>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten


1: 11176 2: Franeker
3: Boccama (Wabbenii)
4: Petrus 7: Sneek 8: Frisius 9: 10/11/1634 10: Med 12: AAF 3081

1: 00684 2: Franeker
3: Boccama (Wabbenii, Wabenii)
4: Petrus 7: Sneek 9: 13/05/1630 10: Med 11: 1606 ca 12: AAF no 2643 13: Griet Jacobs of Anke 14: Wabbe Wabbens uit Sneek 18: 1644 arts te Sneek 20: 1635 26/5 Dr med (PAF 24) 21: Petrus Wabbeni Boccama, Dr med uit St Johannesga werd in 1637 burger van Sneek 22: RAF Burgerboek Sneek; RAF klapper DTB Sneek; Sickenga, 91

1: 03286 2: Groningen
3: Boccama (Wabbenii, Vabenius)
4: Petrus 8: Frisius 9: 29/08/1634 10: Med 12: AAG 30

1: 05190 2: Köln
3: Boccatius
4: Andreas 7: Ypecolsga 8: Frisius 9: 02/12/1557 11: 1530 12: AAK III 2058 13: Ulck Ansckedr 14: Bocke Hepkes Bruynsma 15: landbezitter 16: ongehuwd 18: 1552 jezuiet, doceert in 1557-1559 Latijn aan Keuls Jezuietencollege (Collegium Tricoronatum) 1563 priester, richt college op in Wilna, was van 1570-1578 werkzaam in het college te Antwerpen 19: 1579 Leuven aan de pest 20: stud hier ook omstreeks 1551 21: bac iur; werd in 1578 verbannen, omdat hij weigerde de eed op de Pacificatie af te leggen 22: NNBW II 270; Keussen, Alte Universitat 557; AAU 1976 122-123

1: 07882 2: Rostock
3: Boccatius
4: Regnerus 8: Frisius 9: 00/06/1550 12: MUR II 118

1: 04666 2: Leiden
3: Boccema (Wabbenii, Wabeny)
4: Petrus 8: Frisius 9: 14/06/1632 10: Med 11: 23 12: AAL 244

1: 04839 2: Leiden
3: Bocholt a
4: Johannes, Henricus 7: Emden 9: 17/09/1643 10: Iur 11: 23 12: AAL 344

1: 01335 2: Franeker
3: Bockama
4: Franciscus 8: Frisius 9: 15/02/1649 10: Iur 12: AAF no 4809 14: Bernardus Bockama 18: 1665 burgemeester of schepen van Bolsward 1654 advocaat Hof 19: 1681 febr 21: Dr; Mr Frans Berents Boccema x Tjitske Stellingwerf (1645) 22: Vrije Fries 30 95; RAF Hof van Fr MMM f 12; RAF klapper DTB Bolsward

1: 12326 2: Leiden
3: Bockama
4: Franciscus 8: Frisius 9: 11/06/1652 10: Iur 12: AAL 421

1: 03595 2: Groningen
3: Bockenberg
4: Johannes 9: 14/05/1644 10: Phil, Ling 11: 1627 ca 12: AAG 49 13: Anna 14: Johannes Boekenberg uit Osnabrueck 15: predikant te Zuidwolde 16: Aelcke d.v. ds Eggo Tonckens 18: 1651-1666 predikant te Menkeweer 19: 1666 sept 22: Duinkerken II 47

1: 07353 2: Rostock
3: Bockhorst
4: Martinus 7: Aurich 9: 23/10/1489 12: MUR I 252

1: 09840 2: Bologna
3: Bodde
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/00/1510 12: KNOD 354 20: Geert Bodde, gehuwd, wordt in 1559, 1564 in Rechterlijk archief van Groningen genoemd

1: 04913 2: Leiden
3: Bodde
4: Theodorus 7: Emden 9: 28/08/1648 10: Iur 11: 28 12: AAL 389

1: 08800 2: Löwen
3: Boddens
4: Brentius 8: Frisius [orient] 9: 23/04/1547 12: MULO IV 34230

1: 11039 2: Helmstadt
3: Bodeker
4: Michael 7: Jever 9: 18/09/1624 12: AAHt 30528

1: 07731 2: Rostock
3: Boden (Appingedam, Dammonis)
4: Henricus 8: Frisius occid 9: 18/05/1521 12: MUR II 80

1: 05192 2: Köln
3: Boden
4: Henricus 7: Appingedam (Dammone) 8: Mon d 9: 29/04/1525 10: Art 12: AAK II 87410 20: 12/5 1526 bac leg

1: 05193 2: Köln
3: Boden
4: Ludolphus 7: Appingedam (Dammone) 8: Mon d 9: 24/04/1525 10: Iur 12: AAK II 8749 20: 12/5 1526 bac leg

1: 07555 2: Rostock
3: Bodo
4: Conradus 7: Delmenhorst 8: Frisius 9: 00/06/1649 12: MUR III 157

1: 03826 2: Groningen
3: Boeckholt van
4: Jacobus 7: Groningen 9: 08/11/1649 10: Phil 11: 18 12: AAG 61 16: Roline Wicheringe (1670) 18: 1668-1669 gezworene te Groningen 1670 ambtman van het Gorecht; richter te Sappemeer 19: 1671 jan 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 10018 2: Paderborn
3: Boeckhorst (Buchorst)
4: Johannes, Aloisius 7: Groningen 9: 03/07/1647 12: PADER 28 16: Helena Loninga 21: J. van Bocholt x Helena Loninga stierf voor 1650 (RAF Handschriften afk uit Pb 957) 22: RAF Familiearch EVC 957

1: 03630 2: Groningen
3: Boeckhorst (Buchorst)
4: Johannes 7: Groningen 9: 06/03/1645 12: AAG 51

1: 10743 2: Franeker
3: Boelema
4: Augustinus 7: Leeuwarden 9: 29/03/1633 10: Iur 12: AAF no 2931

1: 00678 2: Franeker
3: Boelema
4: Theotardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/04/1630 10: Iur 12: AAF no 2632 16: Anke Idema (1639) 18: 1634 advocaat Hof 1649-1661 assessor krijgsgerecht 19: 1667 april 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM 8v, Statenarch M 11b f 295; GAL Klapper DTB

1: 03462 2: Groningen
3: Boelens
4: Jacobus 8: Omlandus 9: 17/09/1640 10: Phil 11: 17 12: AAG 42 21: Boelo Boelens en zijn nageslacht in: Ned Leeuw 1987 253

1: 01008 2: Franeker
3: Boelens
4: Jacobus 8: Omlandus 9: 30/12/1641 10: Iur 12: AAF no 3893

1: 03293 2: Groningen
3: Boelens (Bolens)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 30/09/1634 10: Phil 12: AAG 31 16: Willemtjen Hendriks (1661) 1652 landdagslid 21: = L Brants a Boelens 22: GAG klapper DTB

1: 01250 2: Franeker
3: Boelens
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 26/08/1647 10: Phil 11: 1631 12: AAF no 4627 13: Anna Jacobs Nederhof 14: Galenus van Boelen pachtboer 16: Jel Juliusdr van Beyma 18: 1653 advocaat Hof 1689-1692 lid gedep staten (s) 1659-1687 griffier Hof; 1688-1692 burgemeester van Leeuwarden 19: 1692 21: Dr, promoveert te Utrecht 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v, SSS; Gen Jierboekje 1994 1114

1: 01734 2: Franeker
3: Boelens (Bulens)
4: Tarquinius 7: Buitenpost 9: 07/08/1598 10: Art 11: 1582 12: AAF no 517 13: Antje Jobsd Lieuwma 14: Lieuwe Boelens 15: secretaris van Achtkarspelen 16: Maria Pieter Binnertsdr (1602) 17: Petrus 18: 1618-1637, 1639-1648 grietman van Achtkarspelen 1607, 1608 rekenmeester; 1609 landdagslid, 1621-1622, 1626, 1631-1634, 1639-1643 lid gedep staten (O) 1638-1639 landdagslid 19: 1651 22: Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 28; Sminia, Naamlijst 108-109; Andreae, Nalezing 39; Van der Meer, Boarnen 116; Engels, Naamlijst GS: RAF Statenarchief GF 50 Betalingsordonnantiën 1608

1: 03507 2: Groningen
3: Boelens
4: Udo 8: Frisius orient 9: 28/09/1641 10: Ling, Phil 11: 18 12: AAG 44

1: 05237 2: Köln
3: Boenberch
4: Thomas 7: Emden 8: Mon d 9: 13/05/1504 10: Art 12: AAK II 35956

1: 02521 2: Strassburg
3: Boeschen
4: Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 28/03/1641 10: Iur cand 12: AMUS II 503,124

1: 04961 2: Jena
3: Boeschenius
4: Ant, Gunther 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1636 12: MUJ 28 1636 49

1: 03892 2: Helmstadt
3: Boeselius
4: Hermannus 8: Frisius [vml orient] 9: 13/04/1582 12: AAHt 35102 21: Henricus Boeseggius was in 1547 advocaat van Wigbold van Ewsum en in 1558 notaris te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1902 50; HartgerinkKoomans, Ewsum 162

1: 07995 2: Rostock
3: Boeselius (Bosel)
4: Hermannus 8: Frisius [vml orient] 9: 00/06/1590 12: MUR II 233

1: 07331 2: Rostock
3: Boet
4: Hermannus 7: Groningen 9: 03/11/1485 12: MUR I 243

1: 10940 2: Franeker
3: Boethii (Boetii)
4: Gellius 9: 27/04/1634 10: Phil, Ling 12: AAF 3028 16: Hendrikje Foppes van Harlingen (1646) 17: Foppius Gellii, predikant 18: 1642-1645 predikant te Tzum; 1645-1651 te Wirdum 1651-1672 predikant te Leeuwarden 1666 legerpredikant 19: 1672 21: scheef De prophetische Duyve (1660) Zalig afsterven van S.F.D.; 1665 Godzalig leven en gelukkig sterven van Prins Willem Frederik 22: Romein 22, 154, 261; Col Kalma

1: 02057 2: Franeker
3: Boethii
4: Johannes 8: Zevenwouden 9: 06/05/1609 10: Phil 12: AAF no 1107 16: Frouckie Broers 18: 1608-1621 predikant te Oldelamer en Oldetrijne 1621-1624 predikant te Witmarsum 19: 1624 okt 22: Romein 320; Col Kalma

1: 12253 2: Toulouse
3: Boethius
4: Epo 7: Roordahuizum 9: 00/00/1555 10: Iur 12: Petrus, De scriptoribus 260 20: Dr iur

1: 07955 2: Rostock
3: Boetius
4: Henricus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/05/1572 12: MUR II 175

1: 00060 2: Franeker
3: Boeyens (Boyens)
4: Christophorus, Jacobi 9: 04/05/1605 10: Theol 12: AAF no 860

1: 06650 2: Marburg/Lahn
3: Bogerman
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 10/08/1571 12: CSM III 1 21: Johannes Bogerman sr, pastoor te Kollum in 1564, 1567 verbannen; ds in Oostfriesland 1567-1580; 1580-1592 te Bolsward; 1592-1598 te Appingedam, 1598-1607 te Hasselt? 22: Vrije Fries XVII 12; NNBW I 389-390

1: 09842 2: Bologna
3: Bogerman
4: Johannes 5: famulus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 00/00/1505 12: KNOD 657

1: 12252 2: Geneve
3: Bogerman
4: Regnerus 8: Frisius 9: 00/05/1608 12: LDR 2024 20: Dr

1: 02361 2: Heidelberg
3: Bogerman
4: Reinerus 8: Frisius Belga 9: 09/03/1609 12: MUH II 243,13

1: 05194 2: Köln
3: Bogerman (Doeckem)
4: Reynerus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 02/06/1477 10: Iur, Med 12: AAK II 23150 13: Doedt Rynthiama van Anjum 14: Johannes Bogermannus 18: 1499-1514 secretaris en pensionaris van Kampen 1517-1526 advocaat postulant bij Hof van Holland 1527-1537 syndicus van Groningen; 1538-1553 secretaris van Kampen 19: 1556 p 21: Dr iur, Dr med; broer van Johannes, prior van Gerkesklooster; leerling van pastoor Hiddo van Camminga te Dokkum; musicus en organist; schreef Over de oorsprong der Friezen; De annalibus quaedam nota (gesch. van Kampen) 22: Wumkes, Bodders 134-141; NNBW I 394-395; Waringa, Geschiedenis Dokkum 165-167; Huisman, Stadsbelang 23; Jansma, Bogerman 5

1: 05515 2: Geneve
3: Bogermannus
4: Johannes junior 8: Frisius 9: 19/05/1597 12: LDR 1408; II 238; De Vries I 153-155, 305

1: 04545 2: Leiden
3: Bogermannus
4: Johannes 5: Pastor 7: Leeuwarden 9: 22/09/1625 12: AAL 188 20: Pastor Leovardiensis, ad vertendum Vetus test. deputatus. Hon. causa.

1: 01541 2: Franeker
3: Bogermannus junior
4: Johannes 7: Oplewert 8: Frisius orient 9: 23/05/1592 10: Art, Phil, Theol 11: 1576 12: AAF no 167 13: Popck 14: Johannes Bogermannus sr 16: Margaretha Petraea 17: kinderloos 18: 1599 predikant te Sneek, 1603 te Enkhuizen 1604 predikant te Leeuwarden 1636 prof te Franeker 19: 1637 20: 1636 28/12 Dr theol (PAF 25) 21: bezoekt latijnse school van Bolsward, verdedigt Theses de Bacchanalibus et de Jejunio quadragesimali contra Bellarminum onder Tossanus; schreef Gratulatio de liberatione patriae (1594), vertaalt Beza's boekje over het ketterdoden (1601); stud te Heidelberg, Geneve, Lausanne, Zurich, Oxford, Cambridge. 22: NNBW I 390-394

1: 02498 2: Heidelberg
3: Bogermannus jr
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 19/08/1595 10: Theol 12: MUH II 180109 en p. 556

1: 01849 2: Franeker
3: Bogermannus
4: Regnerus 9: 13/08/1602 10: Theol 11: 1582 12: AAF no 717 14: Johannes Bogerman 16: Janneke, d.v. Quirijn de Blau, hopman te Coevorden (1614) 18: 1613?1617 predikant te Stiens 1617-1636 predikant te Harlingen scriba synode 1618 te Leeuwarden 19: 1636 aug te Harlingen 21: kreeg in 1608 200 gld van Leeuwarden voor studiereis naar Geneve 22: Romein 70, 187; NNBW I 394

1: 08878 2: Löwen
3: Bohm
4: Gerardus 7: Oldersum 8: Frisius 9: 22/06/1566 12: MULO IV 71073

1: 02782 2: Wittenberg
3: Boiorix
4: Hero 8: Frisius orient 9: 17/05/1555 12: AAW 307

1: 01592 2: Franeker
3: Bokelmannus (Boekelmannus)
4: Patroclus 9: 16/11/1593 10: Theol 12: AAF no 253 13: N. Roemeling 14: Henricus Bokelman 15: predikant te Hamm en Leens 18: 1595-1596 predikant te Visvliet, afgezet 1600-1609 predikant te Wijhe 1609-1619 predikant te Wulfraat 21: schreef in 1594 een loflied op de val van Groningen 22: Engels, Peregrinatio 388; Duinkerken I 53

1: 09334 2: Löwen
3: Boksum (Bocsam)
4: Franciscus 9: 26/02/1535 12: MULO IV 118142 21: = vml Franciscus Camminga, hij bezat in 1543 land te Boksum 22: Beneficiaalb 353, 354

1: 03393 2: Groningen
3: Bolardi
4: Ernestus 8: Westerwolde 9: 01/02/1638 12: AAG 37

1: 03264 2: Groningen
3: Bolardi
4: Ernestus 8: Westerwolde 9: 09/01/1634 10: Phil 12: AAG 29

1: 06699 2: Marburg/Lahn
3: Bolardus
4: Bolo 8: Frisius 9: 01/10/1586 12: CSM III 55

1: 01482 2: Padua
3: Bolardus
4: Bolo 8: Frisius orient 9: 05/06/1590 10: Iur 12: tp no 216; de Wal 223 20: gest 1612, kinderloos Hij werd in 1598 door keizer Rudolf II in de adelstand verheven als afstammeling van voormalige friese hoofdelingen; reeds in Erfurt had hij zich als nobilis laten immatriculeren. Een diplomatiek stuk van zijn hand in ARA S.G. l.l. 118. Zoon van Dr Bolo

1: 05501 2: Geneve
3: Bolardus
4: Bolo 8: Frisius 9: 00/00/1585 12: LDR 1130

1: 05488 2: Geneve
3: Bolardus
4: Bolo 9: 12/06/1584 12: LDR 885; II 247

1: 02309 2: Heidelberg
3: Bolardus
4: Bolo 8: Frisius 9: 07/10/1585 12: MUH II, 120,179

1: 09975 2: Wittenberg
3: Bolardus
4: Bolo 8: Frisius 9: 00/10/1587 12: MUW II 350

1: 02405 2: Heidelberg
3: Bolardus
4: Rutgerus 5: ephorus Kempo Donia (25926) 8: Frisius orient 9: 11/04/1612 12: MUH II 25927

1: 06806 2: Marburg/Lahn
3: Bolardus (Bulardus)
4: Rutgerus 8: Frisius orient 9: 02/07/1598 12: CSM III 115

1: 04799 2: Leiden
3: Bolder
4: Joannes, Bernardi 7: Emden 9: 03/04/1641 10: Iur 11: 22 12: AAL 322

1: 08351 2: Löwen
3: Boldewini (Balduwini)
4: Arnoldus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/05/1505 12: MULO III 29354 21: Een Arnoldus de Groninghen ord pred wordt op 15 sept 1509 tot priester gewijd, de naam komt tweemaal voor 22: Brom, Naamlijst priesters 429

1: 05221 2: Köln
3: Boldinckweir (Bolswordie)
4: Reynerus 7: Bollingwier 9: 09/06/1486 10: Art 12: AAK II 196192 18: 1519 pastor S. Mart te Osnabruck Artes prof te Keulen

1: 05732 2: Köln
3: Bolen
4: Hilbrandus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42146 18: monnik te Aduard 20: 1441 23/11 det 21: = Rudolphus Hilbrandus Bolens; behoort tot de tafelronde te Aduard 22: Van Rhijn, Wessel Gansfort 128-129; Gron Volksalmanak 1987 26; AAU 1923 137

1: 11082 2: Helmstadt
3: Bolenius
4: Albertus 7: Aurich 8: Frisius 9: 15/11/1609 12: AAHt 207107

1: 07931 2: Rostock
3: Bolerdus
4: Gerhardus 7: Emden 9: 00/05/1562 12: MUR II 146

1: 04674 2: Leiden
3: Bolhuis van (Bolhuys a)
4: Abelus, Lamberti 8: Omlandus 9: 27/11/1632 10: Theol 11: 1608 12: AAL 248 16: Reentjen Sighers 17: Anna x ds J. Hommerckhuizen Hillegien x ds R. Heinens van Saaksum 18: 1635-1653 predikant te HoogkerkLeegkerk 19: 1653 jan 22: Duinkerken I 53, 177

1: 03052 2: Groningen
3: Bolhuis a (Epponis)
4: Abelus 8: Omlandus 9: 06/04/1627 12: AAG 18

1: 03018 2: Groningen
3: Bolhuis van (Lamberti)
4: Abelus 8: Omlandus 9: 13/10/1625 10: Phil 12: AAG 16

1: 03231 2: Groningen
3: Bolhuis a
4: Abelus, Epponis 8: Omlandus 9: 26/02/1633 10: Lit 12: AAG 27 14: Eppo Abeli 15: zijlrechter; landdagscomparant voor Oldenzijl : 1611 rekenmeester voor de Ommelanden 18: 1633-1659 herhaaldelijk landdagscomparant voor Oldenzijl; 1633-1657 redger, 1647, 1648, 1651 redger te Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen, Eelswerd 1637-1651, 1655-1658 rekenmeester 1653 curator Gron universiteit 22: Gron Volksalmanak 1925 26, 1962 52; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten, klapper resol GS; RAG HJK 2,3

1: 07910 2: Rostock
3: Bolken
4: Meinardus 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1553 12: MUR II 126

1: 05196 2: Köln
3: Bolkonis
4: Ludolphus 7: Stapelmoor 8: Osn d 9: 31/05/1511 10: Iur 12: AAK II 67691

1: 05197 2: Köln
3: Bolkonis
4: Rembertus 7: Emden 9: 24/05/1510 10: Iur 12: AAK II 658102

1: 11940 2: Köln
3: Bolsward (Bosnariensis)
4: Aggeus 9: 29/07/1561 10: Art 12: AAK IV 16166

1: 05199 2: Köln
3: Bolsward (Bolswerdie)
4: Andreas 7: Bolsward 9: 00/03/1501 10: Iur 12: AAK II 5085

1: 05198 2: Köln
3: Bolsward (Bolzwaerdie)
4: Andreas 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/09/1443 10: Iur can 12: AAK I 46756

1: 06959 2: Rostock
3: Bolsward (Bodelswarde)
4: Arnoldus 8: Trai d 9: 16/09/1427 12: MUR I 28

1: 08050 2: Löwen
3: Bolsward (Bolzwardie)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 17/02/1457 10: Art 12: MULO II 37106 21: Barent Gerbenszn van Bolsward was in 1518 en 1522 schepen van Leeuwarden en in 1520 voogd van het AnthonieGasthuis 22: Vries, Stedstiole 76

1: 05217 2: Köln
3: Bolsward (Bodelvardia de)
4: Ciriacus 8: Trai d 9: 00/00/1438 10: Iur 12: AAK I 40219 21: = Ciriacus Gerlaci, stud 1434 te Rostock; = vml heer Syrick 1455 pastoor (persona) te Bolsward? 22: Placaatboek I 549

1: 08259 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Dodo 8: Trai d 9: 03/12/1495 10: Iur can 12: MULO III 13251 21: = Dodo Auconis, stud 1491 te Löwen

1: 06445 2: Köln
3: Bolsward (Bolswardiensis)
4: Dominicus 9: 08/12/1565 10: Art 12: AAK IV 4266 21: = Dominicus Onis Holckema, 1580 pastoor te Goengarijp, uitgeweken, gest 1583 te Steenwijk? 22: It Beaken 31 (1969) 189

1: 11494 2: Löwen
3: Bolsward (Bousfardia de)
4: Dominicus 8: Trai d 9: 15/06/1520 12: MULO III 62985

1: 05203 2: Köln
3: Bolsward (Bolswardie)
4: Egbertus 6: pauper 7: Bolsward 9: 09/06/1486 10: Art 12: AAK II 196193 20: bursa Cornelii; 1487 18/6 det

1: 06446 2: Köln
3: Bolsward (Bolswardiensis)
4: Foppius 9: 08/12/1565 10: Art 12: AAK IV 4267

1: 06966 2: Rostock
3: Bolsward (Bodelswardia de)
4: Gerardus 9: 14/06/1428 12: MUR I 31

1: 08043 2: Löwen
3: Bolsward (Boelswerdie)
4: Gerbrandus 9: 20/05/1455 12: MULO II 1831

1: 05204 2: Köln
3: Bolsward (Boelswardia de)
4: Gerbrandus 5: pastor (Cur. in Hechtem) 8: Trai d 9: 00/00/1408 12: AAK I 1356 18: pastoor te Hichtum

1: 08051 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Gerbrandus 8: Trai d 9: 25/06/1464 10: Art 12: MULO II 13388

1: 09523 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswerdie)
4: Henricus 8: Trai d 9: 00/00/1452 12: MULO I 8438

1: 07066 2: Rostock
3: Bolsward (Bolswardi)
4: Henricus 9: 25/09/1461 12: MUR I 129

1: 09524 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardi)
4: Hermannus 8: Trai d 9: 00/00/1451 12: MULO I 8430 21: = Hermannus Theodorici stud 1449 te Keulen?

