>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 11007 2: Helmstadt
3: Ibbeken
4: Hayo 7: Jever 8: Frisius 9: 18/09/1620 12: AAHt 28297

1: 10049 2: Frankfurt
3: Ibbonius
4: Lubbertus 7: Jever 8: Frisius orient 9: 00/00/1592 12: MUFO I 372

1: 03959 2: Helmstadt
3: Ibbonius
4: Lubbertus 7: Jever 9: 17/09/1591 12: AAHt 92205

1: 07077 2: Rostock
3: Iconis
4: Hinricus 7: Esens 9: 31/10/1462 12: MUR I 134

1: 06887 2: Marburg/Lahn
3: Iconius
4: Lubbertus 7: Kniphusen 8: Frisius 9: 07/06/1614 12: CSM IV 79

1: 00804 2: Franeker
3: Idema (Haionis)
4: Baudius 7: Kollum 8: Frisius 9: 25/05/1636 10: Phil 12: AAF no 3239 13: Rinsck Sijesd Allema 14: Haio Bauckes Idema 15: eigenaar van 5 boerderijen te Westergeest 18: 1670 dijkgraaf van Westergeest 1672 zijlvester van Oudemirdumerzijl 21: woont vanaf 1651 op Weerdeburen bij Westergeest; = Boetius Idema, 1659 notaris? 22: Ned Leeuw 1984 334; RAF Naamlijst notarissen

1: 00536 2: Franeker
3: Idema (Idama)
4: Cornelius 7: Dokkum 8: Frisius 9: 12/11/1625 10: Iur, Phil 11: 1608 12: AAF no 2270 13: Maycke Dionysius 14: Luitien Cornelis Idema 15: burgemeester van Dokkum 18: 1631-1640 secretaris van Dokkum 19: 1640 maart 21: Dr 22: RAF Grafschriften Dokkum; Sannes, Naamlijst 303; GAL Klapper DTB

1: 00264 2: Franeker
3: Idema (Idenam)
4: Hayo 6: Nobilis 7: Dokkum 9: 09/06/1615 10: Phil, Med 12: AAF no 1544 16: Cunera Alardusdr Tjarda van Starkenborgh (1622) 18: vaandrig 19: 1625 nov a 21: vader Tjarda poogt het huwelijk te vehinderen 22: Ned Leeuw 1951 169; 1984 333

1: 09179 2: Löwen
3: Idema (Ydinga)
4: Hermannus, Arnoldus 7: Groningen 9: 12/01/1559 12: MULO IV 40031 16: Sjuw Allema Feickje Claesdr 17: Ennius Edo Reinerus Hermannus 21: over de Idema's: Ned Leeuw 1984 334 ev 22: Andreae, Kollumerland III 14, 45

1: 07886 2: Rostock
3: Idema (Idinga)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 00/11/1551 12: MUR II 121 20: 1552 20/9 bac art (MUR II 124)

1: 10988 2: Helmstadt
3: Iden
4: Hayo 7: Wittmund 8: Frisius 9: 17/09/1618 12: AAHt 267335

1: 00422 2: Franeker
3: Idsarda (Idzaerda ab)
4: Bartoldus 6: Nobilis Frisius 9: 28/06/1621 10: Iur 12: AAF no 1888 13: His Hommesdr van Harinxma thoe Sloten 14: Meynardus Idsarda 15: grietman 16: ongehuwd 18: 1629 kapitein 19: 1648 22: Stamboek I 226, II 152; RAF Statenarch G 4 (183 1629)

1: 08781 2: Löwen
3: Idsarda (Acsardia ab)
4: Bernardus [Baerthe] 8: Frisius 9: 27/06/1547 11: 1528 12: MULO IV 345148 13: Ymck Rommaerts 14: Hayco Meynardi Idsarda 16: Magdalena Johannesdr Rommaerts 17: Ymck x Johannes van der Sande, raadsheer Meinardus 18: 1565, 1569, 1572, 1579 lid gedep staten, in 1579 voor Zevenwouden 1572-1603 raadsheer Hof 19: 1603 mei 21: tekent verbond der edelen en Unie van Utrecht 22: Sickenga Hof 158-159; Placaatboek III 769; IV 77; Gen Jierboekje 1993 116

1: 00281 2: Franeker
3: Idsarda ab
4: Homerus 9: 28/04/1616 10: Art 12: AAF no 1587 13: His Hommesdr van Harinxma 14: Meinardus Idsarda 15: 1600 grietman van Weststellingwerf 16: Helena Mom 18: 1619-1623 grietman van Ooststellingwerf 1620 landdagslid 1622 lid Staten Generaal 22: Stamboek I 226; Sminia, Naamlijst 402-403; Engels, Naamlijst St Gen 11

1: 11121 2: Franeker
3: Idsarda (Idzarda ab)
4: Johannes 6: nobilis 8: Frisius 9: 23/09/1634 12: AAF no 3061 13: His Hommesdr Harinxma thoe Sloten 14: Meynardus Idsarda 15: grietman 18: 1628 kapitein 19: 1648 20: in exercitu Frisior. capitaneus quondam militaris 22: Stamboek I 226, II 152; RAF G 4 (286 1628)

1: 02494 2: Heidelberg
3: Idsarda (Idzaerda)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/09/1578 12: MUH II 84,62 21: zoon van Baerthe van Idsarda x Magdalena Jansdr Rommaers? (Niet in Stamboek)

1: 11927 2: Cambridge
3: Idsarda
4: Meinardus 8: Frisius 9: 00/00/1586 12: Vrije Fries 8 126 20: in 1586 tekent Abraham van der Myle het AA van Meinardus Idsarda te Cambridge

1: 02319 2: Heidelberg
3: Idsarda (Idzaerda ab)
4: Meinardus 8: Frisius 9: 28/09/1586 12: MUH II 128,232 13: Magdalena Rommaerts 14: Baerte van Idsarda 15: raadsheer Hof 16: His van Harinxma, d.v. Homerus en Doedt Mockema 17: Magdalena x Rudolf van den Clooster Homerus, grietman; Johannes Baerthe, kapitein; Petrus, kapitein Doedt x Jarichus Heres van Hottinga 18: 1600-1619 grietman van Weststellingwerf 1592 landdagslid; in 1607-1609 gecommitteerde bij de Staten Generaal tijdens onderhandelingen voor een Bestand 1596-1599, 1615 lid gedep staten 19: 1618 dec 21: 1618 ouderling te Leeuwarden, afgevaardigde naar synode van Dordt 22: Stamboek I 226; II 152; De Wal 79; Sminia, Naamlijst 402; Statenarchief S 2b II 185

1: 11830 2: Köln
3: Idsardi
4: Ludolphus 5: presbyter 7: Sneek 9: 12/05/1492 10: Iur can 12: AAK II 31344 18: 1488 pastoor te Gonggrijp 1488 deken van Wagenbrugge 22: Sipma OO IV 74

1: 11340 2: Rostock
3: Idsardi (Yszardi)
4: Petrus 8: Frisius occid 9: 04/06/1509 12: MUR II 39

1: 03204 2: Groningen
3: Idsinga (Idsingha)
4: Renicus, Sachaeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/05/1632 12: AAG 26

1: 00584 2: Franeker
3: Idsinga van (Zachaeus)
4: Renicus 9: 00/05/1627 11: 1602 12: AAF no 2379 14: Sacheus Sakes Idsinga uit Leeuwarden 16: Idtyen Joris Camp (1632) 17: Gregorius Renici, stud te Franeker Sacheus Renici, 1666 secretaris van Baarderadeel 18: 1635-1652 predikant te Gaast en Ferwoude 1652-1670 predikant te Jorwerd 19: 1670 mei 21: stud bij huwelijk nog theologie 22: Romein 170-171, 304; Gen Jierboekje 1988 104; Col Kalma; Kalma, Toezicht II 517

1: 03670 2: Groningen
3: Idsinga (Edsinga)
4: Sachaeus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 25/05/1646 11: 1627 12: AAG 53 13: Tietie Bilderbeeck 14: Aleph van Idsinga 15: burgemeester van Dokkum 16: Cunera Frankena (1649) fiscaal admiraliteit Harlingen 19: 1679 maart 22: RAF Grafschriften Harlingen

1: 01100 2: Franeker
3: Idsinga (Edsinga)
4: Sachaeus (Richaeus) 7: Dokkum 9: 23/06/1644 10: Phil 12: AAF no 4223

1: 01029 2: Franeker
3: Idzardi (Idzardus)
4: Everardus 8: Frisius 9: 20/07/1642 10: Phil 12: AAF no 3956

1: 09649 2: Erfurt
3: Iech
4: Bernardus 7: Sneek 9: 00/00/1444 12: MUER I 20329

1: 09637 2: Erfurt
3: Ieth
4: Bernardus 7: Sneek 9: 00/00/1440 12: MUER I 18023

1: 04958 2: Jena
3: Ihering
4: Sebastianus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/00/1610 12: MUJ 173 1610 80 14: Joachim Ihering 15: Hofmeister en amtmann 16: Gesche Wiarda 18: grafelijke Raad 19: 1635 21: Dr iur 22: Quellen und Forschungen 1981 107

1: 01006 2: Franeker
3: Iheringius
4: Joachimus 8: Frisius (Noordofrisius) 9: 25/10/1641 10: Iur 12: AAF no 3891 14: Sebastianus Ihering 15: grafelijke Raad van Oostfriesland 18: amtmann te Berum 22: Quellen und Forschungen 1981 107

1: 09905 2: Bologna
3: Ihlo de
4: Johannes 5: frater de scola Dei ord Cister 8: Frisius 9: 00/00/1301 12: KNOD 1593 18: monnik in het klooster Ihlo te Oostfriesland

1: 11072 2: Helmstadt
3: Ihnen
4: Poppenius 7: Esens 8: Frisius 9: 20/08/1606 12: AAHt 18867

1: 05583 2: Köln
3: IJlst (Elostanus)
4: Boethius 8: Frisius 9: 10/03/1553 10: Art 12: AAK II 1071165 18: priester 20: bursa Montis; 1554 14/11 adm ad bac; 1555 5/4 det, 1556 28/3 inc, dominus 21: Bonne Pietersz was in 1579 volmacht landsdag voor IJlst 22: Placaatboek IV 29

1: 05584 2: Köln
3: IJlst (Elostanis)
4: Egbertus 8: Frisius 9: 10/03/1553 10: Art 12: AAK II 1071166

1: 06288 2: Köln
3: IJlst (Ylst)
4: Everardus 5: clericus Trai d 9: 30/09/1445 10: Iur can 12: AAK I 48732

1: 02270 2: Heidelberg
3: IJlst (Ilstensis)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 14/04/1568 12: MUH II 46,37

1: 05639 2: Köln
3: IJlst (Elostadius)
4: Jacobus, Didymus 8: Frisius 9: 02/09/1555 10: Iur 12: AAK II 1093205 20: bursa Laurentiana; 1555 17/11 adm ad bac, 1506 10/3 det, 1557 25/3 inc 21: vml Jacobus Yellesen, 1565 prebendaris, 1568 pastoor te Bolsward 22: Pb Hs 1466

1: 07667 2: Rostock
3: IJlst (Ilst, Ilstanus)
4: Martinus 7: Sneek 9: 09/08/1516 12: MUR II 65

1: 06289 2: Köln
3: IJlst (Ylst)
4: Theodorus 6: pauper 8: Frisius 9: 18/09/1470 12: AAK I 80954

1: 11712 2: Köln
3: IJlst? (Yleke de)
4: Bernardus 5: clericus 8: Trai d 9: 28/11/1411 10: Iur can 12: AAK I 12019

1: 08811 2: Löwen
3: IJsselmuiden (Deisselmuden)
4: Conradus 8: Frisius 9: 00/04/1553 12: MULO IV 47018 13: Anna Henricusdr Kater 14: Gerardus van IJsselmuiden 15: hoofdeling tot Schultinge en Bedum 16: Euca Dododr Clant, wed Allert Gayckinga (1556) 21: verkrijgt na loting in 1571 het huis Schultinga en andere zaken t.w.v. 4000 emder gulden; wijkt in 1580 uit 22: Ned Leeuw 1938 443; Formsma, Borgen 70, 460

1: 08916 2: Löwen
3: IJsselmuiden (Deisselmuden)
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/04/1553 12: MULO IV 47019 13: Anna Henricusdr Kater 14: Gerardus van IJsselmuiden : hoofdeling te Schultinge en Bedum 18: 1561 medeschepper in de Winsumer en Schapharster zijlen 21: leeft nog in 1571 22: Ned Leeuw 1938 441, 443

1: 08932 2: Löwen
3: IJsselmuiden (Deisselmuden)
4: Hermannus 9: 00/04/1553 12: MULO IV 47020 13: Anna Henricusdr Kater 14: Gerardus van IJsselmuiden 15: hoofdeling te Schultinge en Bedum 16: Beerta van Warmelo 17: Gerardus, hoofdeling te Ten Boer, Thesinge en Garmerwolde 21: verkreeg na loting in 1571 het huis thoe Guesinge in de heerlijkheid Ruinen 22: Ned Leeuw 1938 441, 443-444

1: 10000 2: Wittenberg
3: Iken
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 00/05/1598 12: MUW II 449

1: 03529 2: Groningen
3: Ilberi
4: Johannes 8: Omlandus 9: 09/06/1642 11: 1624 12: AAG 45 14: Fredericus Ilberi 15: predikant te Peize 18: 1650-1681 predikant te Opende 19: 1681 maart 22: Duinkerken 100

1: 11472 2: Löwen
3: Ilpendam (Ybpeldam de)
4: Gerardus 7: Heeg (Haghis) 8: Trai d 9: 31/08/1495 12: MULO III 129220

1: 01344 2: Franeker
3: Ilpendam ab
4: Petrus, Georgii 7: Bolsward 9: 22/06/1649 10: Theol 12: AAF no 4844 13: Sara Jarichs 14: Jurjen Jansz Ilpendam 15: 1626 schoolmeester te Beetgum, 1637 schoolmeestervoorzanger te Bolsward 17: Wilhelmus 18: 1653-1662 predikant te Warns 19: 1662 aug 22: Romein 415; Breuker, Japix II 226, 538; Kingma, Bitgum 82; Col Kalma

1: 04006 2: Helmstadt
3: Ilxen
4: Ummo 8: Frisius [orient] 9: 24/04/1600 12: AAHt 148128

1: 11476 2: Löwen
3: Imberti
4: Jacobus 7: Workum (Waldricon) 9: 11/06/1503 10: Iur can 12: MULO III 25682

1: 03510 2: Groningen
3: Immen
4: Sylvester 8: Frisius orient 9: 28/10/1641 11: 23 12: AAG 44

1: 04662 2: Leiden
3: In und Kniphuysen van
4: Rudolphus, Wilhelmus 9: 27/05/1632 11: 1619 12: AAL 243 14: Enno Wilhelmus van In en Kniphuizen 16: Margaretha Beate Freitagh wed van Willem van Ewsum (1645) 17: Anna (stiefdochter) 18: 1650-1660 grietman van Visvliet tegen betaling van 2000 gulden 1648-1650 lid gedep staten (l); 1652-1660 lid Staten Generaal (l) 21: broer van Carel Hieronymus 22: Formsma, Borgen 280; Kuipers, Heerlijkheid Visvliet 20; GAG Regeringsboek

1: 05527 2: Geneve
3: In und Kniphausen ab
4: Tido 5: hoofdeling (capitaneus) 7: Lutetsburg 9: 06/06/1597 12: LDR 160117; IV 121

1: 03344 2: Groningen
3: Indys (Everardi)
4: Wolterus (Gualtherus) 8: Omlandus 9: 26/04/1636 10: Phil 11: 1615 12: AAG 34 16: Cornelia Renekedr Busch (1643) 17: Woltera x Petrus Huisinge 18: 1642-1650 predikant te Loppersum 19: 1650 juni 22: Duinkerken 6364, I 130

1: 03248 2: Groningen
3: Indys (Everardi)
4: Wolterus 8: Omlandus 9: 26/07/1633 10: Phil 12: AAG 28

1: 06795 2: Marburg/Lahn
3: Inhausen et Kniphausen ab
4: Dodo 9: 02/09/1594 12: CSM III 93

1: 05526 2: Geneve
3: Inhausen et Kniphausen ab
4: Dodo 5: hoofdeling (capitaneus) 7: Lutetsburg 9: 06/06/1597 12: LDR 160116; IV 121

1: 06796 2: Marburg/Lahn
3: Inhausen et Kniphausen ab
4: Henricus, Wilhelmus 9: 02/09/1594 12: CSM III 93

1: 05535 2: Geneve
3: Inhausen et Kniphausen ab
4: Rudolphus 7: Lutetsburg 9: 08/08/1637 12: LDR 306047; IV 121

1: 10004 2: Wittenberg
3: Inhausen et Kniphausen ab
4: Tido 6: baro 8: Frisius orient 9: 00/08/1598 12: MUW II 451

1:*02399 2: Heidelberg
3: Innhausen et Kniphausen ab
4: Emmo 6: Liber baro 8: Frisius orient 9: 07/07/1600 12: MUH II 20388

1: 06794 2: Marburg/Lahn
3: Inhausen et Kniphausen ab
4: Tido 9: 02/09/1594 12: CSM III 93

1: 02401 2: Heidelberg
3: Innhausen et Kniphausen ab
4: Tido 6: Nobilis 8: Frisius orient 9: 18/10/1600 12: MUH II 205145

1: 05018 2: Basel
3: Innhusen et Kniphusen ab
4: Dodo 8: Frisius orient 9: 00/00/1600 12: MUB II 48574

1: 05017 2: Basel
3: Innhusen et Kniphusen ab
4: Tido 8: Frisius orient 9: 00/00/1600 12: MUB II 48573

1: 04027 2: Helmstadt
3: Inonis
4: Mammaeus 8: Frisius 9: 26/04/1613 12: AAHt 230176

1: 09382 2: Löwen
3: Inteti (Juteti)
4: Johannes 7: Harlingen 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43069 15: burger van Harlingen 18: 1553 prebendaris te Herbaijum 21: Johannes Intes verkoopt en koopt huis in Harlingen 22: RAF Varia Staten 73; RAF Rentmeestersrek 1562/1563 19, 1574/1575 24

1: 03421 2: Groningen
3: Inthiema ab
4: Fredericus 8: Frisius occid 9: 13/12/1638 12: AAG 39

1: 00948 2: Franeker
3: Inthiema ab
4: Fredericus 8: Frisius 9: 12/05/1640 10: Iur 12: AAF no 3680 18: 1646-1697 schepen van Workum 1649-1652, 1655-1658, 1660-1663, 1665-1668, 1670-1673 burgemeester 19: 1673 22: Bakker, Warkum 34

1: 08861 2: Löwen
3: Inthiema ab, Regneri
4: Fredericus 7: Koudum 8: Frisius 9: 00/06/1561 10: Iur 12: MULO IV 63669 13: Sibbel van Hanckema 14: Regnerus van Inthiema 16: Margaretha Feyckesd van Heslinga 17: Wilhelmus x Armgardina van Bentinck, Foockel Hobbesd van Waltinga; Fredericus x Helena Husemans, Walburgh Pergeus Reynoldus x Hylck Galesd van Galama; Tjebbo Hero x Mary Seerpsd van Galama Sibbel; Geertruy 18: advocaat en burgemeester te Workum 1576 ca advocaat Hof raadsheer van Johan van Oostfriesland 21: Dr iur; watergeus, aanwezig in Den Briel 22: Petrus, De scriptoribus 271-273; Stamboek I 228, II 78, 154; Vrije Fries 17 1890 81

1: 00820 2: Franeker
3: Inthiema ab
4: Fredericus 8: Frisius 9: 18/10/1636 10: Polit hist 12: AAF no 3293

1: 00771 2: Franeker
3: Inthiema
4: Haringius, Andreae 7: Bolsward 9: 23/08/1635 10: Phil, Iur 12: AAF no 3162

1: 00569 2: Franeker
3: Inthiema (Inthima ab)
4: Hero 9: 00/09/1626 12: AAF no 2342 18: 1627 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 01587 2: Franeker
3: Inthiema (Intama)
4: Hero 8: Frisius occid 9: 28/07/1593 11: 1576 ca in Oostfriesland 12: AAF no 241 13: Margaretha van Heslinga 14: Fredericus van Inthiema 16: Mary Seerpsdr van Galama 17: Serapius Sophia x Georg Tietes van Galama 18: fiscaal van regiment van Willem Lodewijk 1613 monstercommissaris 1618-1621 secretaris/bibliothecaris van univ van Franeker 19: 1624 p 21: schreef juridische werken. o.a. Disquisitio iuridica (1619). Schreef Carmina et epigrammata (1619); = Hero Inthiema, stud 1626 te Franeker (AAF no 2342)? 22: Stamboek I 229; NNBW VI 838-839; Folium V (1957) 43; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1613

1: 00513 2: Franeker
3: Inthiema (Inthima ab)
4: Serapius 9: 15/03/1625 10: Iur 12: AAF no 2188 13: Mary Seerpsdr Galama 14: Hero van Inthiema 22: Stamboek I 229

1: 01354 2: Franeker
3: Inthiema (Intema)
4: Tarquinius 7: Leeuwarden 9: 14/09/1649 10: Phil 12: AAF no 4887 16: Lucia Engenhuis (1654) 21: stud in 1654 jur 22: GAL Klapper DTB

1: 01586 2: Franeker
3: Inthiema (Intama)
4: Wilhelmus 8: Frisius occid 9: 28/07/1593 12: AAF no 240 13: Margaretha Feyckesdr van Heslinga 14: Feycke van Inthiema 15: advocaat 16: Armgardina van Bentinck Foockel Hobbesdr van Waltinga 17: Margaretha x Seerp Douwes van Ipema Armgard x Tjalling Douwes van Ipema Hendrik Frederik x Tjemck Tjercksdr van Herema 18: 1603, 1622 kapitein in Nederlandse dienst 22: Stamboek I 228; RAF Index officieren

1: 03759 2: Groningen
3: Inund Kniphausen ab
4: Carolus, Hieronymus 6: Baro 9: 17/04/1648 11: 1632 12: AAG 57 13: Anna Maria von Amelunxen 14: Enno Wilhelmus 15: heer van Uplewerth, pandhouder van Luetetsburg 16: Anna Willemsdr van Ewsum (1657) 18: lid Staten Generaal 1658 lid gedep staten (l) 19: 1664 te Den Haag 22: Gron Volksalmanak 1935 139, 158; Formsma, Borgen 280; GAG Regeringsboek

1: 09069 2: Löwen
3: Ipachius
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Frisius 9: 15/11/1565 10: Iur 12: MULO IV 70265

1: 03476 2: Groningen
3: Ipping
4: Alardus, Lucae 7: Groningen 9: 01/02/1641 10: Phil 11: 19 12: AAG 43

