>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 10985 2: Helmstadt
3: Baalhoorn
4: Philippus 7: Clostergroeningensis 9: 02/09/1618 12: AAHt 266283

1: 10984 2: Helmstadt
3: Baalhoorn
4: Zacharius 7: Clostergroeningen 9: 02/09/1618 12: AAHt 266282

1: 11051 2: Helmstadt
3: Baalhorn
4: Johannes 7: Gruningen (Brunswijk) 9: 00/00/1631 10: Med 12: AAHt 3247

1: 07514 2: Rostock
3: Bachaus
4: Gerhardus 7: Jever 9: 00/04/1638 12: MUR III 113

1: 11032 2: Helmstadt
3: Bachhusius
4: Antonius 7: Jever 9: 26/07/1623 12: AAHt 29894

1: 11031 2: Helmstadt
3: Bachhusius
4: Ludovicus 7: Jever 9: 26/07/1623 12: AAHt 29893

1: 07491 2: Rostock
3: Backhusius
4: AntonGuntherus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/06/1624 12: MUR III 57

1: 07505 2: Rostock
3: Backhusius
4: Ludovicus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/06/1627 12: MUR III 70

1: 05147 2: Köln
3: Baeck (Baet)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 13/10/1509 10: Art 12: AAK II 6452 20: 1510 27/4 det, 1512 1/4 inc

1: 08394 2: Löwen
3: Baeck
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 10/06/1508 12: MULO III 35152

1: 04315 2: Leiden
3: Baecman
4: Cornelius 7: Emden 9: 13/09/1606 10: Med 11: 16 12: AAL 84

1: 01216 2: Franeker
3: Baerdt (Baardt a)
4: Egbertus 8: Frisius 9: 21/10/1646 10: Iur 11: 1627 okt 12: AAF no 4536 13: Apollonia van Viersen 14: Hubertus Dirks Baerdt 15: grietman van Haskerland 16: Aurelia Hillama, d.v. Frederik en Fockje van Sminia (1653) 17: kinderloos 18: 1650-1669 grietman van Haskerland 1654-1667 landdagslid; 1655, 1658 lid gedep staten (Z) 19: 1669 nov 21: NNBW X 2930; Sminia, Naamlijst 357; Placaatboek V 545; Visser, Adel 439; Engels, Naamlijst GS

1: 04864 2: Leiden
3: Baerdt (Baardt)
4: Gerardus 7: Harlingen 9: 09/11/1645 10: Med 11: 1623 12: AAL 364 14: Wilhelmus Baerdt 16: Lucia Oosterveld (1651) 18: arts compagnieschrijver 21: Gerardus Baerdt Dr med afk uit Harlingen werd in 1647 burger van Sneek en idem afk uit Amsterdam werd in 1649 burger van Leeuwarden 22: GAL Burgerboek I 117, Klapper DTB; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 01014 2: Franeker
3: Baerdt (Baard)
4: Gerardus, Wilhelmi 7: Harlingen 8: Frisius 9: 25/03/1642 10: Phil 12: AAF no 3907

1: 09340 2: Löwen
3: Baerdt (Ripensis)
4: Hubertus 9: 00/07/1551 12: MULO IV 40955 13: Eelck N 14: Suffridus Titus Baerdt 16: Hintke Hinnesdr Lysbeth Delphi Ida Andriesdr Sweyns 17: Theodorus, grietman van Haskerland 18: 1569-1572 secretaris van Franeker 1580, 1583 secretaris van Harlingen; 1584 lid gedep staten (S) 1585-1591 griffier Hof 19: 1591 juni 21: 1582 gezant naar Anjou; Mr Hubertus Baerdt werd in 1558 burger van Franeker 22: Vrije Fries 8 447; Placaatboek IV 325; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 103; GA Franeker 27 Burgerboek; Engels, Naamlijst GS

1: 00192 2: Franeker
3: Baerdt (Baert a)
4: Hubertus 7: Joure 9: 15/08/1610 10: Phil 11: 1591 mei 12: AAF no 1225 13: Maria Egbertsdr Clant uit Groningen 14: Theodoricus van Baerdt 15: grietman Haskerland 16: Apollonia van Viersen, d.v. Willem en Titia Godofredi Tintje Bootsma van Roordahuizum 17: Egbertus, 1650 grietman Theodoricus, 1639 grietman van Ooststellingwerf Anna Maria x Jetzo van Sminia 18: 1615-1650 grietman van Haskerland 1620, 1638, 1642-1658 landdagslid namens Haskerland; 1618 lid admiraliteit van Friesland; 1624-1625 lid admiraliteit Amsterdam; 1628 (?), 1635-1640 lid gedep staten (Z) 1632, 1633 rekenmeester; 1652-1655 curator universiteit van Franeker 19: 1655 mei 22: Sminia, Naamlijst 356-357; Spanninga, Haskerlan 147-148; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1624-1625, 1632, 1633

1: 10885 2: Franeker
3: Baerdt
4: Martinus 8: Frisius 9: 21/09/1650 10: Phil 11: 1633 12: AAF no 5049 13: Sietske Laesdr Baerdt 14: Folpertus Baerdt 15: secretaris van Menaldumadeel 18: luitenant 19: 1667 juni 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 24

1: 00233 2: Franeker
3: Baerdt (Baert)
4: Petrus, Sibrandus 6: Alumnus 7: Staveren 9: 24/05/1611 10: Theol 11: 1590 ca 12: AAF no 1294 13: Tiecke Froma uit Fivelgo (1583) 14: Sibrandus Baerdt 15: advocaat Hof 16: Djoeke van Beyma d.v. Wytze en Hiltje van Aylva Engeltie Willems Knijff (1637) 18: 1618 arts te Workum 1619-1621 arts en conrector te Bolsward 1635, 1637 arts te Dokkum 19: 1644 20: 1616 7/6 Dr med (NNBW I 205-206) 21: Embleem en almanakschrijver 22: Wumkes, Bodders 222-232; J.H. Brouwer, ed, Petri Baardt friesche Boerepractica (Bolsward 1960)

1: 06788 2: Marburg/Lahn
3: Baerdt (Adolphi)
4: Sabinus 8: Frisius 9: 30/04/1590 12: CSM III 69 20: reist te voet naar Marburg; woont hier lessen van de Leeuwarder Regnerus Sixtinus bij (Engels, Peregrinatio 380)

1: 01413 2: Franeker
3: Baerdt (Odulphi)
4: Sabinus 9: 03/06/1587 10: Iur 12: AAF no 46 20: vertrekt in jan 1590 naar Marburg (Engels, Peregrinatio 380)

1: 02372 2: Heidelberg
3: Baerdt (Baardt)
4: Sabinus 8: Frisius occid 9: 04/05/1592 12: MUH II 158,53 14: Hobbe Baerdt 19: 1592 of 1593 te Rome 22: Engels, Peregrinatio 379; De Wal 90

1: 08599 2: Löwen
3: Baerdt ? (Bate de)
4: Sibrandus, Dodonis 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/02/1502 12: MULO III 232192 14: Doeke Douwes Baerdt 18: pastoor te Marssum 21: Mr; afk uit Batens bij Jorwerd? 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 105; Douwama, Geschriften 530

1: 00162 2: Franeker
3: Baerdt (Baerda)
4: Suffridus 7: Schingen 9: 01/04/1610 10: Phil, Iur 12: AAF no 1179 16: Aeffien Tiaersema wed Herbertus Clant (1625) 18: 1614 advocaat Hof 20: 1614 12/10 Dr iur (PAF 18) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7; Gen Jierboekje 1988 102

1: 03024 2: Groningen
3: Baerdt (Baardt)
4: Suffridus 9: 23/11/1625 12: AAG 16 20: Dr iur

1: 00830 2: Franeker
3: Baerdt a
4: Theodorus 8: Frisius 9: 22/03/1637 10: Phil 12: AAF no 3316 13: Apollonia van Viersen 14: Hobbe van Baerdt 15: grietman van Haskerland 16: Wypk Bootsma van Roordahuizum, d.v. Abbe en Hylck van Herbranda 18: 1640, 1652-1654, 1660-1671 landdagslid voor Weststellingwerf 1639 grietman van Oost, 1639-1673 van Weststellingwerf 1641-1643 lid gedep staten (Z); 1646 monstercommissaris 1655-1673 curator univ. Franeker 19: 1673 21: neemt in 1672 Blokzijl in 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sminia, Naamlijst 395; RAF Statenarch M 11b f 47v; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS

1: 10935 2: Franeker
3: Baerdt (Baard)
4: Titus 9: 03/02/1634 10: Log 12: AAF 3017 13: Antie Hettesdr 14: Folperus Baerdt ? 15: secretaris van Menaldumadeel

1: 12293 2: Leiden
3: Baers
4: Johannes, Paschasius 7: Gent 8: Vlaanderen 9: 30/05/1602 10: Theol 11: 1581 12: AAL 66

1: 10394 2: Franeker
3: Baers
4: Johannes, Paschasii 6: ministri filius 7: Leeuwarden 9: 24/03/1599 12: AAF 528 14: Paschasius Baers 15: 1579 monnik te Gent : predikant, 1592 praesis Friese synode, 1603 predikant Bergen op Zoom 18: predikant in Gelderland, Holland en Brazilie 1631 geschorst, 1632 predikant te Soest 19: 1653 20: 1580 21: stud in 1602 theol in Leiden, waar hij zich als FlanderGandavensis inschreef; schreef Olinda ghelegen int landt van Brasil (1653) 22: NNBW I 223

1: 07374 2: Rostock
3: Baflo (Bafvelt)
4: Alardus 7: Groningen 9: 19/05/1492 12: MUR I 261

1: 05134 2: Köln
3: Baflo (Baffloe de)
4: Alardus 5: servitor pastoris 6: pauper 7: Baflo 8: Frisius (Frisie terre) 9: 08/06/1526 10: Art 12: AAK II 88632 20: Baffloe iuxta Groningen, famulus domini pastoris prescripti (= Johannes Conradi de Groningen)

1: 05137 2: Köln
3: Baflo (Baftlo de)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 00/00/1400 12: AAK III 66

1: 02236 2: Heidelberg
3: Baflo (Baftlo de)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 00/00/1400 12: MUH I 76 20: b. art te Keulen 21: grootvader van Rudolphus Agricola? 22: De Wal 12

1: 02235 2: Heidelberg
3: Baflo (Baftlo de)
4: Titardus 7: Baflo 8: Frisius 9: 00/00/1400 12: MUH I 76 18: 1413, 1415 proost te Loppersum 1448 pastoor 20: bac art te Keulen 21: Mr 22: Bijdragen...Groningen I 247; RAG Familiearch Ewsum 5

1: 05138 2: Köln
3: Baflo (Baftlo de)
4: Titardus 7: Baflo 8: Frisius 9: 00/00/1400 12: AAK III 67

1: 05139 2: Köln
3: Baflo (Baffelt)
4: Wigerus 7: Baflo 8: Mon d 9: 09/04/1460 10: Iur 12: AAK I 6466 20: 1458 4/6 ad ius civile

1: 11504 2: Groningen
3: Bagbant a
4: Johannes 9: 28/08/1618 10: Theol 12: AAG 7 16: Elte Eggerici 18: 1635-1645 predikant te Driever (Oostfriesland) 1645-1652 predikant te Grootegast (Oostfriesland) 20: afk uit Bagbant (Oostfriesland)? 22: Duinkerken I 121

1: 05158 2: Köln
3: Bakhuizen van
4: Johannes 5: presbyter 7: Bakhuizen 8: Trai d 9: 00/00/1515 10: Iur 12: AAK I 17820

1: 02042 2: Franeker
3: Balck
4: Aemylius, Frederici 8: Gaasterland 9: 28/07/1608 10: Iur 12: AAF no 1062

1: 10782 2: Franeker
3: Balck
4: Dominicus 7: Franeker 8: Frisius 9: 30/08/1634 10: Ling 12: AAF 3057 20: 1642 13/10 Dr med (PAF 27)

1: 02620 2: Groningen
3: Balck
4: Everardus 9: 11/06/1620 10: Lit 12: AAG 9 21: Everardus Balck van Deventer, Dr iur doceerde aan het gymnasium te Harderwijk en stierf in 1628 22: Foppens, Bibliotheca I 269

1: 00511 2: Franeker
3: Balck
4: Henricus 8: Frisius 9: 24/01/1625 10: Phil, Theol 12: AAF no 2184 14: Johannes Johannis Balck 15: predikant 16: Wytske Hesselsdr 18: 1633-1640 predikant te Sondel 19: 1642 aug a 21: alumnus 22: Romein 449; Col Kalma

1: 01075 2: Franeker
3: Balck
4: Idsardus 7: Franeker 9: 11/10/1643 10: Ling 12: AAF no 4128 14: Ulricus Balck 15: 1610-1644 drukker te Franeker 18: 1648-1652 drukker te Leeuwarden 20: Ulderici Balck Academiae typographi filius 22: Folium 5 (1957) 3435

1: 00353 2: Franeker
3: Balck
4: Johannes, Johannis 9: 16/07/1618 10: Theol 12: AAF no 1715 14: Johannes Johannis Balck 15: predikant 16: Trijnke Martens 18: 1618-1621 praeceptor te Franeker 1624-1627 predikant te Sondel 1627-1659 predikant te Harich 19: 1659 april 21: alumnus 22: Col Kalma

