>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 00812 2: Franeker
3: Gabbema
4: Boudewijn 7: Leeuwarden 9: 29/08/1636 10: Med, Math 12: AAF no 3262 13: Aukje Hillebrandts 14: Abbe Frederici Gabbema* 18: 1632 landmeter 21: * of Hayo Boudewijn Gabbema, 1618-1621 rector te Harlingen 22: RAF Hof van Fr MMM; Col Kalma

1: 10322 2: Franeker
3: Gabbema, Boverius (Baverius)
4: Fredericus 7: Dokkum 9: 05/05/1596 10: Iur, Ling, Art 12: AAF no 384 16: Anna Gratema 17: Menso, 1662 burgemeester van Dokkum 18: 1603, 1639 advocaat Hof conrector te Amsterdam 1618-1621 rector te Harlingen, afgezet wegens ongehoorzaamheid 19: 1639 jan 20: 1602 Dr iur (PAF 17) 21: Dr iur, disp 1600 De possesione, prom in 1602; woont in 1632 in Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1990 58; Vrije Fries 65 97; RAF Hof van Fr FF7 en MMM f 6; RAF Grafschriften Dokkum; GA Harlingen 63 Resolutieboek f 146v, 176v

1: 07322 2: Rostock
3: Gabbema (Gabama)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 31/05/1484 12: MUR I 238

1: 04627 2: Leiden
3: Gabbema (Gabema)
4: Menso 7: Leeuwarden 9: 14/06/1630 10: Iur 11: 1610 ca 12: AAL 228 14: Feyo Buwes Gabbema 15: conrector te Amsterdam, rector te Harlingen 16: Reineke Schaffts 18: 1636 advocaat Hof 1646-1648 schepen van Leeuwarden 1648-1652 secretaris van Leeuwarden 19: 1652 21: Mr; in 1646 Dr genoemd 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 1314; Breuker Japix II 196; RAF Hof van Fr MMM f 9; Sannes, Naamlijst 288; GAL Klapper magistraat; GA Harlingen 63 resolutieboek f 146v, 176v

1: 02162 2: Utrecht
3: Gabbema
4: Simon, Abbes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1647 11: 1628 okt 12: ASU 16 13: Aukje Hillebrants 14: Abbe Frederici Gabbema 15: klerk ontvanger generaal 18: 1659 historieschrijver 19: 1688 te Leeuwarden 21: bezoekt school te Leeuwarden bij Colde; 1649 disputatie in Groningen; stud 1651 te Leiden; verzamelaar 22: NNBW VI 537-540; Vrije Fries 11 273-287

1: 04747 2: Leiden
3: Gabbema (Gabbama)
4: Simon 8: Frisius 9: 18/05/1650 10: Iur 11: 22 12: AAL 404

1: 00788 2: Franeker
3: Gabbema (Gabbama)
4: Tjallingius 7: Leeuwarden 9: 18/02/1636 10: Ling 12: AAF no 3214

1: 11237 2: Köln
3: Gabbii (Lemmer)
4: Augustinus 7: Sloten (iuxta) 9: 24/05/1547 10: Iur 12: AAK II 1013209

1: 08777 2: Löwen
3: Gabbii (Lemmer)
4: Augustinus 8: Frisius 9: 05/05/1544 12: MULO IV 27943 18: advocaat 21: = Mr Augustinus Follega, zoon: Mr Johannes x N. Reen, advocaat te Sneek? 22: Zwart, Cleuting 127; It Beaken 1969 175

1: 12407 2: Orleans
3: Gabbii (Gabbius)
4: Augustinus 8: Frisius 9: 29/03/1550 12: RIDDORL I 108 21: = Augustinus Boelema; Mr Augustinus Gabbes wordt in 1564 bij een boedelscheiding vermeld 22: Gen Jierboekje 1989 67

1: 00841 2: Franeker
3: Gaerman
4: Bernardus, Johannis 8: Frisius 9: 11/05/1637 10: Phil, Ling lat 12: AAF no 3342 16: Evertje Boelema (1646) 18: 1641-1654 rector te Sloten 19: 1654 mei 22: Col Kalma

1: 02047 2: Franeker
3: Gaickema
4: Alardus 6: Nobilis 8: Omlandus 9: 03/11/1608 10: Iur 12: AAF no 1087 13: Joostje Jensema 14: Allardus Gayckinga 15: lid gedep staten(l) 16: Catharina Ringels 17: Justina x Hemmo Huninga, Asinga van Ewsum Euka x Sicco Rengers (1649) 21: bezitter van de borgen Ter Borch (waarde 9000 gulden) en Jellema; jonker en hoofdeling te Warfhuizen, Zuidhorn, Godlinze en Leermens 22: Formsma, Borgen 460; Pathuis 820-821

1: 09330 2: Löwen
3: Galama (Galinia)
4: Anthonius, Sicconis (Sichonis) 7: Akkrum 9: 08/06/1532 12: MULO IV 7371 13: Jelst Taekesd van Heemstra 14: Sicco van Galama 16: Cnier Douwesd van Jousma 17: Hylck x Tiete Epes van Hettinga; Trijn x Johannes Watses van Aylva, Hans Hessels van Oosthem Auck x Wibrandus Riencks van Aylva; Jeltze, gesneuveld Douwe, gesneuveld Sicco, gesneuveld; Epeus, gesneuveld 18: dijkgraaf van Wymbritseradeel 19: 1560 sept 22: Stamboek I 118, II 75

1: 08770 2: Löwen
3: Galama (Galmen de)
4: Ausonius 8: Frisius 9: 04/05/1543 12: MULO IV 26241

1: 05578 2: Köln
3: Galama a
4: Ausonius 5: canonicus Trai d 8: Frisius 9: 20/06/1547 10: Iur 11: 1525 april 12: AAK II 1014240 13: Fock Aesgedr van Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: ongehuwd 18: 1580 proost van Nordhausen proost en kanunnik te Utrecht 19: 1583 21: doet in 1580 afstand van alle pretensien op de proosdij van Bolsward 22: Stamboek I 118-119, II 76; RAF, Staten na 1580 2588

1: 01524 2: Franeker
3: Galama (Galema a)
4: Galenus filius Ausonii a Galema 9: 11/02/1592 12: AAF no 141 14: Ausonius Galozn Galama 15: domproost van Nordhausen : proost en kanunnik te Utrecht 20: ex schola Leovardiensi 22: RAF FG 1002

1: 01418 2: Franeker
3: Galama
4: Galenus 9: 04/09/1587 10: Iur 12: AAF no 52 13: Riem Herckesdr van Popma 14: Johannes Galama 16: Dorothea Minnesdr van Eminga (1592) Jelck Roelofsdr van Donia 17: Riem x Sicco Scheltonis van Aebinga 18: 1614, 1616 kerkvoogd te Menaldum 22: Stamboek I 118; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 134

1: 10719 2: Wittenberg
3: Galama (Galma)
4: Gellius 8: Frisius 9: 00/02/1573 12: MUW II 224 13: Cnier Douwesdr van Jousma 14: Anthonius van Galama 15: dijkgraaf van Wymbritseradeel, woonde te IJlst 18: 1579 volmacht landsdag voor IJlst; lid Staten Generaal? (Gellius IJlstanus) 19: gesneuveld 21: in 1578 te IJlst voor 12 cg personele impositie aangeslagen 22: Stamboek I 118, II 7677; Engels, Naamlijst St Gen 12; Placaatboek IV 29; Van der Meer, Boarnen 253

1: 08928 2: Löwen
3: Galama a
4: Hermannus 7: Koudum 8: Frisius 9: 00/10/1550 11: 1533 jan 12: MULO IV 42252 13: Foeck Aesgedr thoe Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: Riem Obbesdr van Hermana 18: 1567 hopman onder Brederode 19: 1568 juni geexecuteerd 21: tekent verbond der edelen 22: Stamboek I 118

1: 10717 2: Wittenberg
3: Galama
4: Hippolytus 7: Leodiensis 8: Frisius 9: 00/07/1571 12: MUW II 197

1: 09337 2: Löwen
3: Galama (Galema)
4: Johannes 6: nobilis 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431123 13: Aeltje Douwesdr van Walta 14: Galo van Galama 16: Riem Herckesdr van Popma 17: Galenus Aelcke x Sixtus Bottes van Mockema, Feyo Siboldi van Aylva 21: heerschap te Menaldum, betaalt in 1578 12 cg personele impositie 22: Stamboek I 118; Van der Meer, Boarnen 222

1: 09010 2: Löwen
3: Galama a
4: Julius 8: Frisius 9: 00/10/1545 11: 1526 mei 12: MULO IV 31536 13: Foeck Aesgedr thoe Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: Ymck van Glins 18: dijkgraaf van Hemelumer Oldephert 1560 kerkvoogd te Koudum 19: 1569 22: Stamboek I 119; RAF Hof van Fr C f 94; Keikes, Workum regest 79

1: 12408 2: Orleans
3: Galama a
4: Otto 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 21/12/1559 12: RIDDORL I 279

1: 09034 2: Löwen
3: Galama (Gallema)
4: Otto 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/02/1559 12: MULO IV 58092 13: Aeltje Douwesdr van Walta 14: Galo van Galama 16: Eets Hesselsdr van Feytsma 17: Aelcke x Andreas van Hiddema 19: 1586 mei 22: Stamboek I 118, II 76

1: 09075 2: Löwen
3: Galama a
4: Serapius 6: nobilis 8: Frisius 9: 13/10/1547 11: 1528 okt 12: MULO IV 35731 13: Foek of Kinsk Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: His, d.v. Sixtus van Botnia en Bauck van Camstra 18: 1566 gedeputeerde 1568 hopman in slag bij Jemgum 1577 grietman van Baarderadeel; 1579 gedeputeerde; 1580 ontvanger der kloostergoederen van Baarderadeel; 1579 dijkgraaf van Hmelumer Oldephert 19: 1581 jan 21: antispaans; tekent rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Sminia, Naamlijst 228-231, 376; Placaatboek III 1186; Keikes, Workum regest 108

1: 02826 2: Wittenberg
3: Galco
4: Galienus 8: Frisius occid 9: 00/00/1502 12: AAW 5

1: 05612 2: Köln
3: Galco
4: Galienus 8: Frisius occid 9: 10/07/1502 10: Iur 12: AAK II 5336 18: 1514-1528 pastoor te Oldeboorn pauselijk notaris 1542 pastoor te Warga 21: Mr, in 1515 afgezant naar Gelre; adviseur van Jancko Douwama, in 1519 gevangen, vlucht naar Oostfriesland en wordt daar pastoor; begraven te Bergum; in 1505 met toestemming van paus buiten de gestelde tijd tot diaken gewijd; = Gello Gelconis van Lemmer, die op 30 maart 1510 tot priester gewijd is? 22: Gen Jierboekje 1955 84; Brom, Naamlijst priesters 79; Mol, Duitse Orde 208-209, 320; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Douwama, Geschriften 240, 291-294, 388-390; Pb Hs 1466; Worp, Historie V 166

1: 09279 2: Löwen
3: Galeni (Galieni)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 01/07/1530 12: MULO IV 3955 18: 1539 priester te Ee 1546-1554 prebendaris Sjaerdemaleen 19: 1554 juni 21: zoon van Mr Galienus Feddonis, in 1506 tot priester gewijd, 1509 (institutie) pastoor te Oldelamer? 22: RAF FG 935; H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis (Franeker, 1993) 45, 57; Gen Jierboekje 1955 84; AAU 42 (1916) 323

1: 00291 2: Franeker
3: Galeni
4: Gerardus 8: Frisius 9: 10/06/1616 10: Iur 12: AAF no 1602 13: Frouck Gerrits 14: Gale Jans 15: secretaris van Lemsterland 16: Ansk Tierds Buwalda uit Harlingen 18: 1621-1638 ca secretaris van Lemsterland 22: Sannes, Naamlijst 273; GAL Klapper DTB

1: 04616 2: Leiden
3: Galichius
4: Andreas 8: Frisius 9: 12/05/1629 10: Iur 11: 21 12: AAL 218

1: 00537 2: Franeker
3: Galichius
4: Andreas 7: Staveren 9: 13/11/1625 10: Iur, Phil 11: 1608 12: AAF no 2271 18: 1632 advocaat Hof 1636 landdagslid 21: Dr 22: Placaatboek V 630; RAF Hof van Fr MMM f 8v

1: 07349 2: Rostock
3: Galing (Galyng)
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/10/1489 12: MUR I 252 21: Hans Galinge te Tzum betaalt in 1514 8 gg 25 st huur aan Tjerk Walta 22: Tjessinga, Aanbreng I 45

1: 06114 2: Köln
3: Galing (Gallinck)
4: Johannes, Lamberti 7: Groningen 9: 30/10/1516 10: Art 12: AAK II 77462 18: 1561 (resignatie) vicaris/prebendaris te Haren 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det, 1519 22/3 inc 21: = Johannes Lamberti, 1566 pastoor in Den Ham? 22: AKG regest 1100; AAU 42 (1916) 206

1: 07350 2: Rostock
3: Galing (Galyng)
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 16/10/1489 12: MUR I 252

1: 06561 2: Köln
3: Galinga
4: Hermannus 7: Groningen 9: 31/10/1585 10: Art 12: AAK IV 14384 21: een Henricus Galinga was in 1563 schrijver van Gorecht

1: 08563 2: Löwen
3: Galonis
4: Judocus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 13/06/1507 12: MULO III 334102

1: 07365 2: Rostock
3: Galsum
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 17/05/1491 12: MUR I 256

1: 03769 2: Groningen
3: Gansefoort
4: Johannes 7: Westerwijtwerd 9: 29/08/1648 10: Phil 12: AAG 58 13: Anna Croll 14: Gerardus Gansefoort, afk uit Westfalen 15: predikant te Westerwijtwerd 18: predikant te Dersum/Ems 22: Duinkerken 68; NNBW VIII 584

1: 06225 2: Köln
3: Gansfort (Goesevoyrd)
4: Wesselus 7: Groningen 9: 00/00/1449 10: Art 11: 1419 c 12: AAK I 5206 14: Hermannus Gansfort 15: bakker 18: 1455 professor te Keulen, 1456 te Heidelberg 1470-1489 in klooster te Aduard arts bij David van Bourgondie 19: 1489 okt te Groningen 20: 1450 bac art, 1452 mag art (NNBW V 195) 21: Dr theol et in latina et graeca et hebraea lingiis multum eridutus et in tota philosophia quasi universalis; school te Groningen en Zwolle; bijbels humanist 22: NNBW V 195-197; Van Rhijn, Wessel Gansfort; Pathuis 148

1: 11853 2: Rom
3: Gansfort
4: Wesselus 9: 00/00/1449 12: Gron Volksalmanak 1910 181

1: 02418 2: Heidelberg
3: Gansfort (Goszfort)
4: Wesselus 7: Groningen 9: 01/06/1456 12: MUH I 285 20: mag coloniensis

1: 10929 2: Paris
3: Gansfort
4: Wesselus 9: 00/00/1454 12: NNBW V 195

1: 08009 2: Rostock
3: Gartnerus
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/06/1609 12: MUR II 297

1: 11042 2: Helmstadt
3: Gatena
4: Tiarcko 7: Ostelanus 8: Frisius [orient] 9: 06/10/1624 12: AAHt 30541

1: 04615 2: Leiden
3: Gatena
4: Tiarcko 8: Frisius orient 9: 18/04/1629 10: Iur 11: 22 12: AAL 217

1: 07771 2: Rostock
3: Gatzevyn
4: Jacobus 7: Groningen 9: 16/04/1505 12: MUR II 20

1: 08725 2: Löwen
3: Gatzonis
4: Sibrandus 7: Bolsward 9: 00/04/1557 12: MULO IV 54525 21: = Sibrandus de Bolsward, gest 1595, pastoor te Borculo? 22: AAU 40 (1914) 312

1: 01425 2: Franeker
3: Gatzonis
4: Titus 6: Stip 9: 24/04/1588 10: Iur 12: AAF no 62 14: Gathie Tietes uit Rauwerd 21: kreeg in 1583 een toelage; = vlm Titus Raardt, 1595 secretaris Menaldumadeel, 1600, 1603 notaris, x Rints Claesesdr 22: RAF Statenarchief G 41 137; Col Kalma; Placaatboek IV 1076

1: 10640 2: Prag
3: Gatzwer
4: Tyderycus 7: Wosterhusen 9: 00/00/1390 12: OSTFR 190

1: 04461 2: Leiden
3: Gayckema (Gaeickema)
4: Hayo 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/06/1622 10: Iur 11: 1600 12: AAL 161 14: Foppius Gayckema 16: Hylck Simons Rooswinckel(1628) 18: 1625 advocaat Hof 19: 1652 febr 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8; GAL Klapper DTB; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 09450 2: Löwen
3: Gayckema (Foppens)
4: Hayo 8: Frisius 9: 28/02/1620 12: MULO V 54115 22: stud 1622 te Franeker

1: 11876 2: Köln
3: Gayconis
4: Hermannus 6: dominus 7: Dokkum (Boechem) 9: 20/06/1513 10: Iur 12: AAK II 713124 21: wrs frater Hermannus Dokkum, Ord Min, werd in 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 08502 2: Löwen
3: Gayconis (Gaiconis)
4: Otto 7: Hommerts 8: Trai d 9: 08/05/1507 12: MULO III 33485 21: = vlm heer Otto, 1543 pastoor te Jutrijp; gebruikt zelf ca 55 pm gras en hooiland 22: Beneficiaalb 433, 434-435

1: 11342 2: Rostock
3: Gayconis (Gaykonis)
4: Tjalling (Zelus) 8: Frisius occid 9: 04/06/1509 12: MUR II 39

1: 05429 2: Köln
3: Geben
4: Hermannus 6: pauper 7: Emden 9: 16/03/1492 10: Art 12: AAK II 31129

1: 05764 2: Köln
3: Gebticanus
4: Albertus 7: Groningen 9: 12/09/1528 10: Art 12: AAK II 89612

1: 04601 2: Leiden
3: Geersma (Gasma)
4: Gisbertus, Bruno 8: Frisius 9: 16/06/1628 10: Iur 11: 1583 12: AAL 210

1: 00395 2: Franeker
3: Geersma (Bruno)
4: Gisbertus 7: Harlingen 9: 19/09/1620 10: Lit, Iur 12: AAF no 1831

1: 04483 2: Leiden
3: Geersma (Gersma)
4: Gisbertus, Bruno 7: Harlingen 8: Frisius 9: 22/05/1623 10: Iur 11: 1605 12: AAL 165 13: Hillegont Jardyn 14: Bruno Gisbertus 15: burgemeester van Harlingen 22: Vrije Fries 32 132

1: 11493 2: Löwen
3: Geest de
4: Simon, Jacobi 9: 10/06/1519 12: MULO III 60653 21: zoon: Jacob van der Geest, adelman en vaandrig in Spaanse dienst, in 1580 uitgeweken? 22: It Beaken 1969 183

1: 11683 2: Rostock
3: Geest de (Jacobi)
4: Simon 7: Harlingen 8: Trai d 9: 18/05/1513 12: MUR II 53

1: 01090 2: Franeker
3: Geest de
4: Simon 7: Leeuwarden 9: 25/03/1644 10: Med 12: AAF no 4171

1: 03545 2: Groningen
3: Geest de
4: Simon 7: Leeuwarden 9: 05/12/1642 10: Phil 12: AAG 46

1: 04879 2: Leiden
3: Geest de
4: Simon 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/06/1646 10: Med 11: 1625 12: AAL 369 16: Anna Maria van Peima (1652) 18: 1663 arts te Leeuwarden 21: Dr med 22: RAF Statenarch R Ia 53; GAL Klapper DTB

1: 10927 2: Paris
3: Geest de
4: Wibrandus, Simonis 9: 00/00/1614 11: 1590 ca 12: NNBW III 439 16: Hendrikje Ulenburgh d.v. Rombertus burgemeester van Leeuwarden 17: Julianus Simon ? 18: portretschilder 19: 1660 p 22: NNBW III 439; Hofstede de Groot, Het vriendenalbum van Wybrand Simonsz de Geest in: Oud Holland VII

1: 10926 2: Rom
3: Geest de
4: Wibrandus, Simonis 9: 00/00/1616 12: NNBW III 439

1: 10928 2: Aix en Provence
3: Geest de
4: Wibrandus, Simonsz 9: 00/00/1616 12: NNBW III 439

1: 03679 2: Groningen
3: Geestdorp
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 02/09/1646 10: Theol 12: AAG 54

1: 01130 2: Franeker
3: Geestdorp
4: Cornelius 8: Frisius 9: 01/04/1645 10: Lit, Phil 11: 1626 12: AAF no 4305 13: N van Dam 14: Petrus Geestdorp 15: predikant 16: d.v. Petrus Plancius (1648) 17: Petrus, schoolmeester 18: 1649-1650 predikant te Banda (OostIndie) 22: Troostenburg 143; Breuker, Geestdorp 45; Col Kalma

1: 04903 2: Leiden
3: Geestdorp (Gestorp)
4: Cornelius 8: Frisius 9: 31/12/1647 10: Theol 11: 21 12: AAL 383

1: 10956 2: Franeker
3: Geestdorp (Geesdorpius)
4: Petrus, Cornelii 7: Harlingen 9: 31/05/1626 10: Phil, Theol, Ling 11: 1607 ca 12: AAF 2303 13: Maycke Melchiorsdr uit Oudewater 14: Cornelius Jacob Geestdorp 15: eigenaar spinhuis te Harlingen 16: Rinckjen Tiedes van Dam, zuster van ds Daniel van Dam 17: Cornelius 18: 1631 a1646 predikant te Idaard, Aegum en Friens 19: 1646 juni 22: Romein 159; Breuker, Geestdorp 43

1: 08195 2: Löwen
3: Gelconis (Gelronis)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 30/08/1484 12: MULO II 490225

1: 07570 2: Rostock
3: Gelden
4: Elardus 7: Esens 8: Frisius 9: 06/06/1500 12: MUR II 4

1: 03758 2: Groningen
3: Gelder a
4: Abrahamus, Gerhardi 7: Emden 8: Frisius orient 9: 17/04/1648 10: Phil 11: 19 12: AAG 57

1: 11136 2: Franeker
3: Gelder
4: Thomas, Cumingius 9: 03/11/1611 10: Theol 12: AAF 1326

1: 05507 2: Geneve
3: Geldorpius
4: Gosuinus 7: Duisburg 8: Frisius occid 9: 00/00/1592 10: Theol 11: 1564 12: LDR 1248; III 439 13: Aelcke Oenedr, d.v. Oene Sickes, nicht van Hopperus 14: Henricus Geldorpius 15: rector 16: Ida Jacobsdr Farx (1597) Saepcke Agges Sierxma wed schepen Simon Jans uit Sneek (1610) 17: Henricus, predikant 18: 1590 conrector, 1596-1612 predikant te Sneek 1612-1627 predikant te Amsterdam 19: 1627 aug te Amsterdam 20: 1563 te Doesburg 21: contraremonstrant 22: Romein 331-332; De Vries I 59, 138-139; NNBW III 450, IV 640; De Wal 211-212; Col Kalma

1: 12350 2: Leiden
3: Geldorpius
4: Gosuinus 7: Duisburg (Isburgensis) 9: 19/10/1593 12: AAL 37

1: 01416 2: Franeker
3: Geldorpius
4: Gosuinus 9: 26/06/1586 10: Theol 12: AAF no 49

1:*02352 2: Heidelberg
3: Geldorpius
4: Henricus 8: Frisius 9: 21/09/1614 12: MUH II 269,106

1: 10649 2: Herborn
3: Geldorpius
4: Gosuinus 8: Frisius orient 9: 00/00/1593 12: HERB 35

1: 06883 2: Marburg/Lahn
3: Geldorpius (Geldorffius)
4: Henricus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 09/05/1614 12: CSM IV 78 13: Jeltien Pieters Jongestal 14: Onias Geldorpius 15: secretaris van Harlingen

