>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten


1: 01091 2: Franeker
3: Caesareus
4: Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 27/03/1644 10: Lit 12: AAF no 4175

1: 02153 2: Utrecht
3: Caesarius
4: Abrahamus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/00/1646 12: ASU 14 16: N. Gabinusdr Eminga 18: convooimeester te Harlingen 21: of is bedoeld de zoon van Abraham Caesarius, die tussen 1635 en 1649 deel uitmaakte van stadsbestuur van Harlingen; een andere Abraham Caesarius was in 1611 "koekenschriver" bij de stadhouder 22: RAF Grafschriften Harlingen; GAL Klapper DTB

1: 01180 2: Franeker
3: Caesarius (Caesareus)
4: Henricus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 25/04/1646 10: Math, Phil 12: AAF no 4441 18: 1660 notaris 1653-1667, 1672 vroedsman van Harlingen 1659, 1668-1671, 1673-1676 burgemeester 19: 1676 21: vml zoon van Abraham Caesarius, 1635-1649 gezworene of vroedman van Harlingen en convooimeester 22: RAF Naamlijst notarissen; RAF Van Ruyven Stadsbestuur Harlingen

1: 02152 2: Utrecht
3: Caesarius
4: Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/00/1646 12: ASU 14 16: Anna van der Chijs (1649) Christina Faber (1657) 18: 1649 advocaat Hof 21: Dr; Abraham Caesarius was in 1635-1649 vroedschapslid van Harlingen en convooimeester 22: RAF Hof van Fr MMM f 11; Placaatboek V 615; GAL Klapper DTB; RAF Van Ruyven. Stadsbestuur Harlingen

1: 09667 2: Erfurt
3: Calciatoris
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1458 12: MUER I 27247

1: 09674 2: Erfurt
3: Calciatoris
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1460 12: MUER I 28437

1: 03397 2: Groningen
3: Calmes
4: Johannes, Lucae 7: Groningen 9: 23/02/1638 12: AAG 37 16: Marritgen Joestens (1642) 18: 1645-1650 predikant te Niekerk, tevens schoolmeester 1650-1662 predikant te Visvliet 19: 1662 maart 22: Duinkerken I 82

1: 03969 2: Helmstadt
3: Camholt (Kamholdt)
4: Gerhardus 7: Emden 9: 12/05/1594 12: AAHt 11195

1: 09059 2: Löwen
3: Camholt
4: Robertus 8: Frisius [orient] 9: 08/07/1554 12: MULO IV 493103

1: 09273 2: Löwen
3: Camminga (Camgha de)
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 27/01/1532 12: MULO IV 6691 13: Rints Fransd van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Jouck Piersd van Walta van Bozum Fedt Sibrandi van Stenstera, wed. van Renicus van Burmania 17: Sjouck x Hette van Aebinga (1556) Renicus x Margrieth van Botnia 18: 1558 gedeputeerde 19: 1559 22: Stamboek I 75; Placaatboek III 424

1: 05510 2: Geneve
3: Camminga (Kammingha a)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 14/08/1594 12: LDR 1306; De Vries I 142 II 67; de Wal 213; Engels, Freundschaften 83 20: vertrekt hier in de zomer van 1596 met achterlating van schulden

1: 01468 2: Franeker
3: Camminga a
4: Franciscus 9: 02/02/1591 10: Iur 12: AAF no 123 13: Margrieth Jarichsdr van Botnia 14: Renicus van Camminga 15: invloedrijk landdagslid van Friesland 19: 1597 te Wenen 21: of: zoon van Sibrand van Camminga, grietman van Leeuwarderadeel (1578), kapitein, gest 1610 x Rixt Binnertsdr van Heringa? 22: Stamboek I 76, 77, II 77

1: 12188 2: Frankfurt
3: Camminga
4: Franciscus 9: 00/08/1596 12: Engels, Freundschaften 95

1: 02050 2: Franeker
3: Camminga (Cammingha a)
4: Geroldus 9: 23/11/1608 11: 1589 okt 12: AAF no 1092 13: Catharina van Camminga 14: Sicco van Camminga 16: Catharina Sickinge 22: Stamboek I, 76 II, 50

1: 08885 2: Löwen
3: Camminga (Caminga a)
4: Gerrolt (Geroldus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 29/03/1564 12: MULO IV 67322 13: Luts Gerroltsd van Herema 14: Menno van Camminga 16: Ath van Ockinga 17: Luts x Taco Gemmes van Burmania Menno gest 1599 in Henegouwen op reis naar Italie Edwert x Ruurd Werps van Juckema 19: 1589 22: Stamboek I 77

1: 08917 2: Löwen
3: Camminga
4: Hayo 8: Frisius 9: 14/07/1540 12: MULO IV 21810 13: Rints van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Trijn Takesd van Roorda 17: N 19: 1556 febr 22: Stamboek I 75; RAF Doodboek

1: 11735 2: Dole
3: Camminga
4: Hayo 9: 00/00/1528 12: Waterbolk, Rond Viglius 15 20: arriveerde hier met Viglius van Aytta en Renicus van Burmania

1: 08530 2: Löwen
3: Camminga (Kaminga)
4: Hayo (Haymo), Petri 6: Nobilis 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 25/05/1521 10: Leg 11: 1503 12: MULO III 64954 13: Fowell van Eminga 14: Pieter van Camminga 15: 1506 grietman van Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel 18: Heer van Ameland 19: 1558 te Leeuwarden doodgeslagen 22: Stamboek I 74

1: 12393 2: Orleans
3: Camminga
4: Hayo 6: Nobilis 8: Frisius 9: 23/12/1549 12: RIDDORL I 100

1: 01741 2: Franeker
3: Camminga (Kamminga)
4: Jarichius 9: 30/03/1599 12: AAF no 530; De Vries I, 63 13: Margrieth van Botnia 14: Renicus van Camminga 16: Jetscke Sydtsd van Mockema 17: Jelck x Idsardus Sjuck van Burmania Margaretha x Sicco Idsardi van Grovestins 18: 1614 ontvanger der geestelijke opkomsten 22: Stamboek I 77; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 81

1: 05525 2: Geneve
3: Camminga (Cammingha a)
4: Jarichus 7: Franeker 8: Frisius 9: 01/05/1600 12: LDR 1587; II 409; De Vries I 63, 201

1: 00356 2: Franeker
3: Camminga (Kamminga a)
4: Johannes 6: Nobilis 8: Frisius 9: 31/08/1618 10: Iur 11: 1600 12: AAF no 1723 13: Bjuck Goslicksdr van Herema 14: Franciscus van Camminga 16: ongehuwd 19: 1626 jan 22: Stamboek I 76; RAF Doodboek

1: 10798 2: Löwen
3: Camminga (Kaminga)
4: Menno 7: Leeuwarden 9: 28/02/1537 12: MULO IV 150113 13: Rints van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Luts Gerroltsd van Herema 17: Gerrolt x Ath Heresd van Ockinga Luts x Carel Christoffels van Sternsee 19: 1553 22: Stamboek I 75

1: 02083 2: Franeker
3: Camminga a
4: Petrus 9: 13/01/1609 10: Phil, Iur 12: AAF no 1154 13: Biuck van Herema 14: Franciscus van Camminga 19: 1634 aug 22: Stamboek I 76

1: 02049 2: Franeker
3: Camminga (Cammingha a)
4: Petrus junior 6: Dominus Amelandiae 9: 23/11/1608 11: 1587 jan 12: AAF no 1091 13: Catharina van Camminga 14: Sicco van Camminga 16: Sjuck van Ockinga (1628) 17: kinderloos 19: 1638 maart, volgens Stamboek 1619 of 1620 22: Stamboek I 75, 76; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 09352 2: Löwen
3: Camminga (Camingha)
4: Petrus 9: 11/05/1547 11: 1531 12: MULO IV 34370 13: Catharina Herema 14: Sicco Camminga 16: Fransche Minnema 17: Sicco x Catharina van Camminga Franciscus x Biuck van Herema Wyts x Johan Goslicks van Herema van Tjerkwerd 18: 1538 heer van Ameland 19: 1575 okt 21: antispaans; poogt in 1572 Leeuwarden in te nemen 22: NNBW V 8182; Stamboek I 74; RAF Grafschriften

1: 09906 2: Bologna
3: Camminga (Camingha)
4: Petrus 9: 00/00/1514 12: KNOD 1639; v.d. Aa III 46 13: Bauck Mockema 14: Sjuck Gerrolts van Camminga 16: Eelck Anlofs van Aebinga 17: Sjuck x Hack van Camstra Wick x Valerius Ockinga, Adam van Eysinga Saepck x Reynier Ivo van Fritema 19: 1544 21: Dr iur utr te Ferrara (1515), in 1527 veroordeeld tot 800 gulden boete wegens smaden van het landsbestuur 22: Vrije Fries 13 1877 9196; Stamboek I 73, II 49

1: 12248 2: Ferrara
3: Camminga (Camenga)
4: Petrus, Suffridus 9: 00/00/1515 10: iur can 12: Pardi 114-115 20: Dr iur can

1: 11941 2: Köln
3: Camminga (Kamga)
4: Reinerus 9: 23/05/1562 10: Iur 12: AAK IV 2077 13: Tedt Sijbrandsdr van Stenstera 14: Franciscus van Camminga 16: Margriet Jarichsdr van Botnia 17: Franciscus, gest te Wenen Luts x Upco Gemmes van Burmania Fedt x Taco Gemmes van Burmania Jarich x Jetscke Sijdsdr van Mockema 18: 1579 lid gedep staten (O) 19: 1598 21: 1579 ondertekent rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 75, 77; Placaatboek IV 41, 44. 77

1: 09051 2: Löwen
3: Camminga (Caminga a)
4: Reinerus (Renerus) 8: Frisius 9: 00/09/1546 13: Rints van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Beyts Feddesd van Haerda 19: 1589 21: tekent het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 75; Placaatboek III 1186

1: 11959 2: Köln
3: Camminga (Raminga)
4: Reinerus 8: Frisius 9: 28/04/1552 10: Iur 12: AAK II 106325

1: 06537 2: Köln
3: Camminga a
4: Sibrandus 6: nobilis 8: Frisius 9: 09/06/1566 10: Iur 12: AAK IV 4694 20: stud te Heidelberg en Freiburg

1: 02281 2: Heidelberg
3: Camminga
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 21/09/1569 12: MUH II 52,110 20: stud te Keulen en Freiburg

1: 02190 2: Freiburg i.B
3: Camminga (Kaminga a)
4: Sibrandus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 11/07/1568 12: MUF 503,24 13: Teth Sybrandidr van Stenstera 14: Franciscus van Camminga 16: Catharina van Donia 17: Franciscus (kapitein) x Rixt van Heringa 18: 1578-1593 grietman van Leeuwarderadeel 1583 aanstelling tot superintendent of kolonel van het krijgsvolk in Oostergo, in 1587 nog 19: 1597 21: antispaans; tekent rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 75, 77; Placaatboek III 1186; Vrije Fries 32 61; Sminia, Naamlijst 2528; Andreae, Nalezing 16; Register resolutien 576

1: 09098 2: Löwen
3: Camminga (Caminga)
4: Taco 8: Frisius 9: 00/05/1553 12: MULO IV 47155

1: 05689 2: Köln
3: Camminga
4: Taco 8: Frisius 9: 16/05/1551 10: Art 11: 1536 okt 12: AAK II 105481 13: Trijn van Herema 14: Sicco van Camminga 16: Rints Tjaerdsd van Juwinga 17: Catharina x Sicco van Camminga Sicco x Fedt van Ockinga Tetardus Gerrolt x Trijn van Ockinga 19: 1618 maart 22: Stamboek I, 74

1: 10799 2: Köln
3: Camminga (Kamynga)
4: Thomas 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 11/08/1479 12: AAK II 6632 20: loco cuius curavit Allardus Dockum (spaeter bedellus) et se in brevi ab illo iuramento liberavit, quia predictus Thomas sic in propria persona compl. iurabit

1: 06497 2: Köln
3: Camminga (Caminga a)
4: Titus 6: nobilis 8: Frisius 9: 24/03/1578 10: Iur 12: AAK IV 10834 13: Trijn Sickesdr van Hottinga 14: Titus van Camminga 16: Fransck Douwesdr van Roorda van Tzummarum 17: geen 18: kapitein in Spaanse dienst 19: 1592 te Luik 21: aanwezig bij de slag bij Boksum; zijn huis werd geconfisqueerd en diende als Hof van Willem Lodewijk; in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 75, II 51; Placaatboek IV 160

1: 09323 2: Löwen
3: Camminga (Kaminga de)
4: Titus 7: Leeuwarden 9: 28/02/1537 12: MULO IV 150112 13: Rintje van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Trijn van Hottinga (1542) 17: Witso, 1607 gest te Osnabruck in het klooster Titus x Fransck van Roorda van Tzummarum Rints x Lolle Heres van Ockinga Sjouck x Jarichus Scheltonis van Liauckama 19: 1552 21: geeft in 1543 de goederen aan behorend bij het officie, gesticht door Tete Hommema 22: Stamboek I 75; Beneficiaalb 333

1: 06315 2: Köln
3: Camminga (Kammynga a)
4: Valerius 7: Leeuwarden 9: 06/05/1558 10: Art 12: AAK II 1121126

1: 10708 2: Orleans
3: Camminga (Cammingha)
4: Valerius (Watze) 9: 00/00/1505 10: Iur 13: Sjouck Camminga 14: Witze Watzes Dekema of Rienck Eminga 19: 1505 te Orleans 22: Ned Leeuw 71 1954 363; Sipma OO I 309; RAF Familiearch Schwartzenberg 372; De Ridder, Procurateurs 259-260

1: 09324 2: Löwen
3: Camminga (Kamminga)
4: Valerius 7: Leeuwarden 9: 28/08/1533 12: MULO IV 95290 13: Rints Fransd van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Biuck Sydtsd van Aylva van Bornwerd Frouck Feddesd van Haerda 17: Sydts x Goslick Johannes van Herema Biuck x Goffe Douwes van Aebinga Witso x Rixt van Roorda Sjouck x Ernst van Goslinga 18: lid gedep staten 19: 1576 okt 22: Stamboek I 75; Placaatboek III 955

1: 00408 2: Franeker
3: Camminga a
4: Valerius, Francisci 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 01/05/1621 10: Art, Lit 11: 1603 12: AAF no 1865 13: Biuck Goslicksdr Herema van Tzum 14: Franciscus Petri Camminga 16: Rixt van Harinxma van Donia (1648) 17: Franciscus Duco x Lucia van Aylva 18: 1635-1636 lid gedep staten (O) 19: 1668 nov 21: bewoont Hemmemastate te Menaldum, later Walta state te Tjerkwerd 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 101; Roarda, Alde doarp 60; Kingma, Bitgum 48; Engels, Naamlijst GS

1: 04163 2: Leiden
3: Camminga
4: Vitus 8: Frisius 9: 05/07/1581 10: Iur 12: AAL 10 13: Frouck van Haerda 14: Vitus van Camminga 16: Rixt van Roorda 17: Frouck x Syds van Sytzama van Hallum Hylck x Schelte Scheltesz van Aebinga van Hallum Fedt x Georgius Upco van Burmania Watze x Sjouck van Aebinga en Anna van Wijtsma 18: 1588 inner van de belasting en de brandschat in de Ommelanden 21: 1625 22: Stamboek I 75, 77; RAF Statenarchief 333, 131

1: 02051 2: Franeker
3: Camminga (Cammingha a)
4: Vitus 9: 23/11/1608 11: 1592 aug 12: AAF no 1093 13: Catharina Tacodr van Camminga 14: Sicco Petri van Camminga 16: Sophia Hesseldr van Vervou 17: kinderloos 19: 1641 jan 21: vrij en erfheer van Ameland 22: Stamboek I 76; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 90

1: 12055 2: Löwen
3: Camminga a
4: Vitus 9: 00/00/1571 12: RAF FG 1027

1: 06485 2: Köln
3: Camminga (Kamminga a)
4: Vitus 8: Frisius 9: 27/05/1566 10: Art 12: AAK IV 47109 13: Trijn Sickesdr van Hottinga 14: Titus van Camminga 19: 1607 in een klooster 21: in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 75, II 51; Placaatboek IV 160

1: 09133 2: Löwen
3: Camminga (Caminga)
4: Volcardus 8: Frisius 9: 04/11/1567 10: Iur 12: MULO IV 73152

1: 11475 2: Löwen
3: Camminga
4: Walterus 8: Trai d 9: 10/06/1502 12: MULO III 23671

1: 09926 2: Orleans
3: Camminga (Kammegha)
4: Watze (Wolterus) 6: nobilis 8: Frisius occid 9: 00/04/1505 12: RIORL 259441

1: 09142 2: Löwen
3: Camminga (Caminga a)
4: Witso 6: nobilis 8: Frisius 9: 29/03/1564 12: MULO IV 67321 13: Jouck Walta 14: Franciscus van Camminga 16: ongehuwd 18: 1582-1585, 1588-1589, 1591-1592, 1604-1606 lid Staten Generaal; 1587 gezant naar Engeland 1593, 1598 lid Raad van State 1605-1606 in Emden voor bijleggen twist tussen stad en graaf 19: 1606 te Emden 21: tekent het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht; 1586 tegenstander van Leicester 22: NNBW V 82; Engels, Naamlijst St Gen 11, 12; Placaatboek III 1186

1: 10706 2: Geneve
3: Camminga (Camonga)
4: Witso (Victor) 9: 18/12/1572 12: De Vries I 49, 88

1: 12364 2: Rostock
3: Camp, thom (to deme Kampe)
4: Bernardus 7: Emden 9: 11/05/1494 12: MUR I 272

1: 04591 2: Leiden
3: Camp a
4: Edonis 7: Emden 9: 02/05/1628 10: Med 11: 24 12: AAL 209

1: 06550 2: Köln
3: Camp (Campius)
4: Everardus (Evertus) 7: Groningen 9: 29/04/1617 12: AAK IV 273119

1: 02687 2: Wittenberg
3: Camp (Kamp zum)
4: Gerardus 7: Emden 9: 00/00/1538 12: AAW 171

1: 02511 2: Heidelberg
3: Camp
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/09/1618 12: MUH II 291,143 16: Sophia Hilbrandes van Harssens 21: stud samen met Sabinus Fockens en Johannes Hachtingius 22: Gron Volksalmanak 1931 87

1: 10663 2: Herborn
3: Camp
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/03/1618 10: Iur, Polit 12: HERB 130 1635 landdagslid 21: is hier samen met Sabinus Fockens en Johannes Hachtingius

1: 00981 2: Franeker
3: Camp
4: Renicus 7: Leeuwarden 9: 23/02/1641 10: Theol 12: AAF no 3786

1: 03152 2: Groningen
3: Camp du
4: Theodorus 7: Groningen 9: 09/06/1630 10: Phil 12: AAG 23 16: Cathalina Jacobs (1633) 22: GAG klapper DTB

1: 02813 2: Wittenberg
3: Camp (Kampe)
4: Thomas 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/04/1523 12: AAW 115

1: 08466 2: Löwen
3: Camp de
4: Thomas 7: Groningen 9: 17/10/1519 12: MULO III 61837

1: 04131 2: Leiden
3: Camp tom
4: Timannus 7: Groningen 9: 15/06/1579 10: Iur 12: AAL 4; Vrije Fries 8 120 20: tekent op 3 juli 1582 het AA van Homma van Harinxma

1: 02313 2: Heidelberg
3: Camp zum
4: Timannus 8: Frisius 9: 07/10/1585 12: MUH II 120,181

1: 01979 2: Franeker
3: Campegii
4: Eido 7: Emden 9: 25/06/1606 10: Phil 12: AAF no 929 16: Eelck Andriesdr 17: Hiltie 18: 1609, 1615-1645 predikant te Pietersbierum 19: 1645 jan 22: Romein 208; Van der Woude, Lubbertus 524

