>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten


1: 07184 2: Rostock
3: Hibbema (Hybbema)
4: Arnoldus 7: Franeker 9: 13/06/1474 12: MUR I 187 21: Een Taco Hibbema wordt in 1528 in Oosterwierum gesignaleerd: Sipma OO IV 265; een Minne Hibbema bezit in 1511 veel land in Oosterbierum 22: RAF Pb Hs 166; Tjessinga, Aanbreng II 22, 23

1: 06041 2: Köln
3: Hiboldus
4: Hugo (Ingo) 6: pauper 7: Groningen 9: 07/05/1507 10: Art 12: AAK II 60846

1: 02770 2: Wittenberg
3: Hic (Ledensis)
4: Johannes 8: Frisius [Rustringen] 9: 21/06/1554 12: AAW 294 20: stud 1553 te Rostock 21: Henricus Leddensis stud met Johannes van Ewsum te Leuven en sympathiseert met de wederdopers, gest 1535 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 186

1: 07912 2: Rostock
3: Hic
4: Johannes 7: Ledensis bij Bremen 8: Frisius 9: 01/11/1553 12: MUR II 127 20: stud 1554 te Wittenberg

1: 04189 2: Leiden
3: Hiddema (Hidema)
4: Andreas 7: Leeuwarden 9: 29/07/1588 10: Ling 12: AAL 24

1: 02330 2: Heidelberg
3: Hiddema (Hedema ab)
4: Andreas 8: Frisius 9: 16/07/1591 12: MUH II 153,112 20: renovavit inscriptionem factum in sept 1586

1: 02320 2: Heidelberg
3: Hiddema ab
4: Andreas 8: Frisius 9: 28/09/1586 12: MUH II 128,233 13: Sjouck Wybesdr Jelgerhuys, d.v burgemeester van Leeuwarden 14: Goslick van Hiddema 15: 1583 afgevaardigde van Friesland naar Oranje 16: Aelcke Ottodr van Galama 17: Goslick x Jel van Dekema Eets x Tjalling Tjallings van Eysinga Sjouck x Epeus Bartholdi van Douma 18: 1598 lid gedep staten, bedankt 21: tekent in 1588 het AA van Meinardus Idsarda; over zijn benoeming tot lid gedep staten ontstond onenigheid 22: Vrije Fries 8 127; Gen Jierboekje 1954 28; RAF Statenarch S 2b II f 86, 92, 115; Placaatboek V 382-383

1: 01148 2: Franeker
3: Hiddema (Taconis)
4: Taco 7: Franeker 9: 23/06/1645 10: Iur 11: 1624 12: AAF no 4344 13: Maycke Huybrechts 14: Taco Takes 15: zijdeverkoper en armvoogd te Franeker 19: 1651 a 21: broer van Hiddius Taconis, procureur postulant te Franeker; bezitter van het Houckemaleen 22: RAF GEN 500, 502

1: 08726 2: Löwen
3: Hiddema (Heddema)
4: Ulpius 7: Bolsward 8: Frisius 9: 00/05/1553 12: MULO IV 47154

1:*02559 2: Groningen
3: Hiddinck (Hiddingh)
4: Lambertus 9: 26/12/1617 10: Theol 12: AAG 6 14: Ernestus Hidding 15: predikant te Hoogebeintum 18: 1619 predikant te Ens 1624 predikant te Wilsum 19: 1640 21: 1617 verdedigt 13 stellingen De praedestinatione onder Maccovius 22: NNBW VIII 773; Col Kalma

1: 05698 2: Köln
3: Hiddema (Hedamar)
4: Ulpius 8: Frisius 9: 26/04/1552 10: Art 12: AAK II 106314 17: Andreas 18: 1560, 1573 volmacht voor Harlingen (buitendijksters) 1576-1578 dijkgraaf der Vijf delen 21: dient in 1573 een rekest namens de buitendijksters in bij de hertog van Alva; zijn benoeming tot dijkgraaf stuitte op verzet omdat hij volgens sommigen geen kennis van dijkszaken had; werd in 1578 te Pingjum aangeslagen voor 12 cg personele impositie 22: Placaatboek III 940-942; Zwart, Cleuting 146; Cannegieter, Archief Vijf delen 270-272; Van der Meer, Boarnen 231

1: 02932 2: Groningen
3: Hiddinck
4: Carolus 9: 20/08/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 08391 2: Löwen
3: Hiddinck (Heddinck)
4: Johannes, Johannis 7: Groningen 8: Trai d 9: 09/11/1512 12: MULO III 45391 16: Teetke Clant Jacomina van Isenholt uit Zeeland 18: 1558 redger te Obergum 1553 geconstitueerd redger te Ezinge namens Allardus Clant 1564 redger te Baflo, Ranum en Maarhuizen 21: sinds 1557 bezitter van de borg Ter Brake te Obergum; kerkbreker in 1567?, vlucht 22: AAU 67 (1948) 211; Formsma, Borgen 303; Gron Volksalmanak 1936 131; AKG regest 1097; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) regest 244

1: 06023 2: Köln
3: Hiddinck (Hedink)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1434 10: Art 12: AAK I 3669 18: 1439, 1463 provisor van H. Geestgasthuis te Groningen vicaris Maartenskerk pastoor te Appingedam 20: 1435 10/6 det, recensuit 1448 21: mr; alias Johannes Rodius, 1467 priester "wonende to den geestliken magheden bijnnen Groningen" 22: Bakker, Bedelorden 141; AVMC regest 54; GAG PK regest 97

1: 05735 2: Köln
3: Hiddinck
4: Petrus 6: pauper 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42149 20: 1441 23/11 det, pauper

1: 03010 2: Groningen
3: Hiddonis
4: Eltio 9: 26/02/1625 10: Phil 12: AAG 15 14: Hiddo Elties 15: redger 16: Reethe Brants (1627) 18: 1628-1630, 1632-1634, 1637-1640 redger; 1633-1634, 1636 landdagscomparant voor Siddeburen 1639 rekenmeester van Groningen 1642 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1642 22: GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG klapper DTB; RAG HJK 2

1: 07343 2: Rostock
3: Hiddonis (Hedonis)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 11/06/1489 12: MUR I 251 18: pastoor te Dronrijp? 19: 1527 nov 21: = Johannes Hiddema? 22: RAF Doodboek

1: 07793 2: Rostock
3: Hiddonis (Hedonis)
4: Nicolaus 7: Sneek 9: 11/06/1506 12: MUR II 26 18: 1514 pastoor te Molkwerum 21: Nicolaus Hiddonis van Boensem werd op 27 maart 1512 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83; GA Nijefurd, Dorpsbestuur Molkwerum 1

1: 12353 2: Dole
3: Hielsum a
4: Sibrandus 9: 09/07/1577 12: Frijhoff, Societe 87 20: promoveert op 13 juli 1577

1: 12420 2: Orleans
3: Hieronimi
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 28/03/1567 12: RIDDORL II 592 19: 1567 verdronken 22: RIDDORL II 592

1: 06776 2: Greifswald
3: Hieronymi
4: Hieronymus 7: Sneek 8: Trai d 9: 05/11/1515 12: MUG 177

1: 07675 2: Rostock
3: Hieronymi (Iheronimi)
4: Hieronymus (Iheronimus) 7: Sneek 9: 24/01/1517 12: MUR II 66

1: 08622 2: Löwen
3: Hieronymi
4: Severinus 7: Sloten 8: Trai d 9: 02/06/1513 12: MULO III 46666 21: Severinus Hieronymi van Sloten werd op 8 maart 1516 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 16

1: 08532 2: Löwen
3: Hieronymi (Jheronimi)
4: Severinus 7: Leeuwarden 9: 15/06/1514 12: MULO III 48873 21: = Sefridus Hieronimi, 1525 prebendaris te Oudkerk? 22: RAF FG 935

1: 09249 2: Löwen
3: Hieronymi
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 25/04/1564 12: MULO IV 67443

1:*10787 2: Franeker
3: Hieronymi
4: Cornelius 6: Alumnus patriae 7: Franeker 9: 24/04/1612 10: Phil, Lit bon, Theol 12: AAF no 1335 16: Anke Jans Sieuke Pieters Nijs Johannes Cornelii, predikant Claeske x Suffridus Inia, apotheker te Dokkum 18: 1619-1650 predikant te Morra en Lioessens 19: 1650 22: Romein 484, 559; Col Kalma

1: 11733 2: Franeker
3: Hilarii (Hillarii)
4: Johannes 9: 02/02/1614 10: Phil 11: 1593 12: AAF no 1455 14: Hilarius Sibrandi 15: predikant te Anjum Antje Johannes Papma 17: Jantien 18: 1619-1670 predikant te Anjum 19: 1670 juli 21: broer van Livius Hilarii 22: Romein 557; RAF Grafschriften Oostdongeradeel

1: 02892 2: Groningen
3: Hilarii
4: Livius 8: Frisius 9: 03/05/1616 10: Theol 12: AAG 4

1: 02358 2: Heidelberg
3: Hilarii (Hilarij)
4: Livius 7: Anjum 8: Frisius 9: 14/09/1616 12: MUH II 279,122 14: Hilarius Sibrandi 15: predikant te Anjum 16: Aefke Dirck Annesdr (1625) Elisabeth Bex 17: Theodorus Hilarius 18: 1619-1633 predikant te Ternaard 1633-1644 predikant te Bolsward 1644-1656 predikant te Leeuwarden 19: 1656 te Leeuwarden 21: lofdicht op hem van Henricus Neuhusius, pensionaris van Workum in Extemporanea poemata (1656) 22: NNBW X 371; Col Kalma

1: 02063 2: Franeker
3: Hilarii
4: Livius 7: Dokkum 9: 09/05/1609 10: Theol, Ling 12: AAF no 1113

1: 00392 2: Franeker
3: Hilarii
4: Pierius 8: Frisius 9: 20/09/1620 10: Phil, Ling 12: AAF no 1826 18: 1627-1630 predikant te Aalsum en Wetzens 22: Romein 480

1: 01366 2: Franeker
3: Hilarius
4: Gaius 7: Franeker 9: 28/12/1649 10: Phil 12: AAF no 4917

1: 00837 2: Franeker
3: Hilarius
4: Johannes, Epei 7: Hijlaard 8: Frisius 9: 20/04/1637 10: Phil, Ling 12: AAF no 3332 14: Epeus Adolphi 15: predikant te Hijlaard 16: Rientje Sjoerds Twijns (1646) 17: Geertruida x ds Pierius Pierius Johannis 18: 1645-1655 predikant te Winsum, Baard en Huins 19: 1655 dec 21: alumnus 22: Romein 289; RAF Grafschriften; RAF FG 1031; Col Kalma

1: 01096 2: Franeker
3: Hilarius (Epei)
4: Petrus 7: Hijlaard 8: Frisius 9: 09/05/1644 10: Phil 12: AAF no 4199 14: Epeus Adolpi Hilarius 15: predikant te Hijlaard 16: Gaetscke Johannis 18: 1652-1656 predikant te Joure 19: 1656 aug 22: Romein 620-621; Col Kalma

1: 00262 2: Franeker
3: Hilarius (Hilarii)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 01/05/1615 10: Phil, Theol 12: AAF no 1538 14: Hilarius Sibrandi 15: predikant te Anjum 16: Elisabeth Becx (1628) uit Amsterdam 17: Hilarius Sibrandus Maria Sibrichien 18: 1643 arts (medicus van de provincie) 19: 1648 a 21: Dr med, heeft voor 2/96 deel aandelen in de polders bij Workum 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 66; Siemerink, Workum 79

1: 03400 2: Groningen
3: Hilbrandi
4: Focco 7: Groningen 9: 01/03/1638 12: AAG 37 18: 1649-1652 eerste klerk ter secretarie in Groningen 1656-1659 extraordinaris klerk 22: GAG Klapper ambten

1: 00156 2: Franeker
3: Hilbrandi
4: Fredericus 7: Groningen 9: 15/11/1609 12: AAF no 1164 20: ex triviali

1: 05412 2: Köln
3: Hilbrandi
4: Henricus 6: pauper 7: Emden 9: 29/05/1481 10: Art 12: AAK II 101137

1: 08704 2: Löwen
3: Hilbrandi (Hisbrandi)
4: Henricus 7: Workum (Woldricom) 8: Trai d 9: 25/04/1498 12: MULO III 17050

1: 08275 2: Löwen
3: Hilbrandi
4: Jacobus 7: Bolsward 9: 09/06/1493 12: MULO III 9648

1:*08365 2: Löwen
3: Hilbrandi
4: Johannes 7: Groningen 9: 31/10/1512 12: MULO III 447301

1: 06105 2: Köln
3: Hilbrandi (Hibrandi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/10/1513 10: Iur 12: AAK II 71843

1: 09901 2: Bologna
3: Hilbrandi
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1517 12: KNOD 1442 18: 1540-1541 hoofdman te Groningen 19: 1543 te Keulen aan de pest 20: 1522 Dr iur; 1521: procurator; 1522 egregius vir d. Joannes Hylbrandi Gruningensis Iurium Doctor in discessu suo nationi nostre, cuius ipse procurator fuerat, medium florenum Renensem donavit, deinde pro sua liberalitate argenteam etiam monetam medium ducatum valentem ex patra transmisit anno 1522 21: Dr iur 22: Emmius, Agro

1: 10088 2: Wien
3: Hilbrandi (Hillebrandes)
4: Menno (Menoldus) 5: Dr iur et sac caes mat secretaris 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1616 12: MW 9949 20: jur utr dr et sac caes maj camerae aulicae secretarius

1: 08608 2: Löwen
3: Hilconis (Gliconis)
4: Suffridus 7: Oosterzee 8: Trai d 9: 21/07/1506 12: MULO III 317131 18: 1543 pastoor te Echten 21: Suffridus Hilconis van Echten werd op 22 april 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb Zevenw 37

1: 07198 2: Rostock
3: Hildebrandi
4: Bernardus 7: Sloten 9: 01/06/1475 12: MUR I 192

1: 00279 2: Franeker
3: Hildebrandi
4: Jacobus, Theodorus 7: Harlingen 9: 08/03/1616 10: Phil, Iur 12: AAF no 1575 13: Aelcke Mellema 14: Dirck Hilbrandi 15: burgemeester van Harlingen : lid gedep staten 18: 1638 lid mindergetal; 1640-1642, 1651-1653 lid gedep staten tussen 1635 en 1664 herhaaldelijk burgemeester van Harlingen 19: 1665 21: Dr; 1600-1622 begunstigde van het HettemaHeeremaleen 22: Gen Jierboek 1990 56, 58; Abma, Vier lenen 230, Placaatboek V 487; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief 1359 f 6v

1: 02484 2: Heidelberg
3: Hildebrandi (Hilbrants)
4: Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 24/05/1619 12: MUH II 293,26

1: 02106 2: Angers
3: Hildebrandi (Hilbrants)
4: Jacobus, (Theodorus) 7: Harlingen 9: 00/00/1622 10: Equit 12: EEA no 65

1: 06871 2: Marburg/Lahn
3: Hildebrandi
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1612 12: CSM IV 66

1: 11702 2: Rostock
3: Hildebrandi
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 00/06/1579 12: MUR II 199

1: 02263 2: Heidelberg
3: Hildebrandi (Hildebrand)
4: Johannes 8: Frisius 9: 17/05/1567 12: MUH II, 43,35

1: 04174 2: Leiden
3: Hildebrandi (Hilbrandus)
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 21/05/1584 10: Theol 11: 1551 12: AAL 16 16: Mary Pieterdr 17: Petrus Anna 18: 1585 rector te Sneek; 1586-1590 predikant te IJsbrechtum 1591-1597 predikant te Ternaard, 1597-1601 te Hijlaard 1601-1617 predikant te Dronrijp 19: 1617 nov 21: Mr Johannes Hildebrandi werd in 1582 burger van Sneek 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 81; Col Kalma; Wadman, Schola Alvini; GA Sneek 27 Burgerboek

1: 04351 2: Leiden
3: Hildebrandi (Hildebrandus)
4: Petrus 7: Groningen 9: 12/03/1611 10: Phil 11: 1591 12: AAL 100 13: Catharina van Fritema 14: Warmoldus Hillebrandi van Harssens 15: 1607 landdagscomparant voor Harssens 16: Houwe Tammodr Coenders 17: Goffo Ivo 18: 1619 redger 19: 1664 a 21: katholiek, werd in 1650 ontheven van zijn functie als kerkvoogd 22: Jaarboek Geneal 17 175; RAG Comparanten; Feenstra, Adel 212; RAG HJK 2

1: 03074 2: Groningen
3: Hildebrandi
4: Talaeus 7: Groningen 9: 26/09/1627 10: Phil 12: AAG 18 16: Marrichien Cleverinck (= wed ds Pitzenius?) 18: 1634-1673 predikant te Saaksum 19: 1673 mei 21: een van de belangrijkste predikanten van de classis Westerkwartier 22: Duinkerken I 186

1: 07194 2: Rostock
3: Hildebrandi
4: Wesselus 7: Emden 9: 02/05/1475 12: MUR I 192

1: 01710 2: Franeker
3: Hilderichi
4: Innico 9: 08/11/1597 10: Phil, Theol 12: AAF no 472

