Hennaarderadeel 1515 schepen of burgemeester van Sneek 21: in 1493 klerk genoemd; Gelders gezind, in 1522 uit Sneek verjaagd 22: Vries, Stedstiole 77; Skriuwtaalwiksel 5; Thabor, Historie 298; Pax no 97

1: 11949 2: Köln
3: Petri
4: Cunerus 5: bisschop 9: 00/06/1579 12: AAK IV 1172 20: Cunerus ep. Leovaridensis, quia ep. nihil dedit. Rev hic d Lovanii in magistrum nostrum promotus et quond. past divi Petri ibidem. Postea ep. Leovardiensis, post multus aerumnas Coloniae vita defunctus

1: 07551 2: Rostock
3: Petri
4: Diedericus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/05/1648 12: MUR III 153

1: 11164 2: Franeker
3: Petri
4: Dionisius 7: Dokkum 9: 02/07/1649 10: Math 12: AAF no 4848 20: doorgehaald

1:*11338 2: Rostock
3: Petri
4: Ciriacus 8: Frisius occid 9: 04/06/1509 12: MUR II 39 21: Siricus Petri uit Bolsward stud 1506 te Leuven

1: 08635 2: Löwen
3: Petri
4: Dodo 7: Sneek 8: Trai d 9: 07/07/1506 12: MULO III 316110 18: 1539 pastoor te Welsrijp 21: Mr Dodo Petri van Oosterend werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82; GAL Ritske Boelemagasthuis 355

1: 01271 2: Franeker
3: Petri
4: Dyonisius 7: Dokkum 9: 15/02/1648 10: Math 12: AAF no 4668

1: 00944 2: Franeker
3: Petri
4: Dyonisius 7: Dokkum 9: 05/05/1640 10: Art 12: AAF no 3672 14: Petrus Dionysius Lomars 15: 1648 1653, 1661 burgemeester van Dokkum 16: Trijntie Wijnja (1643) Hendrikje Nathanielsdr Fullenius 22: Obreen, Dokkum; RAF klapper DTB Dokkum

1: 08108 2: Löwen
3: Petri
4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 11/06/1483 12: MULO II 47141

1: 01858 2: Franeker
3: Petri
4: Eilardus 7: Dokkum 9: 24/03/1603 10: Iur 12: AAF no 730 16: Jannekien de Noue (1603) 18: 1622, 1627 redger in de Ommelanden 21: = vml Eilardus Petri Meyer 22: RAG klapper resol GS; RAF klapper DTB Dokkum

1: 04640 2: Leiden
3: Petri
4: Everardus 7: Groningen 9: 03/06/1631 10: Med 11: 18 12: AAL 236

1: 03007 2: Groningen
3: Petri
4: Folkerus 7: Groningen 9: 11/11/1624 10: Phil 12: AAG 15 13: Debora Simonides 14: Petrus Folckers 15: 1625 stadsrentmeester : hoofdman 16: Ava Everardusdr d'Embda (1648) 18: 1633-1643 lid gezworen gemeente 1643-1659 raadsheer, 1654 burgemeester van Groningen lid gedep staten, rekenmeester, curator univ van Groningen 19: 1660 jan 21: zijn vader koopt in 1625 met Hans Georg Maneel de borg te Lellens; tekent AA van Theodorus Eyssonius 22: Bijdragen...Groningen VIII 93; Feith, Borgen 124; GAG Regeringsboek

1: 11408 2: Orleans
3: Petri
4: Folkerus 7: Groningen 9: 00/00/1627 12: Bijdragen...Groningen VIII 93

1: 06316 2: Köln
3: Petri
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 07/03/1523 10: Iur 12: AAK II 85623

1: 07828 2: Rostock
3: Petri
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 17/06/1508 12: MUR II 34 18: priester 21: Franciscus Petri uit Leeuwarden werd in 1514 tot priester gewijd; = Mr Frans in 1540 pastoor te Leeuwarden of Franciscus Petri, 1540 prebendaris te Oldehove (Gr)?; frater Franciscus Lewerdie, Ord min werd op 21 september 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 79; L.J. van der Heyden, Uit het verleden en heden van katholiek Leeuwarden (Groningen, zj) 10; Gruoninga 1991 78

1: 00270 2: Franeker
3: Petri
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 06/09/1615 10: Med 12: AAF no 1556 16: Tryntje Idzesdr Bonga Edzardus Petri Gerroltsma x Ytje Baerdt 18: 1636, 1640 apotheker te Franeker 1644 burgemeester te Franeker 1636, 1657 vroedschapslid 22: Teunissen, Walden 271; RAF Familiearch EVC suppl 7; Placaatboek V 598; GA Franeker 293

1: 09598 2: Erfurt
3: Petri
4: Fredericus 7: Staveren 9: 00/00/1410 12: MUER I 9018 21: = Fredericus van Staveren stud 1407 iur te Keulen?

1: 08527 2: Löwen
3: Petri (Pierii, Pier)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 18/04/1511 12: MULO III 41217 18: priester 21: vml Fredericus de Leeuwardia, in 1513 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 7980

1: 09557 2: Erfurt
3: Petri
4: Fredericus 7: Staveren 9: 00/00/1395 12: MUER I 468

1: 08476 2: Löwen
3: Petri
4: Fredericus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 27/06/1511 12: MULO III 41378

1: 01017 2: Franeker
3: Petri
4: Gellius 7: Leeuwarden 9: 06/05/1642 10: Phil 12: AAF no 3920 21: is vml Dr Gellius Bruinsma, z.v. Pieter Gerrits x Neeltje Bruynsma, wed Regnerus Hartesius Jeppema, advocaat x Claeske Nicolai (1650), gest sept 1656; Jelle Pieters Bruninga was tussen 1656 en 1687 schepen en burgemeester van Workum en in 1660 landdagslid (Bakker, Warkum 35, Placaatboek V 638) 22: Stamboek II 218; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1966 88

1: 05910 2: Köln
3: Petri
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 16/05/1479 10: Art 12: AAK II 5994 18: 1486-1489 werkzaam in de artesfaculteit te Keulen 20: bursa Laurentiana; 1480 20/6 det, 1482 11/4 inc 21: bac theol 22: Keussen, Alte Universitat 529

1: 08477 2: Löwen
3: Petri
4: Gerardus 6: pauper 7: Harlingen 8: Trai d 9: 31/07/1502 12: MULO III 241249 18: 1545, 1552 secretaris van Hennaarderadeel; notaris publicus 1550, 1555 secretaris van Franeker; notaris publicus 19: 1555 21: = Mr Gaathye Pieters? 22: Sannes, Naamlijst 247

1: 00862 2: Franeker
3: Petri
4: Gerbrandus 8: Stellingwerf 9: 28/11/1637 10: Phil 12: AAF no 3410

1: 08314 2: Löwen
3: Petri
4: Gerbrandus 7: Franeker 8: Trai d 9: 00/06/1505 12: MULO III 295121 21: Gerbrandus Petri van Dronrijp werd op 22 april 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 04968 2: Jena
3: Petri
4: Gerh 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1610 12: MUH 235 1610 96

1: 08884 2: Löwen
3: Petri
4: Gerlacus 8: Frisius 9: 17/04/1547 12: MULO IV 34383 21: vlm Goslick Hiddema

1: 08889 2: Löwen
3: Petri (Petreus)
4: Godfridus 8: Frisius 9: 14/04/1547 12: MULO IV 34215 18: 1568, 1578 secretaris van Utingeradeel 21: Mr Petreus was in 1555 volmacht van Baarderadeel; mr Gaathye Pieterssoon bezat in 1562 een huis in Franeker 22: Sannes, Naamlijst 261; Hallema, Martini 257

1: 01443 2: Franeker
3: Petri
4: Gosuinus 9: 08/05/1589 10: Phil 12: AAF no 88 18: 1604 notaris in Schoterland 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 08910 2: Löwen
3: Petri (Petreus)
4: Hector 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/12/1556 12: MULO IV 53941 17: Hoyto Hettes Domna Dionysius Hector 19: 1583 a 21: in maart 1557 en 1565 is Mr Hector Petreus volmacht voor Baarderadeel 22: Zwart, Cleuting 102; RAF GEN 500; Minnema Buma, Dijkrecht, bijlage, 14

1: 09717 2: Erfurt
3: Petri
4: Heinricus, Heinrici 7: Emden 9: 00/00/1482 12: MUER I 39311

1: 07441 2: Rostock
3: Petri
4: Henricus 7: Workum 8: Frisius occid 9: 18/05/1499 12: MUR I 295

1:*07312 2: Rostock
3: Petri
4: Theodoricus 7: Bolsward 9: 28/07/1483 12: MUR I 233

1: 04448 2: Leiden
3: Petri
4: Hermannus 5: Famulus 7: Groningen 9: 09/07/1621 11: 15 12: AAL 155

1: 02438 2: Heidelberg
3: Petri
4: Hildebrandus 7: Groningen 9: 23/11/1567 12: MUH II 44,103

1: 01523 2: Franeker
3: Petri
4: Hugo 7: Sneek 9: 06/01/1592 10: Theol 12: AAF no 141

1: 04215 2: Leiden
3: Petri (Patri)
4: Hugo 7: Sneek 9: 19/05/1594 10: Theol 12: AAL 40 13: Meina Hugedr 14: Hugo Pieters (Petri) 16: Jouwer Remmertsdr Vogelsang 17: Rombertus Hugo Vogelsang, predikant 18: 1607 a1621 predikant te Oosterwierum 1623 opzichter, 1628 inspecteur van de burse te Franeker 1602 lid van synode te Franeker, 1605 te Leeuwarden, 1607 te Sneek 19: 1629 p 21: in 1595 werd een voogd benoemd voor o.a. Hugo Petri, student te Leiden; in 1623 emeritus wegens hoge leeftijd en slechte geheugen; Een Hugo Petri werd in 1622 beroepen als rector te Harlingen 22: Romein 346-347; RAF Proclamatieboek Sneek 1335 f9 82 1595; Col Kalma; RAF Statenarch Gf 50 (1628); GA Harlingen 63 Resolutieboek f 182v

1: 08552 2: Löwen
3: Petri
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 20/04/1502 12: MULO III 23536 18: 1532, 1540 priester te Finkum; commissaris van Oostergo priester te Swichum 21: Mr; Jacobus Petri werd op 22 april 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80; Vrije Fries 14 323; RAF FG 935; Mol, Aenbrengh 150, 173, 198, 201, 206, 207; Pb Hs 1466

1: 08281 2: Löwen
3: Petri
4: Jaricus 7: Bolsward 8: Brem d 9: 28/05/1516 12: MULO III 53056

1: 08323 2: Löwen
3: Petri
4: Johannes 7: Franeker 9: 25/06/1492 12: MULO III 8465 21: Een Heer Johannes Petri te Franeker wordt in 1514 in het Register van de Aanbreng van Franekeradeel genoemd; heer Johannes Comen Pieters in het testament van Edwer Siaerda (1510) 22: Tjessinga, Aanbreng I 15; Sipma OO II 253

