>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 09513 2: Löwen
3: Laen (Laem van)
4: Pompeius 6: dives 7: Groningen 9: 25/01/1645 11: minor 12: MULO V 441240

1:*01803 2: Franeker
3: Laer a
4: Henricus 6: Nobilis 7: Groningen 9: 07/05/1601 10: Iur 12: AAF no 639

1: 03363 2: Groningen
3: Laer (Laher a)
4: Cornelius 7: Emden 9: 23/08/1636 10: Ling, Art 11: 18 12: AAG 34 14: Johannes van Laer 15: goudsmid 16: Margaretha, d.v. ds Ritzius (1644) 17: Johannes, Dr med 18: predikant te Wolthusen 22: Quellen und Forschungen 1983 83

1: 01804 2: Franeker
3: Laer a
4: Dodo 6: Nobilis 7: Groningen 9: 07/05/1601 10: Iur 12: AAF no 640 16: Wilsck Jelgerdr van Bootsma geen 21: afk uit Drenthe; Dodo van Laer x Beel Ayckema commandeerde in 1580 een ruiterbende in Friesland 22: Reitsma, Opkomsten 142; RAF klapper DTB Sneek

1: 04543 2: Leiden
3: Laer van
4: Johannes 7: Emden 9: 26/09/1625 10: Iur 11: 22 12: AAL 187

1: 02920 2: Groningen
3: Laer (Laher a)
4: Johannes 7: Emden 9: 18/05/1622 10: Phil, Med 12: AAG 12 18: 1646, 1647 raadsheer te Emden ingenieur of arts te Emden 19: 1648 22: Quellen und Forschungen 1987 103; J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 82

1: 04502 2: Leiden
3: Laer van
4: Johannes 7: Emden 9: 12/10/1623 10: Iur 11: 21 12: AAL 172

1: 05346 2: Köln
3: Lager
4: Alardus 7: Emden 8: Mon d 9: 13/03/1504 10: Art 12: AAK II 55955

1: 04966 2: Jena
3: Lagus
4: Anton 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1617 12: MUJ 176 1617 105

1: 07468 2: Rostock
3: Lagus
4: Antonius 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/05/1616 12: MUR III 21

1: 07507 2: Rostock
3: Lahusius
4: Christianus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1633 12: MUR III 92

1: 02520 2: Strassburg
3: Lamarche de
4: Ulricus 7: Aurich 8: Frisius 9: 22/06/1649 10: Iur 12: AMUS II 248,11

1: 08758 2: Löwen
3: Lamberti
4: Albertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 04/07/1543 12: MULO IV 2714 21: Een Albertus Lamberti wordt tussen 1595 en 1605 als gealimenteerde monnik te Rottum genoemd 22: Damen, Benediktijnenkloosters 121

1: 01002 2: Franeker
3: Lamberti
4: Albertus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 04/09/1641 10: Phil 12: AAF no 3860 21: = Albertus Lamberg, 1651-1672 predikant te Engelbert, x Margaretha Jans (Duinkerken 118)?

1: 08045 2: Löwen
3: Lamberti
4: Balduinus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 19/06/1465 10: Iur can 12: MULO II 15262 21: vml Mr Baucke, 1504 pastoor (persona) te Allingawier en/of Baldewinus, 1476 vicaris te Akkrum? 22: Keikes, Workum regest 32; Sipma, OO I 179

1: 10418 2: Franeker
3: Lamberti
4: Hayo 7: Franeker 9: 08/05/1600 12: AAF no 579 13: Antje Haies 14: Lambertus Simons 15: professor med te Franeker 16: Ymckien Ymckes (1608) 18: 1606-1620 predikant te Dokkum 19: 1630 dec 21: stiefzoon van Raphael Clingbijl; in 1620 om zijn Remonstrantse gevoelens afgezet, verzoekt in 1621 bij de synode van Sneek vergeefs om herstel en verdraagzaamheid; kreeg in 1627 nog steeds steun uit de kloostergoederen; kreeg in 1623 400 gulden, mits hij zich binnen een jaar met de kerk verzoende 22: Romein 451; RAF Grafschriften Dokkum; Col Kalma

1: 07334 2: Rostock
3: Lamberti
4: Henricus 7: Norden 9: 22/04/1486 12: MUR I 245

1: 02988 2: Groningen
3: Lamberti
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 30/06/1624 10: Med 12: AAG 14

1: 06036 2: Köln
3: Lamberti
4: Jacobus 7: Groningen 9: 21/05/1520 10: Art 12: AAK II 82498 bursa Laurentiana; 4/4 1527 inc 18: 1528 (benoemd), 1530 pastoor te Toornwerd 1535-1560 vicaris te Loppersum 21: kreeg in 1552 dispensatie ut libere possit abesse a residentia sue prebende in Loppersum 22: Gron Volksalmanak 1934 8485; RF HS 1528.36; RAG Familiearch Ewsum regest 470

1: 04871 2: Leiden
3: Lamberti
4: Jacobus 8: Frisius 9: 00/04/1646 11: 21 12: AAL 367

1: 01861 2: Franeker
3: Lamberti
4: Jarichus 7: Leeuwarden 9: 11/04/1603 10: Theol 12: AAF no 733 18: 1614 praeceptor te Leeuwarden 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg 22: Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111

1: 04316 2: Leiden
3: Lamberti
4: Jarichus 7: Leeuwarden 9: 19/09/1606 10: Theol 11: 21 12: AAL 84

1: 01802 2: Franeker
3: Lamberti
4: Joachimus 7: Leeuwarden 9: 07/05/1601 10: Iur 11: 1582 12: AAF no 638 16: Geerte de Wilde uit Leiden (1607) 18: 1607 advocaat Hof 1616 gezworene van Leeuwarden 1617-1633 secretaris van Leeuwarden; 1632 lid Staten generaal 19: 1639 dec a 20: 1607 12/3 Dr iur (PAF 18) 21: Dr 22: Vrije Fries 11 344; Spanninga, Geloof 173; RAF Hof van Fr MMM f 6v; Sannes, Naamlijst 287; Engels, Naamlijst St Gen I 9

1: 04293 2: Leiden
3: Lamberti
4: Joachimus 8: Frisius 9: 24/06/1604 10: Iur 11: 22 12: AAL 75

1: 12077 2: Franeker
3: Lamberti
4: Johannes 9: 00/00/1612 10: Theol 12: Wierda, Aanvulling 56 21: verzoekt in 1612 aan het gerecht van Franeker hem een toelage te geven omdat hij wegens blindheid zijn goederen heeft verteerd; niet in matrikel; een Johannes Lamberti is in 1611 gewezen schoolmeester te Ouwsterhaule 22: Wierda, Aanvulling 56; Sannes, Schoolmeesters Doniawerstal

1: 05464 2: Köln
3: Lamberti
4: Lambertus 7: Emden 9: 05/11/1520 10: Art 12: AAK II 82935

1: 08358 2: Löwen
3: Lamberti fil.
4: Nannius, Petri 7: Groningen 8: Trai d 9: 02/05/1521 10: Iur 12: MULO III 64835

1: 06186 2: Köln
3: Lamberti
4: Theodorus 7: Groningen 9: 26/05/1469 10: Art 12: AAK I 79078 20: 1470 1/6 pres ad bac

1: 11979 2: Löwen
3: Lambringa
4: Lambertus, Engelbertus 7: Groningen 9: 00/00/1605 10: Theol 12: BGKK I 132 18: 1605 priester 1606 missionaris, 1609-1630 pastoor te Leeuwarden aartspriester van Friesland 19: 1630 sept 20: bac theol

1: 03846 2: Groningen
3: Lamkens a Stienhuis
4: Hermannus 9: 15/05/1650 10: Phil 11: 19 12: AAG 61

1: 01204 2: Franeker
3: Lamminga
4: Hermannus 8: Frisius 9: 29/08/1646 10: Phil 12: AAF no 4510 18: 1654-1662 predikant te Burgwerd, Hichtum en Hartwerd 19: 1662 22: Romein 275

1: 10952 2: Franeker
3: Lamminga
4: Livius 7: Bolsward 9: 04/04/1650 10: Ling 12: AAF no 4941 13: Janneken Ribben 14: Wilhelmus Lamminga 15: burgemeester van Bolsward 18: 1675 arts te Sneek 22: Kalma, Toezicht II 519

1: 00423 2: Franeker
3: Lamminga
4: Wilhelmus 7: Bolsward 9: 03/07/1621 10: Lit hum 12: AAF no 1889 16: Janneken Ribben uit Elburg (1623) 17: Livius 18: 1637 burgemeester van Bolsward 1639 landdagslid namens Bolsward 1645 deputatus synodi 19: 1646 april 21: werd in 1629 burger van Bolsward; tekent in 1637 een instructie betreffende de nieuwbedijkte landen bij Workum 22: Placaatboek V 438; RAF Copieën elders 6219; GA Bolsward 79; RAF klapper DTB Bolsward; RAF Statenarchief Mindergetal 1358; Register Resolutien 397

1: 11139 2: Franeker
3: Lamrinck (Lammerinck)
4: Johannes 5: typographus academiae 9: 17/06/1619 12: AAF 1768 18: 1617 boekhandelaar te Bolsward 1617 boekhandelaar te Franeker 21: in 1623 werd een inventaris van zijn goederen opgemaakt 22: Breuker, Japix II 197, 529

1: 02261 2: Heidelberg
3: Landius
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 10/12/1566 12: MUH II 41,117 18: 1575-1576 predikant te Emden 19: 1576 21: moeder was de zuster van Johannes Krijthe, priester en officiaal Hof te Groningen; = Rudolphus Lant, zoon van Johannes, clericus Mon d, in jan 1560 (collatie) tot de kerk van Veenhuizen (zeer arme parochie) 22: Alma; Reershemius 492; AAU 42 (1916) 336

1: 07190 2: Rostock
3: Langedam
4: Everardus 7: Franeker 9: 12/04/1475 12: MUR I 190 20: Iste Everhardus propter enormes excessus rectori allatos seclusus est et frivole in conspectu tocius universitatis renunciavit

1: 01721 2: Franeker
3: Langendorpius
4: Petrus 9: 17/04/1598 10: Ling, Art 12: AAF no 488

1: 07320 2: Rostock
3: Langevelt
4: Gerardus 7: Aurich 9: 31/05/1484 12: MUR I 238

1: 06976 2: Rostock
3: Langhe
4: Georgius 8: Frisius 9: 24/05/1430 12: MUR I 36

1: 06975 2: Rostock
3: Langhe
4: Petrus 8: Frisius 9: 24/05/1430 12: MUR I 36

1: 11529 2: Groningen
3: Langius
4: Johannes 6: gratis 7: Groningen 9: 15/08/1643 10: Phil 12: AAG 48 13: Margaretha van Broekhuyzen 14: Nicolaus Langius afk uit Ditmarschen 15: professor te Groningen 16: Anna Assuerusdr Clant (1652) 18: 1658 vaandrig 22: Ned Leeuw 1942, 6768, 1952 16; RAG klapper resol GS

1: 11269 2: Rostock
3: Langweer (Langwer)
4: Hinricus 8: [Frisius orient] 9: 26/08/1431 12: MUR 39

1: 06300 2: Köln
3: Langweer (Langwer)
4: Johannes 8: Frisius 9: 28/06/1523 10: Iur 12: AAK II 8601 21: = Johannes Edonis of heer Johannes Merckz, 1543 vicaris te Langweer? 22: Beneficiaalb Zevenw 7

1: 11017 2: Helmstadt
3: Lanius
4: Rudolphus 7: Thunumanus 8: Frisius [orient] 9: 04/04/1621 12: AAHt 285105

1: 03485 2: Groningen
3: Lant
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 29/03/1641 10: Phil 11: 16 12: AAG 43 16: Elsgen Henssens (1651) 18: 1665 commissaris der trekschuiten 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1: 07509 2: Rostock
3: Lantzius
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/12/1633 12: MUR III 93

1: 04262 2: Leiden
3: Laquart
4: Fungerus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 13/05/1600 10: Iur 11: 1580 12: AAL 58 13: Mary Jansdr Verhuel 14: Gisbertus Johannes Laquart 15: secretaris van Wonseradeel 16: Elisabeth Tjerks 18: 1612, 1628, 1629 rekenmeester van Friesland 1621 raadslid te Bolsward; 1622 ontvanger van Wonseradeel 1634 olde burgemeester; volmacht landsdag 19: 1636 mei 22: RAF Grafschriften Bolsward; Singels, Archief Leeuwarden 283; It Beaken 19 (1957) 21; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1628, 1629

1: 08735 2: Löwen
3: Laquart
4: Gisbertus 7: Franeker 8: Frisius 9: 09/04/1565 12: MULO IV 69134 13: Hillegond Gisbertidr Ens 14: Hans Stickenbuer te Laquart 15: 1559 volmacht van Franekeradeel bij geschil over Vijf Deelendijken; 1560 rechter te Tzum 16: Mary Verhuel (Mary Jan Fransdr van der Huell) 17: Johannes; Fongerus Trijntje x Ciricus Fongers Syrxma Auck x Obbe Broersma Hiltje x Thomas Gerrits 18: 1573 secretaris, 1574 volmacht van Baarderadeel 1591, 1598 secretaris van Wonseradeel 22: Placaatboek III 473, 485, 959; Gen Jierboekje 1991 121; RAF, Grafschriften Baarderadeel; vr med Ype Brouwers

1: 01632 2: Franeker
3: Laquart
4: Johannes, Gisberti 7: Bolsward 9: 28/05/1595 10: Iur 12: AAF no 326 13: Maria Verhuel 14: Gisbertus Laquart 15: secretaris van Wonseradeel 19: 1596 sept 21: gedood bij ongeregeldheden tijdens treffen met soldaten te Franeker 22: RAF Grafschriften Wonseradeel; Telting, Register 323; Boeles, Hoogeschool I 3738

1: 07999 2: Rostock
3: Larestus a Blesingen
4: Johannes 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/04/1591 12: MUR II 235

1: 06302 2: Köln
3: Larrelt (Larelt)
4: Ludolphus 8: Mon d, [Frisius orient] 9: 30/10/1510 10: Art 12: AAK II 66624

1: 04727 2: Leiden
3: Larrestus
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 09/09/1636 10: Med 11: 21 12: AAL 280

1: 03340 2: Groningen
3: Lattring
4: Lottringius (Lattringius) 7: Groningen 8: [Frisius orient] 9: 20/02/1636 10: Phil 12: AAG 33

1: 07823 2: Rostock
3: Latzema (Latzen)
4: Sibrandus 7: Harlingen 9: 26/05/1508 12: MUR II 34 21: Gerrit Latzema pacht in 1511 te Sexbierum 33 pm van Schelto Andla Latzema; Bernardus Latsema woont in 1564 in Berlikum 22: Zwart, Cleuting 180; Tjessinga, Aanbreng II 10; RAF Huisarchief Tjaardastate 446

1: 08064 2: Löwen
3: Laurentii (Laurentij)
4: Gelmerus (Joliverus) 7: Bolsward 8: Trai d 9: 27/08/1458 10: Decr 12: MULO II 205176

1: 07107 2: Rostock
3: Laurentii
4: Gelmerus 7: Bolsward 9: 06/11/1467 12: MUR I 154

1: 00410 2: Franeker
3: Laurentii (Viward)
4: Hero 7: Wieuwerd (Leeuwarden) 8: Frisius 9: 14/05/1621 10: Theol 12: AAF no 1868 14: Louw Annes 16: ongehuwd 18: 1628 ca 1642 predikant te Tzum 19: 1642 21: alumnus 22: Romein 261; RAF Statenarchief Gf 50; Col Kalma; Kalma, Classisboek Franeker 315