1: 02244 2: Heidelberg
3: Isbrandi (Jelsenus)
4: Eco (Eckius) 8: Frisius 9: 20/11/1562 12: MUH II 26,103 13: Rompke Upkedr 14: Isbrandus Sems 15: pachter van 87 morgen grond in Het Bildt 16: Eets mr Douwedr 17: Isbrandus Wab x Yghe Siccama te Wirdum Romck x Saecke Siccama te Lions Clara Mellinga x Matthias van Viersen 18: 1578 raadsheer Hof 1579 secretaris Staten van Friesland 1603 lid gedep staten 19: 1614 juni 21: Iur lic; aanhanger van de Fries nationale beweging 22: Gen Jierboekje 1965 35; RAF Familiearch Sminia

1: 06847 2: Marburg/Lahn
3: Isbrandi
4: Hieronymus, Fredericus 8: Frisius 9: 27/09/1606 12: CSM IV 17 18: 1611-1612 raadsheer van Groningen; 1617 volmacht Ommelanden; 1620, 1622 hoofdman te Groningen 1621-1622, 1624 burgemeester van Groningen 1613-1616 stadssecretaris; 1616-1618 lid Generaliteitsrekenkamer; 1618-1619 syndicus; 1620 stadsadvocaat; 1624 curator Gron universiteit 19: 1625 jan 21: Dr; tekent in 1617 het verzoek tot bijeenroeping van een nationale synode 22: Emmius, Agro; Placaatboek V 229; GAG Regeringsboek; GAG Rekeningen Groningen 1620 366

1: 03354 2: Groningen
3: Isbrandi (Jsbrants)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/08/1636 10: Phil 12: AAG 34 20: doet in 1644 examen en disputeert (AAG 446)

1: 04856 2: Leiden
3: Isbrandi (Isebrants)
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/07/1645 11: 1622 12: AAL 360 16: Anna Staeckmans 18: 1648-1649, 1652 gezworene te Groningen; 1649-1650, 1652 ambtman van het Gorecht 1663-1678 raadsheer 1652-1663, 1667, 1670, 1673 lid Staten Generaal; 1669 curator Gron universiteit; 1679 lid Raad van State 19: 1679 20: mag art 21: Dr; bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1921 23, 1972-1973 55; GAG Regeringsboek

1: 00375 2: Franeker
3: Isbrandi
4: Nicolaus 7: Sneek 9: 09/06/1619 10: Theol 12: AAF no 1767 16: Geeske Lutgard 18: 1629-1655 predikant te Achlum en Hitzum 21: in 1655 afgezet 22: Romein 237

1: 08213 2: Löwen
3: Isbrandi fil.
4: Rudolphus 7: Sneek 8: Trai d 9: 29/05/1478 10: Iur can 12: MULO II 37565

1: 04150 2: Leiden
3: Isbrandi (Isebrandi)
4: Sempronius 8: Frisius 9: 03/01/1581 10: Iur 12: AAL 8 13: Barbara Jans Cuyck 14: Ysbrandus Sems uit Het Bildt 22: Andringa 29, 632

1: 08870 2: Löwen
3: Isbrandi (Isembrandi)
4: Sempronius 8: Frisius 9: 13/06/1567 12: MULO IV 72360

1: 09745 2: Erfurt
3: Isbrandi (Issenbrant)
4: Simon 7: Groningen 9: 00/00/1521 12: MUER II 32224

1: 09305 2: Löwen
3: Isconis
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 08/07/1549 12: MULO IV 389145

1: 10762 2: Franeker
3: Isenberck
4: Johannes, Bernardi 7: Leeuwarden 9: 20/11/1650 10: Theol 12: AAF no 5083

1: 06630 2: Marburg/Lahn
3: Isheym
4: Ernestus 5: paedagogus 7: Groningen 9: 00/00/1569 12: CSM II 90

1:*07118 2: Rostock
3: Iunghe
4: Everardus 7: Emden 9: 21/05/1468 12: MUR I 156

1: 11561 2: Löwen
3: Iuuza
4: Heringius 8: Trai d 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32370

1: 01235 2: Franeker
3: Iwema (Ivema)
4: Henricus 8: Frisius 9: 30/04/1647 10: Phil 12: AAF no 4577

1: 05088 2: Köln
3: Iwema (Ibema)
4: Johannes 8: Omlandus (agri Groningensis), Mon d 9: 02/06/1553 10: Art 12: AAK II 107324

1: 07766 2: Rostock
3: Iwens
4: Henricus 7: Emden 9: 21/05/1504 12: MUR II 18

1: 02784 2: Wittenberg
3: Iwentz
4: Andreas 8: Frisius orient 9: 17/05/1555 12: AAW 307

1: 07408 2: Rostock
3: Iwyken
4: Nicolaus 7: Emden 9: 20/05/1495 12: MUR I 176

1: 08747 2: Löwen
3: Jacobi
4: Adrianus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 22/07/1566 12: MULO IV 712142 21: = Adriaan van der Geest, 1578, 1585 secretaris van Staveren? 22: Van der Meer, Boarnen 261

1: 08508 2: Löwen
3: Jacobi
4: Alardus 7: Leeuwarden 9: 15/06/1514 12: MULO III 48872 18: 1518 tot priester gewijd 1527 is Alardus vicaris (vicecureyt) te Wijnaldum 22: Gen Jierboekje 1955 79; Sipma OO IV 264

1: 01990 2: Franeker
3: Jacobi
4: Alardus 7: Franeker 9: 14/11/1606 10: Phil 11: 1588 12: AAF no 960 18: 1638, 1643 rector te Workum 21: Allardus Jacobi was van 1611-1612 schoolmeester te Minnertsga 22: Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Workum, Barradeel

1: 09255 2: Löwen
3: Jacobi
4: Andreas, Gerardi 7: Leeuwarden 9: 20/10/1543 12: MULO IV 27121 20: stud hier ook in april 1529? 21: Aesge Gerrits, klerk bezit in 1543 de prebende van St Jobsleen te Leeuwarden 22: Beneficiaalb 65

1: 08349 2: Löwen
3: Jacobi
4: Anthonius 7: Groningen 8: Trai d 9: 15/06/1513 12: MULO III 46786 18: priester 21: Anthonius Jacobi de Cruuninghen werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters II 21

1: 11550 2: Löwen
3: Jacobi
4: Cornelius 7: Oosterzee 9: 11/07/1538 12: MULO IV 176127 18: 1544 vicaris te Eesterga 22: Pb Hs 1466

1: 10951 2: Franeker
3: Jacobi
4: Cyprianus 7: IJlst 9: 18/05/1613 10: Phil, Theol 12: AAF no 1416 18: 1614-1616 schoolmeester te Wier 1620 schoolmeester te Oenkerk 1624-1629 schoolmeester te Tzum; 1631 notaris? 22: RAF Hof van Fr MMM f 43v; Sannes, Schoolmeesters Tietjerksteradeel, Franekeradeel

1:*10788 2: Franeker
3: Jacobi
4: Alardus 7: Franeker 9: 04/03/1613 10: Theol 12: AAF no 1401

1: 07318 2: Rostock
3: Jacobi (Iacobi)
4: Egbertus 7: Groningen 9: 07/05/1484 12: MUR I 237

1: 11654 2: Rostock
3: Jacobi
4: Ericus 7: Berum (Bergis) 9: 28/05/1474 12: MUR I 18782

1: 03071 2: Groningen
3: Jacobi
4: Everardus 7: Groningen 9: 28/08/1627 10: Phil, Theol 12: AAG 18 13: Geesje Paping 14: Jacob Roelfs 16: Trijntien Haeckes (1637) 18: 1637-1660 predikant te Schildwolde 19: 1660 okt 21: komt ook met de naam Roosevelt voor 22: Duinkerken I 214

1: 11099 2: Franeker
3: Jacobi
4: Focco (Fockonius) 7: Joure 9: 04/12/1613 10: Theol 12: AAF no 1451 15: predikant te Oldeberkoop 18: 1614-1617 schoolmeester te Oosterzee 1617-1619 schoolmeester te Spanga 1650 rector Latijnse school te Sneek 19: 1667 sept 20: stud hier van 1611-1614; bezocht van 1604-1611 school te Joure 21: Focke Jacobs was in 1636 en 1647 apotheker te Leeuwarden (RF 1636.22) 22: NNBW 684; Sannes, Schoolmeesters Weststellingwerf, Lemsterland; Gen Jierboekje 1994 11

1: 10662 2: Herborn
3: Jacobi
4: Folckerus 7: Groningen 8: Frisius 9: 01/10/1611 12: HERB 113

1: 06870 2: Marburg/Lahn
3: Jacobi (Iacobi)
4: Folckerus 8: Frisius 9: 00/00/1611 12: CSM IV 62

1: 06593 2: Köln
3: Jacobi
4: Gauco 6: pauper 7: Leeuwarden 9: 30/07/1582 12: AAK IV 13158 18: kanunnik te Aken secretaris van Philippus en Ferdinand van Beieren 21: noemt zich bij Petrus Septemsylvius 22: Petrus, De scriptoribus, epigramma

1: 08529 2: Löwen
3: Jacobi
4: Gellius, Wilhelmi 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 20/06/1511 12: MULO III 41363 18: 1534 priester te Ee 21: Gello Wilhelmi werd op 15 april 1514 tot priester gewijd; een Jelto was in 1521 pastoor te Kimswerd, een Geltetus Sartoris in 1525 te Blija 22: Gen Jierboekje 1955; Vries, Skriuwtaal 53; RAF FG 935

1: 01093 2: Franeker
3: Jacobi
4: Gerardus 8: Frisius 9: 28/03/1644 10: Math 12: AAF no 4177 18: 1644 landmeter, afk uit Harlingen 22: RAF Hof van Fr MMM f 113 v

1: 08397 2: Löwen
3: Jacobi
4: Henricus 7: Groningen 9: 31/08/1499 12: MULO III 190166 21: = Hendrik Cops, 1534 pastoor te Nuis? 22: RAG Familiearch Nienoord 29

1: 04037 2: Helmstadt
3: Jacobi
4: Hermannus 7: Esens 8: Frisius 9: 08/07/1611 12: AAHt 2183

1: 06322 2: Köln
3: Jacobi
4: Hiddo 6: pauper 7: Leeuwarden 9: 01/09/1484 10: Art 12: AAK II 15578 20: bursa Laurentiana; 1486 5/5 pres ad bac

1: 08706 2: Löwen
3: Jacobi
4: Hilbrandus 7: Workum (Woldricum) 9: 17/05/1516 12: MULO III 53039 21: = Hilbrandus Jacobus Buygers, lic iur en advocaat x His Piersdr Aucama, zonder kinderen of Hylcke Jacobsz, 1543 vicaris te Oudega (Wymbritseradeel) 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 22; Stamboek I 29, II 28; Beneficiaalb 426

1: 07142 2: Rostock
3: Jacobi (Iacobi)
4: Hildebrandus 7: Harlingen 9: 17/10/1470 12: MUR I 167 21: = Hilbrandus, 1508 pastoor te Berlikum? 22: Dresden, Staatl Hauptarch loc 8182 f 335

1: 06019 2: Köln
3: Jacobi (Gruningen de)
4: Hugo 7: Groningen 9: 27/06/1508 12: AAK III 1469 18: priester 21: Mr Hugo Jacobi uit Groningen werd op 5 juni 1512 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 455

1: 07884 2: Rostock
3: Jacobi (Iacobi)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 00/10/1550 12: MUR II 119 21: Jacobus Jacobi was in 1561 pastoor te Arum; vgl Jacobus Jacobi, stud te Leuven; of Jacobus Pastou, 1555 arts te Leeuwarden (Zwart, Cleuting 41)? 22: Placaatboek III 544

1: 08963 2: Löwen
3: Jacobi
4: Jacobus 8: Frisius 9: 01/06/1548 12: MULO IV 36794 18: 1581 burgemeester van Bolsward 1580-1581 lid Staten Generaal 22: Vrije Fries 17 1890 210; Engels, Naamlijst St Gen 12

1: 11835 2: Köln
3: Jacobi
4: Jacobus 7: Nieuwland (Nova Terra) 9: 25/06/1492 10: Art 12: AAK II 317201 20: bursa Laurentiana; 1493 30/6 det, 1497 11/3 lic, 1501 13/3 inc 21: frater Jacobus de Nova Terra werd op 8 maart 1505 tot priester gewijd; Jacobus Jacobi van Boksum op 11 april 1506; Jacobus Jacobi was in 1525 pastoor te Luxwolde 22: RAF FG 910; Brom, Naamlijst priesters 390, 400

1: 08739 2: Löwen
3: Jacobi
4: Jaricus 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/06/1553 12: MULO IV 47293

1: 11804 2: Köln
3: Jacobi
4: Johannes 6: pauper 7: Heeg? (Hagis) 9: 08/07/1484 10: Art 12: AAK II 15210 20: 1486 2/11 pres ad bac

1: 10063 2: Rom col ger
3: Jacobi
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/11/1573 10: Theol 12: Col ger 260 20: verklaart bij de eerste bespreking over de eed geen priester te willen worden en wordt terstond ontslagen 22: Jacobs, Noordnederlandse studenten 86

1: 06043 2: Köln
3: Jacobi
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1402 10: Art 12: AAK I 1065 18: 1421, 1437, 1447 priester aan de Maartenskerk te Groningen 1457 rector Walburgkerk 19: 1464 ca 21: Mr 22: Alma; Gron Volksalmanak 1921 15; RF HS 1421.12, 1447.26; RAG Archief Kalende, appendix; Moehlman, Urkundenbuch III no 489

1: 08619 2: Löwen
3: Jacobi
4: Johannes, Petri 7: Sloten 8: Trai d 9: 18/06/1509 12: MULO III 37268 21: Johannes Petri de Sclotis werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 444

1: 08132 2: Löwen
3: Jacobi
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/08/1475 10: Art 12: MULO II 334299

1: 05741 2: Köln
3: Jacobi
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42157 18: 1450 pastoor Maartenskerk te Groningen 22: Bijdragen ... Groningen I 240-241

1:*05765 2: Köln
3: Jacobi (Gronyngen de)
4: Alfardus 6: pauper 7: Groningen 9: 17/11/1467 10: Art 12: AAK I 76250 20: 1468 24/11 det, 1470 22/3 lic art, 1471 26/6 inc

1: 11796 2: Köln
3: Jacobi
4: Johannes 7: Nieuwland (Nova Terra) 9: 29/03/1483 10: Art 12: AAK II 1272

1: 09008 2: Löwen
3: Jacobi
4: Judocus 5: clericus 7: Sloten 8: Frisius 9: 19/08/1530 12: MULO IV 40105

1: 10288 2: Franeker
3: Jacobi
4: Kempo 7: Spannum 9: 28/11/1594 10: Ling, Phil, Iur 12: AAF no 309 21: = vlm Kempo Jacobi Duinterp, in 1610 klerk en notaris te Franeker 22: Telting, Register 603

1: 08327 2: Löwen
3: Jacobi
4: Martinus 7: Franeker 8: Trai d 9: 27/01/1516 12: MULO III 524125

1: 07082 2: Rostock
3: Jacobi (Iacobi)
4: Meinardus 8: Frisius 9: 02/05/1463 12: MUR I 136 20: 1465 bac art 21: stud 1464 decr te Keulen?

1: 03253 2: Groningen
3: Jacobi (Iacobus filius Iacobi Ioannes)
4: Michael 7: Groningen 9: 21/08/1633 12: AAG 28 18: 1639 rekenmeester West Indische Compagnie 21: vml Michael Mentinck, stud 1644 te Leiden 22: RAG klapper resol GS

1: 09372 2: Löwen
3: Jacobi
4: Nicolaus 7: Sloten 9: 11/07/1538 12: MULO IV 176126 21: Mr Nicolaus Jacobi werd in 1562 prebendaris te Blesdijke of: Claes Jacobs zoon, in 1551 pastoor te Molkwerum 22: AAU 47 (1917) 286; Verhoeven, Mol Testamenten 144

1: 07934 2: Rostock
3: Jacobi (Iacobus)
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 00/05/1562 12: MUR II 146

1: 07936 2: Rostock
3: Jacobi (Iacobi)
4: Nicolaus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/07/1562 12: MUR II 146

1: 00875 2: Franeker
3: Jacobi
4: Pibo 7: Franeker 9: 29/03/1638 10: Phil, Theol 12: AAF no 3438 21: Pije Jacobs en Saeckel Saeckles zijn vrouw testeren te Workum (1653) 22: RAF Copieën elders 6219

1: 09584 2: Erfurt
3: Jacobi
4: Reinerus 6: pauper 7: Groningen 9: 00/00/1404 12: MUER I 722

1: 11325 2: Rostock
3: Jacobi
4: Reinerus 7: Leeuwarden 9: 21/08/1508 12: MUR II 35 18: vicaris te Rinsumageest 21: Mr; vlucht in 1567; Reynerus Jacobi de Berlikum werd op 21 mei 1513 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82; Romein 465

1: 08453 2: Löwen
3: Jacobi
4: Richardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 02/06/1513 12: MULO III 46667 18: 1549 pastoor en rector te Huizinge (Cordusanus) 19: 1549 21: Ritze was in 1530 vicaris te Midwolde; = Richardus Meynema, 1544 pastoor te Westerwijtwerd? 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 351; Pathuis 120

1: 02394 2: Heidelberg
3: Jacobi
4: Sibrandus 8: Frisius orient 9: 20/09/1587 12: MUH II 135,167 16: Catharina 18: 1563 vicaris te Pietersbierum; 1567 pastoor te Kimswerd; in 1570 onderwijzer van kinderen van hoofdeling van Groot Midlum in Oostfriesland 1590-1591 predikant te Kanhuizen 1591-1600 predikant te Pilsum, 1600-1603 te Wiebelsum 19: 1603 20: disputeert in 1589 over I Cor 15:22 onder Tossanus 21: vlucht in 1567 naar Emden 22: Romein 196-197; Pb Hs 1466

1: 11489 2: Löwen
3: Jacobi
4: Sigerus 7: Workum 8: Frisius 9: 00/10/1511 12: MULO III 437204

1: 07227 2: Rostock
3: Jacobi (Iacobi)
4: Theodoricus 7: Leeuwarden 9: 09/08/1477 12: MUR I 204

1: 11869 2: Köln
3: Jacobi
4: Theodorus 7: Heeg (Hagis) 9: 19/10/1510 10: Iur 12: AAK II 660147 21: Theodricus Jacobi de Hagis werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 444

1: 04312 2: Leiden
3: Jacobi
4: Titardus (Tierardus) 8: Stellingwerf 9: 12/08/1606 10: Iur 11: 1587 12: AAL 83 16: Ancke Martens Hamckes (1610) 17: Jacobus Joachimus Martinus Pierius 18: boer 19: 1640 a 22: Gen Jierboekje 1989 63

1: 12030 2: Padua
3: Jacobi
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 08/09/1445 12: Zonta, Acta graduum Patavini 1873, 1875, 1958, 2130 18: priester 20: bac art 21: doet in 1503 schenking aan Jacob Ygles en Jacob Douwes, indien zij priester worden 22: Sipma OO I 330

1: 11747 2: Köln
3: Jacobi (Workum, Woldercum)
4: Wibrandus 8: Trai d 9: 26/04/1441 10: Iur 12: AAK I 4359

1: 05829 2: Köln
3: Jacobi? (Groningen, Groenynghen)
4: Egbertus 9: 22/05/1486 10: Art 12: AAK II 195164

1: 02795 2: Wittenberg
3: Jaders
4: Hero 8: Frisius 9: 06/12/1557 12: AAW 339

1: 08860 2: Löwen
3: Jaersma (Jarsema)
4: Fredericus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 31/07/1565 12: MULO IV 694157 13: Rixt Feyesdr van Roorda van Genum 14: Aeltzen van Jaersma 17: Aelso x Frouk Popma, test 1619 te Holwerd? 18: advocaat Hof 19: 1583 ca, gesneuveld? 21: Mr 22: Stamboek I 229, II 155; Gen Jierboekje 1955 87, 1985 60

1: 09299 2: Löwen
3: Jaersma ? (Jasma)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 31/07/1549 12: MULO IV 390176 21: is bedoeld Johannes Monsma?

