>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 12317 2: Groningen
3: Haarsma
4: Meinardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/05/1651 10: Iur 11: 1631 12: AAG 64

1: 06529 2: Köln
3: Habbaeus
4: Phocas 5: Soc Jesu 8: Frisius orient 9: 02/11/1618 12: AAK IV 286194

1: 10086 2: Wien
3: Habbaeus
4: Victor 8: Frisius orient 9: 00/11/1635 10: Iur 12: MW 161334

1: 06483 2: Köln
3: Habbaeus
4: Victor 5: Soc Jesu 8: Frisius [orient] 9: 08/05/1630 12: AAK IV 36881

1: 02392 2: Heidelberg
3: Habbonis
4: Gerlacus 8: Frisius orient 9: 21/10/1584 12: MUH II 113,167

1: 01396 2: Franeker
3: Habbonis
4: Gerlacus 8: Frisius orient 9: 19/10/1586 10: Theol 12: AAF no 28

1: 07710 2: Rostock
3: Habbonis
4: Gherhardus 7: Leer 8: Frisius 9: 14/06/1520 12: MUR II 77

1: 04057 2: Helmstadt
3: Habbonis
4: Ibocus 7: Norden 9: 04/10/1612 12: AAHt 226199

1: 12063 2: Franeker
3: Hachtingius
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 9: 31/08/1613 10: Phil 12: AAF 1435

1: 02567 2: Groningen
3: Hachtingius
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 08/05/1618 10: Phil, Theol 12: AAG 6 13: Anna Jansdr 14: Regnerus Hachtingius 16: Lucia Colde d.v. Hermannus, predikant te Leeuwarden (1633) 17: Regnerus? Hermannus, kand Nicolaus, conrector 18: 1620 ca predikant te Garijp 1625-1641 predikant te Tzummarum 1641-1657 predikant te Dokkum 19: 1657 te Dokkum 21: broer van Johannes; schreef theses theologicae de aeterna dei electione (1618), Censura censurae en Klaer ende onpartydigh bericht (1652), beiden tegen Vorstius; H. ZionsTempelVreugd, leerrede naar aanleiding van de inwijding van de nieuwe kerk te Veenwouden 22: Romein 134, 217, 452; NNBW VI 660; Col Kalma

1: 10664 2: Herborn
3: Hachtingius
4: Johannes 5: Prof logicae Franquerae 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/03/1618 10: Theol 12: HERB 131

1: 02512 2: Heidelberg
3: Hachtingius
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/09/1618 12: MUH II 291,145 13: Anna Johanna van Selingen 14: Regnerus Hachtingius 15: predikant te Leeuwarden 16: Geertruid Simons (1621) Anna Coninck (1624) Susanna Selingen 17: Regnerus 18: 1619-1622 praeceptor/conrector latijnse school Leeuwarden 1622 prof logica te Franeker 19: 1630 sept 20: 1594 febr 21: bezoekt latijnse school te Leeuwarden; publiceert disputen, waarin de Dialectica van Ramus behandeld worden (1626); broers: Arnoldus, predikant, Frederik, zijdekoopman 22: Boeles, Hoogeschool II 119-121; Galama, Wijsgerig onderwijs 8691; NNBW VI 660-661; Col Kalma

1: 02883 2: Groningen
3: Hachtingius
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 26/03/1616 12: AAG 4

1: 00209 2: Franeker
3: Hachtingius (Hachting)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 04/03/1611 10: Theol 12: AAF no 1258

1: 10754 2: Franeker
3: Hachtingius
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 11/10/1650 10: Phil 12: AAF no 5065 13: Lucia Colde 14: Arnoldus Hachtingius 15: predikant 16: Stijntie Arnoldus wed Tierck Munnickhuys (1658) 17: Catharina 18: 1657-1671 conrector of praeceptor te Dokkum 1671-1682 rector arts 21: Dr med; stud 1652 in Frankfurt/O; in 1657 door de stadhouder aanbevolen voor het rectoraat te Franeker, niet benoemd 22: It Beaken 1949 213; Col Kalma; RAF klapper DTB Dokkum; Sannes, Schoolmeesters Dokkum

1: 01268 2: Franeker
3: Hachtingius
4: Regnerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/01/1648 10: Phil 11: 1631 12: AAF no 4664 13: Geertruid Simonsdr 14: Johannes Hachtingius 15: professor te Franeker 16: Stijntje Tobiasdr Tegnejus (1658) 17: Fredericus Regnerus, predikant 18: 1654-1657 predikant te Dronrijp 1657-1665 predikant te Leeuwarden 19: 1665 okt 21: stud 1652 te Frankfurt 22: NNBW VI 661; Romein 23, 253; Col Kalma; Kalma, Classisboek Franeker 315

1: 02306 2: Heidelberg
3: Hachtingius (Haldinck)
4: Regnerus 7: Rinsumageest 8: Frisius 9: 01/06/1585 12: MUH II 117,71 16: Anna Johannesdr Fycke Laurensdr (1612) Ancke Cornelisdr Monsma, wed Francois de Swart (1619) 17: Johannes, predikant Arnoldus, predikant Frederik, koopman 18: 1591 predikant in Kanhuizen (Oostfriesland) 1593-1626 predikant te Leeuwarden 19: 1626 20: bac art 186 1588; Phil Dr 21: vicaris te Rinsumageest; vlucht in 1567 naar Oostfriesland 22: Romein 16; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 54; Col Kalma

1: 07777 2: Rostock
3: Hackonis
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 23/04/1505 12: MUR II 21

1: 09974 2: Wittenberg
3: Haddersen
4: Christophorus 8: Frisius 9: 00/10/1587 12: MUW II 350

1: 01747 2: Franeker
3: Haddersen (Hoddersen)
4: Henricus 7: Tranjadanus 8: Frisius 9: 11/05/1599 12: AAF no 540

1: 05491 2: Geneve
3: Haddien ab
4: Volckhardus 7: [Frisius orient] 9: 12/06/1584 12: LDR 882; IV 2; De Vries I 56 20: Haddien in Oostfriesland

1: 07400 2: Rostock
3: Hadewerdi
4: Hermannus 7: Emden 9: 16/05/1494 12: MUR I 272

1: 05366 2: Köln
3: Haeck
4: Bernardus 7: Emden 9: 00/06/1546 10: Art 12: AAK II 1001143

1: 06414 2: Köln
3: Haeke
4: Hermannus 7: Wener 8: Mon d 9: 30/10/1510 10: Art 12: AAK II 66727

1: 09044 2: Löwen
3: Haerda? (Hart)
4: Pibo 8: Frisius 9: 30/04/1556 12: MULO IV 53031 13: Saeck van Herewey 14: Feddo Haerda 16: His van Bootsma Feddo 19: 1571, gesneuveld op Ameland 21: tekent verbond der edelen in 1566; vlucht in 1567 22: Oostergo, juli 1898

1: 11276 2: Geneve
3: Haersma
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 8: Frisius Belga 9: 02/05/1605 10: Iur 12: De Vries I 65, 184

1: 04283 2: Leiden
3: Haersma
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 05/07/1603 10: Iur 11: 21 12: AAL 70

1: 01843 2: Franeker
3: Haersma
4: Arnoldus, Erici 7: Leeuwarden 9: 03/06/1602 10: Iur 12: AAF no 707 14: Eercke Arentsz Haersma 16: Hylck van Harkema (1609) d.v. Auth en Roelfeke Coyter 17: Aulus Eelck 18: 1625-1637 grietman van Smallingerland 1632, 1633, 1634, 1639-44 rekenmeester 1632, 1638-1639 volmacht landsdag 21: 1637 afgetreden 22: Stamboek I 211; De Vries I 65, 184; Gen Jierboekje 1985 6364; Visser, Adel 435; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632-1644

1: 03133 2: Groningen
3: Haersma ab
4: Aulus 8: Frisius 9: 09/02/1630 10: Phil 11: 1611 12: AAG 23 13: Hylck van Harckema 14: Arnoldus Haersma 15: grietman van Smallingerland 16: Catharina van Scheltinga (1637) d.v. Livius en Anna de Blocq 17: Arnoldus x Aurelia Eelcodr van Glinstra Maria x Johannes Johannis van Scheltinga, Alexander Hume Hylck x Isaac Sibrandi de Schepper 18: 1637-1660 grietman van Smallingerland 1644-1647, 1652-1655, 1661-1663 lid gedep staten (O), 1640-1652, 1657-1658, 1665-1667 landdagslid voor Smallingerland 1648-1652 lid admiraliteit Rotterdam; 1656-1659 rekenmeester 19: 1669 juni te Oudega 21: 1655, 1662, 1667 commissarispolitiek van prov. synode 22: Stamboek I 211; NNBW IX 317; Sminia, Naamlijst 142; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1648-1659

1: 12191 2: Paris
3: Haersma
4: Bertrandus 6: nobilis 9: 00/00/1300 10: Phil, Theol 12: Petrus, De Scriptoribus 39 20: leerling van Raymundus Lullus

1: 10830 2: Franeker
3: Haersma ab
4: Ericus 9: 23/06/1613 10: Iur 12: AAF 1426 20: naam doorgehaald

1: 07881 2: Rostock
3: Haersma (Harusma)
4: Hesselus (Hespelus) 8: Frisius 9: 21/05/1549 12: MUR II 116 21: = vml Hesselus Bolsward, stud 1551 te Leuven; Mr Hessel Heerstera in 1563 in Bolsward genoemd 22: RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 620

1: 01328 2: Franeker
3: Haersma
4: Meinardus 7: Leeuwarden 9: 13/11/1648 10: Phil 12: AAF no 4796 13: Antje Gosses 14: Gellius Meinardi Haersma 15: biersteker : 1637, 1644 dorpsrechter van Bergum 16: Etti Ayoldi (1660) 17: Gellius Binnert Ericus Moedertie 18: 1654 notaris 19: 1683 maart 22: Gen Jierboekje 1985 69; RAF Hof van Fr MMM f 58

1: 09395 2: Löwen
3: Haersma (Workum, Worcomius)
4: Tjalling (Salingius) 9: 00/05/1541 12: MULO IV 22655

1: 09364 2: Löwen
3: Haersma (Haesma)
4: Tjalling (Salingius) 7: Workum 9: 26/04/1543 12: MULO IV 26127 17: Hauck 18: 1553 burgemeester van Workum 22: Keikes, Workum regest 66

1: 05234 2: Köln
3: Haersma (Harsma)
4: Wibrandus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 28/07/1551 10: Art 12: AAK II 1055105 1559 schepen te Workum 20: bursa Laurentiana; 10/12 1551 det 22: Keikes, Workum regest 76

1: 11968 2: Löwen
3: Hagedoorn (Simonis)
4: Godfridus 8: Trai d 9: 00/00/1469 12: MULO II 21797 14: Simon Gerardi Hagedoorn 15: magister

1: 06362 2: Köln
3: Hagedoorn (Hagedorn)
4: Simon, Gerardi 7: Sneek 8: Trai d 9: 00/00/1435 10: Med 12: AAK I 38021 17: Folkerus, notaris te Sneek Godfridus, vicaris te Bolsward 21: Gerardus a Hagedorn was in 1440 dienaar in de judische faculteit 22: Vries, Skriuwtaal 47; Keussen, Universitaet 414

1: 00756 2: Franeker
3: Hagema (Wibrandi)
4: Rombertus 7: Sneek 9: 06/05/1635 10: Theol 11: 1615 12: AAF no 3111 14: Wybe Pieters 15: predikant 16: Ydtje Sybes van Lohuis 18: pedagogus op Grovestins 1645-1651 predikant te Engelum 19: 1653 nov 21: alumnus 22: Romein 6364; Col Kalma

1: 04865 2: Leiden
3: Haggaeus
4: Hermannus 7: Emden 9: 10/11/1645 10: Med 11: 24 12: AAL 364

1: 11716 2: Köln
3: Haghe ten
4: Gerardus 5: clericus 6: pauper 8: Trai d 9: 00/00/1421 12: AAK I 22788 20: servitor Henricus de Groeninghen (= Henricus Clant)

1: 07416 2: Rostock
3: Haghe
4: Martinus 7: Norden 9: 11/05/1496 12: MUR I 280

1: 11837 2: Köln
3: Hagis
4: Adrianus 9: 00/10/1493 10: Iur 12: AAK II 34627

1: 11838 2: Köln
3: Hagis
4: Cornelius 6: pauper 9: 00/10/1493 10: Art 12: AAK II 34628 20: was in 1502 te Orleans

1: 11819 2: Köln
3: Hagis de
4: Gerardus 6: dominus 9: 26/09/1487 10: Iur 12: AAK II 22180

1: 11415 2: Löwen
3: Hagis
4: Wilhelmus (Guilhelmus) 8: Trai d 9: 00/00/1434 12: MULO I 5411

1: 11780 2: Köln
3: Hagis
4: Wilhelmus 8: Trai d 9: 28/10/1476 10: Art 12: AAK II 1128 20: de domus Berka; 1476 2611 det

1: 04653 2: Leiden
3: Hagius
4: Adrianus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/09/1631 10: Iur 11: 24 12: AAL 238

1: 04624 2: Leiden
3: Hagius
4: Adrianus 7: Leeuwarden 9: 15/11/1629 10: Iur 11: 1607 12: AAL 223 16: Margaretha Albertsdr Aysma 17: Titia x Abraham Sijbrants de Schepper Marycke x Dr van Vliet 18: 1631 advocaat Hof 1642-1647 commies rekenkamer 1659-1662, 1665-1666 burgemeester van Leeuwarden 21: Dr iur 22: Stamboek II 167; RAF Hof van Fr MMM f 8; GAL Klapper magistraat

1: 04151 2: Leiden
3: Hagius
4: Andreas 8: Frisius 9: 09/01/1581 10: Theol 12: AAL 8

1: 02271 2: Heidelberg
3: Hagius
4: Andreas 8: Frisius 9: 14/04/1568 11: 1545 12: MUH II 4638 18: 1572, 1580, 1582 predikant te Sneek 1577-1578 predikant te Heenvliet, 1579 te Brielle; 1583-1586 predikant te Rijnsburg 1586-1589 predikant te Hoorn 19: 1589 nov 22: NKH 1907 151; Col Kalma

1: 00547 2: Franeker
3: Hagius
4: Johannes 8: OmlandusGroningensis 9: 27/03/1626 10: Polit, Iur 12: AAF no 2286 18: 1632-1638 redger in Hunsingo 21: Joh Hagius Groninganus bezocht in 1624 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 51) 22: RF 1633.70; RAG HJK 2

1: 03055 2: Groningen
3: Hagius
4: Johannes 8: Oldambt 9: 08/05/1627 10: Iur 12: AAG 18

1: 05661 2: Köln
3: Hagius, Heeg (Hag)
4: Martinus 8: Frisius 9: 00/00/1500 10: Iur 12: AAK II 495149 18: 1515 prediker te Keulen 20: dominus, 1507 15/12 bac decr

1: 00946 2: Franeker
3: Hagius
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 09/05/1640 10: Iur 11: 1623 12: AAF no 3677 16: Reynsck Rapenburg 18: 1645 advocaat Hof sergeant van het Fitzgerecht te Franeker; 1651 secretaris krijgsgerecht schepen van Franeker; 1667-01670 burgemeester van Leeuwarden 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10v; M 11b f332, Grafschriften Leeuwarden; GAL Klapper magistraat

1: 04829 2: Leiden
3: Hagius
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 19/05/1643 10: Iur 11: 20 12: AAL 340

1: 11811 2: Köln
3: Hagys (Heeg?)
4: Johannes 9: 03/06/1486 10: Art 12: AAK II 196190

1: 03147 2: Groningen
3: Haickens (Haikens)
4: Haico (Haiconius) 7: Groningen 9: 18/05/1630 10: Phil 12: AAG 23 18: 1647-1648, 1650 gildrechtsheer te Groningen; 1651 olderman gildrecht 1652 gezworene; 1653-1654, 1657-1658 raadsheer 1655 lid Raad van State; 1656 lid admiraliteit Harlingen 19: 1658 okt 22: GAG Regeringsboek

1:*09431 2: Löwen
3: Haiconis (Hayconis)
4: Meinoldus (Minoldus) 8: Stellingwerf 9: 30/07/1539 12: MULO IV 193123

1: 07562 2: Rostock
3: Haien
4: Nicolaus 7: Bernensis 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1650 12: MUR III 160

1: 10005 2: Wittenberg
3: Haijunga
4: Bonno 7: Norden 8: Frisius 9: 00/04/1599 12: MUW II 455

1: 10007 2: Wittenberg
3: Haijunga
4: Ubelius 7: Norden 8: Frisius 9: 00/04/1599 12: MUW II 455

1: 03424 2: Groningen
3: Haikelenborg (Petri)
4: Haico 8: Frisius orient 9: 16/02/1639 12: AAG 39 16: Hindrickien Robers (1647) Foske Louwens (1684) 18: 1647-1660 predikant te Niehove 1660-1687 predikant te Oldehove 19: 1687 aug 21: 1645 candidaat in de classis Loppersum 22: Duinkerken I 163; Ned Leeuw 1987 256

1: 03654 2: Groningen
3: Haikens
4: Havicus 7: Groningen 9: 17/09/1645 12: AAG 52 14: Jacob (?) Haickens 15: raadsheer te Groningen 16: Lisebeth Coops (1651) 18: 1653 ca predikant te Bunde 1653-1665 predikant te Stitswerd 19: 1665 jan 22: Duinkerken I 163, Reershemius 693

1: 02900 2: Groningen
3: Haingius
4: Menardus 8: Frisius orient 9: 31/07/1616 10: Phil 12: AAG 4

1: 07923 2: Rostock
3: Haio
4: Fredericus 7: Jever 9: 14/06/1558 12: MUR II 137

1: 11077 2: Helmstadt
3: Haio
4: Otto 7: Freburg 8: Frisius 9: 11/07/1607 12: AAHt 19478

1: 01361 2: Franeker
3: Haionides (Hajonis)
4: Nollerius (Nollius) 7: Bolsward 9: 20/11/1649 10: Phil 11: 1634 dec 12: AAF no 4908 13: Tytske Nolledr 14: Haio Gerbensz 16: Aucktien Claesdr (1656) Anna Willemsd Schotanus van Rinckema uit Sneek (1664) 17: Gaius Hajonides, predikant te Berlikum 18: 1654 rector latijnse school te Bolsward 1658-1666 predikant te Berlikum 1666-1671 predikant te Emden 19: 1671 febr 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 34; Romein 95; RAF GEN 503

1: 07838 2: Rostock
3: Haitsma (Haytgema)
4: Hermannus 7: Bolsward 9: 12/06/1524 12: MUR II 86 21: = Hoyte Alberts van Minnertsga, in 1543 curator van Ofco Haitsma? 22: H. Walsweer, Jus patronatus (doct scriptie) 53

1: 00700 2: Franeker
3: Haitzema (Heijzema)
4: Ofco 7: Minnertsga 8: Frisius 9: 06/01/1631 10: Phil, Ling 12: AAF no 2693 21: Upco Haytses testeert in 1632 te Harlingen 22: RAF Handschriften afkomstig uit Pb 944

1: 11047 2: Helmstadt
3: Hajonis
4: Halto 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 08/05/1626 12: AAHt 313 20: ordinatus est ad officium ecclesiasticum in Helmmaestadt

1: 03187 2: Groningen
3: Hajunga
4: Folptetus, Bonnaeus 7: Wibelsburen 8: Frisius orient 9: 05/12/1631 10: Phil 12: AAG 25

1: 03348 2: Groningen
3: Hajunga
4: Jacobus, Bonnaeus 8: Frisius orient 9: 13/06/1636 10: Phil 12: AAG 34 21: Jacobus Bonnaeus verbleef sinds 1632 in de burse van het Fraterhuis 22: Gron Volksalmanak 1851 114

1: 07101 2: Rostock
3: Hake
4: Luderus 7: Langworde 8: Frisius [orient] 9: 11/04/1467 12: MUR I 151

1: 10070 2: Siena
3: Halbes
4: Egbertus 8: Frisius 9: 00/00/1600 12: MS 3171

1: 09816 2: Orleans
3: Halbes
4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1597 12: KUOR 114

1: 01491 2: Padua
3: Halbes
4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 18/02/1600 10: Iur 12: tp no 288 16: Hendrikje Brauwe Swaentien Rufelaert (1626) 17: Margaretha x Johannes Rufelaert 18: 1611 registrator van de huwelijken; 1613-1619, 1622 secretaris weeskamer, bediende pondkamer; 1618-1619, 1621-1622 gezworene; 1619-1622 ambtman gericht van Selwerd; 1619, 1621-1622 gezworene te Groningen 1628, 1634, 1637 lid gedep staten(s); 1623-1638 raadsheer 1625 rekenmeester, 1624-1630 ontvanger predikantsgoederen; 1624-1628, 1630, 1633, 1636 scholarch Latijnse school 19: 1638 sept 21: lic iur; ouderling te Groningen; 1618-1619 afgevaardigde synode Dordrecht 22: Emmius, Agro; NNBW IV 702; BMHG 34 (1913) 326; De Vries I 60, 143; Jaarboek Geneal 28 231; GAG Regeringsboek, Klapper ambten; Hempenius, Weeskamer 371; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21

1: 05512 2: Geneve
3: Halbes
4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 29/10/1594 12: LDR 1314; IV 7

1: 02461 2: Heidelberg
3: Halbes
4: Egbertus 8: Frisius groningensis 9: 22/04/1587 12: MUH II 133,66; Vrije Fries 8 132 20: tekent op 4 april 1588 het AA van Meinardus van Idsarda

1: 11671 2: Rostock
3: Hale
4: Mattheus 7: Middelum 9: 02/05/1501 12: MUR II 12

1: 04389 2: Leiden
3: Halling
4: Egbertus 7: Emden 9: 23/05/1615 10: Ling 11: 17 12: AAL 120 20: scolae Triv. clav.

1: 09039 2: Löwen
3: Hallum of Kollum (Hoellum)
4: Petrus 8: Frisius occid 9: 12/08/1560 12: MULO IV 603114

1: 08891 2: Löwen
3: Hallum van (Doccum)
4: Wibrandus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22794 16: Luts x Johannes Fungerus 18: 1543-1558 schoolmeester te Bolsward 1558-1566, 1580-1592 rector te Leeuwarden 1567-1580 werkzaam te Delft 21: = Wibrandus Andreaszn 22: Eekhoff, Leeuwarden 323; Zwart, Cleuting 221; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Bolsward; Boot, Historia 8, 17

1: 07873 2: Rostock
3: Halmon
4: Brandius 8: Frisius 9: 17/05/1548 12: MUR II 115

1: 04025 2: Helmstadt
3: Halsleben
4: Andreas 7: Groningen 9: 03/03/1613 12: AAHt 22851

1: 03336 2: Groningen
3: Ham ten
4: Rembertus 7: Groningen 9: 23/01/1636 10: Phil 11: 1622 nov 12: AAG 33 13: Anna Maria Tjaerda van Starckenborg 14: Rembertus ten Ham 15: luitenant 16: Anna Beerta Christoffelsd van Ewsum (1651) Anna Catharina Kyff 17: Christophorus Hermannus Rembertus, commandeur te Leerort 18: 1651 luitenant; 1653 redger 1654-1655 lid gedep staten (l); 1657 kapitein; 1664 luit kolonel 1657-1658 luitpresident Hoofdmannenkamer 19: 1672 nov 21: hoofdeling op Dijkumborg, Clinckema en Garsthuizen; Rembertus ten Ham was in 1659 schepper te Westeremden 22: Ned Leeuw 1950 4041; GAG Regeringsboek; Pathuis 82; Register resolutien 445; RAG HJK 3

1: 03479 2: Groningen
3: Ham ten
4: Sicco 8: Omlandus 9: 16/02/1641 10: Phil 11: 1619 12: AAG 43 13: Margaretha Jansd Oving uit Ruinen 14: Menno in den Ham jr 15: hoofdeling op Ulersma 16: Ave, dienstmeisje 17: Menno? adjudant 18: landdagslid voor Noordhorn 22: Ned Leeuw 1950 43; Formsma, Borgen 289

1: 11863 2: Köln
3: Ham, Uten
4: Theodorus 8: [Utrecht], Trai d 9: 31/07/1507 10: Iur 12: AAK II 61423 18: 1566 officiaal van Munster en commissarisgeneraal 20: mag Paris 21: lic iur 22: Bijdragen ... Groningen X 198

1: 00676 2: Franeker
3: Hamama (Joachimi)
4: Hayo 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 26/02/1630 10: Ling, Phil 11: 1610 12: AAF no 2627 13: Auck Hayes van Dokkum 14: Joachim Nitters 15: schoenmaker 16: Hester Staphorst, zuster van ds Johannes Trijnke Rheen 17: Joachimus, predikant 18: 1638-1640 predikant te Vrouwenparochie 1640-1665 predikant te Oostermeer en Eestrum 1642-1646 tevens predikant te Suameer 19: 1665 dec 21: hij werd door gedep staten als predikant in Suameer aangesteld n.a.v. twisten in de combinatie Garijp c.a 22: Romein 102, 139; Col Kalma

1: 00675 2: Franeker
3: Hamconis
4: Aluis 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/02/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2626

1: 09448 2: Löwen
3: Hamconius
4: Gabriel 8: Frisius 9: 28/07/1625 10: Theol 12: MULO V 1467 18: 1620 tot priester gewijd 22: Folk en Tsjerke II 213

1: 10691 2: Löwen
3: Hamconius
4: Joachimus 7: Follega 9: 00/00/1596 12: NNBW IV 706 13: Benna Jochemsdr Houckema 14: Martinus Hamconius 15: grietman van Doniawerstal; spaansgezind; historicus 18: 1596-1602 docent filosofie te Leuven (Porcum); priester 1602 pastoor Lingen, 1606 vicaris van Friesland 19: 1607 sept aan de pest 20: 1596 lic theol magna cum laude 21: Mr en primus (1596), lic theol 22: Sminia, Naamlijst 345-346; Vrije Fries III 361

1: 12003 2: Franeker
3: Hamconius (Zetha)
4: Pierius (Piaerius) 5: notaris te Joure 7: Joure 8: Frisius 9: 30/06/1654 11: 1619 12: AAF no 5476 13: Ancke Martens Hamckes 14: Tjaert Jacobi 16: Eett Pibodr Jongma (1641) 17: Namckien 18: 1642 notaris te Joure 22: Gen Jierboekje 1989 63

1: 09470 2: Löwen
3: Hamconius? (Tetardi, Tetardij)
4: Pierius 6: dives 7: Follega (Jollenga) 8: Frisius 9: 13/01/1637 11: minor 12: MULO V 316156

1: 02992 2: Groningen
3: Hamminga
4: Engelbertus 7: Groningen 9: 20/08/1624 10: Phil 12: AAG 14 16: Aeltien Hendriksdr Sas (1635) 18: 1641-1644, 1646, 1648-1660 secretaris gildrecht 1640-1665 eerste klerk ter secretarie; 1647 secretaris Hoofdmannenkamer 21: Arnoldus Hamminga werd in 1658 advocaat 22: GAG R A IIIa 60, Regeringsboek, Klapper ambten; GAG klapper DTB