1: 08958 2: Löwen
3: Laurentii
4: Interdus 8: Frisius 9: 07/05/1539 12: MULO IV 19138 18: 1546 pastoor te Harlingen 1549 pastoor te Midlum 21: had in 1549 een geschil met Tjebbe Rioerdts van Albada te Jorwerd 22: RAF Pb Hs 140; RVA III 273

1: 00846 2: Franeker
3: Laurentii (Lauretus)
4: Johannes (Janus) 8: Frisius ex Sylvis 9: 21/05/1637 10: Med 12: AAF no 3349 21: = vml Johannes Lauwerens x Tjets Jelles van Oosterend (1652); Johannes Laurentii was in 1630 schoolmeester te Beetsterzwaag 22: RAF klapper DTB Bolsward; Sannes, Schoolmeesters Opsterland

1: 06136 2: Köln
3: Laurentii (Laurencii)
4: Lambertus 7: Groningen 9: 17/05/1488 10: Art 12: AAK II 240194 1526 prior van het convent te Warffum 20: bursa Laurentiana; 1489 12/3 det 22: RF HS 1526.29

1: 01582 2: Franeker
3: Laurentii
4: Leo 9: 28/05/1593 10: Theol 12: AAF no 234 18: 1601 ca1602 predikant te Tzum 1602-1620 predikant te Janum 1621-1622 predikant te Kollumerzwaag; 1625-1626 te Opende (Gr) 19: 1629 21: alumnus; in 1622 afgezet wegens zijn slechte leven; meldt zich in 1623 aan als predikant voor OostIndie, afgewezen; poogt zich in 1628 in Akkerwoude en Murmerwoude in te dringen 22: Romein 260, 461, 467, 501; Troostenburg 254; Col Kalma

1: 11932 2: Köln
3: Laurentii
4: Marcus 7: Sneek 9: 04/11/1550 10: Iur 12: AAK II 1045144 18: pastoor te Dronrijp 1574 volmacht landsdag 21: = Marcus Lollius? 22: Santema, Skiednis Menameradiel 39

1: 11536 2: Löwen
3: Laurentii (Lauwerentii)
4: Paulus 7: Sneek 8: Trai d 9: 12/06/1525 12: MULO III 74482 14: Laurens Buwes 15: boer te Bozum 18: 1550 studentenbode 22: Breuker, Edo Walikama 110

1: 07361 2: Rostock
3: Laurentii (Laurencii)
4: Wilhelmus 7: Appingedam 9: 29/10/1490 12: MUR I 255 13: Griete N 14: Laurens Steenmesseler 21: frater Wilhelmus Laurencii ordinis sancti Augustini, werd op 20 februari 1507 tot priester gewijd; wrs priester (heer); verkoopt in 1499 land (en een rente) in de buurt van Appingedam 22: RAG HJK regest 38; Brom, Naamlijst 405

1:*08326 2: Löwen
3: Laurentii
4: Laurentius 6: dives 7: Franeker 9: 28/02/1511 12: MULO III 408260 18: vicaris te Harlingen 1543 pastoor te Burgwerd 22: Beneficiaalb 313; RAF Collectie Murray Bakker 17

1: 12264 2: Paris
4: Laurentius 5: Ordo dominic 9: 00/00/1515 10: Theol 12: Emmius, Rerum 826 18: 1516-1518 lector Dominicaner klooster te Groningen 1523 prior Dominicaner klooster 1523, 1533 definitor op provinciale kappittel van zijn orde; 1530 inquisiteur van Utrecht en Munster; 1526 aanwezig op godsdienstgesprek te Oldersum 20: Dr theol 21: twist ca 1520 te Leuven met Erasmus; aanwezig op godsdienstgesprek (1523) te Groningen; 1525 afgezant namens Groningen naar hertog Karel van Gelre 22: NNBW II 789; Wolfs, Religionsgespraech 47 e.v.; Emmius, Rerum 826, 838-839

1: 11140 2: Franeker
4: Laurentius 5: Typographus 9: 04/06/1592 12: AAF no 180

1: 10768 2: Franeker
3: Laurman (Lavermannus)
4: Martinus, Justini 7: Leeuwarden 9: 07/05/1632 10: Theol 12: AAF no 2845 13: Berber Jochems 14: Martinus Laurman 15: predikant 18: 1640 paedagogus te Beers; 1642-1653 predikant te NieuwBrongerga 1653-1658 predikant te Huizum 19: 1658 jan 22: Romein 46, 578-579; Col Kalma

1: 01339 2: Franeker
3: Laurman
4: Martinus, Martini 9: 05/05/1649 10: Theol 11: 1630 12: AAF no 4825 13: Ytje Buwes 14: Martinus Martinides Laurman (Lavermannus) 15: 1614-1654 predikant te Bergum 16: Baukje Oeges (1654) 17: Hugo, predikant 18: 1654-1676 predikant te Bergum 19: 1676 juli 22: Romein 117; Col Kalma

1: 00593 2: Franeker
3: Laurman (Lavermannus)
4: Martinus, Justini 9: 01/06/1627 10: Ling 12: AAF no 2388

1: 01392 2: Franeker
3: Laurman (Lowermannus)
4: Theodorus 6: Stip 9: 05/06/1586 10: Theol 12: AAF no 23 14: Martinus Laurmannus 15: predikant 16: Jel Douwesdr (1611) 18: 1604, 1605, 1611 conrector te Sneek 1618 conrector te Leeuwarden 21: Mr; in 1624 oudconrector; kreeg in 1583 een toelage; wordt in 1625 vermeld in het Interlocutaire sententieboek van Tietjerksteradeel 1625-1631 f 26 22: RAF Statenarch G 41 136; Col Kalma; GAL Klapper DTB

1: 10378 2: Franeker
3: Laurmannus (Lauremannus)
4: Martinus 9: 17/04/1598 10: Theol 12: AAF 487 13: Fenne N 14: Martinus Laurman 15: predikant 16: Barbara Jochem Jacobssdr, apotheker (1604) Ida Buwes (1623) 17: Martinus Justinus, predikant Martinus, predikant 18: 1603-1605 conrector te Sneek 1605-1614 predikant te Oosterend en Hennaard 1614-1654 predikant te Bergum 19: 1654 okt 21: in juli 1654 emeritus 22: Romein 117, 280; Col Kalma

1: 00934 2: Franeker
3: Lauswold
4: Ambrosius, Johannis 7: Leeuwarden 9: 23/03/1640 10: Theol 11: 1622 12: AAF no 3651 13: Fopckjen 14: Johannes B Lauswolt 15: 1644 lid Staten Generaal 16: Frouckje Boelens Geeske Meyer, d.v. ds Johannes Meyer 18: 1647-1653 predikant te Exmorra en Allingawier 1653-1660 predikant te Hindeloopen 19: 1660 nov 21: in 1650 alumnus 22: Romein 306, 400; Ned Pat 12 5556; RAF Familiearch Schwartzenberg 455; Col Kalma; Placaatboek V 523

1: 11142 2: Franeker
3: Lauswold (Lausvoctifacus)
4: Henricus 9: 17/10/1633 10: Iur 12: AAF 2999

1: 03603 2: Groningen
3: Lauswolt
4: Ambrosius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/09/1644 10: Theol 12: AAG 50

1: 04769 2: Leiden
3: Lauswolt
4: Henricus 8: Frisius 9: 16/06/1639 10: Iur 11: 20 12: AAL 305 16: Elisabeth Aickens (1663) 18: 1640 advocaat Hof 19: 1673 juli 21: Dr; werd in 1641 burger van Leeuwarden, afk uit Beetsterzwaag 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; GAL Burgerboek I 144, Klapper DTB

1: 00996 2: Franeker
3: Lautenbach
4: Henricus 7: Goutum 8: Frisius 9: 19/07/1641 10: Phil 12: AAF no 3836 13: Teuntje Pieters 14: Wilhelmus Lautenbach 15: predikant te Hempens 16: Petronella Lamberti van den Bos (1650) 18: 1651-1665 predikant te Jelsum 19: 1665 okt 21: over beroeping was een dispuut ontstaan, daar sommigen Lambertus Schuiringa wilden beroepen 22: Romein 82; Col Kalma

1: 01133 2: Franeker
3: Lautenbach
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 21/04/1645 10: Ling, Phil, Theol 11: 1628 c te Goutum 12: AAF no 4313 13: Teuntje Pieters 14: Wilhelmus Lautenbach 15: predikant 16: Catharina Schaefbanck (1653) d.v. Thomas en Maycke Hendricx 18: 1651 advocaat Hof 19: 1673 jan 21: bezocht in 1651 Frankrijk, 1652 dr Iur 22: vr mededeling van Drs. J. Lautenbach, IJlst

1: 00310 2: Franeker
3: Lautenbach
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 13/02/1617 10: Theol 12: AAF no 1638 13: Maycke van Velsen 14: Henricus Lautenbach 15: compagniesschrijver 16: Teuntje Pieters 17: Henricus, predikant Jacobus, predikant Petrus Liskien x ds Christianus Heidelman 18: 1623-1626 predikant te Hempens en Tirns 1626-1657 predikant te Goutum en Swichum 19: 1657 april 22: Romein 50, 53; Col Kalma

1: 04909 2: Leiden
3: Laxma (Lansma)
4: Egbertus 7: Groningen 9: 03/06/1648 10: Iur 11: 1625 12: AAL 387 18: 1650 sept advocaat te Groningen 1651-1652 redger te Adorp 21: = Egbertus Gerardi? 22: GAG R A IIIa 47; RAG klapper resol GS; RAG HJK 3

1: 03632 2: Groningen
3: Laxma (Laxten a)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 25/03/1645 10: Phil 12: AAG 51 16: Anna Onnes, wed Johannes Smit 18: 1658-1660 redger 21: afk uit Appingedam 22: RAG klapper DTB; RAG HJK 3

1: 06882 2: Marburg/Lahn
3: Laxten (Laxtenius jr)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 29/03/1614 12: CSM IV 78

1: 02482 2: Heidelberg
3: Laxten a
4: Johannes 8: Omlandus 9: 04/10/1615 12: MUH II 275,130 13: Grete Hoitinge 14: Johannes a Laxten 15: priester, later predikant te Siddeburen en Holwierde 18: 1618 predikant te Uitwierde 1622 predikant te Holwierde 19: 1644 febr 21: Joh Laxten(ius) jr, Omlandus bezocht in 1613 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 52) 22: De Wal 120; Duinkerken 119

1: 02075 2: Franeker
3: Laxten (Lacstenius)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/08/1609 10: Theol 12: AAF no 1142 14: Johannes Laxten 15: pastoor te Holwierde 22: Gron Volksalmanak 1906 219

1: 11589 2: Löwen
3: Leens
4: Henricus 6: dominus 9: 12/10/1566 12: MULO IV 71717

1: 09908 2: Bologna
3: Leens? (Leenzinge de)
4: Nicolaus 9: 00/00/1299 12: KNOD 2046

1: 08603 2: Löwen
3: Leer (Leranus)
4: Martinus 8: Mon d 9: 19/05/1525 12: MULO III 74351

1: 06304 2: Köln
3: Leer
4: Petrus 6: pauper 9: 00/08/1473 10: Art 12: AAK I 85750

1: 00269 2: Franeker
3: Leeuw (Leontinus)
4: Gerardus 7: Franeker 9: 11/08/1615 10: Phil 12: AAF no 1554

1: 04453 2: Leiden
3: Leeuw de
4: Gerardus 7: Franeker 8: Frisius 9: 27/11/1621 10: Med 11: 1597 12: AAL 157 14: Daniel de Leeuw 19: 1628 22: RAF Archief Franeker univ 156

1: 06802 2: Marburg/Lahn
3: Leeuw (Leontinus)
4: Theodorus 7: Sloten 8: Frisius occid 9: 15/11/1595 11: 1573 12: CSM III 106 16: Bauck Feddesdr Reinalda (voor 1612) 18: 1604-1609 rector school te Sneek 1609-1615 stadssecretaris van Sneek 1615-1617 professor latijn te Franeker 19: 1617 21: 1607 Dr iur te Leiden 22: NNBW X 514; Boeles, Hoogeschool II 9495; Wadman, Schola Alvini 21

1: 04247 2: Leiden
3: Leeuw (Leontinus)
4: Theodorus 8: Frisius 9: 29/04/1597 10: Iur 11: 25 12: AAL 51 20: 1607 31/7 Dr iur (NNBW X 514)

1: 04197 2: Leiden
3: Leeuw, Leontinus (Johannis)
4: Theodorus 7: Sloten 9: 25/06/1591 10: Iur 12: AAL 30

1: 03952 2: Helmstadt
3: Leeuw, Leontinus (Leuben van)
4: Theodorus 7: Heeg (Hagenses) 8: Frisius occid 9: 05/01/1591 12: AAHt 8758

1: 10803 2: Wittenberg
3: Leeuwarden (Leogardia de)
4: Adamus 8: Frisius 9: 00/05/1571 12: MUW II 187

1: 08748 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardiensis)
4: Adrianus 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43079

1: 06307 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Albertus 8: Trai d 9: 00/00/1399 10: Iur can 12: AAK I 976

1: 08566 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leuwardia de)
4: Albertus 8: Trai d 9: 31/08/1512 12: MULO III 446246 21: = vlm Mr Aggo Reyneri van Leeuwarden, werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 79

1: 08169 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Andreas 8: Trai d 9: 29/08/1460 10: Art 12: MULO II 75113 18: 1480, 1488 prebendaris van de St Vitus te Leeuwarden 1498 deken te Leeuwarden 22: Vries, Stedstiole 75

1: 07567 2: Rostock
3: Leeuwarden (Leverdenn van)
4: Arnoldus 9: 04/02/1500 12: MUR II 1 20: 1504 mag art (MUR II 21) 21: = Arnoldus Wilhelmi, in 1514 tot priester gewijd en 1525 pastoor te Tirns? 22: RAF FG 910; Gen Jierboekje 1954 79

1: 09437 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leuwardiensis)
4: Ausonius 9: 20/10/1543 12: MULO IV 345129 21: Augustinus Hendricksz van Leeuwarden schreef of voltooide in 1561 en 1566 enkele Libri Ordinarii of = Augustinus Unia? 22: Vrije Fries 70 10

1: 08171 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Balduinus 8: Trai d 9: 16/04/1459 10: Art 12: MULO II 6017 21: = Balduinus Lamberti?

1: 07030 2: Rostock
3: Leeuwarden (Lewarde)
4: Bernardus 9: 17/04/1452 12: MUR I 94

1: 07264 2: Rostock
3: Leeuwarden (Lewardo)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 23/05/1480 12: MUR I 218

1: 08172 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 16/04/1459 10: Art 12: MULO II 6016

1: 07858 2: Rostock
3: Leeuwarden (Lewerdianus)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 15/06/1541 12: MUR II 102

1: 11554 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lywerdia de)
4: Bernardus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22791

1: 06310 2: Köln
3: Leeuwarden (Levardia de)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 00/00/1430 10: Iur 12: AAK I 32533 21: Bernardus van Leeuwarden was vanaf 1443 secretaris van Emden 22: Lamschus, Emden 145

1: 09909 2: Bologna
3: Leeuwarden (Liwardia de)
4: Bonifacius 9: 00/00/1367 12: KNOD 2047

1: 09910 2: Bologna
3: Leeuwarden (Liwardia de)
4: Bonifacius 9: 00/00/1371 12: KNOD 2047

1: 06468 2: Köln
3: Leeuwarden (Leowardianus)
4: Cornelius 8: Frisius 9: 12/06/1559 10: Art 12: AAK IV 247 21: = Cornelius Lemmer, stud 1561 te Rostock?