1: 09046 2: Löwen
3: Jaersma (Giarchssena?)
4: Pompeius 8: Frisius 9: 17/04/1547 12: MULO IV 34381

1: 07597 2: Rostock
3: Jaersma (Iorsman)
4: Richardus 7: Leeuwarden 9: 29/05/1512 12: MUR II 49 13: Doedt Sjorda 14: Taco Jaersma 15: edelman uit Holwerd 17: Margaretha 18: 1516, 1525 priester te Holwerd 21: Richardus Jaersma van Holwerd werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd; testeerde in 1539 22: Stamboek I 229, II 155; Gen Jierboekje 1955 83; Faber, Drie eeuwen 681; RAF Hof van Fr CC Recesboek; RAF FG 910; RAF Collectie Murray Bakker 56

1: 07600 2: Rostock
3: Jaersma (Iorsma)
4: Thomas 9: 29/05/1512 12: MUR II 49

1: 05441 2: Köln
3: Jager (Jeger)
4: Hilbrandus, Hilbrandi 6: pauper 7: Emden 8: Frisius 9: 26/05/1498 10: Art 12: AAK II 448182

1: 09686 2: Erfurt
3: Jager (Venatoris)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1463 12: MUER I 29945 21: Johannes Jager was in 1456 deken van Drenthe 22: AVMC regest 42

1: 09647 2: Erfurt
3: Jager
4: Ulricus 7: Groningen 9: 00/00/1443 12: MUER I 1984 21: = Wilricus, 1465 pastoor te Zeerijp, 1475, 1486 pastoor te Loppersum? 22: Gron Volksalmanak 1934 68; RAG Familiearch Farmsum regest 143

1: 05706 2: Köln
3: Jaionis
4: Theodorus 8: Frisius orient 9: 13/01/1505 10: Iur 12: AAK II 5723

1: 05565 2: Köln
3: Janconis
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 00/00/1448 10: Iur 12: AAK I 50983

1: 04878 2: Franeker
3: Jansonius (Janssonius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/03/1643 10: Phil 12: AAF 4035 20: stud te Leiden med

1:*11040 2: Helmstadt
3: Jansonius
4: Gerardus 7: Jever 9: 18/09/1624 12: AAHt 30529

1: 03160 2: Groningen
3: Jansonius (Janssonius)
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/07/1630 10: Phil 11: 1616 ca 12: AAG 24 16: Sara van der Straten, wed Ter Beek (1661) Lucretia Pittavin (1646) 18: 1644-1653 predikant te Marum 1653-1671 predikant te Anlo 19: 1671 mei 22: Duinkerken I 217

1: 01051 2: Leiden
3: Jansonius (Janssonius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/06/1646 10: Med 11: 1624 12: AAL 369 16: Ydtie Pietes Lomars uit Dokkum (1651) 18: arts te Leeuwarden 22: RAF Grafschriften Dokkum; GAL Klapper DTB

1: 01274 2: Franeker
3: Jansonius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 19/02/1648 10: Phil 12: AAF no 4674 18: 1654-1673 predikant te Sloten 19: 1673 21: over zijn benoeming onstond een conflict tussen burgemeester Schelto Ynthes en de Staten van Friesland; schreef Slooter Burgerpraatie (1658) 22: Romein 425-426; NNBW X 428

1: 01293 2: Franeker
3: Jansonius
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/05/1648 10: Med cand 12: AAF no 4704

1: 04440 2: Leiden
3: Janssonius
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 09/01/1621 10: Iur 11: 24 12: AAL 151

1: 04529 2: Leiden
3: Jardyn du
4: Everardus 7: Leeuwarden 9: 26/05/1625 10: Iur 11: 20 12: AAL 185

1: 00479 2: Franeker
3: Jardyn (Gardijn du)
4: Everardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/09/1623 10: Iur 12: AAF no 2060 13: Wytske Adius 14: Everardus Jardyn uit Emden 22: Vrije Fries 32 132

1: 05557 2: Köln
3: Jarges (Yerges)
4: Alardus 6: pauper 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/05/1485 10: Art 12: AAK II 16987 13: Yda 14: Coppen Jarges 18: 1489 tot priester gewijd 1522, 1529 conventspriester van Wijtwerd 20: 1486 29/5 det 21: Mr 22: GAG PK regest 684; Reimers, Papsturkunden 102

1: 05762 2: Köln
3: Jarges (Jargers)
4: Albertus 7: Groningen 9: 00/10/1519 10: Art 12: AAK II 81571 13: Catharina Garbrans (1493) 14: Johannes Jarges 16: Elte Schaffers 17: kinderloos 18: 1538-1555 herhaaldelijk hoofdman 1537-1561 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 21: Een Albert Jarges was in 1560 en 1563 raadsheer 22: Emmius, Agro; Stamboek I 68; GAG PK regest 738; Mellink, Documenta VII 186

1: 05807 2: Köln
3: Jarges (Jarghes)
4: Bartoldus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/04/1460 12: AAK I 64614 13: Lyse Jarges 19: 1471 a 20: 1461 17/11 det, 1463 26/3 inc, 1/12 disp 21: Mr 22: GAG PK regest 254

1: 09822 2: Orleans
3: Jarges (Jarghes)
4: Coppinus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1600 12: KUOR 129

1: 01583 2: Franeker
3: Jarges
4: Coppinus 7: Groningen 9: 28/05/1593 10: Iur, Phil 12: AAF no 235

1: 04250 2: Leiden
3: Jarges (Jargines)
4: Coppinus 7: Groningen 9: 06/03/1597 10: Iur 11: 23 12: AAL 52

1: 01497 2: Padua
3: Jarges (Iarghes)
4: Coppinus, Albertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 12/12/1605 10: Iur 11: 1575 te Saaksum 12: tp no 309 13: Lucke Entens 14: Eyso Jarges 15: burgemeester van Groningen 16: Anna van Hulten 17: Eyso 18: secretaris van Westerwolde 1611, 1621 rentmeester van Wedde en Westerwolde 19: 1642* 21: * 1654 juni volgens Pathuis; neef van Eiso Jarges; woont waarschijnlijk in de stad Groningen, noemt zich wel hoofdeling en jonker te Saaksum, van welker kerk hij mede de collatierechten bezat 22: NNBW IV 812; Den Tex, Studenten 116; Stamboek I 68; Formsma, Borgen 338; Pathuis 175; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 908; Reitsma, Acta VIII 188

1: 05822 2: Köln
3: Jarges
4: Durardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 10/06/1513 10: Art 12: AAK II 712111 18: 1523 kerkvoogd Maartenskerk te Groningen 22: GAG PK regest 695

1: 02119 2: Tubingen
3: Jarges (Jarckes)
4: Eiso 8: Frisius 9: 08/08/1564 11: 1546-0000 12: Stamboek I 68, II 47 13: Eva Froma 14: Coppen Jarges 16: Lucke Entens 19: 1584 aug te Oterdum aan de pest 21: hoofdeling te Saaksum; 1578 door Matthias van Oostenrijk benoemd tot raadsheer van Friesland, maar door gedep staten geweigerd, omdat hij geen Fries en geen doctor of lic iur was; tekent namens de Ommelanden de Unie van Utrecht, vlucht na Rennenbergs afval 22: Stamboek I 68, II 47; Bijdragen...Groningen IX 45

1: 12424 2: Orleans
3: Jarges
4: Eiso 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 04/08/1565 12: RIDDORL II 483

1: 05852 2: Köln
3: Jarges (Jorgis)
4: Everardus 7: Groningen 9: 25/10/1482 10: Art 12: AAK II 12369 14: Coppen Jarges raadsheer en rentmeester van Groningen 18: 1501 (institutie)1535 pastoor halve Maartenskerk te Groningen 19: 1535 juni te Groningen 21: Dr iur; broer van Ludolphus en Mr Hermannus, zijn tante Reynolt Jarges was abdis te Assen; medestander van Willem Frederici; 1523 aanwezig bij twistgesprek te Groningen tussen hervormingsgezinden en katholieken 22: NNBW III 647; BMHG 23 (1902) 125; Bijdragen...Groningen III 333; GAG PK regest 684; AAU 42 (1916) 301; Emmius, Rerum 832, 833

1: 12302 2: Bologna
3: Jarges (Jorges)
4: Everardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1487 12: Knod 1618

1: 03745 2: Groningen
3: Jarges
4: Eyso (Eijzo) 8: Omlandus 9: 31/12/1647 11: 20 12: AAG 57

1: 02175 2: Utrecht
3: Jarges (van Meyma)
4: Eyso (Eyzo) 8: Omlandus 9: 00/00/1649 11: 1628 12: ASU 21 13: Anna van Hulten 14: Coppen Jarges 16: Helena Ubbena Bouwe Coenders 17: Coppen x Anna van Ripperda Johannes 18: 1656 kerkvoogd van Baflo; 1655. 1657-1659 redger te Raskwerd 1659-1660 rekenmeester 1663-1664 curator Gron universiteit; 1665-1666 lid Raad van State 19: 1691 21: eigenaar van de Meymaborg te Raskwerd; bezit in 1672 een vermogen van 40.000 gulden; zijn broer Schelto studeerde in 1653 te Utrecht 22: Stamboek I 69, II 48; Gron Volksalmanak 1972-1973 55; RAG HJK 24; GAG Regeringsboek; Pathuis 174; RAG HJK 3

1: 05997 2: Köln
3: Jarges (Yarges)
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 27/04/1479 10: Art 12: AAK II 5528 13: Yde 14: Coppen Jarges 18: 1494 pastoor te Eenrum 19: 1506 sept 20: bursa Laurentiana; 1480 det, 1482 inc, 1485 10/2 bac decr 21: mag art, bac decr; broer van Everardus en Ludolphus 22: Alma; Feith, Grafschriften 69; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 89

1: 08976 2: Löwen
3: Jarges (Carghes)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/03/1559 12: MULO IV 4703 16: Tethcke Ubbena 17: Bernardus x Coert Ompteda Albertus x Lutgert Clant Ave x Redmer Coninck Stijn x Everardus de Mepsche 22: Stamboek I 69

1: 12228 2: Orleans
3: Jarges
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/05/1583 10: Iur 12: Gens Schotana 8b 38 20: lic iur

1: 11608 2: Basel
3: Jarges
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1555 12: MUB II 9220

1: 09510 2: Löwen
3: Jarges (Jarghes)
4: Johannes, Anthonii 6: nobilis 7: Groningen 9: 20/12/1639 12: MULO V 35546

1: 06100 2: Köln
3: Jarges (Jargar)
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/12/1504 10: Art 12: AAK II 57182 15: 1516-1520 kerkvoogd van de Maartenskerk te Groningen 16: stiefdochter van Petrus Sickinge, burgemeester van Groningen 18: 1523 rentmeester der stad 1525 raadsheer 20: bursa Laurentiana; 1505 10/12 det, 1507 20/3 inc 21: Mr; moet in 1525 vluchten, omdat het volk hem van corruptie verdacht; voert in 1530 testament van zijn vader uit 22: RF HS 1523.26; GAG PK regest 738; Emmius, Rerum 832-833

1: 03818 2: Groningen
3: Jarges
4: Schelto 9: 12/09/1649 10: Phil 11: 1631 12: AAG 60 13: Anna van Hulten 14: Coppinus Jarges 16: Ave Ubbena Johanna Alberda 17: Ave x Ferdinand van Innen Kniphausen Coppen x Margaretha van Inn en Kniphausen Reynt 18: 1665-1669 archidiaken te Groningen 22: Stamboek I 69; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2

1: 08636 2: Löwen
3: Jarici
4: Dominicus 7: Sneek 8: Trai d 9: 19/11/1505 12: MULO III 30588 21: = Dominicus Broersema, 1533-1540 secretaris van Sneek? Napjus 91

1: 08176 2: Löwen
3: Jarici
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 07/05/1476 12: MULO II 34323

1: 08504 2: Löwen
3: Jarici
4: Hermannus 8: Trai d 9: 10/07/1506 12: MULO III 316116

1: 08235 2: Löwen
3: Jarici
4: Jacobus 7: Workum 8: Trai d 9: 06/06/1461 10: Decr 12: MULO II 8549

1: 00394 2: Franeker
3: Jarici (Jarichi)
4: Petrus 7: Achlum 8: Frisius 9: 13/09/1620 10: Theol 11: 1601 12: AAF no 1830

1: 08188 2: Löwen
3: Jarici
4: Rembertus (Robertus) 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/02/1470 10: Art 12: MULO II 231165 13: Theda N 14: Jaricus Joenckens uit Staveren 15: olderman 16: Rixt Syrxma 17: Dodo (Dionysius Dodoneus) 18: 1484 mederichter van Leeuwarderadeel 1493 olderman van Leeuwarden 19: 1509 a 21: Mr; zoensman in 1483 22: RAF FG 965; Oorkonden St Anthonij 135; Vrije Fries 73 (1993) 95

1: 06281 2: Köln
3: Jarici (Jarichi)
4: Theodoricus 5: clericus Trai d 9: 00/00/1403 12: AAK III 93

1:*06181 2: Köln
3: Jarici (Jerici)
4: Reynerus (Reynaldus) 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1452 12: AAK I 54850 21: Reijnier Jarchs op den Pekelborch was in 1483 kastelein van Winschoten 22: RF 1483.22

1: 01795 2: Franeker
3: Jarici (Jarichi)
4: Theodorus 7: Bolsward 9: 01/05/1601 10: Theol 12: AAF no 629

1: 00280 2: Franeker
3: Jarici (Jarichi)
4: Wilhelmus 9: 14/03/1616 10: Phil, Theol 12: AAF no 1576 16: Trijntje Arjens Ilpendam 18: 1624-1632 predikant te St Johannesga 19: 1632 22: Romein 637; Col Kalma

1: 11012 2: Helmstadt
3: Jeddelo
4: Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 28/11/1620 12: AAHt 283204

1: 06587 2: Köln
3: Jelby
4: Timannus 7: Leeuwarden 9: 11/08/1579 10: Art 12: AAK IV 11711 13: Aef Heerma 14: Mr Timannus Jelbes 17: Timannus Jelbes van Oosten? 18: 1591 advocaat Hof 21: Mr 22: Stamboek II 147; RAF Hof van Fr MMM f 4; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 05663 2: Köln
3: Jelconis
4: Martinus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/08/1555 10: Art 12: AAK II 1093202

1: 08487 2: Löwen
3: Jelgeri (Gelgeri)
4: Severinus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/06/1505 12: MULO III 29492 21: in 1525 woonde een Mr Severinus Foytta te Leuven; hij verdedigt in 1542 Leuven tegen Maarten van Rossum 22: Bijdragen...Groningen V 4849

1: 08867 2: Löwen
3: Jelgersma
4: Gellius 8: Frisius 9: 30/10/1561 12: MULO IV 62851 21: verkoopt in 1564/1565 land in Sippema state 22: RAF Rentmeestersrek 1564/1565 28

1: 11390 2: Löwen
3: Jelgersma a
4: Hector 7: Augustinusga 9: 00/00/1569 10: astron, geom 12: Petrus, De scriptoribus 287; Vigliana 115 13: Rints Fockes Jensma 14: Leo van Jelgersma 15: 1549-1580 grietman van Achtkarspelen 16: ongehuwd 18: secretaris en substituutgrietman van Achtkarspelen 1574 volmacht voor Achtkarspelen 1585 soldaat te Groningen 19: 1591 p 20: Mr in 1572; werd Dr iur in Italie 21: studeerde met een beurs in het collegium van Viglius van Aytta; vlucht in 1580 naar Groningen 22: Petrus, De scriptoribus 287-288; Sminia, Naamlijst 107, Andreae, Nalezing 38; Placaatboek III 974; Alting, Diarium 649

1: 08505 2: Löwen
3: Jelgersma (Jelghersma)
4: Refridus, Hessel 6: nobilis 7: Huizum 8: Trai d 9: 28/02/1493 12: MULO III 94171 18: 1511 grootgrondbezitter 21: Hessel Jelgersz was in 1481 Eeheer te Leeuwarden 22: Singels, Archief Leeuwarden 25; Mol, Aenbrengh 41, 42, 51, 65, 86, 95, 96, 102, 208, 229

1: 10764 2: Franeker
3: Jellama
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/11/1634 10: Iur 12: AAF no 3085 14: Hero Poppius a Jellema 15: notaris te Kollum 16: Auckjen Tjaerts 18: 1638 advocaat Hof 21: Dr; Arnoldus Poppius was in 1582 notaris 22: Andreae, Kollumerland II 116, III 132; RAF Hof van Fr MMM f 9v; Oorkonden St Anthonij 688

1: 04381 2: Leiden
3: Jellama (Jellema)
4: Levinus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/06/1614 10: Med 11: 1590 12: AAL 116 18: 1657 chirurgijn te Kollum 22: Andreae, Kollumerland II 116

1: 00474 2: Franeker
3: Jellama (Jellema)
4: Pompeius 7: Kollum 9: 18/06/1623 10: Iur 12: AAF no 2033 13: NN 14: Hero Poppius a Jellema 15: 1630, 1650 notaris te Kollum 22: Andreae, Kollumerland II 116

1: 00588 2: Franeker
3: Jeltema
4: Jacobus 9: 00/05/1627 12: AAF no 2383 13: Aaltie Hanses 14: Hermannus Nicolai Jeltema uit Harlingen 16: Rijckien Boelema, d.v. advocaat Martinus Boelema 18: 1632 advocaat Hof 1656-1659 bouwmeester van Leeuwarden 19: 1663 jan 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8v; Jaarboek Geneal 35 1981 154; GAL Klapper magistraat

1: 00492 2: Franeker
3: Jeltema
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 22/05/1624 10: Phil, Theol 12: AAF no 2108 13: Aeltie Hanses 14: Hermannus Nicolai Jeltema uit Harlingen 16: Janke Boelema (1631) 17: Hermannus, predikant 18: 1630-1641 predikant te Aalsum en Wetzens 1641-1673 predikant te Wons en Engwier 19: 1673 22: Jaarboek Geneal 35 1981 154; Romein 315, 480-481; Col Kalma

1: 11304 2: Löwen
3: Jeltinga
4: Buwe 8: Frisius 9: 00/11/1577 11: 1555 12: Stamboek II 157 13: Tethcke GatzeAbesdr van Buwalda 14: Wijbeth van Jeltinga 16: Sas Winia (1586) 17: Wijbeth Ymck x Simons Jans Runia Aef x Pieter van Nijsten, Hessel Jetses van Sminia Schelte x Luts van Donia 18: 1580 advocaat Hof 1585-1591 secretaris van Dokkum 1591-1615 griffier Hof 19: 1615 maart 20: verlaat Leuven na inname door de Spanjaarden in 1578 21: Mr, Dr Iur; bezoekt 1564-1577 school bij Mr Fecke Rhala 22: Stamboek I 160, II 157; RAF Hof van Fr MMM f 3v; It Beaken 1954 157 f

1: 11305 2: Poitiers
3: Jeltinga
4: Buwe 8: Frisius 9: 00/05/1579 10: Iur 12: Stamboek II 157 20: 1597 16/9 Dr iur

1: 11122 2: Franeker
3: Jeltinga
4: Duco 8: Frisius 9: 27/09/1632 10: Phil 12: AAF 2902 13: Jeltje Doeckesdr van Aysma 14: Gatze van Jeltinga 22: Stamboek I 233

1: 04473 2: Leiden
3: Jeltinga
4: Fecco 8: Frisius 9: 08/03/1623 10: Iur 11: 23 12: AAL 166

1: 02594 2: Groningen
3: Jeltinga (Jeltingha a)
4: Fecco 8: Frisius 9: 13/05/1619 10: Iur 12: AAG 8 13: Jeltje Doekes van Aysma 14: Gatze van Jeltinga 15: ontvanger van Kollumerland : 1609 dijkgraaf van Kollumerland 16: Tjemck Pyckesdr van Wijckel 17: Juliana x N. van Wigara Teth x Pybo Jacobs van Doma Galenus, vaandrig 18: 1626 advocaat Hof 1626, 1627 rekenmeester; lid admiraliteit Dokkum, 1628-1631 lid admiraliteit Amsterdam 1635 landdagslid 19: 1636 21: Dr 22: Stamboek I 233, II 157; Andreae, Kollumerland 150; RAF Hof van Fr MMM f 8, Statenarch 11b f 158; Placaatboek V 371; RAF Hs afk uit Pb 1173; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1627-1631

1: 04291 2: Leiden
3: Jeltinga (Jeltynga)
4: Wibius 8: Frisius 9: 29/05/1604 10: Iur 11: 1588 april 12: AAL 74 13: Sas Winia 14: Buwe van Jeltinga 15: secretaris van Dokkum : griffier Hof 22: Stamboek I 233

1: 01791 2: Franeker
3: Jeltzonius
4: Thomas 7: Sneek 9: 25/04/1601 10: Iur 12: AAF no 624 13: Alydt Jurriaens 14: Jeltzo Thomae 15: 1583 volmacht van Sneek : 1594-1602 burgemeester van Sneek, 1603 raadsheer 22: RAF klapper DTB Sneek; Kalma, Classisboek 314; Napjus, Sneek 9295

1: 11001 2: Helmstadt
3: Jemanni
4: Theodorus, Henrici 7: Jever 8: Frisius 9: 12/08/1620 12: AAHt 28152

1: 06284 2: Köln
3: Jemgum (Yemmegom de)
4: Wilhelmus (Gwylhelmus) 9: 04/11/1488 10: Art 12: AAK II 24778

1: 00191 2: Franeker
3: Jenkema
4: Abelus, Higineius 7: Joure 9: 14/08/1610 10: Iur 12: AAF 1224

1: 11590 2: Löwen
3: Jensema (Iensema)
4: Egidius 7: Lovaniensis 9: 19/11/1568 12: MULO IV 74413 18: 1577 gewezen officiaal 21: verwondt in 1577 Dr Otto Hoenrichs omdat deze hem een geexcommuniceerde noemde; in 1579 uit de stad verjaagd 22: Alting, Diarium 380; F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse Malcontenten (Assen, 1964) 97

1: 00026 2: Franeker
3: Jensema a
4: Hiddo 6: Nobilis 8: Omlandus 9: 05/09/1603 10: Phil 12: AAF no 786 16: Anna Egbertsdr Clant (1614) 18: 1603-1615 landdagslid voor Oldehove 1610, 1612 lid gedep staten(l), 1615 rekenmeester 1608 lid admiraliteit Dokkum 19: 1616 juli 22: Gron Volksalmanak 1930 126; Formsma, Borgen 315

1:*01714 2: Franeker
3: Jensema (Jentsema)
4: Alardus 6: Nobilis 8: Omlandus 9: 07/03/1598 12: AAF no 478 18: 1605 landdagslid voor Oldehove 1606 redger 21: 1602 medecollator kerk van Oldehove 22: Formsma, Borgen 315; Reitsma, Acta VII 47; RAG HJK 2

1: 09203 2: Löwen
3: Jensema van Olderhoff
4: Johannes 7: Groningen 9: 29/08/1530 11: minor 12: MULO IV 43207

1: 09228 2: Löwen
3: Jensema (Jensma)
4: Rembertus 7: Groningen 9: 07/07/1544 12: MULO IV 282154 13: Dorothea Coenders 14: Hidde Jensema 15: gedeputeerde voor de Ommelanden 16: Frederica Gaickinga 17: Rembertus 18: 1575 gedeputeerde van de Ommelanden 21: in 1577 met zijn zonen te Groningen gevangen gezet 22: Gron Volksalmanak 1896 199; Bijdragen...Groningen II 206; Formsma, Borgen 315; Formsma, Strijd 73

1: 03972 2: Helmstadt
3: Jensema? (Remberti)
4: Rembertus 9: 07/07/1594 12: AAHt 11362 14: Rembertus Jensema 16: Ida de Braemsche 18: 1621-1622, 1624 lid gedep staten(l) 1613-1631 landdagslid voor Oldehove 1628-1629 lid Raad van State 19: 1634 ca 21: kreeg in 1622 een schadevergoeding voor de gevangenschap van zijn vader en grootvader in 1577 22: Emmius, Agro; Formsma, Borgen 315; GAG Regeringsboek

1: 00548 2: Franeker
3: Jensma
4: Renicus 8: Frisius 9: 29/03/1626 10: Iur, Lit 12: AAF no 2287 14: Focco Jensma van Pingjum 22: Stamboek II 273; RAF Statenarchief Gf 50 11 (1615)

1: 12261 2: Löwen
3: Jensma
4: Tjaard 9: 00/00/1554 12: Gron Volksalmanak 1910 187-188 20: machtigt in 1554 de universiteitsbode van Leuven tot verkoop van onroerend goed aan Hiddo Jensma

1: 04681 2: Leiden
3: Jeppema (Iepema)
4: Hartesius 8: Frisius 9: 02/05/1633 10: Iur 11: 22 12: AAL 252

1: 00644 2: Franeker
3: Jeppema (Jepema)
4: Hartesius 7: Leeuwarden 9: 22/11/1628 10: Iur 11: 1611 12: AAF no 2518 13: Neeltje Bruynsma 14: Regnerus Hartesius Jepema 16: Ydtje van Andringa 18: 1634 advocaat Hof 1637-1645 secretaris prov Rekenkamer 1645-1666 raadsheer Hof 19: 1666 maart 21: Dr 22: NNBW IX 460; Sickenga, 208-209; RAF Hof van Fr MMM f 8v, Grafschriften Tietjerksteradeel

1: 00711 2: Franeker
3: Jeppema (Jepema)
4: Regnerus 7: Leeuwarden 9: 04/05/1631 10: Phil, Lit 12: AAF no 2726 20: 1637 10/5 Dr iur (PAF 25)

1: 03298 2: Groningen
3: Jeppema (Jepema a)
4: Regnerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/12/1634 10: Lit (SS LL) 12: AAG 31 14: Regnerus Hartesius Jepema 15: advocaat Hof 18: 1637 advocaat Hof 21: Dr; werd in 1640 burger van Leeuwarden, afk uit Joure 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; GAL Burgerboek I 277

1: 01078 2: Franeker
3: Jeppema
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 25/11/1643 10: Phil 12: AAF no 4147 21: Engbertus Jeppema was in 1613 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 34v

1: 02137 2: Utrecht
3: Jeppema (Ieppema)
4: Theodorus 8: Frisius 9: 00/00/1643 12: ASU 6

