>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 00920 2: Franeker
3: Amama
4: Gellius 7: Franeker 9: 14/10/1639 10: Ling 11: 1620 12: AAF no 3614 13: Meyn Claesdr Adelen van Cronenburch 14: Sixtinus van Amama 15: professor te Franeker 16: Jancke Alephs van Idsinga (1658) 17: Maycke x Alef van Idsinga Sixtinus 18: 1656 rector latijnse school te Dokkum 19: 1665 sept 20: egregii patris filius et utiman imitator 22: Stamboek I 21, II 19; RAF Grafschriften Dokkum; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 505

1: 02634 2: Groningen
3: Amama (Ammama)
4: Hernius 7: Bourtange 9: 11/11/1620 10: Phil 12: AAG 10

1: 00427 2: Franeker
3: Amama
4: Hernius 7: Bourtange 8: Frisius 9: 23/09/1621 10: Iur 12: AAF no 1903 13: Aefke Potter 14: Joachim van Amama 15: victualiemeester te Boertange 16: Ymck Wijger Annesd Hester Moda 17: Diederick Aechtje x Rembertus IJsbrand van Viersen, burgemeester van Sloten (1679) Cornelia 18: luitenant 21: Een Hernius Amama was in 1632 wijnheer te Franeker 22: Stamboek I 2122, II 1819; It Beaken 19 (1957) 128

1: 00312 2: Franeker
3: Amama (Ammema)
4: Jacobus 7: Emden 9: 22/02/1617 10: Iur 12: AAF no 1641

1: 01149 2: Franeker
3: Amama ab
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 27/06/1645 10: Phil, Philol 11: 1628 12: AAF no 4345 13: Meyna ab Adelen a Cronenburg (1617) 14: Sixtinus Adama 15: 1616 professor Leiden 19: 1656 aan de pest 21: in 1650 alumnus; broer van Johannes, mathematicus en vestingbouwer; werd van de universiteit verwijderd hetgeen in 1653 tot een geschil met de magistraat van Franeker leidde; solliciteert in 1655 naar het rectoraat der latijnse school van Franeker 22: Stamboek I 21, II 19; Nienes, Archieven Franeker 55; Placaatboek V 523; Telting, Register 1041; Van Sluis

1: 00609 2: Franeker
3: Amama
4: Petrus 9: 02/11/1627 10: Iur 12: AAF no 2427 13: Ydt Watsedr 14: Sixtus van Amama 15: syndicus van Oostfriesland 16: Jannecke van Hateren 18: 1634 notaris 19: 1638 22: Stamboek I 21, II 19; Naamlijst notarissen

1: 05323 2: Köln
3: Amama (Anema)
4: Severinus 5: presbyter 7: Dokkum 9: 06/02/1489 10: Iur 12: AAK II 260174 21: Heer Amama gebruikt in 1511 100 pm land in Brantgum 22: RVA I 135

1: 10911 2: Oxford
3: Amama
4: Sixtinus 9: 00/00/1616 12: NNBW I 106

1: 10701 2: Franeker
3: Amama (Ammama)
4: Sixtus, Johannis 9: 10/04/1610 10: Phil, Theol 11: 1593 okt 12: AAF no 1182 13: Ymck 14: Johannes Amama 15: provinciaal bouwmeester : burgemeester van Franeker 16: Meyna ab Adelen a Cronenburg (1617) 17: Gellius, rector Latijnse school Dokkum Johannes, vaandrig, convooimeester te Makkum Nicolaus 18: 1616 professor oosterse talen te Franeker 1626 bibliothecaris 20: sch. Franekerens 21: leerling van Drusius; niet rechtzinnig genoeg; schreef poemation tetraglotton in honorem D. J. Maccovii Poloni (1614), Censura Vulgatae (1620), Biblia in het Nederduits (1625); stud te Leiden 1614 arabisch, stud te Oxford 22: NNBW I 105

1: 01377 2: Franeker
3: Amama
4: Sixtus, Johannis 9: 14/04/1586 10: Phil 12: AAF no 7 14: Johannes Sixti van Franeker 15: 1585 volmacht ten landsdage 18: 1594 advocaat Hof 1602 assessor van het krijgsgerecht 21: Dr iur in Frankrijk; disp De mutuo (1589); werd in 1596 burger van Leeuwarden; Sixtus Johannis Sixti fil kreeg in 1583 een toelage 22: RAF Hof van Fr MMM f 4v; RAF Statenarch G 41 137, M 11b f 80; GAL Burgerboek I 297; Telting, Register 213; Engels, Peregrinatio 6