1: 06329 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewerdiensis)
4: Cosmas 7: [Lubeck] 9: 02/11/1526 10: Art 12: AAK II 8877 20: de Lubeca, pauper, 23/3 1528 lic

1: 09425 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leowardiensis)
4: Enima 9: 11/10/1539 12: MULO IV 2009

1: 08855 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leuwardiensis)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 29/07/1549 12: MULO IV 390773 21: = Franciscus Leonardus Huyghis, 1558-1563 schepen van Leeuwarden, tekent verbond der edelen, 1582 rentmeester der geestelijke goederen, 1578 secretaris van Kollumerland x Geel van Bootsma, Aeltje Roorda; zoon van Lenert Hugo x N van Buijgers? 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 2223

1: 08175 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leuwardia de)
4: Fredericus 8: Trai d 9: 26/02/1470 10: Art 12: MULO II 231158

1: 06317 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Fredericus 9: 02/11/1481 10: Iur 12: AAK II 110133 18: is in 1483 te Wanswerd; 1493 pastoor te Huizum 1498-1529 pastoor St Vitus te Leeuwarden 1511 recht ende raad van Leeuwarden 19: 1532 sept 21: = Mr Fecco of Mr Feicko?; calende van leen in St Anthoniegasthuis 22: Vries, Skriuwtaal geastlikheit 48; Vries, Stedstiole 79; Oorkonden St Anthonij 138; RAF Collectie Murray Bakker 27; RAF Copieën elders 6007 no 168

1: 07937 2: Rostock
3: Leeuwarden (Leoverdianus)
4: Fredericus 6: pauper 8: Frisius 9: 00/07/1562 12: MUR II 146 21: = vml Fredericus Ulpii,stud 1566 te Leuven

1: 09297 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardiensis)
4: Gerbrandus 9: 23/05/1547 12: MULO IV 34489

1: 10635 2: Prag
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Henricus 9: 00/00/1386 12: OSTFR 189 21: = Henricus, 1409 deken van Franeker en pastoor van Medmerd? 22: Placaatboek I 240

1: 08547 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewerdia de)
4: Henricus 8: Trai d 9: 27/10/1494 12: MULO III 110100 21: = Henricus Hermanni, stud 1492 iur te Keulen?

1: 08548 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leeuwardia de)
4: Henricus 9: 27/10/1505 12: MULO III 30572 21: = Henricus Wychmanni, stud 1503 te Rostock?

1: 08179 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leowaerdie)
4: Hermannus 8: Trai d 9: 05/02/1460 10: Decr 12: MULO II 69107 21: = vml Hermannus Johannis, stud 1456 te Rostock

1: 12260 2: Ferrara
3: Leeuwarden de
4: Hermannus 9: 00/00/1460 10: Med 12: Pardi 3637 20: Dr med 21: = Hermannus Johannis van Leeuwarden, stud te Rostock en Leuven?

1: 07812 2: Rostock
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Hieronymus 9: 07/08/1507 12: MUR II 30 21: = Hieronymus Gerbrandi?

1: 08557 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Hieronymus 9: 27/06/1519 12: MULO III 60665 21: = vml Hieronymus Sibrandi, stud 1523 te Rostock

1: 10632 2: Prag
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Hoybartus 9: 00/00/1383 12: OSTFR 189

1: 08192 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardi)
4: Jacobus 8: Trai d 9: 07/09/1473 12: MULO II 2949 21: Jacobus Alberti stud 1471 te Rostock

1: 09543 2: Löwen
3: Leeuwarden (Liewardia de)
4: Johannes 9: 00/00/1428 12: MULO I 9517 20: 1430 6/2 bac art 21: = Johannes Egberti, stud 1436 te Keulen?

1: 06318 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Johannes 9: 02/11/1481 10: Iur 12: AAK II 110134

1: 09651 2: Erfurt
3: Leeuwarden (Lewardi)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1446 12: MUER I 20926 21: stud 1441 iur te Keulen

1: 07859 2: Rostock
3: Leeuwarden (Lewerdianus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 15/06/1541 12: MUR II 102 21: stud 1545 te Leuven

1: 07744 2: Rostock
3: Leeuwarden (Leverdie)
4: Johannes 9: 25/09/1522 12: MUR II 83 20: 1524 bac art (MUR II 85)

1: 06306 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Johannes 6: pauper 8: Trai d 9: 00/00/1399 10: Iur can 12: AAK I 975

1: 08568 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Johannes 8: Trai d 9: 21/04/1520 12: MULO III 24586

1: 06326 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewargdun)
4: Johannes 9: 00/00/1441 10: Iur 12: AAK I 44385 21: stud 1446 te Erfurt

1: 08559 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Johannes 8: Trai d 9: 21/04/1502 12: MULO III 24586 21: = Johannes Vrijling of Johannes Henrici, stud 1505 te Rostock

1: 09677 2: Erfurt
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Ludolphus 9: 00/00/1460 12: MUER I 2851 21: Ludolphus Everardi stud 1456 te Rostock

1: 07662 2: Rostock
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Ludolphus 8: Trai d 9: 15/06/1516 12: MUR II 64

1: 08604 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leeuwardie)
4: Martinus 8: Trai d 9: 20/05/1504 12: MULO III 27542 21: Martinus Ottonis uit Leeuwarden werd op 23 maart 1506 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 11463 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewarghe)
4: Martinus 9: 03/07/1484 12: MULO II 48476

1: 09619 2: Erfurt
3: Leeuwarden (Leowardi)
4: Matthias 9: 00/00/1425 12: MUER I 13246

1: 08184 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewaerdia de)
4: Meinardus 8: Trai d 9: 04/11/1464 10: Decr 12: MULO II 14246 21: Meinardus was in 1475 geestelijke en notaris te Leeuwarden, = Menno van Camminga, 1473 notaris 22: Sipma OO I nr 271, 242, 346

1: 11462 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewarge)
4: Nicolaus 9: 03/07/1484 12: MULO II 48472

1: 08185 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewordia de)
4: Odolphus 8: Trai d 9: 25/09/1482 12: MULO II 4637 21: = misschien Dr iur Upco van Burmania, kanunnik, priester te Leeuwarden en in 1539 raadsheer van Karel V, gest 1557, zoon van Rienck van Burmania en Eeck Tjaards Hania? 22: Stamboek I 5758, II 41

1: 12306 2: Bologna
3: Leeuwarden
4: Petrus 9: 00/00/1503 10: Iur 12: KNOD 2048 20: bac iur utr

1: 06332 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Petrus 8: Trai d 9: 00/05/1467 10: Iur 12: AAK I 75461 20: 1469 30/1 stud decr, 1470 10/7 bac leg

1: 08193 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewarge)
4: Reinerus 9: 03/07/1484 12: MULO II 48471

1: 09646 2: Erfurt
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Reinerus 8: Frisius 9: 00/00/1443 12: MUER I 19529

1: 06336 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardie)
4: Reinerus 6: pauper totus 9: 26/05/1470 10: Art 12: AAK I 807112

1: 07740 2: Rostock
3: Leeuwarden (Leverdie)
4: Reinerus 9: 01/07/1522 12: MUR II 82 21: = Reinerus Burmania, stud 1527 te Leuven?

1: 02514 2: Heidelberg
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Segardus (Sigerus, Seghardus) 5: Lic decr 8: Trai d 9: 00/12/1387 12: MUH I 26

1: 08166 2: Löwen
3: Leeuwarden (Laiwerdie)
4: Severinus 8: Trai d 9: 25/07/1482 12: MULO II 45777 21: stud hier ook in 1481

1: 11454 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leuwardie)
4: Severinus 8: Trai d 9: 04/08/1481 10: Iur can 12: MULO II 438130 21: stud hier ook in 1482; = Seerp Seerps van Beyma, advocaat in 1523 en 1535, gest voor 1548? 22: Stamboek I 35, II 33

1: 09622 2: Erfurt
3: Leeuwarden (Leowardi)
4: Simon 9: 00/00/1425 12: MUER I 13310 21: Simon van Leeuwarden stud in het Dominicanerklooster te Maagdenburg 22: Lambermond, Dominicanen 30

1: 10802 2: Wittenberg
3: Leeuwarden (Leogardia)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 00/05/1571 12: MUW II 187 21: = Sixtus Mockema?

1: 11553 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lywerdia de)
4: Sixtus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22790 21: = Sixtus Kemponis Donia of Sixtus Abbes uit Leeuwarden, 1567 ziekenbezoeker te Emden, 1568 predikant, gest aan de pest? 22: Reershemius 486

1: 06341 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Stephanus 9: 25/05/1513 12: AAK III 1582 21: = Mr Stephanus Vos x Anna van Hees, koopt in 1546/1547 huis te Leeuwarden gest voor 1564? 22: RAF Rentmeestersrek 1546/1547 15, 1564/1565 28

1: 08588 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Suffridus 8: Trai d 9: 23/01/1500 12: MULO III 196107

1: 09100 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leuvargiensensis)
4: Tatingius 8: Frisius 9: 16/06/1543 12: MULO IV 26373 21: = vml Tatius Andreae

1: 08590 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leuwardia de)
4: Theodoricus 8: Leod d 9: 12/12/1498 12: MULO III 18078

1: 08167 2: Löwen
3: Leeuwarden (Laiwerdie)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 25/07/1482 12: MULO II 45776 21: = Theodorus Jacobi, stud 1477 te Rostock of Theodorus Feconis, stud 1484 iur te Keulen

1: 11219 2: Köln
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Theodorus 9: 12/06/1516 10: Iur 12: AAK II 765109 18: 1559 abt te Klaarkamp 21: Mag Theodoricus Wilhelmi werd in 1514 tot priester gewijd; cf Greifswald 22: Gen Jierboekje 1955 80; Placaatboek III 468

1: 08593 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardia de)
4: Thomas 9: 16/11/1502 12: MULO III 24586

1:*08986 2: Löwen
3: Leeuwarden (Leovariensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 01/07/1545 12: MULO IV 305135 18: franciscaan 21: stud 1541 te Rostock; Theol dr, schreef De providentia Dei, De synagoga Iudaeorum, De ecclesia Christi; door zijn orde naar India gestuurd om de heidenen te bekeren 22: Petrus, De scriptoribus 260

1: 10608 2: Prag
3: Leeuwarden (Lywardia de)
4: Thomas alias Dodo 9: 00/00/1385 12: OSTFR 188 21: een Doda Feytama was van 1405-1440 abt van Bloemkamp 22: Post, Kerkelijke verhoudingen 277; Andela, Bolsward 36

1: 10638 2: Prag
3: Leeuwarden (Lywardia de)
4: Wiardus 6: pauper 9: 00/00/1387 12: OSTFR 189 18: 1377 docent logica aan het Dominicanerklooster te Leeuwarden (Wiardus de Hel) 21: Een Wyardus Wyardus is rond 1401 custos cust. Daventriensis 22: Bakker, Bedelorden 251

1: 09130 2: Löwen
3: Leeuwarden (Lewardiensis)
4: Wibrandus 6: pauper 8: Frisius 9: 00/07/1551 12: MULO IV 432155

1: 11222 2: Köln
3: Leeuwarden (Levardia de)
4: Wibrandus (Vibrandus) 9: 18/05/1484 10: Iur 12: AAK II 14679 21: = Wibrandus Wibrandi, burgemeester van Leeuwarden gest 1542 x Jelcke Gerrits, dochter Ath x Benedictus Franchet, deurwaarder gest 1600 of dominus Wibrandus, O pred stud 1515 in convent te Keulen? 22: RAF Grafschriften Leeuwarden; AAK II 14679

1: 09911 2: Bologna
3: Leeuwarden (Liwardia de)
4: Wilbrandus 9: 00/00/1367 12: KNOD 2048 21: Wilbrandus was in 1408 persona en deken van Leeuwarden 22: Placaatboek I 367

1: 09118 2: Löwen
3: Lellens tho ? (Telellus)
4: Ausonius 7: Groningen (Gruniensis) 9: 24/04/1560 12: MULO IV 60124 14: Jan tho Lellens sr 21: = Eysso, neef van de in 1577 gevangen gezette ommelander gedeputeerde Johannes; vlucht in 1580 met zijn broer Jan naar Leer 22: Alting, Diarium 401; Bijdragen ... Groningen II 319

1: 07928 2: Rostock
3: Lemmer
4: Cornelius 8: Frisius 9: 10/06/1561 12: MUR II 142 21: = Cornelius Leeuwarden, stud 1559 art te Keulen?

1: 08951 2: Löwen
3: Lemmer
4: Hilbrandus 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 324132

1: 05636 2: Köln
3: Lemmer (Lemmeriensis)
4: Hubertus 8: Frisius 9: 07/09/1558 10: Theol 12: AAK II 1124192 21: = Mr Hobbo Petri, 1543 priester te Nes? 22: RAF FG 935

1: 03767 2: Groningen
3: Lengen a
4: Bernhardus 8: Frisius orient 9: 26/06/1648 11: 18 12: AAG 58

1: 06617 2: Marburg/Lahn
3: Lengen
4: Gerardus 8: Frisius 9: 08/11/1561 12: CSM II 48

1: 02282 2: Heidelberg
3: Lengen (Langhen de)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 22/09/1569 12: MUH II 52,111 16: Hendrikje van IJsselmuiden (1574) 22: Ned Leeuw 1952 23

1: 05422 2: Köln
3: Lengen
4: Henricus 7: Emden 9: 10/02/1517 10: Iur 12: AAK II 77921

1: 02898 2: Groningen
3: Lengen a
4: Hieronymus 7: Aurich 8: Frisius 9: 24/06/1616 10: Lit 12: AAG 4

1: 03322 2: Groningen
3: Lengerinck a
4: Gerhardus, Gerdes 7: Emden 8: Frisius orient 9: 24/09/1635 10: Phil 12: AAG 32

1: 10085 2: Siena
3: Lengerinck a
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 29/03/1634 12: MS 6470

1: 05040 2: Basel
3: Lengerinck a
4: Hermannus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 00/00/1634 12: MUB III 36279

1: 07932 2: Rostock
3: Lengius
4: Wihardus 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1562 12: MUR II 146

1: 11143 2: Franeker
3: Leninck (Leinighen a)
4: Johannes, Gulielmus 9: 26/05/1598 10: Iur 12: AAF 507

1: 08367 2: Löwen
3: Leninck
4: Johannes 7: Groningen 9: 31/05/1512 12: MULO III 447300

1: 11693 2: Rostock
3: Leninck
4: Lambertus 7: Groningen (Groniensis) 9: 21/04/1539 12: MUR II 100

1: 08410 2: Löwen
3: Leninghe
4: Henricus 5: clericus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 10/06/1486 12: MULO III 1460

1: 08300 2: Löwen
3: Lenis (Yenis)
4: Bernardus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 10/06/1521 10: Art 12: MULO III 65075

1: 08303 2: Löwen
3: Lenis
4: Franciscus 7: Dokkum 9: 12/07/1527 12: MULO III 778108

1: 00438 2: Franeker
3: Lennick a
4: Suffridus 7: Dokkum 9: 06/06/1622 10: Med 12: AAF no 1933 16: Thymentie Clases, wed Epeus Adama (1631) 17: Simon Sjoerds x Eelcke Folperus Baerdt (1657) 18: 1631 schrijver te Dokkum 22: RAF klapper DTB Dokkum

1: 10769 2: Franeker
3: Lens
4: Albertus 7: Leeuwarden 9: 05/06/1632 10: Phil, Iur 12: AAF 2859

1: 00766 2: Franeker
3: Lens
4: Cornelius 7: Leeuwarden 9: 06/06/1635 10: Phil 12: AAF no 3124 13: Jel Gerritsdr Gerritsma 14: Hans Lensius 15: lakenkoper te Leeuwarden : landschapsbouwmeester 16: Elisabeth Stachouwer uit Enkhuizen (1644) Jel Gerrits Gerritsma 18: 1639 advocaat Hof secretaris van Doniawerstal 19: 1649 ca 20: filius viri clarissimi aedilis publici Frisiorum 21: Dr 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 20; RAF Hof van Fr MMM f 9v, RAF Copieën elders 6219; GAL Klapper DTB