1: 00867 2: Franeker
3: Jerusalem
4: Cornelius 7: Leeuwarden 9: 29/01/1638 10: Phil, Ling 12: AAF no 3420 18: 1644-1660 predikant te Weidum 21: sinds oktober 1660 zwak en impotent; in juni 1661 emeritus 22: Romein 173

1: 06738 2: Greifswald
3: Jessius
4: Dodo (Dodus) 8: Frisius 9: 24/16/1511 12: MUG 470 21: Een Pieter Jesis wordt genoemd in het testament van Edwer Sjaerda uit Franeker uit 1510 22: Sipma OO II 256

1: 09726 2: Erfurt
3: Jetsonis (Jeczoni)
4: Tjalling (Tzalingius) 7: Harlingen 9: 00/00/1489 12: MUER I 42643

1: 01342 2: Franeker
3: Jetzonis
4: Abelus 7: Sneek 9: 19/05/1649 10: Phil 12: AAF no 4829

1: 11108 2: Franeker
3: Jetzonis
4: Pierius 7: Marssum 9: 28/04/1608 11: 1589 12: AAF no 1045 14: Jetzo Pierii Marssum 15: predikant 17: Jetso Pierii, predikant 18: 1611-1617 rector te Workum 1623-1624 predikant te Grouw 19: 1624 nov 20: ex scola Franekerensi 22: Romein 162; Col Kalma

1: 06988 2: Rostock
3: Jever (Ieveris)
4: Thadeus 9: 06/08/1435 12: MUR I 52

1: 02791 2: Wittenberg
3: Jeverensis
4: Albertus 8: Frisius 9: 17/12/1556 12: AAW 324

1: 00611 2: Franeker
3: Joachimi
4: Adrianus (Hadrianus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 22/11/1627 10: Iur 12: AAF no 2435 21: = vml Adrianus Hagius, stud 1629, 1631 te Leiden

1: 03996 2: Helmstadt
3: Joachimi
4: Bernardus 8: Frisius 9: 04/10/1598 12: AAHt 139117 18: 1620-1626 predikant te Heveskes 21: afgezet 22: Duinkerken 104

1: 01209 2: Franeker
3: Joachimi
4: Elco 8: Frisius orient 9: 03/09/1646 10: Iur 12: AAF no 4520

1: 03588 2: Groningen
3: Joachimi
4: Eltco 8: Frisius [orient] 9: 21/03/1644 10: Phil 12: AAG 49

1: 01380 2: Franeker
3: Joachimi
4: Johannes 6: Stip 8: Sylvius 9: 14/04/1586 10: Theol 11: 1567 ca 12: AAF no 10 14: Joachim Jans 18: 1589-1596 conrector te Franeker 19: 1596 21: afk uit Kortehemmen; kreeg in 1583 een toelage van 25, sinds febr 1585 van 35 gg 22: RAF Statenarch G 41 136; It Beaken 1949 221

1: 01624 2: Franeker
3: Joachimi
4: Petrus 7: Dronrijp 9: 26/10/1594 10: Art, Ling 12: AAF no 303 20: ex Franicensi 21: disp 1597 De testamentaria succesione als Petrus Dronryp 22: Ranieri, Repertorium IV 187

1: 11966 2: Franeker
3: Joachimi (Stellingwerf)
4: Phocaeus 7: Bolsward 9: 06/04/1612 10: Lit, Theol 12: AAF no 1333 16: Jiske Folkerts van Bolsward (1616) Antje Hachtingius (1630) 17: Joachimus, predikant Regnerus, predikant 18: 1615-1620 predikant te Idaard; 1620-1626 te Oosterwierum 1626-1648 predikant te Workum 1648-1672 predikant te Heerenveen 21: twist in Workum met magistraat en medepredikanten 22: Romein 159, 347, 573; Col Kalma; Vrije Fries 59 3848

1: 11831 2: Köln
3: Joconis
4: Idsardus 7: Sneek 9: 12/05/1492 10: Iur civ 12: AAK II 31345 21: = Mr Idsardus Gravius, Dr iur utr 1496, 1506, 1515 pastoor te Grouw, secretaris van kardinaal Raymundo Peraudi, gest voor 1529, haalt in 1509 de Pieterspenning op?; een heer Idsard is in 1507 pastoor te Wommels 22: Us Wurk 40 5051; RAF FG 965; Oosterhout, Recesboeken 485, 524; Worp, Historie V 171-172

1: 11004 2: Helmstadt
3: Jodoci
4: Elardus 7: Jever 8: Frisius 9: 14/09/1620 12: AAHt 28288

1: 04194 2: Leiden
3: Jodoci
4: Elias 7: Emden 9: 29/06/1590 10: Ling 12: AAL 28

1: 06135 2: Löwen
3: Johannes
4: Cornelius 7: Dokkum 9: 00/06/1526 12: MULO III 76053 21: = vml Cornelius Kempius

1: 06400 2: Köln
3: Johannis
4: Abelus 8: Stellingwerf 9: 00/07/1558 10: Art 12: AAK II 1122147 17: Johannes Abeli, predikant o.a. te Aalsum 18: 1580 schoolmeester in Wierum 1587, 1588 schoolmeester te Ternaard 1592 schoolmeester te Sloten; 1593 te Goenga 21: in 1590 buiten betrekking; zakt in 1591 en 1594 voor het predikantexamen; in 1598 door de Drentse synode afgewezen, maar tot de schooldienst toegelaten 22: RAF FG 1031; Col Kalma; Reitsma, Opkomsten 99; Sannes, Schoolmeesters Westdongeradeel en Wymbritseradeel

1: 02547 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Abelus 7: Groningen 9: 17/04/1617 10: Phil 12: AAG 5

1: 11569 2: Löwen
3: Johannis
4: Adamus 7: Leeuwarden 9: 01/02/1550 12: MULO IV 40286 18: 1570 a pastoor te Genum 21: Reitsma, Opkomsten 65

1: 08695 2: Löwen
3: Johannis
4: Adrianus 7: Workum 8: Trai d 9: 01/07/1506 12: MULO III 316102 20: laicus, non habens tonsuram

1: 11833 2: Köln
3: Johannis
4: Adrianus 5: presbyter 7: Nieuwland (Nova Terra) 9: 06/08/1491 10: Iur can 12: AAK II 317130

1: 05750 2: Köln
3: Johannis
4: Albertus 6: pauper 7: Groningen 9: 08/09/1473 10: Art 12: AAK I 85983 20: 1475 29/5 det; bursa Laurentiana, 1477 19/3 lic art, 17/11 inc

1: 11870 2: Köln
3: Johannis
4: Albertus 6: dominus 7: Sneek 9: 31/05/1511 10: Iur 12: AAK II 67697 14: vml Jan Alberts 15: 1493 raadsheer te Sneek 18: 1520 priester te Sneek 20: bac iur 11 okt 1513 21: Mr; = Mr Albertus, 1507, 1514 pastoor (persona) te Tirns?; Mr Albertus van Sneek kreeg in 1523 een pensioen van 100 pond van de rentmeester van Friesland; ook genoemd door Jancko Douwama: Mr Albertus vicaris ofte prebendarius te Sneek; broer van Petrus Johannis Soet, 1522-1533 secretaris van Sneek 22: Sipma OO II 299; RAG Rentmeestersrek 1523-1524 f 9; Douwama, Geschriften 609; Oosterhout, Recesboeken 140, 562, 653; Thabor, Historie 366

1: 08257 2: Löwen
3: Johannis
4: Albertus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 19/07/1513 12: MULO III 468128 1525 prebendaris te Burgwerd 21: Albertus Johannis van Bolsward werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd; Abba Janszoen was in 1543 possessor van de Saepkemaprove te Bolsward; heer Abba en heer Tjierk Janszoen bakker ondertekenen in 1548 testament 22: Placaatboek I 463; Gen Jierboekje 1955 80; RAF FG 910; Beneficiaalb 277; RAF Nedergercht Bolsward 121

1: 07088 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Albertus 7: Workum 9: 31/05/1464 12: MUR I 143

1: 08500 2: Löwen
3: Johannis
4: Andreas 7: Harlingen 8: Trai d 9: 12/06/1525 12: MULO III 74483 21: Andreas Johannis was in 1543 en 1580 pastoor te Oldelamer, uitgeweken (AAU 1888 368); of is bedoeld Andreas Annazoon, 1531 pastoor te Midsland, 'evangelisch' en gehuwd?; Andraes Johannis was in 1554 (collatie) prebendaris te Sonnega 22: A. Duke, Reformation and Revolt in the Low Countries (Londen, 1990) 4546, 48, 50; AAU 42 (1916) 331; Beneficiaalb Zevenwouden 60

1: 03164 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Antonius 7: Groningen 9: 30/07/1630 10: Phil 12: AAG 24 21: vml Anthonius Steenberg, 1639 advocaat te Groningen 22: GAG 275.7 admissie van advocaten

1: 00017 2: Franeker
3: Johannis
4: Antonius 7: Franeker 9: 31/05/1603 10: Phil 12: AAF no 772 19: 1608 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg 22: Van der Meer, Boarnen 111; RAF Statenarchief Gf 50 nr 6

1: 01819 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Arnoldus 6: Alumnus 7: Sneek 9: 29/10/1601 10: Phil, Theol cand 12: AAF no 675 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; Aern Johannis was in 1644 schoolmeester te Woudsend 22: Van der Meer, Boarnen 111; Sannes, Schoolmeesters Wymbritseradeel

1: 05770 2: Köln
3: Johannis
4: Arnoldus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1436 10: Art 12: AAK I 38554 20: 1437 1/6 bac art 21: bac decr; in 1442 genoemd als ondertekenaar van een testament 22: RAF PK regest 93

1: 04841 2: Leiden
3: Johannis (Joannis)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 03/12/1643 10: Math 11: 23 12: AAL 346

1: 00704 2: Franeker
3: Johannis
4: Arnoldus 7: Franeker 9: 01/03/1631 10: Ling, Phil 12: AAF no 2705

1: 01642 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Bernardus 6: Alumnus patriae 9: 25/06/1595 10: Theol 12: AAF no 338 20: sch. Doccumana

1: 02445 2: Heidelberg
3: Johannis (Johannes)
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/04/1569 12: MUH II 46,53 20: 6/12 1565 bac art

1: 02558 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Bernardus 6: gratis 8: Frisius orient 9: 27/10/1617 10: Phil 12: AAG 6

1: 01674 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Bernardus 9: 14/09/1596 10: Art, Theol 12: AAF no 411

1: 02588 2: Groningen
3: Johannis
4: Casparus 7: Emden 9: 20/04/1619 10: Theol 12: AAG 8

1: 07005 2: Rostock
3: Johannis (Iohannes)
4: Conradus 6: pauper 7: Groningen 9: 31/10/1443 12: MUR I 67

1: 11346 2: Rostock
3: Johannis
4: Cornelius 7: Leeuwarden 9: 12/11/1509 12: MUR II 41 18: 1525 prebendaris te Marrum en/of te Wanswerd 1543 prebendaris te Rinsumageest; bezit beneficium te Bolsward 21: Cornelius Johannis van Leeuwarden werd op 5 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80; RAF FG 910, 935; Beneficiaalb 199, 276

1: 08808 2: Löwen
3: Johannis
4: Cyprianus 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 32392 21: Mr Sipke Johannis was in 1560 suppiant namens het Oldeklooster, =vml Mr Cyprianus Johannis, 1590 secretaris van Bolsward; werd in 1578 te Bolsward aangeslagen voor 3 cg personele impositie 22: Van der Meer, Boarnen 244; Placaatboek III 517

1: 01726 2: Franeker
3: Johannis
4: Daniel 6: alumnus in 1598 7: Sneek 9: 06/05/1598 10: Ling, Art 11: 1580 te Ridderkerk 12: AAF no 496 14: Johannes Rouckes (Rochus) 15: predikant te Ridderkerk 17: Johannes Pier 18: 1602 praeceptor Latijnse school Amsterdam; 1604 predikant te Hijlaard, 1606 te Bergum, 1614 te Sneek, tevens rector van de Latijnse school aldaar 1628 remonstrants predikant te Rotterdam 1643 arts te Zaltbommel 19: 1655 te Zaltbommel 20: [1601 theol cand] 21: broer van Paulus en Rochus; bezoekt latijnse school te Sneek; in 1618 afgezet wegens onrechtzinnigheid, werd arts 22: Romein 117; NNBW VI 1243-1245; Reitsma, Verstooteling; RAF Hof van Fr HHH 1 f 27

1: 11300 2: Franeker
3: Johannis
4: Daniel 5: Boekhandelaar (bibliopola) 9: 04/10/1619 12: AAF 1777 20: 1624 9/6 Dr med (PAF 21)

1: 11809 2: Köln
3: Johannis
4: Dodo 7: Woldorp of Brouwershaven? 9: 19/12/1485 12: AAK II 185111

1: 07974 2: Rostock
3: Johannis (Ioannis)
4: Engelbertus 7: Jever 9: 00/04/1579 12: MUR II 198

1: 11109 2: Franeker
3: Johannis
4: Eno 7: Berlikum (Belcomensis) 9: 13/05/1645 10: Geom 12: AAF 4327 18: 1645 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM

1: 01199 2: Franeker
3: Johannis
4: Everardus 7: Sneek 9: 19/08/1646 10: Phil 12: AAF no 4501

1: 04894 2: Leiden
3: Johannis
4: Everardus 7: Sneek 8: Frisius 9: 20/08/1647 10: Med 11: 20 12: AAL 379 21: vml Everardus Entens, arts te Sneek x Antie Jacobs (1656) 22: GAL klapper DTB

1: 11889 2: Köln
3: Johannis (Hansonis)
4: Everardus 7: Sneek 9: 17/12/1520 10: Iur 12: AAK II 83073 18: 1525 pastoor te Lions 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 05255 2: Köln
3: Johannis
4: Everardus 6: pauper 7: Appingedam 9: 00/09/1484 12: AAK II 16046 20: inc 1487

1: 08372 2: Löwen
3: Johannis
4: Everardus 7: Groningen 9: 31/08/1499 12: MULO III 191232

1: 06749 2: Greifswald
3: Johannis (Appingedamm, Damonis)
4: Everardus 8: Mon d 9: 29/06/1481 12: MUG 78, 86 20: 1483 bac art

1: 00856 2: Franeker
3: Johannis
4: Focco 5: Ecclesiastes 9: 10/11/1637 12: AAF no 3399

1: 01906 2: Franeker
3: Johannis
4: Focco 6: Alumnus 7: Franeker 9: 20/12/1603 10: Theol 11: 1587 12: AAF no 797 13: Sjouck Simonsdr 14: Johannes Fockes 15: evangeliedienaar 16: Magdalena Willems Tyardtke Garbens (1637) 17: Johannes Phocilides Holwarda 18: 1616-1619 predikant te Holwerd 1619-1642 predikant te Franeker 19: 1650 maart van schrik 21: hij had in 1605 een pensie van de stad Franeker genoten en zich verbonden ten dienste der stad; kreeg in 1606 18 cg uit de kloostergoederen; in 1641 kinds, 1642 emeritus 22: Romein 229-230, 529; Col Kalma; Telting, Register 701; Van der Meer, Boarnen 112

1: 11802 2: Köln
3: Johannis
4: Folkerus 6: pauper 7: Noordwolde 9: 03/06/1484 10: Art 12: AAK II 149147 20: 11/5 1487 inc

1: 09427 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Franciscus, Petri 8: Stellingwerf 9: 00/08/1535 10: Iur 12: MULO IV 12398

1: 09276 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 28/11/1559 12: MULO IV 59560 18: 1565, 1568, 1569 schepen van Leeuwarden 21: Mr Frans Jansz, 1586 procureur postulant van Menaldumadeel en/of Frans Jansz 1587-1588 lid gedep staten (S)? 22: Sannes, Schoolmeesters Menaldumadeel; Engels, Naamlijst GS

1: 07339 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Fredericus 7: Workum 9: 30/07/1486 12: MUR I 246 21: Frerick Jansen van Workum wordt in 1491 in de recesboeken van Sneek vermeld 22: Oosterhout, Recesboeken 23, 95

1: 04411 2: Leiden
3: Johannis (Joannis)
4: Fredericus 9: 05/06/1618 11: 16 12: AAL 136

1: 03954 2: Helmstadt
3: Johannis (Joannes)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 25/03/1591 12: AAHt 87109

1: 08610 2: Löwen
3: Johannis
4: Gello, Feddonis 7: St. Nicolaasga 8: Trai d 9: 18/05/1509 12: MULO III 37270 21: Mr; Gello Feddonis van St Nicolaasga werd op 5 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83

1: 08245 2: Löwen
3: Johannis fil
4: Georgius 7: Ameland 8: Trai d 9: 20/07/1521 10: Iur 12: MULO III 651102 21: = Joris Johannis, prebendaris te Wanswerd, in 1567 gebannen? 22: Roarda, Om it leauwe II 36

1: 08113 2: Löwen
3: Johannis
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 06/10/1484 12: MULO II 49127 18: 1489 pastoor te Krewert 22: AKG regest 766

1: 05403 2: Köln
3: Johannis
4: Gerardus 7: Emden 9: 04/11/1516 10: Art 12: AAK II 77579

1: 00779 2: Franeker
3: Johannis
4: Gerardus 7: Franeker 9: 16/11/1635 10: Math 12: AAF no 3197

1: 00466 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 02/05/1623 10: Lit, Iur 12: AAF no 2014 18: 1628 notaris 21: Een Gerardus Johannis, geb 1607 was de zoon van ds Johannes Schotanus; of is bedoeld Gerardus Johannes Riemersma, genoemd in 1629? 22: RAF Hof van Fr HHH 1 f 41v; RAF Naamlijst notarissen

1: 00152 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Gerardus 7: Emden 9: 04/03/1608 12: AAF no 1034 17: Johannes Beckering, ds te Grootegast 18: 1610-1637 predikant te Noordhorn 19: 1637 nov 20: sch. Groningensi 22: Duinkerken 14, 104

1: 03049 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 05/02/1627 10: Phil 12: AAG 17 16: Aeltjen Schmalz (1633) 18: 1654, 1657 kerkvoogd te Leens 21: Mr; in 1657 medestichter gasthuis te Leens 22: RF 1654.59; RAG klapper DTB; Pathuis 907

1: 08895 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Gisbertus 7: Leeuwarden (Leeuweranus) 8: Frisius 9: 25/05/1543 12: MULO IV 26253 18: 1555 pastoor te Deinum 1574-1578 predikant te Benningbroek en Nibbixwoud 19: 1578 21: verbannen in 1567; = Gisbertus Cythopeus Dinaebrum 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 55; NKH 1908 106

1: 08020 2: Leipzig
3: Johannis
4: Gisbertus 7: Groningen 9: 00/00/1468 12: MULP I 272

1: 08393 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Harderus 7: Groningen 8: Trai d 9: 09/11/1512 12: MULO III 45393

1: 11361 2: Rostock
3: Johannis
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 17/11/1511 12: MUR II 47 21: Een Henricus Johannis was in 1525 pastoor te Schurega, tot 1550 pastoor te Murmerwoude en van 1550-1564 pastoor te Anjum 22: RAF FG 910, 935; Teunissen, Walden 163

1: 05209 2: Köln
3: Johannis
4: Henricus 5: presbyter Trai d 7: Bolsward 9: 08/08/1478 12: AAK II 4532 18: pastoor 20: 1478 HB, 17/8 1478 ad leges

1: 05908 2: Köln
3: Johannis
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 16/05/1479 10: Art 12: AAK II 5992 18: 1532 prior te Rottum 1541 abt 19: 1555 april 21: in 1542 scheidsrechter in een geschil van de Ewsums 22: Damen, Benediktijnenkloosters 72, 197

1: 05964 2: Köln
3: Johannis
4: Henricus 7: Groningen 9: 13/11/1455 10: Art 12: AAK I 59323 18: 1468, 1474 vicaris van de A kerk te Groningen (vier maarschalken altaar) 22: GAG PK regest 236, 264

1: 09661 2: Erfurt
3: Johannis
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1456 12: MUER I 25720

1: 09290 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Henricus 7: Gronnius prope Leovardiam 8: Frisius occid 9: 20/07/1548 12: MULO IV 368153 21: = Hendrik Hansz, 1578-1579 schepen van Leeeuwarden of pastoor Henricus Johannis van Oudkerk, vlucht in 1580 naar Emden en sterft in 1581 in Groningen, had zoon Jan? of Heercke Jouckesz, 1561, 1567 secretaris van Rauwerderhem? 22: GAL Klapper magistraat; Reitsma, Opkomsten 133; Sannes, Naamlijst 233

1: 02998 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Henricus 9: 28/09/1624 10: Phil 12: AAG 15 18: 1630-1666 latijns schoolmeester te Groningen 19: 1666 22: RAG klapper resol GS; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school

1: 07016 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Henricus 7: Groningen 9: 27/08/1448 12: MUR I 84

1: 08231 2: Löwen
3: Johannis
4: Henricus 7: Workum (Woldricum) 9: 30/08/1484 12: MULO II 490221

1: 08316 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Henricus 7: Franeker 8: Trai d 9: 00/05/1505 12: MULO III 295 20

1: 11352 2: Rostock
3: Johannis
4: Hermannus 7: Winschoten 9: 18/06/1510 12: MUR II 43

1: 07108 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Hermannus 7: Bolsward 9: 20/11/1467 12: MUR I 154

1: 07044 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 12/10/1456 12: MUR I 110 21: 1460 Med Dr te Ferrara

1: 03747 2: Groningen
3: Johannis
4: Hermannus 7: Leer 8: Frisius 9: 21/01/1648 11: 19 12: AAG 57 20: gratis caussa rev. domi augustam, ex commend. rectoris Lierani Frilingii

1: 09288 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Hermannus, Ennii 6: dives 7: Leeuwarden 9: 28/08/1560 12: MULO IV 605175 21: Hermannus Jansz was in 1565 pastoor te Jubbega en in 1580 pastoor te Oudega (Small) 22: Reitsma, Opkomsten 149; It Beaken 27 (1965) 139

1: 08705 2: Löwen
3: Johannis
4: Hesselus 5: clericus 7: Workum (Woldricum) 8: Trai d 9: 22/04/1503 12: MULO III 25323

1: 00363 2: Franeker
3: Johannis (=Johannes Hillebrandi?)
4: Hillebrandus 8: Frisius 9: 30/01/1619 10: Theol 12: AAF no 1745

1: 09802 2: Erfurt
3: Johannis
4: Jacobus 7: Deverensis 9: 00/00/1612 12: MUER II 51553 20: Frisii stipendii stipendatus, non iuravit

1: 09190 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Jasperus 7: Groningen 9: 00/06/1559 12: MULO IV 56866 18: 1561 (institutie) vicaris Maartenskerk te Groningen 21: = Jasperus Vos, in 1569 prebendaris en proost te Termunten (Termecens) en/of Jasper, 1576 pastoor en commissaris te Appingedam? 22: RF 1569.60; RAG HJK 104; AAU 42 (1916) 303

1: 10960 2: Franeker
3: Johannis
4: Joachimus 7: Sneek 9: 13/11/1611 10: Lit, Iur 12: AAF 1328 voor 1636 schoolmeester te Oldenouwer 22: Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Doniawerstal