1: 00135 2: Franeker
3: Balck (Conradi, Cunradi)
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 31/05/1607 10: Phil 12: AAF no 987 16: Sibrich Jans 18: 1621-1623 predikant te Balk 19: 1624 mei a 21: stadsalumnus van Franeker, kreeg in 1614 een verering voor zijn theses en attestatie omdat hij studie buitensland wilde voortzetten; 1623 emeritus 22: RAF Statenarchief Gf 50; Col Kalma; Telting, Register 642; RAF Nedergerecht Sneek W 14

1: 05046 2: Basel
3: Balck (Conradi)
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 00/04/1618 12: MUB III 213102

1: 02233 2: Heidelberg
3: Balck (Conradi)
4: Nicolaus 7: Franeker 8: Frisius 9: 30/03/1618 12: MUH II 288,21

1: 07652 2: Rostock
3: Balcken
4: Iohannes 7: Emden 9: 09/11/1514 12: MUR II 59

1: 02363 2: Heidelberg
3: Balckius (Reinardus)
4: Isbrandus 7: Balk 8: Frisius occid 9: 12/09/1562 10: Iur 12: MUH II 2681 en 49611

1: 04181 2: Leiden
3: Balckius
4: Isbrandus 5: Minister huius ecclesiae 7: Balk 8: Frisius 9: 30/09/1585 12: AAL 18 14: Reynier Balckius 18: 1564-1578 predikant te Norden, Antwerpen, Norwich, Sandwich 1578-1589 predikant te Antwerpen, Leiden, Leeuwarden 1590-1598 predikant te Danzig en Naarden; 1599-1600 predikant te Staveren 19: 1600 p te Leiden 21: Dr iur, notaris, pastoor te Heeg, mag Isbrandus Balck wordt in 1553 genoemd ad computum ratione jurisdictionis per Phrysiam administrate; 1559 vicaris te Baflo 22: NNBW I 227-230; Col Kalma; RAF Statenarch Gf 50; Heeringa, Rekeningen II 225

1: 00044 2: Franeker
3: Balduini (Boldewini)
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 16/05/1604 10: Med 12: AAF no 811

1: 10781 2: Franeker
3: Balduini
4: Petrus 7: Franeker 9: 10/05/1612 10: Med 12: AAF 1342

1: 04335 2: Leiden
3: Balduini
4: Petrus 7: Franeker 8: Frisius 9: 30/04/1609 10: Med 11: 20 12: AAL 94

1: 06929 2: Rostock
3: Balduinus (Boldewinus) 5: frater Klaarkamp (Claro Campo) 8: Frisius 9: 16/04/1424 12: MUR I 17 18: 1431 abt van Klaarkamp (Ordo Cisterc) 22: Repertorium Germanicum I 266

1: 07503 2: Rostock
3: Balich
4: AnthonGunther 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/06/1627 12: MUR III 70

1: 05070 2: Basel
3: Balich
4: Antonius, Gunter 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/00/1636 12: MUB III 37634

1: 07504 2: Rostock
3: Balichius
4: Iohannes 7: Oldenburg 9: 00/06/1627 12: MUR III 70

1: 01412 2: Franeker
3: Ballen a
4: Feio 9: 13/05/1587 10: Iur 12: AAF no 45

1: 04058 2: Helmstadt
3: Ballen (Bellen a)
4: Georgius 7: Brakel 8: Friso 9: 04/10/1612 12: AAHt 226206

1: 01411 2: Franeker
3: Ballen a
4: Petrus 9: 13/05/1587 10: Iur 12: AAF no 44

1: 09238 2: Löwen
3: Ballen (Dallen)
4: Theodoricus 6: nobilis 7: Groningen 9: 12/10/1552 12: MULO IV 59440 16: Janne 17: Johannes x Evertje Lewe (1570) 22: RAF Familiearch Lewe, tabel 1

1: 11024 2: Helmstadt
3: Baltzers
4: Joannes 7: Jever 8: Frisius 9: 06/11/1621 12: AAHt 290113

1: 10936 2: Franeker
3: Bange
4: Sibrandus, Tarquinii 9: 27/11/1613 10: Med 12: AAF 1450

1: 08761 2: Löwen
3: Banich
4: Albinus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 20/05/1538 12: MULO IV 17358

1: 03201 2: Groningen
3: Banius
4: Theodorus 7: Hellum 8: Omlandus 9: 11/05/1632 10: Phil 12: AAG 26 14: Henricus Banius 15: predikant te Hellum 22: Duinkerken I 22

1: 07660 2: Rostock
3: Bant
4: Paulus 7: Staveren 9: 09/03/1516 12: MUR II 63

1: 00401 2: Franeker
3: Bant
4: Petrus 7: Franeker 9: 21/11/1620 10: Iur 12: AAF no 1851 18: 1632 procureur te Franeker 21: = Petrus Aemylius van der Bandt, werd in 1632 burger van Sneek of Petrus Bantert, in 1624 burgemeester van Bolsward? 22: It Beaken 19 (1957) 127; GA Sneek 73 Burgerboek; RAF Copieën elders 6217

1: 00583 2: Franeker
3: Bant (Bantert)
4: Petrus, Petri 9: 00/05/1627 12: AAF no 2378 14: Petrus Bant 15: predikant te Molkwerum en Zuidscharwoude 21: zijn vrouw werd in 1643 in Bolsward begraven 22: Romein 404; RAF Grafschriften Bolsward

1: 00731 2: Franeker
3: Banterus
4: Ruardus 7: Bolsward 9: 24/09/1631 10: Phil, Ling 12: AAF no 2788 18: 1638 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v

1: 01631 2: Franeker
3: Bants (Petri)
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 05/05/1595 10: Lit polit, Iur 12: AAF no 317 14: Petrus Nicolai 15: burgemeester van Franeker 18: suppoost en postulant bij gerecht van Franeker 1606, 1620 notaris te Franeker 20: ex Franekerensi; verdedigt 1596 Miscellaneae quaedam propositiones; disp 1597 De tutelis, beide keren bij Schotanus 21: vader week in 1580 uit 22: Vrije Fries 65 97; It Beaken 1969 181

1: 01574 2: Franeker
3: Bants (Bantz)
4: Ruardus 9: 16/05/1593 10: Phil, Iur 12: AAF no 220 13: Bauck Wigara 14: Sjoerd Ruurds Bants 15: burgemeester van Franeker 16: Trijnke van Popcama 18: 1603 rekenmeester (S) 19: 1613 sept (38 jaar) 21: stud ook in Frankrijk 22: RAF Familiearch Kingma 624; RAF FG 970; RAF Statenarchief 38

1: 09831 2: Orleans
3: Bants (Rosendalus)
4: Ruardus (Raevardus) 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/00/1595 12: KUOR 202; 20: stud 1593 te Franeker

1: 09518 2: Löwen
3: Barbitonsoris (Berbitonsoris)
4: Arnoldus 9: 00/00/1426 10: Decr 12: MULO I 331

1: 09519 2: Löwen
3: Barbitonsoris al. Volder
4: Cornelius 5: Dominus 9: 00/00/1429 12: MULO I 331

1: 05146 2: Köln
3: Barbitonsoris
4: Engelbertus 7: Emden 9: 20/05/1489 10: Art 12: AAK II 257107 18: 1510 prebendaris te Uphusen 21: van Ottensteen, genoemd in 1514 22: Alma; Jahrbuch Emden 1960 22

1: 06030 2: Köln
3: Barbitonsoris (Groningen, Gronyngen de)
4: Jacobus 6: pauper 9: 25/07/1489 10: Art 12: AAK II 26436 20: 1489 20/9 bac Lovaniensis recensuit

1: 08412 2: Löwen
3: Barbitonsoris (Barbetonsoris)
4: Jacobus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/02/1489 12: MULO III 45196

1: 09520 2: Löwen
3: Barbitonsoris
4: Judocus 5: Dominus 9: 00/00/1443 12: MULO I 331

1: 08456 2: Löwen
3: Barbitonsoris
4: Rudolphus, Falconis 7: Groningen 8: Trai d 9: 26/07/1521 10: Art 12: MULO III 651106 21: = mr Rudolphus Valcke, 1548, 1558 priester van de A kerk en/of Ludolphus Barbitonsor, genoemd in 1522/1523? 22: Alg Ned Familieblad 15 1902 22; Heeringa, Rekeningen II 74

1: 04310 2: Leiden
3: Barchman
4: Bartholomeus 7: Emden 9: 28/07/1606 10: Phil 11: 18 12: AAL 83 21: Bartholomeus Barchman werd in 1626 te Groningen veroordeeld tot eeuwige verbanning wegens ongeloof en godslastering 22: Bijdragen ... Groningen II 278-279

1: 03182 2: Groningen
3: Barels
4: Albertus 8: Frisius occid 9: 12/09/1631 11: 1610 12: AAG 25 13: Magdalena Terwisga 14: Arent Barels afk uit Norg 15: grondbezitter in Ooststellingwerf, Norg en Een 16: Antien van Terwisga 17: Arnoldus 18: 1654 volmacht voor Ooststellingwerf 1638 advocaat Hof 21: Mr 22: Oosterwijk, Dorpen 176; RAF Hof van Fr MMM f 9v

1: 03166 2: Groningen
3: Barels
4: Johannes 7: Oosterwolde 8: Frisius 9: 18/08/1630 10: Phil 11: 1610 ca 12: AAG 24 13: Magdalena Terwisga 14: Arent Barels 15: grondbezitter in Ooststellingwerf, Norg en Een 18: dorpsrechter te Oosterwolde 19: 1658 22: Oosterwijk, Dorpen 176

1: 03840 2: Groningen
3: Barels
4: Marcus 8: Frisius occid 9: 25/03/1650 10: Phil 11: 1627 12: AAG 61 13: Magdalena van Terwisga 14: Arnoldus Barels 16: Christoffeltje Lunsing Elisabeth x kapitein Jacob Brouwer Magdalena x Hendrik Mezeroy uit Roden 18: stelling 19: 1714 sept te Oosterwolde 22: Oosterwijk, Dorpen 176-177; Mulder, Terwisga 22

1: 06848 2: Marburg/Lahn
3: Barels (Parels)
4: Regnerus 8: Frisius occid 9: 10/01/1607 12: CSM IV 19

1: 00062 2: Franeker
3: Barels
4: Regnerus 7: Holwerd 9: 23/04/1605 10: Theol 12: AAF no 863 18: predikant te Oudega 19: 1616 a 21: kreeg in 1606 een pensie; schreef Disputatio (1606), gaf uit Drusius' Annotationes in totum Jesu Christi Testamentum (1612) 22: Kalma, Dokkum 4; Col Kalma; RAF Statenarch Gf 50, 12; Van der Meer, Boarnen 111

1: 00226 2: Franeker
3: Barels
4: Regnerus 7: Dokkum 9: 05/05/1611 10: Theol 12: AAF no 1285

1: 02395 2: Heidelberg
3: Barlagius
4: Edo 8: Frisius orient 9: 06/04/1588 12: MUH II 13829

1: 02524 2: Strassburg
3: Barlemannus
4: Theodorus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 15/06/1625 10: Theol 12: AMUS II 598,13 20: a nativitate coecus

1: 03688 2: Groningen
3: Barlinckhof (Barlenchoff)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 26/10/1646 12: AAG 54 18: 1653-1658 predikant te Westerdijkshorn 1658-1662 predikant te Tolbert 1662-1667 predikant te MidwoldeLeek 19: 1667 mei 21: vml zoon van Henricus Barlinkhoff, 1651-1664 voogd Jacob en Annagasthuis 22: Duinkerken I 23; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage

1: 12315 2: Utrecht
3: Barlinckhof
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1651 10: Theol 12: ASU 28

1: 12009 2: Franeker
3: Barlinkhof
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 08/09/1651 10: Phil, Theol 12: AAF 5168

1: 07834 2: Rostock
3: Barmentlo (Barmenlon)
4: Henricus 7: Sloten 9: 14/09/1523 12: MUR II 84

1: 03233 2: Groningen
3: Barnda
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/04/1633 12: AAG 27 14: Willem Barnda 15: raadsheer te Groningen 16: Catalientien Vertier d.v. raadsheer Johannes Vertier (1639) 18: 1642, 1645 gildrechtsheer te Groningen 1644-1646 kluftheer 1644-1645 gezworene 19: 1646 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 03368 2: Groningen
3: Barnda
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 28/11/1636 11: 20 12: AAG 35

1: 05141 2: Köln
3: Baroldi (Baroldie)
4: Johannes 7: Groningen 9: 05/05/1507 10: Art 12: AAK II 60744

1: 03872 2: Groningen
3: Baroldi
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/12/1650 10: Phil 11: 19 12: AAG 63 16: Christina Munters (1662) 18: kapitein 21: = zoon van Barold Fuist, ca 1623 luitenant en hopman? 22: GAG klapper DTB; Duinkerken I 514

1: 08914 2: Löwen
3: Barstede (Berstedanus)
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 00/08/1562 12: MULO IV 637127

1: 03599 2: Groningen
3: Bartels
4: Johannes, Jansonius 7: Groningen 9: 23/05/1644 10: Phil 12: AAG 49 21: zoon van Johannes Bertling, 1617 secretaris van Appingedam of Johan Bartolts, 1649 notaris te Harlingen of eerder Johan Bartholt Sohnius, x Anna van Heeck (ca 1647), bewindvoerder OIC voor Groningen, 1661 hochgraefl. Oldenburgische Raet. 22: Hoft, Vissen 241; RAF Naamlijst notarissen; Ned Leeuw 1938 6