1: 00915 2: Franeker
3: Lens
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 20/06/1639 10: Iur cand 12: AAF no 3581

1: 00034 2: Franeker
3: Lensius
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 21/11/1603 10: Phil 12: AAF no 795 16: Eelckjen Feickes en/of Jeltje Gerritsma 18: bouwmeester van Leeuwarden lakenkoopman 19: 1654 a 22: RAF Hof van Fr III 15 f 67v

1: 04273 2: Leiden
3: Lensius
4: Jelbinus 8: Frisius 9: 19/12/1601 10: Iur 11: 20 12: AAL 64

1: 01772 2: Franeker
3: Lensius (Lentius)
4: Jelbinus 7: Leeuwarden 9: 04/07/1600 10: Phil, Iur 11: 1581 12: AAF no 587 13: Jel Gerritsdr Gerritsma 14: Hans Lentz 15: lakenkoper te Leeuwarden : landschapsbouwmeester 16: Harmke Wiffringe (1607) 18: 1605 advocaat Hof 21: Dr 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 20; RAF Hof van Fr MMM f 6; GAL Klapper DTB

1: 09988 2: Wittenberg
3: Lensius (Lenzius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/08/1591 12: MUW II 384

1: 06708 2: Marburg/Lahn
3: Lensius (Lentz)
4: Johannes 8: Frisius 9: 20/05/1588 12: CSM III 62 16: Eets Jan Simonsdr 17: Eets x Paulus van Ghemmenich 18: 1594 advocaat Hof 19: 1640 dec 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v, Familiearchief Kingma 628

1: 04644 2: Leiden
3: Lentemans
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/06/1631 10: Iur 11: 1606 12: AAL 236 14: Willem Lenteman 16: Antie Sjoerds uit Heerenveen (1633) 18: 1632 advocaat Hof 21: Mr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8v; RAF klapper DTB Dokkum

1: 00497 2: Franeker
3: Lentemans
4: Johannes 7: Dokkum 9: 02/07/1624 10: Phil 12: AAF no 2128

1: 00869 2: Franeker
3: Lentius (Lens)
4: Antonius 7: Leeuwarden 9: 16/02/1638 10: Phil 12: AAF no 3423 18: 1648-1650 predikant op Ceylon 1657-1675 predikant te Tietjerk en Suawoude 19: 1675 21: na onenigheid met de kerkeraad op Ceylon teruggekeerd 22: Romein 131; Troostenburg 260-261

1: 04457 2: Leiden
3: Leo
4: Albertus 7: Groningen 9: 14/05/1622 10: Iur 11: 21 12: AAL 160 14: Leo Alberti 15: stadssecretaris van Groningen 18: 1627-1628 redger, 1627, 1628 overrichter te Kloosterburen 1629-1631 secretaris rekenkamer 19: 1633 (1631 volgens Regeringsboek) 22: GAG Regeringsboek; RAG Familiearch Beckering Vinckers 71; RAG Klapper resol GS; RAG HJK 2

1: 02557 2: Groningen
3: Leo (Lewe)
4: Albertus 9: 17/09/1617 10: Phil 12: AAG 6 20: stud 1622 te Leiden

1: 07730 2: Rostock
3: Leonis
4: Albertus 7: Dokkum 9: 14/05/1521 12: MUR II 80 21: = Abbadus Leonis, 1525 pastoor te Burgwerd of is dit Abbedus Uwonis (Leonis?) uit Dokkum, in 1510 tot priester gewijd? 22: Gen Jierboekje 1955 81; RAF FG 910

1: 07714 2: Rostock
3: Leonis
4: Albertus (Atho) 7: Dokkum 9: 21/06/1520 12: MUR II 77

1: 08310 2: Löwen
3: Leonis
4: Albertus 6: dives 7: Franeker 8: Trai d 9: 28/08/1511 12: MULO III 422346

1: 05129 2: Köln
3: Leonis
4: Fredericus 7: Aurich 8: Brem d 9: 04/07/1490 10: Iur 12: AAK II 28117

1: 12130 2: Köln
3: Leonis
4: Henricus alias Hottzio 7: Irwardie (Leeuwarden) 9: 00/03/1514 10: Iur 12: AAK II 72235 13: Trijn van Aytta 14: Leo Fons 18: 1525 vicaris te Jelsum 1533, 1549 pastoor te Jorwerd 19: 1556 nov 21: 1532 lid van een staatscommissie; eigenaar Fockema state 22: RAF Verzameling Murray Bakker 17; Pb Hs 1466; Beneficiaalb 379; Baerderadiel 394

1: 11813 2: Köln
3: Leonis
4: Johannes 9: 29/10/1477 10: Iur 12: AAK II 2949

1: 07735 2: Rostock
3: Leonis
4: Petrus 7: Leeuwarden (prope) 9: 26/11/1521 12: MUR II 81 18: 1573, 1580 pastoor te Lekkum 19: 1589 21: kreeg als pensioen een plaats als provenier in het St Anthonij gasthuis, had geen concubine 22: Reitsma, Opkomsten 50; Pb Hs 1466

1: 12288 2: Wittenberg
3: Leonis
4: Titardus (Theodardus) 7: Fondens (Faudens) 8: Trai d 9: 00/00/1511 12: MUW I 14: Leo Fons 21: broer van Hotzo?

1: 06778 2: Greifswald
3: Leonis
4: Wigerus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 00/00/1515 12: MUG 177

1: 07633 2: Rostock
3: Leonis
4: Wigerus 7: Leeuwarden 9: 09/09/1513 12: MUR II 53 21: Een Wigerus was in 1524 pastoor te Westergeest 22: Placaatboek II 468

1: 07820 2: Rostock
3: Leonis
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 12/04/1508 12: MUR II 33

1: 11605 2: Basel
3: Leontinus
4: Pomponius 8: Frisius 9: 00/00/1575 12: MUB II 23984

1: 02302 2: Heidelberg
3: Leontinus
4: Pomponius 8: Frisius 9: 26/09/1576 12: MUH II, 77,94

1: 05473 2: Geneve
3: Leontinus
4: Pomponius 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1576 12: LDR 551; III 232

1: 03123 2: Groningen
3: Leorius
4: Johannes 8: Omlandus 9: 05/10/1629 10: Phil 12: AAG 22 16: Lisebet Sanders (1632) 18: 1635, 1659 commies, ontvanger 21: Antonius Leorius (2x) waren resp predikant te Garrelsweer (1612-1639) en te Spijk (1659-1684). Laatste studeert 1651 te Groningen (AAG 66) 22: Duinkerken 120; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1:*01575 2: Franeker
3: Leptus (Egidii)
4: Gerardus 9: 16/05/1593 10: Med 11: 1575 12: AAF no 221

1: 04230 2: Leiden
3: Leptus
4: Gerardus, Egidii 8: Frisius 9: 28/06/1595 10: Med 11: 20 12: AAL 43

1: 00693 2: Franeker
3: Leuconii
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 26/07/1630 10: Phil, Ling 12: AAF no 2667 13: Trijntje Asges 14: Leo Bonnes 15: predikant te Tjalleberd 17: Laurentius, predikant Duco, predikant 18: 1634-1643 predikant te Britswerd en Wieuwerd 1643-1653 predikant te Lutkewierum 1653-1683 predikant te Workum 19: 1683 20: 1631 20/12 mag art (PAF 23) 21: Mr; alumnus 22: Romein 350, 353, 389; Col Kalma

1: 12134 2: Köln
3: Levesing
4: Nicolaus 8: Westerwolde, Osn d 9: 00/04/1485 10: Art 12: AAK II 16743 20: had in 1485 een bierschuld

1: 01394 2: Franeker
3: Levinii
4: Gerardus 6: Stip 9: 10/06/1586 10: Phil 12: AAF no 25 21: broer van Petrus; ds Sibrandus Vomelius van Pietersbierum was in 1589 zijn voogd

1: 01393 2: Franeker
3: Levinii (Levinij)
4: Petrus 6: Stip 7: Irnsum 9: 10/06/1586 10: Phil 12: AAF no 24 19: 1589 ca als student 21: = Peter Lieuwes; Sibrandus Vomelius, ds te Pietersbierum is in 1589 voogd over zijn broer Gerardus 22: RAF Nedergerecht Franeker BB 2, 1171

1: 03978 2: Helmstadt
3: Levinus
4: Johannes 7: Strand 9: 20/08/1594 12: AAHt 11994

1: 01513 2: Padua
3: Lewe
4: Abel C(oenders) 7: Groningen 8: Frisius 9: 30/08/1645 10: Iur 12: tp no 429 13: Tytke van Vervou of Anna Coenders 14: Seyno Lewe "een seer bitter papist" of Evert Lewe 16: Elisabeth Hooftman d.v. Henricus en Anna Clant 18: 1658-1660 lid Raad van State 1658 lid admiraliteit van Amsterdam 22: Den Tex, Studenten 138; NNBW III 763

1: 03483 2: Groningen
3: Lewe
4: Abelus, Coenders 8: Omlandus 9: 25/03/1641 12: AAG 43 13: Anna Coenders 14: Everardus Lewe 15: redger te Ulrum, Niekrk, Vliedorp en Houw 16: Elisabeth Hooftman (1647) 17: Everardus Anna x Haro Caspar van In en Kniphuisen 18: 1644, 1652, 1657-1658 redger 1657, 1661 lid Raad van State 19: 1664 21: verbouwt in 1659 de Asingaborg bij Ulrum 22: Formsma, Borgen 428-430; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3

1: 10081 2: Siena
3: Lewe
4: Everardus 7: Groningen 9: 24/11/1611 12: MS 4626

1: 01500 2: Padua
3: Lewe
4: Everardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 13/08/1611 10: Iur 12: tp no 344 13: Anna Lewe 14: Johannes Lewe tot Ulrum 16: Anna Abeldr Coenders (1619) 17: Johannes x Geertruida Alberda Abel Coenders Lewe x Elisabeth Hooftman 18: 1613-1614; 1618-1625 redger; 1620-1621 lid Raad van State; 1628 lid Staten Generaal 1628-1629, 1643 lid gedep staten(l) 19: 1629 verdronken in het Zijldiep of gest na 1641 21: thoe Ewsum, heer van Ulrum en Middelstum 22: Emmius, Agro; NNBW III 764; Den Tex, Studenten 123; Formsma, Borgen 266, 428; GAG Burgerboek; RAG HJK 2

1: 08876 2: Löwen
3: Lewe (Leuwe)
4: Georgius 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/07/1561 12: MULO IV 63795 13: Elisabeth Addinga 14: Jodocus Lewe ter Hansouwe 16: Bywe Schaffer 17: Jodocus 18: 1577 commisaris van de Ommelanden voor Hunsingo 1599, 1608 opperste schepper van Roodeschool 1605-1607, 1609 redger 19: 1610 20: dominus 21: eigenaar van Onnema bij Zandeweer; vlucht in 1580, keert in 1583 terug; legt in 1594 eed van trouw af salva religione 22: Formsma, Borgen 507; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2; H.O. Feith, ed. Werken van Johan Rengers II (Groningen, 1853) 38

1: 10934 2: Paris
3: Lewe
4: Georgius 9: 01/04/1565 12: Den Tex, Studenten 115 20: schrijft op 1 april in AA van Dousa

1: 05911 2: Köln
3: Lewe (Leonis)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 30/05/1481 10: Art 12: AAK II 101143 18: 1499-1500 burgemeester van Groningen 19: 1500 ca 21: ca 1500 lid van de Kalendebroeders te Groningen 22: Emmius, Agro; RAG Archief Kalende, appendix

1: 01495 2: Padua
3: Lewe
4: Hayo 8: Frisius 9: 14/12/1603 10: Iur 11: 1580 12: tp no 303 13: Bywe Schaffer 14: Georgius Lewe 16: Bauwe Jarges d.v. Eyso en Lucke Entens 18: 1612, 1620, 1624-1625, 1628, 1630-1631, 1635-1638 redger te Zandeweer 1624-1625, 1632-1634, 1639 lid gedep staten(l) 1626 lid admiraliteit van Amsterdam 21: jonker en hoofdeling te Baflo 22: Emmius, Agro; NNBW III 765; Bijdragen tot de genealogie van het geslacht Lewe in: Geneal en herald bladen 1909; RAG HJK 1253; RAG HJK 2

1: 07085 2: Rostock
3: Lewe (Lowe)
4: Henricus 8: Frisius 9: 27/05/1463 12: MUR I 137 21: = Hermannus Lewe, 1480 overrechter, 1486-1515 burgemeester van Groningen? Ned Leeuw 1951 109

1: 03484 2: Groningen
3: Lewe
4: Jodocus 8: Omlandus 9: 25/03/1641 11: 1624 te Eelde 12: AAG 43 13: Anna Coenders tot Helpen 14: Everardus Lewe 16: Petronella Coenders van Klinckenborg d.v. Albertus en Maria Clant (1649) 17: Albertus 18: 1651-1653, 1656-1657 lid gedep staten Groningen; vanaf 1651 landdagslid voor Kantens 1661-1662, 1666 lid Staten Generaal 1654, 1658, 1667-1668 curator Gron universiteit 19: 1677 21: eigenaar van de Klinkenborg te Kantens en Hansouwe te Eelde; bezat in 1672 een vermogen van 200.000 gulden 22: NNBW III 764; Formsma, Borgen 189; Gron Volksalmanak 1972-1973 52; GAG Regeringsboek

1: 01515 2: Padua
3: Lewe
4: Jodocus (Joest) 8: Frisius Groningensis 9: 30/08/1654 10: Iur 11: 21 12: tp no 431

1: 06557 2: Köln
3: Lewe (Leo)
4: Jodocus 6: nobilis 7: Groningen 9: 02/11/1609 10: Iur 12: AAK IV 23179 13: Bywe Schaffer 14: Jurgen Lewe 16: Harmtje Ompteda 17: Bywe x Abelus Coenders van Vervou (1649) 18: 1616, 1620-1622 redger 1626 schepper Winsumer zijlvest 19: 1654 p 21: woont op Onnema 22: Formsma, Borgen 507; RAG klapper resol GS; Pathuis 785; RAG HJK 2

1: 01512 2: Padua
3: Lewe
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 30/08/1645 10: Iur 12: tp no 428

1: 03482 2: Groningen
3: Lewe
4: Johannes 8: Omlandus 9: 00/00/1641 11: 1622 maart 12: AAG 43 13: Anna Coenders 14: Everardus Lewe 16: Geertruida Alberda d.v. Reinerus en Habina Doenga Anna Maria Manninga tot Dijksterhuis d.v. Luurt en Emerentia van Sonoy 17: Everardus Reinerus Johannes 18: 1648 lid gedep staten 1651-1652 curator Gron universiteit 1653-1669 herh hoofdman 19: 1671 okt te Groningen 21: heer van Middelstum en Ewsum; bezit borgen Ewsum, Asinge en Mentheda te Middelstum en Blauwborg te Obergum; bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: NNBW III 764; Formsma, Borgen 266-267; Gron Volksalmanak 1972-1973 55; Jaarboek Geneal 17 1963 193; GAG Regeringsboek

1: 00539 2: Franeker
3: Ley van der (Johannis)
4: Georgius 7: Dokkum 9: 27/11/1625 10: Log, Iur 12: AAF no 2274 13: Judith du Gardijn 14: Jan van der Ley 15: wiskundige : ontvanger admiraliteit Dokkum 16: Sjoerdje van Rheen 17: Judith x Ulricus Huber (1668) 18: 1643-1657 secretaris van Dantumadeel 19: 1657 22: Stamboek II 260; Sannes, Naamlijst 223

1: 04593 2: Leiden
3: Ley van der
4: Georgius 7: Dokkum 8: Frisius 9: 18/05/1628 10: Iur 11: 1607 12: AAL 209 14: Johannes Henrici van der Ley 15: ontvanger admiraliteit van Friesland 16: Sjoerdje Reynsdr van Rheen 18: 1632 advocaat Hof 1643-1657 secretaris van Dantumadeel 19: 1657 21: Mr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8, GEN 500