1: 02056 2: Franeker
3: Campegius
4: Unico 8: Frisius orient 9: 02/05/1609 10: Lit, Hum 12: AAF no 1106

1: 03167 2: Groningen
3: Campen van
4: Casparus 7: Leeuwarden 9: 23/08/1630 10: Iur 12: AAG 24

1: 00741 2: Franeker
3: Campen a
4: Casparus 7: Leeuwarden 9: 19/04/1632 10: Iur 12: AAF no 2828 13: Maycke van Tongeren (1603) 14: Jacobus van Campen 15: advocaat Hof 16: Jaycke Siccama (1640) 17: Columba Anna x Dr Suffridus Eelckema 18: 1633 advocaat Hof 19: 1680 sept 21: Dr; Caspar du Camp was rond 1600 legerchirurgijn 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 45; RAF Hof van Fr MMM f 8v; Huisman, Stadsbelang 434

1: 01349 2: Franeker
3: Campen
4: Oedaeus 7: Franeker 9: 11/08/1649 10: Lit 12: AAF no 4867 14: Johannes Oedzii Camp 15: notaris en postulant te Franeker

1: 03099 2: Groningen
3: Campen
4: Weijardus 7: Emden 9: 06/11/1628 10: Phil 12: AAG 20

1: 03716 2: Groningen
3: Camper a Croddenbosch
4: Henricus 7: Buitenpost 8: Frisius 9: 25/05/1647 10: Ling 11: 1627 dec 12: AAG 55 13: Antie Regneri Meildam 14: Gerardus Camper a Croddenbosch 15: 1622 predikant te Buitenpost 16: Siouckien Cypriani Gravius (1651) 17: Anna x Dr Timaeus Beilanus 18: 1656-1667 predikant te Jellum en Beers 19: 1667 april 22: Romein 177; Col Kalma

1: 11632 2: Konigsberg
3: Camping (Campig)
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/04/1554 12: MUKO 17

1: 08978 2: Löwen
3: Camping?, Kemponis? (Componius)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/04/1553 12: MULO IV 47023

1: 06512 2: Köln
3: Campinga
4: Henricus 8: Frisius 9: 30/10/1602 10: Art 12: AAK IV 19926

1: 08366 2: Löwen
3: Campinge (Campinck)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 31/05/1512 12: MULO III 447299 18: kanunnik te Utrecht 19: 1560 a 21: Dr; een Ludolphus de Groningen, dominicaan studeerde in 1517 theologie te Leuven, was in 1523 aanwezig op het godsdienstgesprek te Groningen en werd in 1523 lector te Groningen: Bakker, Bedelorden 272; AAU 32 (1907) 2324 22: Ned Leeuw 1939 444

1: 11505 2: Groningen
3: Campingh
4: Henricus 9: 04/09/1618 10: Phil 12: AAG 7

1: 02959 2: Groningen
3: Campingh
4: Henricus 7: Groningen 9: 12/09/1623 10: Lit 12: AAG 13

1: 09197 2: Löwen
3: Campingh (Campinghe)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/08/1550 12: MULO IV 40937 18: kanunnik te Utrecht 21: Dr, halfbroer van pastoor Reinerus Broeils; 1552 klein burgerrecht van Groningen; = Johannes Campes, 1566 pastoor te Zuidhorn? 22: Gruoninga 18 (1973) 57; RF 1566.87

1: 11062 2: Helmstadt
3: Camponius (Cauponius)
4: Hermannus 7: Hagen (Haganus) 8: Frisius [orient] 9: 27/03/1605 12: AAHt 17980

1: 04490 2: Leiden
3: Camstra a
4: Godfridus 8: Frisius 9: 29/06/1623 10: Art 11: 1608 of 1612 12: AAL 169 13: Tjemck vam Aebinga 14: Tjalling van Camstra 16: Ael Ruurdsd van Juckema 17: Tjalling x Maria Anna van Aebinga His x Jarichius van Burmania Tjalling Homme x Fokel van Burmania 19: 1665, volgens Stamboek 1703 21: Goffo Camstra uit Minnertsga maakt in 1646 de trekvaart tussen Dokkum en Leeuwarden 22: Stamboek I 8283; RAF Familiearch Sminia 991; Singels, Archief Leeuwarden 287 188

1: 06337 2: Köln
3: Camstra (Kaemestra)
4: Reinerus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 15/06/1495 10: Iur 12: AAK I 376132 13: Reynsch Tzigora 14: Petrus Camstra van Jelsum 16: Gerland Aesgedr van Hoxwier 17: Reynsck x Hector Julii van Dekema Trijn x Jarichus Julii van Dekema 18: 1520 raadsheer van de hertog van Saksen en Karel V 1522 raadsheer van Karel V 19: 1522 april te Jelsum 22: Stamboek I 80, II 54

1: 08598 2: Löwen
3: Camstra
4: Sibrandus (Zibrandus), Reyneri 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 29/08/1510 12: MULO III 397235 13: Jetscke van Grovestins 14: Reynerus van Camstra genaamd Andla 19: 1518 22: Stamboek I 80

1: 01147 2: Franeker
3: Camstra a
4: Tjallingius 6: Nobilis Frisius 9: 05/06/1645 10: Phil 11: 1628 okt 12: AAF no 4342 13: Eduarda Reurdsdr van Juckema 14: Homerus Camstra 16: Lucia Scheltodr van Aebinga (1659) 17: Tjalling Homme x Juliana van Aylva Eduarda Maria x Franciscus Eysinga van Burmania Tjalling Homerus 19: 1663 juli 21: bewoont Orxmastate te Menaldum 22: Stamboek I 82; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 126

1: 04777 2: Leiden
3: Can (Kann)
4: Alardus 7: Leeuwarden 9: 18/08/1639 10: Iur 11: 22 12: AAL 307

1: 00760 2: Franeker
3: Can (Kan)
4: Alardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/05/1635 10: Eloq, Iur 12: AAF no 3117 18: 1640 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v

1: 00085 2: Franeker
3: Can
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 00/09/1605 10: Med 12: AAF no 895 14: Stephanus Can? 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 21

1: 03157 2: Groningen
3: Cannegeter
4: Johannes 8: Omlandus 9: 29/06/1630 10: Phil 12: AAG 23 14: Everardus Cannegieter 16: Anna Folckers (1638) Sjaddina Doenga (1670) 17: Reynt Evert, luitenant 18: luitenant 21: jonker tot de Weidenburch 22: RAG klapper DTB; Ned Leeuw 1939 446

1: 05766 2: Köln
3: Canter (Kanter)
4: Andreas 7: Groningen 9: 14/07/1491 11: 1463 12: AAK II 30016 13: Abele 14: Johannes Canter 15: advocaat 18: 1503-1509 stadspoeet en orator te Keulen 20: propter sue pers. singularem qualitatem et nobilitatem nihil ab eo petitum fuit 21: 1507 vertaalt Pfefferkorns Judenspiegel in het latijn 22: NNBW I 557-558; AAK II 30016; EbelsHoving, Canter 2223

1: 11961 2: Köln
3: Canter (Kantert)
4: Cornelius 9: 05/05/1606 12: AAK IV 21845

1: 03642 2: Groningen
3: Canter
4: Franciscus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 23/06/1645 11: 1624 ca 12: AAG 51 13: Geertje Jacobsd Canter 14: Nicolaus Henrici (Hendricius), nam naam van zijn vrouw aan 15: notaris te Dokkum 16: Geertruid Johannesdr Reneman Adriana Vroom 17: Anna Clara x Ericus Haersma 18: 1647 advocaat Hof 1663 lid en advocaat fiscaal van de admiraliteit te Harlingen 1670-1674 secretaris van Dantumadeel 19: 1679 febr te Leeuwarden 21: Dr 22: Gen Jierboekje 1963 70; Teunissen, Walden 70, 71; RAF Hof van Fr MMM f 10v

1: 08854 2: Löwen
3: Canter ? (Jacobi)
4: Franciscus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/07/1545 11: 1530 ca 12: MULO IV 306163 13: Anna Canter 14: Jacobus Adamsz 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Eene Thimanni Hoppers Geel van Humalda 17: Sicco 18: 1555-1560 lid van de gezworen gemeente te Leeuwarden administrator St Anthonygasthuis 1577 burgemeester van Leeuwarden 21: of Franciscus Jacobi, vicaris perpetuus te Dokkum, in 1558 deken van Dokkum e.o (Zwart, Cleuting 116) 22: Gen Jierboekje 1963 69; Placaatboek III 1137

1: 01059 2: Franeker
3: Canter (Canterus)
4: Franciscus 7: Dokkum 9: 29/05/1643 10: Phil 12: AAF no 4063 20: 1647 30/3 Dr iur (privatim) (PAF 30)

1: 02450 2: Heidelberg
3: Canter
4: Gelmerus 7: Groningen 9: 23/09/1569 12: MUH II 52,115

1: 08110 2: Löwen
3: Canter (Groningen, Groninghe de)
4: Gelmerus (Gilvarus) 9: 21/11/1481 12: MULO II 44864 13: Elteke 18: 1500 ca secretaris van Groningen 1515 korte tijd Gelders kanselier van Friesland 19: 1530 p 21: Mr, genoemd in 1490, 1506, 1514 22: RAG KFH 170/242, GAG PK regest 547; Douwema, Geschriften 249, 268; Jansma, Bogerman 12; H.O. Feith, Werken van Johan Rengers I (Groningen, 1852) 214

1: 05885 2: Köln
3: Canter (Kanter)
4: Gelmerus 7: Groningen 9: 06/09/1542 10: Iur 12: AAK II 97410

1: 08886 2: Löwen
3: Canter
4: Gelmerus (Gilmarus) 8: Frisius 9: 06/06/1544 12: MULO IV 28087

1: 09501 2: Löwen
3: Canter
4: Henricus 7: Groningen 9: 27/02/1649 12: MULO V 500303 21: bezit het klein burgerrecht van Groningen; heeft in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 55

1: 08961 2: Löwen
3: Canter
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/05/1543 12: MULO IV 26254 13: Anna Claesdr Timanni 14: Jacobus Adami Canter 15: burgemeester van Leeuwarden 18: 1566 priester van de Oldehove 21: Iur dr; beneficiant van het schuttersaltaar; zweert in 1566 trouw aan de koning; een Jacobus Adameus, poeta Brabantinus was van 1591-1599 rector te Sneek 22: Gen Jierboekje 1963 6869; RAF Familiearch Kingma 628; GAL klapper magistraat; Vrije Fries IX 408

1: 06035 2: Köln
3: Canter (Cantis)
4: Jacobus 6: pauper 7: Groningen 9: 19/05/1520 10: Art 12: AAK II 82389 18: 1535 vicaris en prebendaris te Loppersum 20: 16 nov 1521 bac, 14 maart 1523 inc 21: = Jacobus Lamberti; kreeg de prebende in 1535 van Herman van Bommel 22: RF HS 1535.30; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 229, 230

1: 11975 2: Turin
3: Canter
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/00/1444 12: AAK I 430

1: 06029 2: Köln
3: Canter
4: Jacobus 7: Groningen 9: 11/05/1487 10: Iur 11: 1471 12: AAK II 21257; NNBW 1 559 13: Abele 14: Johannes Canter 18: 1489 leraar te Antwerpen; 1492-1497 te Krumau in Bohemen 1505 pastoor te Groot Faldern en prebendaris te Emden (vicaris van het Heilige Kruisaltaar der Grote Kerk) 19: 1529 21: Dr iur, Dr art, Dr med; beroemd dichter, astroloog en geleerde; 1481 bezoekt Augsburg, 1489 bezoekt Italie; vriend van Erasmus; schreef Dialogus de Solitudine (1491); gaf uit Petrarca's De secreto en Falconia's Cento; tegenstander van de hervorming, keert in 1529 uit Emden naar Groningen terug 22: Gron Volksalmanak 1891 1213, 1978-1979 47; NNBW I 559; P.S. Allen,Opus Epistolorum Des. Erasmi (Oxford, 1906) no 32; Jahrbuch Emden 18 125-128; Blok, Rekeningen 215; EbelsHoving, Jacobus Canter 1750

1: 04995 2: Basel
3: Canter
4: Joachimus 6: Nobilis 7: Groningen 9: 00/00/1559 12: MUB II 11766

1: 08968 2: Löwen
3: Canter
4: Joachimus 8: Frisius 9: 00/06/1557 12: MULO IV 54656

1: 08338 2: Löwen
3: Canter (Cantre)
4: Joachimus 8: Frisius 9: 00/07/1526 12: MULO III 76081 16: Alyt 18: 1535, 1541 rentmeester/bouwmeester van Groningen 19: 1540 juni 22: Gron Volksalmanak 1894 86; RF HS 1535.26, 32; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 456; GAG Klapper ambten; RAG Regeringsboek

1: 01306 2: Padua
3: Canter
4: Joachimus 7: Groningen 9: 00/00/1560 10: Iur 11: 1537 12: tp no 73 13: Anna Claes Tymansd 14: Jacob Adamus Canter 15: burgemeester van Leeuwarden 17: Joachimus 18: 1578-1591 meermalen gildrechtsheer 1579-1589 meermalen gezworene 1588, 1590 kerkvoogd A kerk 19: 1591 dec 21: imm Basel 1559; familierelatie met Utrechtse Canters?. Was volgens Den Tex een van de laatste stadGroningers die zich Frisius tout court noemde (onjuist) 22: Den Tex, Studenten 64; Navorscher XLI; Alting, Diarium 722, 799, 844

1: 03254 2: Groningen
3: Canter
4: Joachimus 7: Groningen 9: 11/09/1633 10: Lit 11: 20 1614 12: AAG 28 13: Hillegonda Johansdr Wiffinge 15: Joachim Canter 16: Helena Wicheringe (1644) 18: 1639-1650 herh gezworene van Groningen 1645-1649 ambtman van het Gorecht 1649-1652 drost der beide Oldambten 19: 1652 aug 21: heeft een vermogen van 50.000 gulden 22: Ned Leeuw 1950 47; Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 61; GAG Regeringsboek

1: 07741 2: Rostock
3: Canter (Cantor)
4: Joachimus 7: Emden 9: 04/07/1522 12: MUR II 82 21: Mr; broer van Johannes, imm 1520 te Keulen; vml zoons van Emder arts Johannes Canter 22: Jahrbuch Emden 18 (1913) 125

1: 11888 2: Köln
3: Canter
4: Johannes 6: pauper 9: 28/06/1520 10: Art 12: AAK II 825135 21: vml broer van Joachim Canter en zoon van de Emder arts Johannes Canter 22: Jahrbuch Emden 18 125

1: 06074 2: Köln
3: Canter
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/11/1483 10: Iur can 12: AAK II 13119 18: 1498 arts te Emden 20: Art Dr et Med Dr, 1495 responsalis in quolibet 22: NNBW I 559; Emder Jahrbuch 18, 123-125

1: 09529 2: Löwen
3: Canter
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1445 12: MULO I 15642 20: Magister coloniensis; Dr iur utr, Dr theol

1: 11974 2: Ferrara
3: Canter
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1444 10: iur can 12: Pardi 1819 20: 1444 28/11 Dr iur can

1: 02419 2: Heidelberg
3: Canter (Kanter)
4: Johannes 7: Groningen 9: 04/11/1484 11: 1463 12: MUH I 377 13: Abele 14: Johannes Canter 16: Teethe N 17: Johannes Joachimus 18: 1487 hofastroloog van keizer Frederik III 1497 arts te Emden 19: 1522 te Emden 21: Mr, Dr med; schreef diverse Prognostica 22: Ebels, Jacobus Canter 2324; GAG PK regest 640; J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 74

1: 05959 2: Köln
3: Canter (Kanter)
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/10/1440 11: 1424 12: AAK I 430107 14: Gelmerus Canter 16: Abele 17: Jacobus Andreas Johannes Ghebbe; Ursula 18: advocaat te Groningen 1445-1447 hoofdman 19: 1499 ca 20: 1442 2/11 pres ad bac 21: Dr leg; bezoekt school te Zwolle 22: Van Rhijn, Gansfort 29; Ebels, Jacobus Canter 2122; GAG RvR 212; RF 1467.9; Emmius, Agro

1: 06086 2: Köln
3: Canter (Canters)
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/02/1494 10: Iur 12: AAK II 35122

1: 09217 2: Löwen
3: Canter
4: Lambertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 04/07/1530 12: MULO IV 3961 13: Tieth Johans uit Leeuwarden 14: Wilhelmus Canter 15: raadsheer te Groningen 16: Johanna van Wijck 17: Theodoricus Wilhelmus 18: raadsheer Hof van Utrecht 19: 1553 te Groningen 20: 1513 21: Dr te Orleans, bezoekt versch universiteiten; bezit in 1543 land bij Wijns (Fr) 22: NNBW I 559-560; Beneficiaalb 106, 107; Oorkonden St Anthonij nr 136

1: 12247 2: Orleans
3: Canter
4: Lambertus 9: 00/00/1538 12: RIORL II 4969* 20: Dr iur civ

1: 03506 2: Groningen
3: Canter (Cantherus)
4: Nicolaus 9: 11/09/1641 12: AAG 44 20: suprascriptis Sopiis a studiis

1: 08451 2: Löwen
3: Canter (Cauther)
4: Petrus 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/08/1488 12: MULO III 52121 13: Ghese 14: Hermannus Canter 19: 1498 a 20: Petrus Cauthem prom 1491 (artes); falco 21: of is bedoeld de zoon van Elteke, genoemd in 1506 en broer van Gelmerus Canter, ca 1500 secretaris van Groningen? 22: AKG regest 725, 861, 935; Reusens, Analectes II 243

1: 06195 2: Köln
3: Canter (Chanters)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 21/01/1536 10: Art 12: AAK II 93930 20: bursa Kuck; 1536 13/11 adm ad bac, pauper

1: 11620 2: Basel
3: Canter
4: Wilhelmus 7: Utrecht 9: 00/00/1563 12: MUB II 15064 13: Johanna van Wijk 14: Lambertus Canter 15: raadsheer Hof van Utrecht 16: ongehuwd 18: 1560-1575 privégeleerde te Leuven 19: 1575 juni 20: stud 1554-1558 Latijn te Leuven en in 1559 te Orleans (RIDDORL I 268) 21: vertaalde en gaf de werken van o.a. Aristides, Euripides en Aeschylus uit 22: De Navorscher 21 (1891) 586

1: 11849 2: Köln
3: Cantharifusor (Cantrifusoris)
4: Johannes 6: pauper 7: Munster 8: Westfalen 9: 00/00/1502 10: Art 12: AAK II 529101

1: 02129 2: Tubingen
3: Cantharifusor of Cannegieter (Kanterfosser)
4: Johannes 6: Dominica Misericor.D 7: Groningen 8: Frisius 9: 17/04/1485 12: Mat Tub 14,78

1: 07294 2: Rostock
3: Cantharifusor? (Jantevoth)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 22/06/1482 12: MUR I 228

1: 11365 2: Löwen
3: Carpen
4: Rombertus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 00/06/1553 12: MULO IV 472101 21: = Rombertus Feyesz, priester, later predikant? 22: Col Kalma

1: 03574 2: Groningen
3: Carrier
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/08/1643 10: Phil 12: AAG 47

1: 02388 2: Heidelberg
3: Carsten
4: Hericus 8: Frisius orient 9: 08/10/1575 12: MUH II 7474

1: 01564 2: Franeker
3: Cartusen
4: Georgius 9: 30/01/1593 10: Iur 12: AAF no 207

1: 03081 2: Groningen
3: Caspari
4: Regnerus 7: Groningen 9: 02/01/1628 10: Phil 12: AAG 19 18: 1648-1665 priester te Dokkum 1644-1648 priester in de Ommelanden 21: volgens Gron Volksalmanak 1909 126 vanaf 1649 priester te Enkhuizen 22: It Beaken 16 207