1: 08682 2: Löwen
3: Petri
4: Johannes 8: Stellingwerf 9: 19/05/1506 12: MULO III 31449 18: 1525 ca, 1532 pastoor te Oldeholtwolde 21: stud 1509 te Keulen; Johannes Petri de Blesdijke werd op 2 juni 1509 tot priester gewijd; Johannes Petri de Antiqua Spanga in 1512; een Johannes Petri was in 1543 pastoor te Oldenouwer 22: Brom Naamlijst 427, 456; RAF FG 910; Beneficiaalb Zevenw 19; AAU 42 (1916) 323

1: 08667 2: Löwen
3: Petri
4: Johannes 7: Staveren 8: Trai d 9: 01/06/1502 10: Iur 12: MULO III 23658 21: Johannes Petri van Staveren werd op 17 mei 1505 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 07326 2: Rostock
3: Petri
4: Johannes 9: 12/06/1484 12: MUR I 238

1: 08430 2: Löwen
3: Petri
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/11/1519 12: MULO III 619103 21: = Johannes Petri van Eelde, 1524 (institutie) vicaris te Eelde; 1564 (gest) vicaris van de Akerk? 22: AAU 42 (1916) 295, 305

1: 01820 2: Franeker
3: Petri
4: Johannes 7: Bolsward 9: 09/11/1601 10: Art, Theol 12: AAF no 676 14: Johannes Johannis? 15: predikant 16: Ydtke 18: 1606-1609 predikant te Itens 1609-1613 predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 1613-1628 predikant te Nieuwland 19: 1628 21: afk uit Hichtum 22: Romein 282, 319, 360, 386; Col Kalma

1: 12060 2: Leiden
3: Petri
4: Johannes 7: Duurswoude (Durewaut) 9: 11/07/1583 10: Med 12: AAL 14 16: Susanna Jans Catrijn Jurriaens uit Oldeboorn 18: 1578 monnik te Klaarkamp 1586 predikant te Grouw; 1586-1594 te Beetgum; 1594-1600 te Dronrijp 1600-1606 predikant te Ternaard, 1606-1613 te Nieuwland, 1613-1627 te Minnertsga 21: in 1627 emeritus; was ook Dr med 22: Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 63 XVII, 1

1: 11866 2: Köln
3: Petri
4: Johannes 8: Stellingwerf 9: 28/09/1509 10: Iur 12: AAK II 64447 21: stud 1506 te Leuven

1: 11784 2: Köln
3: Petri
4: Johannes 6: pauper 7: Heeg? (Hagis) 9: 26/05/1478 10: Art 12: AAK II 43168 20: 1479 9/12 det

1: 11721 2: Köln
3: Petri, alias Vrese (Bolsward, Bodelswerdia de)
4: Johannes 5: clericus 8: Trai d 9: 00/00/1427 10: Art 12: AAK I 3014 18: 1455-1459 notaris imperialis 1460, 1472 notaris te Groningen 22: RF 1460.15; GAG Ter Apel 24

1: 02662 2: Wittenberg
3: Petri
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1526 12: AAW 128 21: Mr Johannes Petri was in 1552 secretaris van Idaarderadeel; Mr Johannes Petreius x Anna Goeijtiens schoolmeester en in 1570 notaris te Leeuwarden 22: Sannes Naamlijst 229; Oorkonden St Anthonij 622, 625, 628

1: 11334 2: Rostock
3: Petri
4: Johannes 7: Harlingen 9: 25/04/1509 12: MUR II 38 18: priester 21: Johannes Petri van Harlingen werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 09716 2: Erfurt
3: Petri
4: Johannes, Heinrici 7: Emden 9: 00/00/1482 12: MUER I 39310

1: 03080 2: Groningen
3: Petri
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/12/1627 10: Phil 12: AAG 19

1: 03449 2: Groningen
3: Petri
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/07/1640 10: Phil 12: AAG 41 21: = Jan Peters Beiering, 1655 ontvanger der imposten? 22: RAG Statenarchief 130 67

1: 11096 2: Franeker
3: Petri
4: Johannes 7: Ferwerd 8: Frisius 9: 24/06/1650 10: Geom 12: AAF no 4996 18: 1652 11 augustus (admissie), 1660 landmeter 21: = Johannes Bondaeus, vml zoon van Sibrandus Johannis Bonde, 1632 geadmitteerd tot landmeter, schreef zich op 282 1653 opnieuw in als math cand: AAF 5305; woont in 1677 te Heerenveen 22: RAF Hof van Fr MMM f 116; RAF Familiearch Schwartzenberg 1631.1 (meetbrief)

1: 11907 2: Paris
3: Petri, genaamd Embrodeval
4: Lambertus 8: Stellingwerf 9: 00/00/1604 10: Iur 11: 1582 ca 12: Vrije Fries 17 1890 428 20: woonde in Parijs bij Petrus Valens en was hem nog kostgeld schuldig, dat Valens poogde te verhalen op zijn zusters in Wolvega; vertrokken naar Italie, aldaar vml overleden

1: 00031 2: Franeker
3: Petri
4: Lambertus 8: Stellingwerf 9: 02/11/1603 10: Iur 12: AAF no 791 21: woont 1605-1607 te Parijs bij Petrus Valens, draagt bijnaam Embrodeval, vertrekt op 25 jarige leeftijd naar Italie, waar hij vml gestorven is; over zijn schuld aan Valens werd een proces gevoerd tegen Lambertus' zusters die te Wolvega woonden 22: Vrije Fries 17 428-429

1: 00612 2: Franeker
3: Petri
4: Laurentius 7: Dokkum 8: Frisius 9: 26/11/1627 10: Phil 12: AAF no 2436 15: burgemeester van Dokkum 19: 1635 mei 22: RAF Grafschriften Dokkum; RAF Archief Franeker univ 107

1: 11540 2: Löwen
3: Petri
4: Leo 7: Franeker 9: 11/06/1529 12: MULO IV 2264 17: Pieter Lieuwes, 1571 notaris 18: 1540-1565, 1570 secretaris van Sneek 21: Mr 22: Napjus 91; Vrije Fries IX 195

1: 02074 2: Franeker
3: Petri (Petraei)
4: Livius 7: Sneek 9: 19/06/1609 11: 1589 12: AAF no 1130 13: Auck Agges 14: Pieter Lieuwes 22: RAF klapper DTB Sneek

1: 11549 2: Löwen
3: Petri
4: Martinus 7: Oosterzee 9: 11/07/1538 12: MULO IV 176125

1: 09433 2: Löwen
3: Petri
4: Meinardus 8: Stellingwerf 9: 23/06/1539 12: MULO IV 19391 18: 1580 pastoor te Nijeholtpade 21: in 1580 uitgeweken; = Meine Pierssen, 1542 vicaris te Steggerda? 22: Pb Hs 1466

1: 10033 2: Frankfurt
3: Petri
4: Melchior 8: Frisius 9: 00/00/1508 12: MUFO I 23

1: 03022 2: Groningen
3: Petri
4: Memmius 8: Frisius orient 9: 11/11/1625 10: Phil 12: AAG 16

1: 06162 2: Köln
3: Petri
4: Nanno (Nenno) 7: Groningen 8: Trai d 9: 10/09/1525 10: Iur 12: AAK II 87613

1: 07611 2: Rostock
3: Petri
4: Nicolaus 7: Ripis (Riepe bij Emden?) 9: 22/09/1512 12: MUR II 50

1: 05930 2: Köln
3: Petri
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 08/11/1520 10: Art 12: AAK II 82939

1: 02879 2: Groningen
3: Petri
4: Nicolaus 7: Knipenses orientalis 9: 08/03/1616 10: Theol 12: AAG 4 18: 1616-1634 predikant te Hoog en Leegkerk 1634-1660 predikant te Wetsinge 19: 1661 22: Duinkerken 152, Duinkerken I 339

1: 00298 2: Franeker
3: Petri
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/08/1616 10: Theol 12: AAF no 1612 21: Nicolaus Petri van Boorn is in 1606 nullanus 22: Van der Meer, Boarnen 112

1: 01759 2: Franeker
3: Petri
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 31/03/1600 10: Theol 12: AAF no 566 16: Eefke Lewes Betjen Balpart (1633) 18: 1602-1607 predikant te Grijpskerk 1607-1648 predikant te Visvliet 19: 1648 juni 21: = vml Nicolaus Petri Kniphusanus 22: Duinkerken 152; Duinkerken I 339

1: 07271 2: Rostock
3: Petri
4: Ocko 7: Sneek 9: 31/07/1480 12: MUR I 218 18: 1491 burgemeester van Sneek 1515 burgemeester van Sneek 21: = Bocko, zoon van Peter Ockinga, 1491 schepen van Sneek? 22: It Beaken 1951 156, 1985 4045; Oosterhout, Recesboeken 6, 13, 80

1: 08647 2: Löwen
3: Petri
4: Otto 7: Sneek 8: Trai d 9: 07/07/1506 12: MULO III 31694 18: priester 21: Otto Petri van Sneek werd op 22 april 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 07670 2: Rostock
3: Petri
4: Otto 7: Leeuwarden 9: 20/11/1516 12: MUR II 66 18: monnik te Rostock, later te Leeuwarden 21: Otto Petri werd in 1531 door het convent van Rostock overgedragen aan dat van Leeuwarden 22: Wolfs, Acta Capitulorum 117

1: 02808 2: Wittenberg
3: Petri
4: Petrus 7: Emden 9: 03/06/1525 12: AAW 125

1: 06176 2: Köln
3: Petri
4: Petrus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1472 10: Art 12: AAK I 84750 20: 1473 2/12 det

1: 11680 2: Rostock
3: Petri
4: Petrus 7: Berlikum 9: 18/11/1511 12: MUR II 47 21: Petrus Lewardie werd op 22 mei 1513 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 09526 2: Löwen
3: Petri
4: Petrus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/00/1449 12: MULO I 21935 21: stud 1446 te Rostock

1: 12289 2: Wittenberg
3: Petri
4: Petrus 7: Workum (Wollerkamen) 9: 14/06/1512 12: MUW I 41 18: 1543 vicaris te Wommels 21: Petrus Petri van Workum werd in 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81; Beneficiaalb 388

1: 00581 2: Franeker
3: Petri
4: Petrus 9: 00/05/1627 12: AAF no 2368 21: = Petrus Petri Ens, bouwmeester van Franeker of Petrus Petrei, 1635 schoolmeester te Buitenpost of Petrus Pibonis Sjollema, 1627-1684 schoolmeester te Menaldum? 22: RAF Familiearch Kingma 881; Sannes, Schoolmeesters Achtkarspelen; Sannes, Volksschoolwezen 160