1: 01181 2: Franeker
3: Ley van der
4: Nicolaus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 29/04/1646 10: Phil 12: AAF no 4442 18: 1649 notaris 21: 1651 kandidaat; 1657 kandidaat voor vacature Ried; = Claes Gerrits van der Ley x Doetie Jans (1637)? 22: RAF Hof van Fr MMM f 54v; RAF klapper DTB Dokkum; Kalma, Classis Franeker 212, 215, 290

1: 11577 2: Löwen
3: Leyten
4: Walterus 7: Mirdum 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56880 20: geen fries

1: 08474 2: Löwen
3: Liauckama (Lyanckama)
4: Epo 6: dives 7: Harlingen 9: 27/02/1486 12: MULO III 9169 13: Tieth toe Nyenhuis 14: Schelto van Liauckama 16: Hylck Aggesdr Herema 18: ambteloos 19: 1535 21: woont op Liauckemastate te Sexbierum 22: Stamboek I 246; RAF Familiarch Sminia 1612; Sipma OO II 324, 329, 337 IV 252; It Beaken 52 8

1: 06252 2: Köln
3: Liauckama (Lanckema)
4: Epo 7: Harlingen 9: 06/08/1489 10: Iur 12: AAK II 26558

1:*06251 2: Köln
3: Liauckama (Lanckema)
4: Sicko 7: Harlingen 9: 06/08/1489 10: Iur 12: AAK II 26557

1: 09953 2: Ingolstadt
3: Liauckama (Lyaukama)
4: Schelto 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/10/1540 12: MUING 564 13: Imck Fransd van Minnema 14: Sicco van Liauckama 15: olderman te Sneek : stalmeester van de keizer 16: Anna d.v. Gerrolt van Herema en Luts Sjaerda Sjouck d.v. Kempo van Martena en N. Lieuwens uit Groningen Jel, d.v. Jarichus van Dekema en Catharina van Camstra 17: Sicco Sjouck x Homme Foppes van Camstra, Ofco Hessels van Feytsma Jarich x Sjouck Tietesd van Camminga 18: 1569 substituutgrietman van Barradeel 19: 1579 te Oldenzaal 21: spaansgezind, vlucht naar Oldenzaal 22: Stamboek I 247; Sminia, Naamlijst 206-207; Andreae, Nalezing 76

1: 06358 2: Köln
3: Liauckama (Sneekis)
4: Schelto (Schultetus) 9: 20/09/1477 10: Iur 12: AAK II 2650 13: Tieth Sickes thoe Nienhuis 14: Schelto van Liauckama 16: Luts Juwsdr van Harinxma, wed Sicke Douwes Sjaerdema 17: Sicke, studeert Trijn x Frans Sipkes van Minnema 18: 1494 mederechter van Friesland; 1500, 1502, grietman van Wymbritseradeel olderman van Sneek raadsheer Hof 19: 1505 ca 22: Stamboek I 246, II 168; Sminia, Naamlijst 287-288; Andreae, Nalezing 91

1: 06361 2: Köln
3: Liauckama (Lancamma)
4: Sicco (Sicko), Scheltonis 7: Sneek 8: Trai d 9: 13/05/1510 10: Iur 12: AAK II 65786 13: Luts van Harinxma d.v. Julius en Wijts Juwsma 14: Schelto van Liauckama 16: Imck Fransdr van Minnema 17: Schelto Sixtus Luts x Sicko Juws van Dekema Trijn x Doco Agges van Walta 18: 1522-1527 olderman (hooft ende kapitein) van Sneek schildknaap; stalmeester van de keizer 19: 1527 22: Stamboek I 247; Sminia, Naamlijst 287; RAF Rentmeestersrek 1523-1524 f 40; Napjus 90

1: 08490 2: Löwen
3: Liauckama (Lyankama)
4: Sicko (Sitto) 6: dives 7: Harlingen 9: 27/04/1486 12: MULO III 9168 13: Tieth Sickesdr toe Nienhuis 14: Schelto van Liauckama 18: 1496, 1503 pastoor te Oosterbierum 19: 1503 21: Mr; zegelt namens de gemene meente van Oosterbierum in 1496 een verbond met Groningen 22: Stamboek I 246, II 168; RAF Grafschriften Barradeel; Placaatboek II 230; Pax 218

1: 11254 2: Rom col ger
3: Liauckama a
4: Sixtus 7: Sexbierum 9: 00/00/1576 12: Jacobs, Noordnederlandse studenten 88

1: 02197 2: Freiburg i.B
3: Liauckama (Lauckmar)
4: Sixtus 6: Nobilis 7: Franeker 8: Frisius 9: 13/04/1581 11: 1557 12: MUF 589,62 13: Jel van Dekema 14: Schelto van Liauckama 18: 1606 (collatie) kanunnik te Utrecht, later te Paderborn 19: 1638 okt 21: zin broer Jarich was militair en verdedigde tot 1594 Groningen 22: NNBW VII 745; Bruggeman, Inventaris 79

1: 12428 2: Orleans
3: Liauckama (Lyaukama)
4: Sixtus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 23/12/1549 12: RIDDORL I 100

1: 09416 2: Löwen
3: Liauckama (Leucoma)
4: Sixtus 7: Sneek 9: 26/04/1543 11: 1527 12: MULO IV 26125 13: Ymck Fransdr van Minnema 14: Sicko van Liauckama 15: olderman te Sneek : stalmeester van de keizer 16: ongehuwd 19: 1553 of 1559 te Rome 21: rechtsgeleerde, bezoekt Frankrijk en Italie 22: Stamboek I 247, II 168; Andreae, Liauckamastate te Sexbierum, Friesche Courant 15 juli 1894

1: 09957 2: Ingolstadt
3: Liauckama (Lienekema)
4: Sixtus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 01/01/1589 12: MUING 1220

1: 06474 2: Köln
3: Liauckama (Liuckema)
4: Tjalling (Salingius) 8: Frisius 9: 22/05/1584 10: Art 12: AAK IV 13881 21: vml Tjalling Camstra, zoon van Homerus Camstra x Sjouck van Liauckama x Tjemck Goffesdr van Aebinga, zoon: Tjalling 22: Stamboek II 168

1: 08652 2: Löwen
3: Liauckema (Scheltonis, Sceltonis)
4: Sicco 7: Sneek 8: Trai d 9: 18/08/1507 12: MULO III 335116

1: 07020 2: Rostock
3: Lichtenbergh
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/09/1448 12: MUR I 84

1: 11744 2: Erfurt
3: Lichtvoet
4: Adolphus 7: Dokkum 9: 00/00/1428 12: MUER I 144; AAK I 25723

1: 12157 2: Köln
3: Lichtvoet
4: Adolphus 8: Trai d 9: 00/00/1422 12: AAK I 23876

1: 06953 2: Rostock
3: Lichtvoet
4: Adolphus 7: Dokkum 9: 08/04/1427 12: MUR I 27

1:*07401 2: Rostock
3: Lichtvoet (Lichtvot)
4: Martinus 5: frater Carmelit 7: Emden 9: 04/06/1494 12: MUR I 273 18: 1507 prior te IJlst 1519 pastoor (persona) te Wirdum 21: schreef Historia factionum sub anarchia; Elogia nobilium in Frisia 22: Sipma OO I 296; Oosterhout, Recesboeken 549; Petrus, De scriptoribus 76; NNBW I 1194

1: 11743 2: Köln
3: Lichtvoet (Lychtvoet)
4: Adolphus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 00/00/1423 12: AAK I 25723 18: 1441, 1443 provisor ter H Geestgasthuis te Groningen; 1444 pastoor te Anlo 1458 priester en rector van het fraterhuis te Groningen (Adolphus van Dockem)? 21: Oede Lichtvoet trouwde ca 1440 met Coert Coenders te Dokkum 22: Van Dellen, Prefectenhof 84; Jaarboek Geneal 17 172; RAG AKG regest 212; GAG PK regest 98, 99

1: 04270 2: Leiden
3: Liesvelt
4: Gerardus 8: Frisius 9: 14/07/1601 10: Theol 11: 23 12: AAL 62 20: = Gerardus Livius?

1: 05019 2: Basel
3: Liet a (van der Lith, adelijk geslacht uit Bremen)
4: Balthasarus 8: Frisius orient 9: 00/00/1600 12: MUB II 48352

1: 08383 2: Löwen
3: Lifardi
4: Gerardus 7: Groningen 9: 26/02/1490 12: MULO III 5926

1: 05973 2: Köln
3: Lifardi (Leyffhardi)
4: Henricus 7: Groningen 9: 23/06/1493 10: Art 12: AAK II 339157 20: bursa Laurentiana; 1495 30/6 det, 1497 1/4 inc

1: 06834 2: Marburg/Lahn
3: Liffeld
4: Gerhardus 7: Jever 8: Frisius orient 9: 26/06/1603 12: CSM III 158

1: 10037 2: Frankfurt
3: Ligarius
4: Folcerus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1585 12: MUFO I 317 20: magister

1: 07982 2: Rostock
3: Ligarius
4: Folcherus 5: pastor Femariensis 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1583 12: MUR II 209

1: 07508 2: Rostock
3: Ligarius
4: Gerhardus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/08/1633 12: MUR III 92

1: 09996 2: Wittenberg
3: Ligarius
4: Reimerus 8: Frisius orient 9: 00/09/1594 12: MUW II 424

1: 00514 2: Franeker
3: Lijphardt
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/04/1625 10: Phil 12: AAF no 2191 16: Jantien Weinichman wed Hermannus Frix (1633) 22: GAG klapper DTB

1: 11516 2: Groningen
3: Lijphardt (Lyphardt)
4: Johannes 9: 22/09/1623 12: AAG 13

1: 01520 2: Franeker
3: Lijphart
4: Balthasar 7: Groningen 9: 03/05/1592 10: Art, Ling 12: AAF no 146 21: Johannes Lijphardt was ca 1582 secretaris van de Ommelanden 22: Eppens, Kroniek I 361

1: 03148 2: Groningen
3: Lijphart (Lyphardt)
4: Onno 7: Groningen 9: 20/05/1630 10: Phil 12: AAG 23

1: 00850 2: Franeker
3: Lijphart (Liphardt)
4: Theodorus 7: Groningen 9: 03/07/1637 10: Phil 12: AAF no 3356 18: 1659 luitenant 22: RAG klapper resol GS

1: 01405 2: Franeker
3: Linden van der
4: Antonius, Henrici 9: 17/04/1587 10: Theol 12: AAF no 38 14: Henricus Antonius Nerdenus 15: prof te Franeker 17: Johannes Antonius 18: arts en rector te Enkhuizen 22: Boeles, Hoogeschool II 172

1: 01456 2: Franeker
3: Linden van der
4: Herbertus, Henrici 9: 04/06/1590 10: Phil 12: AAF no 109

1: 00781 2: Franeker
3: Linden van der
4: Johannes, Antonides 9: 26/11/1635 10: Phil 12: AAF no 3201 14: Antonius Henrici 15: arts en rector te Enkhuizen 16: Helena Grondt uit Amsterdam 18: arts te Amsterdam 1639-1651 hoogleraar medicijnen te Franeker 1651-1664 professor med te Leiden 20: Henrici filius, magni viri doctoris et professoris academiae nostri nepos 21: stud 1625-1629 te Leiden, werd in 1629 in Franeker als Enkhusanus ingeschreven, promoveert hier 1630 19/10 tot Dr med 22: Boeles, Hoogeschool II 171-175; PAF 22

1: 03023 2: Groningen
3: Lindenhovius
4: Adamus 8: [Overijssel] 9: 17/11/1625 10: Theol 12: AAG 16 14: Gerardus Lindenhovius 15: predikant te Haaksbergen en Raalte 18: predikant te Weerselo, Avereest en Ommerschans 22: Abels, Broederen 124-125

1: 03845 2: Groningen
3: Lindenhovius
4: Fredericus 8: [Overijssel] 9: 03/05/1650 10: Theol 11: 20 12: AAG 61

1: 04276 2: Leiden
3: Lindenius
4: Johannes 7: Emden 9: 29/10/1603 10: Phil 11: 20 12: AAL 67

1: 08010 2: Rostock
3: Lindern a
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/06/1609 12: MUR II 297

1: 03854 2: Groningen
3: Lineman
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 14/08/1650 10: Theol 11: 20 12: AAG 62

1: 10016 2: Paderborn
3: Lingen (Lingensis)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 11/11/1646 12: PADER 27

1: 06562 2: Köln
3: Lingen
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/05/1648 12: AAK IV 494230 18: 1652 okt advocaat te Groningen 21: Dr 22: GAG R A IIIa 50; Ned Leeuw 107 1990 70

1: 07431 2: Rostock
3: Lingen (Lenghen)
4: Wilhelmus 8: Frisius [orient] 9: 31/05/1498 12: MUR I 290

1: 06235 2: Köln
3: Lingerman (Lyngerman)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 08/10/1520 10: Art 12: AAK II 82723 20: 16/11 1521 bac, 17/3 1524 inc

1: 04967 2: Jena
3: Lingius
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1609 12: MUJ 188 1609 77

1:*05579 2: Köln
3: Lipoldi
4: Bernardus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1416 10: Art 12: AAK I 18122 20: 1417 14/6 det, 1420 30/3 lic, 24/4 inc

1: 00089 2: Franeker
3: Lingius
4: Johannes 9: 00/10/1605 10: Iur 12: AAF no 903 13: Catharina Matthei 14: Bernardus Johannis Lingius 15: predikant 18: 1609, 1610 landdagscomparant voor Marssum 21: broer van ds Matthias Bernardi Brugbron; = Johannes Bernardi, 1616, 1618-1625 redger? 22: Col Kalma; RAG Comparanten; RAG HJK 2

1: 08359 2: Löwen
3: Lippens
4: Hermannus 7: Groningen 8: Mon d 9: 28/02/1507 12: MULO III 329240

1: 08387 2: Löwen
3: Lipponis
4: Franciscus 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/06/1521 10: Art 12: MULO III 65078

1: 01561 2: Franeker
3: Liraeus (Lyre a)
4: Justus (Jodocus) 9: 02/12/1592 10: Theol 12: AAF no 203 21: geen Fries 22: NNBW II 819820

1: 02613 2: Groningen
3: Lisingius
4: Hermannus 7: Emden 9: 24/04/1620 10: Theol 12: AAG 9 Anneyn d.v. Albertus Goltsmit (1624) Effke Everardus 18: 1624-1659 predikant te Den Ham 19: 1659 jan 22: Duinkerken I 273

1: 02964 2: Groningen
3: Lisingius
4: Johannes 7: Emden 9: 17/10/1623 10: Theol 11: 1604 12: AAG 13 18: 1629-1642 predikant te Niebert, Nuis, Marum en Noordwijk 19: 1642 sept 22: Duinkerken 122

1: 09241 2: Löwen
3: Lissinc
4: Hugo 6: pauper 7: Groningen 9: 04/06/1547 12: MULO IV 344107 21: zoon van Johannes Lussinge, 1551-1559 stadsarts te Groningen? 22: Huisman, Stadsbelang 83

1: 07383 2: Rostock
3: Liuppen
4: Everardus 8: Frisius 9: 09/11/1492 12: MUR I 264

1: 01732 2: Franeker
3: Livii (Livius)
4: Gerardus 9: 06/06/1598 10: Theol 12: AAF no 509 18: predikant te Nijmegen 1625-1626 predikant te Zaltbommel 1626 predikant te Rossum 22: NKH 1903 142

1: 01327 2: Franeker
3: Livii
4: Hilarius 7: Leeuwarden 9: 10/11/1648 10: Phil 12: AAF no 4795 14: Livius Hilarii 15: predikant 18: 1655 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 12