1: 03008 2: Groningen
3: Caspari
4: Sibrandus 9: 27/01/1625 12: AAG 15

1: 05815 2: Köln
3: Cassen (Cassens)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 17/05/1482 10: Art 12: AAK II 118109 21: Mr Johannes Cassens was tot 1532 (gest) vicaris te Steenwijk 22: RAG Familiearch Ewsum 182; AAU 42 (1916) 331

1: 05971 2: Köln
3: Cassens (Sassens)
4: Henricus 7: Groningen 9: 31/03/1492 10: Art 12: AAK II 3115 20: 1496 10/3 lic 21: mr Hendrik Cassens wordt in 1486 genoemd

1: 09254 2: Löwen
3: Castricum van (Theodorici)
4: Andreas 7: Leeuwarden 9: 10/06/1532 12: MULO IV 7374 18: 1561 pastoor te Enkhuizen; 1566 vicaris te Sneek 1568-1571 predikant in Friesland 1572, 1578, 1586, 1590-1589 predikant te Enkhuizen; in 1590 uitgeleend aan Leeuwarden, in 1593, 1597 aan Workum 19: 1598 te Enkhuizen 22: Romein 14, 15, 329; Vrije Fries 17 1890 14; Col Kalma

1: 00319 2: Franeker
3: Castricum (Castrocomius)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 16/05/1617 10: Iur 12: AAF no 1662 14: Nicolaus Castricum 15: 1608 syndicus van de stad Groningen 22: Van der Woude, Lubbertus 116

1: 04455 2: Leiden
3: Castricum (Castricom a)
4: Walterus (Gualtherus) 7: Groningen 9: 06/05/1622 10: Iur 11: 18 12: AAL 160

1: 11980 2: Padua
3: Cathuis
4: Arnoldus, Johannis 7: Leeuwarden 9: 28/05/1598 12: PP no 93 20: prom 1599

1: 11981 2: Löwen
3: Cathuis
4: Arnoldus, Johannis 7: Leeuwarden 9: 00/00/1600 10: Theol 12: AAU III 324

1: 01607 2: Franeker
3: Cathuis (Johannis)
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 9: 17/05/1594 10: Med 11: 1576 dec 12: AAF no 276 13: Margaretha Jacobsdr Sweert 14: Johannes Cathuis 15: afgevaardigde van Friesland bij Pacificatie van Gent : apotheker te Leeuwarden 18: priester, jezuiet 1609-1611 priester te Leeuwarden; in 1612 te Zwolle prof theol te Leuven; rector van het Jezuietencollege te Roermond 19: 1629 dec te Roermond 22: Stamboek I 276 II 186; NNBW III 212; AAU III 324 f; Amersfoordt, Verhaal van de verrigtingen van de Jezuieten 7697

1: 04229 2: Leiden
3: Cathuis (Johannis, Joannis)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 21/06/1595 10: Med 11: 19 12: AAL 43

1: 04179 2: Leiden
3: Cathuis, Johannis (Joannis)
4: Hubertus 9: 26/06/1585 10: Ling 11: 1565 nov 12: AAL 18 13: Margaretha Jacobsdr Sweert 14: Hubertus Johannis Cathuis 15: apotheker : burgemeester van Leeuwarden 16: Bauckje Ansckes Grietje Gerrits Gisberti Catedrecht 17: Andreas x Jetscke Gisbertusdr Bouricius (1632) Gerardus, apotheker 18: apotheker 1613-1629 rentmeester van het Ritske Boelemagasthuis 19: 1639 aug 22: Stamboek I 276; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 12

1: 12127 2: Strassburg
3: Celos
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 09/06/1656 10: Iur 12: AMUS

1: 03859 2: Groningen
3: Celos
4: Bernardus 7: Groningen 9: 29/08/1650 10: Phil 11: 18 12: AAG 62 16: Ebele Halbes (1660) 18: 1666-1667 gezworene te Groningen 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 12340 2: Basel
3: Celos
4: Bernardus 7: Groningen 9: 00/00/1656 12: Guggisberg, Studenten 285

1: 03550 2: Groningen
3: Celos
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/01/1643 10: Phil 12: AAG 47 18: 1650 okt advocaat 22: GAG R A IIIa 47

1: 02923 2: Groningen
3: Celos
4: Johannes 7: Emden 9: 30/05/1622 10: Iur 12: AAG 12 13: Anna Boots 14: Pieter Celos 15: raadsheer te Emden, 1629 burgemeester 16: Elsien Berends, d.v. bewindhebber West Indische Compagnie 18: 1632-1645 gezworene, 1636, 1638-1639, 1641-1642 gildrechtsheer te Groningen 1639-1641, 1644 weesheer; 1647-1660 raadsheer; 1652, 1655, 1658 gedeputeerde 1642-1643 lid admiraliteit Zeeland, 1649 idem Amsterdam; 1645-1646 lid Generaliteitsrekenkamer 20: 1602 te Emden 21: klein burgerrecht van Groningen in 1627/28 22: GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 338; Quellen und Forschungen 1987 102

1: 04501 2: Leiden
3: Celos
4: Johannes 7: Emden 9: 12/10/1623 10: Iur 11: 21 12: AAL 172

1: 05728 2: Köln
3: Christiani (Cristianus)
4: Antonius 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42142 18: 1445, 1456 persona te Baflo 20: 1441 7/7 det, 1443 13/4 inc, 1444 7/4 disp 21: Mr 22: GAG RvR 909; RF 1456.20; AKG regest 226

1: 05368 2: Köln
3: Christiani
4: Detlevus 7: Emden 9: 19/11/1496 10: Iur 12: AAK II 416161

1: 02529 2: Groningen
3: Christiani
4: Gerardus 7: Groningen 9: 13/09/1616 10: Phil 12: AAG 5

1: 08915 2: Löwen
3: Christiani (Christianus)
4: Henricus 8: Frisius [orient?] 9: 10/11/1547 12: MULO IV 35756 21: vml Henricus Carstens, 1550-1557 secretaris van Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 135

1: 00163 2: Franeker
3: Christiani
4: Jacobus 5: Boekhandelaar (bibliopola) 7: Buitenpost 9: 23/04/1610 12: AAF no 1178

1: 04939 2: Jena
3: Christiani (Christianus)
4: Johannes, Laurentii (Loren) 6: nihil 8: Frisius 9: 00/00/1595 12: MUJ 49 1595 109

1: 02684 2: Wittenberg
3: Christiani (Christianus)
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/00/1538 12: AAW 171 18: 1543 pastoor te Sonnega (heer Peter) 21: Petrus Christiani van Sonnega werd op 26 maart 1513 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb Zevenw 53

1: 00993 2: Franeker
3: Christophori
4: Gellius 7: Leeuwarden 9: 02/06/1641 10: Phil 12: AAF no 3819

1: 01606 2: Franeker
3: Christophori
4: Hermannus 8: [Frisius orient] 9: 10/05/1594 10: Theol 12: AAF no 275 18: 1595-1597 predikant te Aduard, ontslagen wegens hoererij en vechten 1598-1612 ca predikant te Westerlee 1614-1618p werkzaam te Jukwerd, wel beroepen, maar niet toegelaten 20: stud ook te Helmstedt 22: Duinkerken I 88

1: 03960 2: Helmstadt
3: Christophori
4: Hermannus 7: Bunde 8: Frisius [orient] 9: 10/06/1592 12: AAHt 9947 20: stud 1594 te Franeker

1: 00659 2: Franeker
3: Christophori
4: Hiddius 8: Frisius 9: 17/08/1629 10: Ling, Phil 12: AAF no 2574 14: Christophorus Hectoris 15: 1601 predikant te Pietersbierum 19: 1634 als kandidaat 21: alumnus 22: Romein 207-208; Col Kalma

1: 03924 2: Helmstadt
3: Christophori
4: Romerus 7: Jever 8: Frisius 9: 19/07/1587 12: AAHt 6694

1: 03571 2: Groningen
3: Christophori
4: Wigboldus 7: Appingedam 9: 07/07/1643 10: Phil 12: AAG 47 16: Maria van der Vliet 18: 1653-1670 predikant te Opwierde 19: 1670 sept 22: Duinkerken I 88

1: 04475 2: Leiden
3: Christophori
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 22/04/1623 10: Iur 11: 25 12: AAL 167

1: 04445 2: Leiden
3: Christophori
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 08/06/1621 10: Iur 11: 24 12: AAL 154 18: 1630-1639 secretaris van Emden 21: Dr 22: Quellen und Forschungen 1987 135

1: 06901 2: Marburg/Lahn
3: Christophori
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 13/04/1618 12: CSM IV 114

1: 12370 2: Löwen
3: Cirici (Zirici)
4: Fungerus 7: Pingjum (Pennigum) 9: 11/05/1523 12: MULO III 69873 17: Ciricus Syrxma 18: 1531 schepen van Leeuwarden 21: mr 22: Zwart, Cleuting 74; GAL Oud archief 31

1: 07356 2: Rostock
3: Cirici
4: Helmericus 7: Emden 9: 25/11/1489 12: MUR I 253

1: 07219 2: Rostock
3: Cirici (Cyreri)
4: Meinardus 7: Leeuwarden 9: 21/04/1476 12: MUR I 201

1: 00649 2: Franeker
3: Cirici (Cyrici)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 07/05/1629 10: Theol, Art 12: AAF no 2545 13: Helena van Langen 14: Ciricus Mellaei Hagius 15: predikant 20: 1632 20/12 mag art (PAF 23) 22: Col Kalma

1: 11371 2: Leipzig
3: Cissaeus
4: Johannes, Ulpius 7: Schalsum 9: 00/00/1540 12: Petrus, De scriptoribus 90

1: 05544 2: Köln
3: Cissaeus
4: Johannes, Ulpius 7: Schalsum 8: Frisius 9: 00/00/1536 12: AAK III 1890 18: initiatus in sacris 1557 professor oude talen te Erfurt 21: naam vergriekst, betekent klimop; vertaalt Hesiodos in het latijn, letterlijker dan Georgius Rataller; schreef tegen Luther; stud ook te Erfurt en Leipzig 22: Petrus, De scriptoribus 8991; Vrije Fries II 423

1: 09751 2: Erfurt
3: Cissaeus (Lisseus)
4: Ulpius 5: Mag art Leuven 7: Harlingen 9: 00/00/1536 12: MUER II 34531

1: 03141 2: Groningen
3: Clant
4: Adolphus 6: jonker en hoofdeling 8: Omlandus 9: 08/04/1630 10: Phil 12: AAG 23 13: Wilhelmina Hinckaert 14: Eilco Clant 16: Margrieta Polman (1638) 17: Reynt Eilco, stud 1658, kapitein 18: 1637 luitenant 1663 kolonel 21: broer van Adrianus, stopt met studie en gaat dienen in het leger 22: Ned Leeuw 1939 439; RAG klapper resol GS

1: 02360 2: Heidelberg
3: Clant
4: Adrianus 6: jonker en hoofdeling 8: Frisius 9: 01/10/1618 11: 1599 12: MUH II 291,147 13: Wilhelmina Hinckaert 14: Eilco Clant 15: jonker, hoofdeling en redger te Stedum 16: Hille Clant (1623) Anna Tamminga (1639) 17: Johannes x Anna Coenders (1653) 18: 1623-1626, 1628, 1633-1634, 1637 redger 1631-1635, 1637, 1639-1640, 1642 lid gedep staten(l) 1643 lid Staten Generaal; 1648 afgevaardigde bij vrede van Munster 19: 1665 jan te Stedum 21: "Man van kleine bekwaamheid en geschikt om zich bij de meerderheid te voegen"(Wagenaar); bezit borg Nittersum te Stedum 22: Emmius, Agro; NNBW III 220-221; Formsma, Borgen 381; RAG HJK 2, 1249

1: 02888 2: Groningen
3: Clant
4: Adrianus 8: Omlandus 9: 10/04/1616 10: Phil 12: AAG 4

1: 03375 2: Groningen
3: Clant
4: Alardus 9: 29/04/1637 12: AAG 35

1: 04671 2: Leiden
3: Clant van Uithuysen
4: Alardus, Justus 7: Groningen 9: 31/08/1632 11: 1620 12: AAL 246 13: Josina Manninga 14: Osebrandus Clant 16: Maria Helena Lucasdr Clant (1644) 17: Lucas 19: 1654 21: bezit sinds 1644 de borg Lulema te Warfhuizen 22: Formsma, Borgen 462; Feenstra, Adel 191-193

1: 05716 2: Köln
3: Clant
4: Alardus 7: Groningen 9: 00/00/1436 10: Art 12: AAK I 39035 13: Anna Hansouwe 14: Otto Clant 16: Margaretha Lewe 17: Hermannus Wilbert Nesa x Ruurd Entens 18: 1472-1473, 1475-1476, 1479 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; Alg Ned Familieblad 17 1905 301

1: 05723 2: Köln
3: Clant
4: Alardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 16/11/1508 10: Art 12: AAK II 63353 20: bursa Laurentiana; det 28 nov 1509 21: Een Alardus Clant staat in 1490 op de lijst van het brouwersgilde; jonker Alardus Clant wordt in 1531, 1533 en 1551 genoemd; een Alardus Clant was in 1559 predikant te Leer 22: Gron Volksalmanak 1898 78; RF HS 1531.36; RAG Familiearch Lewe regest 111; RAG Familiearch Ewsum 217; Reershemius 650

1: 08783 2: Löwen
3: Clant
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/05/1553 12: MULO IV 47137 18: 1564 pastoor te Harssens 19: 1582 a 22: RAG Familiearch Farmsum regest 473; Alting, Diarium 571

1: 01897 2: Franeker
3: Clant
4: Edzardus, Jacobus 6: Nobilis 7: Bremen 8: Omlandus 9: 09/06/1603 10: Phil 11: 1584 12: AAF no 787 13: Gratia Rengers 14: Egbertus Clant 16: Susanna van Ewsum (1616) Bave Coenders van Helpen (1629) 17: Theodoricus Egbertus 18: 1610 raadsheer Ommelanden; 1605-1607, 1618, 1636, 1638, 1640 redger 1618, 1628-1631 lid StatenGeneraal; commissaris politiek synode van Dordrecht; 1623 een van de oprichters van de West Indische Compagnie; 1621-1623, 1639-1642, 1644-1648 curator Gron universiteit 1614-1615, 1624 lid Raad van State, 1632 lid gedep staten(l) 19: 1648 aug 21: geboren tijdens ballingschap van zijn ouders; bezoekt Latijnse school van Groningen (1594) en Bremen (voor 1594); disp in 1606 Ex materia emptionesvenditionis; maakt 1606-1610 reis door Engeland, Frankrijk, Italie, Zwitserland en Duitsland 22: Emmius, Agro; NNBW III 221; Ranieri, Repertorium III 240; GAG Regeringsboek; RAG HJK 2

1: 08843 2: Löwen
3: Clant
4: Egbertus 8: Frisius 9: 00/04/1554 12: MULO IV 49141 13: Margaretha Addinga van Westerwolde 14: Eilco Clant 16: Anna Manninga Gratia Rengers van Ten Post 17: Sophia x Ulricus van Ewsum (1584) Eilco x Wilhelmina Hinckaert 18: 1580 commissaris en collecteur van de Ommelanden 1580 lid raad van Anjou 19: 1590 nov te Bremen 21: 1579 ondertekent Unie van Utrecht; vlucht voor Rennenberg naar Oostfriesland; bezoekt Anjou namens de Ommelanden 22: NNBW III 222; Formsma, Borgen 381; Eppens, Kroniek I 277

1: 03871 2: Groningen
3: Clant
4: Egbertus 8: Omlandus 9: 30/11/1650 10: Phil 11: 1633 12: AAG 63 13: Bouwina Coenders 14: Edzardus Jacobus Clant 16: A. Lewe (1668) 18: 1659-1650 lid gedep staten (l) 1661, 1665-1666 curator Gron universiteit 1667-1668 lid admiraliteit Harlingen 21: bezit borg Nijenstein te Zandeweer; heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 62; GAG Regeringsboek; H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis (Franeker, 1993) 56; Feenstra, Adel 184-185

1: 05091 2: Köln
3: Clant (Alardi)
4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 05/11/1494 10: Art 12: AAK II 36437 13: Margaretha Lewe 14: Alardus Clant 15: burgemeester van Groningen 16: Teetke Eppodr to Nittersum 20: 1495 19/11 det, 1497 1/4 inc 21: hoofdeling te Stedum, koopt in 1501 huis in Groningen; Egbertus Clant, rechter doet in 1502 uitspraak naar aanleiding van een doodslag door koopman Clawes van heer Johan te Stedum 22: Alg Ned Familieblad 17 1905 301; GAG PK regest 491; Ned Leeuw 1938 499

1: 08834 2: Löwen
3: Clant
4: Egbertus 8: Frisius 9: 23/04/1545 12: MULO IV 30235 21: = Egbert Ottes Clant x Atcke van Douma, kinderen: Johannes x Frouck Poppes van Burmania, Mary x Dirck van Baerdt? 22: Stamboek II 61

1: 11623 2: Basel
3: Clant
4: Egbertus (Eybartus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1555 12: MUB II 9215

1: 12394 2: Orleans
3: Clant
4: Egbertus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 06/01/1557 12: RIDDORL I 219

1: 02299 2: Heidelberg
3: Clant
4: Egbertus 8: Frisius 9: 06/05/1574 12: MUH II 70,28 13: Anna Rengers 14: Otto Clant 17: Otto 18: 1598 ca predikant te Rottum? 19: 1616 21: verkoopt borg Scharmer aan zijn neef Gerardus Clant 22: Formsma, Borgen 348-349; Duinkerken I 88

1: 05833 2: Köln
3: Clant (Cland)
4: Eilco (Elco) 7: Groningen 9: 18/12/1514 10: Iur 12: AAK II 73897 16: Margaretha Addinga (1534) 17: Egbertus 19: 1541 a 21: hoofdeling te Stedum 22: Ned Leeuw 56 (1938) 450

1: 03653 2: Groningen
3: Clant
4: Everardus (Erhardus) 8: Omlandus 9: 11/10/1645 12: AAG 52 13: Elisabeth Erentreiter 14: Lucas Clant van Warfhuizen 16: Anna Coenders (1652) 18: kapitein convooimeester 21: 1672 beschuldigd van verraad m.b.t de Langerakkerschans, veroordeeld, maar straf (breken van degen en ontheffing van commando) ingetrokken 22: NNBW III 222-223; Jaarboek Geneal 17 179

1: 06552 2: Köln
3: Clant (Klanhtt)
4: Everardus 6: pauper 7: Groningen 9: 27/05/1585 10: Art 12: AAK IV 14126

1: 09405 2: Löwen
3: Clant
4: Georgius 5: Paedagogus Henr. Catzenellenog 6: nobilis 9: 03/06/1563 12: MULO IV 65574

1:*05886 2: Köln
3: Clant (Kalant)
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1391 12: AAK I 6118

1: 05892 2: Köln
3: Clant
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1443 10: Art 12: AAK I 47219 18: kanunnik St Severin te Keulen 19: 1501 20: 1452 28/11 det, 1455 30/4 inc

1: 09170 2: Löwen
3: Clant
4: Gerardus 7: Groningen 9: 08/05/1542 12: MULO IV 24543 21: broer van Johannes Clant

1: 12152 2: Paris
3: Clant
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1379 12: AAK I 6118 18: doceert (leest) te Parijs 1396 procureur natio anglicana 20: 1379 bac art, 1395 mag art genoemd 22: NNBW I 603

1: 02412 2: Heidelberg
3: Clant (Clenkinger)
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/04/1388 12: MUH I 31; vgl Keussen, Alte Universitat 571