1: 12440 2: Orleans
3: Johannis
4: Johannes 5: praeceptor van de Ripperda's 7: Groningen 8: Frisius 9: 08/10/1565 12: RIDDORL II 491

1: 08415 2: Löwen
3: Johannis
4: Johannes, Alardi 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/10/1510 12: MULO III 40363 21: Johannes Alardi Rund werd op 16 sept 1514 tot priester gewijd; Johannes Alardi (gest 1555) was pastoor te Oldeboorn (Zwart, Cleuting 43); een andere? 1543 te Friens (Beneficiaallb 112) en te Lichtaard (Beneficiaalb 148) 22: Brom, Naamlijst priesters II 5

1: 07863 2: Löwen
3: Johannis
4: Johannes 6: pauper 7: Harlingen 9: 31/08/1529 12: MULO IV 29277 18: 1538, 1543, 1557 pastoor te Harlingen 1547 deken van Vollenhove, Steenwijk en Stellingwerf 21: werd in 1548 verhoord door de justitie; een Johannes Johannis was in 1555/6 pastoor te Harlingen, een ander te Cornjum 22: RAF Rentmeestersrek 1547-1548 f 73v; Heeringa, Rekeningen 219, 245; RAF Collectie Murray Bakker 17; AAU 42 (1916) 348

1: 08536 2: Löwen
3: Johannis
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/06/1511 12: MULO III 41377

1: 08264 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Johannes 7: Bolsward 9: 09/06/1493 12: MULO III 9646 21: Johannes Johannis was ca 1500 (institutie) pastoor te Oldeholtpade, gest voor jan 1505 22: AAU 42 (1916) 321, 322

1: 11107 2: Franeker
3: Johannis
4: Johannes 7: Balk 9: 08/11/1624 10: Theol 12: AAF 2170 21: Een Johannes Johannis Balk was in 1599 predikant te Balk: Romein 432

1: 04052 2: Helmstadt
3: Johannis
4: Johannes 7: Jever 8: Frisius 9: 12/09/1612 12: AAHt 225153

1: 06287 2: Köln
3: Johannis
4: Johannes 7: IJlst 9: 09/06/1484 10: Iur 12: AAK II 149159 21: = Mr Johannes Johannis, 1491,1506, 1508 raadsman, 1509 schepen te Sneek? 22: Sipma OO III 22; RAF Familiearch Bungenberg 1

1: 10244 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Johannes 9: 28/05/1593 10: Med 12: AAF no 233 17: Johannes Henricus 18: schoolmeester te Oostermeer 1597 predikant te Foudgum 1599-1615 predikant te Harich en Balk; 1615-1620 te Balk 21: of Johannes Johannis Biltius? cf Kalma 22: Col Kalma; RAF Statenarch G 41 136

1: 05216 2: Köln
3: Johannis (Joannis)
4: Johannes 7: Bolsward 8: Frisius 9: 11/06/1555 10: Art 12: AAK II 1090163 18: 1569-1580 pastoor te Bolsward 1580 pastoor te Engelbert 1615 pastoor te Megen (Brabant) 19: 1615 ca 20: iuravit sed non solvit qua totis et hic p. ut apparavit et eiusdem sui preceptoris d. Aggei ex testimonio 21: Johannes Hanckis, in 1580 uitgeweken 22: It Beaken 31 (1969) 177

1: 09421 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1543 12: MUR II 105 18: 1541, 1564 priester te Cornjum 1567 priester te St Annaparochie ? 19: 1576 te Emden 21: neef van Martinus Eelkes te Leeuwarden; vlucht in 1567 22: Romein 223; Zwart, Cleuting 169; RAF Huisarchief Tjaardastate 357

1: 08419 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 27/06/1510 12: MULO III 39388 21: = Johannes Johannis Hiddinck, stud ook in 1512 in Leuven?

1: 02007 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Kempo 7: Leeuwarden 9: 04/06/1607 10: Phil 12: AAF no 988

1: 04329 2: Leiden
3: Johannis (Joannis)
4: Kempo 8: Frisius 9: 23/08/1608 10: Iur 11: 23 12: AAL 92

1: 00320 2: Franeker
3: Johannis
4: Lambertus 7: Dokkum 9: 20/05/1617 10: Theol 12: AAF no 1663 14: Haio Lamberti 15: predikant te Dokkum, remonstrant 18: 1619-1621 predikant te Kollumerzwaag 1621-1624 predikant te Opende (Gr) 1624-1654 predikant te Kollumerzwaag 19: 1654 juli 21: Er is ook een Lambertus Johannis x Aeltje Jansdr predikant te Menaldum 1624-1647: Romein 90 22: Romein 501

1: 08439 2: Löwen
3: Johannis
4: Lambertus 7: Groningen 8: Mon d 9: 04/06/1513 12: MULO III 468114

1: 06600 2: Köln
3: Johannis
4: Lambertus 7: Sneek 9: 23/12/1579 10: Iur 12: AAK IV 120107 21: Lambertus Jans is in 1583 schepen van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr BB

1: 08698 2: Löwen
3: Johannis
4: Lambertus 7: Workum 9: 19/08/1514 12: MULO III 491161

1: 07672 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Laurentius 7: Berlikum 9: 20/11/1516 12: MUR II 66

1: 11684 2: Rostock
3: Johannis
4: Laurentius 7: Osterwolt 9: 25/10/1512 12: MUR II 50

1: 04699 2: Leiden
3: Johannis
4: Lutichius (Lotichius) 7: Groningen 9: 10/05/1634 10: Iur 11: 23 12: AAL 262

1: 03761 2: Groningen
3: Johannis (Ioannis)
4: Lutichius 7: Appingedam 9: 06/05/1648 10: Phil, Theol 11: 25 12: AAG 57

1: 00725 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Lutichius (Lochius) 8: Omlandus 9: 27/07/1631 10: Iur 12: AAF no 2768 16: Hindrickien Roebers (1636) 18: 1635 april advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 33; GAG klapper DTB

1: 03121 2: Groningen
3: Johannis
4: Lutichius 7: Appingedam 9: 14/09/1629 10: Phil 12: AAG 22

1: 08446 2: Löwen
3: Johannis
4: Marcus 6: pauper 7: Groningen 9: 25/02/1503 12: MULO III 249199

1: 03771 2: Groningen
3: Johannis
4: Martinus 9: 11/09/1648 10: Phil 12: AAG 58 16: Grietie Jacobs 17: Jacobus Steenwijk, predikant 18: gemeensman en burgemeester van Dokkum 22: Col Kalma

1: 02906 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Martinus 7: Groningen 9: 22/11/1621 10: Phil 12: AAG 11 16: Alethecie Uchtemans d.v. ds Christophorus Uchtemans (1632) 17: d. x ds Adam Cornelii van Losdorp 18: 1632-1647 predikant te Kantens 1647-1668 predikant te Middelstum 19: 1668 21: schreef Declamatio de laudibus humaniorum literarum (1621); Regel ofte Richtsnoer des Godzalighen wandels 22: Duinkerken I 220

1: 07106 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Meinardus 7: Bolsward 9: 06/11/1467 12: MUR I 154 21: heer Meynert Jansz prebendepriester te Franeker genoemd in 1501; Meynert Jansz was in 1507, 1511 priester te Sneek 22: Oosterhout, Recesboeken 307, 562; Stamboek I 161-162

1: 01637 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Michael 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1595 10: Med 12: AAF no 322 18: 1629 praeceptor te Sneek 20: ex Leovardiensi 21: = Michael Mandewijl?; Michael Johannis Amerimni was in 1615, 1619 schoolmeester te Workum x Sjouck Jans 22: Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Workum

1: 01527 2: Franeker
3: Johannis
4: Nicolaus 6: Alumnus 9: 06/05/1592 10: Theol 12: AAF no 149 16: Geerthe Jansdr 17: Jacobus Johannes 18: 1601-1627 predikant te Akkerwoude en Murmerwoude 1601 predikant te Itens? 21: disp 1597 De fide onder Antonides 22: Romein 461; Kalma, Classisboek Bolsward Workum 410; Col Kalma

1: 06349 2: Köln
3: Johannis (Joannes)
4: Nicolaus 7: Sneek 8: Frisius 9: 29/05/1553 10: Art 12: AAK II 107322 18: 1561 rector te Sneek 20: 23/1 1554 bac, pauper 21: Mr 22: RAF Nedergerecht Sneek D 6

1: 01543 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Nicolaus 7: Sneek 9: 23/05/1592 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 169 18: 1608 notaris? 20: sch. Bolsverdiana 21: of = ds Nicolaus Johannis Monsma? 22: Koopmans, Notariaat 167

1: 07797 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Nicolaus 7: Boksum 9: 12/06/1506 12: MUR II 26 18: 1525 ca pastoor te Hennaard 21: Nicolaus Johannis de Marssum werd op 7 april 1509 tot priester gewijd 22: RAF FG 910; Gen Jierboekje 1955 83

1: 09026 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Nicolaus 7: Sneek 8: Frisius 9: 11/07/1544 12: MULO IV 283185 21: Dr Nicolaus van der Geest x Mary Gerritsdr, kind Johannes, Herman gest voor 1555? 22: Zwart, Cleuting 45

1: 12272 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Nicolaus 9: 25/11/1591 10: Theol 11: 1572 ca 12: AAF 121 14: Johannes Juonis? 16: Bauck Tjebbes Wybema Geertke Jansdr (1618) 18: 1601 predikant te Oostrum 1601-1606 predikant te Itens 1606-1627 predikant te Rinsumageest 19: 1627 febr 22: Kalma, Toezicht 410

1: 02580 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Nicolaus 8: Oldambt 9: 14/12/1618 10: Phil 12: AAG 7 18: 1626-1628 predikant te Finsterwolde 1628-1642 predikant te Uithuizen 19: 1642 maart 22: Duinkerken I 221

1: 08576 2: Löwen
3: Johannis
4: Otto 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1506 12: MULO III 320234

1: 03451 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Otto 8: Omlandus 9: 08/07/1640 10: Phil 12: AAG 41

1: 01073 2: Franeker
3: Johannis
4: Paulus 7: Sneek 8: Frisius 9: 15/09/1643 10: Theol 12: AAF no 4116 16: Trynke Johannes Melboom 17: Johannes 18: 1647-1656 rector te Joure 1656-1668 conrector te Sneek 1668-1691 predikant te Gaastmeer; 1691-1692 te Woudsend 19: 1692 21: was in 1650 alumnus 22: Romein 276, 446; Folk en Tsjerke I 205; Col Kalma; Placaatboek V 523

1: 11676 2: Rostock
3: Johannis
4: Paulus 7: Leeuwarden 9: 17/06/1508 12: MUR II 34 18: priester 21: Paulus Johannis van Leeuwarden werd op 4 maart 1514 tot priester gewijd; een Paulus van Leeuwarden was 1535-1549 proost van het Praemonstratenzer klooster Langen in Oostfriesland 22: Gen Jierboekje 1955 80; Analecta Praemonstratensia 1925 34

1: 11871 2: Köln
3: Johannis
4: Petrus 7: Sneek 9: 31/05/1511 10: Iur 12: AAK II 67698 18: 1522, 1529-1533 secretaris van Sneek 21: = Petrus Johannis Soet, broer van Mr Albertus? 22: Placaatboek II 122; Napjus 90; Thabor, Historie 366

1: 04546 2: Leiden
3: Johannis (Joannis)
4: Petrus 9: 01/11/1625 11: 1612 12: AAL 189 21: zoon van ds Johannes Cornelius Sylvius, ds te Amsterdam? 22: Col Kalma

1: 06032 2: Köln
3: Johannis
4: Petrus 6: pauper 7: Groningen 9: 25/05/1498 10: Art 12: AAK II 447174

1: 11310 2: Rostock
3: Johannis
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 23/06/1508 12: MUR II 34

1: 02577 2: Groningen
3: Johannis
4: Petrus 7: Emden 9: 08/11/1618 10: Theol 12: AAG 7

1: 06780 2: Greifswald
3: Johannis
4: Petrus 5: clericus Trai d 7: Sneek 9: 25/07/1488 12: MUG 105 21: Een Petrus Johannis was in 1525 pastoor te Hoornsterzwaag 22: RAF FG 910

1: 01331 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Petrus 7: Ferwerd 9: 11/01/1649 10: Geom cand 11: 1629 12: AAF no 4803 14: Jan Pieters 15: schipper 21: was in 1640 begunstiger van het St Jacobsleen 22: Abma, Vier lenen 180

1: 01010 2: Franeker
3: Johannis (Joannes)
4: Philippus 7: Franeker 9: 04/02/1642 10: Ling, Theol 12: AAF no 3899 18: 1652-1656 predikant te Amboina 19: 1656 jan 22: Troostenburg 468

1: 08485 2: Löwen
3: Johannis de Bitunia
4: Philippus 6: pauper 7: Harlingen 9: 28/02/1512 12: MULO III 436193

1: 02065 2: Franeker
3: Johannis
4: Pierius 8: Stellingwerf 9: 09/05/1609 10: Phil 11: 1589 12: AAF no 1115 16: Ancke Bartles Rinscke Piers 17: Olkje; Grietie Renske; Antie Pierius, predikant te Langweer en Stiens; Johannes Theodoricus 18: 1614-1619 predikant te Oppenhuizen; 1619-1620 predikant te Sexbierum 1620-1656 predikant te Oosterlittens 19: 1656 maart 22: RAF FG 1031; Romein 211, 285-286; Col Kalma

1: 07827 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Refridus 7: Leeuwarden 9: 17/06/1508 12: MUR II 34 21: vml Refridus, 1525 prebendaris te Oldeboorn 22: RAF FG 910

1: 12136 2: Köln
3: Johannis
4: Robertus 7: Sloten 9: 17/08/1485 10: Iur 12: AAK II 17637

1: 01857 2: Franeker
3: Johannis
4: Rochus 7: Sneek 9: 14/03/1603 10: Theol 12: AAF no 729 13: Sara N 14: Johannes Rouckes 15: predikant Nies Laesdr Baerdt (1612) 18: 1611-1638 predikant te Blija 19: 1638 febr 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg en 15 pond 22: Romein 533; NNBW VI 1244; Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111-112

1: 01191 2: Franeker
3: Johannis
4: Ruardus 7: Franeker 9: 12/06/1646 10: Math 12: AAF no 4471

1: 09582 2: Erfurt
3: Johannis
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/00/1403 12: MUER I 6918

1: 06190 2: Köln
3: Johannis
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/12/1484 10: Iur 12: AAK II 162101 18: 1510 notaris te Franeker? 1485, 1493 notaris te Groningen 21: = R.J. Cannegieter, clericus Trai d; Mr Rudolphus Kannemaker werd in 1496 pastoor te Noordlaren 22: Vrije Fries 1856 75; Pax 125-127; RF 1485.27; AKG regest 730; AAU 42 (1916) 317

1: 00927 2: Franeker
3: Johannis
4: Scaevola 7: Dokkum 8: Frisius 9: 12/12/1639 10: Theol 11: 1620 12: AAF no 3637 14: Johannes Scheltes 16: Maria Bosman, d.v. Cornelis, procureur postulant en fiscaal van Oostdongeradeel 17: W. Scaevola, predikant 18: 1651-1663 predikant te Metslawier en Nijewier 19: 1663 okt 22: Romein 485; RAF Grafschriften Oostdongeradeel; Col Kalma

1: 08651 2: Löwen
3: Johannis (Annes)
4: Severinus 7: Sneek 8: Trai d 9: 23/04/1513 12: MULO III 46530 21: Diurre Annes was in 1579 volmacht voor Sneek 22: Placaatboek IV 7

1: 06203 2: Köln
3: Johannis (Joannis)
4: Simon 7: Groningen 9: 14/08/1529 10: Art 12: AAK II 90218 20: bursa Laurentiana; 1530 20/6 det; non solvit quia coquus burse Laurentiana 21: Een Mr Simon Hanszoon woont in 1554 in Leeuwarden 22: Zwart, Cleuting 29

1: 08653 2: Löwen
3: Johannis
4: Simon 5: clericus Trai d 7: Sneek 9: 06/02/1486 10: Decr 12: MULO III 7110

1: 01101 2: Franeker
3: Johannis
4: Sixtus 7: Franeker 9: 27/06/1644 10: Phil 12: AAF no 4224

1: 08277 2: Löwen
3: Johannis
4: Sixtus 7: Bolsward 9: 02/11/1519 12: MULO III 61854

1: 08699 2: Löwen
3: Johannis
4: Stephanus, Arnoldi 6: dives 7: Workum 8: Trai d 9: 27/08/1522 12: MULO III 677154

1: 08396 2: Löwen
3: Johannis
4: Stephanus 7: Groningen 8: Trai d 9: 21/06/1512 12: MULO III 44180 21: = Mr Stephanus Zwelis, 1535-1551 pastoor en commissaris te Loppersum? 22: RAG HJK 98; Pathuis 121

1: 09381 2: Löwen
3: Johannis (Joannis)
4: Tarquinius 6: pauper 7: Harlingen 9: 16/09/1560 12: MULO IV 61051

1: 10797 2: Köln
3: Johannis
4: Tarquinius 6: pauper (ob tenuitatem fortunae non solvit) 9: 07/06/1551 10: Art 12: AAK II 105496 18: 1558 secretaris van Wonseradeel 20: 2 nov 1551 bac, pauper 21: Mr; = Take Annes 22: Sannes, Naamlijst 249

1: 00070 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Tetardus 7: [Raard] 8: Frisius 9: 26/05/1605 10: Theol 12: AAF no 874 16: Hedwig Pieters Bechius (1624) 18: 1612, 1660 notaris 1627 procureur postulant 1649-1663 secretaris van Menaldumadeel 19: 1663 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; =vml Tjaert Junghes, was in 1606 schoolmeester te Engelum; hij kwam van de Academie 22: GAL Klapper DTB; RAF Hof van Fr MMM 1 f 4; Sannes, Naamlijst 239; Van der Meer, Boarnen 111; Sannes, Schoolmeesters Menaldum

1: 08265 2: Löwen
3: Johannis
4: Theodoricus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 21/07/1511 12: MULO III 414109 18: 1525, 1543, 1548 prebendaris te Bolsward 21: Theodoricus Johannis van Bolsward werd op 7 april 1515 tot priester gewijd; = Tjerck Jans Bakker 22: Gen Jierboekje 1955 81; Placaatboek III 107; RAF FG 910; RAF Familiearch Schwartzenberg 1041; RAF Nedergerecht Bolsward

1: 08069 2: Löwen
3: Johannis
4: Theodoricus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 28/05/1478 10: Iur can 12: MULO II 37563

1: 00151 2: Franeker
3: Johannis (Jonis)
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 04/03/1608 12: AAF no 1033 14: Johannes van Beveren 15: predikant te Haren en Coevorden 20: sch. Gronin(gensi) 21: de verwijzing bij Duinkerken I 221 klopt niet

1: 08654 2: Löwen
3: Johannis
4: Theodoricus 7: Sneek 8: Trai d 9: 18/08/1507 12: MULO III 335117

1: 05690 2: Köln
3: Johannis (Sneek, Snekis)
4: Theodorus 8: Frisius 9: 00/00/1430 10: Iur 12: AAK I 3245 20: 1433 bac decr 21: lic iur can; genoemd in 1456 22: Abma, Oldefurd 31

1: 00157 2: Franeker
3: Johannis
4: Thomas 7: Franeker (Urinus) 9: 22/12/1609 10: Ling 12: AAF no 1167

1: 08332 2: Löwen
3: Johannis
4: Thomas 6: dives 7: Franeker 9: 05/07/1518 12: MULO III 586125 18: 1523-1556 prebendaris te Franeker 19: 1556 21: over deze benoeming ontstond een geschil met Godsvriend Hayes die als afstammeling van de stichter van de St Jansprebende recht meende te hebben op de benoeming; bezit boeken van Erasmus 22: Hallema, Martini 115, 116; Telting, Register 91; Van Apeldoorn, Goederen II 230

1: 06214 2: Köln
3: Johannis
4: Tilmannus 6: pauper 7: Groningen 9: 15/07/1481 10: Art 12: AAK II 10518

1: 00594 2: Franeker
3: Johannis
4: Timaeus 9: 02/06/1627 10: Ling 12: AAF no 2389 16: Wytske Johannisdr 18: 1640-1644 predikant te Vrouwenparochie 1644-1652 predikant te Reitsum, Genum en Lichtaard 19: 1652 21: verbleef van 1632 tot 1635 in Engeland, op de terugweg viel hij in handen van de Spanjaarden; werd in 1637 kandidaat; testament RAF Hof van Fr EEE 3 1667 f 449 22: Romein 102, 474; Van Veen, Aanvullingen 11

1: 07592 2: Rostock
3: Johannis (Iohannis)
4: Volkerus 7: Bolsward 9: 02/06/1502 12: MUR II 12 21: stud 1506 te Leuven

1: 08268 2: Löwen
3: Johannis (Bolsward, Bolswardia de)
4: Volkerus 8: Frisius 9: 08/04/1506 12: MULO III 31317 21: stud 1502 te Rostock; = vml Mr Phocas Siblema, 1541 secretaris van Bolsward; 1538 pastoor te Bolsward, 1543 prebendaris te Sneek 22: Beneficiaalb 275; GAL Oude Stadsarch charter 31

1: 06222 2: Köln
3: Johannis ? (Groningen, Gronyngen)
4: Walterus 9: 06/06/1497 12: AAK III 1212

1: 08467 2: Löwen
3: Johannis
4: Walterus 7: Groningen 8: Trai d 9: 21/06/1496 10: Art 12: MULO III 14195 21: Wolterus Johannis was in 1519 pater en biechtvader van de zusters te Workum; in 1522 vicaris te Boskoop 22: Vrije Fries 36 140; Keikes, Workum regest 45

1: 06444 2: Köln
3: Johannis
4: Wibrandus (Bibrandus) 7: Bolsward 8: Frisius 9: 17/04/1567 10: Art 12: AAK IV 51197

1: 01929 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Wibrandus 7: Dokkum 9: 06/12/1604 10: Med cand 12: AAF no 854 16: Sjoeckien Pieters (1608) 21: = Wibrandus Hartsma, 1641 conrector te Kollum? 22: Andreae, Kollumerland II 127; RAF klapper DTB Dokkum

1: 11074 2: Helmstadt
3: Johannis
4: Wibrandus 7: Doccumiano castellanus 8: Frisius orient 9: 14/10/1606 12: AAHt 189118

1: 03307 2: Groningen
3: Johannis
4: Wicherus 6: gratis 7: Groningen 9: 09/02/1635 10: Phil 12: AAG 31

1: 09713 2: Erfurt
3: Johannis
4: Wilhelmus 7: Workum 9: 00/00/1481 12: MUER I 38544

1: 02958 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Wilhelmus (Guilhelmus) 8: Oldambt 9: 12/09/1623 10: Phil 12: AAG 13

1:*03185 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Ellerus 7: Groningen 9: 07/10/1631 12: AAG 25 16: Trijntje Roelfsdr 17: Rudolphus Elleri, ds te Noorddijk x Titia Hoisingius 18: 1637-1663 preceptor Latijnse school te Groningen 19: 1663 22: Duinkerken I 124; GAG 69 Latijnse school