1: 12329 2: Leiden
3: Livii (Levy)
4: Hilarius 7: Leeuwarden 9: 30/08/1652 10: Iur 12: AAL 422

1: 09095 2: Löwen
3: Lizous
4: Suffridus 8: Frisius 9: 13/07/1564 12: MULO IV 68415

1: 11444 2: Löwen
3: Lodder die
4: Petrus 7: Berlikum (Berleckem) 9: 25/02/1472 12: MULO II 262146

1: 07062 2: Rostock
3: Lodeghe
4: Hermannus 7: Emden 9: 15/10/1460 12: MUR I 126

1: 10658 2: Herborn
3: Lodenius
4: Hermannus 8: Frisius 9: 00/00/1603 12: HERB 86

1: 01510 2: Padua
3: Lodovicq
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 14/11/1633 10: Iur 12: tp no 409 21: afkomstig uit Oostfriesland 22: NNBW VI 960

1: 06072 2: Köln
3: Loedinck (Loeynck)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 25/10/1478 10: Art 12: AAK II 4930 20: 9/12 1479 det

1:*06187 2: Köln
3: Loedynck
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 26/05/1469 10: Art 12: AAK I 79079

1: 03245 2: Groningen
3: Loenga (Loengius)
4: Daniel 8: Oldambt 9: 25/07/1633 10: Phil 12: AAG 28

1: 02999 2: Groningen
3: Loenga (Loengius)
4: Henricus 8: Oldambt 9: 30/09/1624 10: Phil 12: AAG 15 21: = Hendrik Loelink, 1640-1660 redger, 1655 redger te Woltersum? (RAG HJK 2,3)

1: 02911 2: Groningen
3: Loenga (Loengius)
4: Simon 8: Oldambt 9: 20/04/1622 10: Phil 12: AAG 11

1: 00167 2: Franeker
3: Lollii
4: Albertus 6: Alumnus 7: Ferwerd 9: 10/04/1610 12: AAF no 1183 14: Lollius 15: 1602 predikant in Het Bildt 20: sch. Franekerensi 21: classis Leeuwarden verzoekt voor hem een pensie bij gedep staten 22: Romein 101

1: 03660 2: Groningen
3: Lollii (Lollij)
4: Jacobus 7: Harich 9: 11/01/1646 12: AAG 52

1: 01142 2: Franeker
3: Lollii
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1645 10: Iur 12: AAF no 4331

1: 00888 2: Franeker
3: Lollii
4: Regnerus 7: Harlingen 9: 26/07/1638 10: Phil 12: AAF no 3486 16: Gerti Oberti, d.v. ds Obertus Sixti 17: Marretje x Jacobus Oldenburg, pred te Witmarsum Lollius Lollides, predikant 18: 1643-1645 predikant te Tjerkgaast 1654 beroep naar Lutkewierum niet geapprobeerd 1645-1697 predikant te Kimswerd 19: 1697 dec 21: alumnus 22: Romein 198, 353, 612; Col Kalma

1: 01009 2: Franeker
3: Lollius
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 20/01/1642 10: Phil 11: 1620 12: AAF no 3896 13: Maycke de Veno 14: Scipio Lollius 15: advocaat 16: Bouckje Hayes Bolsma (1650) 18: 1648 advocaat Hof fiscaal van Leeuwarden pensionaris van Leeuwarden 19: 1683 nov 21: Dr iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 89; RAF Hof van Fr MMM f 11

1: 00018 2: Franeker
3: Lomeier
4: Godscalcus 8: Frisius 9: 04/06/1603 10: Theol 12: AAF no 773 18: 1607 predikant te Wetsinge 1607-1627 predikant te Usquert 19: 1627 vermoord 21: = Godefridus Alberti Lomeier 22: Duinkerken I 268; RAG Classis Westerkwartier I 29v

1: 09252 2: Löwen
3: Loo
4: Albertus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 28/02/1544 12: MULO IV 276196 13: Margrieth van Eemskerck 14: Gerardus van Loo 15: rentmeester der Domeinen 16: Maria van der Myle, d.v. burgemeester van Dordrecht 17: Albertus, heer van Hodenpijl; Cornelis, kanunnik te Gent; Gerrit Wilhelmus; Arnoldus x Hester van Aylva; Damas Catharina x Jacobus van den Eynde, goeverneur van Woerden; Maria x Johan van den Eynde; Hillegont x Dirck Adriaensz van Leeuwen Margaretha x Jan Ruysch; Cornelia x Willem Bardes, burgemeester van Amsterdam 18: 1543 klerk, 1544 auditeur, later rekenmeester bij de rekenkamer in Den Haag 1551 raadsheergecommitteerde Raad van financien te Brussel, was later verantwoordelijk voor invoeren van de 10e penning 19: 1573 te Brussel 21: Iur lic 22: Jaarboek Geneal 35 1981 164; Stamboek I 265, II 176-177; Vries, Loopbaan 12

1: 04947 2: Jena
3: Loo
4: Albertus 8: Frisius 9: 00/00/1616 12: MUJ 190 1616 205 13: Maria van Loo 14: Jacobus van Loo 16: Cornelia Rommertsd Ulenburgh, d.v. lakenkoopman te Leeuwarden (1622) 17: Jacobus Albertus x Catharina Tjaertsd van Walta Rombertus Mechtildis x Johan Buttinga, raadsheer Hof Maria x Johan Morgan, vaandrig 18: 1620 advocaat Hof 1629-1630, 1632-33, 1656 lid Generaliteitsrekenkamer; 1637-1638 lid gedep staten (O) 1639-1641 lid Staten Generaal voor Oostergo; 1642-1644, 1646-47, 1659-1660 lid Raad van State 19: 1669 sept 21: Dr 22: Stamboek I 267, II 181; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Jaarboek Geneal 35 1981; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1629-1660 148-149

1: 06895 2: Marburg/Lahn
3: Loo
4: Albertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/04/1617 12: CSM IV 110

1: 12427 2: Orleans
3: Loo van
4: Albertus 7: Den Haag 8: Trai d 9: 30/03/1547 12: RIDDORL I 31 20: en marge: consiliarius et commissarius regis Hispaniarum

1: 00297 2: Franeker
3: Loo a
4: Balduinus 6: Nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 10/08/1616 10: Art 12: AAF no 1611 13: Hester Tjaertsd van Aylva 14: Arnoldus van Loo 16: Catharina Jansd van Wissema Machtelt van Steck 17: Johannes x Catharina Alefsd van Aggama 18: kapitein 19: 1648 a 22: Stamboek I 266, II 178; RAF Hof van Fr HHH f 95

1: 04526 2: Leiden
3: Loo a
4: Dominicus 8: Frisius 9: 18/02/1625 11: 1609 12: AAL 183 13: Hester Tjaertsd van Aylva 14: Arnoldus van Loo 18: 1663-1667 landdagslid voor Baarderadeel 21: Douwe Aylva van Loo 22: Stamboek I 266; Visser, Adel 439

1: 01766 2: Franeker
3: Loo
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 23/04/1600 12: AAF no 574 13: Siuck Abbes Albada 14: Johannes van Loo 15: secretaris van Leeuwarderadeel; Dr iur : vervener 16: Antje Jurriens (1612) Hiscke Rombertusdr van Ulenburch (1627) 18: 1607-1641 secretaris van Het Bildt 1604 advocaat Hof 19: 1641 dec 21: Dr, prom 1604 te Franeker; broer van Boudewijn van Loo, koopman in zijden waren 22: Sannes, Grafschriften Het Bildt 38; RAF Hof van Fr MMM f 6; Jaarboek Geneal 35 1981 138-142

1: 04586 2: Leiden
3: Loo a
4: Gerardus 9: 14/02/1628 10: Art 11: 1612 12: AAL 207 13: Hester Tjaertsd van Aylva 14: Arnoldus van Loo 16: His Douwesd van Aylva (1638) 17: Dominicus x Helena Douwesd van Botnia Arnoldus Gerardus 18: 1638 kapitein 22: Stamboek I 266, II 180; RAF Statenarch G 4 (93 1638)

1: 09453 2: Löwen
3: Loo (Loen a)
4: Jacobus 6: dives 8: Frisius 9: 18/11/1620 11: minor 12: MULO V 7049

1: 09482 2: Löwen
3: Loo (Stloon)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 12/12/1645 11: minor 12: MULO V 454179 20: Jacobus Albertus Loo promoveert in 1652 te Leuven tot Dr iuris (RAF Handschriften afkomstig uit Pb 1319)

1: 02109 2: Groningen
3: Loo (Loe a)
4: Jacobus 9: 06/10/1632 10: Iur 12: AAG 27 13: Cornelia Rommertsdr Ulenburgh 14: Albertus van Loo 15: advocaat Hof 16: Catharina Tjaartsd van Walta (1655) 17: Gratiana Florentia x Petrus Henricus Petraeus (1690) Tjaert van Walta, kapitein 18: advocaat Hof landsfiscaal 19: 1679 ca 21: Lic iur 22: Stamboek I 267; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 28; Jaarboek Geneal 35 (1981) 157

1: 12342 2: Geneve
3: Loo van (Delo)
4: Johannes 8: Frisius 9: 08/10/1572 12: De Vries, Genäve I 49 14: Boudewijn van Loo 15: rentmeester van Friesland 16: Sjouck Abbedr van Albada 17: Gerardus 18: 1577-1588 secretaris van Leeuwarderadeel 19: 1603 20: ingeschreven in het registre des habitants 21: Dr iur 22: Sannes, Naamlijst 211

1: 04489 2: Leiden
3: Loo
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 14/06/1623 10: Art 11: 13 12: AAL 169

1: 00342 2: Franeker
3: Loo
4: Johannes, Nicolai 8: Frisius occid 9: 06/04/1619 10: Iur 12: AAF no 1749 13: Hester Tjaertsd van Aylva 14: Arnoldus van Loo 17: Arnoldus Damas x His Sippesd Meckema van Aylva 18: 1637, 1643 kapitein 19: 1645, gesneuveld 22: Stamboek I 266; RAF Statenarch G 4 (129 1637); Ten Raa, de Bas, Leger IV 229

1: 01285 2: Franeker
3: Loo a
4: Rombertus 8: Frisius 9: 21/04/1648 12: AAF no 4690 13: Cornelia Rommertsd Ulenburgh 14: Gerardus van Loo 15: secretaris van Het Bildt : 1664 advocaat 20: doctoris secretarii Biltani filius 22: Stamboek I 267, II 181

1: 04451 2: Leiden
3: Loon (Loon a)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 10/11/1621 10: Iur 11: 20 12: AAL 157 16: Dirckje Willems (1627) 18: procureur te Sneek 1638 procureur postulant te Leeuwarden 21: z.v. Johannes van Loon, 1593 notaris te Leeuwarden x Maycke Jans van Hasselens? 22: RAF Hof van Fr HHH 2 9; RAF Naamlijst notarissen

1: 03219 2: Angers
3: Loon (Lom a)
4: Jacobus 9: 06/10/1632 10: Equit 12: 1622-0000 21: of = Jacobus van Loo?

1: 04256 2: Leiden
3: Loose de
4: Winoldus 7: Emden 9: 15/05/1599 10: Lit 11: 14 12: AAL 55

1: 05558 2: Köln
3: Loppersum de
4: Albertus 8: Frisius 9: 00/00/1419 10: Iur can 12: AAK I 21116

1: 08881 2: Löwen
3: Loppersum (Loppersom)
4: Gerardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 16/04/1545 10: Iur, Theol, Med 12: MULO IV 30225 18: 1560-1561 rector school van Groningen rector te Maastricht 19: 1582 ca 21: Mr; bezoekt school van Praedinius te Groningen; door Eppens genoemd in verband met toverij 22: Petrus, De scriptoribus 230-232; Bijdragen...Groningen VII 319

1: 09215 2: Löwen
3: Loppersum (Lopersoen)
4: Johannes 7: Groningen 9: 07/05/1537 12: MULO IV 15440

1: 09041 2: Löwen
3: Loppersum (Lopperson)
4: Petrus 8: Frisius 9: 25/10/1540 12: MULO IV 21937 14: Timannus Petri 15: pastoor 18: 1585 rector te Fulda 21: jezuiet; slaat in 1586 een aanbod om rector van de St Maartensschool te worden af 22: Alting, Diarium 643, 659

1: 02704 2: Wittenberg
3: Loppersum
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/10/1542 12: AAW 198

1: 06745 2: Greifswald
3: Loppersum (Loppersen)
4: Timannus 8: Mon d 9: 29/05/1481 12: MUG 78 20: 1483 bac art (MUG 86)

1: 07316 2: Rostock
3: Loppersum (Loppersem)
4: Timannus 7: Groningen 9: 03/10/1483 12: MUR I 234 20: 1484 mag art (MUR I 240) 21: = vml Mr Tya, 1506 pastoor te Loppersum 22: RAG Ter Apel 134,45

1: 09127 2: Löwen
3: Loppersum (Loppers)
4: Valerius 7: Groningen (Grunniensis) 8: Frisius 9: 24/04/1560 12: MULO IV 60123

1: 06813 2: Marburg/Lahn
3: Loringa (Loeringa)
4: Aemilius 7: Norden 8: Frisius orient 9: 17/04/1600 12: CSM III 130

1: 10832 2: Wiitenberg
3: Loringa
4: Aemylius 7: Norden 8: Frisius 9: 00/07/1598 12: MUW II 450

1: 03967 2: Helmstadt
3: Loringa
4: Aemylius 8: Frisius (Frisanus) 9: 13/03/1594 12: AAHt 11047

1: 04000 2: Helmstadt
3: Loringa (Lorengan)
4: Aemylius 7: Norden 8: Frisius 9: 27/09/1599 12: AAHt 144109

1: 10003 2: Wittenberg
3: Loringa
4: Aemylius 7: Norden 8: Frisius 9: 00/07/1598 12: MUW II 450

1: 01311 2: Padua
3: Loringa (Loring)
4: Hayo (Caius) 8: Frisius 9: 06/06/1573 10: Iur 11: 1545 12: tp no 151 13: Frouwa Harringa 14: Hieronymus Loringa 20: schrijft als Hayo Loringa in AA van Eiso Jarges 22: Bijdragen... Groningen IX 44

1: 06624 2: Marburg/Lahn
3: Loringa (Loeringh)
4: Hayo 8: Frisius orient 9: 04/10/1569 12: CSM II 89

1: 11010 2: Helmstadt
3: Loringha
4: Eilardus 7: Norden 8: Frisius 9: 25/10/1620 12: AAHt 283186

1: 01874 2: Franeker
3: Lose de
4: Winaldus 7: Emden 9: 11/05/1603 10: Phil 12: AAF no 755

1: 02868 2: Groningen
3: Lottringius (Lothringius)
4: Casparus 8: Frisius orient 9: 28/12/1615 10: Iur 12: AAG 3

1: 04044 2: Helmstadt
3: Lottringius
4: Casparus 8: Frisius [orient] 9: 11/04/1612 12: AAHt 221115

1: 02904 2: Groningen
3: Louwens
4: Abelus 7: Loppersum 8: Omlandus 9: 18/09/1621 11: 1601 ca 12: AAG 11 20: sine culpa recensionem neglexit; ergo nihil dedit

1: 02562 2: Groningen
3: Louwens (Leonis)
4: Abelus 7: Groningen 9: 04/03/1618 10: Phil 12: AAG 6 13: Maria N 14: Leo Abeli van Equart 15: predikant te Loppersum 16: Magdalena Bouwens uit Amsterdam (1625) 17: Maria x ds Nicolaus Schenckius Louw 18: 1625-1652 predikant te Loppersum 19: 1652 nov 22: Duinkerken I 261, 381; Elama, Genealogie Elema 33; Gruoninga 12 (1966) 23; GAG Klapper DTB