1: 02811 2: Wittenberg
3: Bartholdi (Bertoldi)
4: Andreas 7: Groningen 8: Mon d 9: 00/00/1523 12: AAW 118

1: 01895 2: Franeker
3: Bartholdi
4: Andreas 8: Stellingwerf 9: 09/08/1603 10: Iur 12: AAF no 783

1: 08126 2: Löwen
3: Bartholdi (Bertoldi)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/01/1484 10: Art 12: MULO II 47885

1: 03877 2: Helmstadt
3: Bartholdi
4: Martinus 7: Groningen 9: 27/06/1577 12: AAHt 1488

1: 06142 2: Köln
3: Bartholdi
4: Reynoldus 6: pauper 7: Groningen 9: 19/10/1458 10: Art 12: AAK I 62923 21: = Mr Reynoldus, persona te Wijckel, tekent in 1487 een verbond? 22: Sipma OO II 175

1: 05144 2: Köln
3: Bartholomei (Bertholomei)
4: Adrianus 7: Groningen 9: 18/11/1481 10: Art 12: AAK II 112170

1: 05145 2: Köln
3: Bartholomei (Bertholomei)
4: Albertus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42150 18: 1462 priester Maartenskerk te Groningen 20: 1441 28/11 det, 1446 25/5 inc 21: Mr Albertus Bartholomei wordt vermeld op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders 22: Driessen, Monumenta 612; AVMC regest 51

1: 08117 2: Löwen
3: Bartholomei (Barth)
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 9: 19/01/1468 10: Art 12: MULO II 19888

1: 05768 2: Köln
3: Bartoldi (Groenichgensis)
4: Andreas 9: 31/10/1526 10: Art 12: AAK II 8875 20: 1527 16/11 adm ad bac, 1529 9/3 inc; pauper 21: = Andreas Grijph geb 1510 grietman van Utingeradeel? 22: Sminia, Naamlijst 328-329

1: 11653 2: Rostock
3: Bartoldi
4: Bartoldus 7: Harlingen 9: 04/09/1473 12: MUR I 182101 21: Mr Bartoldus uit Harlingen wordt in 1511 genoemd in het register van de aanbreng van Franekeradeel (Midlum); de erven van Mr Bartold op Midlum en Wijnaldum 22: Tjessinga, Aanbreng I 32, 33, 3435; RVA III 258, 265, 268, 280

1: 05143 2: Köln
3: Bartoldi
4: Simon 7: Groningen 9: 30/10/1516 10: Art 12: AAK II 77459 20: bursa Laurentiana; inc 28 maart 1519

1: 01826 2: Franeker
3: Bartstra (Buartstra)
4: Regnerus, Meintonis 7: Leeuwarden 9: 05/03/1602 10: Iur cand 12: AAF no 682

1: 11377 2: Löwen
3: Basius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1558 12: NNBW VIII 52 14: Jan Baes 16: Sophia van Maasland 17: Johannes, lid rekenkamer van Holland Theitta 18: 1562 advocaat Hof 1568-1584 agent van Willem van Oranje secretaris van Delft 19: 1598 april 21: lic iur utr; bezoekt school te Leeuwarden (1552-1554) en Haarlem (1554-1558); leert in 1556 Dirck Volckertsz Coornhert latijn; schreef Paradoxarum disputationum juris civilis libri tres (1567) 22: Petrus, De scriptoribus 257-259; NNBW VIII 5254; Vrije Fries 18 189-279, 20 131; RAF Nedergerecht Sneek 24 fol 271v

1: 11378 2: Angers
3: Basius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1560 10: Iur 12: NNBW VIII 52 20: 1561 22/12 lic iur

1: 09285 2: Löwen
3: Baskin
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 09/05/1528 12: MULO IV 227 21: = Mr Willem Hesseli of Hisses van Oudemirdum, advocaat, 1555 landdagslid voor Zevenwouden, 1556 lid gedep staten, gest 1565 maart a? 22: Placaatboek III 240, 424, 642; Avis Inventaris 182; Zwart, Cleuting 75

1: 03828 2: Groningen
3: Basse
4: Johannes 7: Groningen 9: 04/12/1649 10: Phil 11: 18 12: AAG 61 21: Nicolaus Basse was 1634-1649 preceptor Latijnse school te Groningen 22: GAG 69 Latijnse school

1: 11141 2: Franeker
4: Bastianus 5: pedellus 9: 04/06/1592 12: AAF no 179

1: 02208 2: Heidelberg
3: Bastingius
4: Jeremias 7: Emden 9: 18/05/1573 12: MUH II 66,74 17: zoon, predikant zoon, predikant 18: 1578 predikant Antwerpen 1585-1593 predikant Dordrecht 1593 bursaalregent Leiden en prof theologie te Leiden 19: 1598 20: 1554 21: stud te Geneve 1574 en Straatsburg 1575; Dr theol te Heidelberg 1575 22: De Vries I 49, 90; Groenhuis, Predikanten 152

1: 11686 2: Rostock
3: Baten
4: Robartus 8: Westerwolde 9: 00/06/1512 12: MUR II 49

1: 01779 2: Franeker
3: Bathopedius
4: Theodorus 7: Weener 9: 31/01/1601 10: Phil, Theol 12: AAF no 610

1: 09068 2: Löwen
3: Battinck
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/04/1560 12: MULO IV 60022 18: 1579-1580, 1594, 1603-1605, 1607-1608, 1612-1613, 1615 raadsheer; 1595-1595, 1600-1601, 1603-1604, 1611, 1614 lid gedep staten (s) 1617-1618 hoofdman 1616, 1619-1620 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; GAG Regeringsboek

1: 09062 2: Löwen
3: Battinck (Battinge)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 07/07/1554 12: MULO IV 493102 21: Rudolphus Battinck, Frisius, med en mathematicus, schreef Methodum astrolabii (Foppens, Bibliotheca II 1080)

1: 01213 2: Franeker
3: Bauckema (Bauckama)
4: Matthias (Mattheus) 7: Sneek 9: 17/09/1646 10: Phil 12: AAF no 4527 13: Trijntje Jans 14: Johannes Douwes Bauckama 15: burgemeester van Sneek 16: Auckien N 18: 1654-1664 predikant te Oppenhuizen en Uitwellingerga 19: 1664 juni 22: Romein 366; Col Kalma

1: 10681 2: Heidelberg
3: Bauckens (Farmsum, Fermpsum)
4: Hildebrandus 8: Frisius 9: 24/02/1590 12: MUH II 14718

1: 05498 2: Geneve
3: Bauckens (Farmsum, Fernysum)
4: Hildebrandus 8: Frisius 9: 00/00/1584 12: LDR 1068 14: Baucko Eppens 15: zijlrichter te Farmsum 16: Hemme Luwerts Bunninga Assa Doedens 17: Baucko Wya, Benne, Ennecke Taco; Boelo Kenna 18: 1595, 1596, 1598 redger; 1601, 1604, 1606 redger te Appingedam en Farmsum; 1612 redger, 1614 redger te Farmsum 1596-1603 secretaris prov rekenkamer 19: 1619 a 22: De Vries I 130; GAG Regeringsboek; Ned Leeuw 1985 425-432

1: 05316 2: Köln
3: Bauckonis (Ranckonis)
4: Martinus 7: Dokkum 9: 29/08/1516 10: Iur 12: AAK II 76946 18: 1525 pastoor te Hidaard 22: RAF Hof van Fr CC, Recesboek

1: 08844 2: Löwen
3: Bauconis
4: Eppo 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/04/1560 12: MULO IV 60021 14: Bauck Eppes 15: zijlrichter te Farmsum 16: Hille (Entens?) N. Eukama 17: Baucko Gockinga Scato Fredericus Kenna x Willem van Viersen (1603), Dr Hermannus Witkop, assessor Hofgericht van Oostfriesland 18: 1576, 1581, 1596 redger van Appingedam; 1602, 1608 redger 1595-1596 rentmeester generaal van Stad en Lande 1597, 1599 rekenmeester 21: 1592, 1593 opzichter bij het herstel van dijken; Eppo Bauckens van Heveskes werd in 1588 volgens Eppens rector te Harlingen, daarvoor (vanaf 1584) advocaat in Friesland 22: Bijdragen...Groningen IV 340-341; GAG Regeringsboek; GAG, R.A. III 241 1596; Eppens, Kroniek II 651; Steenbeek, Amsweer 37, 38; Ned Leeuw 1985 416-418

1: 05148 2: Köln
3: Bauconis (Baukys)
4: Sixtus 7: Sloten 9: 13/08/1549 12: AAK II 1032106 18: 1570 pastoor te Raard 1580 pastoor te Warga 21: = Sythie Bauckes, in 1544 pastoor te Follega, in 1549 veroordeeld tot studie in Leuven of Keulen; kreeg in 1580 pensioen en mocht wonen in het vicarishuis 22: Roarda, Om it leauwe II 44; RAF FG 935; Reitsma, Opkomsten 13; Pb Hs 1466

1: 01460 2: Franeker
3: Bauconis
4: Suffridus 9: 17/07/1590 10: Iur 12: AAF no 114

1: 00799 2: Franeker
3: Baudartius (Baudii)
4: Folkerus 7: Sneek 9: 20/04/1636 10: Art, Ling, Theol 12: AAF no 3231 14: Wilhelmus Baudartius 15: predikant te Sneek

1: 10938 2: Franeker
3: Baudartius
4: Wilhelmus 9: 22/05/1634 12: AAF no 3034 18: 1637-1639 predikant te Gorssel 19: 1639 22: NKH 1903 129

1: 10937 2: Franeker
3: Baudartius
4: Wilhelmus (Guilielmus) 6: Stip 9: 02/03/1588 10: Theol 12: AAF 57 14: Willem Baudartius uit Vlaanderen 18: 1589-1590 conrector te Sneek 1593-1593 predikant te Kampen; 1597-1604 predikant te Lisse 1604 predikant te Sneek*; 1598-1640 predikant te Zutphen 19: 1640 21: * Kalma geeft andere gegevens dan van Alphen in NKH 22: NKH 1907 134; Romein 331; Col Kalma; O.C. Broek Roelofs, Willem Baudartius Kampen 1947

1: 09712 2: Erfurt
3: Bauffe
4: Adamus 7: Groningen 9: 00/00/1481 12: MUER I 3857

1: 06889 2: Marburg/Lahn
3: Baukens
4: Cebes 8: Omlandus Frisius 9: 30/08/1614 12: CSM IV 80

1: 00220 2: Franeker
3: Baukens (Baukes)
4: Cebes 7: Groningen 9: 21/04/1611 10: Phil, Iur 12: AAF no 1273 14: Tammo Bauckens 18: 1622-1636 secretaris Hoofdmannenkamer 19: 1636 sept p 22: GAG Regeringsboek; Ned Leeuw 1985 443-444

1: 07768 2: Rostock
3: Baupna
4: Everardus 7: Groningen 9: 09/11/1504 12: MUR II 19

1: 03830 2: Groningen
3: Bavinck
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 19/12/1649 10: Phil 11: 19 12: AAG 61 13: Frouwe Fockens 14: Egbertus Bavinck 21: = Rudolphus, 1653 taalman, 1664-1696 herhaaldelijk gildrechtsheer, 1675 busheer gildrecht? 22: Feith, Grafschriften 259; GAG Regeringsboek

1: 02820 2: Wittenberg
3: Bavonis (Bave)
4: Henricus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 14/06/1512 12: AAW 41

1: 07733 2: Rostock
3: Bavonis (Smyt alias Buvonis)
4: Hieronymus 7: Leeuwarden 9: 18/06/1521 12: MUR II 80 21: stud 1526 te Leuven iur civ

1: 08556 2: Löwen
3: Bavonis
4: Hieronymus (Jeronimus) 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 04/10/1526 10: Iur civ 12: MULO III 76826 21: stud in 1521 te Rostock

1: 09424 2: Löwen
3: Bawema
4: Anthonius, Sappo fil. 7: Kollum 9: 12/06/1548 12: MULO IV 367106 13: Anna Bawema 14: Sappo Bawema 15: 1531 landdagslid voor Kollumerland : 1554 dijkgraaf van Kollumerland 22: Andreae, Kollumerland 5051, II 162

1: 05140 2: Köln
3: Bayen
4: Thomas 7: Emden 9: 31/10/1517 10: Iur 12: AAK II 79041

1: 09202 2: Löwen
3: Bebinck
4: Johannes, Helprici (Elpricii) 7: Groningen 9: 01/06/1529 12: MULO IV 2158 14: Helpricus Bebinck 15: 1535 genoemd als burger van Groningen 18: 1539 (collatie) tot vicaris Maartenskerk te Groningen 21: in 1560 genoemd in de correspondentie van de Ewsums; neef van Mr Theodoricus Bebinck; Johannes Bebinck was in 1540 apotheker te Groningen 22: Bierman, Index apothekers; AAU 42 (1916) 301, 302-303; Alting, Diarium 84

1: 07575 2: Rostock
3: Bebinck
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 20/05/1501 12: MUR II 8 19: 1557 dec a 21: mag Theodricus Johannis werd op 22 april 1508 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 407; Alting, Diarium 84