1: 07642 2: Rostock
3: Hilderici
4: Fredericus 7: Esens 9: 30/11/1513 12: MUR II 55

1: 02189 2: Freiburg i.B
3: Hilderici
4: Helmericus 6: Gratis propter paupe 7: Fridenburgensis 8: Frisius 9: 02/03/1621 12: MUF 815,249

1: 05060 2: Basel
3: Hilderici (Hildericus)
4: Helmerius 6: nihil propter pauper 8: [frisius orient] 9: 00/05/1621 12: MUB III 23891

1: 06804 2: Marburg/Lahn
3: Hilderici
4: Inico 7: Knipensis 8: Frisius orient 9: 28/05/1596 12: CSM III 108

1: 06642 2: Altdorf
3: Hildericus
4: Fridericus 7: Jever 9: 00/00/1581 12: MUA 351

1: 04570 2: Leiden
3: Hillama (Hillema)
4: Abrahamus 7: Leeuwarden 9: 06/05/1627 10: Iur 11: 21 12: AAL 200

1: 00538 2: Franeker
3: Hillama ab
4: Abrahamus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/11/1625 10: Art, Iur 12: AAF no 2273

1: 00551 2: Franeker
3: Hillama ab
4: Abrahamus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/05/1626 10: Hum lit 12: AAF no 2291

1: 10760 2: Franeker
3: Hillama ab
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/02/1626 10: Lit hum 12: AAF no 2291

1: 04571 2: Leiden
3: Hillama (Hillema)
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 9: 06/05/1627 10: Phil 11: 1607 12: AAL 200 13: Auck Oeds van Haersma 14: Gellius van Hillama 15: raadsheer Hof 16: Houck Meynderts 18: ontvanger generaal van Tietjerksteradeel 19: 1636 sept 22: Stamboek I 210, II 142, nalezing 6; Friesche Volksalmanak 1838 78

1: 04569 2: Leiden
3: Hillama (Hillema)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 06/05/1627 10: Iur 11: 22 12: AAL 200

1: 00086 2: Franeker
3: Hillama
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 00/09/1605 10: Iur 12: AAF no 896 19: 1605 nov 22: RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 00459 2: Franeker
3: Hillama
4: Fredericus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/03/1623 10: Lit, Iur 11: 1606 12: AAF no 2001 13: Auck Herckesdr van Haersma 14: Gellius van Hillama 15: raadsheer Hof 16: Fockje Hesselsdr van Sminia 17: Aurelia x Egbertus Hobbes van Baerdt 18: 1631 advocaat Hof 1633 gerichtsscholt bij krijgsgerecht van Friesland 19: 1636 sept 21: Dr iur 22: Stamboek I 210, II 142; RAF Hof van Fr MMM f 8; Telting, Register 822

1: 10930 2: Orleans
3: Hillama
4: Gellius 8: Frisius 9: 00/00/1585 11: 1563 dec 12: NNBW IX 362 13: Eelck Theus 14: Kempo Jeltes van Hillama 15: lakenkoper : gezworende van Leeuwarden 16: Houck Ericusdr van Haersma Auck Oedsdr van Haersma (1598) 17: Fredericus 18: 1585 advocaat Hof; 1597-1626 raadsheer Hof 1605-1626 curator univ. van Franeker 1593-1594 schepen; 1594-1597 secretaris van Leeuwarden; 1603 gezant te Emden, 1606-1609,1612 lid Staten Generaal, 1607-1609 onderhandelt over het Bestand 19: 1626 jan 21: Dr 22: Stamboek I nalezing, 6; Sickenga 164-165; Engels, Naamlijst St Gen 11; Bekkema, Oudega 110; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 53; RAF Hof van Fr MMM f 3v

1: 04146 2: Leiden
3: Hillama (Kempis)
4: Gellius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 06/10/1580 10: Ling 12: AAL 8

1: 00776 2: Franeker
3: Hillama
4: Menno 7: Sneek 9: 20/09/1635 10: Art 12: AAF no 3183 21: Reint Minnes Hillema bezat in 1640 een sate onder Beers

1: 10761 2: Franeker
3: Hillama ab
4: Odolphus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/05/1633 10: Iur 11: 1612 12: AAF no 2945 13: Auck Herckesdr van Haersma 14: Gellius van Hillama 16: ongehuwd 21: Mr 22: Stamboek I 210; RAF Familiearch Sminia 381

1: 00906 2: Franeker
3: Hillama
4: Regnerus 7: Sneek 9: 31/03/1639 10: Med 12: AAF no 3551 14: Menno Hillama 21: beklaagt zich in 1641 over een arrest door de stedelijke magistraat van Franeker 22: Telting, Register 880

1: 04818 2: Leiden
3: Hillama (Joconis)
4: Regnerus 7: Staveren 8: Frisius 9: 05/06/1642 10: Med 11: 20 12: AAL 332 21: vml Mr Reynerus Jacob Ens, 1652 stadsarts te Bolsward? 22: RAF Copieën elders 6217

1: 01343 2: Franeker
3: Hillama
4: Scipio 7: Dokkum 9: 14/06/1649 10: Phil 12: AAF no 4842 21: = Scipio Halbetsma, advocaat Hof, substituut secretaris van Westdongeradeel gest 1700 sept? 22: RAF Grafschriften Dokkum

1: 07853 2: Rostock
3: Hillebrandi
4: Eyso 7: Groningen 9: 24/05/1528 12: MUR II 90

1: 00887 2: Franeker
3: Hillebrandi
4: Henricus 7: Groningen 9: 26/07/1638 10: Theol 12: AAF no 3485

1: 03119 2: Groningen
3: Hillebrandi (Hildebrandi)
4: Henricus 7: Groningen 9: 17/08/1629 12: AAG 22 18: 1639-1640 predikant te Wittewierum 19: 1640 dec 22: Duinkerken 88

1: 08551 2: Löwen
3: Hillebrandi
4: Hillebrandus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/08/1510 12: MULO III 395161 18: priester 21: Hillebrandus de L. werd op 1 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 02949 2: Groningen
3: Hillebrandi ab Harssens (Hillebrandes)
4: Ivo 9: 01/05/1623 12: AAG 13 13: Houwe Coenders 14: Petrus Hillebrandi 21: bezit borg te Harssens, bezat in 1672 een vermogen van 60.000 gulden 22: Jaarboek Geneal 17 175; Gron Volksalmanak 1972-1973 54

1: 02537 2: Groningen
3: Hillebrandi (Hilbrandi)
4: Johannes 6: gratis 7: Groningen 9: 13/11/1616 10: Phil 12: AAG 5 16: Margaretha Lamberti d.v. ds Lambertus Werumeus (1625) 17: Samuel ds te Nes en Wierum 18: predikant te Aduard 1624-1642 predikant te Dokkum 1642-1646 19: 1646 22: Duinkerken I 186

1: 00222 2: Franeker
3: Hillebrandi
4: Menno 7: Bolsward 9: 24/04/1611 10: Iur 11: 1593 ca 12: AAF no 1275 16: Antie Atsma (1611) 17: Dion Menno Hilbrants x Dowglas Bide uit Londen (1648)? 18: 1611 notaris 1627-1649 secretaris van Wonseradeel 22: Sannes, Naamlijst 249; GAL Klapper DTB; RAF Klapper DTB Bolsward

1: 03450 2: Groningen
3: Hillenius
4: Esaias 7: Groningen 9: 03/07/1640 10: Theol 11: 1622 12: AAG 41 13: Barbara de Coningh uit Alkmaar 14: Cornelius Hillenius, geb te Norwich 15: predikant 16: Margaretha Brongersma Juliana Boulenius, wed Knottnerus Maria van der Vliet, wed Ten Veenhuis 17: Cornelius, ds te Breede x Maria Vos; Petrus x Martje Remmers Michael x Elisabeth Christiani Samuel x Aefje Spiets Alexander x Grietje Remmerts; Barbara x Harm Mennes 18: 1648-1662 predikant te BellingweerRanum 1662-1698 predikant te Usquert 19: 1698 dec 22: Duinkerken I 186-187; Gruoninga 18 (1973) 68

1: 12347 2: Groningen
3: Hillenius
4: Samuel 7: Alkmaar 9: 30/12/1627 10: Phil 12: AAG 19 13: Barbara de Coning 14: Cornelius Hillenius 15: 1612-1632 predikant te Groningen 16: Geessien Melchers 17: Swaantje x ds Knottnerus 18: 1639-1672 predikant op 't Zandt 19: 1672 sept 20: cohabitans parentibus 21: broer van Ds Esaias Hillenius 22: Duinkerken I 186-187

1: 02785 2: Wittenberg
3: Hillert (Hibrandes)
4: Edo 7: Jever 8: Frisius 9: 28/06/1555 12: AAW 308

1: 07887 2: Rostock
3: Hillert
4: Edo 8: Frisius [orient] 9: 00/01/1551 11: 1544 te Jever 12: MUR II 121 18: Professor te Jena, Wittenberg, Frankfurt, Heidelberg en Altorf 19: 1599 22: Jahrbuch Emden 1897 105

1: 02485 2: Heidelberg
3: Hillert (Hildericus)
4: Edo 7: Jever 9: 18/11/1569 12: MUH II53,158

1: 06641 2: Altdorf
3: Hillert (Hildericus)
4: Edo 7: Jever 9: 00/00/1581 12: MUA 347

1: 07968 2: Rostock
3: Hillinck
4: Johannes 7: Emden 9: 00/09/1575 12: MUR II 186

1: 02088 2: Padua
3: Hillinga
4: Hieronymus, Godfridus 8: Frisius 9: 00/00/1557 10: Art 12: PP no 3 16: Geertruid Wijdenbrugge 1565-1570 rentmeester en advocaat van Johannes van Ewsum in Drenthe 21: Dr; d. Hieronymus Godfridus wordt in 1560 in verband met een erfeniskwestie genoemd; hij huisvestte in 1564 Justus Velsius in Groningen en werd daarom verbannen; moet in 1570 zijn vrouw wegsturen 22: Alma; Hartgerink Koomans, Ewsum 182, 203, 216-217; Alting, Diarium 108, 133

1: 02107 2: Angers
3: Hilwerda (Jacobi)
4: Ciricus 8: Frisius 9: 00/00/1620 10: Equit

1: 00260 2: Franeker
3: Hilwerda (Jacobi)
4: Siricus 8: Frisius 9: 13/02/1615 10: Iur 12: AAF no 1527 16: Auckien Hieronimusdr Polman (1634) 18: 1620 advocaat Hof 21: Dr 22: Teunissen, Walden 150; RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 11295 2: Marburg
3: Hinckena (Hincke)
4: Henricus 9: 15/04/1583 12: De Vries I 56, 58, 123

1: 05489 2: Geneve
3: Hinckena (Hinken)
4: Henricus 9: 12/06/1584 12: LDR 885; IV, 62; De Vries I 56, 58, 123 16: Ebel Sippesdr Scheltema Sydske Kempodr Harinxma van Donia (1602) 17: Ebel x Bernardus Fullenius 18: 1596-1597 predikant te Berlikum 1597-1615 predikant te Britsum 19: 1615 aug 22: Romein 74, 93; RAF Doodboek; Van der Woude, Lubbertus 340; Col Kalma

1: 09541 2: Löwen
3: Hindeloopen (Hindelopie)
4: Alardus 5: clericus 8: Trai d 9: 00/00/1442 12: MULO I 1329

1: 08163 2: Löwen
3: Hindeloopen (Hindelopia de)
4: Dodo 8: Trai d 9: 12/06/1482 12: MULO II 45645

1: 09542 2: Löwen
3: Hindeloopen
4: Godfridus 8: Trai d 9: 00/00/1436 12: MULO I 5519

1: 07000 2: Rostock
3: Hindeloopen
4: Godfridus 8: Trai d 9: 25/10/1443 12: MUR I 66

1: 07007 2: Rostock
3: Hindeloopen (Hyndelop)
4: Tjalling (Salingius) 9: 22/02/1445 12: MUR I 73

1: 07407 2: Rostock
3: Hinrici
4: Bernardus 7: Aurich 9: 19/05/1495 12: MUR I 276

1: 07188 2: Rostock
3: Hinrici
4: Everardus 7: Emden 9: 20/03/1475 12: MUR I 189

1: 07483 2: Rostock
3: Hinrici
4: Hemmius 7: Norden 8: Frisius 9: 00/03/1620 12: MUR III 38

1: 11661 2: Rostock
3: Hinsen
4: Wernerus 7: Winsen 9: 23/10/1482 12: MUR I 229

1: 01881 2: Franeker
3: Hinsken
4: Gerhardus 7: Emden 9: 20/05/1603 10: Phil 12: AAF no 765

1: 04876 2: Leiden
3: Hintinga (Heltinga)
4: Rombertus 8: Frisius 9: 00/06/1646 10: Iur 11: 21 12: AAL 369

1: 01053 2: Franeker
3: Hintinga (Hentinga)
4: Rombertus, Cornelii 7: Sneek 9: 21/04/1643 10: Phil 12: AAF no 4041 14: Cornelius Hintinga 16: Deliana Johannesdr Ansta (1651) 17: Cornelius Johannes Perckje 18: 1649 advocaat Hof 19: 1679 febr 20: 1649 8/2 Dr iur (PAF 30) 21: Dr; Rombertus Hintinga uit Ter Oele werd in 1652 burger van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 11; GEN 490; GAL Burgerboek II 138

1: 04002 2: Helmstadt
3: Hipkenna
4: Hieronymus 7: Norden 8: Frisius 9: 09/04/1600 12: AAHt 14794

1: 11292 2: Heidelberg
3: Hippolyti
4: Martinus 8: Silvius (Silinus) 9: 09/04/1588 12: MUH II 138, 34

1: 01383 2: Franeker
3: Hippolyti
4: Martinus 8: Sylvius 9: 14/04/1586 10: Iur 12: AAF no 14

1: 05505 2: Geneve
3: Hippolyti (Hyppoliti)
4: Martinus 8: Frisius 9: 00/00/1589 10: Iur 12: LDR 1209; IV 115

1: 01398 2: Franeker
3: Hippolyti
4: Seraphion 9: 11/11/1586 10: Iur 12: AAF no 30

1: 10047 2: Frankfurt
3: Hirske
4: Regnerus 8: Frisius a Marcka 9: 00/00/1549 12: MUFO I 112 20: stud ook te Rostock

1: 01964 2: Franeker
3: Hisconis
4: Ciriacus 8: Frisius orient 9: 23/02/1606 10: Iur 12: AAF no 908

1: 07879 2: Rostock
3: Hisken a Marck (Hyschen)
4: Regnerus 8: Frisius [orient] 9: 18/05/1549 12: MUR II 116 20: stud ook te Frankfurt, vml geen Fries

1: 02742 2: Wittenberg
3: Hisken a Marck (Heisken a Marcke)
4: Reinerus 8: Frisius [orient] 9: 04/08/1550 12: AAW 258

1: 09057 2: Löwen
3: Hisken (Heisken a Marck (Marck))
4: Reinerus 8: Frisius [orient] 9: 00/06/1546 12: MULO IV 324128 18: 1561 redger te Appingedam 1560 p drost van Norden 21: verwant met de Ripperda's 22: Cleveringa, Rechtsbestel 168; Hoft, Vissen 241; Jahrbuch Emden 1897 103

1: 00662 2: Franeker
3: Hiskens
4: Johannes 8: Westerwolde 9: 21/10/1629 10: Theol 12: AAF no 2592

1: 03244 2: Groningen
3: Hiskens
4: Johannes 6: gratis quia pauper 7: Vriescheloo 9: 04/07/1633 10: Theol 12: AAG 28

1: 08005 2: Rostock
3: Hitzerus, Hittiens (Kutzerus)
4: Phoebus 7: Groningen 9: 00/06/1598 12: MUR II 260 13: Abele Tonckens 14: Hittio Phebens 18: 1614-1619 secretaris van Appingedam 1615 landdagscomparant voor Appingedam 19: 1620 ca 22: Ned Leeuw 1987 268; RAG Comparanten; vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 11045 2: Helmstadt
3: Hixenius
4: Hinricus 7: Bernfletensis 8: Frisius 9: 17/07/1625 12: AAHt 309171

1: 03984 2: Helmstadt
3: Hixius
4: Bernhardus 8: Frisius [orient] 9: 08/03/1597 12: AAHt 12948

1: 09418 2: Löwen
3: Hobbema ? (Holema)
4: Bernardus 9: 00/05/1541 12: MULO IV 22624

1: 09449 2: Löwen
3: Hobbema ab
4: Gregorius 8: Frisius 9: 15/01/1638 12: MULO V 336348 21: = Gerardus (Gerrolt) Hobbema x Aukje Rispens (1640), werd in 1640 burger van Bolsward en in 1647 van Sneek, gest 1667, zv Jelcke Gerrolts Hobbema x Christina van Albada 22: Stamboek II 18; RAF Familiearch Kingma 624; RAF Copieën elders 60461: Burgerboek Bolsward; GA Sneek 73 Burgerboek; RAF klapper DTB Bolsward