1: 05871 2: Köln
3: Clant (Groningen, Groninghen de)
4: Henricus 9: 00/00/1394 12: AAK I 7314 13: Maria Kater 14: Henricus Clant 15: hoofdeling te Scharmer 18: 1406 proost van Humsterland 1410-1437 professor iuris te Keulen; kanunnik te Keulen 1419-1420 rector Keulse universiteit; 1425 altarist te Groningen; 1429 raadsheer te Kleef; 1433 dekaan jur faculteit 19: 1437 21: bac decr (1403), Lic iur can (1423), Dr Decr, 1416 kanunnik te Keulen, kapelaan van Rooms koning Sigismund; in 1434-1435 aanwezig op het concilie te Bazel; 1431 vicaris perpetuus ad alt. S. Gregorii in eccles B. Mar Traiencten Leod d (Maastricht?) 22: Keussen, Alte Universitat 451; Krueger, Archidiakonat 85; Placaatboek I 390; Alg Ned Familieblad 17 (1905) 299; NNBW I 603-604; Repertorium Germanicum I 202

1: 05958 2: Köln
3: Clant
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1439 10: Decr 12: AAK I 41324 18: advocaat te Keulen 1461-1481 professor iuris te Keulen 1472 kanunnik te Keulen 19: 1481 20: 1443 bac iur, 1461 Dr decr 21: Dr Decr; een Henricus Clant wordt in 1424 op de gildelijst van de brouwers vermeld 22: Keussen, Alte Universitat 455; Gron Volksalmanak 1898 78

1: 12062 2: Paris
3: Clant
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1400 12: Keussen, Alte Universitat 571

1: 02478 2: Heidelberg
3: Clant (Groningen, Gronynghen de)
4: Henricus 6: dominus 9: 06/11/1401 12: MUH I 85 18: pastoor te Alkmaar (curatus Alcmariensis) 20: 1401 mag art 22: Toepke, Matrikel Heidelberg I 85

1: 08930 2: Löwen
3: Clant
4: Hermannus 8: Frisius 9: 01/06/1548 12: MULO IV 36791 13: Rudolpha de Mepsche 14: Allert Clant 18: 1566-1567, 1577, 1607 burgemeester van Groningen 1577 lid gedep staten Ommelanden, die te Leeuwarden bijeenkwamen 1567, 1578 drost over het Oldambt 19: 1607 dec, 1579 volgens Regeringsboek 21: lic iur utr; was in 1567 "fort contre la requeste des sectaires" 22: NNBW III 223; AAU 67 (1948) 211; GAG Regeringsboek; RAG HJK 257

1: 06022 2: Köln
3: Clant
4: Jacobus 5: clericus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1419 10: Art 11: 1406 12: AAK I 2079 18: 1419-1466 niet residerend pastoor en beneficiant te Waalre en Valkenswaard; 1443, 1447 pastoor van de Maartenskerk te Groningen 1439-1466 professor iuris te Keulen; kanunnik St Severini 1443, 1444 rector Keulse universiteit 21: 1439 Dr decr; bastaard; 1434-1438 op concilie te Bazel 22: Keussen, Alte Universitat 388, 452; Gron Volksalmanak 1921 15; NNBW I 604; Bijsterveld, Laverend 60, 102

1: 09211 2: Löwen
3: Clant
4: Jodocus 7: Groningen 9: 15/11/1537 12: MULO IV 16552 13: Aleydt 14: Wilhelmus Clant van der Borch 18: 1558 lid gedep staten van de Ommelanden in hun strijd tegen de stad Groningen 19: 1561 ca 21: opgevolgd door zijn broer Lucas als hoofdeling te Leermens 22: Formsma, Borgen 205

1: 09439 2: Löwen
3: Clant a
4: Johannes 7: Groningen 9: 07/10/1547 12: MULO IV 35722 18: 1564 raadsheer te Groningen 1568-1575 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; Alting, Diarium 136

1: 09765 2: Bourges
3: Clant
4: Johannes 6: nobilis 7: Groningen 9: 12/09/1644 12: MABOU 8859

1: 09194 2: Löwen
3: Clant
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/05/1542 12: MULO IV 24542 13: Anna Rengers 14: Otto Clant van Scharmer 16: Anna Stellinck 17: Melchior, ds te Goengarijp Gerardus, hoofdeling te Scharmer Otto, drost in Duitsland 18: 1559, 1566 pastoor te Bedum 1570-1595 predikant te Larrelt 1595-1599 predikant te Bedum 19: 1599 20: broer van Gerardus Clant 21: 1569 verbannen wegens hervormingsgezindheid; in 1585 en 1586 werd zijn zoon Gerardus de terugkeer in Groningen geweigerd 22: NNBW III 225; Duinkerken I 88; Alting, Diarium 623, 663, 748; Roemeling, Predikanten 196

1: 11754 2: Köln
3: Clant
4: Johannes 6: pauper 9: 00/00/1447 10: Art 12: AAK I 51095 20: broer van Severinus/Servatius

1: 01514 2: Padua
3: Clant van Stedum
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 30/08/1645 10: Iur 12: tp no 430 13: Hille Clant 14: Adrianus Clant 15: afgevaardigde vredesonderhandelingen te Munster 16: Anna Coenders (1653) 17: Elisabeth x Albertus Lewe 18: 1659-1660 lid gedep staten (l) , 1652-1656, 1661-1662, 1665-1666, 1674-1684 lid Staten Generaal zijlschepper van de Noordzijde van Appingedam 1651 lid Generaliteitsrekenkamer (of is Johannes Clant van Godlinze bedoeld?) 19: 1694 sept 21: liet zich drie jaar later ook bij de artiesten immatriculeren, werd consiliarius in 1648; herbouwt in 1669 huis te Stedum; bezat in 1672 een vermogen van 120.000 gulden 22: Den Tex, Studenten 430; Navorscher 1883 68; Gron Volksalmanak 1972-1973 53, 62; Formsma, Borgen 383-384; Jaarboek Geneal 17 177; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3

1: 03712 2: Groningen
3: Clant
4: Johannes, Rembertus 9: 03/05/1647 10: Phil 12: AAG 55

1: 04923 2: Leiden
3: Clant [van Godlinze]
4: Johannes, Rembertus 8: Omlandus 9: 02/06/1649 10: Phil 11: 1628 12: AAL 396 13: Elisabeth Erentreiter 14: Lucas Clant tot Warfhuizen 16: Lucia Maria Auwema van Tolbert (1652) 17: Trudea x Lucas Clant (na schaking) Allardus Joost Johannes Rembertus 18: 1652-1653 lid admiraliteit Harlingen (extraord) 1654-1655 lid admiraliteit Harlingen (ordinaris) 19: 1655 22: Ned Leeuw 1940 454; Formsma, Borgen 139-142

1: 05475 2: Geneve
3: Clant
4: Johannes 8: Frisius 9: 21/05/1579 10: Iur 11: 1558 12: LDR 575 14: Gerardus Clant 16: Frouk van Burmania, d.v. Poppius (1586) 18: 1609-1613 lid Staten van Friesland 1610-1615 grietman van Doniawerstal 19: 1615 aug 21: Jan Clant was in 1601 raadsheer van Groningen; = Johannes Clant van Warfhuizen 1601 lid Generaliteitsrekenkamer, 1607-1609 lid Staten Generaal? 22: De Vries I, 95; Sminia, Naamlijst 348; RAG Huisarch Menkema 581; GAG Regeringsboek

1: 02844 2: Groningen
3: Clant (Clandt)
4: Luardus (Louw) 8: Frisius 9: 14/03/1615 10: Iur utr 12: AAG 1

1: 04670 2: Leiden
3: Clant van Uithuizen (Othuysen)
4: Luardus (Ludewardus), Egbertus 7: Groningen 9: 31/08/1632 11: 1614 12: AAL 246 13: Josina Manninga 14: Osebrandus Clant 15: redger te Uithuizen : 1594-1624 landdagslid 16: Helena Clant van Breede 17: Johannes Josina Ebelia x Johannes Clant van Breede (1676) Ebbelina Helena 18: 1639, 1650 vaandrig versch functies in Uithuizen 19: 1666 ca 21: bezit Menkemaborg te Uithuizen; zijn kinderen erfden een vermogen van 70.000 gulden; bezit ook het klein burgerrecht van Groningen 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Formsma, Borgen 405; RAG klapper resol GS

1: 04356 2: Leiden
3: Clant (Clandt)
4: Luardus (Luwardus) 8: Frisius orient 9: 01/06/1611 10: Iur 11: 20 12: AAL 101

1: 06143 2: Köln
3: Clant ? (Groningen de)
4: Lubbertus 9: 24/05/1490 10: Art 12: AAK II 27873 13: Margaretha Lewe 14: Allardus Clant 16: Hermanna Horenken 17: Allardus Johannes Evert Nicolaus 18: 1504-1525 raadsheer; 1517-1524 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1525 hoofdman 19: 1525 ca 20: bursa Laurentiana; 1491 20/6 det 22: Emmius, Agro; NNBW III 224; Alg Ned Familieblad II 70, III 62; Ned Leeuw 1954 346

1: 02539 2: Groningen
3: Clant
4: Lucas 7: Groningen 9: 21/11/1616 10: Phil 12: AAG 5 13: Hille Clant 14: Johannes Clant 15: landdagslid voor Warfhuizen 16: Elisabeth Erentreiter 17: Maria Helena x Allardus Justus Clant 18: 1621 e.v. landdagslid voor Warfhuizen, 1620 1623-1626, 1628, 1634, 1639, 1641, 1644-1645, 1651-1652, 1660 redger; 1625 rekenmeester; 1626-1627 lid Generaliteitsrekenkamer 1628-1630, 1635 lid gedep staten(l); 1631, 1633 lid Staten Generaal 1650-1651, 1657 lid admiraliteit Harlingen 22: Emmius, Agro; Formsma, Borgen 462; GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2,3

1: 02323 2: Heidelberg
3: Clant (Klant)
4: Melchior 8: Frisius 9: 11/06/1588 12: MUH II 1376 13: Anna Stellinck 14: Johannes Clant 15: ommelander edelman; priester, later predikant 16: Agneta van Geel 18: 1580 predikant te Lutetsburg (Oostfriesland) 1580-1588 predikant te Antwerpen en Emden 1588 rector te Sneek, 1594 predikant te Britsum, 1597 Woudsend, 1608-1614 te Goengarijp 21: houdt op verzoek van gedep staten van Groningen op 11 januari 1600 een proefpreek te Bedum 22: Romein, 73-74, 445-446; NNBW III 223; Duinkerken I 88

1: 02460 2: Heidelberg
3: Clant (Clandt)
4: Nicolaus 8: Frisius groningensis 9: 05/11/1585 12: MUH II 121,203 13: Catharina Schaffer 14: Eppo Clant 16: J. Bartoltdr Coenders (1595) 17: Hidda x Assuerus Krone 18: 1595 predikant te Uithuizen 1611 predikant te Godlinze 19: 1628 22: NNBW III 225; Gron Volksalmanak 1989 63; Duinkerken I 530

1: 09965 2: Wittenberg
3: Clant (Clandt)
4: Nicolaus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/09/1584 12: MUW II 324

1: 02296 2: Heidelberg
3: Clant (Calandt)
4: Otto 8: Frisius 9: 10/01/1572 12: MUH II 61,8 14: Egbertus Clant 16: Jantien 19: 1630 21: koopt in 1626 het huis te Scharmer van de stad Groningen (zonder de rechten) 22: Formsma, Borgen 349

1: 11874 2: Köln
3: Clant
4: Otto 7: Stedum 8: Mon d 9: 19/12/1512 10: Art 12: AAK II 70587 16: Anna Melchiordr Rengers 17: Egbertus; Franciscus Eppo; Johannes Henricus Wigboldus 18: 1524 redger te Garshuizen 19: 1555 a 21: erft huis te Scharmer 22: Formsma, Borgen 348; Hartgerink Koomans, Ewsum 70

1: 11755 2: Köln
3: Clant
4: Severinus 6: pauper 9: 00/00/1447 10: Art 12: AAK I 51094

1: 06945 2: Rostock
3: Claro campo (Clarecamp de)
4: Everardus 9: 21/05/1426 12: MUR I 24

1: 09578 2: Erfurt
3: Claro Campo (Clarecampo de)
4: Martinus 8: Frisius 9: 00/00/1403 12: MUER I 6725

1: 07864 2: Rostock
3: Clausen
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 14/05/1544 12: MUR II 106

1: 02729 2: Wittenberg
3: Claven a
4: Helmerus 8: Frisius 9: 03/10/1545 12: AAW 227

1: 07345 2: Rostock
3: Clawema
4: Everardus 8: Frisius 9: 16/10/1489 12: MUR I 252 21: = Everardus Kralen, 1497 vicaris Akerk, commissaris in Goo en Wold?

1: 00964 2: Franeker
3: Cleienburg (Cleijenburch)
4: Johannes, Nicolai 7: Leeuwarden 9: 30/09/1640 10: Phil 11: 1622 ca 12: AAF no 3758 16: Trijntje Johannesdr Lauswold (1645) 18: 1645-1647 predikant te Tjerkgaast 1647-1654 predikant te Roordahuizum 1654-1672, 1674-1686 predikant te Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde; 1672-1673 bij provisie te Harich, 1673-164 idem te Wijckel 19: 1686 nov 22: Romein 165, 612, 647

1: 11583 2: Löwen
3: Cleys
4: Hermannus 7: Groningen (Groniensis) 9: 00/03/1562 12: MULO IV 63514

1: 02809 2: Wittenberg
3: Clingbyl (Klinckebiel)
4: Anthonius 7: Emden 9: 03/06/1525 12: AAW 125

1: 12245 2: Franeker
3: Clingbyl
4: H.T. 7: Leeuwarden 9: 00/00/1606 12: Galama, Wijsgerig onderwijs 196 20: disputeert

1: 09566 2: Erfurt
3: Clingbyl (Clynghebyl)
4: Hermannus 9: 00/00/1399 12: MUER I 5544

1: 10943 2: Franeker
3: Clingbyl (Clincebijl)
4: Hermannus 9: 04/08/1613 10: Med 12: AAF 1431

1: 05047 2: Basel
3: Clingbyl (Pelecius alias Clingbyl)
4: Hermannus 8: Frisius occid 9: 00/00/1618 12: MUB III 20745 20: 1619 1/4 Med dr

1: 04396 2: Leiden
3: Clingbyl
4: Hermannus 7: Franeker 9: 26/05/1616 10: Med 11: 1595 12: AAL 125 13: Mary Hermansdr Schuyrman 14: Johannes Hermannus Clingbyl 15: predikant 21: testeert in 1652 te Veenwouden 22: Gen Jierboekje 1954 84

1: 00331 2: Franeker
3: Clingbyl (Clinckebijll)
4: Johannes 9: 00/00/1617 10: Theol 12: AAF no 1688 20: 1624 16/12 Dr iur (PAF 21)

1: 04479 2: Leiden
3: Clingbyl
4: Johannes 7: Franeker 9: 15/06/1623 10: Iur 11: 1602 12: AAL 168 16: Idske Teunisdr Vrijthof wed Willem Keth, gezworene te Harlingen (1638) 17: Raphael 18: 1625 advocaat Hof 1636-1638 lid gedep staten (W); 1637-1648 secretaris van Barradeel 1641-1645 vroedman, 1645-1646, 1648-1649 burgemeester van Harlingen 19: 1649 21: Dr; 1636 gecommitteerde tot verbetering van s lands reglementen 22: RAF Hof van Fr MMM f 8, GEN 493, Grafschriften Harlingen; Placaatboek V 367; Engels, Naamlijst GS

1: 05033 2: Basel
3: Clingbyl (Pelecius)
4: Raphael 8: Frisius occid 9: 00/00/1593 12: MUB II 41563 20: 1594 7/5 Dr med

1: 02096 2: Padua
3: Clingbyl (Pelecius)
4: Raphael, Johannis 8: Frisius occid 9: 28/07/1593 11: 1569 12: PP no 69 13: Mary Hermannusdr Schuyrmans 14: Johannes Hermannus Clingbyl 15: predikant 16: Anske Hayes Berstwerd 17: Johannes 18: arts te Staveren; 1598 arts en rector latijnse school in Enkhuizen; 1602 arts te Franeker 1603 prof med te Franeker burgemeester van Franeker 19: 1608 maart 21: werd in 1602 burger van Franeker 22: Boeles, Hoogeschool II 7778; Col Kalma; RAF GEN 493; GA Franeker, 27 Burgerboek; Napjus, Lindeboom, Hoogleraren geneeskunde

1: 01445 2: Franeker
3: Clingbyl
4: Raphael, Johannis 9: 10/05/1589 10: Ling 12: AAF no 90

1: 09987 2: Wittenberg
3: Clingbyl, Pelecius (Joannis)
4: Raphael 8: Frisius 9: 00/07/1591 12: MUW II 383

1: 08793 2: Löwen
3: Clinge (Klinge)
4: Bartoldus 8: Frisius 9: 00/05/1559 12: MULO IV 58557

1: 09633 2: Erfurt
3: Clinge (Clynge)
4: Bernardus 5: Ordo Cisterc 7: Groningen 9: 00/00/1435 12: MUER I 16333 16: ongehuwd 18: 1443 abt te Klaarkamp 19: 1465 21: stud 1427 te Keulen; 1444 bezegelt met abt Willem van Dokkum het verbond tussen Oostergo en Groningen 22: NNBW II 686; Placaatboek I 526

1: 05786 2: Köln
3: Clinge (Groningen, Gronyngen de)
4: Bernardus 5: Ordo Cistercien 8: Mon d 9: 00/00/1427 10: Art 12: AAK I 30429 21: stud 1435 te Erfurt

1: 03059 2: Groningen
3: Clinge (Klingius)
4: Henricus 7: Groningen 9: 22/05/1627 10: Theol 12: AAG 18 13: Henrica Broeils 14: Nicolaus Clinge 15: secretaris van het Gorecht 18: 1631 nov advocaat te Groningen 1637, 1640-1658 redger, 1647 redger te Scharmer 22: Gron Volksalmanak 1925 27; Ned Leeuw 1963 96; RAG HJK 2,3

1: 12376 2: Deventer
3: Clinge
4: Henricus 7: Groningen 9: 11/02/1631 12: ASGD 200

1: 12165 2: Köln
3: Clinge (Clynghe)
4: Henricus 8: Trai d 9: 04/12/1452 10: Art 12: AAK I 55657

1: 09181 2: Löwen
3: Clinge (Clineringius)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 02/05/1554 12: MULO IV 49148

1: 10800 2: Helmstadt
3: Clinge (Klinge)
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 28/08/1620 12: AAHt 28267

1: 02869 2: Groningen
3: Clinge (Klinge)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/01/1616 10: Phil 11: 1597 april 12: AAG 3 13: Henrica Broeils 14: Nicolaus Clinge 15: secretaris van het Gorecht 16: Lubbe Diurcken (1628) 18: 1624 redger; 1629 advocaat te Groningen; 1630 secretaris van het Gorecht, 1630-1631 gezworene; 1631-1648 herh lid Generaliteitsrekenkamer 1630-1648 raadsheer resp hoofdman; 1639, 1642 lid gedep staten(s) 1637-1638, 1641 scholarch Latijnse school; 1641 curator Gron universiteit 21: Dr iur 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1963 96, 1982 420; GAG RA IIIa 29, Regeringboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123; RAG HJK 2

1: 04447 2: Leiden
3: Clinge (Kling)
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/06/1621 10: Iur 11: 23 12: AAL 154

1: 09757 2: Erfurt
3: Clinge ? (Minges)
4: Mattheus 7: Groningen 9: 00/00/1550 12: MUER II 37939

1: 09581 2: Erfurt
3: Clinge (Clingo)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1403 12: MUER I 6918

1: 06164 2: Köln
3: Clinge (Clinghen)
4: Nicolaus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1409 10: Theol 12: AAK I 13719 21: Nicolaus Clinge was in 1401 gardiaan van het Minderbroederklooster te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1941 197