1: 04157 2: Leiden
3: Beccom
4: Wicherus 8: Frisius [vml orient] 9: 15/05/1581 10: Ling 12: AAL 9

1: 00703 2: Franeker
3: Bechius
4: Johannes, Petri 7: Leeuwarden 9: 27/01/1631 10: Phil, Ling 11: 1613 12: AAF no 2704 13: Eva Jansdr 14: Pieter Pieters 15: snijder 16: Tiete d.v. ds Tammo Gerrits van Baerd (1636) 17: Petrus, predikant Abraham, Dr, advocaat Sibrandus, Dr 18: 1636-1640 predikant te Haskerhorne, Oude en Nijehaske 1640-1664 predikant te Oosthem, Abbega en Folsgare 19: 1664 dec 22: Romein 382, 632; RAF Grafschriften Wymbritseradeel; Col Kalma

1:*10742 2: Franeker
3: Bechius (Becchius)
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/08/1634 10: Iur 12: AAF 3056 13: Eva Jans 14: Pyter Pyters 15: snijder 16: Auckien Martens Potter (1640) 17: Adrianus, in 1650 alumnus, predikant Martinus, stud 1660 Johannes; Titia Hermannus; Eva 18: 1638 advocaat Hof 21: Dr; broer van ds Johannes Petri Bechius 22: RAF Hof van Fr MMM 9v, Grafschriften Leeuwarden, Familiearch Kingma 671; Placaatboek V 522

1: 10882 2: Franeker
3: Becker (Bekker)
4: Balthasar 8: Frisius 9: 08/03/1653 10: Phil 12: AAF 5309

1: 03842 2: Groningen
3: Becker
4: Balthasar 8: Frisius 9: 11/04/1650 10: Phil 11: 1634 12: AAG 61 13: Marie Ryedten uit Neurenberg 14: Henricus Becker uit Bielefelt 15: predikant te Metslawier 16: Elsje Walkens (1655) Frouck Fullenius, wed Idsardus Bloemendaal (1666) 17: Johannes Henricus, predikant 18: 1655-1657 rector te Franeker 1657-1666 predikant te Oosterlittens; 1666-1674 predikant te Franeker 1674-1692 predikant in Holland 19: 1698 te Amsterdam 22: Romein 231; Gen Jierboekje 1988 105

1: 10884 2: Franeker
3: Becker
4: Balthasar 8: Frisius 9: 03/03/1654 12: AAF 5436

1: 07552 2: Rostock
3: Becker
4: Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1648 12: MUR III 153

1: 07481 2: Rostock
3: Becker
4: Iohannes 7: Esens 8: Frisius 9: 00/10/1619 12: MUR III 35

1: 10975 2: Helmstadt
3: Becker
4: Johannes 7: Esens 8: Frisius orient 9: 22/10/1617 12: AAHt 261104

1: 03426 2: Groningen
3: Beckering (Beckeringh)
4: Gerardus, Wilhelmi 9: 22/02/1639 10: Phil 12: AAG 39 13: Beerta Calmes 14: Wilhelmus Johannes Beckering 16: Margarieta Gassings 17: d. x ds Allardus Schepel 18: 1646-1652 predikant te Eenum 1652-1667 predikant te Westeremden 19: 1667 apr 22: Duinkerken I 24

1: 03179 2: Groningen
3: Beckering (Beckeringh)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 22/06/1631 10: Lit, Phil 12: AAG 25 14: Gerardus Johannis 15: pastoor, sinds 1604 predikant te Marum 16: Jantien Gerrits de Bie (1640) 17: Gerardus, ds te Lutjegast en Nieuw Scheemda 18: 1639-1642 predikant te Grootegast 1642-1659 predikant te Noordhorn 1659-1690 predikant te Zuidhorn 21: 1690 maart 22: Duinkerken I 25

1: 03780 2: Groningen
3: Beckering (Beckeringh)
4: Lambertus, Wilhelmus 8: Omlandus 9: 24/10/1648 10: Phil 11: 1628 12: AAG 58 13: Beerta Calmes 14: Wilhelmus Beckering 15: predikant te Huizinge 16: Hindrikje Hoedenborg (1654) Maria Eilers, wed ds Wiggeren en ds Kregelius 17: Wilhelmus, ds te Woldendorp Aeltien x Johan Meder, Dr med te Appingedam 18: 1657-1659 conrector latijnse school van Appingedam 1659-1683 predikant te Huizinge 19: 1683 juni 22: Duinkerken I 25; Pathuis 388

1: 03414 2: Groningen
3: Beckering (Beckeringh)
4: Lubbertus, Wilhelmi 8: Omlandus 9: 31/08/1638 10: Phil 12: AAG 38 13: Beerta Calmes 14: Wilhelmus Johannes 15: predikant te Huizinga 16: Anna Haykens Marritje Jansen Lubberts 17: Johannes ds te Garrelsweer 18: 1646-1676 predikant te Sauwerd 19: 1676 jan 22: Duinkerken I 25

1: 01864 2: Franeker
3: Beckering (Johannis)
4: Wilhelmus 7: Winsum 9: 16/04/1603 10: Theol 12: AAF no 736 14: Johannes Beckering 15: was in 1572 te Parijs 16: Beerta Calmes 17: Lubbertus Lambertus Gerardus 18: 1605-1606 predikant te Wirdum 1606-1642 predikant te Huizinge 19: 1642 maart 22: Stamboek II 236; Duinkerken I 26

1: 03439 2: Groningen
3: Beckering (Beckeringh)
4: Wilhelmus, Gerardi 9: 15/08/1639 10: Phil 12: AAG 40

1: 05161 2: Köln
3: Bedendyck
4: Theodorus 9: 29/05/1506 10: Art 12: AAK II 595115

1: 05160 2: Köln
3: Bederdyck
4: Johannes 9: 29/05/1506 10: Iur 12: AAK II 595114

1: 05168 2: Köln
3: Bedum (Beem)
4: Albertus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42155 20: 1443 28/11 det, 1446 26/4 inc

1: 05169 2: Köln
3: Bedum? (Beym)
4: Petrus 7: Groningen 9: 13/10/1509 10: Art 12: AAK II 6451 20: bursa Laurentiana; 1510 3/12 det, 1512 1/4 inc

1: 02930 2: Groningen
3: Beeck ter
4: Gerardus 9: 19/07/1622 12: AAG 12

1: 03002 2: Groningen
3: Beeck ter
4: Gerardus 7: Groningen 9: 09/10/1624 10: Med 12: AAG 15 18: 1638-1651 meesterchirurgijn te Groningen 22: Huisman, Stadsbelang 432

1: 04642 2: Leiden
3: Beeck a
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 11/06/1631 10: Med 11: 21 12: AAL 236

1: 03149 2: Groningen
3: Beeckman (Beecman)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 22/05/1630 10: Phil 12: AAG 23 1643-1684 predikant te Grootegast 19: 1684 dec 22: Duinkerken I 28

1: 05399 2: Köln
3: Beeckman (Beckman)
4: Fredericus 7: Emden 9: 31/10/1517 10: Iur 12: AAK II 51643

1: 03005 2: Groningen
3: Beeckman (Beecman)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 04/11/1624 10: Phil 12: AAG 15 16: Hilletyen Uchtemans (1643) 18: 1635-1652 predikant te Oudeschans 19: 1652 sept 21: in 1631 candidaat 22: Duinkerken I 28

1: 00709 2: Franeker
3: Beeckman (Beecmannus)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 22/04/1631 10: Theol 12: AAF no 2717

1: 03366 2: Groningen
3: Beeckman (Beecman)
4: Lambertus 7: Groningen 9: 13/11/1636 11: 19 12: AAG 35

1: 11709 2: Köln
3: Beetgum (Beethgem de)
4: Wibrandus 9: 00/00/1403 10: Iur can 12: AAK I 1119 18: 1408 pastoor (persona) en deken van Leeuwarden aartsdiaken van St Salvator 22: Placaatboek I 368

1: 12254 2: Franeker
3: Beetzius
4: Alardus 9: 05/07/1617 10: Iur 12: PAF 19 13: Taets Ypes Wiarda 14: Siurt Alles 16: Berber Meynertsdr Haersma (1618) 18: advocaat Hof 19: 1627 a 20: Dr iur

1: 05570 2: Köln
3: Beetzius (Betzensis)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 23/08/1558 10: Art 12: AAK II 1124189

1: 00814 2: Franeker
3: Beetzius
4: Odolphus 8: Frisius 9: 07/09/1636 10: Ling lat 12: AAF no 3269 13: Taets Ypes Wiarda 14: Suffridus Alles Beetzius 16: Aeltie Wybrens 17: Teatske x Heinse Jans schoenmaker Oeds, koopman te Beetsterzwaag Bauck 18: 1641 procureur postulant van het nedergerecht van Opsterland 1658-1660 schoolmeester te Beetsterzwaag 1676-1683 predikant te St Johannesga; 1683-1693 predikant te Oldelamer 19: 1693 21: = Oedse Sjoerds Betius 22: Gen Jierboekje 1991 115, 117, 120; Romein, 652,

1: 03077 2: Groningen
3: Beiering (Bejerinck)
4: Wolterus 7: Groningen 9: 19/11/1627 10: Phil 12: AAG 19 18: 1649, 1650 vaandrig 22: RAG klapper resol GS

1: 08756 2: Löwen
3: Beilanus
4: Alardus 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431116

1: 10939 2: Franeker
3: Beilanus junior
4: Henricus 9: 02/05/1634 12: AAF 3032 14: Henricus Beilanus 15: 1605 predikant te Franeker 16: Fettie Fennes (1643) 22: RAF klapper DTB Dokkum

1: 00571 2: Franeker
3: Beilanus
4: Jodocus 9: 14/08/1626 11: 1610 ca 12: AAF no 2328 13: Geertje Varsvelt 14: Henricus Beilanus 15: predikant te Franeker 16: Goyckjen Jans Borkelo (1637) 17: Johannes, predikant Gerardus Timaeus, Dr iur x Anna Camper (1684) 18: 1635-1676 predikant te Ternaard 19: 1676 aug 21: schreef Huyspostille of Predicatien (Amsterdam 1662); bezit plaats no 4 te Raard 22: RAF FG 970; RAF klapper DTB Aengwirden; Romein 546; Col Kalma

1: 00619 2: Franeker
3: Beilanus Henrici filius
4: Nicolaus 9: 03/05/1628 10: Lit, Art 12: AAF no 2459 13: Geertje Varsvelt 14: Henricus Beilanus 15: predikant te Franeker 16: Petronella van Velsen 18: 1637 advocaat Hof 1647, 1656 pensionaris van Leeuwarden 19: 1669 20: 1637 18/4 Dr iur (PAF 25) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9, Familiearch Kingma 914, FG 970

1: 02532 2: Groningen
3: Beilen a
4: Bartholdus 7: Groningen 9: 26/09/1616 10: Phil 12: AAG 5

1: 04718 2: Leiden
3: Beintema (Bentema)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 15/06/1635 10: Iur 11: 22 12: AAL 272 18: 1636 advocaat Hof 19: 1671 mei 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9

1: 00710 2: Franeker
3: Beintema (Benthema)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 26/04/1631 10: Phil 12: AAF no 2720

1: 03319 2: Groningen
3: Beintema
4: Dominicus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/09/1635 10: Lit (LL) 12: AAG 32

1: 00811 2: Franeker
3: Beintema a
4: Dominicus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/08/1636 10: Ling lat cand 12: AAF no 3261 20: 1636 27/10 Dr lit (latijn) (PAF 25)

1: 02474 2: Heidelberg
3: Beisenius
4: Hermannus 8: Omlandus (Frisius ex agro groeningensi) 9: 23/05/1572 12: MUH II 6247 20: = vml Hermannus Cleys, stud 1562 te Löwen

1: 06636 2: Marburg/Lahn
3: Belensis
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 29/04/1570 12: CSM II 91

1: 04519 2: Leiden
3: Belida (Belyda)
4: Johannes 7: Emden 9: 20/08/1624 11: 32 12: AAL 180

1: 10864 2: Franeker
3: Belida
4: Olphardus, Henrici 7: Harlingen 9: 14/01/1633 12: AAF 2923 14: Hendrik Olphards Belida 15: 1626-1632 burgemeester te Harlingen 16: Annetie Bouriciusdr Sibema 17: Bouricius, conrector te Harlingen Henricus, rector te Harlingen 18: 1635-1638 conrector, 1644-1671 rector te Harlingen 1649-1671 vroedschapslid te Harlingen 19: 1671 21: Een Olphardus Belida was in 1592 predikant te Ferwerd en in 1608 te Finkum, vlm afgezet: Romein 535, Duinkerken I 33. Belida werd in 1647 door de stadhouder aanbevolen bij Franeker als rector, echter niet benoemd; schreef in 1650 een nieuwe grammatica en in 1664 de Syntaxis graecolatina; in 1638 en 1660 geschorst als rector 22: It Beaken 1949 210; RAF Statenarch Gf 522 f 258; Placaatboek V 615; Col Kalma; RAF Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 11846 2: Köln
3: Bellingwolde (Bellingwaldt)
4: Hermannus 8: Osn d 9: 17/11/1498 10: Iur 12: AAK II 460100 20: krijgt met Theodorus Bunde (AAK II 46099) korting op inschrijfgeld, quia spoliati 22: Jahrbuch Emden 1960 26