1: 00972 2: Franeker
3: Hobbema ab
4: Horatius 7: Sneek 8: Frisius 9: 10/01/1642 12: AAF no 3894 13: Tjalck van Hoytema 14: Hector van Hobbema 15: dijkgraaf van Wonseradeel 16: Catharina Hayes van Rinia 17: Catharina Hayo 19: 1690 mei 21: koopt in 1663 een zesde van een plaats bij Huizum 22: H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe, Rinia, Rynja (Tilburg, 1982) 51; RAF Statenarch M 11b f 263, Copieën elders 6219

1: 09038 2: Löwen
3: Hobbema (Hobema)
4: Petrus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/01/1551 12: MULO IV 44467 18: 1560 volmacht voor 7 dorpen van Wonseradeel 21: Mr; koopt in 1569/1570 land; Pieter Hobbema pacht in 1511 land bij Harlingen 22: Zwart, Cleuting 146; RAF Rentmeestersrek 1569/1570 24; Tjessinga, Aanbreng II 79

1: 09404 2: Löwen
3: Hobbii (Hobbius)
4: Tialco (Tzialco) 7: Sneek 9: 06/06/1564 12: MULO IV 67578

1: 11016 2: Helmstadt
3: Hockerus
4: Bernhardus 7: Thunumanus 8: Frisius [orient] 9: 08/03/1621 12: AAHt 28561

1: 06684 2: Marburg/Lahn
3: Hoddersem
4: Mauritius 8: Frisius 9: 00/00/1581 12: CSM III 38

1: 04017 2: Helmstadt
3: Hoddersen
4: Diricus 8: Frisius 9: 10/04/1602 12: AAHt 16066

1: 02786 2: Wittenberg
3: Hoddersenus
4: Theodorius 8: Frisius 9: 05/09/1555 12: AAW 310

1:*01040 2: Franeker
3: Hodets a Niland
4: Aitzo 8: Frisius orient 9: 21/10/1642 10: Phil 12: AAF no 3996

1: 03468 2: Groningen
3: Hodets
4: Aitzo 7: Emden 9: 21/10/1640 10: Phil 11: 17 12: AAG 42

1: 04850 2: Leiden
3: Hodets a Nylant
4: Aitzo 7: Emden 9: 19/08/1644 10: Theol 11: 22 12: AAL 152

1: 06212 2: Köln
3: Hoecker
4: Theodorus, Alberti 7: Groningen 9: 12/04/1497 10: Art 12: AAK II 42111 20: bursa Laurentiana; 9 juni 1498 bac, 14 maart 1500 lic

1: 03661 2: Groningen
3: Hoeflage
4: Georgius 7: Groningen 9: 18/02/1646 10: Phil 12: AAG 52

1: 04965 2: Jena
3: Hoellenius
4: Anton 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1617 12: MUJ 164 1617 38

1: 07895 2: Rostock
3: Hoen van
4: Adolphus 6: nobilis 8: Frisius [orient] 9: 20/09/1552 12: MUR II 123 14: Jurgen van Hoen 15: drost te Leerordt 22: Jahrbuch Emden 1897 106-107

1: 03433 2: Groningen
3: Hoenrix
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/05/1639 12: AAG 39 16: Asseltjen Valcx (1653) 21: Assuerus Hoenrix was in 1610 grietman van Langewold 22: RAG HJK 16; GAG klapper DTB

1: 03791 2: Groningen
3: Hoff
4: Henricus 8: Oldambt 9: 23/01/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 03130 2: Groningen
3: Hoff ab
4: Lucas 9: 04/02/1630 10: Phil 12: AAG 23 21: = Luitien Tjarcks Hoff x Geesken Ockens (1659)? 22: RAG klapper DTB

1: 11731 2: Franeker
3: Hoffman
4: Wesselius 8: Drenthe 9: 25/08/1610 10: Theol 12: AAF 1227 18: 1625 predikant te Zuidwolde 1625-1628 predikant te Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude 1628 predikant te Beilen 21: in 1625 te Zuidwolde afgezet 22: Romein 459

1: 03343 2: Groningen
3: Hoflinger
4: Bernhardus, Christophori 7: Emden 9: 22/04/1636 10: Phil 12: AAG 34

1: 00080 2: Franeker
3: Hofman (Hectoris)
4: Wibrandus 7: Sexbierum 9: 00/08/1605 10: Theol 12: AAF no 889

1: 00218 2: Franeker
3: Hofman (Hectoris)
4: Wibrandus 7: Sexbierum 9: 13/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1270 13: Griet Ebles 14: Hector Wibrandi 16: Geertie Alefs 17: Hector 18: 1615-1617 predikant te Oudwoude en Westergeest 1617-1627 predikant te Kollumerzwaag 1627-1665 predikant te Oosterbierum 19: 1665 febr 22: Romein 214, 525; Col Kalma

1: 04893 2: Leiden
3: Hogendorp ab
4: Casparus 7: Workum (Woudrichem?) 9: 18/06/1647 10: Iur 11: 1627 12: AAL 378 16: Gertrudis Verbolt 18: 1654-1670 schepen van Maastricht 1664, 1668 burgemeester 1679-1691 secretaris Hoge Brabantse gerecht 19: 1691 21: 1652 burger van Maastricht, 1654 diaken Ned Herv Kerk; lic utr iur 22: NNBW IX 383

1: 02139 2: Utrecht
3: Hoien
4: Hermanus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 00/00/1644 12: ASU 8

1: 02802 2: Wittenberg
3: Hoier
4: Jacobus 7: Husum 9: 31/05/1559 12: AAW 361

1: 09792 2: Erfurt
3: Hoinghius
4: Ludolphus 7: Utloe ex pago Borger 8: Frisius 9: 00/00/1590 12: MUER II 47220

1: 04927 2: Leiden
3: Hoisingius (Hoysingius)
4: Jacobus 8: Omlandus 9: 15/09/1649 10: Med 11: 20 12: AAL 398

1: 12084 2: Franeker
3: Hoisingius (Heusingius)
4: Jacobus 8: Omlandus 9: 24/07/1650 10: Med 12: AAF no 5014

1: 03697 2: Groningen
3: Hoisingius
4: Jacobus 8: Omlandus 9: 13/01/1647 10: Phil 12: AAG 54 20: 1655 25/9 Dr med te Utrecht (Ketner, 10)

1: 04919 2: Leiden
3: Hoisingius (Hosingius)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 12/04/1649 10: Theol 11: 23 12: AAL 394

1: 03624 2: Groningen
3: Hoisingius
4: Johannes 8: Omlandus 9: 23/01/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 01325 2: Franeker
3: Hoisingius
4: Johannes 8: Omlandus Groeninga 9: 28/10/1648 10: Theol 12: AAF no 4793 13: N. Verrutius 14: Godefridus Hoisingius 15: predikant te Bedum 16: Greetjen Lambertsdr Munting (1654) 17: Lambertus, raadsheer te Groningen x Aefjen Arnoldi 18: 1651-1681 predikant te Bedum 19: 1681 dec 22: Duinkerken I 193

1: 00665 2: Franeker
3: Hoisingius (Horsinoius)
4: Lubbertus 8: Frisius orient 9: 23/11/1629 10: Theol 12: AAF no 2607 22: Duinkerken 91

1: 03569 2: Groningen
3: Hoisum
4: Focco 8: Omlandus 9: 24/06/1643 10: Phil 11: 1629 12: AAG 47 14: Ulfardus Hoisum 16: Frederica Alting (1653) 18: 1652-1654 rekenmeester van Groningen 1655-1661 secretaris rekenkamer 19: 1661 juli 22: GAG Regeringsboek

1: 01246 2: Franeker
3: Hoisum (Hensum)
4: Focco 8: Omlandus Groninganus 9: 10/07/1647 10: Lit, Legum 12: AAF no 4605

1: 04669 2: Leiden
3: Hojinga
4: Abbe 7: Norden/Emden 9: 30/08/1632 10: Math 11: 21 12: AAL 246

1: 04173 2: Leiden
3: Holdinga (Holdinger ab)
4: Feio 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 12/01/1584 10: Lit 11: 1566 12: AAL 15 13: Haringh Jurriensdr van Roorda 14: Wilco van Holdinga 19: 1586 te Erfurt 21: bezocht school te Kleef 22: Petrus, De scriptoribus 274-276

1: 09784 2: Erfurt
3: Holdinga van Eysinga (Holdingh de Aesyngha)
4: Feyo (Phaio) 8: Frisius 9: 00/00/1584 12: MUER II 45413 13: Haring van Roorda 14: Wilco van Holdinga 15: raadsheer Hof 19: gestorven te Erfurt aan de kinderziekte op 20 jarige leeftijd 21: tekent AA van Homme van Harinxma 22: Vrije Fries 8 124

1: 09422 2: Löwen
3: Holdinga (Vilco fil)
4: Hayo 7: Anjum 9: 00/08/1535 10: Iur 12: MULO IV 124119a

1: 09954 2: Ingolstadt
3: Holdinga ab
4: Hayo 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/10/1539 11: 1518 12: MUING 559 13: Graets Pietersdr van Camminga 14: Wilco van Holdinga 16: Sjuck Jeppesdr van Stania 17: kinderloos 18: militair in leger van Karel V 19: 1557 dec 21: kostganger bij Viglius van Aytta; breekt in juli 1541 zijn studie af en keert terug naar Friesland; woont in 1555 in Leeuwarden 22: Stamboek I, 219, II, 147; Postma, Viglius van Aytta 84; Zwart, Cleuting 47

1: 06664 2: Marburg/Lahn
3: Holdinga
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 06/08/1577 12: CSM III 25

1: 09423 2: Löwen
3: Holdinga (Vilco fil.)
4: Menno 7: Anjum 9: 00/08/1535 10: Iur 12: MULO IV 124119

1: 09952 2: Ingolstadt
3: Holdinga ab sive Camminga
4: Menno 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1538 12: MUING 547 16: N.N. uit Beieren 17: Viglius Johannes Wilco Johanna x Johannes van Castel 18: 1550-1560 ca stadsen landrechter te Landsberg 21: vertrekt met Pasen 1541 uit Ingolstadt in verband met een trouwbelofte aan een meisje uit Rain 22: Stamboek I 219; Postma, Viglius van Aytta 84, 190 noot 253

1: 10555 2: Wurzburg
3: Holdinga (Holdingen ab)
4: Suicardus (= Viglius, Wigle?) 9: 17/01/1599 12: MAWU 50 14: Menno van Holdinga 22: Stamboek I 219

1: 09141 2: Löwen
3: Holdinga (Holdingha)
4: Wilco (Wilhelmus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 13/07/1555 11: 1535 ca 12: MULO IV 51297 13: Hack Feyes van Eysinga 14: Botte van Holdinga 16: Tet Hobbesdr van Sjaerdema Haringh Jurriensdr Roorda Helena van Bunau wed Edzardus Douma 17: Feyo Jurrien Gabbe Haringh Doedt x Kempo Sixti Harinxma van Donia, Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg 18: 1580-1581 raadsheer Hof 19: 1595 dec 21: ondertekent groot en klein compromis, in 1567 naar Emden gevlucht, is in 1573 in Bremen; schreef o.a. De avibus domestici et earum cognatis; betaalt in 1578 te Britsum 12 cg personele impositie; ondertekent in 1579 het rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Petrus, De scriptoribus 273-278; Stamboek I 219; Gen Jierboekje 1975 102-103, testament 109-113; Placaatboek IV 41; Van der Meer, Boarnen 176

1: 05335 2: Köln
3: Holdinga
4: Wilhelmus 7: Dokkum 9: 30/11/1497 10: Art 12: AAK II 43055 13: Luypck Sjoerdsdr Bolta 14: Botte van Holdinga 16: Graets Pieters van Camminga 17: Botte x Hack Feyesdr van Eysinga; Hayo Wilco; Menno; Tjaert x Anna Jantjesdr van Unema Doedt x Hector van Hoxwier, Jan Rutgers van den Boetzelaer; Emerentia x Bartholdus Entens van Mentheda Fouwel x Tjaert Gerrolts van Herema, Edzardus Johannis Rengers ten Post 19: 1522 22: Stamboek I 219; Gen Jierboekje 1975 102

1: 11078 2: Helmstadt
3: Hollenius
4: Antonius, Guntherus 8: Frisius 9: 20/06/1608 12: AAHt 20034

1: 11119 2: Franeker
3: Hollinga
4: Pompeius 8: Frisius 9: 05/11/1650 10: Theol 12: AAF no 5078 18: 1666 predikant te Dijlerschans 19: 1666 21: kandidaat in okt 1654 22: Duinkerken 92; Kalma, Classisboek Franeker 301

1: 08773 2: Löwen
3: Holsten (Holsteyn)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 20/04/1563 12: MULO IV 65423

1: 02805 2: Wittenberg
3: Holsten (Holstenius)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 12/08/1559 12: AAW 363 13: Anna Schroder 14: Hans Holste uit Emden 18: 1585 redger te Eenrum namens de Onsta's 21: lic iur 22: Gron Volksalmanak 1943 215; Jahrbuch Emden 18 1913 134

1: 12423 2: Orleans
3: Holsten (Holstein)
4: Arnoldus 9: 02/01/1565 12: RIDDORL II 461

1: 03258 2: Groningen
3: Holt ten (Tinholt)
4: Hermannus, Werneri 7: Groningen 9: 28/12/1633 10: Phil 12: AAG 29

1: 03088 2: Groningen
3: Holt ten
4: Johannes 7: Groningen 9: 17/07/1628 10: Phil 12: AAG 20

1: 12169 2: Köln
3: Holt ten
4: Johannes 6: pauper 7: Coevorden 8: Trai d 9: 17/05/1471 10: Art 12: AAK I 82280 20: 1472 4/6 det, 1474 14/6 inc

1: 03198 2: Groningen
3: Holte ten
4: Georgius 9: 21/04/1632 12: AAG 26 13: Anna Lewe 14: Johannes ten Holte 15: 1605-1614 herh. redger 16: Alegonda Clant 21: verkoopt in 1641 de borg Boukuma bij Zeerijp aan zijn zwager Hermannus Ompteda 22: Formsma, Borgen 525; RAG HJK 2

1: 06051 2: Köln
3: Holte ten (Hoilt ter)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1448 10: Art 12: AAK I 50976 18: 1460-1462 werkzaam in de artesfaculteit; 1461 dekaan artesfaculteit te Keulen 1464, 1483 hoofdpastoor van de Maartenskerk te Groningen theoloog te Bazel 20: 1449 18/11 det, 1451 13/4 inc, 1453 4/1 rec 21: bac theol (1462); Johannes ten Holte wordt vermeld op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen; verbleef 1453-1468 in de bursa Laurentiana 22: Driessen, Monumenta 612-614; Gron Volksalmanak 1899 5556; Keussen, Alte Universitat 493, 527; RAG Archief Kalende, appendix

1: 02970 2: Groningen
3: Holtenus (Holthenius)
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 17/03/1624 10: Theol 12: AAG 14

1: 04548 2: Leiden
3: Holtenus
4: Wilhelmus 8: Frisius orient 9: 09/04/1626 10: Theol 11: 20 12: AAL 191

1: 00455 2: Franeker
3: Holterus
4: Jacobus 7: Dokkum 9: 22/11/1622 10: Ling 12: AAF no 1993 16: Baukie Egberts 18: schoolmeester te Nijkerk 1629-1636 predikant te Akkerwoude en Murmerwoude 1636-1637 predikant te Woudsend 19: 1637 aug 22: Romein, 446, 461

1: 00772 2: Franeker
3: Holthus
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 26/08/1635 10: Phil 12: AAF no 3165

1: 02962 2: Groningen
3: Holthusius
4: Albertus 7: Leer 8: Frisius 9: 30/09/1623 10: Theol 12: AAG 13 18: 1637 predikant te Critzum (OF) 22: Ned Leeuw 1988 382

1: 08400 2: Löwen
3: Holthusius ?(Holthinis)
4: Henricus 7: Groningen 9: 28/02/1507 12: MULO III 330259

1: 03275 2: Groningen
3: Holthusius
4: Henricus 7: Aurich 9: 14/06/1634 10: Phil 12: AAG 30

1: 10739 2: Wittenberg
3: Holthusius
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/04/1567 11: 1549 ca 12: MUW II 137 17: Christoffel, predikant 18: 1578-1617 predikant te Aurich 19: 1617 21: Een Johan Holthuys was 1554-1571 barbierchirurgijn te Groningen 22: Reershemius 98, 99; Huisman, Stadsbelang 431

1: 03515 2: Groningen
3: Holthusius (Holthuis)
4: Johannes 7: Groningen 9: 09/01/1642 12: AAG 45 1650-1652 preceptor van het fraterhuis te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1960 29

1: 07978 2: Rostock
3: Holthusius
4: Luardus 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1583 12: MUR II 209 18: predikant te Nesse, Woquart en Pewsum 19: 1601 22: Emd Jahrbuch 1897 117

1: 09236 2: Löwen
3: Holthusius (Holthuus)
4: Theodoricus 6: pauper 7: Groningen 9: 16/05/1534 12: MULO IV 10556

1: 03776 2: Groningen
3: Holtrup
4: Gerardus 7: Oosterwolde 8: Frisius occid 9: 27/09/1648 10: Phil 12: AAG 58 13: Anna Hemelgaert 14: Bernardus Holtrup, afk uit Munster 15: predikant te Oosterwolde, Fochteloo, Appelscha, Donkerbroek en Haule 16: Eede Swaga 17: Lubbertus, kandidaat theol; Rensien x Ds Petrus Tiberii Hania Laelius, commies te Coevorden en Oosterwolde x Hiltje Eckes Fransien x ds Melchior Steentilla 18: 1653-1673 predikant te Makkinga, Elsloo en Langedijke 19: 1673 jan 22: Romein 669; Gen Jierboekje 1991 813

1: 11037 2: Helmstadt
3: Holtsman (Holtzman)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 02/04/1624 12: AAHt 30133

1:*11034 2: Helmstadt
3: Holtsman (Holtzman)
4: Henricus 7: Groningen 9: 02/04/1624 12: AAHt 30121

1: 10987 2: Helmstadt
3: Holtsman (Holtzman)
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/09/1618 12: AAHt 266297

1: 03740 2: Groningen
3: Holtzapfell
4: Adolphus 7: Groningen 9: 26/11/1647 11: 1632 12: AAG 56 13: Wigboldina Wigboldusdr van Ewsum 14: Jacobus van Holtzapfel genaamd Mylander 16: Lucretia Gerardusdr de Sighers (1659) Anna Catharina Kyff genaamd Frens, wed Herman de Sighers (1667) 17: Anna Elisabeth x Rembertus ten Ham 18: 1658-1665 landdagscomparant voor Obergum 1663-1664 lid admiraliteit Harlingen (extraord) 19: 1667 febr 21: heer tot Obergum, waar zijn vader de Blauwborg gekocht had; hoofdeling en jonker 22: Ned Leeuw 1941 335-336; Feith, Ommelander borgen 81; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten

1: 03673 2: Groningen
3: Holtzapfell ab
4: Wilhelmus, Wigboldus 7: Groningen 9: 07/08/1646 10: Phil 12: AAG 53 13: Wigboldina Wigboldusdr van Ewsum 14: Jacobus van Holtzapfel genaamd Mylander 15: kapitein 19: 1680 p 22: Ned Leeuw 1941 335

1: 10740 2: Helmstadt
3: Holtzman (Holtsman)
4: Bartholdus 7: Groningen 9: 02/09/1618 12: AAHt 266287

1: 10795 2: Helmstadt
3: Holtzman
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/09/1618 12: AAHt 266297

1: 07692 2: Rostock
3: Holwerd (Holwardi)
4: Suffridus (Siphridus) 9: 12/07/1518 12: MUR II 72 21: = Suffridus Bernardi?