1: 03782 2: Groningen
3: Clinge
4: Reinoldus 7: Groningen 9: 17/11/1648 10: Phil 12: AAG 59 13: Lubbeyn Diurcken 14: Johannes Clinge 15: raadsheer en hoofdman te Groningen 18: 1667-1679 syndicus van de stad Groningen 1686 raadsheer 1687-1703 burgemeester of hoofdman 19: 1703 april 21: bezit in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Ned Leeuw 1963 96; Gron Volksalmanak 1972-1973 55

1: 07635 2: Rostock
3: Clingenborg (Klingenbarch)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 13/09/1513 12: MUR II 53 17: Cherubin 21: in 1554 gevangen gezet wegens beledigen van Raad en aanslaan van libel famosos aan kerkdeur, verbannen 22: Alting, Diarium 9, 138

1: 04976 2: Basel
3: Clooster (Closter a)
4: Gerhardus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1577 12: MUB II 25339 20: zoon van Hero, hoofdeling te Dornum, betaalt 40 sol

1: 00994 2: Franeker
3: Clooster a
4: Gerhardus 7: Dornum 8: Frisius [orient] 9: 26/06/1641 10: Phil 12: AAF no 3830

1: 04975 2: Basel
3: Clooster (Closter a)
4: Hector 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1577 12: MUB II 25338 14: Hero van Clooster 15: hoofdeling te Dornum 18: hoofdeling te Dornum 19: 1581 20: stud 1576 te Straatsburg 22: MUB II 253

1: 09659 2: Erfurt
3: Clooster ten
4: Hermannus 9: 00/00/1456 12: MUER I 25534

1: 04355 2: Leiden
3: Clooster (Closter van)
4: Hero, Mauritius 8: Frisius orient 9: 19/05/1611 10: Ling 11: 16 12: AAL 101

1: 03193 2: Groningen
3: Cloppenborch
4: Wesselus 7: Groningen 9: 14/01/1632 10: Phil 12: AAG 26

1: 03928 2: Helmstadt
3: Cloppenburg (Kloppenburg)
4: Christophorus 7: Aurich 8: Frisius 9: 06/05/1588 12: AAHt 69113

1: 05052 2: Basel
3: Cloppenburg
4: Johannes, Hermanni 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1604 12: MUB III 4576; de Vries 1, 65, 183 20: stud 1605 te Genäve

1: 03269 2: Groningen
3: Cloppenburg (Kloppenbourg)
4: Rutgerus, Hermanni 7: Aurich 9: 03/02/1634 12: AAG 29

1: 03326 2: Groningen
3: Cluivinge (Cluvinck)
4: Henricus, Wilhelmus 9: 27/10/1635 10: Phil 12: AAG 33 16: Geertruida Oomkes 18: 1641 mei advocaat te Groningen; 1647 advocaat provinciaal 1656-1666 raadsheer te Groningen; 1658 lid admiraliteit Harlingen 1666-1696 burgemeester of hoofdman; 1668, 1671, 1672, 1676, 1679,1680,1683, 1684 scholarch Latijnse school; 1687, 1691, 1695 curator Gron universiteit 19: 1695 febr 21: heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; RF HS 1647.47; GAG R A IIIa 38; GAG, Regeringsboek; GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63

1: 00477 2: Franeker
3: Cluto
4: Johannes 7: Emden 9: 24/08/1623 10: Theol 12: AAF no 2047 18: 1633-1637 privaatdocent theologie 1646, 1658 raadsheer te Emden 21: Dr Theol 22: Engels, Codex Saeckma 52; Quellen und Forschungen 1987 103

1: 04435 2: Leiden
3: Cluto
4: Johannes 7: Emden 9: 30/09/1620 10: Theol 11: 20 12: AAL 149

1: 00757 2: Franeker
3: Cluyter (Cluter)
4: Wigerus (Wichardus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 09/05/1635 10: Polit, Lit, Iur 11: 1617 12: AAF no 3112 13: Jancke Wigersdr Mockema 14: Petrus Johannis Cluyter 15: compagniesschrijver 21: Johannes Wichardus Cluter werd in 1640 burger van Franeker 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 55; GA Franeker 27 Burgerboek

1: 03241 2: Groningen
3: Cnoop (Knophius)
4: Petrus, Danielis 9: 25/05/1633 10: Theol, Phil 12: AAG 28 13: Orseltie Eitesdr 14: Daniel Cnoop gest voor 1652 22: RAF Statenarch Gf 513 f 126

1: 02159 2: Utrecht
3: Cnopaeus
4: Philippus 7: Groningen 9: 00/00/1647 12: ASU 16 13: Elsien van Hoff 14: Arnoud Cnopaeus 15: 1622 veldscheerder te Groningen 16: Lucia van Besten, wrs d.v. ds Johannes Gerardi van Besten (1653) 17: Catharina Elsabet x Eppo Ippius Bouman, ds te Niebert 18: 1653-1678 predikant te Niebert 1678-1683 predikant te MidwoldeLeek 19: 1683 jan 22: Duinkerken 100, 111, I 239, 533; Huisman, Stadsbelang 434

1: 03644 2: Groningen
3: Cnopaeus
4: Philippus 7: Groningen 9: 10/07/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 11214 2: Köln
3: Cnossens (Knossens)
4: Benedictus 8: Frisius 9: 12/06/1566 10: Art 12: AAK IV 46101 13: Egbertje Egbertsdr Buwema 14: Johannes Upckes te Cnossens 15: provoost schutterij van Bolsward 19: 1568 21: Jan Cnossen was in 1557 volmacht voor Bolsward 22: Zwart, Cleuting 102; CnossenKnossen. Geschiedenis van een Friese familie. sl, 1988 11011, 116-117

1: 04300 2: Leiden
3: Cobbius (Kobbius)
4: Petrus 7: Staveren 8: Frisius 9: 13/07/1605 10: Iur 11: 19 12: AAL 79 21: = stadssecretaris van Hindeloopen, gest 1670? 22: RAF Grafschriften Hindeloopen

1: 04324 2: Leiden
3: Cobbius
4: Petrus 8: Frisius 9: 06/11/1607 10: Phil 11: 20 12: AAL 89

1: 02610 2: Groningen
3: Coehoorn (Kohoren)
4: Gideon 8: Frisius orient 9: 18/11/1619 10: Phil 12: AAG 9 14: Gosuinus van Coehoorn afk uit Duitsland 16: Sytske Menno Houwerda 18: 1640 kapitein 22: Stamboek I 85; RAF Index officieren

1: 03580 2: Groningen
3: Coenders (Conders)
4: Abelus 6: Nobilis 7: Helpman 8: Omlandus 9: 13/01/1643 10: Phil 12: AAG 48

1: 03749 2: Groningen
3: Coenders
4: Abelus 8: Oldambt 9: 04/02/1648 11: 1627 12: AAG 57 13: Anna Coenders 14: Bernardus Coenders 15: gezant te Parijs en Kopenhagen 16: Bywe Joostdr Lewe (1649) 17: Joost Lewe Coenders van Vervou 18: landdagslid voor Huizinge 1652-1655 lid Generaliteitsrekenkamer 1658 lid admiraliteit Amsterdam, 1669-1670 idem Harlingen 19: 1690 21: hoofdeling tot Fraam en Sauwerd; bezit Onnema te Zandeweer en Fraam te Huizinge; bezit in 1672 een vermogwen van 60.000 gulden 22: Formsma, Borgen 185; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; Jaarboek Geneal 17 187; GAG Regeringsboek

1: 02305 2: Heidelberg
3: Coenders
4: Abelus 8: Frisius 9: 05/05/1585 12: MUH II 116,55 13: Anna Tamminga 14: Theodorus Coenders 16: Teteke Meyodr Entens (1597) 17: Anna x Everardus Lewe 18: raadsheer, 1612 burgemeester, 1618-1628 burgemeester of hoofdman van Groningen 1621-1623, 1625-1626 curator Groninger universiteit; 1628 scholarch Latijnse school 19: 1629 jan 20: noot 6: student Abel Coenders van Helpen ging midden 1586 naar Marburg 21: heer van Ewsum 22: Jaarboek Geneal 17 193; H. Alting, Levensbeschr. van Abel Koenders van Helpen, 1775; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21

1: 02325 2: Heidelberg
3: Coenders (Conders jr ab Helpen)
4: Abelus 8: Frisius 9: 23/04/1588 12: MUH II 138,43 13: Eylcke Onsta 14: Bernardus Coenders 15: raadsheer keurvorst van de Palts Teteke Jansdr van Vervou (1601) 17: Eylcke x Joost Lewe ter Hansouwe Bernardus 18: 1596 raadsheer Groningen, 1597, 1600, 1601, 1604 burgemeester 1598-1599 hoofdman 1602-1603 lid raad van State, lid Staten Generaal 19: 1607 sept 20: 1564 21: bezoekt school te Bremen; stud te Heidelberg in 1584 en 1588; wijkt in 1586 uit naar Marburg wegens alimentatie voor buitenechtelijk kind; tekent in Marburg AA van Gerardus Rufelaert 22: Jaarboek Geneal 17 186; De Wal 72, 82; Toepke, Matrikel Heid II 116 noot 6

1: 06690 2: Marburg/Lahn
3: Coenders (Conders)
4: Abelus 8: Frisius 9: 11/04/1584 12: CSM III 44

1:*10393 2: Franeker
3: Coenders (Coeners)
4: Albertus 6: nobilis 8: Groningen 9: 03/03/1599 12: AAF 526

1: 02881 2: Groningen
3: Coenders (Conders)
4: Albertus 7: Groningen 9: 15/03/1616 10: Phil 12: AAG 4 13: Roelofje Sissing 14: Tammo Coenders 15: burgemeester van Groningen 17: kinderloos 18: 1658 drost der beide Oldambten 22: Jaarboek Geneal 17 175; RF 1658.62

1: 01602 2: Franeker
3: Coenders
4: Albertus 6: Nobilis 7: Emden 9: 03/05/1594 10: Iur 12: AAF no 271 13: Habbetje Rolteman 14: Mello Coenders 15: burgemeester te Groningen 16: Petertjen Alberda (1609) Maria Gratia Eilcodr Clant (1631) 17: Petertien x Joost Lewe to Hansouwe (1649) 18: 1606-1644 redger te Aduard 1603 rekenmeester 19: 1644 22: Formsma, Borgen 45; Jaarboek Geneal 17 178; GAG Regeringsboek

1: 05808 2: Köln
3: Coenders, Conradi (Conrardi)
4: Bartholdus 7: Groningen 8: Trai d 9: 07/10/1525 10: Art 12: AAK II 87618 13: Hille Huinga 14: Conradus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Teteke Egbertusdr Clant 17: Conradus Egbertus x Dorothea Clant Johannes x Rolefjen Clant Eylcko x Hidda Allardsdr Clant 18: 1541-1564 burgemeester of hoofdman van Groningen 19: 1564 22: Jaarboek Geneal 17 191

1: 08107 2: Löwen
3: Coenders, Conradi (Conrardi)
4: Bernardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/08/1474 12: MULO II 310225 13: Stine Horenken 14: Johannes Coenders uit Dokkum 15: burgemeester en hoofdman van Groningen 16: Abele Derckdr Schaffer 17: Conradus, ambtman van Gorecht x Bauwe Clant Johannes, pastoor te Eenum Stine x Albertus Jarges 18: 1481 ambtman van Gorecht; 1491 raadsheer, 1494 burgemeester van Groningen 1505 schulte te Helpman 1506 hoofdman, aangesteld door Edzard van Oostfriesland 19: 1529 april 21: ca 1500 lid van de Kalendebroeders te Groningen; zijn borg werd in 1514 verbrand; 1513 ambtman van Selwerd? 22: Jaarboek Geneal 17 184-185; AKG regest 791; RAG Archief Kalende, appendix; GAG PK regest 629; GAG Regeringsboek

1: 11622 2: Basel
3: Coenders (Chonders)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/00/1555 12: MUB II 9221 16: Luetien Albertsdr Rolteman (1558) 17: Albertus, kapitein x Beerta Valcke 18: 1595-1596, 1597-1599 rentmeester generaal van Stad en Lande 1595 lid gedep staten (s) 21: in 1566 voorzitter van de kerkeraad, vlucht in 1567 naar Emden 22: Jaarboek Geneal 17 174; Emmius, Agro

1: 08784 2: Löwen
3: Coenders, Conradi (Conrardus)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/03/1553 11: 1534 12: MULO IV 4704 13: Bauwe Clant 14: Conradus Coenders 15: ambtman van Selwerd 16: Eylke Onsta 17: Abelus 18: secrete raad bij keurvorst Palts 19: 1592 te Heidelberg 22: Jaarboek Geneal 17 187

1: 02473 2: Heidelberg
3: Coenders (Conders ab Helpen)
4: Bernardus 8: Frisius groningensis 9: 07/04/1619 11: 1601 12: MUH II 294,54 13: Titia van Vervou 14: Abel Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Anna Coenders (1624) 17: Abelus Wilhelmus, stud in Frankrijk Fredericus, stud in Frankrijk x Maria Jeanne Cabero d'Espinosa Elisabeth 18: 1626-1631, 1643-1650 redger; 1634-1642 lid Staten Generaal; 1632-1633 lid Raad van State gezant te Parijs en naar Denemarken (1639) en Zweden (1677) i.v.m Sonttol 1656 lid Generaliteitsrekenkamer; 1668 president van de Ommelanden; 1669-1670 curator Gron universiteit 19: 1678 jan te Kopenhagen 21: woont op borg Fraam te Huizinge; despoot en alchimist; schreef Introduction a la philosophie des anciens (1689); bezit in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: De Wal 128; NNBW VI 317-318; Formsma, Borgen 183; Gron Volksalmanak 1925 26 en 1972-1973 55; Jaarboek Geneal 17 186-187; GAG Regeringsboek; Emmius, Agro; RAG HJK 2,3

1: 11624 2: Basel
3: Coenders (Conders)
4: Conradus 8: Frisius 9: 00/00/1555 12: MUB II 9216

1: 02242 2: Heidelberg
3: Coenders (Conradus)
4: Conradus 7: Groningen 8: Frisius 9: 18/12/1551 12: MUH I, 613 13: Teteke Clant 14: Bartholdus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Catharina van Recke 22: Jaarboek Geneal 17 191

1: 12019 2: Geneve
3: Coenders
4: Everardus 8: Frisius 9: 00/00/1567 12: Jaarboek Geneal 17 193

1: 12018 2: Lausanne
3: Coenders
4: Everardus 8: Frisius 9: 00/00/1557 12: Jaarboek Geneal 17 193

1: 04996 2: Basel
3: Coenders (Conders)
4: Everardus 6: Nobilis 7: Groningen 9: 18/11/1557 12: MUB II 10637

1: 02122 2: Tubingen
3: Coenders (Conders)
4: Everardus 8: Frisius 9: 29/05/1557 12: Mat Tub 147, 29 13: Josina Gaickinga 14: Theodorus Coenders 19: 1576 bij Rhede vermoord door rovers 21: stud ook in Lausanne en Geneve, reist samen met zijn broer Fredericus 22: Jaarboek Geneal 17 192

1: 12020 2: Zurich
3: Coenders
4: Everardus 8: Frisius 9: 57/1/1568 12: Formsma, Borgen 181

1: 05855 2: Köln
3: Coenders (Conradi)
4: Everardus 7: Groningen 9: 07/04/1484 10: Art 12: AAK II 14213 13: Oede Lewe 14: Henricus Coenders uit Dokkum 16: Willempje Schaffer (1505) 17: Theodorus Dorothea x Hidde Jensema (1521) Oede x Focco Ditmaruszn Rengers (1544) 21: woont op de Coendersborg 22: Jaarboek Geneal 17 192

1: 12022 2: Zurich
3: Coenders
4: Fredericus 8: Frisius 9: 57/1/1568 12: Formsma, Borgen 181

1: 02123 2: Tubingen
3: Coenders (Conders)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 29/05/1557 11: 1541 12: Mat Tub 147,30 13: Josina Gaickinga 14: Theodoricus Coenders 16: Hille Nicolausdr Kater (1584) 17: kinderloos 18: 1599 lid gedep staten (s) 1608, 1611-1612 lid admiraliteit Dokkum 1594-1618 herhaaldelijk hoofdman of burgemeester van Groningen; 1614-1615 curator Gron universiteit 19: 1618 juni 21: leerling van Praedinius, bezoekt univ van Lausanne, Bazel, Geneve en Zurich, schreef reisjournaal; stelt mede de supplicatie van de Groninger ballingen aan de keizer op (1570); eigenaar van borg Fraam bij Huizinge 22: Emmius, Agro; Gron Volksalmanak 1923 3233; Formsma, Borgen 182; GAG Regeringsboek

1: 12023 2: Geneve
3: Coenders
4: Fredericus 9: 00/00/1567 12: Formsma, Borgen 181

1: 12021 2: Lausanne
3: Coenders
4: Fredericus 8: Frisius 9: 00/00/1557 12: Formsma, Borgen 181

1: 04997 2: Basel
3: Coenders (Conders)
4: Fredericus (Fridenrichus) 6: Nobilis 7: Groningen 9: 08/11/1557 12: MUB II 10638

1: 10643 2: Herborn
3: Coenders (Condertz) ab Helpen
4: Henricus 9: 00/00/1585 11: 1566 12: HERB 3 13: Anna Tamminga 14: Theodorus Coenders 18: kapitein tijdens het beleg van Oostende 19: 1602 te Middelburg 22: Jaarboek Geneal 17 194

1: 09180 2: Löwen
3: Coenders (Cover)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 00/05/1541 11: 1523 nov 12: MULO IV 22738 13: Bouwe Clant 14: Coert Coenders 15: 1528-1530 ambtman te Selwerd 16: Lamme Glauwe van Kampen 17: Coert Anna Beatrix x N Oem van Wijngaerden 18: 1557 ontvanger van Groningen 21: stud.te Orleans (1546); 1572 beschuldigd van fraude 22: Jaarboek Geneal 17 185; De Ridder, Procurateurs I 434-435

1: 09944 2: Orleans
3: Coenders
4: Hermannus, Conradi 6: nobilis 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/04/1546 12: RIORL II 4341196

1: 03700 2: Groningen
3: Coenders
4: Jacobus 7: Groningen 9: 22/01/1647 10: Phil 12: AAG 55 13: Aeltjen Hillebrandes 14: Johannes Coenders 15: luitenant : hoofdeling te Hoogkerk en Grootegast 18: vaandrig 1693 luitenant in Bourtange 22: Jaarboek Geneal 17 179

1: 02540 2: Groningen
3: Coenders (Conders)
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/12/1615 10: Phil 11: 1598 12: AAG 5 13: Jacobjen Tadema 14: Lodewijk Coenders 16: Bauwe Thedema of Tiddinga (1623) Elisabeth Coertsdr Reinking (1633) 17: Etta x Iwo Auwema Ludolphus, vanaf 1663 raadsheer te Groningen Anna x Johannes Adriaansz Clant van Nittersum 18: 1624-1633 rechter te Bellingwolde; 1634-1653 drost van Westerwolde en Wedde 1652 raadsheer; 1654-1663 burgemeester of hoofdman van Groningen 1660, 1661, 1664 scholarch Latijnse school 19: 1664 maart 21: 1655-1659 archidiaken te Groningen; bezit Ringenum bij Delfzijl 22: Ned Leeuw 1963 91; Formsma, Borgen 424; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2; Ten Raa, de Bas, Leger IV 327; Schuitema Meijer Inventaris Latijnse school 23; GAG Regeringsboek

1: 11401 2: Bourges
3: Coenders (Conerus)
4: Johannes 7: Groningen 9: 03/01/1566 12: Bijdragen...Groningen IX 39 13: Teteke Clant 14: Bartholdus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Rolefjen Hermanni Clant 18: 1598 lid admiraliteit Dokkum 20: tekent AA van Eiso Jarges 22: Jaarboek Geneal 17 191; GAG Regeringsboek