1: 02130 2: Tubingen
3: Bemmel von
4: Frederik (Friderich) 5: schildersgezel 7: Groningen 9: 15/09/1622 12: Mat Tub II, 20708 21: Thomas Casparsz van Bemmel huwt in 1624 in Groningen Jenneke Mom 22: Ned Leeuw 1949 114; Gen Jierboekje 1988 101

1:*08145 2: Löwen
3: Bencama/Beuckema (Benconia)
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/07/1481 10: Iur can 12: MULO II 437111 14: Hermannus Benckama 15: 1484 grietman van Vredewold 17: Jelt Ivo 18: 1515 grietman van Vredewold 21: Hermannus Bencama's huis in Vredewold werd in 1505 door graaf Edzard van Oostfriesland bezet; in 1514 door de Groningers verbrand 22: Placaatboek II 61; Formsma, Borgen 274; Hartgerink Koomans, Ewsum 122

1: 05171 2: Köln
3: Benconis (Benekonis filius)
4: Sibodus 5: pastor in Tergast 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/07/1461 10: Iur 12: AAK I 66812 13: Aelken 14: Beentia 15: kuiper 18: pastoor in Tjerkgaast 1475, 1481 persona van St Vitus resp de Oldehove te Leeuwarden 20: 1462 11/6 ad leges 21: Een Sibodus was in 1456 pastoor in Minnertsga 22: Wumkes, Minnertsgea 109; Placaatboek I 677; Oorkonden St Anthonij I 73, 82; Oosterhout, Recesboeken 27

1: 11936 2: Löwen
3: Benedixius
4: Dominicus 7: Sneek 9: 00/00/1546 10: Iur 12: Oudh van Friesl I 356-358 14: Benedix Douwes (vml) 15: grondbezitter te Indijck 18: 1546 priester te Sneek 1556-1567 vicaris, vanaf 1567 pastoor aan de St Vituskerk te Leeuwarden, 1570 aartsdiaken 1580 pastoor te Ratingen (Dts), 1585 kanunnik te Dusseldorf 19: 1586 21: bezoekt school te Haarlem; stud iur te Leuven, Lic theol, Dr; kenner van het Hebreeuws, in 1580 uitgeweken; schreef latijnse sermoenen 22: Foppens, Bibliotheca Belgica 247-248; Suffridus Petrus, De Scriptoribus 417; AAU 68 132; Beneficiaalb 446

1: 12336 2: Köln
3: Benedixius of Syllius
4: Dominicus 7: Sneek 9: 02/12/1556 10: Art 12: AAK II 110641

1: 04136 2: Leiden
3: Benens (Beneus)
4: Stephanus 7: Groningen 9: 28/04/1580 10: Iur 12: AAL 6 18: 1606 landdagscomparant voor Noordhorn 22: RAG Comparanten

1: 05172 2: Köln
3: Beninga (Benyngen de)
4: Alardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/10/1490 10: Art 12: AAK II 28323 20: bursa Laurentiana; 1491 12/12 det

1: 07904 2: Rostock
3: Beninga
4: Egerus 8: Frisius [orient] 9: 12/10/1552 12: MUR II 124 14: Garrelt Beninga 15: hoofdeling te Grimersum 18: 1593-1607 president van het Oostfriese Hofgericht 22: Jahrbuch Emden 1897 108

1: 02763 2: Wittenberg
3: Beninga
4: Egerus 8: Frisius [orient] 9: 12/12/1553 12: AAW 287

1: 03894 2: Helmstadt
3: Beninga (Benniga)
4: Eggericus 8: Frisius [orient] 9: 04/08/1582 12: AAHt 3782

1: 02316 2: Heidelberg
3: Beninga (Beningha)
4: Eggericus 8: Frisius [orient] 9: 02/07/1586 12: MUH II 126,161

1: 06793 2: Marburg/Lahn
3: Beninga
4: Focco 6: nobilis 8: Frisius [orient] 9: 22/05/1593 12: CSM III 86

1: 04992 2: Basel
3: Beninga
4: Focco 7: Grimersum 9: 00/00/1595 12: MUB II 42571

1: 03987 2: Helmstadt
3: Beninga
4: Justus 8: Frisius [orient] 9: 20/04/1597 12: AAHt 130129

1: 04245 2: Leiden
3: Beninga
4: Justus 8: Frisius orient 9: 12/02/1597 10: Iur 11: 20 12: AAL 51

1: 06835 2: Marburg/Lahn
3: Beninga
4: Remmerus 6: nobilis 8: Frisius orient 9: 04/07/1603 12: CSM III 158

1: 02340 2: Heidelberg
3: Beninga
4: Scotto 6: nobilis 8: Frisius [orient] 9: 11/12/1602 12: MUH II 211,169

1: 06820 2: Marburg/Lahn
3: Beninga
4: Scotto 7: Grimersum 8: Frisius orient 9: 11/12/1600 12: CSM III 134

1: 07899 2: Rostock
3: Beninga
4: Snelgerus 8: Frisius [orient] 9: 22/09/1552 12: MUR II 123

1: 02748 2: Wittenberg
3: Beninga (Benigo)
4: Snelgerus 8: Frisius orient 9: 03/05/1551 12: AAW 264 14: Eggerik Beninga : drost en kroniekschrijver 18: 1561-1580 proost te Weener en Hatzum 19: 1580 22: Jahrbuch Emden 1897 107

1: 07907 2: Rostock
3: Beninga
4: Ulricus 8: Frisius [orient] 9: 27/10/1552 12: MUR II 125

1: 02750 2: Wittenberg
3: Bennensis
4: Upco 8: Frisius groningensis 9: 07/06/1551 12: AAW 266 16: Foelke Tyackens 17: Jicke x Hayco Tammens Benno x Hemme Eppens Upco Hero 18: 1572-1585, 1589 kerkvoogd te Midwolda 1595 volmacht van Midwolda 19: 1596 ca 21: iur cand; hervormingsgezind, leerling van Melanchthon, die hem een leerstoel aanbood 22: Ned Leeuw 1983 405-407; Bijdragen ... Groningen I 257

1: 06751 2: Greifswald
3: Benninge (Bonninghe)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1512 12: MUG 170 20: 1512 mag art

1: 06098 2: Köln
3: Benninge (Benynck)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 03/06/1504 10: Art 12: AAK II 562111

1: 05173 2: Köln
3: Benninge (Benyngen)
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/11/1516 10: Art 12: AAK II 776103 20: bursa Laurentiana; det 1 dec 1517 21: Mr; = Jelte Benninge, 1529 pastoor te Noordhorn? 22: RAG Nienoord 25k; RF HS 1529.38

1: 07819 2: Rostock
3: Benninghe
4: Gerardus 7: Groningen 9: 12/04/1508 12: MUR II 33

1: 07348 2: Rostock
3: Bensinck (Bensnick)
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/10/1489 12: MUR I 252 21: = a Bensna, adellijke familie uit Staveren? 22: Petrus, De scriptoribus 107

1: 03801 2: Groningen
3: Bentem
4: Gerardus 9: 24/04/1649 10: Phil 12: AAG 59

1: 07617 2: Rostock
3: Benten
4: Ovidius 8: Frisius occid 9: 25/10/1512 12: MUR II 50

1: 05175 2: Köln
3: Benteti
4: Theodorus 7: Sloten 9: 24/05/1440 12: AAK I 42284 18: 1444 pastoor in Nijemirdum 21: = Theodoricus Benten? 22: Reimers, Papsturkunden 2, 49

1: 01950 2: Franeker
3: Benthesius
4: Simon 7: Leeuwarden 9: 29/08/1605 10: Iur 12: AAF no 888

1: 01189 2: Franeker
3: Benting
4: Gisbertus 7: Leeuwarden 9: 26/05/1646 10: Iur 12: AAF no 4463 16: Mertien Oelefs uit Franeker 18: 1651 rector en organist te Staveren 21: Mr Jan Apkes Bentinck was in 1652 organist te Leeuwarden 22: Col Kalma; RAF klapper DTB Bolsward

1:*00448 2: Franeker
3: Berch van de
4: Simon 7: Groningen 9: 02/10/1622 10: Phil practicae 12: AAF no 1973

1: 02632 2: Groningen
3: Berch van den (Barch van den)
4: Simon 7: Groningen 9: 30/10/1620 12: AAG 10

1: 01272 2: Franeker
3: Berchorst ter
4: Andreas 7: Franeker 8: Frisius 9: 16/02/1648 10: Math 12: AAF no 4671

1: 03331 2: Groningen
3: Berckhuys (Lubberti)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 05/01/1636 10: Phil 12: AAG 33 20: 1643 mei Dr iur (AAG 446)

1: 03161 2: Groningen
3: Berge, ten (Gerhardi)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 15/07/1630 12: AAG 24

1: 10580 2: Bourges
3: Berge ten
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1638 12: DOTZ 226 14: Geert Geerts 15: hopman 16: Houcke van Vreden (1640) 17: Gerardus Henricus, rentmeester, burgemeester van Groningen 18: 1637 juni advocaat te Groningen; 1645-1646, 1648-1649 gezworene, 1648-1652 secretaris van college van curatoren; 1647-1651 secretaris gedep staten 1655-1682 herhaaldelijk curator Gron universiteit, 1659, 1663, 1666, 1669, 1670 scholarch Latijnse school 1651-1653, 1655-1656, 1658 raadsheer; 1654, 1657 lid gedep staten (s); 1658-1682 herhaaldelijk burgemeester van Groningen, 1679, 1680 hoofdman 19: 1682 mei 21: Dr iur; liet in 1664 Vredenburg bij Hoogezand bouwen; bezat in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; 1955, 115-116; RAG Familiearch Doornbusch 9; GAG R A IIIa 35; GAG Regeringsboek; Gen Jierboekje 1993 160; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63

1: 05268 2: Köln
3: Berge de
4: Johannes, Nicolai 7: Appingedam (Dammone) 9: 00/05/1498 10: Art 12: AAK II 447168 21: Claes ten Berge bewoont in 1458 een huis in Appingedam waarop het redgersrecht valt 22: Blecourt, Oldambt 212

1: 08432 2: Löwen
3: Berge (Berghe ten)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/08/1488 12: MULO III 54174 21: Een Johannes ten Berge was in 1488 volmacht in een erfeniskwestie 22: Nanninga Uittendijk, Aduard 65

1: 08779 2: Löwen
3: Bergius
4: Aulius 8: Frisius 9: 12/06/1554 12: MULO IV 49290

1: 07563 2: Rostock
3: Bergman
4: Egbertus, Henrici 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1650 11: 1629 12: MUR III 160 18: fiscaal van Oostdongeradeel 19: 1685 febr 21: schreef zich in 1653 te Franeker in, stud iur (AAF 5331) 22: RAF Grafschriften Oostdongeradeel

1: 08877 2: Löwen
3: Bergum (Montanus)
4: Georgius 9: 15/01/1565 12: MULO IV 686105

1: 02771 2: Wittenberg
3: Bergum ? (Burgunck)
4: Henricus 8: Frisius 9: 28/06/1554 12: AAW 294 18: 1591-1593 predikant te Joure; 1593-1594 te Terhorne 1594-1598 luthers predikant te Woerden en Amsterdam 1598-1619 predikant in Gelderland 19: 1619 p, is dan 79 jaar 21: = Vml Henricus Thammerus; stud nog in 1558 te Wittenberg onder Melanchton; herhaaldelijk geschorst wegens dronkenschap en eenmaal wegens 30 andere onbehoorlijke stukken 22: Col Kalma

1: 07038 2: Rostock
3: Bergum (Berghen)
4: Wulfardus 8: Frisius [vml orient] 9: 24/04/1456 12: MUR I 109 20: of Bergum in Oostfriesland?

