>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten


1: 06753 2: Greifswald
3: Daa
4: Johannes 7: Groningen 9: 20/05/1481 12: MUG 78

1: 04752 2: Leiden
3: Daleman
4: Johannes 7: Emden 9: 16/06/1650 10: Med 11: 20 12: AAL 405

1: 01266 2: Franeker
3: Dalen van
4: Lambertus 7: Leeuwarden 9: 20/01/1648 10: Phil, Polit 12: AAF no 4660 18: 1654 advocaat Hof 21: Dr; Een Lambertus van Dalen was rond 1620 zijdenlakenkoopman te Leeuwarden 22: Vrije Fries 46 243; RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 07534 2: Rostock
3: Dam
4: Iohannes 7: Norden 8: Frisius 9: 00/09/1642 12: MUR III 128

1: 00639 2: Franeker
3: Dambitz van
4: Hermannus 7: Emden 9: 22/09/1628 10: Iur 12: AAF no 2507 19: 1646 21: halfbroer van Valerius 22: Stamboek II 213 (aantekening in handschrift)

1: 10565 2: Bourges
3: Dambitz a
4: Valerius 8: Frisius occid 9: 00/10/1623 11: 1602 12: DOTZ 168 13: Ynts van Scheltema 14: Johannes Dambitz 15: edelman uit Danzig 17: Ruurd x Saepk Evertsdr Unia (1658) 19: 1656 21: had buitenechtelijke relatie met Grietje Tjetses 22: Stamboek II 214; Wumkes, Minnertsgea 25

1: 04955 2: Jena
3: Damman
4: Johannes 7: Jever 8: Frisius 9: 17/04/1647 12: MUJ 75 1647 19

1: 02564 2: Groningen
3: Dammis ? (Sidides)
4: Daniel 8: Frisius 9: 04/04/1618 10: lit (SS LL) 12: AAG 6

1: 10710 2: Franeker
3: Dammius
4: Daniel 7: Witmarsum 9: 15/05/1613 11: 1594 12: AAF no 1415 14: Tido Daniel 15: predikant te Witmarsum, Baflo en Rasquert 16: Aeltien, d.v. ds Adam Westerman Hidtke Dioerre (1630) 17: Tido Daniel 18: 1625 predikant te Witmarsum 1628-1631 predikant te Nieuwland 1631-1639 hoogleraar logica Franeker; 1639 subregent Statencollege te Leiden 19: 1641 juni te Leiden 20: 1631 29/8 mag art (honoris causa) (Galama, Onderwijs 61) 21: kreeg in 1615 50 gulden voor het defenderen van thesen; kreeg een toelage van 100 gulden; aug 1622 Mag art en Dr iur te Franeker 22: Romein 320; NNBW IV 491; Breuker, Geestdorp 43

1: 10944 2: Franeker
3: Dammius (Dam van)
4: Daniel 6: dominus, vir doctissimus et amplissimus 9: 23/04/1625 10: Theol 12: AAF 2203

1: 04826 2: Leiden
3: Dammius
4: Tido, Danielis 8: Frisius 9: 25/10/1642 11: 1629 12: AAL 336 14: Daniel Dammius 15: professor logica te Franeker 18: 1651-1671 predikant te Heukelum 1671-1689 predikant te Strijen 19: 1689 22: NNBW IV 491; Duinkerken 50

1: 11850 2: Köln
3: Dammonis (Dammodis)
4: Everardus 7: Appingedam 9: 00/00/1502 10: Art 12: AAK II 529109 20: bursa Laurentiana; det 12 juni 1503

1: 11344 2: Rostock
3: Davonis
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 07/07/1509 12: MUR II 39 21: Suffridus Davonis uit Bolsward werd in 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 07346 2: Rostock
3: Decker
4: Cornelius 8: Frisius 9: 16/10/1489 12: MUR I 252

1: 03000 2: Groningen
3: Decker
4: Henricus 7: Wedde 9: 30/09/1624 10: Phil 12: AAG 15 21: = kwartiermeester Henricus Deeck, genoemd in 1636? 22: GAG klapper DTB

1: 00235 2: Franeker
3: Deddonis
4: Petrus 7: Dokkum 9: 07/06/1611 10: Theol 11: 1590 12: AAF no 1298 13: Hil Jeltedr 14: Dedde Pieters 15: timmerman 16: Auck Reyns uit Franeker 18: 1617 predikant te Oostrum en Jouswier 1617-1624 predikant te Stiens 19: 1624 mei 21: elogium: Petrus erat pastor rara pietate probata 22: Romein 70, 488; Col Kalma

1: 07489 2: Rostock
3: Dedingius
4: Balthasar 8: Frisius 9: 00/03/1623 12: MUR III 49

1: 11321 2: Rostock
3: Deersum (Derszym)
4: Theodorus 7: Harlingen 9: 19/07/1508 12: MUR II 35 21: = Theodoricus Wilhelmi van Rauwerd, op 11 april 1517 tot priester gewijd, kapelaan te Poppingawier, gest voor 1527? 22: H. Walsweer, Jus patronatus (doct scriptie) 39

1: 05621 2: Köln
3: Deetleff
4: Godfridus 8: Frisius [orient] 9: 13/01/1548 10: Iur 12: AAK II 102070

1: 08344 2: Löwen
3: Deghener (Ghens de)
4: Alardus 6: pauper 7: Groningen 9: 27/02/1511 12: MULO III 409276

1: 05247 2: Köln
3: Deghener
4: Alardus 5: clericus mon d 7: Appingedam 8: Mon d 9: 22/05/1522 10: Iur 12: AAK II 84735 18: clericus 20: 1524 19/1 bac decr; dominus 21: Johannes Degener was in 1567 notaris te Appingedam 22: Gron Volksalmanak 1931 103

1: 06004 2: Köln
3: Deghener
4: Hermannus 7: Groningen 9: 24/09/1498 10: Iur 12: AAK II 45551

1: 11675 2: Rostock
3: Degouw
4: Reymarus 7: Appingedam? (Damme) 9: 09/10/1505 12: MUR II 22

1: 03977 2: Helmstadt
3: Dehler a
4: Hector 8: Frisius 9: 14/07/1594 12: AAHt 11949

1: 05286 2: Köln
3: Deinum (Deynum)
4: Richardus 6: pauper 8: Frisius 9: 06/09/1555 10: Art 12: AAK II 1093208

1: 06476 2: Köln
3: Dekema (Deiuma a)
4: Dominicus 6: nobilis 8: Frisius 9: 30/04/1585 10: Iur 12: AAK IV 1409 13: Luts Sickesd van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: 1538 raadsheer Hof 19: 1597 te Keulen 21: = Doecke 22: Stamboek I 89, II 57

1: 09962 2: Ingolstadt
3: Dekema
4: Dominicus 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/10/1579 12: MUING 1070

1: 09415 2: Löwen
3: Dekema (Decama a)
4: Duco 7: Sneek 9: 12/08/1569 12: MULO IV 752128 13: Luts Sickesdr van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 19: 1597 te Keulen 21: tekent in 1571 te Leuven het AA van Solinus Syxma 22: Stamboek I 89; RAF FG 1027

1: 06488 2: Köln
3: Dekema (Decuma a)
4: Franciscus 6: nobilis 8: Frisius 9: 15/03/1591 10: Iur 12: AAK IV 15837 13: Luts van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 16: Gerland Hettesd van Hemmema Tjaertcke Epesd van Douma 17: Luts, klop te Haarlem Sixtus, gest als student Hector, gest als student Barber x Ruurd Werps van Juckema 19: 1592 als balling in Keulen 22: Stamboek I 8990, II 57

1: 11991 2: Padua
3: Dekema
4: Franciscus 9: 00/00/1578 12: Baerderadiel 387

1: 11986 2: Salamanca
3: Dekema
4: Franciscus 9: 00/00/1568 12: Baerderadiel 387

1: 08966 2: Löwen
3: Dekema (Graia de)
4: Hector 8: Frisius 9: 30/06/1544 12: MULO IV 281115 13: Reynsck Riencksdr van Camstra 14: Hector van Dekema 16: ongehuwd 19: 1588 p 21: in 1580 uitgeweken, woonde te Hamburg 22: Stamboek I 89, II 57; Placaatboek IV 160

1: 08906 2: Löwen
3: Dekema
4: Hector 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/06/1566 12: MULO IV 71062

1: 06509 2: Köln
3: Dekema (Decuma a)
4: Hector 8: Frisius 9: 29/07/1561 10: Art 12: AAK IV 16163 13: Catharina Gerardsdr van Loo 14: Petrus van Dekema 19: tijdens zijn studie met zijn broer Julius verdronken in de Dijle 22: Stamboek I 89, II 57

1: 08531 2: Löwen
3: Dekema (Cama de)
4: Hector 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/08/1516 12: MULO III 538294 13: Trijn Jarichsdr Hottinga 14: Julius Dekema 16: Reynsck Riencksdr van Camstra 17: Petrus Hector 22: Stamboek I 89; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 35

1: 11479 2: Löwen
3: Dekema (Hottinghe de Ghama)
4: Jaricus 9: 00/08/1505 12: MULO III 302393 13: Trijn Jarichsdr Hottinga 14: Julius Dekema 16: Trijn Riencksdr van Camstra 17: Julius x Rixt van Ockinga Anna x Hero Lollii van Ockinga Jel x Schelto Sixti van Liauckema 18: 1523 raadsheer Hof 1529 dijkgraaf van Westergo 1527 grietman van Barradeel; 1551 grietman van Franekeradeel en olderman van Franeker 19: 1553 april 21: Mr 22: Stamboek I 90, II 57; Sminia, Naamlijst 190-191; Andreae, Nalezing 70; Obreen, Dijkplicht 14

1: 11373 2: Douai
3: Dekema
4: Julius 9: // 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 19: sterft hier tijdens studie 22: Petrus, De scriptoribus 248

1: 09011 2: Löwen
3: Dekema
4: Julius 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/06/1566 12: MULO IV 71062 13: Catharina Gerardsdr van Loo 14: Petrus van Dekema 15: raadsheer Hof 21: tijdens zijn studie te Leuven samen met zijn broer Hector in de Dijle verdronken 22: Stamboek I 89, II 57

1: 06508 2: Köln
3: Dekema (Decuma a)
4: Julius minor 8: Frisius 9: 29/07/1561 10: Art 12: AAK IV 16162

1: 06507 2: Köln
3: Dekema (Decuma a)
4: Julius maior 8: Frisius 9: 29/07/1561 10: Art 12: AAK IV 16161 13: Trijn Riencksdr van Camstra 14: Jarich van Dekema 16: Rixt Joostdr van Ockinga Jel Sijthjesdr van Harinxma thoe IJlst 17: Sixtus x Agh Hesseldr van Eminga Luts x Georgius van Burmania Scipio Jarich 18: 1569 raadsheer Hof hopman onder Caspar de Robles 19: 1580 te Keulen 21: Julius van Dekema was in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 8990, II 57; Placaatboek IV 160

1: 10711 2: Löwen
3: Dekema (Decinna)
4: Petrus, Hectoris 6: Nobilis 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 14/06/1529 12: MULO IV 2266 13: Reynsck van Camstra 14: Hette Dekema 15: 1517 grietman van Baarderadeel 16: Catharina van Loo Margrieth van Eemskerck 17: Renicus, hopman in Spaanse dienst 1538 grietman van Baarderadeel 1538 dec raadsheer Hof 19: 1568 21: Dr iur te Leuven, hoofdeling te Jelsum en Leeuwarden; koopt in 1551 veen in Schoterland; 1549 ridder in orde van gulden vlies, samen met Aesge van Hoxwier; spaansgezind 22: NNBW IX 197; Sminia, Naamlijst 190, 224-225

1: 11985 2: Salamanca
3: Dekema
4: Sixtus 9: 00/00/1568 12: Baerderadiel 387

1: 12291 2: Löwen
3: Dekema (de Chama)
4: Sixtus (Sicco), Julii 8: Trai d 9: 25/02/1514 12: MULO 13: Trijn Jarichs Hottinga 14: Juw Dekema 16: Luts Sickes van Liauckama 17: Sicco Juw, sterft te Douai waar hij studeerde Anna x Jan Wijbrens van Hermana Trijn x Georg van Espelbach 18: 1538 raadsheer Hof 19: 1558 20: minor 21: Lic iur; vliesridder 22: Stamboek I 89, II 57

1:*11246 2: Pont a Mousson
3: Dekema
4: Sixtus 8: Frisius 9: 03/12/1582 10: Iur 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 13: Gerland van Hemmema 14: Franciscus van Dekema 19: sterft hier tijdens zijn studie 22: Petrus, De scriptoribus 247-248

1: 03722 2: Groningen
3: Dekema (Dekama a)
4: Sixtus, Julius 7: Leeuwarden 9: 28/06/1647 10: Phil 12: AAG 55 13: Jel van Dekema 14: Godschalck Andreas van Hiddema 18: 1654 landdagslid voor Hennaarderadeel 21: neemt op verzoek van zijn oom Julius Botnia van Dekema diens naam aan 22: Stamboek I 90, II 57; Visser, Adel 439

1: 11990 2: Padua
3: Dekema
4: Sixtus 9: 00/00/1578 10: Iur 12: Baerderadiel 387 21: Dr iur