1: 01547 2: Franeker
3: Petri
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 13/06/1592 10: Theol 11: 1571 12: AAF no 181 14: Pieter Boucke Binnertsz 21: kreeg in 1583 een toelage; wordt in 1606 geweigerd als kandidaat 22: RAF Statenarch G 41 136; Kalma, Classisboek Bolsward 4849, 51

1: 11760 2: Köln
3: Petri (de Boswardia)
4: Petrus 7: Bolsward 9: 11/10/1457 10: Iur 12: AAK I 61635 18: 1457 tot priester gewijd

1: 07010 2: Rostock
3: Petri
4: Petrus 7: Bolsward 9: 16/09/1446 12: MUR I 78 21: stud 1449 te Leuven

1: 09639 2: Erfurt
3: Petri (Bolsward, Bolswardie)
4: Petrus 9: 00/00/1440 12: MUER I 18025

1: 09693 2: Erfurt
3: Petri
4: Philippus 7: Workum 9: 00/00/1466 12: MUER I 31440 21: = heer Philippus, in 1496 pastoor (persona) te Idzegahuizum, 1501 prebendaris te Groenendijk? 22: Pax 230; Stamboek I 162

1: 00735 2: Franeker
3: Petri (Petra a)
4: Pierius 8: Frisius 9: 12/11/1631 10: Iur 12: AAF no 2805 21: = vml Pierius Petri uit Dokkum x Ariaentie Pruisen uit Leeuwarden (1631) of eerder Pierius Petri Metsma uit Sneek x Trijntie Nauta 22: RAF klapper DTB Dokkum; RAF klapper DTB Sneek

1: 03401 2: Groningen
3: Petri
4: Reinoldus 7: Groningen 9: 02/03/1638 12: AAG 37

1: 01222 2: Franeker
3: Petri
4: Renicus 7: Leeuwarden 9: 26/01/1647 10: Phil 12: AAF no 4549

1:*01095 2: Franeker
3: Petri
4: Jacobus 7: Franeker 9: 30/04/1644 10: Ling 12: AAF no 4194

1: 08279 2: Löwen
3: Petri
4: Reynerus 7: Bolsward 9: 09/06/1493 12: MULO III 9647

1: 00464 2: Franeker
3: Petri (de Grou)
4: Samuel 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/04/1623 10: Theol 12: AAF no 2012 13: N. Asschenberg 14: Petrus de Grou, afk uit Artois 16: Taatje (Titia), d.v. Johannes Alberti, predikant te Burum 17: Abrahamus, prof te Franeker Johannes, predikant te Burum d x ds Winandus Cup 18: 1628-1631 predikant te Wijckel 1631-1685 predikant te Wanswerd en Jislum 22: Romein 428, 471; Col Kalma

1: 08623 2: Löwen
3: Petri
4: Sibrandus 7: Sloten 8: Trai d 9: 10/06/1513 12: MULO III 46775 18: priester 21: Sibrandus Petri de Sloten werd op 8 maart 1516 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 17

1: 01525 2: Franeker
3: Petri
4: Simon 7: Franeker 9: 03/05/1592 10: Med, Art 12: AAF no 147

1: 08287 2: Löwen
3: Petri
4: Siricus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 25/06/1506 12: MULO III 31693 14: Pier Sierks 15: koopt in 1525, 1530 land 18: 1543 pastoor te Terzool 1554, 1562 prebendaris te Baard 21: Ciricus Petri de Wommels werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82; RAF FG 935; GEN 502; Reitsma, Opkomsten 30; Beneficiaalb 128

1: 06772 2: Greifswald
3: Petri
4: Suffridus 7: Sneek 8: Trai d 9: 09/07/1498 12: MUG 138

1: 11345 2: Rostock
3: Petri
4: Suffridus (Siphridus) 7: Leeuwarden 9: 18/08/1509 12: MUR II 39 21: Syfridus Petri van Staveren werd op 7 april 1515 tot priester gewijd; hij was vicaris te Driesum en werd in 1550 pastoor te Veenwouden; een heer Sjuck Petri bewoont in 1511 een huis te Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1955 82; Teunissen, Walden 51; RVA I 36

1: 12284 2: Löwen
3: Petri
4: Suffridus (Zeffridus) 8: Trai d 9: 05/07/1470 12: MULO

1: 11790 2: Köln
3: Petri
4: Theodoricus 7: Heeg? (Hagis) 8: Trai d 9: 06/05/1480 10: Art 12: AAK II 7830

1: 09604 2: Erfurt
3: Petri
4: Theodoricus 8: Frisius 9: 00/00/1413 12: MUER I 988

1: 09106 2: Löwen
3: Petri
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43074 16: Sible Fongersdr 18: 1568 armvoogd te Harlingen 19: 1575 21: Mr; bezit een aantal juridische werken 22: RAF GEN 492; RAF Nedergerecht Harlingen P 1, 1911-1575

1: 06366 2: Köln
3: Petri
4: Theodorus 7: Sneek 9: 26/06/1489 10: Iur 12: AAK II 263235

1: 01863 2: Franeker
3: Petri
4: Theodorus 7: Franeker 9: 15/04/1603 10: Iur 12: AAF no 735

1: 09108 2: Löwen
3: Petri
4: Theodorus 7: Sloten 8: Frisius 9: 28/05/1548 12: MULO IV 36685

1: 06217 2: Köln
3: Petri
4: Timannus 7: Groningen 9: 19/12/1524 10: Art 12: AAK II 87174 17: Petrus, werd Jezuiet en rector te Fulda 18: 1550 pastoor te Baflo, olderman van de Calende te Baflo; hij onterfde zijn zoon omdat deze Jezuiet werd 1567 pastoor te Loppersum 1584 commissaris der proosdij van Loppersum 21: werd verhoord i.v.m. de beeldenstorm in Groningen 22: Bijdragen...Groningen IX 97; AAU 67 (1948) 205-206; RAG Nienoord 57b; RF 1584.80; Eppens, Kroniek II 375

1: 00880 2: Franeker
3: Petri
4: Valerius 7: Dokkum 8: Frisius 9: 09/05/1638 10: Phil, Theol 12: AAF no 3453 21: = Valerius Walrich, Dr iur x Christina Winsemius (1648) of Valerius Gauma, in 1640 (gest) landschapsalumnus? 22: RAG klapper DTB Dokkum; RAF Statenarchief Gf 50 (1640)

1: 06226 2: Köln
3: Petri
4: Wibrandus 7: Groningen 9: 22/05/1516 10: Art 12: AAK II 76489 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det, 1519 28/3 inc

1: 10265 2: Franeker
3: Petri
4: Wibrandus 9: 04/05/1594 10: Art, Ling 12: AAF no 273 17: Piter Wybes Rembertus Wibrandi, predikant 18: 1596-1600 conrector te Franeker 1600-1604 predikant te Lutkewierum 1604-1625 ca predikant te Heeg 21: afk uit Het Bildt 22: Romein 352, 373; It Beaken 1949 221-222; Col Kalma

1: 12102 2: Löwen
3: Petri
4: Wibrandus 7: Kubaard 9: 00/00/1575 12: Vigliana 115 18: militair 21: alumnus collegii Viglii; wil geen priester worden; sneuvelt in Friesland 22: Vigliana 115

1: 08720 2: Löwen
3: Petri
4: Wilbrandus 7: Workum (Walricum) 8: Trai d 9: 18/06/1506 12: MULO III 31586

1: 08678 2: Löwen
3: Petri
4: Wilhelmus 7: Staveren 8: Frisius 9: 05/04/1524 12: MULO III 725143

1: 03092 2: Groningen
3: Petri
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 20/08/1628 10: Phil 12: AAG 20

1: 10035 2: Frankfurt
3: Petrinus
4: Hermannus 8: Frisius 9: 00/00/1549 12: MUFO I 109

1: 08935 2: Löwen
3: Petrinus
4: Hermannus 8: Frisius 9: 17/08/1547 12: MULO IV 348260

1: 02736 2: Wittenberg
3: Petrinus
4: Hermannus 8: Frisius 9: 15/07/1546 12: AAW 235

1: 06526 2: Köln
3: Petrus
4: Suffridus 5: prof Lovaniensis et utr iuris lic 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 10/11/1577 11: 1527 juni 12: AAK IV 10434 18: 1553 privaatdocent letteren te Leuven; 1557-1560 mei professor klassieke talen te Erfurt (keert terug naar patria ivm dood parentis 1562 secretaris van Granvelle 1577 professor iur te Keulen; regent van de Kronenburse; 1593 kanunnik; 1590 landsgeschiedschrijver van Frieslans 19: 1597 jan te Keulen 21: beroemd geleerde, had afkeer van politiek; schreef De frisiorum antiqitate, De scriptoribus Frisiae (1593); verbleef van 1564-1567 te Leuven 22: NNBW V 498-499; E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving (Groningen, 1952) 1415, 87; PB Hs 1181 % (

1: 06429 2: Köln
3: Pey (Key)
4: Everardus 7: Workum 8: Trai d 9: 31/03/1481 10: Art 12: AAK II 952 20: 1483 13/6 det, 1485 19/3 lic

1: 08218 2: Löwen
3: Pey (Nicolai fil.)
4: Wilhelmus 7: Sneek 8: Trai d 9: 19/12/1461 10: Decr 12: MULO II 9390

1: 07055 2: Rostock
3: Pey (Nicolai)
4: Wilhelmus 7: Bolsward 9: 13/06/1458 12: MUR I 117 18: 1476 pastoor te Huizum deken van de Leeuwarder seendstoel 22: AAU 68 59

1: 11306 2: Helmstadt
3: Phaesma
4: Balling (Bonifacius) 8: Frisius occid 9: 17/10/1613 12: MUHt 23285 13: Engel Grauwers uit Utrecht 14: Ballinck Phaesma 15: 1591 ontvanger generaal van Kollumerland 17: Ballinck 21: Bonifacius a Phaesma van Kollum bezocht in 1613 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 52) 22: Andreae, Kollumerland II 168

1: 01333 2: Franeker
3: Phaesma
4: Ballingius 7: Harlingen 9: 17/01/1649 10: Phil 12: AAF no 4806 14: Balling Phaesma

1: 00418 2: Franeker
3: Phaesma
4: Theodoricus (Theodoretus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/05/1621 10: Iur 12: AAF no 1877 21: Tjaard Phaesma testeert in 1637 te Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1954 87

1: 02064 2: Franeker
3: Phanius (Fanius)
4: Henricus, Occonis 7: Bolsward 9: 09/05/1609 10: Phil 12: AAF no 1114 16: Bauck Thijssen (1615) Bauck van Idsinga uit Gaast (1621) 18: 1619-1636 predikant te Sloten 19: 1636 juni 21: Een Henricus Phanius werd in 1612 notaris; in 1615 gecensureerd wegens dronkenschap 22: Romein 425, Navorscher VIII 320; RAF Hof van Fr MMM f 34v; Col Kalma