1: 03196 2: Groningen
3: Hammonii (Hammonij)
4: Hermannus 6: gratis 7: Groningen 9: 10/04/1632 12: AAG 26

1: 00105 2: Franeker
3: Hanckema
4: Gabinus 9: 20/05/1606 10: Iur 12: AAF no 924 14: Baucke Gabbes Hanckema 15: burgemeester van Dokkum : 1607 lid admiraliteit Dokkum 16: Grietje Pieters (1616) Martien Teunis van Hees (1637) 18: 1615 lid admiraliteit Dokkum 21: = Gabinus Hauckema, 1622-1626 gezworene van Harlingen? 22: RAF Grafschriften Dokkum; RAF klapper DTB Dokkum; RAF Statenarchief, Resoluties der Staten 1607, 1615

1: 03616 2: Groningen
3: Hane
4: Diderich, Arnolt 8: Frisius orient 9: 30/11/1644 12: AAG 50

1: 06877 2: Marburg/Lahn
3: Hane
4: Hayo 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1612 12: CSM IV 67

1: 10073 2: Siena
3: Hane
4: Hayo 8: Frisius [orient] 9: 31/10/1616 12: MS 5150

1: 11083 2: Helmstadt
3: Hane
4: Hieronymus 7: Esens 8: Frisius 9: 15/11/1609 12: AAHt 207108

1: 00607 2: Franeker
3: Hane
4: Mauritius 8: Frisius orient 9: 04/10/1627 10: Iur 12: AAF no 2421

1: 05015 2: Basel
3: Hane
4: Wilhelmus 8: Frisius orient 9: 00/00/1599 12: MUB II 48249

1: 11644 2: Rostock
3: Hanghe
4: Gregorius 8: [vml Frisius orient] 9: 28/05/1443 12: MUR I 6311

1: 12231 2: Franeker
3: Hania
4: Ambrosius (Broerius) 8: Frisius 9: 00/00/1599 10: Iur 12: PAF 17 13: IJdt Scheltes van Aetsma 14: Jorrit Hania 16: Rijckje de Rijckmans 1639 bode en executeur der kanselarij 20: Dr iur 22: Stamboek I 143, 144

1: 01552 2: Franeker
3: Hania
4: Bernardus 9: 01/10/1592 10: Ling, Phil 12: AAF no 191 13: Ydt Scheltes van Aisma 14: Jorrit Hania 16: Rijckje de Rijckmans 17: Rijckland Lutske Wigle 18: 1601 advocaat 21: = Broer Hania,in 1601 burger van Leeuwarden 22: Stamboek I 143, 144; GAL Burgerboek I 278

1: 08816 2: Löwen
3: Hania (Hannia)
4: Dionisius 7: Weidum 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43067 13: Riem van Pyma 14: Viglius van Hania 16: Sjouck van Hottinga 17: Watze 1574 volmacht van Franekeradeel in dijkszaken 1584-1587 ontvanger 19: 1612 maart 21: had in 1587 een tekort 22: Stamboek I 143, II 90; Placaatboek III 959; RAF Statenarch S 2a no 59, S 2b f 33v

1: 09335 2: Löwen
3: Hania (Haenije van)
4: Dominicus 6: nobilis 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431121

1: 01529 2: Franeker
3: Hania ab
4: Galenus 9: 10/05/1592 10: Iur 12: AAF no 153 13: Sibbel Mellema of Ydts 14: Dye (Dionisius) of Viglius Hania 18: 1604 hopman 22: Stamboek I 143; RAF Statenarch M 11b f 111v

1: 00561 2: Franeker
3: Hania (Hannia ab)
4: Galo 9: 20/06/1626 12: AAF no 2309 13: Sju van Hettinga 14: Dye (Dionisius) Hania 16: ongehuwd 18: kapitein 22: Stamboek I 143, II 89

1: 12075 2: Italie
3: Hania
4: Galo 9: 00/00/1390 12: Stamboek I 142 14: Viglius Hania 16: Tjets 17: Viglius 18: 1397 dient keizer Wenceslaus 19: 1413 21: weigert in 1413 het potentaatschap van Friesland 22: Stamboek I 142

1: 01730 2: Franeker
3: Hania (Hannia)
4: Georgius 8: Frisius 9: 10/05/1598 10: Med 12: AAF no 500 21: G. van Hania was van 1603-1618 kapitein 22: RAF Index officieren

1: 07935 2: Rostock
3: Hania (Rordahusanus)
4: Georgius 7: Roordahuizen 8: Frisius 9: 00/06/1562 12: MUR II 146 13: N. van Andringa 14: Seerp Hania 16: Ydt Scheltesdr van Aitzema 17: Siedje x Ljuppe Eisses te Kollumerzwaag Seerp x Minscke Gales Broer x Rijckje Rijckmans 18: boer 19: 1602 p 21: Dr iur; woonachtig te Roordahuizum; in 1568 verbannen; tekent het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht, testeert 1602; zijn zoon Broer kreeg in 1583 een toelage 22: Stamboek I 143-144, II 89; Vrije Fries 17 1890 48; Placaatboek III 1187; RAF Statenarch G 41 136; Gen Jierboekje 1954 82

1: 06504 2: Köln
3: Hania (Rodahusanus)
4: Georgius 8: Frisius 9: 24/05/1559 10: Art 12: AAK IV 235

1: 08913 2: Löwen
3: Hania (Hangije)
4: Henno 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 32383 21: = Henno Ulpii, vicaris te Oosterlittens, in 1580 uitgeweken en in 1582 te Emden gestorven? (AAU 1888 361)

1: 09293 2: Löwen
3: Hania
4: Hesselus 7: Leeuwarden 9: 04/07/1561 12: MULO IV 61990

1: 02269 2: Heidelberg
3: Hania (Hannia ab)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 15/01/1568 12: MUH II 45,11

1: 06464 2: Köln
3: Hania (Hannia ab)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 12/06/1560 10: Art 12: AAK IV 9241 16: Wick Hermana 18: 1579 volmacht landsdag voor Baarderadeel 19: 1584? 21: hoofdeling te Hesens (state onder Jorwerd); dient in 1573 bij het Hof een rekest in voor tijdelijk vrijlaten van de dijkgraaf van de Vijf delen in verband met de grote schade aan de dijken; protesteert in 1579 tegen de ondertekening van de Unie van Utrecht 22: Placaatboek III 933, IV 27; RAF Grafschriften Baarderadeel

1: 09336 2: Löwen
3: Hania (Haenije van)
4: Hieronymus 6: Nobilis 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431122 14: Valerius Hania 16: Rieme van Hermana 17: Petronella x Tjerck van Teetlum 18: 1564 advocaat te Brussel; 1566 te Leeuwarden 1569 raadsheer Hof 21: Mr; is in 1559 curator en in 1566 te Leeuwarden getuige bij een vaderschapsakte; zweert 1566 trouw aan Philips II 22: Stamboek II 14; Bijdragen...Groningen I 132-133; Zwart, Cleuting 199; RAF Hof van Fr SSS, RAF Rentmeestersrek 1559/1560 15; Burmania, Naamrol 22; Vrije Fries 9 412

1: 12361 2: Löwen
3: Hania
4: Jacobus 7: Leuven 9: 25/05/1569 12: MULO IV 75058

1: 11364 2: Löwen
3: Hania (Hannius)
4: Leo 7: Grouw 9: 00/08/1550 12: MULO IV 410101 13: Bauck van Douma 14: Abbe Lieuwes van Hania 15: eigenerfde 18: 1558-1564 burgemeester van Sneek 21: Dr iur; werd in 1554 burger van Sneek; in 1568 verbannen 22: Stamboek I 143, II 61; Vrije Fries 17 1890 59; RAF Familiearch Bungenberg 1; GA Sneek 27 Burgerboek

1: 11610 2: Basel
3: Hania (Hangia)
4: Severinus 8: Frisius occid 9: 00/00/1590 12: MUB II 38224 18: 1591-1597 secretaris van Dokkum 1590 advocaat Hof 20: 1590 26/9 Dr iur 21: Dr 22: Engels, Peregrinatio 395; RAF Hof van Fr MMM f 4

1: 04156 2: Leiden
3: Hania
4: Severinus 8: Frisius 9: 06/05/1581 10: Ling 12: AAL 9

1: 05007 2: Basel
3: Hania (Hangia)
4: Severinus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1532 12: MUB II 29 13: Eeck Camstra 14: Broer Hania 16: N. van Andringa 17: Georgius (Jorrit) Viglius 18: 1543 arts 21: Med dr; tekent in 1543 testament te Dronrijp 22: Stamboek I 143, II 89; RAF Huisarchief Liauckama 348

1: 09317 2: Löwen
3: Hania (Hange)
4: Severinus, Dionisius 7: Weidum prope Leovardiam 9: 14/06/1529 12: MULO IV 2268 13: Sibbel Mellema 14: Dye Hania 16: Catharina Cuneres, wed Petrus Arentsma 17: dochter 18: 1545-1554. 1556-1567 burgemeester van Leeuwarden 21: Dr iur 22: Placaatboek III 174-175; Stamboek I 143; GAL Klapper magistraat

1: 06702 2: Marburg/Lahn
3: Hania (Hannia)
4: Severinus 8: Frisius 9: 26/10/1587 12: CSM III 57

1: 06463 2: Köln
3: Hania (Hannia ab)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 12/06/1560 10: Art 12: AAK IV 9240

1: 11092 2: Franeker
3: Hania ab
4: Suffridus 9: 00/00/1586 10: Iur 12: Sickenga 165 13: Saeck Rinia 14: Galo Hania 16: Margrieth Christophorusdr van Arentsma 17: Viglius x Mary Boudewijn, wordt luitenant Christophorus; Galenus Athje x Goslick van Herema 18: 1590 dec advocaat Hof; 1591-1597 secretaris van Dokkum 1597-1630 raadsheer Hof 1626-1630 curator univ Franeker 19: 1630 april 21: Dr iur; leerling van Schotanus 22: Stamboek I 143, II 90; Sickenga 165-166; Engels, Hof van Friesland 45; Sannes, Naamlijst 303

1: 12112 2: Köln
3: Hania
4: Tetardus (Thidardus) 7: Bolsward 9: 00/10/1501 10: Iur 12: AAK II 4521 13: Rints Broersdr Bonninga 14: Viglius Hania 16: Reynsck wed Doecke Gralda 17: Tetardus, bastaard 18: 1514 burgemeester (?) van Leeuwarden 19: 1515 21: bezit in 1511 huis te Leeuwarden 22: Stamboek I 143, II 89; RvA I, 11

1: 09474 2: Löwen
3: Hania ab
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/05/1616 12: MULO V 114 14: Renicus Hania 16: Aechtjen Cornelisdr Dorothea Rheen (1623) 18: 1640 advocaat Hof 19: 1650 aug 21: Dr iur; katholiek, woont in 1633 te Bolsward 22: It Beaken 17 130; RAF Hof van Fr MMM f 9v; RAF Grafschriften Bolsward; RAF klapper DTB Bolsward

1: 02265 2: Heidelberg
3: Hania (Hannya)
4: Valerius 8: Frisius 9: 30/05/1567 12: MUH II, 43,42 13: Ida van Gratinga 14: Valerius Hania 15: heerschap te Jorwerd 17: Dominicus 19: 1570 maart 21: koopt en verkoopt land in Jorwerd, Kimswerd en Bozum 22: Baerderadiel 395-396

1: 00716 2: Franeker
3: Hania (Hannia ab)
4: Viglius 9: 02/06/1631 10: Phil 12: AAF no 2739 13: Margrieth Christoffelsdr van Arentsma 14: Suffridus van Hania 15: raadsheer Hof 16: Mary 17: Albertus Christophorus x Wisckje Saeckersdr Fockens 18: 1670 luitenant 1672 kapitein, neemt Blokzijl in 20: nobillissimi et amplissimi domini Suffridi ab Hannia Senatoris et Curatoris, post mortem filius 22: Stamboek I 143, II 90

1: 10646 2: Herborn
3: Hania (Hanja)
4: Viglius 8: Frisius 9: 00/00/1587 12: HERB 20 13: Saeck Sakesdr Rinia 14: Gale van Hania 16: Aelke van Scheltema Gesina Polman (1619) 18: kapitein 19: gesneuveld voor Hulst 21: afk uit Weidum, aldaar begraven 22: Stamboek I 143, II 89; Gen Jierboekje 1987 147; RAF Grafschriften Baarderadeel

1: 00505 2: Franeker
3: Hannama
4: Gratianus 7: Staveren 9: 08/11/1624 10: Math 12: AAF no 2171 13: N. Jans 14: Jacobus Binckes Hannama 15: burgemeester van Staveren : lid admiraliteit Dokkum, Amsterdam 22: RAF GEN 492; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1614-1616; Resoluties Staten 1613

1: 12057 2: Angers
3: Hannama
4: Gratianus 7: Staveren 9: 00/00/1627 12: RAF FG 364

1: 03870 2: Groningen
3: Hannekenius
4: Edo 7: Jever 8: Frisius 9: 25/11/1650 10: LL 11: 27 12: AAG 63

1: 07452 2: Rostock
3: Hannekenius
4: Gerhardus 7: Blexen 8: Frisius 9: 00/09/1613 12: MUR III 10

1: 07538 2: Rostock
3: Hannekenius
4: Iohannes, Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1643 12: MUR III 133

1: 10969 2: Helmstadt
3: Hannekenius (Henneckenius)
4: Meno 8: Frisius [orient] 9: 03/06/1617 12: AAHt 258304

1: 02522 2: Strassburg
3: Hannekenius
4: Meno 8: Bujadiafrisius 9: 28/03/1641 10: Iur cand 12: AMUS II 594,30

1: 06909 2: Marburg/Lahn
3: Hannekenius
4: Meno 7: Butiada 8: Frisius 9: 17/04/1626 12: CSM IV 178

1: 10001 2: Wittenberg
3: Hannekenius
4: Theodorus 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1598 12: MUW II 449

1: 09105 2: Löwen
3: Hannema (Hamama)
4: Theodorus 7: Koudum 8: Frisius 9: 06/11/1547 12: MULO IV 35749 14: Yetie 21: tekent in 1560 namens de kerkmeesters van Koudum een verdrag over bedijking bij Workum 22: Keikes, Workum regest 78, 83

1: 02127 2: Tubingen
3: Hannicken (Haningenius)
4: Gerardus 8: Frisius [vml orient] 9: 10/06/1585 12: Mat Tub 203,32

1: 02731 2: Wittenberg
3: Hannicken
4: Gerhardus 8: Frisius [orient] 9: 04/10/1545 12: AAW 227

1: 12276 2: Franeker
3: Hannonis
4: Elias 7: Harlingen 9: 00/00/1636 11: 1612 12: Van Sluis 14: Hanno Cypriani, postulant van Het Bildt? 16: Grietje Jacobs uit Harlingen (1639) Antje Theodori uit Dronrijp (1650) Aucktyen Broers. d.v. Broer Jelles, secretaris van Haskerland (1653) 18: 1636-1641 predikant te Garijp 1641-1657 predikant te Langweer 1657-1674 predikant te Ried ca 19: 1674 dec 20: disp in 1636 22: Romein 244, 617, 623; Vrije Fries 19 407, 408, 411; Col Kalma

1: 05755 2: Köln
3: Hannyken
4: Albertus 7: Groningen 9: 29/05/1482 10: Art 12: AAK II 118126 20: 1498 15/6 det (sic!)

1: 03563 2: Groningen
3: Hansejus
4: Petrus 8: Frisius orient 9: 08/04/1643 10: Phil 12: AAG 47

1: 11149 2: Franeker
3: Hansma (Regneri)
4: Johannes 9: 23/07/1614 10: Iur 12: AAF 1489 16: Fedtie d.v. Jan Plumion, goudsmid* 17: Remirus 18: 1630-1661 secretaris van Workum 1619 advocaat Hof 19: 1664 sept 21: Dr; * Fedtie Wopckedr volgens Sannes, Naamlijst 319 en DTB Leeuwarden; werd in 1625 burger van Bolsward 22: Vrije Fries 20 97; RAF Hof van Fr MMM f 7v, Grafschriften Wymbritseradeel; RAF Copieën elders 60461: Burgerboek Bolsward

1: 04911 2: Leiden
3: Hansma
4: Remirus 8: Frisius 9: 12/06/1648 10: Iur 11: 1624 12: AAL 387 13: Fedtie Plumion 14: Johannes Remer Hansma 15: 1635 secretaris te Workum 16: Antie Sijmens Ham (1651) 17: Johannes Renici, secretaris Workum 18: 1649 advocaat Hof 1661-1668 secretaris van Workum 21: Dr 22: Vrije Fries 20 97; RAF Hof van Fr MMM f 11; Sannes, Naamlijst 320

1: 00075 2: Franeker
3: Hansonis
4: Antonius 9: 00/07/1605 10: Theol 12: AAF no 880 16: Bettien Jacobs (1610) 18: 1610-1617 predikant te Warns en Scharl 1617-1633 predikant te Twisk 19: 1633 21: Disputatio theol de bonis operibus (1606) 22: Romein 414; Col Kalma

1: 00023 2: Franeker
3: Hansonis
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 09/08/1603 10: Med 12: AAF no 781

1: 01648 2: Franeker
3: Hansonius
4: Gellius 7: Menaldum 8: Frisius 9: 29/09/1595 10: Art, Iur 12: AAF no 360 20: = Gellius Heidoma, stud 1603 te Leiden?

1: 08111 2: Löwen
3: Hansouwe ter (Traantsouwen)
4: Engelbertus (Eyngbertus) 7: Groningen 8: Trai d 9: 26/08/1471 12: MULO II 255185

1: 06521 2: Köln
3: Hantum
4: Jodocus 8: Frisius 9: 21/05/1563 10: Art 12: AAK IV 28110 21: Mr Joucke Benema koopt in 1570 land te Foudgum 22: RAF Rentmeestersrek 1570-1571 f 19

1: 02128 2: Tubingen
3: Hantum (Hautinn)
4: Jodocus 8: Frisius 9: 29/09/1563 12: Mat Tub 159,106

1: 09417 2: Löwen
3: Harckema (Heerckema)
4: Coppo 9: 00/05/1541 12: MULO IV 22624 18: 1553 kerkvoogd te Kollum 21: Coppen Harckema woont te Kollum en koopt in 1555 een jaarrente van Sye Buwema; worden in 1556 geciteerd voor het Hof wegens verzet tegen de abt (en deken) van Dokkum 22: RAF GEN 492; Van Apeldoorn, Goederen I 210

1: 04771 2: Leiden
3: Harckens (Haegkens)
4: Homerus 8: Omlandus 9: 28/06/1639 10: Iur 11: 1619 ca 12: AAL 305 18: 1643 landdagscomparant voor Garrelsweer; 1650-1662 landsschrijver Oldambt 19: 1665 nov geexecuteerd 21: Dr; nam deel aan de opstand van de Ommelanders tegen de stad 22: Ned Leeuw 1988 240; RAG Comparanten

1: 00458 2: Franeker
3: Harckens
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/01/1623 10: Theol 11: 1601 12: AAF no 1996 16: Aeltie Davids Plecker (1629) 17: Wytske Johannes Maycke Harke 18: 1629-1653 predikant te Oostrum en Jouswier 19: 1653 maart 22: Romein 488; Col Kalma

1: 03267 2: Groningen
3: Harckens (Harkens)
4: Lucas 7: Groningen 9: 27/01/1634 10: Phil 12: AAG 29 20: 1639 nov Dr iur (AAG 446)

1: 02134 2: Utrecht
3: Harckens
4: Lucas 7: Groningen 9: 10/05/1636 10: Phil stud 12: ASU 1 18: 1639 dec advocaat te Groningen 1655 gezworene 1663 officier bij de ruiterij van bisschop van Munster 21: Dr; in 1663 in Groningen wegens betrokkenheid bij het gilde oproer ter dood veroordeeld, maar begenadigd en voor eeuwig verbannen; in hetzelfde jaar met Gerardus Udinck voor eeuwig uit Gelderland en Holland verbannen, daar de meeste gewesten (en Oostfriesland) het vonnis overnamen. 22: RF 1662.12, 1663.77; GAG R A IIIa 36, Regeringsboek; De Boer, Woelingen 53, 55

1: 06230 2: Köln
3: Harconis (Harcconis)
4: Wigboldus 6: pauper 7: Groningen 9: 00/05/1498 10: Art 12: AAK II 44271

1: 12230 2: Mainz
3: Hardenberg
4: Albertus, Rizaeus 8: Frisius 9: 00/00/1537 10: Theol 12: NNBW I 1023 20: Dr theol

1: 08757 2: Löwen
3: Hardenberg (Hardenberch)
4: Albertus 5: Dominus 7: Aduard (Otwardia) 8: Frisius 9: 14/07/1536 12: MULO IV 139116

1: 02714 2: Wittenberg
3: Hardenberg (Hardenbergh)
4: Albertus, Rizaeus 8: Frisius 9: 00/06/1543 10: Theol Dr 12: AAW 207 16: Drusilla Sissing (1547) 17: kinderloos 18: 1547-1561 predikant te Bremen 1565-1574 predikant in Oostfriesland 1527 monnik te Aduard 19: 1574 mei te Emden 20: 1510 te Hardenberg 21: verwant met Adrianus VI; bezoekt school te Groningen; verblijft van 1544-1547 te Keulen 22: NNBW I 1023-1026

1: 03788 2: Groningen
3: Hardenberg
4: Hermannus 9: 08/01/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 12085 2: Franeker
3: Hardenberg (Hardenberch)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/08/1650 12: AAF no 5023

1: 03717 2: Groningen
3: Hardenberg (Hardenbarch)
4: Johannes 7: Groningen 9: 05/06/1647 10: Phil 11: 15 12: AAG 55 16: Margaretha Benthens (1663) 18: 1659-1671 predikant te Scheemda 19: 1671 sept 22: GAG klapper DTB; Duinkerken I 165

1: 12064 2: Franeker
3: Hardenberg (Herdenberch)
4: Johannes, Paulus 9: 05/11/1613 10: Phil, Ling 12: AAF no 1447 18: 1619-1622 predikant te Staveren 1622 predikant te Enkhuizen 1630-1636 predikant te Leiden 19: 1636 22: Romein 409

1: 11183 2: Franeker
3: Hardenberg (Hardenbergius)
4: Petrus 5: pastor huius ecclesiae 9: 08/08/1601 12: AAF no 661 17: Petrus, predikant 18: 1572 predikant te Franeker vanaf 1578 predikant te Amsterdam, Deventer, Zwolle en Leiden 1599-1604 predikant te Franeker 19: 1604 21: broer van Albertus Rizaeus Hardenberg; vlucht in 1573 naar Emden 22: Romein 227, 229, 297; Col Kalma

1: 11184 2: Franeker
3: Hardenberg (Hardenbergius filius)
4: Petrus 9: 08/08/1601 10: Ling, Theol 12: AAF no 662 14: Petrus Hardenberg 15: predikant te Franeker 18: 1604-1615 predikant te Makkum 1615-1616 predikant te Wormer 19: 1616 te Wormer 22: Romein 297

1: 03200 2: Groningen
3: Hardenberg (Christophori)
4: Rudolphus 7: Emden 9: 06/05/1632 10: Lit bon 12: AAG 26 14: Christophorus Hardenberg 15: predikant in Oostfriesland 16: Aeltien Lottring (1637) Johanna Ottens (1658) 18: 1647-1663 gezworene te Groningen; 1652, 1654-1656, 1658-1660, 1662 weesheer 1663 lid admiraliteit Harlingen (extraord); 1663-1664 idem, (ord) 1664-1674 raadsheer; 1666, 1669, 1672, 1675 gedeputeerde 19: 1675 21: bezat in 1672 een vermogen van 31.500 gulden 22: Hempenius, Weeskamer 342

1: 11182 2: Franeker
3: Hardenberg (Hardenbek ten)
4: Rudolphus, Christophorus 9: 20/03/1634 12: AAF no 3020 13: Trijntie Rompckes 14: Christophorus Hardenberg 15: 1613 predikant te Midlum 22: Romein 200; Col Kalma

1: 06710 2: Marburg/Lahn
3: Hardens
4: Johannes 7: Emden 9: 23/10/1588 12: CSM III 65

1: 12304 2: Bologna
3: Harderink (Herderinc)
4: Gerardus 5: dominus 9: 00/00/1368 12: KNOD 1411

1:*02071 2: Franeker
3: Harderwijk (Harderwyc)
4: Livius 7: Leeuwarden 9: 20/01/1610 10: Phil 12: AAF no 1122 14: Arnoldus Alberti van Harderwijk 15: notaris te Leeuwarden : griffier van gedep staten 18: predikant te Ameland 1619-1638 predikant te Blaricum en Laren 19: 1638 22: Placaatboek III 707; NHK 1908 107; Reitsma, Opkomsten 145

1: 02353 2: Heidelberg
3: Harderwyc (Hardervic)
4: Livius 8: Frisius 9: 26/09/1614 12: MUH II 270,110

1: 02389 2: Heidelberg
3: Harderwyck (Harterwick)
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 08/10/1575 12: MUH II 7475 18: 1609 redger te Warffum; 1621 redger 22: Gron Volksalmanak 1925 175; RAG klapper resol GS

1: 00914 2: Franeker
3: Hardomans
4: Aemylius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/06/1639 10: Iur 11: 1618 12: AAF no 3578 13: Willemke Emedr 14: Gerardus Hardomans 15: advocaat Hof 19: 1641 (onjuist, imm in 1643 te Leiden) 22: RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 04831 2: Leiden
3: Hardomanus
4: Aemylius 7: Leeuwarden 9: 15/06/1643 10: Iur 11: 22 12: AAL 341

1: 07119 2: Rostock
3: Haren
4: Albertus 7: Emden 9: 21/05/1468 12: MUR I 156

1: 02387 2: Heidelberg
3: Haren (Haringa)
4: Boethius 8: Frisius orient 9: 18/04/1572 12: MUH II 6237

1: 08900 2: Löwen
3: Haren
4: Habbo 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1559 12: MULO IV 58544

1: 02779 2: Wittenberg
3: Haren
4: Habbo 8: Frisius orient 9: 17/05/1555 12: AAW 307

1: 08014 2: Leipzig
3: Haren (Haringa de)
4: Habbo 8: Frisius orient 9: 00/00/1557 12: MULP I 714

1: 00962 2: Franeker
3: Haren ab
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 09/09/1640 10: Phil 11: 1626 12: AAF no 3747 13: Magdalena van Viersen 14: Willem van Haren, geb te Arnhem 15: 1648, 1649 lid Staten Generaal : ritmeester en opperstalmeester onder Willem Lodewijk 16: Elisabeth van Hemmema, d.v. Duco en Barbara Erentreiter van Hofreit 17: Wilhelmus 18: 1650 volmacht Landsdag; 1679 rentmeester der Domeinen 1652-1698 grietman van Het Bildt; neemt tussen 1659 en 1666 deel aan diverse gezantschappen 1650-1652 lid Generaliteitsrekenkamer; 1652-1656 lid Raad van State; 1667-1671, 1677-1680, 1707-1708 lid Gedep staten; 1697-1708 curator univ. van Franeker 19: 1708 april 21: studeert in Franeker retorica, historia en economie onder Winsemius, 1648-1650 reist onder begeleiding van Joachim Frencelius door Frankrijk 22: Stamboek I 146; Sminia, Naamlijst 318-319; Engels, Naamlijst GS 91; RAF Hof van Fr SSS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1650-56