1: 08745 2: Löwen
3: Bolsward (Bollswaerdus)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 00/04/1551 12: MULO IV 43048 21: = vml Hesselus Haersma stud 1549 te Rostock

1: 08274 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Hilbrandus 5: dominus 8: Trai d 9: 03/10/1519 12: MULO III 61725 14: Tabbo Ynthies 15: 1507, 1532 schepen van Bolsward 18: prebendaris te Bolsward 19: 1525 21: = Hilbrandus Tabbonis 22: Gen Jierboek 1990 48

1: 02825 2: Wittenberg
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Isbrandus 5: frater 9: 00/00/1508 12: AAW 25 18: dominicaan lector van het Dominicanerklooster te Maagdenburg 20: lector ordinis predicatorum in Magdeburga, baccalaureureus theologie formatus Witeberg 21: bac theol; 18 sept 1508 toegelaten ad Bibliam, 8 december ad Sententias; 15 okt 1509 graad 22: Lambermond, Dominicanen 52

1: 08727 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardiensis)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 00/07/1551 12: MULO IV 433188 21: = Jacobus Jacobi?

1: 08058 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Jaricus 8: Trai d 9: 28/08/1481 10: Decr 12: MULO II 438151 21: = Jaricus Hottinga, broer van Hero en Julius of Mr Jaricus, 1507 pastoor (persona) te Arum of Mr Jaricus Onnazn, in 1488 genoemd? 22: Sipma OO I 379, II 183

1: 08034 2: Leipzig
3: Bolsward (Bolswardie)
4: Johannes 9: 00/00/1442 12: MULP I `38 21: stud 1438 in Rostock

1: 05215 2: Köln
3: Bolsward (Bolswardie)
4: Johannes 9: 31/10/1487 10: Iur 12: AAK II 22578 21: = Dr Johannes Ynthes Hettema, gest voor 1536? 22: Stamboek I 202, II 136

1: 08059 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Johannes 8: Trai d 9: 10/11/1463 10: Iur can 12: MULO II 123151

1: 05214 2: Köln
3: Bolsward (Boeltzwardie)
4: Johannes 7: Bolsward 9: 21/07/1478 10: Iur can 12: AAK II 434

1: 07263 2: Rostock
3: Bolsward (Bolswardie)
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/05/1480 12: MUR I 218

1: 11544 2: Löwen
3: Bolsward (Bolsverdiensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 21/09/1533 12: MULO IV 979

1: 02697 2: Wittenberg
3: Bolsward, Holwerd? (Holbardensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/05/1542 12: AAW 195

1: 06996 2: Rostock
3: Bolsward (Bolswardi)
4: Johannes 9: 30/06/1438 12: MUR I 61 21: stud 1442 te Leipzig

1: 08728 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardiensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431101 19: 1592 te Hem 21: een Johannes Bolswerdiensis was in 1572 hervormd prediker in Friesland, 1573-1592 in Noordholland: Romein 262-263 22: Col Kalma

1: 07214 2: Rostock
3: Bolsward (Bolswardie)
4: Marquardus 9: 19/07/1476 12: MUR I 198

1: 02720 2: Wittenberg
3: Bolsward (Bolswerdiensis)
4: Otto 8: Frisius 9: 16/03/1645 12: AAW 219

1: 09343 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Petrus 9: 14/06/1531 12: MULO IV 5661 21: = Petrus Gisberti, 1555 raadsman te Bolsward, 1558 secretaris van Het Bildt of Petrus Bolswardienis, geometricus, mathematicus latinist, zoon van Jacob Naupegus, leefde ca 1550 schreef historia Frisiorum? 22: Placaatboek III 403; Foppens, Bibliotheca II 956; Sannes, Naamlijst 257

1: 05223 2: Köln
3: Bolsward (Bolswardie)
4: Reinerus 9: 04/02/1506 10: Iur 12: AAK II 58912 20: d. qui deficiebat in tempore, bac decr 6 juli 1507 21: = Reinerus Roorda?

1: 12173 2: Köln
3: Bolsward (Bolswordie)
4: Reynerus 8: Frisius 9: 31/10/1468 10: Iur can 12: AAK I 78140

1: 05220 2: Köln
3: Bolsward (Bodelswerdia de)
4: Reynerus 7: Bolsward 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 19366 18: 1431, 1455 pastoor (persona) te Bolsward? 22: Placaatboek I 496, 549

1: 05224 2: Köln
3: Bolsward (Bodelswert de)
4: Sanderus 8: Trai d 9: 00/12/1403 10: Iur can 12: AAK I 1121

1: 05227 2: Köln
3: Bolsward (Bolswerdie)
4: Sibrandus 9: 13/12/1487 10: Iur 12: AAK II 228154 21: stud vml 1481 te Leuven

1: 07684 2: Rostock
3: Bolsward (Boltzwerdia de)
4: Sibrandus 9: 04/11/1517 12: MUR II 70 20: 1518 bac art (MUR II 74)

1: 08072 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Sibrandus 8: Trai d 9: 24/07/1481 10: Decr 12: MULO II 437121 21: stud vml 1487 te Keulen

1: 05229 2: Köln
3: Bolsward (Bodelwert de)
4: Simon 5: clericus Trai d 9: 00/10/1411 10: Iur 12: AAK I 1535

1: 05228 2: Köln
3: Bolsward (Bolswardia de)
4: Sixtus (Sicko) 9: 17/05/1477 10: Iur 12: AAK II 22126 20: 1478 mei det, HD

1: 06971 2: Rostock
3: Bolsward (Bedelswardia de)
4: Taco (Toke) 9: 18/11/1428 12: MUR I 32 21: = vml Taco, 1433, pastoor te Oosterend en deken van Franeker en 1453 persona te Oosterend 22: Sipma, OO I 85, II 1

1: 06454 2: Köln
3: Bolsward (Bolswadiensis)
4: Thaddaeus 8: Frisius 9: 06/12/1559 10: Art 12: AAK IV 248

1: 07240 2: Rostock
3: Bolsward (Bolswardi)
4: Theodoricus 8: Frisius 9: 15/05/1478 12: MUR I 208 21: = vml Theodoricus Theodorici, imm 1479 te Rostock

1: 08068 2: Löwen
3: Bolsward (Bolzwardie)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 03/08/1471 12: MULO II 253116

1: 11204 2: Köln
3: Bolsward (Bolswerdiensis)
4: Theodorus 8: Frisius 9: 07/12/1582 12: AAK IV 134142 21: = Theodoricus Herema stud 1577 te Keulen

1: 08729 2: Löwen
3: Bolsward (Bolswadiensis)
4: Theophilus 8: Frisius 9: 00/05/1562 12: MULO IV 63542 21: = Theophilus (Godsvriend) Hoytema, gest ca 1610, begraven te Winsum? 22: RAF Grafschriften Baarderadeel

1: 05233 2: Köln
3: Bolsward (Bolsvardiensis)
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 16/07/1551 10: Leg 12: AAK II 1055101

1: 05232 2: Köln
3: Bolsward (Bolswerdia de)
4: Wybodus 9: 13/09/1492 10: Iur 12: AAK II 32346 21: Een Wybodus is in 1510 eerste vicaris te Franeker 22: Vrije Fries 7 1856 76

1: 02670 2: Wittenberg
3: Bolsward? (Bosbardus)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 00/00/1531 12: AAW 140

1: 04409 2: Leiden
3: Bolswardius
4: Cornelius 9: 13/02/1618 10: Ling 11: 13 12: AAL 134

1: 09355 2: Löwen
3: Bolta
4: Theodorus, Gerlaci 9: 21/05/1547 12: MULO IV 34486 16: Margriet Sjoerdsdr van Heemstra 17: Gerlacus x Jantzen Heemstra 21: woonde te Morra; Gerlacus Bolta draagt in 1556 grond over aan Christoffel van Diest en is in 1580 administrateur van het kerkegoed te Morra 22: Teunissen, Walden 138-139; Stamboek I 43, 168, II 107; GAL Familiearch Battinck 21; Reitsma, Opkomsten 117

1: 07170 2: Rostock
3: Bolthe (Bolte)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 25/03/1473 12: MUR I 179

1: 07138 2: Rostock
3: Bolthe (Bolt)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 26/05/1470 12: MUR I 166 20: vml Oostfries; Gerardus Balte van Wijrden imm 1475 (MUR 191) 21: Gerardus Boltinck, geestelijke staat vermeld op de lijst van verstorvenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Driessen, Monumenta 612-614

1: 07877 2: Rostock
3: Bolthe (Bolte)
4: Gerardus (Gerlardus) 8: Frisius 9: 12/06/1548 12: MUR II 115 21: = Gerlacus, broer van Suffridus Boltha?

1: 09084 2: Löwen
3: Bolthe
4: Suffridus 7: Groningen 8: Frisius 9: 16/11/1535 12: MULO IV 13138 21: Sywerdus Boltha draagt in 1561 met zijn broer Gerlacus Lubbertus Lewe voor als vicaris van Eelde 22: AAU 42 (1916) 295

1: 09749 2: Erfurt
3: Bolthe (Hette)
4: Suffridus 7: Groningen 9: 00/00/1535 12: MUER II 34446 20: nepos rectoris Joh. Algisheim

1: 10744 2: Franeker
3: Boltsma
4: Gellius, Hayonis 7: Leeuwarden 9: 25/01/1650 10: Iur 12: AAF no 4923 14: Haio Boltsma 16: Hendrickje Ariaens, wed Butterwech (1664) Gertie Simons van Wommels (1673) 18: 1662 advocaat Hof 21: Dr iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 90

1: 12334 2: Leiden
3: Boltsma
4: Gellius 7: Leeuwarden 9: 25/08/1653 10: Iur 12: AAL 430

1: 00465 2: Franeker
3: Bondaeus (Bonde)
4: Gosuinus, Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/04/1623 10: Theol 11: 1604 12: AAF no 2013 16: Aeltie Heeres 17: Johannes, stud 1653 math 18: 1627-1638 predikant te Birdaard 19: 1638 21: Sibrandus Johannis Bonde werd in 1632 landmeter 22: Romein 468; Col Kalma; Teeling, Landmeters

1: 06703 2: Marburg/Lahn
3: Boner (Bonar)
4: Cornelius 8: Frisius 9: 18/05/1588 12: CSM III 62

1: 01375 2: Franeker
3: Boner
4: Cornelius 9: 14/04/1586 10: Iur 12: AAF no 5

1: 05508 2: Geneve
3: Boner
4: Cornelius 8: Frisius occid 9: 00/00/1592 10: Iur 12: LDR 1250; II 253; De Vries I 139

1: 00301 2: Franeker
3: Boner
4: Cornelius 7: Leeuwarden 9: 26/08/1616 10: Iur 12: AAF no 1615

1: 10115 2: Franeker
3: Boner (Booner)
4: Eco (Aeacus) 9: 07/11/1586 10: Iur 12: AAF no 29 13: Hylck van Arentsma 14: Everardus Boner 15: 1578-1581 burgemeester van Leeuwarden : lid gedep staten 16: Claeske Douwes Nienhuis 17: Everdus 18: 1598, 1601-02, 1607-1608 schepen van Leeuwarden; 1602, 1609 burgemeester van Leeuwarden 1602, 1604-1605 lid Staten Generaal 1606, 1607 monstercommissaris 22: Stamboek I 369, II 257; Engels, Naamlijst St Gen 11; Spanninga, Geloof 172; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 44; RAF GEN 502; GAL Klapper magistraat; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1606, 1607

1: 04397 2: Leiden
3: Boner
4: Everardus 7: Leeuwarden 9: 26/05/1616 10: Med 11: 1596 12: AAL 125 13: Claeske Nienhuis 14: Eco Boner 15: 1602 burgemeester van Leeuwarden 22: Stamboek I 369

1: 01821 2: Franeker
3: Boner
4: Everardus, Alberti 5: suprem Curiae Senator nunc (raadsheer) 9: 17/11/1601 10: Iur 12: AAF no 677 13: Jaeicke Dircksdr 14: Albertus Everardi Boner 15: 1586-1587 lid Staten Generaal 18: 1622 landdagslid voor Smallingerland 21: Dr 22: P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 911

1: 06851 2: Marburg/Lahn
3: Boner
4: Everdus 8: Frisius occid 9: 20/03/1607 12: CSM IV 20

1: 04301 2: Leiden
3: Boner (Bonar)
4: Everdus (Eewardus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 05/09/1605 10: Iur 11: 20 12: AAL 80

1: 02344 2: Heidelberg
3: Boner
4: Everdus 8: Frisius 9: 15/12/1608 12: MUH II 242122 13: Jaycke Dirks 14: Albertus Boner 15: procureur generaal 16: Bernucke Assema (1611) 17: Albertus, sterft jong 18: 1610 nov advocaat Hof 1612-1616 schepen, 1616 oudste der schepenen van Leeuwarden, 1620 pensionaris van Leeuwarden, 1622 landdagslid 1623-1638 raadsheer Hof 19: 1638 april 22: Stamboek I 369; Engels, Hof van Friesland 43, Sickenga, 185; Spanninga, Geloof 172

1: 05050 2: Basel
3: Boner
4: Everdus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 14/07/1609 12: MUB III 10526; Guggisberg, Studenten 252-253 a 82; Engels, Freundschaften 95 20: 1609 2/10 Dr iur utr; is vlm eind 1609 in Geneve

1: 10139 2: Franeker
3: Boner alias Arckens
4: Regnerus 9: 29/03/1588 10: Iur 12: AAF no 58 13: Hylck van Arentsma 14: Everdus Arckens 15: in 1583 volmacht voor Leeuwarden 18: convooimeester in de schans bij Reide 21: vader werd in 1567 uit Leeuwarden verbannen 22: Stamboek I 369; Vrije Fries 17 (1890) 42; Placaatboek IV 353

1: 01697 2: Franeker
3: Bonga (Severini)
4: Horatius 6: Alumnus 9: 17/07/1597 10: Ling 12: AAF no 448 18: 1612 secretaris van Ameland 1627, 1639 notaris in Wonseradeel 21: vml zoon van Seerp Bonga, 1563 notaris 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 04242 2: Leiden
3: Bonga
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 10/09/1596 10: Iur 11: 20 12: AAL 49 13: Dorothea Groefstra 14: Doytzen Sibrandus Bonga 15: 1578 heerschap te Kimswerd 16: Taeck Orcksdr van Doyem 17: geen 18: 1616 volmacht landsdag voor Westergo lid admiraliteit Friesland 19: 1632 nov 22: Stamboek I 5, II 211; Placaatboek V 220; Van der Meer, Boarnen 232

1: 04118 2: Leiden
3: Bonifacii
4: Reinerus (Reimerus) 7: Dokkum 9: 23/05/1577 12: AAL 1

1: 03785 2: Groningen
3: Bonnaeus
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 21/12/1648 10: Phil 12: AAG 59

1: 07369 2: Rostock
3: Bonnekensen
4: Bartoldus 7: Bolsward 9: 10/05/1492 12: MUR I 261

1: 07370 2: Rostock
3: Bonnekensen
4: Henricus 7: Bolsward 9: 10/05/1492 12: MUR I 261

1: 01094 2: Franeker
3: Bonnema (Renici)
4: Valerius 7: Leeuwarden 9: 03/04/1644 10: Phil 12: AAF no 4179 16: Hid Jansdr (1654) Jittie Folkerts 18: 1649 advocaat Hof 19: 1699 jan 20: 1649 2/10 Dr iur (PAF 30) 21: Dr; vermaakt 155 gulden aan de weeskinderen van Bolsward 22: Hallema, Vier Eeuwen 161-162; RAF Hof van Fr MMM f 11

1: 00718 2: Franeker
3: Bonnes
4: Leo 5: Pastor emeritus in Aengwirden 9: 07/06/1631 12: AAF no 2745 16: Trijntje Asges 17: Bernardus Leuconis Sylvius, predikant 18: huisman en herbergier te Dokkum, later schoolmeester 1603 predikant te Koekange 1619-1628 predikant te Tjallebert 21: 1603 geexamineerd door classis Meppel, in 1604 te Mantgum geweigerd wegens zijn schulden en onkunde; 1628 emeritus 22: Romein 602-603; RAF Statenarch Gf 512 f 149v

1: 03757 2: Groningen
3: Bonnhuis
4: Bonno, Sibelius 7: Leer 8: Frisius orient 9: 12/04/1648 10: Phil 11: 20 12: AAG 57 16: Geeske Potgieter (1659) 17: Sibelius 18: 1681 raadsheer, 1696 burgemeester van Emden 1655 arts te Emden 19: 1704 20: stud 1651 te Leiden 21: Dr med 22: Quellen und Forschungen 1987 103; J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 84

1: 11655 2: Rostock
3: Bontema (Bontania)
4: Petrus 7: Schelling 9: 11/09/1474 12: MUR I 18795

1: 10866 2: Franeker
3: Bonteman
4: Christianus 8: Het Bildt 9: 08/12/1611 10: Lit bon, Phil 12: AAF 1329 21: zoon van Jan Pieters Bonteman, 1589-1590 substituutgrietman van Het Bildt? 22: Sannes, Naamlijst 211

1: 02489 2: Heidelberg
3: Bonteman (Bonte)
4: Christianus 7: Leeuwarden 9: 31/05/1564 12: MUH II 34,35 13: Ludowy Jansdr Cuyck 14: Petrus Cornelii Bonteman 15: 1578 pachter te St Annaparochie 18: 1567-1572 secretaris van Leeuwarderadeel 21: broer van Johannes, in 1587 substituutgrietman van Het Bildt 22: Sannes, Grafschriften Het Bildt 22; RAF GEN 501; Van der Meer, Boarnen 270

1: 00043 2: Franeker
3: Bontius (Johannis)
4: Suffridus 6: Alumnus 7: Harlingen 9: 28/04/1604 10: Phil, Theol 12: AAF no 807 20: 1624 23/3 Dr med (PAF 21) 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; genoemd in Weesboeken Harlingen T 6, 171; = Suffridus Johannis Bruynsma, 1636-1655 secretaris van Hennaarderadeel? Tzummarum? 22: Sannes, Naamlijst 247; Van der Meer, Boarnen 111

1: 06750 2: Greifswald
3: Boom
4: Gisbertus 7: Groningen 8: Mon d 9: 26/07/1481 12: MUG 79

1: 07285 2: Rostock
3: Boom (Boem)
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 21/06/1481 12: MUR I 223

1: 00335 2: Franeker
3: Boorsma
4: Poppius 8: Frisius 9: 00/00/1618 10: Theol 12: AAF no 1696 18: 1622-1639 predikant te Terkaple en Akmarijp 19: 1672 nov 21: in 1634 klachten over dronkenschap; in 1639 afgezet, in 1655 weer verkiesbaar verklaard; een Poppius Boorsma was in 1640 gebruiker van land te Terkaple en in 1646 notaris 22: Romein 626; RAF Hof van Fr MMM f 52v; RAF Naamlijst notarissen; Kalma, Toezicht 148