1: 06113 2: Köln
3: Coenders (Conradi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 30/10/1516 10: Art 12: AAK II 77461 13: Hermanna Reberch 14: Ludolphus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Truida Mellodr Ayckema (1539) 17: Mello, burgemeester van Groningen x Habbetje Rolteman 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det 22: Jaarboek Geneal 17 173

1: 10730 2: Marburg
3: Coenders (Conradi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1619 12: CSM

1: 06150 2: Köln
3: Coenders (Conradi)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 26/02/1481 10: Iur 12: AAK II 9425 13: Stine Horenken 14: Johannes Coenders 15: burgemeester of hoofdman van Groningen 16: Hermanna Reberch 17: Nicolaus Albertus, 1553-1558 burgemeester van Groningen x Anna Eelts; Hermannus x Fye Rolteman Henricus x Aleydt Eelts; Ludovicus Hille, abdis klooster Essen bij Helpman; Johannes 18: 1507-1515 burgemeester van Groningen 1518-1519, 1522-1523 stadhouder van Karel van Gelre 22: Jaarboek Geneal 17 173

1: 04916 2: Leiden
3: Coenders
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 30/11/1648 10: Phil 11: 1627 12: AAL 392 13: Bauwe Tiddinga 14: Johannes Coenders 15: burgemeester van Groningen 18: 1654-1656 lid admiraliteit Harlingen; 1655-1656, 1658-1659 gezworene; 1657 lid Generaliteitsrekenkamer 1658-1678 herh raadsheer van Groningen; 1660 lid Raad van State 1676, 1679 hoofdman; 1677-1678 curator Gron universiteit 19: 1679 mei 21: bezitter van borg Fossema te Nuis; bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Regeringsboek

1: 08441 2: Löwen
3: Coenders (Conrades)
4: Ludovicus 7: Groningen 9: 15/11/1524 12: MULO III 73665 13: Hermanna Reberch 14: Ludolphus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Anna Feccodr Ompteda, wed Johan de Mepsche (1543 a) 17: Ludolphus x Anna Clant Lucia x Lubbertus Ulgher Hermanna x N. Ketelaer 19: 1560 ca 22: Jaarboek Geneal 17 176

1: 02812 2: Wittenberg
3: Coenders (Koen)
4: Nicolaus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1523 12: AAW 117

1: 08449 2: Löwen
3: Coenders (Conradi)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 18/03/1523 12: MULO III 69611

1: 06112 2: Köln
3: Coenders (Conradi)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 30/10/1516 10: Art 12: AAK II 77460 13: Hermanna Reberch 14: Ludolphus Coenders 15: burgemeester van Groningen 18: pastoor te Appingedam 20: bursa Laurentiana; 1517 1/12 det, 1519 28/3 inc 22: Jaarboek Geneal 17 173

1: 06149 2: Köln
3: Coenders (Conradi)
4: Petrus 7: Groningen 9: 26/02/1481 10: Iur 12: AAK II 9424 13: Stine Horentken 14: Johannes Coenders 15: burgemeester en hoofdman van Groningen 18: vicaris van de Maartenskerk te Groningen 1495, 1501 pastoor van de halve Maartenskerk 1495 proost van Humsterland 19: 1501 aug a 20: 1484 29/4 bac decr; broer van Ludovicus 21: Mr 22: Jaarboek Geneal 17 172; GAG PK regest 425, 455; AAU 42 (1916) 301

1: 06177 2: Köln
3: Coenders (Conradi, Conrardi)
4: Petrus 7: Groningen 9: 24/05/1484 10: Iur 12: AAK II 151185

1: 08464 2: Löwen
3: Coenders, Conradi (Conrardi)
4: Theodoricus, Everardi 7: Groningen 9: 00/07/1526 11: 1509 12: MULO III 76192 13: Willempje Schaffer 14: Everardus Coenders 16: Josina Gaickinga (1538) Bete Ulgher Anna Tamminga (1560) 17: Willempje x Reint Alberda Everardus Fredericus 19: 1584 juni te Leer 21: heer van Faan, hervormingsgezind, moet in 1566 naar Neuenhaus vluchten, keert in 1577 terug, vlucht in 1580 naar Leer 22: Jaarboek Geneal 17 192

1: 02453 2: Heidelberg
3: Coene (Koene)
4: Gelto 8: Frisius groningensis 9: 23/05/1572 12: MUH II 62,46 18: 1592 Dener int Oldambt 21: 1601 voogd over de kinderen van Johannes Gerdes 22: GAG RA IIIa 5* f76; R.A. 277.2

1: 08118 2: Löwen
3: Coerenpoort
4: Henricus 8: Trai d 9: 26/08/1471 12: MULO II 255187 18: 1485 commandeur van Oosterwierum 21: of: 1477 raadsheer van Groningen en 1491 kastelein van Dokkum? 22: Alma; AKG regest 609; BMHG 12 1889 111

1: 08948 2: Löwen
3: Coerenpoort (Coerenpoerte)
4: Hieronymus, Ludolphi 6: pauper 7: Groningen 8: Frisius 9: 04/11/1544 12: MULO IV 29549 17: Ludolphus, priester, sinds 1595 predikant te Uithuizermeeden 18: 1558 prebendaris te Uithuizermeeden; 1570, 1573 pastoor te Meeden 21: Ludolphus Coerenpoorte was in 1524, 1531 (resignatie) pastoor te Eelde 22: Duinkerken 113; RF HS 1573.134; RAG Familiearch Lewe regest 120, 158, Familiearch Ewsum regest 190; AAU 42 (1916) 294, 295

1: 02972 2: Groningen
3: Coeverden a
4: Heinsius (Heino) 7: Groningen 9: 20/03/1624 10: Phil 12: AAG 14 13: Lutgert Heynens 14: Lubbertus van Coevorden 16: ongehuwd 18: 1629 advocaat te Groningen; 1635-1645 redger, 1635, 1641 redger van Appingedam namens de stad Groningen; 1636 redger van de beide Harksteden 1637-1646 weesheer/ secretaris weeskamer 1635-1645 gildrechtsheer/busheer; 1636-1646 gezworene 19: 1646 okt ca 21: zijn benoeming stuitte op verzet bij Appingedam 22: Cleveringa, Rechtsbestel 148-150; GAG Weeskamer 2, RA IIIa 29; Hempenius, Weeskamer 372; RAG HJK 2,3

1: 02968 2: Groningen
3: Coiterus
4: Nicolaus 7: Leer 8: Frisius 9: 17/11/1623 10: Iur utr 12: AAG 14 18: 1632 solliciteur 22: RAG klapper resol GS

1: 00715 2: Franeker
3: Colde (Kolde)
4: Dodonaeus 7: Leeuwarden 9: 18/05/1631 10: Iur 12: AAF no 2734 14: Henricus Colde 15: rector te Leeuwarden 16: Reurdie Romckes (1646) 18: 1643 advocaat Hof 1646, 1657 burgemeester van Bolsward 1652 landdagslid 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Placaatboek V 541; GA Bolsward 82; RAF klapper DTB Bolsward; It Beaken 47 (1985) 99

1: 00322 2: Franeker
3: Colde (Kolde)
4: Henricus, Hermanni 7: Leeuwarden 9: 23/05/1617 10: Theol 12: AAF no 1665 13: Klaeske Feitesdr 14: Hermannus Colde 15: predikant 16: Adelheid Antoniusdr Riemersma 18: 1625-1638 conrector Latijnse school te Leeuwarden 1638-1652 rector 1646-1652 historieschrijver van Friesland 19: 1652 22: Vrije Fries 11 340; Col Kalma

1: 02391 2: Heidelberg
3: Colde (Kolde)
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 23/03/1582 12: MUH II 100,30 16: Klaaske Feites, d.v. ds Feito Ruardi Anna Dirks Stevensdr (1603) 17: Henricus, predikant Grietje x Hermannus Reneman, koopman te Leeuwarden 18: 1585, 1590-1635 predikant te Leeuwarden 1585-1590 predikant te Oldersum 19: 1637 21: 1598 organiseert met Feito Ruardi en Joachimus Warneri de kerk van Drenthe; 1635 emeritus 22: Romein 1415; Col Kalma

1: 02229 2: Heidelberg
3: Colde (Kolde)
4: Phocas 7: Leeuwarden of Emden 8: Frisius 9: 00/00/1606 10: Theol 12: MUH II, 562

1: 10657 2: Herborn
3: Colde (Kolde)
4: Phocas 8: Frisius 9: 00/00/1603 12: HERB 85

1: 00132 2: Franeker
3: Colde
4: Phocas 5: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 12/05/1607 10: Theol 12: AAF no 981

1: 06833 2: Marburg/Lahn
3: Colde
4: Phocas (Foccius) 8: Frisius occid 9: 09/06/1603 12: CSM III 158

1: 02342 2: Heidelberg
3: Colde (Kolde)
4: Phocas 8: Frisius 9: 24/09/1604 12: MUH II 222,117 14: Hermannus Colde 16: Idske Doededr 20: nondum iuravit ob aetatem. was nog in sept 1606 cum suo discipulo (= Hubertus van Aylva) in Heidelberg 21: kreeg in 1606 een pensie toen hij in Franeker studeerde 22: Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111

1: 08696 2: Löwen
3: Colen
4: Arnoldus, Adriani 7: Workum 8: Trai d 9: 00/10/1504 12: MULO III 28461

1: 10990 2: Helmstadt
3: Collen a
4: Jodocus 7: Emden 9: 01/10/1618 12: AAHt 26931

1: 02614 2: Groningen
3: Collen a
4: Johannes 7: Emden 9: 29/04/1620 10: LL 12: AAG 9

1: 03418 2: Groningen
3: Collen von
4: Otto 8: Frisius orient 9: 04/10/1638 10: Phil 12: AAG 38

1: 03560 2: Groningen
3: Collen a
4: Otto, Christiani 8: Frisius orient 9: 23/03/1643 10: Theol 12: AAG 47

1: 09264 2: Löwen
3: Collum (Lelong)
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 20/07/1544 12: MULO IV 284221

1: 06761 2: Greifswald
3: Collum
4: Franciscus 7: Groningen 8: Mon d 9: 00/00/1515 12: MUG 177

1: 08977 2: Löwen
3: Collum
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 17/04/1545 12: MULO IV 30228 18: 1581 notaris te Groningen 1593 pastoor 22: Alting, Diarium 522, 893

1: 03211 2: Groningen
3: Columbier
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/07/1632 10: Phil 12: AAG 26

1: 01028 2: Franeker
3: Columbier
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/07/1642 10: Theol 11: 1617 12: AAF no 3943 13: Geertruid Columbier 14: Fredericus Luitiens 18: 1644-1646 predikant te Niehove 1646-1651 predikant te Usquert 1651-1671 predikant te Groningen 19: 1671 sept 22: Duinkerken I 93

1: 04809 2: Leiden
3: Columbier
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/09/1641 10: Theol 11: 24 12: AAL 326

1: 02978 2: Groningen
3: Commelinus
4: Jacobus 7: Emden 9: 03/05/1624 10: Theol 12: AAG 14

1: 04884 2: Leiden
3: Commelinus
4: Jacobus 7: Emden 9: 00/06/1646 10: Phil 11: 20 12: AAL 370

1: 07111 2: Rostock
3: Companye (Kumpenye)
4: Fredericus 7: Emden 9: 06/05/1468 12: MUR I 156

1: 08079 2: Löwen
3: Companye
4: Fredericus 7: Emden 8: Mon d 9: 29/08/1472 12: MULO II 274218

1: 05410 2: Köln
3: Companye
4: Henricus 7: Emden 9: 18/05/1474 10: Art 12: AAK I 86863

1: 05428 2: Köln
3: Companye
4: Hermannus 7: Emden 8: Mon d 9: 16/04/1446 10: Iur can 12: AAK I 49118

1: 09805 2: Erfurt
3: Conen
4: Rombtetus 7: Norden 8: Frisius orient 9: 00/00/1643 12: MUER II 5546

1: 08352 2: Löwen
3: Coninck (Honinck)
4: Arnoldus 6: dives 7: Groningen 8: Mon d 9: 28/02/1507 12: MULO III 329239 21: Mag Arnoldus Hermanni van Groningen werd op 30 maart 1510 tot priester gewijd; een Arnoldus de Groningen ord pred. werd op 15 sept 1509 tot priester gewijd; in 1570 was een Arnoldus Coninck abt van Termunten, later van Aduard, op 29 januari 1578 gestorven 22: Brom, Naamlijst priesters 429, 435; Alting, Diarium 412

1: 05816 2: Köln
3: Coninck (Konynck)
4: Ditmarus 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/05/1504 10: Art 12: AAK II 55960 20: bursa Laurentina; 1505 17/6 det, 1507 20/3 inc

1: 08835 2: Löwen
3: Coninck
4: Egbertus 8: Frisius 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32247 1570-1580 gezworene te Groningen 22: GAG Regeringsboek

1: 12395 2: Orleans
3: Coninck
4: Egbertus 7: Groningen 9: 23/12/1549 12: RIDDORL I 100 20: broer van Hermannus

1: 05835 2: Köln
3: Coninck (Coninc)
4: Egbertus (Elbertus) 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/04/1471 10: Art 12: AAK I 81923 18: 1500-1501, 1503-1504 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro

1: 05832 2: Köln
3: Coninck (Konynck)
4: Eicko 7: Groningen 9: 10/04/1516 10: Art 12: AAK II 7603 20: bursa Laurentiana; det 25 juni 1517

1: 09168 2: Löwen
3: Coninck (Conincx)
4: Fredericus, Lubberti 7: Groningen 9: 00/05/1535 10: Iur 12: MULO IV 12245 14: Lubbertus Coninck ? 15: 1525-1536 burgemeester of hoofdman van Groningen 18: 1571 lid gezworen gemeente van Groningen 19: 1582 mei 22: Alting, Diarium 190, 559

1: 12396 2: Orleans
3: Coninck
4: Hermannus 7: Groningen 9: 23/12/1549 12: RIDDORL I 100 20: broer van Egbertus

1: 08931 2: Löwen
3: Coninck
4: Hermannus 8: Frisius 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32349 18: 1578 taalman; 1580-81, 1583 raadsheer te Groningen 1595-1596 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; GAG Regeringsboek; Boeles, Eggerik Phebens, 265; Alting, Diarium 415

1: 09186 2: Löwen
3: Coninck (Coninc)
4: Hubertus 7: Groningen 9: 00/05/1552 12: MULO IV 45131

1: 06146 2: Köln
3: Coninck (Groningen)
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 03/11/1507 10: Art 12: AAK II 61897 18: 1515, 1563 vicaris en kerkvoogd van de Maartenskerk te Groningen 19: 1563 a 20: bursa Laurentiana; 1508 27/11 det, in 1515 18/4 te Ferrara 21: Mr 22: RF 1563.3; GAG PK regest 831

1: 05831 2: Köln
3: Coninck (Konynck)
4: Radingius 7: Groningen 9: 10/04/1516 10: Art 11: 1498 12: AAK II 7602 18: 1541-1581 priester van de Maartenskerk te Groningen 1532 provisor H. Geestgasthuis 19: 1581 20: bursa Laurentiana; 1517 26/6 det, 1519 22/3 inc 21: Mr; ondertekent in 1558 de Ordonnantie op de predikanten van de Groninger magistraat 22: Van Dijk, Eelts 22; Schilling, Kirchenratsprotokolle I 103; RAG HJK 1471 regest 93; GAG PK regest 771, 772; Alting, Diarium 356, 517

1: 07665 2: Rostock
3: Coninck (Koninck)
4: Suffridus 7: Ameland 9: 09/08/1516 12: MUR II 64

1: 06228 2: Köln
3: Coninck (Conijnck)
4: Wigboldus (Wicholdus) 7: Groningen 9: 10/11/1469 10: Art 12: AAK I 79856 20: 1470 27/11 det, 1472 2/4 inc, 8/5 disp

1: 01353 2: Franeker
3: Coning (Rex)
4: Petrus 7: Sneek 9: 13/09/1649 10: Phil 12: AAF no 4886 16: Bottie Andries (1660 a) Geertje Franses (1667 ca) 22: RAF klapper DTB Sneek

1: 04193 2: Leiden
3: Coning (Regius)
4: Suffridus 7: Harlingen 9: 29/06/1590 10: Ling 12: AAL 28 13: Bauck Sytsedr 14: Cornelius Coninck, afk uit Breda 15: secretaris van Harlingen 19: 1625 okt 22: RAF Grafschriften Harlingen

1: 06579 2: Köln
3: Coning (Koeningk)
4: Walterus 7: Groningen 9: 30/05/1601 10: Art 12: AAK IV 192131

1: 05250 2: Köln
3: Conradi
4: Albertus 7: Appingedam 9: 18/06/1493 10: Iur 12: AAK II 339145 18: 1502, 1521 notaris 22: RAG HJK regest 73; GAG 275.4 Notarismerken

1: 05780 2: Köln
3: Conradi (Gronyngen)
4: Bartholdus 7: Groningen 9: 00/11/1523 10: Art 12: AAK II 86335 20: 1524 1/12 det, 1526 20/3 inc; pauper, communis famulus magistrorum regentie Laurentiae 22: Ned Leeuw 1951 162; Van Dijk, Eelts 19

1: 08681 2: Löwen
3: Conradi (Conrardi)
4: Bernardus 5: dominus 8: Stellingwerf 9: 00/06/1505 12: MULO III 294101 21: Bernardus Stellingwerf, pastoor van Wanswerd week in 1567 uit en stierf in 1579 als predikant te Blaukirchen (OF) 22: Placaatboek III 710; Reershemius 158

1: 03691 2: Groningen
3: Conradi (Conradj)
4: Georgius 8: Omlandus 9: 16/11/1646 10: Phil 11: 1625 12: AAG 54 13: Elsien Lambers 14: Conradus Georgii 15: predikant te Feerwerd 16: Aeltje Alberthoma (1655) 18: 1655-1697 predikant te Bedum 19: 1697 jan 22: Duinkerken I 9394

1: 01704 2: Franeker
3: Conradi
4: Horatius 9: 05/09/1597 10: Iur 12: AAF no 458 16: Sjouckien Hobbema (1606) 21: koopt in 1618 grond bij Tibmaburen van Otto Hobbema 22: RAF FG 965; RAF klapper DTB Dokkum

1: 06125 2: Köln
3: Conradi
4: Johannes 5: pastor Zuidhorn 9: 08/09/1526 10: Theol 12: AAK II 88631 18: 1521, 1537 pastoor te Zuidhorn, 1537 commissarisgeneraal over de proosdij Humsterland 1550 pastoor te Eenrum 20: mag art Lovanien 21: Mr; verwant met de familie Coenders? 22: Jaarboek Geneal 17 197; RAG Familiearch Nienoord 25c, HJK regest 73; RF HS 1537.21

1: 06567 2: Köln
3: Conradi
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/04/1635 10: Phil 12: AAK IV 404122 18: 1640-1660p redger 21: = Johannes Conradus Gaulius? 22: RAG HJK 3

1: 06054 2: Köln
3: Conradi
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 23/09/1454 10: Iur can 12: AAK I 57871 18: 1471-1480 herhaaldelijk burgemeester van Groningen? 22: Emmius, Agro

1: 01703 2: Franeker
3: Conradi
4: Titus 9: 05/09/1597 10: Iur 12: AAF no 457 13: Hidt Sierdts 14: Coert Harckes 16: Syds Jansdr wed Hans Reiners, hellebaardier 17: Sytscke x ds Lambertus Alberti (1621) 18: 1608 ca1616 predikant te Nes, Wierum en Schiermonnikoog 1616-1642 predikant te Hantum en Hantumhuizen 19: 1642 april 22: Romein 543, 547; Gen Jierboekje 1987 148; Col Kalma

1: 07971 2: Rostock
3: Conradus
4: Henricus 7: Witmund 8: Frisius 9: 00/07/1577 12: MUR II 193

1: 07979 2: Rostock
3: Conring (Kourinck)
4: Hermannus 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1583 12: MUR II 209 18: predikant te Hinte en Norden 19: 1644 22: Jahrbuch Emden 1913 117