1: 00482 2: Franeker
3: Amama (ab)
4: Sixtus 5: Syndicus v Emden 9: 05/10/1623 12: AAF no 2068 13: Wick 14: Johannes Henricus van Amama 15: burgemeester van Franeker : lid gedep staten 16: Ydt Watsedr 17: Wick Petrus Jacobus gest 1623 tijdens studie te Franeker Elisabeth Sixtijntje 18: syndicus van Oostfriesland 19: 1630 22: Stamboek I 21, II 1819; Wiarda, Ostfriesische Geschichte III 484-587, IV 47146

1: 09990 2: Wittenberg
3: Amama ab
4: Sixtus 8: Frisius 9: 00/06/1592 12: MUW II 390

1: 04384 2: Leiden
3: Amama (Ammema)
4: Sixtus 7: Franeker 9: 18/08/1614 10: Ling arab 11: 1593 okt 12: AAL 117 13: Ymck

1: 08764 2: Löwen
3: Ambrosii (Ambrosius)
4: Mente (Amijntas ) 8: Frisius 9: 00/07/1552 12: MULO IV 453112 18: 1573 secretaris van Bolsward 1579 weesvoogd 19: 1582 te Groningen 21: in 1578 te Bolsward aangeslagen voor 4 cg personele impositie; in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 354; It Beaken 1969 179; Van der Meer Boarnen 244

1: 09623 2: Erfurt
3: Ameland
4: Arnoldus 9: 00/00/1425 12: MUER I 13311

1:*10612 2: Prag
3: Ameland (Amelant de)
4: Dodo 9: 00/00/1372 12: OSTFR 188

1: 09621 2: Erfurt
3: Ameland de
4: Sibrandus 9: 00/00/1425 12: MUER I 1339

1: 07666 2: Rostock
3: Ameland (Amelandie)
4: Wilhelmus 7: Ameland 9: 09/08/1516 12: MUR II 64

1: 07574 2: Rostock
3: Amelens (Amelentze)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 20/05/1501 12: MUR II 8 18: 1519, 1538 (1527-1565?) pastoor van de A kerk 19: 1538 juli a (volgens AAU) 21: Mr; Lambertus Amelens was in 1526 raadsheer te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1955 53; Alma; RF 1534.4; AAU 42 (1916) 303; Acker Stratingh, "Wijnen" 47

1: 01314 2: Padua
3: Amelingius
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 27/10/1574 10: Iur 11: 24 12: tp no 157 20: geb te Emden, 1550 gest 1624., zoon v. Hermann, predikant te Hage imm. Marburg 1570, Geneve 2991574, Bazel 1574. 1595 veertigraad; 1597-1610 meermalen burgemeester van Emden, rechter in het Niedergerecht. Vurig calvinist, leider van de revolutie, die te Emden in 1595 een eind maakte aan het effectieve gezag van de graaf en de bezetting door de Republiek voorbereidde. Gezant van Emden in de Nederlanden 59, 1595 en 1605. Noemde zich tijdens het eerste gezantschap kolonel, waaraan zich de gezanten van de graaf stoorden.

1: 06638 2: Marburg/Lahn
3: Amelingius
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius orient 9: 14/07/1570 12: CSM II 94

1: 02749 2: Wittenberg
3: Amennius
4: Wiggardus 8: Frisius orient 9: 07/06/1551 12: AAW 266

1: 07598 2: Rostock
3: Amkema (Ankema)
4: Reinerus 7: Dokkum 9: 29/05/1512 12: MUR II 49 18: 1543 pastoor te Holwerd 20: 1513 bac art (MUR II 54) 21: = Ritske Amkema; Pieter Amkema bezat toen land te Holwerd 22: Beneficiaalb 178

1: 02317 2: Heidelberg
3: Amptzonides (Amptsonides)
4: Eltco 8: Frisius 9: 30/07/1586 11: 1566 12: MUH II 127184 14: Amse Eltkens van Holwierde 19: 1635 mei, begraven te Zeerijp; volgens Abel Eppens in 1586 drie maanden na zijn aankomst doodgeslagen bij een treffen tussen burgers en studenten te Heidelberg 22: Feith, Grafschriften 462; Eppens, Kroniek II 378