1: 11298 2: Löwen
3: Geldorpius
4: Henricus 7: Geldrop 9: 00/00/1541 12: NNBW IV 640 16: Aelcke Oenedr d.v. Oene Sickes burgemeester van Sneek, nicht van Hopperus (1553/4) 17: Onias Gosuinus 18: 1546-1550 rector te Sneek; 1550-1555 te Leeuwarden 1555-1558 rector te Delft; 1558-1561 te Duisburg 19: 1585 te Ruhrort 21: bezocht school te Deventer en Zwolle 22: NNBW IV 640

1: 00341 2: Franeker
3: Geldorpius Gossuini filius
4: Henricus 7: Sneek 9: 25/10/1618 10: Theol 11: 1600 12: AAF no 1735 14: Gosuinus Geldorpius 15: predikant 16: Neeltje Pool 18: 1625-1628 predikant te Oostzaan en Leeuwarden 1628-1652 predikant te Amsterdam 19: 1652 te Amsterdam 21: berijmt psalmen 22: NNBW III 448-449

1: 00237 2: Franeker
3: Geldorpius
4: Henricus 7: Sneek 9: 14/06/1611 10: Phil 12: AAF no 1300

1: 05928 2: Köln
3: Geldorpius (Geldorp)
4: Josephus 7: Groningen 9: 07/11/1520 10: Art 12: AAK II 82937

1: 11998 2: Franeker
3: Geldorpius
4: Onias 7: Amsterdam 9: 05/08/1636 10: ling lat 12: AAF no 3259 14: Henricus Geldorp ? 15: predikant in Holland 16: Jeltke Jongestal (1647) 18: 1641 advocaat Hof van Friesland burgemeester van Staveren; 1652 landdagslid 1653-1655, 1660-1662 lid gedep staten (S); 1664 lid Staten Generaal (extra ord) (S) 20: stud 1635 te Groningen iur (Onias Castricius a Geldorp) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Placaatboek V 544; GAL Klapper DTB; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen II 6; Gen Jierboekje 1993 113

1: 05006 2: Basel
3: Geldorpius
4: Onias 9: 00/00/1581 12: MUB II 2944 13: Aelcke Oenedr 14: Henricus Geldorpius 15: rector 16: Jeltien Pieters Jongestal 17: Lieukien x Joost Jongestal (1622) Wibrandus 18: 1589 secretaris van Ferwerderadeel 1591-1610 secretaris van Harlingen 19: 1610 20: 1582 28/2 Dr iur utr 22: De Vries II, 414; Sannes, Naamlijst 307; Gen Jierboekje 1993 113

1: 10853 2: Geneve
3: Geldorpius (Flansemus)
4: Onias 7: Flansum 9: 00/00/1576 12: De Vries I 50 20: schreef in mei 1578 in het AA van Hermannus Pricker te Geneve

1: 00327 2: Franeker
3: Geldorpius
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 00/00/1617 10: Iur 12: AAF no 1681 16: Aefke Hessels Sjaerda 17: Agatha x Conradus Boelens, officier en schepen van Leeuwarden 18: 1625 advocaat Hof 1632-1637 assessor krijgsgerecht 1637-1659 procureur generaal 19: 1659 juni 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8, SSS; Statenarch G4 214 1632; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1994 14

1: 10564 2: Bourges
3: Geldorpius
4: Wibrandus 9: 00/10/1623 12: DOTZ 167

1: 05294 2: Köln
3: Gelius alias Gelt 7: Dokkum 9: 29/06/1513 10: Iur 12: AAK II 713137 18: 1543 pastoor te Morra 20: quia famil. Henrici de Vorda, bedelli nihil, sed propinavit vinum 21: Geltetus Sertoris werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd; en/of heer Gielt (Jeltetus Folkeri, 1537 pastoor te Morra?; Mr Gilt genoemd in 1503 22: Gen Jierboekje 1955 81; RAF FG 935; Van der Veen, Ferwerderadeel 183; Placaatboek II 232; Beneficiaalb 169

1: 03378 2: Groningen
3: Gellii (Welleius)
4: Augustinus, Johannis 9: 19/06/1637 10: Phil 12: AAG 36 21: = vml Aggaeus Gellii van Sneek, geb 1614 schoolmeester meisjesschool te Sneek, rector te Staveren, 1649-1691 predikant te Oudega 22: Romein 410

1: 01833 2: Franeker
3: Gellii
4: Epeus 7: Franeker 9: 15/04/1602 10: Ling 12: AAF no 693 20: = Epeus Lollii Adema? 21: Epius Gellii was in 1642 schoolmeester te Hijlaard 22: RAF Nedergerecht Baarderadeel Recesboek C

1: 09794 2: Erfurt
3: Gellii (Gellich)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 00/00/1598 12: MUER II 48630

1: 01996 2: Franeker
3: Gellii
4: Fredericus 7: Sneek 9: 16/04/1607 10: Phil 12: AAF no 970 21: = vml Feico Gellius, in 1629 klerk van het Hof van Friesland 22: GAL Certificatieboek Leeuwarden 1615-1644 310

1: 01640 2: Franeker
3: Gellii
4: Martinus 7: Bolsward 9: 02/06/1595 10: Art 12: AAF no 330

1: 10829 2: Franeker
3: Gellii (Gelii)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/05/1626 10: Lit hum, Phil 12: AAF no 2295 20: naam doorgehaald

1: 09045 2: Löwen
3: Gellii (Gellius)
4: Pompeius 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/07/1545 12: MULO IV 305160 21: = wrs Dr iur Kempo Gellii Hillama (1528-1618)

1: 00367 2: Franeker
3: Gellii
4: Taco 7: Sneek 9: 18/04/1619 10: Theol 12: AAF no 1752 16: Jantien Florentii Culenburg (1623) 17: Johannes Takes, soldaat Sara x Augustinus Nauta, compagnieschrijver 18: 1625-1633 predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 1624 conrector aan de latijnse school te Sneek 19: 1633 22: Romein 360; Hoekema, Voorouders 2021; Col Kalma

1: 01690 2: Franeker
3: Gellius
4: Sixtus 7: Dokkum 9: 10/05/1597 10: Theol, Art 12: AAF no 436 18: 1604 predikant te Oostrum; 1605-1617 predikant te Metslawier en Morra 1621-1666 predikant te Boornbergum 19: 1666 aan de pest 22: Romein I 149, 483; Col Kalma

1: 11737 2: Köln
3: Gellonis
4: Dodo 7: Ferwoude (Verwalde) 8: Trai d 9: 04/05/1441 10: Iur 12: AAK I 43622 14: Jelle Baernds 15: huisman te Ferwoude 18: priester 21: voorvader van de Schotanus familie? 22: Aldfaers erf 66 (1977) 4

1: 07732 2: Rostock
3: Gellonis
4: Godfridus 7: Workum 9: 25/05/1521 12: MUR II 80

1: 08680 2: Löwen
3: Gellonis (Stellingwerf, Stellincwerf)
4: Theodoricus 8: Frisius 9: 20/08/1515 12: MULO III 513129 18: priester 21: Theodoricus Gellonis uit Stellingwerf werd op 11 april 1517 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84

1: 11887 2: Köln
3: Gelmeri
4: Dionysius 7: Sneek 9: 00/00/1519 10: Art 12: AAK II 81220 1544 pastoor te Sneek 21: = Mr Doitse Albada 22: RAF Hof van Fr YY3 308

1:*12234 2: Greifswald
3: Gelmersma
4: Gerbrandus 8: Frisius 9: 00/00/1515 12: MUG 177, 178, 179 20: 1515 bac iur utr, 1516 11/12 lic iur utr 21: sterft aan de pest te Greifswald

1: 07984 2: Rostock
3: Gelmeri
4: Fulvius 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1585 12: MUR II 215

1: 03945 2: Helmstadt
3: Gelmeri (Gelmerus)
4: Fulvius 8: Frisius [orient] 9: 05/11/1589 12: AAHt 78173 18: 1603 predikant te Osteel 19: 1603 22: Jahrbuch Emden 1897 118

1: 05645 2: Köln
3: Gelmeri (Gelmer)
4: Johannes 7: Heeg 8: Frisius 9: 02/02/1515 10: Iur 12: AAK II 74028 21: = Johannes Jelderts, pastoor te Ried, 1550 pastoor te Lioessens of Johannes Jelles zoon, 1556 vicaris te Bozum? 22: RAF FG 935; Sipma OO II 137

1: 06439 2: Köln
3: Gelmeri (Gelineri)
4: Suffridus 7: Workum 9: 24/05/1551 10: Iur 12: AAK II 105363

1: 09994 2: Wittenberg
3: Geltenius
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/10/1593 12: MUW II 406

1: 12029 2: Padua
3: Gelteti
4: Everardus 8: Frisius 9: 23/10/1444 12: Zonta, Acta graduum Patavini 1873 20: aanwezig bij het examen van Wibrandus Jacobi de Frisia

1: 08813 2: Löwen
3: Gemma
4: Cornelius, Gemma Frisii 7: Leuven 9: 23/02/1550 11: 1535 febr 12: MULO IV 403121 14: Gemma Reyneri Frisius 15: prof med 16: Grietje Fransen 17: Doedt x Tjaart Acker 18: arts 1578 prof med te Leuven 20: 1570 Dr med 21: begraven te Harlingen 22: NNBW VI 556; RAF Grafschriften Harlingen; Andreas, Fasti 236, 237

1: 01170 2: Franeker
3: Gennep a
4: Johannes 8: Omlandus Groningam 9: 11/03/1646 10: Iur 12: AAF no 4427

1: 03557 2: Groningen
3: Gennep a
4: Johannes 7: Schildwolde 8: Omlandus 9: 22/02/1643 10: Phil 12: AAG 47 18: 1649-1650 redger te Siddeburen; 1650 landdagscomparant voor Schildwolde; 1659, 1665 secretaris van Appingedam en landdagscomparant 1651 lid admiraliteit Amsterdam; 1666 idem Harlingen (extraord) 1653 curator Gron universiteit; 1661, 1667-1668, 1671-1672 rekenmeester 19: 1678 ca 21: zijn huis wordt in 1678 verkocht aan secretaris Cypriani; een Johan van Gennep was in 1599 redger te Woltersum 22: Hoft, Vissen 179, 268; RAG Familiearch Farmsum regest 618; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; klapper resol GS; RAG HJK 3

1: 00011 2: Franeker
3: Georgii
4: Albertus 9: 18/05/1603 10: Ling 12: AAF no 764 14: Georgius Alberti 21: = Albertus Stellingwerf, notaris te Leeuwarden in 1643?; disp 1606 22: Ahsmann, Faculteit 64; RAF FG 1031

1: 02872 2: Groningen
3: Georgii (Georgij)
4: Conradus 7: Groningen 9: 12/01/1616 10: Phil 12: AAG 3 16: Elsien Lambers (1623) 17: Georgius, ds te Bedum 18: 1622-1628 predikant te Feerwerd 1628-1644 predikant te Eenum 19: 1644 mei 22: Duinkerken I 143

1: 02283 2: Heidelberg
3: Georgii (Georgius)
4: Daniel 8: Frisius [orient] 9: 23/09/1569 12: MUH II 52113; De Wal 60

1: 01855 2: Franeker
3: Georgii
4: Focco 9: 08/03/1603 10: Ling, Iur 12: AAF no 727

1: 07123 2: Rostock
3: Georgii
4: Georgius 7: Norden 9: 07/05/1469 12: MUR I 161

1: 03838 2: Groningen
3: Georgii (Georgius)
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 11/03/1650 10: Phil 12: AAG 61

1: 03234 2: Groningen
3: Georgii
4: Jacobus 7: Appingedam 9: 29/04/1633 12: AAG 27

1: 08561 2: Löwen
3: Georgii
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 26/07/1514 12: MULO III 490139 18: 1511 prebendepriester St Annaleen 21: Johannes Georgii uit Leeuwarden werd op 8 april 1507 tot priester gewijd; beneficiant van het St Annaleen; = heer Johannes Jorwertsz, 1510 prebendaris van St Vituskerk te Leeuwarden; heer Johannes Jorrethz bezit in 1511 een huis te Leeuwarden; Gercke Jorrets was in 1534 schepen van Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1955 80; Mol, Aenbrengh 36, 65, 142; Eekhoff, Beknopte geschiedenis 10; Sipma OO II 251; RAF Familiearchief EVC 1211; It Beaken 46 (1984) 43

1: 08395 2: Löwen
3: Georgii
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 21/06/1512 12: MULO III 44179

1: 01645 2: Franeker
3: Georgii (Georgius)
4: Johannes (Joannis) 7: Leeuwarden 9: 25/06/1595 10: Phil 12: AAF no 341 21: = Johannes Georgius Jusum, advocaat Hof, zoon Sibrandus? 22: Van Sluis

1: 01800 2: Franeker
3: Georgii
4: Johannes 8: Sylvius 9: 05/05/1601 10: Phil 12: AAF no 635 14: Georgius Alberti 16: Berber Claes Bouwes (1613) 18: 1613 procureur postulant van Weststellingwerf 22: GAL Klapper DTB; Van Sluis

1: 05667 2: Köln
3: Georgii (Georgius)
4: Olpharus 7: Sneek 8: Frisius 9: 00/06/1558 10: Art 12: AAK II 1121137 18: 1565 prebendaris te Bolsward 21: = Olphert Jarici 22: Pb Hs 1466

1: 02518 2: Strassburg
3: Georgii (Joergius)
4: Stephanus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 03/07/1627 10: Iur 12: AMUS II 21737 en 49971 18: 1659, 1663 raadsheer te Emden 20: cand iur 227 1630 21: Dr 22: Quellen und Forschungen 1987 102

1: 01655 2: Franeker
3: Georgii
4: Ubbo 8: Sylvius 9: 18/04/1596 10: Ling, Art 12: AAF no 376 21: vml broer van Johannes Georgii

1: 01441 2: Franeker
3: Georgii
4: Wigerus 9: 05/05/1589 10: Iur 12: AAF no 85 16: Eelck N 18: 1600, 1607 notaris in Rauwerderhem en Schoterland 1620 secretaris van de zeven grietenijen en Sloten (waterschap) 19: 1626 a 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 04523 2: Leiden
3: Georgii
4: Wilhelmus (Gulielmus) 8: Omlandus 9: 01/10/1624 10: Iur 11: 24 12: AAL 181

1: 02549 2: Groningen
3: Georgii (Georgij)
4: Wilhelmus 8: Omlandus 9: 16/05/1617 10: Phil 12: AAG 5 18: 1627-1628 redger 22: RAG HJK 2

1: 02810 2: Wittenberg
3: Geranus
4: Wilhelmus (Gulielmus) 8: Frisius 9: 00/00/1524 12: AAW 120

1: 03657 2: Groningen
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 15/08/1645 12: AAG 51 21: = Abraham Gerardi van Gelder of Abraham Geerts Havercamp, genoemd in 1672? 22: GAG klapper DTB

1: 00009 2: Franeker
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Abrahamus 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 16/05/1605 10: Theol 11: 1582 12: AAF no 762 16: Hiske Gerrits Radijs 18: 1608-1626 predikant te Grouw 19: 1626 mei 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg en 6 cg voor kopen van boeken 22: Romein 164; Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111

1: 04376 2: Leiden
3: Gerardi
4: Andelus 7: Leeuwarden 9: 10/05/1614 10: Iur 11: 20 12: AAL 115

1: 11413 2: Löwen
3: Gerardi
4: Andreas 7: Heeg (Hagis) 9: 00/00/1435 12: MULO I 1022

1: 07804 2: Rostock
3: Gerardi (Gherardi)
4: Andreas 7: Leeuwarden 9: 16/04/1507 12: MUR II 28 13: Anck Gijsberts 14: Gerrits Aesges 15: schepen van Leeuwarden 16: Rixt van Hoytema 19: 1555 21: wrs Mr Aesge Gerrits Yfra, 1553-1554 schepen, 1555 burgemeester van Leeuwarden 22: GAL Klapper magistraat; Stamboek II 24

1: 01472 2: Franeker
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Antonius 7: Staveren 9: 13/05/1591 10: Phil, Ling 12: AAF no 129

1: 11452 2: Löwen
3: Gerardi
4: Antonius 7: Workum (Workere) 9: 00/00/1478 12: MULO II 37689

1: 06606 2: Köln
3: Gerardi, Workum (Worcomius)
4: Augustinus 9: 23/05/1562 10: Phil 12: AAK IV 2082

1: 05577 2: Köln
3: Gerardi (Gherardi)
4: Augustinus 7: Workum 9: 14/05/1557 10: Art 12: AAK II 1110104 20: bursa Laurentiana; 1557 12/11 adm ad bac, 1558 1/4 det, 1559 4/3 lic 21: vml Mr Aucke Gattijs Nauta, werd in 1583 burger van Sneek 22: GA Sneek 27 Burgerboek

1: 07606 2: Rostock
3: Gerardi (Derardi)
4: Bernardus 7: Appingedam 9: 28/06/1512 12: MUR II 49

1: 07775 2: Rostock
3: Gerardi
4: Bernardus 7: Emden 9: 23/04/1505 12: MUR II 21

1: 04043 2: Helmstadt
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 11/04/1612 12: AAHt 221114 21: 1616 kandidaat, verzoekt toelating als predikant te Leermens; = Beernt Gerrijts, 1626 schoolmeester te Westernijkerk, in 1647 te Bozum? 22: Reitsma, Acta VII 282; Sannes, Schoolmeesters Ferwerderadeel

1:*03844 2: Groningen
3: Gerardi
4: Regnerus 7: Usquert of Visquart in Oostfriesland (Visquartanus) 9: 19/04/1650 10: Phil 12: AAG 61

1: 07843 2: Rostock
3: Gerardi
4: Conradus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 31/05/1525 12: MUR II 88

1: 07357 2: Rostock
3: Gerardi (Gherardi)
4: Conradus 7: Groningen 9: 23/04/1490 12: MUR I 253

1: 03170 2: Groningen
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Conradus 6: gratis 7: Vriescheloo 8: Wedde (Wedensis ditio) 9: 02/09/1630 10: Phil 12: AAG 24

1: 11865 2: Köln
3: Gerardi (Geraldi)
4: Dodo 7: Bolsward (Beelswerdia) 8: Mag d (sic) 9: 08/03/1509 10: Iur 12: AAK II 63619 14: Gerrolt Minthies Walpert 16: Lolck N Jayts N 17: Rixt x Focco Sibrandi Unia Hotzo 18: 1554, 1561 secretaris van Baarderadeel 21: Doecke Walpert werd in 1565 burger van Franeker 22: vr med Ype Brouwers; Sannes, Naamlijst 245; GA Franeker 27 burgerboek (identificatie onzeker)

1: 03512 2: Groningen
3: Gerardi
4: Egbertus 7: Groningen 9: 02/11/1641 11: 19 12: AAG 44 14: Geert Egberts 16: Marrigen Roebers (1650) 18: 1648 luitenant 1652 provinciale geweldige 21: of:= Egbertus Geerts van Lingen, 1654-1663 herh gezworene; lid admiraliteit Harlingen, prov rekenmeester (Cf Hempenius, Weeskamer 344)? 22: GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1: 07306 2: Rostock
3: Gerardi (Gherardi)
4: Eylardus 7: Emden 9: 12/05/1483 12: MUR I 232

1: 04119 2: Leiden
3: Gerardi
4: Florentinus 8: Frisius 9: 24/05/1577 10: Theol 12: AAL 1

1: 02295 2: Heidelberg
3: Gerardi (Gerardus)
4: Floris 8: Frisius 9: 19/05/1571 12: MUH II 59,52 14: Gerrit Floris van Delff 15: 1563, 1567 schepen van Leeuwarden 22: Vrije Fries 17 1890 32

1: 00592 2: Franeker
3: Gerardi
4: Focco 8: Frisius 9: 01/06/1627 10: Lit 12: AAF no 2387 16: N. Revius, d.v. Dr Wibrandus Idske Wibrensdr Friesma 18: 1633-1636 predikant te Wijnaldum 1636-1674 predikant te Wommels en Hijdaard 19: 1674 dec 22: Romein 205, 277; Col Kalma

1: 05915 2: Köln
3: Gerardi
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/10/1490 10: Art 12: AAK II 28438 20: det 13/12 1491

1: 03202 2: Groningen
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 12/05/1632 10: Phil 12: AAG 26

1: 05936 2: Köln
3: Gerardi
4: Gisbertus 7: Groningen 9: 19/04/1516 12: AAK II 76113 20: bursa Laurentiana; det 25/6 1517

1: 08549 2: Löwen
3: Gerardi
4: Henricus 5: dominus 6: pauper 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/02/1497 10: Art 12: MULO III 153143 21: = Henricus Gerardi, in 1508 eeuwig vicaris te Donkerbroek? 22: Oosterwijk, Dorpen 109

1: 08035 2: Leipzig
3: Gerardi (Gerardus)
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/00/1562 12: MULP IV 131

1: 08398 2: Löwen
3: Gerardi
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/09/1496 10: Art 12: MULO III 1471

1: 07239 2: Rostock
3: Gerardi (Gherardi)
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 09/05/1478 12: MUR I 208

1: 02740 2: Wittenberg
3: Gerardi (Gerardus)
4: Henricus 8: Frisius 9: 15/10/1549 12: MUW 249 21: vml Henricus Gerdes, lic iur 1558-1597 secretaris van Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 135

1: 00478 2: Franeker
3: Gerardi
4: Henricus 7: Emden 9: 24/08/1623 10: Theol 12: AAF no 2048

1: 05264 2: Köln
3: Gerardi
4: Hermannus 7: Appingedam 9: 27/05/1504 10: Art 12: AAK II 564153 21: Hermannus Gerardi was pastoor te Onderwierum 22: RAG HJK 71

1: 07025 2: Rostock
3: Gerardi (Gherardi)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 26/05/1450 12: MUR I 89

1: 07129 2: Rostock
3: Gerardi (Gherhardi)
4: Hildebrandus 7: Groningen 9: 17/05/1469 12: MUR I 161

1: 01890 2: Franeker
3: Gerardi
4: Joachimus 8: Stellingwerf 9: 22/06/1603 10: Ling, Iur 12: AAF no 776 18: 1612, 1613 rekenmeester 22: RAF Statenarchief Statenresoluties 1612, 1613

1: 08480 2: Löwen
3: Gerardi
4: Johannes 7: Harlingen 8: Trai d 9: 28/08/1511 12: MULO III 422350

1: 08421 2: Löwen
3: Gerardi
4: Johannes, Bernardi 7: Groningen 8: Trai d 9: 08/11/1503 12: MULO III 26754

1: 08028 2: Leipzig
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1468 12: MULP I 272 21: zoon van Gerrit Midlerkerk, kerkvoogd van de Oldehove, die testeert in 1499? 22: Oorkonden St Anthonij 148-150

1: 08022 2: Leipzig
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1523 12: MULP I 587

1: 05213 2: Köln
3: Gerardi (Bolsvardia de)
4: Johannes 7: Bolsward 8: Trai d 9: 03/09/1468 10: Art 12: AAK I 77861 18: tot 1497 karthuizer in Nieuwlicht bij Utrecht? 1497 prior chartreuse te Kampen 19: 1504 juni 20: 1468 24/11 det, 1470 22/3 lic art 22: NNBW VIII 170; BMHG IX 1886 277 343 365

1: 09347 2: Löwen
3: Gerardi
4: Johannes 7: Staveren 9: 16/06/1528 12: MULO IV 377

1: 08060 2: Löwen
3: Gerardi
4: Johannes 7: Bolsward 8: Trai d 9: 19/06/1465 10: Iur can 12: MULO II 15261

1: 06327 2: Köln
3: Gerardi (Girardi)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/08/1471 10: Iur 12: AAK I 82732

1: 06097 2: Köln
3: Gerardi (Gherardi minor)
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/03/1502 12: AAK III 1315

1: 05359 2: Köln
3: Gerardi
4: Johannes 7: Leer 9: 20/05/1489 10: Art 12: AAK II 402108

1: 06131 2: Köln
3: Gerardi
4: Judocus 7: Groningen 9: 18/05/1526 10: Art 12: AAK II 88127 20: bursa Laurentiana; 1527 72/6 det, 1529 18/3 lic; pauper, coquus dom Laurentian

1: 06415 2: Köln
3: Gerardi
4: Ludolphus 6: pauper 7: Weener 8: Frisius orient 9: 00/05/1498 10: Iur 12: AAK II 44377 20: solvit bedelli, ceterum remissum propter spolitionem a magna garda.