1: 09966 2: Wittenberg
3: Conring
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 00/09/1584 12: MUW II 324

1:*11011 2: Helmstadt
3: Conring (Koenringius)
4: Hermannus 7: Norden 8: Frisius 9: 25/10/1620 12: AAHt 283187

1: 11068 2: Helmstadt
3: Conring (Coenringius)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 27/05/1605 12: AAHt 18253

1: 03976 2: Helmstadt
3: Conring (Werneri)
4: Johannes 7: Norden 8: Frisius 9: 09/05/1594 12: AAHt 11765

1: 09999 2: Wittenberg
3: Conring (Koenring)
4: Johannes, Wernerus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/05/1597 12: MUW II 439 14: Warner Johannis 15: raadsheer te Norden 18: 1614-1629 predikant in Oostfriesland 22: Quellen und Forschungen 1981 97

1: 04036 2: Helmstadt
3: Conring
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 07/06/1611 12: AAHt 216180

1: 07446 2: Rostock
3: Conring (Konringius)
4: Tobias 7: Norden 8: Frisius 9: 00/05/1611 12: MUR III 1 14: Warner Johannis 15: raadsheer te Norden 18: 1615-1652 predikant in Oostfriesland 22: Quellen und Forschungen 1981 97

1: 04554 2: Leiden
3: Conringius (Keuringius)
4: Hermannus 7: Norden 8: Frisius 9: 22/05/1626 10: Med 11: 21 12: AAL 192 14: Hermannus Conring 15: predikant te Hinte en Norden 18: 1645 professor med te Helmstedt, 1650 prof iur lijfarts van gravin van Oostfriesland en koningin van Zweden 19: 1681 21: Dr med et pol 22: Quellen und Forschungen 1981 103-104

1: 07447 2: Rostock
3: Conringius
4: Iohannes, Meinardi 7: [Norden] 8: Frisius [orient] 9: 00/11/1611 12: MUR III 3

1: 01172 2: Franeker
3: Coops
4: Dominicus 7: Sneek 9: 13/03/1646 10: Phil 12: AAF no 4429 14: Scato Lubberti Coops? 15: 1647 schepen van Sneek 16: Rinske Alles Hanenburg (1653) 18: 1651 advocaat Hof 19: 1679 jan 21: Dr, prom in 1651 te Franeker 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v; RAF Familiearch Bungenberg 1; GAL Klapper DTB

1: 12008 2: Utrecht
3: Coops
4: Dominicus 7: Sneek 9: 00/00/1650 12: AAU 24

1: 05752 2: Köln
3: Coperslager (Copperslager)
4: Ewaldus, Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 06/05/1479 10: Art 12: AAK II 5761 20: 1480 disp, 30 maart 1482 inc

1: 05934 2: Köln
3: Coperslager (Coepersleeger)
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 08/09/1526 10: Art 12: AAK II 88629 18: 1529 hoofdman te Groningen 20: 1527 16/11 adm ad bac, 1529 18/3 inc 22: Emmius, Agro

1: 10027 2: Frankfurt
3: Copius
4: Bartholomaeus 7: Emden 9: 00/00/1576 12: MUFO I 253

1: 06672 2: Marburg/Lahn
3: Copius
4: Bartholomeus 8: Frisius orient 9: 14/12/1578 12: CSM III 31

1: 05479 2: Geneve
3: Copius
4: Johannes 8: Frisius [vml orient] 9: 22/04/1580 10: Art, Theol 12: LDR 617; II 558

1: 05495 2: Geneve
3: Copius
4: Johannes 8: Frisius [vml orient] 9: 00/00/1584 12: LDR 1049

1: 04941 2: Jena
3: Copius
4: Johannes 8: Frisius [vml orient] 9: 00/00/1585 12: MUJ 61 1585 43 21: De Vries I 52, 57

1: 02530 2: Groningen
3: Copius
4: Regnerus 7: Groningen 9: 23/09/1616 10: Phil 12: AAG 5

1: 04858 2: Leiden
3: Coppen
4: Suffridus 7: Heerenveen (Venanus) 8: Frisius 9: 31/07/1645 10: Med 11: 1623 12: AAL 360 16: Hylkje van Lycklema 21: testeert 1663 te Heerenveen 22: Gen Jierboekje 1955 88

1: 04667 2: Leiden
3: Coppens
4: Petrus 8: Frisius 9: 19/06/1632 10: Med 11: 22 12: AAL 244

1: 00802 2: Franeker
3: Coppens
4: Petrus, Nicolai 7: Joure 8: Frisius 9: 13/05/1636 10: Med cand 12: AAF no 3236

1: 00688 2: Franeker
3: Coppens
4: Petrus, Nicolai 7: Joure 8: Frisius 9: 02/06/1630 10: Phil, Med 12: AAF no 2654 20: 1636 10/6 Dr med (PAF 25); sch. Leovardiensi 21: broer van Johannes Nicolai Coppens, chirurgijn

1: 04833 2: Leiden
3: Coppens
4: Suffridus 8: Frisius 9: 10/07/1643 10: Med 11: 20 12: AAL 342 21: schreef zich in 1654 te Franeker in als Dr med (AAF 5477)

1: 04869 2: Leiden
3: Copsmae
4: Cornelius 8: Frisius 9: 00/03/1646 10: Theol 11: 22 12: AAL 366

1: 04001 2: Helmstadt
3: Cornaeus
4: Andreas 7: Groningen 9: 20/02/1600 12: AAHt 14738

1: 00161 2: Franeker
3: Cornelii
4: Albertus 7: Leeuwarden 9: 00/02/1610 12: AAF no 1175 21: = Mr Albertus Cnossen, 1615 advocaat Hof? 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 01667 2: Franeker
3: Cornelii (Cornelius)
4: Bernardus 7: Dokkum 9: 19/05/1596 10: Art, Ling, Theol 11: 1579 12: AAF no 396 13: Engel N 14: Cornelius Poppius 15: predikant in Oostfriesland 18: 1602-1605 predikant in classis Dokkum 19: 1606 jan 22: RAF Grafschriften Dokkum; Col Kalma

1: 01701 2: Franeker
3: Cornelii
4: Cornelius 9: 22/08/1597 10: Ling, Theol 12: AAF no 454 18: 1614 notaris (C.C. Aengium) 21: = Cornelis Cornelis, 1606, 1607 schepen van Leeuwarden, 1613 gezworene? 22: GAL Recesboek F7, F8; RAF Naamlijst notarissen

1: 00176 2: Franeker
3: Cornelii
4: Hayo 6: Alumnus 7: Hallum 9: 07/05/1610 10: Phil, Theol 12: AAF no 1194 14: Cornelius Johannis? 15: predikant 18: 1619ca1624 predikant te Ureterp en Siegerswoude 1624-1637 predikant te Elspeet 19: 1637 20: sch leov(ardiensis) 22: Romein 587

1: 00106 2: Franeker
3: Cornelii
4: Jacobus 9: 14/06/1606 10: Theol 12: AAF no 926 20: filius tabellarii Acadeniae 21: Jacobus Cornelii was van 1637-1669 pedel 22: Nienes, Archieven universiteit 330

1: 00636 2: Franeker
3: Cornelii
4: Johannes 9: 20/08/1628 10: Theol 12: AAF no 2495 20: art magister 21: Johannes Cornelis Wijnia was in 1630 schoolmeester te Driesum en sinds 1647 procureur postulant van Dantumadeel, gest 1652 22: Teunissen, Walden 253

1: 01135 2: Franeker
3: Cornelii
4: Johannes 8: Frisius 9: 30/04/1645 10: Ling, Phil 11: 1627 12: AAF no 4319 13: Anke Jans 14: Cornelius Hieronymi 15: predikant 18: 1654-1679 predikant te Oostrum en Jouswier 19: 1679 dec 21: in 1652 was Johannes Cornelii Steenstra schoolmeester te Herbaijum 22: Romein 488; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Franekeradeel

1: 00337 2: Franeker
3: Cornelii
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 00/05/1618 10: Med 12: AAF no 1698

1: 09227 2: Löwen
3: Cornelii (Cornelius)
4: Petrus 7: Groningen 9: 27/06/1564 12: MULO IV 676119 21: stud 1568 te Heidelberg; Petrus Cornelii was in 1595 landdagslid en had toezicht op de synode van dat jaar 22: Reitsma, Acta VII 2

1: 01643 2: Franeker
3: Cornelii
4: Poppius 6: Alumnus patriae 9: 25/06/1595 10: Theol 12: AAF no 339 14: Cornelius Poppii van Sneek 16: Marijke Jans 17: Cornelius Poppii 18: 1599-1625 predikant te Aalsum en Wetzens 19: 1625 mei 20: sch. Doccumana 22: Romein 480; Col Kalma

1: 00325 2: Franeker
3: Cornelii
4: Viglius 7: Dokkum 9: 30/05/1617 10: Theol, Phil 11: 1600 12: AAF no 1670 14: Cornelius Rouckes of Romckes 16: Hester Ottes 17: Otto, agent namens Friesland in Den Haag Ernestus, predikant en kannunik te Eindhoven Godefridus, predikant te Berlikum 18: 1623-1628 predikant te Foudgum en Raard 1628-1639 predikant te Marrum en Nijkerk; 1639 predikant te Sneek 1641-1657 predikant te Leeuwarden 19: 1657 te Den Haag tijdens bezoek aan zijn zoon 21: 1614 alumnus; kreeg in 1637 een toelage van 110 gulden wegens zijn grote gezin 22: Romein 2021, 115, 116, 334, 477; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 nr 10

1: 09295 2: Löwen
3: Cornelius ? (Commisius)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 28/02/1544 12: MULO IV 275147 21: Mr Jacob Cornelius koopt in 1569/1570 land in de Poelen, in 1571/1572 in Dronrijp 22: RAF Rentmeestersrek f 23, f 32

1:*01463 2: Franeker
3: Cornelius
4: Adrianus 7: [Zierikzee] 9: 21/08/1590 10: Phil, Art 12: AAF no 118 20: stud 229 1587 te Leiden

1: 02440 2: Heidelberg
3: Cornelius (Cornelus)
4: Petrus 8: Frisius groningensis 9: 16/01/1568 12: MUH II 45,12 18: 1571 secretaris van de Ommelanden; 1573 ontvanger van s lands accijnsen; 1577 actuarius (= ontvanger accijnsen) der Ommelanden, 1588 notaris publicus; 1594-1595, 1601-1602, 1604 raadsheer van Groningen 1595-1597, 1599 lid gedep staten (s) 1604-1617 secretaris Hoofdmannenkamer 19: 1617 okt 21: stud 1564 te Leuven; in 1580 gevangen gezet 22: Emmius, Agro; Gron Volksalmanak 1928 220; Cleveringa, Rechtsbestel 117; RF 1577.121, RF HS 1588.65; GAG Regeringsboek; Alting, Diarium 203, 232-233

1: 11634 2: Konigsberg
3: Cornelius
4: Petrus 7: Groningen 8: Frisius 9: 10/07/1566 12: MUKO 38

1: 01860 2: Franeker
3: Corten (Curtius)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 07/04/1603 10: Med 12: AAF no 732

1: 04294 2: Leiden
3: Corten
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 21/03/1605 10: Iur 11: 18 12: AAL 77

1: 08799 2: Löwen
3: Corvinus
4: Bonifacius 8: Frisius 9: 25/06/1549 12: MULO IV 389113 18: 1571, 1578 pastoor en prebendaris te Corjum 1578 sacrista en prebendaris van Loppersum 21: stud 1551 te Keulen; afk uit Dokkum; in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 340; Reitsma, Opkomsten 54; Van der Meer, Boarnen 176

1: 05585 2: Köln
3: Corvinus (Corvinius)
4: Bonifacius 8: Frisius 9: 10/09/1551 10: Iur 12: AAK II 1057132 21: stud 1549 te Leuven

1: 01060 2: Franeker
3: Corvinus
4: Theodorus, Alberti 9: 29/05/1643 10: Phil 12: AAF no 4065

1: 11008 2: Helmstadt
3: Cosfelt
4: Fridericus 7: Jever 8: Frisius 9: 12/10/1620 12: AAHt 283160

1: 07486 2: Rostock
3: Cosfelt
4: Fridericus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/04/1621 12: MUR III 43

1: 06739 2: Greifswald
3: Cosfelt
4: Johannes, Fridericus 8: Frisius [orient] 9: 05/07/1625 12: MUG 472

1: 01244 2: Franeker
3: Cosp
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/06/1647 10: Ling, Phil 12: AAF no 4597

1: 04013 2: Helmstadt
3: Costus
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/06/1601 12: AAHt 15624

1: 10748 2: Franeker
3: Coudum
4: Hayo 7: Leeuwarden 9: 26/04/1612 10: Med, pharmacopoiae 12: AAF 1336

1: 00352 2: Franeker
3: Coudum
4: Hayo 7: Leeuwarden 9: 03/07/1618 10: Med 12: AAF no 1714 14: Martinus Hayonis

1:*00039 2: Franeker
3: Coumans
4: Henricus, Dominici 9: 14/03/1604 10: Phil 11: 1583 12: AAF no 800 14: Dominicus Coumans 18: 1629 arts te Leiden 21: Dr med; tekent in 1629 het AA van Hesselus Coumans 22: PB Hs 2

1: 04336 2: Leiden
3: Coumans
4: Henricus 7: Franeker 9: 26/05/1609 10: Med 11: 21 12: AAL 95

1: 04620 2: Leiden
3: Coumans (Stickenbuer, Stuckmuyr)
4: Hesselus 7: Franeker 9: 18/06/1629 10: Iur 11: 20 12: AAL 219

1: 00510 2: Franeker
3: Coumans (Stickenbuer)
4: Hesselus 7: Franeker 8: Frisius 9: 22/01/1625 10: Polit, [Iur], [Math] 11: 1609 ca 12: AAF no 2183; PB Hs 2 13: Maycke de Blocq 16: Griettie Lamberts Camp Maycke van Beyma (1644) 17: Hybrichie x Johannes Merckel (1675) 1635 landmeter 19: 1661 april 21: broer van Johannes, secretaris van de universiteit van Franeker; Hans Douwes Stickenbuer was in 1560 rechter te Tzum 22: Placaatboek III 484; PB Hs 2; Muller, Admissies 67

1: 01113 2: Franeker
3: Coumans
4: Horatius 7: Franeker 9: 29/11/1644 10: Phil, Math 12: AAF no 4284

1: 02034 2: Franeker
3: Coumans
4: Johannes, Dominici 7: Franeker 9: 04/05/1608 12: AAF no 1050 16: Machteld Nicolausdr van Staphorst (1618) 17: Nicolaus Horatius 18: 1621-1630 secretaris van de Franeker universiteit; 1636 advocaat Hof 1621-1626 bibliothecaris 1615 notaris; 1617 secretaris van Lemsterland 19: 1646 20: 1634 13/9 Dr iur (PAF 24); sch. Franekerensis 21: Dr in 1634; zijn huis werd door studenten geplunderd 22: Vrije Fries 6 1853 303; Nienes, Archieven Franeker 327, 331; It Beaken 1957 117-134

1: 00809 2: Franeker
3: Coumans
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 31/07/1636 10: Ling 12: AAF no 3254 14: Johannes Coumans 15: advocaat : secretaris universiteit 16: Tietske Elgersma (1654) 18: 1639 solliciteur 1653 notaris 19: 1663 p1670 a 22: Col Kalma

1: 01052 2: Franeker
3: Coumans
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 29/03/1643 10: Geom 12: AAF no 4038 18: 1653 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 56v

1: 02451 2: Heidelberg
3: Coyter (Coeiter)
4: Egbertus 7: Groningen 9: 09/11/1570 12: MUH II 57,163

1: 12180 2: Bologna
3: Coyter
4: Folkerus 7: Groningen 9: 00/00/1562 10: Med 12: Huisman, Stadsbelang 64 18: 1564-1566 professor te Bologna 1567-1576 stadsarts te Neurenberg 19: 1576 21: studeert sinds 1555 met beurs uit prebende van Eenrum te Montpellier, Padua en Rome; werd in 1566 door de Inquisitie gearresteerd 22: Huisman, Stadsbelang 64, 84; G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (Bussum, 1972) 2021

1: 04920 2: Leiden
3: Coyter
4: Hermannus 7: Groningen 9: 07/05/1649 10: Phil 11: 22 12: AAL 395

1: 07492 2: Rostock
3: Cramerus
4: Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/06/1624 12: MUR III 57

1: 06878 2: Marburg/Lahn
3: Cramerus
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 10/03/1613 12: CSM IV 70

1: 10996 2: Helmstadt
3: Cramerus
4: Jacobus 8: Frisius [orient] 9: 07/09/1619 12: AAHt 274248

1: 02880 2: Groningen
3: Cramerus alias Scheel
4: Johannes 7: Norden 8: Frisius orient 9: 14/03/1616 10: Art 12: AAG 4

1: 02638 2: Groningen
3: Cramerus
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 07/12/1620 10: LL 12: AAG 10

1: 03947 2: Helmstadt
3: Cramerus
4: Johannes 6: gratis 7: Jever 8: Frisius 9: 27/03/1590 12: AAHt 80101

1: 12246 2: Leiden
3: Crants (Caroli)
4: Carolus 9: 16/05/1592 10: Med 12: Molhuysen, Bronnen I 462 20: Dr med

1: 01408 2: Franeker
3: Crants, Cardanus (Caroli)
4: Carolus 9: 20/04/1587 10: Med 11: 1565 12: AAF no 41 16: Anna Cornelis Antie Jacobsdr (1620) 1609-1624 arts te Leeuwarden 21: verwant met Dr Carolus Crants, 1609, 1644 arts en conrector te Joure; Johannes Carolus was rond 1570 raadsheer Hof 22: Col Kalma; vr med Ype Brouwers; Telting, Register 614

1: 10217 2: Franeker
3: Crants (Caroli)
4: Carolus 5: Dr Med 7: Leeuwarden 9: 02/06/1592 12: AAF no 174

1: 04914 2: Leiden
3: Crayeberg
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 21/09/1648 10: Iur 11: 21 12: AAL 390

1: 02166 2: Utrecht
3: Crazeberg
4: Hermannus 7: Leer 8: Frisius orient 9: 00/00/1648 12: ASU 18

1: 01121 2: Franeker
3: Crazeberg
4: Hermannus 7: Leer 8: Frisius orient 9: 20/02/1645 10: Iur 12: AAF no 4293

1: 03668 2: Groningen
3: Crazeberg
4: Hermannus 7: Leer 8: Frisius orient 9: 22/04/1646 12: AAG 53

1: 02696 2: Wittenberg
3: Credenman
4: Ubius 7: Emden 9: 10/02/1542 12: AAW 193

1: 03236 2: Groningen
3: Creusen (Croese)
4: Casparus 8: Omlandus 9: 11/05/1633 12: AAG 28

1: 00871 2: Franeker
3: Creusen
4: Casparus 8: Omlandus 9: 15/03/1638 10: Iur 12: AAF no 3431 16: Roelefien Schuring, wed Phebens (1649) 18: 1653 nov advocaat te Groningen 1656-1662 advocaat provinciaal 22: GAG R A IIIa 52; RAG Regeringsboek Feith; GAG klapper DTB

1: 00712 2: Franeker
3: Criecx (Kriex)
4: Justus 7: Sneek 9: 09/05/1631 10: Phil 11: 1610 ca 12: AAF no 2729 13: Alexandrina de Balbian, d.v. lommerdhouder te Leeuwarden 14: Gijsbertus Criecx 15: lommerdhouder te Sneek 16: Agnes de Milan, d.v. lommerdhouder 17: Gisbertus Justus, Mr en Phil Dr Alexandrina x Rochus van der Does, raadsheer Hof Utrecht Gisbertus Mattheus, jonker en hoofdeling te Leegkerk en Dorkwerd x Margrieth de Mepsche Daniel; Clara x Scipio Cornelis Ormea uit Haarlem; Justus 18: advocaat Hof te Utrecht 1646 regent van het Bartholomeusgasthuis 19: 1665 sept te Utrecht 21: kon wegens het beroep van zijn vader zijn doctorsbul te Utrecht door tegenwerking van Voetius met moeite in ontvangst nemen (1 dec 1636, Ketner, 1); zijn weduwe, wonend in Utrecht, bezat in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gens Schotana 9 126; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Jaarboek Geneal 31 1977 7678