1: 11287 2: Erfurt
3: Phebens
4: Egericus 8: Groningen 9: 00/00/1582 12: NNBW III 971 20: studeert bij Willem Fachaeus, Fries van geboorte

1: 11286 2: Jena
3: Phebens
4: Egericus 8: Groningen 9: 00/00/1582 12: NNBW III 971

1: 06869 2: Marburg/Lahn
3: Phebens (Phoebens)
4: Eggaeus 8: Frisius 9: 00/00/1611 12: CSM IV 62

1: 11370 2: Geneve
3: Phebens
4: Eggaeus 7: Groningen 9: 00/00/1611 12: Boeles, Phebens 268-271

1: 02060 2: Franeker
3: Phebens (Phoebens)
4: Eggaeus, Egrici 7: Groningen 9: 07/05/1609 10: Iur 11: 1586 12: AAF no 1110 13: Frouke Luwers, d.v. Luardus Tiddinge 14: Eggerik Phebens 15: raadsheer van Groningen 16: Tateke Rembertusd Huysman Johanna Cnoll (1628) 18: 1620 raadsheer te Groningen,1621-1622, 1624 gezworene; 1625, 1627 taalman; 1627-1628 gildrechtsheer 1632 rekenmeester, 1635, 1644 lid admiraliteit van Dokkum, 1638, 1641 lid gedep staten (s) 1639 scholarch Latijnse school; 1640 curator Gron universiteit, 1646, 1648 hoofdman 19: 1649 maart 21: bezoekt Latijnse school te Groningen, studeert vanaf 1611 zes jaar aan verschillende buitenlandse universiteiten, o.a. te Geneve, is in 1615 weer in Marburg 22: Emmius, Agro; Boeles, Eggerik Phebens, 268, 271-272; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1:*02458 2: Heidelberg
3: Phebens (Aeggeus)
4: Egericus 7: Groningen 9: 26/09/1581 11: 1556 te Midwolda 12: MUH II 97,161 15: boer te Midwolde 16: Frouke Luwers (1586) 18: 1582-1594 ambteloos burger 1594-1615 zeven maal raadsheer Groningen; 1599 rekenmeester 1602, 1605-1606 lid gedep staten; 1609-1610, 1613-1614 hoofdman; 1594-1615 scholarch Latijnse school; curator Gron universiteit 19: 1615 nov te Groningen 21: maakt studiereis naar Marburg, Neustadt, Heidelberg (winter 1581-1582), Jena en Erfurt; jurist, beoefent het lokale recht en latijns dichter; schreef Chronicon rerum in Phrisia...gestarum 22: Boeles, Eggerik Phebens; NNBW III 971; Gron Volksalmanak 1910 183-184

1: 06670 2: Marburg/Lahn
3: Phebens (Aggeus)
4: Eggericus (Egricus) 9: 17/06/1577 12: CSM III 27 20: studeert 3,5 jaar te Marburg

1: 04804 2: Leiden
3: Phebens (Phrebens)
4: Henricus 7: Groningen 9: 18/06/1641 10: Iur 11: 22 12: AAL 324

1: 03394 2: Groningen
3: Phebens (Phrebis)
4: Henricus 8: Omlandus 9: 06/02/1638 12: AAG 37 21: zoon van Phrebus Reyntiens, 1619, 1620 bouwmeester van Appingedam?

1: 03765 2: Groningen
3: Phebens (Phaebens)
4: Hero 8: Oldambt 9: 13/06/1648 10: Phil 11: 19 12: AAG 58 18: 1653 febr advocaat 22: GAG R A IIIa 53

1: 11602 2: Basel
3: Phedrus
4: Thomas 8: Frisius 9: 00/00/1556 12: MUB II 10273

1: 00071 2: Franeker
3: Phelten (Feltens)
4: Hermannus, Petri 7: Sneek 9: 05/06/1605 10: Iur 12: AAF no 875 13: Maycke Pyls 14: Petrus Herman Phelten 16: Elsck Gisberts (1621) 17: Petrus 18: arts 19: 1655 a 21: Dr med 22: Stamboek II 25

1: 06536 2: Köln
3: Phetanis
4: Severinus 8: Frisius 9: 00/05/1607 12: AAK IV 22242

1: 04187 2: Leiden
3: Philaeus
4: Simon 7: Groningen 9: 28/07/1587 10: Theol 12: AAL 22 18: 1581 predikant te Dirksland, 1586 te Oudewater, 1588-1589 Oostzaan 1595 predikant te Hellum, 1596 te Slochteren, 1597 te Haren 1598-1601 predikant te Meppel, 1601-1603 te Genemuiden 19: 1603 21: Simon Johannis Philaeus, in 1601 afgezet, maar gerehabiliteerd 22: Duinkerken 152; Duinkerken I 340

1: 10078 2: Siena
3: Philippi
4: Jodocus 5: Ordo Cisterciens 8: Frisius 9: 10/10/1634 12: MS 6515

1: 11112 2: Franeker
3: Phocaeus
4: Joachimus 8: Stellingwerf 9: 17/04/1650 12: AAF no 4945 13: Antje Regnerusdr Hachtingius 14: Phocaeus Joachimi Stellingwerf 15: predikant 16: Wytscke Hylckes 18: 1657-1703 predikant te Reitsum, Genum en Lichtaard 19: 1703 jan 21: was sinds 1697 pastor honorarius, d.w.z. hij hoefde geen vacaturebeurten te vervullen en niet altijd op de classisvergadering te verschijnen; zijn jongere broer Regnerus was eveneens predikant 22: Romein 159, 475; Col Kalma; Duinkerken I 420-421

1:*08746 2: Löwen
3: Phocas (Phoce)
4: Andreas 7: Bolsward 9: 13/05/1538 12: MULO IV 17339 14: Mr Phocas 15: 1541 secretaris van Bolsward 21: vader (?) voert in 1554 een proces over een rente en in 1558 een voor de steden van Friesland 22: Gen Jierboek 1990 50, 54; Avis, Inventaris 176

1: 12437 2: Orleans
3: Phocas
4: Andreas 8: Frisius 9: 29/03/1550 12: RIDDORL I 108 20: Lic iur, in altero tantum

1: 11117 2: Franeker
3: Phocylides Holwarda (Fockonides)
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/05/1632 10: Ling, Phil 11: 1618 te Holwerd 12: AAF no 2856 13: Magdalena Willems 14: Focco Johannes 15: predikant te Franeker 16: Maycke Wiebes Pybinga (1643) 17: Elisabeth 18: 1639 prof extra ord in de logica te Franeker 1647 prof in de filosofie 19: 1651 jan aan de tering 20: mag art; stud 1636 Med; 1640 15/8 Dr med (PAF 26) 21: bezoekt school te Franeker; heeft veel belangstelling voor sterrekunde, schreef Dissert. astronomica (1640), Epitome astronomiae reformatae (1642), Friesche sterrekonst (1652); Sciagraphica logicae generalis (1643), elementale logicum (1648), Philosophia naturalis (1651) 22: Boeles, Hoogeschool II 1 175-180, Galama, Wijsgerig onderwijs 91100; Schippers, Holwarda 1220; RAF Pb Hs 1136

1: 00922 2: Franeker
3: Pibinga (Pybingha)
4: Hugo (Hugius) 7: Franeker 9: 29/10/1639 10: Med 12: AAF no 3617 16: Cornelia Lamminga 1659 praeceptor latijnse school te Franeker 19: 1659 21: Dr med op 21 april 1656 22: It Beaken 1949 228

1: 02163 2: Utrecht
3: Pibinga (Pibingha)
4: Paulus 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/00/1648 12: ASU 17

1: 01114 2: Franeker
3: Pibinga
4: Paulus 7: Franeker 9: 27/12/1644 10: Lit, Phil 12: AAF no 4287

1: 00006 2: Franeker
3: Pibonis
4: Adolphus 7: Leeuwarden 9: 13/05/1603 10: Theol 12: AAF no 752 21: = Aleph Pibes x Dieuwke Lamberts (1611), notaris, werd in 1617 burger van Leeuwarden? 22: GAL Burgerboek 21, Klapper DTB

1: 12033 2: Groningen
3: Piccardt
4: Gualtherus 8: Bentheim 9: 10/09/1624 10: Theol 11: 1602 12: AAG 13: Elsebe Kemener 14: Johannes Piccardt 15: predikant te Uelsen 16: Hermana Heymans van Olingh Catharina Bauckens, wed Johannes Westerwold (1645) 17: Alexander, ds te Termunten en Leer 18: 1626-1638 predikant te Woltersum, 1638-1641 predikant te Loppersum 1641-1678 predikant te Groningen 19: 1678 22: RAF Pb Hs 338u; Duinkerken I 340, 341

1: 12314 2: Groningen
3: Piccardt (Picard)
4: Johannes 9: 06/09/1647 12: AAG 56 13: Harmtien Oling 14: Gualtherus Piccardt 15: predikant te Woltersum 16: Elsjen Westerwolt (1653) 17: Johannes, predikant Occo, predikant 18: 1653-1677 predikant te Niekerk (Wk) 1677-1680 predikant te Pieterburen 19: 1680 dec 21: broer van Henric Piccardt, syndicus van de Ommelanden 22: Duinkerken I 341

1: 00452 2: Franeker
3: Pierii
4: Duco 8: Frisius 9: 03/11/1622 10: Ling 12: AAF no 1988 14: Pierius Duconis 15: predikant te Marssum 16: Gerbrig Jans Ymckjen Sappema 17: Johannes Bernardus Pierius 18: 1628-1661 predikant te Foudgum en Raard 19: 1661 22: Romein 477; Col Kalma

1: 00239 2: Franeker
3: Pierii
4: Jacobus 6: Alumnus patriae 7: Harlingen 9: 29/07/1611 10: Phil, Lit 12: AAF no 1302 21: Jacobus Pierii cand minsterii kreeg in 1623 nog een pensie 22: RAF Statenarchief Gf 50 13 (1623)

1: 04588 2: Leiden
3: Pierius
4: Andreas, Christianus 9: 13/04/1628 10: Theol 11: 24 12: AAL 208 18: 1631-1633 predikant te Wijckel 1633 predikant te Bremen 20: vml geen Fries 22: Romein 428

1: 04418 2: Leiden
3: Pierius
4: Johannes 7: Harlingen 9: 05/11/1618 10: Phil 11: 15 12: AAL 138 21: = zoon van ds Pierius Johannis Stellingwerf x Ancke Bartles?