1: 08355 2: Löwen
3: Gerardi
4: Macharius 6: pauper 7: Groningen 9: 27/02/1511 12: MULO III 409277

1: 08282 2: Löwen
3: Gerardi (Geraldi)
4: Martinus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 25/06/1506 12: MULO III 31692 21: Martinus Gerardi van Wommels werd in 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 04383 2: Leiden
3: Gerardi
4: Martinus 7: Sneek 9: 13/06/1614 10: Iur 11: 18 12: AAL 116

1: 06065 2: Köln
3: Gerardi
4: Menso 7: Groningen 9: 13/05/1469 10: Art 12: AAK I 78950 20: 1470 21/11 det

1: 02493 2: Heidelberg
3: Gerardi (Gerardus)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 10/05/1568 12: MUH II 46,68 21: = Claes Geerts Can, gest voor 1582 x Lodt, d.v. arts Jacob Pastou? 22: GAL Y 6 215

1: 07917 2: Rostock
3: Gerardi
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 00/04/1556 12: MUR II 132

1: 09670 2: Erfurt
3: Gerardi
4: Nicolaus 7: Sneek 9: 00/00/1460 12: MUER I 28015 21: Nicolaus Gerardi was tot 1508 (gest) eeuwig vicaris te Donkerbroek 22: AAU 42 (1916) 291

1: 01875 2: Franeker
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Otto 9: 13/05/1603 10: Iur 12: AAF no 757 16: Sjouck Wytzesdr van Beyma 18: 1632 ontvanger te Tzummarum 1638 notaris te Leeuwarden 1648 idem te Tzummarum 21: afk uit Tzummarum of: Otto Gerrits Radijs (vml zoon van Gerardus Radijs, predikant te Marssum) 1611-1621 predikant van Terschelling? 22: Stamboek I 35; RAF Naamlijst notarissen; RAF klapper AUT Franekeradeel; Wumkes, Borne 154

1: 06351 2: Köln
3: Gerardi
4: Petrus 7: Sneek 9: 09/06/1484 10: Iur 12: AAK II 149158 21: = Petrus Alcke Gerardi, 1519 gardiaan te Bolsward? 22: Keikes, Workum regest 37

1: 03117 2: Groningen
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Petrus 7: Groningen 9: 12/08/1629 12: AAG 21

1: 02449 2: Heidelberg
3: Gerardi
4: Regnerus 7: Groningen 9: 23/09/1569 12: MUH II 52,114

1: 11678 2: Rostock
3: Gerardi (Gherardi)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 24/10/1509 12: MUR II 39

1: 11337 2: Rostock
3: Gerardi (Gherhardi)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 24/05/1509 12: MUR II 39

1: 05754 2: Köln
3: Gerardi
4: Rudolphus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 19/05/1479 10: Art 12: AAK II 60109

1: 01774 2: Franeker
3: Gerardi
4: Tammo 7: Emden 9: 20/08/1600 10: Theol 11: 1580 ca 12: AAF no 592 14: Gerardus Tammonis 16: Eelckien Sibrandsdr Baerdt (1603) 17: Titia x ds Johannes Bechius Abraham Poutsma, predikant Janke x ds Anthonius Petri 18: 1603-1604 predikant te Joure 1605 predikant te Aengwirden 1607-1643 predikant te IJlst 19: 1643 juli 21: eigenaar van Poutsma state te Wierum 22: Romein 363, 620; Col Kalma

1:*01832 2: Franeker
3: Gerardi
4: Jetzo 7: Sneek 9: 15/04/1602 10: Iur 11: 1583 12: AAF no 692 13: Catharina 14: Gerardus Jetzes 22: RAF klapper DTB Sneek

1: 08331 2: Löwen
3: Gerardi Godschalci fil.
4: Thomas 7: Franeker 8: Trai d 9: 11/04/1510 12: MULO III 39117 13: Rensck N 14: Gerardus Godschalci 18: 1517 vicaris en prebendaris te Bolsward 19: 1525 okt 21: Mr Thomas Gerardi uit Leeuwarden werd op 26 maart 1513 tot priester gewijd; hij kan na drie jaar kiezen: of vicariaat te Bolsward houden of sacriste prove van Stiens nemen 22: Gen Jierboekje 1955 80; Placaatboek II 346; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 15

1: 06223 2: Köln
3: Gerardi
4: Wernerus 7: Groningen 9: 20/05/1470 10: Art 12: AAK I 806106 20: 1470 23/11 det

1: 08019 2: Leipzig
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Wernerus 7: Groningen 9: 00/00/1468 12: MULP I 272

1: 12409 2: Orleans
3: Gerardi
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 01/09/1566 12: RIDDORL II 529

1: 11894 2: Köln
3: Gerardi
4: Wilhelmus 7: Sneek 9: 18/03/1538 10: Art 12: AAK II 95091 18: 1540, 1559 pastoor te Jellum deken van de Jorwerder seendstoel 20: bursa Laurentiana; 17 juni 1539 det, pauper 21: een Wilhelmus Gerardi werd in 1559 tot pastoor te Engelum aangesteld 22: Avis, Inventaris 40; Zwart, Cleuting 135; Pb Hs 1466

1: 00219 2: Franeker
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Wilhelmus 6: Alumnus 7: Zandeweer (Sanwerensis) 8: Groningen 9: 14/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1271 16: Trijntien Harckens (1616) 18: 1616-1626 predikant te Uithuizermeeden 1626-1633 ca predikant te Stedum 19: 1633 ca 22: Duinkerken I 143, 532

1: 07763 2: Rostock
3: Gerardi
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 08/05/1504 12: MUR II 18

1: 02663 2: Wittenberg
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Wilhelmus (Guilhelmus) 7: Groningen 8: Mon d 9: 20/05/1527 12: AAW 129

1: 02830 2: Groningen
3: Gerardi (Gerhardi)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 13/03/1615 10: Theol 12: AAG 1

1: 07217 2: Rostock
3: Gerardi (Gherardi)
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 04/09/1477 12: MUR I 200

1: 06037 2: Köln
3: Gerardi
4: Wolterus 7: Groningen 9: 21/05/1520 10: Art 12: AAK II 82499 18: frater, 1517, 1542 commendator te Wijtwerd 20: bursa Laurentiana; 10/3 1524 lic, pauper 21: Wolterus Gerardi was in 1517 priester te Warffum 22: Pathuis 153; RF Hs 1517.21, 24

1: 03564 2: Groningen
3: Gerboth
4: Nicolaus 7: Emden 8: Frisius 9: 12/05/1643 10: Phil 12: AAG 47

1: 08837 2: Löwen
3: Gerbranda a
4: Edo (Egidius) 7: Harlingen 8: Frisius 9: 29/11/1547 12: MULO IV 35863 13: Tjets Tjepckedr van Goslinga 14: Johannes van Gerbranda 15: bezit in 1543 land in Tzummarum 16: Jel Ulckesdr Douma van Oenama 17: kinderloos Dominicus (bastaard) 21: in 1566 verbannen "om die Zwingelsche mannieren" = Edo Johannis, pastoor te Schingen?; tekent als Epe van Gerbranda in 1574 het consent van Westergo tot invoering van nieuwe belastingen 22: Stamboek I 121, II 77; Placaatboek III 969; Pb Hs 1466; Beneficiaalb 323

1: 06250 2: Köln
3: Gerbranda (Dodonis fil)
4: Edo 7: Harlingen 8: Trai d 9: 08/11/1463 10: Iur 12: AAK I 70583 14: Douwe Gerbranda 15: 1453 te Harlingen doodgeslagen 17: Douwe Wylsck Bauck 21: tekent in 1496 namens zichzelf en zijn meiers een verdrag met Groningen en zegelt het namens de gemene meente van Peins en Schingen, in 1500 balling, onderhandelt met de hertog van Bourgondie 22: Stamboek I 121; Pax 204, 223; Worp, Historie V 34

1: 09117 2: Löwen
3: Gerbranda (Joannis)
4: Tiberius 7: Harlingen 8: Frisius 9: 31/07/1545 12: MULO IV 306169 13: Tjets Tjepkesdr van Goslinga 14: Johannes Edes Gerbranda 16: Ysck Wijbes van Popma van Terschelling 17: Margaretha x Kempo Sixti van Donia van Menaldum 18: 1579 volmacht landsdag voor Menaldumadeel 19: 1582 te Emden 21: kocht in 1566 Gralda State te Menaldum; verliet Friesland tijdens Spaanse bewind en in 1580; stierf in ballingschap 22: Stamboek I 121, II 77; Te Water, Verbond der Edelen II 412; Placaatboek IV 27; It Beaken 1969 185

1: 06245 2: Köln
3: Gerbrandi (Gherbrandi)
4: Albertus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/00/1407 10: Iur 12: AAK I 13024

1: 11708 2: Köln
3: Gerbrandi (Harlingen, Herlyngen de)
4: Albertus 8: Trai d 9: 00/00/1403 10: Leg 12: AAK I 11022

1: 08659 2: Löwen
3: Gerbrandi (Snekens)
4: Amelius 6: pauper 7: Sneek 8: Trai d 9: 14/06/1502 12: MULO III 23679 18: priester 21: Dom. Amelius Gerbrandi van Sneek werd op 7 april 1509 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 01071 2: Franeker
3: Gerbrandi
4: Gerardus 7: Sneek 8: Frisius 9: 08/09/1643 10: Theol 12: AAF no 4114 21: = Gerardus Fockens, cand in 1648, 1650-1656 predikant te Garijp x Margaretha Meilboom gest 1656? 22: Romein 136, Col Kalma

1: 00104 2: Franeker
3: Gerbrandi
4: Gerbrandus 9: 17/05/1606 10: Phil, Iur 12: AAF no 922 16: Lysbeth Willems (1614) 18: 1628 notaris 1635, 1646 burgemeester van Bolsward 1637 gezworene 22: Breuker, Japix II 207; GA Bolsward 79, 82; RAF klapper DTB Bolsward; Kalma, Classisboek Bolsward 324

1: 08534 2: Löwen
3: Gerbrandi
4: Hieronymus (Jheronimus) 7: Leeuwarden 9: 15/06/1514 12: MULO III 48875 21: = Jeldert Gerbrands van Beyma? 22: Stamboek I 35

1: 01633 2: Franeker
3: Gerbrandi
4: Johannes 9: 02/06/1595 10: Iur 12: AAF no 328 20: ex Fran(e)querana 21: = Johannes Gerbrandi Elckema x Maria Tibaut gest 1647, begraven te Engwierum of Jan Gerbrants, 1628 burgemeester, 1637 gezworene van Bolsward? 22: RAF Grafschriften Oostdongeradeel; GA Bolsward 79; Kalma, Classisboek Bolsward 324

1: 07791 2: Rostock
3: Gerbrandi (Gherbrandi)
4: Martinus 7: Sneek 9: 11/06/1506 12: MUR II 26

1: 11964 2: Köln
3: Gerbrandi
4: Petrus 9: 27/05/1620 12: AAK IV 299124 20: bursa Laurentiana

1: 12099 2: Löwen
3: Gerbrandi
4: Sibrandus 7: Friens 9: 06/10/1569 12: Vigliana 115 14: Gerbrandus Saclii 18: militair 20: prom in 1575 21: achterneef van Viglius van Aytta; wil geen priester worden; sneuvelt aan de kant van de Staten bij het beleg van Steenwijk 22: Vigliana 115

1: 08718 2: Löwen
3: Gerbrandi
4: Theodoricus 7: Workum (Wolderkum) 8: Trai d 9: 20/06/1511 12: MULO III 41365 18: 1515-1525p vicaris in Midlum (Myllens) 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 11944 2: Köln
4: Gerbrandus 5: priester te Hantumhuizen (pastor eccles. Hantumahusan prope Dockum in Frisius occid) 9: 01/07/1563 10: Theol 12: AAK IV 29150 18: priester

1: 06723 2: Greifswald
3: Gercktzen
4: Egbertus 8: Frisius, Brem d 9: 02/08/1487 12: MUG 98

1: 00752 2: Franeker
3: Gercoma (Johannis)
4: Gerco 7: Dokkum 9: 17/06/1635 10: Phil 12: AAF no 3126 14: Johannes Gerco 15: 1637 burgemeester van Dokkum 16: Siarda Bulter uit Groningen (1647) 17: Johannes, predikant Justus, predikant 18: 1641-1644 predikant te Birdaard en Janum 1644-1659 predikant te Ee en Engwierum 1659-1682 predikant te Harlingen 19: 1682 nov 22: Romein 188, 468, 490; Col Kalma; Obreen, Dokkum

1: 04008 2: Helmstadt
3: Gerdes
4: Gerhardus 7: Norden 8: Frisius 9: 07/07/1600 12: AAHt 15044

1: 01036 2: Franeker
3: Gerdes (Geerdes)
4: Henricus 7: Emden 9: 15/10/1642 10: Theol 12: AAF no 3989

1: 03454 2: Groningen
3: Gerdes (Geerdes)
4: Henricus 7: Emden 9: 28/08/1640 10: Phil 11: 17 12: AAG 42

1: 03056 2: Groningen
3: Gerdes
4: Hermannus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 11/05/1627 10: Phil 12: AAG 18

1: 07528 2: Rostock
3: Gerdes
4: Remtetus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/04/1642 12: MUR III 125

1: 05436 2: Köln
3: Gerdeswer
4: Hermannus 6: pauper 7: Emden 9: 16/15/1710 10: Art 12: AAK II 7716

1: 01686 2: Franeker
3: Gerhardi
4: Dodo 7: Emden 9: 28/04/1597 10: Theol 12: AAF no 431

1: 04664 2: Leiden
3: Gerhardi
4: Henricus 7: Emden 9: 27/05/1632 10: Polit 11: 26 12: AAL 243

1: 02912 2: Groningen
3: Gerhardi
4: Henricus 7: Emden 9: 25/04/1622 10: Phil 12: AAG 11

1: 03176 2: Groningen
3: Gerhardi
4: Henricus 7: Emden 9: 11/05/1631 10: Theol 12: AAG 25

1: 03880 2: Helmstadt
3: Gerhardi
4: Joannes 7: Emden 9: 14/11/1579 12: AAHt 2414

1: 03634 2: Groningen
3: Gerhardi
4: Johannes 7: Emden 9: 25/04/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 09728 2: Erfurt
3: Gerhardi
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 00/00/1490 12: MUER I 43130

1: 08055 2: Löwen
3: Gerici
4: Gerardus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 27/08/1468 10: Art 12: MULO II 206195

1: 07036 2: Rostock
3: Gerla (Dokkum, Dockem)
4: Thadeus 9: 07/07/1454 12: MUR I 102 21: stud 1452 te Leuven

1: 09531 2: Löwen
3: Gerla
4: Thadeus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 00/00/1452 12: MULO I 24228 21: stud 1454 te Rostock

1: 06809 2: Marburg/Lahn
3: Gerlachius
4: Jacobus 8: Frisius [orient] 9: 18/11/1598 12: CSM III 115

1: 03989 2: Helmstadt
3: Gerlachius
4: Jacobus 8: Frisius [orient] 9: 20/04/1597 12: AAHt 130131 14: Garrelt Siben 15: kerkvoogd te Grimersum 18: grondbezitter en kerkvoogd te Grimersum 21: broer van Sibrandus Gerlachius 22: Quellen und Forschungen 1982 39

1: 10067 2: Siena
3: Gerlachius
4: Sibrandus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1598 12: MS 2868

1: 05519 2: Geneve
3: Gerlachius
4: Sibrandus 7: Grimersum 8: Frisius 9: 00/06/1597 12: LDR 1439; III 449 14: Garrelt Siben 15: kerkvoogd te Grimersum 19: 1600 jan 20: stud 1587 te Wittenberg 21: sticht stipendium Gerlachianum 22: Quellen und Forschungen 1982 3839

1: 06984 2: Rostock
3: Gerlaci (Gherlaci)
4: Ciriacus 9: 02/08/1434 12: MUR I 48 21: = Ciriacus van Bolsward stud 1438 te Keulen

1: 03917 2: Helmstadt
3: Gerlaci
4: Hero 8: Frisius 9: 00/05/1586 12: AAHt 60103

1: 03021 2: Groningen
3: Gerlaci
4: Isebrandus 7: Emden 9: 03/11/1625 10: LL 12: AAG 16

1: 02928 2: Groningen
3: Gerlacius (Gerardi)
4: Anthonius 7: Groningen 9: 28/06/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 04481 2: Leiden
3: Gerlacius (Gerlaci)
4: Antonius 7: Groningen 9: 17/05/1623 10: Iur 11: 1603 12: AAL 168 13: Alijdt Evers 14: Gerrit Tonnis, afk uit Bremen 15: brouwer te Groningen 16: Wibbeyn Tjaartsd Frix (1627) 17: Tiaerdo 18: 1630-1653 lid gezworen gemeente (om de twee jaar); 1651-1652 taalman 1633-1657 gildrechtsheer/busheer gildrecht 1634-1636, 1638-1640, 1653 weesheer te Groningen; 1639, 1659 schepper te Kolham 19: 1673 april 21: Dr iur 22: Bijdragen...Groningen VIII 9091; Ned Leeuw 1934 185-186; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; RAG klapper resol GS; Pathuis 82

1: 11404 2: Paris
3: Gerlacius
4: Antonius 7: Groningen 9: 00/00/1627 12: Bijdragen...Groningen VIII 9091

1: 08001 2: Rostock
3: Gerlacius
4: Conradus 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1593 12: MUR II 242

1: 02398 2: Heidelberg
3: Gerlacius
4: Conradus 8: Frisius orient 9: 00/12/1598 12: MUH II 196189

1: 04969 2: Jena
3: Gerlacius (Gerlach)
4: Conradus 8: Frisius orient 9: 00/00/1597 12: MUJ 119 1597 49

1: 07965 2: Rostock
3: Gerlacius (Gherlacius)
4: Onno 8: Frisius 9: 00/04/1575 12: MUR II 185

1: 03748 2: Groningen
3: Gerlacius
4: Tiaerdo 7: Groningen 9: 25/01/1648 10: Phil 11: 1629 12: AAG 57 13: Wibbeyn Frix 14: Antonius Gerlacius 15: gezworene van Groningen 16: Beerta Bernardusdr Alting (1655) 17: Antonius x Adriana Sophia van Persijn; Clara x Johannes Buttinga Bernardus x Johannes Drewes Wibbetjen x Nicolaus van Buttinga Gerardus x Wibbina Wichers 18: 1654 ev gezworene; 1661 ev raadsheer; 1660, lid admiraliteit Harlingen, 1663, 1666 lid Staten Generaal (s), 1669 lid gedep staten (s) 1679 ev burgemeester van Groningen; hoofdman en curator Groninger universiteit 1665, 1668 scholarch Latijnse school 19: 1679 maart 21: bezat in 1672 met zijn moeder een vermogen van 100.000 gulden 22: Ned Leeuw 1934 186; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63; GAG Regeringsboek

1: 04751 2: Leiden
3: Gerlacius
4: Tiardo 7: Groningen 9: 13/06/1650 10: Iur 11: 22 12: AAL 405

1: 11570 2: Löwen
3: Gerlsma ? (Gelzema)
4: Gellius 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431113 21: = Gerlof Tiernes Gerlsma x Sjouck, gest ca 1610 te Bolsward? 22: RAF Grafschriften Bolsward

1: 08982 2: Löwen
3: Gerlsma
4: Johannes 7: Dokkum 9: 19/11/1560 12: MULO IV 61177 21: Gerrolt Gerlsma gebruikt in 1511 88 pm grond te Lioessens 22: RVA I 148

1: 07199 2: Rostock
3: Gerlsma? (Geresma)
4: Hildebrandus 7: Staveren 9: 01/06/1475 12: MUR I 192

1: 07305 2: Rostock
3: Geroldis (Garoldis)
4: Rembertus 7: Emden 9: 12/05/1483 12: MUR I 232

1: 09283 2: Löwen
3: Geronis (Geeronis)
4: Georgius 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 01/07/1530 12: MULO IV 3954 21: Johannes Geronis was in 1554 prebendaris te Leeuwarden 22: Folk en Tsjerke 3 21

1: 06514 2: Köln
3: Gerritsma a
4: Hesselus 6: nobilis 8: Frisius 9: 19/05/1622 10: Art 12: AAK IV 317255 13: Rints van Epema 14: Focco Gerritsma 16: ongehuwd (vml) 18: 1639 kapitein 19: 1639 21: bezat Epema State, door zijn erven verkocht 22: Swierstra, Beers 45; RAF Index officieren

1: 07601 2: Rostock
3: Gerritsma (Gardesma)
4: Petrus 7: Wirdum 9: 22/06/1512 12: MUR II 49 21: = Pibo, 1539 grietman van Leeuwarderadeel? of = Petrus Arentsma x Katrijn Gerritsdr, 1534-1537 schepen van Leeuwarden, 1538-1541 bouwmeester, gest 1542?: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 19 22: Sminia, Naamlijst 24

1: 06533 2: Köln
3: Gerritsma (Garitzma a)
4: Pibo 8: Frisius 9: 03/11/1590 10: Iur 12: AAK IV 15829 13: Rints Epema 14: Focco Gerritsma 16: Barbara Verrutius of Barbara Wartinga (1596) 18: cornet; militair in keizerlijke dienst? 19: 1601 21: afk uit Beers 22: Stamboek II 30; Swierstra, Beers 80, 86; Gen Jierboekje 1987 141

1: 09329 2: Löwen
3: Gerritsma (Garritsma)
4: Wibrandus, Pibonis 7: Leeuwarden 9: 10/06/1548 12: MULO IV 367100 14: Pibo Gerritsma 15: 1539 grietman van Leeuwarderadeel 16: Sytscke Gerlachsdr 18: adelman van H Suartien van Stellingwerf 19: 1581 te Delfzijl 21: in 1580 uitgeweken 22: Sminia, Naamlijst 24; AAU 1888 336

1: 03641 2: Groningen
3: Gerroltsma (Gerroltma)
4: Feico 7: Leeuwarden 9: 09/06/1645 10: Phil 12: AAG 52

1: 04712 2: Leiden
3: Gerroltsma (Garolsma a)
4: Menelaus 8: Frisius 9: 06/12/1634 10: Iur 11: 24 12: AAL 267

1: 03239 2: Groningen
3: Gerroltsma a
4: Menelaus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 24/05/1633 10: Iur 12: AAG 28

1: 00633 2: Franeker
3: Gerroltsma
4: Menno (Menelaus) 8: Frisius 9: 07/07/1628 10: Phil 11: 1610 12: AAF no 2486 16: Eeckien van Harckema 17: Jasperus 18: 1635 advocaat Hof 1640-1643 volmacht landsdag voor Achtkarspelen; 1641 lid mindergetal 1636-1649 secretaris van Achtkarspelen 19: 1651 dec 21: Dr 22: Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 29; RAF Hof van Fr MMM f 9; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief 1360

1: 01420 2: Franeker
3: Gerroltsma (Gerroltzma)
4: Pibo 9: 17/11/1587 10: Iur 12: AAF no 54 16: Geel Pieters Siccama (1598) 21: Een Pibo Gerroltsma was in 1536 landmeter 22: RAF Rentmeestersrek 1536 f 30

1: 02304 2: Heidelberg
3: Gersma (Dornum a cognomento Gorsma)
4: Sibo 8: Frisius 9: 11/01/1581 12: MUH II 93,2