1: 04466 2: Leiden
3: Louwens (Lauwens)
4: Abelus 8: Omlandus 9: 27/06/1622 10: Theol 11: 22 12: AAL 161

1: 04464 2: Leiden
3: Louwens (Lauwens)
4: Adolphus 8: Omlandus 9: 24/06/1622 10: Iur 11: 24 12: AAL 161

1: 02545 2: Groningen
3: Louwens
4: Adolphus 8: Omlandus 9: 29/03/1617 10: Phil 12: AAG 5 13: Menewer Loringa 14: Havicus Louwens 16: Teteke Noordhorn (1626) Hille Gockinga (1637) Cornelia Schaij (1650) 18: 1625-1636 secretaris Ommelanden; 1636-1646 secretaris Hoofdmannenkamer; 1659 luitenant president Hoofdmannenkamer 1647-1649, 1651-1652 raadsheer; 1647 lid Raad van State; 1650 lid gedep staten 1649 curator Groninger universiteit, 1651 scholarch Latijnse school; 1652-1668 burgemeester of hoofdman 19: 1668 april 22: Feith, Grafschriften 121; GAG Regeringsboek; Eppens, Kroniek ixx; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; Ned Leeuw 1985 420

1: 03457 2: Groningen
3: Louwens (Borch ter)
4: Havicus 7: Wirdum 9: 08/09/1640 10: Phil 11: 17 12: AAG 42

1: 01103 2: Franeker
3: Louwens (Lauwens)
4: Havicus 8: Omlandus 9: 01/07/1644 10: Iur 12: AAF no 4226 19: 1646 juli 21: vml zoon van Popco Havicks Louwens, landbouwer op Enselens x Gertrut Fockens; kleinzoon Pompeius Venhuisen werd predikant 22: Duinkerken I 471; Pathuis 769

1: 03631 2: Groningen
3: Louwens
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/03/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 02167 2: Utrecht
3: Louwens
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1648 12: ASU 18

1: 04605 2: Leiden
3: Louwens (Lauwens)
4: Petrus 7: Groningen 9: 25/08/1628 10: Iur 11: 22 12: AAL 212

1: 03083 2: Groningen
3: Louwens
4: Petrus 6: Nihil dedit 7: Groningen 9: 14/01/1628 10: Iur 12: AAG 19 16: Elisabeth Ritsema (1630) 21: molesteert in 1629 met Pompeius Tammonis in Groningen een schildwacht 22: RAG Archieven senaat 97; GAG klapper DTB

1: 03857 2: Groningen
3: Louwerman
4: Andreas 7: Groningen 9: 28/08/1650 10: Lit 11: 20 12: AAG 62

1: 08295 2: Löwen
3: Louwerman (Louwerema de)
4: Laurentius 9: 28/09/1500 12: MULO III 20822 21: = vml Laurentius Tetardi van Leeuwarden

1: 08294 2: Löwen
3: Louwerman (Louwerma de)
4: Quirinius 9: 28/05/1519 12: MULO III 60666 20: = vml Quirinius Hugonis

1: 03910 2: Helmstadt
3: Lubbersen
4: Diricus 8: Frisius [orient] 9: 09/06/1584 12: AAHt 4635

1: 11662 2: Rostock
3: Lubbersen
4: Sibrandus 7: Langwerden 8: [Frisius orient] 9: 17/04/1482 12: MUR I 230

1: 07990 2: Rostock
3: Lubbersen (Lubersenus)
4: Theodoricus 8: Frisius [orient] 9: 00/07/1587 12: MUR II 223

1: 07539 2: Rostock
3: Lubberti
4: Adolphus, Enno 7: Aurich 8: Frisius 9: 00/00/1644 12: MUR III 134

1: 05777 2: Köln
3: Lubberti (Groningensis)
4: Balduinis 7: Groningen 9: 19/03/1538 10: Art 12: AAK II 94968 20: bursa Laurentiana; 1539 18/11 adm ad bac, 1540 28/2 lic, pauper 21: vml Mr Buwo, 1563 raadsheer van Groningen 22: Bijdragen ... Groningen V 83

1: 02732 2: Wittenberg
3: Lubberti (Loberti)
4: Balduinus 6: gratis 8: Frisius 9: 00/10/1545 12: AAW 228

1: 07258 2: Rostock
3: Lubberti (Luberti)
4: Egbertus 7: Emden 9: 79/14/1611 12: MUR I 215

1: 03576 2: Groningen
3: Lubberti
4: Hildebrandus 7: Emden 8: Frisius 9: 22/08/1643 10: Phil 12: AAG 48

1: 03111 2: Groningen
3: Lubberti
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/06/1629 11: 19 12: AAG 21 18: 1638-1639, 1641-1642, 1644, 1647 gezworene te Groningen 1639 assessor krijgsgerecht; 1646 lid admiraliteit Harlingen (extraord), 1647 idem (ordinaris) 1647-1648, 1650-1651, 1653-1654 raadsheer; 1652, 1655 lid gedep staten 21: = Jan Lubbers van Noordhorn x Locke Jans wed Geert Geerts (1636)? 22: GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1: 02031 2: Franeker
3: Lubberti (Luberti)
4: Johannes 9: 28/04/1608 11: 1583 12: AAF no 1046 18: 1610-1643 predikant te Grijpskerk 19: 1643 dec 20: sch. Groningensi 21: geboren te Siddeburen; Bernardus Lubberti was 1600-1605 predikant te Woltersum 22: Duinkerken I 271

1: 04686 2: Leiden
3: Lubberti (Lubbertus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 11/07/1633 10: Iur 11: 22 12: AAL 255

1: 03901 2: Helmstadt
3: Lubberti
4: Martinus 7: Wittmund 9: 13/02/1583 12: AAHt 3954

1: 05287 2: Köln
3: Lubberti
4: Meinardus 7: Dijkhuizen 8: [Frisius orient] 9: 01/06/1492 10: Iur can 12: AAK II 31397

1: 08544 2: Löwen
3: Lubberti (Liberti)
4: Nicolaus, Gerardi 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 12/06/1509 17: Hermannus 21: = Claes Clant, z v. Lubbertus x Hermanna Horenken, x Anna Harckema woont te Augsbuurt en is in 1546 grietman van NieuwKruisland, sinds 1558 ook van Kollumerland? (onwaarsch) 22: Sminia, Naamlijst 92; Andreae, Nalezing 34

1: 07019 2: Rostock
3: Lubberti (Luberti)
4: Ricmarus 8: Frisius [orient] 9: 28/08/1448 12: MUR I 84

1: 03103 2: Groningen
3: Lubberti
4: Tammo 8: Omlandus 9: 24/02/1629 12: AAG 21 16: Harmentien van Munster (1634) 18: 1643-1645, 1648 landdagscomparant voor Warffum 1652, 1654-1660p redger 21: nog genoemd in 1662 22: RAG Comparanten; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB; RAG HJK 3

1: 06216 2: Köln
3: Lubberti
4: Timannus 7: Groningen 9: 04/11/1496 10: Art 12: AAK II 415134

1: 06671 2: Marburg/Lahn
3: Lubbertus
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 08/07/1578 11: 1556 12: CSM III 31 16: Geertruida van Oosterzee 18: 1585 professor theol te Franeker 1583-1585 predikant te Harlingen 19: 1625 jan te Franeker 21: bezoekt school te Norden en Bremen; stud te Wittenberg, Geneve, Heidelberg (prom 1587) en Neustadt 22: Romein 184-185; NNBW II 843-849

1: 07475 2: Rostock
3: Lubkenius
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1618 12: MUR III 31

1: 03674 2: Groningen
3: Lucae
4: Johannes 7: Twixel 8: Frisius orient 9: 20/08/1646 12: AAG 53

1: 10645 2: Herborn
3: Lucae
4: Richardus (Ritzius) 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1587 12: HERB 19 17: Johannes, arts te Emden 18: predikant in Oostfriesland 22: J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 81

1: 10833 2: Helmstadt
3: Lucht (Lufft)
4: Christophorus 7: Groningen 8: [Frisius orient] 9: 03/01/1618 12: AAHt 26935

1: 03490 2: Groningen
3: Lucht
4: Matthias 8: Frisius orient 9: 28/04/1641 10: Iur 11: 17 12: AAG 43

1: 09191 2: Löwen
3: Luchtinck
4: Jasperus 7: Groningen 8: [Frisius orient] 9: 09/07/1539 12: MULO IV 193107

1: 09204 2: Löwen
3: Luchtinck
4: Johannes 7: Groningen 9: 09/07/1539 12: MULO IV 193106 18: 1564-1581 burgemeester van Emden 21: lic iur 22: Schilling, Kirchenratsprotokolle I 538

1: 07501 2: Rostock
3: Luders (Luiders)
4: Garlef 7: Aurich 8: Frisius 9: 00/04/1627 12: MUR III 69

1: 04668 2: Leiden
3: Luders
4: Garlef 7: Aurich 8: Frisius 9: 19/06/1632 10: Med 11: 27 12: AAL 244

1: 07930 2: Rostock
3: Ludickes
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/04/1562 12: MUR II 145

1: 04891 2: Leiden
3: Ludolphi
4: Andreas 7: Groningen 9: 01/06/1647 10: Iur 11: 22 12: AAL 377

1: 03491 2: Groningen
3: Ludolphi
4: Andreas 7: Groningen 9: 01/05/1641 10: Phil 11: 1625 12: AAG 43 16: Hebelia Noordhorn (1651) 18: 1649 juni advocaat te Groningen 1654 gezworene, 1655 gildrechtsheer; 1656-1665 stadssecretaris 1665-1678 herh raadsheer; 1667 lid Staten Generaal; 1666, 1669 scholarch Latijnse school; 1679 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1679 okt 21: Dr; bezit in 1672 een vermogen van 75.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG R A IIIa 45; GAG Regeringsboek, GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63

1: 07743 2: Rostock
3: Ludolphi (Dokkum, Dockum)
4: Bernardus 9: 25/09/1522 12: MUR II 83 20: 1524 bac (MUR II 85)

1: 07220 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 06/05/1477 12: MUR I 202

1: 05788 2: Köln
3: Ludolphi
4: Bernardus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1452 12: AAK I 54849 14: Ludolphus Vleminck Sartoris 15: notaris en priester te Groningen 20: stud 1453 te Erfurt 21: in 1482 burger te Groningen 22: GAG PK regest 322

1: 09655 2: Erfurt
3: Ludolphi (Ludolfi)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 00/00/1453 12: MUER I 23612 20: 1455 15/4 inc; stud 1452 te Keulen

1: 08299 2: Löwen
3: Ludolphi
4: Bernardus 7: Dokkum 9: 12/07/1527 12: MULO III 778107 21: = Everardus Ludolphi, 1578 pastoor van Itens, verlaat in 1580 Friesland of heer Berent Lutyezoon, 1543 sacrista te Ferwerd? 22: Oldenhof, Religyfrede 83; Beneficiaalb 140

1: 02654 2: Groningen
3: Ludolphi
4: Casparus 8: Frisius orient 9: 18/08/1621 12: AAG 10

1: 06904 2: Marburg/Lahn
3: Ludolphi
4: Casparus 7: Manschlagt 8: Frisius orient 9: 23/06/1620 12: CSM IV 132

1: 11769 2: Köln
3: Ludolphi
4: Egbertus 9: 26/11/1526 10: Art, Med 12: AAK II 88817

1: 11086 2: Helmstadt
3: Ludolphi
4: Eilardus 7: Wittmund 8: Frisius 9: 14/04/1610 12: AAHt 209100

1: 03591 2: Groningen
3: Ludolphi
4: Everardus 8: Frisius 9: 03/05/1644 10: Phil 12: AAG 49

1: 01124 2: Franeker
3: Ludolphi
4: Everardus 7: Leeuwarden 9: 24/02/1645 10: Phil 12: AAF no 4297

1: 11688 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Everardus 7: Marssum 9: 22/06/1512 12: MUR II 49 21: Evert Lyoloffsz bediende in 1547 een kleine prebende te Koudum, maar wilde resigneren, als daer den cost van nyet hebbende (prebende bracht ca 24 gg op); 1574 volmacht van Hennaarderadeel 22: Beneficiaalb 447; Placaatboek III 959

1: 07579 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Fredericus 7: Harlingen 9: 02/04/1501 12: MUR II 8

1: 05618 2: Köln
3: Ludolphi
4: Gerbrandus 7: Steenwijk 8: Frisius 9: 00/10/1484 12: AAK II 15811 20: bursa Laurentiana; 1485 30/6 det

1: 11196 2: Köln
3: Ludolphi (Groningen, Gronynghen)
4: Godfridus 9: 09/02/1513 12: AAK III 1575 21: stud 1508 te Rostock

1: 07816 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Godfridus 7: Groningen 9: 12/04/1508 12: MUR II 33 18: 1521 notaris; 1531 prebendaris te Uithuizermeeden; 1535 pastoor te Uithuizen; 1547 pastoor te Uithuizermeeden 1531, 1535, 1547 bisschoppelijk commissaris te Usquert 1548, 1558 pastoor te Middelstum; 1558 officiaalgeneraal van Friesland 19: 1559 jan 21: stud 1513 te Keulen; een Godfridus was in 1511 pastoor te Wittewierum 22: Gron Volksalmanak 1934 36, 1974-1975 22; RF HS 1535.19; RAG Familiearch Lewe regest 120, Familiearch Farmsum 254, 289, Familiearch Ewsum regest?? 399

1: 08056 2: Löwen
3: Ludolphi
4: Godscalcus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 10/07/1473 10: Art 12: MULO II 287100

1: 04906 2: Leiden
3: Ludolphi ? (Lyfting)
4: Henricus 7: Groningen 9: 25/03/1648 10: Iur 11: 22 12: AAL 385

1: 07825 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Henricus 7: Dokkum 9: 02/06/1508 12: MUR II 34 18: 1533 vicaris te Franeker 1536 pastoor van de Oldehove te Leeuwarden 21: Mr 22: Apeldoorn, Goederen I 234; Sipma OO I 364

1: 08407 2: Löwen
3: Ludolphi
4: Hermannus 6: pauper 7: Groningen 9: 26/02/1490 12: MULO III 62121 21: = Mr Mencko Ludolphi, 1511, 1538 pastoor te Zeerijp? 22: RAG Familiearch Farmsum 248, 319, 327

1: 07179 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Hinricus 7: Emden 9: 13/05/1474 12: MUR I 186

1: 08097 2: Löwen
3: Ludolphi
4: Hubertus (Scubertus) 7: Heeg 8: Frisius 9: 25/06/1479 12: MULO II 39691

1: 06261 2: Köln
3: Ludolphi (Ludolphus)
4: Iricus 7: Harlingen 9: 22/08/1440 10: Iur 12: AAK I 42847

1: 07196 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Jacobus 7: Bolsward 9: 02/05/1475 12: MUR I 192

1: 06402 2: Köln
3: Ludolphi
4: Joachimus 5: cursor studentum Phrisorum 6: pauper (valde) 8: Stellingwerf 9: 16/11/1557 10: Art 12: AAK II 111532 18: 1562 jan (institutie) prebendaris te Nijelamer 22: AAU 42 (1916) 320

1: 05309 2: Köln
3: Ludolphi (Ludulphi)
4: Johannes 6: pauper 7: Dokkum 9: 18/11/1483 10: Art 12: AAK II 13355

1: 12150 2: Köln
3: Ludolphi
4: Johannes 5: pedagoog van Johannes en Hiddo van Ewsum 9: 04/12/1528 12: AAK II 89816

1: 06765 2: Greifswald
3: Ludolphi
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/11/1498 12: MUG 139

1: 06073 2: Köln
3: Ludolphi
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 25/05/1479 10: Art 12: AAK II 61131 20: 1480 2/11 det, 1482 15/3 lic