1: 03814 2: Groningen
3: Boots
4: Henricus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 27/08/1649 10: Theol 12: AAG 60

1: 01263 2: Franeker
3: Boots
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 06/01/1648 10: Phil 11: 1629 12: AAF no 4567 13: Tjetske Cunne 14: Pieter Boots 16: Hiltie Haytses Ekama (1655) 21: stud nog in 1655 22: GAL Klapper DTB

1: 10941 2: Franeker
3: Bootsma
4: Abelus 9: 08/11/1613 10: Iur 12: AAF 1448

1: 06885 2: Marburg/Lahn
3: Bootsma a
4: Abelus 8: Frisius 9: 04/06/1614 12: CSM IV 79 13: Tinthje Baerthesd van Idsarda 14: Hesselus van Bootsma 15: grietman van Idaarderadeel : 1601 ontvangergeneraal van Friesland 16: Hylck Feyckesd van Herbranda 17: Wypck x Theodoricus Hobbes Baerdt 18: 1617 volmacht landsdag voor Oostergo, in 1638 voor Idaarderadeel 1622-1631 kapitein 21: kerkvoogd te Rorodahuizum 22: Stamboek I 43, II 39; Placaatboek V 228, 446; RAF FG 908; Visser, Adel 435; RAF Index officieren

1: 06900 2: Marburg/Lahn
3: Bootsma (Bootzma a)
4: Johannes 8: Frisius 9: 13/04/1618 12: CSM IV 114 13: Tinthje Baerthesdr van Idsarda 14: Hesselus van Bootsma 15: ontvangergeneraal van Friesland 16: Rints Ulbesdr van Aylva (1625) 17: Hesselus x Helena Doys uit Groningerland Ulbe 18: 1616-1636 ontvangergeneraal van Friesland 1624 schulte bij het krijgsgerecht 19: 1637 21: beschuldigd van verduistering van 's lands penningen 22: Stamboek I 43, II 39; RAF Statenarch M 11b f 384; RAF Statenarch Rekenkamer 56 b IX 19 b

1: 06629 2: Marburg/Lahn
3: Boppen
4: Hayo 8: Frisius orient 9: 20/12/1569 12: CSM II 89

1: 08772 2: Löwen
3: Borch (Borrick)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 23/04/1547 12: MULO IV 34231 21: Hesselus Arents Burch was in 1586 landdagslid 22: Placaatboek IV 650

1: 11882 2: Köln
3: Borch ter
4: Henricus 8: Westerwolde 9: 23/05/1517 10: Art 12: AAK II 78483

1: 06020 2: Köln
3: Borch (Boick ter)
4: Hubertus 6: pauper 7: Groningen 9: 26/05/1492 10: Art 12: AAK II 31477 20: 1493 19/11 det; 1497 31/3 inc

1: 08125 2: Löwen
3: Borch ? (Catelli)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/00/1471 12: MULO II 257242

1: 09193 2: Löwen
3: Borch (Borck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/04/1554 12: MULO IV 49021 18: priester te Warffum 21: = Johannes Nisingius ter Borck, vicaris van de A kerk, 1559 prebendaris te Eenrum of Johannes ten Borch, 1562 schulte te Vries en Peize? 22: Noordhuis, Johannieters 148; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 552; Gron Volksalmanak 1970-1971 2324

1: 07014 2: Rostock
3: Borch (Bork)
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/05/1447 12: MUR I 81

1: 03281 2: Groningen
3: Borch ter
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 16/08/1634 10: Phil 12: AAG 30

1: 07051 2: Rostock
3: Borch, ter (Terborch)
4: Rembertus 7: Appingedam (Dammeen) 9: 21/05/1457 12: MUR I 113 20: uit Terborg bij Leer?

1: 06995 2: Rostock
3: Borchardi
4: Reynoldus 9: 04/02/1438 12: MUR I 58

1: 07753 2: Rostock
3: Borcherd
4: Gerardus 7: Emden 9: 17/06/1503 12: MUR II 14

1: 03104 2: Groningen
3: Borchers
4: Georgius 8: Frisius orient 9: 05/03/1629 12: AAG 21

1: 00824 2: Franeker
3: Borck (Borch ter)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 15/11/1636 10: Ling lat 11: 1619 ca 12: AAF no 3301 14: Johannes van Borck 17: Wilhelmus x Habbina Elisabeth Alberda Johannes, drost 18: 1639-1642 redger; 1652, 1656-1663 rentmeester kerkelijke goederen 1662-1672 herhaaldelijk gezworene; 1664, 1666-1670 ambtman van het Gorecht; 1672 lid gedep staten van Stad en Lande 1673-1675, 1678-1679 lid admiraliteit Harlingen, 1681 lid admiraliteit van Amsterdam; 1679-80, 1682 raadsheer; 1679 drost van de Oldambten 19: 1682 jul 21: eigenaar van borg Haykema te Zeerijp; heeft in 1672 vermogen van 50.000 gulden; bezit groot burgerrecht 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 60; Formsma, Borgen 528; GAG Regeringsboek; Pathuis 804-805; RAG HJK 2,3

1: 04928 2: Leiden
3: Borgesius
4: Joachimus 7: Groningen 9: 29/10/1649 10: Theol 11: 23 12: AAL 400

1: 03522 2: Groningen
3: Borgesius
4: Joachimus 6: gratis propter parentem 9: 23/02/1642 10: Phil 11: 16 12: AAG 45 13: Geertruida Houbingh 14: Joachimus Borgesius 15: rector te Groningen : predikant 16: Barbara Roelofs van Rhee (1650) 18: 1653 Prof wiskunde en eloquentia te Groningen 19: 1666 dec. te Groningen 20: 1625 21: 1655 Dr Phil et lit 22: NNBW X 84

1: 12251 2: Angers
3: Borgesius
4: Johannes 9: 00/00/1645 10: Med 12: NNBW X 83 20: Dr med

1: 03284 2: Groningen
3: Borgesius
4: Johannes 6: gratis 7: Groningen 9: 25/08/1634 10: Phil, Philol 11: 1618 12: AAG 30 13: Geertruida Houbingh, d.v. Albert, rector te Appingedam 14: Joachim Borgesius afk uit Hamburg 15: rector Latijnse school van Groningen : predikant te Westerwijtwerd 16: Catharina Nijenborch 18: 1645-1652 arts te Groningen 1646-1652 prof wiskunde te Groningen 19: 1652 nov 20: stud zes jaar te Groningen, daarna te Utrecht, Leiden en Frankrijk 21: broer van Joachim; werd blind 22: NNBW IX 8485; Huisman, Stadsbelang 430

1: 10922 2: Paris
3: Borgesius
4: Johannes 9: 00/00/1645 10: Med 12: NNBW X 83

1: 07669 2: Geneve
3: Borinck
4: Hermannus 7: Esens 9: 18/09/1516 12: MUR II 65

1: 01089 2: Franeker
3: Bornaeus
4: Everardus (Bernardus), Heracliti 7: Oldeboorn of Leeuwarden 9: 28/02/1644 10: Phil 11: 1622 12: AAF no 4167 14: Heraclitus Bornaeus 15: 1622 landdagslid namens Utingeradeel 16: Taetske van Bockema 18: 1647-1649 predikant te Garijp 1649-1651 predikant te Oldeboorn/Nes 1651-1680 predikant te Bolsward 19: 1680 21: schreef De getrouwe Harder (1669) 22: Romein 136, 269, 644; NNBW IV 228; RAF Copieën elders 6219; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 912

1: 00907 2: Franeker
3: Bornaeus (Borneus)
4: Everardus 7: Oldeboorn 8: Frisius 9: 09/04/1639 10: Ling 12: AAF no 3553

1: 04853 2: Leiden
3: Bornaeus (Prunaeus)
4: Everardus (Eduardus) 6: Alumnus Statencollege 7: Bolsward 9: 18/02/1645 10: Theol 11: 21 12: AAL 356

1:*12273 2: Franeker
3: Bornaeus
4: Tetardus, Heracliti 9: 09/05/1638 10: Ling 12: AAF 3451 15: landdagslid 18: predikant 21: broer van Everardus Bornaeus; werd in 1644 kandidaat, stond niet in Friesland 22: Kalma, Classisboek Franeker 309

1: 00008 2: Franeker
3: Bornberg (Janiculi)
4: Jacobus 7: Beetsterzwaag 9: 16/05/1603 10: Ling, Theol 12: AAF no 761 18: 1608-1610 predikant te Dwingeloo 1610-1612 predikant te Saaksum 1616-1629 predikant te Noorddijk 19: 1629 aug 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; in 1610 afgezet wegens wangedrag 22: Romein 525, Van Veen, Aanvullingen 6768; Duinkerken I 58; Van der Meer, Boarnen 111

1: 08596 2: Löwen
3: Bornemans
4: Wibrandus, Reineri 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/11/1513 12: MULO III 438218 18: 1543 pastoor te Blessum 1544 pastoor te Deinum (Wibrandus Regneri) 22: Skiednis Menameradiel 31; Pb Hs 1466

1: 07745 2: Rostock
3: Bornis (Bornen)
4: Matthias 8: Frisius 9: 03/12/1522 12: MUR II 83 21: 1526, 1539 pastoor te Anjum (Matthias)? 22: RAF FG 935

1: 07715 2: Rostock
3: Bornis
4: Severinus 8: Frisius 9: 21/06/1520 12: MUR II 77 21: Mr Johannes Bornis is in 1529 secretaris en notaris, Hugo Bornis wordt in 1559 vermeld als secretaris van Harlingen 22: Placaatboek III 452; RAF FG 374

1: 12389 2: Orleans
3: Bornstra
4: Gerardus 9: 26/07/1566 12: RIDDORL II 520 18: 1604 advocaat Hof 21: koopt in 1574/1575 een huis van Pieter Beyma 22: RAF Rentmeestersrek 1574/1575 f 22; Van Sluis

1: 11840 2: Douai
3: Bornstra
4: Wibrandus, Dominici 7: Leeuwarden 9: 00/00/1562 11: 1515 ca 12: Gron Volksalmanak 1910 173 16: Maria Loncq van Gouda 17: Egbertus 18: 1554-1562 rector te Gouda 1562 prof artium te Douai 1569 prof iur 19: 1579 te Douai 20: 1569 Dr iur; stud tussen 1534 en 1539 te Leuven; niet in matrikel 21: bezoekt gedurende 14 jaar de school te Groningen, was in de kost bij de hoofdmannen Johannes Hilbrandi, Albertus Coenders en Everardus de Mepsche; werd door Groningen gebeneficieerd; Egbertus Wibrandi Bornstra diende in 1584 als luitenant onder Fredericus van Vervou 22: Gron Volksalmanak 1910 173, 1952 7179; Vrije Fries 17 1890 84

1: 06046 2: Köln
3: Borogo
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1421 10: Art 12: AAK I 21927 20: 1421 nov adm ad bac, det, 1423 15/6 inc

1: 05239 2: Köln
3: Borsem
4: Ludolphus 7: Emden 9: 26/10/1480 10: Art 12: AAK II 8813 21: = Lontko van Borssum, 1495 burgemeester van Appingedam? 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 88

1: 10766 2: Franeker
3: Bos (Lamberti)
4: Adrianus 7: Leeuwarden 9: 22/04/1650 10: Phil 12: AAF no 4948 14: Lambertus Ariens van den Bos 16: Dieucke Hayes Boltsma (1657) 17: Lambertus 18: 1658-1680 predikant te Koudum 19: 1680 22: RAF Statenarchief Gf 50 (1648); Col Kalma

1: 00950 2: Franeker
3: Bos van den
4: Everardus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1640 10: Iur 12: AAF no 3682 14: Adrianus Johannes van den Bos 15: schepen van Leeuwarden

1: 01440 2: Franeker
3: Bossart
4: Cornelius, Jacobi 9: 05/05/1589 10: Phil 12: AAF no 84 14: Jacobus Bossart 21: Cornelius Bussardt kreeg in 1583 een stip 22: RAF Statenarch G41, 138

1: 06574 2: Köln
3: Bossart
4: Lucas 7: Groningen 9: 24/05/1618 12: AAK IV 28169

1: 06050 2: Köln
3: Bost
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1436 10: Art 12: AAK I 38721 18: 1453 pastoor te Adorp of Zuidwolde 22: AKG regest 302

1: 02916 2: Groningen
3: Bothenius (Bote)
4: Henricus 8: Frisius occid 9: 03/05/1622 10: Phil 12: AAG 11 14: Henricus Bote uit Aschendorf 16: Sierckje Broers 17: Regina x N. Ales 18: 1626-1629 predikant te Beetsterzwaag, Beets en Olterterp 1629-1639 predikant te Witmarsum 19: 1639 april 21: Theol Dr, verdedigt theses De anima rationali ejusque potentiis in 1524; broer van Casparus 22: Romein 320, 591

1: 03799 2: Groningen
3: Bothenius
4: Henricus 9: 15/04/1649 10: Phil 12: AAG 59 13: Sibylle Adrianidr Riemersma 14: Casparus Bothenius 15: predikant te Sebaldeburen en Oldekerk 16: Ettien Aylckens (ca 1554) Adriana Trip uit Norrkoeping (1669) Christina van der Straten (1685) 17: Aylco Sibylle Casparus Regina Elisabeth 18: advocaat te Scheemda; 1668-1699 herhaaldelijk gezworene te Groningen 1680-1692 herh. raadsheer; 1700-1702 hoofdman lid Raad van State; 1682-1694 curator Gron universiteit 22: RAF FG 962; Ned Leeuw 1988 240; GAG Regeringsboek

1: 02232 2: Heidelberg
3: Botnia (Bothnia a)
4: Doco 7: Franeker 8: Frisius 9: 29/09/1589 12: MUH II 144,103

1: 01387 2: Franeker
3: Botnia (Botnya)
4: Doco 9: 12/05/1586 10: Phil 12: AAF no 18 13: Foockel van Walta 14: Julius van Botnia 16: Ymck van Dekema 17: Foockel x Julius van Eysinga Julius Dominicus x Luts van Meckema Sicco 18: 1615 grietman van Wymbritseradeel 19: 1621 22: Stamboek I 45, II 40

1: 01609 2: Franeker
3: Botnia
4: Dominicus 6: Nobilis 9: 18/05/1594 12: AAF no 278

1: 04144 2: Leiden
3: Botnia a
4: Dominicus 8: Frisius 9: 03/09/1580 10: Ling 11: 15 12: AAL 8 18: 1615 grietman van Wymbritseradeel 1619 dijkgraaf van Wymbritseradeel lid Staten van Friesland 20: 1565 21: stud 1597 te Geneve en Basel; 1581 te Leiden; 1589 te Heidelberg 22: De Vries I 61, 153

1: 05514 2: Geneve
3: Botnia (Botnya a)
4: Dominicus 8: Frisius occid 9: 09/05/1597 12: LDR 1404; II 285; De Vries I 153, De Wal 276 19: 1626 okt

1: 01488 2: Padua
3: Botnia (Botnija a)
4: Dominicus, Sixtus 7: Nieuwland 8: Frisius occid 9: 25/11/1597 10: Iur 11: 20 12: tp no 267 13: Thet Douma van Oenema 14: Sixtus (Syds) van Botnia 16: ongehuwd 19: 1613 22: Den Tex, Studenten 267; Stamboek I 45

1: 01319 2: Padua
3: Botnia (Bottnya)
4: Dominicus, Julius 9: 30/06/1587 10: Iur 12: tp no 197a 13: Foockel van Walta 14: Julius van Botnia 15: olderman te Franeker 18: 1617 ontvanger generaal van Friesland 1615-1617 weesvoogd te Franeker 19: 1617 febr 21: ridder 22: Stamboek I 45, II 40; Hallema, Klaarkampster weeshuis 252; RAF Doodboek

1: 11627 2: Basel
3: Botnia (Botnya a)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 00/00/1597 12: MUB II 45327

1: 01485 2: Padua
3: Botnia a
4: Duco, Julius 7: Franeker 9: 01/11/1596 10: Iur 11: 1569 12: tp no 256 13: Foockel van Walta of Jel Hottinga 14: Julius van Botnia 15: monstercommissaris 16: Ymck van Dekema, d.v. Frans en Gerland van Hemmema 18: 1610 monstercommissaris van het FriesNassause regiment 1615 grietman van Wymbritseradeel; 1619 dijkgraaf 1620 landdagslid 19: 1621 okt 20: 1569 22: Den Tex, Studenten 256; Sminia, Naamlijst 298-299; Andreae, Nalezing 95; RAF Statenarch 11b f 174

1: 10709 2: Orleans
3: Botnia a (Bottnia a)
4: Fredericus 6: nobilis 8: Frisius 9: 10/11/1529 10: Iur 12: RIORL 157804 13: Foockel van Hottinga 14: Julius van Botnia 16: Maximilienne Absolons (1525), zuster van Josse (Orleans no 1046) 17: Anna x Jacob Dielbeek te Leuven Adolphus x Margaretha van Swillingen 18: 1537 aanbevolen voor functie door graaf van Buren 19: 1573 mei 21: 1532 koopt boeken uit het bezit van Georg van Musloe (Macrobius en Strabo, Valerius Gellius en Vocabulario juris, tesamen 20 sol. 22: De Ridder, Procurateurs 157; Stamboek I 45

1: 08733 2: Löwen
3: Botnia (Botnya a)
4: Fredericus 6: nobilis 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 40964 13: Margaretha van Swillingen uit Twente 14: Adolphus van Botnia 21: woont in Brabant; Frederik Diesbeecke, burgemeester van Leuven werd zijn erfgenaam 22: Stamboek I 45, II 40

1: 09286 2: Löwen
3: Botnia (Bottnija)
4: Hector 7: Leeuwarden 9: 31/08/1564 12: MULO IV 681283 13: Mary Hettesd van Dekema 14: Julius van Botnia 15: grietman van Baarderadeel 16: Luts Doeckesd van Walta 17: kinderloos 19: 1619 22: Stamboek I 45, II 40; RAF Doodboek

1: 01493 2: Padua
3: Botnia (Botnya)
4: Jodocus (Justus), Julius 8: Frisius 9: 08/06/1601 10: Iur 12: tp no 295 13: Foockel van Walta 14: Julius van Botnia 19: jong gest 21: broer van Dominicus en Doco 22: NNBW VII 13; Stamboek I 45

1: 01570 2: Franeker
3: Botnia a
4: Justus (Judocus) 9: 14/05/1593 10: Phil 12: AAF no 216

1: 10676 2: Heidelberg
3: Botnia (Bottinga)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 14/05/1563 10: Art 12: MUH II 3222

1: 09087 2: Löwen
3: Botnia (Botengha)
4: Sixtus 6: nobilis 8: Frisius 9: 21/02/1562 11: 1548 12: MULO IV 62999 13: Bauck van Camstra 14: Sixtus van Botnia 16: Tet van Douma, d.v. Dominicus en Tietke Abbema (1571) 17: Bauck x Willem van Ubbena te Enum (Ommelanden) Tieth x Hesselus van Bootsma Dominicus Sixtus x Elisabeth van Alberda 18: 1578-1615 grietman van Wymbritseradeel; tevens dijkgraaf volmacht landsdag; 1603 lid gedep staten (onder protest) 1607 lid Staten Generaal; 1611 lid Raad van State 19: 1615 maart 21: tekent rekest tot toetreding van de Unie van Utrecht 22: De Wal 45; Sminia, Naamlijst 297-298; Andreae, Nalezing 94; Stamboek I 45; Engels, Naamlijst SG 11; Placaatboek III 1186; RAF Statenarchief, Resoluties der Staten 1611

1: 11626 2: Basel
3: Botnia (Botenga)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 00/00/1563 12: MUB II 15056

1: 09934 2: Orleans
3: Botnia de
4: Sixtus 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/04/1532 12: RIORL II 234926 13: Frouck Jarichsdr van Hottinga 14: Tjalling van Botnia 15: 1513-1517 grietman van Hennaarderadeel, geadeld in 1515 16: Bauck Heringa*, wed van Tjebbe Martena 17: Sixtus x Teth van Oenema Jel x Suffridus van Beyma His x Serapius van Galama 18: 1539 gedeputeerde 19: 1548 jan, begraven te Hommerts 21: * Camstra volgens grafschrift 22: De Ridder, Procurateurs 234; Stamboek I 4445; RAF Grafschriften Wymbritseradeel; Placaatboek II 753

1: 06826 2: Marburg/Lahn
3: Botnia(Botnea a)
4: Sixtus 7: Sneek 8: Frisius occid 9: 29/09/1602 11: 1583 12: CSM III 148 13: Teth van Oenema 14: Sixtus van Botnia 16: Elisabeth Reynertsd van Alberda 17: kinderloos 18: 1630-1633 redger 1631 curator Gron universiteit 19: 1638 nov 21: woont te Feerwerd 22: Stamboek I 45; Feith, Ommelander borgen 101-102; GAG Regeringsboek; RAG HJK 2

1: 03733 2: Groningen
3: Botrici
4: Dodo 8: Frisius orient 9: 14/09/1647 11: 18 12: AAG 56

1: 03669 2: Groningen
3: Bottichius
4: Henricus 8: Omlandus 9: 01/05/1646 12: AAG 53