1: 09782 2: Erfurt
3: Gersma (Geersma a Dornum)
4: Sibo 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1581 12: MUER II 44818

1: 06961 2: Rostock
3: Gesten de
4: Reinerus 8: Trai d 9: 16/09/1427 12: MUR I 28

1: 08368 2: Löwen
3: Geuselman
4: Eckart 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/02/1513 12: MULO III 459287

1: 06107 2: Köln
3: Geyger
4: Johannes 7: Groningen 9: 28/01/1515 10: Art 12: AAK II 74021

1: 01264 2: Franeker
3: Geyma (Geijma)
4: Feio 7: Sneek 9: 06/01/1648 10: Phil 12: AAF no 4658 21: = Feyo Winter, disp 1649, zoon van Johannes Feionis Winter, apotheker te Balk? 22: Van Sluis

1: 11646 2: Rostock
3: Ghama
4: Theodorus (Tidericus) 8: [vml Frisius orient] 9: 10/04/1444 12: MUR I 7235 20: Godfridus Ghamme uit Emden imm op 12 okt 1454 te Rostock (MUR I 104)

1: 08080 2: Löwen
3: Ghelrie
4: Henricus 7: Emden 8: Mon d 9: 30/01/1474 12: MULO II 299142

1: 04145 2: Leiden
3: Ghemmenich (Gemmerich)
4: Cornelius, Wilhelmus 7: Franeker 9: 23/09/1580 10: Ling 12: AAL 8 21: = vlm zoon van Mr Willem Ghemmenich, ontvanger der imposten te Franeker; = Mr Wilhelmus Ghemmenich, 1597-1602 weesvoogd te Franeker? 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 252; Telting, Inventaris 208

1: 00732 2: Franeker
3: Ghemmenich (Gemmenich)
4: Cornelius 7: Franeker 9: 28/09/1631 10: Phil 12: AAF no 2790 13: Eet Hanses Lens 14: Paulus van Ghemmenich 15: secretaris van Franeker 16: Catharina van Kingma 17: Willem Paulus, advocaat 18: 1641, 1647, 1657 burgemeester of gezworene van Franeker 1645-1647 lid gedep staten (S) 1649-1650 lid Generaliteitsrekenkamer; 1651 e.v. landdagslid 22: Stamboek II 26; Placaatboek V 539, 567, 604; GA Franeker 294, 295, 296; Kalma, Toezicht 399; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1649-1650

1: 10424 2: Franeker
3: Ghemmenich (Gemmenich)
4: Henricus, Wilhelmi 9: 25/10/1600 10: Iur 12: AAF 601 14: Willem Hendriks Ghemmenich 15: ontvanger der impositien te Franeker en organist 22: Telting, Inventaris 208

1: 04690 2: Leiden
3: Ghemmenich (Gemmenicht)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 05/09/1633 10: Iur 11: 1609 ca 12: AAL 256 13: Eet Lens 14: Paulus Ghemmenich 15: secretaris te Franeker 16: Catharina van Kingma 17: Paulus, advocaat Sacheus, raadsheer Hof 18: 1637 advocaat Hof secretaris Staten van Friesland 1637 pensionaris van Franeker; 1637-1662 secretaris van Franeker 19: 1662 21: Dr 22: Stamboek II 26; RAF Hof van Fr MMM f 9v, Statenarch M 11b f 383, Familiearch Kingma; Sannes, Naamlijst 295

1: 04497 2: Leiden
3: Ghemmenich (Gemmenich)
4: Wilhelmus (Gulielmus) 7: Franeker 8: Frisius 9: 29/09/1623 10: Iur 11: 20 12: AAL 171

1: 00847 2: Franeker
3: Ghemmenich
4: Wilhelmus 9: 22/05/1637 10: Ling lat cand 12: AAF no 3350 13: Eet Hanses Lens 14: Paulus van Ghemmenich 15: 1625 secretaris van Franeker 16: Maria Saagmans uit Bolsward 18: 1626-1637 secretaris van Franeker 1637 advocaat Hof; 1640 aangesteld als landsadvocaat ad 600 gld; 1642 stadspensionaris van Franeker 1641-1652 bouwmeester van de landschap 20: 1637 24/5 Dr iur (rei publicae Franekerensis a secretaris (filius?), 24 maii creatus est iuris utriusque doctor) 21: Dr iur 22: Stamboek II 26; RAF Statenarch M 11b f 383, G 4 (288 1641); Sannes, Naamlijst 295; Telting, Inventaris 887; Register resolutien 25 (247 1640)

1: 11137 2: Franeker
3: Ghemmenich (Gemmenich)
4: Wilhelmus 9: 03/06/1620 10: Lit, Phil, Iur 12: AAF 1799

1: 07338 2: Rostock
3: Gherardi
4: Fredericus 7: Emden 9: 13/05/1486 12: MUR I 245

1: 07392 2: Rostock
3: Gherardi
4: Iohannes 7: Norden 9: 20/07/1593 12: MUR I 267

1: 07430 2: Rostock
3: Gherardi
4: Johannes 7: Norden 9: 29/05/1498 12: MUR I 289

1: 07378 2: Rostock
3: Gherardi
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 19/05/1492 12: MUR I 261

1: 07837 2: Rostock
3: Gherlerdt
4: Fredericus 7: Emden 9: 28/05/1524 12: MUR II 86

1: 07713 2: Rostock
3: Gheveren de
4: Meinardus 8: Frisius [orient] 9: 14/06/1520 12: MUR II 77 21: stud 1523 te Leuven

1: 07977 2: Rostock
3: Giesseus
4: Lubbertus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/04/1583 12: MUR II 209

1: 01350 2: Franeker
3: Giffen van
4: Thomas 7: Groningen 9: 22/08/1649 10: Iur cand 12: AAF no 4878 20: 1649 24/8 Dr iur

1: 02938 2: Groningen
3: Giffen van (Matthaei)
4: Thomas 7: Groningen 9: 18/11/1622 10: Phil 12: AAG 12 13: Helena N 14: Matthias van Giffen, afk uit Oostfriesland 16: Habeltje Flud 17: David Flud van Giffen 18: 1627, 1655 notaris te Sneek, 1628 fiscaal te Sneek 1649 advocaat 19: 1656 22: Quellen und Forschungen 15 1966 25; RAF Naamlijst notarissen

1: 09284 2: Löwen
3: Gilkens (Gilkeus)
4: Godfridus 7: Leeuwarden 9: 00/02/1566 12: MULO IV 705149 20: promoveert 6/3 1568 (artes) 22: Reusens, Analectes V 404

1:*11947 2: Köln
3: Gilkens
4: Godfridus 9: 26/06/1578 10: Iur 12: AAK IV 112150 20: lic iur, promotus Lovanii

1: 08256 2: Löwen
3: Gisberti (Bolswardia de)
4: Albertus 6: pauper 9: 25/06/1518 12: MULO III 586116; De Ridder, Procurateurs 271 21: = Albertus Gisberti, eerste begunstigde van het Hendrik Nannesleen te Bolsward, stud nog in 1524, maar zal snel priester worden? 22: Telting, Register 22; GA Franeker, Archief Gerecht GR V

1: 11781 2: Köln
3: Gisberti (Gijsberti)
4: Arnoldus 7: Sneek 9: 17/05/1477 10: Iur 12: AAK II 22127 18: 1498 pastoor (persona) te Tirns 20: 1490 ad leges 21: Mr; vraagt in 1498 hertog van Saksen om heer van Friesland te worden 22: Worp, Historie V 129

1: 05235 2: Köln
3: Gisbrandi (Ghisbrandi)
4: Wolterus 9: 03/11/1481 10: Art 12: AAK II 110139

1: 09719 2: Erfurt
3: Giseler (Geissler)
4: Casparus 7: Groningen 9: 00/00/1483 12: MUER I 40124

1: 09709 2: Erfurt
3: Giseler
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1478 12: MUER I 3764

1: 05955 2: Köln
3: Gisens
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1436 10: Iur 12: AAK I 39021

1: 05012 2: Basel
3: Gisiken
4: Gerardus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1583 12: MUB II 31362

1: 09679 2: Erfurt
3: Gissler
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1461 12: MUER I 28820

1: 06912 2: Marburg/Lahn
3: Glan
4: Iodocus, Bernhardis 7: Jever 8: Frisius 9: 25/06/1629 12: CSM IV 197

1: 06736 2: Greifswald
3: Glan a
4: Jodocus, Bernardus 7: Jever 8: Frisius 9: 29/03/1634 12: MUG 532

1: 07502 2: Rostock
3: Glaneus
4: Iodocus, Bernhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/05/1627 12: MUR III 70

1: 04054 2: Helmstadt
3: Glaneus
4: Jotanus 7: Jever 8: Frisius 9: 12/09/1612 12: AAHt 225155

1: 03820 2: Groningen
3: Gleins
4: Cornelius 7: Groningen 9: 23/09/1649 10: Phil 11: 18 12: AAG 60

1: 03677 2: Groningen
3: Gleins
4: Jacobus 7: Groningen 9: 25/08/1646 10: Phil 12: AAG 54 16: Johanna Broersema (1653) 17: Jacobus Broersema Gleins, stud 1669, kapitein 18: 1652 febr advocaat 1655-1658 redger, 1663 redger te Middelstum namens Johannes Lewe 19: 1666 nov a 21: Dr iur; Claes Gleins was in 1648 olderman van het kleermakersgilde te Groningen 22: GAG R A IIIa 49; GAG klapper DTB; Pathuis 56, 479; Ned Leeuw 1940 291; RAG HJK 3

1: 06937 2: Rostock
3: Glemmer
4: Johannes 7: Winsum (Wynsen) 9: 09/01/1425 12: MUR I 20

1: 10066 2: Siena
3: Glesecherus
4: Gerardus 8: Frisius 9: 09/07/1595 12: MS 2555

1: 03353 2: Groningen
3: Glimmerts
4: Henricus 7: Groningen 9: 08/08/1636 10: Phil 12: AAG 34 16: Wemeltje Ottens, wed Jan Reintjens (1659) 22: GAG klapper DTB

1: 02041 2: Franeker
3: Glins a
4: Abelus (Habelus) 7: Franeker 9: 02/07/1608 10: Phil, Ling 12: AAF no 1061 13: His Abbesdr van Bootsma 14: Taco van Glins 16: Alydt ter Brugge 17: Taco 19: 1632 a 22: Stamboek I 130

1: 02095 2: Padua
3: Glins
4: Boethius, Aeneas 8: Frisius occid 9: 04/01/1593 12: PP no 67

1: 10068 2: Siena
3: Glins
4: Boethius, Aeneas 8: Frisius nunc Luneburgensis 9: 06/07/1599 12: MS 3031

1:*00532 2: Franeker
3: Glinstra
4: Epeus, Vincentii 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 30/09/1625 10: Iur 11: 1606 12: AAF no 2261 13: Maycke WatzeEelckedr Gadema 14: Cent Ypckes 15: 1622 burgemeester van Leeuwarden 16: Eelkje Hectorsd Bouricius 17: Hector x Johanna van Viersen Oenesius Fredericus Fredericus 18: 1633 advocaat, 1635-1638 schepen van Leeuwarden; 1638-1659 griffier Hof 1660, 1663-1664, 1666, 1670-1671 lid Staten Generaal 1635-1636 lid gedep staten (S) 19: 1677 21: Iur Dr in Frankrijk 22: Stamboek I 257, II 174; Vrije Fries 20 458; Engels, Naamlijst St Gen II 36; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 8v, SSS; GAL Klapper magistraat

1: 07972 2: Rostock
3: Glins (Aeneas)
4: Boethius 8: Frisius 9: 00/07/1558 12: MUR II 196

1: 06519 2: Köln
3: Glins
4: Edzardus 7: Dronrijp 8: Frisius 9: 31/08/1569 10: Art 12: AAK IV 6477 13: Wilsck Uninga van Hoytema van Joure 14: Laso van Glins 15: 1545 grietman van Menaldumadeel 16: Lucia van Fronhoven 17: Abbe (Habelus) 21: tekent in 1579 het rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 129-130; Placaatboek IV 42

1: 00747 2: Franeker
3: Glins a
4: Edzardus (Edsardus) 6: Nobilis Frisius 9: 30/04/1632 10: Phil, Ling 12: AAF no 2834 13: Jouwertje Bants 14: Laso van Glins 16: Lucia Frombrouck 18: 1650-1652 dijkgraaf der Vijf Deelen ontvangergeneraal Binnendijks 22: Stamboek I 130, II 81; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 290

1: 01323 2: Franeker
3: Glins a
4: Georgius 6: Nobilis Frisius 9: 20/09/1648 10: Ling, Math 12: AAF no 4771 13: Jouwertje Bants 14: Laso van Glins 1656 landdagslid 22: Stamboek I 130; Placaatboek V 582

1: 08550 2: Löwen
3: Glins
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 00/08/1526 12: MULO III 761111 13: Habel Haringsdr van Harinxma thoe Heeg 14: Taco van Glins 15: grietman van Menaldumadeel 17: Douwe 1572 raadsheer Hof 19: 1572 te Emden, waarheen hij gevlucht was 21: = Haringius; Henricus Glins was in 1558 lid van gedep staten; of is bedoeld zijn broer heer Rinck Glins, gest ca 1543, prebendaris van het Heer Douwe Pibes prove te Dronrijp? 22: Placaatboek III 427; Burmania, Naamrol 22; Stamboek I 129

1: 00019 2: Franeker
3: Glins a
4: Laso 7: Franeker 9: 07/06/1603 10: Phil, Iur 11: 1580 12: AAF no 775 13: Lucia Georgsdr van Fronhofen 14: Edzardus van Glins 16: Jouwercke van Bants (1608) 17: Taco; Wopko Georgius; Ruardus Suffridus; Edzardus Juliana; Lucia 18: ca 1607 militair 1622, 1639 landdagslid voor Menaldumadeel 1622 monstercommissaris 19: 1652 april 21: kreeg als huwelijksgift Hobbema state te Dronrijp; tekent AA van Suffridus Saerda, olim studiosus, nunc miles 22: Stamboek I 130; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 73; Visser, Adel 436; PB 505 Hs; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 911; RAF Statenarchief, Resoluties der Staten 1623

1: 00746 2: Franeker
3: Glins a
4: Ruardus 6: Nobilis Frisius 9: 30/04/1632 10: Phil, Ling 12: AAF no 2833 13: Jouwertje Bants uit Franeker 14: Laso van Glins 18: 1651 kapitein 22: Stamboek I 130; RAF Statenarch G 4 (3010-1651)

1: 00952 2: Franeker
3: Glins
4: Sioucko 8: Frisius 9: 21/05/1640 10: Iur 12: AAF no 3685 13: Jouwertje Bants 14: Laso van Glins 16: N. van Burmania? 18: vaandrig in de gardecompagnie van de stadhouder 19: 1655 ? 21: = Suffridus ? 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 73; Stamboek I 130, II 81

1: 00970 2: Franeker
3: Glins
4: Taco 6: Nobilis Frisius 9: 14/11/1640 10: Iur 11: 1619 juli 12: AAF no 3768 13: Alydt ter Brugge uit Deventer 14: Abbe van Glins 16: Antonia d.v. kolonel Lodewijk van Wijnbergen en Henrica van Lynden N. op de Berge uit Salland 17: Alydt x Gerardus van Echten uit Overijssel 18: 1667 professor iur te Franeker 19: 1673 febr 21: schreef zich op 30 april 1640 in als Geldrus; moet voor professoriaat eerst colloquium doctum afleggen bij Huber 22: Stamboek I 130, II 81; Boeles, Hoogeschool II,1, 241-243

1: 04584 2: Leiden
3: Glinstra
4: Elco 7: Leeuwarden 9: 26/11/1627 10: Ling 11: 1607 12: AAL 206 13: Maycke Eelckesdr van Gadema 14: Cent Ypckes 15: 1622 burgemeester van Leeuwarden 16: Lutscke Hectorsd van Bouricius (1642) 17: Aurelia x Arnoldus van Haersma Valerius x Christina van Wijdevelt Hector x Eritia van Viersen 18: 1634 advocaat 1638 volmacht landsdag voor Menaldumadeel; 1641, 162 lid mindergetal; 1643, 1644 rekenmeester 1648-1652, 1648-1651, 1656-1667 lid gedep staten (W) 19: 1667 sept 21: kerkvoogd te Dronrijp 22: Stamboek I 257, II 174; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 6566; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 85; Kalma, Toezicht 400; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1643, 1644; RAF Statenarchief 1360-1361

1: 04565 2: Leiden
3: Glinstra (Glinstrael)
4: Epeus 7: Leeuwarden 9: 03/02/1627 10: Iur 11: 20 12: AAL 199

1: 00729 2: Franeker
3: Glinstra (van)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 24/08/1631 10: Iur 11: 1612 12: AAF no 2780 13: Maycke Watzesd Gadema 14: Cent Ypckes 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Jeepcke Lycklama a Nijeholt (1642) 17: kinderloos 18: 1638 advocaat Hof 1639-1643 schepen; pensionaris van Leeuwarden 1645-1678 raadsheer Hof 19: 1678 okt 21: Dr, promoveert in Frankrijk; publiceert Selectarum quaestinum..disputationes septem 22: Stamboek I 257; NNBW IX 291; Sickenga 206-207; RAF Hof van Fr MMM f 9v; GAL Klapper magistraat

1: 04708 2: Leiden
3: Glinstra (Glinsteren a)
4: Johannes 8: Frisius 9: 30/08/1634 10: Iur 11: 22 12: AAL 265

1: 12358 2: Rostock
3: Glude
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/04/1491 12: MUR I 255

1: 11066 2: Helmstadt
3: Gnapheus
4: Albertus 7: Norden 8: Frisius 9: 24/05/1605 12: AAHt 18236

1: 01563 2: Franeker
3: Gockinga a
4: Baucko 9: 28/12/1592 10: Iur 12: AAF no 206 14: Eppo Bauckens 15: redger en rentmeester 16: Elteke to Wartum (1596) 17: kinderloos 19: 1600 ca 22: Ned Leeuw 1985 418-419

1: 02994 2: Groningen
3: Gockinga (Frederici)
4: Eppo 9: 08/09/1624 10: Phil 12: AAG 14 13: Lamina van Renssen 14: Fredericus Gockinga 15: secretaris van de Ommelanden 16: Sybilla Mariusdr Verspeeck (1638) 17: Lammechien x Andreas Robers, adelborst Scato, rekenmeester 18: 1635, 1640 solliciteur 1640-1649 commies in Brazilië 19: 1655 nov a 22: Ned Leeuw 1985 424

1: 02606 2: Groningen
3: Gockinga
4: Eppo 9: 09/11/1619 10: Phil 12: AAG 8 13: Luurtje Edzama 14: Scato Gockinga 15: secretaris van Stad en Lande, syndicus der Ommelanden Catharina Clant (1630) Clara Eijssinge (1640) 17: Lucretia x Johannes Verrutius 18: vaandrig, luitenant, 1630 kapitein 1647, 1666 kolonel 1648-1656 commandant van Bourtange 22: Feith, Grafschriften 121; Vrije Fries 37 51; RAG klapper resol GS; Ten Raa, de Bas, Leger IV 240, V 479, 523; Ned Leeuw 1985 421-422

1: 04266 2: Leiden
3: Gockinga
4: Fredericus 7: Groningen 9: 14/10/1600 10: Iur 11: 1577 12: AAL 59 14: Eppo Bauckens 15: redger en rentmeester 16: Lamina Wilhelmina Renssen (1607) 17: Lammegunda x Maurits d'Ricou, ds Andreas ten Have Lucretia x N. Boersema; Helena x Hendrik van Roijen; d. x Andreas Indijck Eppo; Assuerus Rotger 18: 1605-1625 secretaris der Ommelanden 19: 1627 mei p 21: voor zijn studie kreeg Gockinga de opkomsten uit het St Johannesleen te Appingedam (besluit Gedep staten 28 jan 1601) 22: Gron Volksalmanak 1910 176; Duinkerken I 168; GAG Regeringsboek; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; Ned Leeuw 1985 423

1: 01715 2: Franeker
3: Gockinga
4: Fredericus 8: Omlandus 9: 07/03/1598 10: Iur 12: AAF no 479

1: 03546 2: Groningen
3: Gockinga (Ludolphus)
4: Henricus 7: Groningen 9: 16/12/1642 10: Phil 12: AAG 46

1: 01182 2: Franeker
3: Gockinga
4: Henricus, Ludolphi 7: Groningen 9: 01/05/1646 10: Iur 12: AAF no 4448 13: Hille Gockinga 14: Ludolphus Werumaeus 18: 1652-1657 secretaris van het Gorecht; 1654-1667 herh gezworene te Groningen 1657 lid admiraliteit Harlingen (extraord); 1658-1662 lid Generaliteitsrekenkamer 1663 lid Raad van State; 1666, 1670, 1673-1674 raadsheer; 1672 gedeputeerde te velde 19: 1674 mei 22: RAG Familiearch Gockinga inv p. 9; GAG Regeringsboek; Ten Raa, de Bas Leger V 291

1: 02157 2: Utrecht
3: Gockinga
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1647 12: ASU 15

1: 03208 2: Groningen
3: Gockinga
4: Rotgerus 9: 10/07/1632 10: Phil 12: AAG 26 13: Lamina van Renssen 14: Fredericus Gockinga 15: secretaris van de Ommelanden 16: Swane Engelberts (1640) Fennetje Gijsberts wed Freerk Willems (1648) 18: 1636-1640 te WestIndië 19: 1648 aug p 20: gratis propter patruum academiae curatorem 22: GAG klapper DTB; Ned Leeuw 1985 423

1: 01374 2: Franeker
3: Gockinga
4: Scato, Baukonis 9: 14/04/1586 10: Phil 11: 1566 12: AAF no 4 14: Bauco Gockinga 16: Luurtje Edzama Agnes de Mepsche (1611) 17: Hille x Ludolphus Henricus Werumeus Rotgerus 18: 1595-1601 secretaris Stad en Lande 1602-1640 syndicus van de Ommelanden 1618 lid Staten Generaal 19: 1641 te Groningen 20: 1591 30/3 lic iur (PAF 15) 21: Mr; Dr iur te Cambridge; 1615-1640 curator Gron universiteit; rechter van Oldenbarnevelt 22: NNBW II 472; Ned Pat I 167; RAG Familiearch Gockinga inv p. 8; GAG Regeringsboek; W.J Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den haag, 1962) bijlage II; Ned Leeuw 1985 420

1: 06711 2: Marburg/Lahn
3: Gockinga (Gogkinga)
4: Scato 8: Frisius 9: 23/01/1588 12: CSM III 65

1: 12233 2: Cambridge
3: Gockinga
4: Scato 9: 03/07/1593 12: NNBW III 470 20: Dr iur

1: 03549 2: Groningen
3: Gockinga
4: Scato, Ludolphi 7: Groningen 9: 00/04/1643 10: Phil 12: AAG 47

1: 02161 2: Utrecht
3: Gockinga
4: Scato 7: Groningen 9: 00/00/1647 11: 1624 dec 12: ASU 16 13: Hille Gockinga 14: Ludolphus Henricus Werumeus 16: Gesina Wichers 18: 1652-1654 gezworene; 1656-1664 secretaris Groningen, 1665-1666 lid admiraliteit van Amsterdam 1669 lid Staten Generaal; 1668-1669, 1671-1672 raadsheer van Groningen; 1678 lid Raad van State, 1681 lid gedep staten gedeputeerde te velde; 1680-1683 curator Gron universiteit 19: 1683 juni te Groningen 21: nam de naam van zijn moeder aan; bezat in 1672 een vermogen van 60.000 gulden 22: NNBW III 472-473; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; Ned Pat 1 167, 20, 314-315; GAG Regeringsboek

1: 02608 2: Groningen
3: Gockinga
4: Sibrandus 8: Omlandus 9: 09/11/1619 10: Phil 12: AAG 9 13: Luurte Edzema 14: Scato Gockinga 15: secretaris en syndicus 1630 landdagscomparant voor Heveskes 19: 1631 juli 22: RAG Comparanten; Ned Leeuw 1985 420-421