1: 02924 2: Groningen
3: Berkhuis (Borchuis ten)
4: Albertus 7: Groningen 9: 31/05/1622 10: Phil 12: AAG 12 16: Lamina Frix wed Popko de Valcke 17: Woldina x Nicolaus van Buttinga Adam, raadsheer Tjaard, hoofdman Hoge Justitiekamer 18: 1631-1632, 1636 redger 1635-1639 secretaris van Appingedam; 1640-1647 secretaris Ommelanden 1647-1672 secretaris Hoge Justitiekamer 22: Alg Ned Familieblad 15 1902 217; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; RAG HJK 2; Vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 03861 2: Groningen
3: Berkhuis (Berckhuijs)
4: Antonius 7: Groningen 9: 30/08/1650 10: Phil 11: 18 12: AAG 62 18: 1658 ca arts te Groningen 1666-1686 provinciearts van Stad en Lande 19: 1686 21: Dr, in 1666 klein burgerrecht van Groningen 22: Huisman, Stadsbelang 436, 438

1: 00868 2: Franeker
3: Berkhuis (Berckhuis)
4: Jacobus, Lubberti 7: Groningen 9: 10/02/1638 10: Iur 12: AAF no 3421 13: Aeltien Nicolausdr Mulerius 14: Lubbert Jacobs Berckhuis 15: 1642-1644 weesheer te Groningen : apotheker 16: Elisabeth van Hoeven 18: 1646-1650 secretaris weeskamer 1645 maart advocaat; 1650-1665 stadsadvocaat, advocaat fiscaal 1665-1666 raadsheer; 1667 gedeputeerde 19: 1667 juni 21: Dr iur 22: GAG Weeskamer 2, R A IIIa 41, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 372

1: 03649 2: Groningen
3: Berkhuis (Berckhuijs)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 02/09/1645 12: AAG 52 18: 1652 jan advocaat 1654, 1656-1657, 1659, 1662 gildrechtsheer; 1660 busheer gildrecht 1666 olderman gildrecht 22: GAG R A IIIa 49, Regeringsboek

1: 12081 2: Franeker
3: Berkhuis (Berckhuijs)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 24/05/1650 10: Iur 12: AAF no 4976

1: 03537 2: Groningen
3: Berkhuis (Berckhusius)
4: Petrus 7: Groningen 9: 12/09/1642 10: Phil 12: AAG 46 18: 1653-1667 predikant te Wittewierum 19: 1667 22: Duinkerken I 36

1: 12012 2: Franeker
3: Berkhuis (Berchius)
4: Petrus 7: Groningen 9: 27/08/1650 10: Theol 12: AAF no 5033

1: 04275 2: Leiden
3: Berkhuis (Berckhusius)
4: Wilhelmus (Gulielmus) 7: Bolsward 9: 14/07/1603 10: Ling 11: 32 12: AAL 67

1: 06797 2: Marburg/Lahn
3: Berlach
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 02/09/1594 12: CSM III 94

1: 03205 2: Groningen
3: Berlage
4: Bernhardus 7: Kniphusen 8: Frisius 9: 11/06/1632 10: Theol 12: AAG 26

1: 03207 2: Groningen
3: Berlagius
4: Enno 8: Frisius [orient] 9: 28/06/1632 10: Iur 12: AAG 26

1: 07986 2: Rostock
3: Berlagius
4: Etho 8: Frisius orient 9: 00/11/1585 12: MUR II 218

1: 02397 2: Heidelberg
3: Berlagius
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 04/10/1595 12: MUH II 181138

1: 11450 2: Löwen
3: Berlikum (=Lodder?)
4: Petrus 5: frater ord. praem. in Frisia 9: 23/06/1476 12: MULO II 37673

1: 06939 2: Rostock
3: Bernardi
4: Alardus 7: Workum 9: 11/04/1425 12: MUR I 20

1: 05177 2: Köln
3: Bernardi
4: Bernardus 7: Sneek 9: 19/06/1523 10: Art 12: AAK II 85959 18: 1519-1525p vicaris te Akkrum 1543 pastoor te Hantumhuizen 22: RAF Hof van Fr CC recesboek; Beneficiaalb 174; AAU 42 (1916) 315

1: 06546 2: Köln
3: Bernardi (Bernardus)
4: Bonifacius 7: Groningen 9: 31/03/1604 12: AAK IV 206250 18: 1609 priester in Holland 20: stud 1607 te Leuven 21: genoemd in 1603, zat toen in de retoricaklas 22: AAU 67 39

1: 01705 2: Franeker
3: Bernardi
4: Christophorus 9: 06/09/1597 10: Ling, Art 12: AAF no 459 18: 1596-1597 1599, 1600 gezworene van Groningen 21: Christoffel Berents was van 1601-1602 voogd van het Jacob en Annagesthuis te Groningen 22: GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; Regeringsboek

1: 02066 2: Franeker
3: Bernardi
4: Cornelius 7: Dokkum 9: 13/05/1609 10: Theol 12: AAF no 1116 19: 1612 21: op 24 sept 1612 werd op zijn naam een boelgoed gehouden: FRR GG 4; vermoedelijk gestorven 22: RAF Statenarchief Gf 50 nr 9

1: 06718 2: Greifswald
3: Bernardi
4: Everardus 8: Frisius 9: 12/07/1499 12: MUG 142

1: 07852 2: Rostock
3: Bernardi (Bernerdi)
4: Focco 7: Groningen, Loppersum 9: 24/05/1528 12: MUR II 90 18: 1543 priester te Slochteren 20: 1529 bac art

1: 00255 2: Franeker
3: Bernardi
4: Franciscus 7: Harlingen 9: 11/11/1614 10: Theol 12: AAF no 1518

1: 00300 2: Franeker
3: Bernardi
4: Franciscus 8: Frisius 9: 24/08/1616 10: Theol 12: AAF no 1614 21: vml zoon van ds Bernardus Bernardi, kreeg in 1606 als scholier te Oldeboorn een pensie van 6 gl 22: RAF Statenarchief Gf 50 nr 5

1: 04391 2: Leiden
3: Bernardi
4: Franciscus 8: Frisius 9: 22/07/1615 10: Theol 11: 17 12: AAL 121

1: 05906 2: Köln
3: Bernardi (Bernaerdi)
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 20/05/1471 12: AAK I 82399 20: 1472 4/6 det

1: 08734 2: Löwen
3: Bernardi
4: Gerardus 7: Franeker 9: 06/06/1528 12: MULO IV 359 16: Berber Albertsdr 21: Mr Gerhard Barents; = Mr Geert Berners, genoemd in vonnis te Groningen in 1560? 22: RAF Grafschriften Leeuwarden; RF 1560.65

1: 11243 2: Köln
3: Bernardi, Slotensis
4: Gerbrandus 6: pauper 7: Sloten 9: 14/02/1538 10: Art 12: AAK II 94963 14: Bernardus Elckema 16: Rinck Gerritsdr 17: Gerardus 18: burgemeester van Bolsward 20: bursa Laurentiana; 1538 15/6 adm ad bac, 1540 28/2 lic, pauper 21: burger van Bolsward, in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 353; RAF Grafschriften Bolsward; Alting, Diarium 650

1: 03017 2: Groningen
3: Bernardi
4: Henricus 9: 12/10/1625 10: Phil 12: AAG 16 21: = Henricus Berents Dijckman x Octien Fockens, d. Sara x Aeldrick Ayolts, brouwer te Winschoten? 22: Ned Leeuw 107 (1990) 94

1: 07248 2: Rostock
3: Bernardi
4: Henricus 7: Workum 9: 27/05/1479 12: MUR I 213

1: 11336 2: Rostock
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 24/05/1509 12: MUR II 39 18: priester 21: Mag Hermannus Bernardi de Groningen werd op 8 maart 1516 tot priester gewijd; Hermannus Bernardi van Dokkum werd in 1559 abt van Selwerd 22: Brom, Naamlijst priesters 16; Blok, Verslag 195

1: 08641 2: Löwen
3: Bernardi
4: Hermannus 7: Sneek 8: Trai d 9: 14/10/1518 12: MULO III 59636 21: = Hermannus Sneek, stud 1517 te Rostock?

1: 12174 2: Köln
3: Bernardi
4: Johannes 6: dominus 7: Groningen 8: Trai d 9: 20/05/1471 10: Art 12: AAK I 823100 18: 1489 pastoor in Vellage (OF) 20: 1472 4/6 det; broer van 82399 22: Pathuis 129

1: 03118 2: Groningen
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/08/1629 12: AAG 22 21: Johannes Bernardi was in 1628 schoolmeester te Groningen 22: RAG Classis Groningen doos 1

1: 05181 2: Köln
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 04/11/1516 10: Iur 12: AAK II 77581 18: 1525, 1540 pastoor te Sneek; 1552 pastoor te Bergum 1556 senior van het klooster Rottum; 1570 prior klooster te Bergum 21: Johannes Bernardi van Asschendorp sluit in 1559 een overeenkomst met Johannes van Ewsum 22: RAF FG 910; Ned Leeuw 1960 87; Vrije Fries 43 165; RAG Familiearch Ewsum regest 506; RAF Collectie Murray Bakker 56

1: 06110 2: Köln
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Judocus 7: Groningen 9: 12/06/1516 10: Art 12: AAK II 765108 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det, 1519 26/3 inc

1: 11360 2: Rostock
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Ludolphus 7: Appingedam 9: 04/07/1511 12: MUR II 46

1: 08448 2: Löwen
3: Bernardi
4: Melchior 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 14/12/1525 12: MULO III 75242

1: 07293 2: Rostock
3: Bernardi ? (Berdis)
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 08/05/1482 12: MUR I 227

1: 09724 2: Erfurt
3: Bernardi
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 00/00/1489 12: MUER I 42641 18: 1501, 1510 priester te Franeker 22: Vrije Fries 7 75; RAF Copieën elders 4108

1:*01205 2: Franeker
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Petrus 7: Franeker 9: 31/08/1646 10: Math 12: AAF no 4514

1: 11320 2: Rostock
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Reinerus 7: Leeuwarden 9: 12/07/1508 12: MUR II 35 18: 1510 prebendaris te Franeker deken van het dekenaat Franeker 21: Reinerus Bernardi de Harlingen werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 443; Vrije Fries 7 1857 76; Hallema, Martini 89

1:*11398 2: Orleans
3: Bernardi (Bernard)
4: Sebastianus 7: Groningen 8: Frisius 9: 02/01/1565 12: RIDDORL II 460; Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges

1: 01562 2: Franeker
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Severinus 9: 05/12/1592 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 204

1: 05183 2: Köln
3: Bernardi
4: Stephanus 7: Sloten 8: Trai d 9: 28/04/1480 12: AAK II 7725

1: 07690 2: Rostock
3: Bernardi
4: Suffridus (Siphridus) 9: 05/06/1518 12: MUR II 71

1: 11353 2: Rostock
3: Bernardi (Bernhardi)
4: Suffridus 7: Staveren 9: 18/06/1510 12: MUR II 43 21: Suffridus Buonis uit Oudemirdum werd op 3 april 1518 tot priester gewijd; = wrs Mr Syoucke Buwes, 1543 pastoor te Heeg 22: Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb 437

1: 06003 2: Köln
3: Bernardi
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 25/10/1496 10: Art 12: AAK 41151 20: bursa Laurentiana; 1497 20/11 det, 1503 3/4 inc 21: Theodoricus Bernardi was in 1525 pastoor te Kortezwaag 22: RAF FG 910

1: 00063 2: Franeker
3: Bernardi
4: Titus 7: Leeuwarden 9: 24/04/1605 10: Med 12: AAF no 864

1: 08655 2: Löwen
3: Bernardi
4: Ulricus 7: Sneek 8: Trai d 9: 14/10/1518 12: MULO III 59636 21: vlm heer Ulcke, 1543 pastoor te Oosthem 22: Beneficiaalb 420

1: 07436 2: Rostock
3: Bernardi
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 30/08/1498 12: MUR I 290

1: 07139 2: Rostock
3: Bernefuer
4: Albertus 8: Frisius 9: 26/05/1470 12: MUR I 166

1: 04202 2: Leiden
3: Berneri
4: Johannes 7: Groningen 9: 20/09/1592 10: Theol 12: AAL 33 21: = Johannes Werneri uit Norden stud 1594 theol te Helmstedt

1: 10978 2: Helmstadt
3: Bernhardi
4: Henricus 7: Esens 8: Frisius orient 9: 23/03/1618 12: AAHt 26463

1: 04779 2: Leiden
3: Berns (Berus)
4: Paulus 8: Frisius orient 9: 24/10/1639 10: Phil 11: 23 12: AAL 309

1: 10032 2: Frankfurt
3: Berns
4: Paulus 5: Boekbindersgezel 8: Frisius [vml orient] 9: 00/00/1611 12: MUFO I 561

1: 08824 2: Löwen
3: Beslinga? (Freens)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43068

1: 01723 2: Franeker
3: Beste de
4: Theodorus 7: Emden 9: 20/04/1598 10: Art, Ling 12: AAF no 491

1: 12013 2: Franeker
3: Besten a
4: Adolphus, Hermanni 9: 11/08/1591 10: Theol, Art 12: AAF 139 14: Hermannus a Besten 15: concionator te Herborn : 1595 predikant te Warfhuizen 18: 1598 predikant te Ootmarsum, 1599 te Ommen 1603 predikant te Hornhuizen 1603-1629 predikant te Wehe, ontslagen 21: broer van Alardus; werd in 1616 van hoererij beschuldigd 22: Duinkerken I 37

1: 01560 2: Franeker
3: Besten
4: Alardus, Hermanni 9: 24/11/1592 10: Phil 12: AAF no 202 14: Hermannus van Besten 15: predikant in de Stellingwerven 17: d. x ds Aikenius Schepel 18: 1609 ca1635 predikant te Pieterburen 19: 1635 ca 22: Duinkerken I 37

1: 03540 2: Groningen
3: Besten
4: Daniel, Johannis 6: gratis propter parentem 8: Frisius 9: 30/09/1642 10: Phil 12: AAG 46 14: Johannes Gerardi a Besten 15: predikant 21: Daniel a Besten, FrisioGroninganus, cand minist schreef zich in 1654 te Franeker in (AAF 5522); wil in 1657 werken van zijn vader uitgeven 22: Col Kalma

1: 04703 2: Leiden
3: Besten
4: Gerardus 8: Frisius 9: 24/06/1634 10: Theol 11: 1611 12: AAL 264 21: stud wrs 1624 te Groningen; een Gerardus Besten was in 1647 hypodidasculus (schoolmeester) te Heerenveen 22: Sannes, Schoolmeesters Schoterland

1: 02975 2: Groningen
3: Besten (Bersten)
4: Gerardus 9: 05/04/1624 10: Theol 12: AAG 14 16: Jisck Fongersdr van Schellingwou 18: 1630-1637 predikant te Schingen 1637-1673 predikant te Delfzijl 19: 1673 juli 21: Een Gerardus a Besten was in 1629 schoolmeester te Buitenpost en wilde als predikant naar OostIndie 22: Troostenburg 34