1: 02318 2: Heidelberg
3: Amptzonides
4: Jelmerus 8: Frisius 9: 30/07/1586 12: MUH II 127185 14: Amse Eltkens van Holwierde 21: broer van Eltco 22: Eppens, Kroniek II 378

1: 07268 2: Rostock
3: Amsen
4: Hinricus 7: Jever 9: 19/06/1480 12: MUR I 218

1: 02719 2: Wittenberg
3: Amsweer (Amzverr)
4: Allo 8: Frisius 9: 26/11/1544 12: AAW 218 17: Doede Melchior 18: 1576, 1578-1580 burgemeester van Appingedam 1552, 15556 kerkvoogd 22: Bijdragen...Groningen IV 341; RAG HJK 567; vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 02289 2: Heidelberg
3: Amsweer (Amsvuer)
4: Melchior 7: Appingedam 8: Frisius 9: 13/04/1570 12: MUH II 5438 14: Aylco van Amsweer 18: is tot 1579 aan hof van Georg van Liegnitz. 1582 voorganger Lutherse kerk dient onder graaf Willem Lodewijk 19: 1587 te Dordrecht 20: 1557 21: schreef querela Frisiae (1619) 22: NNBW I 4142

1: 09134 2: Löwen
3: Amudes
4: Weinchius 8: Frisius 9: 00/04/1553 12: MULO IV 47021

1: 01596 2: Franeker
3: Anchisae
4: Folkerus 7: Bolsward 9: 24/04/1594 10: Art 12: AAF no 262

1: 01945 2: Franeker
3: Anchisae
4: Wilhelmus (Gulielmus) 7: Leeuwarden 9: 30/06/1605 10: Phil 12: AAF no 879 18: 1607 schoolmeester op Schiermonnikoog 22: Sannes, Schoolmeesters Schiermonnikoog

1: 03511 2: Groningen
3: Anckum (Ancken ab)
4: Hermannus 8: Omlandus 9: 30/10/1641 11: 1625 12: AAG 44 16: Fockje Popckens uit Appingedam (1653) Christina Averechs d.v. ds Gerardus 17: Gerardus, ds te Ten Boer 18: 1653-1678 predikant te Oudeschans 19: 1678 febr 22: Duinkerken I 13

1: 04364 2: Leiden
3: Andla (Elconius)
4: Anchises 7: Harlingen 9: 15/03/1613 10: Med 11: 16 12: AAL 110

1: 00296 2: Franeker
3: Andla (van)
4: Anchises 7: Achlum 9: 07/08/1616 10: Med 12: AAF no 1610 13: Saeck Sickesd Palsma 14: Fredericus van Andla 15: eigenaar Andlastate te Ried 16: Sibbel van Aysma (1628) 17: Titia x Petrus Mejontsma Johannes, student, kapitein x Wilhelmina Middelkoop Saeckje x Albert Sighers 18: lijfarts van de stadhouder van Friesland 1633-1635, 1652, 1653, 1655 rekenmeester; 1634-1647 herhaaldelijk landdagslid; 1636-1638 lid gedep staten (W); 1638 commissaris politiek op synode te Harlingen 1639-40, 1644 lid Generaliteitsrekenkamer; 1641-43, 1646-1652 lid Raad van State 21: werd in 1624 burger van Leeuwarden; steunt de partij van de stadhouder 22: Stamboek II 166-167; Breuker, Japix II 205; Placaatboek V 371, 519; GAL Burgerboek I 22; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1633-1635, 1639-1655

1: 04429 2: Leiden
3: Andla (Andela)
4: Anchises 8: Frisius 9: 13/05/1620 10: Med 11: 21 12: AAL 146 20: 1623 23/5 Dr Med (Molhuysen, Bronnen II 109)

1: 01720 2: Franeker
3: Andreae
4: Adrianus, Andreas (Andraianus) 7: Leeuwarden 9: 13/04/1598 10: Iur 12: AAF no 485

1: 11543 2: Löwen
3: Andreae (Andree de Westerhuys)
4: Albertus 7: Marrum (Marrun) 9: 15/07/1532 12: MULO IV 7498 21: Westerhuis was een kloosterplaats onder Marrum; de vader van Albertus Andreae zal kloostermeier geweest zijn