1: 07613 2: Rostock
3: Bottonis
4: Dominicus 7: Bolsward 9: 22/09/1512 12: MUR II 50 13: NN 14: Botto Hoytema 16: Doedt Goffes van Sjaerdema Wilcsk Idzardsdr van Douma 17: Hoyto Uninga van Hoytema 18: 1521-1544 grietman van Haskerland 22: Sminia, Naamlijst 352-353; Stamboek I 216

1: 09110 2: Löwen
3: Bottonis
4: Theodorus 7: Wommels 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43073 21: Gerben Bottes te Wommels geeft in 1511 50 pm aan; heer Jethie Bottez rond 1560 genoemd 22: Tjessinga, Aanbreng III 12; RAF Hof van Fr W

1: 00221 2: Franeker
3: Boucema
4: Wigerus (Wickerus) 7: Buitenpost 9: 21/04/1611 10: Iur 12: AAF no 1274

1: 00834 2: Franeker
3: Bouma
4: Hayo 7: Sneek 9: 07/04/1637 10: Phil 12: AAF no 3323 13: Jisck Jochemsdr 14: Luitien Bouma 16: Magdalena Martinusdr Criecx 17: Ludolphus, apotheker te Sneek Anna Petronella Josina 18: 1643 advocaat Hof 19: 1682 a 20: 1643 3/8 Dr iur (PAF 27) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Jaarboek Geneal 31 1977 76

1: 01225 2: Franeker
3: Bouma
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 01/02/1647 10: Phil 12: AAF no 4556 13: Aecht Jacobs 14: Syds Nannis 16: Aeltie Clases Kingma (1655) Aefke Pieters Oenema 17: Sixtus, predikant 18: conrector te Franeker 1658-1670 rector te Franeker 1670-1699 predikant te Oosterwolde 19: 1699 21: geboren te St Annaparochie; werd in 1659 burger van Franeker 22: Romein 672; It Beaken 1949 213; Col Kalma; GA Franeker 27 Burgerboek

1: 03664 2: Groningen
3: Bouman (Ippius)
4: Reinerus 8: Frisius orient 9: 20/03/1646 10: Theol 12: AAG 52 16: Anneke Christoffeldr Middendorp, wed ds Grunder (1664) Rebecca Uchtemans (1649) 18: 1653-1669 predikant te Bourtange 1669-1674 predikant te Bettelehr (Oostfr) 1674-1690 predikant te Weenermoor 19: 1690 22: Duinkerken I 213; Ned Leeuw 1987 292

1: 04217 2: Leiden
3: Bouricius (Bouritius)
4: Gisbertus 9: 02/06/1594 10: Iur 12: AAL 40

1: 01532 2: Franeker
3: Bouricius (Bauritius)
4: Gisbertus 7: Leeuwarden 9: 12/05/1592 10: Iur 11: 1575 ca 12: AAF no 156 13: Jetske Gijsberti 14: Jacobus Bouricius 15: 1577-1608 advocaat Hof : pensionaris van Leeuwarden 16: Ene Tjaertsd van Tiara 17: Johannes x Johanna Hendriksd Hemsinga uit Groningerland Jetscke x Andreas Huyberts Cathuis 18: 1598 advocaat Hof 1610-1618 pensionaris van Dokkum 19: 1618 te Leeuwarden 21: Iur dr te Franeker 22: Stamboek I 328; NNBW III 157; Obreen, Dokkum

1: 10925 2: Dole
3: Bouricius
4: Hector 9: 00/00/1610 12: NNBW III 157

1: 10923 2: Paris
3: Bouricius
4: Hector 9: 00/00/1610 12: NNBW III 157

1: 10924 2: Douai
3: Bouricius
4: Hector 9: 00/00/1610 12: NNBW III 157

1: 12189 2: Orleans
3: Bouricius
4: Hector 9: 00/00/1612 10: Iur 12: Engels, Freundschaften 85; NNBW III 157 20: Dr iur

1: 02035 2: Franeker
3: Bouricius
4: Hector 7: Leeuwarden 9: 04/05/1608 10: Phil, Lit, Iur 11: 1593 12: AAF no 1051 13: Bauck Jansd Buygers, wed van Hector van Aytta 14: Jacobus Bouricius 15: advocaat Hof 16: Hauckje Gelliusd Hillama 17: Eelckje x Epius Cent Ypckes van Glinstra Gellius, 1651 kapitein Lutscke x Eelco Cent Ypckes van Glinstra Johannes Jacobus x Sytscke Johannesd Crack 18: 1612 advocaat Hof 1620 prof iur 1624-1626 griffier Hof; 1626-1636 raadsheer Hof; 1628, 1632 lid Staten Generaal 19: 1636 jan 20: sch Leovardiensis 21: Dr, studeert bij Lycklama en Faber; 1626 onderhandelt met StatenGeneraal over quota van Friesland; onderzoekt in 1635 met anderen de zaak van ontvangergeneraal Bootsma, die een nadelig saldo van 600.000 gulden had. Schreef Oratio anniversari (1615); Oratio de origine...iurisprudentiae romanae(1620); Dissertationes academicae (1622) 22: Stamboek I 328; NNBW III 157-159; Sickenga 188-190; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAF Hof van Fr SSS

1: 10689 2: Löwen
3: Bouricius
4: Hector 9: 00/00/1610 12: NNBW III 158

1: 10917 2: Bologna
3: Bouricius
4: Jacobus 9: 00/00/1567 12: NNBW III159-160

1: 04810 2: Leiden
3: Bouricius (Bauricius)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 14/10/1641 10: Iur 11: 1619 12: AAL 327 13: Hauckje Gelliusd van Hillama 14: Hector van Bouricius 15: prof iur 16: Syds Johannesd Crack 17: Johannes x Catharina de Blocq van Scheltinga Hector Anscke x Johannes Lodewijck Doys Gellius x Cecilia Charlotte Louisd Paen 18: 1642-1644 lid Generaliteitsrekenkamer; 1657-1673 grietman van Aengwirden; 1658-1672 landdagslid voor Aengwirden 1651 extra ord lid Staten Generaal; 1659-1661 lid gedep staten (Z) 1653 aangesteld als lid van de Chambre Mipartie (college om te spreken over geschillen tussen Spanje en de Nederlanden omtrent de vrede van Munster) 19: 1672 21: Dr iur 22: Stamboek I 328; Sminia, Naamlijst 339; Engels, Naamlijst gedep st II 5; Visser, Adel 439; Engels, Naamlijst GS; Register resolutien 118; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1642-1644

1: 08960 2: Löwen
3: Bouricius (Bauritius)
4: Jacobus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 11/01/1567 10: Iur 11: 1544 12: MULO IV 73137 13: Auck Onga 14: Johannes Bourix 16: Jets Gijsberti Bauck Jansd Buygers 17: Gisbertus Hector Jantje x Hette Gabbes van Meynsma 18: advocaat Grote Raad Mechelen 1572-1602 advocaat Hof; 1590 pensionaris van Dokkum 1602-1609, 1612-1613, 1616-1617 gezworene, 1610-1611 schepen van Leeuwarden; pensionaris van Leeuwarden 19: 1622 dec 21: Dr, theoloog en historicus; schreef Advocatus Frisii sive de officio advocati (1606), Catives sive enchiridion Defensio (1610), Liber singularis sive panegyricus ad pandectas iuris civilis (1613) 22: Stamboek I 328; NNBW III 159-160; Spanninga, Geloof 172; RAF Hof van Fr MMM f 3; Obreen, Dokkum

1: 10919 2: Dole
3: Bouricius
4: Jacobus 9: 00/00/1567 12: NNBW III 160

1: 00990 2: Franeker
3: Bouricius (Bouritius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 13/05/1641 10: Iur 11: 1623 12: AAF no 3809 13: Hauckje van Hillama 14: Hector van Bouricius 15: raadsheer Hof 18: 1646 advocaat te Leeuwarden 1652-1653 lid generaliteitsrekenkamer, syndicus van Ameland 1656-1671 raadsheer Hof 19: 1671 jan 21: Dr; schreef dichtwerken en juridische werken o.a. De officio judicis et usu fori in suprema frisiorum curia, over het werk van de raadsheer 22: Sickenga 213-215; RAF Hof van Fr MMM f 10v; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantien 1652-53

1: 04852 2: Leiden
3: Bouricius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 07/11/1645 10: Iur Lit 11: 1623 12: AAL 355 13: Hauckje Gelliusd Hillama 14: Hector Bouricius 15: 1626 raadsheer Hof 16: ongehuwd 18: advocaat Hof lid generaliteitsrekenkamer 1656-1671 raadsheer Hof 19: 1671 sept 20: 1646 19/6 Dr iur (Sickenga, Hof 213) 21: rechtsgeleerde en literator; schreef Opera Juridica(1701); paraphrasis poetica; satyricon in corruptos huius saeculi(1654) 22: Stamboek I 328; NNBW III 160-161; Sickenga 213-215

1: 04608 2: Leiden
3: Bouricius (Bauritius)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 30/09/1628 10: Iur 11: 1608 12: AAL 213 13: Ene Tjaartsd van Tiara 14: Gisbertus van Bouricius 16: Johanna Henricusdr Hemsinck (1632) 17: Amarentia, ongehuwd 22: Stamboek I 328

1: 07944 2: Rostock
3: Bousema
4: Regnerus 7: Appingedam (Dam) 8: Frisius orient 9: 07/07/1564 12: MUR II 153 21: zoon van Rommert Bousema, 1557 pastoor te Uitwierde bij Appingedam? 22: Alting, Diarium 240

1: 09140 2: Löwen
3: Bouven, van (Bouba)
4: Wilhelmus 6: nobilis 8: Frisius 9: 17/08/1549 12: MULO IV 391203 21: Willem van Bouven stuurt in 1553 een brief aan Johan van Ewsum 22: RAG Index brieven Ewsums

1: 07749 2: Rostock
3: Bouweman
4: Iohannes 7: Esens 9: 13/05/1503 12: MUR II 14

1: 03589 2: Groningen
3: Boveni
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 23/03/1644 10: Phil 12: AAG 49

1: 02890 2: Groningen
3: Bovenius
4: Gualtherus 8: Frisius orient 9: //Phil 12: AAG 4

1: 05262 2: Köln
3: Bovenkerke
4: Henricus 7: Appingedam 9: 00/00/1434 10: Art 12: AAK I 36611

1: 05468 2: Geneve
3: Bovingius
4: Hermannus 7: Groningen 8: Frisius 9: 12/10/1569 12: LDR 505 21: huius ecclesiae confessionem, quia intelligo veritati coelesti in scripturis manifestae esse consentanema plena fide probo, verklaarde hij bij zijn inschrijving te Geneve 22: De Vries I 83

1: 02434 2: Heidelberg
3: Bovingius (Boningius)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 10/12/1566 12: MUH II 41,114

1: 10520 2: Orleans
3: Boymer (Boymaer)
4: Arnoldus 7: Arnhem 9: 00/00/1580 12: KUOR 39

1: 04147 2: Leiden
3: Boymer (Boyman)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 06/10/1580 10: Iur 12: AAL 8 13: Elisabeth van Haersolte 14: Petrus van Boymer 15: rentmeester van Salland 16: Catharina van Splinter 17: Frans Wilhelm Petronella 18: Rijkshofraad, cammerer en generaalcommissaris bij de keizer 1585-1595 substituut procureur generaal van Friesland 19: 1647 21: Arnoldus Boymer was 1608-1618 secretaris van Oostdongeradeel 22: Ned Leeuw 1936 129; RAF Hof van Fr SSS; Sannes, Naamlijst 217

1: 11571 2: Löwen
3: Boymer
4: Egbertus 7: Hagensis (Den Haag) 9: 00/07/1551 12: MULO IV 433179

1: 01961 2: Franeker
3: Boymer
4: Engelbertus 8: Frisius 9: 00/10/1605 10: Iur 12: AAF no 905 16: Rixt Sickesdr 19: 1620 ca 22: RAF Grafschriften Idaarderadeel

1: 09277 2: Löwen
3: Boymer (Boyemer a)
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 00/09/1550 12: MULO IV 42118 16: Gertrud Backelier 17: Magdalena Alcmaria x Pieter Sasbout (1609) 18: 1577-1583 raadsheer van graaf Willem van den Bergh lid Geheime Raad? 1557 volmacht voor Workum, Hindeloopen en Doniawerstal 19: 1601 dec a 22: Ned Leeuw 1936 130; Zwart, Cleuting 102

1: 05236 2: Köln
3: Boymer (Boemer)
4: Nanno (Menno) 7: Groningen 9: 12/11/1534 10: Art 12: AAK II 92937 20: 1534 16/11 adm ad bac, 1536 2/2 lic

1: 11939 2: Köln
3: Boymer
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 30/06/1559 10: Art 12: AAK IV 494

1: 11393 2: Orleans
3: Boymer (Boeymer)
4: Petrus 8: Frisius occid 9: 10/08/1565 10: Iur 12: RIDDORL II 492; Bijdragen ... Groningen 37 16: Machtelt van Naerden (1579 a) Elisabeth van Haersolte (1582) 17: Arnoldus 18: olderman van Franeker, 1568 grietman van Franekeradeel 1593 kapitein in Spaanse dienst 1588 rentmeester van Salland; 1590 drost te IJsselmuiden 19: 1606 april als hopman in Spaanse dienst bij Osnabrueck 20: tekent het AA van Eiso Jarges 21: Dr; koningsgezind, in 1580 verbannen 22: Sminia, Naamlijst 192, Andreae, Nalezing 7071; Ned Leeuw 1936 129; Bijdragen...Groningen IX 37; It Beaken 1969 181

1: 12108 2: Tubingen
3: Boymer
4: Petrus 9: 00/00/1565 12: Stamboek I 68 20: studeert hier samen met Eiso Jarges

1: 03966 2: Helmstadt
3: Boyngius
4: Onno 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 9: 02/10/1593 12: AAHt 107217

1: 11381 2: Strassburg
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1576 12: Petrus, De scriptoribus 282; Vrije Fries 7 1856 288 20: tekent AA van Pricker april 1576

1: 11380 2: Wien
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1577 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 11382 2: Paris
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1578 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 11383 2: Rom
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1578 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 04974 2: Basel
3: Bra (Pra de)
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1576 10: Med 12: MUB II 23878 13: Anna van Besten uit Bentheim 14: Lubbertus van Bra 15: arts te Dokkum, afk uit Oostfriesland 18: arts te Leeuwarden;1583-1595 arts te Kampen; 1595-1612 arts te Zutphen 1613-1616 arts te Kampen, daarna te Leeuwarden 19: 1622 Kampen 20: 1580 20/12 Dr med 21: bezoekt school van Dokkum, Norden; schreef Medicamentorum simplicium (1591) en De curandis venenis (1602); ondertekent in 1579 namens de inwoners van Dokkum de aggreatie van de Unie van Utrecht 22: Petrus, De scriptoribus 281-284; NNBW VI 180-181; De Vries I 67, 100; Placaatboek IV 60

1: 11384 2: Ferrara
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1577 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 02457 2: Heidelberg
3: Bra (Braw)
4: Henricus 8: Frisius groningensis 9: 28/06/1580 12: MUH II 91,70

1: 11385 2: Florenz
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1577 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 11386 2: Siena
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1577 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 11387 2: Bologna
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1577 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 11388 2: Köln
3: Bra a
4: Henricus 7: Dokkum 9: 00/00/1575 12: Petrus, De scriptoribus 282

1: 05480 2: Geneve
3: Bra a
4: Henricus 8: Frisius 9: 00/07/1580 10: Med dr 12: LDR 629; II 315 21: was in 1580 nog katholiek 22: NNBW VI 180-181; De Vries I 52, 100-101

1: 11480 2: Löwen
3: Bra de
4: Johannes, Henrici 7: Emden 8: Mon d 9: 16/05/1506 12: MULO III 31447 21: klein burgerrecht Groningen in 1544/45

1: 07902 2: Rostock
3: Braemsche (Bramius)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 24/09/1552 12: MUR II 123

1: 10025 2: Frankfurt
3: Braemsche (Bramius)
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius 9: 00/00/1553 12: MUFO I 128

1: 02266 2: Heidelberg
3: Braemsche (Bramius)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 09/06/1567 12: MUH II, 43,48

1: 06621 2: Marburg/Lahn
3: Braemsche (Bromsche)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 04/10/1569 12: CSM II 89

1: 01313 2: Padua
3: Braemsche (Bramsche)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 28/05/1574 10: Iur 12: tp no 156 14: Johannes Braemsche 15: burgemeester van Emden 16: Bele Entens 17: Johannes x Anna Schatter (1628) 19: 1613 p 20: Zoon v. Johannes, burgemeester v. Emden 1550-1560. Imm 1552 te Wittenberg, 1553 te Frankfort/O, 96 1567 te Heidel berg (? Joh Bramius), 1569 te Marburg, 107 1573 te Heidelberg, 1580 te Bazel (no 104). 21: Dr; wijkt in 1587 uit naar de Ommelanden wegens de twisten in Oostfriesland en bouwt Breedenborg te Warffum; opgenomen in de Ommelander adel als jonker en hoofdeling te Warffum en Breede 22: Den Tex, Studenten 156; Formsma, Borgen 453; Gron Volksalmanak 1928 219

1: 05014 2: Basel
3: Braemsche (Bramius)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1580 12: MUB II 276104

1: 02756 2: Wittenberg
3: Braemsche (Bramius)
4: Johannes 6: Consulis filius 7: Emden 9: 19/11/1551 12: AAW 272

1: 02298 2: Heidelberg
3: Braemsche (Bramsche)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 10/07/1573 12: MUH 67106

1: 02783 2: Wittenberg
3: Braemsche (Braem)
4: Wernerus 8: Frisius orient 9: 17/05/1555 12: AAW 307

1: 07927 2: Rostock
3: Braemsche (Bramius)
4: Wernerus 7: Emden 9: 24/12/1560 12: MUR II 141

1: 02856 2: Groningen
3: Brake ter
4: Gosuinus 7: Groningen 9: 11/04/1615 10: Iur 12: AAG 2 13: Lutgert Helmich 14: Hero ter Brake 15: raadsheer 16: Geertruid Dubbelbier 18: 1625 koopman, lid van het koopman en kremersgilde 21: wrs katholiek; in 1636 zwaar in de schulden 22: Gron Volksalmanak 1957 106-109

1: 08938 2: Löwen
3: Brake, ter
4: Hermannus 7: Groningen 8: Frisius 9: 13/04/1540 12: MULO IV 20727 21: in 1592 vertoont (een andere?) Herman ter Brake een sauvegarde om in het Oldambt te mogen wonen 22: Alting, Diarium 856; Ned Leeuw 1988 16

1: 03864 2: Groningen
3: Brake (Braeck ter)
4: Johannes 7: Groningen 9: 11/09/1650 10: Theol 11: 15 12: AAG 62

1: 02796 2: Wittenberg
3: Brand
4: Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 13/07/1558 12: AAW 348

1: 11358 2: Rostock
3: Brande
4: Hayo 7: Leeuwarden 9: 04/07/1511 12: MUR II 46 21: Hayo Brandaz erfgenamen worden in 1543 genoemd als bezitters van land te Twijzel; Hayo Branda steedt genoemd in 1543 (Bolsward) 22: Beneficiaalb 222, 277

1: 00699 2: Franeker
3: Brandenburgh (Brandenburg)
4: Gerlacus 8: Frisius 9: 05/10/1630 10: Iur 12: AAF no 2681 18: 1634 tot priester gewijd, stud dan te Leuven 22: Folk en Tsjerke II 214

1: 00293 2: Franeker
3: Brandenburgh (Brandenburch)
4: Joachimus, Regneri 8: Frisius 9: 12/07/1616 10: Phil 12: AAF no 1606 13: Aechtien Simonsdr 14: Reinerus Egberti Brandenburg uit Heerenveen 16: Sythie Franses 19: 1636 a 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 68; RAF Hof van Fr HHH 1 f 116

1: 09456 2: Löwen
3: Brandenburgh
4: Johannes 6: pauper 8: Frisius 9: 24/01/1634 12: MULO V 279224

1: 00292 2: Franeker
3: Brandenburgh ? (Regneri)
4: Simon 7: Bolsward 8: Frisius 9: 01/07/1616 10: Phil 12: AAF no 1605 21: studeert nog in 1622; kreeg in 1625 zijn laatste pensie 22: RAF Copieën elders 4108; RAF Statenarchief Gf 50 14 (1625)

1: 02790 2: Wittenberg
3: Brandes
4: Simon 8: Frisius [Butjadingen] 9: 10/07/1556 12: AAW 320

1: 01169 2: Franeker
3: Brandsma (Bransma)
4: Suffridus 7: Sneek 9: 07/03/1646 10: Phil, Iur 11: 1627 12: AAF no 4425 18: 1650 advocaat Hof 21: Dr; Hemke Jettis Brandsma is in 1651 oudburgemeester en ouderling te Sneek 22: RAF Hof van Fr 11v; Kalma Toezicht II 507

1: 04902 2: Leiden
3: Brandsma (Prandtsma)
4: Suffridus 8: Frisius 9: 18/12/1647 10: Iur 11: 20 12: AAL 383

1: 03937 2: Helmstadt
3: Brandt
4: Henricus 7: (Ernburg) 8: Frisius [orient] 9: 27/05/1589 12: AAHt 7492

1: 10002 2: Wittenberg
3: Brandt
4: Isoldus 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1598 12: MUW II 449