1: 10854 2: Wittenberg
3: Pierius (Pirius)
4: Reinerus 8: Frisius 9: 00/05/1565 12: MUW II 88

1: 09029 2: Löwen
3: Piersma (Pierson)
4: Onias 7: Sneek 8: Frisius 9: 19/11/1565 12: MULO IV 70394

1: 02026 2: Franeker
3: Pijnappel (Johannis, Joannis)
4: Adrianus 7: Leeuwarden 9: 05/04/1608 10: Theol 12: AAF no 1037 18: 1614-1619 predikant te Molkwerum 1619-1645 predikant te Westwoud 19: 1668 maart te Opmeer 22: Romein 405; Col Kalma

1: 01554 2: Franeker
3: Pijnappel (Petri)
4: Joachimus 9: 08/10/1592 10: Ling, Phil, Theol 12: AAF no 193 18: verbonden aan latijnse school te Franeker en (1606, 1612) Leeuwarden 22: Col Kalma; RAF Archief Gedep Staten Ga 2

1: 11521 2: Groningen
3: Pilletorius
4: Johannes 9: 18/10/1630 10: Phil 12: AAG 24 20: afk uit Kampen cf AAF 2214

1: 05357 2: Köln
3: Pilsum
4: Everardus 7: Emden 9: 20/05/1489 10: Art 12: AAK II 257105

1: 07302 2: Rostock
3: Pilsum
4: Everardus 7: Emden 9: 17/04/1483 12: MUR I 230 18: 1498 pastoor te Zuidwolde 1512-1520 prebendaris te Emden 21: = Ewardus Ennonis 22: Lamschus, Emden 484; Friedlaender Urkundenbuch II nr 1599

1: 06573 2: Köln
3: Pimperlinck
4: Laurentius 7: Groningen 9: 11/05/1616 10: Art 12: AAK IV 268393 16: Catharina Luinckhusen 18: 1638-1660 predikant te Appingedam 19: 1660 okt 21: Dr Theol; afk uit Duitsland 22: Duinkerken 153

1: 04210 2: Leiden
3: Pinius
4: Petrus 7: Emden 9: 19/10/1594 10: Theol 12: AAL 38

1: 02216 2: Heidelberg
3: Pinius
4: Petrus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 21/09/1612 12: MUH II 261,108 20: anno 1592 inscriptionem factam, voluit renovari

1: 02215 2: Heidelberg
3: Pinius
4: Petrus 7: Emden 8: Frisius 9: 30/03/1592 12: MUH II 158,43

1: 08670 2: Löwen
3: Pippe
4: Nicolaus 7: Staveren 8: Trai d 9: 09/11/1498 12: MULO III 17944

1: 04170 2: Leiden
3: Piscator
4: Abrahamus 7: Emden 9: 02/02/1583 10: Ling 12: AAL 13

1: 02206 2: Heidelberg
3: Piscator
4: Arnoldus 7: Emden 9: 02/10/1569 12: MUH II 52,122

1: 02989 2: Groningen
3: Piscator
4: Arnoldus 7: Bellingwolde 9: 16/07/1624 12: AAG 14

1: 03955 2: Helmstadt
3: Piscator
4: Johannes 7: Strand 8: Frisius [orient] 9: 28/03/1591 12: AAHt 87117 21: te Herborn, in 1604 beschuldigd van onrechtzinnigheid tav de justificatieleer 22: Reitsma, Acta VII 95, 96, 139

1: 03489 2: Groningen
3: Piscator
4: Johannes 6: gratis 7: Leeuwarden 9: 24/04/1641 10: Phil, Lit bon 11: 17 12: AAG 43

1: 03020 2: Groningen
3: Piscator
4: Johannes, Henricus 9: 25/10/1625 10: Theol 12: AAG 16

1: 09743 2: Erfurt
3: Piscatoris
4: Balthasarus 7: Harlingen 9: 00/00/1515 12: MUER II 29220

1: 05761 2: Köln
3: Pistoris
4: Albertus 7: Groningen 9: 20/05/1507 10: Art 12: AAK II 611116 20: inc 22 maart 1511

1: 05726 2: Köln
3: Pistoris
4: Bernardus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42140 18: 1467 vicaris van de Maartenskerk te Groningen 20: 1441 28/11 det 21: Bernardus Pistoris wordt vermeld op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders; Bernardus Backers, burger van Groningen heeft in 1430 een geschil met het convent te Siloe 22: Driessen, Monumenta 215; AKG regest 137

1: 05153 2: Köln
3: Pistoris
4: Gerardus 7: Groningen 8: Mon d 9: 00/00/1463 10: Art 12: AAK I 698106 18: 1528 kapelaan van de Maartenskerk te Groningen 21: Mr, = Gerard Drael; neemt deel aan het Groninger godsdienstgesprek van 1523 22: Diest Lorgion, Praedinius 39; GAG PK regest 720

1: 09666 2: Erfurt
3: Pistoris
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1458 12: MUER I 27246 21: = vml Henricus Backer, in 1490 subprior te Winsum 22: AKG regest 783

1: 05154 2: Köln
3: Pistoris
4: Henricus 7: Norden 9: 03/10/1488 10: Art 12: AAK II 24353

1: 07364 2: Rostock
3: Pistoris
4: Hermannus 7: Groningen 9: 17/05/1491 12: MUR I 256

1: 07760 2: Rostock
3: Pistoris
4: Johannes 7: Norden 9: 12/10/1503 12: MUR II 15 18: 1511, 1520 vicaris te Emden 21: Dr 22: Lamschus, Emden 470

1: 06063 2: Köln
3: Pistoris
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/06/1467 10: Lit 12: AAK III 745 21: alias Johannes Opterlane, verkoopt in 1486 twee erven en zathen aan het convent te Aduard 22: AKG regest 752

1: 06062 2: Köln
3: Pistoris
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/09/1468 10: Art 12: AAK III 774

1: 05155 2: Köln
3: Pistoris (Frederici)
4: Johannes 7: Groningen 9: 05/12/1468 12: AAK I 73643 18: 1476 pastoor te Zeerijp 20: 1466 10/6 det, 1468 21/6 inc, 1468 1/9 stud iur can 21: Fredericus Backer woonde in 1430 in de Herestraat 22: Reg Feith 1430.1; Gron Volksalmanak 1960 53; RAG Familiearch Farmsum regest 169

1: 06916 2: Rostock
3: Pistoris
4: Nicolaus 9: 03/05/1421 12: MUR I 9

1: 06196 2: Köln
3: Pistoris
4: Rutgerus 7: Groningen 9: 17/12/1511 10: Art 12: AAK II 68896 20: bursa Laurentiana; 1512 23/11 det, 1514 18/3 inc 21: mag Ruthgerus de Groninghen werd op 7 april 1515 tot priester gewijd; = Rutgerus Lamberti, 1522 (institutie) vicaris van A kerk te Groningen? 22: Brom, Naamlijst priesters II 8; AAU 42 (1916) 305

1: 02976 2: Groningen
3: Pistorius
4: Hibbo 9: 06/04/1624 10: Theol 12: AAG 14 16: Immeyn Dercks (1626) 21: afk uit Leer 22: GAG klapper DTB

1: 07550 2: Rostock
3: Plagge
4: Edo 7: Witmund 8: Frisius 9: 00/04/1648 12: MUR III 151

1:*10808 2: Franeker
3: Plecker (Plekker)
4: Stephanus 7: Leeuwarden 9: 30/10/1612 10: Theol 12: AAF no 1379 14: Vincentius Plekker 15: predikant te Wirdum 16: Bauck Simonsdr 17: David Stephanus x Ulck Eelckes (1651) 18: 1617-1638 predikant te Beers en Jellum 1638-1644 predikant te Winsum, Baard en Huins 19: 1644 mei 21: Vincent Stephani Plecker werd in 1646 schoolmeester te Baard 22: Romein 176, 289; RAF Grafschriften Baarderadeel; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Baarderadeel

1: 02045 2: Franeker
3: Plekker (Plecker de)
4: Abrahamus 7: Wirdum 9: 05/09/1608 10: Theol 12: AAF no 1076 13: Fintie Stephani 14: Vincentius Plekker 15: predikant te Wirdum 16: Magdalena Hendriksdr (1608) 17: Stephanus Abrahami, 1646 schoolmeester te Warga Daniel; David, predikant Henricus Abrahams 18: 1612-1664 predikant te Warga, Warstiens en Wartena 19: 1664 p 21: was met Aegidius Herema eigenaar van PopmaState te Warga; ging okt 1664 met emeritaat; zoon : Vincentius Stephanus Plecker, 1646 schoolmeester te Baard? 22: Romein 157; Baerderadiel 247; Col Kalma

1: 00245 2: Franeker
3: Plekker (Plecker de)
4: Vincentius 5: predikant (gewesen) 9: 21/05/1614 11: 1540 ca 12: AAF no 1478 16: Fyntie Stephani 17: Abrahamus, predikant Stephanus, predikant David, predikant 18: 1578 predikant in Vlaanderen; 1584 a predikant te Oldersum 1584-1614 predikant te Wirdum 19: 1621 dec 21: werd in 1614 emeritus 22: Romein 154; Col Kalma

1: 06799 2: Marburg/Lahn
3: Plettenberg a
4: Christianus, Victor 6: nobilis 8: Frisius 9: 01/08/1595 12: CSM III 99

1: 02908 2: Groningen
3: Plouvier
4: Samuel 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 27/02/1622 10: Theol 12: AAG 11 18: 1623 predikant 21: Samuel Joelis Plouvier bezocht in 1620 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 52) 22: RAF Statenarchief Gf 50 13 (1623)

1: 00321 2: Franeker
3: Plouvier (Joelides)
4: Samuel 7: Leeuwarden 9: 20/05/1617 10: Theol 12: AAF no 1664

1: 02690 2: Wittenberg
3: Plovert de
4: Eckardus 7: [Uplewert] 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1538 12: AAW 176 20: stud 1542 te Rostock (Etwerdus de Uplewert)

1: 07860 2: Rostock
3: Plovert (Uplewert de Ab)
4: Etwardus 8: Frisius [orient] 9: 17/05/1542 12: MUR II 104

1: 12352 2: Angers
3: Plumion
4: Johannes 7: Sneek 9: 00/00/1640 10: Iur 12: Frijhoff, Societe 69 20: lic iur

1: 10807 2: Franeker
3: Plumion (Pluimion)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 09/03/1635 10: Phil 12: AAF no 3092

1: 04792 2: Leiden
3: Plumion
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 06/09/1640 10: Iur lic 11: 20 12: AAL 317 18: 1640 advocaat Hof 21: Mr, Dr; Pierius Plumion uit Harlingen werd in 1620 burger van Sneek 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v, 10; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 04738 2: Leiden
3: Plumion (Plumeon)
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 08/06/1637 10: Ling 11: 1619 ca 12: AAL 287

1: 09484 2: Löwen
3: Pol
4: Martinus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 00/02/1618 12: MULO V 30169

1: 06569 2: Köln
3: Pollinck
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/03/1646 10: Theol 12: AAK IV 478269

1: 03399 2: Groningen
3: Polling
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/02/1638 12: AAG 37

1: 02653 2: Groningen
3: Pollinga
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/07/1621 10: Phil 12: AAG 10