1: 06683 2: Marburg/Lahn
3: Homans
4: Otto 7: Appingedam 8: Frisius 9: 00/00/1580 12: CSM III 36

1: 02575 2: Groningen
3: Homeri
4: Aioldus 9: 10/10/1618 10: Phil, Theol 11: 1599 te Eexta 12: AAG 7 13: Fossa Aelrichs 14: Hommo Hemmens 15: hopman, kerkvoogd te Eexta : 1624 volmacht te Den Haag 16: Tiabbe Boeledr Tiddinga (1630) 17: Fossetta x Mathias van den Rutenberch uit Overijssel Hemmo Etta x Fremin Roger 18: 1625 advocaat, 1627-1628, 1632 ontvanger der provinciale breuken; 1628-1635 solliciteur; 1639-1648 herh gezworene te Groningen 1646-1647 weesheer 1649-1666 hoofdman van de Hoge Justitiekamer of burgemeester 19: 1666 nov 21: officier burgervendel 22: Ned Leeuw 1963 8688; GAG Resoluties B & R 1911-1625, Regeringsboek; RAG klapper resol GS

1: 09871 2: Bologna
3: Homeri (Homerici)
4: Homerus (Homericus) 8: Frisius 9: 00/00/1300 12: KNOD 1003

1: 01641 2: Franeker
3: Homeri (Homerus)
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 24/06/1595 10: Theol 12: AAF no 337

1: 02463 2: Heidelberg
3: Homeri
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 14/04/1593 12: MUH II 166,68 13: NN 14: Hommo Poppens 15: landeigenaar en in 1583 kerkvoogd te Oostwold (Old) 16: Assa Eltecodr Eltekens 17: Eltio; Hommo, predikant Poppo; Moeder x Claes Ayolts Hillechien x Remet Ubben uit Emden; Bawe x Luppo Tammens, kerkvoogd te Oostwold Teetie x Meecko Luppens; Ydechien x ds Petrus Hoorn, Johannes Meyvart 1596-1637 predikant te Midwolda; afgevaardigde op synode van Dordt (1618) 19: 1637 febr 21: 1592 juni Wigboldus Homeri, frisius exul petit stipendium vacans in collegio Casimirano, quod ei confertur; 1602 kerkvisitator in Drenthe 22: De Wal 92, Wumkes, Groningsche studenten, Gron Volksalmanak 1921, 3; Ned Leeuw 1986 458-462; Navorscher 97 1958 3138

1: 03704 2: Groningen
3: Hommerckhuisen (Hummerchuisen ab)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 09/02/1647 10: Phil 11: 1631 maart 12: AAG 55 13: Grietie Jans 14: Henricus Hommerckhuizen 15: majoor 16: Engeltjen Borcherts (1654) Anna van Bolhuis d.v ds Abelus (1667) 18: 1653-1697 predikant te Vlagtwedde 21: 1697 emeritus 22: Duinkerken I 198

1: 07187 2: Rostock
3: Homminga (Hommynga)
4: Dodo 7: Bolsward 9: 11/09/1474 12: MUR I 187 14: Pibo Humminga 18: 1487, 1505, 1511 pastoor te Dronrijp 19: 1512 febr 21: Mr; sticht het Heer Douwe Pibesleen te Dronrijp; laat boeken van Aquino na aan de kerk van Berlikum; verwant aan Mr Pibo, 1511 persona te Dronrijp 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 88; Santema, Skiednis Menameradiel 35; Sipma OO IV 210

1: 04277 2: Leiden
3: Hommius
4: Festus 5: Minister verbi 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 05/12/1603 10: Theol 11: 26 12: AAL 68

1: 01590 2: Franeker
3: Hommius (Homeri)
4: Festus (Fetzo) 7: Jelsum 8: Frisius occid 9: 06/11/1593 10: Art 11: 1576 12: AAF no 251 13: Anna Schierhuyzen 14: Hummo Sixti Homminga 15: schoolmeester te Jelsum 16: Johanna Cochlinus Hester van Hatsbeeck 18: 1599 predikant te Dokkum 1602 predikant te Leiden en legerpredikant 1610-1642 regent Statencollege 19: 1642 Leiden 21: kreeg in 1583 een toelage; disputatie De sacramentis, de praedestinatione 22: NNBW X 382-383; RAF Statenarch G 41 137

1: 04236 2: Leiden
3: Hommius
4: Festus 8: Frisius 9: 20/11/1596 10: Theol 11: 20 12: AAL 47

1: 02002 2: Franeker
3: Hommius
4: Sixtus 6: Alumnus 7: Jelsum 8: Frisius 9: 11/05/1607 10: Theol 11: 1588 12: AAF no 980 13: Anna Fetses Schierhuis 14: Homme Homminga 15: schoolmeester te Jelsum 16: Elisabeth Fetses Wiarda (1625 ca) 17: Elisabeth x ds Iteus Terwold Rinsia x Beint Burenstins, burgemeester van Bolsward Johannes Sixtini, predikant Anneke x Siricus Siersma 18: 1615-1621 predikant te Wirdum 1621-1650 predikant te Bolsward 19: 1651 okt 21: 1650 emeritus 22: Romein 154,268; Gen Jierboekje 1991 117

1: 04326 2: Leiden
3: Hommius (Hummius)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 23/05/1608 10: Theol 11: 20 12: AAL 91

1: 04478 2: Leiden
3: Hondebeeck
4: Bernardus 7: Emden 9: 09/05/1623 10: Iur 11: 24 12: AAL 167

1: 00304 2: Franeker
3: Hondebeek
4: Bernhardus 7: Emden 9: 05/11/1616 10: Phil, Iur 12: AAF no 1628

1: 07476 2: Rostock
3: Hondebeke
4: Bernardus 7: Emden 8: Frisius 9: 00/09/1618 12: MUR III 31

1: 07381 2: Rostock
3: Honnians
4: Ludolphus 7: Appingedam 9: 22/05/1492 12: MUR I 262

1: 03923 2: Helmstadt
3: Honorius
4: Georgius (Storius?) 8: Frisius 9: 17/07/1587 12: AAHt 6654 b 18: 1589 predikant in Leeuwarden? 22: Romein 14

1: 04964 2: Jena
3: Honrichs
4: Dietericus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1650 12: MUJ 165 1650 127

1: 00620 2: Franeker
3: Hoochstedius (Petri)
4: Kempo 8: Frisius 9: 04/05/1628 10: Lit, Art 12: AAF no 2460 18: 1635 advocaat Hof 20: 1635 28/4 Dr iur (PAF 24) 21: Dr iur te Franeker (1637) 22: Gens Schotana 5253; RAF Hof van Fr MMM f 9

1: 04701 2: Leiden
3: Hoochstedius (Hoogsterius)
4: Kempo 7: Franeker 9: 20/05/1634 10: Iur 11: 23 12: AAL 262

1: 02469 2: Heidelberg
3: Hooftman
4: Albertus 8: Frisius groningensis 9: 20/09/1617 12: MUH II 285,149 20: stud anderhalf jaar in Heidelberg

1: 02836 2: Groningen
3: Hooftman
4: Albertus 7: Groningen 9: 13/03/1615 10: Lit (Iur) 11: 1594 te Bremen 12: AAG 1 13: Fouwel Rolteman 14: Gilles Hooftman van Eychelbergh 15: koopman te Antwerpen 16: Oede Johannesdr de Mepsche (1633) Johanna Margaretha Christoffeldr van Ewsum (1651) 18: 1626-1628 rekenmeester; 1629-1630, 1633-1634, 1636-1637 raadsheer; 1632 lid admiraliteit Amsterdam 1638, 1641, 1644, 1652 hoofdman; 1631, 1635 lid gedep staten(s) 1639-1640, 1643, 1646-1647, 1650-1651 burgemeester van Groningen; 1642, 1651-1652 lid Staten Generaal en curator Groninger universiteit; 1640, 1643, 1646-1647 scholarch Latijnse school 1652 bewindhebber WestIndische Compagnie 19: 1652 sept 20: stud drie jaar rechten te Groningen 21: beledigd door ds Oving; bezoekt gymnasium te Bremen en Latijnse school te Groningen, bezoekt in 1619 universiteiten in Frankrijk, is in 1620 te Londen; zijn broer Hendrik was luitenant, zijn broer Arnold kapitein 22: De Wal 124, RF IV 65, 98, 102; Ned Leeuw 1956 306-307; GAG Regeringsboek; Pathuis 317, 319; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 11049 2: Helmstadt
3: Hoorn (Horn)
4: Christophorus 7: Groningen (Grunningen) 9: 21/03/1628 12: AAHt 31738

1: 03382 2: Groningen
3: Hoorn (Hooren)
4: Christophorus 7: Groningen 9: 28/08/1637 10: Phil 11: 1623 12: AAG 36 16: Ickien Herodr Hayckens (1653) 18: 1651-1653 predikant te Stitswerd 1653-1672 predikant te Adorp 1672-1678 predikant te Noordbroek 19: 1678 mei 21: was ca 1650 praeceptor bij jhr Bocco van Burmania te Warffum 22: Duinkerken I 199

1: 03381 2: Groningen
3: Hoorn (Hooren)
4: Cyriacus 7: Groningen 9: 28/08/1637 10: Phil 12: AAG 36 16: Aefien Debora (1673) 18: 1641, 1657 luitenantmajoor 19: 1668 maart 21: broer van luitenant Maieur Hoorn, bewoont de Gardepoort te Groningen 22: Van Dellen, Prefectenhof 220; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB; Pathuis 354

1: 03025 2: Groningen
3: Hoorn (Horen)
4: Petrus 8: Oldambt 9: 08/12/1625 10: Phil 12: AAG 16 13: Lysbeth 14: Christoporus Hoorn 15: vaandrig 16: Ida d.v. ds Homerus Wigboldi (1637) 17: Wigboldus, predikant 18: 1638-1648 predikant te Midwolda 1648-1649 predikant te Winschoten 19: 1649 juni te Emden 22: Duinkerken 94; Navorscher 97 (1958) 36

1: 03473 2: Groningen
3: Hoornenborch (Hornenborch)
4: Johannes 7: Saaksumhuizen 8: Omlandus 9: 23/01/1641 10: Phil 11: 1620 12: AAG 43 13: Agneta Jansen 14: Johannes Frederici 15: 1622-1652 predikant te Saaksumhuizen 16: Maycke Vredeman, wed ds Erickens 18: 1648-1649 predikant te Krewert 19: 1649 sept 21: Johannes Hornborch verbleef sinds 1633 in de burse van het Fraterhuis 22: Duinkerken I 200; Gron Volksalmanak 1851 114

1: 02623 2: Groningen
3: Hoppenbrouwer
4: Hermannus 7: Emden 9: 17/07/1620 10: Phil 12: AAG 9 20: Hermannus Hoppenbrouwerus variis mendaciis obstrictus, quod se rectoris Burgesii discipulum negaret, tandem fallacia comperta, numero studiosorum per pedellum, et ipso et rectore Burgesio monito, expunctus

1: 02641 2: Groningen
3: Hoppenbrouwerus
4: Hermannus 7: Emden 9: 13/04/1621 10: Phil 12: AAG 10

1: 08984 2: Löwen
3: Hoppenius
4: Johannes 7: Uithuizen 8: Frisius 9: 04/11/1553 11: 1532 12: MULO IV 48351 18: 1564-1569 ca secretaris van Appingedam 22: Vr. mededeling van A. Hoft, Appingedam

1: 07750 2: Rostock
3: Hopper (Hoppen)
4: Alardus 7: Groningen 9: 17/05/1503 12: MUR II 14 21: vml verwant met Hermann Hopper, testeert in 1475 22: Verhoeven, Mol, Testamenten 5359

1: 06850 2: Marburg/Lahn
3: Hopperus
4: Boccatius 8: Frisius occid 9: 20/03/1607 12: CSM IV 20 13: Fedt Bockesdr van Wiarda 14: Joachimus Hopperus 16: Auckje Danielsdr de Blocq 17: kinderloos 18: 1610 advocaat Hof 1618-1624 griffier Hof 21: Dr 22: Stamboek I 220, II 148; RAF Hof van Fr MMM f 7, SSS

1: 08859 2: Löwen
3: Hopperus (Hopper)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431106 13: N.N. 14: Gale Hopperus 16: Bauck Iges Sickema 19: 1607 te Leeuwarden 21: woont in 1592 te Marssum; speelt rol in Staveren, door Westerman, Beschrijvinge van Staveren een welgeleerd man genoemd 22: Stamboek I 320, II 148; RAF FG 967

1: 00563 2: Franeker
3: Hopperus
4: Gerardus (= Gatze, Galenus?) 9: 16/07/1626 10: Ling lat 12: AAF no 2316 13: Fedt Bockesd van Wiarda 14: Joachimus Hopperus 16: Trijntje Johansdr van Aylva 17: kinderloos 22: Stamboek I 220

1: 02652 2: Groningen
3: Hopperus (Hopperi)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 27/06/1621 10: Phil 12: AAG 10 21: in 1573 was een Gerrit Hopper landmeter; ca 1594 schoolmeester te Groningen 22: Formsma, Borgen 194; GAG Acta consistorii

1:*02907 2: Groningen
3: Hopperus
4: Joachimus 7: Sneek 8: Frisius 9: 19/12/1621 10: Iur 12: AAG 11

1: 00360 2: Franeker
3: Hopperus
4: Joachimus 7: Sneek 9: 11/11/1618 10: Iur 12: AAF no 1738 13: Fedt Bauckes van Wiarda 14: Joachimus Hopperus 15: secretaris van Wymbritseradeel 16: Romckje van Siccama 17: Ige x Pietje Sijbes Jorrit x Maria Feddes Weerstra 18: 1630 kerkvoogd van Roordahuizum 21: woont te Roordahuizen 22: Stamboek I 220; Vrije Fries 20 144; Sannes, Naamlijst 253

1: 08971 2: Löwen
3: Hopperus
4: Joachimus 7: Sneek 8: Frisius 9: 16/06/1540 10: Iur 11: 1523 nov 12: MULO IV 209102 13: Rixt Feickes Piersma, d.v. burgemeester van Sneek 14: Sjoerd Hopperus 16: Christina Gregorius Bertolffddr van Aken 17: Catharina x Cornelis Arnoldi van der Mijle; Rixt x Cornelis van Onderwerven Tieth x Francois Marchant; Seduardus (Sjoerd) Gregorius 18: 1554 raadsheer Grote Raad van Mechelen 1561 lid geheime Raad 1566 lid koninklijke raad in Spanje 19: 1576 dec te Madrid 21: Dr te Leuven (1553); bezoekt school te Sneek en Haarlem, preceptors: Johannes Rodanus en Gerardus van Leeuwarden; lic iur te Leuven (1549); schreef Recueil et memorial des troubles des PaysBas(1566) 22: Petrus, De scriptoribus 154-182; Stamboek I 220; NNBW VII 622-623