1: 04541 2: Leiden
3: Gockinga
4: Sibrandus 7: Groningen 8: Frisius 9: 09/09/1625 10: Iur 11: 21 12: AAL 187

1: 10732 2: Wittenberg
3: Godens a
4: Edo 8: Frisius 9: 00/10/1544 12: MUW I 252

1: 07516 2: Rostock
3: Godfridi
4: AntonGuntherus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/06/1638 12: MUR III 114

1: 01698 2: Franeker
3: Godfridi (Godefridi)
4: Arvinus 9: 10/08/1597 10: Ling, Phil 12: AAF no 450 21: disp 1599 over De mediatore en De praedestinatione bij Antonides 22: Vrije Fries 65 97; Reitsma, Van Veen, Acta 296

1: 08812 2: Löwen
3: Godfridi (Godefridi)
4: Conradus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/09/1556 12: MULO IV 5386

1: 10731 2: Löwen
3: Godfridi (Godefridi)
4: Danckardus 7: Groningen 9: 00/00/1428 12: MULO I 3010 21: bac art 1430

1: 07832 2: Rostock
3: Godfridi
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 26/06/1523 12: MUR II 84 18: 1542 pastoor te Tzummarum 23e prior, 22e abt van Lidlum 19: 1553 21: Of eerder Dominicus Goffonis Aebinga, stud 1519 te Leuven 22: Pb Hs 1466

1: 08874 2: Löwen
3: Godfridi (Godefridi)
4: Georgius 8: Frisius 9: 25/06/1549 12: MULO IV 389111 14: Godfridus Jorritsma 15: secretaris van Leeuwarden, Dr iur 17: d. x Douwe Matthijs 18: 1577 advocaat te Leeuwarden 21: Lic iur, Mr; neemt in 1577 deel aan een missie van vier Ommelander aanzienlijken naar Brussel 22: Formsma, Ommelander strijd 91; Stamboek II nalezing 9; Alting, Diarium 378

1: 08535 2: Löwen
3: Godfridi (Godefridia)
4: Judocus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/06/1511 12: MULO III 41375 18: 1543 pastoor te Lollum 22: Beneficiaalb 315

1: 07905 2: Rostock
3: Godfridi (Goffredi)
4: Philippus 7: Groningen 9: 18/10/1552 12: MUR II 125

1: 08597 2: Löwen
3: Godfridi (Godefridi)
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 9: 31/08/1512 12: MULO III 449368 21: = Mr Watthie Herema, 1538 pastoor te Nijland; 1569 deken van de seendstoel te Bolsward? 22: Gen Jierboekje 1991 134

1: 08637 2: Löwen
3: Godschalci (Gotscalci)
4: Elingius 7: Sneek 8: Trai d 9: 28/11/1491 12: MULO III 7845 18: 1498 goeverneur van Sloten namens hertog Albrecht 19: 1504 21: in 1497 gezant namens Sneek naar IJlst; Eling Gosselixz werd in 1494 burger van Sneek en was in 1501, 1504 raadsheer te Sneek en in 1502 mederechter van Wymbritseradeel 22: Us Wurk 5 14; Emmius, Rerum 552, 558; Thabor, Historie 165, 167; Oosterhout, Recesboeken 191

1: 03889 2: Helmstadt
3: Godschalci (Godtschalck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/12/1581 12: AAHt 3439

1: 04099 2: Köln
3: Godschalci (Gotscalci)
4: Nicolaus 6: Gratis 7: Werda 9: 00/00/1404 12: AAK 1, 11724 20: servitor in Theodorici de Monasterio

1: 07042 2: Rostock
3: Godschalci (Gotscalci)
4: Paulus 7: Leeuwarden 9: 12/10/1456 12: MUR I 110 21: = Paulus Scriver, 1483, 1499 notaris te Leeuwarden? 22: Vries, Skriuwtaal boargers 79

1: 07048 2: Rostock
3: Godschalci (Gotscalci)
4: Schelto (Schultetus) 7: Sneek 9: 02/05/1457 12: MUR I 113

1: 02238 2: Heidelberg
3: Godschalci ? (Sneek, Schneg de)
4: Simon 8: Frisius 9: 08/04/1500 12: MUH I, 436

1: 06363 2: Köln
3: Godschalci (Gotscalci)
4: Simon 7: Sneek 8: Trai d 9: 24/08/1494 10: Iur 12: AAK II 36131

1: 11519 2: Groningen
3: Goeddaeus
4: Johannes, Henricus 9: 08/04/1628 10: Phil 12: AAG 19 18: 1648 rector te Schuttorp 21: bedankt in 1648 voor het rectoraat te Franeker 22: Telting, Inventaris 955

1:*11527 2: Groningen
3: Goeddaeus
4: Adolphus, Fridericus 9: 02/11/1637 10: Med 12: AAG 37

1: 11520 2: Groningen
3: Goeddaeus
4: Wilhelmus, Henricus 9: 08/04/1628 10: Iur 12: AAG 19

1: 00917 2: Franeker
3: Goens (Geuns)
4: Johannes, Rudolphi 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 02/08/1639 10: Iur 12: AAF no 3590 14: Rudolphus Goens 15: 1620 notaris 18: 1660 secretaris van Wonseradeel? of waterschap? 22: GA Franeker, Vijfdelen no 95

1: 00896 2: Franeker
3: Goens (Geuns)
4: Matthias, Rudolphi 7: Leeuwarden 9: 17/11/1638 10: Med 12: AAF no 3524 13: Hylck Fetzedr 14: Rudolphus Hemconis Goens 15: 1620 notaris 22: Col Kalma

1: 02151 2: Utrecht
3: Goens
4: Rethesius, Rudolphi 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1646 12: ASU 13 14: Rudolphus Goens 15: 1620 notaris 18: 1648 predikant te Wijk bij Duurstede 1648 rector te Wijk bij Duurstede 21: genoot vanaf 1639 een stipendium als student te Franeker, werd in 1642 door de classis Franeker te licht bevond voor examen 22: Jensma, Universiteit 156-157

1: 00872 2: Franeker
3: Goens (Rodolphi)
4: Richardus (Rittesius) 7: Leeuwarden 9: 16/03/1638 10: Ling 12: AAF no 3432 21: stud 1646 in Utrecht

1: 11487 2: Löwen
3: Goetsonis
4: Bernardus 7: Hommerts 8: Trai d 9: 28/08/1511 12: MULO III 416166 21: = heer Bouvo, 1543 prebendaris te Hommerts? 22: Beneficiaalb 432

1: 02666 2: Wittenberg
3: Golden (Goldam)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 00/00/1530 12: AAW 140

1: 06123 2: Köln
3: Golden
4: Theodoricus, Gerardi 7: Groningen 9: 23/05/1523 10: Art 12: AAK II 85846 20: pauper, coquus in regentie Laurentiana; 1526 30/3 inc

1: 02669 2: Wittenberg
3: Goldschmid
4: Hermannus 7: Emden 9: 00/00/1531 12: AAW 140

1: 03605 2: Groningen
3: Goldschmidt
4: Adolphus, Johannis 7: Leer 8: Frisius orient 9: 04/09/1644 12: AAG 50

1: 07259 2: Rostock
3: Goldsmid (Gholtsmyt)
4: Ditmarus 7: Emden 9: 21/04/1480 12: MUR I 217

1: 07144 2: Rostock
3: Goldsmid (Gholtsmyt)
4: Rudolphus 7: Emden 9: 09/05/1471 12: MUR I 170

1: 08211 2: Löwen
3: Goldsmit (Aurifabri)
4: Matthias, Theodorici fil. 7: Sneek 8: Trai d 9: 19/12/1461 10: Decr 12: MULO II 9391 17: Jeske, non 21: Heer Matthias Dircks laat bij testament van 1506 geld na aan o.a. de Minores te Bolsward. = heer Matthias, in 1470 pastoor te Spannum, in 1496 pastoor (persona) te Longerhouw? 22: Vrije Fries 20 195; Pax 229; Verhoeven, Mol Testamenten 137-138; Keikes, Workum reg 11

1: 07278 2: Rostock
3: Goldsmyt
4: Johannes 7: Norden 9: 17/04/1481 12: MUR I 220

1: 08936 2: Löwen
3: Goltsmet
4: Hermannus 8: Frisius 9: 05/11/1535 12: MULO IV 13131

1: 07588 2: Rostock
3: Goltsmyt
4: Iohannes 7: Emden 9: 12/04/1502 12: MUR II 10

1: 03102 2: Groningen
3: Goltswerden
4: Bernardus 7: Blijham 9: 10/02/1629 12: AAG 21 13: Ette Haickens 14: Bernardus Goltswerden 15: predikant te Blijham 16: Oetjen Jurgens (1650) 22: Duinkerken 72; RAG klapper DTB

1: 03365 2: Groningen
3: Goltswerden
4: Johannes 7: Blijham 8: Oldambt 9: 29/09/1636 10: Phil 11: 1616 12: AAG 35 13: Ette Eggerici Hayckens 14: Bernardus Goltswerden 15: predikant te Blijham 18: 1639-1648 predikant te Neermoor (Oostfriesland) 19: 1648 jan 21: Johannes Goltswerden verbleef sinds 1631 in de burse van het Fraterhuis; zoon: Bernardus, ds te Loga (OF)? 22: Duinkerken I 149; Gron Volksalmanak 1851 114; Reershemius 697

1: 03699 2: Groningen
3: Gomarus
4: Franciscus 7: Groningen 9: 21/01/1647 10: Phil 12: AAG 55 16: Barbara Celos (1656) 17: Franciscus, 1688 ds te Schildwolde 18: hopman 20: gratis quia professoris nepos 22: Duinkerken I 149

1: 12142 2: Köln
3: Gonggrijp (Gungripis de)
4: Petrus 6: dominus 8: Trai d 9: 10/04/1523 10: Iur 12: AAK II 8578 21: Een Pier, heer Agge van Gonggrijp's zoon wordt in de Sneker Recesboeken (1511) genoemd; onvangt 23 rijnsguldens tot hij maester is geworden 22: Oosterhout, Recesboeken 314-315

1: 09497 2: Löwen
3: Goor (Goer a)
4: Georgius 6: dives 7: Groningen 9: 14/01/1648 11: minor 12: MULO V 487309

1: 02848 2: Groningen
3: Goor (Goer a)
4: Georgius 8: Groningen 9: 14/03/1615 10: Lit 12: AAG 2 16: d.v. Johan Hendriks, brouwer 21: 1625-1631 eigenaar van de borg Oosterhuizen 22: Formsma, Borgen 89

1: 02733 2: Wittenberg
3: Gorick
4: Johannes 8: Frisius 9: 30/05/1546 12: AAW 233

1: 00750 2: Franeker
3: Gorp (Gorpius)
4: Dionysius 7: Sneek 9: 01/05/1632 10: Theol 11: 1611 12: AAF no 2841 13: Machteld 14: Gerardus Aernts Gorp 15: 1639 landdagslid 22: RAF klapper DTB Sneek; Placaatboek V 407

1: 10958 2: Franeker
3: Gorp
4: Gerardus, Sebastiani 7: Sneek 8: Frisius 9: 01/04/1635 10: Phil, Ling 11: 1616 12: AAF 3098 14: Sebastianus Gorp 15: schepen en burgemeester van Sneek : schoenmaker 16: Tettie Reyns uit Roordahuizum 17: Arnoldus, predikant Bastiaan 18: 1640-1654 predikant te Marssum 1654-1668 predikant te Roordahuizum 19: 1668 aug 22: Romein 59, 165; Col Kalma

1: 11923 2: Douai
3: Goslinga a
4: Ernestus 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 113 20: tekent AA van Joost van Ockinga

1: 01318 2: Padua
3: Goslinga de
4: Ernst 7: Dongjum 8: Frisius occid 9: 14/05/1582 10: Iur 12: tp no 173 13: Syds Donia 14: Ernst Goslinga van Hallum, gest 1558 16: Sjouck van Camminga 17: kinderloos 19: 1614 febr 22: Stamboek I 131; Den Tex, Studenten 11, 89; RAF Grafschriften Ferwerderadeel

1: 06491 2: Köln
3: Goslinga (Goslingar)
4: Fredericus 7: Wanswerd 8: Frisius 9: 18/05/1562 10: Iur 12: AAK IV 2195 13: Perck van Sjaerdema 14: Sipt van Goslinga 16: Sydscke van Aylva Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytama 17: Sipt; Johannes x Jouck van Ockinga Perck x Marcus Lycklama a Nijeholt Sydtje x Sixtus Donia; Frouck x Bonifacius van Scheltema Hoyte x Teth Poppesdr van Andringa 19: 1596 te Groningen 22: Stamboek I 131

1: 10784 2: Franeker
3: Goslinga a
4: Johannes 7: Franeker 9: 16/08/1650 10: Phil 12: AAF no 5026 13: Jouck van Ockinga 14: Johannes van Goslinga 16: Fed Sophia d.v. Taco van Camminga en Luts van Grovestins 17: Sicco x Janetta thoe Schwartzenberg Fedt x Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg 18: 1662 grietman van Franekeradeel; 1664-1666, 1668-1674, 1682-1684 dijkgraaf der Vijf Deelen 1665-1674, 1677-1686 volmacht landsdag voor Franekeradeel; 1674 lid gedep staten 1677 lid vroedschap Franeker 19: 1688 okt 21: woont op het door hem gestichte Goslingaslot te Dongjum 22: Stamboek I 131-132; Sminia, Naamlijst 196; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 291, 292, 294; Visser, Adel 439

1: 06490 2: Köln
3: Goslinga (Goslingar)
4: Petrus 8: Frisius 9: 18/05/1562 10: Iur 12: AAK IV 2194 13: Perck van Sjaerdema 14: Sipt van Goslinga 16: Jel Sydsdr van Botnia 17: kinderloos 22: Stamboek I 131

1: 07061 2: Rostock
3: Gosuini (Goswini)
4: Fredericus 7: Dokkum 9: 31/05/1460 12: MUR I 125

1: 08424 2: Löwen
3: Gosuini (Goeswinus)
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/07/1525 12: MULO III 744119

1: 08708 2: Löwen
3: Gosuini (Goeswini)
4: Johannes 7: Workum (Woldregem) 8: Trai d 9: 22/05/1499 12: MULO III 18899 18: 1501, 1503 vicaris te Franeker 1525 prebendaris te Antiqua trynder (?) en/of Schingen 22: Placaatboek II 217; RAF FG 845, 910

1: 04766 2: Leiden
3: Goude van der
4: Campesius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 09/02/1639 10: Med 11: 20 12: AAL 300

1: 10791 2: Franeker
3: Gouden, van der (Nicolai)
4: Campegius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/06/1634 10: Phil, Med 12: AAF 3043 16: Tjerckien Hania (1643) 18: arts 21: Dr med 22: GAL Klapper DTB

1: 02099 2: Padua
3: Gouden, van der (Nicolai)
4: Campegius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/04/1640 12: PP no 348; Weigle, Doktorspromotionen 350 20: 1641 14/1 Dr med

1: 09486 2: Löwen
3: Gouden (Gauden, van der)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 22/11/1636 10: Iur utriusque 11: minor 12: MULO V 30113

1: 04557 2: Leiden
3: Goyer
4: Hendric 7: Emden 9: 30/05/1626 10: Math 11: 34 12: AAL 192

1: 06238 2: Köln
3: Grabbe, Crab
4: Wolterus 7: Groningen 8: Trai d 9: 23/06/1521 10: Art 12: AAK II 83679 20: 13 febr 1522 lic, 19 maart 1523 inc

1: 09309 2: Löwen
3: Graffelmanius
4: Petrus, Henrici 7: Leeuwarden 9: 22/06/1565 12: MULO IV 693116 1574 substituut procureur generaal wegens ziekte van Engelbertus van Boymer 22: RAF Hof van Fr C F 172v

1: 12360 2: Rostock
3: Gral
4: Henricus 7: Emden 9: 06/06/1484 12: MUR I 223

1: 11060 2: Helmstadt
3: Grashusius
4: Conradus 7: Esens (Essensis) 8: Frisius 9: 27/03/1605 12: AAHt 17978

1: 11061 2: Helmstadt
3: Grashusius
4: Hero 7: Esens (Essensis) 8: Frisius 9: 27/03/1605 12: AAHt 17979

1: 11309 2: Helmstadt
3: Grashusius
4: Jodocus, Johannis 8: Frisius 9: 10/04/1617 12: AAHt 257185

1: 03706 2: Groningen
3: Grashusius (Grashusen)
4: Thomas, Lamberti 8: Omlandus 9: 18/02/1647 10: Phil 12: AAG 55 14: Lambertus Grashusius 16: Christina Lant 18: 1655-1662 predikant te Eenum 19: 1662 febr 22: Duinkerken I 151

1: 05863 2: Köln
3: Graskamp (Gresskamp)
4: Everardus 7: Groningen 9: 24/04/1556 10: Theol 12: AAK II 109861 18: 1560 (resignatie) vicaris Maartenskerk te Groningen 22: AAU 42 (1916) 303

1: 07849 2: Rostock
3: Gratema (Grateman)
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/04/1528 12: MUR II 90 18: 1548 pastoor te Huizinge 19: 1553 22: Gron Volksalmanak 1906 217; RAG Familiearch Farmsum regest 368

1: 11860 2: Bourges
3: Gratema
4: Ludovicus 8: Frisius 9: 00/00/1567 12: Gron Volksalmanak 1910 189 20: tekent AA van Eiso Jarges

1: 09018 2: Löwen
3: Gratema
4: Ludovicus 8: Frisius 9: 00/11/1562 12: MULO IV 64696 18: 1559 prebendaris te Huizinge 1567-1582 rector A school te Groningen 19: 1582 november 21: kreeg in 1559 een prebende, presentatum per ingenuam Annam Tamminga, vidua Nicolai Kater; 1575 pedagogus en beheerder van het vermogen van de kinderen van Johannes van Ewsum 22: Zeitschrift fuer vaterl Geschichte 75 1917 296; Bijdragen...Groningen I 146; Formsma, Borgen 266; Alting, Diarium 571

1: 08312 2: Löwen
3: Gratinga (Gratinghe)
4: Bernardus 7: Franeker 8: Trai d 9: 02/07/1524 12: MULO III 744 113 13: Ydt Juwsdr van Dekema 14: Sicco van Gratinga 15: bezit 70 pm bij Harlingen 16: Ymck Sibrandsdr van Roorda van Tzummarum 17: Hero, noemt zich Roorda Johannes 19: 1545 febr 21: = Bocke? 22: Stamboek I 66; Tjessinga, Aanbreng II 81

1: 12410 2: Orleans
3: Gratinga van
4: Occo 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 23/08/1561 12: RIDDORL II 357 13: Popck Sibrandsd van Bonga 14: Sicke van Gratinga 16: Bauck Jansd van Buygers 17: kinderloos 19: 1570 a 22: Stamboek I 66

1: 09056 2: Löwen
3: Gratinga
4: Reynerus 8: Frisius 9: 01/11/1551 11: 1529 dec 12: MULO IV 44461 13: Popck Sybrandsd van Bonga 14: Sicco van Gratinga 16: Catharina Gabbesd van Aesgema (1557) 17: Sicco Rinthje x Julius Francisci van Eysinga 18: 1559 raadsheer Hof 19: 1563 juni 21: Dr 22: Stamboek I 66, II 46; Zwart, Cleuting 159

1: 04980 2: Basel
3: Grauwers (Grawartt)
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 00/00/1562 12: MUB II 13818 20: broer van Johannes, zie daar voor bijzonderheden 21: Mr Henricus Grauwers stierf in 1563 22: RAG Familiearch Farmsum regest 467

1: 04437 2: Leiden
3: Grauwers
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/11/1620 10: Iur 11: 1599 12: AAL 150 13: Annetje Canter 14: Henricus Grauwers 15: raadsheer te Groningen 16: Anna Luppens (1625) 18: 1624 weesheer, 1614, 1626-1627, 1629-1636 gildrechtsheer, 1624-1636 secretaris van de weeskamer; 1632-1633, 1635-1636 gezworene/busheer te Groningen 1636-1637 rekenmeester; 1637-1638, 1640-1641, 1643-1644 raadsheer; 1639, lid admiraliteit Dokkum; 1642 lid gedep staten(s) 19: 1644 nov ca 20: stud wrs ook te Orleans: kwam in 1624 naar Groningen met attestatie uit Orleans 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 102 348; Jaarboek Geneal 36 1982 200; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 49, 236

1: 02555 2: Groningen
3: Grauwers (Grawers)
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/08/1617 10: Phil 12: AAG 6

1: 08983 2: Löwen
3: Grauwers (Gramierts)
4: Johannes 8: Frisius [orient?] 9: 17/05/1547 12: MULO IV 34382

1: 11052 2: Helmstadt
3: Grauwerus
4: Lucas 7: Norden 8: Frisius 9: 15/08/1634 12: AAHt 33365

1: 12359 2: Löwen
3: Gravia de
4: Alardus 9: 00/00/1426 12: MULO I 225

1: 05746 2: Köln
3: Gravius, Van den Grave (Gravia de, dictum de Groningen)
4: Albertus 8: Trai d 9: 13/07/1465 10: Art 12: AAK I 73013 20: 1467 8/11 det 21: Mr, genoemd in 1512; Van de Grave: eind 15e eeuw vooraanstaande familie in Groningen 22: RAG PK 345

1: 06618 2: Marburg/Lahn
3: Gravius, Greeff (Greff)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 23/12/1561 12: CSM II 48

1: 09289 2: Löwen
3: Gravius (Johannis, Joannis)
4: Hieronymus 7: Grouw 8: Frisius 9: 22/05/1545 12: MULO IV 30379 14: Jan Oenes Gravius 16: Hylck N (1561) 17: Ambrosius x Anna Bauma, woont in 1580 te Kollum Isbrandus 19: 1611 p 21: mr 22: RAF GEN 491; Reitsma, Opkomsten 181

1: 01145 2: Franeker
3: Gravius
4: Johannes 8: Frisius 9: 30/05/1645 10: Phil 12: AAF no 4337 13: Geyske van Os 14: Martinus Gravius 15: grietman 16: Anna Hendriksdr Beilanus (1651) 18: 1649 advocaat Hof 1651-1657 advocaat fiscaal landschap 19: 1657 febr 20: 1649 12/7 Dr iur (PAF 30) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11, Statenarch M 11b 259, FG 970

1:*02179 2: Utrecht
3: Gravius
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1649 12: ASU 22 18: 1653 advocaat Hof advocaat fiscaal landschap 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v

1: 07759 2: Rostock
3: Gravius (Grove)
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/10/1503 12: MUR II 15 18: 1513-1521 prebendepriester te Middelstum, bedient prebende van de H. Nicolaas 21: Mr; doet in 1521 afstand tbv Ludolphus Vresinck, clericus Osn d, in 1517 tot priester gewijd 22: Gron Volksalmanak 1955 45; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 165

1: 06755 2: Greifswald
3: Gravius, Van den Grave (Dengraven)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 05/11/1481 12: MUG 80 21: Van den Grave: eind 15e eeuw vooraanstaande familie te Groningen

1: 06095 2: Köln
3: Gravius (Greeff)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 00/00/1500 10: Art 12: AAK II 50417 18: 1541-1548 secretaris van Groningen 19: 1549 ca 20: bursa Laurentiana; 1509 9/12 det, 1503 7/4 inc 21: Mr; of is bedoeld Mr Johan Greve, 1513-1519 prebendaris te Middelstum? 22: Gron Volksalmanak 1894 84; RAG Familiearch Farmsum regest 266; HartgerinkKoomans, Ewsum 150

1: 00663 2: Franeker
3: Gravius (Johannis)
4: Martinus 7: Franeker 9: 21/10/1629 10: Theol 12: AAF no 2593 13: Barbara Hoytema 14: Johannes Martinus Gravius 15: ontvanger van Wymbritseradeel 18: 1631 notaris 1635-1637 lid Raad van State 1637-1638 lid Generaliteitsrekenkamer 22: RAF Naamlijst notarissen; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1635-1638