1: 03986 2: Helmstadt
3: Brandt
4: Isoldus 8: Frisius [orient] 9: 20/04/1597 12: AAHt 130128

1: 08006 2: Rostock
3: Brandt
4: Isoldus 8: Frisius [orient] 9: 00/07/1601 12: MUR II 270

1: 07580 2: Rostock
3: Brandt
4: Reinerus 7: Sneek 9: 22/08/1501 12: MUR II 9 21: = Reinerus van Sneek, stud 1505 iur te Keulen

1: 08015 2: Leipzig
3: Brandt
4: Urbanus 7: Groningen 9: 00/00/1513 12: MULP I 524

1: 03873 2: Groningen
3: Brandts
4: Johannes 7: Groningen 9: 19/12/1650 10: Phil 11: 17 12: AAG 63 16: Lamme Cornelius (1668) 22: GAG klapper DTB

1: 04110 2: Köln
3: Brant
4: Hermannus 7: Noordhorn 8: Trai d 9: 00/00/1409 10: Art 12: AAK 1 13612 21: Hermannus Brant, bac art, clericus Trai d was in 1408 beneficiant te Zutphen en Elst; een andere? Hermannus Brant 8 okt 1427 admissus ad regentiam te Leuven 22: Repertorium Germanicum II 1368; AKG regest 773; Reusens, Analectes I 390

1: 11690 2: Rostock
3: Brantgum (Brantgem)
4: Gerardus 9: 12/07/1518 12: MUR II 72

1: 01234 2: Franeker
3: Brantius
4: Jacobus, Johannes 7: Sneek 9: 23/04/1647 10: Phil 12: AAF no 4574

1: 03415 2: Groningen
3: Brantlagh
4: Abrahamus, Hermanni 7: Groningen 9: 03/09/1638 12: AAG 38 18: 1643 schoolmeester te Grijpskerk 20: afk uit Brandlag in Bentheim? 22: RAG klapper resol GS

1: 12050 2: Löwen
3: Brantzum
4: Jodocus 9: 00/00/1574 12: RAF FG 1027 16: Tetgen Ysbrantsdr 18: 1583-1593 secretaris van Menaldumadeel 1601, 1621 advocaat Hof 21: Dr 22: Sannes, Naamlijst 239; Placaatboek IV 1104; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 908

1: 06888 2: Marburg/Lahn
3: Bras
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 27/06/1614 12: CSM IV 79 18: 1618 advocaat Hof 21: vml zoon van Mr Regnerus Bras, advocaat x Maycke Gerrits Jelgerhuis 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; HHH 1 f 18

1: 04030 2: Helmstadt
3: Bras
4: Gerardus 8: Frisius occid 9: 17/10/1613 12: AAHt 23281

1: 00961 2: Franeker
3: Bras (Brans)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 30/08/1640 10: Iur 12: AAF no 3742

1: 08016 2: Leipzig
3: Bras
4: Petrus 7: Groningen 9: 00/00/1469 12: MULP I 274

1: 02079 2: Franeker
3: Bras
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 9: 04/09/1609 10: Iur 12: AAF no 1148 18: 1613 advocaat Hof 21: Dr; vml zoon van Regnerus Bras x Maycke Wibes. d.v. burgemeester van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 7

1: 04978 2: Basel
3: Brassius
4: Egbertus 8: Frisius orient 9: 00/00/1562 12: MUB II 13819 20: zoon v Herman Brassius, pastor te Emden stud 1565 in Heidelberg; 1567. Pastor van Twixlum, gest. 1574

1: 02203 2: Heidelberg
3: Brassius
4: Egbertus 7: Emden 8: Frisius 9: 15/10/1565 12: MUH II 38,105

1: 12390 2: Orleans
3: Brau (Brauwe)
4: Georgius 7: Groningen 8: Frisius 9: 30/05/1566 12: RIDDORL II 514

1: 02446 2: Heidelberg
3: Brau
4: Georgius 7: Groningen 9: 27/05/1569 12: MUH II 51,57

1: 03266 2: Groningen
3: Brawertz
4: Lucas 7: Norden 8: Frisius 9: 23/01/1634 10: Theol 12: AAG 29

1: 12098 2: Löwen
3: Brecker
4: Theodorus, Pauli 7: Leeuwarden 9: 00/00/1574 12: Vigliana 115 13: Baukje Popkedr Montzima, wed Jelgerus Feytsma 14: Paulus Hendriks Brecker 15: 1572-1578 grietman van Westdongeradeel : dijkgraaf van Oost en Westdongeradeel 20: Mr art in 1574 22: Sminia, Naamlijst 67

1: 03308 2: Groningen
3: Brederode a
4: Johannes 7: Dokkum 8: Frisius 9: 15/02/1635 10: Phil 12: AAG 31 21: Reynoldus van Brederode uit Haarlem was in 1613 conrector van de Latijnse school te Kollum; 1619 ludimagister te Dokkum 22: Andreae, Kollumerland II 104, III 126; Sannes, Schoolmeesters Dokkum

1: 03839 2: Groningen
3: Bregenbeeck
4: Henricus 8: Westerwolde 9: 14/03/1650 10: Phil 11: 19 12: AAG 61

1: 11517 2: Groningen
3: Brekeveldt
4: Adamus 9: 25/04/1625 12: AAG 15 16: Margaretha Jansens (1633) 21: H. Brekevelt was in 1606, 1617 notaris te Groningen 22: RAG klapper DTB; Van Boven, Notarissen 52

1: 01576 2: Franeker
3: Breneysen
4: Joannes, Ludovicus 9: 18/05/1592 10: Iur 12: AAF no 222

1: 03437 2: Groningen
3: Breneysen
4: Joannes, Philippus 7: Esens 8: Frisius orient 9: 28/06/1639 12: AAG 40

1: 06577 2: Köln
3: Breteler ten
4: Philippus, Hermanni 9: 09/05/1625 12: AAK IV 333323

1: 03906 2: Helmstadt
3: Brethawer
4: Johannes 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 9: 05/05/1583 12: AAHt 4119

1: 03856 2: Groningen
3: Breucker
4: Henricus 8: Oldambt 9: 27/08/1650 10: Phil 11: 19 12: AAG 62

1: 07105 2: Rostock
3: Brimsel
4: Henricus 7: Groningen 9: 25/10/1467 12: MUR I 153

1: 02184 2: Giessen
3: Brinckman
4: Bernhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 05/11/1649 10: Theol stud 12: E. Klewitz, K. Ebel, hrsg. Die Matrikel der Universitaet Giessen 1608-1707 (Giessen, 1898) 8

1: 04953 2: Jena
3: Brinckman (Bringmann)
4: Bernhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/00/1646 12: MUJ 34 1646 52

1: 05889 2: Köln
3: Bring
4: Gerardus 5: clericus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1421 10: Art 12: AAK I 22169 20: = Gerardus Gerardi; 1424 23/4 det, 1427 7/4 lic 3/7 inc

1: 04583 2: Leiden
3: Britmannus
4: Henricus 7: Emderveldensis 9: 07/10/1627 10: Theol 11: 23 12: AAL 204

1: 05242 2: Köln
3: Brochmarn
4: Henricus 7: Emden 9: 06/04/1541 10: Art 12: AAK II 96928

1: 05426 2: Köln
3: Brochmarn
4: Johannes 7: Emden 9: 06/04/1541 10: Art 12: AAK II 96928

1: 07484 2: Rostock
3: Broderi
4: Iohannes 7: Norden 8: Frisius 9: 00/09/1620 12: MUR III 40

1: 11440 2: Löwen
3: Broderi (Workum, Wouderkem)
4: Reynerus 9: 07/06/1466 10: Decr 12: MULO II 17064

1: 08239 2: Löwen
3: Broderi
4: Reynerus 7: Workum 8: Trai d 9: 06/06/1461 10: Decr 12: MULO II 8547

1: 08420 2: Löwen
3: Broeck (Broekeus)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 27/06/1519 12: MULO III 599141 17: Wilhelmus, pater te Siegerswoude, rector van Thabor 21: zoon week in 1580 uit, kreeg in 1594 een pensioen van 90 daalders van de Staten van Friesland 22: It Beaken 1969 171

1: 11084 2: Helmstadt
3: Broeders
4: Johannes 7: Jever 9: 29/03/1610 12: AAHt 20879

1: 04579 2: Leiden
3: Broeils (Breulius, Brenlius)
4: Johannes 7: Dokkum 9: 23/08/1627 10: Med 11: 22 12: AAL 203

1: 03110 2: Groningen
3: Broeils (Broyls)
4: Johannes 9: 07/05/1629 12: AAG 21 20: uit Dokkum, stud 1627 med te Leiden, 1628 med te Franeker

1: 00622 2: Franeker
3: Broeils (Breuls)
4: Johannes 7: Dokkum 8: Frisius 9: 08/05/1628 10: Med 12: AAF no 2462 16: Trijntie Gabbes (1631) 22: RAF klapper DTB Dokkum

1: 04377 2: Leiden
3: Broeils (Bruels)
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 22/05/1614 10: Iur 11: 1594 12: AAL 116 13: Trijnie Lubbertsd Birza 14: Sjabbe Broeils 15: raadsheer van Groningen 16: Frouwe Heerens (1623) 22: Gruoninga 18 (1973) 21; Pathuis 429

1: 04346 2: Leiden
3: Broeils
4: Sebastianus 7: Groningen 9: 28/08/1610 10: Iur 11: 22 12: AAL 99

1: 00098 2: Franeker
3: Broeils (Broils)
4: Sebastianus 7: Groningen 9: 12/05/1606 10: Phil 11: 1588 12: AAF no 914 13: Trijntien Lubbertsd Birza 14: Sjabbe Broeils 15: 1596 raadsheer van Groningen : 1611-1615 lid generaliteitsrekenkamer 16: Anscke van Boymer uit Dokkum (1619) 17: Stephanus x Aeltien Fockens (1655) Lubbertus, meier x Eelckjen Haciodr Matthiae 19: 1657 21: Dr 22: Gruoninga 18 (1973) 21; Ned Leeuw 1985 351, 1988 246

1: 02076 2: Franeker
3: Broeils (Broils)
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 08/08/1609 10: Iur 12: AAF no 1143 13: Hille Laxterman (Laxeman) 14: Jacobus Broeils 15: hoofdeling van het kramersgilde : gildrechtsheer te Groningen 16: Feytien Swartwolt uit Peize (1616) 22: Gruoninga 18 (1973) 21; GAG Regeringsboek

1: 03288 2: Groningen
3: Broeils? (Ottens)
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/09/1634 10: Phil 12: AAG 31 13: Grietje Ottens 14: Sebastianus Broeils 16: Niesje Monningh (1637) 18: 1644 advocaat te Groningen 21: Johannes Ottens 22: Gruoninga 18 (1973) 21; GAG Resoluties B & R 132 1644

1: 08390 2: Löwen
3: Broeils? (Reyneri)
4: Reinerus 7: Groningen 8: Trai d 9: 09/11/1512 12: MULO III 45390 18: 1533 prebendehouder te Eenrum 1534 deken 1538 (institutie), 1549 pastoor A kerk te Groningen 19: gest voor 1555 21: Mr; wordt nog in 1552 vermeld 22: Staatsarchiv Oldenburg Bestand 90 1549 III 14 (met dank aan Dr F.J. Bakker, Groningen); RF 1533.11; Gruoninga 18 (1973) 53; AAU 42 (1916) 303

1: 02841 2: Groningen
3: Broersema
4: Jacobus 8: Frisius Omlandus 9: 13/03/1615 10: Phil 12: AAG 1 13: Gese Hillebrandi 14: Taco Broersema 16: Hester Michaelsd Haghe (1618) 17: Johanna x Jacobus Gleins Taco Michael Mello 18: 1618, 1620-1625 landdagscomparant voor Zandeweer 1623 rekenmeester 1618-1620, 1624, 1626-1627 redger 19: 1629 a 21: hoofdeling te Zandeweer; bezoekt gymnasium te Bremen in 1614 (Becker, Studenten 51) 22: Ned Leeuw 1940 290-291, 1952 16; Formsma, Borgen 511; RAG Comparanten; RAG Klapper resol GS; RAG HJK 2

1: 03701 2: Groningen
3: Broersema
4: Mello 8: Omlandus 9: 02/02/1647 10: Phil 12: AAG 55 14: Wigboldus Broersema 15: hoofdeling te Zandeweer; luitenantkolonel, treedt in 1672 in Munsterse dienst 16: Anna Albarda Ave Everardusdr d'Embda 18: 1652 redger 1664 luitenant, wil in Franse dienst treden 1672 ritmeester 19: 1673 a 21: jonker en hoofdeling te Rottum 22: Ned Leeuw 1940 290-291, 506; RAG klapper resol GS; Ten Raa, de Bas, Leger V 131, 340, 343, 569

1: 02665 2: Wittenberg
3: Broersema of Brunsema (Broseman)
4: Mello 7: Groningen 9: 30/05/1530 11: 1511 12: AAW 139 13: N. Rotkema 14: Tjaard Broersema 16: Clara Rolteman (1540) 17: Taco Wennegen x Albertus Hermanni Coenders Hille x Johan van Bronckhorst en Batenburg Swane x Everardus Everardi Clant 18: redger; gedeputeerde zijlvest van Winsum 1553 overrichter te Zandeweer 1579 hoffmester te Rodeschool 19: 1585 jan te Emden 21: jonker en hoofdeling op Scheltema te Zandeweer; in 1580 suspect persoon, vlucht naar Emden 22: Ned Leeuw 1940 283, 288-289, 1956 304; RAG Familiearch Farmsum regest 395; HJK 567; Alting, Diarium 456

1: 03384 2: Groningen
3: Broersema
4: Rembertus 9: 09/09/1637 10: Phil 12: AAG 36 13: Eeuke Remmertsd Jensema 14: Pabo Broersema 15: grietman van OosterdeelLangewold 19: 1642 of 1643 in Frankrijk 22: Ned Leeuw 1940 285-186

1: 03445 2: Groningen
3: Broersema
4: Taco 8: Omlandus 9: 16/03/1640 10: Phil 12: AAG 41 13: Hester Haghe 14: Jacobus Broersema 15: hoofdeling te Zandeweer 18: 1647 sergeantmajoor in leger voor expeditie naar Brazilie 22: Ned Leeuw 1940 289; Ten Raa, de Bas, Leger IV 318

1: 00054 2: Franeker
3: Broersma
4: Antonius 7: Leeuwarden 9: 16/10/1604 10: Iur 12: AAF no 845 13: Jantien Cornelisd 14: Jacob Arentsz* 16: Tanneken Jacobsd uit Antwerpen, wed Titus Haersma (1607) 18: 1607 advocaat Hof 1617 advocaat Hof van Brabant 21: Dr *Ocko Broersma, advocaat en grietman van Smallingerland, volgens H. Walsweer, Jus patronatus (onuitgegeven doctoraalscriptie) 117 22: Ned Leeuw 1952 16; RAF Hof van Fr MMM f 6v

1: 08776 2: Löwen
3: Broersma (Brorsma)
4: Augustinus 7: Smallenbrugge (Smallebreg) 8: Frisius 9: 24/09/1528 12: MULO IV 1211 16: Sasck Poppes (1541) 17: Popco x Ansck Rouckes 18: 1535, 1540 secretaris van Sneek 1536, 1540 notaris 19: 1551 a 21: Jelmer Aggazn Broersma (zoon?) was in 1543 pastoor te Oudega; Broer Agges van Smallenbrugge (vader?) wordt in de Sneker Recesboeken (1492) genoemd 22: RAF GEN 500; Beneficiaalb 425; Oosterhout, Recesboeken 130

1: 09160 2: Löwen
3: Broersma (Brorsma)
4: Dato 7: Groningen 9: 24/05/1544 12: MULO IV 28076 13: N Reinersdr Rotkema 14: Pabo Broersema 16: Gese d.v. Michael Eelts 17: Michael, 1584 ruiter x Anna Bremers Wytie x Albertus Jarges Ida x Everardus de Mepsche 21: wrs katholiek gebleven; eist in 1570 500 gulden van Asing van Ripperda 22: Ned Leeuw 1940 282, 286; RAG HJK 75; Alting, Diarium 692; Eppens, Kroniek I 572

1: 00172 2: Franeker
3: Broersma a
4: Dominicus 7: Sneek 9: 04/05/1610 10: Phil, Iur 12: AAF no 1189 13: Auck Gysberts Laquart 14: Obias Broersma notaris en procureur postulant 16: Wop Sipkes (1616) 22: RAF GEN 500; vr med Ype Brouwers; RAF klapper DTB Sneek

1: 04900 2: Leiden
3: Broersma (Brursma) a Botnia
4: Gaius 8: Frisius 9: 07/11/1647 10: Phil 11: 1627 12: AAL 382 14: Jarich van Botnia 16: Jetsche Jildertsd Rosema Taetscke de Schepper 17: Gaius, ontvanger van Kollumerland en rekenmeester Wija Catharina x Livius van Scheltinga Jetscke Wisckia x Martinus van Scheltinga 18: 1652-1673 secretaris van Kollumerland 1654-1673 ontvanger generaal van Kollumerland 1652-1669 herhaaldelijk landdagslid; rekenmeester 19: 1678 dec 22: Andreae, Kollumerland 113, 117, 152, II 172; Placaatboek V 582, 617, 781; Gen Jierboekje 1993 155

1: 01206 2: Franeker
3: Broersma
4: Idzardus, Fetzes 7: Langweer 9: 01/09/1646 10: Geom cand 12: AAF no 4516 13: Reinsck Assema 14: Fedse Deddes Broersma 18: 1646 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM, Grafschriften Doniawerstal

1: 12016 2: Köln
3: Broersma (Broorchma)
4: Jacobus 7: Echten 9: 04/06/1577 12: AAK IV 70079

1: 11575 2: Löwen
3: Broersma
4: Johannes 7: Wagenbrugge (Wagenborgen) 9: 00/09/1556 12: MULO IV 5381 20: mag 21: in 1567 was Johannes Broersma uit Hemelum voogd 22: RAF GEN 492

1: 09811 2: Orleans
3: Broersma (Brorsma)
4: Regnerus 7: Sneek 8: Frisius occid 9: 03/07/1559 12: RIDDORL I 267, II 353; KUOR 43; Eppens, Kroniek 764 14: Augustinus Broersma 15: secretaris van Sneek 20: 1561 procurator van de natio 21: bezit een uitgave van Copernicus uit 1543, die hij annoteerde en aanwezig is op PB Leeuwarden

1: 11934 2: Köln
3: Broersma (Aggeus)
4: Reinerus 7: Wagenbrugge (Wagenburgen) 9: 27/05/1553 10: Iur 12: AAK II 107321

1: 09047 2: Löwen
3: Broersma
4: Reinerus 7: Sneek 8: Frisius 9: 13/07/1555 12: MULO IV 51299

1: 09111 2: Löwen
3: Broersma
4: Tetardus (Thetdardus) 7: Groningen 8: Frisius 9: 02/05/1554 12: MULO IV 49152 13: Ide Reynersdr Rotkema 14: Pabo Broersema 16: Aeltien Reinersdr Fritema 17: Pabo x Eeuke Jensema Anna x Coppen Wilconis tot Nansum Menno jr Petertjen x Popcko Aldringa 18: jonker en hoofdeling in Zuidhorn 19: 1607 juli 21: zweert in 1581 Philips II af 22: Ned Leeuw 1940 284-285; Formsma, Borgen 533

1: 12001 2: Löwen
3: Broersma
4: Uldericus (Ulricus) 9: 00/00/1616 10: Theol 12: Spanninga, Haskerlan 395 18: 1616 priester te Joure 19: 1631 ca te Leeuwarden 21: woont te Leuven in het college van Viglius 22: Folk en Tsjerke II 213

1: 12307 2: Löwen ?
3: Brongersma
4: Bronger 9: 00/00/1578 11: 1559 12: Reitsma, Opkomsten 102 16: Tieltie Gerrit Hoopersd 18: fiscaal van Het Bildt 1591-1626 secretaris van Kollumerland 19: 1626 januari 22: Sannes, Naamlijst 219

1: 00587 2: Franeker
3: Brongersma
4: Julius 9: 00/05/1627 12: AAF no 2382

1: 01105 2: Franeker
3: Brongersma
4: Julius 7: Kollum 9: 16/08/1644 10: Iur cand 12: AAF no 4237 13: Antie Dircksd 14: Hillebrandt Brongersma 15: goudsmid : 1664-1688 burgemeester van Leeuwarden 16: Cunera Siaerda 17: Wypkje x ds Lambertus Persijn 18: 1644 advocaat Hof 19: 1670 20: 1644 19/8 Dr iur (PAF 28) 21: Dr Iur 19 aug bij Wibinga 22: RAF Hof van Fr MMM f 10, Pb Hs 1142

1: 03896 2: Helmstadt
3: Brouwer (Brawer)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/09/1582 12: AAHt 37130

1: 06119 2: Köln
3: Brouwer (Brower)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/11/1519 10: Art 12: AAK II 81631 20: 14 nov 1519 non admissus ad bac

1: 00600 2: Franeker
3: Brouwer? (Nicolai)
4: Henricus 7: Franeker 8: Frisius 9: 30/07/1627 10: Ling 11: 1607 12: AAF no 2399 18: 1636-1675 predikant te Schalsum 19: 1675 febr 21: Of is bedoed Henricus Busch, pred te Nes 1631: Romein 548 22: Romein 257