1: 09310 2: Löwen
3: Hopperus (Hopperius)
4: Petrus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 28/02/1544 12: MULO IV 275160 13: N.N 14: Sjoerd Hopperus 20: iuravit pro eo magister Egidius 21: halfbroer van Joachimus? 22: Stamboek I 220

1: 09370 2: Löwen
3: Hopperus (Hopper)
4: Thadeus 9: 26/04/1543 12: MULO IV 26126 16: Hack Hettes Hemmema 17: Sakelius 18: 1577 volmacht voor Sneek 1578-1579 olderman te Sneek 21: neef van Joachim; was laatste olderman van Sneek 22: Stamboek II 13; Placaatboek III 1089; Napjus 91; RAF FG 967

1: 00815 2: Franeker
3: Hopperus
4: Timotheus 8: Frisius 9: 09/09/1636 10: Ling lat 12: AAF no 3270 13: Lolck Tjommes van Peyma 14: Douwe Douwes Hopperus 16: Aefke Brants Lubbema, wed Reint van Harckema 19: 1670 a 21: = Tjomme 22: Stamboek I 221; Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 21

1: 02985 2: Groningen
3: Hopping
4: Johannes 8: Omlandus 9: 26/06/1624 12: AAG 14 14: Gaius Hopping 15: predikant te Roden 16: Fennetyen van Reen wed Wilhelmus Verrutius (1633) 18: 1630-1638 predikant te Wehe 21: 1638 afgezet wegens dronkenschap; broer van Laurentius; = Jan Hopping, 1645 meesterchirurgijn? 22: Duinkerken 94; Gen Jierboekje 1988 105; Huisman, Stadsbelang 432

1: 02986 2: Groningen
3: Hopping
4: Laurentius 7: Garsthuizen 9: 22/09/1623 10: Phil 12: AAG 13 14: Gaius Hopping uit Roden 18: 1628-1633 predikant te Sondel 19: 1633 21: broer van Johannes Hopping 22: Romein 449

1: 00958 2: Franeker
3: Hopping (Goppink)
4: Philippus, Johannis 7: Groningen 9: 08/07/1640 10: Iur 12: AAF no 3709 18: 1643 dec advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 40

1: 03390 2: Groningen
3: Hopping (Johannis)
4: Philippus 9: 01/12/1637 10: Phil 12: AAG 37

1: 07496 2: Rostock
3: Hoppius
4: Gerhardus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/02/1626 12: MUR III 64

1: 04314 2: Leiden
3: Hoptilla
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 18/08/1606 10: Iur 11: 1586 12: AAL 83 13: Aelcken Jans Hoptilla 14: Upco Gerckes 15: 1583 gezworene van Leeuwarden 16: Rintthje Matthijsdr van Phaesma (1615) 17: Johannes x Jancke Jans (1648) 18: 1609 advocaat Hof 1625-1629 schepen van Leeuwarden 1630-1632 gemeensman; 1632 landdagslid voor de steden 19: 1654 sept 21: Dr 22: Stamboek I 222, II 149 (klopt niet); RAF Hof van Fr MMM f 7; Gen Jierboekje 1990 58; Placaatboek IV 353; Singels, Archief Leeuwarden 253; RAF klapper DTB Bolsward

1: 00040 2: Franeker
3: Hoptilla (Hoptille)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 29/03/1604 10: Iur 12: AAF no 803

1: 11613 2: Basel
3: Horaeus
4: Rembertus (Reimpertus) 8: Frisius 9: 00/00/1571 12: MUB II 20762

1: 02284 2: Heidelberg
3: Horaeus (Horeaus, Horius)
4: Rembertus 8: Frisius 9: 25/09/1569 12: MUH II 52,117

1:*04116 2: Leiden
3: Horaeus alis Horius
4: Rembertus (Rhambertus alias Remidius) 8: Frisius 9: 26/02/1576 12: AAL 1

1: 01685 2: Franeker
3: Horatii
4: Wilhelmus 6: Alumnus patriae 7: Franeker 9: 27/04/1597 10: Ling, Art 12: AAF no 430 16: Maycke Jans van Stralen 18: 1609-1630 secretaris van Dantumadeel 21: = Willem Hoytes Lanckema; broer van Dominicus Horatii; disp 1598 De societate onder Schotanus 22: Vrije Fries 65 95,97; Sannes, Naamlijst 223

1: 00651 2: Franeker
3: Horatii
4: Wilhelmus 7: Sneek 9: 09/05/1629 10: Iur 12: AAF no 2548 16: Lutske Hiddema 19: 1656 a 22: Naamlijst notarissen

1: 03527 2: Groningen
3: Horenii
4: Hermannus 7: Emden 8: Frisius 9: 21/05/1642 11: 17 12: AAG 45

1: 09151 2: Löwen
3: Horenken (Hoernkens)
4: Albertus 7: Groningen 9: 23/04/1543 12: MULO IV 26122 13: N. Gijsens 14: Reynerus Horenken 15: balling in 1570 16: Alydt Albertusdr Coenders 18: 1580, 1594 raadsheer 1594-1598 ambtman der beide Oldambten 19: 1598 sept 21: in 1582 behoorde hij tot de ontslagen gevangenen en werd getaxeerd op 200 c.g. 22: Ned Leeuw 1954 341; GAG Regeringsboek

1: 09615 2: Erfurt
3: Horenken (Hoernekin)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 00/00/1421 12: MUER I 12024 18: 1428 geestelijke in diocees Paderborn? 21: Berend Horenken komt in 1424 voor op de lijst van het brouwersgilde; Bernardus Horneken, clericus diocees Paderborn wordt in 1428 en 1431 genoemd 22: Gron Volksalmanak 1898 79; Repertorium Germanicum I 22

1: 03829 2: Groningen
3: Horenken
4: Egbertus 7: Groningen 9: 19/12/1649 10: Phil 11: 1632 12: AAG 61 13: Anna Clant van Stedum 14: Johannes Horenken 15: burgemeester van Groningen 16: Sibilla Geertsd Horenken (1659) Elisabeth Onnodr Tamminga (1678) 17: Gerardus Egbertus Lodovicus 18: 1658-1665 ambtman van Gorecht; 1661-1662, 1664 gezworene te Groningen 1665-1679 raadsheer 1664 lid Raad van State; 1665-1666 lid admiraliteit Amsterdam; 1669, 1672 lid Staten Generaal 19: 1679 maart 21: bezit Dijksterhuis te Pieterburen; bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Ned Leeuw 1954 307; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Regeringsboek

1: 03497 2: Groningen
3: Horenken (Horentken)
4: Eilco 7: Groningen 9: 21/05/1641 10: Phil 11: 1621 nov 12: AAG 43 13: Anna Clant van Stedum 14: Johannes Horenken 15: burgemeester van Groningen 19: 1650 te Haren doodgestoken door vaandrig Eilco Clant 22: Ned Leeuw 1954 306

1: 12421 2: Orleans
3: Horenken (Hoerenken)
4: Everardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 18/03/1567 12: RIDDORL II 591

1: 09172 2: Löwen
3: Horenken (Huerentkens)
4: Gerardus, Johannis 7: Groningen 9: 13/11/1531 11: 1513 12: MULO IV 6542 13: Hylle Wicheringe 14: Johannes Horenken 15: 1524-1525 burgemeester van Groningen 16: Nese Geertsd Entens 17: Lodovicus Gerardus Wemele x Egbertus Schaffer Bele x Johannes Wiffringe 18: 1539 ingeschreven in het brouwersgilde; 1561 ambtman van Gorecht 1562-1563 burgemeester van Groningen+ 1555, 1560, 1564-1565 hoofdman; 1555-1562; artilleriemeester 19: 1565 21: + raadsheer volgens inkomstenregister Groningen 22: Ned Leeuw 1954 304; GAG Klapper ambten; RAG Regeringsboek Feith; Bijdragen ... Groningen V 83

1: 03095 2: Groningen
3: Horenken (Hoornkens)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 25/08/1628 11: 1610 12: AAG 20 13: Bele Tacodr tho Nansum 14: Gerardus Horenken 15: raadsheer van Groningen 16: Bele Hayo Unicodr Manninga 17: Sibilla x Egbertus Horenken 18: 1644-1645, 1657-1648, 1650 gezworene 19: 1650 okt 22: Ned Leeuw 1954 313

1: 04614 2: Leiden
3: Horenken (Hornkens)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 18/04/1629 10: Phil 11: 18 12: AAL 216

1: 03498 2: Groningen
3: Horenken
4: Gerardus 7: Groningen 9: 21/05/1641 10: Phil 11: 1623 juni 12: AAG 43 13: Anna Clant van Stedum 14: Johannes Horenken 16: Lamme Schaffer (1649) Catharina Magdalena van IJsselmuiden (1658) 17: Johanna x Reint Alberda jr Johannes 18: 1652-1655 ambtman van het Gorecht; 1653, 1654 gezworene 1655, 1658-1659, 1661-1662, 1664-1665 raadsheer te Groningen; 1651 lid admiraliteit te Harlingen, 1657 idem te Amsterdam 1660, 1663 lid gedep staten; 1665 curator Groninger universiteit 19: 1666 aug 21: zijn weduwe heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Ned Leeuw 1954 306; Gron Volksalmanak 1972-1973 55; GAG Regeringsboek

1: 09214 2: Löwen
3: Horenken (Huerenkens)
4: Johannes, Johannis 7: Groningen 9: 13/11/1531 12: MULO IV 6543 13: Hylle Wicheringe 14: Johannes Horenken 15: 1524-1525 burgemeester van Groningen 16: Ave Claesd Schaffer 18: 1539 ingeschreven in brouwersgilde 1551 ambtman te Selwerd 1560-1561 burgemeester van Groningen; 15633/64 raadsheer 19: 1586 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1954 304; Bijdragen ... Groningen 84

1: 04382 2: Leiden
3: Horenken (Herinken)
4: Johannes 7: Groningen 9: 07/06/1614 10: Iur 11: 1594 12: AAL 116 13: Helena Wiffringe 14: Lodovicus Horenken 15: 1594 p burgemeester van Groningen 16: Anna Clant van Stedum (1621) 17: Eilco Gerardus Johannes Egbertus 18: 1629-1642 gezworene te Groningen; 1637-1639 weesheer 1643-1652 raadsheer, hoofdman en burgemeester 1645, 1648, 1651 lid gedep staten; 1646-1647 scholarch Latijnse school 19: 1652 sept 21: jonker en hoofdeling te Baflo, Ranum en Mensingeweer; officier burgervendel; maakt reis naar Brabant, Vlaanderen, Engeland, Frankrijk en Duitsland 22: Ned Leeuw 1954 305-306; GAG Weeskamer 2; Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 6263

1: 07330 2: Rostock
3: Horenken (Horneken)
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/14/1485 12: MUR I 242

1: 07718 2: Rostock
3: Horenken (Honrekink)
4: Johannes 7: Groningen (prope) 9: 07/09/1520 12: MUR II 77 18: 1556 pastoor van Eelde 19: 1556 22: RAG Familiearchief Ewsum regest 517

1: 04998 2: Basel
3: Horenken (Hoerenken)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1564 12: MUB II 14716 21: tekent in juli 1565 te Orleans het AA van Eyso Jarges 22: Bijdragen...Groningen IX 37

1: 06055 2: Köln
3: Horenken (Hornkiin)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 12/05/1457 10: Art 12: AAK I 61028 18: 1461 professor artium te Keulen 1474 pastoor te Eenrum; 1478 pastoor van de Maartenskerk te Groningen 20: 1458 31/5 det, 1460 3/4 inc, 1461 24/11 rec 21: in 1477 cureet medie porcionis ecclesiae Martini; Johannes Horenken staat in 1450 vermeld op de gildelijst van de brouwers 22: Gron Volksalmanak 1898 79, 1941 195; GAG RvR 909, PK regest 290; RF 1474.24; Keussen, Alte Universitat 508

1: 09220 2: Löwen
3: Horenken (Hoernkens)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 00/04/1551 12: MULO IV 42934 13: Ghese 14: Johannes Horenken sr 15: burgemeester en hoofdman van Groningen 16: Geertruid Garmens 19: 1595 a 22: Ned Leeuw 1954 345

1: 03659 2: Groningen
3: Horenken
4: Ludovicus 6: gratis propter dominum parentem 9: 03/11/1645 12: AAG 52 13: Anna Clant 14: Johannes Horenken 15: raadsheer te Groningen 18: 1655-1656 gezworene te Groningen 22: Ned Leeuw 1954 346; GAG Regeringsboek

1: 07584 2: Rostock
3: Horenken (Horneken)
4: Ludovicus 7: Groningen 9: 30/10/1501 12: MUR II 10 16: d.v. Augustin Panzschmann te Leipzig 18: boekdruker te Bazel en Keulen 1511-1512 idem te Parijs 1512-1521 idem te Leipzig 19: 1521 22: Ned Leeuw 1954 344

1: 09225 2: Löwen
3: Horenken (Ceraphinus)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/04/1554 12: MULO IV 49022 18: 1567 pastoor te Slochteren 21: in 1567 verbannen 22: Bijdragen...Groningen IX 101

1: 04999 2: Basel
3: Horenken (Hoerenken)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 00/00/1564 12: MUB II 14717 21: Rudolphus en Johannes Horenken tekenen in juli 1565 te Orleans het AA van Eyso Jarges; in 1580 balling te Emden 22: Bijdragen ... Groningen IX 37; J.I.Harkenroth, Oostfriesche Oorsprongkelykheden. Groningen, 1731 137

1: 05865 2: Köln
3: Horenken (Hoernykync)
4: Rudolphus 8: Trai d 9: 00/00/1412 10: Art 12: AAK II 15821 21: = vml Ludolphus Horenken, 1426 provisor H. Geestgasthuis, 1461 clericus Trai d 22: Ned Leeuw 1954 301

1: 03675 2: Groningen
3: Horenken
4: Sicco 7: Groningen 9: 22/08/1646 10: Phil 11: 1627 12: AAG 53 13: Abeltien ten Ham 14: Johannes Horenken jr 15: vaandrig : hoofdeling te Zandeweer 16: Magdalena Thijssen 17: Abraham 18: hoofdeling te Zandeweer 1654-1672 herh gezworene van Groningen 19: 1673 jan 21: 1650 verkrijgt klein burgerrecht 22: Ned Leeuw 1954 342; GAG Regeringsboek

1: 00494 2: Franeker
3: Horion ab
4: Henricus, Octavianus 8: Frisius 9: 29/05/1624 10: Phil, Iur 12: AAF no 2111

1: 03964 2: Helmstadt
3: Horn
4: Ico 7: Jever 9: 30/07/1592 12: AAHt 1013 20: ordinatus ad officiam ecclesiast. in Wittenburgh

1: 02221 2: Heidelberg
3: Horn ab
4: Volcardus 7: Emden 9: 03/05/1599 12: MUH II 192,49 20: Volckmarus ab Horn stud. in contubernoi, discessit anno 1599

1: 03971 2: Helmstadt
3: Horn a (Horenna)
4: Volckhardus 7: Emden 8: Frisius 9: 07/07/1594 12: AAHt 11361

1: 01197 2: Franeker
3: Hornbrug
4: Christophorus 8: Frisius 9: 30/07/1646 12: AAF no 4493

1: 02774 2: Wittenberg
3: Hornemahn
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 02/12/1554 12: AAW 300 21: Johannes Horneman was ca 1543 drost van Norden

1: 08840 2: Löwen
3: Hornemans
4: Enno 8: Frisius [orient] 9: 02/11/1563 12: MULO IV 66772

1: 04109 2: Köln
3: Hornhuizen (Horhuisen de)
4: Conradus 8: Mon d 9: 00/00/1408 12: AAK I 1357 18: 1439 pastoor te Harssens 22: AAU 32 (1907) 80

1: 01462 2: Franeker
3: Hornius
4: Wibrandus 9: 14/08/1590 10: Med 12: AAF no 117 21: = mr Wybe Oenes, legerchirurgijn? Zijn vader Oene vertegenwoordigde in 1618 Hoornsterzwaag 22: Gen Jierboekje 1994 69

1: 03751 2: Groningen
3: Horree
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/02/1648 10: Theol 11: 19 12: AAG 57

1: 01167 2: Franeker
3: Horree, Horreus (Horrie)
4: Petrus, Jouconis (Jowconis) 7: Leeuwarden 9: 25/02/1646 10: Phil, Theol 11: 1629 12: AAF no 4421 13: Jouke Horreus 14: chirurgijn te Leeuwarden 16: Rinscke Jillesdr Bruneel (1655) 17: Gellius, predikant Gerardus, predikant Richard, predikant 18: 1653-1678 predikant te St Annaparochie 19: 1678 21: devies: fide, sed cui fidas, vide 22: Gen Jierboekje 1956 62; Romein 105; Col Kalma

1: 05720 2: Köln
3: Horst
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/10/1490 10: Art 12: AAK II 28326 18: 1528 pastoor te Garsthuizen 20: det 13 dec 1491 21: = Gert Horssen 22: RF HS 1528.44

1: 06626 2: Marburg/Lahn
3: Horst
4: Theodoricus 8: Frisius orient 9: 04/10/1569 12: CSM II 89