1: 09205 2: Löwen
3: Ludolphi
4: Johannes 5: dominus 7: Groningen 9: 09/11/1540 12: MULO IV 21946 21: = frater Johannes Ludolphi van Groningen, in 1515 tot priester gewijd?; vml 1554 predikant te Voellen (OF) 22: Reershemius 311; AAU 1897 9

1: 07174 2: Rostock
3: Ludolphi
4: Ludolphus 7: Emden 9: 04/06/1473 12: MUR I 182

1: 05261 2: Köln
3: Ludolphi
4: Martinus 9: 00/00/1434 10: Art 12: AAK I 36610

1: 00046 2: Franeker
3: Ludolphi
4: Nicolaus 8: Stellingwerf 9: 06/06/1604 10: Iur 12: AAF no 814 20: sch. Jouwerana

1: 00941 2: Franeker
3: Ludolphi
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 23/04/1640 10: Iur 12: AAF no 3665

1: 08374 2: Löwen
3: Ludonis
4: Eylardi (Eylardus) 7: Groningen 9: 22/06/1508 12: MULO III 35266

1: 09710 2: Erfurt
3: Ludonis
4: Henricus 7: Bolsward 9: 00/00/1480 12: MUER I 3828

1: 07059 2: Rostock
3: Luibbrandi
4: Ludolphus 7: Emden 9: 24/07/1460 12: MUR I 125

1: 01725 2: Franeker
3: Luingha (Hermanni)
4: Henricus 6: Alumnus 9: 05/05/1598 10: Ling, Art 12: AAF no 495 13: Margaretha Jacobsdr 14: Hermannus Luinga 15: predikant te Berlikum en Sneek 16: Foek Jansdr (1605) 18: 1609-1614 (con)rector te Sneek 22: Romein 105; Col Kalma

1: 01987 2: Franeker
3: Luingha
4: Rudolphus 7: Sneek 9: 22/10/1606 10: Theol 11: 1590 a te Berlikum 12: AAF no 953 14: Hermannus Luinga 15: 1583 predikant te Berlikum en Sneek; afk uit Peize 16: Syke Martensdr 17: Hermannus Rudolphi, predikant 18: 1610-1613 predikant te Sondel 1613-1652 predikant te St Annaparochie 19: 1652 jan 21: alumnus; broer van Henricus, rector te Sneek 22: Romein 105, 449; Col Kalma

1: 09511 2: Löwen
3: Luitgens (Luidheuz)
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/12/1629 10: Iur 11: minor 12: MULO V 21519 18: 1672 rekenmeester 22: GAG Regeringsboek

1: 00528 2: Franeker
3: Luitgens (Ludens)
4: Johannes 7: Groningen 8: Omlandus 9: 07/07/1625 10: Iur 12: AAF no 2235 21: studeert nog in 1627 22: RAG klapper resol GS

1: 02951 2: Groningen
3: Luitgens (Luidkens)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 16/05/1623 10: Phil 12: AAG 13 18: 1625-1626 redger, 1628-1629 geconstitueerd redger te Westerwijtwerd; 1631-1632 redger, 1634-1648 redger in Ten Post 1647 redger van het Eesterrecht, Rijp, Leermens, 't Zandt, Vierburen 22: Gron Volksalmanak 1925 27; RAG Familiearch Farmsum 52; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2,3

1: 06076 2: Köln
3: Lull
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/07/1484 10: Theol 12: AAK II 15333 18: monnik in het Benediktijnerklooster Rottum 1482 priester Maartenskerk 1484 abt 21: Mr; bemiddelt in 1494 in conflict om de abdij van Staveren; wordt in 1498 nog vermeld 22: Damen, Benediktijnenkloosters 72, 196; GAG PK regest 322

1: 07980 2: Rostock
3: Lumbarti
4: Ippius 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1583 12: MUR II 209

1: 07115 2: Rostock
3: Lune
4: Theodoricus 7: Leeuwarden 9: 07/05/1468 12: MUR I 156

1: 04026 2: Helmstadt
3: Lunerdi
4: Gelmerus 7: Wochwerden 8: Frisius [orient] 9: 23/03/1613 12: AAHt 229109

1: 06024 2: Köln
3: Lunsche
4: Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1438 12: AAK I 40456 20: 1449 bac decr 21: Hermannus Lunsche x Hannekijn verkoopt in 1433 land bij Groningen 22: AKG regest 151

1: 03100 2: Groningen
3: Lupconius
4: Wilhelmus 7: Bellingwolde 9: 15/01/1629 11: 1608 12: AAG 21 14: Lupco Willems 15: lid gericht Bellingwolde 16: Ayelke Ipodr Wilrichs (1644) 18: jurist 19: 1645 sept, begraven te Winschoten 22: Feith, Grafschriften 423; Pathuis 756; Ned Leeuw 1980 223, 1983 416

1: 10834 2: Wittenberg
3: Lupsen (Lupconis?)
4: Sibrandus 8: Oldambt 9: 00/05/1575 12: MUW II 254 21: vml Sebo Lupkens (Huninga), 1589 dijkrichter te Winschoten 22: Ned Leeuw 1980 221, 2234

1: 04632 2: Leiden
3: Luteti
4: Gerlachius 8: Frisius orient 9: 11/11/1630 10: Med 11: 34 12: AAL 231

1: 04033 2: Helmstadt
3: Lutheti
4: Adolphus 8: Frisius 9: 09/04/1611 12: AAHt 21594

1: 06726 2: Greifswald
3: Lutjegast of Kleine Geest (Minori Gast de)
4: Dodo 6: pauper 8: Frisius 9: 17/01/1484 12: MUG 86, 91 20: 1483 bac art, 1484 mag art 21: wrs Mr Dodo Therintsma, in 1502 pastoor te Grootegast 22: RF HS 1502.37

1: 08879 2: Löwen
3: Lutjewierum ? (Luteniro de)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 07/05/1537 12: MULO IV 15542

1: 12224 2: Geneve
3: Lutma
4: Nicolaus 7: Groningen 8: Belga 9: 22/07/1614 10: Theol 12: LDR 2229 20: Dr theol

1: 05067 2: Basel
3: Lutma
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 01/09/1613 10: Theol 12: MUB III 14930

1: 00150 2: Franeker
3: Lutma
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 04/03/1608 10: Iur 12: AAF no 1032 14: Johannes Lutma 15: rentmeester kerkelijke goederen te Groningen : notaris 18: 1622 preceptor fraterhuis te Groningen, afgewezen 1616-1626 preceptor Latijnse school te Groningen 21: broer van Arnoldus, zilversmid te Amsterdam 22: Gron Volksalmanak 1960 2829; RAG Familiearch Wolthers 7

1: 09390 2: Löwen
3: Lutzius
4: Livius (Livinus) 7: Dokkum 9: 24/02/1568 10: Iur 12: MULO IV 733106

1: 09176 2: Löwen
3: Luynghe
4: Gosuinus, Jacobi 7: Groningen 9: 12/04/1548 12: MULO IV 36541 14: Jacobus Luynge 18: 1568, 1594-1596, 1598-1599 raadsheer te Groningen lid gezworen gemeente 1599 burgemeester van Groningen 21: vlucht in 1568 naar Emden, "fort en faveur de sectaires", is aldaar ouderling 22: Emmius, Agro; AAU 67 (1948) 213; Schilling, Kirchenratsprotokolle I 538; GAG Regeringsboek

1: 04737 2: Leiden
3: Luytgens van Ryp
4: Nicolaus 7: Emden 9: 04/06/1637 10: Med 11: 22 12: AAL 287

1: 04694 2: Leiden
3: Luytgens
4: Nicolaus 7: Emden 9: 13/03/1634 10: Med 11: 18 12: AAL 261

1: 04672 2: Leiden
3: Luytiens
4: Nicolaus 7: Emden 9: 08/10/1632 10: Med 11: 20 12: AAL 247

1: 00632 2: Franeker
3: Lycklama (Lyclama a)
4: Egbertus (Aggaeus) 6: Nobilis Frisius 9: 14/06/1628 10: Iur 11: 1607 12: AAF no 2484 14: Esaias vam Lycklama 15: advocaat Hof 16: Jel Aggesdr van Osinga 18: substituutgrietman van Oost en Weststellingwerf 1637 landdagslid voor Ooststellingwerf 19: 1637 mei 22: NNBW IX 630; Stamboek I 250

1:*04618 2: Leiden
3: Lycklama a
4: Egbertus (Agaeus) 8: Frisius 9: 29/05/1629 10: Iur 11: 22 12: AAL 218

1: 02108 2: Angers
3: Lycklema (Lyclema de)
4: Agge (Egbert) 8: Frisius 9: 00/00/1630 10: Equit 11: 1607 12: EEA no 97 13: Jel Aggesd van Osinga 14: Esaias (Eyso) Lycklema 15: grietman van Oost en Weststellingwerf 16: ongehuwd 18: 1637 substituut grietman van Weststellingwerf 19: 1637 mei te Leeuwarden 22: Stamboek I 250; Sminia, Naamlijst 403

1: 01693 2: Franeker
3: Lycklema (Licklama a)
4: Esaias (Eiso) 9: 11/05/1597 10: Iur, Art 12: AAF no 439 13: Hylck Terwisga 14: Meine Licolonis 15: substituut grietman van Ooststellingwerf 16: Jel Aggesd Osinga (1606) Agge (Egbertus) Rinco (Rinthje) Hylck x Ulbe Hobbes van Aylva 18: 1601 advocaat 1624-1639 grietman van Oost, 1639 grietman van Weststellingwerf; 1638 landdagslid voor Ooststellingwerf 1605, 1625 assessor van het krijgsgerecht, 1607 gerechtsscholt; 1626-1627, 1633-1634 lid Staten Generaal; 1635-1636 lid Raad van State; 1637-1638 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1639 21: Dr iur, volgens matrikel van advocaten Mr; Egbertus Lycklema uit Weststellingwerf, goudwerker werd in 1630 burger van Franeker 22: Stamboek I 250, II 170; Sminia, Naamlijst 394-395; Andreae, Nalezing 124, 127; Engels, Naamlijst St Gen 12; RAF Hof van Fr MMM f 5v, Statenarch M 11b f 117; GA Franeker 27 Burgerboek; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1635-38

1: 00604 2: Franeker
3: Lycklema (Lijckma a)
4: Hansonius 6: Patritius Frisius 9: 12/09/1627 10: Art, Ling 12: AAF no 2410 13: Doedt van Wijckel 14: Rinthje Lycklema 16: Rinskjen Feijes Heidoma wed. Cornelius Buttinga 17: Lubbertus x Antje Jennesd Jenckema Lyckle x Sipcke Sjoerds Jelckema 18: 1632-1634 lid Generaliteitsrekenkamer; 1634-1637 lid admiraliteit Amsterdam 1637-1659 grietman van Gaasterland en landdagslid voor Gaasterland 1647-1649 lid gedep staten (Z) 19: 1659 april 22: Stamboek I 250 II 171; Sminia, Naamlijst 380; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632-1637

1: 01449 2: Franeker
3: Lycklema a Nijholt
4: Laelius 9: 01/09/1589 10: Iur 12: AAF no 96 13: Hylck van Terwisga 14: Meyne Lyckles 15: 1585 substituutgrietman van Weststellingwerf 16: Foeck van Galama, d.v. Serapius (1603) 17: Seerp Meinardus 18: 1593 advocaat Hof, 1597-1625 raadsheer Hof 1625-1626 grietman van Hemelumer Oldephert 19: 1626 20: 1592 30/10 Dr iur 21: Dr; 1593 bemiddelt in conflict tussen Carel van Roorda en de stadhouder 22: Stamboek I 250; Sickenga 166-167; Sminia, Naamlijst 308

1: 00960 2: Franeker
3: Lycklema (Lycklama)
4: Laelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/08/1640 10: Iur cand 12: AAF no 3740

1: 00874 2: Franeker
3: Lycklema (Lijcklama a)
4: Laelius 9: 23/03/1638 10: Iur 12: AAF no 3436 13: Judith Loquini 14: Meinardus Lycklema 16: Dieuwke Augustini wed Theotardus Robijnsma (1637) 17: Anna Margaretha 18: 1629, 1637 notaris 1640 advocaat Hof 20: 1640 5/9 Dr iur (PAF 26) 21: Dr 22: Stamboek I 250, II 170-171; RAF Hof van Fr MMM f 10; GAL Klapper DTB

1: 11606 2: Basel
3: Lycklema a Nijholt
4: Marcus 8: Frisius 9: 00/00/1596 10: Iur 12: MUB II 41452 20: 1596 3/11 Dr iur; vertrekt eind van het jaar naar Geneve, waar hij bij Georgius Wiarda woont, gaat eind februari 1597 terug naar Friesland 22: Engels, Freundschaften 80

1: 01578 2: Franeker
3: Lycklema (Lyclema)
4: Marcus 9: 21/05/1593 10: Iur 12: AAF no 224 13: Hylck Terwisga 14: Meine Lyckles (Licolonis) 15: substituut grietman van Weststellingwerf 16: Perck van Goslinga, d.v. Feyo en Syds van Aylva van Schraard 17: kinderloos 18: 1597 advocaat, 1604 prof te Franeker (Pandecten) 1599 rekenmeester; 1600 lid gedep staten (Z); 1610 grietman van Oost, 1623 grietman van Weststellingwerf 1610-1625 curator univ van Franeker; 1601-1604, 1612-1616, 1617 lid Generaliteitsrekenkamer; 1619-1622 lid Staten Generaal; gedeputeerde te velde; 1623 lid Raad van State 19: 1625 aug 21: Dr; schreef liber singul. de jure studiosorum 22: Stamboek I 250; NNBW II 857; De Vries I I82, 427; Sminia, Naamlijst 393-394; Engels, Naamlijst St Gen 12; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 4v; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1623; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1599, 1616

1: 02337 2: Heidelberg
3: Lycklema a Nijeholt (Liclema a Neuholt)
4: Marcus 8: Frisius 9: 19/06/1596 12: MUN II 184,65

1: 09432 2: Löwen
3: Lycklema (Licolonis)
4: Meinardus 8: Stellingwerf 9: 23/06/1539 12: MULO IV 19290 13: N. Vercuiner 14: Lyckle Lubberti van Oldelamer of Lyckle Aebeles (Gen Jierb) 16: Hylck van Terwisga 17: Marcus; Lelius Esaias Jantje x Idzert Tjercks van Solckema; Aeltje x Tjerck Tjercks van Solckema 18: 1585-1597 raadsheer Hof 1569, 1576, 1582-1587; 1589-1593 lid gedep staten (Z); 1570-71 substituutgrietman van Weststellingwerf 19: 1608 dec 21: Iur lic; = Meye Lulifsz 1568 advocaat te Leeuwarden? (Zwart, Cleuting 223) 22: Stamboek I 250, II 170; Gen Jierboekje 1989 68; Engels, Naamlijst GS

1: 00541 2: Franeker
3: Lycklema (Lijcklama a Nieholt)
4: Sigerus 9: 12/12/1625 10: Iur, Phil pract 12: AAF no 2276 18: 1655 ouderling te Wolvega 22: Kalma, Toezicht II 520

1: 00285 2: Franeker
3: Lycklema
4: Tarquinius 7: Tjerkgaast 8: Frisius 9: 09/05/1616 10: Lit, Iur 12: AAF no 1591

1: 02833 2: Groningen
3: Lygista
4: Georgius 7: Groningen 9: 13/03/1615 10: Theol 12: AAG 1 16: Fennien Doens (1621) 18: 1620-1629 predikant te Westeremden, afgezet 1630-1644 predikant te Woldseten (Oostfr) 19: 1644 aug 22: Duinkerken 126, I 534

1: 07355 2: Rostock
3: Lymmonis
4: Ludolphus 7: Leeuwarden 9: 31/10/1489 12: MUR I 252

1: 08061 2: Löwen
3: Lynsclager
4: Johannes 7: Bolsward 9: 06/11/1465 10: Iur can 12: MULO II 16443