1: 04503 2: Leiden
3: Pollinga (Dollinga)
4: Johannes 7: Groningen 9: 17/10/1623 10: Phil 11: 20 12: AAL 172 21: Laurens Dillinga werd in 1660 advocaat 22: GAG R A IIIa 64

1: 04639 2: Leiden
3: Polman (Pollman)
4: Alardus 7: Groningen 9: 26/05/1631 10: Iur 11: 22 12: AAL 236

1: 03079 2: Groningen
3: Polman
4: Alardus 7: Groningen 9: 09/12/1627 10: Phil 12: AAG 19 18: 1664 majoor 1669 commandant van Rheinberg 22: Ten Raa, de Bas, Leger V 477, 528

1: 12027 2: Padua
3: Polman
4: Alardus 8: Frisius 9: 00/00/1633 12: L. Rosetti, ed., Acta nationis germanicae artistarum 1616-1636 (Padua 1967) 340 20: schenkt boeken aan de Germaanse natie

1: 09828 2: Orleans
3: Polman
4: Anthonius 7: Groningen 8: Frisius 9: 30/05/1566 12: RIDDORL II 513, 529; KUOR 190 20: in 1566 procurator van de natio

1: 02118 2: Tubingen
3: Polman (Bolman)
4: Antonius 8: Frisius 9: 08/08/1564 12: Mat Tub 161, 70 21: genoemd in 1570 22: RAG HJK 477

1: 06791 2: Marburg/Lahn
3: Polman (Polmannus)
4: Augustinus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 06/04/1592 12: CSM III 80

1: 12216 2: Leiden
3: Polman
4: Augustinus 8: Frisius 9: 21/09/1593 10: Iur 12: Molhuysen, Bronnen I 459-460 20: Dr iur

1: 12217 2: Dole
3: Polman
4: Augustinus 8: Frisius 9: 00/00/1593 10: Iur 12: Molhuysen, Bronnen I 459 20: Lic iur

1: 01444 2: Franeker
3: Polman (Polmanius)
4: Augustinus 9: 09/05/1589 10: Iur 12: AAF no 89 13: Hille Rithamer 14: Dr Simon Polman 15: advocaat Hof te Leeuwarden 16: Tetke Jansdr Tadema 17: Auckien x Nicolaus Broverius 18: rector school van Alkmaar 1593 advocaat Hof 21: lic iur te Dole; 1593 Dr te Leiden 22: Placaatboek III 1159; Teunissen, Walden 150; RAF Hof van Fr MMM f4; Frijhoff, Societe 54

1: 03667 2: Groningen
3: Polman
4: Johannes, Fredericus 7: Groningen 9: 11/04/1646 12: AAG 53

1: 02171 2: Utrecht
3: Polman
4: Johannes, Fredericus 7: Groningen 9: 00/00/1648 11: 1631 12: ASU 19 13: Aleida van Ewsum 14: Rudolphus Polman 15: 1632 luitenantkolonel 16: Ida Helena van der Marck (1655)+ 17: Rudolphus 18: 1664 beedigd als redger 21: heer van Garrelsweer; + volgens DTB: Johanna 22: Formsma, Borgen 399; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB; Ten Raa, de Bas, Leger IV 256

1: 06923 2: Rostock
3: Polman
4: Johannes 9: 05/11/1421 12: MUR I 11 22: over de Polmans in de 14e eeuw: Gron Volksalmanak 1910 222-227

1: 12366 2: Löwen
3: Polman (Polemus)
4: Johannes 8: Frisius (Frezius) 9: 00/00/1627 12: MULO V 169169

1: 04926 2: Leiden
3: Polman
4: Johannes, Fredericus 7: Groningen 9: 20/07/1649 10: Iur 11: 19 12: AAL 397

1: 03666 2: Groningen
3: Polman
4: Justus, Christophorus 7: Groningen 9: 11/04/1646 12: AAG 53

1: 04925 2: Leiden
3: Polman
4: Justus, Christophorus 7: Groningen 9: 20/07/1649 10: Iur 11: 20 12: AAL 397

1: 02172 2: Utrecht
3: Polman
4: Justus, Christophorus 7: Groningen 9: 00/00/1648 12: ASU 19

1: 12438 2: Orleans
3: Polmannus (Polman)
4: Simon 7: Steenwijk 8: Trai d 9: 31/03/1562 12: RIDDORL II 391 16: Hille Rithamer 17: Augustinus, advocaat Hof 18: advocaat Hof 1570 secretaris van het kappittel te Leeuwarden 21: Dr 22: Teunissen, Walden 159; Placaatboek III 1159; Vrije Fries XX 372

1: 04201 2: Leiden
3: Polyander
4: Jacobus 7: Emden 9: 12/06/1592 10: Theol 12: AAL 32

1: 02219 2: Heidelberg
3: Polyander
4: Jacobus 7: Emden 9: 12/06/1596 12: MUH II 184,60

1: 06675 2: Marburg/Lahn
3: Pomponius
4: Sicco 7: Groningen 8: Frisius 9: 14/05/1579 12: CSM III 32 14: Popko Elema? 19: 1583 ca te Marburg 22: Eppens, Kroniek I 444

1: 04430 2: Leiden
3: Pomponius (Pompeji)
4: Wesselus 7: Groningen 9: 18/05/1620 10: Med 11: 1600 12: AAL 147

1: 02874 2: Groningen
3: Pomponius (Pompeji)
4: Wesselus 7: Groningen 9: 12/01/1616 10: Phil 12: AAG 3 Hermannus Wesselus Pompei, Dr x Gesina Gassinck (1666)? 18: 1628-1663 arts te Groningen 21: was in 1659 ouderling te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1894 57; GAG klapper DTB; Huisman, Stadsbelang 430

1: 06777 2: Greifswald
3: Ponda
4: Suffridus 5: clericus Trai d 7: Leeuwarden 9: 00/10/1515 12: MUG 177

1: 06728 2: Greifswald
3: Ponda (Parada)
4: Suffridus 5: clericus Trai d 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1511 12: MUG 169, 177

1: 07241 2: Rostock
3: Popcama (Lewardie)
4: Fredericus 9: 17/05/1478 12: MUR I 208 14: Gercke 18: 1523 pastoor te Leeuwarden 21: testeert in 1523 22: Verhoeven, Mol, Testamenten 509

1: 08555 2: Löwen
3: Popcama (Popcania)
4: Jaspar, Sachionis 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 26/02/1511 12: MULO III 409 286 18: 1543 kapelaan te Menaldum (Jasper van Leeuwarden) 21: werd op 10 juni 1514 tot priester gewijd (Jasperus Sacionis de Weydum); Sake Popcama is in 1555 partij bij een boedelscheiding (Zwart, Cleuting 53), begraven te Weidum 22: RAF Grafschriften Leeuwarden; Beneficiaalb 344; Gen Jierboekje 1955 82

1: 06355 2: Köln
3: Popcama ? (Sneek, Snekis)
4: Reinerus 9: 31/12/1479 10: Iur 12: AAK II 743

1: 06354 2: Köln
3: Popcama ? (Reineri)
4: Reinerus 6: pauper 7: Sneek 8: Trai d 9: 29/05/1479 10: Iur 12: AAK II 61139

1: 07229 2: Rostock
3: Popcama (Papkema)
4: Reinerus 7: Sneek 9: 01/09/1477 12: MUR I 204 21: = Rinnert Popcama van Weidum? 22: Tjessinga, Aanbreng VI 18

1: 11218 2: Köln
3: Popcama (Popkama)
4: Theodoris alias Docko 7: Leeuwarden 9: 27/02/1494 10: Iur 12: AAK II 35229 21: = Heer Docko, 1507 pastoor (persona) te Weidum? 22: Sipma OO I 382

1: 09358 2: Löwen
3: Popcama? (Jasperi)
4: Sixtus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 25/06/1530 12: MULO IV 3847 21: cf Zwart, Cleuting 53

1: 05276 2: Köln
3: Popconis
4: Reynerus 7: Appingedam 8: Mon d 9: 00/10/1448 10: Iur can 12: AAK I 51322

1: 08581 2: Löwen
3: Popconis (Popronis)
4: Robertus 7: Leeuwarden 9: 25/06/1492 12: MULO III 8464 18: 1518-1525p pastoor te Hartwerd 21: = Rombout Poppes 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 07706 2: Rostock
3: Popconis (Popkonis)
4: Theobaldus 7: Leeuwarden 9: 29/05/1520 12: MUR II 77

1: 06527 2: Köln
3: Popenius
4: Onno 8: Frisius 9: 28/04/1617 12: AAK IV 273108

1: 07022 2: Rostock
3: Poping
4: Johannes 7: Groningen 9: 18/09/1448 12: MUR I 84 21: Johannes Popping is in 1510 kerkvoogd te Appingedam 22: Hoft, Vissen 253

1: 06189 2: Köln
3: Popinge (Poppinck)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 18/11/1483 10: Art 12: AAK II 13350 18: 1501, 1511 pastoor in Appingedam 1501, 1511 commissaris te Appingedam 20: bursa Laurentiana; 1484 24/11 det, 1486 15/4 inc 22: Hoft, Vissen 253; AKG regest 953

1: 03965 2: Helmstadt
3: Popken
4: Albertus 8: Frisius 9: 09/05/1593 12: AAHt 104130

1: 05365 2: Köln
3: Popkin
4: Bernardus 7: Emden 8: Mon d 9: 05/03/1522 10: Iur 12: AAK II 84524

1: 05275 2: Köln
3: Popkonis
4: Ofko 7: Appingedam 8: Mon d 9: 02/05/1525 10: Iur 12: AAK II 87413 14: Popco Ufkens uit Appingedam 16: Feye 17: Popco 18: 1546 burgemeester van Appingedam 19: 1560 a 21: Dr, = Dr Ufco Ufcens 1550-1558 herhaaldelijk hoofdman, 1552-1553, 1556 burgemeester van Groningen; Popco Ufkens bezat in 1508 een edele heerd te Appingedam 22: Alma; Emmius, Agro; Hoft Vissen 236

1: 12266 2: Löwen
3: Popma a
4: Ausonius 7: IJlst 9: 00/00/1569 10: Iur 12: Foppens, Bibliotheca I 114

1: 04228 2: Leiden
3: Popma a
4: Ausonius 8: Frisius 9: 03/06/1595 10: Iur 11: 1580 12: AAL 43 13: Hauck Tjallinghsd van Haersma 14: Sixtus van Popma 15: jurist 16: Jel Seerpsd Galama 17: Siboldus, luitenant; Seerp, luitenant Regnerus x Fedt Wytzesdr Beyma; Sixtus, vaandrig Hauck x Ige Ottes van Herema; Hisck Alef Wytzes van Beyma Wick x Joost Ottes van Herema 18: burgemeester van IJlst 1648 landdagslid 19: 1652 p 22: Stamboek I 290, II 198; Placaatboek V 513