1: 06232 2: Köln
3: Haren
4: Wilhelmus 7: Groningen 8: Trai d 9: 08/05/1461 10: Art 12: AAK I 66240 18: 1466 clericus 20: 1462 22/6 det

1: 04816 2: Leiden
3: Haren ab
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 04/06/1642 10: Iur 11: 15 12: AAL 332

1: 08754 2: Löwen
3: Harens
4: Ailco 8: Frisius [orient] 9: 28/04/1547 12: MULO IV 34245

1: 06968 2: Rostock
3: Harghysna
4: Everardus 7: Norden 9: 09/11/1428 12: MUR I 32

1: 09058 2: Löwen
3: Harich (Hargius)
4: Richardus 8: Frisius 9: 09/07/1544 12: MULO IV 282167 21: = vlm Richardus Doyema of Douma

1: 11492 2: Löwen
3: Harich (Hargio)
4: Sibrandus 8: Trai d 9: 00/00/1514 12: MULO III 50140 21: Sibrandus Aggonis de Hargis werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 8384

1: 00307 2: Franeker
3: Haringii (Haringius)
4: Augustinus 8: Frisius 9: 29/01/1617 10: Theol 12: AAF no 1635 16: Sophia Holthuys Trynken Jelses (1639) 18: 1627, 1639 praeceptor Latijnse school te Leeuwarden 21: Mr A. Haringius S.L.P te Leeuwarden beveelt Everardus Gerardi aan voor beneficie; koopt in 1631 huis te Leeuwarden 22: RAF Copieën elders 4108; Col Kalma (zie: Dominicus Nicolai Ensius)

1: 01768 2: Franeker
3: Haringii (Haringhii)
4: Reimerus 7: Bolsward 9: 07/05/1600 12: AAF no 577 16: Idske Annes Inthiema 18: 1622-1652 secretaris van Bolsward 19: 1652 dec 21: zijn vrouw schenkt in 1636 1200 gulden aan het Bolswarder weeshuis; Reimerus Haringii (1556-1632) was in 1614 burgemeester van Bolsward 22: Hallema, Vier eeuwen 169; Sannes, Naamlijst 291; RAF Copieën elders 6217; Reitsma, Acta VI 214

1: 08712 2: Löwen
3: Haringii
4: Reinerus 7: Workum 8: Frisius occid 9: 01/07/1514 12: MULO III 489101 18: priester 21: Reynerus Haring uit Workum werd op 6 juni 1517 tot priester gewijd; Jaricus Haringii, vicaris perpetuus te Workum testeert in 1520 22: Gen Jierboekje 1955 82; Sipma, OO I 304-306

1: 11674 2: Rostock
3: Haringii (Heringh)
4: Theodoricus 7: Workum 9: 22/05/1503 12: MUR II 14

1: 04140 2: Leiden
3: Harinxma (Harincksma ab)
4: Ernestus 8: Frisius occid 9: 01/07/1580 10: Iur 12: AAL 7 13: Doedt van Mockema 14: Homerus van Harinxma van Hettinga 16: Tieth van Botnia uit Bozum (1606) 17: Homerus x Catharina van Camminga Julius, lid gedep staten Petrus x Susanna van Burmania 18: 1597 raadsheer Hof, 1619 president 19: 1631 20: tekent in 1583 4 juni het AA van Hessel van Ostheim 22: Stamboek I 151; Sickenga, 163; Vrije Fries 13 1877 213

1: 06241 2: Köln
3: Harinxma (Harynckxma)
4: Feico (Ffeyka) 7: Sneek 8: Trai d 9: 15/12/1454 10: Leg 12: AAK I 58265 13: Gaats van Dekema 14: Bocko van Harinxma 15: olderman en hoofdeling te Sneek 16: Trijn van Aylva, d.v. Douwe en Edwar Sjaerdema Luidts Oenema van Wirdum 17: Bocco x Ansck Tjercksdr Juwinga Katrijn x Juw Juwinga, Tjaard van Mockema Hylck x Kempo Hessels Abbema of Albada 18: hoofdeling te Sneek 1469 grietman van Wymbritseradeel 19: 1471 22: Stamboek I 149-150; Sminia, Naamlijst 279-280

1: 00483 2: Franeker
3: Harinxma ab (thoe Heeg)
4: Haringius 6: Nobilis Frisius 9: 27/10/1623 10: Iur 11: 1604 aug 12: AAF no 2071 13: Machtelt van Dunewalt 14: Dominicus van Harinxma 15: kapitein 16: Geertruy Georgsdr van Quadt Sjuck Saecklesdr van Popma van Weidum 17: Anna Christina x Fredericus van Roorda van Tzummarum Wisck x Tjerck van Teethlum Aeltje x Rienck Tadinghs van Adelen, Tjerck Ulckesdr van Solckama 18: 1629 vaandrig, later kapitein 1645 korte tijd commandant van Emden 1651 stalmeester van Willem Frederik 19: 1669 okt 21: sinds 1633 gelegerd in Emden; schilder en dichter; vertaalt Francisco de Quevedo Villegas' Seven wonderlycke Ghesichten (1641), opgedragen aan de kunstschilder Wibrandus de Geest 22: Stamboek I 154, II 96; Vrije Fries 8 8288; Ten Raa, de Bas, Leger IV 177

1: 11315 2: Rostock
3: Harinxma (Haringsma)
4: Haringius 7: Leeuwarden 9: 23/06/1508 12: MUR II 34 13: Gerland van Aylva 14: Hartmannus Harinxma 16: Bauck Riencksd van Burmania 17: Dominicus x Popck Scheltes van Roorda Hartmannus Eeck x Jan Romckes van Hoytema Tjets x Oene Ulckes Douma van Oenema 18: 1526 grietman van Wymbritseradeel 1549 landdagslid 22: Stamboek I 153-154/158, II 95/99; Placaatboek III 161

1: 10075 2: Siena
3: Harinxma (Haringha ab)
4: Haringius 8: Frisius 9: 20/08/1626 12: MS 5969

1: 00517 2: Franeker
3: Harinxma ab
4: Homerus 6: Nobilis Frisius 9: 20/04/1625 10: Art, Iur 11: 1607 12: AAF no 2200 13: Tieth van Botnia 14: Ernestus van Harinxma 16: Catharina van Camminga van Ameland 17: Ernestus Teth 18: 1631-1641 raadsheer Hof, draagt ambt over aan broer Petrus 1632, 1633 buitengewoon lid Staten Generaal 19: 1663 22: Stamboek I 151; Sickenga, 192-193, Engels, Hof van Friesland 45

1: 04231 2: Leiden
3: Harinxma van
4: Homerus 8: Frisius 9: 13/03/1596 10: Iur 11: 30 12: AAL 45

1: 04141 2: Leiden
3: Harinxma (Harincksma ab)
4: Homerus 8: Frisius occid 9: 01/07/1580 10: Iur 12: AAL 7 13: Doedt van Mockema 14: Homerus van Harinxma 16: ongehuwd 19: 1604 22: Stamboek I 151

1: 04594 2: Leiden
3: Harinxma (Harincksma Toeslooten ab)
4: Homerus 9: 18/05/1628 10: Iur 11: 20 12: AAL 209

1: 07780 2: Rostock
3: Harinxma (Haringesma)
4: Jacobus 7: Workum 9: 09/05/1505 12: MUR II 22 21: = Jarich Haringii, vicaris perpetuus te Workum, testeert 1520? 22: Sipma OO I 304-306

1: 00518 2: Franeker
3: Harinxma
4: Julius 6: Nobilis Frisius 9: 20/04/1625 10: Art, Iur 11: 1607 12: AAF no 2201 13: Thiet van Botnia 14: Ernst Hommes Harinxma 15: raadsheer Hof 16: ongehuwd 18: 1633-1636 lid gedep staten (S) 21: tweelingbroer van Homerus, broer van Petrus 22: Stamboek I 151; Frijhoff, Etudiants 56; Engels, Naamlijst GS

1: 02104 2: Angers
3: Harinxma ab (van Harinxma thoe Sloten)
4: Julius 7: Leeuwarden 9: 00/00/1630 10: Equit 12: EEA no 60

1: 04595 2: Leiden
3: Harinxma (Harincksma Toeslooten ab)
4: Julius 9: 18/05/1628 10: Iur 11: 20 12: AAL 209

1: 06269 2: Köln
3: Harinxma (Snekys de)
4: Julius 9: 00/00/1453 10: Iur 12: AAK 56545

1: 06240 2: Köln
3: Harinxma (Harynckxma)
4: Juw, Julius (Yvo) 7: Sneek 8: Trai d 9: 27/10/1454 10: Leg 12: AAK I 58033 13: Gaets Dekema 14: Bocco Harinxma 16: Wyts Juwsma van Rinsumageest 17: Luts x Sicco Sjaerdema, Schelto Liauckama 19: 1472 ca 22: Stamboek I 149-150

1: 11611 2: Basel
3: Harinxma ab
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/00/1571 12: MUB II 20991

1: 11303 2: Geneve
3: Harinxma
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/00/1571 12: Stamboek II 94 13: Doedt van Mockema 14: Homerus van Harinxma 19: 1573 te Geneve 20: stierf op 19 jarige leeftijd te Geneve 22: Stamboek I 151; RAF FG 1027

1: 00568 2: Franeker
3: Harinxma de
4: Petrus 9: 00/09/1626 11: 1610 maart 12: AAF no 2341 13: Thiet van Botnia 14: Ernst Hommes Harinxma 15: raadsheer Hof 16: Susanna van Burmania 17: Ernst x Tjemck Feyesdr van Scheltema Juliana x Sibrandus Heronis van Ockinga Edzardus Duco x Lucia Helena van Scheltema Julius 18: 1635-1637 landdagslid, afgezet 1664 voogd van het oudweeshuis te Leeuwarden; 1641-1669 raadsheer Hof 1642-1644 dijkgraaf der Vijf Deelen 19: 1669 juli 21: broer van Julius en Homerus 22: Stamboek I 151; Frijhoff, Etudiants 56, 69; Sickenga, Hof 202-203; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 288

1: 06633 2: Marburg/Lahn
3: Harinxma de
4: Petrus 8: Frisius occid 9: 17/04/1570 12: CSM II 90

1: 02365 2: Heidelberg
3: Harinxma de
4: Petrus 8: Frisius occid 9: 00/11/1568 12: MUH II 49203

1: 02105 2: Angers
3: Harinxma van (Van Harinxma thoe Sloten)
4: Petrus (Pieter) 7: Leeuwarden 9: 00/00/1630 10: Equit 11: 20 12: EEA no 61 21: broer van Julius van Harinxma

1: 04596 2: Leiden
3: Harinxma (Harincksma Toeslooten ab)
4: Petrus 9: 18/05/1628 10: Phil, Mat 11: 18 12: AAL 209

1: 03831 2: Groningen
3: Harken
4: Egbertus 7: Wenderanus 9: 20/12/1649 10: Phil 12: AAG 61 14: Harke Egberts 16: Claessien Wichers van Beilen (1655) 22: GAG klapper DTB

1: 02527 2: Groningen
3: Harkenius
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 00/09/1616 10: Iur 12: AAG 4 20: a nativitate coecus

1: 00502 2: Franeker
3: Harkenroth (Harkenrooth ab)
4: Isbrandus 7: Emden 9: 09/08/1624 10: Iur 12: AAF no 2141

1: 04659 2: Leiden
3: Harkens (Harquens)
4: Tammo (Taurino) 7: Groningen 9: 05/12/1631 10: Med 11: 25 12: AAL 240

1: 03043 2: Groningen
3: Harkens (Harquens)
4: Tammo 8: Omlandus 9: 20/10/1626 10: Med 11: 1606 ca 12: AAG 17 16: Tiackien Hittiens (1639) 21: Dr med 22: Ned Leeuw 1988 21; 1983 416

1: 07039 2: Rostock
3: Harkenstede
4: Fredericus 7: Norden 9: 24/04/1456 12: MUR I 109

1: 04963 2: Jena
3: Harling ab
4: Wolfg, Christ 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1617 12: MUJ 140 1617 3

1: 09538 2: Löwen
3: Harlingen (Herlinghe)
4: Andreas 8: Trai d 9: 00/00/1429 10: Art 12: MULO I 59 21: Een Andreas was in 1442 vicaris te Harlingen 22: Schotanus, Geschiedenissen, Tablinum 71

1: 06246 2: Köln
3: Harlingen (Harlinghe de)
4: Andreas 8: Trai d 9: 00/00/1399 10: Iur can 12: AAK I 9613 21: mr Andries Waltgessoen, pastoor (persona) te Kimswerd, 1436, 1450 pastoor (persona) te Franeker, opvolger van Intatus? 22: Placaatboek I 514; Hallema, Groote kerk 37

1: 08473 2: Löwen
3: Harlingen (Harlinghe)
4: Balduinus 9: 27/07/1487 12: MULO III 3086 21: vml heer Boyn, 1507 pastoor (persona) te Harlingen of heer Bouwen, vicaris te Harlingen 22: RAF, Huisarchief Liauckamastate 68

1: 06248 2: Köln
3: Harlingen (Herlyng)
4: Boldewinus 8: Trai d 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 19565 21: = Balduinus, ca 1431 abt te Klaarkamp, was professor in Rostock geweest? 22: NNBW IV 8283

1: 11836 2: Köln
3: Harlingen (Herlinghen de)
4: Cornelius 9: 25/09/1492 10: Iur 12: AAK II 32455

1: 07065 2: Rostock
3: Harlingen (Herlinghen)
4: Everardus 9: 27/11/1460 12: MUR I 127

1: 06253 2: Köln
3: Harlingen (Harlynghen de)
4: Gerardus 6: pauper 8: Trai d 9: 00/00/1399 10: Iur can 12: AAK I 973

1: 08882 2: Löwen
3: Harlingen (Herlingius)
4: Gerbrandus 8: Frisius 9: 05/07/1547 12: MULO IV 345163

1: 04971 2: Basel
3: Harlingen (Harleyn de)
4: Gerlacus 9: 00/00/1504 12: MUB 2733 20: 1504 Mag Gerlacus Schoten lic iur can dedit vi solidi 21: = Gerlacus Wationis, stud 1496 te Keulen?

1: 11595 2: Rostock
3: Harlingen (Herlingh de)
4: Henricus 9: 03/11/1420 12: MUR I 7

1: 06255 2: Köln
3: Harlingen (Herlinghe)
4: Henricus 5: presbyter Trai d 9: 00/00/1447 10: Iur 12: AAK I 5043 18: priester professor in het Dominicanerklooster te Maagdenburg? 22: Lambermond, Dominicanen 30

1: 06924 2: Rostock
3: Harlingen (Herlinghe)
4: Henricus 9: 04/06/1422 12: MUR I 12

1: 12362 2: Löwen
3: Harlingen
4: Henricus 7: Mechelen 9: 00/00/1620 12: MULO V 60333 20: = Henricus Geldorpius?

1: 04101 2: Köln
3: Harlingen (Herlingen de)
4: Hesselinus 9: 00/00/1405 12: AAK I 12127

1: 08479 2: Löwen
3: Harlingen (Harlinghen)
4: Hesselus 9: 00/06/1504 12: MULO III 27671 18: priester 21: Hesselus Dodonis uit Harlingen werd in 1507 tot priester gewijd; = Hessel Gauckes, 1543 prebendaris te Minnertsga? 22: Gen Jierboekje 1955 81; Beneficiaalb 319

1: 06247 2: Köln
3: Harlingen (Herling)
4: Jacobus 8: Trai d 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 19564

1: 08029 2: Leipzig
3: Harlingen de
4: Johannes 9: 00/00/1552 12: MULP I 692 21: = Johannes Theodorici?

1: 10053 2: Frankfurt
3: Harlingen (Herlingyn de)
4: Johannes 9: 00/00/1508 12: MUFO I 23 21: = Johannes Julii?

1: 11612 2: Basel
3: Harlingen (Harlinghen)
4: Johannes 8: Trai d 9: 00/00/1509 12: MUB I 24627 21: = Johannes Julii de Harlingen?

1: 08496 2: Löwen
3: Harlingen (Herlingen de)
4: Judocus 9: 29/08/1494 12: MULO III 110112 21: = Dr Joost van Burmania of (wrs) Mr Juke, 1504 pastoor (persona) te Witmarsum, 1511, 1526 prebendaris te Dronrijp; kreeg in 1525/1526 1544/1545 pensioen voor diensten aan de keizer bewezen (Sipma, OO I 332, 347, Tjessinga, Aanbreng V 57; RAF Rentmeestersrek 1525/1526 f 63, 1544/1545 f 12 22: Stamboek I 57, 198, II 41

1: 08165 2: Löwen
3: Harlingen (Haerlinghen)
4: Laurentius 8: Trai d 9: 02/08/1482 12: MULO II 45789 21: Mr Loo Bonna, gest voor 1543, prebendaris te Arum? 22: Beneficiaalb 307

1: 08482 2: Löwen
3: Harlingen (Haerlinghen de)
4: Leo 8: Trai d 9: 00/07/1505 12: MULO III 295149 21: vlm Leo Tiepconis, 1540 schrijver van Baarderadeel of = Mr Lieuwe, 1497-1525 prebendaris te Arum, = Leo Richardis? 22: RAF FG 910; RAF Hof van Fr CC Recesboek; RAF Rentmeestersrek 1540-1541 f 32v

1: 09627 2: Erfurt
3: Harlingen (Horlinga de)
4: Ludolphus 9: 00/00/1426 12: MUER I 1388

1: 06931 2: Rostock
3: Harlingen (Herlinghen)
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 12/05/1424 12: MUR I 18 21: stud 1425 te Erfurt

1: 09624 2: Erfurt
3: Harlingen (Herlingia de)
4: Ludolphus 9: 00/00/1425 12: MUER I 13338 20: 1426 bac art 21: vml Oostfries; stud 1424 te Rostock

1: 06265 2: Köln
3: Harlingen (Harlinghen)
4: Martinus 8: Trai d 9: 05/12/1452 10: Art 12: AAK I 55659 20: 1453 2/11 pres ad bac, det; 1455 30/4 inc; was leraar in Friesland, verkoopt als student boter en kaas voor zijn levensonderhoud

1:*06262 2: Köln
3: Harlingen
4: Kempo 9: 29/11/1477 10: Art 12: AAK II 32104 20: 1478 det, 1480 20/3 inc 1483 bac leg 21: = Carolus Henrici; stud 1477 te Leuven

1: 08497 2: Löwen
3: Harlingen (Herlinghen de)
4: Meinardus 9: 10/06/1523 12: MULO III 700143 21: = Meinardus de Gheveren, stud 1520 te Rostock (uit Harlingerland?)

1: 09539 2: Löwen
3: Harlingen (Herlinghen)
4: Nicolaus 8: Trai d 9: 00/00/1447 12: MULO I 523

1: 06270 2: Köln
3: Harlingen (Harlinghen)
4: Olphardus 6: pauper 9: 00/00/1453 10: Art 12: AAK I 56546 21: = vml Olphardus Hermanni, stud 1457 te Rostock

1: 11422 2: Löwen
3: Harlingen (Herkinghen)
4: Petrus 8: Trai d 9: 00/00/1564 12: MULO I 21837

1: 04093 2: Köln
3: Harlingen (Herlingh de)
4: Petrus 9: 00/00/1403 10: Iur can 12: AAK 1, 1117 21: = Petrus Suffridi van Harlingen stud 1407 iur te Keulen?

1: 06970 2: Rostock
3: Harlingen (Herlingia de)
4: Petrus 6: pauper 9: 09/11/1428 12: MUR I 32 20: vml Oostfries

1: 11425 2: Löwen
3: Harlingen (Herligot)
4: Schelto (Scultetus) 8: Trai d 9: 00/00/1453 12: MULO I 27414

1: 08161 2: Löwen
3: Harlingen (Herlinghe de)
4: Severinus 8: Trai d 9: 25/07/1482 12: MULO II 45778

1: 06275 2: Köln
3: Harlingen de
4: Sibrandus 8: Trai d 9: 00/00/1403 10: Iur can 12: AAK I 11024 18: 1427 pastoor (persona) te Tirns? 22: Placaatboek I 472

1: 06242 2: Köln
3: Harlingen (Haerlinghen de)
4: Simon 8: Trai d 9: 00/00/1407 10: Iur 12: AAK I 13021

1: 11696 2: Rostock
3: Harlingen (Frisius)
4: Simon 9: 00/06/1555 12: MUR II 130 21: stud 1559 iur te Keulen; zoon van Mr Petrus Simonis?

1: 06539 2: Köln
3: Harlingen (Harlingius)
4: Simon 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/11/1559 10: Iur 12: AAK IV 7176 21: stud 1555 te Rostock; = vml Simon Petri, zoon van Petrus Simonis x Barbara Arents, gest te Keulen 22: Stamboek II 25

1: 06274 2: Köln
3: Harlingen
4: Sixtus (Syberamus al. Syds) 9: 28/08/1516 12: AAK II 76943

1: 06273 2: Köln
3: Harlingen
4: Suffridus (Sefridus) 9: 03/11/1498 10: Iur 12: AAK II 45967

1: 08098 2: Löwen
3: Harlingen (Harlinghem)
4: Syardus 8: Frisius 9: 21/06/1465 10: Iur can 12: MULO II 15269

1: 08162 2: Löwen
3: Harlingen (Herlinghen)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 10/08/1481 10: Decr 12: MULO II 438137

1: 07034 2: Rostock
3: Harlingen (Herlingen)
4: Theodorus (Tidericus) 8: Frisius 9: 19/10/1453 12: MUR I 99

1: 06932 2: Rostock
3: Harlingen (Herlingh)
4: Theodorus (Tidericus) 9: 26/06/1424 12: MUR I 18

1: 06276 2: Köln
3: Harlingen (Harlyng de)
4: Theodorus 5: clericus Trai d 6: pauper 9: 00/00/1412 12: AAK I 15516 20: nihil quia pauper et servitor magistri Johannis Spul 21: = Theodoricus, pastoor te Bozum, tekent in 1427 een verdag tot onderhoud van de dijken? 22: Baerderadiel 340

1: 06965 2: Rostock
3: Harlingen (Harlinghe)
4: Theodorus (Tidericus) 9: 13/06/1428 12: MUR I 31

1: 12414 2: Orleans
3: Harlingen (Harus)
4: Wilhelmus 8: Frisius occid 9: 04/08/1565 12: RIDDORL II 483

1: 05701 2: Köln
3: Harlingen (Harlyngh)
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 1913

1: 11585 2: Löwen
3: Harlingen (Herligensis)
4: Wilhelmus (Guilelmus) 9: 00/06/1562 12: MULO IV 63678

1: 09540 2: Löwen
3: Harlingen (Herlinghen)
4: Wilhelmus (Guilhermus) 8: Trai d 9: 00/00/1446 12: MULO I 6141

1: 06277 2: Köln
3: Harlingen (Herlinghe)
4: Wolterus 9: 00/00/1413 10: Iur can 12: AAK I 16214

1: 00786 2: Franeker
3: Harminius (Harmanni)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 01/02/1636 10: Art 12: AAF no 3212 20: stud 1640 te Leiden

1: 09050 2: Löwen
3: Haron
4: Rembertus 8: Frisius 9: 00/05/1559 12: MULO IV 58546

1: 09137 2: Löwen
3: Haron
4: Wiardus 8: Frisius 9: 00/05/1559 12: MULO IV 58545

1: 07981 2: Rostock
3: Harringa
4: Hector 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1583 12: MUR II 209

1: 09967 2: Wittenberg
3: Harringo
4: Hector 7: Norden 9: 00/09/1584 12: MUW II 324

1: 10596 2: Orleans
3: Harsens ab
4: Ivo, Hillebrandis 7: Groningen 9: 00/00/1625 12: DOTZ 177 21: tekent in dec 1627 het AA van Theodorus Eyssonius 22: Bijdragen...Groningen VIII 93

1: 10571 2: Bourges
3: Harssens (Harsens ab)
4: Ivo, Hillebrandis 7: Groningen 9: 00/00/1625 12: DOTZ 177

1: 09454 2: Löwen
3: Hartius (Harctius)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 19/08/1617 10: Phil 12: MULO V 2438

1: 06597 2: Köln
3: Hartius (Hartion ab)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 11/05/1616 10: Art 12: AAK IV 268386 16: Anna van Cuyck uit Utrecht (1627) 17: Wilhelmus 18: 1625, 1646 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 5; Vrije Fries 17 1890 429; GAL Klapper DTB

1: 01247 2: Franeker
3: Hartius
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 20/08/1647 10: Iur 12: AAF no 4624 14: Jacobus Hartius? 15: advocaat te Leeuwarden

1: 00201 2: Franeker
3: Hartman
4: Petrus 8: Frisius 9: 08/11/1610 10: Theol 12: AAF no 1248 13: Neeltgen Pietersdr 14: Petrus Hartman 15: verver 16: Orsell Alberts uit Leeuwarden (1613) 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 64

1: 01414 2: Franeker
3: Hartsma
4: Titus 9: 07/06/1587 10: Iur 12: AAF no 47 16: Tanneke Jacobsdr uit Antwerpen 18: 1592 notaris 19: 1617 aug a 22: Ned Leeuw 1952 16; Koopmans, Notariaat 165

1: 02768 2: Wittenberg
3: Harxen (Harcksan)
4: Erhardus (Gerhardus) 8: Frisius [Butiadiensis] 9: 21/06/1554 12: AAW 294

1: 07909 2: Rostock
3: Harxen
4: Gerhardus 7: Butiaden 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1553 12: MUR II 126

1: 02181 2: Utrecht
3: Hasaert (Hazaert)
4: Georgius 8: Frisius 9: 00/00/1649 12: ASU 23

1: 04472 2: Leiden
3: Hasaeus
4: Petrus 6: Alumnus 8: Frisius 9: 28/01/1623 11: 1605 12: AAL 165 1628-1635 predikant te Zundert 1635-1653 predikant te Leur 19: 1653 22: NKH 1949 270

1: 03795 2: Groningen
3: Hasius
4: Gerardus 7: Den Briel 9: 05/03/1649 10: Phil 11: 1631 12: AAG 59 13: Adriana Gerrits van Holthuysen 14: Adrianus Hasius 15: 1645-1650 predikant te Leeuwarden 16: Geertruid van Houwening 17: Adrianus, predikant te Cubaart 18: 1655-1668 predikant te Beetgum 19: 1688 aug 22: Romein 21, 86; Col Kalma