1: 09393 2: Löwen
3: Horst
4: Theodoricus, Henrici 7: Dokkum 8: Trai d 9: 14/06/1529 12: MULO IV 2265 18: 1540 beneficiant (niet residerend) onder Dokkum 21: Hendrik Horst wordt vermeld in het Register van de Aanbreng (1511); Hendrik en Alydt van der Horst uit Dokkum worden vermeld in de Rentmeestersrek 1519 11, 27 22: RVA I 172; Placaatboek II 785

1: 01798 2: Franeker
3: Horst? (Norst)
4: Theodorus 7: Knijpe de (nunc) 8: Bremensi territorio 9: 03/05/1601 10: Theol 12: AAF no 632

1: 03874 2: Helmstadt
3: Horstius
4: Dethardus 7: Norden 8: Frisius 9: 15/08/1575 12: AAHt 688 20: Dr iur utr

1: 09992 2: Wittenberg
3: Horstius jr
4: Dethardus 8: Frisius orient 9: 00/11/1592 12: MUW II 395

1: 12380 2: Wittenberg
3: Horstius
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 00/11/1592 12: MUW II 395

1: 04154 2: Leiden
3: Horstius
4: Joachimus 8: Frisius 9: 07/04/1581 10: Art 12: AAL 9 21: = ds J. Horstius, pred te Alphen 1602-1603+? 22: NHH 1907 101

1: 01157 2: Franeker
3: Horstman
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/09/1645 10: Theol 12: AAF no 4390

1: 07510 2: Rostock
3: Hoting
4: Antonius 8: Frisius 9: 00/05/1634 12: MUR III 94

1: 05556 2: Köln
3: Hottenius
4: Gellius 7: Sneek 9: 27/11/1549 12: AAK II 1035148 18: pastoor te Joure 1580 pastoor te Groningen 20: = Gellius Snecanus 22: AAU 32 (1907) 40

1: 04220 2: Leiden
3: Hottinga
4: Dominicus 9: 08/06/1594 10: Ling 12: AAL 40

1: 04241 2: Leiden
3: Hottinga (Ottinga)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 10/09/1596 10: Iur 11: 20 12: AAL 49

1: 09821 2: Orleans
3: Hottinga (Hottingha ab)
4: Dominicus 8: Frisius occid 9: 00/00/1600 12: KUOR 124 13: Catharina Eelsma 14: Johannes van Hottinga 15: 1600 grietman van Barradeel 16: Sijts van Syxma, d.v. Tjallingius en Idske van Hottinga 18: 1603 advocaat Hof; 1610-1661 grietman van Barradeel 1635-1636 lid gedep staten (W); 1637 lid Staten Generaal voor Westergo, 1639, 1652, 1654-1657 volmacht landsdag voor Barradeel 1653 curator univ. van Franeker; lid admiraliteit van Friesland; 1611 dijkgraaf van Harlingen; 1616-1618, 1620-1622, 1628-1634, 1642-1644, 1652-1656 dijkgraaf van de Vijf Deelen 19: 1662 juli 21: traktement van de dijkgraaf bedroeg in 1628 800 gulden, zijn vacatien en expensen waren 715 gulden 22: Sminia, Naamlijst 215-216; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Engels, Naamlijst GS; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 283, 286, 287-288, 289, 290; Visser, Adel 436; RAF Hof van Fr MMM f 6; GA Harlingen 15 Resolutieboek f 263v

1: 01550 2: Franeker
3: Hottinga ab
4: Dominicus 7: Harlingen 9: 14/08/1592 10: Phil 12: AAF no 184

1: 00114 2: Franeker
3: Hottinga (Hottingha ab)
4: Dominicus 6: Nobilis 9: 09/10/1606 10: Phil 12: AAF no 951 21: een Jkr Douwe van Hottinga financierde in 1611 de uitgave van een Sociniaans boek 22: Van der Woude, Lubbertus 207

1: 01548 2: Franeker
3: Hottinga ab
4: Dominicus 9: 14/08/1592 10: Iur 12: AAF no 182

1: 00117 2: Franeker
3: Hottinga (Hottingha)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 07/11/1606 10: Iur 12: AAF no 956

1: 05541 2: Köln
3: Hottinga (Heronis)
4: Georgius 7: Franeker 8: Frisius 9: 28/06/1510 10: Iur 12: AAK II 6611 13: Tjets Haringdr van Harinxma 14: Hero van Hottinga 16: Eelck Galesdr van Heslinga 17: Hero Dominicus Magdalena x Jan van Arkel 18: 1524-1528 grietman van Hennaarderadeel 21: moet dan op oudere leeftijd gestudeerd hebben, want in 1496 neemt hij Harlingen in 22: Stamboek I 224; Sminia, Naamlijst 242-243

1: 00529 2: Franeker
3: Hottinga (Hottingha ab)
4: Gerbrandus 9: 23/08/1625 10: Iur, Lit 12: AAF no 2242 13: Johanna van Ornia 14: Hero van Hottinga 15: burgemeester van Dokkum 16: Anna Paulusdr van Ghemmenich (1632) 17: Oene Titia Hero Ciriacus 18: 1637-1639 burgemeester van Dokkum 1638-1641 bouwmeester van de landschap 1638 landdagslid voor Dokkum 22: Stamboek I 224; RAF Statenarch G 4 (79 1638); RAF Statenarchief Mindergetal 1357; Obreen, Dokkum

1: 08318 2: Löwen
3: Hottinga (Hovinge)
4: Hero (Herus) 7: Franeker 8: Trai d 9: 31/08/1517 12: MULO III 567312 13: Tjets Haringsdr van Harinxma 14: Hero Hottinga 15: hoofdeling te Wommels 18: 1528, 1540 prebendaris, pastoor te Franeker 1539 niet residerend pastoor te Wommels 21: = Mr Henricus Hovinge, 1535 pastoor te Leens? 22: Stamboek I 224, II, 151; GAG PK regest 755; Oosterhout, Recesboeken 604, 647; It Beaken 1965 130; Placaatboek II 732; RAF Huisarchief Tjaardastate 394

1: 08737 2: Löwen
3: Hottinga
4: Hero 7: Franeker 8: Frisius 9: 22/04/1539 12: MULO IV 19117 13: Eelck Gales van Heslinga 14: Jarich van Hottinga 15: grietman van Hennaarderadeel 17: Barber x Laes Janckes van Douwama 19: 1544 22: Stamboek I 224

1: 06447 2: Franeker
3: Hottinga ab
4: Hero 9: 17/04/1588 10: Iur 12: AAF 59 16: Johanna Gerbrands van Ornia (1606) 17: Dominicus, burgemeester van Dokkum Gerbrandus 18: 1597 advocaat Hof; 1618 burgemeester van Dokkum 1606, 1616 lid en advocaatfiscaal van de admiraliteit van Dokkum 1607, 1609-1610 lid admiraliteit Noorderkwartier 21: Dr iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 86; RAF Hof van Fr MMM f4v; RAF klapper DTB Dokkum; Obreen, Dokkum; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1607, 1609-1610

1: 11776 2: Köln
3: Hottinga (Hottyngen)
4: Hero 7: Nieuwland bij Sneek 8: Trai d 9: 24/05/1476 10: Iur 12: AAK II 553 13: Swob Douwesd van Sjaerdema 14: Jarich van Hottinga 15: 1450 grietman van Hennaarderadeel 16: Tjets Haringhsd van Harinxma 17: Seerp; Jarich x Eelck Galesd van Heslinga Hero, pastoor te Franeker Haringh x Sibrandus Goffes Roorda van Tzummarum; Jel x Schelto Goffes van Roorda Dominicus 18: hoofdeling te Wommels recht ende raedt te Workum 1492 heerschap te Workum als opvolger van Seerp Lieuwes Beyma 19: 1502 21: broer van Julius 22: Stamboek I 223-224, II 150-151; Siemelink, Workum 3233

1: 04219 2: Leiden
3: Hottinga
4: Hero 9: 08/06/1594 10: Iur 12: AAL 40

1: 01423 2: Köln
3: Hottinga ab
4: Hero 6: Nobilis 7: Bolsward 9: 10/06/1577 10: Iur 12: AAK IV 10681 13: Luts Herema van Walta 14: Dominicus van Hottinga 15: olderman van Bolsward 16: Anna Wygersdr van Eelsma 17: Jarichius Luts x Reynerus Joachimi Hopperus Wigerus x Wick Sixti van Dyxtra 18: 1583, 1591 volmacht voor Hennaarderadeel 1601-1604, 1612 lid Staten generaal 19: 1613 april 22: Stamboek I 224, II 151; RAF Statenarchief S 2c II 100v; Doodboek; Engels, Naamlijst St Gen 11

1: 03040 2: Groningen
3: Hottinga (Hettinga ab)
4: Jarichus 8: Frisius occid 9: 13/09/1626 10: Phil 12: AAG 17

1: 00530 2: Franeker
3: Hottinga (Hottingha ab)
4: Jarichus 9: 23/08/1625 10: Iur, Lit 12: AAF no 2243 13: Anna Wygersdr van Eelsma 14: Hero van Hottinga 15: burgemeester van Dokkum 16: Doedt Meyntesdr van Idsarda 17: Hisck Anna Magdalena Dominica 18: 1634 advocaat Hof kapitein 21: Mr; werd in 1648 burger van Dokkum 22: RAF Hof van Fr MMM f 8v; Stamboek I 224, II 151; SAD 152 Burgerboek Dokkum f 233v

1: 04637 2: Leiden
3: Hottinga ab
4: Jaricus 7: Dokkum 9: 18/05/1631 10: Iur 11: 21 12: AAL 235

1: 11775 2: Köln
3: Hottinga (Hottyngen)
4: Julius 7: Nieuwland 8: Trai d 9: 24/05/1476 10: Iur 12: AAK II 552 13: Swob Douwesd Sjaerdema 14: Jarich Hottinga 15: 1450 grietman van Hennaarderadeel 16: His Kempesd Unia 17: Sicco x Anna Rippertsd van Eeltsma; sinds 1532 krankzinnig Kempo of Salvius, pastoor te Wirdum en Nieuwland Foockel x Juw Feickes van Botnia 18: 1488 "recht ende raedt" te Franeker als opvolger van broer Hero 19: 1495 20: 1479 bac leg, 1481 pres pro lic leg, legerat per integrum annum Coloniae in Institutionum 21: Iur Dr, in 1487 lic in de keysers rechten genoemd; = Johannes Hottinga, 1480-1481 prof iur te Keulen 22: Stamboek I 223, II 150-151; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 311, 316, 321, 327-329; Keussen, Alte Universitaet 457; RF 1487.8

1: 09070 2: Löwen
3: Hottinga (Hotma)
4: Salvius 8: Frisius 9: 04/08/1539 12: MULO IV 193125 18: pastoor te Weidum 1543 prebendaris te Nieuwland 19: 1552 nov 21: volgens Stamboek zoon van Julius van Hottinga, die Salvius genoemd werd, pastoor te Wirdum en gest in 1535; Dit klop niet, vml is Salvius een buitenechtelijke zoon van Hero van Hottinga 22: Stamboek I 223, 224; RAF Doodboek; Beneficiaalb 413

1: 11394 2: Orleans
3: Hottinga
4: Tarquinius 9: 07/10/1564 12: RIDDORL II 452, 509; Bijdragen...Groningen IX 38 20: in 1566 lic iur civ; tekent AA van Eiso Jarges 21: = vml Titus Hottinga, stud te Leuven

1: 09730 2: Erfurt
3: Hottonis (Houtthonis)
4: Bernardus 7: Bolsward 9: 00/00/1491 12: MUER I 43625

1: 09053 2: Löwen
3: Hottonius (Hotthovius)
4: Reinerus (Renerus) 7: Wirdum 8: Frisius 9: 00/08/1550 12: MULO IV 411145

1: 09313 2: Löwen
3: Hotzema (Garlaci)
4: Reinerus 7: Leeuwarden 9: 03/07/1542 12: MULO IV 247114 13: Rints Camstra 14: Gerlof Epes Hotzema 21: neef van Viglius van Aytta; tekent in 1566 namens de Friese geconfedereerden het Verbond der edelen; woont dan in Franeker, vlucht in 1567 naar Emden 22: Vrije Fries 16 1886 419-420, 17 1890 35; Placaatboek III 697

1: 11926 2: Douai
3: Hotzes (Bozemius)
4: Annius (Ennius) 7: Bozum 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 114 Siboldus, heer mr Anniz van Jorwerd, soldaat 18: 1574-1580 pastoor te Jorwerd officiaal van bisschop van Leeuwarden 19: 1581 te Groningen 20: tekent AA van Joost van Ockinga 21: mr; in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 361; Pb Hs 1466

1: 10962 2: Löwen
3: Hotzonides
4: Gellius 7: Sneek 9: 00/00/1560 12: NNBW VI 1245

1: 08206 2: Löwen
3: Hotzonis
4: Geltetus 7: Sneek 8: Trai d 9: 30/08/1475 10: Iur can 12: MULO II 329164 21: Een Mr Jelt was in 1498 pastoor (kerkheer) op de Zwaag; mag Jelto was in 1521 persona te Kimswerd 22: Placaatboek II 210; Sipma OO I 310

1: 02554 2: Groningen
3: Houbingius (Henrici)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 15/08/1617 10: Phil 12: AAG 6 14: Henricus Houbingius 15: predikant op 't Zandt 16: Grietje Drewes (1622) 18: 1618-1621 predikant te Wirdum 1621 politicus 19: 1621 volgens Duinkerken; werd na zijn vertrek als predikant wijnheer te Groningen (Wumkes, Gereformeerde kerk 100) 21: Arnoldus Houbing was 1623-1628 preceptor van de Latijnse school te Groningen; was in 1623 tot gildrechtsheer gekozen, maar onbevoegd verklaard 22: Duinkerken I 201; GAG 69 Latijnse school; Bijdragen ... Groningen VI 129

1: 10650 2: Herborn
3: Houbingius (Hobingius)
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/00/1593 12: HERB 37

1: 04200 2: Leiden
3: Houbingius
4: Henricus 7: Groningen 9: 27/05/1592 10: Lit 12: AAL 32 14: Johannes Houbingius ? 15: predikant in Oostfriesland 16: Anna Couvrois uit Antwerpen, wed Dr Med Arnold Nyeveen 17: Arnoldus Geertruida x Joachim Borchesius, rector te Groningen Foemia Adelheid x Ds Theodorus a Lengell v Godlinze 18: 1596-1597 predikant te Appingedam 1595-1597 rector Latijnse school 1597-1639 predikant op 't Zandt 19: 1639 maart 22: Duinkerken 95, I 261

1: 01218 2: Franeker
3: Houckama
4: Hiddius (Heidius) 7: Franeker 9: 20/11/1646 10: Phil 11: 1627 ca 12: AAF no 4540 13: Maycke Hubrechts 14: Taco Takes 15: zijdeverkoper en armvoogd te Franeker 18: 1656 notaris 21: 1637-1653 beneficiant van het Hauckema leen 22: RAF GEN 500; Kalma, Classisboek Franeker 316; Abma, Vier lenen 124

1: 09351 2: Löwen
3: Houwengus
4: Gosuinus 7: Hesel 9: 19/07/1539 12: MULO IV 193113

1: 06121 2: Köln
3: Houwerda
4: Menno 8: Omlandus (Groningen, provincia) 9: 23/05/1523 12: AAK II 85844 13: N. Bolta 14: Snelger Houwerda 16: Esse Popinga 17: Snelger Jetske x Philippus van Meckema 18: 1539, 1568 hoofdeling te Appingedam 1535, 1543, 1545, 1555 redger te Appingedam 21: trekt in 1536 met de Gelderse troepen mee 22: Formsma, Borgen 4950; RAG Familiearch Farmsum regest 341; RAG HJK regest 132; RAF HJK 1130; Eppens, Kroniek I 65; Hoft, Vissen 258

1: 05273 2: Köln
3: Houwerda (Hauwerda)
4: Menno (Martinus) 7: Appingedam 8: Frisius 9: 07/07/1556 10: Art 12: AAK II 110199 14: Menno Houwerda 15: hoofdeling te Appingedam 21: bastaard, woont in 1570 te Emden, erft goederen van zijn vader 22: Jahrbuch Emden 1960 35

1: 07456 2: Rostock
3: Houwerda
4: Menno 7: Groningen 9: 00/09/1614 11: 1594 12: MUR I 15 13: Jetske Houwerda 14: Philippus van Meckema 16: Catharina Tjercksdr van Herema (1631) Helena van Eysinga (1644) 17: Jets x Bocko van Burmania 18: 1625 kapitein; 1639 majoor 1644 commandant van Delfzijl 1655 redger; 1659 schepper te Appingedam (zuidzijde) 19: 1663 22: Vrije Fries 8 222; Formsma, Borgen 49; Roarda, Alde doarp 25; RAF Statenarch G 4 (239 1625); GAL Klapper DTB; Pathuis 81; Register resolutien 463; RAG HJK 3

1: 08403 2: Löwen
3: Hove ten
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/01/1493 10: Art 12: MULO III 9186 18: 1536 pastoor te Leens 1547 vicaris te Bedum en Kantens 21: Mr 22: RF HS 1547.41; RAG Familiearch Lewe 257