1: 11208 2: Köln
3: Popma
4: Ausonius 8: Frisius 9: 05/05/1567 10: Art 12: AAK IV 51208 13: Ymck Epesd van Hettinga 14: Ausonius van Popma 16: ongehuwd 19: 1621 21: schreef o.a. M. Terentii Varronis fragmenta (1590), De ordine et usu judicorum (1617) 22: Stamboek I 290, II 198; Foppens, Bibliotheca I 114

1: 11374 2: Löwen
3: Popma a
4: Cyprianus 7: IJlst 9: 00/00/1566 12: Petrus, De scriptoribus 248 20: tweelingbroer van Sixtus

1: 11213 2: Köln
3: Popma a
4: Cyprianus 8: Frisius 9: 12/06/1566 10: Art 11: 1550 12: AAK IV 46100 13: Ymck Epesd van Hettinga 14: Ausonius van Popma 15: 1554 burgemeester van IJlst 16: His Douwesd van Bootsma 17: Mary Dominicus 19: 1582 okt te IJlst 21: katholiek; schreef over Sallustius 22: Petrus, De scriptoribus 248; Stamboek I 290, II 198; Vrije Fries 21 (1909) 51

1: 08939 2: Löwen
3: Popma, Poppinga (Poppoma)
4: Haringius (Henninghius) 8: Frisius 9: 07/06/1539 12: MULO IV 19283 13: Margaretha Wilkesdr Rinia 14: Wibe Popma 16: Hil Riencksdr Roorda met de baar geen 19: 1553 maart 21: heer van Terschelling en Griend; studeert op een prebende, genaamd St Catharina proben te Heeg, laat de mis lezen door heer Aucke Piers 22: Stamboek I 288; Beneficiaalb 440

1: 09943 2: Orleans
3: Popma (Poppinga a)
4: Haringius 6: nobilis 9: 00/01/1546 12: RIORL II 4121171 13: Margaretha Wlckesd Rinia 14: Wybe Popma 16: Hil Riencksd Roorda 17: kinderloos 19: 1553 maart te Tzummarum 21: heer van Terschelling en Griend; in 1546 te Atenay gearresteerd wegens het doodslaan van een inwoner van Orleans 22: Stamboek I 288; De Ridder Procurateurs I 412-413

1: 00246 2: Franeker
3: Popma (tot IJlst)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 24/05/1614 10: Iur 11: 1595 12: AAF no 1479 13: Anna Hesseld van Feytsma 14: Titus van Popma 16: ongehuwd 19: 1659 21: tekent in 1627 de doleanties over het bestuur van Friesland 22: Stamboek I 290; Placaatboek V 312

1: 06534 2: Köln
3: Popma a
4: Regnerus 8: Frisius 9: 25/04/1569 12: AAK IV 6340 13: Ymck Epesd van Hettinga 14: Ausonius van Popma 16: Ansck Siercksd van Donia van Oosterend 22: Stamboek I 290

1: 01165 2: Franeker
3: Popma a
4: Regnerus 6: Nobilis Frisius 9: 18/12/1645 10: Math 12: AAF no 4418 13: Jel Seerpsd Galama 14: Aesge van Popma tot IJlst 15: burgemeester van IJlst 16: Fedt Wijtzesd van Beyma 17: Saeck x Idzard Haringhs van Harinxma thoe Heeg Sixtus x Ydtje Sjoerts Jeltje x ds Georgius Oevering Wytso Alef x Lisck Sapesdr van Wissema 18: vaandrig 19: 1668 jan 22: Stamboek I 290, II 198; RAF Grafschriften Opsterland; Ned Leeuw 2 1884 4041

1: 11984 2: Douai
3: Popma
4: Reinerus (Renicus) 7: Menaldum 9: 00/00/1574 12: Grafschriften Menaldumadeel 122 13: Anna van Roorda met de baar 14: Hercko Renici van Popma 15: bewoont Fleringastate te Menaldum 19: tijdens studie te Douai 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 122

1: 06531 2: Köln
3: Popma (Poppama a)
4: Reinerus 8: Frisius 9: 13/07/1559 10: Art 12: AAK IV 4103

1: 11209 2: Köln
3: Popma a
4: Sixtus 7: IJlst 8: Frisius 9: 12/06/1566 10: Art 12: AAK IV 4696 13: Ymck Epesd van Hettinga 14: Ausonius van Popma 16: Hauck Tjallinghsd van Haersma 17: Saeck x Lolle Hessels van Ipema te Koudum Aesge x Jel Seerpsd van Galama 18: 1579 landdagslid 19: 1611 21: katholiek; bezoekt school te Groningen bij Naupegus; Iur dr te Dole, woont te IJlst; gaf uit: Celsus, De arte dicendi 22: Petrus, De scriptoribus 262-264; Stamboek I 290, II 198; Placaatboek IV 27

1: 11211 2: Köln
3: Popma a
4: Titus 8: Frisius 9: 12/06/1566 10: Art 12: AAK IV 4698 13: Ymck Epesd van Hettinga 14: Ausonius van Popma 16: Frouck Epesd van Bootsma Anna Hesselsd van Feytsma 17: Regnerus Hesselus Frouck x Aeltze Sipckes van Jaersma 19: 1620 dec 21: katholiek; woonde te Warga, in 1578 te IJlst voor 12 cg personele impositie aangeslagen; schreef over de Epistolae Familiares van Cicero 22: Stamboek I 290, II 198; Van der Meer, Boarnen 253

1: 07608 2: Rostock
3: Poppama (Poppema)
4: Harco, Sicconis 5: sacerdos 7: Groningen 9: 22/09/1512 12: MUR II 49 18: 1517 pastoor te Winschoten 21: Mr; Sicko Poppema was in 1459 broeder in het Gerkesklooster 22: RF 1517.16

1: 07830 2: Rostock
3: Poppama (Popporia)
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 26/06/1523 12: MUR II 84 19: 1553 maart 21: heer van Terschelling en Griend; begraven te Pietersburen 22: RAF Grafschriften Barradeel

1: 07208 2: Rostock
3: Poppe
4: Sybrandus 7: Norden 9: 09/05/1476 12: MUR I 197

1: 07169 2: Rostock
3: Poppen
4: Everardus 7: Esens 9: 10/11/1472 12: MUR I 178

1: 03810 2: Groningen
3: Poppenga (Popenga)
4: Sibo 8: Oldambt 9: 03/07/1649 10: Phil 12: AAG 60

1: 03173 2: Groningen
3: Poppii (Poppij)
4: Cornelius 7: Aalsum 8: Frisius 9: 28/02/1631 10: Theol 12: AAG 24 14: Poppius Cornelii 15: 1599-1627 predikant te Aalsum en Wetzens 16: Maria Hillenius (1635) 18: 1636-1638 predikant te Paesens en Schiermonnikoog 19: 1638 op zee verongelukt 21: 1633 cand ministerii 22: Romein, 551; RAF Statenarchief Gf 50 15 (1633)

1: 10031 2: Frankfurt
3: Poppii (Poppius)
4: Petrus 7: Isnensis 8: Frisius 9: 00/00/1603 12: MUFO I 480 21: Petrus Poppo, Batavus immatriculeert 1589 te Leiden en 204 1601 te Genäve (De Vries, Genäve I 63, 171

1: 04227 2: Leiden
3: Popta
4: Jacobus 8: Frisius 9: 27/12/1594 10: Ling 12: AAL 41 14: Henricus Popta 16: Lutske Tjebbes Popta 17: Tiberius x Walkie Hanenburg 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 49

1: 10806 2: Franeker
3: Popta
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 03/01/1650 10: Phil 11: 1630 ca 12: AAF no 4918 13: Waalkie Hanenburg 14: Tiberius Popta 15: solliciteur 18: 1656 stadsarts van Harlingen 19: 1656 okt 21: Dr med in 1655 te Franeker; broer van Henricus stud in 1651 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 49; GA Harlingen 16 Resolutieboek f 67

1: 00816 2: Franeker
3: Popta (Papma)
4: Rembertus, Scheltonis 9: 15/09/1636 10: Theol 12: AAF no 3277 14: Schelto Popta 18: 1649-1650 vroedsman, 1651-1654 burgemeester, 1655-1658 hopman van Harlingen 19: 1659 22: RAF Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 11165 2: Franeker
3: Popta
4: Tarquinius 7: Harlingen 8: Frisius 9: 09/10/1634 10: Phil, Iur 12: AAF no 3065 13: Bauck Hessels Waerstra wed Rembertus Syrxma 14: Suffridus Tiberii Popma 15: burgemeester van Harlingen 16: Catharina van Dorn 18: 1637 advocaat Hof 21: Dr iur te Leiden (1637) 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v, Familiearch Sminia 744; GAL Klapper DTB

1: 04732 2: Leiden
3: Popta
4: Tarquinius 7: Harlingen 8: Frisius 9: 14/11/1636 10: Iur 11: 22 12: AAL 282

1: 03215 2: Groningen
3: Popta
4: Theodorus 9: 04/09/1632 10: Iur 12: AAG 27

1: 00630 2: Franeker
3: Popta
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 30/05/1628 10: Iur 12: AAF no 2479 21: = Dirck Anle Popta, zoon v Anle Wopckes x Sietske Vogelsang gest 1652 ? 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 106-107

1: 00442 2: Franeker
3: Popta
4: Tiberius 7: Harlingen 9: 27/06/1622 10: Phil, Iur 12: AAF no 1948

1: 04612 2: Leiden
3: Popta
4: Tiberius 7: Harlingen 9: 19/02/1629 10: Ling 11: 1604 maart 12: AAL 216 13: Lutske Tjebbes Popta 14: Jacobus Popta 16: Walcke Hendrix Hanenburg (1629) 17: Henricus (1635), prom te Franeker 1659, advocaat Hof en president Hof Jacobus 18: schrijver van een compagnie, in 1659 afgezet wegens schulden 22: NNBW III 986; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 4849

1: 01613 2: Franeker
3: Portema
4: Martinus 9: 30/05/1594 10: Iur 12: AAF no 283 21: vml Dr Martinus Boelema, advocaat en assessor van het krijgsgerecht x Adriaentie van Loo (1623), 1630 pensionaris van Harlingen 22: GAL Klapper DTB; GA Harlingen 15 Resolutieboek f 268v

1: 06767 2: Greifswald
3: Porten, ter (Ter Porten)
4: Henricus 5: Med Dr 7: Groningen 8: Trai d 9: 12/05/1478 12: MUG 70, 74 18: 1479 rector universiteit te Greifswald 1482 stadsarts te Stralsund 21: Dr med; poogt artesfaculteit te hervormen 22: Spading, Niederlander

1: 08543 2: Löwen
3: Porten (Porcken)
4: Theodoricus, Wilhelmi 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 12/06/1509 12: MULO III 37156 21: Mr Theodricus Wilhelmi uit Leeuwarden wordt op 15 april 1514 tot priester gewijd; Willem Porten bezat in 1511 een hius te Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1955 80; RvA I 16