1: 11715 2: Köln
3: Haska de
4: Sibrandus 8: Trai d 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 15663 18: 1430, 1436 notaris te Groningen 22: RAG Familiearch Farmsum regest 63; AKG regest 137

1: 00929 2: Franeker
3: Hatsma
4: Harco, Ruardi 7: Franeker 9: 20/01/1640 10: Med 12: AAF no 3640

1: 12413 2: Orleans
3: Haulanus
4: Eelco 6: Nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1548 12: RIDDORL I 84

1: 08845 2: Löwen
3: Haulanus
4: Eelco 8: Frisius 9: 00/06/1547 12: MULO IV 32792

1: 08829 2: Löwen
3: Haulanus (Hanlanus)
4: Eelco (Ecleo) 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 324123 16: Ansck Jacobsd Auckama, d.v. Jacob Sibrandi Auckama, burgemeester van Leeuwarden 17: Tiedt Arent, adelman onder hopman Boymer 18: advocaat te Leeuwarden griffier Hof 21: Mr, lic iur civ te Bourges (1549); zoon wordt tegen de zin van zijn ouders soldaat 22: Aldfaers erf 20 (1975) 4; It Beaken 1969 163; RAG Familiearch Cremers map 47

1: 08836 2: Löwen
3: Haulanus
4: Egbertus 8: Frisius 9: 28/05/1545 12: MULO IV 30385

1: 06191 2: Köln
3: Have, ten (then)
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/06/1485 10: Art 12: AAK II 172160 21: = Mr Rudolphus ter Lane, 1490 commandeur te Warffum en commissaris? 22: RAG KFH 204,12

1: 06857 2: Marburg/Lahn
3: Hayckens (Haiconius)
4: Tammo 7: Groningen 8: Frisius 9: 20/10/1607 12: CSM IV 22 13: Jicke Upcodr Ubekens 14: Hayco Tammens 15: 1586 ev dijkrechter te Winschoten 18: 1617 volmacht van het Oldambt 1623-1624 richter te Bellingwolde 19: 1624 21: studeerde van 1606-1610 te Marburg, had in 1613 nog 86 Rijnlandse daalders aan schulden in die plaats; in 1618 eist prof Huninga geld terug dat hij hem in het buitenland geleend zou hebben 22: Ned Leeuw 1983 413-414

1: 03345 2: Groningen
3: Hayckens (Haickens)
4: Thomas, Tamme (Thomarus) 8: Omlandus 9: 04/05/1636 10: Phil 12: AAG 34

1: 03508 2: Groningen
3: Haye (Haije de la)
4: Johannes 6: gratis propter parentem 7: Groningen 9: 25/10/1641 12: AAG 44 18: 1648 advocaat te Groningen 21: zoon van David de la Haye, predikant Franse gemeente te Groningen x Johanna Gomarus (1621)?; Johannes de la Haye was in 1609 landmeter van de Landschap Drenthe 22: Muller, Admissies 90; GAG 2757 admissies van advocaten

1: 02599 2: Groningen
3: Hayema (Hayma)
4: Hayo 7: Groningen 9: 28/09/1619 10: Phil 12: AAG 8 18: 1629, 1635 ingenieur en kwartiermeester 1628 landmeter 22: RAG klapper resol GS; Muller, Admissies 80

1: 01116 2: Franeker
3: Hayema (Hayma)
4: Nicolaus 7: Bolsward 9: 28/12/1644 10: Phil, Med 12: AAF no 4289 21: Mr Nicolaus Haiema uit Bolsward werd in 1649 burger van Dokkum 22: SAD 152 Burgerboek Dokkum f 262v

1: 02452 2: Heidelberg
3: Hayens (Haijens)
4: Eppo 7: Groningen 9: 17/04/1571 12: MUH II 58,24 22: Ned Leeuw 1988 25f; RF II 176

1: 04511 2: Leiden
3: Hayma (Hayema a Veenhuysen)
4: Egbertus 7: Groningen 9: 24/04/1624 10: Iur 11: 21 12: AAL 177

1: 02600 2: Groningen
3: Hayma (Haijema)
4: Egbertus (Ebardus) 7: Groningen 9: 28/09/1619 10: Phil 12: AAG 8 18: 1626 advocaat te Groningen 1634 ontvanger der halve breuken 21: = Ebo 22: GAG RA IIIa 27; RAG klapper resol GS

1: 04510 2: Leiden
3: Hayma (Hayema a Veenhuysen)
4: Hayo 7: Groningen 9: 13/05/1624 10: Iur 11: 1601 12: AAL 177

1: 00110 2: Franeker
3: Haynghius
4: Quirinus 7: Norden 9: 02/08/1606 10: Iur 12: AAF no 935

1: 07953 2: Rostock
3: Hayo (Haio)
4: Garlacus 8: Frisius 9: 00/11/1571 12: MUR II 174

1: 07964 2: Rostock
3: Hayo (Haio)
4: Iberus 8: Frisius 9: 00/04/1575 12: MUR II 185

1: 05641 2: Köln
3: Hayo
4: Johannes 8: Frisius, Brem d 9: 00/00/1423 12: AAK I 26413

1: 05552 2: Köln
3: Hayonis al. Posthumus
4: Adrianus 8: Frisius 9: 26/05/1558 10: Iur 12: AAK II 1120119 21: genoemd in 1561 in de correspondentie van de Ewsums

1: 04404 2: Leiden
3: Hayonis (Hayo)
4: Gerbrandus 8: Frisius 9: 23/06/1617 10: Med 11: 24 12: AAL 132 20: 1618 19/9 Dr med (Molhuysen, Bronnen II 80)

1: 11427 2: Löwen
3: Hayonis (Snekes)
4: Johannes 7: Nieuwland 8: Trai d 9: 16/04/1459 10: Art 12: MULO II 6018 20: wordt in 1466 magister genoemd

1: 11763 2: Köln
3: Hayonis
4: Johannes 7: Nieuwland bij Sneek 8: Frisius 9: 15/10/1460 10: Iur 12: AAK I 6554

1: 11063 2: Helmstadt
3: Hayonis (Haionis)
4: Meinardus 7: Hagen (Haganus) 8: Frisius 9: 27/03/1605 12: AAHt 17981

1: 07957 2: Rostock
3: Hayonis (Haionis)
4: Theodoricus 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1574 12: MUR II 182 18: 1575-1603 predikant te Wolthusen en Loquart 19: 1603 22: Jahrbuch Emden 1897 113

1: 04117 2: Leiden
3: Hayonis (Haionis)
4: Tobias 7: Dokkum 9: 23/05/1577 10: Iur 12: AAL 1

1: 02241 2: Heidelberg
3: Haythes
4: Bartho 7: Groningen 8: Frisius 9: 18/12/1551 12: MUH I, 613

1: 07421 2: Rostock
3: Haytit
4: Martinus 7: Emden 9: 28/04/1497 12: MUR I 285

1: 09488 2: Löwen
3: Haytsma (Gaytsma)
4: Bavius 7: Sneek 9: 07/12/1645 11: minor 12: MULO V 45034

1: 00759 2: Franeker
3: Haytsma (Alberti)
4: Bavius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/05/1635 10: Phil 12: AAF no 3116 14: Albertus Haytsma 16: Elisabeth Joachimi (1651) 18: 1639 advocaat Hof 19: 1666 maart 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v; GAL Klapper DTB

1: 04176 2: Leiden
3: Haytsma (Haitsma)
4: Bonno 8: Frisius 9: 23/06/1584 10: Ling 12: AAL 16 13: Trijn Hobbes van Heringa 14: Tjerck van Haitsma 16: Johanna Juwsdr van Botnia 17: Ebel x Kempo (=Sixtus) Donia Fookel x Petrus Johans van Herema 19: 1600 april 22: Stamboek I 45, II 129; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 135; RAF Grafschriften Workum

1: 00382 2: Franeker
3: Haytsma (Haytzema)
4: Regnerus 7: Franeker 9: 27/11/1619 10: Iur 12: AAF no 1786 21: = Rinse Takes Haitsma, gest 1655 te Tzummarum, 60 jr x Sibbel Lieuwes, x Gaetske Franses? 22: RAF Grafschriften Barradeel

1: 05230 2: Köln
3: Haytsma (Haidzma)
4: Theodorus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 11/06/1555 10: Art 12: AAK II 1090160 13: Ebel Herema 14: Bonno Haitsma 16: Trijn Hobbes van Heringa 17: Hobbe Bonno 21: = vml Tzirck Haitsma bezit in 1565 grond binnen en buitendijks 22: Stamboek I, 195, II 129; Minnema Buma, Dijkrecht bijlage, 15

1: 01258 2: Franeker
3: Hazaert (Hazert)
4: Georgius 7: Sneek 9: 26/10/1647 10: Phil 11: 1630 ca 12: AAF no 4646 18: 1659-1664 predikant te Nieuw Brongerga 20: schreef zich in 1663 opnieuw in: Georgius Hasert, Frisius, verbi divini minister, theol cand (AAF 6570) 21: afgezet, wordt mennist; schreef De uytgangh van G. Hasaert uyt het classis van Sevenwolden (1664) 22: NNBW VI 734; Vrije Fries 50 2832

1: 07796 2: Rostock
3: Hebbonis
4: Martinus 7: Rauwerd 9: 12/06/1506 12: MUR II 26 21: Menno Hewonis uit Rauwerd werd op 22 april 1508 tot priester gewijd; Mr Menno was in 1509, 1516 en 1532 pastoor (persona) te Rauwerd; tussen 1509 en 1516 actief als pleiter voor het gerecht van Sneek 22: Gen Jierboekje 1955 83; Oosterhout, Recesboeken 459, 664; Sipma OO II 359; Oldenhof, Brege 59

1: 12135 2: Köln
3: Hebelinck
4: Bernardus 8: Westerwolde, Osn d 9: 00/04/1485 10: Art 12: AAK II 16744

1: 11682 2: Rostock
3: Hebelinck
4: Fredericus 8: Westerwolde 9: 22/05/1517 12: MUR II 68

1: 06057 2: Köln
3: Hebinck
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 23/05/1457 10: Art 12: AAK I 61149 18: 1461 professor artium te Keulen 1492 pastoor van Sebaldeburen 19: 1497 a 20: 1458 29/5 det, 1460 3/4 inc, 1461 24/11 rec 22: Keussen, Alte Universitat 508; GAG PK regest 443

1: 05523 2: Geneve
3: Heblaeus
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 22/01/1599 12: LDR 1578; IV 28

1: 01542 2: Franeker
3: Heblaeus (Abeli)
4: Rudolphus 8: Sylvius 9: 23/05/1592 10: Phil, Med 12: AAF no 168 20: sch. Bolsverdiana

1: 04226 2: Leiden
3: Heblaeus (Heblerus)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 01/11/1594 10: Iur 12: AAL 41

1: 01494 2: Padua
3: Heblaeus
4: Rudolphus 7: Beetsterzwaag 8: Frisius occid 9: 21/10/1601 10: Iur 12: tp no 292 18: 1599 advocaat te Leeuwarden 19: 1601 te Padua 21: Mr; grafvers bij Janus Dousa, Funebrum 22: Den Tex, Studenten 115; De Vries I 63, 167; RAF Hof van Fr MMM f 5

1: 07463 2: Rostock
3: Hechlerus
4: Bernardus 8: Frisius [Oldenburg] 9: 00/05/1615 12: MUR III 17

1: 07448 2: Rostock
3: Hechlerus
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/10/1612 12: MUR III 6

1: 03883 2: Helmstadt
3: Hechlerus
4: Johannes 6: gratis 8: Frisius 9: 18/05/1580 12: AAHt 2727

1: 03949 2: Helmstadt
3: Hecken
4: Johannes 7: Emden 9: 11/06/1590 12: AAHt 8325

1: 08934 2: Löwen
3: Hectoris (Hucton)
4: Hermannus 7: Westermeer (Westermare prope Snekis) 8: Sylvius 9: 06/10/1528 12: MULO IV 1324

1: 08319 2: Löwen
3: Hectoris
4: Jaricus 6: dives 7: Franeker 8: Trai d 9: 30/08/1507 12: MULO III 340324 21: = Georgius Hottinga?

1: 04166 2: Leiden
3: Hectoris (Hector)
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 28/11/1581 10: Iur 12: AAL 11

1: 06589 2: Köln
3: Hectoris
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 9: 08/07/1578 10: Art 12: AAK IV 112153 16: Bauck Gerritsd Jelgerhuis burgemeester van Leeuwarden 18: 1603 hopman 21: testeert in 1606 22: Gen Jierboekje 1954 88; RAF Statenarch G 4 (37 1603)

1: 03936 2: Helmstadt
3: Heddersen
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 20/05/1589 12: AAHt 7484

1: 04465 2: Leiden
3: Heeck van (Heerkius)
4: Henricus 8: Frisius 9: 27/06/1622 10: Iur 11: 1599 12: AAL 161 14: Johannes van Heeck sr 15: raadsheer te Groningen 20: bleef een jaar in Leiden 22: GAG Regeringsboek

1: 02536 2: Groningen
3: Heeck (Hekius)
4: Henricus 6: gratis 7: Groningen 9: 13/11/1616 10: Phil 11: 1598 12: AAG 5 13: Jantje Sickens 14: Johannes van Heeck 15: koopman, burgerhopman te Groningen 16: Elscken Berentsd Folckers (1631) Anna Assuerusdr Hoendricks (1637) 17: Elisabeth x Jacobus Winsemius Henricus Assuerus Johannes 18: 1627-1628 gezworene; 1628-1629 weesheer 1629-1630, 1633-1634 lid Generaliteitsrekenkamer; 1631-1632, 1635-1636, 1638-1639, 1641 raadsheer; 1639. 1648-1649, 1652 curator Groninger universiteit; 1641, 1645 scholarch Latijnse school 1637, 1640 lid gedep staten; 1644-1645, 1648-1649, 1652 burgemeester van Groningen; 1643, 1646-1647, 1650-1651 hoofdman 19: 1652 dec 21: Dr iur te Caen (1623) 22: Ned Leeuw 1937 8; Bijdragen...Groningen II 246; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 12229 2: Caen
3: Heeck van
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1623 12: Ned Leeuw 1937 8 20: Dr iur

1: 03279 2: Groningen
3: Heeck van
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/08/1634 10: Phil 12: AAG 30

1: 04759 2: Leiden
3: Heeck van
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/08/1638 10: Iur 11: 20 12: AAL 297 13: Lammetien Jacobs 14: Matthias van Heeck 15: koopman : gezworene, rekenmeester van Groningen 16: Margaretha Cornelia Warmoldusdr Ackema (ca 1650) 17: Johannes Viglius, stud 1668, raadsheer van Groningen en lid St Generaal 18: 1649, 1652 resp vaandrig en luitenant 19: 1653 jan a 21: Joh van Heeckh bezocht in 1635 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 52) 22: Ned Leeuw 1938 7; RAG klapper resol GS

1: 03311 2: Groningen
3: Heeck van jr
4: Johannes 7: Groningen 9: 20/06/1635 10: Phil 12: AAG 32

1: 11465 2: Löwen
3: Heeg (Hagis de)
4: Cornelius 8: Trai d 9: 28/08/1486 12: MULO III 20200

1: 11841 2: Köln
3: Heeg ? (Hagis de)
4: Jacobus 9: 24/05/1496 10: Art 12: AAK II 402215 20: bursa Cornelii; 1497 12/12 det

1: 08095 2: Löwen
3: Heeg (Hagis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/06/1463 10: Iur can 12: MULO II 11256

1: 11848 2: Köln
3: Heeg (Hagis)
4: Johannes 9: 00/12/1500 10: Art 12: AAK II 50664

1: 06278 2: Köln
3: Heeg (Hege de)
4: Johannes 6: pauper 9: 00/09/1501 10: Art 12: AAK II 51831

1: 11466 2: Löwen
3: Heeg (Hagis de)
4: Petrus 9: 28/08/1486 12: MULO III 20201

1: 09126 2: Löwen
3: Heeg (Hargius)
4: Ulricus 8: Frisius 9: 09/07/1544 12: MULO IV 282166

1: 11793 2: Köln
3: Heeg? (Hagis)
4: Arnoldus 6: pauper 9: 29/04/1481 10: Art 12: AAK II 109115 20: is in 1490 te Orleans

1: 08763 2: Löwen
3: Heemstra (Hemstra)
4: Alexus 8: Frisius 9: 20/11/1548 12: MULO IV 37943 21: = Alexius Martini, 1558 vicaris te Haskerhorne? 22: Avis, Inventaris 39

1: 00339 2: Franeker
3: Heemstra (Pierii, Pijerii)
4: Andreas 7: Harlingen 9: 00/05/1618 10: Iur 11: 1598 ca 12: AAF no 1703 13: Amarens Andriesdr 14: Pier Foekes Heemstra 15: koopman en burgemeester te Harlingen : eigenaar Heemstra state te Herbaijum 16: Wytske Jacobs Doma 17: Jacobus, advocaat Johannes, luitenant x Clara Buttinga 18: 1622 advocaat Hof 1626-1656 secretaris van Harlingen 19: 1656 20: 1622 12/4 Dr iur (PAF 20) 21: Dr 22: Stamboek II nalezing II 10; RAF Hof van Fr MMM f 7v, GEN 500

1: 04406 2: Leiden
3: Heemstra (Pierius)
4: Andreas 7: Harlingen 9: 27/06/1617 10: Phil 11: 20 12: AAL 132

1: 04417 2: Leiden
3: Heemstra (Pierius)
4: Andreas 7: Harlingen 9: 05/11/1618 10: Iur 11: 20 12: AAL 138

1: 01138 2: Franeker
3: Heemstra ab
4: Feyo 6: Nobilis Frisius 9: 12/05/1645 10: Phil 11: 1630 12: AAF no 4325 13: Maria Bannier 14: Feyo Heemstra 15: luitenant 16: Tjits van Aysma (1658) d.v Schelte en Tjemck van Osinga 17: Tjemck x Douwe Ernst van Aylva Feyo Mary x Haringh van Harinxma thoe Heeg Schelto x Luts van Burmania; Georg Sigismund Ath x Gerrolt van Heemstra 18: 1657, 1666 kapitein; 1672 majoor 1670 commandant te Rheinberg; 1674 commandant van Ravestein, 1676 commandant in Breda, 1677 kolonel in Emden 19: 1690 maart 21: gunsteling van Willem III 22: Stamboek I 169; NNBW X 346; Register resolutien 464; Ten Raa, de Bas, Leger V 529

1: 04405 2: Leiden
3: Heemstra (Pierius)
4: Focco (Phocas) 7: Harlingen 9: 21/06/1617 10: Phil 11: 20 12: AAL 132

1: 00338 2: Franeker
3: Heemstra (Pierii, Pijerii)
4: Focco (Phocas) 7: Harlingen 9: 00/05/1618 10: Iur 12: AAF no 1702 14: Pierius Foekes Heemstra 15: 1610-1615 burgemeester van Harlingen 16: Maycke Saefsdr, d v burgemeester Saef Hendriks 17: Pierius Sapheus, Dr burgemeester van Sneek in 1669 18: commissaris generaal convooien en licenten 1637 volmacht voor Harlingen; 1637-1638 lid Raad van State 1634, 1637 burgemeester van Harlingen; 1637-1652 vroedsman; 1653 directeur van de 50 oorlogsschepen 19: 1662 21: broer van Andreas 22: RAF Familiearch Sminia 2113, FG 364, GEN 500; Placaatboek V 431; RAG klapper resol GS; RAF Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 07158 2: Rostock
3: Heemstra (Hemster)
4: Gerardus 7: Dokkum 9: 25/03/1472 12: MUR I 173 20: 1473 bac art (MUR I 183) 21: Gerardus Dokkum stud 1477 te Keulen; vml verwant met Jasper en Mencko Heemstra, niet in genealogie Heemstra 22: Ned Leeuw 1932 47; Stamboek I 167

1: 01092 2: Franeker
3: Heemstra
4: Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 27/03/1644 10: Lit 12: AAF no 4176 13: W.J. Doma 14: Andreas Heemstra 15: advocaat : secretaris van Harlingen 18: 1648 advocaat Hof 19: 1656 a 21: Dr 22: Stamboek II nalezing II 10; RAF Hof van Fr MMM f 11v

1: 04859 2: Leiden
3: Heemstra (Heemstraet)
4: Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 24/08/1645 10: Iur 11: 22 12: AAL 361

1: 11827 2: Köln
3: Heemstra (Heymstera)
4: Jasperus 9: 06/06/1491 10: Art 12: AAK II 2995 13: Bywe in den Ham 14: Abbe Heemstra 15: hoofdeling te Loppersum 19: 1511 a 22: Ned Leeuw 1932 48, 1939 414

1: 11826 2: Köln
3: Heemstra (Heymstera)
4: Mencko 9: 06/06/1491 10: Art 12: AAK II 2994 13: Bijwe in Den Ham 14: Abbe Heemsta 15: hoofdeling te Loppersum 18: hoofdeling en grootgrondbezitter te Den Ham en Loppersum (1503) 1516 pachter der tienden van de proosdij Loppersum 19: 1516 te Hasselt 21: in 1499 te Emden gegijzeld; steunt de Bourgondische partij 22: Ned Leeuw 1939 413; Formsma, Borgen 223-224; RAG Familiearch Farmsum regest 234; Bijdragen ... Groningen I 253

1: 00372 2: Franeker
3: Heemstra ab
4: Nicolaus 6: Nobilis Frisius 9: 28/05/1619 10: Iur 11: 1598 12: AAF no 1762 13: Aeltje Tjaerda van Starckenborgh 14: Feyo van Heemstra 16: Anna Gerroltsdr van Feytsma 17: Feyo x Catharina Herman 18: ontvanger van Tietjerksteradeel monstercommissaris van Friesland 1637 volmacht landsdag voor Tietjerksteradeel 19: 1650 maart 22: Stamboek I 168, II 107; Placaatboek V 407

1: 00940 2: Franeker
3: Heemstra (Haemstra)
4: Pierius 9: 22/04/1640 10: Iur 12: AAF no 3664 13: Maycke Saefsdr 14: Focco Pierii Heemstra 15: burgemeester van Harlingen 16: Antje Joachimsdr van Amama 18: 1651 commissaris generaal convooien en licenten te Harlingen 22: RAF GEN 500

1: 04827 2: Leiden
3: Heemstra
4: Pierius 7: Harlingen 8: Frisius 9: 03/11/1642 10: Iur 11: 22 12: AAL 336 22: Stamboek II 108

1: 10957 2: Franeker
3: Heemstra
4: Sapheus (Saphius) 7: Harlingen 9: 30/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5090 13: Maycke Saefs 14: Focco Pierii Heemstra 15: burgemeester van Harlingen 16: Sydske van Idsarda Jetske Metsema uit Sneek (1661) 18: 1657 advocaat Hof; 1669-1686 burgemeester van Sneek 1670 lid gedep staten; 1671 rekenmeester 1674, 1688 lid admiraliteit Amsterdam 21: Dr 22: Stamboek II 108; RAF Hof van Fr MMM f 12, GEN 500; GAL Klapper DTB

1: 08306 2: Löwen
3: Heemstra (Heinster)
4: Sibrandus 7: Dokkum 9: 15/10/1506 12: MULO III 32434 14: Syds van Heemstra 16: Frouck van Riemersma 17: Ael x Edo Edos Jongema 21: Sippe Heemstra, heerschap te Morra huldigt in 1515 Karel V 22: Stamboek I 167; Worp, Historie V 153

1: 06344 2: Köln
3: Heemstra (Hemstra)
4: Taco 6: heerschap te Kimswerd 7: Leeuwarden 9: 05/06/1551 10: Art 12: AAK II 105369 21: grafschrift bij De Wal, 47

1: 02249 2: Heidelberg
3: Heemstra (Henistra)
4: Taco 8: Frisius 9: 06/06/1565 12: MUH II, 36,48 13: Ebel Alefsdr van Hemmema 14: Feyo van Heemstra 16: Jel Doytzesdr van Bonga 17: Ebel x Epe van Heemstra 19: 1617 juli 22: Stamboek I 168, II 108

1: 12115 2: Harderwijk
3: Heemstra ab
4: Ulpianus 8: Frisius 9: 23/10/1648 10: Iur 12: ASGZ 3

1: 01137 2: Franeker
3: Heemstra ab
4: Ulpianus 7: Sneek 9: 08/05/1645 10: Phil, Iur 12: AAF no 4321

1: 07647 2: Rostock
3: Heemstra? (Taconis)
4: Suffridus 7: Berlikum 9: 15/06/1514 12: MUR II 57 13: Frouk van Riemersma 14: Sippe van Heemstra 16: Popck van Ytsma 17: Epo; Jantzen x Gerlof van Bolta Worp x Bauck Ayckema; Frau x Hessel Obbes van Hermana Anna x Hinne Hoytes Uninga; Doutzen x Juw Juws van Haersma Margriet x Tjaert van Bolta; Eelck x Marten van Schonenburg 19: 1568 22: Stamboek I 168

1: 01598 2: Franeker
3: Heerman (Jacobi)
4: Petrus 7: Dokkum 9: 25/04/1594 10: Iur 12: AAF no 264 18: 1599 advocaat Hof 21: Dr; disp 1596 over Illustres juris civilis controversiae en De inofficioso testamento onder Schotanus; bij promotie werd hij vereerd met 6 cg door het stadsbestuur van Franeker, tevens verscheen ter gelegenheid hiervan een bundel Carmina gratulatoria; begraven te Dokkum 22: Vrije Fries 65 97; RAF Hof van Fr MMM f 5

1: 00348 2: Franeker
3: Heermans
4: Cornelius 8: Frisius 9: 11/06/1618 10: Iur 12: AAF no 1708 Eetske Hania (1633) Frouck van Goslinga, wed Marcus van Aitzema (1639) 18: 1635, 1637-1641 burgemeester van Dokkum 1640 landdagslid namens Dokkum; 1640 lid mindergetal 19: 1650 ca 21: woonde op Donia State; tekent in 1627 de Doleantie omtrent het bestuur van Friesland; in 1633 olde burgemeester 22: Teunissen, Walden 146; Placaatboek V 312; GAL Klapper DTB; RAF Statenarchief Mindergetal 1359; Obreen, Dokkum; RAF Statenarchief 1359

1: 07602 2: Rostock
3: Heermans (Heerman)
4: Dominicus 7: Minnertsga 9: 22/06/1512 12: MUR II 49 21: = Dodo Johannis van Minnertsga, werd in 1516 tot priester gewijd?; mr Dominicus was in 1520 en 1543 pastoor te Welsrijp 22: Gen Jierboekje 1955 82; RAF Copieën elders; Beneficiaalb 391

1: 00349 2: Franeker
3: Heermans
4: Franciscus 8: Frisius 9: 11/06/1618 10: Phil 12: AAF no 1709 16: Aeltje Buttels uit Groningen (1633) 18: 1628 advocaat te Groningen 1631 bouwmeester van Dokkum 1646 convooimeester te Staveren 22: SAD 1 Resolutieboek Dokkum 191; GAG RA IIIa 27; RAF klapper DTB Dokkum; Kalma, Toezicht 402