1: 06506 2: Köln
3: Dekema (Decuma a)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 29/07/1561 10: Art 11: 1548 12: AAK IV 16160 13: Luts van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 16: Hil Onnesdr van Tamminga 17: Luts x Tjalling van Eysinga, Julius van Meckema Ymck x Schelte van Douma, Doco Julius van Botnia Catharina x Botte Foppes van Grovestins 1585-1586, 1588-1590 lid gedep staten van Friesland (W); 1598 lid gedep staten van Groningen (l) 1605 redger; 1607-1609 lid Staten Generaal voor Friesland 19: 1625 21: Dr lit of iur te Padua; sluit in 1608 verdrag met Engeland; kenner van waterstaatszaken (herziet in 1587 met Dr Dirck Vogelsang de instructie der Vijf Delen Zeedijken), noemt zich tot ergernis van de Staten van Friesland Heer van Jellum en was hoofdeling in de Marne; werd i.t.t zijn familieleden protestant 22: Emmius, Agro; Stamboek I 89, II 57; Placaatboek III 1113; Baerderadiel 387-388; RAG Familiearch Farmsum regest 599; Vrije Fries VII 385; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAG HJK 2

1: 06541 2: Köln
3: Dekema (Decuma a)
4: Sixtus 6: nobilis 8: Frisius 9: 27/10/1594 12: AAK IV 17021 13: Gerland van Hemmema 14: Franciscus van Dekema 19: als student 22: Stamboek I 90, II 57

1: 06860 2: Marburg/Lahn
3: Deldenbruck a
4: Arnoldus, Dido 8: Frisius orient 9: 31/12/1608 12: CSM IV 39

1: 06807 2: Marburg/Lahn
3: Delen a
4: Hector 8: Frisius 9: 25/09/1598 12: CSM III 115

1: 03827 2: Groningen
3: Delen a
4: Johannes, Gulielmus 7: Emden 9: 28/11/1649 10: Iur 11: 20 12: AAG 61

1: 07969 2: Rostock
3: Delves
4: Luderus 8: Frisius 9: 00/11/1575 12: MUR II 187

1: 04696 2: Leiden
3: Deteleff
4: Gaico 8: Frisius orient 9: 22/04/1634 10: Ling 11: 26 12: AAL 261

1: 03057 2: Groningen
3: Detelefius
4: Gaico 7: Oosterhusum 8: Frisius [orient] 9: 11/05/1627 10: LL 12: AAG 18

1: 09124 2: Löwen
3: Detelephius
4: Udo 8: Frisius [orient] 9: 00/10/1558 12: MULO IV 57848

1: 02251 2: Heidelberg
3: Detelephius (Detetius)
4: Udo 8: Frisius [orient] 9: 07/12/1565 12: MUH II, 38, 126.

1: 06627 2: Marburg/Lahn
3: Detelephius
4: Udo 8: Frisius orient 9: 04/10/1569 12: CSM II 89

1:*04034 2: Helmstadt
3: Dethardi
4: Tilemannus 8: Frisius [orient] 9: 27/04/1611 12: AAHt 215119

1: 07512 2: Rostock
3: Dethmarus
4: AntonGuntherus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/05/1635 12: MUR III 100

1: 08896 2: Löwen
3: Detilefius
4: Wilhelmus (Guilielmus) 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43064

1: 07674 2: Rostock
3: Detleff
4: Iohannes 7: Norden 9: 04/12/1516 12: MUR II 66

1: 07040 2: Rostock
3: Detmari
4: Bernardus 7: Emden 9: 10/05/1456 12: MUR I 109

1: 07013 2: Rostock
3: Detmari
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/05/1447 12: MUR I 81 13: His Ackinga 14: Ditmarus Rengers 15: proost van Farmsum : 1420-1430 burgemeester van Groningen 16: Frouck Luerts Schultinga Nize van Laer 17: Ditmarus Melchior Ode x Eylco Onsta 1463-1464 burgemeester van Groningen 21: = Johannes Rengers Schaffer? 22: Stamboek I 293, II 198; Emmius Agro

1: 08362 2: Löwen
3: Deveren (Doveren)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 07/06/1527 12: MULO III 77766

1: 07640 2: Rostock
3: Deveren
4: Henricus 7: Emden 9: 30/11/1513 12: MUR II 55 21: Een frater Henricus de Dieveren ord Predicatorum werd op 8 maart 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 390

1: 09198 2: Löwen
3: Deveren
4: Johannes, Henrici 7: Groningen 8: Trai d 9: 04/05/1530 12: MULO IV 3716

1: 08518 2: Löwen
3: Dget
4: Dominicus, Pibonis 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1513 12: MULO III 474320 14: Pybe Geeckinga 16: Alydt 18: = Dominicus Pibonis Unia, 1530, 1539 burgemeester van Leeuwarden; 1539-1548 grietman van Baarderadeel? 21: Dominicus Pibes koopt in 1527/1528 Gerkemastate te Roordahuizum 22: Stamboek II 242; Sminia, Naamlijst 225-226; Andreae, Nalezing 7980; RAF Rentmeestersrek 1528/1529 16; Sipma OO I 347

1: 03993 2: Helmstadt
3: Dickmeier
4: Joachimus 7: Lutker nordensis 9: 27/05/1598 12: AAHt 1373

1: 08324 2: Löwen
3: Dickuysen de
4: Hermannus 6: pauper 8: Trai d 9: 00/03/1505 12: MULO III 2913

1: 02660 2: Wittenberg
3: Diczut
4: Meynhardus 7: Epensis 8: Frisius 9: 00/00/1526 12: AAW 128

1: 07569 2: Rostock
3: Diderici
4: Gotfridus 7: Norden 9: 12/05/1500 12: MUR II 3

1:*02297 2: Heidelberg
3: Diepholt (Diebholt)
4: Enno 8: Frisius [orient] 9: 10/07/1573 12: MUH II 67107

1: 02207 2: Heidelberg
3: Diepholt a
4: Hayo 6: Nobilis 7: Emden 9: 12/06/1572 12: MUH II 63,57

1: 01312 2: Padua
3: Diepholt a
4: Remus 8: Frisius orient 9: 28/05/1574 10: Iur 11: 24 12: tp no 155 20: Remer, geb pl.m. 1550; imm. te Marburg 1569; woont op Stikelkamp. Zoon v. Jost x Moethe van Cirksena

1: 06625 2: Marburg/Lahn
3: Diepholt a
4: Remus 8: Frisius orient 9: 04/10/1569 12: CSM II 89

1: 11486 2: Löwen
3: Diest de
4: Hilbrandus, Johannis 7: Groningen 9: 12/10/1510 12: MULO III 40239 13: NN 14: Johannes van Diest 21: vml broer van Christophorus van Diest (1503-1583), stadsrentmeester in 1564, burgemeester van Groningen 1580, 1583 22: Ned Leeuw 1941 331

1: 12184 2: Groningen
3: Diest van
4: Johannes, Christophorus 9: 03/01/1649 12: AAG 59 13: Ottilia Hammonius 14: Christophorus van Diest 16: Maria Elisabeth Wigboldusdr Ripperda (1659) 18: 1678 erfschepper van Winsumer en Schapharster zijlen 21: heer op Saaksumborg en Ulsema, jonker en hoofdeling te Baflo, Ranum, etc 22: Ned Leeuw 1941 332, 334

1: 06580 2: Köln
3: Diest a
4: Wolterus 7: Groningen 9: 31/10/1602 10: Art 12: AAK IV 20059 13: Arentien Woltinge? 14: Johannes van Diest? 15: 1577-1578 rentmeester der stad Groningen 16: Ottilia Wilhelmidr Hammonius 19: 1620 a 22: Ned Leeuw 1941 331-332

1: 04675 2: Leiden
3: Dietelof
4: Gaico 8: Frisius orient 9: 10/02/1633 10: Iur 11: 25 12: AAL 249

1: 07469 2: Rostock
3: Dietlefius
4: Antonius 7: Kniphusen 8: Frisius 9: 00/07/1616 12: MUR III 23

1: 02686 2: Wittenberg
3: Dietz
4: Hermannus 7: Emden 9: 00/00/1538 12: AAW 171

1: 08815 2: Löwen
3: Dietzo
4: Dionisius 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32366 21: = Dionysius Winge, 1569 burgemeester en secretaris van Leeuwarden?

1: 05817 2: Köln
3: Dijck ? (Rijck)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/05/1504 10: Art 12: AAK II 55961 20: bursa Laurentiana; det 17/6 1505 21: = Johannes Rijckwijn, lic iur, officiaal van de Ommelanden, gest voor 1562? 22: Bijdragen ... Groningen III 166

1: 01224 2: Franeker
3: Dijck
4: Johannes 7: Groningen 9: 28/01/1647 10: Iur 12: AAF no 4555 18: 1649 jan advocaat 20: 1649 9/1 Dr iur (AAG 447) 21: Dr 22: RAG Familiearch Feith 3; GAG R A IIIa 44

1: 06237 2: Köln
3: Dijck (Groninghen de)
4: Wolterus 7: Groningen 9: 09/12/1501 12: AAK III 1305 18: priester 21: Mag Wolterus Dijck de Groninghen werd op 22 maart 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 391

1: 09694 2: Erfurt
3: Dijinhardi
4: Bernhardus 7: Emden 9: 00/00/1466 12: MUER I 31746

1: 04135 2: Leiden
3: Dijxtra (Dixtra)
4: Sixtus 7: Leeuwarden 9: 18/03/1580 10: Lit, Iur 12: AAL 6 13: Tiet van Heringa 14: Richardus Dijxtra 16: Frouck Seerpsd van Galama 17: Jouck x Hayo van Rinia Serapius (kapitein) x Eybertje Joachimsd van Amama Wick x Jochem van Riscken, Wigerus Heronis van Hottinga Teth x Hayo van Kimmena 18: 1597 lid Admiraliteit Dokkum 21: heerschap, eigenaar van Dixtrastate te Huizum, tekent in 1602 de kerkerekening van Huizum; Serapius was van 1610-1615 als scholier alumnus 22: Stamboek I 91, II 58; Vrije Fries 14 67; Jensma, Universiteit Franeker 157; Vrije Fries XIV 67; RAF Statenarchief Resoluties Staten 1597

1: 04185 2: Leiden
3: Dijxtra (Dyptra a)
4: Tacitus 8: Frisius 9: 26/08/1586 10: Ling 12: AAL 20 13: Womck van Dijxtra 14: Albertus van Mockema 16: Hil Coppensd Jarges 17: Lubbertus Jarges Everardus Jarges Johannes Jarges 18: ontvanger generaal van Friesland 19: 1600 ca 21: in 1599 gegeseld en verbanen wegens verduisteringen; vestigt zich in Groningerland 22: Stamboek I 91, II 47, 58

1: 04134 2: Leiden
3: Dijxtra (Dixtra)
4: Taco 7: Leeuwarden 9: 18/03/1580 10: Lit, Iur 12: AAL 6

1: 06584 2: Köln
3: Dillinck
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 02/05/1636 12: AAK IV 412387

1: 03044 2: Groningen
3: Dinchgreve
4: Herbertus (Habbertus) 8: Omlandus 9: 20/10/1626 10: Theol 12: AAG 17 21: afk uit Bellingwolde, bezocht in 1624 het gymnasium te Bremen 22: Becker, Bremen 51

1: 03708 2: Groningen
3: Dinclage a
4: Christophorus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 16/04/1647 10: Phil 12: AAG 55

1: 10074 2: Siena
3: Dinclage a
4: Jacobus, Hinricus 8: Frisius [orient] 9: 23/07/1625 12: MS 5860

1: 03093 2: Groningen
3: Dinclagius
4: Jacobus 7: Emden 9: 21/08/1628 10: Phil 12: AAG 20

1: 03475 2: Groningen
3: Dinclagius
4: Menso 8: Frisius orient 9: 26/01/1641 10: Phil 11: 19 12: AAG 43

1: 04297 2: Leiden
3: Dionysii (Dionysius)
4: Henricus 7: Dokkum 9: 09/05/1605 10: Iur 11: 20 1585 12: AAL 78 18: procureur postulant te Dokkum 1617 fiscaal van Dokkum 1618-1631 secretaris van Dokkum; 1638 presiderend burgemeester 19: 1640 juni a 21: Mr; disp in 1604 De testamentis en De privatis delictis 22: Ranieri, Repertorium IV 194; Sannes, Naamlijst 303; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 144, 148

1: 10499 2: Franeker
3: Dionysii (Dionysius)
4: Henricus 7: Dokkum 9: 09/03/1603 10: Iur 12: AAF no 728

1: 00122 2: Franeker
3: Dionysii (Dionysius)
4: Nicolaus 7: Dokkum 9: 14/03/1607 10: Med 11: 1589 12: AAF no 966 16: Dina Oliviers uit Harlingen (1628) Frouck Fredericksdr van Bonnema 18: 1628 arts te Harlingen 1635-1637 vroedsman van Harlingen 20: 1648 31/1 Dr med (Kalma, Dokkum 6) 21: Dr med; werd in 1648 burger van Franeker 22: RAF Hypotheekboek Franeker 21 mei 1652; RAF FG 364; GA Franeker 27, Burgerboek Stamboek II 145; RAG klapper DTB Dokkum

1: 04352 2: Leiden
3: Dionysii (Dionysius)
4: Nicolaus 7: Dokkum 9: 21/03/1611 10: Med 11: 22 12: AAL 100

1: 12059 2: Franeker
3: Dionysii
4: Petrus 9: 16/03/1614 10: Theol 12: AAF no 1457 16: Fedt Oedzesdr uit Garijp (1623) 18: 1623, 1627-1639 predikant te Oudega 1627, 1639-1641 predikant te Garijp 19: 1641 22: Romein, 134, 135, 151; Col Kalma

1: 06015 2: Köln
3: Ditmari (Duetmari)
4: Hugo 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1429 10: Art 12: AAK I 3131