1: 02568 2: Groningen
3: Broverius (Nicolai)
4: Meinardus 7: Franeker 8: Frisius 9: 08/05/1618 10: Theol 11: 1594 12: AAG 6 13: Auckien Hieronymi Polman 14: Nicolaus Broverius 15: Dr; advocaat Hof 18: 1621-1662 predikant te Drogeham en HarkemaOpeinde 19: 1662 maart 21: verdedigt in 1619 enige thesen in Groningen 22: Romein 517; Teunissen, Walden 150

1: 03678 2: Groningen
3: Brucherus
4: Antonius 7: Haren 9: 31/08/1646 10: Theol 12: AAG 54

1: 03730 2: Groningen
3: Brucherus
4: Hermannus 7: Groningen 9: 01/09/1647 10: Theol 11: 18 12: AAG 56 20: gratis quia filius pastoris

1: 12299 2: Franeker
3: Brucherus
4: Hermannus 7: Groningen 9: 15/11/1656 10: Ling lat 12: AAF 5632

1: 03729 2: Groningen
3: Brucherus
4: Jacobus 7: Groningen 9: 01/09/1647 10: Theol 11: 19 12: AAG 56 13: Elisabeth Noldijn uit de Palts 14: Hubertus Brucherus 15: predikant te Haren 20: gratis quia filius pastoris 22: Duinkerken I 70, 530

1: 12378 2: Deventer
3: Brucherus
4: Johannes 7: Groningen 9: 05/10/1647 12: ASGD 210

1: 03422 2: Groningen
3: Brucherus
4: Johannes 7: Groningen 9: 18/12/1638 12: AAG 39 13: Elisabeth Noldijn 14: Hubertus Brucherus uit de Palts 15: predikant te Haren 17: Jacobus ds te Roden 18: arts en conrector te Oldenzaal 20: gratis propter parentem pastorem 21: Dr Med 22: Duinkerken I 70, 530

1: 12298 2: Franeker
3: Brucherus
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/11/1656 10: Med 12: AAF 5631

1: 00258 2: Franeker
3: Brugbron (Brochberen)
4: Matthaeus, Bernardi 8: Frisius 9: 20/01/1615 10: Theol 12: AAF no 1524 13: Catharina Mattheusdr 14: Bernardus Lingius 15: predikant 16: Trijnke Jelles 18: 1619-1626 predikant te Harich; 1626-1631 predikant te Heeg 1631-1636 predikant te Nieuwland; 1636-1641 predikant te Workum 1641-1644 predikant te Staveren; 1644-1650 predikant te Bolsward; 1650-1670 predikant te Harlingen 19: 1670 jan 20: sch. Zutph(aniensi) 22: Romein 188, 268, 373, 386, 389, 409, 443; Col Kalma

1: 09569 2: Erfurt
3: Bruggeman (Brugheman)
4: Johannes, Johannis 7: Appingedam 9: 00/00/1401 12: MUER I 6134

1: 07813 2: Rostock
3: Bruggemans
4: Hermannus 7: Aurich 9: 26/09/1507 12: MUR II 30

1: 05956 2: Köln
3: Bruggen ter
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1436 10: Art 12: AAK I 39150 16: Grete Ludekendr Clinge 17: Ludeke x Albertus Jarges 1453 raadsheer 20: 1442 bac iur 21: Mr, nog genoemd in 1486; testeert in 1502 22: Gron Volksalmanak 1980-1981 111; AKG regest 740; GAG, Armhuiszittend gasthuis 182; Bakker, Bedelorden 45; Bos, Gildrecht 126

1: 09919 2: Bologna
3: Bruggen of Borch? (Brock, ten)
4: Hermannus 8: [Frisius orient] 9: 00/00/1476 12: KNOD 3821 21: bedoeld de van Bugges uit Lubeck?

1: 09918 2: Bologna
3: Bruggen (Brueck, ten)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1477 12: KNOD 3822

1: 11642 2: Rostock
3: Bruggen, ter (Ponte)
4: Nicolaus 7: Winsum (Winsen) 9: 27/04/1429

1: 05957 2: Köln
3: Bruggen, ter (Ponte de)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1436 10: Art 12: AAK I 39152 18: 1458 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro

1:*12155 2: Prag
3: Bruggen ter
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/00/1386 10: Art 12: AAK I 10611 20: 1386 bac art

1: 06182 2: Köln
3: Bruggen, ter
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1402 10: Iur 12: AAK I 10611 14: Henricus ter Bruggen 15: 1395 schout van het gericht te Selwerd : 1369, 1374 schout van Groningen 21: met zijn broers Hendrik, Lodewijk, Johan en Bartold in 1411 schuldeisers van de familie van Selwerd; genoemd in 1418 als een van de magistrum civium 22: Friedlaender, Urkundenbuch II no 1760; Gron Volksalmanak 1980-1981 109, 111

1: 00773 2: Franeker
3: Bruinia
4: Johannes, Johannis 7: Workum 9: 28/08/1635 10: Phil 12: AAF no 3167 16: Agneta Cornelis (1639) lid vroedschap Workum 22: GAL Klapper DTB

1: 00983 2: Franeker
3: Bruinia (Bruinja)
4: Johannes 7: Harlingen 9: 30/03/1641 10: Med 12: AAF no 3793 20: 1641 27/5 Dr med (PAF 27)

1: 03294 2: Groningen
3: Bruinstein
4: Hermannus 7: Groningen 9: 06/10/1634 10: Phil 12: AAG 31 18: 1640, 1650 advocaat te Groningen 22: GAG RA IIIa; GAG klapper DTB

1: 06925 2: Rostock
3: Brukemannia de
4: Godfridus 9: 04/06/1422 12: MUR I 12 20: vml uit Broekmerland in Oostfriesland

1: 01818 2: Franeker
3: Brumelius
4: Julius 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 11/10/1601 10: Art, Theol 12: AAF no 674

1: 07098 2: Rostock
3: Brumer (Prumer)
4: Johannes 7: Groningen 9: 20/10/1466 12: MUR I 149

1: 00402 2: Franeker
3: Brumsemius (Bromsemius)
4: Henricus 8: Frisius 9: 05/12/1621 10: Med 12: AAF no 1852

1: 02024 2: Franeker
3: Brumsemius (Brumsenius)
4: Henricus 8: Stellingwerf 9: 05/04/1608 10: Theol 12: AAF no 1036 14: Cornelius Brumsemius 15: schoolmeester te Heerenveen : procureur postulant te Heerenveen 16: Tiets Votzisdr 18: 1618, 1652 schoolmeester/conrector te Joure 21: afkomstig uit Heerenveen 22: Sannes, Schoolmeesters Haskerland, Schoterland

1: 02876 2: Groningen
3: Brune de
4: Henricus 7: Groningen 9: 18/01/1616 10: Phil 12: AAG 4 18: 1623ca1628 predikant te Tjerkgaast 19: 1628 21: verdedigt in 1618 te Groningen thesen 22: Romein 612

1: 04912 2: Leiden
3: Brune (Bruyn de)
4: Johannes 8: Frisius 9: 07/08/1648 10: Theol 11: 20 12: AAL 389

1: 06566 2: Köln
3: Brune de (Bruningh)
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/10/1604 10: Art 12: AAK IV 20818

1: 01174 2: Franeker
3: Brune (Bruyn de)
4: Johannes 7: Balk 8: Frisius 9: 17/03/1646 10: Phil 12: AAF no 4431 14: Johannes de Brune 15: predikant te Balk 16: Anna die Haes uit Leeuwarden 18: 1651-1667 predikant te Wirdum 1667-1670 predikant te Dokkum 19: 1670 juni 21: in 1650 als alumnus genoemd; als student liepen kwade geruchten over hem 22: Romein 155, 453; Us Wurk 1968 3; Placaatboek V 523

1: 03597 2: Groningen
3: Brune (Bruine de)
4: Johannes 9: 23/05/1644 10: Phil 12: AAG 49 21: was in 1650 alumnus; Johannes de Bruine was in 1607 predikant te Eelde 22: RF 1607.11; Placaatboek V 523

1: 02560 2: Groningen
3: Brune de
4: Johannes 6: gratis iterum inscr. 9: 26/01/1618 12: AAG 6 17: Johannes, predikant 18: 1622-1624 predikant te Sondel 1624-1653 predikant te BalkHarich 1643 legerpredikant 19: 1653 22: Romein 433, 449

1: 02483 2: Heidelberg
3: Brune de
4: Johannes 8: Omlandus 9: 07/04/1619 10: Theol 12: MUH II 294,55 en p. 569 18: 1622-1624 predikant te Sondel 1624-1653 predikant te Balk en Harich 1643 legerpredikant 19: 1653 21: vml zoon van Ds J. de Bruine, 1607 predikant te Eelde en Roderwolde. Zijn zoon werd bursaal in het fraterhuis te Groningen 22: Romein 433, 449; Schuitema Meijer, Fraterhuis 27

1: 08033 2: Leipzig
3: Brunhorst
4: Guntherus 7: Bolsward 9: 00/00/1444 12: MULP I 150

1: 08017 2: Leipzig
3: Bruninck ? (Brumer)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1467 12: MULP I 266

1: 07691 2: Rostock
3: Bruninck (Bruner)
4: Johannes 7: Groningen 9: 07/06/1518 12: MUR II 71

1: 02677 2: Wittenberg
3: Bruning (Prunningii)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/00/1533 12: AAW 146 20: dederit V gr VI den.

1: 06752 2: Greifswald
3: Bruningh (Brunyck)
4: Casparus 7: Groningen 8: Mon d 9: 06/11/1501 12: MUG 149

1: 04962 2: Jena
3: Bruningius
4: Wilh 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1650 12: MUJ 35 1650 108

1: 05935 2: Köln
3: Brunonis (Bruyns)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 12/01/1547 10: Art 12: AAK II 100669 20: 1547 23/11 det, 1549 9/4 lic

1: 11782 2: Köln
3: Brunonis
4: Paulus 7: Haygis (Heeg?) 9: 16/10/1477 10: Art 12: AAK II 2633

1: 06134 2: Köln
3: Bruns? (Brur)
4: Conradus 7: Groningen 9: 02/11/1536 10: Art 12: AAK II 93932 20: bursa Laurentiana; 1536 13/11 adm ad bac, 1538 15/3 lic, pauper

1: 07908 2: Rostock
3: Brunschilt
4: Christianus 8: Frisius 9: 00/05/1553 12: MUR II 126

1: 03942 2: Helmstadt
3: Brunsema (Brunsma)
4: Mello (Mallaeus) 5: professor iuris (extraord) 8: Frisius occid 9: 05/09/1589 12: AAHt 7798 16: Elbrich Buys Jansdr 18: 1588-1591 prof iur te Helmstedt; 1591-1596 privaatdocent Leiden 1596-1601 geeft voorlezingen te Groningen over de Instituten 1601-1611 ca opzichter over pachters der generale middelen en de olderman 19: 1612 febr a 21: 1585 Dr Iur Leiden 22: NNBW III 177

1: 04139 2: Leiden
3: Brunsema (Theodorus)
4: Mello 7: Appingedam 9: 01/07/1580 10: Iur 12: AAL 7 20: 1585 21/5 Dr iur (NNBW III 177)

1: 01013 2: Franeker
3: Brunsema (Bruijnsma)
4: Philippus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 04/03/1642 10: Phil 12: AAF no 3904 21: vml Philippus Simons Boostynus of Bustina, huwt te Bolsward in 1649 en 1653 22: RAF klapper DTB Bolsward

1: 02102 2: Angers
3: Brunsvelt (Bruijnsvelt)
4: Adrianus 5: Goudsmidsgezel 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/09/1622 10: Equit 12: EEA no 35 14: Hermannus Brunsvelt 15: goudsmid 21: in 1627 leerling goudsmid bij zijn vader, samen met zjn broer Augustinus an zijn neef Henricus Brunsvelt; Maitre des armes, devies: Te leven of te mijnnen sonder te besinnen/ vert voor menich Chruis en svaer verdriet/ al soe vel vele int beginnen van haer mijnnen/sulx en aessen niet/ daerom liefde te dragen en is geen vin/ als liefde met liefde geloent mach sijn. Compagnie orfevre in 1622 22: Frijhof, Etudiants 35; Vrije Fries 22 69

1: 10745 2: Franeker
3: Brunsvelt
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/05/1625 10: Theol 11: 1608 12: AAF no 2207 14: Theodorus Brunsvelt 15: Christien Hendriksdr van der Elborch 17: Sixtus Augustinus? 18: 1630-1636 predikant te Oosterzee 19: 1636 juli 21: schreef zich in Groningen in 1628 in als transisellanus 22: Romein 641, vgl echter 538; Col Kalma

1: 00668 2: Franeker
3: Brunsvelt
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 09/01/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2616 13: Rinck Epes Algera 14: Hermannus Brunsvelt 15: goudsmid 16: Antie Gerritsdr Olfarda uit Dokkum (1637) Antie Jans, wed Dr Regnerus Ravens (1646) Ursul van Tjessens (1668) 17: Hermannus, predikant 18: 1636-1680 predikant te Waaxens 19: 1680 nov 22: Romein 538; Col Kalma

1: 12250 2: Leiden
3: Brunsvelt
4: Theodorus 9: 14/10/1600 10: Med 12: J.E. Kroon, Bijdrage tot de geschiedenis van het geneeskundig onderwijs (Leiden, 1911) 120-121 20: Dr med

1: 04700 2: Leiden
3: Brunsvelt (Bronsvelt)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 11/05/1634 10: Med 11: 20 12: AAL 262

1: 00758 2: Franeker
3: Brunsvelt (Braunsfeldt)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/05/1635 10: Med 12: AAF no 3114

1: 04260 2: Leiden
3: Brunsvelt (Bruensvelt a)
4: Theodorus 9: 03/05/1600 10: Med 11: 1575 12: AAL 58 14: Johannes Bruynsvelt 15: Mr 21: kreeg in 1583 een toelage voor studie 22: RAF, Statenarch G41 138

1: 01187 2: Franeker
3: Brunsvelt (Bruinsfelt)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 16/05/1646 10: Theol 11: 1623 12: AAF no 4459 13: Rinck Epes Algera 14: Hermannus Brunsvelt 15: goudsmid 18: 1653-1673 predikant te Aalsum en Wetzens 19: 1678 p 21: mei 1673 emeritus; over zijn benoeming ontstond een felle polemiek in de gemeente 22: Romein 481; Col Kalma

1: 01735 2: Franeker
3: Brunsvelt (Brunsfeld)
4: Theodorus 9: 04/11/1598 10: Med 12: AAF no 522 1608 gezworene van Leeuwarden 1609 volmacht steden ten landsdage 21: Dr; arts, werd in 1605 burger van Leeuwarden 22: Spanninga, Geloof 172; Placaatboek V 161; GAL Burgerboek I 71

1: 05978 2: Köln
3: Brunting (Brundich)
4: Henricus 7: Groningen 9: 17/05/1507 10: Art 12: AAK II 610111 20: bursa Laurentiana; 1508 23/11 det; 1510 14/3 inc 21: Mr, genoemd in 1551 en 1554; Hendrik Brunting ontving in 1570 nog een brief van Tammo Leisting 22: RAG Familiearch Farmsum 40638, Familiearch Ewsum 254

1: 06204 2: Köln
3: Brunting (Groningen)
4: Stephanus 8: Trai d 9: 04/05/1450 10: Art 12: AAK I 56019 18: 1481, 1496 pastoor te Zuidhorn 20: 1454 31/5 pres ad bac, 1456 april lic art 21: Mr 22: GA Kampen II A 361, 16 (met dank aan Dr F.J. Bakker en R. Alma, Groningen)

1: 00937 2: Franeker
3: Bruynsma (Brunsma)
4: Cyprianus 8: Frisius 9: 02/04/1640 10: Iur 12: AAF no 3657 16: Dedtie van Oenema (1651) 18: 1644 advocaat Hof 1658, 1659 rekenmeester; monstercommissaris 1663 landdagslid; 1670-1674 lid gedep staten; burgemeester van Sloten 20: 1644 18/11 Dr iur (PAF 28) 21: Dr iur; geb te Warns 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; RAF klapper DTB Sloten; Placaatboek V 688; GAL Klapper DTB; Kalma, Toezicht II 508; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1658-59; Engels, Naamlijst GS 83

1: 01076 2: Franeker
3: Bruynsma
4: Homerus 7: Sneek 9: 30/10/1643 10: Phil 12: AAF no 4141 18: 1647 kapitein 22: RAF Statenarch M 11b 21v

1: 09491 2: Löwen
3: Bruynsma
4: Theodorus 7: Bolsward 9: 07/12/1645 11: minor 12: MULO V 45035 13: Hansck Hilles Buwalda 14: Johannes Hanszn (Bruinsma) 18: kapelaan te Leeuwarden 1664-1667 pastoor te Leeuwarden aartspriester van Friesland 19: 1667 nov 21: bac theol 22: Stamboek I 202, II 137; Aukes, Katholieke geslachten 5960

1: 06695 2: Marburg/Lahn
3: Bucadi
4: Fredericus 8: Frisius 9: 24/04/1584 12: CSM III 44

1: 06858 2: Marburg/Lahn
3: Bucholt (Brickholt a)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 29/05/1608 12: CSM IV 35

1: 01959 2: Franeker
3: Bucholt
4: Johannes 7: Emden 9: 00/10/1605 10: Iur 12: AAF no 902

1: 09366 2: Löwen
3: Buchonis (Buchy)
4: Bernardus 7: Staveren 9: 11/07/1538 12: MULO IV 176124

1: 10865 2: Franeker
3: Buddaeus
4: Nicolaus 7: Sneek 9: 14/12/1629 10: Theol 12: AAF 2610

1: 04889 2: Leiden
3: Budde
4: Christophorus 7: Emden 9: 22/05/1647 10: Iur 11: 21 12: AAL 377

1: 03629 2: Groningen
3: Budde
4: Christophorus 7: Emden 9: 03/03/1645 12: AAG 51

1: 05265 2: Köln
3: Budde (Boden)
4: Hermannus 7: Appingedam 8: Mon d 9: 24/04/1525 10: Iur 12: AAK I 87510 18: 1542, 1545 burgemeester van Appingedam 1553, 1558 notaris, woont te Appingedam 21: clericus Mon d; trad op bij toverijgeval met Rembertus Bousema, pastoor te Uitwierde; Mr Herman Budde was in 1534 secretaris van de gecommitteerden van de landen van Friesland 22: RF 1558.13 e.v.; RAG Familiearch Farmsum regest 400; Placaatboek II 205; vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 03775 2: Groningen
3: Bugne de
4: Gideon 7: Groningen 9: 27/09/1648 10: Phil 12: AAG 58

1: 03434 2: Groningen
3: Bulder
4: Ioannes, Bernhardus 7: Emden 9: 13/05/1639 12: AAG 39

1: 07616 2: Rostock
3: Bulderen van (Stevens)
4: Johannes 7: [Norden] 8: Frisius occid (sic) 9: 25/10/1512 12: MUR II 50 18: 1525 predikant te Norden 21: kwam uit Westfalen 22: Emmius Rerum 824; Jahrbuch Emden 18 1913 131

1: 08607 2: Löwen
3: Bulderen van
4: Johannes, Stephani 7: Norden 9: 13/12/1507 12: MULO III 34556

1: 12267 2: Italie
3: Buma
4: Duco, Hantkius 9: 00/00/1606 10: Med 12: Van der Meer, Boarnen 111 20: kreeg pensie van 200 cg; = vml Duco Henrici

1: 09322 2: Löwen
3: Buma (Leeuwarden, Leuwardiensis)
4: Tarquinus (Tierco) 9: 16/06/1547 12: MULO IV 345130 13: Anck Gisbertidr 14: Buwo Wibrandi Buma 16: Thetke Phaesma 17: Buwo, goudsmid te Leeuwarden 19: 1585 p 21: = Mr Tierck Buwema, verkoopt in 1559/1560 huis te Leeuwarden en land te Menaldum 22: RAF rentmeestersrek 1559/1560 18, 23; Oldenhof, Religyfrede 82; Buma, De Buma's 8283

1: 00924 2: Franeker
3: Buma
4: Wigerus 7: Sneek 9: 16/11/1639 10: Iur 12: AAF no 3623 14: Wigerus Buma 22: Stamboek I 414

1: 04823 2: Leiden
3: Buma
4: Wigerus 8: Frisius 9: 11/07/1642 10: Iur 11: 1622 12: AAL 333 13: Wyts van Tadema 14: Wigerus Buma 16: Juliana Maria van Jeltinga 17: Popcke, vaandrig Catharina x Willem Hanecrooth, kapitein 19: 1658a 21: woont te Westergeest 22: Buma, De Buma's 67; Andreae Kollumerland II 159

1: 01848 2: Franeker
3: Buma
4: Wigerus 8: Oudwoude (Sylvius) 9: 12/08/1602 10: Iur 12: AAF no 716 14: Popcke Buma 15: 1601 volmacht voor Zevenwouden 18: notaris te Oudwoude (Kollumerland) 19: 1625 okt 22: Stamboek I 414; RAF Grafschriften Kollumerland, Familiearch EVC 418; Placaatboek IV 1095

1: 05693 2: Köln
3: Bunde
4: Theodorus 8: Frisius, Mon d 9: 17/11/1498 10: Iur 12: AAK II 46099