1: 06083 2: Köln
3: Hoving (Hovenge)
4: Johannes 7: Groningen 9: 30/05/1492 10: Art 12: AAK II 31593 18: 1500 (institutie)1509 juni (uiterlijk) pastoor te Donkerbroek 20: bursa Laurentiana; 1493 19/11 det, 1495 23/3 lic 21: Mr; Een Johan Hovinge bezit in 1488 goederen te Zweelo 22: AKG regest 764; AAU 42 (1916) 291

1: 04679 2: Leiden
3: Hovius
4: Cornelius 7: Groningen [Leiden] 9: 29/04/1633 10: Med 11: 20 12: AAL 252 21: Cornelius Hovius, uit Leiden, med lic promoveert in 1636 te Franeker tot Dr med (AAF 3217); Jacobus Hovius was 1614-1616 rector Latijnse school te Groningen 22: GAG 69 Latijnse school

1: 10011 2: Wittenberg
3: Howichius
4: Jacobus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/04/1601 12: MUW II 476

1: 09707 2: Erfurt
3: Howisel
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1478 12: MUER I 37310

1: 08520 2: Löwen
3: Hoxwier (Mantram)
4: Aesge (Esculaus), Esculari 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 23/08/1521 10: Iur 12: MULO III 652128 13: Wick Juwsdr van Dekema 14: Aesge thoe Hoxwier 15: bezit sate te Wirdum, in 1540 60 pm 16: Edwert Gerroltsdr van Herema 18: 1542-1549 grietman van Franekeradeel 19: 1549 ca 21: Mr; prebendaris Sjaardemaleen 22: Stamboek I 225, II 152; Placaatboek III 6; Mol, Aenbrengh 95; Andreae, Nalezing 70; H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis (Franeker, 1993) 57

1: 12032 2: Pavia
3: Hoxwier
4: Hector 7: Mantgum 9: 00/00/1534 10: Iur 11: 1502 12: Postma, Viglius 61 13: Wick Juwsdr van Dekema 14: Aesge van Hoxwier 16: Doedt van Holdinga 17: Ath x N. Appeldoorn Mary x Albert van Huchtenbroek Hectorina x Frans van Egmond 18: 1529 dijkgraaf in Westergo 1538 raadsheer Hof 1541 president Hof van Utrecht 19: 1546 juli 21: Dr iur 22: Stamboek I 225, II 152; Obreen, Dijkplicht 14

1: 05031 2: Basel
3: Hoytema (Hoitama)
4: Henricus 8: Frisius occid 9: 00/00/1550 12: MUB II 6818 16: Gerland Douwes van Harinxma Popck van Roorda Anna Sjoerds van Heemstra 17: Hinne x Auck Feddes van Haerda 18: 1575 volmacht voor Haskerland 21: Henne Hoitema koopt in 1566/1567 huis te Joure 22: Stamboek I 216; RAF Rentmeestersrek 1566/1567 19; Placaatboek III 1040

1: 00512 2: Franeker
3: Hoytema (Hoytzama)
4: Hilarius 7: Buitenpost 9: 10/03/1625 10: Iur 12: AAF no 2187 16: Margaretha Hotzedr Aysma 17: Trijn x Adam Sohnius, 1665 collecteur generaal der bieren 22: Stamboek II 165; J.J. Kalma, Friesland in het Rampjaar (Leeuwarden, 1971) 195

1: 12422 2: Orleans
3: Hoytema
4: Horatius, Regnerus 7: Sneek 8: Trai d 9: 30/03/1560 12: RIDDORL I 295

1: 01470 2: Franeker
3: Hoytema (Sibrandi)
4: Horatius 6: Stip 7: Franeker 9: 04/05/1591 10: Phil, Ling 12: AAF no 127 16: Bauck Epesdr Aylva 17: Tjalck x Hector van Hobbema 19: 1611 okt 21: Hoyto Sibes Hoytema kreeg in 1583 een toelage; disputeert in 1596 en 1597 onder Henricus Schotanus over De iustitia et iure et iure nat. gent et civ., bevat een lofdicht van zijn strijdmakker Johannes Sibrandi a Menaldum 22: Gens Schotana 13, 17; RAF Statenarch G 41 137, Grafschriften Wonseradeel; Ahsmann Faculteit 60

1: 09036 2: Löwen
3: Hoytema
4: Horatius 7: Oldendorp (Olterterp?) 8: Frisius 9: 13/06/1555 12: MULO IV 51298 18: 1571 postulant te Sneek 1567-1568, 1573 burgemeester van Sneek 21: Mr; in 1568 verbannen, werd spaansgezind, 1580 weer verbannen, werd in 1578 voor de personele impositie te Sneek aangeslagen voor 12 cg 22: Stamboek I 216; RAF Familiearch Bungenberg 1; Vrije Fries IX 119; Van der Meer, Boarnen 251; Placaatboek IV 192

1: 08953 2: Löwen
3: Hoytema (Hoytun)
4: Otto 8: Frisius 9: 27/06/1542 12: MULO IV 247107 14: Dominicus Unia van Hoytema 15: grietman van Haskerland 16: Wick Johannesdr Gerbranda 17: Gerland x Wigle Herema van Tzum 18: 1558-1580 grietman van Haskerland 19: 1582 te Emden 22: Sminia, Naamlijst 354, Andreae, Nalezing 112; Placaatboek IV 192; Spanninga, Haskerlan 144

1: 12056 2: Löwen
3: Hoytema (Heutema)
4: Tiberius, Wittus 9: 00/00/1570 12: RAF FG 1027 21: zoon: Foppe Tietes Hoytema, 1621 bijzitter van Wymbritseradeel en dorpsrechter van Goenga? 22: Kalma, Classisboek Sneek 468

1: 07314 2: Rostock
3: Hoytonis (Hoentonis)
4: Nicolaus 7: Harlingen 9: 28/07/1483 12: MUR I 233

1: 09902 2: Bologna
3: Hubbeling (Hubbeldingk)
4: Everardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1477 12: KNOD 1556 18: raadsheer van Groningen 1478 burgemeester; 1480 hoofdman 1480 kastelein op kasteel Oostbroeksterland bij Kollum; 1475 ca gezant namens Groningen naar de keizer 20: 1478 Dr art 21: 1478 dec getuige in Ferrara; 1479 gedeputeerd van Groningen in geschil over veenderijen te Dantumadeel 22: Knod 220; Van der Aa, Woordenboek VIII 1375; Andreae, Kollumerland 25; Placaatboek I 721; Formsma, Wording 58

1: 05791 2: Köln
3: Hubbeling (Hubelijn)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 24/05/1481 10: Art 12: AAK II 100112 20: broer van Nicolaus

1: 00173 2: Franeker
3: Hubbeling (Hubbelding)
4: Martinus 7: Groningen 9: 05/05/1610 10: Theol 12: AAF no 1190 21: in 1611 te Bremen; een andere? Maarten Hubbeling, boekbinder was 1604-1626 (gest) gezworene te Groningen, 1624-1625 weesheer 22: Becker, Studenten 52; GAG Weeskamer 2; Regeringsboek

1: 02854 2: Groningen
3: Hubbeling (Hublingius)
4: Martinus 8: Frisius groningensis 9: 27/03/1615 10: Theol 12: AAG 2

1: 05790 2: Köln
3: Hubbeling (Hubelijn)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 24/05/1481 10: Art 12: AAK II 100111

1: 07770 2: Rostock
3: Hubbeling (Hildekedinge)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 16/04/1505 12: MUR II 20

1: 01160 2: Franeker
3: Huber
4: Aemilius (Meyle) 7: Dokkum 9: 10/10/1645 10: Iur 11: 1628 ca 12: AAF no 4399 13: Sjouckje Meylesd van Jensma 14: Zacharias Huber 15: notaris : 1650 secretaris van Westdongeradeel 16: Bauckje Simonsd Ham (1660) 17: Sjoucke Henricus Robertus 18: 1650 advocaat Hof 1656-1660 secretaris van Dokkum 1652 lid vroedschap, 1655 burgemeester van Dokkum 19: 1667 20: 1650 24/1 Dr iur (Kalma, Dokkum 10) 21: Dr iur 22: Stamboek I 395, II 274; RAF Hof van Fr MMM f 11; Sannes, Naamlijst 303-304; Obreen, Dokkum; RAG G 112

1: 06129 2: Köln
3: Huberti (Hupertus)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 07/09/1554 10: Art 12: AAK II 108120 18: 1569 kapelaan te Groningen 19: 1585 a 20: bursa Laurentiana; 22/5 1556 bac, pauper 21: in 1578 gearresteerd wegens koningsgezindheid 22: AAU 57 (1933) 376, 32 (1907) 31; RF 1585.2

1: 00745 2: Franeker
3: Huberti
4: Laurentius 8: Frisius 9: 29/04/1632 10: Phil, Ling 12: AAF no 2832 13: Pibe Jans 14: Hubertus Laurentii 15: predikant 16: Lysbeth Gerbrantsdr 18: 1637-1641 rector te Sloten 1641-1642 predikant te St Johannesga en Delfstrahuizen 19: 1642 21: 1633-1636 schoolmeester te Beetsterzwaag 22: Romein 637; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Opsterland

1: 06581 2: Köln
3: Huberti (Hupertus)
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 04/10/1563 10: Theol 12: AAK IV 31213 13: Hemke 14: Hubertus Bartelts 18: 1567-1573 schoolmeester aan de Maartensschool te Groningen 19: 1585 a 21: Mr 22: Alma; RAG PK 367 regest 864; GAG Klapper ambten

1: 06582 2: Köln
3: Huberti
4: Wilhelmus (Guilielmus) 5: pastor Groningensis 7: Groningen 9: 03/07/1561 10: Theol 12: AAK IV 15151 13: Hemke 14: Hubertus Bartelts 18: 1560 (institutie) vicaris van de Maartenskerk te Groningen 1563 persona Maartenskerk te Groningen 19: 1563 20: mag Lovaniensis 21: Mr, bac; broer van Wigboldus; opvolger van Stephanus Sylvius 22: Van Dijk, Eelts, 27; Alma; GAG PK regest 832; AAU 42 (1916) 303

1: 09177 2: Löwen
3: Huberti (Hubertus)
4: Wilhelmus (Guilielmus) 7: Groningen 9: 00/08/1558 12: MULO IV 571184 20: promoveert 19/3 1560 (artes) 22: Reusens, Analectes IV 236

1: 08263 2: Löwen
3: Hublonis
4: Hieronymus (Jeronimus) 5: clericus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 01/10/1490 10: Decr 12: MULO III 6420 21: Een Jacob Hublonis werd in 1517 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 00911 2: Franeker
3: Huda ab
4: Geberhardus 7: Jever 9: 07/05/1639 10: Phil 12: AAF no 3562

1: 06132 2: Köln
3: Hugens
4: Conradus 7: Groningen 8: Trai d 9: 06/05/1465 10: Art 12: AAK I 72320 20: 1466 30/ det, 1467 16/9 inc

1: 05077 2: Köln
3: Hugens
4: Wernerus 8: Westerwolde 9: 11/06/1517 10: Art 12: AAK II 7856

1: 05715 2: Köln
3: Huginc
4: Stephanus 8: Trai d 9: 00/01/1392 12: AAK I 704

1: 09613 2: Erfurt
3: Hugonis (Yghonis)
4: Bernardus 7: Folsgare 9: 00/00/1419 12: MUER I 1148

1: 01780 2: Franeker
3: Hugonis
4: Gisbertus 7: Uphemmert 9: 15/02/1601 10: Iur 12: AAF no 611

1: 09657 2: Erfurt
3: Hugonis
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1454 12: MUER I 24235

1: 06077 2: Köln
3: Hugonis
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 22/04/1486 10: Art 12: AAK II 19182 20: bursa Laurentiana; 1487 21/6 det 21: Hans Oeghesz was in 1488 vicaris perpetuus in Workum 22: Sipma OO I 257

1: 00813 2: Franeker
3: Hugonis
4: Paulus 7: Sneek 8: Frisius 9: 31/08/1636 10: Ling, Phil 11: 1616 12: AAF no 3264 14: Hugo Paulus 15: schoolmeester te Schettens 21: 1629-1640 begeven met het St Jacobsleen 22: Abma, Vier lenen 180

1: 11532 2: Löwen
3: Hugonis
4: Quirinius 7: Oosterzee (Estickerzee) 8: Trai d 9: 01/06/1525 12: MULO III 74365 21: = Quirinus Palm, priester te Oudemirdum, vlucht in 1566 naar Emden, aldaar gebannen, later predikant te Oudewater, aldaar in 1574 door de Spanjaarden opgehangen 22: Romein 435; Schilling, Kirchenratsprotokolle I 197

1: 06183 2: Köln
3: Hugonis
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 22/05/1440 12: AAK I 42382 21: = Rudolphus Huynghe, 1465 burgemeester van Groningen? 22: Emmius, Agro

1: 08026 2: Leipzig
3: Hugonis
4: Severinus 7: Franeker 9: 00/00/1513 12: MULP I 525 21: = Seerp Heres Hottinga? 22: Stamboek I 224

1: 09904 2: Bologna
3: Huisinck
4: Lambertus 7: Groningen 9: 00/00/1477 12: KNOD 1566 13: Grete Olde Huzinge 21: afk uit Drenthe; in 1482 conflict met zijn broer Bolo over bezit in Drenthe, in 1489 werd de boedel definitief verdeeld 22: AKG regest 673, 735, 769

1: 03719 2: Groningen
3: Huisingh (Husen ab)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 11/06/1647 10: Phil 12: AAG 55 16: Helena Crassus 17: Franciscus 18: 1661-1679 predikant te Wetsinge (Gr) 19: 1679 sept 21: gaf uit Rabbi Isaaci Abarbanelis commentarius in Hoseam (1686); schreef verdediging van de Statenvertaling 22: Duinkerken 96

1: 01087 2: Franeker
3: Huisingh (Husingius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 16/02/1644 10: Phil 12: AAF no 4162

1: 05471 2: Geneve
3: Huisingh (Huistingh)
4: Johannes 9: 24/06/1574 12: LDR 548, IV, 103; De Vries I, 94 18: predikant te Westerwolde, afgezet 1612-1619 predikant te Eelde, afgezet wegens dronkenschap 1622 predikant te Vierhuizen 19: 1634 nov 22: Romein, Drenthe 4546

1: 06127 2: Köln
3: Huisingh (Husen)
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/11/1551 10: Art 12: AAK II 1059163 20: bursa Laurentiana; 1551 10/12 det, 1553 27/2 lic, pauper

1: 02424 2: Heidelberg
3: Huisingh (Husingius)
4: Johannes 8: Frisius groningensis 9: 22/10/1565 10: Iur 12: MUH II 38,106 en p. 497

1: 04373 2: Leiden
3: Huisingh (Husingius)
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 05/11/1613 10: Phil 11: 1589 12: AAL 113 14: Johannes Huisingh 18: 1626-1629 predikant te Eelde, afgezet wegens dronkenschap en onkuisheid 1635-1636 predikant te Vierhuizen 21: poogt in 1639 predikant te Vriescheloo te worden 22: Romein, Drenthe 4647

1: 03558 2: Groningen
3: Huisingh
4: Wilhelmus 8: Omlandus 9: 23/02/1643 10: Phil 12: AAG 47 16: Aeltjen Heinens (1652) 22: GAG klapper DTB

1: 05433 2: Köln
3: Huisken (Hutken)
4: Hermannus 7: Emden 9: 19/10/1509 10: Art 12: AAK II 64616

1: 07661 2: Rostock
3: Huiskens
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 21/05/1515 12: MUR II 64

1: 07444 2: Rostock
3: Huisman (Hussman)
4: Elardus 7: Emden 9: 17/06/1499 12: MUR I 295

1: 05951 2: Köln
3: Huisman (Huusman)
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1417 12: AAK III 184

1: 03472 2: Groningen
3: Huisman
4: Laurentius, Jacobi 7: Groningen 9: 09/01/1641 10: Phil 11: 1621 ca 12: AAG 43 16: Sypcke Hittiens (1644) 18: 1643 juni advocaat in de Oldambten 1646 ambtman van het KleiOldambt 19: 1653 a 21: Dr; Laurens Huisman was in 1593 kerkvoogd te Appingedam 22: Ned Leeuw 1988 21; GAG R A IIIa 39

1: 03347 2: Groningen
3: Huisman
4: Rembertus 7: Groningen 9: 14/05/1636 10: Lit hum 12: AAG 34 16: Catharina Zandt (1674) 22: GAG klapper DTB

1: 03556 2: Groningen
3: Huizen van (Husen ab)
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/02/1643 10: Phil 12: AAG 47 16: Wemele Homan (1659) 18: 1652 advocaat te Groningen 21: Dr 22: GAG Resoluties B & R 2011-1652; RAG klapper DTB

1: 11904 2: Orleans
3: Huizinge van
4: Emo 9: 00/00/1200 10: Iur 12: Wybrands, Bloemhof 36

1: 11901 2: Oxford
3: Huizinge van
4: Emo 9: 00/00/1200 10: Iur, Art 12: Wybrands, Bloemhof 36

1: 11900 2: Paris
3: Huizinge van
4: Emo 9: 00/00/1200 12: Wybrands, Bloemhof 37 18: pastoor te Westeremden 1209-1237 abt van klooster Bloemhof 22: Wybrands, Abdij Bloemhof 37 f