1: 08370 2: Löwen
3: Heers
4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/08/1487 12: MULO III 32141

1: 00003 2: Franeker
3: Hees van (Richaei)
4: Anthonius 7: Leeuwarden 9: 21/06/1606 10: Iur 12: AAF no 927 13: Aelcke Anthonisdr van Hees 14: Ritske Jans 18: 1640-1643 bouwmeester (lid magistraat) van Leeuwarden weeshuisvoogd 19: 1649 dec 21: 1634 collator van het St Annaleen 22: Eekhoff, Beknopte geschiedenis 20, 100; Gen Jierboekje 1966 85

1: 09326 2: Löwen
3: Hees (Hezius)
4: Walterus, Anthonii 6: dives 7: Leeuwarden 9: 29/08/1548 12: MULO IV 375381 14: Anthonius van Hees 15: bemiddelde graanhandelaar : burgemeester van Leeuwarden Tjets, d.v. burgemeester Wibrandi 17: Gerbrandus x Rensck Ulckedr 19: 1613 a 22: RAF GEN 500

1: 08027 2: Leipzig
3: Heide ab
4: Joachimus 5: physicus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1522 12: MULP I 585 20: transscriptus ad petitionem principis domini cancellarii 21: misschien zoon van de kanseliersschijver Thomas Schleszwigk von der Heyde (1499-1515, vertrekt naar Saksen) en dochter van Hessel Aesgezoon Albada (Vries, Ploeg 82); Joachim Jacobus van der Heyde koopt in 1544/1545 onroerend goed 22: RAF Rentmeestersrek 1544/1545 19

1: 04282 2: Leiden
3: Heidoma (Heydema)
4: Gellius 8: Frisius 9: 25/05/1603 10: Iur 11: 21 12: AAL 69 16: Aefke Claes 18: 1605 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 6v; GAL Klapper DTB

1: 00775 2: Franeker
3: Heidoma ab
4: Tarquinius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/09/1635 10: Iur 11: 1613 ca 12: AAF no 3181 14: Feyo Tjerksz Heidoma 15: lakenkoopman te Leeuwarden, rijk : lid gedep staten 18: 1638 advocaat Hof 1648 landdagslid 21: Dr; Tarquinius ab Heidoma bezocht in 1634 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 52) 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v; Breuker, Japix II 220; Placaatboek V 511

1: 04721 2: Leiden
3: Heidoma (Heidema ab)
4: Tarquinius 7: Leeuwarden 9: 09/07/1635 10: Iur 11: 22 12: AAL 273

1: 00769 2: Franeker
3: Heinema (Heijnema ab)
4: Theodorus 7: Franeker 9: 22/07/1635 10: Phil 12: AAF no 3136 13: Geert Cornelisdr 14: Augustinus Theodori Heinema 15: notaris te Franeker 17: Nicolaus, 1680 predikant te Goengarijp 21: of is bedoeld de in 1635 emeritus geworden predikant Theodorus Heinema van Paesens? 22: Romein 550-551; Col Kalma

1: 03985 2: Helmstadt
3: Heinemann
4: Conradus 7: Emden 9: 13/04/1597 12: AAHt 130108

1: 11087 2: Helmstadt
3: Heinen
4: Henricus 7: Jever 9: 11/06/1610 12: AAHt 210217

1: 11333 2: Rostock
3: Heinonis
4: Reinerus 8: Trai d 9: 01/12/1508 12: MUR II 37

1: 10785 2: Franeker
3: Heinsius
4: Fredericus 5: typographus 9: 16/03/1615 12: AAF 1529 18: 1634 burgemeester van Franeker 21: Een Heinsius Frederici was voor 1615 tot 1629 predikant 22: Duinkerken 67; RAF GEN 492

1: 01571 2: Franeker
3: Heionis
4: Hero 9: 08/10/1592 10: Ling, Phil 11: 1564 12: AAF no 192 18: 1583-1586 predikant te Tzummarum 1586-1601 predikant te Dongjum 1601-1616 predikant te Menaldum 19: 1619 febr 21: = Hero Frisius, in 1616 emeritus 22: Romein 89, 216, 241; Col Kalma

1: 09700 2: Erfurt
3: Heissen
4: Fredericus 7: Emden 9: 00/00/1471 12: MUER I 34221

1: 10786 2: Franeker
3: Heixan
4: Alardus 7: Franeker 9: 24/09/1634 10: Math 11: 1612 juli 12: AAF 3064 13: Hylck Mr Melchiors dr 14: Johannes Alberti Heixan 15: landmeter 16: Grietje Harings Fries (1632) Jancke Teckes (1638) 18: 1638 landmeter 1639 notaris te Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 47v, 112; Navorscher 95 111, 112; GAL Klapper DTB; Van Winter, Beroepsonderwijs 50

1: 09817 2: Orleans
3: Heixan alias Hughen
4: Bartoldus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/00/1508 12: KUOR 116

1: 09921 2: Orleans
3: Heixan
4: Bartoldus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/04/1502 12: RIORL 226374 20: 1507 3/4 lic iur

1: 00978 2: Franeker
3: Heixan
4: Egbertus 7: Leeuwarden 9: 13/02/1641 10: Ling 11: 1623 12: AAF no 3780 14: Petrus Heixan 16: Catharina Franck (1644) Femme Adrianusdr van Velsen (1645) Anna Heslinga (1653) 17: Petrus van Velsen van Heixan Egbertus 18: 1644, 1656 compagnieschrijver 19: 1656 april 22: Stamboek II 277; vr med Ype Brouwers; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1966 87

1:*03891 2: Helmstadt
3: Heixan ? (Hixinus)
4: Walterus 8: Frisius 9: 13/04/1582 12: AAHt 35101

1: 04836 2: Leiden
3: Heixan
4: Egbertus 8: Frisius 9: 26/08/1643 10: Iur 11: 20 12: AAL 343

1: 09935 2: Orleans
3: Heixan
4: Johannes 7: Franeker 9: 00/04/1532 12: RIORL II 235927

1: 00764 2: Franeker
3: Heixan
4: Otto, Nicolai 7: Franeker 8: Frisius 9: 30/05/1635 10: Iur cand 12: AAF no 3122 20: causarum advocatus facundissimus 21: = Otto Nicolai, 1594, 1618 notaris te Franeker?

1: 00381 2: Franeker
3: Heixan
4: Petrus 7: Franeker 9: 27/11/1619 10: Iur 11: 1601 nov 12: AAF no 1785 13: Hylck Mr Melchiors dr 14: Johannes Heixan 16: Hylckien de Gruyter 17: Egbertus Allardus 18: 1644 schrijver te Franeker administrateur der bodelonen 1641 notaris te Leeuwarden 19: 1679 sept 22: Teunissen, Walden 271; RAF Statenarch M 11b f 410; De Navorscher 95 112, 113; RAF Naamlijst notarissen

1: 00491 2: Franeker
3: Hellinck
4: Joannes 8: Frisius orient 9: 11/05/1624 10: Iur 12: AAF no 2105

1: 05803 2: Köln
3: Helling
4: Rudolphus 6: pauper 7: Groningen 9: 18/07/1516 12: AAK II 76720 20: bursa Cornelii, 1519 27/7 det 21: zoon van Mr Willem Hellinck, genoemd in 1494? 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 84

1: 07393 2: Rostock
3: Helmerici
4: Ludolphus 7: Norden 9: 20/07/1493 12: MUR I 267

1: 03566 2: Groningen
3: Helmichius
4: Johannes 7: Ricenses 9: 17/05/1643 10: Phil 12: AG 47

1: 01004 2: Franeker
3: Heloma
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 06/10/1641 10: Phil 11: 1622 12: AAF no 3885 13: Nolkje Ariaensdr 14: Michael Tjaards van Heloma 15: 1603-1618 secretaris van Schoterland 16: Zwaantje van Terwisga (1648) Antje Bonnes (1678) 18: 1646 advocaat Hof 1681 volmacht landsdag voor Lemsterland 19: 1689 20: 1646 9/7 Dr iur (PAF 34) 21: Dr iur; broer van Theotardus; dingt in 1652 vergeefs naar het grietmansambt 22: Sminia, Naamlijst 338-339; Andreae, Nalezing 109; Ned Pat V 187-188; Mulder, Terwisga 41

1: 04857 2: Leiden
3: Heloma
4: Nicolaus 7: Venanus 8: Frisius 9: 31/07/1645 10: Iur 11: 23 12: AAL 360

1: 00720 2: Franeker
3: Heloma (Helema)
4: Tetardus 8: Sylvius 9: 24/06/1631 10: Iur 12: AAF no 2756

1: 04722 2: Leiden
3: Heloma (Helema)
4: Theodorus 8: Frisius 9: 13/07/1635 10: Iur 11: 20 12: AAL 273

1: 03320 2: Groningen
3: Heloma van
4: Theotardus 7: Heerenveen (Venanus) 8: Frisius 9: 07/09/1635 10: Lit (SS LL) 11: 1618 12: AAG 32 14: Michael Tjaards van Heloma 15: secretaris van Schoterland 16: Froukje van Teijens (1646) 17: Michael, luitenant x Anna Benedictusdr van Velsen Nolkje x Andreas Roorda van Velsen, kapitein Sachaeus x Froukje Tijens 18: 1648-1652 volmacht landsdag voor Schoterland voor de eigenerfden; 1650, 1652 rekenmeester; 1653-1657 volmacht landsdag voor Aengwirden voor de adel (als grietman) 1652-1657 grietman van Aengwirden 1654 lid commissie tot oprichting van tuchthuis; 1656 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1657 verongelukt 22: Sminia, Naamlijst 338; Andreae, Nalezing 109; Ned Pat 5 187-188, 23 92; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1650, 1652

1: 05932 2: Köln
3: Helt
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/10/1522 10: Art 12: AAK II 85252 18: 1559-1567 pastoor aan de A kerk 19: 1567 20: 1523 17/11 adm ad bac, 1525 21/3 inc 22: Bijdragen...Groningen V 3839

1: 09183 2: Löwen
3: Helt
4: Hermannus 7: Groningen 9: 22/11/1543 12: MULO IV 27234

1: 06002 2: Köln
3: Helt
4: Hermannus 7: Groningen 9: 25/10/1496 10: Art 12: AAK II 41152 18: 1513 notaris, clericus 20: 1499 15/4 inc 22: GAG PK regest 623

1: 12283 2: Löwen
3: Helt (Hele)
4: Ivo (Uvo) 7: Groningen (Gravinga) 9: 18/10/1526 12: MULO 19: 1591, meer dan 80 jaar oud te Spanje 21: Dr; vestigt zich in 1525 te Leuven; in 1542 verdediger van Leuven tegen Maarten van Rossum; woont sinds 1542 in Spanje als Privatgelehrter, groot achtber ende hoechgeleerd; oom van Claes Helt 22: Boeles, Ivo Helt 4245; Alting, Diarium 820

1: 06034 2: Köln
3: Helt (Heelt)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 06/07/1512 10: Art 12: AAK II 69823 20: bursa Laurentiana; 1513 2/11 pres ad bac; 1515 24/5 inc

1: 05880 2: Köln
3: Helt? (Gronynghen de)
4: Lambertus 6: pauper 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 495141 18: 1522-1528 cistercienser abt te Groningen 19: 1528 20: det 11/12 1501 22: NNBW IV 725

1: 09521 2: Löwen
3: Helye
4: Albertus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/00/1449 12: MULO I 169

1: 09528 2: Löwen
3: Helye
4: Wolfardus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/00/1449 12: MULO I 2558 21: = heer Wol Elazin, genoemd in 1486 als priester te Idaard; dan echter niet dezelfde als Heer Wol die in 1497 pastoor te Roordahuizum was; vgl Jancko Douwama, die schreef dat ca 1515 heer Wol onlangs voor priester in Leuven gestudeerd had 22: Miedema, Hear Wol 7374; Douwama, Geschriften 190-191

1: 02799 2: Wittenberg
3: Hemigius
4: Hermannus 8: Frisius 9: 22/01/1558 12: AAW 253

1: 12415 2: Orleans
3: Hemmema ab
4: Doco 6: Nobilis 8: Trai d 9: 28/06/1547 12: RIDDORL I 42

1: 08818 2: Löwen
3: Hemmema
4: Doco 8: Frisius 9: 11/07/1545 11: 1527 12: MULO IV 305154 13: Barbara Sickesdr van Gratinga 14: Hette van Hemmema 16: ongehuwd 19: 1570 maart 21: legt zich toe op lezen van de H Schrift, de geschiedenis en de dichtkunst 22: Stamboek I 192; Petrus, De scriptoribus n 9; Friesche Volksalmanak 1893 43

1: 10702 2: Douai
3: Hemmema
4: Dominicus 9: 00/00/1574 11: 1553 12: RAF Familiearch Sminia 1447 13: Barbara Sickesdr van Gratinga 14: Hette van Hemmema 16: N.N. 21: tekent op 16 juli 1573 te Leuven het AA van Solinus Syxma; betaalt in 1578 te Berlikum 12 cg personele impositie 22: Stamboek I 192; J.A. Mol, Prekadastrale Atlas fan Fryslan IV 39; RAF FG 1027; Van der Meer, Boarnen 225

1: 09420 2: Löwen
3: Hemmema
4: Reinerus (Renerus) 6: nobilis 9: 03/10/1559 12: MULO IV 54928 13: Barbara Sickesdr van Gratinga 14: Hette van Hemmema 16: Ath Ruurtsdr van Roorda 18: boer te Hitzum 22: Stamboek I 192; J.A. Mol, Prekadastrale Atlas fan Fryslan IV 2527

1: 05166 2: Köln
3: Hemmema ab
4: Sixtus 9: 00/00/1550 10: Med, Math 11: 1533 febr 12: AAK III 1993 13: Barbara Sickesd van Gratinga 14: Hette van Hemmema 15: 1531 grietman van Menaldumadeel 16: Ath Siercksdr van Bootsma (1563) 17: Duco Hette, gesneuveld in Brabant Sierck x Lysbeth Lucasdr Jarges Sixtus, gesneuveld in Brabant 18: arts in Friesland 19: 1584 april 21: Dr, prom in Italie; derde bezitter van het Hemmemaleen; schreef Astrologiae ratione et experientia refutatae liber 22: Petrus, De scriptoribus 242-248; Stamboek I 192, II 128; Friesche Volksalmanak 1893 3557; RAF Rentmeestersrek 1574-1575 18; Banga, Geschiedenis geneeskunde 878

1: 09088 2: Löwen
3: Hemmema
4: Sixtus 8: Frisius 9: 13/07/1555 12: MULO IV 51284

1: 12416 2: Orleans
3: Hemmes
4: Franciscus 8: Frisius 9: 30/03/1560 12: RIDDORL I 295 13: Welmoed Hemma Oddadr 14: Geert Boevinck 15: schoenmaker te Dokkum 18: procureurpostulant advocaat Hof 20: Hic insalutata natione abiit 21: Mr 22: It Beaken 43 1981 231

1: 02894 2: Groningen
3: Hemmeus
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 06/05/1616 10: Phil 12: AAG 4

1: 01278 2: Franeker
3: Hemminga
4: Aitso 7: Beetsterzwaag 8: Frisius 9: 10/03/1648 10: Math 11: 1632 12: AAF no 4680 13: Taetske Syxma 14: Johannes Martinus Hemminga 15: notaris te Beetsterzwaag 16: Rintscke Boelens 18: 1679 volmacht landsdag voor Opsterland lid Gedep staten bijzitter nedergerecht Opsterland 19: 1690 maart 22: Ned Leeuw 1961 453; Ned Pat 12 5556; RAF Grafschriften Opsterland

1: 01126 2: Franeker
3: Hemminga (Himminga)
4: Cyriacus 7: Swaga 8: Frisius 9: 16/03/1645 10: Phil 12: AAF no 4299 18: 1650 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11

1: 01256 2: Franeker
3: Hemminga ? (Hanama)
4: Gellius 7: Franeker 8: Frisius 9: 06/10/1647 10: Med 12: AAF no 4641

1: 01233 2: Franeker
3: Hemminga
4: Gellius, Viti 8: Frisius 9: 23/04/1647 10: Phil 12: AAF no 4573 13: Neeltie Aries 14: Wytze Gielts Hemminga 16: Trijntje Feikes (1655) 21: alumnus vanwege Sloten in 1649 en 1650; stud nog in 1655; leeft volgens de Leeuwarder kerkeraad in 1667 in hoererij en andere uitspattingen 22: RAF Statenarch Gf 512 f 97; Col Kalma; GAL Klapper DTB

1: 01125 2: Franeker
3: Hemminga (Himminga)
4: Wigerus 7: Beetsterzwaag (Swaga) 8: Frisius 9: 16/03/1645 10: Phil 11: 1626 12: AAF no 4298 14: Johannes Martinus Hemminga 18: 1679 volmacht landsdag voor Smallingerland 1650 advocaat Hof 19: 1681 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11; Ned Leeuw 1961 453

1: 02595 2: Groningen
3: Hempenius
4: Meinardus, Jacobi 8: Frisius 9: 13/06/1619 11: 1595 12: AAG 8 13: Anna Claesdr 14: Jacobus Cornelius 15: 1575 pachter kerkland van Leeuwarderadeel 16: Welmoed Jansdr 18: 1621-1627 predikant te Augustinusga/Surhuizum 1627-1637 predikant te Jorwerd 19: 1637 21: alumnus 22: Romein 170, 512; Col Kalma; Gen Jierboekje 1973 4041

1: 00254 2: Franeker
3: Hempenius (Jacobi)
4: Meinardus 7: Leeuwarden 9: 10/11/1614 10: Theol 12: AAF no 1517 16: Welmoed Jans (1618) 21: stud nog in 1618 22: GAL Klapper DTB

1: 01569 2: Franeker
3: Hempenius of Canabaeus (Jacobi)
4: Vincentius 9: 13/05/1593 10: Theol 12: AAF no 215 13: Anna Claesd 14: Jacobus Cornelii 15: boer 16: Trijntje Fockes Hettinga, boeredochter uit Lekkum Ancke Theodorici d.v. ds Theodoricus Petri uit Dronrijp (1638) 17: Jacobus, advocaat x Pietje Johannes Hansma 18: 1597-1620 predikant te Lekkum 1620-1634 predikant te Dokkum 1634-1641 predikant te Berlikum 19: 1641 21: 1620 conflict met ds Artopeus van Franeker 22: Romein 6667; Col Kalma; Gen Jierboekje 1993 120

1: 07951 2: Rostock
3: Hemringius (Heinringius)
4: Ulricus 8: Frisius [orient] 9: 00/06/1570 12: MUR II 171 18: 1575 predikant te Uphusen 1585-1605 conrector te Norden 22: Waterbolk, Reisebericht 49

1: 10692 2: Franeker
3: Hemsterhuis (Heemsterhuis)
4: Franciscus, Tiberii 7: Sneek 9: 23/08/1650 10: Lit 12: AAF no 5031 13: Judith Fransen 14: Tiberius Siboldi Hemsterhuis 15: koopman te Sneek 16: Maria Groenewolds uit Loppersum (1684) 17: Tiberius Meinardus 18: 1667-1699 arts te Groningen 19: 1705 21: stud te Groningen 1658 en Leiden 1653 (med) en 1660, prom te Padua 1662 (Dr Med en Phil) 22: Gen Jierboekje 1991 36; Huisman, Stadsbelang 430

1: 01345 2: Franeker
3: Hemsterhuis (Hemstruys)
4: Siboldus 7: Sneek 9: 11/07/1649 10: Med 11: 1627 ca 12: AAF no 4849 13: Judith Fransen 14: Tiberius Siboldi Hemsterhuis 15: koopman 16: Margaretha Dr Johannesdr Swilda (1654) 17: Johannes, arts te Leeuwarden, prof te Franeker Judith x ds Franciscus van Velsen 18: arts te Leeuwarden 1654 chirurgijn te Leiden 19: 1667 21: broer van Franciscus, stud in 1651 in Leiden, prom aldaar in april 1653; schreef Messis aurea triennalis (1659) en Historia et analysis arthridis vagae (1666) 22: Gen Jierboekje 1991 3536; GAL Klapper DTB

1: 00243 2: Franeker
3: Hemsterhuis (Siboldi)
4: Tiberius 9: 14/05/1614 10: Phil 12: AAF no 1475

1: 01778 2: Franeker
3: Hemsterhuis (Siboldi, Syboldi)
4: Tiberius 9: 05/12/1600 10: Phil, Iur 12: AAF no 609 16: Judith Fransen zuster van ds Tobias Tegneius, uit Sneek (1625) 17: Siboldus Franciscus 18: koopman 21: verdedigt in 1602 een oefendisputatie onder prof van der Sande; theologisch geinteresseerd; Tiberius Siboldi uit Kubaard werd in 1631 burger van Sneek 22: Gen Jierboekje 1991 3435; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 08356 2: Löwen
3: Henegouwen
4: Johannes 7: Groningen 8: Osn d 9: 10/05/1507 12: MULO III 33492 21: vml Johannes Winschoten; Dr iur utr; 1513 notaris, 1520 pastoor te Appingedam, 1539 pastoor te Farmsum; officiaal van Friesland; gest nov 1548 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 117, 245; GAG Jacob en Anna gasthuis regest 19; Feith, Grafschriften 6; Gron Volksalmanak 1913 2627; Proeliarius 126

1: 07546 2: Rostock
3: Henkenius
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 00/08/1645 12: MUR III 140

1: 01761 2: Franeker
3: Henningh(i)
4: Abrahamus 7: Emden 9: 07/04/1600 10: Art, Ling 12: AAF no 569

1: 05038 2: Basel
3: Henningi
4: Abrahamus 7: Emden 9: 00/07/1603 12: MUB III 2813

1: 04028 2: Helmstadt
4: Henningius 7: Wittmund 8: Frisius 9: 26/04/1613 12: AAHt 230177

1: 03221 2: Groningen
3: Henningius
4: Abrahamus 9: 29/10/1632 10: Phil 12: AAG 27

1: 04271 2: Leiden
3: Henningius
4: Abrahamus 7: Emden 9: 15/09/1601 10: Med 11: 21 12: AAL 62

1: 11071 2: Helmstadt
3: Henningius
4: Christophorus 8: Frisius orient 9: 12/07/1606 12: AAHt 18733 18: 1623 schoolmeester te Itens 22: Sannes, Schoolmeesters Hennaarderadeel

1: 02596 2: Groningen
3: Henrici
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 01/07/1619 10: Phil 12: AAG 8

1: 06545 2: Köln
3: Henrici
4: Adolphus 7: Groningen 9: 31/10/1613 10: Art 12: AAK IV 251119

1: 08196 2: Löwen
3: Henrici
4: Alardus 7: Sloten 8: Trai d 9: 22/04/1478 10: Iur can 12: MULO II 37452

1: 11414 2: Löwen
3: Henrici
4: Albertus 7: Workum 8: Trai d 9: 00/00/1438 12: MULO I 1242

1: 02661 2: Wittenberg
3: Henrici
4: Albertus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1526 12: AAW 128 21: = Aelbracht Hendriks, 1553 secretaris van Hemelumer Oldephert? 22: Sannes, Naamlijst 255

1: 06401 2: Köln
3: Henrici
4: Andreas 8: Stellingwerf 9: 25/07/1548 10: Art 12: AAK II 102425 18: priester? (wordt Heer genoemd) vaandrig onder Lodewijk van Nassau 21: in Emden wegens doodslag onthoofd; misschien identiek aan Andreas Schorm of Storm, adelborst van Jan Bonga een "een seer wilt gast"; een Henricus Andreas Stellingwerf uit Leeuwarden werd in 1607 notaris 22: Vrije Fries 17 1890 7071; RAF Hof van Fr MMM f 32v

1: 08510 2: Löwen
3: Henrici
4: Augustinus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1511 12: MULO III 41376 21: Augustinus Hendriks was voor 1588 predikant te Wanswerd; of: = Augustinus Haye Mertens, stud 1502 te Rostock? 22: RAF Statenarch G 8; Col Kalma

1: 12281 2: Löwen
3: Henrici
4: Benedictus 8: Trai d 9: 31/06/1468 10: Decr 12: MULO 18: 1488 prebendaris te Franeker; 1498 pastoor te Franeker 1499 lid raad van hertog Albrecht 21: Dr iur; aanwezig bij kroning van Maximiliaan tot Rooms Koning in 1494 te Aken; treedt op als aanklager namens abt van Lidlum in proces om benoeming pastoor van Tzummarum in 1488 22: Proeliarius 18; RAF FG 832

1: 05799 2: Köln
3: Henrici
4: Bernardus 7: Groningen 9: 09/10/1504 10: Art 12: AAK II 5672

1: 08787 2: Löwen
3: Henrici
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 13/04/1540 11: 1514 ca 12: MULO IV 20728 14: Baernd Hendriks 21: broer van Johannes Schotanus of Bernardus Henrici, pastoor te Westergeest 1576-1580 x Geertje Gerritsdr, vlucht in 1580 en wordt pastoor in Den Ham (Gr)? 22: Gens Schotana 1, 44; Reitsma, Opkomsten 183

1: 00909 2: Franeker
3: Henrici
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 29/04/1639 10: Theol 12: AAF no 3559 21: = ds Bernardus Henrici Aquila?

1: 04296 2: Leiden
3: Henrici
4: Boethius 7: Groningen 9: 16/04/1605 10: Theol 11: 22 12: AAL 78 21: = Boetius Erici, afk uit Husum, predikant te Holwerd?