1: 04378 2: Leiden
3: Besten a (Gerardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/05/1614 10: Theol 11: 1592 12: AAL 116 14: Gerardus a Besten 15: predikant 16: Lucia d.v. ds Daniel Eilshemius (1615) Aeltien Schulenborch (1626) Aeltien Geldorp (1628) 17: Daniel 18: 1615-1617 predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp 1617-1620 predikant te Ferwerd 1620-1632 predikant te Dokkum; 1632-1650 te Groningen 19: 1650 febr 21: schreef Klaaglied der ware gelovige (1630), 16 leerredenen (1630), Gods wraekhand uytgestreckt over het huys Davids 22: Romein 394, 452, 536; Gen Jierboekje 1988 102; Duinkerken I 3738; Col Kalma

1: 01850 2: Franeker
3: Besten a
4: Wilhelmus 9: 21/08/1602 10: Theol 12: AAF no 719 21: vml zoon van ds Gerardus van Besten, 1594 ds te Beetgum 22: Duinkerken I 506

1: 12171 2: Rostock
3: Besuden
4: Rudolphus 9: 00/00/1431 12: MUR I 38

1: 05839 2: Köln
3: Besuden (Bisuden)
4: Rudolphus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 00/00/1437 10: Art 12: AAK I 39415 20: 1435 bac art, 1438 5/4 lic art 21: broer van Hebele, genoemd in 1439 22: Alma

1: 06786 2: Greifswald
3: Bettho
4: Theodoricus 7: Emden 8: Brem d 9: 28/10/1499 12: MUG 144

1: 07288 2: Rostock
3: Bettingelbernen
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 05/10/1481 12: MUR I 224 20: = Betting de Berne in Stedingen

1: 03922 2: Helmstadt
3: Bettingius
4: Johannes 7: Hagenses 8: Frisius [orient] 9: 12/07/1587 12: AAHt 6653

1: 10680 2: Heidelberg
3: Bettohincken
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 07/29/1586 12: MUH 127191

1: 12014 2: Groningen
3: Beveren van
4: Paulus 6: gratis 7: Signensis 9: 13/04/1621 10: Phil 12: AAG 14: Johannes van Beveren geb te Bergen 15: predikant te Coevorden 16: Geessien Hendriksdr Benninge (1626) 18: 1619 predikant te St Jansklooster 1625-1652 predikant te Noordwolde (Gr) 19: 1652 juli 22: Duinkerken I 39

1: 01700 2: Franeker
3: Beveren van (Johannis)
4: Theodorus 9: 22/08/1597 10: Ling, Theol 12: AAF no 453 14: Johannes van Beveren 15: predikant 17: Paulus, predikant 18: 1619-1625 predikant te St Johannesga 1625-1636 predikant te Noordwolde (Gr) 19: 1636 22: Romein 636; Duinkerken I 39 (klopt niet)

1: 03613 2: Groningen
3: Bevers
4: Henricus 8: Omlandus 9: 16/11/1644 10: Phil 12: AAG 50 18: 1652-1655 predikant te Eenum 1655-1668 predikant te Wirdum 19: 1668 aug 22: Duinkerken I 39

1: 00377 2: Franeker
3: Beyem a
4: Suffridus 7: Harlingen (Aldum in) 9: 05/10/1619 10: Iur cand 12: AAF no 1778 21: Beyem was burgemeestersgeslacht te Harlingen 22: RAF Van Ruyven Stadsbestuur Harlingen

1: 05714 2: Köln
3: Beyer (Gronynghen de)
4: Agilophus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1392 12: AAK I 7011

1: 12158 2: Köln
3: Beyer
4: Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1422 12: AAK I 24619 18: 1423 proost van Loppersum 20: 1423 24/11 det, 1425 19/4 lic, 26/4 inc 21: zijn willekeur leidde ertoe dat in 1424 de breuken nauwkeurig werden vastgesteld 22: Feith, Betoog 368-369

1: 10704 2: Paris
3: Beyer
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 00/00/1420 12: NNBW II 142 14: Wernerus Beyer 15: burger van Groningen : Aleydis 18: 1423-1443 proost van Humsterland; pastoor te Oldehove 1443 abbreviator litterarum apostolicarum te Rome 1443 augustijner koorheer 20: mag artium 21: heeft in 1396 geschil met Johannes Naminc over rectoraat van H. Geest gasthuis; bezoekt in 1441 Rome 22: NNBW II 142; Bijdragen...Groningen X 87; O. Vries, G. van Veenen, Dorp en kerk van Surhuizum in de 15e en 16e eeuw (Buitenpost, 1988) 4; Reimers, Papsturkunden 24

1: 10705 2: Bologna
3: Beyer
4: Theodorus 7: Groningen 9: 00/00/1422 12: NNBW II 142

1: 08378 2: Löwen
3: Beylen
4: Fredericus 7: Groningen 8: Trai d 9: 07/06/1527 12: MULO III 77768

1: 05984 2: Köln
3: Beylen
4: Henricus 7: Groningen (prope) 9: 00/11/1523 10: Art 12: AAK II 86338 20: bursa Laurentiana; 1524 1/12 det, 1526 19/3 lic, pauper

1: 05167 2: Köln
3: Beylen (Belo)
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/11/1524 10: Art 12: AAK II 87163 18: 1532 voogd van het Vrouw Siweconvent te Groningen 1522 vicaris A kerk 20: bursa Laurentiana; 16 nov 1525 bac, 10 maart 1527 lic, pauper 21: Mr; lid van de broederschap der Kalenden; = Johannes Berlen, 1522 (institutie) vicaris A kerk? 22: Gron Volksalmanak 1935 15; Bakker, Bedelorden 129; GAG PK regest 744; AAU 42 (1916) 304

1: 08388 2: Löwen
3: Beylen
4: Leffardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 07/06/1527 12: MULO III 77768

1: 07438 2: Rostock
3: Beylen
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 20/04/1499 12: MUR I 293 20: 1500 bac art (MUR II 5)

1: 00748 2: Franeker
3: Beyma a
4: Adolphus 8: Frisius 9: 30/04/1632 10: Phil, Ling 12: AAF no 2838 13: Hiltje Alephsdr van Aylva 14: Wytze van Beyma 16: His Aesgedr Popma van IJlst 17: Wytze, kapitein onder luitenantadmiraal Hans Willem van Aylva 19: 1641 aug 21: krijgt in 1631 de opkomsten van het Doyemaleen te Arum van zijn moeder 22: Stamboek I 3536, II 33; Folk en Tsjerke II 1777

1: 12192 2: Leiden
3: Beyma a
4: Johannes 7: Leiden 9: 07/11/1616 10: Iur 11: 26 12: AAL 127 13: Maycke ouden Jan Lambertsdr Gadema 14: Julius van Beyma 15: professor te Wittenberg en Franeker : raadsheer Hof 16: Fem van Beytinga (1624) 17: Anna Maria Rixt 18: 1618 advocaat Hof 1629-1647 herhaaldelijk burgemeester van Leeuwarden convooimeester; 1637 landdagslid; 1638-1640 lid gedep staten (S) 21: lic iur 22: Stamboek I 35, II 34; Placaatboek V 407; Engels, Naamlijst GS; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 57, 61

1: 11997 2: Orleans
3: Beyma
4: Julius 7: Dokkum 9: 00/00/1564 10: Iur 12: RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 131 20: lic iur can

1: 09195 2: Leiden
3: Beyma
4: Julius 7: Dokkum 9: 24/08/1581 12: AAL 10 20: 1584 24/6 lic iur (Jensma, Universiteit 318)

1: 04165 2: Löwen
3: Beyma (Bayma)
4: Julius 7: Groningen 9: 00/06/1559 11: 1542 12: MULO IV 58669 13: Maycke 14: Johannes Julius van Beyma 15: burgemeester van Dokkum 16: Maycke van Gadema, d.v. burgemeester van Leeuwarden (1582) 17: Titia x Gerlacus Verrutius (1605) Lambertus x Elscke Nederhof Johannes x Fem van Beytinga 18: advocaat Hof 1572-1581 prof iur Wittenberg 1581 prof Leiden, 1596 prof Franeker, 1598 raadsheer Hof 19: 1598 21: bezoekt St Maartensschool Groningen; kreeg titel comes palatinus 22: NNBW I 342-343; Stamboek I 35, II 34; Boeles, Hoogeschool II 67

1: 00805 2: Franeker
3: Beyma a
4: Julius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/05/1636 12: AAF no 3240 13: Elscke Nederhof 14: Lambertus Beyma 15: secretaris staten van Friesland 16: Anna Lucia Vincentsdr van Glinstra (1640) 17: Jeltje x Suffridus Boelens, griffier Hof Coert x Anna van Vierssen Matthias x Anna Jacoba de Vries; Julius x Apollonia van Sminia Elscke x Livius van Viersen 18: 1645 monstercommissaris 1637 volmacht landsdag 19: 1645 20: nepos professoris et senatoris amplissimi et filius secretarii ordinum Frisiae 21: Dr iur 22: RAF Statenarch M 11b f 286; Stamboek I 35; RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 620

1: 03379 2: Groningen
3: Beyma a
4: Julius 7: Leeuwarden 9: 24/06/1637 12: AAG 36

1: 12312 2: Orleans
3: Beyma
4: Lambertus 9: 00/00/1615 12: RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 132 20: Dr iur utr

1: 04360 2: Leiden
3: Beyma
4: Lambertus 8: Frisius 9: 18/02/1612 10: Ling 11: 1592 12: AAL 105 13: Maycke van Gadema 14: Julius van Beyma 15: professor te Franeker 16: Elscke Coertsd Nederhof, d.v. schepen van Leeuwarden (1619) 18: 1617 advocaat Hof; 1618-1625 secretaris van Oostdongeradeel 1625-1653 secretaris van gedeputeerde staten 1653 rekenmeester 19: 1659 sept te Leeuwarden 21: Dr 22: Stamboek I 35, II 34; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 61; RAF Hof van Fr MMM f 7v, M 11b f 331; Sannes, Naamlijst 217; Gen Jierboekje 1966 89; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1653

1: 09015 2: Löwen
3: Beyma (Beijma)
4: Leo 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43071

1: 11625 2: Basel
3: Beyma
4: Leo 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1555 12: MUB II 9329

1: 05170 2: Köln
3: Beyma
4: Leo 8: Frisius 9: 25/05/1555 10: Iur 12: AAK II 1091171 13: Frouck Rienksdr Camstra 14: Livius Suffridi Beyma 16: Bauck Hettesd van Hemmema Claer Abbesd van Bootsma 1573 raad van Leeuwarden (Leo Arum) 1575 rekenmeester; 1581 lid Staten Generaal 19: 1581 21: woont te Arum, daar in 1578 voor 12 cg personele impositie aangeslagen, bezit ius patronatus van de vrije Hansma prebende; tekent in 1574 namens Westergo een consent tot het heffen van extra belasting 22: Stamboek I 35; Placaatboek III 969, 1023-1024; GAL Klapper magistraat; Van der Meer, Boarnen 230; RAF Familiearch Schwartzenberg 2819; Engels, Naamlijst St Gen 11

1: 09083 2: Löwen
3: Beyma (Beijma)
4: Suffridus 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/05/1551 12: MULO IV 43070 13: Frouck Riencksdr van Camstra 14: Livius Suffridi van Beyma 16: Jel Sydsdr van Botnia 17: Suffridus 19: 1568 te Brussel onthoofd 21: tekent het rekest van de adel in 1565; of is bedoeld Sjoerd, zoon van Seerp Seerps van Beyma, advocaat en lic iur? 22: Stamboek I 35

1: 00159 2: Franeker
3: Beyma a
4: Suffridus 7: Franeker 9: 28/12/1609 12: AAF no 1169 Maria van Burggraeff 22: Stamboek I 35 (aantekening)

1: 09094 2: Löwen
3: Beyma ? (Gerbrandi)
4: Suffridus 7: IJlst 8: Frisius 9: 22/05/1545 12: MULO IV 30378 16: Jel Bottinga 21: broer van Jeldert en Pieter 22: Zwart, Cleuting 136, 153

1: 04414 2: Leiden
3: Beyma a (Beima a)
4: Suffridus 7: Franeker 8: Frisius 9: 08/09/1618 10: Iur 11: 27 12: AAL 137

1: 00515 2: Franeker
3: Beyma (Buma)
4: Suffridus 9: 03/04/1625 10: Iur 12: AAF no 2198

1: 04390 2: Leiden
3: Beyma (Beyen de)
4: Suffridus 7: Franeker 9: 13/07/1615 10: Iur 11: 24 12: AAL 121

1: 12388 2: Orleans
3: Beyma
4: Thomas (Tucco) 8: Frisius 9: 06/07/1564 12: RIDDORL II 434

1: 09114 2: Löwen
3: Beyma
4: Thomas 8: Frisius 9: 00/05/1558 12: MULO IV 56853 13: Maycke 14: Johannes Julius van Beyma 15: burgemeester van Dokkum 16: Anna Jacobs van Ameland (1575) 17: Jacobus x Aechtje Ens 21: Jacobus Thomas Beyma was in 1621 klerk van Gedep Staten 22: Stamboek I 35; GAL Certificatieboek Leeuwarden 1615-1644 3, 160