1: 12114 2: Harderwijk
3: Gravius
4: Nicolaus 7: Sneek 8: Frisius 9: 03/05/1648 10: Iur 12: ASGZ 2

1: 09947 2: Orleans
3: Grawardt (Grauwerdt)
4: Eddo 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1546 12: RIORL II 4531215

1: 08830 2: Löwen
3: Grawart (Gravart)
4: Eddo 8: Frisius [orient] 9: 14/07/1540 12: MULO IV 2189

1:*05358 2: Köln
3: Gredis
4: Obodus 7: Emden 9: 20/05/1489 10: Art 12: AAK II 402106

1: 02706 2: Wittenberg
3: Grawart
4: Eddo 7: Emden 9: 15/11/1542 12: AAW 200

1: 04979 2: Basel
3: Grawart (Growartt)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1562 12: MUB II 13817 20: Zoon v Heinrich Grawert, burgemeester van Emden 1593-1595 raadsheer te Emden

1: 07126 2: Rostock
3: Grawart (Gravert)
4: Johannes 7: Norden 9: 07/05/1469 12: MUR I 161

1: 02707 2: Wittenberg
3: Grawart
4: Rotgerus 7: Emden 9: 15/11/1542 12: AAW 200

1: 09064 2: Löwen
3: Grawart (Gravart)
4: Rotgerus 8: Frisius [orient] 9: 14/09/1540 12: MULO IV 21812

1: 07201 2: Rostock
3: Grawart
4: Theodericus 7: Aurich 9: 03/06/1475 12: MUR I 192

1: 01245 2: Franeker
3: Greidanus
4: Johannes 7: Franeker 9: 18/06/1647 10: Ling, Phil, Med 12: AAF no 4600 16: Jetske Peters van Wymersma (1654) 17: Petrus, predikant Sixtus, arts en conrector te Franeker Tjardus, kandidaat 18: 1654-1658 privaatdocent filosofie te Franeker 1658 geeft publieke lessen en disputaties 1660-1668 prof filosofie te Franeker 19: 1668 juni 20: 1654 15/6 Dr phil et med (Boeles II 230) 21: antiaristoleliaans, kwam in conflict met zijn mededocenten Verhel en Munsterus 22: Boeles, Hoogeschool II 230-231; Galama, Wijsgerig onderwijs 100-105; Col Kalma

1: 04741 2: Leiden
3: Gresel
4: Christophorus 8: Frisius orient 9: 03/03/1650 10: Math 11: 20 12: AAL 402

1: 03737 2: Groningen
3: Gresel (Gresell)
4: Gerardus 8: Oldambt 9: 07/10/1647 11: 1628 ca 12: AAG 56 16: Sycke Hittiens, wed Laurentius Huisman (1653) 22: Ned Leeuw 1988 21

1: 02307 2: Heidelberg
3: Gretusanus
4: Folricus 8: Frisius [orient] 9: 05/07/1585 12: MUH II, 117,93

1: 10979 2: Helmstadt
3: Greve
4: Bernhardus 7: Twixlo 8: Frisius [orient] 9: 23/04/1618 12: AAHt 265157

1: 06639 2: Marburg/Lahn
3: Greve
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/07/1570 12: CSM II 94

1: 02744 2: Wittenberg
3: Greverensis
4: Sidonius 8: Frisius 9: 26/09/1550 12: AAW 259

1: 12232 2: Ferrara
3: Greving
4: Eiso 6: hoofdeling te Leermens 7: Groningen 9: 00/00/1551 10: Iur can et civ 12: Pardi 160-161 20: Dr iur

1: 11859 2: Bologna
3: Grevinghe (Grovynck)
4: Doco (Theodoricus) 9: 00/00/1489 12: KNOD 1234

1: 06747 2: Greifswald
3: Grevinghe (Groningen de)
4: Doco (Dodaa) 7: Leermens 8: Mon d 9: 08/06/1481 12: MUG 78 13: Tedeke 14: Ludgerus Grevinghe 18: 1486, 1510 pastoor (curatus en rector) der parochiekerk te Middelstum 1494 priester van de Walburgkerk 19: 1517 21: Dr iur; was in 1494 gezant namens Groningen naar de keizer; sticht in 1510 prebende in de kerk van Leermens voor het bidden voor het zieleheil van zijn verwanten, na de Reductie gebruikt als studiebeurs voor de familie Grevinge 22: Ned Leeuw 1944 58; Formsma, Borgen 208; Emmius, Rerum 510; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 116

1: 06551 2: Köln
3: Grevinghe (Grevingius)
4: Edzardus 7: Groningen 9: 29/10/1566 10: Art 12: AAK IV 48148 14: Luardus Grevinghe 16: Elisabeth Tolebeeck 17: Janette x Jan Rijcou Edzardus x Elteke van Tongeren Johannes 18: 1580-1594 hopman 1595-1608 monstercommissaris 22: Ned Leeuw 1944 5763; Formsma, Borgen 210

1: 02967 2: Groningen
3: Grevinghe (Grevius)
4: Johannes 7: Groningen 9: 04/11/1623 10: Phil 12: AAG 14 13: Elisabeth Tolebeeck 14: Edzardus Grevinghe 15: hopman en monstercommissaris 16: Elteke van Tongeren (1633) 18: luitenant 19: 1659 a 21: behoort tot de jongere Overijsselse tak van het geslacht Greving 22: Formsma, Borgen 210; Ned Leeuw 1944 63, 66

1: 06147 2: Köln
3: Grevinghe (Grovenck)
4: Ludolphus (Ludgerus) 7: Groningen 9: 20/05/1517 10: Art 12: AAK II 78139 18: 1532 pastoor te Uithuizen 1547 pastoor te Bedum 20: dominus; 1520 11/6 bac decr 21: Ludolphus Hugonis werd op 26 maart 1513 tot priester gewijd; Ludolphus Grevinge is in 1533 betrokken bij een proces om een heerd onder Leermens 22: Formsma, Borgen 208; Ned Leeuw 1944 58; Brom, Naamlijst priesters 460; RAG Familiearch Marees van Swinderen 9

1: 11355 2: Rostock
3: Grevinghe (Grevinck)
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 05/05/1511 12: MUR II 45 18: 1532, 1545 pastoor te Uithuizen 1547 pastoor te Bedum 21: Mr, bac decr; in 1533 betrokken in een proces om een heerd bij Leermens 22: Formsma, Borgen 208; Gron Volksalmanak 1913 17; RAG Familiearch Marees van Swinderen 9; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 395

1: 07756 2: Rostock
3: Grevingius (Grewinge de)
4: Petrus 8: Frisius 9: 08/07/1503 12: MUR II 15 18: 1514 prebendepriester op Doniaaltaar te Sneek 21: Mr = vml Petrus Cirici, stud 1506 te Frankfurt 22: Oosterhout, Recesboeken 615

1: 10733 2: Greifswald
3: Grevingius (Grevinghe)
4: Petrus 5: Lic utr iur 6: gratis 8: Frisius 9: 00/00/1515 12: MUG II 176, 178-179 20: 1516 22/11 Dr iur can

1: 09747 2: Erfurt
3: Griebe
4: Paulus 7: Groningen 9: 00/00/1530 12: MUER II 33626

1: 05440 2: Köln
3: Grietzell
4: Hilardus 7: Emden 9: 22/05/1512 10: Art 12: AAK II 76490

1: 11759 2: Köln
3: Grijp (Gryp)
4: Arnoldus 5: Ordo cisterc 7: Aduard 8: Mon d 9: 27/07/1454 10: art 12: AAK I 57518 18: 1449-1485 subprior te Aduard professor te Aduard 21: dicht loflied op Hendrik II 22: Van Rhijn, Wessel Gansfort 129; Gron Volksalmanak 1910 170, 181

1: 06168 2: Köln
3: Grijp
4: Nicolaus 5: clericus trai d 7: Groningen 9: 04/06/1468 10: Art 12: AAK I 773117 18: 1480-1503 pastoor van de Akerk 20: 1469 14/6 det, 1468 1/9 stud decr, 1471 20/9 bac decr 21: Mr 22: Formsma, Grijpskerk 11

1: 12078 2: Löwen
3: Grijp
4: Ofco 9: 00/00/1571 10: Iur civ 12: Petrus, De scriptoribus 183 13: Frouck van Foppinga 14: Andreas Grijp 15: grietman van Utingeradeel 16: Jets Pieters 17: Erasmus 18: grietman van Philips II van Utingeradeel 19: 1580 te Hardenbergerheide 21: sterft te Castra Regia van de dorst; Erasmus Andreas Grijph tekent in mei 1607 het AA van Suffridus Saerda 22: Stamboek II 75; Petrus, De scriptoribus 183-186; PB 505 Hs; It Beaken 31 (1969) 187

1: 06696 2: Marburg/Lahn
3: Grimersum a
4: Ericus 8: Frisius 9: 21/04/1585 12: CSM III 48

1: 12164 2: Köln
3: Grimersum de
4: Sibrandus 5: dominus 8: Mon d 9: 00/00/1437 10: Art 12: AAK I 40028 20: 1439 3/2 bac art, 17/3 inc

1: 05682 2: Köln
3: Grimersum de
4: Sibrandus 8: Mon d 9: 00/00/1417 10: Art 12: AAK I 400=28

1: 07861 2: Rostock
3: Grimersum
4: Theodericus 7: Emden 9: 03/02/1543 12: MUR II 104

1: 07526 2: Rostock
3: Grimmius
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/05/1641 12: MUR III 121

1: 02525 2: Strassburg
3: Grimmius
4: Johannet (!) 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 02/04/1646 10: Theol 12: AMUS II 614,7

1: 09478 2: Löwen
3: Groen
4: Cyriacus 7: Leeuwarden 9: 18/01/1650 11: minor 12: MULO V 513197

1: 01273 2: Franeker
3: Groen
4: Cyriacus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/02/1648 10: Phil 12: AAF no 4673

1: 01201 2: Franeker
3: Groen (Grun)
4: Johannes 8: Frisius 9: 24/08/1646 10: Phil 12: AAF no 4505 18: 1661 predikant te Leusden 22: Kalma, Toezicht II 513

1: 09321 2: Löwen
3: Groenendijk (Gruendyck)
4: Theodoricus, Simonis 7: Leeuwarden 9: 24/03/1529 12: MULO IV 199

1: 03710 2: Groningen
3: Groenewolt
4: Johannes 7: Delfzijl 8: Omlandus 9: 30/04/1647 10: Physica 12: AAG 55 16: Hilletjen Schaencks (1649) 20: 1649 5/4 Med dr (AAG 447) 21: zwager van Andreas Conradi; 1634-1650 drukker te Groningen; Maria Groenewold uit Loppersum huwt in 1684 Franciscus Hemsterhuis 22: GAG klapper DTB; Oomkens, Bouwstoffen 87; Gen Jierboek 1991 36

1: 03488 2: Groningen
3: Groenou (Groenow)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 13/04/1641 11: 1624 12: AAG 43 16: Barbara Mus, wed Albertus Folkers (1650) 18: 1651-1673 predikant te Lettelbert 19: 1673 aug 22: Duinkerken I 155

1: 03863 2: Groningen
3: Groenou
4: Petrus 7: Groningen 9: 07/09/1650 10: Theol 11: 1629 12: AAG 62 13: Reynouw Clasen 14: Arnoldus Groenou 16: Elteke , d.v ds Evert Aikema (1667) Gesien Jansen Wiersema (1675) 18: 1663-1679 predikant te Oostum 1679-1702 predikant te GarnwerdOostum 19: 1702 nov 22: Duinkerken I 155

1: 09363 2: Löwen
3: Grombach ? (Crombacq)
4: Johannes 6: dives 7: Workum 9: 25/02/1530 12: MULO IV 35147

1: 04705 2: Leiden
3: Gronhagen
4: Albertus 8: Frisius [orient] 9: 08/07/1634 10: Iur 11: 27 12: AAL 264

1: 00605 2: Franeker
3: Gronhagen
4: Albertus 7: Oosterhusum 8: Frisius orient 9: 04/10/1627 10: Iur 12: AAF no 2419

1: 03150 2: Groningen
3: Gronhagen
4: Albertus 8: Frisius orient 9: 02/06/1630 10: Iur 12: AAG 23

1: 05712 2: Köln
3: Groningen de
4: Abelus 9: 00/00/1470 10: Art 12: AAK I 81219 20: 1471 2/11 pres ad bac

1: 05713 2: Köln
3: Groningen
4: Adolphus 9: 00/00/1471 10: Art 12: AAK I 82847

1: 08101 2: Löwen
3: Groningen (Groninghe de)
4: Adolphus 9: 21/11/1481 12: MULO II 44865

1: 11816 2: Köln
3: Groningen de
4: Adolphus 9: 18/08/1485 10: Art 12: AAK II 17644 20: bursa Laurentiana; 1487 21/6 det, 1489 26/3 inc

1: 05724 2: Köln
3: Groningen de
4: Alardus 9: 27/11/1520 12: AAK III 1522

1: 05717 2: Köln
3: Groningen
4: Alardus 9: 20/05/1490 10: Art 12: AAK II 27874 21: Allardus Jenconis de Groningen werd op 17 mei 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 393

1: 08147 2: Löwen
3: Groningen (Grueningen de)
4: Alardus 6: pauper 8: Trai d 9: 25/02/1467 10: Art 12: MULO II 182144 21: =Alardus Esticonis, stud 1471 te Rostock

1:*08149 2: Löwen
3: Groningen (Grueningen de)
4: Martinus 8: Mon d 9: 10/05/1474 10: Art 12: MULO II 30338

1: 05747 2: Köln
3: Groningen (Groeningen)
4: Albertus 9: 01/09/1468 12: AAK III 775

1: 08148 2: Löwen
3: Groningen (Grueningen)
4: Albertus 8: Mon d 9: 18/05/1463 10: Iur can 12: MULO II 11240 21: = Mr Albertus Alting, 1477 priester van de Maartenskerk te Groningen, 1477, 1494 notaris? 22: GAG PK regest 290; Pax 50; GAG 275.4 Notarismerken

1: 05745 2: Köln
3: Groningen al. Bruns
4: Albertus 8: Trai d 9: 26/10/1459 12: AAK I 64117

1: 05756 2: Köln
3: Groningen (Groenynghen)
4: Albertus 9: 31/10/1489 10: Art 12: AAK II 27030 20: bursa Laurentiana; 1490 27/11 det, 1492 8/5 inc

1: 09563 2: Erfurt
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Albertus 9: 00/00/1398 12: MUER I 5224 21: = vml Albertus Zolleder

1: 09618 2: Erfurt
3: Groningen (Gruninghen de)
4: Albertus 9: 00/00/1424 12: MUER I 1305

1: 09626 2: Erfurt
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Albertus 9: 00/00/1425 12: MUER I 13443

1: 05759 2: Köln
3: Groningen de
4: Albertus 9: 31/12/1497 10: Art 12: AAK II 435111 20: bursa Laurentiana; 1498 27/11 det, 1500 14/3 lic

1: 08104 2: Löwen
3: Groningen (Groeninghe de)
4: Anthonius 8: Trai d 9: 29/01/1478 10: Art 12: MULO II 36997 18: monnik te Zierikzee en Utrecht 22: Bakker, Bedelorden 61

1: 10734 2: Wittenberg
3: Groningen (Groeningensis)
4: Antonius 8: Frisius 9: 00/11/1560 12: MUW II 20: = vml Antonius Polman

1: 05163 2: Köln
3: Groningen (Groyningen)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 19/05/1457 10: Art 12: AAK I 61038 20: 1458 31/5 det; = Arnoldus Swinde? 21: = vml mr Arnoldus Hallema, in 1478 rector toe St Maarten (vml hoofdpastoor) 22: Schuitema Meijer, Fraterhuis 34

1: 05774 2: Köln
3: Groningen (Groeningen de)
4: Arnoldus 6: pauper 8: Trai d 9: 00/00/1472 10: Art 12: AAK I 83835

1: 05779 2: Köln
3: Groningen (Grunyngen de)
4: Bartholdus 9: 03/02/1515 10: Art 12: AAK II 74030 20: bursa Cornelii; bac art Lovaniensis, inc 4/12 1515 21: = Bartholomeus Petri de Nyens (Nysten)

1: 05624 2: Köln
3: Groningen (Groenink)
4: Bartholomeus 9: 00/00/1456 10: Art 12: AAK I 59818 20: 1457 19/6 det 21: = Bartoldus Brunting, 1478 pastoor te Eppenhuizen? 22: Pathuis 102-103

1: 05809 2: Köln
3: Groningen (Groenynckensis)
4: Bartoldus 9: 20/05/1527 10: Art 12: AAK II 89126

1: 05796 2: Köln
3: Groningen
4: Bernardus 6: pauper 9: 30/04/1499 10: Art 12: AAK II 46632 20: bursa Laurentiana; 1500 26/6 det, 1502 15/3 lic

1: 08106 2: Löwen
3: Groningen (Gruninghe de)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 30/08/1482 12: MULO II 461211

1: 05795 2: Köln
3: Groningen (Groeningen)
4: Bernardus 9: 07/06/1490 12: AAK III 1061

1: 08105 2: Löwen
3: Groningen (Groeninge de)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 21/01/1467 10: Decr 12: MULO II 181118

1: 05800 2: Köln
3: Groningen (Groenyngen)
4: Bernardus 9: 03/12/1506 10: Iur 12: AAK II 604122

1: 05810 2: Köln
3: Groningen (Groeninghen)
4: Bruno 9: 10/05/1458 10: Art 12: AAK I 62129 18: 1463, 1475 pastoor op 't Zandt? 20: 1459 2/6 det 21: = Bruno Lunskens? 22: Gron Volksalmanak 1934 32; RAG Familiearch Farmsum regest 130, 172

1: 05812 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Bruno 9: 17/10/1482 10: Art 12: AAK II 12254 20: 1483 26/11 pres ad bac 21: = Bruno Huden, 1511 prebendaris te Huizinge? 22: RAG Familiearch Farmsum 889

1: 09595 2: Erfurt
3: Groningen (Gruningh)
4: Ciriacus 6: pauper 9: 00/00/1406 12: MUER I 7722

1: 06133 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen)
4: Conradus 9: 07/11/1476 10: Art 12: AAK II 1256

1: 06140 2: Köln
3: Groningen (Cruninghen de)
4: Cornelius 9: 00/00/1424 10: Art 12: AAK I 26748 20: 1425 31/5 det

1: 05820 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen)
4: Doco al Theodoricus 7: Groningen 9: 07/11/1520 10: Art 12: AAK II 82936 20: 16/11 1521 bac, 19/3 1523 inc 21: Een Theodricus Groningensis wordt in 1541 als kloosterling te Gerkesklooster genoemd (Andreae, Jeruzalem 65); Doco Gravius was ca 1530 arts te Groningen: Jansma, Bogerman 12

1: 09673 2: Erfurt
3: Groningen (Gronyngen de)
4: Eilardus (Aylardus) 9: 00/00/1460 12: MUER I 28216 18: prebendaris te Termunten notaris 21: vml Aylo, ecclesie Munterna prebendatus, clericus Mon d, 1487 notaris 22: GAG 275.4 Notarismerken

1: 05837 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Engelbertus (Engbertus) 6: pauper 8: Trai d 9: 07/10/1429 10: Art 12: AAK I 31946 21: stud later iur te Keulen

1: 05838 2: Köln
3: Groningen de
4: Engelbertus 9: 00/00/1434 10: Iur 12: AAK I 36519 18: 1457 deken 1469 pastoor te Groningen 20: mag; 1466 17/1 bac decr 21: stud 1429 art te Keulen; dominus Engelbertus Gobelmus was in 1439 priester te Groningen 22: AAU 32 (1907) 80

1: 05797 2: Köln
3: Groningen de
4: Eppo 6: pauper 9: 30/04/1499 10: Art 12: AAK II 46633 20: bursa Laurentiana; det 22/6 1500

1: 08373 2: Löwen
3: Groningen de
4: Everardus 8: Trai d 9: 23/11/1486 12: MULO III 2368 20: = vml Everardus Jarges

1: 05858 2: Köln
3: Groningen de
4: Everardus 9: 00/05/1502 10: Art 12: AAK II 52998; 530135 20: bursa Laurentiana; 1503 5/12 det, pauper

1: 08109 2: Löwen
3: Groningen (Grueninghen de)
4: Everardus 8: Trai d 9: 04/08/1474 10: Art 12: MULO II 307141 21: = vml Everardus Hubbeling

1: 07002 2: Rostock
3: Groningen (Groningh)
4: Eylardus 9: 25/10/1443 12: MUR I 67 20: 1444 bac art (MUR I 73) 21: = Mr Ayle Hallema 1478 rector tot St Maarten te Groningen? 22: Schuitema Meijer Fraterhuis 34

1: 05883 2: Köln
3: Groningen (Grunnynghen de)
4: Fredericus 8: Trai d 9: 01/02/1509 10: Art 12: AAK II 6359

1: 05879 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Fredericus 6: pauper 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 495140 21: = Fredericus Hesseli, 1512, 1536 pastoor en commissaris te Baflo? 22: RAG Familiearch Farmsum regest 261, 322

1: 02479 2: Heidelberg
3: Groningen (Gronyngen de)
4: Gerardus 9: 06/11/1401 12: MUH I 85 20: magister

1: 05844 2: Köln
3: Groningen de
4: Gerardus 9: 18/08/1485 10: Art 12: AAK II 17645 20: bursa Laurentiana; 1489 15/6 det, 1491 21/11 inc (Erardus) 21: = vml Mr Gerardus Schatter, 1513, 1523 notaris te Groningen; werd in 1517 tot priester gewijd; 1513 kandidaat voor prebende te Middelstum, 1539 vicaris te Middelstum 22: GAG 275.4 Notarismerken; Brom, Naamlijst II 30; Hartgerink Koomans 150; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 271

1: 05891 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Gerardus 9: 03/07/1427 12: AAK III 317

1: 05912 2: Köln
3: Groningen de
4: Gerardus 6: pauper 9: 04/12/1481 10: Art 12: AAK II 112143

1: 05627 2: Köln
3: Groningen (Groeninghen)
4: Gerardus 9: 00/00/1456 10: Art 12: AAK I 59821 18: 1468 advocaat te Keulen 19: 1476 ca 20: 1462 bac decr, 1466 lic decr, 1470 lic legum, Dr leg, Dr iur utr 22: AAK I 59821

1: 05921 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Gerardus 9: 09/04/1505 10: Art 12: AAK II 57413 20: bursa Laurentiana; 1505 10/12 det, 1507 17/3 inc 21: een frater Gerardus de Groninghen werd op 20 sept 1511 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 447

1: 05617 2: Köln
3: Groningen (Groningensis)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 26/06/1532 10: Art 12: AAK II 9163 20: consanguineus D. pastoris eccl s Johannis prope s. Catarinam; = Erhardus van Emden, bursa Laurentiana; 1532 26/11 det, 1534 11/3 lic, 1536 20/6 inc

1: 05920 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Gerardus 9: 00/05/1500 10: Art 12: AAK II 49160 18: abt te Norden 20: bursa Laurentiana; det 20/7 1501 21: schreef Hortulum orationum metricodramaticum (1525) 22: Petrus, De scriptoribus 8384

1: 05914 2: Köln
3: Groningen (Groenynghen)
4: Gerardus 6: pauper 9: 31/10/1489 10: Art 12: AAK II 27134 20: bursa Laurentiana; 1492 26/11 inc

1: 05918 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Gerlacus 9: 00/05/1500 10: Art 12: AAK II 49158 18: 1504 kapelaan in de Maartenskerk te Groningen 20: bursa Laurentiana; 1502 4/6 det, 1503 3/4 inc 21: Mag Gheerlacus de Groninghen werd op 22 maart 1505 tot priester gewijd; Gerlacus Bolten, clericus Trai d was in 1507 notaris 22: Brom, Naamlijst priesters 391; RF 1504.32; GAG 275.4 Notarismerken