1: 07049 2: Rostock
3: Porterman
4: Volkerus 7: Leeuwarden 9: 16/05/1457 12: MUR I 113

1: 12043 2: Löwen
3: Postella (Richaeus)
4: Dominicus 9: 00/00/1570 12: RAF FG 1027 20: Dominicus Richaeus tekende in 1570 te Leuven het AA van Solinus Syxma

1: 11915 2: Strassburg
3: Postella de (Richaeus)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 7 1856 288 13: Joba Hoyera 14: Sybrandus Richaeus 15: 1566 secretaris van Franeker : advocaatfiscaal van Friesland 18: 1580 secretaris van Franeker 1584 advocaat Hof 1596, 1610 notaris 20: tekent AA van Pricker 21: Dr iur, promoveert te Straatsburg bij Giphanius op Theses de Testamentis ordinandis (jan 1576); koos in 1585-1587 de zijde van Leicester 22: Vrije Fries 65 96; Wagenaar, Willem Lodewijk 9899, 107; RAF Hof van Fr MMM f 3v; RAF Naamlijst notarissen; It Beaken 55 (1993) 130-131

1: 04142 2: Leiden
3: Postella de
4: Lambertus, Richaeus 7: Franeker 9: 27/07/1580 10: Iur 12: AAL 7

1: 02286 2: Heidelberg
3: Posthumus (Posthusius)
4: Foxius 8: Frisius 9: 20/10/1569 12: MUH II 53,137 21: Lodovicus Foxius was in 1559 notaris te Leeuwarden 22: Placaatboek III 416

1: 00565 2: Franeker
3: Posthumus
4: Suffridus, Suffridi 9: 14/08/1626 12: AAF no 2335 1656, 1659 landdagslid voor Bolsward 22: Placaatboek V 589, 618

1: 03405 2: Groningen
3: Pot
4: Theodorus, Tammonis 7: Groningen 9: 01/05/1638 12: AAG 37 18: 1654, 1656-1657, 1659-1660, 1662-1663 gezworene 1657-1664 secretaris van het Gorecht 19: 1664 20: 1645 16/12 Dr iur (AAG 446) 22: GAG Regeringsboek

1: 02142 2: Utrecht
3: Pot
4: Theodorus, Tammens 7: Groningen 9: 00/00/1645 12: ASU 11

1: 06905 2: Marburg/Lahn
3: Potgieter (Pottgiesser)
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius 9: 27/06/1620 12: CSM IV 132

1: 04749 2: Leiden
3: Potgieter
4: Johannes 7: Emden 9: 10/06/1650 10: Iur 11: 20 12: AAL 405

1: 04441 2: Leiden
3: Potgieter
4: Johannes 7: Emden 9: 27/02/1621 10: Iur 11: 20 12: AAL 152 18: 1634 raadsheer te Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 103

1: 08347 2: Löwen
3: Potter (Pottere Johannis fil.)
4: Albertus, Aulidius 7: Groningen 8: Trai d 9: 02/05/1521 12: MULO III 64834 14: Johannes Potter

1: 03029 2: Groningen
3: Potter
4: Antonius 7: Groningen 9: 29/04/1626 10: Phil 12: AAG 17

1: 12094 2: Franeker
3: Potter (Martinius)
4: Hermannus 9: 04/06/1633 10: Phil, Iur 12: AAF no 2954

1: 04782 2: Leiden
3: Potter (Martinius)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 09/06/1637 10: Iur 11: 23 12: AAL 287 18: 1603 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v

1: 08123 2: Löwen
3: Potter (Ollifusorum)
4: Hubertus (Hilbertus) 6: Dives 7: Groningen 9: 31/08/1485 12: MULO II 504194

1: 06563 2: Köln
3: Potter (Potterus)
4: Jodocus 7: Groningen 9: 28/04/1622 10: Art 12: AAK IV 313127

1: 12131 2: Köln
3: Potter
4: Johannes 9: 10/04/1516 10: Art 12: AAK II 7604 20: bursa Cornelii, 1517 17/6 det, 1519 17/3 lic

1: 05979 2: Köln
3: Potter
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/05/1507 10: Art 12: AAK II 610112 17: Albertus 18: 1537 pastoor op de Meden 20: bursa Laurentiana; 1508 27/6 det, 1511 22/3 inc 21: Mr; rond 1500 zijn Reint en Feye Potter echtelieden eigenaar van Elgersmastede te Hoogkerk, in 1558 is Johannes Potter eigenaar 22: Formsma, Borgen 168; RF HS 1537.21

1: 01117 2: Franeker
3: Potter
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 30/12/1644 10: Phil 12: AAF no 4290

1: 09219 2: Löwen
3: Potter (Pottaer)
4: Ludolphus, Britannius 7: Groningen 9: 00/04/1559 12: MULO IV 58420

1: 02247 2: Heidelberg
3: Potter (Poterus)
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 14/05/1563 12: MUH II 32,23

1: 05001 2: Basel
3: Potter (Potterus)
4: Ludolphus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1564 12: MUB II 15057 16: Geese, gest. in 1582 Aeltgen van Cats uit Amersfoort 17: Jacobus gest 1613 Paulus gest 1621 Ludolphus, preceptor latijnse school Alkmaar 18: 1578-1610 (con)rector in Alkmaar, opvolger van Pomponius Ellama 19: 1611 te Alkmaar 21: leraar van Cornelius Drebbel, Adriaan Metius, Jacobus Cooren; gaf 1605 uit Kiliaens Etymologicum Teutonicae 22: NNBW II 1125

1: 02515 2: Heidelberg
3: Potter de (Poetter de)
4: Petrus 7: Rochensis 9: 01/06/1585 12: MUH II 11772 (wordt in matrikel een Fries (?) genoemd) 21: = Petrus Poetinus Bensma, 1590 pastor te Boksum? 22: Pb Hs 1466

1: 08137 2: Löwen
3: Potter (Ollifusorum)
4: Reinerus 5: Dives 7: Groningen 9: 31/08/1485 12: MULO II 504195

1: 02953 2: Groningen
3: Potter (Suffridi, Siurdts)
4: Suffridus 7: Groningen 9: 23/05/1623 10: Phil 12: AAG 13 14: Suffridus Potter 15: 1618, 1621 lid gedep staten 16: Hiltie Jans (1630) Itie Foiinga (1658) 17: Bauck Elske 18: 1651-1653 rekenmeester 1656-1658 lid gedep staten (S) 1658 burgemeester van Dokkum; 1660-1669 herhaaldelijk landdagslid 19: 1673 maart 22: RAF Grafschriften Dokkum; RAF klapper DTB Dokkum; Placaatboek V 638, 777; Engels, Naamlijst GS; Gen Jierboekje 1993 148; RAF Statenarchief GF 50 Betalingsordonnantiën 1651-53

1: 04917 2: Leiden
3: Poutsma
4: Abrahamus, Tammes 7: IJlst 8: Frisius 9: 10/02/1649 10: Theol 11: 1636 12: AAL 393 14: Tammo Gerardi Poutsma 15: predikant te IJlst of notaris en fiscaal van Opsterland 16: Sara Isaacsdr Cnoop (1649) 17: Isaac, predikant te Haule en Donkerbroek 18: 1651-1664 predikant te Haskerdijken en Nijehaske 1664-1697 predikant te Haskerhorne 19: 170. te Gorredijk 21: in april 1697 emeritus 22: Romein 607, 632; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1993 55

1: 00838 2: Franeker
3: Prack
4: Johannes 8: Stellingwerf 9: 25/04/1637 10: Phil, Ling 12: AAF no 3333

1: 08417 2: Löwen
3: Praedinius (Wisum)
4: Reynerus 7: Groningen 9: 18/10/1526 11: 1510 te Winsum 12: MULO III 76833 17: Albertus Roelina 18: 1529-1535 docent te Groningen rector te Erfurt rector van de Maartensschool te Groningen 19: 1559 te Groningen 21: bewonderaar van Erasmus; ondogmatisch katholiek 22: NNBW V 536-537; Diest Lorgion, Praedinius; Postma, Praedinius

1: 02267 2: Heidelberg
3: Pricker (Priccard)
4: Everardus (Edelhardus) 8: Frisius 9: 09/06/1567 12: MUH II 43,49

1: 02293 2: Heidelberg
3: Pricker
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 04/03/1571 12: MUH II 58,10

1: 05439 2: Köln
3: Pricker
4: Hermannus 7: Emden 9: 19/07/1537 10: Art 12: AAK II 94348

1: 11603 2: Basel
3: Pricker
4: Hermannus 8: Frisius 9: 29/08/1577 12: MUB II 24778

1: 01018 2: Franeker
3: Proost (Viti)
4: Georgius 7: Leeuwarden 9: 10/05/1642 10: Philol 12: AAF no 3921 16: Trijnke Jansdr Wastinius 18: 1654-1666 predikant te Kollumerzwaag 1667-1674 predikant te Amsterdam 1674 klerk ter griffie van Hof van Friesland 21: Walich Proost (1626ca1705) was burgemeester van Leeuwarden 22: Romein 501, Van Veen, Aanvullingen 64; RAF Statenarch Gf 511; Gen Jierboekje 1993 134

1: 00891 2: Franeker
3: Protten
4: Otto, Hendrich 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 29/09/1638 10: Hist 12: AAF no 3508

1: 08354 2: Löwen
3: Ptisis
4: Arnoldus 7: Groningen 8: Trai d 9: 14/05/1507 12: MULO III 334105

1: 05775 2: Köln
3: Ptisis? (Groninghen)
4: Arnoldus 9: 24/11/1509 10: Art 12: AAK II 650103 20: bursa Laurentiana; det 27/11 1510

1: 02571 2: Groningen
3: Ptolomaei
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 06/06/1618 10: Phil 12: AAG 7

1: 01707 2: Franeker
3: Pupardus
4: Daniel 9: 15/10/1597 10: Art, Ling 12: AAF no 464

1: 01359 2: Franeker
3: Puppen (Puupen)
4: Diedericus 7: Leeuwarden 9: 02/11/1649 10: Math cand 12: AAF no 4904 16: Fettie Hanses Schotanus (1654) 18: 1651 landmeter 1659 schoolmeester te Leeuwarden 21: Mr Dirck Puppen 22: RAF Hof van Fr MMM; GAL Klapper DTB; Placaatboek V 622

1: 04190 2: Leiden
3: Puppius (Poppius)
4: Hermannus 9: 09/02/1589 10: Theol 12: AAL 25

1: 01435 2: Franeker
3: Puppius
4: Hermannus 9: 04/04/1589 10: Theol 12: AAF no 78 18: 1597-1602 predikant te Hemelum en Mirns 19: 1602 febr 21: afk uit Speyer? 22: Romein 417, Col Kalma

1: 09493 2: Löwen
3: Pustere de
4: Anthonius 6: pauper 7: Groningen 9: 27/02/1649 12: MULO V 495125