1: 03383 2: Groningen
3: Hulsebusch
4: Henricus 7: Winschoten 8: Oldambt 9: 07/09/1637 11: 1619 dec 12: AAG 36 13: Catharina N 14: Daniel Hulsebusch uit Herford 15: schoolmeester te Zeerijp : predikant te Winschoten 16: Catharina Arendts uit Oostfriesland (1646) Froucke Haickens wed Dr iur Spithorst(1667) 17: Daniel, ds te Winschoten Joost, bakker, later schoolmeester te Zuidbroek 18: 1646-1672 predikant te Winschoten 19: 1672 jan 21: Henricus Hulsbusch verbleef sinds 1633 in de burse van het Fraterhuis 22: Gron Volksalmanak 1851 114; Duinkerken I 207; Ned Leeuw 1983 418, 1984, 146

1: 07485 2: Rostock
3: Hulseman
4: Iohannes 7: Esens 8: Frisius 9: 00/04/1621 12: MUR III 42

1: 10997 2: Helmstadt
3: Hulseman
4: Joannes 7: Esens 8: Frisius 9: 07/04/1620 12: AAHt 277101

1: 06911 2: Marburg/Lahn
3: Hulseman
4: Johannes 7: Esens 8: Frisius 9: 27/05/1628 12: CSM IV 197 14: Hendrik Hulseman 15: predikant te Esens 17: Johannes, Geheimrat in Hessen 18: professor theol te Leipzig 19: 1661 22: Quellen und Forschungen 1989 32

1: 08036 2: Leipzig
3: Hulseman (Huelseman)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1627 12: MULP IV 203

1: 11097 2: Franeker
3: Hulst
4: Henricus, Johannis 7: Wijckel 8: Frisius 9: 08/08/1625 10: Theol, Phil 12: AAF no 2239

1: 00523 2: Franeker
3: Hulst
4: Henricus, Johannis 8: Stellingwerf 9: 10/05/1625 10: Theol 12: AAF no 2212 14: Henricus Ludolphi 15: predikant 16: Sytske Dirxdr van Buyten Habeltje Adams 18: 1634-1648 predikant te Wijckel 19: 1648 21: sober traktement, bij zijn dood in de schulden 22: Romein 429; Col Kalma

1: 00041 2: Franeker
3: Hulst (Ludolphi, Ludolph)
4: Johannes 8: Stellingwerf 9: 16/04/1604 10: Theol 12: AAF no 804 17: Henricus Johannis Hulst, predikant 18: 1612-1627 predikant te Wijckel 19: 1627 22: Romein 428; Col Kalma

1: 04487 2: Leiden
3: Hulten van
4: Lucas 7: Groningen 9: 02/06/1623 10: Iur 11: 22 12: AAL 169

1: 02633 2: Groningen
3: Hulten van (Hultenius)
4: Lucas 7: Groningen 9: 09/11/1620 11: 1602 12: AAG 10 13: Hiske Barolds 14: Lucas van Hulten 15: chirurgijn/barbier : gezworene te Groningen, weesheer 16: Lummina Heinens 17: Helena x Johannes Rufelaert 18: 1637-1641 herh gezworene te Groningen; 1640-1641 weesheer; 1639-1640 ambtman van het Gorecht 1642 lid admiraliteit Dokkum, 1648 idem, Amsterdam; 1645 lid gedep staten (s); 1651-1652 lid Raad van State 1650 scholarch Latijnse school 19: 1652 okt ca 22: Jaarboek Geneal 28 232; GAG Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 339; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 02497 2: Heidelberg
3: Humalda (Malda)
4: Boccatius 7: Leeuwarden 8: Frisius orient (!) 9: 05/10/1592 11: 1577 12: MUH II 163209 13: Maria Bockedr van Herema 14: Siuck van Humalda 16: Catharina van Herema 19: 1637 juni, begraven te Engwierum 21: woont in 1602 in Tzummarum; wordt ook Bocke van Sternsee genoemd 22: Gen Jierboekje 1988 80; RAF Grafschriften Oostdongeradeel

1: 04211 2: Leiden
3: Humalda (Houmalde ab)
4: Boccatius 7: Franeker 9: 03/11/1593 10: Iur 12: AAL 38

1: 05000 2: Basel
3: Humalda (Humoldus)
4: Henricus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1581 12: MUB II 295148 20: 1581 13/5 Dr iur utr

1: 03329 2: Groningen
3: Humalda ab
4: Sixtus 8: Frisius occid 9: 04/12/1635 10: Phil 12: AAG 33 13: Ebel van Meckema 14: Franciscus van Humalda 15: 1616 hopman 16: Catharina Douwesdr van Hottinga (1657) Deytzen Binnertsdr van Roorda wed Jaricus Grovestins 17: Cecilia Franciscus Binnert 18: 1657-1660 p lid admiraliteit Noorderkwartier 1662-1679 curator univ Franeker 19: 1679 21: = Sjuck; viel in 1678 in ongenade bij Gedep staten 22: Stamboek I, 3; Boeles, Hoogeschool II 8; RAF Statenarch G 4 (163 1616); RAF, Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1657-1660

1: 07498 2: Rostock
3: Humelius
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1626 12: MUR III 67

1: 00181 2: Franeker
3: Hummius (Homeri)
4: Albertus 6: Alumnus Snecana 8: Frisius 9: 11/05/1610 10: Phil, Ling, Theol 12: AAF no 1203 16: ongehuwd 18: 1616-1619 predikant te Oude en Nijemirdum 19: 1619 juni 20: alumnus urbis Snecana atque ab ejus loci sch(ola) triv(iali) 21: opgevoed in het Sneker weeshuis 22: Romein 435-436; Col Kalma

1: 07723 2: Rostock
3: Humor
4: Hermannus 7: Groningen 9: 16/12/1520 12: MUR II 78

1: 03218 2: Groningen
3: Huninga
4: Eppo 7: Oostwold 9: 29/09/1632 10: Phil 12: AAG 27 13: Benneke Bauckens 14: Ailco Huninga 15: ambtman van het kleiOldambt 19: 1645 p * 21: * 1637 sept volgens Pathuis 778 22: Ned Leeuw 1980 234, 236

1: 04811 2: Leiden
3: Huninga
4: Hemmo 7: Groningen 9: 05/11/1641 10: Iur 11: 1621 12: AAL 328 13: Hester de Hertoghe 14: Dodo Huninga 15: vaandrig 16: Justina Allardusdr Gayckinga 17: Dodo Allardus x Anna van Maneel Susanna Maria x Henricus Epponis tho Nansum 18: 1648 redger 19: 1650 ca 21: heer op Engelum en Jellema 22: Ned Leeuw 1980 241-242; RAG HJK 3

1: 03505 2: Groningen
3: Huninga
4: Hemmo 7: Groningen 9: 09/09/1641 11: 17 12: AAG 44

1: 02136 2: Utrecht
3: Huninga
4: Hemmo 7: Oostwold 8: Groningen 9: 00/00/1643 12: ASU 6

1: 01837 2: Franeker
3: Huninga (Eppius)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 05/05/1602 10: Theol 12: AAF no 699

1: 06845 2: Marburg/Lahn
3: Huninga (Huningha)
4: Johannes, Epinus 7: Oostwold 8: Frisius 9: 07/10/1605 11: 1584 ca 12: CSM IV 4 13: Etta Engelkens 14: Eppo Huninga 15: boer 16: Anna Maria Tjaerda van Starckenborch 17: Eppo Ludolphus Ailco Hidda x Asinga Sweer Clant Etta x Wolter van Besten 18: 1613-1614 rector Latijnse school te Groningen; 1614-1615 buitengewoon, 1615-1620 gewoon hoogleraar recht te Groningen; 1614-1620 prof filosofie en staatkunde 1620-1621, 1623-1624 raadsheer stad Groningen; 1622 lid gedep staten 1625-1626, 1629-1630, 1633-1634, 1638 hoofdman; 1627-1628, 1631-1632, 1635-1636 burgemeester van Groningen 1620, 1621, 1624 curator Groninger universiteit; 1627-1628, 1635-1636 scholarch Latijnse school 19: 1639 juli 21: Dr iur, Dr philos; in 1638 afgezet 22: Gron Volksalmanak 1922 12; Ned Leeuw 1951 170-171; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21

1: 03096 2: Groningen
3: Huninga
4: Menso 7: Oostwold 9: 26/08/1628 11: 1607 12: AAG 20 13: Benneke Bauckens 14: Ailco Huninga 15: 1623-1641 ambtman van het kleiOldambt 16: Anna Albertusdr Coenders 18: 1632 redger 1632 convooien licentmeester te Limburg 1643 convooimeester te Delfzijl 19: 1655 a 20: gratis in honorem patrui consulis 22: Ned Leeuw 1980 237; RAG HJK 2

1: 00629 2: Franeker
3: Husius
4: Hansonius 7: Leeuwarden 9: 26/05/1628 10: Ling, Art 12: AAF no 2475

1: 10763 2: Franeker
3: Husius (Huss)
4: Hansonius 7: Leeuwarden 9: 04/06/1633 12: AAF 2959 18: 1632 rector te Hindeloopen 22: Col Kalma

1: 07553 2: Rostock
3: Huttemannus
4: Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/04/1649 12: MUR III 155

1: 11120 2: Franeker
3: Huyghis (Huigens)
4: Hesselus 6: nobilis 8: Frisius 9: 15/11/1634 10: Iur 11: 1616 12: AAF no 3083 13: Frouck Aysma 14: Leendert Franciscus Huyghis 15: kapitein 16: Frouck Picodr van Wijckel 19: 1653 nov 21: werd erfgenaam van zijn oom Edzardus van Albada 22: Stamboek II 38

1: 09671 2: Erfurt
3: Huynge (Huyginck)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1460 12: MUER I 28130 18: 1501 pastoor te Feerwert 22: AKG regest 886

1: 07308 2: Rostock
3: Huynge (Huinken)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 31/05/1483 12: MUR I 233

1: 06194 2: Köln
3: Huynge (Hunig)
4: Rudolphus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 17/12/1512 10: Art 12: AAK II 70583 18: priester 20: bursa Laurentiana; 1513 2/11 pres ad bac, 1515 12/3 inc, dominus, 1516 1/3 lic 21: = Rodolphus Huysinge, 1564 priester van de Maartenskerk en in 1569 vicaris en dekaan te Groningen? 22: RF 1569.65; AAU 42 (1916) 302

1: 05900 2: Köln
3: Huynge (Hudynck)
4: Theso 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1463 10: Art 12: AAK I 69539 14: Johannes Huynghe 18: 1483-1515 (gest) pastoor Maartenskerk te Groningen 20: 1464 7/6 det, 1468 30/3 inc (Theso Johannis) 21: Mr 22: GAG PK regest 330

1: 05899 2: Köln
3: Huynghe (Hudynck)
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1463 10: Art 12: AAK I 69538 18: 1473, 1501 pastoor te Ezinge 1502 pastoor te Stedum 20: 1464 7/6 det, disp 21: Mr 22: RAG Selwerd 279, 442

1: 06025 2: Köln
3: Huynghe (Huginck)
4: Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 9: 08/04/1467 10: Iur 12: AAK I 7527 20: stud 1 sept 1468 decr

1:*09903 2: Bologna
3: Huynghe (Huinge)
4: Theso 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1491 12: KNOD 1564 18: 1503 pastoor van de A kerk 1522 hoofdpriester van de St Walburgkerk te Groningen 20: 1495 19/5 Dr decr 21: Dr decr 22: Bijdragen...Groningen IV 318-319; RAG HJK 44

1: 05719 2: Köln
3: Huynghe (Huynck)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/10/1490 10: Art 12: AAK II 28325 1521 proost van Humsterland 22: RAG HJK regest 73

1: 02260 2: Heidelberg
3: Huynghe (Huinga)
4: Luderus 8: Frisius 9: 10/12/1566 12: MUH II 41116 14: Wolter Huynghe 16: Frouke Entens 18: 1578 raadsheer (Luitje Huging) 1579-1580, 1594-1596 artilleriemeester 21: Luert Hunghe was in 1566 "fort pour la requeste des presches" te Groningen; verkoopt in 1577 een landgoed onder Helpen aan gravin Anna van Tecklenburg 22: Bijdragen...Groningen VII 313-314; AAU 67 (1948) 213; GAG Regeringsboek, Klapper ambten

1: 12170 2: Erfurt
3: Huynghe (Huge)
4: Nicolaus 9: 00/00/1392 12: MUR I 41

1: 02591 2: Groningen
3: Huynghe (Huingha)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 29/04/1619 10: Phil 12: AAG 8 16: Margaretha Nicolausdr Clinge 22: Ned Leeuw 1963 96

1: 03051 2: Groningen
3: Huynghe (Huingha)
4: Petrus 7: Groningen 9: 17/03/1627 10: Phil 12: AAG 18

1: 06180 2: Köln
3: Huynghe (Huyng)
4: Reynerus 7: Groningen 9: 06/11/1482 10: Art 12: AAK II 125103 14: Heile Huynghe 16: Hille Coenders 21: was in 1491 burger van Groningen; = Rempt, in 1501 gevangen genomen door graaf Edzard van Oostfriesland?; Reynt Huynghe van Groningen pleegt in 1516 te Kampen molest 22: Feith, Nobiliarium 28; AKG regest 791; Don, Archieven Kampen regest 398

1: 05854 2: Köln
3: Huynghe
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 07/04/1484 10: Art 12: AAK II 14212 18: 1505 beheert financien te Groningen 1507-1521 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1518-1530 drost van Oldambt 20: bursa Laurentiana, 1486 6/6 det 21: oom van Focko Ripperda; ondertekent 1515 contract van stad Groningen met de hertog van Gelre 22: Emmius, Agro; Emmius, Rerum 639; Feith, Nobiliarium 29; Gron Volksalmanak 1955 90; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 224, GAG Ter Apel regest 186, 192; RF 1518.20, 1531.30

1: 05856 2: Köln
3: Huynghe
4: Theso 7: Groningen 9: 10/04/1484 10: Art 12: AAK II 14314 13: Wemele de Mepsche 18: 1499, 1515 pastoor van de A kerk 19: 1519 jan 20: bursa Laurentiana; 1585 17/11 det, 1487 26/3 inc; 1491 in Bologna, 1495 Dr decr 21: Mr 22: Alma; GAG PK regest 635, 653

1: 01828 2: Franeker
3: Hylckama (Gellius)
4: Ambrosius 7: Joure 9: 07/04/1602 10: Ling, Iur 11: 1583 12: AAF no 688 13: Bauck Aemedr 14: Gellius Broers 15: secretaris van Haskerland 16: Tjaertke Heloma, wed Matthias van Oenama 17: Gellius Theotardus, procureur postulant te Joure Matthias Doedt x Sibrandus Sibrandi, apotheker te Heerenveen 18: 1613-1628 secretaris van Aengwirden 19: 1628 22: Ned Pat 5 187-188, 23, 90; vr med Ype Brouwers; RAF GEN 492

1: 00685 2: Franeker
3: Hylckama (Hylkama)
4: Gellius 7: Sneek 9: 13/05/1630 10: Iur 12: AAF no 2644

1: 11110 2: Franeker
3: Hylckama
4: Gellius 8: Frisius, Sylvanus 9: 20/04/1635 10: Iur utr 12: AAF no 3103 13: Bauck Aemes 14: Ambrosius Jelles Hylckema 15: secretaris van Haskerland 16: Gertien Feytes 18: 1635 advocaat Hof 1650, 1661 notaris; 1653 volmacht landsdag voor Lemsterland 1638-1663 secretaris van Lemsterland 19: 1665 ca 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9, GEN 492; RAF Grafschriften Doniawerstal; Ned Leeuw 1961 453; Sannes, Naamlijst 273

1: 01338 2: Franeker
3: Hylckama (Hylkama)
4: Johannes (Janus) 7: Joure 9: 19/04/1649 10: Phil 11: 1628 12: AAF no 4818 13: Dedke Jaens Oosterzee 14: Petrus Gellii Hylckama 15: secretaris van Haskerland 16: Idsken Tincodr van Andringa (1664) 17: Epeus, secretaris van Sloten Petrus, ds te Langezwaag 18: 1653 advocaat Hof 1663*1681 secretaris van Sloten 19: 1681 dec 21: Dr; = Jovius Hylckema van Oosterzee?; * 1672 volgens Sannes, Naamlijst 315 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v, Grafschriften Doniawerstal

1: 11118 2: Franeker
3: Hylckama
4: Matthaeus 8: Frisius 9: 18/07/1648 10: Med 12: AAF 4733 13: Bauck Aemes 14: Ambrosius Hylckama 15: secretaris van Haskerland 16: Hylckien Suffridi Langweer (1647) 20: doorgehaald 21: 1643 burger van Leeuwarden 22: vr med Ype Brouwers

1: 01866 2: Franeker
3: Hylckema (Gellius)
4: Johannes 7: Joure 9: 27/04/1603 10: Phil, Iur 12: AAF no 739 14: Gellius Broerius Hylckema 15: secretaris van Haskerland 20: disp in 1606

1: 12325 2: Leiden
3: Hylckema
4: Johannes (Janus) 7: Sneek 8: Frisius 9: 30/05/1652 10: Iur 12: AAL 421

1: 10010 2: Wittenberg
3: Hyphenc
4: Hieronymus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/04/1601 12: MUW II