1: 08933 2: Löwen
3: Ditzum (Ditsom)
4: Hermannus 8: Frisius [orient] 9: 28/06/1540 12: MULO IV 210140

1: 03058 2: Groningen
3: Diurcken
4: Bartholomeus 8: Frisius [orient] 9: 16/05/1627 10: Phil 12: AAG 18

1: 00677 2: Franeker
3: Diurcken
4: Bartholomeus 7: Emden 9: 25/03/1630 10: Iur 12: AAF no 2629

1: 04641 2: Leiden
3: Diurcken
4: Bartholomeus 7: Emden 9: 05/06/1631 10: Iur 11: 21 12: AAL 236

1: 01305 2: Padua
3: Diurcken
4: Hilmerus 8: Frisius orient 9: 00/00/1558 10: Iur 11: 25 12: tp no 67 18: 1571-1574 burgemeester van Emden 20: i.l.h.: I.V.D. et Embden(i) olim consul obiit Groning. et corpus eius Emdam translatum ibique magno civium maerore et honore sepultum. Consiliarius 1559. Verbleef reeds enige tijd voor zijn immatriculatie in Padua en bleef daar nog lang. Stelde met anderen de statuten op van de Natio Germanica (1562). Imm. te Wittenberg 1212-1553. 21: presideerde het godsdienstgesprek te Emden, 1578 22: Ned Leeuw 1963 94

1: 02765 2: Wittenberg
3: Diurcken (Diurckena)
4: Hilmerus 8: Frisius [orient] 9: 12/12/1553 12: AAW 287

1: 04254 2: Leiden
3: Diurcken
4: Johannes 7: Emden 9: 11/11/1597 10: Iur 11: 20 12: AAL 53

1: 06801 2: Marburg/Lahn
3: Diurcken
4: Johannes 7: Emden 9: 07/06/1595 12: CSM III 101

1: 03958 2: Helmstadt
3: Docevius
4: Hermannus 8: Frisius 9: 11/09/1591 12: AAHt 92199

1: 07639 2: Rostock
3: Docoma
4: Augustinus 8: Frisius orient 9: 17/11/1513 12: MUR II 55

1: 07704 2: Rostock
3: Doconis (Dokonis)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 18/05/1520 12: MUR II 77

1: 07067 2: Rostock
3: Doconis (Dokonis)
4: Henricus 7: Sneek 9: 22/10/1461 12: MUR I 130

1: 08297 2: Löwen
3: Doconis (Dockonis)
4: Johannes 8: Trai d 9: 05/09/1498 12: MULO III 1784

1: 06787 2: Greifswald
3: Doda
4: Theodorus 7: Emden 9: 00/06/1465 12: MUG 29

1: 00470 2: Franeker
3: Dodonaeus
4: Dominicus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 12/05/1623 10: Med 12: AAF no 2021

1: 00288 2: Franeker
3: Dodonaeus
4: Dominicus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 16/05/1616 10: Iur 12: AAF no 1594

1: 00386 2: Franeker
3: Dodonaeus (Dodonaei)
4: Jarichus 7: Franeker 9: 17/07/1620 10: Theol 12: AAF no 1804 19: 1626 22: RAF Statenarchief Gf 50 15 (1626)

1: 06676 2: Marburg/Lahn
3: Dodonaeus
4: Tiarco 9: 14/05/1579 12: CSM III 32 14: Dodo Tiarcks 15: richter 19: 1595 ca 21: Tiacko Dodens was in 1566 kerkvoogd te Winschoten 22: Ned Leeuw 1980 225, 256

1: 08309 2: Löwen
3: Dodonis (Dordonis)
4: Albertus 7: Franeker 8: Trai d 9: 00/05/1505 12: MULO III 29491 21: Albert Doedes bezat in 1511 een huis in Leeuwarden 22: RVA I 19

1: 07656 2: Rostock
3: Dodonis
4: Henricus 8: Trai d 9: 15/08/1515 12: MUR II 61 18: 1518-1525p vicaris te Oudkerk 1525, 1540 notaris 21: = Hero Douwezn, 1533 pastoor te Ter Oele, daarna te Schettens, reformatorisch gezind? 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek; Singels, Oud archief 188; Woltjer, Friesland 91

1: 06773 2: Greifswald
3: Dodonis
4: Hermannus 7: Sneek 8: Trai d 9: 09/07/1498 12: MUG 138

1: 08707 2: Löwen
3: Dodonis
4: Jacobus 5: Dominus 7: Workum 8: Frisius occid 9: 29/06/1514 12: MULO III 489100 18: 1518-1525p priester te Terkaple 21: Jacobus Dodonis werd op 27 maart 1512 tot priester gewijd, uit geslacht Schotanus? 22: Gen Jierboekje 1955 82; Aldfaers erf 66 (1977) 5; RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 11768 2: Köln
3: Dodonis
4: Jacobus 6: pauper 9: 00/01/1466 10: Med 12: AAK I 73716

1: 08644 2: Löwen
3: Dodonis
4: Johannes, Idzardi 6: dives 7: Sneek 8: Trai d 9: 29/08/1510 12: MULO III 397241 18: 1543 prebendaris te Dronrijp 21: Mr Joucke Douwezoon; Johannes Dodonis van Sneek werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80; Beneficiaalb 334

1: 08091 2: Löwen
3: Dodonis
4: Martinus 8: Trai d 9: 11/01/1474 12: MULO II 298112 18: 1521 secretaris van Franeker 22: H.T. Obreen, Franeker. Inventaris der archieven (Franeker, 1974) regest 48

1: 11316 2: Rostock
3: Dodonis
4: Petrus 7: Bolsward 9: 23/06/1508 12: MUR II 34 18: 1525, 1543 pastoor te Britswerd 1560 pastoor te Ried 21: Petrus Dodonis de Schraet (Schraard) werd op 25 mei 1510 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 437; Placaatboek III 485; RAF FG 910; Beneficiaalb 365

1: 06353 2: Köln
3: Dodonis
4: Reinerus 7: Sneek 8: Trai d 9: 00/00/1426 10: Iur can 12: AAK I 29212

1: 09312 2: Löwen
3: Dodonis
4: Rembertus 7: Leeuwarden 9: 09/08/1530 11: 1517 12: MULO IV 4095 14: Dionysius Dodonaeus 15: arts te Mechelen 17: Rembertus, arts Dionysius, jong gest. 18: 1548 stadsarts te Mechelen 1574-1580 lijfarts van de Duitse keizer 1582-1584 professor med te Leiden 19: 1584 21: 1535 lic med te Leiden; maakt studiereis door Italië 22: RAF FG 965; Van der Aa, Biograph Wdb IV 204-205

1: 08158 2: Löwen
3: Dodonis
4: Sibrandus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 03/07/1465 10: Decr 12: MULO II 15389 21: = Sibren Doytzezn Bonga, verkoopt in 1507 en 1508 land te Kimswerd of Sibodus Dodonis, in 1525 sacrista te Arum? 22: Sipma OO I 379, 384, II 243-244; RAF FG 910

1: 07147 2: Rostock
3: Dodonis (Dudonis)
4: Theodoricus 7: Leeuwarden 9: 18/06/1471 12: MUR I 171

1: 09379 2: Löwen
3: Dodonis
4: Tjalling (Salingius) 7: Harlingen 9: 09/06/1528 12: MULO IV 363

1: 08677 2: Löwen
3: Dodonis
4: Wilhelmus 7: Staveren 8: Frisius 9: 24/05/1510 12: MULO III 39253 18: priester 21: Wilhelmus Dodonis uit Staveren werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 08385 2: Löwen
3: Dodonis
4: Wilhelmus (Guelmus) 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/06/1521 10: Art 12: MULO III 65079

1: 11771 2: Köln
3: Doeckema
4: Reinerus (Renicus) 9: 00/03/1527 10: Iur 12: AAK II 8903 20: niet in Stamboek 21: wrs uit familie Doekema, genoemd omstreeks 1510 22: Gen Jierboekje 1966 79

1: 08902 2: Löwen
3: Doenga (Doienghe)
4: Hayo 8: Frisius 9: 20/07/1549 12: MULO IV 390157 16: Abele tho Nansum 17: Eppo x Geertruyd Coenders (1599) 18: 1579-1580 gezworene te Groningen 21: wordt in 1560 genoemd in vonnis n.a.v. erfenis; in 1569 verbannen; er zijn echter twee Hayo Doenga's, wrs neven 22: Jaarboek Geneal 17 178; Ned Leeuw 1939 444

1: 03853 2: Groningen
3: Doenga (Donga)
4: Nicolaus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 01/08/1650 11: 17 12: AAG 62 Obrecht van Rispens (1657) 18: 1653-1674 secretaris van Oostdongeradeel 22: Sannes, Naamlijst 217; GAL Klapper DTB

1: 01971 2: Franeker
3: Doenga a
4: Regnerus 9: 14/05/1606 10: Iur 12: AAF no 917

1: 06964 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum de)
4: Albertus 9: 26/03/1428 12: MUR I 30 21: stud 1425 in Erfurt

1: 09620 2: Erfurt
3: Dokkum (Dockum)
4: Albertus 9: 00/00/1425 12: MUER I 13247 21: studeert 1428 in Rostock

1: 08765 2: Löwen
3: Dokkum (Doockem)
4: Andreas 6: pauper 8: Frisius 9: 04/06/1540 12: MULO IV 20886 21: Andreas Witiesz was in 1543, 1550, 1580 pastoor te Oostrum, had zoon Gercke 22: Reitsma, Opkomsten 130

1: 08768 2: Löwen
3: Dokkum (Osterganus)
4: Andreas 8: Frisius 9: 14/09/1537 12: MULO IV 16416 21: = Andreas Harco, voor 1580 pastoor te Anjum, later predikant? 22: Col Kalma

1: 02699 2: Wittenberg
3: Dokkum (Docum)
4: Andreas 8: Frisius 9: 00/06/1542 12: AAW 197

1: 08771 2: Löwen
3: Dokkum (Doockem)
4: Ausonius 8: Frisius 9: 04/06/1540 12: MULO IV 20885 21: stud 1542 te Wittenberg

1: 02698 2: Wittenberg
3: Dokkum (Docum)
4: Ausonius 8: Frisius 9: 00/06/1542 12: AAW 197 21: stud 1540 te Leuven

1: 05290 2: Köln
3: Dokkum (Dockem de)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 00/00/1425 12: AAK I 28534 18: 1407 kloosterling custos cust te Deventer 22: Bakker, Bedelorden 251

1: 07028 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum)
4: Bernardus 9: 29/10/1451 12: MUR I 94

1: 02725 2: Wittenberg
3: Dokkum (Dockom)
4: Bonifacius 8: Frisius 9: 22/06/1545 12: AAW 225 21: = heer Bonifacius, 1548 vicaris te Kollum en afgezet wegens zijn kwade leer ende predicatien?; een Bonifacius van Dokkum was van 1554-1558 (gest) chirurgijn te Leeuwarden; Bonifacius Beyns verkoopt in 1564/1565 een huis te Dokkum 22: Andreae, Kollumerland II 72; RAF Rentmeestersrek 1564/1565 14; PB Hs 1466; Vrije Fries 1932 35

1: 05291 2: Köln
3: Dokkum (Dockum)
4: Eccius 8: Frisius 9: 12/09/1551 10: Art 12: AAK II 1057134 21: = Eco Eckius, pastoor te Stiens, vlucht in 1567? 22: Romein 69

1: 07026 2: Rostock
3: Dokkum (Dokkem)
4: Egbertus 9: 27/09/1450 12: MUR I 90

1: 07851 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum)
4: Everardus 8: Frisius 9: 26/04/1528 12: MUR II 90 21: vml mr Everardus Jacobi, in 1578 burgemeester van Dokkum 22: Obreen, Dokkum

1: 07070 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum de)
4: Everardus 9: 05/05/1462 12: MUR I 131

1: 06978 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum de)
4: Everardus 9: 23/06/1432 12: MUR I 41

1: 05293 2: Köln
3: Dokkum (Dockem)
4: Fredericus 9: 23/11/1441 12: AAK III 562

1: 06460 2: Köln
3: Dokkum (Docchum)
4: Georgius 9: 07/06/1560 10: Iur 12: AAK IV 9233 21: stud 1561 te Leuven; vml Georgius Ampckes, 1581-1585 secretaris te Dokkum x Tiet Douwes of Mr Georgius Tjallings, betaalt in 1578 3 cg personele impositie 22: Sannes, Naamlijst 303; Van der Meer, Boarnen 197

1: 07848 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum)
4: Georgius 8: Frisius 9: 26/04/1528 12: MUR II 90 18: vicaris te Holwerd 21: wordt in 1555 exvicaris te Holwerd genoemd 22: Roarda, Om it leauwe II 21

1: 08873 2: Löwen
3: Dokkum (Dockum)
4: Georgius 8: Frisius 9: 00/03/1562 12: MULO IV 63515 21: stud 1560 te Keulen

1: 11256 2: Wien
3: Dokkum (Dockum de)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 09/11/1383 12: Ned stud Wenen 16

1: 05613 2: Köln
3: Dokkum (Docken de)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 02/06/1477 10: Iur 12: AAK II 23148 21: Gerardus Heemstra stud 1472 te Rostock

1: 09564 2: Erfurt
3: Dokkum (Dockem de)
4: Gerardus 9: 00/00/1399 12: MUER I 551

1: 05301 2: Köln
3: Dokkum (Dockum de)
4: Gerardus 9: 20/05/1491 10: Iur 12: AAK II 298170

1: 05300 2: Köln
3: Dokkum (Dockum de)
4: Gerardus 8: Trai d 9: 28/02/1491 10: Iur 12: AAK II 28919