1: 05938 2: Köln
3: Groningen (Groeningghen)
4: Godfridus (Goed) 5: clericus Trai d 9: 20/12/1429 10: Art 12: AAK I 32135 18: 1447-1457 provisor H Geestgasthuis 1458 priester te Groningen 20: 1430 4/12 det 21: Een Godfridus was in 1433 pastoor te Eenrum 22: RF 1433.5; AKG regest 151; GAG PK regest 104, 126, 132

1: 05977 2: Köln
3: Groningen de
4: Henricus 6: pauper 9: 13/05/1499 10: Art 12: AAK II 46884 20: bursa Laurentiana; 1500 22/6 det, 1502 14/3 inc

1: 05976 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen)
4: Henricus 6: pauper 9: 08/11/1498 10: Art 12: AAK II 46088 20: 1499 28/11 det, 1501 26/6 inc

1: 05970 2: Köln
3: Groningen minor
4: Henricus 9: 27/11/1490 12: AAK III 1072

1: 05980 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Henricus 9: 24/11/1509 10: Art 12: AAK II 650102 21: mag Henricus Hermanni de Groninghen werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd; Henricus Groeningen werd in 1520 pastoor te Harderwijk, gest 1540 (AAU 57 (1933) 15 22: Brom, Naamlijst priesters II 17

1:*05969 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Henricus 9: 31/10/1487 10: Art 12: AAK II 22586

1: 11765 2: Köln
3: Groningen (Groeninckghen de)
4: Henricus 9: 27/10/1463 10: Art 12: AAK I 70564 20: 1467 bac decr, nog genoemd in 1469

1: 09656 2: Erfurt
3: Groningen
4: Henricus 9: 00/00/1453 12: MUER I 23943

1: 08121 2: Löwen
3: Groningen (Grueninghen de)
4: Henricus (Heijnricus) 6: pauper 8: Trai d 9: 16/06/1474 10: Art 12: MULO II 30585

1: 08114 2: Löwen
3: Groningen (Grueningen de)
4: Henricus 6: pauper 8: Trai d 9: 27/02/1474 12: MULO II 300183

1: 06936 2: Rostock
3: Groningen (Gruningh)
4: Henricus 9: 21/11/1424 12: MUR I 19

1: 02237 2: Heidelberg
3: Groningen (Groeningen)
4: Henricus (Hainricus) 5: clericus 8: Frisius 9: 31/07/1466 12: MUH I 318

1: 05954 2: Köln
3: Groningen (Grunynghen)
4: Henricus 9: 14/06/1435 12: AAK III 445

1: 05757 2: Köln
3: Groningen (Groenynghen)
4: Henricus 9: 31/10/1489 10: Art 12: AAK II 27031 20: bursa Laurentiana; 1490 27/11 det, 1492 17/3 inc

1: 05987 2: Köln
3: Groningen
4: Henricus 9: 04/06/1528 10: Art 12: AAK II 89522 20: bursa Laurentiana; 22/5 1529 bac, 18/3 1531 lic

1: 05881 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Henricus 6: pauper 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 495142

1: 05995 2: Köln
3: Groningen (Groeningen fil Johannis Covordie)
4: Hermannus 6: pauper 9: 04/02/1469 10: Art 12: AAK I 78416

1: 09568 2: Erfurt
3: Groningen (Gronynghe de)
4: Hermannus 9: 00/00/1401 12: MUER I 6123

1: 05919 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Hermannus 9: 00/05/1500 10: Art 12: AAK II 49159 18: priester 20: bursa Laurentiana; 1501 24/6 det; 1503 3/4 inc 21: Mag Hermannus de Groninghen werd op 22 maart 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 391

1: 11717 2: Köln
3: Groningen (Gruyninghen de)
4: Hermannus 6: pauper 8: Trai d 9: 00/00/1421 12: AAK I 1827

1: 09577 2: Erfurt
3: Groningen (Greninghen)
4: Hermannus 9: 00/00/1402 12: MUER I 661

1: 06013 2: Köln
3: Groningen (Groenyngen de)
4: Hilbrandus 9: 29/10/1467 10: Art 12: AAK I 76119 20: 1468 24/11 det, 1470 12/4 inc

1: 06014 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Hildebrandus 6: pauper 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 496171 18: priester 20: bursa Laurentiana; 1501 24/6 det, 1503 4/4 inc 21: mag Hilbrandus de Groningen werd op 22 maart 1505 tot priester gewijd; = Mr Hilke Steenmesseler uit Groningen? 22: Brom, Naamlijst priesters 391; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 255

1: 09251 2: Löwen
3: Groningen (Groningensis)
4: Jacobus 9: 25/04/1537 12: MULO IV 15430 21: = vml Jacobus Sartor

1: 06033 2: Köln
3: Groningen (Grunynghen)
4: Jacobus 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 494130 20: bursa Laurentiana; 1501 24/6 det

1: 05882 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Jacobus 6: pauper 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 495148 20: bursa Laurentiana; det 31/5 1502

1: 02481 2: Heidelberg
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Jacobus 8: Trai d 9: 26/04/1390 12: MUH I 47 21: = vml Jacobus Hermanni, stud 1388 ook te Heidelberg

1: 08124 2: Löwen
3: Groningen (Grueninghen de)
4: Jacobus 8: Trai d 9: 16/06/1474 10: Art 12: MULO II 30583

1: 06049 2: Köln
3: Groningen (Groninghen de)
4: Johannes 5: clericus Trai d 6: pauper 9: 00/06/1433 10: Art 12: AAK I 35834 20: = vml Johannes Nicolai; 1433 23/11 det; stud 1431 te Heidelberg

1: 06101 2: Köln
3: Groningen de
4: Johannes 9: 08/10/1509 10: Art 12: AAK II 64561 20: bursa Laurentiana; 1510 27/11 det, 1512 27/4 inc

1: 06094 2: Köln
3: Groningen (Grunynghen)
4: Johannes 6: pauper 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 496165 20: bursa Laurentiana; det 24/6 1501

1: 06082 2: Köln
3: Groningen (Gronigen)
4: Johannes 5: famulus Dr Fastrardi 9: 23/01/1490 10: Iur 12: AAK II 27412 21: Johannes Fastrardus uit Den Bosch was van 1464-1517 professor iuris te Keulen 22: Keussen, Alte Universitat 446

1: 06092 2: Köln
3: Groningen (minor)
4: Johannes 9: 15/10/1497 10: Art 12: AAK II 4319 20: bursa Laurentiana; 1498 27/12 det, 1500 19/3 inc

1: 06090 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen de)
4: Johannes 9: 18/05/1496 10: Art 12: AAK II 399154 20: bursa Laurentiana; det 6/6 1497

1: 06088 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen de)
4: Johannes 9: 20/10/1495 10: Art 12: AAK II 38658 20: bursa Laurentiana; 1496 5/12 det, 1498 11/3 lic

1: 06962 2: Rostock
3: Groningen (Groninghen)
4: Johannes 8: Trai d 9: 17/09/1427 12: MUR I 28

1: 06109 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen minimis)
4: Johannes 9: 10/06/1516 10: Art 12: AAK II 765106

1: 07643 2: Rostock
3: Groningen
4: Johannes 7: Groningen 9: 28/03/1514 12: MUR II 56

1: 06068 2: Köln
3: Groningen (Groeningen)
4: Johannes 9: 14/03/1477 12: AAK III 858

1: 10855 2: Greifswald
3: Groningen de
4: Johannes 9: 00/00/1457 12: MUG 5 20: 1456 bac art

1: 07685 2: Rostock
3: Groningen
4: Johannes 8: Trai d 9: 22/03/1518 12: MUR II 70

1: 06053 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen)
4: Johannes 6: pauper 8: Trai d 9: 16/08/1454 10: Art 12: AAK I 57748 13: Zyka 14: Syko Sartor 15: kleermaker 18: 1483 in dienst van gravin Theda van Oostfriesland secretaris van graaf Edzardus 20: 1455 11/6 det, 1458 13/5 inc 21: halfbroer van Rudolphus Agricola 22: Van der Velden, Agricola 105-106; Gron Volksalmanak 1899 73

1: 05866 2: Köln
3: Groningen (Groenyngen de)
4: Johannes 9: 22/10/1506 10: Art 12: AAK II 60051 20: bursa Laurentiana; 1507 2/12 det, 1509 22/5 inc

1: 09561 2: Erfurt
3: Groningen (Groningh)
4: Johannes 9: 00/00/1397 12: MUER I 519

1: 06130 2: Köln
3: Groningen (Gruyninghen de)
4: Judocus 9: 24/09/1492 10: Art 12: AAK II 32454 20: bursa Laurentiana; 1493 19/11 det, 1495 23/3 lic 21: stud 1500 te Leuven

1: 08435 2: Löwen
3: Groningen (Groeninghen de)
4: Judocus 6: pauper 9: 12/10/1500 12: MULO III 20838 21: stud 1492 te Keulen

1: 05917 2: Köln
3: Groningen (Gronynghem)
4: Lubbertus 9: 00/05/1500 10: Art 12: AAK II 49157 20: bursa Laurentiana; det 11/12 1501

1: 05968 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Lubbertus 9: 31/10/1487 10: Art 12: AAK II 22585

1: 08440 2: Löwen
3: Groningen (Groninga de)
4: Lucas 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 12/12/1505 12: MULO III 306113

1: 06155 2: Köln
3: Groningen (Gruningen de)
4: Ludolphus 9: 21/05/1512 12: AAK III 1556

1: 06154 2: Köln
3: Groningen (Groenyngennn de)
4: Ludolphus 9: 23/05/1512 10: Iur 12: AAK II 696129 21: = vml Ludolphus Roebner stud 1510 te Wittenberg

1: 08135 2: Löwen
3: Groningen (Grueninghen de)
4: Ludolphus 8: Trai d 9: 30/08/1480 12: MULO II 425268

1: 06153 2: Köln
3: Groningen
4: Ludolphus 9: 31/10/1493 10: Iur 12: AAK II 34610 21: een Ludolphus Johannis uit Groningen werd op 3 april 1507 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 407

1: 06047 2: Köln
3: Groningen (Groeninghen de)
4: Ludolphus 6: pauper 8: Trai d 9: 00/00/1421 10: Art 12: AAK I 22054 20: 1422 13/7 det 21: = Ludolphus Vleminck Sartor, 1439 priester te Groningen, 1444, 1456 notaris? (onwaarsch) 22: AAU 32 (1907) 79; GAG 275.4 notarismerken

1: 06156 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Ludolphus 9: 00/12/1513 10: Art 12: AAK II 72092

1: 09681 2: Erfurt
3: Groningen de
4: Matthias 9: 00/00/1461 12: MUER I 29016 21: = heer Mattheus, 1475 kapelaan van de Maartenskerk te Groningen? 22: RF 1475.1

1: 08470 2: Löwen
3: Groningen (Gruninghe de)
4: Meinardus (Minardus) 9: 01/06/1494 12: MULO III 10956 21: = Mr Meyncko, 1522 pastoor in Riepe? 22: AKG regest 1000

1: 09221 2: Löwen
3: Groningen (Groeningha de)
4: Menoldus 6: pauper 9: 27/08/1531 12: MULO IV 58149 21: bastaardzoon van Rudolphus van Ewsum? 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 113

1: 11464 2: Löwen
3: Groningen de (Grunynghe)
4: Minoldus 9: 30/08/1484 12: MULO II 489217 20: falco

1: 06170 2: Köln
3: Groningen (Gronig)
4: Nicolaus 9: 29/04/1494 10: Art 12: AAK II 35546 20: bursa Laurentiana; 1497 20/11 det; = no 38783?

1: 06172 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen de)
4: Nicolaus 9: 02/08/1503 10: Art 12: AAK II 54724 18: 1503 nov dienaar in de Laurentiusburse 20: bursa Laurentiana; 1504 20/6 det, 1506 20/3 lic, 1511 2/4 bac decr 21: = vml mag Nicolaus Bebinck, in 1508 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 416

1: 06166 2: Köln
3: Groningen de
4: Nicolaus 5: clericus Trai d 9: 16/08/1458 10: Art 12: AAK I 62535 20: 1459 23/11 det, 1461 26/4 inc; 1460 bac decr; breekt in 1467 zijn studie af wegens het verwonden van een mutsenmaker 21: Mr Claes van Ballen, 1473 olderman, nog genoemd in 1524? 22: Alma

1: 05826 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Nicolaus 6: pauper 9: 16/10/1432 10: Art 12: AAK I 3538 20: 1433 23/11 det

1: 06171 2: Köln
3: Groningen (Gronyngen de)
4: Nicolaus 9: 27/12/1502 10: Art 12: AAK II 53519 20: bursa Laurentiana; det 5 dec 1503 21: Mag Nicolaus Nicolai werd op 20 maart 1507 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 405; Gron Volksalmanak 1902 46

1: 11839 2: Köln
3: Groningen de
4: Nicolaus 9: 10/03/1498 10: Art 12: AAK II 38683 20: bursa Laurentiana

1: 06089 2: Köln
3: Groningen de
4: Nicolaus 9: 10/11/1495 10: Art 12: AAK II 38783 20: bursa Laurentiana; 1497 6/6 det, pauper, 1498 10/3 bac decr 21: Mr Nicolaus Overhagen, ca 1500 pastoor te Feerwerd, 1525 te Sauwerd? 22: Douwama, Geschriften 144

1: 06917 2: Rostock
3: Groningen (Groning)
4: Nicolaus 9: 23/05/1421 12: MUR I 9

1: 08142 2: Löwen
3: Groningen (Grueningen de)
4: Ogerus 6: pauper 8: Trai d 9: 04/08/1474 10: Art 12: MULO II 307142

1: 06173 2: Köln
3: Groningen de
4: Otto 9: 11/05/1482 10: Art 12: AAK II 11785 20: 1483 16/11 pres ad bac, 1488 30/6 bac decr 21: = mr Odgerus Pulmor 1488 pastoor Maartenskerk te Groningen of Octonus Hommens uit Appingedam, monnik te Maagdenburg, stud theologie in Dominicaner klooster te Groningen? 22: Bakker, Bedelorden 73

1: 06174 2: Köln
3: Groningen (Gruenninghen)
4: Petrus 5: clericus Trai d 6: pauper 9: 00/00/1428 10: Art 12: AAK I 30818 21: stud 1433 te Rostock

1: 06178 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Petrus 9: 10/05/1494 10: Art 12: AAK II 35781

1: 12162 2: Köln
3: Groningen (Crueninge de)
4: Petrus 5: clericus 6: pauper 8: Trai d 9: 00/00/1431 10: Art 12: AAK I 33318 20: 1431 11/5 adm ad bac

1: 06981 2: Rostock
3: Groningen (Gronyngen)
4: Petrus 9: 03/10/1433 12: MUR I 44 20: 1434 bac (MUR I 52) 21: stud 1428 te Keulen

1: 09609 2: Erfurt
3: Groningen (Grunyngen)
4: Pontianus 9: 00/00/1413 12: MUER I 9940 18: 1427-1443 abt te Selwerd 21: zelfde als Poncianus Gerardi, priestermonnik te Aduard, die klooster verliet, maar tot inkeer kwam? 22: Damen, Benedictijnenkloosters 110

1:*09530 2: Löwen
3: Groningen (Cruninghen de)
4: Wilhelmus 8: Trai d 9: 00/00/1446 12: MULO I 25321

1: 08471 2: Löwen
3: Groningen (Gruninghen de)
4: Reinerus 6: pauper 8: Trai d 9: 01/12/1486 12: MULO III 2377

1: 09250 2: Löwen
3: Groningen (Groningensis)
4: Rembertus 6: pauper 7: Tolbert 8: Trai d 9: 11/08/1530 12: MULO IV 4099

1: 06080 2: Köln
3: Groningen (Groenynghen)
4: Reynerus 9: 05/05/1486 10: Art 12: AAK II 194131

1: 06179 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Reynerus 9: 31/07/1482 12: AAK II 12116

1: 06977 2: Rostock
3: Groningen (Gronynck)
4: Robertus 9: 26/08/1431 12: MUR I 39 20: 1433 bac (MUR I 45); 1535 mag art (MUR I 53)

1: 06185 2: Köln
3: Groningen de
4: Rudolphus 6: pauper 9: 20/05/1462 10: Art 12: AAK I 68142

1: 08139 2: Löwen
3: Groningen (Gruninghen de)
4: Rudolphus 8: Trai d 9: 30/08/1480 12: MULO II 475269

1: 06184 2: Köln
3: Groningen (Groeninghen)
4: Rudolphus 8: Trai d 9: 00/00/1447 10: Art 12: AAK I 50532 20: 1448 nov det, 1450 3/2 adm ad lic

1: 06188 2: Köln
3: Groningen de
4: Rudolphus 9: 03/05/1473 10: Art 12: AAK I 85120 20: 1474 14/6 det, 1476 4/4 inc, 1/9 lic test

1: 06197 2: Köln
3: Groningen de
4: Rutgerus 9: 20/03/1517 12: AAK III 1692

1: 05825 2: Köln
3: Groningen
4: Sibrandus 5: presbyter 6: dives 9: 16/10/1432 10: Art 12: AAK I 3537 20: 1446 10/5 lit test

1: 06199 2: Köln
3: Groningen de
4: Sigerus 9: 15/10/1485 10: Art 12: AAK II 18016 20: bursa Laurentiana; 1486 21/11 det, 1490 18/3 inc

1: 09669 2: Erfurt
3: Groningen (Groninghen de)
4: Suffridus (Cifridus) 9: 00/00/1459 12: MUER I 27910 21: = Suffridus Muris

1: 05867 2: Köln
3: Groningen (Groenyngen de)
4: Swederus 9: 22/10/1506 10: Art 12: AAK II 60052 20: bursa Laurentiana; 1507 2/12 det, 1509 12/6 inc 21: = Mr Swederus Hoenricks, genoemd in 1533 en 1563? 22: RF 1563.51; RAG HJK regest 94

1: 09562 2: Erfurt
3: Groningen (Gronynghen de)
4: Theodoricus (Thidericus) 5: Dominus 9: 00/00/1398 12: MUER I 5223

1: 06207 2: Köln
3: Groningen
4: Theodoricus 9: 02/11/1436 12: AAK III 469

1: 08150 2: Löwen
3: Groningen (Grueningen)
4: Theodoricus 8: Mon d 9: 18/05/1463 10: Iur can 12: MULO II 11241

1: 08151 2: Löwen
3: Groningen (Grueningen de)
4: Theodoricus 8: Mon d 9: 10/05/1474 10: Art 12: MULO II 30337 21: stud 1476 iur te Keulen

1: 09606 2: Erfurt
3: Groningen (Gruningen de)
4: Theodoricus 9: 00/00/1413 12: MUER I 9838

1: 06578 2: Köln
3: Groningen (Groningensis)
4: Theodorus 9: 11/09/1588 10: Art 12: AAK IV 15145

1: 06208 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Theodorus vel Fredericus 9: 15/11/1437 12: AAK III 487

1: 06213 2: Köln
3: Groningen (Groningh de)
4: Theodorus 9: 00/00/1501 10: Art 12: AAK II 51392 18: priester 20: det in 1503, inc 9/12 1504 21: mag Theodricus Johannis de Groninghen werd op 3 april 1507 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 407

1: 06210 2: Köln
3: Groningen (Groenyngen)
4: Theodorus 8: Mon d 9: 17/07/1476 10: Iur 12: AAK II 89 18: 1513 pastoor te Middelstum 20: 1479 bac decr (Theodorus Groningen de Davantria) 21: stud 1474 art te Leuven 22: Zuidema, Frederici 153

1: 06206 2: Köln
3: Groningen de
4: Theodorus 9: 00/00/1390 12: AAK I 5733

1: 02680 2: Wittenberg
3: Groningen (Groningensis)
4: Thomas 8: Frisius 9: 20/09/1534 12: AAW 151 21: Thomas Iduma van Spijk, reg kannunik te Bergum, priester te Spijk en Wirdum, gest 1582, protestantiserend (Formsma, Historie van Groningen 207) 22: RAF Grafschriften Hennaarderadeel; NNBW VII 1214

1: 05625 2: Köln
3: Groningen (Groeninghen)
4: Thomas 9: 00/00/1456 10: Art 12: AAK I 59819 20: 1457 19/6 det, 1461 30/4 inc 1467 bac leg

1: 06920 2: Rostock
3: Groningen de
4: Tilmannus 6: pauper 9: 21/07/1421 12: MUR I 10

1: 06215 2: Köln
3: Groningen (Groyninghen)
4: Timannus (Thymannus) 9: 27/05/1486 10: Art 12: AAK II 195176

1: 05864 2: Köln
3: Groningen (Groeynghen de)
4: Victor 5: clericus Trai d 9: 00/00/1412 10: Iur 12: AAK I 15820

1:*05868 2: Köln
3: Groningen (Groenyngen de)
4: Volkerus 9: 22/10/1506 10: Art 12: AAK II 60053 20: det 23 nov 1508

1: 05869 2: Köln
3: Groningen de
4: Volkerus 9: 11/12/1511 12: AAK III 1546 21: stud 1506 te Keulen

1: 08468 2: Löwen
3: Groningen (Groninghen de)
4: Weinardus 6: pauper 9: 11/11/1500 12: MULO III 20971

1: 06771 2: Greifswald
3: Groningen (Grunick de)
4: Wibrandus 8: Mon d 9: 00/00/1515 12: MUG 177

1: 06229 2: Köln
3: Groningen (Groenyngen de)
4: Wigboldus (Wijchboldus) 8: Trai d 9: 11/05/1491 10: Art 12: AAK II 29484 21: = Wigboldus Wigboldi, priester te Groningen gest voor 1509? 22: GAG PK regest 579

1: 06227 2: Köln
3: Groningen (Groeningen de)
4: Wigerus (Wycherus) 9: 22/10/1467 12: AAK III 753

1: 06233 2: Köln
3: Groningen (Groninghen)
4: Wilhelmus 8: Trai d 9: 10/24/1474 12: AAK I 87989

1: 06152 2: Köln
3: Groningen
4: Wilhelmus 9: 31/10/1493 10: Iur 12: AAK II 3469 21: = vml Wilhelmus Strick

1: 05878 2: Köln
3: Groningen (Gronynghen)
4: Wilhelmus 6: pauper 9: 00/06/1500 10: Art 12: AAK II 495139 21: = Wilhelmus Matthiae, stud 1502 te Leuven?