1: 04934 2: Jena
3: Bierhaus
4: Helmericus 6: nihil 7: Esens 9: 00/00/1649 12: MUJ 21 1649 124

1: 07530 2: Rostock
3: Bierhusius
4: Otto, Hilmericus 7: Esens 8: Frisius 9: 00/06/1642 12: MUR III 126

1: 09153 2: Löwen
3: Bierum (Berom)
4: Assuerus, Johannis 7: Groningen 9: 13/11/1531 12: MULO IV 6544

1: 09507 2: Löwen
3: Bierum (Berum a)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/01/1618 12: MULO V 2643 13: Jeye Tedema 14: Remmert Berum 17: kinderloos 19: 1668 ca 21: eigenaar van de borg Luinga te Berum; zijn erfgenamen erfden in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Formsma, Borgen 79; Gron Volksalmanak 1972-1973 53

1: 10574 2: Bourges
3: Bierum (Berum a)
4: Onno 7: Groningen 9: 00/00/1626 12: DOTZ 185 13: Jeye Thedema 14: Rembertus van Berum 15: 1612 lid Generaliteitsrekenkamer : ontvangergeneraal Stad en Lande 16: Tetke Berendsdr Jarges 17: Bernardus x Wendela Ubbena 21: bezitter van Luinga en sinds 1638 van Thedema 22: Stamboek I 69; Formsma, Borgen 296; GAG Regeringsboek

1: 11397 2: Orleans
3: Bierum a (Berum a)
4: Wilhelmus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 07/10/1565 12: RIORL II 451; = Hessel? cf Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges

1: 10568 2: Bourges
3: Bierum (Berum a)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 00/10/1624 12: DOTZ 173

1: 02101 2: Angers
3: Bierum van
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 00/00/1625 10: Equit 12: EEA no 12 13: Jeye Johansd Thedema 14: Remmert Remmertsz 16: Elisabeth Luirtsd Ripperda (1631) Froucke Berentsd Jarges (1636) Rembertus x Ave Alberda 19: 1658 22: Frijhoff, Etudiants, 48; Ned Leeuw 61 (1943) 127; Feenstra, Adel 179

1: 10598 2: Orleans
3: Bierum (Berum a)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 00/00/1625 12: DOTZ 185

1: 10573 2: Bourges
3: Bierum (Berum a)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 00/00/1626 12: DOTZ 185

1: 03606 2: Groningen
3: Bieruma
4: Albertus 8: Frisius 9: 18/09/1644 10: Theol 12: AAG 50 13: Sydtske Conradi 14: Lambertus Alberti 15: predikant te Oudwoude 16: Gesina Abbema 17: Lambertus x Isabella Vogelsang 18: 1648-1666 predikant te Noordlaren 19: 1666 nov 22: Andreae, Kollumerland III 110; Duinkerken I 39

1: 03600 2: Groningen
3: Bijler a
4: Walterus (Gualterus) 7: Groningen 9: 07/06/1644 10: Phil 12: AAG 49 16: Anna Alberthoma, d.v. ds Albertus Thomae (1653) Aaltje Remmers wed Laurens Pimperling (1663) 17: Henricus ds te Hoogezand 18: 1651-1690 predikant te Oldenzijl 19: 1690 okt 22: Duinkerken I 81

1: 05185 2: Köln
3: Bijlsem
4: Ludolphus 7: Emden 9: 27/01/1517 10: Art 12: AAK II 77813

1: 10981 2: Helmstadt
3: Billich
4: Johannes 7: Jever 8: Frisius 9: 11/07/1618 12: AAHt 266227

1: 10972 2: Helmstadt
3: Billichius
4: Antonius, Gunther 7: Jever 8: Frisius 9: 16/07/1617 10: Med 12: AAHt 2607

1: 04938 2: Jena
3: Billichius (Bilichus)
4: Antonius, Gunther 8: Frisius 9: 00/00/1617 12: MUJ 21 1617 110

1: 09231 2: Löwen
3: Billingweer (Billinguer)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/05/1541 12: MULO IV 22737 18: 1554 hoofdeling (van de schutterij?) 21: zoon van Albert Billingweer, gest voor 1536 x Abele? 22: RAG HJK regest 108; Alting, Diarium 15

1: 09585 2: Erfurt
3: Bingum (Bynggha)
4: Wibrandus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1404 12: MUER I 7222

1: 00421 2: Franeker
3: Birdama
4: Focco, Cornelii 7: Harlingen 9: 04/06/1621 10: Theol, Ling 12: AAF no 1881 16: Ypkien Ulkes Hania (1627) 17: Cornelius Focconis, in 1649 kunstschildersleerling 18: 1628-1637 predikant te Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude 1637-1643 predikant te Reitsum, Genum en Lichtaard 21: in mei 1643 afgezet en in 1655 gewaarschuwd om nooit weer V.D.M. onder zijn verzen te plaatsen; schreef Problemata theologica de Providentia Dei (1621), Problemata quaedam Theologica (1625) 22: Romein 459, 474; Col Kalma; RAF Hypotheekboek Leeuwarden 1654 f 214v215

1: 00520 2: Franeker
3: Birdama
4: Pierius, Cornelii (Hollerii) 9: 03/05/1625 10: Lit, Med 12: AAF no 2206

1: 04576 2: Leiden
3: Birza
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/06/1627 10: Iur 11: 22 12: AAL 202

1: 02987 2: Groningen
3: Birza
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/06/1624 10: Phil 11: 1605 12: AAG 14 13: Catharina Belta 14: Lubbertus Birza 15: koopman; 1630, 1638, 1641-1642 weesheer 16: Lammechien van Heeck (1641) 17: Annechien x rentmeester Gerardus Henricus ten Berge (1662) 18: 1634-1644 stadssecretaris van Groningen 1644,1646, 1647, 1649 raadsheer 1645 lid gedep staten, 1648 lid admiraliteit, 1649 curator Gron universiteit 19: 1649 april 21: Iur Dr, prom in Frankrijk; bezoekt latijnse school te Groningen; stud ook wiskunde 22: Bijdragen...Groningen VIII 83; Gron Volksalmanak 1986 37; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; RAG G 123

1: 01792 2: Franeker
3: Birza? (Petri)
4: Nicolaus 9: 29/04/1601 10: Theol 12: AAF no 626 18: 1614 predikant te Wons en Engwier 19: 1614 22: Romein 315

1: 01292 2: Franeker
3: Bitter
4: Joannes 8: Frisius orient 9: 14/05/1648 10: Iur 12: AAF no 4703

1: 04885 2: Leiden
3: Bitter
4: Johannes 7: Emden 9: 00/08/1646 10: Iur 11: 22 12: AAL 370

1: 03516 2: Groningen
3: Bitter
4: Johannes 7: Emden 9: 24/01/1642 12: AAG 45

1: 11508 2: Groningen
3: Bitterus
4: Gerardus 8: [vml Frisius orient] 9: 09/07/1620 12: AAG 9

1: 07497 2: Rostock
3: Bladthofius
4: Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1626 12: MUR III 67

1: 04602 2: Leiden
3: Blanchius
4: Ino 8: Frisius orient 9: 17/06/1628 10: Phil 11: 20 12: AAL 210

1: 07985 2: Rostock
3: Blanck (Blank)
4: Regnerus 7: Wurdanus 8: Frisius [Butjadingen] 9: 00/10/1585 12: MUR II 216

1: 02200 2: Heidelberg
3: Blanck (Blanc)
4: Regnerus (Raenerus) 7: Buttlensis (Oldenburg) 8: Frisius orient 9: 20/07/1592 12: MUH II 162189 20: stud in contubernio, discessit anno 1595

1: 03908 2: Helmstadt
3: Blanck
4: Romerus 8: Frisius [orient] 9: 03/10/1583 12: AAHt 43159

1: 03635 2: Groningen
3: Blanck
4: Wiardus 7: Emden 8: Frisius 9: 25/04/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 01198 2: Franeker
3: Blanckama
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 08/08/1646 10: Phil 12: AAF no 4496 18: 1649 ouderling te Oosterend 22: Kalma, Toezicht 392

1: 07559 2: Rostock
3: Blancke
4: Bernhardus 7: Aurich 8: Frisius 9: 00/05/1650 12: MUR III 160

1: 09803 2: Erfurt
3: Blanckenbiel (Blanckebeyll)
4: Henricus 7: Ruinen 8: Frisius 9: 00/00/1624 12: MUER II 53719

1: 09804 2: Erfurt
3: Blanckenbiel
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1630 12: MUER II 54633

1: 03995 2: Helmstadt
3: Blandius
4: Hermannus 8: Frisius 9: 04/10/1598 12: AAHt 139116

1: 03050 2: Groningen
3: Blau (Blauw)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 15/03/1627 10: Phil 12: AAG 18 16: Wobbetien Luytiens (1632) 21: 1644 eigenaar van een graf 22: GAG klapper DTB; Pathuis 328

1: 11994 2: Franeker
3: Blau (Bleau de)
4: Gerardus, Quirini 9: 14/09/1606 10: Phil 12: AAF 943

1: 11993 2: Geneve
3: Blau
4: Gerardus, Quirinius 6: Baro 8: Frisius 9: 00/05/1608 10: Iur 12: LDR 2032 14: Crijn Blau 15: 1591 hopman 16: Auckje Polman 17: Hieronymus x Geeske Broverius van Zwolle (1637) 18: 1614 advocaat Hof 20: Dr iur 21: Mr, lic iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 27; RAF Statenarch M 11b f 10, Hof van Fr MMM f 7

1: 11995 2: Franeker
3: Blau (Blaaw de)
4: Hieronymus 7: Leeuwarden 9: 09/05/1633 10: Iur 11: 1616 12: AAF no 2942 14: Gerardus Quirini de Blau 15: Auckje Polman 16: Geeske Broverius uit Zwolle 17: Johanna; Trijntie Margrieta; Quirinus, raadsheer Auckien; Laurens Gesina; Gerardus 18: 1637 advocaat Hof; pensionaris van Leeuwarden en Harlingen 1664 landsadvocaat 1670-1672 burgemeester van Leeuwarden 19: 1672 dec 21: Dr iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 27

1: 03206 2: Groningen
3: Blau von
4: Jost, Bernhardt 7: Jever 8: Frisius 9: 32/06/1606 10: Iur 12: AAG 26

1: 11262 2: Wien
3: Bleckema
4: Taco 7: Dokkum 8: Frisius 9: 14/04/1580 12: Ned studenten Wenen 121 14: Andreas Bleckema 18: 1582-1587 secretaris van Dantumadeel 19: 1587, vermoord 21: De Bleckema s bezaten in 1543 land in Dantumadeel; Jelte Andries Bleckema was in 1603 dorpsrechter te Driesum 22: Sannes, Naamlijst 223; Beneficiaalb 200; Teunissen, Walden 252

1: 03752 2: Groningen
3: Blidenstein (Blijdenstein a)
4: Johannes, Bartholdi 9: 16/03/1648 10: Theol 11: 1622 12: AAG 57 13: Hester Reynersdr Falco 14: Bartholdus Pauli 15: predikant te Ruinerwold 18: 1650-1652 predikant te Ruinerwold 19: 1652 april 22: Romein, Drenthe 223

1: 00754 2: Franeker
3: Blidenstein a
4: Paulus, Bartholdi 9: 02/05/1635 10: Ling, Theol 12: AAF no 3109 21: werd op 19 juli 1641 geexamineerd, vml Gelderlander 22: Kalma, Classisboek Franeker 5354

1: 01140 2: Franeker
3: Blinck
4: Hildebrandus, Lubberti 8: Frisius orient 9: 13/05/1645 10: Theol 12: AAF no 4329

1: 04152 2: Leiden
3: Blocq (Block de)
4: Daniel 8: Frisius 9: 20/03/1581 10: Iur 11: 1571 ? 12: AAL 9 13: Maria van den Burght 14: Johannes de Blocq geb te Gendt 15: 1577 burgemeester van Franeker 16: Cunera Buyserogge 17: Maria x Sebastianus Pruysen Anna x Livius Lieuwes van Scheltinga Auckje x Boccacius Joachimi Hopperus 18: 1584 advocaat Hof 1588-1616 secretaris van Leeuwarderadeel 1616-1617 griffier Hof 19: 1617 juli 20: tekent op 5 juli 1582 het AA van Homme van Harinxma 21: Dr 22: Stamboek I 39, II 36; Vrije Fries 8 119; Oldenhof, Religyfrede 64

1: 06666 2: Marburg/Lahn
3: Blocq (Blockius)
4: Daniel 7: Harlingen 8: Frisius occid 9: 06/08/1577 12: CSM III 25 20: studeert blijkens een collegedictaat tot jan 1580 bij Regnerus Sixtinus: RAF Familiearchief Sminia 1879a

1: 06692 2: Marburg/Lahn
3: Bloemendal (Blumenthal a)
4: Johannes, Wilhelmus 8: Frisius 9: 23/04/1584 12: CSM III 44 18: 1603-1605 schepen van Sneek 1589 secretaris van Tietjerksteradeel 21: Mr 22: Napjus 9394; Sannes, Naamlijst secretarissen

1: 03085 2: Groningen
3: Bloemensaet
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 16/03/1628 10: Phil 12: AAG 19