1: 11433 2: Löwen
3: Dokkum (Docken)
4: Gerardus 8: Trai d 9: 15/06/1463 10: Iur can 12: MULO II 11254 21: = Mr Gabbe (Gabbodus), in 1480 prebendaris te Dokkum en 1482 werkzaam te Dokkum? 22: It Beaken 16 1954 147; Placaatboek I 694

1: 07029 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum)
4: Godfridus 9: 29/10/1451 12: MUR I 94

1: 05302 2: Köln
3: Dokkum (Dockem de)
4: Gosuinus (Godswinus) 8: Trai d 9: 00/00/1420 10: Decr 12: AAK I 21510

1: 05989 2: Köln
3: Dokkum (Dockum)
4: Henricus 7: Groningen 9: 27/06/1533 10: Art 12: AAK II 92143 20: bursa Laurentiana det 26 nov 1532 (=1534?) 21: = Mr Henricus Johannis x Frerick, kopen 1561/1562 huis te Dokkum; 22: RAF Rentmeestersrek 1561/1562 20

1: 05616 2: Köln
3: Dokkum (Doecken)
4: Henricus 8: Frisius 9: 02/06/1477 10: Iur 12: AAK II 23151

1: 05338 2: Köln
3: Dokkum
4: Henricus 5: vicaris perpetuus in Dockum 9: 23/12/1523 10: Iur 12: AAK II 8632 18: vicaris te Dokkum 20: 19 jan 1524 bac decr

1: 05303 2: Köln
3: Dokkum (Dockum)
4: Henricus 6: pauper purus 9: 24/03/1520 10: Art 12: AAK II 82137 18: stud 1523 iur 20: bursa Cornelii; 13 maart 1522 lic

1: 05305 2: Köln
3: Dokkum (Dockum de)
4: Hesselus 9: 26/05/1486 10: Iur can 12: AAK II 195174 18: 1495 lector in het Franciscaner klooster te Groningen 1502 gardiaan 21: 1473 minoriet te Kampen 22: Bakker, Bedelorden 250; GAG AKG regest 901; Don, Archieven Kampen regest 306

1: 05306 2: Köln
3: Dokkum (Doeckem de)
4: Hilarius 6: dominus 9: 05/11/1506 10: Iur 12: AAK II 60397

1: 11455 2: Löwen
3: Dokkum (Dockere)
4: Hilbrandus 6: pauper 8: Trai d 9: 27/08/1481 10: Iur can 12: MULO II 438148

1: 06946 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum)
4: Johannes 9: 21/05/1426 12: MUR I 24 21: stud 1433 te Keulen

1: 05310 2: Köln
3: Dokkum (Doccomiensis, Dockem)
4: Johannes 9: 00/00/1500 10: Art 12: AAK II 50540; KNOD 637 18: 1511 advocaat, 1516-1518 assessor Reichskammergericht te Speyer raadsheer van hertog van Kleef 1522 professor iuris te Keulen 19: 1540 of 1541 te Keulen aan de pest, arm 20: 1509 22/3 Dr iur; Alardi bedelli(=Alardus Dockem) ex sorore nepos 21: stud 1505 te Bologna (Johannes Bogerman); geb loco apud Doccum 22: KNOD 94; Petrus, De scriptoribus 8283; Keussen Alte Universitat 461

1: 08980 2: Löwen
3: Dokkum (Docma)
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 28/07/1545 12: MULO IV 306165 18: 1562-1566 schoolmeester Latijnse school te Groningen 21: beeldenbreker, "alla querir les escoliers povres hors les escole pour ayder a briser" 22: AAU 67 (1948) 212; GAG Klapper ambten

1: 05308 2: Köln
3: Dokkum (Dockum)
4: Johannes 9: 00/00/1433 10: Iur can 12: AAK I 36028 21: stud 1426 in Rostock

1: 07056 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum)
4: Johannes 8: Frisius 9: 02/12/1458 12: MUR I 119

1: 05314 2: Köln
3: Dokkum (Dockum de)
4: Laurentius 8: Trai d 9: 23/02/1491 10: Iur 12: AAK II 28917 21: = Laurentius, 1505-1525p pastoor te Ternaard 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 05315 2: Köln
3: Dokkum (Dockum de)
4: Martinus 8: Trai d 9: 23/02/1491 10: Iur 12: AAK II 28918 21: fr Martinus de Dokkum Ordo August werd in 1505 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 05319 2: Köln
3: Dokkum
4: Petrus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 12/12/1522 10: Iur 12: AAK II 85488 20: nobili loco natus

1: 09630 2: Erfurt
3: Dokkum (Dockem de)
4: Petrus 6: pauper 9: 00/00/1430 12: MUER I 1485

1: 05318 2: Köln
3: Dokkum (Dockem)
4: Petrus 9: 19/10/1481 10: Art 12: AAK II 10897 20: bursa Laurentiana; 1482 2/12 det, 1484 7/4 inc

1: 05317 2: Köln
3: Dokkum (Dockim)
4: Petrus 8: Trai d 9: 09/04/1460 10: Iur 12: AAK I 6465

1: 06949 2: Rostock
3: Dokkum (Bockem)
4: Rauderus 8: Frisius 9: 06/12/1426 12: MUR I 26

1: 05337 2: Köln
3: Dokkum (Dockum)
4: Sanderus (Zanderus) 8: Frisius 9: 00/00/1434 10: Iur 12: AAK I 36728

1: 02700 2: Wittenberg
3: Dokkum (Docum)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 00/06/1542 12: AAW 197 21: stud 1521 te Leuven

1: 08890 2: Löwen
3: Dokkum (Doccum)
4: Sibrandus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22793 21: stud 1540 te Wittenberg

1: 06933 2: Rostock
3: Dokkum (Dockem de)
4: Simon 9: 08/07/1424 12: MUR I 18

1: 09631 2: Erfurt
3: Dokkum (Dockem)
4: Suffridus 9: 00/00/1430 12: MUER I 14812 21: stud 1426 te Rostock

1: 05325 2: Köln
3: Dokkum (Docken de)
4: Suffridus (Syfridus) 5: Ordo premonstat 8: Frisius 9: 19/02/1392 12: AAK I 6616

1: 06947 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum)
4: Suffridus (Cifridus) 9: 21/05/1426 12: MUR I 24 21: stud 1430 te Erfurt

1: 08032 2: Leipzig
3: Dokkum (Dockum)
4: Suffridus (Seyfridus) 9: 00/00/1452 12: MULP I 177 21: = Suffridus Montonis?

1: 02201 2: Heidelberg
3: Dokkum (Dockum de)
4: Theodoricus 6: pauper 9: 00/00/1401 12: MUH I, 85

1: 05328 2: Köln
3: Dokkum (Dochkuem)
4: Theodorus 5: presbyter Trai d 9: 00/00/1447 10: Iur can 12: AAK I 50248

1: 05327 2: Köln
3: Dokkum (Dockem de)
4: Theodorus 5: clericus Trai d 9: 00/10/1411 10: Iur 12: AAK I 1536

1: 02724 2: Wittenberg
3: Dokkum (Dockom)
4: Theodorus 9: 22/06/1545 12: AAW 225

1: 05329 2: Köln
3: Dokkum (Dockum)
4: Theodorus 9: 11/10/1513 12: AAK III 1593 21: fr Theodricus Doedeckom ord Regul werd op 20 februari 1518 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 32

1: 09121 2: Löwen
3: Dokkum (Dockom)
4: Tiberius 8: Frisius 9: 01/12/1541 12: MULO IV 23757 13: Anck Gijsberts 14: Buwo Wibrandi Buwema 18: 1564 kerkvoogd te Kollum 21: = vml mr Tjerk Buwes Buwema; wordt in 1557, 1563 en 1574 te Leeuwarden vermeld; 1563, 1573 kerkvoogd te Kollum; zoon: Buwe, goudsmid te Leeuwarden 22: RAF GEN 500, 501

1: 05331 2: Köln
3: Dokkum (Dockem de)
4: Wibrandus 6: pauper 9: 00/07/1471 12: AAK I 82717

1: 05334 2: Köln
3: Dokkum (Dockum de)
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 00/00/1419 10: Iur can 12: AAK I 21117 21: vlm Wilhelmus van Dokkum, 1441 abt te Dokkum, olderman ende raet aldaar 22: Pax 10

1: 06973 2: Rostock
3: Dokkum (Dockum de)
4: Wilhelmus 9: 19/05/1429 12: MUR I 34

1: 11533 2: Löwen
3: Dokkum (Dockom de)
4: Zuico 9: 14/10/1524 12: MULO III 73533

1: 06748 2: Greifswald
3: Doliatoris (Diliatoris)
4: Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 9: 08/06/1481 12: MUG 78

1: 08130 2: Löwen
3: Doliatoris
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 30/08/1484 12: MULO II 490231

1: 04726 2: Leiden
3: Doma a
4: Pibo 8: Frisius 9: 14/08/1636 10: Iur 11: 23 12: AAL 279

1: 00717 2: Franeker
3: Doma a
4: Pibo 7: Leeuwarden 9: 03/06/1631 10: Iur 11: 1614 mei 12: AAF no 2740 13: Sjouck Vogelsang 14: Jacobus Pibonis van Doma 15: koopman te Leeuwarden 16: Doedt Keympesd Tadema Joostje Albertsd van Aysma Teth Feckesd van Jeltinga 17: Kempo Tadema van Doma Catharina x Petrus Jacobi Rosema 18: 1637 advocaat Hof ontvangergeneraal voor Kollumerland; 1642 volmacht landsdag voor Kollumerland; 1650 dijkgraaf 1644, 1646-1651 rekenmeester van Friesland; 1651-1666 secretaris van de Staten van Friesland, 1657, 1664-1666 lid vroedschap van Leeuwarden; 1659-1664 landsadvocaat, afgezet wegens ongehoorzaamheid; 1666-1675 raadsheer Hof 19: 1675 april a. 20: promoveert te Franeker tot Dr iur (Sickenga, Hof 219) 21: Dr; voorzitter van de Grote Vergadering van 1651; schreef latijnse poezie 22: Stamboek I 352; Sickenga 219-220; Vrije Fries 20 448; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1644 51

1: 04697 2: Leiden
3: Doma a
4: Pibo 8: Frisius 9: 04/05/1634 10: Iur 11: 20 12: AAL 262

1: 00362 2: Franeker
3: Doman (Domannus)
4: Andreas 7: Franeker 9: 04/01/1619 10: Iur 12: AAF no 1743

1: 07467 2: Rostock
3: Doman (Domannus)
4: Andreas 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/10/1615 12: MUR III 20

1: 00144 2: Franeker
3: Doman
4: Horatius 7: Franeker 9: 05/11/1607 10: Lit 12: AAF no 1020 17: Wigerus 18: 1619 advocaat Hof 1628 burgemeester van Franeker; 1623-1625, 1638-1639 lid gedep staten(S); 1629 lid Generaliteitsrekenkamer 1635, 1640 weesvoogd te Franeker 20: 1615 ca Dr iur (PAF 19) 21: Dr; Een Hermannus Domannus was rond 1598 advocaat te Franeker en van 1602-1613 secretaris van de universiteit van Franeker 22: Gens Schotana 13, 33; Hallema, Klaarkampster weeshuis 252; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Wierda, Aanvulling 12; GA Franeker 93 Resolutieboek f 1, 39; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief, Gf 50 Betalingsordonnantiën 1629

1: 10783 2: Franeker
3: Doman (Doomans)
4: Johannes 7: Franeker 9: 19/03/1650 10: Phil 12: AAF no 4936

1: 01164 2: Franeker
3: Doman
4: Wigerus 9: 16/12/1645 10: Ling 12: AAF no 4417 14: Horatius Doman 15: advocaat : burgemeester van Franeker 20: amplissimi viri domini Horatii Domanni j.c. exconsulis et exnovemviri etc. filius

1: 09257 2: Löwen
3: Dominici (Douwen)
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 9: 02/11/1530 12: MULO IV 4842

1: 07846 2: Rostock
3: Dominici (Douwer)
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 9: 20/11/1527 12: MUR II 89 18: 1580 vicaris te Kubaard 22: in 1580 verbannen Pb Hs 1466

1: 11198 2: Köln
3: Dominici
4: Ciriacus 7: Dokkum 9: 26/09/1594 12: AAK IV 169151

1: 01451 2: Franeker
3: Dominici
4: Cyricus 7: Dokkum 9: 06/05/1590 10: Art 12: AAF no 102 21: = Ciriacus a Tritzum?