1: 07866 2: Rostock
3: Groningen
4: Wilhelmus 6: pauper 9: 09/04/1545 12: MUR II 108

1: 09900 2: Bologna
3: Groningen de
4: Wolfardus 9: 00/00/1477 12: KNOD 1228 21: = wrs Ulfardus Sibrandi

1: 09514 2: Löwen
3: Groonstadius
4: Simon 6: dives 7: Groningen 9: 16/05/1636 12: MULO V 31086 18: 1639-1645 aartspriester te Groningen 19: 1645 aug 22: AAU 59 (1935) 303

1:*00061 2: Franeker
3: Groothuis (Groothuyss)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 07/04/1605 10: Phil 12: AAF no 861

1: 03300 2: Groningen
3: Groothuis
4: Bernardus 7: Groningen 9: 03/01/1635 10: Phil 12: AAG 31 16: Susanna Reneman, wed Roberti (1654) 18: 1651 redger 1654, 1660 monstercommissaris 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB; RAG HJK 3

1: 03983 2: Helmstadt
3: Groothuis (Gudthausz)
4: Henricus 7: Groningen 9: 18/12/1596 12: AAHt 12811 d

1: 05058 2: Basel
3: Groothuis (Groothus)
4: Rudolphus, Henrici 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/04/1611 10: Med 11: 15 12: MUB III 13290

1: 04359 2: Leiden
3: Groothuis (Groothuyss)
4: Rudolphus, Henrici 7: Groningen 9: 13/09/1611 10: Med 11: 26 12: AAL 102 18: 1625-1663 arts te Groningen 22: Huisman, Stadsbelang 430

1: 04375 2: Leiden
3: Groothuis (Groothuys)
4: Rudolphus, Henrici 7: Groningen 9: 28/04/1614 10: Med 11: 28 12: AAL 115

1: 06876 2: Marburg/Lahn
3: Grosmannus
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/00/1612 12: CSM IV 67

1: 10862 2: Franeker
3: Grotius
4: Pibo 7: Harlingen 9: 27/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5087

1: 03848 2: Groningen
3: Grou (Grau de)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/05/1650 10: Phil 11: 1631 12: AAG 61 13: Titia Alberti 14: Samuel Petri van Grouw 15: predikant 18: 1662-1679 predikant te Burum 19: 1679 20: gratis in honorem D. patris, amici antiqui (van rector Tobias Andreae) 21: Samuel de Grau uit Leeuwarden bezocht in 1626 het gymnasium van Bremen (Becker, Studenten 51); Johannes stud in 1658 in Groningen 22: Col Kalma

1: 11594 2: Rostock
3: Groue
4: Johannes 9: 03/06/1420 12: MUR 7

1: 11366 2: Löwen
3: Grouwenghe (Gouwenghe)
4: Johannes, Dominici (Douvonis) 7: Folsgare 9: 00/06/1535 10: Iur 12: MULO III 12270 21: = Junencus Dovonis, 1549 pastoor te Lippenhuizen? of mr Johannes Follega, advocaat te Sneek, in 1580 uitgeweken (AAU 1888 350)? 22: Placaatboek III 169

1: 06007 2: Köln
3: Grovens (Groeb)
4: Hermannus 7: Groningen 8: Trai d 9: 24/08/1510 10: Art 12: AAK II 66345

1: 01357 2: Franeker
3: Grovestins (Sirtema a Grovestins)
4: Assuerus 6: Nobilis Frisius 7: Engelum 9: 18/10/1649 10: Iur 11: 1632 12: AAF no 4900 13: Anna Hebrich d'Asscheberg uit Utrecht 14: Foppius Sirtema van Grovestins 15: majoor 16: ongehuwd 18: 1660 lid Chambre Mipartie 1661, 1663-1665 volmacht landsdag voor Hennaarderadeel; 1661 monstercomissaris 1665-1699 raadsheer Hof 19: 1699 nov te Leeuwarden 21: broer Lasius studeert in 1652 in Franeker, is in 1666 majoor 22: Stamboek I 134; Sickenga Hof 216-217; Visser, Adel 439; Register resolutien 300

1: 12126 2: Strassburg
3: Grovestins
4: Assuerus 6: nobilis 8: Frisius occid 9: 01/03/1655 10: Iur 12: AMUS

1: 00488 2: Franeker
3: Grovestins (Groofsteins a)
4: Dominicus 6: Nobilis Frisius 7: Sneek 9: 09/04/1624 10: Polit 12: AAF no 2096 16: Anna d'Ascheberg ter Heyde uit Utrecht 17: Laes, majoor Edzard, grietman Assuerus, raadsheer Hof 18: majoor infanterie 19: 1658 juni 21: = wrs broer van Hector (Foppe?), met wie hij tegelijk in Franeker immatriculeerde. 22: Stamboek I 134, II 83

1: 06324 2: Köln
3: Grovestins (Grosso Castro de)
4: Edzardus 7: Leeuwarden 9: 00/01/1523 10: Art 12: AAK II 86216

1: 08688 2: Löwen
3: Grovestins (Grosso Castro)
4: Edzardus, Suffridi 8: Trai d 9: 01/07/1525 12: MULO III 744111 13: Gaets Foppesd van Popma 14: Sjoerd Wiebes van Grovestins 16: Tjets Jantjesd van Oenema Ydt Siptsd van Hania 17: Suffridus, 1567 kanunnik te Utrecht Oene, 1582 kapitein Joucke, sneuvelt Wibius 18: landdagslid 22: Stamboek I 133, II 82; Alting, Diarium 554

1: 10242 2: Franeker
3: Grovestins (Groustins)
4: Edzardus (Idzardus) 9: 26/05/1593 10: Phil, Iur 12: AAF 229 13: Johanna Bulter uit Leeuwarden 14: Wijbe van Grovestins 15: grietman 16: Beyts Unema Elisabeth Huysckens 18: 1596 kapitein, neemt deel aan de slag bij Nieuwpoort 1603-1613 grietman van Menaldumadeel 1605 lid GS; 1611 dijkgraaf 19: 1613 22: Stamboek I 133; Sminia, Naamlijst 180, Andreae, Nalezing 6061; Engels, Naamlijst GS; RAF Index officieren

1: 01356 2: Franeker
3: Grovestins (Sirtema a Grovestins)
4: Edzardus 6: Nobilis Frisius 9: 18/10/1649 10: Iur 12: AAF no 4899 13: Anna Hebrick d'Asscheberg uit Utrecht 14: Foppius van Grovestins 16: ongehuwd 18: 1653-1679 grietman van Menaldumadeel 1653 volmacht landsdag voor Hennaarderadeel, 1654-1677 voor Menaldumadeel 19: 1679 nov 22: Stamboek I 134-135; Sminia, Naamlijst 181-182, Andreae, Nalezing 62; Visser, Adel 439

1: 09268 2: Löwen
3: Grovestins (Groenesteijns)
4: Foppius (Fabius) 6: nobilis 7: Leeuwarden 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56988 13: Tjets Jantjesd van Oenama van Blija 14: Edzardus van Grovestins 15: lid Landsdag : gedeputeerde naar keizer Karel V 16: Jouck Frandsdr van Camminga Ansck Minnedr van Eminga wed Botte van Mockema 17: Edzardus x Franscke Aggesdr van Jongama Botte, monstercommissaris x Catharina van Dekema 18: 1580 raadsheer Hof 19: 1607 mei 21: heerschap te Engelum; 1579 volmacht bij aanname Unie van Utrecht 22: Stamboek I 134, II 83

1: 04617 2: Leiden
3: Grovestins (Grovestein a)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 29/05/1629 10: Iur 11: 22 12: AAL 218

1: 00484 2: Franeker
3: Grovestins (Grooffstins a)
4: Fredericus 6: Nobilis Frisius 7: Sneek 9: 04/11/1623 10: Art 12: AAF no 2077 13: Fransck Aggesdr van Jongama 14: Edzardus van Grovestins 16: Rixt Ruurdsdr van Roorda Rints Bockesdr van Burmania 17: Binnert Heringa Sirtema van Grovestins x Titia van Burmania Foppe Edzardus 18: 1632-1637 lid Admiraliteit Noorderkwartier; 1640 monstercommissaris 1642 directeur van de Friese oorlogsschepen ontvangergeneraal van Friesland; 1657-1660 landdagslid namens Hennaarderadeel, 1663-1664 namens Franekeradeel 19: 1669 juli 22: Stamboek I 134, II 83; Visser, Adel 439; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632-37

1: 12100 2: Löwen
3: Grovestins
4: Fredericus 9: 06/10/1569 12: Vigliana 116 13: Johanna Bulter 14: Wibrandus Grovestins 15: grietman van Menaldumadeel 16: Graets Tjaerdsdr van Holdinga (1599) 18: 1569, 1570 klerk van het bisdom Utrecht kapitein in Staatse dienst 19: 1603 gesneuveld voor Oostende 20: verliet in 1578 collegii Viglii 22: Stamboek I 133, II 83

1:*02793 2: Wittenberg
3: Gruber
4: Leonardus 8: Frisius 9: 02/11/1557 12: AAW 335

1: 00487 2: Franeker
3: Grovestins (Groofsteins a)
4: Hector 6: Nobilis Frisius 7: Sneek 9: 09/04/1624 10: Polit 11: 1606 12: AAF no 2095 13: Franscke van Jongama 14: Edzardus van Grovestins 16: ongehuwd 18: 1635, 1641 volmacht landsdag voor Hennaarderadeel 1642-1643 raadsheer Hof 19: 1643 dec 21: houdt 1629 een disputatio juridica de actionibus in personam ut et de mixtis 22: Stamboek I 134; Sickenga 203-204

1: 04619 2: Leiden
3: Grovestins (Grovestein a)
4: Hector 8: Frisius 9: 29/05/1629 10: Iur 11: 23 12: AAL 218

1: 00580 2: Franeker
3: Grovestins (Groustins a)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 00/00/1627 12: AAF no 2360 13: Fransk van Jongama 14: Edzardus van Grovestins 16: Margaretha van Camminga, d.v. Jarichus en Jetske Mockema 17: Jetscke x Douwe van Grovestins Jarichius (1664 bewindhebber Verenigde Oostindische Compagnie) x Deytzen Binnerstdr van Roorda 18: 1639-1647 grietman van Hennaarderadeel 1648-1665 raaadsheer Hof 1638 landdagslid voor Menaldumadeel, 1639-1643 voor Hennaarderadeel 19: 1665 sept aan koorts 22: Stamboek I 135; Sminia, Naamlijst 246-247; Visser, Adel 435; Register resolutiën 578

1: 09325 2: Löwen
3: Grovestins (Groenesteijns)
4: Wibius (Vibius) 6: nobilis 7: Leeuwarden 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56987 13: Tiets Oenema van Blija 14: Idzardus van Grovestins 16: Johanna Bulter uit Leuven of Leeuwarden Hijlck Oedtsma, wed Franciscus Hemmius 17: Fredericus Johannes Gaets Edzardus 18: 1565-1572 grietman van Menaldumadeel; 1572 vice admiraal van de Geuzenvloot 1578-1600 grietman van Menaldumadeel, landdagslid 1596 volmacht van de vijfdelen 19: 1600 juni 22: Sminia, Naamlijst 175-176; Vrije Fries 17 1890 58; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 23

1: 01908 2: Franeker
3: Grubergius
4: Johannes 7: Groningen 9: 30/01/1604 10: Phil 12: AAF no 799

1: 04309 2: Leiden
3: Grubergius
4: Johannes 7: Groningen 9: 21/06/1606 10: Iur 11: 22 12: AAL 83

1: 07232 2: Rostock
3: Gruffer
4: Thidericus 7: Jever 9: 05/11/1477 12: MUR I 205

1: 03409 2: Groningen
3: Grunder (Johannis)
4: Hayo (Heyo) 8: Oldambt 9: 13/06/1638 10: Phil 12: AAG 38

1: 01067 2: Franeker
3: Grunder
4: Hayo, Johannes 8: Oldambt 9: 30/06/1643 10: Theol 12: AAF no 4077 13: Gretien Christoffers Edsarts 14: Johannes Hayens 16: Anneke Christoffelsd Middendorp (1646) 18: 1646-1651 predikant te Siddeburen 1651-1659 predikant te Zuidbroek 19: 1659 maart 22: Duinkerken I 159; Ned Leeuw 1987 292

1: 00282 2: Franeker
3: Grutere de
4: Focco (Foko) 7: Leeuwarden 9: 02/05/1616 10: Lit 12: AAF no 1588 13: Riemke Birdama? 21: wrs broer van Hylckien x Petrus Heixan, is peter van een van de kinderen van Petrus; F Gruyter was van 1594-1603 klerk ter secretarie van Leeuwarden 22: De Navorscher 95 113; GAL klapper magistraat

1: 04132 2: Leiden
3: Gruys (Grues)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 07/07/1579 10: Iur 12: AAL 4

1: 11701 2: Rostock
3: Gruys
4: Bernardus 7: Groningen 9: 00/04/1578 12: MUR II 196 13: Anna Sappens uit Tirol 14: Hildebrandus Gruys 15: 1563 volmacht van het Aduarderzijl Clara Reinerusdr Horenken 17: Anna x Melchior Coenders Margaretha x Hermannus Horenken, Wigboldus Aldringa Hildebrandus Jacobus 18: 1596-1598, 1602, 1605 lid gedep staten 1603-1612 raadsheer of lid Raad van State 1613-1626 burgemeester of hoofdman 19: 1627 21: bleef tot 1594 in Rostock 22: Gron Volksalmanak 1898 153; Ned Leeuw 1961 8, 17

1: 03408 2: Groningen
3: Gruys
4: Bernardus 7: Groningen 9: 05/06/1638 11: 1622 ca 12: AAG 38 13: Catharina Wiffringe 14: Pompeius Gruys 15: 1621-1644 kluftmeester te Groningen 18: 1654-1655, 1657-1658, 1660-1661, 1663-1664 lid gezworen gemeente 1663-1663 lid admiraliteit Harlingen, 1677 idem Amsterdam; 1665-1681 versch. malen raadsheer van Groningen 1657-1681 versch. malen curator van de Groninger universiteit; 1667 scholarch Latijnse school; 1680 hoofdman 19: 1681 nov 21: bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Ned Leeuw 1961 1112; Gron Volksalmanak 1092-1973 54; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 09767 2: Bourges
3: Gruys
4: Bernardus 6: nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 15/09/1644 12: MABOU 8865

1: 03226 2: Groningen
3: Gruys
4: Gerardus 9: 29/12/1632 10: Phil 12: AAG 27 13: Catharina Wiffringe 14: Pompeius Gruys 15: 1621-1644 kluftmeester te Groningen 16: Helena de Sighers (1664) 18: 1647-1648, 1650-1651 gildrechtsheer; 1649-1650, 1652-1653 lid gezworen gemeente 1652-1657 drost van Wedde; 1656-1657, 1659-1660, 1662-1663, 1667 raadsheer van Groningen; 1658 lid gedep staten (s) 1666 curator Groninger universiteit 19: 1667 febr 21: stud twee jaar in Frankrijk 22: Ned Leeuw 1961 1112; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 11511 2: Groningen
3: Gruys (Gruijss)
4: Hilbrandus, Bernardi 9: 14/10/1621 12: AAG 11

1: 06844 2: Marburg/Lahn
3: Gruys (Gruyss)
4: Hilbrandus 7: Groningen 8: Frisius 9: 07/10/1605 12: CSM IV 4

1: 01786 2: Franeker
3: Gruys (Grusius)
4: Hilbrandus 7: Groningen 9: 10/04/1601 10: Iur 12: AAF no 619 13: Hille Popckodr Aldringa 14: Rudolphus Gruys 15: burgemeester van Groningen 16: Willemina Reintsdr Alberda (1611) 17: Helena x Edzardus Valck Rolina x Balthasar Bijma 18: 1613-1614, 1617, 1619-1620 lid gezworen gemeente; 1616-1618 weesheer; 1619-1621 lid Generaliteitsrekenkamer; 1622 lid admiraliteit van Dokkum 1623-1624 raadsheer te Groningen 1626-1628 febr lid Raad van State, ontslagen 19: 1640 dec p 21: in 1627 tot 760 daalder boete veroordeeld wegens overspel en falciteit; koopt in 1636 een obligatie van 5000 guldens tegen 6 %; 1616, 1618, 1628-1630, 1634-1635, 1639 redger? 22: Ned Leeuw 1961 10; Hempenius, Weeskamer 329; RAG HJK 2

1: 02630 2: Groningen
3: Gruys
4: Hilbrandus 7: Wirdum 9: 01/09/1620 10: Phil 12: AAG 10 13: Hille Ballodr Froma 14: Gerardus Gruys 15: 1564-1595 gezworene 16: Oede Froma Elteke Habbodr Aldringa (1628) Elteke Gruys (1645) 17: Habbo Gerardus Rudolphus 18: 1627 landdagscomparant voor Wirdum; 1630-1632 rekenmeester; 1636-1644 versch jaren lid Raad van State 1638-1639 lid admiraliteit van Dokkum; 1645-1674 hoofdman; 1646-1647, 1649, 1651 lid gedep staten (l) medeschepper der drie Delfzijlen 19: 1676 nov 21: stud ook te Orleans, kreeg in 1621 de Fromaborg toegewezen; jonker en hoofdeling te Wirdum, Loppersum etc.; bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Ned Leeuw 1961 24; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; GAG Regeringsboek

1: 04470 2: Leiden
3: Gruys (Groussa junior)
4: Hilbrandus 7: Groningen 9: 20/11/1622 10: Iur 11: 1602 12: AAL 164 13: Clara Reinerus Horenken 14: Bernardus Gruys 15: raadsheer te Groningen lid Raad van State 16: Geertruid Gerardusdr Horenken (1629) 17: Anna x Ernst van Millinga; Clara x Jacobus van Millinga Agnes x Johannes van Ewsum; Bernardus Gerardus x Helena de Sighers Sibylla x Johannes Losecaet 18: 1631 landdagslid voor Stedum; 1646-1647, 1649 lid gedep staten 1653, 1656 curator Groninger universiteit schepper der Winsumer en Schaphalsterzijlen 19: 1671 begin 21: noemt zich sinds 1635 jonker en hoofdeling te Lellens; laat in 1666 de kerk te Lellens bouwen 22: Ned Leeuw 1961 1718; Formsma, Borgen 213

1: 04467 2: Leiden
3: Gruys (Gruis a Wirdum)
4: Hilbrandus 8: Frisius 9: 29/07/1622 10: Iur 11: 20 12: AAL 162

1: 03191 2: Groningen
3: Gruys (Gringius)
4: Laurentius 9: 29/08/1635 10: Iur 12: AAG 32

1: 04781 2: Leiden
3: Gruys (Gruis)
4: Laurentius, Caspari 9: 03/11/1639 11: 20 12: AAL 310

1: 09232 2: Löwen
3: Gruys (Groijss)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 15/11/1565 10: Iur 12: MULO IV 70266 13: Anna Sappens 14: Hildebrandus Gruys 15: 1563 volmacht van het Aduarderzijl 16: Hille Aldringa 17: Beerteke x Feico tho Nansum; Elteke x Gerardus Aldringa jr Hildebrandus Abele x Gosen Schaffer Pompeius x Catharina Wiffringe 18: 1594-1610 herhaaldelijk hoofdman en 1605-1606, 1610 burgemeester van Groningen ca 1594 scholarch Latijnse school; 1599 lid admiraliteit van Dokkum 1601, 1609 lid gedep staten(s) 19: 1610 april 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1961 89; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21

1: 08457 2: Löwen
3: Gruys (Groes)
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/11/1504 12: MULO III 285101 13: Johanna in den Ham 14: Bernardus Gruys 21: leeft nog in 1558 22: Ned Leeuw 1961 78

1: 08146 2: Löwen
3: Gruys (Grous)
4: Rudolphus 5: dives 7: Groningen 9: 30/08/1485 12: MULO II 503174 13: Geertruid Gruys 14: Bernardus Gruys 16: Aelheit van ter Linden uit Oostfriesland 17: Bernardus Hildebrandus Geertruid x Gerardus tom Camp uit Emden 19: 1536 a 22: Ned Leeuw 1961 7

1: 11633 2: Konigsberg
3: Gruys (Gruib)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 02/06/1561 12: MUKO 28 20: cognatus mag Johannes Camping

1: 03186 2: Groningen
3: Gruys
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 01/11/1631 10: Phil 11: 1612 ca 12: AAG 25 13: Catharina Johannesdr Wiffringe 14: Pompeius Gruys 15: 1621-1644 kluftmeester te Groningen 19: 1663 22: Ned Leeuw 1961 11

1: 02090 2: Padua
3: Gualteri (Sylvius, Silvius)
4: Abelus 8: Frisius occid 9: 01/11/1574 10: Med 12: PP no 31 18: 1590 arts in Luneburg 20: i.l.h. Ao 1590 nunc Luneburgensium medicus

1: 10753 2: Franeker
3: Gualtheri (Gualteri)
4: Franciscus 7: Oosterend, Leeuwarden 9: 19/01/1613 10: Theol 12: AAF 1396 16: Antie Henricidr 18: 1615-1638 predikant te Oosterend en Hennaard 19: 1638 dec, 1636 volgens grafschr 21: Francisci Gualtheri Euroteles bezocht in 1610 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 51) 22: Romein 280; RAF Grafschriften Hennaarderadeel

1: 02046 2: Franeker
3: Gualtheri
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 09/10/1608 10: Ling, Phil 12: AAF no 1081

1: 04371 2: Leiden
3: Gualtheri (Henrici filius)
4: Gualterus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 30/09/1613 10: Iur 11: 21 1592 12: AAL 112 13: Elisabeth Gosuini 14: Henricus Gualtheri 15: secretaris van Leeuwarden 16: Obrecht van Velsen Josina Aysma (1635) 17: Albertus 18: 1618 advocaat Hof; 1627-1637 secretaris van Wymbritseradeel; 1642 ontvanger kloosterinkomsten in Friesland 1643 afgevaardigde ter Staten Generaal, 1645-1653 raadsheer 1652 gezant te Lubeck 19: 1652 21: Dr 22: NNBW IX 310; Sickenga 207-208; RAF Hof van Fr MMM f 7v, Grafschriften Leeuwarden; Sannes, Naamlijst 253

1: 04431 2: Leiden
3: Gualtheri
4: Jacobus 9: 30/05/1620 11: 1599 12: AAL 147

1: 03109 2: Groningen
3: Gualtheri
4: Johannes 8: Omlandus 9: 07/05/1629 11: 17 12: AAG 21 18: 1641-1660p redger Westerkwartier 22: RAG HJK 3

1: 04704 2: Leiden
3: Gualtheri (Gualterzen)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/07/1634 10: Iur 11: 22 12: AAL 264

1: 01702 2: Franeker
3: Gualtheri
4: Pibo 9: 04/09/1597 10: Art, Ling 12: AAF no 456 16: Trynke Harmen Jansdr Selsma (1603) 18: klerk ter secretarie van Franeker 1602 klerk van de rentmeester Jelger van Feitsma 1629, 1631 landmeter 21: bezit ruim 1000 boeken; verzorgt in 1629 een landmetersopleiding 22: Vrije Fries 46 241; Breuker, Japix II 196; GAL Klapper DTB; Van Winter, Onderwijs 51

1: 02642 2: Groningen
3: Gualtheri
4: Pibo 7: Franeker 8: Frisius 9: 19/04/1621 12: AAG 10 18: 1653 notaris publicus 1631 landmeter 22: RAF, EVC 381; RAF Hof van Fr MMM f 111v

1: 04374 2: Leiden
3: Gualtheri (Gualteri)
4: Sibrandus 7: Harlingen 9: 24/01/1614 10: Theol 11: 20 12: AAL 114

1: 05059 2: Basel
3: Gualtheri (Henrici, Henricus)
4: Walterus (Gualtherus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1617 12: MUB III 19740 20: 1618 25/3 Dr iur

1: 04399 2: Leiden
3: Gualtherie (Henrici, Henriades)
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/06/1616 10: Iur 11: 20 12: AAL 125 16: Jancke Coninx (1631) Trijntie Jorritsma (1637) 18: 1620 advocaat Hof 1655-1658 burgemeester van Leeuwarden 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; GAL Klapper DTB, klapper magistraat

1: 07363 2: Rostock
3: Gude (Ghude)
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/04/1491 12: MUR I 255

1: 08422 2: Löwen
3: Guestringh
4: Johannes, Henrici 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/08/1521 10: Art 12: MULO III 654158 21: Johannes Hunrickinge werd in 1531 pastoor te Eelde 22: AAU 42 (1916) 294

1: 00849 2: Franeker
3: Guillovard
4: Petrus 9: 18/06/1637 10: Phil 12: AAF no 3355

1: 06416 2: Köln
3: Gulbman
4: Rutgerus 7: Weener 8: Mon d 9: 31/10/1521 10: Art 12: AAK II 84022

1: 01111 2: Franeker
3: Gunther
4: Dietericus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 09/10/1644 10: Med cand 12: AAF no 4273

1: 06724 2: Greifswald
3: Gyselmarck
4: Gustavus 8: Frisius 9: 29/03/1634 12: MUG 434

1: 05734 2: Köln
3: Gysinck
4: Hermannus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42148 13: Deycke 20: 1441 27/11 det, 1444 12/5 inc 21: verkoopt in 1483 land in de Marne aan zijn moeder 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 71