1: 02132 2: Utrecht
3: Criecx (Kriex)
4: Justus 8: Frisius 9: 10/05/1636 10: Iur cand 12: ASU 1 20: 1636 1/12 Dr iur

1: 04655 2: Leiden
3: Criecx (Kriex)
4: Martinus 7: Sneek 8: Frisius 9: 24/10/1631 10: Iur 11: 23 12: AAL 239

1: 00733 2: Franeker
3: Criecx (Kriecx)
4: Martinus 7: Sneek 9: 06/10/1631 10: Iur cand 12: AAF no 2791 13: Alexandrina de Balbian, dr van Dr med uit Gouda 14: Gijsbertus Criecx 15: lommerdhouder te Sneek 16: Petronella de Ferreris uit Utrecht (1632) Tieske Oenedr van Herema (1642) 17: Magdalena x Mr Haio Bouma Alexandrina x Johannes de Milan, lommerdhouder te Utrecht 18: advocaat Hof van Holland; 1636-1660 stadssecretaris van Sneek 1656 lommerdhouder te Groningen met zijn broer Justus 19: 1660 mei 21: erft bijna 10.000 gulden en onroerend goed van zijn vader 22: Gens Schotana 9 126-127; Napjus 97, 98; Jaarboek Geneal 31 1977 7576; RF 1656.2

1: 04515 2: Leiden
3: Criecx (Cryex)
4: Martinus 7: Sneek 8: Frisius 9: 11/06/1624 10: Iur 11: 21 12: AAL 178 20: 1631 30/9 Dr iur (Molhuysen, Bronnen II 157)

1: 07993 2: Rostock
3: Crispinus
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/05/1588 12: MUR II 226

1: 02230 2: Heidelberg
3: Critius
4: Georgius 6: pauper 8: Emderland (ex agro Embd.) 9: 00/10/1568 12: MUH II 49,171

1: 00259 2: Franeker
3: Crodenbosch (Gerardi)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 03/02/1615 10: Theol 12: AAF no 1525

1: 06908 2: Marburg/Lahn
3: Crodenbosch (Krodenbusch a)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius orient 9: 27/06/1621 12: CSM IV 139 14: Gerrit Gerrits 15: timmerman 16: Antie Henrici Regneri Meyldam (1622) 17: Henricus Camper van Crodenbosch, predikant 18: 1622-1659 predikant te Buitenpost 19: 1659 mei 21: in 1655-1656 waren er hevige twisten in de gemeente 22: Romein 508-509; Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 19; Col Kalma

1: 04398 2: Leiden
3: Croen (Krone)
4: Assuerus 8: Frisius 9: 06/06/1616 10: Art 11: 20 12: AAL 125

1: 02471 2: Heidelberg
3: Croen (Krone)
4: Assuerus 8: Frisius groningensis 9: 20/09/1617 10: Iur 11: 1595 ca 12: MUH II 285,151 13: Catharina van Sevenhoven 14: Assuerus Adriani 15: hopman, sneuvelt bij Nieuwpoort 16: Hidda Clant van Godlinze (1619) Fennichje Peters, zijn dienstmeid (1634) 17: Catharina x Gerardus Aldringa Hiddina x Hero Johannes van Renssen 18: 1629-1631 provinciaal rekenmeester voor de Ommelanden 1626 landdagscomparant voor Zeerijp; 1628 landdagscomparant voor Tolbert; 1629 landdagscomparant voor Midwolde; 1632-1634 landdagscomparant voor Grootegast 21: schrijft in 1619 in AA van Evert Avercamp; was in 1626 in Londen; bezit veel grond in de buurt van Beerta 22: De Wal 124; Bijdragen tot de gesch van Overijssel VI (1880) 239; Gron Volksalmanak 1989 7172; RAG Comparanten

1: 02850 2: Groningen
3: Croen (Krone)
4: Assuerus 8: Frisius groningensis 9: 14/03/1615 10: Art bon 12: AAG 2

1: 02929 2: Groningen
3: Croen (Krone)
4: Assuerus 9: 19/07/1622 10: Iur 12: AAG 12

1: 04564 2: Leiden
3: Crom
4: Joannes 7: Emden 9: 19/11/1626 10: Iur 11: 22 12: AAL 197

1: 00489 2: Franeker
3: Crom
4: Joannes 7: Emdanus 9: 19/04/1624 10: Ling 12: AAF no 2103

1: 04610 2: Leiden
3: Crom
4: Johannes 7: Emden 9: 21/10/1628 10: Iur 11: 23 12: AAL 214

1: 11729 2: Franeker
3: Cronenburch, van Adelen van
4: Jacobus 9: 20/04/1614 10: Theol 11: 1592 12: AAF 1465 13: Maria van Wijthama 14: Nicolaus Adelen van Cronenburch 15: 1598 volmacht landsdag voor Barradeel 16: Jetske Luitgens 17: Cornelius, predikant Petrus, predikant 18: 1621 a1634 predikant te Wolvega 1634-1638 predikant te Sneek 19: 1637 22: Stamboek I 1; Romein 333, 647; RAF FG 1019; Col Kalma

1: 08749 2: Löwen
3: Cronenburg (Cronenborch a)
4: Adrianus, Nicolai 8: Frisius 9: 00/06/1553 12: MULO IV 47296 14: Nicolaus van Cronenburch 16: Anna Lucasdr 17: Maycke x Feddrick Finia of Fijngie Nicolaus Lucas, sterft in 1580 toen hij de school van Groningen bezocht 18: 1567-1580 secretaris van Tietjerksteradeel 1574 volmacht voor Tietjerksteradeel 19: 1604 p 21: woont sinds 1592 in Bergum; 1552 schildert portret van Gerrolt van Camminga; wordt in 1581 als vrijbuiter vermeld, had al zijn goederen in de troebelen verloren; een Adrianus Nicolai wordt in 1557 als prebendaris van Oldehove vermeld 22: Placaatboek III 974, IV 232; Zwart, Cleuting 103, It Beaken 1969 171

1: 01122 2: Franeker
3: Cronenburg (Cronenberg)
4: Petrus 7: Wolvega 8: Frisius 9: 20/02/1645 10: Theol 12: AAF no 4295 13: Joostje van Aysma 14: Jacobus Adelen van Cronenburg 15: predikant te Wolvega 16: Attie Yds 18: 1649-1669 predikant te Wijckel 19: 1669 dec 22: Romein 429; RAF Grafschriften Gaasterland, FG 1019

1: 12338 2: Basel
3: Cruidner
4: Samuel 7: Groningen 9: 00/00/1656 12: Guggisberg, Niederlander 285

1: 03858 2: Groningen
3: Cruidner
4: Samuel 7: Groningen 9: 29/08/1650 10: Phil 11: 17 12: AAG 52 13: Anna Jans Zand 14: Henricus Cruidner 15: boekhandelaar 16: Hillegond Sigersdr 18: 1656 (admissie) advocaat te Groningen 1661-1665 secretaris weeskamer 19: 1679 maart a 21: bezat in 1672 een vermogen van 30.000 gulden; Hendrik Cruidner was 1627-1644 pedel 22: RF 1650.39; GAG R A IIIa 64, Regeringsboek; Pathuis 858; Hempenius, Weeskamer 373

1: 12294 2: Franeker
3: Cruidner (Cruydenaar)
4: Samuel 7: Groningen 9: 02/08/1654 10: Iur 12: AAF 5486 20: stud ook te Groningen

1: 00196 2: Franeker
3: Crulle
4: Gerardus 7: Groningen 9: 19/09/1610 10: Iur 12: AAF no 1233 18: 1627 advocaat te Groningen 21: Johan Crul was 1595-96 en 1598-99 raadsheer te Groningen 22: GAG Regeringsboek, RA IIIa 27

1: 10735 2: Wittenberg
3: Crumminga (Guminga)
4: Amos 8: Frisius [orient] 9: 00/10/1569 12: MUW II 180

1: 04463 2: Leiden
3: Crumminga (Crommingau)
4: Bolzemius 7: Emden 9: 11/06/1622 10: Theol 11: 24 12: AAL 161

1: 10989 2: Helmstadt
3: Crumminga
4: Bolzenius 7: Emden 9: 26/09/1618 12: AAHt 26920

1: 11501 2: Groningen
3: Crumminga
4: Bolzenius 9: 07/05/1616 10: Phil 12: AAG 5

1: 06881 2: Marburg/Lahn
3: Crumminga
4: Geldericus 7: Emden 8: Frisius 9: 16/03/1614 12: CSM IV 77

1: 05035 2: Basel
3: Crumminga
4: Geldericus 7: Emden 9: 00/00/1618 12: MUB III 21083

1: 04041 2: Helmstadt
3: Crumminga
4: Geldericus 7: Emden 9: 04/04/1612 12: AAHt 221105 14: Focko Boelsen Crumminga 15: kerkvoogd te Emden 18: 1619-1638 scholt krijgsgerecht te Emden 1638-1665 syndicus van Emden 19: 1655 okt 21: Dr iur te Bazel 22: Quellen und Forschungen 1983 67

1: 03455 2: Groningen
3: Crumminga
4: Theso 8: Frisius orient 9: 01/09/1640 10: Iur 11: 19 12: AAG 42 13: Johanna Clant 14: Wiard Crumminga 16: N. van IJsselmuiden, d.v. kolonel 21: Anna van IJsselmuiden trouwde met Amos Crumminga, vaandrig, broer van Theso 22: Ned Leeuw 1938 446

1: 08949 2: Löwen
3: Crusius (Crosius)
4: Hieronymus 8: Frisius occid 9: 26/11/1547 12: MULO IV 35862 21: = vml mr Hieronymus Gravius

1:*07332 2: Rostock
3: Crusius (Kruse)
4: Johannes 7: Norden 9: 18/11/1485 12: MUR I 243

1: 07404 2: Rostock
3: Crusius (Kruse)
4: Johannes 5: frater 7: Emden 9: 28/07/1494 12: MUR I 273

1: 05647 2: Köln
3: Crusius (Kruijss)
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/08/1522 10: Art 12: AAK II 85020 16: Brecht Jacobsdr 17: Tiedt x Johannes Alberti 18: 1531-1537 burgemeester van Leeuwarden 21: = Hans Croes; jonge Hans Cruys tekent in 1541 een testament 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 9; RAF Klooster Aalsum 49

1: 02694 2: Wittenberg
3: Crussa
4: Fredericus 8: Frisius 9: 00/00/1541 12: AAW 190 21: Mr Feico Crula (Crussa) verkoopt in 1561/1562 land bij Augustinusga 22: RAF Rentmeestersrek 1561/1562 17

1: 08181 2: Löwen
3: Cruuxske
4: Johannes, Reineri 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 09/06/1465 10: Decr 12: MULO II 15141 21: Hans Cruijsschar bezit in 1511 een huis te Leeuwarden 22: RVA I 14

1: 07235 2: Rostock
3: Culenberg (Kulenberch)
4: Johannes 7: Emden 9: 21/04/1478 12: MUR I 207

1: 08305 2: Löwen
3: Culenbert
4: Hermannus 6: pauper 7: Dokkum 9: 28/02/1520 12: MULO III 623229 20: Castrum

1: 04623 2: Leiden
3: Culenborg (Florentii)
4: Anthonius 8: Frisius 9: 29/10/1629 10: Med 11: 23 12: AAL 222 13: Josina van Wickevoort 14: Florentius Culenborg 15: predikant 16: Jisck Jochemsdr 17: Florentius 18: arts (te Sneek ?) 20: 1631 16/7 Dr med (Molhuysen, Bronnen II 157) 21: Dr; werd in 1634 burger van Sneek 22: Col Kalma; GA Sneek 73 Burgerboek; RAF klapper DTB Sneek

1: 00519 2: Franeker
3: Culenborg (Florentii)
4: Anthonius 9: 28/04/1625 10: Theol 12: AAF no 2204

1: 01885 2: Franeker
3: Culenborg
4: Johannes, Johannis 9: 29/05/1603 10: Ling, Theol 12: AAF no 770 16: Aelke Sipckesdr (1611) Catalina Becx 17: Aelke x Christianus Schotanus a Sterringa 18: 1604-1647 predikant te Mantgum en Schillaard 21: in dec 1647 emeritus 22: Romein 168; Col Kalma

1: 01654 2: Franeker
3: Culenburg
4: Florentius, Johannis 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 02/04/1596 10: Theol 12: AAF no 372 16: Josina Wickevoort (1601) 17: Jantien x Taco Gellii, conrector te Sneek Anthonius Johannes 18: 1603-1634 predikant te Sneek 1601-1603 predikant te Oenkerk, Giekerk en Wijns 1634-1637 predikant te Leeuwarden 21: 1616 afgevaardigde naar synode te Amsterdam; 1618 lid Dordse synode 22: Romein, 19, 122, 332, 678; aanv 3; Hoekema, Voorouders 2021; Col Kalma

1: 00968 2: Franeker
3: Culenburg (Cuilenburch)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 02/11/1640 10: Phil 12: AAF no 3765 14: Johannes Culenborg 15: predikant te Mantgum 16: Pietie Hardomans (1650) 18: 1646 advocaat Hof 1653-1656 schepen van Leeuwarden, 1658-1661, 1669-1671 burgemeester van Leeuwarden 1659-1669 herhaaldelijk landdagslid voor Leeuwarden; lid Generaliteitsrekenkamer 19: 167. 21: Dr; afkomstig uit Mantgum, werd in 1648 burger van Leeuwarden 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 66; RAF Hof van Fr MMM f 10v; Placaatboek V 778; GAL Burgerboek I 206, Klapper DTB, Klapper magistraat

1: 01825 2: Franeker
3: Culenburg
4: Johannes, Johannis 7: Leeuwarden 9: 05/03/1602 10: Lit, Theol cand 12: AAF no 681

1: 03461 2: Groningen
3: Cunning (Kunning)
4: Regnerus 8: Omlandus 9: 15/09/1640 10: Phil 11: 1622 ca 12: AAG 42 13: Ye Reentkens 14: Henricus Hermanni Cunning 15: wedman te Midwolda, Scheemda en Eexta 16: Tyackien Tonckerts (1662) 18: 1659-1666 wedman te Scheemda en Eexta 19: 1666 22: Ned Leeuw 1988 376

1: 03796 2: Groningen
3: Cunningius
4: Hermannus 8: Oldambt 9: 04/04/1649 10: Phil 12: AAG 59 13: Ye Reentkens 14: Henricus Hermannus Cunning 15: wedman te Midwolda 16: Fosseta Wirtiusdr Matthiae (1660) 18: 1654-1674 predikant te Eexta 19: 1674 dec 21: in 1660 gecensureerd omdat zijn vrouw voortijdig bevallen was 22: Ned Leeuw 1988 242

1: 06384 2: Köln
3: Cuper (Staveren, Stauria de)
4: Georgius 9: 04/05/1501 12: AAK III 1291

1: 11347 2: Rostock
3: Cuper (Kuper)
4: Georgius 7: Staveren 8: Frisius 9: 13/04/1510 12: MUR II 41

1: 11506 2: Groningen
3: Cupers de
4: Christianus 9: 27/03/1620 12: AAG 9

1: 03784 2: Groningen
3: Cuperus
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 20/12/1648 10: Phil 12: AAG 59 16: Sara Mosis (1667) 22: GAG klapper DTB

1: 07631 2: Rostock
3: Cuperus (Kuper)
4: Jacobus 7: Emden 9: 26/06/1513 12: MUR II 53

1: 01082 2: Franeker
3: Cuperus
4: Johannes, Johannis 7: Sneek 9: 17/01/1644 10: Theol 11: 1625 12: AAF no 4158 13: Sieucke Simons 14: Johannes Jansen Cuyper 15: kuiper 16: ongehuwd 18: 1652-1684 predikant te Tzum 19: 1684 mei 21: kreeg in juli 1648 een gunstig getuigenis van de Senaat; in 1649 kandidaat 22: Romein 261; Nienes, Archieven universiteit p 95; Col Kalma

1: 05870 2: Köln
3: Curro
4: Fredericus 7: Groningen 9: 00/01/1394 12: AAK I 7313 18: 1403 priester Trai d 19: 1443 a 21: 1403 bac art, stud decr; staat op lijst van de gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Driessen, Monumenta 612-614; GAG PK regest 96

1: 07372 2: Rostock
3: Custodis
4: Hermannus 7: Emden 9: 19/05/1492 12: MUR I 261

1: 08863 2: Löwen
3: Cypriani
4: Gerlacus 8: Frisius 9: 08/06/1549 12: MULO IV 38894 14: Sipcke Jansz van Bolsward 17: Auck x Joost Vastarts, grietman van Doniawerstal 18: 1562/1563 secretaris van Doniawerstal 19: 1582 21: = vml Gerlof Sipkes, 1554 procureur en weesvoogd te Leeuwarden, 1580 secretaris der zeedijken van Feenhuizen tot Rode Klif 22: AAU 1888 365; It Beaken 1969 187; Sannes, Naamlijst 265; GAL Trouwboek; Register resolutien 729

1: 01835 2: Franeker
3: Cypriani (Cyprianus)
4: Hanno 9: 29/04/1602 10: Ling, Iur cand 12: AAF no 696 18: 1605-1636 procureur postulant van Het Bildt 1607 notaris 19: 1636 21: Mr 22: Sannes, Het Bildt 476

1: 08965 2: Löwen
3: Cypriani (Cyprianus)
4: Jaricus 8: Frisius 9: 01/07/1545 12: MULO IV 305136 21: Jarich Syrcxzn koopt in 1561/1562 huis in Leeuwarden met Anna en was in 1579 volmacht landsdag voor Wymbritseradeel 22: Placaatboek IV 27; RAF Rentmeestersrek 1561/1562 22

1: 01823 2: Franeker
3: Cypriani
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 14/01/1602 10: Iur 12: AAF no 679

1: 06821 2: Marburg/Lahn
3: Cyriaci
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 11/11/1600 12: CSM III 134

1: 03988 2: Helmstadt
3: Cyriaci
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 20/04/1597 12: AAHt 130130

1: 10021 2: Frankfurt
3: Cyrici (Cirici)
4: Petrus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 00/00/1506 12: MUFRO I 4 18: 1520-1530 vicaris St Vituskerk te Leeuwarden 1531, 1557 vicaris perpetuus bij de Oldehove 1536 commissaris decanatuum van Friesland 19: 1541 jan 21: = vlm Petrus Grewinge, stud te Rostock; Mr, bac iur utr; = mag Petrus Cyrici van Nieuwland werd op 7 april 1515 tot priester gewijd; = Mr Petrus Herens a Wouda, 1547 pastoor van de St Vituskerk te Leeuwarden, bezoekt gevangen wederdopers om ze te bekeren? 22: Gen Jierboekje 1955 84; Brom, Naamlijst priesters II 8; Vrije Fries 14 85; Singels, Archief Leeuwarden 113; Sipma OO I 322; RAF Rentmeestersrek 1547-1548 f 44v; RAF Collectie Murray Bakker 27; Mol, Aenbrengh 28; Oorkonden St Anthonij 241, 243

1: 04720 2: Leiden
3: Cyrici
4: Rudolphus 7: Sneek 8: Frisius 9: 30/06/1635 10: Theol 11: 21 12: AAL 273 20: Mr

1: 11886 2: Köln
3: Cyrici (Syrici)
4: Theodoricus (Dericus) 7: Sneek 9: 00/00/1519 10: Art 12: AAK II 81219