1: 07618 2: Rostock
3: Dominici (Douwonis)
4: Folkerus 8: Frisius occid 9: 25/10/1512 12: MUR II 50

1: 08615 2: Löwen
3: Dominici
4: Folkerus 7: Sloten 8: Trai d 9: 23/06/1511 12: MULO III 41372

1: 09272 2: Löwen
3: Dominici
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 20/06/1531 12: MULO IV 5668

1: 04946 2: Jena
3: Dominici (Langwor)
4: Fredericus 7: Langweer 8: Frisius 9: 00/00/1606 12: MUJ 179 1606 199 16: Cathalinthie Reiloffs 18: 1628, 1636, 1643 klerk gedep staten 21: = Feico Douwes 22: RAF Familiearch Kingma 873; GAL Certificatieboek Leeuwarden 1615-1644 173

1: 09799 2: Erfurt
3: Dominici (Dominicus)
4: Fredericus 7: [Langweer] 8: Frisius occid 9: 00/00/1606 12: MUER II 50322

1: 01867 2: Franeker
3: Dominici (Dedonaeus)
4: Fredericus 7: Langweer 9: 27/04/1603 10: Ling, Iur 12: AAF no 740

1: 01178 2: Franeker
3: Dominici
4: Gellius 7: Leeuwarden 9: 15/04/1646 10: Geom cand 12: AAF no 4437 16: Grietie Renici 18: 1646 landmeter 1654 notaris 21: Een Gellius Dominici was in 1665 notaris te Kollum (Andreae, Kollumerland III 170), in 1682 te Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 58, 65, 114, Familiearch Kingma 946

1: 00185 2: Franeker
3: Dominici
4: Jacobus 6: Alumnus 7: Workum 9: 16/05/1610 10: Phil, Theol 12: AAF no 1207 13: Trijn Douwes 16: Hylck Aemedr 18: 1612-1618 predikant te Workum 19: 1618 ca 20: sch. Harling(ensi) 21: in 1602 scholier; poogt in 1602 vergeefs beneficiant van het Heer Gerritsleen te worden; bezoekt 1606 school van Leeuwarden, alumnus 22: Romein 389; Van der Meer, Boarnen 112; RAF Staten voor 1580 Gf 1

1: 00656 2: Franeker
3: Dominici
4: Johannes 7: Franeker 9: 03/08/1629 10: Ling, Art 12: AAF no 2567 14: Douwe Wigles Allinga ? 16: Taetscke van Syrxma (1637) 18: 1637-1647 predikant te Roordahuizum 21: op 22 mei 1647 afgezet wegens ergerlijk gedrag 22: Stamboek I 354, II 246; RAF Sententien Hof van Fr 16 mei 1643; Romein 165

1: 01249 2: Franeker
3: Dominici
4: Johannes 7: Franeker 9: 25/08/1647 10: Iur 12: AAF no 4626 20: stud wrs 1623 te Franeker

1: 00024 2: Franeker
3: Dominici
4: Lollius 7: Leeuwarden 9: 09/08/1603 10: Iur 12: AAF no 782 13: Catharina Sijtses 14: Mr Dominicus Lollius 15: 1591 notaris te St Annaparochie : 1601 notaris te Leeuwarden 16: Swaentie, dr van Dr Brantzum (1615) Geertie Frans wed luitenant Gatse Potter (1625) 18: 1608 advocaat Hof 19: 1652 febr 21: Dr; kreeg in 1606 6 cg uit de kloostergoederen in danckbaerheit van de offereerde theses 22: RAF Hof van Fr MMM 6v; Sannes, Het Bildt 476; GAL Klapper DTB; Van der Meer, Boarnen 112

1: 04306 2: Leiden
3: Dominici
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 18/10/1605 10: Theol 11: 24 12: AAL 80

1: 09462 2: Löwen
3: Dominici, Douwens (Dauwens)
4: Nicolaus 6: dives 8: Frisius 9: 20/02/1629 12: MULO V 208276

1: 01790 2: Franeker
3: Dominici
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 23/04/1601 10: Theol 12: AAF no 623 14: Douwe Gerrits 21: krijgt in 1596 een pensie van Franeker op voorwaarde dat hij theologie gaat studeren 22: Telting, Register 321

1: 09311 2: Löwen
3: Dominici
4: Pibo, Dionisii 7: Leeuwarden 9: 27/06/1538 12: MULO IV 175101 18: 1578 kapelaan te Dronrijp 21: vml zoon van Dominicus Pibes (burgemeester van Leeuwarden), in 1539 niet residerend beneficiant te Dokkum 22: Placaatboek II 732, 734; Van der Meer, Boarnen 221

1: 02070 2: Franeker
3: Dominici
4: Scipio 7: Leeuwarden 9: 17/01/1610 10: Phil 12: AAF no 1121 13: Grietgen Pieters 14: Lollius Dominici 15: predikant te Vrouwenparochie, gest voor 1596 16: Maycke de Veno (1617) 17: Dominicus Lollius 18: 1615 advocaat Hof 1627 advocaat fiscaal (van Leeuwarderadeel?) 21: Dr; in 1611 wordt bij hem huiszoeking gehouden in verband met het verschijnen van een Sociniaans geschrift De officio hominis Christiani 22: Van der Woude, Lubbertus 204-207; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 89; RAF Hof van Fr MMM f 7v; RAF Statenarch Gf 502; RAF klapper AUT Leeuwarderadeel

1: 01842 2: Franeker
3: Dominici (Dominicus)
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 9: 22/05/1602 10: Med cand 12: AAF no 705

1: 05576 2: Köln
3: Dominici (Volsemius)
4: Tjalling (Salingius) 8: Frisius 9: 11/06/1552 10: Art 12: AAK II 106582 20: = Dominicus Salingii; bursa Kuck; 1552 1511 adm ad bac, 1553 9/3 det, pauper det 21: = Tjalling Douwes, verkoopt in 1574/1575 land? 22: RAF Rentmeestersrek 1574/1575 21

1: 08498 2: Löwen
3: Dominici
4: Valerius 7: Harlingen 9: 10/06/1523 12: MULO III 699141 21: = Mr Valerius Ockinga, zoon v Lolle x Ael Obbesdr van Hermana of eerder Valerius Dominici Juwsma, werd monnik te Foswerd? 22: Stamboek I 280, 235

1: 07610 2: Rostock
3: Dominici
4: Wibrandus 7: Bolsward 9: 22/09/1512 12: MUR II 50 18: 1525 ca prebendaris te Pingjum 21: Wibrandus Dominici van Zirck (Zurich) werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd; Wibrandus Dominici was in 1577 volmacht voor Hindeloopen en pastoor van de Nieuwenhove 22: Gen Jierboekje 1955 83; Placaatboek III 1159; RAF FG 910

1: 00965 2: Franeker
3: Domna
4: Dionysius 7: Leeuwarden 9: 02/10/1640 10: Ling 11: 1621 dec 12: AAF no 3759 13: Attye Dyesdr Domna 14: Tjallings Jaspersz 15: bakker : lid gezworen gemeente 16: Flora Helt Lysbeth Saragon 17: Elisabeth x Tjalling Domna, haar neef 18: 1646-1657 predikant te Ried en Boer 1657-1663 predikant te Oostzaan 19: 1663 21: 1654 kandidaat 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 80; Romein 243; Col Kalma; Kalma, Classis Franeker 311

1: 11155 2: Franeker
3: Domna (Tjallingii, Thialingi)
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 11/11/1633 12: AAF 3006 13: Attye Dyesdr Domna 14: Tjalling Jaspers 15: bakker : lid gezworen gemeente 16: Sytsche Popta Auckjen Gerlsma 17: Tjalling, predikant te Workum Tammerus, predikant te Wanswerd en Jislum Dionysius, predikant te Wons en Engwier Sytscke x ds Theodorus Raardt; Baukje x ds Johannes Munckerus 18: 1639-1641 predikant te Dongjum 1641-1647 predikant te Tzummarum; 1647-1657 te Kollum 1657 1659 predikant te Harlingen; 1659-1672 te Leeuwarden 19: 1672 dec 21: broer van Dionysius; schreef Het water des Levens (1671) 22: NNBW IV 513; Romein 23, 188, 217, 241, 494-495; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 80; RAF GEN 502

1: 12052 2: Löwen
3: Dongrius
4: Johannes 9: 00/00/1571 12: RAF FG 1027 19: 1573 te Douai; = mag Johannes van Aytta, buitenechtelijke zoon van Rintje van Aytta, grietman van Oostdongeradeel? 22: Stamboek II 13

1: 11202 2: Köln
3: Dongrius
4: Sacharias 8: Frisius 9: 07/12/1582 10: Art 12: AAK IV 134140 21: = vml Sacharus Nienhuis, stud 1588 te Erfurt; Dongrius = uit Dongeradeel

1: 11485 2: Löwen
3: Donia (Donye)
4: Balthasar 5: frater ord crucif Huyo (Hoei?) 9: 03/23/1509 12: MULO III 3696

1: 08795 2: Löwen
3: Donia (Donye)
4: Bocko (Boecho) 8: Frisius 9: 07/06/1539 12: MULO IV 19282 13: N. ten Indijck 14: Ciricus Donia 18: 1545 pastoor te Arum; pastoor te Oosterend; 1548, 1563 pastoor in Harlingen; 1551 deken van Sexbierumer seendstoel 1566, 1573-1580 pastoor te Kollum 19: 1581 te Groningen 21: krijgt in 1545 per testament de theologische boeken van Taco van Herema in bruikleen; in 1580 verbannen; Bocka Donia, pastoor betaalt in 1578 te Stiens 6 cg personele impositie 22: Friesche Volksalmanak 1889 149; Vrije Fries 20 340; Zwart, Cleuting 161; RAF Pb Hs 166; PB Hs 1466; RAF Familiearch Schwartzenberg 1048; RAF Collectie Murray Bakker 17; Placaatboek III 249; Van der Meer, Boarnen 178

1: 04837 2: Leiden
3: Donia a
4: Bonifacius 8: Frisius 9: 09/09/1643 10: Eloq 11: 20 12: AAL 344

1: 10945 2: Franeker
3: Donia a
4: Bonifacius 9: 08/06/1640 12: AAF 3690 20: doorgehaald

1: 00947 2: Franeker
3: Donia a
4: Bonifacius 8: Frisius 9: 09/05/1640 10: Iur 12: AAF no 3678 13: Ebel van Haytsma 14: Sixtus van Donia 16: Barber van Camstra (1653) 17: kinderloos 19: 1662 ca op 31 jarige leeftijd 21: Heerschap te Makkum (1656), testeert in 1662; zijn vrouw koopt in 1661 land bij Britsum als niaerkoop 22: Roarda, Alde doarp 25; Kingma, Bitgum 47, 48; It Beaken 1951 105; RAF Familiearch Schwartzenberg 1113; RAF Handschriften afkomstig uit Pb 968

1: 02727 2: Wittenberg
3: Donia (Dhoma)
4: Ciriacus (Siricus) 8: Frisius 9: 29/06/1545 12: AAW 225 13: N van Indijck 14: Sierck Donia 15: grietman 16: Sjouck Douwes Douma van Oenema His Elings 17: Siricus x Maria van Albada 18: 1550-1569 grietman van Hennaarderadeel 19: 1569 20: stud hier in gezelschap van IJsbrand van Harderwijk, pastoor te Berlikum en kloosterling te Lidlum (Reitsma, Honderd jaren 7576) 22: Sminia, Naamlijst 243-244; Andreae, Nalezing 83

1: 06467 2: Köln
3: Donia
4: Ciriacus 8: Frisius 9: 02/12/1560 10: Iur 12: AAK IV 1267 13: Sjouk Douma 14: Sierk van Donia 15: 1551 grietman van Hennaarderadeel 16: Anna van Groesbeek,d.v. Zeger, onderbevelhebber van Caspar Robles 17: Sjouck x Gerardus de Veno Jel x Gerlacus Potter 18: 1569-1574 grietman van Kollumerland hopman 19: 1575 sept 21: spaansgezind 22: Sminia, Naamlijst 93; Andreae, Kollumerland 67

1: 01502 2: Padua
3: Donia (Harinxma a Donia)
4: Ernestus 8: Frisius occid 9: 06/02/1612 10: Iur 12: tp no 347 13: Frouke van Goslinga 14: Kempo Donia 15: 1594-1616 grietman van Leeuwarderadeel : 1616-1622 raadsheer Hof 16: Perk van Roorda 1616-1634 grietman van Leeuwarderadeel 1621 monstercommissaris 19: 1634 okt 22: Den Tex, Studenten 347; Statenarchief Resoluties der Staten 1621

1: 06824 2: Marburg/Lahn
3: Donia (Donea a)
4: Franciscus 8: Frisius occid 9: 29/09/1602 12: CSM III 148

1: 04258 2: Leiden
3: Donia a
4: Franciscus 8: Frisius 9: 05/06/1599 10: Iur 11: 18 12: AAL 56

1: 02374 2: Heidelberg
3: Donia a
4: Franciscus 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 09/07/1601 12: MUH II 20989 13: Frouke van Goslinga 14: Kempo Donia 16: Geertruidt van Engelsteedt (1618) Helena van Hoecklum uit Harderwijk (1645) 17: geen 18: 1610 hopman; 1628-1634, 1639-1643 lid gedep staten (O); 1643 volmacht landsdag 1635-1637, 1641 lid generaliteitsrekenkamer; 1637-38, 1640 lid Raad van State 1641-1645, 1648, 1650 lid Staten Generaal; 1648 afgevaardigde op congres van Munster; 1651 afgevaardigde naar de Grote Vergadering 19: 1651 febr 21: broer van Ernestus; tot maart 1602 in Heidelberg 22: Den Tex, Studenten 123-124; Vrije Fries 20 445-448; Engels, Naamlijst St Gen 4; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarch 11b f 160; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1635-1641

1: 08852 2: Löwen
3: Donia (Domen)
4: Franciscus, Petri 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 04/11/1544 12: MULO IV 29548 13: Jantje Hayes Siccema van Walta 14: Pieter Donia 16: Trijn Riencks van Gerbranda 17: Catharina x Sibrandus Franses can Camminga Kempo x Frouck Ernstdr van Goslinga 19: 1559 22: Stamboek I 159

1: 08856 2: Löwen
3: Donia (Doma)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 01/06/1545 12: MULO IV 30494

1: 05622 2: Köln
3: Donia (Doynya)
4: Godscalcus 7: Oosterend (Oesteren) 8: Frisius 9: 18/08/1470 10: Iur 12: AAK I 80953 13: Tieth Doytszes Albada 14: Agge Donia 15: hoofdeling te Oosterend 18: pastoor te Hidaard 21: Godschalck is vml broer van Henricus, vicaris te Bolsward; zijn voornaam niet in Stamboek; vraagt in 1475 namens Westergo aan de keizer bevestiging van de Friese privileges 22: Stamboek I 158, II 98; Placaatboek I 720-721