1: 08929 2: Löwen
3: Bunicerus (Bunicennus)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 25/06/1566 10: Med 12: MULO IV 71075 16: Lum Rodolphi 18: 1583 predikant te Freepsum (Oostfriesland) 1600-1614 predikant te Leens 19: 1614 juli, 79 jaar 22: Duinkerken I 77

1: 10609 2: Prag
3: Buning (Bunynt)
4: Bartoldus 5: dominus 7: Groningen 9: 00/00/1389 12: OSTFR 188 18: 1396, 1404, 1415, 1430 priester van de halve kerk to St Maarten te Groningen 21: 1402 scheidsrechter bij conflict tussen klooster van Aduard en de Achtzijlvesten 22: Bijdragen...Groningen X 87; Nanninga Uittendijk, Aduard 48; RF 1415.13, 1430.10; RAG Familiearch Farmsum regest 23; GAG PK regest 27

1: 02456 2: Heidelberg
3: Buning (Buninga)
4: Buningius 8: Frisius groningensis 9: 18/04/1578 12: MUH II 83,27 13: zuster van Menso Alting 18: 1600 conrector te Groningen ? 21: afk. uit Emden?, was in 1582 te Geneve, correspondeert met Sibrandus Lubbertus 22: Van der Woude, Lubbertus 41; GAG RA IIIa 6

1: 03539 2: Groningen
3: Buning
4: Copius 7: Groningen 9: 23/09/1642 10: Phil 12: AAG 46

1: 05846 2: Köln
3: Buning (Bueninck)
4: Everardus 7: Groningen 9: 00/00/1394 12: AAK I 7532 21: Eppo Bure was in 1429 pastoor te Wierum; een Evert Wigboldi was in 1446 en 1450 burgemeester, in 1448 hoofdman te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1978-1979 36

1: 05742 2: Köln
3: Buning (Buenyng)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42156 20: broer van Laurentius

1: 04740 2: Leiden
3: Buning
4: Gerardus 7: Groningen 9: 21/12/1637 10: Iur 11: 23 12: AAL 292

1: 03570 2: Groningen
3: Buning
4: Gerardus 7: Groningen 9: 02/07/1643 10: Phil 12: AAG 47 16: Maria Columbier (1653) 17: geen 18: monstercommissaris te Groningen 22: GAG klapper DTB; Stamboek II 206

1: 03280 2: Groningen
3: Buning
4: Gerardus 7: Groningen 9: 06/08/1634 10: Phil 12: AAG 30 13: Trijntje Schuyrinck 14: Lubbertus Buning 16: Hendrikje Pollinge (1639) 17: Lubbertus 18: 1650-1663 raadsheer van Groningen 1652 lid admiraliteit Harlingen 1653-1663 curator universiteit Groningen 20: 1615 22: NNBW II 274; Ned Pat 52, 41

1: 02359 2: Heidelberg
3: Buning (Buenning)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 23/09/1617 12: MUH II 285159 18: 1627-1628, 1631-1632, 1635-1636 raadsheer te Groningen 1629-1630, 1633-1634 lid gedep staten(s) 1637-1638 drost Oldambt; 1631-1632 scholarch Latijnse school 21: Gerardus Buninge, Groninganus bezoekt gymnasium te Bremen in 1613 (Becker, Studenten 51) 22: Emmius, Agro; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123; GAG Regeringsboek

1: 07479 2: Rostock
3: Buning (Buningus)
4: Gerhardus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/03/1619 12: MUR III 32

1: 06042 2: Köln
3: Buning (Bueninck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1394 12: AAK I 7412 21: een Johannes Buning was in 1399 pastoor te Adelmansfelde (wrs een andere Buning); hij bezit met zijn broer Gerardus in 1452 een deel van de aalstal in het Westerdiep bij Dillacht 22: AKG regest 290; RF 1452.12; Repertorium Germanicum II 579

1: 04625 2: Leiden
3: Buning
4: Johannes 7: Groningen 9: 11/02/1630 10: Iur 11: 20 12: AAL 225

1: 03091 2: Groningen
3: Buning (Buinick)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 20/08/1628 10: Phil 12: AAG 20 18: 1631 aug advocaat 21: kreeg in 1631 het klein burgerrecht; zoon van Bernardus Buning, schoolmeester te Westeremden en afgewezen predikant? 22: GAG R A IIIa 30; Matthey, Westeremden 76

1: 12154 2: Prag
3: Buning
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1385 10: Art 12: AAK I 7412 20: 1385 bac art

1: 06139 2: Köln
3: Buning (Buninck)
4: Laurentius 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1424 10: Art 12: AAK I 26623 18: 1430-1470 werkzaam in de artes faculteit; 1432, 1447, 1451, 1469 dekaan artesfaculteit; 1442-1443 rector universiteit Keulen 1450, 1458 kanunnik te Keulen 1459 vicaris van de Maartenskerk te Groningen 19: 1470 te Keulen 20: 1427 mag art, 1440 lic theol 21: sticht in 1439 de bursa Laurentiana; 1464-1465 werkzaam in Deventer 22: Gron Volksalmanak 1899 73, 1939, 89; Ennen, Geschichte der Stadt Koeln III 861, IV 62, 64, 667, 790; GAG RvR 8732; RF 1438.5; Keussen, Alte Universitat 390, 492, 523

1: 00111 2: Franeker
3: Buning (Buningius)
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 05/08/1606 10: Phil 11: 1587 12: AAF no 936 14: Gerardus Buning 15: conrector te Groningen : rector te Bremen 16: Trijntje Schuiring 17: Gerardus x Hendrikje Pollinge 18: 1614-1623 preceptor Latijnse school te Groningen 21: wordt aanbevolen door zijn vader bij diens oude studievriend Sibrandus Lubbertus 22: NNBW II 374; Van der Woude, Lubbertus 57, 403; Ned Pat 52 41; GAG 69 Latijnse school

1: 04354 2: Leiden
3: Buning
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 17/05/1611 10: Iur 11: 24 12: AAL 101

1: 00606 2: Franeker
3: Burckens
4: Georgius 7: Kniphausen 8: Frisius orient 9: 04/10/1627 10: Iur 12: AAF no 2420

1: 08233 2: Löwen
3: Burdonis
4: Henricus, Hayo 7: Workum 8: Trai d 9: 05/02/1460 10: Decr 12: MULO II 69106

1: 03881 2: Helmstadt
3: Burgensis
4: Rudolphus 8: [Frisius orient] 9: 14/11/1579 12: AAHt 2415

1: 07988 2: Rostock
3: Burhovius
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1587 12: MUR II 222 20: uit Burhafe bei Esens

1: 03909 2: Helmstadt
3: Burhovius (Boravius)
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 09/06/1584 12: AAHt 4634

1: 10083 2: Siena
3: Burinus
4: Memmius 7: Jever 9: 03/11/1642 12: MS 7006

1: 01511 2: Padua
3: Burinus
4: Memmius 7: Jever 8: Frisius orient 9: 00/00/1643 10: Iur 12: tp no 425 20: imm Leiden aet. 28 in 1639. naam in Oostfriesland onbekend

1: 01131 2: Franeker
3: Burmania a
4: Bocco 6: Nobilis Frisius 9: 01/04/1645 10: Phil, Lit 11: 1637 12: AAF no 4306 13: Oedt van Sickinge 14: Pompeius van Burmania 15: sergeantmajoor 16: Jets Lucia Houwerda van Meckema Luts Hesselsd van Aylva 17: Catharina x Dominicus van Roorda 18: redger te Appingedam; 1670 lid gedep staten (l) 1671-1672 curator Gron universiteit 1673-1674 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1702 21: stud 1655 te Utrecht 22: Stamboek I 61, II 43; Dik, Appingedam 183; GAG Regeringsboek

1: 09841 2: Bologna
3: Burmania de
4: Carolus 8: Frisius 9: 00/00/1523 12: KNOD 559 13: Tjets Kempesdr van Unia 14: Tjaerd van Burmania 15: kapitein en raadsheer 19: 1526, jong 20: 1526 Carolus de Burmania Frisius procurator (cum Romam proficisceretur ubi pestem extinctus est substituit 21: = Kempo 22: Stamboek I 57, II 41

1: 06470 2: Köln
3: Burmania a
4: Dominicus 8: Frisius 9: 02/06/1570 12: AAK IV 70110

1: 01535 2: Franeker
3: Burmania a
4: Dominicus 9: 16/05/1592 10: Art, Iur 11: 1575 12: AAF no 159 13: Rints Jurriensd van Roorda 14: Upco van Burmania 19: 1597 te Orleans aan de pest 22: Stamboek I 58

1: 05028 2: Basel
3: Burmania a
4: Dominicus 8: Frisius occid 9: 21/02/1579 12: MUB II 26595 20: Dr iur utr

1: 06478 2: Köln
3: Burmania (Burmagna)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 05/10/1594 12: AAK IV 170153

1: 01315 2: Padua
3: Burmania a
4: Dominicus 8: Frisius 9: 02/05/1575 10: Iur 11: 1550 12: tp no 160 13: Janck van Haarda 14: Gemme van Burmania 15: staatsman 18: 1578 raadsheer Hof van Friesland 1583 advocaat te Haarlem 19: 1585 te Alkmaar 22: Stamboek I 59

1: 09812 2: Orleans
3: Burmania a
4: Dominicus 8: Frisius occid 9: 00/00/1598 12: KUOR 50

1: 10666 2: Franeker
3: Burmania a
4: Edzardus (Edsardus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 06/02/1613 10: Lit, Iur 11: 1594 sept 12: AAF no 1398 13: Cunier van Douma 14: Georgius (Sjuck) van Burmania 16: Susanna thoe Schwartzenberg d.v. Georg Wolfgang en Doedt van Holdinga Jel van Camminga, d.v. Jarichus en Jetske Mockema 17: Jarichius x His van Camstra Susanna x Petrus Ernesti van Harinxma 18: 1620/1622-1632 grietman van Het Bildt 1626 dijkgraaf 19: 1632 dec 21: in 1620 hevig verzet tegen zijn benoeming; testeert in 1627 22: Sminia, Naamlijst 316-317; Andreae, Nalezing 101; Stamboek I 5960

1: 08519 2: Löwen
3: Burmania de (Bormania de)
4: Erasmus 7: Leeuwarden 9: 13/05/1527 12: MULO III 77633 13: Ath Bonninga 14: Dominicus van Burmania 19: 1538 (=1542) te Leuven door een kanonskogel 22: Stamboek I 58, II 42

1: 08869 2: Löwen
3: Burmania (Bourmantia)
4: Gemma, Dominici 8: Frisius 9: 11/11/1544 11: 1527 ca 12: MULO IV 29554 13: Saepck van Ytsma 14: Dominicus van Burmania 16: Jouck van Haarda Jel Tjaertsd van Aylva 17: Dominicus Taco x Luts van Camminga Saeck x Epo van Douma, Sipcke (Cyprianus) van Jaersma; Sjuck x Cnier Laesdr van Douma Tjaard; Upco x Luts van Camminga; Rienck x Ulbo van Aylva Jouck x Haio van Roussel; Saepck x Valerius Watzes van Ockinga 19: 1602 nov 21: woont te Ferwerd 22: Stamboek I 58, II 42; GAL Familiearch Burmania 22

1: 06477 2: Köln
3: Burmania (Burmagna)
4: Georgius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 05/10/1594 12: AAK IV 169152

1: 09813 2: Orleans
3: Burmania a
4: Georgius 8: Frisius occid 9: 00/00/1597 12: KUOR 51

1: 10205 2: Franeker
3: Burmania a
4: Georgius 9: 16/05/1592 10: Art, Iur 12: AAF 157 13: Rints Jurriensd van Roorda 14: Upco van Burmania 16: Luts van Dekema, d.v. Julius Feds van Camminga 17: Jel, jong gest Julius, jong gest 19: 1634 dec 21: testeert in 1625; schreef Der vrije Friezen spreekwoorden 22: Wumkes, Bodders 192-197; Stamboek I 58

1: 01275 2: Franeker
3: Burmania a
4: Jarichius 6: Nobilis Frisius 8: Menaldumadeel 9: 21/02/1648 10: Phil, Polit 12: AAF no 4675 13: Jel van Camminga 14: Edzardus van Burmania 15: 1622 grietman van Het Bildt 16: His Goffed van Camstra (1651) 17: Jel x Jacob van Pafffenrode Edzardus x Catharina van Eysinga Tjemck Maria x Allard Ram (Utrecht) Ruurd Juckema van Burmania x Elisabeth van Eminga 18: ontvangergeneraal van Ferwerderadeel 1664 kapitein 19: 1722 febr 22: Stamboek I 5960, II 42; RAF Statenarch G 4 (193 1664)

1: 01573 2: Franeker
3: Burmania a
4: Johannes 9: 16/05/1593 10: Phil, Iur 12: AAF no 219 13: Jel Haringsd van Glins 14: Johannes van Burmania 16: Barber van Burmania 17: Pompeius x Claer van Andreae (1637) 18: 1602 kapitein 19: 1606 21: in 1595 gevangen genomen bij Lingen; in 1603 aanwezig bij beleg van Oostende 22: Stamboek I 59; Engels, Peregrinatio 391

1: 08975 2: Löwen
3: Burmania (Bourmania)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/08/1562 12: MULO IV 643331 16: Jel van Glins 17: Renicus x Jeltje Adama Johannes x Barber van Burmania 19: 1593 22: Stamboek I 58

1: 09143 2: Löwen
3: Burmania
4: Nicolaus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22785 13: Bawe Tesodr Kater, d.v. heer van Visvliet 14: Jodocus van Burmania 15: 1538 redger te Grijpskerk 16: Adde Hiddes Onsta 17: Eva x Adam van Zuylen van Nyevelt Ath x Jan Schummel uit Duitsland 18: militair, 1580 hopman te Delfzijl 1571, 1577 gedeputeerde voor de Ommelanden 19: 1581 21: jonker en hoofdeling te Grijpskerk; kent frans en italiaans, oefent in 1554 op de kanselarij van een landmaarschalk der Duitse Orde in Lijfland "daer een jonck edelman geschickt in worden mag"; klaagt in 1567 bij de officiaal van Munster over het onzedelijk leven van de pastoor van Grijpskerk; in 1576 diep in de schulden 22: Stamboek I 58, II 42; Formsma, Borgen 144; Hartgerink Koomans, Ewsum 125; Alting, Diarium 188; Eppens, Kroniek I 278

1: 10665 2: Franeker
3: Burmania a
4: Pompeius (Pompejus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 12/02/1621 10: Lit, Iur 12: AAF 1859 13: Frau van Burmania 14: Bocco van Burmania 15: 1600 grietman van Hennaarderadeel 16: Oedt Johansd van Sickinge (1634) Clara van Andreae (1637) 17: Bocco 18: 1626 kapitein; 1635 majoor 19: 1638 sept 22: Stamboek I 61, II 43; RAF Statenarch G 4 (173 1626); GAL Klapper DTB; Register resolutien 463

1: 06789 2: Marburg/Lahn
3: Burmania a
4: Regnerus 8: Frisius 9: 04/06/1590 12: CSM III 73

1: 04167 2: Leiden
3: Burmania (Burmange)
4: Regnerus (Regnigus) 8: Frisius 9: 22/12/1581 10: Ling 12: AAL 11 13: Jel van Aylva 14: Gemme van Burmania 16: Ulpkje d.v. Ulbe van Aylva en Saepck Winia 17: kinderloos 18: 1613 monstercommissaris; 1614-1636 grietman van Ferwerderadeel 1622-1625, 1632-1633 lid Staten Generaal; 1626-1627 lid Raad van State 1637-1645 curator univ van Franeker 19: 1645 juni 22: Sminia, Naamlijst 5051; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1626-27; Statenarchief, Resoluties der Staten 1613

1: 08724 2: Löwen
3: Burmania (Bormania)
4: Reinerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/05/1527 12: MULO III 77634 13: Tjets Keympesdr van Unia wed Valerius Johannis Roorda 14: Tjaert van Burmania 15: raadsheer onder Karel V 16: Elisabeth Willemsdr van Brakel 17: Nicolaus 18: drost van Drenthe en Coevorden 19: 1558 tijdens beleg van St Quentin 21: Dr iur; koopt rond 1555 veen in Opsterland en Drenthe 22: Stamboek I 57, II 41; Faber, Drie eeuwen I 296

1: 08538 2: Löwen
3: Burmania (Bockoboerman)
4: Reinerus, Bocko 7: Bolsward 9: 08/06/1531 12: MULO IV 5554 13: Eeck Hania 14: Reinerus Burmania 16: Deytzen van Oenema 17: Upco Johannes 18: raadsheer Hof; toezicht op Annael van Kempo van Martena 1541 waarnemend drost van Drenthe 1555-1563 grietman van Leeuwarderadeel 19: 1563 21: Dr iur 22: Stamboek I 58; Sminia, Naamlijst 2425; Andreae, Nalezing 15

1: 12249 2: Ferrara
3: Burmania a
4: Renicus 8: Frisius 9: 12/11/1543 10: Iur 12: Pardi 134135 20: Dr iur civ

1: 11172 2: Bourges
3: Burmania
4: Renicus 9: 00/00/1530 12: Postma, Viglius van Aytta 29 18: 1539 proost van Humsterland 21: laicos, als proost opvolger van Viglius van Aytta 22: Roelfsema, Proosdijgoederen 57

1: 05051 2: Basel
3: Burmania a
4: Sibrandus 9: 00/00/1610 12: MUB III 1177 13: Rints Jurriens van Roorda 14: Upco van Burmania 16: Magdalena van Bootsma Wick van Ockinga 17: Upco x Catharina van Camminga 18: opperhoutvester 1619 volmacht ten landsdage voor Oostergo 19: 1639 te Stiens 22: NNBW VII 247; Stamboek I 58; Placaatboek V 252

1: 02187 2: Freiburg i.B
3: Burmania
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 20/06/1569 12: MUF 512,34

1: 10685 2: Heidelberg
3: Burmania a
4: Sibrandus 8: Belga 9: 14/11/1610 12: MUH II 251142

1: 06853 2: Marburg/Lahn
3: Burmania
4: Sibrandus 8: Frisius occid 9: 30/05/1607 12: CSM IV 21

1: 06457 2: Köln
3: Burmania
4: Sibrandus 9: 26/05/1567 10: Art 12: AAK IV 52230 13: Frau Sybrensd van Stenstera 14: Hero van Burmania 15: 1551 landdagslid 16: Frau Sydtsd van Donia 17: Sixtus jong gest 18: 1591 volmacht voor Leeuwarderadeel 19: 1601 te Stiens 22: Stamboek I 59; RAF Statenarch S 2c II f 100; Andreae, Jeruzalem 68

1: 06472 2: Köln
3: Burmania a
4: Suffridus (Sufridus) 8: Frisius 9: 02/06/1570 12: AAK IV 70112 13: Jel van Aylva 14: Gemme van Burmania 16: Cnier Laesd van Douma 17: Edzardus x Susanna van Schwartzenberg, Jel van Camminga Sjuck x Catharina Entens van Mentheda 19: 1597 te Britsum

1: 09785 2: Erfurt
3: Burmania a
4: Suffridus 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1586 12: MUER II 45933

1: 06471 2: Köln
3: Burmania a
4: Tacitus (Thaco) 8: Frisius 9: 02/06/1570 12: AAK IV 70111

1: 10069 2: Siena
3: Burmania a
4: Tacitus 8: Frisius 9: 21/02/1600 12: MS 3113

1: 01489 2: Padua
3: Burmania a
4: Tacitus 9: 10/08/1599 10: Iur 12: tp no 278 13: Jouck van Haarda 14: Gemme van Burmania 16: Luts van Camminga, gest 1597 Rixt van Botnia, zuster van Doco en Dominicus Fedt van Camminga 18: 1614-1615 lid Raad van State 1616-1618 lid Staten Generaal 1618 gezant naar Denemarken 19: 1650 a 21: broer van Suffridus en Dominicus; maakt na dood van zijn vrouw studiereis, ontmoet broers van zijn vrouw misschien in Italie; tijdens Bestand vijand van de partij van Oldenbarnevelt 22: NNBW VII 248; Stamboek I 59, II 42; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1614-15

1: 09814 2: Orleans
3: Burmania a
4: Tacitus 8: Frisius occid 9: 00/00/1602 12: KUOR 52

1: 12038 2: Geneve
3: Burmania
4: Tetardus 6: nobilis 7: Ferwerd 8: Frisius 9: 00/00/1591 10: Iur 12: De Vries 59, 137

1: 06706 2: Marburg/Lahn
3: Burmania a
4: Tetardus (Dethardus) 8: Frisius 9: 20/05/1588 11: 1567 12: CSM III 62 13: Jel van Aylva 14: Gemme van Burmania 19: 1592 te Geneve 21: tekent in sept 1589 in Marburg het AA van Gerardus Rufelaert 22: Stamboek I 59; Bijdragen...Groningen IX 55

1: 09144 2: Löwen
3: Burmania
4: Theodoricus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22786 21: = Hero? cf Stamboek I 58

1: 00158 2: Franeker
3: Burmania (Bourmannia a)
4: Thomas, Sibrandi 7: Leeuwarden 9: 22/12/1609 12: AAF no 1168 18: 1610 notaris 20: Fran(ekeriensis) secretarii famulus 22: RAF Hof van Fr MMM 33v

1: 09787 2: Erfurt
3: Burmania de
4: Upco (Upius) 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1587 12: MUER II 4641