1: 11018 2: Helmstadt
3: Henrici
4: Conradus 7: Dornum 8: Frisius 9: 04/04/1621 12: AAHt 285106

1: 03068 2: Groningen
3: Henrici
4: Conradus 8: Frisius 9: 20/08/1627 10: Phil 12: AAG 18 21: Coert Hendricx was ca 1632 ca 1640 schoolmeester te Hichtum 22: Sannes, Schoolmeesters Wonseradeel

1: 07304 2: Rostock
3: Henrici ? (Snekis de)
4: Cornelius 5: prior conv. praedic Rostock 7: Indijk bij Sneek 9: 05/05/1483 12: MUR I 232 18: professor theol te Rostock 1502-1503 prior van het Dominicanerklooster te Bremen 1503 prior te Rostock, 1503-1508, 1511-1514 vicaris van de Hollandse congregatie 1514 vicarisgeneraal van de Duitse Dominicaner kloosters 19: 1534 sept in Friesland 20: Dr theol 21: stond in hoog aanzien bij de markgraven van Brandenburg; antiluthers; schreef De rosario B Mariae Virginis; sermones synodales; verlaat Rostock in 1533 wegens het protestantisme; in 1534 wordt te Leeuwarden een inventaris van zijn boeken opgemaakt 22: Petrus, De scriptoribus 7879; AAU 1908 229; Lambermond, Dominicanen 53

1: 07215 2: Rostock
3: Henrici
4: Cornelius 7: Sneek 9: 02/09/1476 12: MUR I 199 21: = Mr Karst Hendriks, genoemd in de Recesboeken van Sneek in 1491 en 1494 en/of heer Cornelius, prebendaris te Poppingawier, test 1518? 22: Oosterhout, Recesboeken 19, 163; Verhoeven, Mol, Testamenten 182

1: 01794 2: Franeker
3: Henrici
4: Duco 7: Leeuwarden 9: 29/04/1601 10: Iur 12: AAF no 628 21: = vml Duco Hantkes Buma, kreeg in 1606 pensie van 200 gld om sijn studien in Italien in de Medicinen 22: Van der Meer, Boarnen 111

1: 08369 2: Löwen
3: Henrici
4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 09/11/1512 12: MULO III 45389 21: Egbertus Heinrici de Eexta werd op 7 april 1515 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters II 8

1: 07090 2: Rostock
3: Henrici (Hinrici)
4: Everardus 7: Workum 9: 31/05/1464 12: MUR I 143

1: 06983 2: Rostock
3: Henrici
4: Everardus 7: Harlingen (Herlinghe de) 9: 02/08/1434 12: MUR I 48 20: 1436 bac art

1: 07947 2: Rostock
3: Henrici
4: Freimerus 8: Frisius 9: 00/09/1569 12: MUR II 168

1: 03913 2: Helmstadt
3: Henrici
4: Georgius 7: Fedderwarden 8: Frisius [orient] 9: 07/09/1585 12: AAHt 5478

1: 08872 2: Löwen
3: Henrici
4: Georgius 5: Dominus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 28/08/1547 12: MULO IV 348268 18: 1543 vicaris te Harlingen 1547 vicaris te Dokkum 21: bij hem zijn diverse scandaleuse ende suspecte boeken gevonden; hij wordt op 29 januari 1547 veroordeeld om twee jaar buiten Friesland theologie te studeren 22: Roarda, Nammen fan Dokkumers 58; Beneficiaalb 263

1: 08875 2: Löwen
3: Henrici
4: Georgius 7: Harlingen 8: Frisius 9: 02/06/1540 12: MULO IV 20881 21: stud hier ook in 1547

1: 06285 2: Köln
3: Henrici
4: Gerardus 7: Jever 9: 11/10/1520 10: Iur 12: AAK II 8271

1: 01639 2: Franeker
3: Henrici (Henricus)
4: Gerardus 6: alumnus 7: Sneek 9: 15/05/1595 10: Theol 12: AAF no 324 18: 1597, 1599-1602 predikant te Sloten 1599 predikant te Noordwolde 1602 ca.1624 predikant te Woudenberg en Nederhorst 19: 1624 sept 20: ex Snecana 21: = Gerardus Henrici Bree, afk uit Belgisch Limburg 22: Romein 664; Col Kalma; H. ten Boom, ed. Utrechters Entredeux (Delft, 1992) 210

1: 07089 2: Rostock
3: Henrici (Hinrici)
4: Godfridus 7: Workum 9: 31/05/1464 12: MUR I 143

1: 05206 2: Köln
3: Henrici (Heynrici)
4: Godscalcus 7: Bolsward 9: 22/04/1499 10: Iur 12: AAK II 46522

1: 04372 2: Leiden
3: Henrici (Henricus filius)
4: Gosuinus (Godowinus) 7: Leeuwarden 9: 30/09/1613 10: Iur 11: 20 12: AAL 112

1: 04287 2: Leiden
3: Henrici
4: Henricus 7: Franeker 9: 05/11/1603 10: Theol 11: 21 12: AAL 71 18: 1611 ca 1623 ca leraar Latijnse school te Groningen? 19: 1623 ca 21: = vml Hiddo Hiddesz, in 1602 scholier te Leeuwarden, begunstigde van het heer Gerritsleen, mits hij theologie studeerde 22: GAG 69 Latijnse school; RAF Staten voor 1580 Gf 1

1: 11896 2: Köln
3: Henrici
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 9: 30/10/1546 10: Art 12: AAK II 100334

1: 05966 2: Köln
3: Henrici
4: Henricus 7: Groningen 9: 21/12/1466 10: Art 12: AAK I 7492 20: mag art, stud 30 jan 1469 decr

1: 07589 2: Rostock
3: Henrici
4: Hermannus 7: Emden 9: 12/04/1502 12: MUR II 12

1: 08273 2: Löwen
3: Henrici
4: Hermannus 7: Bolsward 9: 16/05/1527 12: MULO III 77746

1:*08156 2: Löwen
3: Henrici
4: Carolus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 29/08/1477 12: MULO II 264154 21: = Kempo Harlingen, stud 1478 te Keulen

1: 04286 2: Leiden
3: Henrici
4: Hermannus 7: Franeker 9: 05/11/1603 11: 19 12: AAL 71

1: 07435 2: Rostock
3: Henrici
4: Hermannus 7: Norden 9: 23/06/1498 12: MUR I 290

1: 02602 2: Groningen
3: Henrici
4: Hermannus 7: Groningen 9: 16/10/1619 10: Theol 12: AAG 8

1: 08154 2: Löwen
3: Henrici
4: Hermannus 7: Harlingen 9: 30/08/1484 12: MULO II 490226

1: 08155 2: Löwen
3: Henrici
4: Jacobus 7: Harlingen 9: 13/11/1476 10: Art 12: MULO II 35456 21: Jacobus Henrici was in 1490 pastoor te Losdorp 22: AKG regest 787

1: 04192 2: Leiden
3: Henrici
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 05/05/1590 10: Ling 12: AAL 27

1: 08970 2: Löwen
3: Henrici
4: Joachimus 7: St Johannesga 9: 00/11/1554 12: MULO IV 50343 18: 1561 priester te Bolsward 19: 1570 21: = Joachimus Ernsemius 22: Hallema, Vier eeuwen 45; Vrije Fries 20 336

1: 01859 2: Franeker
3: Henrici (Henderici)
4: Joachimus 7: Leeuwarden 9: 26/03/1603 10: Theol 12: AAF no 731

1: 08321 2: Löwen
3: Henrici (Heynrici)
4: Johannes 7: Franeker 8: Trai d 9: 25/01/1489 10: Iur can 12: MULO III 41108

1: 07783 2: Rostock
3: Henrici
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 03/12/1505 12: MUR II 23 18: priester 21: Johannes Henrici van Oudkerk werd op 3 april 1507 tot priester gewijd; = Johannes Henrici, 1525 pastoor te Schurega, tot 1532 (resignatie) vicaris te Nijetrijne? 22: Gen Jierboekje 1955 83; AAU 42 (1916) 320; RAF FG 910

1: 08425 2: Löwen
3: Henrici
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 19/09/1521 12: MULO III 66216 21: = Johannes Henrici Guestingh of Johannes Henrici van Heeck? 22: Ned Leeuw 1938 4

1: 08481 2: Löwen
3: Henrici
4: Johannes, Gerardi 7: Harlingen 8: Trai d 9: 26/08/1521 10: Iur 12: MULO III 653138 21: = Johannes Hendriks, pastoor te Swichum, gest 1565 nov? 22: RAF FG 970

1: 02093 2: Padua
3: Henrici (Henricus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 05/11/1591 10: Med stud 12: PP no 62

1: 06075 2: Köln
3: Henrici (Hinrici)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 02/06/1484 10: Art 12: AAK II 148136 20: 1485 28/11 det, 1487 15/3 lic

1: 04319 2: Leiden
3: Henrici
4: Johannes 6: Alumnus Statencollege 7: Staveren 9: 21/02/1607 11: 19 12: AAL 85 21: Johannes Henrici is in 1609 schoolmeester te Pietersbierum 22: Sannes, Schoolmeesters Barradeel

1: 01421 2: Franeker
3: Henrici
4: Johannes 9: 14/02/1588 10: Med 12: AAF no 56 21: = Johannes Henrici Rhala, ontvanger der kloostergeoderen?

1: 05458 2: Köln
3: Henrici
4: Johannes 7: Emden 9: 18/05/1515 10: Iur 12: AAK II 74898

1: 01501 2: Padua
3: Henrici
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 13/08/1611 10: Iur 12: tp no 345 13: Sara van Geldorp 14: Henricus Ludolphi 16: Hille Gockinga (1622) 17: Scato Gockinga 18: 1617-1626 secretaris Hoofdmannenkamer Groningen 1626-1634 secretaris Stad en Lande 19: 1634 aug 21: Dr; bruiloft werd in provinciehuis gevierd 22: Gron Volksalmanak 1905, 195; Ned Pat I 167; Formsma, Justitiekamer 21

1: 10082 2: Siena
3: Henrici
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 24/11/1611 12: MS 4627

1: 05862 2: Köln
3: Henrici (Heinrichs)
4: Otto 7: Groningen 9: 24/04/1556 10: Med 12: AAK II 109860 21: = heer Otto Hoenrichs, in 1561 in rechtsgeschil met de stad gewikkeld; Dr Otto Hoenrichs werd in 1577 verwond door Egidius Jensma 22: Alting, Diarium 113, 380

1: 03568 2: Groningen
3: Henrici
4: Petrus 7: Appingedam 9: 07/06/1643 10: Phil 12: AAG 47 21: = Petrus Heinens, 1654 olderman van het gildrecht te Groningen? 22: GAG Regeringsboek

1: 08143 2: Löwen
3: Henrici
4: Petrus 7: Groningen 8: Trai d 9: 27/08/1463 10: Art 12: MULO II 118197

1: 01764 2: Franeker
3: Henrici
4: Richardus 7: Emden 9: 14/04/1600 12: AAF no 572

1: 12301 2: Löwen
3: Henrici
4: Rudolphus 9: 00/00/1565 12: GAL St Job 25 20: dienaar van Jan Simons, studeert op diens kosten

1: 07681 2: Rostock
3: Henrici (Hinrici)
4: Rudolphus 8: Trai d 9: 24/10/1517 12: MUR II 69

1: 08672 2: Löwen
3: Henrici
4: Severinus 7: Staveren 9: 25/08/1519 12: MULO III 607110

1: 08488 2: Löwen
3: Henrici
4: Severinus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 09/12/1506 12: MULO III 32569 21: cf Severinus Gelgeri 22: Bijdragen...Groningen V 4849

1: 08189 2: Löwen
3: Henrici (Heinrici)
4: Simon 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 23/01/1459 10: Art 12: MULO II 6524

1: 09611 2: Erfurt
3: Henrici
4: Simon 7: Leeuwarden 9: 00/00/1415 12: MUER I 10517 18: 1452 deken van Leeuwarden 21: = Simon Ferwerd stud te Keulen 22: Placaatboek I 543

1: 07527 2: Rostock
3: Henrici
4: Theodericus 8: Frisius orient 9: 00/08/1641 12: MUR III 123

1: 07459 2: Rostock
3: Henrici
4: Theodericus 7: Jever 9: 00/05/1615 12: MUR III 16

1: 08493 2: Löwen
3: Henrici
4: Theodoricus 6: dives 7: Harlingen 8: Trai d 9: 31/08/1511 12: MULO III 422366 21: Theodorus Heinrici, van Ameland werd op 15 sept 1515 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83

1: 08591 2: Löwen
3: Henrici
4: Theodoricus 6: pauper 7: Leeuwarden 9: 31/08/1505 12: MULO III 298242 21: = Tjaard Hiddes, 1542 pastoor te Wartena? 22: It Beaken 27 (1965) 127

1: 03438 2: Groningen
3: Henrici
4: Theodorus 7: Esens 8: Frisius orient 9: 03/07/1639 12: AAG 40

1: 11720 2: Köln
3: Henrici
4: Theodorus 7: Franeker 8: Trai d 9: 00/00/1425 10: Iur 12: AAK I 28250

1: 01208 2: Franeker
3: Henrici
4: Theodorus 8: Frisius orient 9: 03/09/1646 10: Phil 12: AAF no 4519

1: 05749 2: Köln
3: Henrici
4: Thomas 7: Groningen 8: Trai d 9: 19/05/1470 10: Art 12: AAK I 80336 18: 1477 priester van de Maartenskerk te Groningen 20: 1471 26/6 det, 1473 30/3 inc, disp 21: Mr 22: GAG PK regest 290

1: 07225 2: Rostock
3: Henrici (Hinrici)
4: Volkerus 7: Terschelling (Schelling) 9: 26/06/1477 12: MUR I 203

1: 02819 2: Wittenberg
3: Henrici
4: Wernerus 7: Sneek 8: Trai d 9: 14/06/1512 12: AAW 41 18: 1543 pastoor te Goengarijp 21: stud 1513 te Leuven; vml zoon van Wernerus Hendriks, in 1495 barbier te Sneek 22: Pb Hs 1466; Oosterhout, Recesboeken 189

1: 08657 2: Löwen
3: Henrici
4: Wernerus 7: Sneek 8: Trai d 9: 19/07/1513 12: MULO III 468126 21: stud 1512 te Wittenberg

1: 12039 2: Franeker
3: Henrici
4: Wibrandus 5: oeconomicus Academiae 9: 04/06/1592 12: AAF 177 18: 1589 tafelhouder te Franeker 21: in mei 1593 mocht de oeconomicus geen tafel meer houden, dit blijkt misverstand: hij wordt gecontinueerd; krijgt in 1593 800 gld uitbetaald van de stad Franeker 22: Telting, Register 297; Placaatboek IV 732, 821, 858-859

1: 00549 2: Franeker
3: Henrici
4: Wigerus 7: Sneek 9: 06/05/1626 10: Theol 11: 1607 12: AAF no 2289 13: Gheert 14: Hendrik Wiggers 16: Hylck Jans? 21: = Wigerus Henrici Daversman, 1652 rentmeester, 1664 burgemeester van Sneek, zoon Hendrik wordt predikant? 22: RAF klapper DTB Sneek; Kalma, Toezicht II 509, 515

1: 07698 2: Rostock
3: Henrici (Hinrici)
4: Wilhelmus 7: Berlikum 9: 18/07/1519 12: MUR II 75

1: 04936 2: Jena
3: Henrici
4: Willichius 6: nihil 7: Esens 8: Frisius 9: 00/00/1641 12: MUJ 151 1641 89

1: 12132 2: Köln
4: Henricus 5: priester te Nova Merden (Nijemirdum) 6: dominus 9: 31/10/1477 10: Iur 12: AAK II 3067 21: nog genoemd in 1493/4 22: Heeringa, Rekeningen II 59

1: 05424 2: Köln
3: Hent
4: Henricus 7: Emden 8: Mon d 9: 25/11/1521 10: Art 12: AAK II 84259

1: 08797 2: Löwen
3: Hentens (Heutens)
4: Boethius 8: Frisius 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22762

1: 11873 2: Köln
3: Hentonis
4: Nanno 7: Heeg 8: Trai d 9: 02/06/1511 10: Iur 12: AAK II 677118 21: = Nanno Hoytes Hoytema, zoon van Hoyte x Teth Tjaardsdr van Harinxma, priester te Oudega, 1542 pastoor te Grouw? 22: Stamboek I 215-216, II 145; Pb Hs 1466

1: 06394 2: Köln
3: Hentonis
4: Otto 6: pauper 7: Staveren 9: 07/12/1496 10: Iur 12: AAK II 417179 18: 1500-1525 vicaris te Langweer 21: = Otto Hoytonis; tevens prebendaris te Wirdum 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 11180 2: Franeker
3: Hentschelius 7: Jouranus 8: Silezie 9: 21/06/1623 10: Iur 12: AAF 2036

1: 11477 2: Löwen
3: Hepkem
4: Matthias 5: Ordo praemonstr 9: 18/07/1503 10: Theol 12: MULO III 257115

1: 02637 2: Groningen
3: Heppigius
4: Andreas 9: 30/11/1620 10: Phil 12: AAG 10

1: 00436 2: Franeker
3: Heppigius
4: Andreas 8: Frisius 9: 27/04/1622 10: Theol 11: 1601 12: AAF no 1928 13: Bauck van Hettinga uit Kollum 14: Johannes Heppigius uit Westfalen, stud 1596 te Franeker 15: predikant te Burum 18: 1627-1633 predikant te Twijzel en Kooten 19: 1633 maart 22: Romein 520; Col Kalma

1: 01670 2: Franeker
3: Heppigius
4: Johannes 7: Knijphusen (Westfalen) 9: 14/06/1596 10: Theol 11: 1577 12: AAF no 402 18: 1605 ca predikant te Langweer 1605-1630 predikant te Burum en Munnekezijl 19: 1630 22: Romein 496, 616

1: 11567 2: Löwen
3: Herbaijum ? (Baiom)
4: Jacobus 9: 00/06/1550 12: MULO IV 40954 18: 1560 secretaris der schutterij 1566 advocaat te Leeuwarden; 1599, 1609 advocaat Hof 21: Mr; Jacobus Thomaszn van Herbaium doet in 1553 afstand van de vrije prebende van de St Nicolauskerk te Herbaium, patroon: Andreas van Waltinga; zweert in 1566 trouw aan Philips II; Mr Jacobus van Herbaium x Ida Eckedi (1596): GAL klappper DTB 22: Vrije Fries IX 409; Placaatboek IV 1028; RAF Hof van Fr FF4; RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 620

1: 01442 2: Franeker
3: Herbaius (Herbajus)
4: Thomas 9: 07/05/1589 10: Phil 12: AAF no 86 14: Jacobus Herbaius 15: secretaris der schutterij : advocaat Hof 18: 1594 advocaat Hof 1603-1613 procureur generaal 1607 landsadvocaat 20: studeert nog in 1599 21: Dr; fries nationalist, verdedigt Drusius tegen Lubbertus; schreef Rerum quotidiarum liber singularis (1614) 22: Van der Woude, Lubbertus 313; Folium V (1957) 42; RAF Hof van Fr MMM f 4v, SSS; Van der Meer, Boarnen 118; Placaatboek IV 1028

1: 03276 2: Groningen
3: Herberts (Herbertz)
4: Henricus 7: Emden 9: 18/06/1634 10: Lit bon 12: AAG 30

1: 00845 2: Franeker
3: Herberts (Herbertsz.)
4: Henricus 7: Emden 9: 19/05/1637 10: Ling lat 12: AAF no 3347 18: 1641 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10

1: 03302 2: Groningen
3: Herberts
4: Stephanus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 20/01/1635 10: LL 12: AAG 31

1: 01762 2: Franeker
3: Herbranda (Heerbranda ab)
4: Boethius 7: Buitenpost (Postellanus) 9: 12/04/1600 12: AAF no 570 14: Hayo Herbranda? 15: grietman van Achterkarspelen 21: afk uit Buitenpost, disp 1602 en 1604; broer van Titardus, vaandrig 22: Ahsmann, Faculteit 63; Stamboek II 202

1: 05581 2: Köln
3: Herbranda (Hardbranda)
4: Boethius 8: Frisius 9: 05/06/1551 10: Art 12: AAK II 105368 16: Beits Franciscusdr van Humalda Auck van Aylva 17: Auck, ongehuwd 20: bursa Laurentiana; 10/12 1551 det 21: koopt in 1569 land in Amama state te Garijp; broer van Hayo, grietman van Achtkarspelen (1581) 22: Gen Jierboekje 1988 85; RAF Rentmeestersrek 1569/1570 15; Stamboek I 2, II 3, 10, 202

1: 05963 2: Köln
3: Herconis, Magni filius
4: Henricus 7: Oterdum 9: 02/06/1455 12: AAK I 58759

1: 10022 2: Frankfurt
3: Herconis (Hirkonig)
4: Reinerus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 00/00/1506 12: MUFO I 4

1: 00082 2: Franeker
3: Herconis
4: Ruardus 7: Franeker 9: 00/09/1605 10: Iur 12: AAF no 892 18: 1641, 1644 notaris resp procureur te Franeker 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 05201 2: Köln
3: Herema (Heerma)
4: Dominicus 7: Bolsward 9: 28/05/1550 10: Art 12: AAK II 104175 13: Sydts Goslicksdr van Juwema of Jongama 14: Johannes van Walta genaamd van Herema 15: 1542 grietman van Wonseradeel 16: Luts Ivodr van Fritema 17: Johannes, hopman in Spaanse dienst; Ivo, hopman te Zutphen Tjerk of Johannes x Isabella Machin Tjaertke x Gert van Clant; Trijn x Bocke Sjucksdr van Sternsee 18: 1575 grietman van Wonseradeel, verbannen 1571 (aanstelling) dijkgraaf van Bolsward en Wonseradeel 19: 1591 p te Zutphen 20: 1551 8/5 pres ad bac, ante determinationem quaestionis physicae privatam advocatus fuit in patriam 21: in 1578 te Bolsward aangeslagen voor 12 cg personele impositie 22: Stamboek I 195, II 129-130; Placaatboek III 938; Van der Meer, Boarnen 244; Register resolutien 193

1: 12124 2: Harderwijk
3: Herema ab
4: Eccius 6: nobilis 8: Frisius 9: 15/10/1651 10: Iur 12: ASGZ 6

1: 12119 2: Harderwijk
3: Herema ab
4: Eccius 8: Frisius 9: 03/05/1650 10: Iur 12: ASGZ 5

1: 01261 2: Franeker
3: Herema (Heerma ab)
4: Eccius 6: Nobilis Frisius 7: Sneek 9: 06/11/1647 10: Phil, Polit 12: AAF no 4652 13: Jeltje Igesdr van Siccama 14: Otto van Herema 16: Maria Fockens 18: cornet 22: Stamboek I 198, II 134; RAF Grafschriften Opsterland

1: 05601 2: Köln
3: Herema ab
4: Epius 8: Frisius 9: 00/11/1558 10: Art 12: AAK II 1126218 13: Sydts Goslicksdr van Juwinga of Jongama 14: Johannes van Walta, zich noemende Heringa 15: 1542 grietman van Wonseradeel 16: Wick Tjaertsdr van Aylva 17: kinderloos 19: 1585 22: Stamboek I 195

1: 11586 2: Löwen
3: Herema (Heerma)
4: Geroldus 9: 12/09/1563 12: MULO IV 66616 13: Sydts Goslicksdr van Juwinga of: van Jongema 14: Johannes van Walta, genaamd van Herema 15: 1542-1560 grietman van Wonseradeel : 1539 volmacht landsdag 16: Doedt Watzedr van Hania Wick Wibrandsdr van Hermana, wed Hessel van Hania 17: Johannes, balling te Groningen Watze Gerrolt x Ydt Hesselsdr van Hania 18: 1577-1580 grietman van Wonseradeel 19: 1589 sept 21: broer van Godschalk; in 1578 te Bolsward aangeslagen voor 12 cg personele impositie 22: Stamboek I 195, II 130-131; Van der Meer, Boarnen 244; Andreae, Nalezing 88

1: 11255 2: Rom col ger
3: Herema (Heerma ab)
4: Godscalcus, Menno 7: Groningen 9: 20/03/1623 11: 1601 12: Col ger 254; Jacobs, Noordnederlandse studenten 100 13: Roelofje Wiffringe 14: Theodorus van Herema 20: aanbevolen door Bellarminus, subdiaken in 1626, in 1629 vertrokken wegens slechte gezondheid 21: in 1631 scheiden de ouders ten overstaan van hun zoons hun goederen 22: Ned Leeuw 1950 49

1: 08894 2: Löwen
3: Herema (Heerema)
4: Godscalcus (Goslick) 8: Frisius 9: 08/06/1549 11: 1532 12: MULO IV 38893 13: Syds van Jongama, d.v. Goslick 14: Johannes van Herema 15: 1542 grietman Wonseradeel 16: Rixt Graetnia Syds van Camminga d.v. Watzo en Buick van Aylva Trijn van Heringa, wed Haitsma 18: 1560-1572, 1577-1580 grietman van Wonseradeel olderman van Bolsward 19: 1611 21: Mr 22: Sminia, Naamlijst 268-269; RAF Rentmeestersrek 1566/1567 14

1: 00371 2: Franeker
3: Herema (Heerma ab)
4: Godscalcus 6: Nobilis Frisius 9: 22/05/1619 10: Iur 12: AAF no 1759 21: G. Heerma werd in 1637 kapitein 22: RAF Index officieren

1: 04234 2: Leiden
3: Herema (Heerma)
4: Goslick (Geroldus) 8: Frisius 9: 04/09/1596 10: Iur 11: 1577 12: AAL 46 13: Wyts Pietersdr van Camminga 14: Johannes van Herema 16: ongehuwd 19: 1606 maart 22: Stamboek I 196

1: 04544 2: Leiden
3: Herema (Heerma ab)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 26/09/1625 10: Iur 11: 35 12: AAL 187

1: 04401 2: Leiden
3: Herema (Herma ab)
4: Hesselus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/02/1617 10: Iur 11: 1587 12: AAL 130 13: Wick Wybrandsdr van Hermana 14: Geroldus (Goslick) van Herema 16: ongehuwd 19: 1630 mei 22: Stamboek I 195

1: 05651 2: Köln
3: Herema van
4: Jodocus 9: 03/03/1553 12: AAK III 2016 13: Rints Ottodr Galama 14: Joost van Herema 15: Iur dr 16: ongetrouwd 18: militair 1575 lid gedep staten 20: werd te Keulen gearresteerd 21: 1579 tekent het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 198, II 133; Placaatboek III 1041, 1187; IV 42

1: 04172 2: Leiden
3: Herema (Herma ab)
4: Johannes 7: Bolsward 8: Frisius 9: 27/07/1583 10: Iur 11: 1568 12: AAL 15 13: Sydts Watsedr van Camminga 14: Goslick van Herema 15: grietman van Wonseradeel en olderman van Bolsward 16: Wyts Pietersdr van Camminga 17: Goslick Petrus 1627 lid gedep staten (O) 19: 1628 juni 21: tekent op 4 oktober 1584 te Rupella (Rouaan?) het AA van Hessel van Oosthem 22: RAF Doodboek; Stamboek I 195-196; Engels, Naamlijst GS; Vrije Fries 13 (1877) 211

1: 04233 2: Leiden
3: Herema (Heerma)
4: Johannes 8: Frisius 9: 04/09/1596 10: Iur 11: 1574 12: AAL 46 22: Stamboek I 195-196, alwaar verscheidenen Johannessen

1: 06565 2: Köln
3: Herema (Herma)
4: Johannes 5: O. Dominic 7: Groningen 9: 10/04/1603 10: Theol 12: AAK IV 20186 13: Aef van Obbema 14: Tjaerd van Herema 15: in 1580 uitgeweken 16: ongehuwd 18: pater 19: 1652 22: Stamboek I 195, II 131

1: 12417 2: Orleans
3: Herema ab
4: Otto 6: Nobilis 8: Trai d 9: 00/06/1550 12: RIDDORL I 111

1: 09035 2: Löwen
3: Herema (Heremo)
4: Otto 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 325149 13: Rints Ottodr Galama 14: Joost van Herema 15: jurist (Iur dr) 16: Mary van Gratinga 18: volmacht landsdag van 1577 voor Ooster of Westergo 1578-1583 grietman van Rauwerderhem 19: 1583 21: lid verbond der edelen, tekent in 1579 rekesten voor toetreding tot Unie van Utrecht 22: Stamboek I 198, II 133; Sminia, Naamlijst 162; Vrije Vries 17 1890 4950; Placaatboek III 1136, 1187, IV 42