1: 10682 2: Heidelberg
3: Johannis
4: Wilhelmus 7: Zuidlaren 8: Frisius 9: 19/08/1595 12: MUH II 180110

1: 04365 2: Leiden
3: Johannis (Joannis)
4: Wilhelmus (Guilelmus) 7: Leeuwarden 9: 29/04/1613 10: Med 11: 21 12: AAL 110

1: 06583 2: Köln
3: Johannis (Joannis)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 31/10/1613 10: Art 12: AAK IV 251125

1: 01465 2: Franeker
3: Johannis (Joannis)
4: Wilhelmus 9: 21/08/1590 10: Phil, Ling 12: AAF no 120 18: predikant te Kropswolde 1604-1612 predikant te Rolde 1612-1629 predikant te Odoorn, afgezet wegens dronkenschap 21: sinds 1630 onderhouden door Drenthe en Odoorn 22: Romein, Drenthe 113-114

1: 03533 2: Groningen
3: Johannis (Joannis)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 25/07/1642 11: 16 12: AAG 46

1: 06585 2: Köln
3: Johannis
4: Wilhelmus 6: pauper 7: Groningen 9: 26/08/1639 12: AAK IV 429298

1: 08199 2: Löwen
3: Jongama (Jonghania)
4: Aggo, Kemponis 7: Sneek 8: Trai d 9: 24/07/1479 12: MULO II 397132 13: Jel Bockesdr Harinxma 14: Kempo Jongama 16: Ael Heemstra (Hiemstra) 17: Laes Fokel 18: 1498 grietman van Baarderadeel 1525 landdagslid 19: 1536 21: tekent in 1496 een verbond met Groningen; schieringer, later pro gelders 22: Stamboek I 233, II 158; Wumkes, Bodders 8596; Pax 247; Verhoeven, Mol, Testamenten 506

1: 05529 2: Geneve
3: Jongama (Jongahma von)
4: Doco 8: Frisius 9: 12/10/1600 11: 1580 12: LDR 1642; IV 163 13: Lucia Fransdr van Aylva 14: Laso van Jongama 16: Lisk, d.v. Julius van Eysinga en Rintje Gratinga Syds, d.v. Sicco van Camminga en Fed Ockinga (1627) 17: kinderloos 18: 1620 grietman van Franekeradeel 1629 grietman van Hennaarderadeel; dijkgraaf van de Vijf Delen 1622 f, 1638 landdagslid; tot 1629 weesvoogd te Franeker 19: 1638 dec te Wommels 21: broer van Franciscus Jongama 22: Stamboek I 234; NNBW IX 471; De Vries I 63, 170; Sminia, Naamlijst 195

1: 01852 2: Franeker
3: Jongama a
4: Franciscus 9: 09/09/1602 10: Iur 12: AAF no 722 13: Luts Fransdr van Aylva 14: Laso Jongama 1611 lid raad van State 16: Trijn Joostes van Ockinga (1621) 17: kinderloos 18: 1608-1640 raadsheer Hof commissaris van het Hof in de zaak Bootsma 19: 1640 21: voert proces tegen zijn schoonzuster Syds van Camminga over interpretatie testament van Laso Jongama 22: Stamboek I 234; NNBW IX 471-472; Sickenga 175-176; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1611

1: 08857 2: Löwen
3: Jongama (Goslingii)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 00/11/1547 12: MULO IV 33463

1: 11810 2: Köln
3: Jongama (Kemponis)
4: Hector 6: dominus 7: Sneek 9: 19/12/1485 12: AAK II 185110

1: 08209 2: Löwen
3: Jongama (Jonghania)
4: Hector, Kemponis 7: Sneek 8: Trai d 9: 24/07/1479 12: MULO II 397133 13: Jel Bockesd Harinxma 14: Kempo Edes Jongama 18: 1489 pastoor te Goenga 1494 vicaris perpetuus te Bolsward 21: Mr; = Mr Hetta of heer Hetto Kempazn, in 1505 en 1506 pater/biechtvader van de zusters te Nazareth?; is in 1500 gezant naar de graaf van Holland 22: Stamboek I 233, II 158; Sipma OO I 358, 374, II 203; Pax 247; Worp, Historie V 19

1: 08941 2: Löwen
3: Jongama (Jonghema de)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 07/06/1539 12: MULO IV 19281 21: was in 1539 niet residerend beneficiant te Sneek 22: Placaatboek II 732

1: 07794 2: Rostock
3: Jongama (Iunghenan)
4: Kempo 7: Sneek 9: 11/06/1506 12: MUR II 26 13: Jel van Albada 14: Hesselus Kemponis van Jongama 16: ongehuwd 18: 1515, 1517, 1522 gelders grietman van Wymbritseradeel 21: gelders gezind, speelt belangrijke rol in de oorlog tegen de Bourgondiers 22: Stamboek I 234; Sminia, Naamlijst 289-291

1: 12044 2: Douai
3: Jongama (Jongma)
4: Petrus 9: 00/00/1571 12: RAF FG 1027 20: Petrus Jongma tekende in 1571 te Douai het AA van Solinus Syxma

1: 06518 2: Köln
3: Jongama (Jongema)
4: Petrus, Allardi 8: Frisius 9: 17/04/1567 10: Art 12: AAK IV 51196

1: 09116 2: Löwen
3: Jongama (Goslingii)
4: Tiberius 8: Frisius 9: 00/01/1547 12: MULO IV 33564 14: Goslick Jongama 15: olderman te Bolsward 18: 1553 olderman te Bolsward 22: Vrije Fries 13 1877 355

1: 12425 2: Orleans
3: Jongema van
4: Laurentius 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 23/08/1561 12: RIDDORL II 357 13: Foockel Laesdr van Jongema 14: Doco van Walta 16: Luts Fransdr van Aylva Habel Wiglesd van Herema 17: Luts x Johan Feyes Sickinghe; Duco x Lisck Juwsd van Eysinga, Syds Fransd van Camminga Franscke x Edzard Foppes van Grovestins; Riem x Edzard Hettes van Albada Sicco Franciscus x Trijn Joostdr van Ockinga 18: 1585 gezant naar Engeland 1607 statenlid 21: Laes Jongema, vader van Doco van Walta's eerste vrouw liet hem de state Geyns bij Wommels na als Doco's zoon Laes zich Jongema ging noemen 22: Stamboek I 234, II 159; Te Water, Verbond II 487-489

1: 11843 2: Köln
3: Jongema? (Sneek, Snekis de)
4: Hector 6: dominus 9: 07/05/1497 10: Iur 12: AAK II 42475

1: 05025 2: Basel
3: Jongestal (Jongestall)
4: Gellius 8: Frisius occid 9: 00/00/1597 12: MUB II 45435; NNBW 9 472; de Vries , 155 20: 1597 20/12 Dr iur utr

1: 05518 2: Geneve
3: Jongestal (Jongestall)
4: Gellius 7: Staveren 8: Frisius 9: 21/05/1597 12: LDR 1412; IV 163 13: Hylck Jelles 14: Petrus Joosts van Jongestall 15: koopman te Staveren 16: N. Humalda 17: Allard Pieter, jong gest. 18: 1598 advocaat Hof 1602-1604, 1607 lid gedep staten (S); 1607-1608, 1610-1611 lid Staten Generaal; 1609 lid Raad van State; 1611 commiesgeneraal voor de convooien en licenten 1616-1637 raadsheer Hof 19: 1641 okt 21: Dr; 1602 werkt mee aan de herziening van de landsordonnantien; 1607 onderhandelt met Spanje over bestand; 1633 in commissie tot beslechting der geschillen in de Staten, prostadhouder; draagt in 1637 zijn ambt over aan zijn aangenomen zoon Allard Pieter 22: Stamboek I 148; NNBW IX 472; De Vries I 155; Sickenga 178-179; Engels, Hof van Friesland 46; Engels, Naamlijst St Gen 12; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 5; RAG Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1610

1: 01537 2: Franeker
3: Jongestal (Petri)
4: Gellius 7: Staveren 9: 20/05/1592 10: Art, Phil 12: AAF no 161

1: 04693 2: Leiden
3: Jongestal
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 28/02/1634 10: Iur 11: 21 12: AAL 260

1: 00708 2: Franeker
3: Jongestal (Jongestall)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 02/04/1631 10: Phil, Iur 11: 1612 te Staveren 12: AAF no 2713 13: N Viersen 14: Wibrandus Jongestal 15: burgemeester van Staveren 16: Margrieth van Haren, d.v. Willem van Haren 17: Gellius Wibrandus x Ida Lezaen van Wissema; Sibilla x Arnoldus van Viersen Wilhelmus x Angelicque van Hoecque; Magdalena x Gaspar Vosbergen Evert 18: 1635 advocaat Hof 1637-1676 raadsheer Hof; 1644 lid Staten Generaal; 1653, 1654 gezant naar Engeland, 1667 bij vrede van Breda 1649 curator univ Franeker 21: Dr; 1635 adoptiefzoon van Gellius van Jongestal, kreeg naam Allardus Petri; rijk 22: Stamboek I 148; Sickenga 195-198; RAF Hof van Fr MMM f 9

1: 08687 2: Löwen
3: Jonsma
4: Hieronymus 7: IJlst 9: 28/08/1520 12: MULO III 635313

1: 03174 2: Groningen
3: Jorritsma ? (Sibrandi, Sibrandides)
4: Godfridus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/03/1631 10: Phil, Lit bon 12: AAG 25

1: 00738 2: Franeker
3: Jorritsma ? (Sibrandi, Sibrandides)
4: Godfridus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/02/1632 10: Iur 12: AAF no 2812 16: Tjetscke van Berum (1643) 18: 1634 advocaat Hof 1639-1647 secretaris en pensionaris van Leeuwarden 19: 1647 ca 21: Dr 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 83

1: 08819 2: Löwen
3: Jorwerd (Joerwert)
4: Doco 8: Frisius 9: 25/06/1547 12: MULO IV 345138 21: = Mr Duco Eminga, advocaat Hof gest 1567, in 1565 voogd van Duco Fons? 22: It Beaken 1969 183; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 11757 2: Köln
3: Jorwerd (Jerwert)
4: Stephanus 8: Trai d 9: 29/10/1452 10: Iur can 12: AAK I 55417 1442 notaris te Groningen clericus 22: GAG 275.4 Notarismerken

1: 07076 2: Rostock
3: Jorwerd (Ioardi)
4: Ypo 7: Bolsward 9: 17/10/1462 12: MUR I 134

1: 12363 2: Löwen
3: Joure
4: Petrus 7: Workum 9: 00/00/1624 12: MULO V 123190

1: 04224 2: Leiden
3: Joure
4: Walterus 9: 07/10/1594 10: Iur 12: AAL 41

1: 03890 2: Helmstadt
3: Juchterus
4: Christophorus 8: Frisius [orient] 9: 07/04/1582 12: AAHt 3594

1: 11266 2: Greifswald
3: Juchterus
4: Christophorus 8: Frisius [orient] 9: 05/04/1580 12: MUG 319

1: 07513 2: Rostock
3: Juchterus
4: Dodo 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/11/1636 12: MUR III 107

1: 04005 2: Helmstadt
3: Juchterus
4: Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 24/04/1600 12: AAHt 148127

1: 01614 2: Franeker
3: Juckema (Jukena)
4: Henricus 9: 30/05/1594 10: Theol 12: AAF no 284

1: 04303 2: Leiden
3: Juckema
4: Jacobus 7: Franeker 9: 24/09/1605 10: Theol 11: 20 12: AAL 80

1: 00058 2: Franeker
3: Juckema
4: Jacobus, Epii 9: 05/01/1605 10: Iur 12: AAF no 855 13: Lolck van Feddinga 14: Epo van Juckema 15: burgemeester van Franeker 16: NN 17: Epo Johannes 18: burgemeester van Franeker 1640-1646 inspector bursae 19: 1646 22: Stamboek I 237, II 161; RAF Statenarch M 11b f 350; Nienes, Archieven universiteit 329

1: 00247 2: Franeker
3: Juckema
4: Johannes 7: Franeker 9: 25/05/1614 10: Phil 12: AAF no 1480 13: Lolck van Feddinga 14: Epo van Juckema 15: burgemeester van Franeker : lid gedep staten 16: Jay Grates uit Staveren (1626) 18: 1624 advocaat 1630 pensionaris van Harlingen 20: 1620 ca Dr iur (PAF 20) 21: werd in 1624 burger van Leeuwarden 22: Stamboek I 237, II 160-161; GAL Burgerboek I 199, Klapper DTB; GA Harlingen 15 resolutieboek f 268v

1: 04402 2: Leiden
3: Juckema (Joukema)
4: Johannes 7: Franeker 9: 14/04/1617 10: Iur 11: 20 12: AAL 130

1: 11607 2: Basel
3: Juckema (Jackena a)
4: Leo 6: dominus 8: Frisius 9: 00/00/1571 12: MUB II 20992 13: Anna Ernstdr van Mockema 14: Worp van Juckema 16: Tieth Bockes van Burmania 17: Frouck x Pieter Douwes van Walta 18: 1585-1598 p raadsheer Hof 22: Stamboek I 236, II, 160; Sickenga 160-161

1: 02279 2: Heidelberg
3: Juckema (Juckena)
4: Leo 8: Frisius 9: 00/09/1569 11: 1550 c 12: MUH II 52,108 13: Anna Mockema van Aalsum 14: Worp Juckema 16: Tieth Bockesdr van Burmania 17: Frouck x Petrus Dominici van Walta 18: 1585 raadsheer Hof 21: aanklager van Taco Dijxtra 22: Stamboek I 236; De Wal 59; NNBW IX 478; Sickenga 160-161

1: 00822 2: Franeker
3: Juckema a
4: Schelto 9: 20/10/1636 10: Hist 12: AAF no 3295 13: Mary Sydsdr Tjaerda 14: Ruurd van Juckema 22: Stamboek I 237

1: 00821 2: Franeker
3: Juckema ab
4: Sixtus, Tjaarda (Tiaerda) 9: 20/10/1636 10: Hist 12: AAF no 3294 13: Mary Sydsdr van Tjaerda 14: Ruurd van Juckema 16: ongehuwd 22: Stamboek I 236-237

1: 06301 2: Köln
3: Juconis (Jukonis)
4: Hoyto 7: Langweer 9: 12/07/1557 10: Theol 12: AAK II 1110117 21: = Mr Hoyto, vicaris te Heeg, wiens vrouw in 1581 twee koegang vicarieland gebruikte?

1: 08985 2: Löwen
3: Juconis (Inkens)
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 04/06/1540 12: MULO IV 20883

1: 07086 2: Rostock
3: Juconis (Ieckonis)
4: Johannes 7: Sneek 9: 14/04/1464 12: MUR I 140

1: 07324 2: Rostock
3: Juconis (Iukonis)
4: Wibrandus 7: Bolsward 9: 12/06/1484 12: MUR I 238

1: 01086 2: Franeker
3: Julii
4: Abrahamus 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 16/02/1644 10: Theol 12: AAF no 4161 13: Ybeltje Heins 14: Julius Atzonius te Oenkerk 15: predikant 16: Sjoukje Alefs, wed Arondaeus Aefke Gosuinusdr Bondeus (1659) 17: Wybe Johannes Gosuinus Julius Abraham, predikant? 18: 1651-1685 predikant te Deinum 19: 1685 juli 21: was in 1650 alumnus 22: Romein 5657; Col Kalma; Placaatboek V 523

1: 01459 2: Franeker
3: Julii
4: Adrianus 6: Stip 9: 23/06/1590 10: Ling, Iur 12: AAF no 113 16: Griet Ariens (1616) 18: 1606 dorpsrechter van St Annaparochie 1616 procureurfiscaal bij het Nedergerecht van Het Bildt 1620 notaris 19: 1627 juli 22: Sannes, Grafschriften Het Bildt 16

1: 00696 2: Franeker
3: Julii
4: Heinsius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/08/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2671

1: 08478 2: Löwen
3: Julii
4: Johannes 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/06/1505 12: MULO III 29488 18: 1551 prior van het Dominicaner klooster te Leeuwarden 1534, 1545, supprior te Leeuwarden, 1540, 1557 senior 21: verbleef tussen 1507 en 1510 te Halberstadt; fr Johannes Julii O.P. werd op 21 sept 1510 tot priester gewijd 22: Vrije Fries 36 72; Wolfs, Acta Capitulorum 189; Brom, Naamlijst priesters 438; It Beaken 29 (1967) 229

1: 08572 2: Löwen
3: Julit
4: Remigio 6: dives 7: Leeuwarden 9: 31/08/1507 12: MULO III 341325

1: 08586 2: Löwen
3: Julit
4: Sicko 6: dives 7: Leeuwarden 9: 31/08/1507 12: MULO III 341326

1: 05629 2: Köln
3: Julius (Folsgara,Sneek, Snenensis)
4: Hiddius 8: Frisius 9: 08/06/1558 10: Art 12: AAK II 1121127 16: Trijn Pieters 17: Harmen 18: 1579 advocaat Hof 19: 1595 ca 20: bursa Laurentiana; 1558 15/11 adm ad bac, 1559 14/3 det, 1560 2/3 lic, 1561 12/3 inc 21: Mr 22: GAL Y 10 259; RAF Familiearch Schwartzenberg 433

1: 02464 2: Heidelberg
3: Julsing (Julsingh)
4: Bernardus 8: Frisius groningensis 9: 16/10/1608 12: MUH II 241,92

1: 06839 2: Marburg/Lahn
3: Julsing (Julsinbg)
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 19/04/1605 12: CSM IV 2

1: 10661 2: Herborn
3: Julsing
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 26/04/1605 12: HERB 92 21: krijgt april 1606 latijns getuigschrift voor vlijt en goed gedrag van rector 22: De Wal 107; Bijdragen...Groningen III 34

1: 00016 2: Franeker
3: Julsing
4: Bernardus 7: Groningen 9: 30/05/1603 10: Phil, Iur 11: 1583 dec 12: AAF no 771 13: Geertruida van Coevorden 14: Johannes Julsing 15: secretaris van Groningen 18: 1614-1615, 1617 gezworene te Groningen; 1618 taalman; 1617 gildrechtsheer; 1620-1621, 1625-1626 raadsheer 1618-1620 secretaris Hoofdmannenkamer; 1622-1624 lid Generaliteitsrekenkamer; 1626, 1630 curator Gron universiteit; 1626 lid gedep staten (s) 1626-1644 burgemeester of hoofdman 19: 1647 jan 21: bezoekt Latijnse school te Emden; kreeg in 1606 een verklaring van de academie te Herborn wegens goed gedrag en vlijt 22: Emmius Agro; Bijdragen...Groningen III 34; RF 1606.6; GAG Regeringsboek

1: 12227 2: Geneve
3: Julsing
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/05/1608 12: LDR 2025 20: Dr

1: 03532 2: Groningen
3: Julsing
4: Johannes 7: Groningen 9: 21/07/1642 12: AAG 46 13: Hermanna Drews 14: Henricus Julsing 15: bouwmeester der gilden te Groningen? 16: Wya Clinge, wed Henricus Grauwerts (1666) 17: Hermanna Maria x Hugo Nyeveen Lubbina x Johannes Drews Johannes Margaretha 18: 1665, 1668, 1672-1701 herh curator Gron universiteit 1664-1665 raadsheer 1666-1703 burgemeester of hoofdman; 1701-1703 bewindhebber Verenigde Oostindische Compagnie 19: 1703 mei 21: heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden; koopt in 1691 de Tackenborg bij Thesinge 22: Ned Leeuw 1963 96; Gron Volksalmanak 1972-1973 55; GAG Regeringsboek

1: 03190 2: Groningen
3: Julsing (Julsingh)
4: Johannes 7: Groningen 9: 23/12/1631 10: Phil 12: AAG 25 14: Bernardus Julsing 15: burgemeester van Groningen 18: 1642-1656 herh gezworene; 1649-1650, 1652 gildrechtsheer 1651-1657 rekenmeester; 1653, 1656 lid admiraliteit Amsterdam 1654-1655, 1657-1664 raadsheer; 1663 lid Staten Generaal 19: 1664 nov 20: curatoris filius, itaque gratis inscriptus 22: GAG Regeringsboek

1:*03739 2: Groningen
3: Julsing (Julssingh)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 25/11/1647 12: AAG 56 16: Decia Heinsius, d.v. syndicus van de Ommelanden 17: Ellidia x Johannes Julsing (1674) 18: 1663 ontvanger coopschatten Hoge Justitiekamer 19: 1680 ca 21: noemt zich toe Gelmersma 22: Feith, Ommelander borgen 109; Formsma, Borgen 120; GAG RnR 29; RAG klapper resol GS

1: 09774 2: Bourges
3: Julsing (Iulsingh)
4: Johannes 6: patricius 7: Groningen 9: 09/10/1646 12: MABOU 90112

1: 12426 2: Orleans
3: Julsing Coene
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 02/01/1565 12: RIDDORL II 460 16: Geertruida van Coevorden 17: Bernardus 18: 1570-1594 ondersecretaris van Groningen 22: Bijdragen...Groningen III 34

1: 04348 2: Leiden
3: Julsing (Julsingh)
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 02/09/1610 10: Phil 11: 22 12: AAL 99

1: 02465 2: Heidelberg
3: Julsing
4: Lubbertus 8: Frisius groningensis 9: 17/09/1611 12: MUH II 256,181

1: 02061 2: Franeker
3: Julsing (Julsin(c)k)
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 07/05/1609 10: Phil 12: AAF no 1111 18: 1620 raadsheer te Groningen 1620 secretaris Hoofdmannenkamer 1626-1627, 1629-1630 gezworene; 1628, 1632 solliciteur 22: GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS

1: 02467 2: Heidelberg
3: Julsing (Giulsnigk)
4: Nicolaus 8: Frisius groningensis 9: 12/04/1612 12: MUH II 259,28

1: 02062 2: Franeker
3: Julsing (Julsinck)
4: Nicolaus 9: 05/07/1609 10: Phil 12: AAF no 1112 18: 1634-1647 pondkamer 1635, 1639-1640 raadsheer (?) 22: GAG Regeringsboek

1: 04353 2: Leiden
3: Julsing
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 07/04/1611 10: Phil 11: 20 12: AAL 100

1: 07457 2: Rostock
3: Julsing (Iuelsingh)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/09/1614 12: MUR III 15 21: Nicolaus Julsing Groningen bezocht in 1613 het gymnasium van Bremen (Becker, Studenten 52); wil in 1655 een boekje over de Waldenzen uitgeven 22: RF 1655.14

1: 06874 2: Marburg/Lahn
3: Julsing (Iulsinghe)
4: Nicolaus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1612 12: CSM IV 66

1: 03303 2: Groningen
3: Julsing (Julsinghe)
4: Regnerus 6: gratis 7: Groningen 9: 24/01/1635 10: Phil 12: AAG 31 18: dijkrechter op Den Hoorn 22: RAG klapper resol GS

1: 03134 2: Groningen
3: Jungius (Huberti)
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/02/1630 10: Phil 12: AAG 23 16: Annetie Siccodr Cnotte (1640) 17: Sixtus, ds te Middelbert 18: 1640-1651 predikant te EngelbertMiddelbert 1651-1680 predikant te Middelbert 19: 1680 okt 21: afkomstig uit de Palts 22: Duinkerken I 226

1: 00901 2: Franeker
3: Jungius (Jongius)
4: Nicolaus, Caspari 7: Leeuwarden 9: 30/01/1639 10: Theol 12: AAF no 3542 13: Anna Caspers 14: Casparus Jung 15: soldaat 16: Christina Neuhusius (1648) 18: 1647-1670 predikant te Sijbrandaburen en Terzool 1670-1685 predikant te Goutum en Swichum 19: 1685 juni 22: Romein 53, 341; Col Kalma

1: 05039 2: Basel
3: Junius
4: Franciscus, Francisci nepos 9: 00/00/1648 12: MUB III 4491

1: 02154 2: Utrecht
3: Junius
4: Franciscus 7: Groningen 9: 00/00/1646 12: ASU 14 13: Maria de Dison (Deest?) 14: Johannes Casimir 15: luitenant 16: Deborah van Heeck (1648) 17: Franciscus Casimir, kolonel Dionysius, gezworene, weesheer 18: 1652-1653 syndicus, 1666-1678 herh raadsheer te Groningen; 1674 lid Staten Generaal professor iur te Groningen 1651 secretaris van de universiteit 19: 1678 sept 21: Dr iur; maakt een reis naar Zwitserland en Frankrijk; bezat met zijn schoonzuster Assela van Heeck in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Ned Leeuw 1956 10; Gron Volksalmanak 1972-1973 56; Effigies et Vitae 95; RAG Archieven senaat 130; GAG Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 352

1:*03456 2: Groningen
3: Junius
4: Franciscus 7: Emden 9: 01/09/1640 10: Phil, Ling 11: 16 12: AAG 42 20: 1647 17/6 Dr iur (AAG 447); stud vanaf 1646 twee jaar rechten te Groningen

1: 01506 2: Padua
3: Junkerus(?)
4: Bartholdus 8: Frisius 9: 06/10/1612 10: Iur 12: tp no 354, verder onbekend, naam onduidelijk geschreven.