1: 02186 2: Freiburg i.B
3: Burmania
4: Upco (Upcco) 8: Frisius 9: 20/06/1569 12: MUF 512,33 13: Deytzen van Oenema van Blija 14: Renicus van Burmania 15: 1555 grietman van Leeuwarderadeel 16: Sijthcke Eelsma 17: Renicus Michael 18: 1581 grietman van Langewold (Gr.) 19: 1583 juli 21: of zoon van Hero x Frou van Stenstera! 22: Stamboek I 58, II 4142; Alting, Diarium 588

1:*06790 2: Marburg/Lahn
3: Burmania a
4: Upco (Upius) 8: Frisius 9: 19/05/1591 12: CSM III 75

1: 01355 2: Franeker
3: Burmania
4: Upco 6: Nobilis Frisius 9: 10/10/1649 10: Iur 12: AAF no 4898 13: Wick van Ockinga 14: Sibrandus van Burmania 15: commandant van Den Bosch 16: Catharina van Camminga 17: Luts x Schelte van Heemstra Taco x Diliana Fostar 18: 1658 kapitein 1664-1673 grietman en ontvanger generaal van Wonseradeel 1667-1671 landdagslid voor Wonseradeel 19: 1673 juni 22: Sminia, Naamlijst 272-273; Andreae, Nalezing 89; Visser, Adel 440

1: 06456 2: Köln
3: Burmania
4: Upco 9: 26/05/1567 10: Art 12: AAK IV 52229

1: 09040 2: Löwen
3: Burmania (Bourmania)
4: Upco, Vercucius 9: 00/08/1562 12: MULO IV 643330

1: 01365 2: Franeker
3: Burmania
4: Valerius (Watzo) 6: Nobilis Frisius 9: 30/11/1649 10: Math 12: AAF no 4913 13: Wick van Ockinga 14: Sibrandus van Burmania de jonge 15: opperhoutvester 16: Helena Douwesd van Botnia 18: 1664 kapitein; 1669 majoor 1671 luitenant kolonel 19: 1691 febr, op zee verongelukt 22: Stamboek I 5960, II 42; RAF Statenarch G 4 (74 1664); Register resolutien 445, 464

1: 12392 2: Orleans
3: Burum (Buruuma)
4: Menno 8: Trai d 9: 15/06/1551 12: RIDDORL I 132 20: broer van Tarquinius

1: 12391 2: Orleans
3: Burum (Buruuma)
4: Tarquinius 8: Trai d 9: 15/06/1551 12: RIDDORL I 132

1: 12010 2: Franeker
3: Busch (Busz)
4: Henricus 7: Groningen 9: 01/08/1651 10: Med 12: AAF 5155 13: Aeltien Benninge 14: Jan Hendriks Busch 16: Aletta Cramers (1659) 17: Gerardus, ds te Uitwierde en Stitswerd Catharina Henricus, arts, later koffiebrander en koopman 18: 1660-1666 arts te Groningen 19: 1668 aan de pest 21: Dr Med; bezat groot burgerrecht van Groningen 22: Duinkerken I 80; De Navorscher 81 (1932) 36; Quellen und Forschungen 15 1966; Huisman, Stadsbelang 430, 440

1: 03617 2: Groningen
3: Busch (Buss)
4: Henricus 7: Groningen 9: 03/12/1644 10: Phil 12: AAG 50

1: 12339 2: Basel
3: Busch
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1652 12: Guggisberg, Studenten 285

1: 03711 2: Groningen
3: Busch
4: Marcus 7: Groningen 9: 03/05/1647 10: Phil 11: 1629 12: AAG 55 13: Jantje Marcusdr van Hasselt 14: Regnerus Busch uit Sneek 15: ontvanger gemene landsmiddelen 16: Hillechien Mees, zr van Gregorius Mees (1655) Anna Sibelius d.v. ds Adolphus (1661) Engeltje Ubbenius d.v. ds Martinus (1666); Suzentien Rommers wed van Sanden (1681) 17: Martinus ds te Usquert Renatus ds te Saaksum 18: 1655-1666 predikant te Vierhuizen 1666-1704 predikant te Warffum 19: 1704 okt 21: broer van Dr Reneke Busch 22: Duinkerken I 79

1: 04524 2: Leiden
3: Busch (Buschius)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 01/10/1624 10: Iur 11: 25 12: AAL 181

1: 01072 2: Franeker
3: Busch
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 13/09/1643 10: Iur 12: AAF no 4115 13: Jannetje van Hasselt 14: Reneke Busch 15: ontvanger te Groningen 16: Lammina Frix 17: Regnerus 18: 1644 juni advocaat; 1646 gildrechtsheer; 1647-1652 secretaris van Gorecht 1651-1652 gezworene; 1652-1666 secretaris van Stad en Lande 19: 1666 maart 20: 1644 8/4 Dr iur (PAF 28) 21: broer van Reneke; weduwe heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; De Navorscher 81 (1932) 36; GAG R A IIIa 40, Regeringsboek

1: 03392 2: Groningen
3: Busch
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 14/01/1638 12: AAG 37

1: 02838 2: Groningen
3: Busch
4: Nicolaus 8: Frisius groninganus 9: 30/03/1615 10: Iur 12: AAG 1

1: 03851 2: Groningen
3: Busch
4: Regnerus 7: Groningen 9: 20/06/1650 10: Phil 11: 1633 12: AAG 62 13: Jantje Marcusdr van Hasselt 14: Regnerus Busch 15: secretaris van Stad en Lande 16: Siberdina Siccama 17: Johanna x Johan de Marees Reneke, ongeh werd secretaris weeskamer 18: 1666-1679 secretaris van Stad en Lande 1686 burgemeester van Groningen 19: 1710 21: Dr; heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden; wordt in 1683 heer van Allersma 22: Gron Volksalmanak 1901 58; Formsma, Borgen 101; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; Elama, Genealogie Elema 21

1: 09720 2: Erfurt
3: Busheg
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1483 12: MUER I 40213 21: Een Johannes Busch was in 1469 vicaris te Rysum (Oostfriesland) 22: RAG Familiearch Ewsum 12

1: 00217 2: Franeker
3: Buss
4: Hubertus 7: Groningen 9: 12/04/1611 10: Iur 12: AAF no 1269 18: 1620, 1621 landdagscomparant voor Appingedam kerkvoogd 22: RAG Comparanten

1: 06224 2: Köln
3: Bussche (Busco)
4: Wernerus 7: Groningen 9: 19/11/1509 10: Art 12: AAK II 651122 18: 1536 priester en vicaris der A kerk te Groningen 20: bursa Laurentiana; det 3 dec 1510 21: Wernerus Heinrici uit Groningen werd op 21 mei 1513 tot priester gewijd; heer Warnerus Buesken verhuurt in 1517 land 22: RF 1536.20; GAG PK regest 646, 748; Brom, Naamlijst priesters 463

1: 00380 2: Franeker
3: Bussius
4: Henricus 7: [Dokkum] 8: Frisius 9: 07/11/1619 10: Theol 12: AAF no 1784 14: Warmoldus Bussius? 15: predikant 16: Lysbeth Bartholdi Aeltie Pieters Eedike Jacobs 17: Coerdt Warmoldus Bartholdus, molenaar te Anjum 18: 1631-1649 predikant te Nes (Westdongeradeel) 19: 1649 21: tot 1631 alumnus 22: Romein 548; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 17 (1631)

1: 12051 2: Löwen
3: Buten a
4: Aegidius 9: 00/00/1573 12: RAF FG 1027 21: Willem Gelijn (Gielesz) van Buten was 1561 notaris 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 00897 2: Franeker
3: Buten
4: Petrus 7: Franeker 9: 29/11/1638 10: Med 12: AAF no 3530 21: Petrus van Buiten (1661-1610) x Stijne Lases was notaris en burgemeester van Harlingen 22: RAF Grafschriften Harlingen

1: 05753 2: Köln
3: Buter (Bueter)
4: Albertus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 19/05/1479 10: Art 12: AAK II 60110 18: 1498 notaris te Groningen, clericus 1512 priester van de Akerk 19: 1521 20: bursa Laurentiana; 1480 8/6 det, 1482 15/3 lic 21: alias Elso 22: RF HS 1512.28; GAG PK regest 459, 677

1: 05131 2: Köln
3: Buter
4: Hermannus 7: Emden 9: 16/05/1495 10: Art 12: AAK II 378160

1: 07844 2: Rostock
3: Buthen
4: Johannes 7: Groningen 9: 31/03/1526 12: MUR II 89

1: 09460 2: Löwen
3: Buthia
4: Josephus 8: Frisius 9: 00/06/1622 12: MULO V 10223

1: 09178 2: Löwen
3: Butinck
4: Henricus, Rudolphi 7: Groningen 9: 28/08/1532 12: MULO IV 74125 14: Rudolphus Butinck 15: 1507 notaris 21: Rudolphus Butinck verkoopt in 1532 goederen bij Roden, die hij geerfd heeft van Hermannus Mepsche, prior te Bergum; Henricus Buytinck kreeg in 1571 het klein burgerrecht van Groningen 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 214; AKG regest 943

1: 07499 2: Rostock
3: Butingius
4: Meinhardus 7: Esens 8: Frisius 9: 00/08/1626 12: MUR III 67

1: 10594 2: Orleans
3: Buttinga
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1620 12: DOTZ 176

1: 04480 2: Leiden
3: Buttinga
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/05/1623 10: Iur 11: 20 12: AAL 168

1: 03496 2: Groningen
3: Buttinga
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/05/1641 10: Lit (SS LL) 12: AAG 43

1: 10569 2: Bourges
3: Buttinga
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1625 12: DOTZ 176

1: 00967 2: Franeker
3: Buttinga
4: Cornelius 7: Leeuwarden 9: 14/10/1640 10: Phil 12: AAF no 3763 13: Elisabeth Rhala 14: Jacobus van Buttinga 15: advocaat Hof : secretaris Tietjerksteradeel 16: Barbara Petrusdr Schotanus 17: Elisabeth Jacobus 18: 1654 cornet bij de cavalerie te Leeuwarden 1654-1659 vaandrig bij de infanterie 22: Aldfaers erf 67 (1977) 56

1: 00433 2: Franeker
3: Buttinga
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/02/1622 10: Iur 11: 1603 12: AAF no 1920 13: Klaeske Jacobsdr Buttinga 14: Cornelius Cornelii 15: schepen van Leeuwarden : veenmeester generaal 16: Rinscke van Heidoma (1633) 17: Clara x Johannes van Heemstra 18: 1626-1637 advocaat Hof 1637-1640 secretaris grietenij van Weststellingwerf 1640-1645 raadsheer Hof 19: 1645 dec 21: Dr; bevriend met Henricus Neuhusius 22: Sickenga 202; RAF Hof van Fr MMM f 8; Jaarboek Geneal 23 104

1: 04573 2: Leiden
3: Buttinga
4: Cornelius 8: Frisius 9: 11/05/1627 10: Iur Dr 11: 24 12: AAL 200

1: 00309 2: Franeker
3: Buttinga
4: Jacobus, Cornelii 7: Leeuwarden 9: 04/02/1617 10: Iur 11: 1597 12: AAF no 1637 13: Klaeske Jacobsdr Buttinga 14: Cornelius Cornelii 15: schepen van Leeuwarden veenmeester generaal 16: Elisabeth Rhala (1621) 17: Cornelius, vaandrig Johannes, cornet 18: 1620 advocaat Hof 1627-1652 secretaris van Tietjerksteradeel 1637-1638 lid gedep staten (O) 19: 1652 21: Dr 22: De Wal 127; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Jaarboek Geneal 23 102; Sannes, Naamlijst 225; Engels, Naamlijst GS

1: 02513 2: Heidelberg
3: Buttinga
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/03/1619 12: MUH II 293,25

1: 04403 2: Leiden
3: Buttinga
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 16/06/1617 10: Iur 11: 20 12: AAL 131

1: 01301 2: Franeker
3: Buttinga
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/07/1648 10: Phil 12: AAF no 4729 13: Elisabeth Rhala 14: Jacobus Buttinga 15: advocaat Hof : secretaris Tietjerksteradeel 16: Sara Martens Potthar (1654) Mechtildis van Loo (1660) Susanna van Ackema (1663) 18: vaandrig, later cornet 19: 1662 maart 22: Jaarboek Geneal 23, 104, 35 157; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 68; RAF Copieën elders 6219

1: 04528 2: Leiden
3: Buttinga
4: Petrus, Gualtheri 7: Harlingen 9: 15/05/1625 11: 17 12: AAL 184 13: Klaeske Jacobsdr Buttinga 14: Cornelius Cornelii 15: schepen van Leeuwarden : veenmeester generaal 16: Maria Roos (1633) 17: Clara x Govert van Dilsum, koopman te Amsterdam Nicolaus Dr iur te Groningen Johannes ontvanger convooien en licenten te Groningen 18: 1631 notaris te Blessum veenmeester generaal wijnkoper en bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie te Amsterdam 19: 1570 22: RAF Hof van Fr MMM f 42 v; Jaarboek Geneal 23 104

1: 03933 2: Helmstadt
3: Buttingius
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 13/09/1588 12: AAHt 72108

1: 01999 2: Franeker
3: Buttingius
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 22/04/1607 10: Theol 12: AAF no 973

1: 09722 2: Erfurt
3: Buvonis (Buony)
4: Sibrandus 7: Harlingen 9: 00/00/1489 12: MUER I 4268

1: 08489 2: Löwen
3: Buvonis (Bononis)
4: Sibrandus 7: Harlingen 9: 26/02/1490 12: MULO III 5924

1: 11250 2: Pont a Mousson
3: Buwalda (Bualden)
4: Galenus 8: Leovard d 9: 00/00/1585 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 20: mag art

1: 06595 2: Köln
3: Buwalda (Bouwald)
4: Galenus, Sebaldi 9: 30/07/1582 12: AAK IV 13157 13: Siu Andledr Rispens 14: Sible Gatses 19: 159x te Tjerkwerd 21: Dr; = lic Galenus Oenema, was in 1588 te Douai? 22: Gen Jierboekje 1989 41; RAF EVC 381

1: 12176 2: Douai
3: Buwalda
4: Galenus 9: 00/00/1588 10: Iur 12: RAF EVC 381 116 1588 20: promoveert tot lic iur

1:*01793 2: Franeker
3: Buwema (Henrici)
4: Gerlacus 7: Leeuwarden 9: 29/04/1601 10: Iur 12: AAF no 627 18: 1631 schooldienaar (latijnse school?) te Workum 21: Gerlacus a Buvama disp in 1604 en 1606; Broer Gerlacus Buwema was in 1659 kerkvoogd te Workum en lid magistraat 22: Ahsmann, Faculteit 64, 65; Sannes, Schoolmeesters Workum; RAF FG 374

1: 05619 2: Köln
3: Buwema (Duwenia)
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 01/12/1528 10: Med 12: AAK II 89812

1: 05240 2: Köln
3: Buwo (Bowonis)
4: Bernardus 7: Dychuisen 8: Mon d 9: 27/04/1510 10: Art 12: AAK II 65530 18: 1544 predikant te Eilsum 21: schrijft boek tegen Dopers 22: Jahrbuch Emden 1960 29

1: 08302 2: Löwen
3: Buygers (Burgher)
4: Egbertus, Wilhelmi 7: Dokkum 8: Trai d 9: 10/06/1521 10: Iur 12: MULO III 65074 21: Willem van den Burch was in 1479 pastoor te Engelum 22: Pb Hs 1466

1: 01534 2: Franeker
3: Buygers (Bugers)
4: Gerbrandus 9: 10/05/1592 10: Art, Iur 12: AAF 158 13: Jacqueline van Aytta 14: Pieter Buygers 16: ongehuwd 19: 1650 p 22: Den Tex, Studenten 106

1: 01487 2: Padua
3: Buygers (Buygirs)
4: Gerbrandus 8: Frisius occid 9: 19/05/1597 10: Iur 12: tp no 260

1: 08539 2: Löwen
3: Buygers (Burghersem)
4: Johannes, Jacobi 7: Leeuwarden 9: 15/05/1527 11: 1510 12: MULO III 77641 13: Bauck Hillebrandsdr van Unia 14: Jacobus Buygers afk van Wieringen 15: 1523 burgemeester van Leeuwarden 16: Reynske van Auckama d.v. Petrus en Ida Hopperus 17: Petrus x Jacqueline van Aytta Bauck x Occo van Gratnia; Hette van Aytta; Jacobus Bouricius Ydt x Tjaert van Tiara 18: advocaat Hof 1536-1555 grietman van Leeuwarderadeel; 1542 tijdelijk grietman van Franekeradeel 19: 1555 april 21: 1536 geadeld; oom van Joachimus Hopperus; Dr iur; lid Soete name Jesusgilde 22: Sminia, Naamlijst 2324, Andreae, Nalezing 15; Stamboek I 2829; Woltjer, Friesland 4748, 55

1: 09932 2: Orleans
3: Buygers (Bugers al. Wiringhen)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 16/12/1530 12: RIORL II 206875 21: stud 1527 te Leuven; in 1531 werd hij aangevallen door twee Franse kooplui, Johannes en Ludovicus Pisser, die hem verwondden 22: De Ridder Procurateurs I 206

1: 09306 2: Löwen
3: Buygers (Bugers)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 08/10/1561 11: 1544 nov 12: MULO IV 62735 13: Reijnsk van Auckama 14: Johannes Buygers 15: grietman van Leeuwarderadeel 16: Jacqueline van Aytta, d.v. Gerbrandus en Tiet Rheen (1569) 17: Gerbrandus Viglius 18: 1570-1578 grietman van Wymbritseradeel 19: 1606 febr 22: Sminia, Naamlijst 293-294

1: 01672 2: Franeker
3: Buygers (Buijgers)
4: Viglius 7: Leeuwarden 9: 08/08/1596 10: Iur 12: AAF no 407 13: Jacqueline Gerbrantsd van Aytta 14: Petrus Buygers 15: grietman Wymbritseradeel 16: Elisabeth Lollesd van Ockinga 17: Lollius x Frouck Eminga Hiske x Menno Eminga 19: 1660 of 1653 20: 1571 21: broer van Gerbrandus Buygers 22: Stamboek I 29; RAF Familiearch Kingma 628

1: 02103 2: Angers
3: Buygers (Buiigers a)
4: Viglius 7: Leeuwarden 9: 00/00/1602 10: Equit 11: 31 12: EEA no 36 22: Frijhoff, Etudiants 36

1: 10746 2: Franeker
3: Buytenpost (Butenpost)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 27/07/1611 10: Phil, Theol 12: AAF no 1306 13: Eythie Pieters 14: Balling Buytenpost 15: advocaat en Dr iur : 1600 landsadvocaat 22: Teunissen, Walden 139; RAF Statenarch S 2c VI f 97; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 00066 2: Franeker
3: Buytenpost (Ballingi)
4: Philippus 7: Leeuwarden 9: 25/04/1605 10: Iur 12: AAF no 867 13: Eythe Pieters 14: Balling Buytenpost 15: advocaat 16: Catharina Verliph (1611) 18: 1609 advocaat Hof 19: 1615 21: Mr; kreeg in 1606 een pensie van 77 cg 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v, Grafschriften Leeuwarden; GAL Klapper DTB; Van der Meer, Boarnen 111

1: 01402 2: Franeker
3: Byma
4: Ennius 9: 30/12/1586 10: Phil 12: AAF no 35 18: 1595, 1600, 1608 redger, 1598 redger te Aduard 1600 lid admiraliteit Dokkum, 1603-04, 1606 extra ord lid 1606 landdagscomparant voor Niekerk (WK) 22: Gron Volksalmanak 1929 220; GAG Regeringsboek, RA IIa 6; RAG Comparanten; klapper resol GS

1:*05186 2: Köln
3: Bynghum de
4: Nicolaus 8: Mon d 9: 00/00/1485 10: Iur 12: AAK II 172142 18: 1494 schrijver en ambtman te Aurich 1495-1503 kanselier 1503-1511 landrichter 19: 1511 21: Oostfries, houdt in 1506 in opdracht van de graaf van Oostfriesland toezicht op de bouw van het kasteel te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1896 109; Lamschus, Emden 337

1: 05187 2: Köln
3: Byngum
4: Wilhelmus 8: Frisius [orient] 9: 01/11/1485 10: Iur can 12: AAK II 18257 18: koopman te Emden 20: stud 1483 te Rostock 21: broer van Nicolaus 22: Jahrbuch Emden 1960 20

1: 05188 2: Köln
3: Bynrinck
4: Jacobus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/06/1485 10: Art 12: AAK II 173161 20: bursa Laurentiana; 1486 6/6 det, 1490 8/6 inc

1: 09246 2: Löwen
3: Bywema (Bijwema de)
4: Wigboldus 7: Faan 9: 00/04/1552 12: MULO IV 45128 13: Agnes Ewsum (bastaard) 14: Siboldus Bywema 15: grietman van Langewold 18: redger en dijkrechter in de Marne 1599-1600 rekenmeester 1601 lid admiraliteit Dokkum 21: stud iur; zijn voogd was Johannnes van Ewsum, hoofdeling te Middelstum; in 1577 werd hij met andere Ommelanders in Groningen gevangen gezet; uit zijn studententijd zijn enkele brieven overgeleverd 22: Gron Volksalmanak 1844 3940; Hartgerink Koomans, Ewsum 261; GAG Regeringsboek