1: 00365 2: Franeker
3: Herema (Heerma ab)
4: Petrus 6: Nobilis Frisius 9: 24/02/1619 10: Iur 12: AAF no 1747 13: Wyts Pietersdr van Camminga 14: Johannes van Herema Foockel Bonnesdr van Haytsma 17: kinderloos 22: Stamboek I 195-196

1: 02572 2: Groningen
3: Herema (Heerma ab)
4: Petrus 9: 05/08/1618 12: AAG 7

1: 08308 2: Löwen
3: Herema (Hermsma)
4: Taco 7: Ferwerd (Fawert) 9: 13/05/1527 12: MULO III 77635 13: Ath Johansd Roorda 14: Taco van Herema 16: ongehuwd 19: 1545 p 21: testeert in 1545, erfgenaam wordt Wigle Sibrandus van Herema; bezit veel boeken 22: Post, Kerkelijke verhoudingen 61; Stamboek I 194, 195; RAF Familiearch Schwartzenberg 1048

1: 01061 2: Franeker
3: Herema (Heerma ab)
4: Tarquinius (=Tjaert?) 6: Nobilis Frisius 9: 29/05/1643 12: AAF no 4066 13: Bele Harmensdr Sickinge 14: Ludolphus van Herema 16: Anna Maria Lodewijksdr Jarges (1652) Tjaertje Johansdr van Clant Anna van Beest van Renoye 17: Ludolphus x Walburg van Goldstein Tjaert Johan Dominicus x Clara van Gramaye 18: 1652 kapitein 22: Stamboek I 196; RAF Index officieren

1: 04244 2: Leiden
3: Herema
4: Tarquinus 8: Frisius 9: 24/12/1596 10: Iur 11: 1575 ca 12: AAL 50 13: Trijn Hobbesdr van Heringa 14: Goslick van Herema 16: Luts Douwesdr van Walta (1600) Rixt Sixti van Scheltema (1630) 17: Catharina x Menno Houwerda van Meckema; Goslick x Luts van Hettinga, Athje Sjoerdsdr van Hania Jarich, majoor x Jetscke Andriesdr van Sytzama; Douwe x Anna Hayesdr Roussel Luts x Orck Orcks van Doyem Tamarinde x Erasmus Duconis van Hemmema 18: 1613-1639 grietman van Menaldumadeel, 1632-1637 volmacht landsdag 1621 lid admiraliteit Dokkum; 1637-1638 lid gedep staten (W) 1639-1644 houtvester en pluimgraaf van Friesland 19: 1655 juni 21: 1612 kerkvoogd te Beetgum 22: Stamboek I 195-196, II 130; Sminia, Naamlijst 180-181, Andreae, Nalezing 61; RAF Familiearch Schwartzenberg 2945; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1621

1: 06448 2: Köln
3: Herema (Erama ab)
4: Theodorus 6: nobilis 7: Bolsward 9: 10/06/1577 10: Iur 12: AAK IV 10680 13: Luts Ivodr van Fritema 14: Dominicus van Herema 16: Aef van Obbema Wemelcke van Clant Roeltje van Wicheringe 17: Johannes Dominicus; Ludolphus x Bele Sickinghe Menno; Dominicus Theodora x Johan Verdugo, Ido van Gramaye; Hessel, gesneuveld Goslick 18: kolonel in Spaanse dienst 21: of is bedoeld Taco van Hermana zoon van Wibrandus x Hylck Johansdr van Roorda, die in 1581 tijdens zijn studie te Keulen stierf (Stamboek I 200, II 134)? 22: Stamboek I 195, II 130

1: 09112 2: Löwen
3: Herema
4: Theophilus, Jodoci 8: Frisius 9: 01/06/1545 12: MULO IV 30493 21: stud 1554 te Padua

1: 12418 2: Orleans
3: Herema ab
4: Theophilus 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 21/02/1551 12: RIDDORL I 124

1: 01368 2: Padua
3: Herema (Herheima ab)
4: Theophilus 8: Frisius 9: 00/00/1554 10: Iur 12: tp no 22 13: Rients Ottodr Galama 14: Joost van Herema 15: Dr iur; advocaat te Leeuwarden 18: 1561 kamerheer van paus Pius IV 19: te Rome omgekomen 21: stud 1545 te Leuven; kreeg functie door bemiddeling van kardinaal Otto Truchsess, met wie hij verwant was; 1556 geheim agent van paus Paulus IV in Duitsland en Brussel; bracht in 1561 de kardinaalshoed naar Granvelle 22: Stamboek I 198; Den Tex, Studenten 55; Gen Jierboekje 1991 134-135; Vries, Skriuwtaal boargers 83

1: 06677 2: Marburg/Lahn
3: Herema (Heerma ab)
4: Theotardus 8: Frisius occid 9: 20/05/1579 12: CSM III 32 21: = Tjaerd Herema?, deze was echter katholiek, vluchtte in 1580 en werd kolonel in Spaanse dienst 22: Stamboek I 195

1: 08330 2: Löwen
3: Herema, Geroldi de
4: Theotardus 7: Franeker 9: 06/07/1523 11: minor 12: MULO III 700169 13: Luts Tjaertsdr van Sjaerdema 14: Geroldus van Herema 15: 1515, 1520 raadsheer Hof 16: Fouwel Wilcodr van Holdinga 19: 1539 22: Stamboek I 194

1: 04240 2: Leiden
3: Herema
4: Valerius 8: Frisius 9: 19/07/1596 10: Ling 11: 19 12: AAL 49

1: 04269 2: Leiden
3: Herema
4: Valerius 8: Frisius 9: 27/06/1601 10: Iur 11: 23 12: AAL 62

1:*04410 2: Leiden
3: Herema (Horna ab)
4: Hesselus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/02/1618 10: Iur 11: 30 12: AAL 135

1: 06829 2: Marburg/Lahn
3: Herema
4: Valerius 8: Frisius occid 9: 19/03/1603 12: CSM III 155

1: 04255 2: Leiden
3: Herema
4: Valerius 8: Frisius 9: 24/03/1599 10: Iur 11: 21 12: AAL 55

1: 01656 2: Franeker
3: Herema (Heerma)
4: Valerius 6: Nobilis Frisius 9: 02/05/1596 10: Iur 11: 1574 ca 12: AAF no 380 13: Doedt Watzesdr van Hania 14: Geroldus (Goslick) Herema 16: Ida Hessels van Hania 19: 1644 febr 22: Stamboek I 195; RAF Grafschriften Barradeel

1: 12182 2: Köln
3: Herema
4: Wibrandus 9: 00/00/1605 12: Stamboek II 131 13: Wick Wibrandsdr van Hermana 14: Goslick van Herema 15: balling in 1580 21: als student te Keulen gestorven 22: Stamboek II 131

1: 07171 2: Rostock
3: Herema? (Herim)
4: Gerlacus 7: Bolsward 9: 27/04/1473 12: MUR I 180 13: N. Sybrandsdr Roorda van Huins 14: Age Herema 16: Luts Tjaertsdr van Sjaerdema 17: Tetardus x Fouwel Wilcodr Holdinga; Edwert x Aesge Aesges van Hoxwier Anna x Schelte Sickes van Liauckama; Ath x Hector Aesges van Hoxwier Catharina x Sicke Pieters van Camminga Luts x Minne Wytzes van Camminga 18: 1515, 1520 raadsheer Hof 19: 1536 april 21: Gerrolt in Herum wordt in 1476 genoemd inzake een vergelijk tussen hem en Franekeradeel; Gerolt van Herema verbleef ca 1520 in Gent 22: Stamboek I 194, II 120; Sipma OO III 12; Douwama, Geschriften 620-621

1: 07233 2: Rostock
3: Heren
4: Fredericus 7: Emden 9: 07/11/1477 12: MUR I 206

1:*07622 2: Rostock
3: Heren
4: Isebrandus 8: Frisius orient 9: 19/11/1512 12: MUR II 51

1: 02705 2: Wittenberg
3: Heren
4: Gerlacus 8: Emden 9: 15/11/1542 12: AAW 200

1: 08804 2: Löwen
3: Heren (Heeren)
4: Gerlacus (Charlacus) 8: Frisius [orient] 9: 14/07/1540 12: MULO IV 21811

1: 08903 2: Löwen
3: Heren (Heerens)
4: Hayo 8: Frisius 9: 18/05/1549 12: MULO IV 38751 18: 1567 stadsbouwmeester van Groningen 19: 1567 21: geexecuteerd wegens zijn rol bij beeldenstorm 22: Bijdragen...Groningen IX 109

1: 11609 2: Basel
3: Heren (Herens)
4: Hayo 8: Frisius 9: 00/00/1555 12: MUB II 9322 21: in 1566 "fort pour la requeste des preches" in de stad Groningen 22: AAU 67 (1948) 212

1: 09494 2: Löwen
3: Herenghraeff ab
4: Eilardus, Johannis 6: dives 7: Groningen 9: 27/02/1649 12: MULO V 501330

1: 03907 2: Helmstadt
3: Herenius
4: Ico 7: Jever 8: Frisius 9: 03/09/1583 12: AAHt 42141

1: 03925 2: Helmstadt
3: Herenius
4: Ico 7: Jever 8: Frisius 9: 10/10/1587 12: AAHt 67130

1: 09948 2: Orleans
3: Herens (Herents)
4: Gerlacus 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1546 12: RIORL II 4541216

1: 12419 2: Orleans
3: Herens
4: Hayo 7: Groningen 8: Frisius 9: 06/01/1557 12: RIDDORL I 220

1: 09157 2: Löwen
3: Heringa (Groningen, Groeningha de)
4: Caesar (Ceso) 9: 27/08/1531 12: MULO IV 58148 20: stud 1535 te Orleans

1: 09938 2: Orleans
3: Heringa (Heringha de)
4: Caesar 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/03/1535 12: RIORL II 292999 13: Hil Binnertsd Aebinga 14: Eelcke of Haring van Heringa 16: Rixt Romckes Hoytema d.v. burgemeester van Leeuwarden 17: Aesge His x Lolle van Ockinga 18: 1560-1564 burgemeester van Groningen 1559, 1562-1563 hoofdman 19: 1565 maart 22: De Ridder, Procurateurs I 292; Stamboek I 81

1: 08831 2: Löwen
3: Heringa (Heryngha)
4: Edo 7: Marssum 8: Frisius 9: 08/08/1547 12: MULO IV 348244 13: Womck van Jongama 14: Eelcke van Heringa 16: ongehuwd 19: 1575 aug 21: in 1567 gevlucht naar Emden; Aede Heringa is in 1579 volmacht landsdag voor Wonseradeel 22: Vrije Fries 17 1890 3334; Placaatboek IV 31

1: 11972 2: Douai
3: Heringa
4: Eelco 7: Groningen 9: 00/00/1565 12: Gron Volksalmanak 1952 76 14: Sascher van Heringa 16: Teth Hesseldr van Roorda 19: 1606 jan, begraven te Oosterend 21: 1580 uitgeweken, keerde later terug 22: AAU 1888 348; Oldenhof, Religyfrede 82; Stamboek I 313

1: 02366 2: Heidelberg
3: Heringa (Heringha ab)
4: Jeppius 8: Frisius occid 9: 07/04/1574 12: MUH II 69,18 13: Hil Binnertsd van Aebinga 14: Sascher van Heringa 15: 1560 burgemeester van Groningen 18: 1604 a collator van Zuidwolde 19: 1607 22: De Vries I 50, 9293

1: 05472 2: Geneve
3: Heringa (Heringha)
4: Jeppius (Eppius) 8: Frisius 9: 25/06/1576 12: LDR 550; IV, 46 21: Eppo Heringa was in 1606 landdagscomparant voor Zuidwolde 22: RAG Comparanten

1: 02195 2: Freiburg i.B
3: Heringa (Heringha ab)
4: Johannes (Joannes) 6: Nobilis 8: Frisius 9: 05/08/1586 12: MUF 621,41 13: Anna Ruurds van Roorda 14: Adamus Heringa van Jongama 19: 1592 te Napels 22: Stamboek I 81

1: 06525 2: Köln
3: Heringa ab
4: Ludovicus (= Laes?) 8: Frisius 9: 14/07/1561 10: Art 11: 1544 ca 12: AAK IV 15155 13: Doedt van Eelsma 14: Hobbius van Heringa van Idaard 19: 1571 april 22: Stamboek I 81

1: 09819 2: Orleans
3: Heringa ab
4: Onesius 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 06/07/1564 12: RIDDORL II 433; KUOR 120 13: His van Aebinga 14: Haringius van Heringa 15: 1547 lid gedep staten 16: Foockel Watzes van Aylva 19: 1575 20: in 1564/1565 procurator van de natio 21: in 1567 verbannen 22: Stamboek I 81; Placaatboek III 161-162

1: 01024 2: Franeker
3: Heringa ab
4: Valerius 8: Frisius 9: 20/06/1642 10: Ling 12: AAF no 3936 18: 1660 vroedsman te Bolsward 21: Watse Heringa x Antie Uptdr echtelieden te Dongjum genoemd in 1631 22: RAF GEN 500; Stamboek I 81 (aantekening in h.s.)

1: 10736 2: Marburg
3: Heringa
4: Victor 7: Eggelingen 9: 20/11/1577 12: CSM II 26

1: 11399 2: Orleans
3: Heringa (Heringha ab)
4: Wicherus 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 0/81/1560 10: Iur 12: RIDDORL II 491; Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges

1: 06544 2: Köln
3: Heringa ab
4: Wicherus 8: Frisius 9: 03/08/1559 10: Iur 12: AAK IV 4108 13: Doedt van Eelsma 14: Hobbius van Heringa 16: ongehuwd 22: Stamboek I 81

1: 07883 2: Rostock
3: Heringius
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/06/1550 12: MUR II 118

1: 04848 2: Leiden
3: Heringius
4: Joachimus 7: Norden 8: Frisius 9: 04/07/1644 10: Iur 11: 23 12: AAL 351

1: 12268 2: Löwen
3: Herjuwsma
4: Taco 9: 00/00/1542 12: Vrije Fries VII 323 20: sneuvelt in 1542 bij beleg Leuven door Maarten van Rossum

1: 06554 2: Köln
3: Herkinge
4: Volkerus 7: Groningen 9: 16/05/1608 10: Art 11: 1587 12: AAK IV 22571 18: 1612 priester 166? priester te Zwolle 21: Mr 22: AAU 67 (1948) 102; Haarlemsche Bijdragen 1646 140

1: 11663 2: Rostock
3: Herksen
4: Egbertus 7: Langwerden 8: [Frisius orient] 9: 17/04/1482 12: MUR I 230

1: 06963 2: Rostock
3: Herlinge
4: Martinus 9: 20/11/1427 12: MUR I 29

1: 06969 2: Rostock
3: Herlingia de
4: Eylardus 8: [Frisius orient] 9: 09/11/1428 12: MUR I 32 20: Elardus Sifridi werd in 1430 bac art (MUR I 37)

1: 06254 2: Köln
3: Herlynghe de
4: Hinricus 5: clericus Brem d 9: 08/05/1412 10: Iur 12: AAK I 1568

1: 11248 2: Pont a Mousson
3: Hermana ab
4: Hesselus 8: Leovard d 9: 00/00/1585 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 20: mag art

1: 09451 2: Löwen
3: Hermana (Hermanna)
4: Hesselus 5: dominus 6: nobilis 8: Frisius 9: 16/06/1617 12: MULO V 2424

1: 01320 2: Padua
3: Hermana ab
4: Hesselus 8: Frisius occid 9: 27/10/1588 10: Iur 11: 28 12: tp no 206 13: Hylck van Roorda 14: Wybren Hermana 16: Anna van Liauckama (1596) 17: kinderloos 19: 1624 20: 1560 21: bereist vanaf 1577 heel Europa om talen te leren; bezoekt het heilige graf. Was de laatste van zijn geslacht. 22: Stamboek I 200; Den Tex, Studenten 95

1: 12048 2: Löwen
3: Hermana
4: Hubertus 9: 00/00/1571 12: RAF FG 1027 13: Hylck Johansdr van Roorda 14: Wibrandus van Hermana 16: ongehuwd 18: vaandrig in Spaanse dienst 21: woont later in Friesland 22: Stamboek I 200, II 134

1: 08587 2: Löwen
3: Hermana (Hermani)
4: Vincentius 7: Leeuwarden 9: 07/12/1524 12: MULO III 73673 13: Wick Hesseldr van Feytsma 16: Mary Ivosdr van Fritema 17: His x Schelto Sydses Tjaerda 18: heerschap 21: beweert in 1545 vrij heerschap te zijn = Mr Vincent Hardis, verkoopt in 1562/1563 huis te Leeuwarden? 22: Stamboek I 199; RAF Familiearch Burmaniavan Eysinga 86; RAF Rentmeestersrek 1562/1563 21

1: 04053 2: Helmstadt
3: Hermanni
4: Abranhamus 7: Jever 8: Frisius 9: 12/09/1612 12: AAHt 225154

1: 03543 2: Groningen
3: Hermanni
4: Albertus 7: Emden 8: Frisius 9: 29/10/1642 10: Phil 12: AAG 46

1: 02753 2: Wittenberg
3: Hermanni (Hermannus)
4: Bartoldus 8: Frisius 9: 04/11/1551 12: AAW 272

1:*03089 2: Groningen
3: Hermanni
4: Wilhelmus 6: gratis 7: Groningen 9: 06/08/1628 10: Phil 12: AAG 20

1: 05805 2: Köln
3: Hermanni
4: Bernardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 12/06/1521 10: Art 12: AAK II 83670 20: bursa Laurentiana; 17 maart 1524 inc

1: 07336 2: Rostock
3: Hermanni
4: Bernardus 7: Emden 9: 13/05/1486 12: MUR I 245

1: 01914 2: Franeker
3: Hermanni
4: Boethius 8: Dongeradeel (Dongarus) 9: 02/05/1604 10: Phil, Theol 12: AAF no 808 21: = Boethius Ludolphi Dongrius, 1605 conrector te Dokkum, verblijft in 1619 te Tiel? 22: Col Kalma

1: 09479 2: Löwen
3: Hermanni
4: Casparus (Gaspar) 7: Leeuwarden 9: 15/12/1627 12: MULO V 330114

1: 07443 2: Rostock
3: Hermanni
4: Conradus 7: Groningen 9: 06/06/1499 12: MUR I 295

1: 01464 2: Franeker
3: Hermanni (Hermannus)
4: Cornelius 9: 21/08/1590 10: Phil, Ling 12: AAF no 119

1: 02817 2: Wittenberg
3: Hermanni (Hartmannus)
4: Detardus ( Detthardus) 7: Sneek 8: Trai d 9: 18/06/1512 12: AAW 41 21: Ditther was in 1557 pastoor te Leeuwarden 22: Vrije Fries 14 85

1: 07801 2: Rostock
3: Hermanni
4: Egbertus (Egghebertus) 7: Groningen 9: 28/11/1506 12: MUR II 27

1: 03902 2: Helmstadt
3: Hermanni
4: Erasmus 7: Esens 9: 13/04/1583 12: AAHt 4092

1: 03744 2: Groningen
3: Hermanni
4: Everardus 7: Groningen 9: 27/12/1647 11: 18 12: AAG 57

1: 08250 2: Löwen
3: Hermanni
4: Everardus 7: Aurich 8: Mon d 9: 04/06/1506 12: MULO III 31461

1: 02864 2: Groningen
3: Hermanni
4: Folkerus 8: Frisius orient 9: 26/08/1615 10: Theol 12: AAG 3

1: 01601 2: Franeker
3: Hermanni
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 03/05/1594 10: Iur 12: AAF no 270 18: 1598 advocaat Hof 21: Mr; disp 1598 De testamentis ordinandis; = zoon van Gerardus Hermanni Phelten, secretaris van Terschelling x Isabella van Hoorn, woont later te Groningen? 22: RAF Hof van Fr MMM f 5, RAF Familiearch Kingma 628; Ahsman, Faculteit 60; Stamboek II 2425

1: 11359 2: Rostock
3: Hermanni
4: Gerardus 7: Groningen 9: 04/07/1511 12: MUR II 46 21: Mr Geer Heymans was in 1511 apotheker te Groningen 22: GAG PK regest 611

1: 06320 2: Köln
3: Hermanni
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 00/00/1390 12: AAK I 565

1: 05887 2: Köln
3: Hermanni
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1391 12: AAK I 632

1: 07785 2: Rostock
3: Hermanni
4: Gerbrandus 7: Groningen 9: 04/05/1506 12: MUR II 25

1: 03227 2: Groningen
3: Hermanni (Harmanni)
4: Harco 9: 06/01/1633 10: Phil 12: AAG 27

1: 05962 2: Köln
3: Hermanni
4: Henricus 5: clericus Trai d 6: pauper 7: Groningen 9: 06/02/1450 10: Art 12: AAK I 52411 14: Hermen Hinricks 18: 1457, 1467 priester te Groningen 20: 1451 4/6 pres ad bac, 1453 3/2 adm ad lic 22: AKG regest 365, 504

1: 05902 2: Köln
3: Hermanni
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1463 10: Art 12: AAK I 69541 20: det 1466 21: = vml Henricus Eelderwolt, 1515 vicaris aan de A kerk 22: RF 1515.21

1: 06321 2: Köln
3: Hermanni
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 17/10/1492 10: Iur 12: AAK II 32617 21: vml Hayo Hermanni Hempens, 1528-1530 (gest) raadsheer Hof van Friesland 22: Burmania, Naamrol

1: 05208 2: Köln
3: Hermanni
4: Henricus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 10/12/1471 10: Iur 12: AAK I 8342

1: 10980 2: Helmstadt
3: Hermanni
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 03/07/1618 12: AAHt 265221

1: 07011 2: Rostock
3: Hermanni (Groningen, Groningh)
4: Hermannus 9: 15/11/1446 12: MUR I 79

1: 07649 2: Rostock
3: Hermanni
4: Hermannus 7: Emden 9: 01/10/1514 12: MUR II 58

1: 02058 2: Franeker
3: Hermanni
4: Hermannus 7: [Wolvega] 8: Zevenwouden 9: 06/05/1609 10: Phil 12: AAF no 1108; Van der Meer, Boarnen 112

1: 07373 2: Rostock
3: Hermanni
4: Hermannus 7: Groningen 9: 19/05/1492 12: MUR I 261

1: 05996 2: Köln
3: Hermanni
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1444 10: Art 12: AAK I 47425 20: 1446 27/5 pres ad bac 21: = Mr Hermannus Hardenbrinck, 1457 priester te Groningen, 1478 pastoor te Garnwerd of Hermannus Hermanni, 1476 pastoor te Oldehove (Gr)? 22: RAG VC 47 45b; RF 1478.28; RAG Familiearch Ewsum 63c

1: 11313 2: Rostock
3: Hermanni
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 23/06/1508 12: MUR II 34

1: 05901 2: Köln
3: Hermanni
4: Hermannus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1463 10: Art 12: AAK I 69540 20: 1464 7/6 det, disp 21: = Hermannus Eelderwolde de Groningen jr, 1482 legit in bursa Laurentiana, gest in zijn vaderland?