1: 01638 2: Franeker
3: Juonis (Ivonis)
4: Johannes 6: Alumnus 7: Sneek 9: 15/05/1595 10: Theol 12: AAF no 323 13: Pietrick Ricxdr 14: Juw Okkes 16: Aelke Geerts 18: 1598-1599 predikant te Itens 19: 1599 20: ex Snecana 22: Romein 282; Col Kalma

1: 02758 2: Wittenberg
3: Juonis
4: Juo 8: Frisius 9: 19/11/1551 12: AAW 272

1: 09503 2: Löwen
3: Jursema
4: Hermannus 6: dives 7: Groningen 9: 07/01/1647 11: minor 12: MULO V 467125

1: 03738 2: Groningen
3: Jursema (Juersema)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 07/10/1647 11: 21 12: AAG 56

1: 11085 2: Helmstadt
3: Justi
4: Leonhard 7: Emden 8: Frisius 9: 14/04/1610 12: AAHt 20999

1: 00616 2: Franeker
3: Jusum (Insum)
4: Sibrandus 9: 02/04/1628 10: Iur cand 12: AAF no 2447

1: 00463 2: Franeker
3: Jusum
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 9: 29/04/1623 10: Iur 12: AAF no 2011 13: Anna Sibrandsdr 14: Johannes Jusum 15: advocaat Hof 16: Anneke Gosen Regisdr uit Emden (1631) 17: Gosuinus, 1658 advocaat Hof 18: 1628 advocaat Hof 19: 1660 20: 1628 Dr iur (PAF 22) 21: Dr; Regnerus Jusum was in 1662 leerling goudsmid te Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 8, Hypotheekboek Leeuwarden 24 f 82v; GAL Klapper DTB; Vrije Fries 22 (1914) 68

1: 04393 2: Leiden
3: Juvema
4: Andreas 8: Frisius 9: 07/03/1616 10: Med 11: 22 12: AAL 123

1: 10961 2: Franeker
3: Juvenalis
4: Franciscus 7: Sneek 9: 10/05/1632 10: Phil, Ling 12: AAF 2851 14: Hermannus Franses Juvenalis 15: 1616 landmeter 16: Frouckien Gerrits 18: 1640-1644 predikant te Oudega, Nijega en Opeinde 1644-1655 predikant te Stiens 22: Romein 71, 151; RAF Hof van Fr MMM f 110

1: 08066 2: Löwen
3: Juwinga (Tjerkwerd, Tserquardia de)
4: Julius 7: Bolsward 9: 30/08/1475 10: Art 12: MULO II 330189 13: Ebel Walta 14: Tjerk Juwinga 16: Trijn Watzes van Harinxma 17: Tjerk, Rinckje Gaets, monnik, resp nonnen Saeck x Decken Tietes van Harinxma van IJlst 18: 1480 hoofdeling en heerschap te Bolsward 19: 1496 doodgeslagen 22: Stamboek I 238, II 161; Ned Leeuw 106 (1989) 17

1: 06972 2: Rostock
3: Juwsma (Leeuwarden, Leovardia de)
4: Gelmerus (Jellardus) 9: 08/12/1426 11: 1414 12: MUR I 26 13: Auck Donia 14: Juw Juwsma 18: 1458, 1466, 1475 pastoor te Leeuwarden, resp persona van de Oldehove 1478 commissaris in Oostergo 19: 1497 21: had in 1432 zijn studie voltooid en werd geestelijke; er is echter ook een jonge Heer Jelle Juwsma, 1470 pastoor te Wirdum, 1494 pastoor te Rauwerd; o.a. genoemd in 1483 als executor van het Heer Albertsleen 22: RAF Familiearch Kingma 629; Placaatboek I 677; Oorkonden St Anthonij I 48, 73, 94

1: 04592 2: Leiden
3: Kalenbergius, Kelbergen (Nicolai, Nicolaius)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/05/1628 10: Phil 12: AAL 209 17: Bernardus 18: 1631, 1648 predikant te Vlagtwedde 19: 1658 a 22: Duinkerken 106; Westerwolde V (1985) 41

1:*00794 2: Franeker
3: Kan (Can)
4: Anthonius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 04/04/1636 10: Art 12: AAF no 3226 16: Bottie Rouckema (1648) Elisabeth Marssum, wed Georgius Viersen (1659) Rintske Faber 18: 1639 advocaat Hof 1659-1679 procureurgeneraal Hof 19: 1679 febr 20: 1639 5/12 Dr iur bij Pynacker (PAF 26) 21: Dr 22: Stamboek II 59; RAF Hof van Fr MMM f 9v, SSS; GAL Klapper DTB

1: 04423 2: Leiden
3: Kanchebeer
4: Quirinius 8: Frisius orient 9: 30/10/1619 10: Iur Dr 12: AAL 144

1: 08012 2: Rostock
3: Kanckebehr von
4: Quirinius 8: Frisius 9: 00/09/1610 12: MUR II 301

1: 04385 2: Leiden
3: Kankebeer a
4: Quirinus 8: Frisius orient 9: 21/11/1614 10: Iur 11: 25 12: AAL 118

1: 06085 2: Köln
3: Kater
4: Lugerus 7: Groningen 9: 28/05/1494 10: Iur can 12: AAK II 31583 13: d.v. Luurt Schulting van Bedum 16: Bawe Ripperda (1508) 17: Nicolaus Luardus 18: overrechter te Westerwijtwerd en Huizinge 19: 1520 ca 21: hoofdeling te Huizinge (Fraam), in 1498 gegijzeld door Nittert Fox 22: Ned Leeuw 1942 230; Formsma, Borgen 181; Hartgerink Koomans, Ewsum 15, 81

1: 12024 2: Zurich
3: Kater
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 57/1/1568 12: Formsma, Borgen 181

1: 12025 2: Geneve
3: Kater
4: Nicolaus 9: 00/00/1567 12: Formsma, Borgen 181

1: 02437 2: Heidelberg
3: Kater (Cater)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 25/04/1567 11: 1548 ca 12: MUH II 42,31 13: Anna Tamminga 14: Nicolaus Kater 16: Anna van Burmania, wed Johannes van Ewsum, zijn nicht (1575) 17: kinderloos 18: gezant van de Ommelanden bij Willem Lodewijk 19: 1602 sept 21: hoofdeling te Huizinge; stiefzoon van Derck Coenders; bezoekt school te Groningen, reist met Everardus en Fredericus Coenders, die later met Nicolaus' zuster trouwt naar Geneve (1567) en Zurich (1568-1570); protestant, in 1580 in ballingschap 22: Formsma, Borgen 181

1: 07017 2: Rostock
3: Kater (Katter)
4: Swederus 7: Groningen 9: 27/08/1448 12: MUR I 84 18: 1470, 1473, 1482-1490 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1479 gedeputeerde van Groningen in een geschil over venen in Dantumadeel 1484 schout van het gericht Selwerd 19: 1500 ca 21: koopt in 1487 met Nicolaus Kater de borg Fraam te Huizinge; lid van de Kalendebroeders te Groningen 22: Emmius, Agro; Formsma, Borgen 181; AKG regest 718; RAG Archief Kalende, appendix; Formsma, Wording 58

1: 06087 2: Köln
3: Kater
4: Theso 7: Groningen 9: 15/02/1494 10: Art 12: AAK II 35123 18: 1505 pastoor te Groningen 20: bursa Laurentiana; 1495 30/6 det, 1497 1/4 inc, 1505 11/2 bac decr, 1514 14/4 lic decr 21: heeft in 1525 klacht over eigendom van het patronaatsrecht van de kerk te Huizinge 22: AKG regest 1013

1: 05691 2: Köln
3: Kedken
4: Theodorus 5: Ordo cisterc 8: Frisius 9: 00/00/1439 10: Theol 12: AAK I 40917 18: monnik

1: 09455 2: Löwen
3: Kelders
4: Johannes 8: Frisius 9: 03/12/1621 10: Theol 11: minor 12: MULO V 9040 18: 1618 subdiaken 21: Een Johannes Kelders uit Bolsward ontving in 1612 de kruinschering 22: Folk en Tsjerke II 213

1: 09665 2: Erfurt
3: Keller
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1458 12: MUER I 27245

1: 06543 2: Köln
3: Kellerus
4: Wilhelmus, Otto 8: Frisius 9: 28/04/1622 10: Art 12: AAK IV 314144

1: 07102 2: Rostock
3: Kempen
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 24/08/1467 12: MUR I 152 20: vml Oostfries

1: 07103 2: Rostock
3: Kempen
4: Everardus 8: Frisius 9: 24/08/1467 12: MUR I 152 20: vml Oostfries

1: 11000 2: Helmstadt
3: Kempfe
4: Tobias 7: Groningen 9: 14/06/1620 12: AAHt 279246

1: 11376 2: Douai
3: Kempius
4: Abelus 7: Groningen 9: 00/00/1590 13: Gesa Facema 14: Cornelius Kempius 21: bezoekt school van Groningen, studeert in Keulen 22: Petrus, De scriptoribus 254

1: 05313 2: Köln
3: Kempius
4: Conradus 7: Dokkum 9: 00/00/1530 12: AAK III 1854 21: wrs broer van Cornelius Kempius

1: 11375 2: Douai
3: Kempius
4: Cornelius 7: Groningen 9: 00/00/1590 13: Gesa Facema 14: Cornelius Kempius 21: bezoekt school te Groningen, stud te Keulen en wordt daar bac iur; in 1598 uit Groningen verbannen wegens heulen met de vijand 22: Petrus, De scriptoribus 158-160

1: 08301 2: Köln
3: Kempius? (Groningen)
4: Cornelius 9: 24/09/1526 10: Art 12: AAK II 88520 15: smid; welgestelde ouders 16: Gesina Fasema 17: Cornelius Abelus 18: speelt vanaf 1540 rol in bestuur van Dokkum 1559-1563 geconstitueerd redger (beheerder der redgersrechten) te Fivelingo; 1569 redger te Uithuizen en Kantens 1581 inquisiteur, 1583 procurator fisci 19: 1589 okt 20: 1526 15/11 adm ad bac, 1528 23/3 lic, pauper, testimonio Dr Alberti, Groningen 21: Mr, lic iur utr; bezocht fraterschool te Groningen, studeerde onder leiding van zijn oudoom Dr Johannes van Dokkum, prof te Keulen; schreef De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae (1588); fel katholiek 22: Petrus, De scriptoribus 253-254; Bijdragen...Groningen IX 130; Waringa, Dokkum 158-160; Feith, Betoog 430-431

1: 00900 2: Franeker
3: Kemponides
4: Cyprianus 7: Franeker 9: 30/01/1639 10: Art 12: AAF no 3541

1: 08168 2: Löwen
3: Kemponis fil.
4: Albertus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 19/20/1461 10: Art 12: MULO II 9392

1: 08191 2: Löwen
3: Kemponis
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 30/08/1475 10: Art 12: MULO II 330195 21: stud 1577 te Rostock

1: 07226 2: Rostock
3: Kemponis
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 09/08/1477 12: MUR I 204 21: stud 1575 art te Leuven

1: 07925 2: Rostock
3: Kendes
4: Fredericus 7: Emden 9: 00/10/1559 12: MUR II 139

1: 09314 2: Löwen
3: Kenema ? (Alardi)
4: Richardus 7: Leeuwarden 9: 10/06/1532 12: MULO IV 7375

1: 09907 2: Bologna
3: Keneman
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1487 12: KNOD 1695 20: 1488 lic decr

1: 12226 2: Ferrara
3: Keneman
4: Hermannus 7: Groningen 9: 00/00/1488 12: Pardi 8283 20: Dr iur can

1: 06758 2: Greifswald
3: Keneman
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/09/1480 12: MUG 76 20: 1481 bac art

1: 05998 2: Köln
3: Keneman (Keyneman)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 27/05/1482 10: Iur 12: AAK II 120160 18: 1497 vicaris te Groningen 20: 1485 15/11 bac decr 21: Mr, Iur can lic, prom 1488 in Ferrara; genoemd in 1494 22: Gron Volksalmanak 1939 5; RAG Familiearch Ewsum 2, 59

1: 09316 2: Löwen
3: Keneman (Kenema)
4: Richardus 7: Leeuwarden 9: 25/06/1530 12: MULO IV 3849 21: verwant met Taco Kenema, hoofdeling te Bergum (1504) en heerschap (1514)? Ritske Kenema bezat in 1511 land in Oostermeer 22: Spahr van der Hoek, Tietjerksteradiel 45, 49

1: 00456 2: Franeker
3: Kenneken
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 30/12/1622 10: Theol 12: AAF no 1994 17: Johannes, predikant te Bunde 18: 1627 predikant te Nendorf 1627-1666 predikant te Bunde 19: 1666 21: afk uit Bellingwolde 22: Reershemius 690

1: 02645 2: Groningen
3: Kenneken
4: Rudolphus 7: Bellingwolde 9: 07/05/1621 10: Phil 12: AAG 10

1: 03626 2: Groningen
3: Kenniken
4: Henricus 7: Bunde 8: Frisius 9: 19/02/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 03862 2: Groningen
3: Kenniken
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 07/09/1650 10: Phil 11: 19 12: AAG 62

1: 11030 2: Helmstadt
3: Kercker
4: Henricus 7: Jever 9: 26/07/1623 12: AAHt 29892

1: 04954 2: Jena
3: Kercker
4: Henricus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/00/1629 12: MUJ 47 1629 63

1: 11041 2: Helmstadt
3: Kercker
4: Huldericus 7: Jever 9: 18/09/1624 12: AAHt 30530

1: 03885 2: Helmstadt
3: Kercker (Kirchnerus)
4: Joannes 8: Frisius [orient?] 9: 00/02/1581 12: AAHt 2939

1: 01163 2: Franeker
3: Kerckhof
4: Wilhelmus 7: Dokkum 9: 02/12/1645 10: Math 12: AAF no 4416

1: 03685 2: Groningen
3: Kerckhoff
4: Conradus 7: Groningen 9: 07/09/1646 10: Phil 12: AAG 54 16: Titia Vissering wed luitenant Testarts (1654) 21: heeft in 1655 een belastingschuld 22: RAG Statenarchief 129 443, 130 67, 204, 305, 591, 968; GAG klapper DTB

1: 07903 2: Rostock
3: Kerckman
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 12/10/1552 12: MUR II 124 18: 1560 predikant te Petkum 1567 predikant te Ditzum 22: Eppens, Kroniek II 61; Jahrbuch Emden 1897 108

1: 03888 2: Helmstadt
3: Kerckman
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 23/05/1581 12: AAG 3130

1: 02764 2: Wittenberg
3: Kerckman (Karckman)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 12/12/1553 12: AAW 287

1: 03895 2: Helmstadt
3: Kerckman (Kirchman)
4: Martinus 8: Frisius [orient?] 9: 04/08/1582 12: AAHt 3783

1: 07524 2: Rostock
3: Kerker
4: Henricus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/08/1639 12: MUR III 116

1: 01771 2: Franeker
3: Ketel (Ketelius)
4: Gerardus 5: Typographus et studiosus 9: 13/06/1600 12: AAF no 585 18: 1602-1605 (stads)drukker te Groningen* 1608-1616 drukker te Franeker 21: * deze is ca 1606 echter gestorven 22: Oomkens, Bouwstoffen 86

1: 01399 2: Franeker
3: Ketel (Kethele)
4: Wilhelmus 9: 28/11/1586 12: AAF no 32 14: Dionysius Ketel van Leeuwarden 15: procureur postulant 16: Hiltie Bloemendaal, d.v. secretaris van Wymbritseradeel 17: Jancke x Theotardus Oedses Gauma, apotheker en burgemeester te Dokkum Hylck x Dr Antonides 18: 1593, 1607 klerk van gedep staten 1598 notaris publicus 19: 1620 a 21: kreeg in 1583 een toelage 22: RAF Statenarch G 41 138, GEN 492, 501; Gen Jierboekje 1991 119; Placaatboek IV 988, 992

1: 04748 2: Leiden
3: Keth (Ket)
4: Theodorus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 21/05/1650 10: Iur 11: 19 12: AAL 404

1: 01230 2: Franeker
3: Keth
4: Theodorus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 02/04/1647 10: Iur 11: 1631 12: AAF no 4567 13: N. Clasen 14: Gerardus Keth 15: burgemeester van Harlingen 16: Uilkje Georgiusdr Viersen 18: burgervaandrig te Harlingen 1656 vroedsman 1658-1660 burgemeester; vanaf 1660 herhaaldelijk landdagslid 19: 1667 nov 22: RAF Grafschriften Harlingen; Placaatboek V 693

1: 07529 2: Rostock
3: Ketler
4: Engelbertus 8: Frisius orient 9: 00/05/1642 12: MUR III 126

1: 01566 2: Franeker
3: Ketwyck (Ketwich)
4: Henricus 7: Emden 9: 13/05/1593 10: Phil 12: AAF no 212

1: 01253 2: Franeker
3: Keverling
4: Jacobus 7: Sneek 9: 04/09/1647 10: Phil 12: AAF no 4632 13: Trijntie Jans 14: Daniel Keverling uit Sneek 15: 1636, 1639 soldaat 16: Antie Pieters 17: Petrus Carel Margrieta Trijntje 18: 1656-1679 rector te Joure 1669-1671 vice (waarnemend) secretaris van Haskerland 19: 1679 april 21: kandidaatpredikant in 1657, maar na weinig bevredigend examen, vaak dronken, sloeg zijn vrouw; in 1652 werden de exemplaren van zijn disputatie verbrand, omdat ze door de praeses niet waren goedgekeurd en ondertekend; vertrok na 1677 naar Amsterdam, keerde in 1695 met zijn vrouw Hiltie Binnerts terug naar Joure 22: Folk en Tsjerke I 192-193; Nienes, Archieven universiteit p 101; Gen Jierboekje 1992 61; RAF klapper DTB Sneek; Sannes, Naamlijst 267; Cuperus, Leven I 9192

1: 06437 2: Köln
3: Key (Workum, Worcum de)
4: Petrus 5: famulus de Georgii Gladbach 9: 02/01/1465 12: AAK I 7192 18: 1476 clericus te Koudum 20: 1472 bac decr, 1481 prop bac iur

1: 02695 2: Wittenberg
3: Keyt
4: Johannes 7: Winsum (Wynshemius) 9: 02/10/1541 12: AAW 191

1: 06762 2: Greifswald
3: Keyzer
4: Henricus 7: Groningen 9: 15/07/1482 12: MUG 82

1: 09156 2: Löwen
3: Kiers
4: Bartoldus 7: Groningen 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32359 18: 1557 vicaris Akerk te Groningen 22: GAG PK

1: 03250 2: Groningen
3: Kiers
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 17/08/1633 10: Phil 12: AAG 28 16: Maria Lefevre uit Middelburg (1638) 18: 1638-1644 conrector te Dokkum 1644-1678 praeceptor te Groningen 22: RAF klapper DTB Dokkum; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school

1: 10789 2: Franeker
3: Kijl (Kije)
4: Epeus, Sibrandi 7: Franeker 8: Frisius 9: 22/11/1634 10: Art, Iur 12: AAF no 3087

1: 01196 2: Franeker
3: Kijl a
4: Franciscus 8: Frisius 9: 15/07/1646 10: Ling 12: AAF no 4489 16: Tettie Reins Bientiema 19: 1664 a 22: RAF Nedergerecht Harlingen R 19 176

1: 09573 2: Erfurt
3: Kimmel (Kyml)
4: Reinerus 7: Groningen 9: 00/00/1401 12: MUER I 623

1: 04454 2: Leiden
3: Kingma
4: Hero 8: Frisius 9: 11/12/1621 10: Theol 11: 25 12: AAL 157

1: 00326 2: Franeker
3: Kingma
4: Hero, Petri 7: Zweins, Kingma State 9: 13/06/1617 10: Theol 11: 1596 12: AAF no 1672 16: Janke Adema wed ds Wopkonis (1626) Nincke Minckes 17: Antje x Hopperus Reinalda Johannes, predikant Petrus, predikant 18: 1624-1627 predikant te Itens 1627-1641 predikant te Oosterwierum 1641-1667 predikant te Sneek 19: 1667 juli 21: werd in 1622 reeds beroepen, door twist pas in 1625 geconfirmeerd door synode; tweede vrouw kwam nooit ter kerke 22: Romein 282, 334, 347; Stamboek II 288; RAF Familiearch Adema 1; Col Kalma

1: 04786 2: Leiden
3: Kingma a
4: Ignatius 7: Franeker 8: Frisius 9: 23/11/1639 10: Ling 11: 20 12: AAL 310 21: gest 1641, begraven te Tietjerksteradeel? 22: RAF Grafschriften Tietjerksteradeel

1: 09789 2: Erfurt
3: Kingma (Kruguma)
4: Ignatius 8: Frisius occid 9: 00/00/1588 12: MUER II 4679

1: 09989 2: Wittenberg
3: Kingma (Kinguma)
4: Ignatius 8: Frisius occid 9: 00/09/1591 12: MUW II 385