1: 05086 2: Köln
3: Donia (Dynga, Agge)
4: Henricus 7: Sneek 9: 00/12/1480 10: Iur 12: AAK II 92109 13: Tieth Doytzes Albada 14: Agge Donia 18: 1485, 1509 vicaris te Bolsward 1511, 1524 pastoor te Bolsward 19: 1533 20: 1484 27/4 bac decr 21: Mr 22: Stamboek I 158, II 98; Oosterhout, Recesboeken 525-526; Sipma OO I 7778; GA Bolsward 36; Pb 37522 Hs

1: 11328 2: Rostock
3: Donia (Donyma)
4: Kempo (Cempe) 8: Frisius occid 9: 04/06/1509 12: MUR II 39 13: Syds Hettesd Hemmema 14: Sierck Donia 16: Tjemck Sydsd van Eminga 17: Syds x Jouck Sibrandidr van Stenstera Sijth x Ernst Tjepkes van Goslinga Ydt x Pieter Douwes van Walta Sierck x Auck van Donia 19: 1544 febr 21: Kempo Siercx was in 1525 lid namens Westergo van een commissie ter visitatie van de dijken 22: Stamboek I 158-159; Placaatboek II 486

1: 02375 2: Heidelberg
3: Donia
4: Kempo 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 11/04/1612 11: 1593 12: MUH II 259,26 13: Auck van Donia 14: Sierck Donia 19: studerend te Douai 21: vader en grootvader Syds leefden laatste deel van hun leven als balling in Duitsland 22: De Wal 114; Stamboek I 159, II 101

1: 11917 2: Douai
3: Donia
4: Kempo 8: Frisius 9: 00/00/1612 12: Vrije Fries 8 68 20: gestorven te Douai

1: 11805 2: Köln
3: Donia (Petri)
4: Laurentius 7: Sneek 9: 20/07/1484 10: Art 12: AAK II 15327 13: N. Donia 14: Pieter Ockinga 16: Catharina Feycodr Harinxma wed Tjaerd Sjaerda 17: Tjaertke x Ivo van Fritema 18: 1502-1517 grietman van Wymbritseradeel en Rauwerderhem 1508-1509 schepen van Sneek 19: 1533 jan 21: neemt naam van zijn moeder aan; saksisch/bourgondisch gezind; reist 1517-1522 naar Palestina 22: Stamboek I 280; Sminia Naamlijst 159-169, Andreae, Nalezing 53; RAF Familiearch Bungenberg 1

1: 09302 2: Löwen
3: Donia (Donea)
4: Matthias 7: Leeuwarden 9: 25/06/1530 12: MULO IV 3850 21: = Matthias Bongahuis, 1537 grietman van Franekeradeel of Mr Matthijs Jansz, 1544 burgemeester van Leeuwarden? 22: RAF Hof van Fr W

1: 00949 2: Franeker
3: Donia a
4: Sixtus 6: Nobilis Frisius 9: 12/05/1640 10: Iur 11: 1622 nov te Beetgum 12: AAF no 3681 13: Ebel Bonnes Haytsma 14: Kempo (=Sixtus) Kemponis Donia 16: ongehuwd 19: 1667 juni 21: bewoont de Hemmemastate te Menaldum 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 135

1: 09940 2: Orleans
3: Donia van
4: Sixtus 6: nobilis 7: Beetgum 8: Saxo 9: 06/01/1542 12: RIORL II 3751113 13: Tjemck Sydsdr Eminga 14: Kempo Harinxma van Donia 16: Jouck Stinstera 17: Kempo Donia X Margaretha van Gerbranda, Doedt van Holdinga; hij werd door een pachter in 1593 vermoord 18: landjonker 21: vlucht in 1573 naar Bremen 22: De Ridder, Procurateurs I 375; Kingma, Bitgum 42

1: 04838 2: Leiden
3: Donia a
4: Sixtus 8: Frisius 9: 09/09/1643 10: Eloq 11: 21 12: AAL 344

1: 01636 2: Franeker
3: Donia a
4: Sixtus 6: Nobilis 9: 13/05/1595 10: Iur 12: AAF no 321 13: Aelcke Gerritsdr 14: Sierck Kempes Donia 16: Sytske van Wytsma 1609) Sydt Goslinga (1625) 17: Doedt x Hessel van Eminga Frouck x Epe Gabbes Bootsma, kapitein 18: 1601 advocaat Hof 19: 1626 sept of 1645 okt 20: sch. Leovardiensi 21: Dr, disp 1597 De usufructu, usu et habitatione; ondertekent in 1599 een petitie aan Schotanus; bastaard 22: RAF Hof van Fr FF8 en MMM f 5v, Doodboek; Ahsmann, Faculteit 910, 60

1: 09318 2: Löwen
3: Donia (Donie)
4: Sixtus, Kemponis 7: Leeuwarden 9: 27/06/1538 12: MULO IV 175100

1: 03480 2: Groningen
3: Dorgelo
4: Henricus 7: Oostwold 8: Oldambt 9: 16/03/1641 11: 1627 ca 12: AAG 43 14: Wesselus Dorgelo 15: schoolmeester te Bellingwolde : 1619-1653 predikant te Oostwold en Beerta 16: Hindrickjen Knippers (1646) 22: GAG klapper DTB

1: 03404 2: Groningen
3: Dorgelo
4: Homerus 8: Oldambt 9: 01/05/1638 12: AAG 37 14: Wesselus Dorgelo 15: schoolmeester te Bellingwolde : 1619-1653 predikant te Oostwold en Beerta 22: Duinkerken 55

1: 07648 2: Rostock
3: Dorkumen
4: Dominicus 9: 07/07/1514 12: MUR II 57

1: 05385 2: Köln
3: Dornensis
4: Everardus 7: Emden 9: 15/05/1512 10: Art 12: AAK II 696117

1: 05397 2: Köln
3: Dornensis
4: Fredericus 7: Emden 9: 15/05/1512 10: Art 12: AAK II 494116

1: 05974 2: Köln
3: Dorningen (Dornyngen)
4: Henricus 7: Groningen 9: 24/05/1496 10: Art 12: AAK II 402207 20: bac alterius univ.; rec 30 sept 1496

1: 05609 2: Köln
3: Dornum de
4: Fredericus 9: 14/06/1503 10: Art 12: AAK II 544136

1: 09843 2: Bologna
3: Dornum de
4: Fredericus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1506 12: KNOD 663 20: stud 1503 te Keulen; obiit epidemiae morbo cuius animae Deus propitietur 12 julii 1508

1: 09844 2: Bologna
3: Dornum
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/00/1503 12: KNOD 664

1: 05341 2: Köln
3: Dornum de
4: Henricus 7: Dornum 9: 09/04/1481 10: Iur can 12: AAK II 9520

1: 05340 2: Köln
3: Dornum de
4: Henricus 7: Dornum 9: 14/06/1503 10: Art 12: AAK II 545137

1: 07290 2: Rostock
3: Dornum de
4: Hermannus 9: 17/10/1481 12: MUR I 224

1: 06668 2: Marburg/Lahn
3: Dornum a
4: Sibo 8: Frisius 9: 09/06/1577 12: CSM III 27

1: 07289 2: Rostock
3: Dornum de
4: Ulricus 9: 17/10/1481 12: MUR I 224 18: 1514 stadhouder van Groningen 19: 1536 21: rechtsgeleerde, 1505 gezant namens graaf van Oostfriesland naar Groningen 22: Emmius, Rerum 631; Lamschus, Emden 322

1: 06466 2: Köln
3: Dorpius (Nicolaidorpius)
4: Martinus, Nicolai 8: Frisius 9: 15/11/1560 10: Art 12: AAK IV 1266

1: 02367 2: Heidelberg
3: Douma (Dauma a)
4: Bartoldus 8: Frisius occid 9: 10/04/1587 12: MUH II 13243 13: Gaets Idzardsdr van Grovestins 14: Johannes Tjaerda van Starkenborg 16: Ebel van Grovestins 17: Agatha x Georg Frederik van Schwartzenberg Jeanette x Wilco van Holdinga (1636) 18: kolonel, commandant van Arnhem 19: 1640 jan 22: De Wal 79; Stamboek I 94, II 61; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 4041

1: 09410 2: Löwen
3: Douma
4: Dominicus 9: 28/09/1534 12: MULO IV 11413 13: Teth Luersma 14: Jancko Douwama 16: Teth Hesselsdr van Abbema 17: Teth x Sixtus Sixti van Botnia Jel x N. Ulckes Douma van Oenema 18: 1567 volmacht landdag (gedeputeerde) 19: 1571 p 21: hoofdeling te Feerwerd; woont in 1553 in Haarlem, in 1567 in Leeuwarden; in 1568 verbannen 22: Stamboek I 96, II 64; Formsma, Borgen 114; Placaatboek III 698

1:*08832 2: Löwen
3: Douma
4: Edzardus 7: Langweer 8: Frisius 9: 12/07/1544 12: MULO IV 283198 13: Mary Douwesd van Burmania 14: Jancko Douma 16: Helena Rudolfsd van Bunau 19: 1577 21: zijn vader gebruikt en verhuurt in 1543 deels het Munnickeleen uit naam en vanwege zijn zoon Edzard, clerk; in 1559 heerschap te Britsum; in 1568 verbannen; keert in 1570 terug? (Edzardus Douma tekent als getuige te Leeuwarden in dit jaar); was in 1575 afgezant namens gedep staten naar Brussel 22: Stamboek I 93, II 60; Te Water, Verbond der edelen II 349, 350; Zwart, Cleuting 132, 237; Beneficiaalb Zevenw 7; Avis, Inventaris 55

1: 12398 2: Orleans
3: Douma (Douuma)
4: Edzardus 6: Nobilis 7: Langweer 8: Frisius 9: 01/04/1549 12: RIDDORL I 94

1: 02368 2: Heidelberg
3: Douma (Dauma a)
4: Edzardus 8: Frisius occid 9: 11/04/1587 12: MUH II 132,44 13: Thiethe Tjaerda van Starkenborgh 14: Epe Douma 18: soldaat 19: jong, in krijgsdienst 21: broer van Bartoldus 22: De Wal 79; Stamboek I 94, II 61

1: 11621 2: Basel
3: Douma (Douwwma)
4: Edzardus 7: Langweer 9: 00/00/1563 12: MUB II 5836 13: Maria van Burmania 14: Jancko Douma jr 15: herziet in 1540 met anderen het register van de aanbreng als vertegenwoordiger van de Zevenwouden 16: Helena Rudolphusdr von Bunau 17: kinderloos 22: Roarda, Alde doarp 6263; Mol, Aenbrengh 10

1: 06482 2: Köln
3: Douma
4: Epius 7: Huizum 8: Frisius 9: 30/12/1560 10: Iur 11: 1542 juni 12: AAK IV 1276 13: Wick Abbinge 14: Goffe Douma van Langweer 16: Saeck van Burmania, d.v. Gemme en Jouwk Haerla (1582) 17: geen 19: 1602 juni te Nieuwland 21: tekent in 1566 verbod der edelen; 1569-1580 balling te Emden 22: NNBW X 243-244; Borssum Waalkes, Epo van Douwma 1110; Stamboek I 94

1: 11617 2: Basel
3: Douma (Dauma)
4: Epo 8: Frisius 9: 00/00/1549 12: MUB II 6543

1: 08842 2: Löwen
3: Douma (Doma a)
4: Epo 8: Frisius 9: 00/11/1547 12: MULO IV 33565 21: vml zoon van Epo van Douma van Hallum x Saepck Jelgersdr Feytsma, kwam in Duitsland om 22: Stamboek I 94, II 61

1: 12399 2: Orleans
3: Douma (Dowma a)
4: Poppaeus (= Epius?) 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 30/05/1566 12: RIDDORL II 513, 515 20: Dr iur

1: 09409 2: Löwen
3: Douma
4: Tiberius (Thiberius) 9: 28/09/1534 12: MULO IV 11412 14: Dominicus Douwama (bastaardzoon van?) 18: 1542 redger te Noordhorn namens Hiddo van Ewsum 22: Stamboek I, 9596; RAG Familiearch Nienoord 42

1: 11081 2: Helmstadt
3: Dousa
4: Bernhardus 7: Wittmund 8: Frisius 9: 11/11/1609 12: AAHt 207106

1: 06305 2: Köln
3: Douwama, Douma (Janckonis fil)
4: Everardus 7: Langweer 8: Frisius 9: 00/07/1471 12: AAK I 82713 13: Eets Douwes van Harinxma 14: Jancke Douma van Langweer 16: Gaets Sickesd van Camminga (1472) 17: geen 19: 1473 22: Stamboek I 93

1: 00481 2: Franeker
3: Doyem (Doijem)
4: Hermannus 7: Franeker 8: Frisius 9: 05/10/1623 10: Iur 12: AAF no 2066

1: 00691 2: Franeker
3: Doyem (Doijem)
4: Hermannus 7: Franeker 9: 29/06/1630 10: Iur 11: 1606 12: AAF no 2663 14: Hotze Wibrands Doiem 20: qui deinde nomen suum voluit expungi cum senatus iuberet ut a vi abstineret in patris causa 22: RAF Hof van Fr HHH 1 f77

1: 04196 2: Leiden
3: Doyem
4: Orck (Orricus) 8: Frisius 9: 19/03/1591 12: AAL 29 21: vml bedoeld Orck Riencks van Doyem x Johanna Jans van Vervou. Hij stierf in sept 1605 22: Stamboek I 270