1: 10737 2: Wittenberg
3: Hermanni
4: Hieronymus 8: Frisius 9: 00/06/1591 12: MUW II 383

1: 02413 2: Heidelberg
3: Hermanni
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/04/1388 12: MUH I 31

1: 10482 2: Franeker
3: Hermanni (Harmannus)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 07/05/1602 10: Ling 12: AAF 700 21: = Hans Harmens, 1619 ca schoolmeester te Ee of eerder Johannes Hermanni Curiander, postulant, 1612-1619 secretaris van Achtkarspelen? 22: RAF FG 364; Sannes, Schoolmeesters Oostdongeradeel; Sannes, Naamlijst 221; Van Sluis

1: 05730 2: Köln
3: Hermanni
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42144 20: 1441 28/11 det

1: 03019 2: Groningen
3: Hermanni
4: Johannes 7: Groningen 9: 20/10/1625 10: Theol 12: AAG 16 16: Altyen Hayens (1631) 18: 1632-1636 predikant te Sappemeer 19: 1636 maart 22: Duinkerken I 184

1: 12303 2: Bologna
3: Hermanni
4: Johannes 5: famulus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1521 12: KNOD 1417 21: Dr Johannes Hermanni was in 1551 pastoor te Haren 22: RF 1551.7

1: 03968 2: Helmstadt
3: Hermanni
4: Johannes 7: Norden 8: Frisius 9: 12/05/1594 12: AAHt 11194

1: 03587 2: Groningen
3: Hermanni
4: Johannes, Christianus 8: Omlandus 9: 29/02/1644 10: Phil 12: AAG 49 16: Wya d.v. ds Homerus Wigboldus (1657) 18: 1654 pedagogus bij grietman Fockens te Beetsterzwaag 1654-1667 predikant te Augustinusga en Surhuizum; 1655-1660 tevens te Gerkesklooster 1667-1677 predikant te Beetsterzwaag, Beets en Olterterp, 1677-1678 te Oostwold (Oldambt) 19: 1678 dec 22: Romein 504, 513, 591; Duinkerken 87

1: 06523 2: Köln
3: Hermanni
4: Johannes 8: Frisius 9: 19/05/1610 10: Art 12: AAK IV 233132

1: 06138 2: Köln
3: Hermanni
4: Lambertus 7: Groningen 9: 22/10/1540 10: Art 12: AAK II 9676 20: 2 dec 1540 bac

1: 06144 2: Köln
3: Hermanni
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 26/10/1496 10: Art 12: AAK II 41156

1: 06141 2: Köln
3: Hermanni
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 19/10/1458 10: Art 12: AAK I 62921 20: 1459 23/11 det

1: 06264 2: Köln
3: Hermanni
4: Ludolphus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/00/1425 10: Iur 12: AAK I 28351

1: 08445 2: Löwen
3: Hermanni
4: Marcellius 6: dives 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/08/1506 12: MULO III 322308 18: 1549 prebendaris te Dokkum, deken van het seendgericht 21: Mr; raakt in 1551 prebende kwijt omdat hij een monnik hielp ontvluchten 22: Roarda, Om it leauwe II 10

1: 11341 2: Rostock
3: Hermanni
4: Martinus 8: Frisius occid 9: 04/06/1509 12: MUR II 39

1: 11329 2: Rostock
3: Hermanni
4: Martinus 8: Trai d 9: 09/11/1508 12: MUR II 37 21: Martinus Hermanni van Franeker werd op 9 maart 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 07352 2: Rostock
3: Hermanni
4: Martinus 7: Emden 9: 23/10/1489 12: MUR I 252

1: 05861 2: Köln
3: Hermanni (Hermani)
4: Melchior 7: Groningen 9: 13/12/1510 10: Iur 12: AAK II 670103 20: 1513 9/2 bac iur 21: = Mr Melchior, 1535 pastoor te Eenrum; vgl echter Melchior Bernardi 22: GAG RvR 870; RF 1535.26

1: 06165 2: Köln
3: Hermanni
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1449 12: AAK I 52353

1: 07053 2: Rostock
3: Hermanni
4: Olphardus 8: Frisius 9: 20/10/1457 12: MUR I 115 21: Stud 1453 te Keulen; een Olphardus was in 1478 pastoor te Joure 22: De Jong, Parochie Joure 14

1: 07595 2: Rostock
3: Hermanni
4: Petrus 7: Sneek 9: 24/05/1512 12: MUR II 49 18: priester 21: Petrus Hermanni van Sneek werd op 2 juni 1515 tot priester gewijd; vlm zoon van Herman Piers, 1512 burgemeester van Sneek 22: Gen Jierboekje 1955 80; Oosterhout, Recesboeken 195

1: 01796 2: Franeker
3: Hermanni
4: Petrus 7: Harlingen 9: 01/05/1601 10: Theol 12: AAF no 630 16: Fookel Jans wed Pierius Duconis (1608) 18: 1613-1620 predikant te Dokkum 19: 1627 ca 20: 1590 a 21: afk uit Stiens?; Remonstrant, in 1620 afgezet en in 1621 uit Dokkum verdreven 22: Romein 451; NNBW VII 566567; Col Kalma

1: 04295 2: Leiden
3: Hermanni (Sermanni)
4: Petrus 7: Harlingen 9: 01/04/1605 10: Theol 11: 21 12: AAL 77 20: kreeg in 1606 pensie van 77 cg (Van der Meer, Boarnen 111)

1: 09346 2: Löwen
3: Hermanni
4: Petrus 7: Staveren 9: 16/06/1528 12: MULO IV 376

1: 00435 2: Franeker
3: Hermanni
4: Petrus 8: Frisius 9: 02/03/1622 10: Med 12: AAF no 1922 21: als predikant wegens Remonstrantisme afgezet, stud Franekr 1601, Leiden 1605 theol

1: 00578 2: Franeker
3: Hermanni
4: Petrus 9: 00/09/1626 12: AAF no 2357 21: als predikant wegens Remonstantisme afgezet

1: 09233 2: Löwen
3: Hermanni (Hermannus)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/04/1552 12: MULO IV 45132

1: 10040 2: Frankfurt
3: Hermanni (Herman)
4: Sebastianus 8: Frisius 9: 00/00/1614 12: MUFO I 577 20: stud 1613 te Helmstedt

1: 04032 2: Helmstadt
3: Hermanni (Hernanni)
4: Sebastianus 8: Frisius occid 9: 17/10/1613 12: AAHt 23284 14: Sebastianus Hermanni Helt 15: predikant in Utrecht en te Eexta 16: Wypcke Hayens 17: Sebastanus, kerkvoogd 18: predikant te Meeden 1626-1634 predikant te Eexta 19: 1634 20: stud 1614 te Frankfurt 21: brengt bij zijn huwelijk 20000 daalders in 22: Ned Leeuw 1988 17; Reitsma, Van Veen, Acta VII 17

1: 03295 2: Groningen
3: Hermanni
4: Simon 7: Groningen 9: 06/10/1634 10: Phil 12: AAG 31 16: Anne Renings (1640) Abeltjen Peters (1667) 21: afk uit Oude Pekela 22: RAG klapper DTB

1: 00094 2: Franeker
3: Hermanni
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 03/05/1606 10: Theol 12: AAF no 910 14: Herman Sjoerds 15: burger van Leeuwarden 21: kreeg in 1596 een pensie van 9 gulden en in 1606 een pensie van 77 cg 22: Van der Meer, Boarnen 111; RAF Statenarchief Gf 50 nr 2

1: 07565 2: Rostock
3: Hermanni
4: Suffridus 7: Emden 9: 26/10/1499 12: MUR II 1

1: 09652 2: Erfurt
3: Hermanni
4: Thomas 7: Groningen 9: 00/00/1450 12: MUER I 22233

1: 06816 2: Marburg/Lahn
3: Hermannus
4: Iohannes 7: Norden 8: Frisius 9: 02/05/1600 12: CSM III 131

1: 10013 2: Wittenberg
3: Hermannus
4: Johannes 7: Norden 8: Frisius 9: 00/05/1602 12: MUW II 492

1: 04790 2: Leiden
3: Herminius (Harminius)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/05/1640 10: Iur 11: 1620 12: AAL 314 18: 1643 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10

1: 06548 2: Köln
3: Hermius
4: Clemens 7: Groningen 9: 25/04/1605 10: Art 12: AAK IV 211118 18: 1624, 1632 notaris te Appingedam 21: stud 1603 voor priester, verlaat Keulen in 1608 zonder dit te worden; Clemens Harmanni trad in 1616 op als "compromisman" voor het gerecht van Ten Post 22: RAG klapper resol GS; AAU 67 (1948) 40; J. Frima, Het strafproces in de Ommelanden (Amersfoort, 1920) 319

1: 11201 2: Köln
3: Hero (Snecanus)
4: Albertus 8: Frisius 9: 30/10/1566 10: Art 12: AAK IV 49159

1: 09777 2: Löwen
3: Hero
4: Albertus 7: Sneek 8: Frisius 9: 14/07/1576 10: Theol 12: MEERSCH 42236 18: doceert filosofie aan het Laurentiusgymnasium te Keulen pastoor te Gerritsheim (Geisheim) bij Dusseldorf 19: 1589 maart 21: schreef lofdicht op Willem Canter mag art te Keulen; bac theol te Leuven, 1584 lic theol te Keulen; studeert eerst te Keulen, keert hier na een verblijf in Leuven terug; schreef epigrammen en quinque libros de providentia Dei(1582); vir literarum peritissimus 22: Petrus, De scriptoribus 252-253; RAF Familiearch Sminia 2087; Keussen, Alte Universitat 536; Vigliana 116

1: 04972 2: Basel
3: Hero
4: Sebastianus 5: Med Dr 8: Frisius, mon d 9: 00/00/1487 12: MUB I 18923

1: 07429 2: Rostock
3: Heroeben
4: Theodericus 7: Esens 9: 22/05/1498 12: MUR I 289

1: 08025 2: Leipzig
3: Heroni ? (Herodi)
4: Gabriel 7: Leeuwarden 9: 00/00/1513 12: MULP I 525

1: 11234 2: Köln
3: Heronis
4: Aggeus (Aggo) 6: dominus 7: Sloten 8: Trai d 9: 06/02/1511 10: Iur 12: AAK II 678122 18: 1525 prebendaris, 1544 priester te Follega 21: Aggo Heronis de Folgar (Follega) werd op 30 maart 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83; RAF Rentmeestersrek 1525-1526 f 19; Pb Hs 1466; RAF FG 910

1: 07554 2: Rostock
3: Heronis
4: Hayo 7: Witmund 8: Frisius 9: 00/04/1649 12: MUR III 155

1: 00072 2: Franeker
3: Heronis
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 06/07/1605 10: Iur 12: AAF no 876 18: 1608 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 33

1: 08558 2: Löwen
3: Heronis (Heroms)
4: Hieronymus, Hobbonis 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 25/10/1511 10: Decr 12: MULO III 43085 21: = Henno Hobbes, 1524 grietman van Rauwerderhem? 22: Andreae, Nalezing 54

1: 07973 2: Rostock
3: Heronis
4: Iodocus 7: Witmund 9: 00/04/1579 12: MUR II 198

1: 01717 2: Franeker
3: Heronis
4: Joachimus 7: Leeuwarden 9: 25/03/1598 10: Iur 12: AAF no 481

1: 04280 2: Leiden
3: Heronis (Hero)
4: Joachimus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/03/1603 10: Iur 11: 23 12: AAL 69 14: Dr Hero Joachimi 15: 1599 advocaat 16: Brechte Haeitzedr Bouma uit Pingjum (1606) 17: Hero Joachimi, 1653 notaris? 18: advocaat Hof 22: RAF Hof van Fr MMM f 46v; Klapper DTB Leeuwarden

1: 00294 2: Franeker
3: Heronis (Eronis)
4: Tarquinius 7: Heerenveen 8: Frisius 9: 13/07/1616 10: Phil 12: AAF no 1607

1: 00646 2: Franeker
3: Heronis
4: Ulricus 7: Wanswerd (Hanswerdanus) 8: Frisius 9: 06/05/1629 10: Theol 11: 1606 12: AAF no 2541 14: Hero Ulckes 15: predikant 18: 1635-1636 predikant te Finkum ca 19: 1636 juli 22: Romein 109

1: 09079 2: Löwen
3: Herrius
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 01/07/1545 12: MULO IV 305126

1: 04945 2: Jena
3: Hersenius
4: Ummius 8: Frisius 9: 04/07/1650 12: MUJ 154 1650 207

1: 03285 2: Groningen
3: Hertelius
4: Abrahamus 6: gratis 9: 27/08/1634 10: Ing (Art. Ingenuar), Ling 12: AAG 30 21: Abraham Hertelius was 1622-1628 rector te Leer, 1628-1640 (gest) preceptor Latijnse school te Groningen 22: GAG 69 Latijnse school; Reershemius 762

1: 06279 2: Köln
3: Hertlingia de
4: Hermannus 5: presbyter Brem d 8: [Frisius orient] 9: 00/00/1407 10: Iur can 12: AAK I 1318

1: 06280 2: Köln
3: Hertlingia de
4: Otto 8: [Frisius orient] 9: 00/00/1407 10: Iur can 12: AAK I 1319

1: 06993 2: Rostock
3: Hertwerde
4: Theodoricus (Tydericus) 9: 26/03/1437 12: MUR I 56 20: uit Hartwerd bij Esens of Hartwerd bij Bolsward?

1: 03893 2: Helmstadt
3: Hertz
4: Daniel 8: Frisius [orient] 9: 26/06/1582 12: AAHt 3661

1: 07987 2: Rostock
3: Hertzen
4: Isebrandus 8: Frisius orient 9: 00/03/1586 12: MUR II 218

1: 09697 2: Erfurt
3: Herxebben
4: Henricus 7: Emden 9: 00/00/1469 12: MUER I 33519

1: 10759 2: Franeker
3: Hesener (Hesenaer)
4: Everardus 7: Leeuwarden 9: 16/04/1633 10: Phil, Theol 11: 1617 12: AAF no 2935 13: Antje 14: Laurentius Hesenaer Stientie Lieuwesdr of Hettesdr 17: Johannes, predikant te BritswerdWieuwerd, Labadist Everardus Maycke; Grietie Helena x Rinse Adama van Dokkum 18: 1637-1677 predikant te Schingen en Slappeterp 19: 1677 maart 21: alumnus; zijn grootvader Evert Hesener leverde in 1580 pannen en stenen voor de kerk te Genum 22: Romein 249-250; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 137; Col Kalma; Reitsma, Opkomsten 66

1: 11073 2: Helmstadt
3: Heshusius
4: Etzhardus 8: Frisius [orient] 9: 19/09/1606 12: AAHt 18892

1: 03386 2: Groningen
3: Heshusius
4: Johannes 7: Redichemensis 8: Frisius [orient] 9: 12/10/1637 10: Theol 12: AAG 37

1: 04887 2: Leiden
3: Heslinga (Hesslinga)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/09/1646 10: Iur 11: 1626 12: AAL 372 16: Maria van Heemstra (1652) 18: 1649 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11; GAL Klapper DTB

1: 01049 2: Franeker
3: Heslinga (Andreae)
4: Gerardus 7: Sneek 9: 23/02/1643 10: Phil 12: AAF no 4029

1: 01231 2: Franeker
3: Heslingius
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 09/04/1647 10: Phil 12: AAF no 4570

1: 07869 2: Rostock
3: Hesma
4: Andreas 8: Frisius 9: 00/09/1547 12: MUR II 113 21: Mr Andreas Hesma werd in 1553 burger van Franeker 22: GA Franeker 27 Burgerboek

1: 08766 2: Löwen
3: Hesma
4: Andreas 8: Frisius occid 9: 10/05/1549 12: MULO IV 38622

1: 04932 2: Jena
3: Hesse
4: Egbert 7: Delmenhorst 8: Frisius [Oldenburg] 9: 00/00/1632 12: MUJ 155 1632 152

1: 07379 2: Rostock
3: Hesseli
4: Albertus 7: Loppersum 9: 22/05/1492 12: MUR I 262 21: Hessel was ca 1505 pastoor te Loppersum 22: Gron Volksalmanak 1934 68

1: 08506 2: Löwen
3: Hesseli
4: Albertus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 13/06/1507 12: MULO III 334100 18: 1532-1564 pastoor te Midlum 21: = Albertus Hesseli Rheen, 1580 predikant (onwaarschijnlijk)

1: 06308 2: Köln
3: Hesseli (Hesselt)
4: Azo 6: nihil solvit 7: Leeuwarden 9: 30/10/1509 10: Iur 12: AAK II 64854 21: Azo Herceli de Winssem werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 11481 2: Löwen
3: Hesseli (Franeker, Franeka)
4: Azo 9: 05/07/1508 12: MULO III 345284 18: 1520 prebendaris te Franeker priester 21: Mr, Azo Herceli van Franeker werd op 1 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 10738 2: Franeker
3: Hesseli (Hesselus)
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 22/10/1618 10: Theol 11: 1600 12: AAF no 1732 16: Baukjen Johannis 18: 1620 predikant te Oosterbierum, 1625 te Firdgum 1627 predikant te Wommels, 1632 te Dokkum 1642-1643 predikant te Leeuwarden 19: 1654 21: bestal armenbeurs, in 1643 afgezet en voor eeuwig uit Friesland verbannen; woont in 1651 te Visvliet 22: NNBW X 369; Romein 21, 214, 219, 277, 452; Col Kalma

1: 09278 2: Löwen
3: Hesseli (Hesselus)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 04/07/1547 12: MULO IV 345158

1: 08153 2: Löwen
3: Hesseli
4: Gerardus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 08/06/1467 10: Art 12: MULO II 18787

1: 09778 2: Löwen
3: Hesseli (Hessel)
4: Godfridus 8: Omlandus 9: 26/11/1568 10: Theol 12: MEERSCH 42237

1: 00753 2: Franeker
3: Hesseli
4: Harco 7: Franeker 9: 18/06/1635 10: Iur 12: AAF no 3127 18: 1638 procureur postulant te Franeker 1638, 1642 notaris te Franeker 1657 notaris te Bergum 22: RAF Hof van Fr HHH 138; RAF klapper AUT Franekeradeel

1: 00476 2: Franeker
3: Hesseli
4: Harco 7: Franeker 8: Frisius 9: 22/08/1623 10: Ling, Art 12: AAF no 2046 18: 1632 gezworen gerechtsbode te Franeker 22: It Beaken 19 1957 125

1: 00884 2: Franeker
3: Hesseli
4: Harco 8: Frisius 9: 09/06/1638 10: Legum 12: AAF no 3464

1: 12279 2: Greifswald
3: Hesseli
4: Hieronymus 7: Leeuwarden 8: Frisius, Trai d 9: 00/00/1516 12: MUG

1: 01709 2: Franeker
3: Hesseli
4: Horatius 6: Alumnus 9: 13/11/1597 10: Ling, Theol 12: AAF no 474

1: 11199 2: Köln
3: Hesseli (Hasselensis)
4: Jacobus 7: Dronrijp 9: 06/07/1560 10: Art 12: AAK IV 9236 21: Mr, verbleef in 1572 in Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr C f 136v137, Familiearch Schwartzenberg 433

1: 06061 2: Köln
3: Hesseli (Hesselen)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/04/1467 12: AAK I 75337 20: 1468 19/6 det

1: 09960 2: Ingolstadt
3: Hesseli (?) (Heklein)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/05/1472 12: MUING 15 20: = vml Johannes Hesseli of Johannes Heyman, stud resp 1467 en 1469 te Keulen

1: 08141 2: Löwen
3: Hesseli
4: Nicolaus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1476 12: MULO II 351222 18: 1523 vicaris te Havelte en Westerhesselen 19: 1523 ca 22: AAU 42 (1916) 307, 309

1: 09525 2: Löwen
3: Hesseli (Hessels)
4: Petrus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/00/1448 12: MULO I 21915

1: 07800 2: Rostock
3: Hesseli
4: Reinerus 7: Berlikum 9: 12/06/1506 12: MUR II 26

1: 09067 2: Löwen
3: Hesseli
4: Tjepco 9: 10/05/1539 12: MULO IV 19140 14: Hesselus Tjepconis Ipma gest 1557 te Beers 16: Lyse Brandenborch 17: Hessel x Wijcke Broersma Wisck x Henricus Botma 18: 1546, 1550 substituutgrietman en volmacht voor Kollumerland 1557-1578 secretaris van Kollumerland 19: 1578 sept 22: Placaatboek III 184; Andreae, Kollumerland 51, 58, 70, III 42; RAF Grafschriften Kollumerland

1: 10556 2: Wurzburg
3: Hesselinck
4: Hermannus 5: SJ 9: 09/11/1613 12: MAWU 100

1:*05550 2: Köln
3: Hesseling (Heselinge)
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 03/05/1558 10: Art 12: AAK II 111876

1: 05549 2: Köln
3: Hesseling (Heselinge)
4: Andreas 8: Frisius 9: 03/05/1558 10: Art 12: AAK II 111775 18: 1599 advocaat

1: 07676 2: Rostock
3: Hesselini
4: Otto 7: Leeuwarden 9: 24/01/1517 12: MUR II 66 21: Doco Hesseling bezit 75 pm te Pietersbierum 22: Tjessinga, Aanbreng II 15

1: 10607 2: Prag
3: Hesselini (Besselini)
4: Seghardus alias Hardus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1384 12: OSTFR 188 21: Mr Harcko was in 1408 prior en confessor in klooster Jeruzalem 22: RAF FG 832

1: 05545 2: Köln
4: Hesselinus 8: Franekeradeel (de districtu Franeker.) 9: 00/00/1403 10: Iur can 12: AAK I 1118 18: pastoor in Tzummarum 1422-1430 abt van Lidlum 21: geboren te Oosterlittens; bezocht school van Lidlum 22: Wumkes, Abtenlevens 59

1: 11976 2: Paris
4: Hesselus 9: 00/00/1284 14: Rodbern van Farmsum 15: redger en edictor te Fivelingo 18: geestelijke proost van Farmsum 22: Hartgerink Koomans, Proosdijen 15

1: 11138 2: Franeker
3: Hessius
4: Petrus 9: 24/06/1633 10: Phil 12: AAF 2963 20: vml uit Noorwegen; vgl AAF 6102

1: 06614 2: Marburg/Lahn
3: Hettenus
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/10/1556 12: CSM II 28

1: 11210 2: Köln
3: Hettinga
4: Dominicus 8: Frisius 9: 12/06/1566 10: Art 12: AAK IV 4697 13: N. van Gerbranda 14: Tiete van Hettinga 16: Tiethje Auckama 17: Duco x Anna Douwesdr van Hottinga Hylck x Seerp Gales van Galama Catharina x Focke van Ripperda 22: Stamboek I 206

1: 04148 2: Leiden
3: Hettinga (Hethinga)
4: Epius 8: Frisius 9: 12/10/1580 10: Ling 12: AAL 8 13: Hylck Tonisd van Galama 14: Titus van Hettinga 16: ongehuwd 18: 1591 dijkgraaf van Wymbritseradeel 1598 volmacht voor Wymbritseradeel 21: of Epeus zv Haringh van Hettinga, Stamboek I 205? 22: RAF Statenarch M 11b f 11, S 2b II f 86v; Stamboek I 205-206

1: 00015 2: Franeker
3: Hettinga ab
4: Homerus 8: Frisius 9: 26/05/1603 10: Lit 11: 1563 ? 12: AAF no 769 13: Neelcke 14: Taco van Hettinga 15: kolonel, bevelhebber van Emden 16: Cnier Hansdr van Oosthem 17: Johannes Catharina 18: 1616 monstercommissaris; 1616, 1617 volmacht ten landsdage voor de steden 1629-1632 commandant van Leerordt; 1631 majoor; 1646 kolonel burgemeester van IJlst 19: 1649 te IJlst 22: Stamboek I 206, II 141; Placaatboek V 220; RAF, Register resolutien 463; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1616; Ten Raa, de Bas, Leger IV 344

1: 10588 2: Bourges
3: Hettinga (Hittinga ab)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 05/12/1644 12: DOTZ 242 14: N. van Hettinga 16: Clara Danielsdr Claix 18: 1646 advocaat Hof 1649 landdagslid; secretaris rekenkamer van Friesland 1651-1671 commies prov rekenkamer 20: stud 1641 te Franeker, 1644 te Leiden 21: Dr iur; in 1650 gecommitteerde ter herziening van 's lands ordonnantien; werd in 1665 burger van IJlst; in 1677 wegens malversaties aangeklaagd 22: Stamboek I 206, II 141; RAF Hof van Fr MMM f 10v; RAF 256; Placaatboek V 521; RAF Burgerboek IJlst; Placaatboek V 526

1: 00975 2: Franeker
3: Hettinga
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 9: 07/02/1641 10: Phil 12: AAF no 3777 20: stud 1544 te Leiden en Bourges

1: 04844 2: Leiden
3: Hettinga (Hettingha ab)
4: Sibrandus 7: Kollum 8: Frisius 9: 23/05/1644 10: Iur 11: 20 12: AAL 350 20: stud 1641 te Leiden, 1644 te Bourges

1: 01572 2: Franeker
3: Hettinga ab
4: Sibrandus 9: 15/05/1593 10: Phil, Iur 12: AAF no 218 13: Auck Feyesdr van Roorda 14: Taco van Hettinga 15: hopman 16: Riem Dyesdr van Hania Auck Ruurdsdr Ytke Fratermans 18: compagnieschrijver 1616 procureurpostulant in Kollumerland; 1616, 1617 volmacht ten landsdage voor Oostergo 1602, 1612 notaris te Kollum 19: 1620 22: Stamboek I 206, II 139; Andreae, Kollumerland II 115; Placaatboek V 222

1: 05696 2: Köln
3: Hettinga (Hottinga)
4: Titus 8: Frisius 9: 09/05/1553 10: Art 12: AAK II 10729 13: Wypck Simonsdr van Hoytema 14: Epeus van Hettinga : hoofdeling te Ter Oele 16: Hylck Tonisdr van Galama 17: Anthonius (1608 lid Admiraliteit Dokkum; 1617 controleur van het krijgsvolk) x Tieth van Hottinga Epeus Cunera x Gale Seerps van Galama Wijpck x Feico van Herbranda 18: 1577 dijkgraaf van Wymbritseradeel 19: 1578 22: Stamboek I 205, II 138-139; RAF Statenarch M 11b 426

1: 03220 2: Groningen
3: Heydanus (Heidanus)
4: Abrahamus 9: 18/10/1632 12: AAG 27 18: predikant te Leiden 22: Kalma, Toezicht 402

1: 01151 2: Franeker
3: Heydelman (Heidelman)
4: Christianus 7: Groningen 9: 03/08/1645 10: Theol 12: AAF no 4369 16: Lisckien Willems Lautenbach (1652) 18: 1646 pedagogus bij baron van Schwartzenberg te Beetgum; conrector te Harlingen 1657-1672 predikant te Hempens en Tirns 19: 1672 febr 22: Romein 50; Col Kalma

1: 03502 2: Groningen
3: Heydelman (Heidelman)
4: Christianus 7: Groningen 9: 26/07/1641 10: Phil 12: AAG 44

1: 07069 2: Rostock
3: Heydorn
4: Eylardus 7: Emden 9: 21/01/1461 12: MUR I 130

1: 06067 2: Köln
3: Heymanni (Heynmanni)
4: Johannes 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 28/06/1469 10: Art 12: AAK I 792106 20: 1470 1/6 pres ad bac

1: 09443 2: Löwen
3: Heymans (Heijmans)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 29/04/1630 12: MULO V 22614

1: 03069 2: Groningen
3: Heymans (Heijmanz ab)
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/08/1627 10: Phil 12: AAG 18 18: 1632 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 09444 2: Löwen
3: Heymans ab
4: Bruno 8: Frisius 9: 16/06/1644 11: minor 12: MULO V 43329 13: Geertruy van Cuyck 14: Matthijs Heymans 18: predikheer 19: 1668 aug, begraven te Leuven 22: Stamboek II 28

1: 09820 2: Orleans
3: Heymans ab
4: Elco 8: Frisius occid 9: 00/00/1602 12: KUOR 121 13: Tincke Haulanus 14: Matthias Heymans 15: 1575 rentmeester kapittel St Vitus te Leeuwarden 16: Barbara Verrutius wed Pibo Gerritsma 17: Matthias, vaandrig 18: 1603 advocaat Hof 19: 1642 21: Dr iur; zijn naam is in 1618 vermeld op klok te Anjum; vraagt in 1603 aan priester om huwelijksdispensatie 22: Swierstra, Beers 87; RAF Hof van Fr FF7 en MMM f 6, Familiearch Kingma 628, Grafschriften Oostdongeradeel; Bruggeman, Inventaris 64; Placaatboek III 1045

1: 10756 2: Franeker
3: Heymans
4: Matthias 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/07/1637 10: Ling, Iur 11: 1604 12: AAF no 3364 13: Barbara Verrutius 14: Elco Heymans 15: advocaat Hof 18: vaandrig 21: M. Heymans was van 1569-1580 substituutgriffier van het Hof van Friesland 22: Stamboek II 30

1: 07428 2: Rostock
3: Heymerick
4: Alardus 7: Groningen 9: 18/03/1498 12: MUR I 287

1: 06558 2: Köln
3: Heymsinck (Heimsinck)
4: Henricus 7: Groningen 9: 03/11/1609 10: Iur 12: AAK IV 23180

1: 06942 2: Rostock
3: Heynama (Heynemma)
4: Andreas 9: 25/04/1425 12: MUR I 21

1: 00206 2: Franeker
3: Heynama (Heinema)
4: Augustinus, Theodorus 7: Berlikum (Franeker) 9: 07/01/1611 10: Iur 12: AAF no 1254 13: Pietje Tjeerds 14: Theodorus Heinema 15: predikant te Paesens : eerder schoolmeester te Rinsumageest 16: Geert Cornelisdr 17: Theodorus Cornelius 18: 1636 landdagslid 1636 gezworene van Franeker 1641 notaris en postulant te Franeker 22: Romein 550-551; Placaatboek V 630; Col Kalma; GA Franeker 293; RAF Naamlijst notarissen

1:*01188 2: Franeker
3: Heynama (Heinema)
4: Cornelius 6: Alumnus 7: Berlikum (Belcomanus) 8: Frisius 9: 26/05/1646 10: Phil, Theol 12: AAF no 4462 13: Geert Cornelisdr 14: Augustinus Theodori Heinema 15: notaris te Franeker 22: Col Kalma

1: 06712 2: Greifswald
3: Heynama
4: Augustinus 7: Franeker 8: Frisius 9: 27/06/1609 12: MUG 405

1: 08217 2: Löwen
3: Heynconis (Heinconis)
4: Wibrandus 7: Sneek 8: Trai d 9: 18/11/1474 10: Art 12: MULO II 31482

1: 11566 2: Löwen
3: Hezius
4: Johannes, Johannis Boelen 9: 29/08/1548 12: MULO IV 375380