1: 00855 2: Franeker
3: Kingma
4: Ignatius 8: Frisius 9: 20/07/1640 10: Hist polit, Lit 12: AAF no 3719 14: Saecke Ynthes van Kingma 15: rekenmeester van Friesland 16: Jayck Jurjensdr van Viersen Ydt van Meynsma wed Martinus van Eelckama 17: geen 18: ritmeester brigadier 1652 kapitein bij de garde; 1662 majoor cavalerie, 1671 kolonel 19: 1700 nov 21: had buitenechtelijke zoon Johannes, koopman te Utrecht 22: Stamboek I 273, II 186; RAF Statenarch M 11b f 109; Register resolutien 463-464; Ten Raa, de Bas, Leger V 429, 434

1: 01415 2: Franeker
3: Kingma (Kimminga)
4: Ignatius (Into) 9: 09/06/1587 10: Iur 12: AAF no 48 17: Petrus 18: drost van Ameland secretaris van Ameland 19: 1595 aug 21: wrs zoon van Gerold Inthes Kingma, 1581 lid gedep staten 22: RAF Grafschriften Ameland; Engels, Naamlijst GS

1: 01254 2: Franeker
3: Kingma
4: Petrus 7: Sneek 9: 27/09/1647 10: Phil 11: 1629 12: AAF no 4634 13: Janke Adama 14: Hero Kingma 15: predikant 16: Antie Jans (1654) 17: Jancke Jeltie Jan, bakker te Leeuwarden 18: 1651-1663 predikant te Nieuwland 19: 1663 22: Romein 386; Col Kalma

1: 01123 2: Franeker
3: Kingma
4: Petrus 7: Sneek 9: 22/02/1645 10: Med 12: AAF no 4296 18: 1659-1665 conrector te Bolsward 22: Breuker, Japix II 227

1: 04684 2: Leiden
3: Kingma (Keyngma)
4: Renicus 7: Franeker 8: Frisius 9: 26/05/1633 10: Iur 11: 1611 12: AAL 253 13: Hylck Riencksdr 21: zijn curator was Saeckle Kingma; testeert jan 1631 (iuris studiosus) 22: Gen Jierboekje 1956 63; RAF Familiearch Kingma 655

1: 00621 2: Franeker
3: Kingma
4: Renicus 8: Frisius 9: 07/05/1628 10: Lit, Art 12: AAF no 2461

1: 11951 2: Köln
3: Kingma (Nicolaus)
4: Ruardus 7: Sneek 9: 16/03/1583 10: Art 12: AAK IV 1344

1: 01426 2: Franeker
3: Kingma (Kimminga)
4: Sixtus 6: Stip 9: 03/05/1588 10: Iur 12: AAF no 63

1: 02503 2: Heidelberg
3: Kinnema (Gothofredus)
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 27/03/1611 12: MUH II 253,46 13: Trijntje van Anjum 14: Govert Tjepckesz 15: bouwmeester van Leeuwarden 16: Romkjen Fockens d.v. Martinus Fockens 17: Anna x Martinus Fockens Catharina x Gisbertus van Viersen Martha x Daniel de Blocq van Scheltinga 18: 1616 advocaat Hof 1627-1630 schepen van Leeuwarden 1630-1644 raadsheer Hof 19: 1644 aug 21: Dr; vrouw zeer vermogend 22: Sickenga, 192; RAF Hof van Fr MMM f 7v; GAL Klapper magistraat; Gen Jierboekje 1993 107

1: 01448 2: Franeker
3: Kinnema (Cinnama)
4: Cornelius 6: Stip 7: Anjum 9: 08/06/1589 10: Phil 12: AAF no 94 17: Catharina x Govert Tjepkesz, bouwmeester te Leeuwarden? 21: stud 1611 te Heidelberg?; Taco Kinnema bezat in 1580 Kinnema sate te Ee 22: Reitsma, Opkomsten 122

1: 10765 2: Franeker
3: Kinnema
4: Godfridus 7: Leeuwarden 9: 26/06/1650 10: Iur 12: AAF no 4998

1: 03721 2: Groningen
3: Kinnema
4: Godfridus 7: Leeuwarden 9: 29/06/1647 10: Phil 12: AAG 55

1: 02933 2: Groningen
3: Kiste
4: Conradus 9: 20/08/1622 10: Phil 12: AAG 12 14: Conradus Kiste 15: schulte te Ruinen 16: Antyen Folckers (1635) 18: schulte van Anlo 22: Ned Leeuw 1940 503; GAG klapper DTB

1: 06407 2: Köln
3: Kistemaker (Kystemacker)
4: Johannes 6: pauper 7: Uphusen 9: 12/06/1489 10: Art 12: AAK II 261201

1: 06293 2: Köln
3: Klaarkamp (Claro Campo de)
4: Everardus 5: Ordo Cisterc 9: 11/05/1440 10: Iur can 12: AAK I 42270

1: 03278 2: Groningen
3: Kleef (Cleve a)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 03/07/1634 10: Phil 12: AAG 30 13: Grietien Boelens 14: Otto van Cleve 15: compagniesschrijver 18: vaandrig 22: Gen Jierboekje 1991 4849

1: 02947 2: Groningen
3: Kleef (Cleve a)
4: Jodocus 7: Groningen 9: 27/04/1623 12: AAG 13 1629 advocaat te Groningen 22: GAG RA IIIa 28

1: 00451 2: Franeker
3: Kleef, Cleve (Cleeff a)
4: Jodocus (Justus) 7: Groningen 9: 29/10/1622 10: Phil 12: AAF no 1983

1: 02709 2: Wittenberg
3: Kleef (Klawe van)
4: Nicolaus 7: Emden 9: 21/12/1542 12: AAW 201

1: 02948 2: Groningen
3: Kleef (Cleve a)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 27/04/1623 12: AAG 13

1: 07375 2: Rostock
3: Kleinsmid (Klensmyt)
4: Stephanus 7: Emden 9: 19/05/1492 12: MUR I 261

1: 03243 2: Groningen
3: Kleist
4: Ubbo 7: Emden 9: 15/06/1633 10: Lit 12: AAG 28

1: 07390 2: Rostock
3: Klever
4: Iohannes 7: Norden 9: 04/05/1493 12: MUR I 266

1: 01733 2: Franeker
3: Klinkhamer (Clinchamerus)
4: Johannes 7: Emden 9: 10/06/1598 10: Theol 12: AAF no 511 14: Theodorus Klinkhamer afk uit Lunen 15: predikant te Tjamsweer 18: 1602-1605 predikant te Scharmer 1605-1636 predikant te Joure 19: 1636 22: Romein 620; Duinkerken I 236

1: 00624 2: Franeker
3: Klinkhamer (Clinchammerus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 11/05/1628 10: Ling, Log 12: AAF no 2467 14: Theodorus Klinkhamer 15: 1612-1634 predikant te Haskerhorne 18: 1634-1636 predikant te Haskerhorne 19: 1636 22: Romein 631

1:*00570 2: Franeker
3: Klinkhamer (Clinchamerus)
4: Adolphus 9: 00/09/1626 12: AAF no 2343 14: Theodorus Klinkhamer 15: predikant te Haskerkhorne 18: 1633-1640 predikant te St Johannesga en Delfstrahuizen 1640-1657 predikant te Terkaple en Akmarijp 19: 1657 okt 22: Romein 626, 637; Duinkerken 110

1: 06919 2: Rostock
3: Klinkhert
4: Henricus 8: [Frisius orient] 9: 23/05/1421 12: MUR I 9

1: 09535 2: Löwen
3: Kloeck (Klock)
4: Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1446 12: MULO I 1587

1: 09708 2: Erfurt
3: Kloeck (Kluck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1478 12: MUER I 37540 18: 1500 priester en vicaris der Maartenskerk te Groningen 21: testeert 22: RF 1500.9

1: 06175 2: Köln
3: Kloeck
4: Petrus 7: Groningen 8: Trai d 9: 17/10/1461 10: Art 12: AAK I 67424 18: priester 1485-1523 provisor H. Geestgasthuis 20: 1462 9/12 det, 1464 24/4 inc, disp 21: Mr; staat op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen; tekent in 1471 als getuige 22: Bijdragen...Groningen X 88; Alma; Driessen, Monumenta 612-614; GAG PK regest 276

1: 08119 2: Löwen
3: Klump (Clumper)
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/06/1475 10: Art 12: MULO II 327101

1: 07244 2: Rostock
3: Klump
4: Hermannus 7: Groningen 9: 18/09/1478 12: MUR I 209

1: 06763 2: Greifswald
3: Klump (Klumper)
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/06/1479 12: MUG 74, 75 20: mag art

1: 09949 2: Orleans
3: Kneheim van
4: Abelus 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1546 12: RIORL II 4541217

1: 02715 2: Wittenberg
3: Kneheim a
4: Abelus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 00/12/1543 12: AAW 208

1: 10034 2: Frankfurt
3: Knehem von
4: Abelus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1549 12: MUFO I 109

1: 00087 2: Franeker
3: Knijff (Knijffius)
4: Gerardus 9: 00/10/1605 10: Iur 12: AAF no 901 13: Anna Peters, d.v. schepen van Leeuwarden 14: Jaricus Gerardi van Knijff 15: organist : klerk van gedep staten van Friesland 16: Grietke Ketel 18: 1624 notaris 22: Teunissen, Walden 6465; GAL Klapper DTB; RAF Naamlijst notarissen

1: 05053 2: Basel
3: Knijff (Kniff)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/08/1610 12: MUB III 11817; Guggisberg 258 a 107

1: 04881 2: Leiden
3: Knijff (Knyff)
4: Horatius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/06/1646 10: Iur 11: 1628 12: AAL 370 13: Wybrich van Aysma 14: Petrus de Knijff 16: Luts van Hiddema 17: Goslick, raadsheer Hof 18: 1651 advocaaat Hof 1652-1653 lid Generaliteitsrekenkamer; 1655, 1659 burgemeester van Bolsward, 1658, 1659 volmacht Landsdag 1660-1679 raadsheer Hof 19: 1679 jan 21: Mr; had buitenwoning op Lauta State te Wier 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 65; Stamboek II 4; Sickenga 215-216; RAF Hof van Fr MMM f11v; GA Bolsward 82; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1652-53

1: 01077 2: Franeker
3: Knijff (van)
4: Horatius 7: Leeuwarden 9: 14/11/1643 10: Eloq, Hist 12: AAF no 4145

1: 00346 2: Franeker
3: Knijff
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 03/06/1618 10: Iur 11: 1601 nov 12: AAF no 1706 13: Anna Pieters 14: Jarichus Gerardi van Knijff 15: klerk van de gedep staten van Friesland 16: Wybrich Hothjesdr van Aysma (1627) 17: Horatius 18: 1623 advocaat Hof klerk van gedep staten 19: 1632 nov 20: 1621 6/11 Dr iur (PAF 21) 21: Dr te Franeker (1623) 22: Stamboek II 4; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 65; RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 03004 2: Groningen
3: Knijpens (Cnypens a)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 04/11/1624 10: Phil 12: AAG 15 21: = Johannes a Kniphusen x Eva Arnoldi Reinbach (1628), ds te Gieten? 22: RAG klapper DTB

1: 06855 2: Marburg/Lahn
3: Kniphausen a
4: Carolus, Frisiericus 6: nobilis 8: Frisius orient 9: 05/06/1607 12: CSM IV 21

1: 06651 2: Marburg/Lahn
3: Kniphausen
4: Ico 8: Frisius orient 9: 29/11/1571 12: CSM III 1

1: 06678 2: Marburg/Lahn
3: Kniphausen a
4: Menhardus 8: Frisius 9: 11/06/1579 12: CSM III 32

1: 06652 2: Marburg/Lahn
3: Kniphausen
4: Wilhelmus 8: Frisius orient 9: 29/11/1571 12: CSM III 1

1: 02379 2: Heidelberg
3: Kniphusen
4: Leo 8: Frisius orient 9: 11/07/1570 12: MUH II 56108

1: 02381 2: Heidelberg
3: Kniphusen
4: Wilhelmus 8: Frisius orient 9: 11/07/1570 12: MUH II 56109

1: 04940 2: Jena
3: Kniphusianus
4: Meinardus 8: Frisius 9: 00/00/1582 12: MUJ 55 1582 65

1: 04663 2: Leiden
3: Kniphuysen van
4: Tido, Conradus 9: 27/05/1632 11: 11 12: AAL 243

1: 09740 2: Erfurt
3: Knock
4: Conradus 7: Haren 9: 00/00/1501 12: MUER II 22319 20: afk uit Knock in Oostfriesland?

1: 05801 2: Köln
3: Knokenhouwer (Knockenhouwer)
4: Bernardus 5: clericus Mon d 7: Groningen 9: 02/12/1512 10: Art 12: AAK II 70472 20: bursa Laurentiana; 1513 2/11 pres ad bac, 1515 10/3 lic

1: 06764 2: Greifswald
3: Knokenhouwer (Knakenhower)
4: Ludolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 14/05/1483 12: MUG 89 21: in 1471 wordt een vonnis gewezen over Fredericus Knokenhouwer en zijn vrouw Alidt, burgers van Groningen over een koopschuld 22: Cleveringa, Appingedam 53

1: 09685 2: Erfurt
3: Knol
4: Conradus 7: Groningen 9: 00/00/1463 12: MUER I 29944

1: 01628 2: Franeker
3: Knossen? (Benedicti)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 20/02/1595 10: Med 12: AAF no 311

1: 07409 2: Rostock
3: Knotte
4: Egbertus 7: Haren 9: 29/05/1495 12: MUR I 277 21: Johannes en Henricus Knotte waren in 1551 en 1572 kerkvoogden te Helpman, resp volmacht van de gemene buren te Haren 22: AKG regest 1069, 1109

1: 03823 2: Groningen
3: Knyphuisen
4: Arnoldus 7: Gieten (Cietensis) 9: 22/10/1649 10: Phil 11: 1632 12: AAG 60 13: Eva Reinbach 14: Johannes Kniphuizen 15: predikant te Gieten 16: Ida Hilbrandi (1653) Gretien Reynders (1691) 18: 1653-1674 predikant te Marum en Noordwijk 1674-1678 predikant te Lettelbert en MidwoldeLeek 1678-1693 predikant te Gieten 19: 1693 maart 22: Duinkerken I 238-239

1: 07657 2: Rostock
3: Kock
4: Johannes 7: Dokkum 8: Trai d 9: 31/08/1515 12: MUR II 61 21: fr Johannes D ord. Regul. werd op 6 juni 1517 tot priester gewijd; Johannes Cock, minoriet te Leeuwarden week in 1580 uit en stierf in 1580 te Keulen (AAU 1888 332) 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 11259 2: Wien
3: Kock (Cocus)
4: Michael (Mihael) 7: Groningen 9: 13/10/1512 12: Ned studenten Wenen 60

1: 00770 2: Franeker
3: Koeller
4: Philippus 7: Sneek 9: 07/08/1635 10: Ling, Phil 12: AAF no 3143 16: Grietje Klases (1644) Taetske Jelgers (1682) 17: Conradus, in 1670 predikant te Mantgum 18: 1644-1647 predikant te Oudega, Nijega en Opeinde 1647-1691 predikant te Akkrum en Terhorne 19: 1691 juli 21: schreef: Verdedinge van de werdicheydt des H. Predickampts(1652) 22: Romein 151, 629; Col Kalma

1: 04114 2: Köln
3: Koepman
4: Johannes 6: Nihil propter Deum 7: Werden [Westfalen?] 9: 00/00/1410 10: Art 12: AAK 1, 14424

1: 05772 2: Köln
3: Koete
4: Arnoldus 7: Groningen 8: Trai d 9: 23/09/1454 10: Iur can 12: AAK I 57870 18: 1465, 1470 pastoor te Beyum 1463, 1480 vicaris A kerk in Groningen 21: 1470 judex et commissarius van de Munsterse officiaal 22: RAF AKG regest 478; GAG PK regest 150, 174, 200, 206, 250

1: 02943 2: Groningen
3: Kohorn
4: Michael 8: Frisius orient 9: 21/11/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 11648 2: Rostock
3: Kollen
4: Hinricus 9: 26/04/1455 12: MUR I 10516

1: 08822 2: Löwen
3: Kollum (Collon)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 07/06/1548 12: MULO IV 36792 21: = Dominicus Wibrandi (Wittiez, clericus Trai d), 1550 (placet) prebendaris ende diener van wegen 't heijlige Cruijs en St Annaleen toe Collum, vlucht in 1580? 22: Andreae, Kollumerland II 79; Apeldoorn, Goederen I 15

1: 06298 2: Köln
3: Kollum (Collum)
4: Everardus 8: Trai d 9: 06/10/1507 10: Iur 12: AAK II 61656 18: 1529 pastoor te Kollum (mr Eyske) 21: Esko Reyneri van Kollum werd op 16 februari 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83; Pb Hs 1466

1: 08293 2: Löwen
3: Kollum (Collum de)
4: Nicolaus 9: 14/10/1524 12: MULO III 73534

1: 09055 2: Löwen
3: Kollum (Gellom de)
4: Reinerus 8: Frisius 9: 01/05/1561 12: MULO IV 61734

1: 09406 2: Löwen
3: Kollum (Collum)
4: Wilhelmus 9: 23/05/1561 12: MULO IV 61850

1: 11656 2: Rostock
3: Kollum? (Kolm)
4: Reynerus 9: 05/10/1480 12: MUR I 21981

1: 09592 2: Erfurt
3: Koneman
4: Conradus 7: Emden 9: 00/00/1405 12: MUER I 748

1: 05462 2: Köln
3: Koneman
4: Conradus 5: clericus Mon d 7: Emden 9: 08/11/1409 10: Iur can 12: AAK I 1385

1: 04757 2: Leiden
3: Koninck (Koonninck)
4: Hayo 8: Frisius orient 9: 06/05/1638 10: Iur 11: 22 12: AAL 295

1: 09682 2: Erfurt
3: Koppel
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1463 12: MUER I 29635

1: 04942 2: Jena
3: Korffmaker
4: Abrahamus 8: Frisius 9: 00/00/1621 12: MUJ 61 1621 77

1: 02853 2: Groningen
3: Korffmaker (Korfmacherus)
4: Abrahamus 7: Aurich 8: Frisius 9: 26/03/1615 10: Iur 12: AAG 2

1: 10976 2: Helmstadt
3: Korffmaker
4: Johannes, Georgius 8: Frisius [orient] 9: 28/10/1617 12: AAHt 261116

1: 06935 2: Rostock
3: Koudum (Coldem de)
4: Simon 9: 20/10/1424 12: MUR I 19

1: 07183 2: Rostock
3: Koyke
4: Johannes 8: Frisius 9: 07/06/1474 12: MUR I 187

1: 11801 2: Köln
3: Kraegenpoet
4: Conradus 7: Dammone (Appingedam?) 9: 18/04/1484 10: Art 12: AAK II 14320 20: is bedoeld de familie Hugenpoet uit de buurt van DÅsseldorf? (Schwinges, UniversitÑtsbesucher 448)

1: 07803 2: Rostock
3: Kraker
4: Jacobus (Ia.), Johannes 7: Sneek 9: 07/04/1507 12: MUR II 28 21: = Jacobus Johannis de Folpersdijk (Uitwelligerga), werd op 17 juni 1508 tot priester gewijd?; Jacob Kraker, schipper te Sneek heeft in 1491 een geschil met Simon Jacobs van Edam 22: Gen Jierboekje 1955 83; Oosterhout, Recesboeken 15

1: 07719 2: Rostock
3: Kremer
4: Henricus 7: Appingedam 9: 17/10/1520 12: MUR II 78

1: 12365 2: Rostock
3: Kremer
4: Hermannus 8: Frisius 9: 04/05/1496 12: MUR I 280

1: 07412 2: Rostock
3: Kremer (Kramer)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 03/05/1496 12: MUR I 280

1: 07712 2: Rostock
3: Kremer (Kramer)
4: Hinricus 7: Jever 8: Frisius 9: 14/06/1520 12: MUR II 77

1:*07694 2: Rostock
3: Kremer
4: Hermannus 7: Emden 9: 18/05/1519 12: MUR II 74

1: 07419 2: Rostock
3: Kremer
4: Iohannes 7: Emden 9: 03/11/1496 12: MUR I 282

1: 09660 2: Erfurt
3: Kremer
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1456 12: MUER I 25514

1: 07099 2: Rostock
3: Kremer
4: Petrus 7: Norden 9: 22/10/1466 12: MUR I 149

1: 07641 2: Rostock
3: Kremer
4: Theodericus 7: Esens 9: 30/11/1513 12: MUR II 55

1: 07394 2: Rostock
3: Kremer (Esenss)
4: Wichmannus 9: 20/09/1493 12: MUR I 267 18: 1500 pastoor te Esens 21: Mr 22: Friedlaender Urkundenbuch II nr 1667

1: 07253 2: Rostock
3: Kreyge
4: Fredericus 7: Emden 9: 31/09/1479 12: MUR I 214

1: 01242 2: Franeker
3: Krol
4: Joachimus 6: Consulis filius 7: Franeker 9: 13/06/1647 10: Ling, Phil 12: AAF no 4594 14: Anthonius Andries Krol 15: burgemeester van Franeker : 1647 landdagslid 21: Dr Jacobus Croll was in 1661 academiesecretaris 22: Placaatboek V 509; Telting, Register 1077, 1108

1: 07693 2: Rostock
3: Krugers
4: Edzardus 8: Trai d 9: 04/11/1518 12: MUR II 73

1: 06673 2: Marburg/Lahn
3: Krughers
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/01/1579 12: CSM III 31

1: 07573 2: Rostock
3: Krull
4: Albertus 7: Norden 9: 06/04/1501 12: MUR II 6

1: 03352 2: Groningen
3: Kuen
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 18/07/1636 10: Phil 12: AAG 34 16: Elisabeth Placius d.v. ds Georgius Placius van Appingedam, wed Conradus Schroeder, schoolmeester te Scheemda (1668) Cathrijne Lenerts 17: Jacobus, ds te Leens 18: 1642-1648 predikant te Wapserveen 1648-1652 predikant te Bourtange 1652-1694 predikant te Ulrum 19: 1694 dec 22: Duinkerken I 249

1: 00985 2: Franeker
3: Kuen
4: Rudolphus 7: Groninganus 9: 10/04/1641 10: Theol 12: AAF no 3797

1: 00905 2: Franeker
3: Kuen
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 27/02/1639 10: Phil 12: AAF no 3546

1: 03132 2: Groningen
3: Kuen (Cuen)
4: Sebastianus 9: 06/02/1630 10: Phil 11: 1611 te Groningen 12: AAG 23 16: Annetien Straetman (Anneke Bert) (1638) Aaltien N Teke Lubberti (1675) 18: 1638-1646 predikant te Assen 1646-1664 predikant te Thesinge 19: 1686 dec 21: genoot vanaf 1630 een toelage van 30 gulden uit de kloostergoederen van Groningen 22: Duinkerken I 249; Romein, Drenthe 9

1: 11206 2: Köln
3: Kuick a
4: Antonius 8: Frisius 9: 23/08/1622 12: AAK IV 3174

1: 09650 2: Erfurt
3: Kyen
4: Gerardus 7: Bolsward 9: 00/00/1446 12: MUER I 20934