1: 04199 2: Leiden
3: Doyem
4: Orck (Orichius) 8: Frisius 9: 19/02/1592 12: AAL 31

1: 01062 2: Franeker
3: Doyem a
4: Orichius 6: Nobilis Frisius 9: 29/05/1643 12: AAF no 4067

1: 01663 2: Franeker
3: Doyem
4: Orichius 9: 14/05/1596 10: Art, Iur 12: AAF no 391 14: Orck van Doyem 16: Hilcke van Humalda 22: Gen Jierboekje 1988 85

1: 03066 2: Groningen
3: Doyem (Doijema a)
4: Orichius 8: Frisius 9: 13/08/1627 10: Lit 11: 1609 ca 12: AAG 18 13: Hiltje van Humalda 14: Orichius van Doyem 16: Luts van Herema 17: Orck 18: 1637 volmacht te landsdag voor Oostdongeradeel 1645-1647 raadsheer Hof 19: 1647 22: Sickenga 204-205

1: 11619 2: Basel
3: Doyem (Doihem a)
4: Orichius 8: Frisius 9: 00/00/1572 10: Med 12: MUB II 2129 20: 1572 11/9 Dr med

1: 05466 2: Geneve
3: Doyem (Doyhemus)
4: Oricus 8: Frisius 9: 06/09/1568 12: LDR 483; III, 134; NNBW 9 208 21: hac meo chirographo testor me renuntiare omnibus sectis et erroribus earum adhaerere autem doctrinae in libris propheticis et apostolicis et ex Dei inspiratione nobis relictae, cuius summa in catachisi huius ecclesiae 22: De Vries I 79

1: 00613 2: Franeker
3: Doyem (Doijem a)
4: Oricus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 24/01/1628 10: Iur 12: AAF no 2438 16: Luts Tjercksdr Herema 17: Anna Maria x Dominicus van Echten 22: J. van Echten, 400 Jahre Echten 33

1: 02373 2: Heidelberg
3: Doyem (Doiem)
4: Oricus 8: Frisius occid 9: 06/04/1599 11: 1578 12: MUH II 197,49 13: Doedt van Aysma 14: Oricus van Doyem 15: raadsheer Hof 16: Hiltje van Humalda 17: Orck Franscke 18: 1601 lid admiraliteit Dokkum; 1609, 1610 lid admiraliteit Noorderkwartier; 1611 rekenmeester; 1612, 1614 lid Generaliteitsrekenkamer 1615-1641 raadsheer Hof 1622, 1632 afgevaardigde Staten Generaal; 1634 buitengewoon rekenmeester 19: 1641 okt 22: NNBW IX 208; De Vries I 79; Sickenga, 177-178; Engels, Hof van Friesland 28, 44; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1609, 1612, 1614, 1610; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1611

1: 02257 2: Heidelberg
3: Doyem (Doyhemus)
4: Oricus 8: Frisius 9: 18/10/1566 12: MUH II 41,88 16: Doedt van Aysma 17: Orichius 18: 1582, 1586 lid Staten Generaal 1579 volmacht voor Baarderadeel; raadsheer Hof; landdagslid; 1579 1581-1583, 1587 lid gedep staten voor Westergo; 1581 secretaris van Harlingen 1588 lid commissie voor boekcensuur 21: 1566 tekent compromis der edelen; schreef boeken op godsdienstig gebied; tekent als volmacht van Baarderadeel het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht Dr 22: De Vries I 47; De Wal 50; Van der Woude, Lubbertus 51; Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Naamlijst GS; Placaatboek III 1187; IV 27, 77; Sannes, Naamlijst 307

1: 04340 2: Leiden
3: Doyem (Doiem a)
4: Renicus (Reinicus) 8: Frisius 9: 09/11/1609 10: Phil 11: 20 12: AAL 96 13: Riem van Adelen 14: Poppe Doyem 22: Stamboek I, 5

1: 11618 2: Basel
3: Doyema (Douma)
4: Richardus 8: Frisius 9: 00/00/1549 12: MUB II 6544 21: = Richardus Mellema?

1: 04339 2: Leiden
3: Doyma (Doiema)
4: Cornelius 7: Franeker 9: 13/09/1609 10: Med 11: 1588 ca 12: AAL 96 18: 1613 priester 1616-1619 pastoor te Leeuwarden 1619-1628 pastoor te Franeker, 1628-1635 te Leiden 19: 1635 okt aan de pest 21: vml zoon van Johannes Cornelius Doyema, 1575 secretaris van Westdongeradeel 22: AAU XX 373; Sannes, Naamlijst 215

1: 00076 2: Franeker
3: Doyma (Poima)
4: Cornelius, Johannis 7: Franeker 9: 00/07/1605 10: Phil, Theol 12: AAF no 881

1: 06530 2: Köln
3: Doyma a
4: Pompeius 8: Frisius 9: 13/07/1559 10: Art 12: AAK IV 4102

1: 09052 2: Löwen
3: Doyma (Doma a)
4: Reinerus (Renerus) 8: Frisius 9: 00/11/1547 12: MULO IV 33566 20: stud 1557 med te Köln

1: 05675 2: Köln
3: Doyma
4: Reinerus 8: Frisius 9: 22/09/1557 10: Med 12: AAK II 1111144

1: 00097 2: Franeker
3: Doyma
4: Rombertus 5: Typographus 9: 05/05/1606 12: AAF no 913 13: Anna Outger 14: Johannes Doyema 15: notaris te Franeker 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 237

1: 05342 2: Köln
3: Draick
4: Adrianus 7: Emden 8: Mon d 9: 28/05/1525 10: Med 12: AAK II 87430

1: 04764 2: Leiden
3: Draper
4: Chilpericus 7: Groningen 9: 17/11/1638 10: Med 11: 22 12: AAL 299 13: Geertruid Coyter 14: Heino Draper 15: bierbrouwer 16: Geertruid Cocks, wed Herman Fransen (1656) 18: 1648-1673 arts te Groningen 19: 1670 p 21: katholiek 22: RAG Familiearch Cremers 93; Huisman, Stadsbelang 430, 440; GAG Klapper DTB; Van Boven, Notarissen 48

1: 03289 2: Groningen
3: Draper
4: Chilpericus 7: Groningen 9: 19/09/1634 10: Phil 12: AAG 31

1: 04842 2: Leiden
3: Draper
4: Chilpericus 7: Groningen 9: 26/02/1644 10: Med 11: 26 12: AAL 347

1: 04768 2: Leiden
3: Draper
4: Georgius 7: Groningen 9: 22/04/1639 10: Iur 11: 1617 12: AAL 303 13: Geertruid Coyter 14: Heino Draper 15: bierbrouwer 16: Anna van Goor Maria Corbach 18: 1648, 1679 notaris te Groningen zaakwaarnemer 21: katholiek, kon daarom het notariaat niet uitoefenen, daar akten van katholieke notarissen sinds 1611 in Groningen geen waarde hadden; broer van Chilpericus 22: Gron Volksalmanak 1957 107; Van Boven, Notarissen 28, 43, 48

1: 09199 2: Löwen
3: Draper
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/04/1564 12: MULO IV 67442

1: 12400 2: Orleans
3: Draper
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 18/03/1567 12: RIDDORL II 592

1: 02442 2: Heidelberg
3: Draper (Draber)
4: Johannes 8: Frisius groningensis 9: 08/03/1568 12: MUH II 45,26 18: 1583 gezworene te Groningen 1584 taalman en (burger)hopman; 1593 burgerhopman 19: 1593 maart 21: Johannes Draper, burger van Groningen koopt in 1531 met zijn vrouw Anna een rente van Beetke van Ewsum 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 208; GAG Regeringsboek; Alting, Diarium 600, 868

1: 01211 2: Franeker
3: Draper
4: Theodorus 7: Groningen 9: 09/09/1646 10: Iur 12: AAF no 4524 13: Geertruid Coyter 14: Heino Draper 15: bierbrouwer 16: Ida Berentsdr Sevenster (1655) 18: apotheker te Groningen 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB; Van Boven, Notarissen 48

1: 10017 2: Paderborn
3: Draper
4: Theodorus 7: Groningen 9: 03/07/1646 12: PADER 28

1: 03503 2: Groningen
3: Draper
4: Theodorus 7: Groningen 9: 04/09/1641 10: Ling, Phil 11: 19 12: AAG 44

1: 03850 2: Groningen
3: Dreesman
4: Johannes 7: Esclumanus 8: Frisius orient 9: 10/06/1650 10: Phil 11: 20 12: AAG 61 14: Rudolf Dreesman 15: 1604-1650 predikant te Esklum 18: 1651-1702 predikant te Esklum 19: 1702 mei 22: Quellen und Forschungen 1988 113

1: 07461 2: Rostock
3: Drentwede
4: Georgius 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1615 12: MUR III 17

1: 11015 2: Helmstadt
3: Drentwedius
4: Johannes 7: Lingen ? (Lenganus) 8: Frisius 9: 08/03/1621 12: AAHt 28560

1: 04186 2: Leiden
3: Drews (Dreews)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 14/05/1587 10: Theol 12: AAL 22 18: lid staten van Groningen 1593 rector ? 1595 redger over de stadsredgerschappen in de Ommelanden 21: Johannes Drews was in 1577 goudsmid te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1895 97, 1912 214; De Vries I 52, 100; GAG R.A. III 273 1595

1: 05478 2: Geneve
3: Drews
4: Hermannus 7: Groningen 9: 22/04/1580 10: Theol, Ling 12: LDR 616; III 135; De Vries I 100

1: 04459 2: Leiden
3: Drews
4: Johannes 7: Groningen 9: 17/05/1622 10: Iur 11: 22 12: AAL 160

1: 10562 2: Bourges
3: Drews
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/10/1623 11: 1600 12: DOTZ 167 14: Johannes Drews sr 15: goudsmid en raadsheer te Groningen 16: Wibbina Meinders (1625) 18: 1626-1628 rekenmeester; 1628-1629 gezworene te Groningen; 1639, 1644 lid gedep staten(s) 1630-1633 stadssecretaris; 1630-1642 herhaaldelijk raadsheer 1643-1652 burgemeester/hoofdman van Groningen; 1644, 1651 scholarch Latijnse school 19: 1653 a 22: Emmius, Agro; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2223

1: 02585 2: Groningen
3: Drews
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/03/1619 10: Phil 12: AAG 8

1: 03689 2: Groningen
3: Drews (Dreus)
4: Johannes 7: Groningen 9: 11/11/1646 10: Phil 12: AAG 54 18: 1655-56, 1658-59 gildrechtsheer; 1659 extraord lid admiraliteit Harlingen; 1660-1661 gezworene te Groningen 2662-1682 herh raadsheer; 1680-1690 herh burgemeester; 1678 lid admiraliteit Amsterdam 1682-1699 herh hoofdman; 1691-1694 rekenmeester; 1694-1700 bewindvoerder West Indische Compagnie; 1695 lid Generaliteitsrekenkamer; 1696, 1700 luitenant president Hoofdmannenkamer 21: bezat in 1672 een vermogen van 80.000 gulden; 1679, 1690, 1694 curator Gron universiteit; 1697 scholarch der latijnse school 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Regeringsboek

1: 03662 2: Groningen
3: Drews (Drees)
4: Lucas, Rudolphi 7: Groningen 9: 18/02/1646 10: Phil 12: AAG 52

1: 03773 2: Groningen
3: Drews
4: Matthias 7: Groningen 9: 20/09/1648 10: Phil 12: AAG 58 16: Johanna Crabbe (1652) 18: 1681-1692 herhaaldelijk raadsheer 1683 lid Raad van State 1691-1692 curator Gron universiteit 19: 1693 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 02862 2: Groningen
3: Drews
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 23/06/1615 10: Iur 12: AAG 3 13: Mechteld N 14: Jan Drewes 15: goudsmid : burgemeester van Groningen 16: Marretien Jacobs (1614) Gertien Thesodr Witting (1624) 18: 1622-1650 gezworene en/of taalman; 1627-1629 weesheer 1627-1628 gildrechtsheer, 1630 busheer; 1630-1651 provinciaal rekenmeester; burgerluitenant te Groningen 1651, 1654 lid gedep staten (s); 1652-1656 herh raadsheer te Groningen 19: 1656 april 22: GAG Weeskamer 2; GAG Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 334

1: 12168 2: Köln
3: Dreyer (Drayer)
4: Gerardus 8: Osn d 9: 27/05/1457 10: Art 12: AAK I 61272

1: 05916 2: Köln
3: Dreyer (Tornatoris)
4: Gerardus 6: pauper 7: Groningen 9: 08/11/1491 10: Art 12: AAK II 30572

1: 05909 2: Köln
3: Dreyer (Johannis)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 16/05/1479 10: Art 12: AAK II 5993 14: Johannes Dreyer, genoemd in 1469 20: bursa Laurentiana; 1480 12/5 det,1482 23/3 inc 22: AKG regest 525

1: 11036 2: Helmstadt
3: Driverus
4: Hartvigus 7: Gruningen 9: 02/04/1624 12: AAHt 30132

1: 00721 2: Franeker
3: Drogenham
4: Ciricius (Siricius) 7: [Dokkum] 8: Frisius 9: 21/07/1631 10: Iur 12: AAF no 2764 18: 1633 advocaat Hof 20: 1633 27/7 Dr iur (PAF 24) 21: Dr; vml Ciricus Sixti Drogenham, 1623 landmeter, 1625 procureur postulant van Oostdongeradeel en notaris te Dokkum, 1627 burger van Dokkum x Saske Doeckesdr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8v; SAD 152 Burgerboek Dokkum f 60v; RAF Hof van Fr MMM f 110v

1: 10859 2: Franeker
3: Drogenham
4: Ciricius 7: Dokkum 9: 22/06/1633 10: Iur 12: AAF no 2962

1: 00169 2: Franeker
3: Drogenham
4: Hermannus, Petri 6: Alumnus 7: Drogeham 9: 20/04/1610 10: Phil, Lit 11: 1591 ca 12: AAF no 1185 14: Pieter Rienties 16: Geertie Heins 17: Heinsius, 1639 predikant te Akkerwoude Abraham 18: 1616 predikant te Garijp, Suameer en Eernewoude 1616-1656 predikant te Hardegarijp en Rijperkerk 19: 1656 nov 20: phil et lit incubiturus, sch. Franequerensi 22: Romein 120, 134; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Col Kalma

1: 10860 2: Franeker
3: Drogenham
4: Johannes 7: Dokkum 9: 24/09/1634 10: Iur utr, Math 12: AAF no 3063 13: Sasck Doeckedr 14: Ciricius Sixti Drogenham 15: notaris te Dokkum : advocaat Hof 16: Pytrick Doedes (1634) 18: 1631 procureur postulant te Dokkum 1635 notaris 1634 landmeter 19: 1643 a 22: Teeling, Landmeters 73; RAF klapper DTB Dokkum; Naamlijst notarissen

1: 00866 2: Franeker
3: Drogenham
4: Johannes 8: Frisius 9: 17/01/1638 10: Iur 12: AAF no 3419

1: 11722 2: Köln
3: Droghehorn
4: Johannes 5: pastor te Rolde 8: Trai d 9: 21/08/1429 10: Iur can 12: AAK I 31714

1: 00831 2: Franeker
3: Dronrijp
4: Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/03/1637 10: Phil 12: AAF no 3317 16: Martien Arent Gerritsdr Sillert 18: 1647-1671 predikant te Dongjum 1671-1681 predikant te Arum 19: 1681 21: cand in 1643 22: Romein 241, 326; Col Kalma

1: 12275 2: Orleans
3: Dronrijp (Drunryp)
4: Cyprianus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1572 12: Ridderikhoff, Orleans 75 20: schreef zich in ondanks verbod van 1570 om buitenlandse universiteiten te bezoeken

1: 03346 2: Groningen
3: Dronrijp
4: Cyprianus 7: Groningen 9: 04/05/1636 10: Phil 11: 15 12: AAG 34

1: 08807 2: Löwen
3: Dronrijp (Drouripeus)
4: Cyprianus, Wilhelmi (Guilielmus) 8: Frisius 9: 30/07/1565 12: MULO IV 694156 17: Wilhelmus 1581 procureur te Groningen 1597 notaris te Groningen 21: Iur lic; week in 1580 uit; copieert in 1594 kloosterstukken, verkoopt in 1602 land onder Dronrijp 22: Gens Schotana 13, 13; AAU 1888 363; It Beaken 1969 185; RF 1597.44, 53 (Cyprianus Dronrijp a Schoten)

1: 06596 2: Köln
3: Dronrijp (Ryphaeus)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 16/11/1568 10: Iur 12: AAK IV 6228

1: 02980 2: Groningen
3: Dronrijp
4: Paulus 9: 28/05/1624 10: Phil 12: AAG 14

1: 03042 2: Groningen
3: Dronrijp
4: Wesselus 7: Groningen 9: 10/20/1626 10: Phil 12: AAG 17

1: 01622 2: Franeker
3: Dronrijp
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 16/08/1594 10: Iur 12: AAF no 294 14: Cyprianus Dronrijp 15: jurist 16: Bauwe Kocks te Groningen (1598) 17: Johanna x Wilhelmus Hidding, solliciteur 18: 1601, 1618 advocaat te Groningen 20: sch. Groningensi 21: disputeert in 1595 (ex quarto pandectarum libro) en 1596 (De verborum obligationis) onder Henricus Schotanus 22: Gens Schotana 13 12; Gen Jierboekje 1987 141; Ranieri, Repertorium IV 184, 186; Jaarboek Geneal 26 139; GAG RA IIIa 20; RAG HJK 840 f 17

1: 11405 2: Paris
3: Dronrijpius
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1627 12: Bijdragen...Groningen VIII 91

1: 02526 2: Groningen
3: Dronrijpius
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/08/1616 10: Phil 12: AAG 4 18: 1630 maart advocaat te Groningen; 1658 korte tijd pastoor te Sensmeer rentenier 19: 1682 21: oratoriaan; was in 1626 in Parijs, tekent daar AA van Theodorus Eyssonius; ging na 1658 in Leeuwarden van zijn vermogen leven 22: Oldenhof, Sensmeer 27; Bijdragen...Groningen VIII 91; GAG R A IIIa 29

1: 03197 2: Groningen
3: Dronryp
4: Henricus 7: Groningen 9: 21/04/1632 12: AAG 26

1: 00697 2: Franeker
3: Duconis
4: Jacobus 7: Franeker 9: 28/08/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2672

1: 02821 2: Wittenberg
3: Duconis ? (Doconck)
4: Johannes 7: Workum ? (Veronica) 8: Trai d 9: 14/06/1512 12: AAW 41 20: vgl Emmius Agro 269: Verona Frisiorum excisa ab Hollandiae Comite (1303)

1: 01749 2: Franeker
3: Duconis
4: Pierius 9: 18/05/1599 10: Theol 12: AAF no 544 16: Fookel Jans 17: Duco, predikant 18: 1603-1606 predikant te Marssum 19: 1606 22: Romein 59; Col Kalma

1: 04010 2: Helmstadt
3: Duerin
4: Diddo 8: Frisius orient 9: 28/10/1600 12: AAHt 151155

1: 01236 2: Franeker
3: Duinterp (Duynterp)
4: Cyprianus 7: Franeker 9: 12/05/1647 10: Phil 12: AAF no 4579

1: 00295 2: Franeker
3: Duinterp (Duinterpius)
4: Jacobus 7: Franeker 9: 04/08/1616 10: Phil, Iur 12: AAF no 1609 14: Kempo Jacobi Duynterp 15: 1611, 1623 notaris te Franeker : klerk ter secretarie 22: RAF FG 374; Vrije Fries 45 155

1: 04658 2: Leiden
3: Duinterp (Duynterp)
4: Petrus 7: Franeker 9: 29/11/1631 10: Iur 11: 22 12: AAL 240

1: 00634 2: Franeker
3: Duinterp
4: Petrus 7: Franeker 8: Frisius 9: 09/07/1628 10: Iur 11: 1609 12: AAF no 2487 16: Catharina Lenz (1633) 18: 1635 advocaat Hof 20: 1635 30/5 Dr iur (PAF 24) 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 78; Gen Jierboekje 1988 105

1: 08952 2: Löwen
3: Duirkena
4: Hilmerus 8: Frisius [orient] 9: 00/08/1551 12: MULO IV 433197

1: 06635 2: Marburg/Lahn
3: Duirkop
4: Ioannes 8: Frisius or 9: 70/15/2904 12: CSM II 91

1: 03833 2: Groningen
3: Duisinck
4: Jacobus, Bernardi 7: Sellingen 8: Westerwolde 9: 04/02/1650 10: Phil 11: 20 12: AAG 61 18: 1654 predikant te Hatzum (Oostfr) 22: GAG klapper DTB

1: 01360 2: Franeker
3: Duisinck (Duijzing)
4: Wiltetus 9: 20/11/1649 10: Phil 12: AAF no 4907

1: 05942 2: Köln
3: Dulck (Dublt)
4: Gosuinus 7: Groningen 8: Trai d 9: 06/05/1504 10: Art 12: AAK II 55831 20: bursa Laurentiana; 1505 17/6 det, 1507 20/3 inc 21: behoort tot voornaam Gronings geslacht, dat bestuurders leverde 22: Kroniek Benninge 176

1: 05925 2: Köln
3: Dulck
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/12/1518 10: Art 12: AAK II 8042

1: 05948 2: Köln
3: Dulk (Duelch)
4: Heymannus 8: Trai d 9: 00/00/1456 10: Art 12: AAK I 60067 19: 1500 a 21: lid van de Kalendebroeders te Groningen 22: RAG Archief Kalende, appendix

1: 07802 2: Rostock
3: Dulken
4: Jacobus 7: Groningen 9: 03/04/1507 12: MUR II 27

1:*02415 2: Heidelberg
3: Dulken
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/04/1388 12: MUH I 31

1: 06059 2: Köln
3: Dulmen
4: Johannes 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 14/10/1462 12: AAK I 6883 20: 1466 bac decr 21: Mr Berent van Dulmen was ca 1436 prior van het Dominicanerklooster te Groningen 22: Kroniek Benninge 78

1: 01815 2: Franeker
3: Dunckerus (Duncker)
4: Hermannus 7: Emden 9: 09/10/1601 10: Phil, Theol cand 12: AAF no 671 18: 1617 predikant te Wirdum 1617-1623 p predikant te Eilsum (Oostfr) 1607 predikant te Usquert 22: Duinkerken 54

1: 03903 2: Helmstadt
3: Dunckerus
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 16/04/1583 12: AAHt 40105

1: 09187 2: Löwen
3: Durardi (Duers)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 16/04/1545 12: MULO IV 30224 18: 1550-1570 stadsschrijver van Groningen 19: 1570 april 22: GAG Klapper ambten

1: 08823 2: Löwen
3: Durensis ? (Dusensus)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 14/06/1544 12: MULO IV 28093

1: 08447 2: Löwen
3: Durensis (Tijs de Duurne)
4: Martinus 7: Groningen 8: [Frisius orient] 9: 28/02/1510 12: MULO III 388194 20: Martinus Doirmon ex Frisia, Brem d imm 20 okt 1509 te Keulen (iur) (AAK II 48420)

1: 05662 2: Köln
3: Durensis (Doirman)
4: Martinus 8: Frisius. Brem dioc 9: 20/10/1509 10: Iur 12: AAK II 64620

1: 02760 2: Wittenberg
3: Durensis
4: Sacharius 7: Groningen 9: 12/08/1553 12: AAW 283

1: 12107 2: Leiden
3: During
4: Johannes 8: Frisius 9: 06/11/1608 10: Iur 11: 1590 12: AAL 89 18: 1615 jurist te Weidum 21: Jan Egberts During was in 1583 vaandrig te Leeuwarden 22: Oldenhof, Brege 96; Oorkonden St Anthonij 813

1: 00870 2: Franeker
3: Duringius (During)
4: Henricus 8: Frisius 9: 17/02/1638 10: Phil 12: AAF no 3424

1: 04323 2: Leiden
3: Duringius (During)
4: Johannes 8: Frisius 9: 06/11/1607 10: Ling 11: 18 12: AAL 89 13: Jelcke Hooglander 18: 1618 notaris te Leeuwarden 21: Dr 22: Stamboek II 34

1: 07321 2: Rostock
3: Duten
4: Johannes 7: Emden 9: 31/05/1484 12: MUR I 238 18: 1500, 1520 vicaris te Emden 22: Lamschus, Emden 473

1: 00931 2: Franeker
3: Duvenaeus
4: Casparus 7: Leeuwarden 9: 09/02/1640 10: Iur 12: AAF no 3643

1: 04407 2: Leiden
3: Dwingel
4: Hieronymus 7: Emden 9: 02/08/1617 10: Phil 11: 18 12: AAL 132

1: 01483 2: Padua
3: Dwingel (Duingel)
4: Hieronymus 8: Frisius orient 9: 00/00/1595 10: Iur 12: tp no 254; de Wal 273 20: imm Leiden 28 1617 (?) Johannes Dwingel, gest. 1616 te Visquard zal zijn broer zijn

1: 02935 2: Groningen
3: Dwingel
4: Hieronymus 8: Frisius orient 9: 18/09/1622 10: Lit (SS LL) 12: AAG 12

1: 02544 2: Groningen
3: Dwingel
4: Hieronymus 8: Frisius orient 9: 29/03/1617 10: Phil 12: AAG 5

1: 04064 2: Köln
3: Dyckman alias dictus Alde
4: Hermannus 8: Mon d 9: 00/00/1399 12: AAK 1 31296

1: 07663 2: Rostock
3: Dynga
4: Cornelius 7: Ameland 9: 09/08/1516 12: MUR II 64

1: 11958 2: Köln
3: Dyonisii
4: Dyonisius 9: 07/01/1598 12: AAK IV 18125

1: 11534 2: Löwen
3: Dyonisius
4: Johannes 7: Groningen? (Ghinghelem) 9: 13/11/1524 12: MULO III 73663

1: 05944 2: Köln
3: Dysinge (Dysinck)
4: Harderus 6: pauper 7: Groningen 9: 30/05/1481 10: Art 12: AAK II 101154 18: 1488 vicaris A kerk prebendaris bij het Oldeclooster te Appingedam 20: bursa Laurentiana; 1482 12/6 det, 1484 7/4 inc 21: Mr 22: Gron Volksalmanak 1955 4849

1: 02681 2: Wittenberg
3: Dyxstra (Dextra)
4: Richardus 8: Frisius 9: 00/00/1535 12: AAW 159 13: Tetje van Heemstra 14: Taco van Dyxtra 16: Tiets van Heringa, was in 1559 nog met haar getrouwd Jouck Sickesdr Galama 17: Taco x Hil Jarges Sixtus x Frouck Seerpsd Galama Tiets x Joost Ottes van Herema van Deersum 21: broer van Gabriel Taconis 22: Stamboek I 91; RAF, Rentmeestersrek 1559/1560 23