1: 11459 2: Löwen
3: Andreae (Andree)
4: Albertus 7: Dokkum 9: 15/05/1483 12: MULO II 47121 20: stud 1480 te Leuven en 1496 te Keulen

1: 06410 2: Köln
3: Andreae (Andree)
4: Albertus (Abbodus) 5: presbyter 7: Waaxens 8: Frisius 9: 25/09/1496 12: AAK II 40889 18: 1491 priester te Waaxens 20: stud 1480 te Keulen en 1483 te Leuven 22: PB Hs 1466

1: 05113 2: Köln
3: Andreae (Andree)
4: Albertus 7: Dokkum 9: 16/12/1480 10: Iur 12: AAK II 91110 20: stud 1483 te Leuven en 1496 te Keulen

1: 09642 2: Erfurt
3: Andreae (Andree)
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1442 12: MUER I 19044

1: 07926 2: Rostock
3: Andreae
4: Christianus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/09/1560 12: MUR II 140

1: 01252 2: Franeker
3: Andreae
4: Diurtco 8: Frisius orient 9: 03/09/1647 10: Iur 12: AAF no 4631 18: 1665-1673 syndicus van Emden 1677 burgemeester van Emden 22: Ten Raa, de Bas Leger V 547; Quellen und Forschungen 1987 123

1: 03493 2: Groningen
3: Andreae
4: Diurtco 8: Frisius orient 9: 06/05/1641 10: Phil 12: AAG 43

1: 02149 2: Utrecht
3: Andreae
4: Diurtco 8: Frisius orient 9: 00/00/1646 10: Ling lat 12: ASU 13

1: 07767 2: Rostock
3: Andreae (Andree)
4: Godfridus 7: Bolsward 9: 07/09/1504 12: MUR II 18

1: 10888 2: Franeker
3: Andreae (Andraee) ab
4: Henningius, Georgius 9: 24/01/1635 10: Iur 11: 1610 12: AAF 3091 13: Ansck van Burmania 14: Joachimus van Andreae 15: 1646 raadsheer Hof 16: Frouck van Scheltema 17: Joachimus 18: 1646-1656 raadsheer Hof 1642-1643 volmacht landsdag voor Idaarderadeel 1651 extra ord lid Staten Generaal voor Oostergo 19: 1656 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sickenga 209-210, Stamboek I 67, II 46; Engels, Naamlijst St Gen II 15; Visser, Adel 436

1: 11102 2: Leiden
3: Andreae
4: Henningius (Georgius) 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 08/10/1636 10: Math 12: AAL 281

1: 09294 2: Löwen
3: Andreae (Andree)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 28/08/1563 12: MULO IV 658192

1: 08545 2: Löwen
3: Andreae (Andree)
4: Jaricus, Johannis 6: pauper 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 12/06/1509 12: MULO III 37259 18: 1525 pastoor te Oudkerk 22: RAF FG 910

1: 12007 2: Leiden
3: Andreae
4: Joachimus 7: Stralsund 9: 11/08/1607 11: 1586 12: AAL 88

1: 11093 2: Franeker
3: Andreae
4: Joachimus 7: Stralsund 8: Pommeren 9: 09/08/1607 12: Sickenga 181 13: Margaretha Veltschouw 14: Martinus Andreae 15: raadslid te Stralsund 16: Ansck van Burmania Sophia van Vervou, wed van Wytze van Camminga 17: Poppe (Pompeius) x Rints van Burmania Claer x Pompeius van Burmania Henningius Georg x Frouck van Scheltema 18: 1613 prof fysica te Franeker, 1615 prof iur 1620-1646 raadsheer Hof, doet afstand t.b.v. zijn zoon; 1634 lid Staten Generaal; 1635 gezantschap naar Polen, 1644-1645 gezant in Denemarken; 1646-1652, 1655 lid, 1648 president van Staten Generaal 1646-1655 curator univ. van Franeker 19: 1655 mei 21: had benoeming tot raadsheer te danken aan zijn huwelijk met een Burmania en had goede contacten met de stadhouder; bezat 100.000 gulden; tekent vrede van Munster 22: Sickenga 181-184; Stamboek I 67, II 46; Engels, Naamlijst St Gen 11, II 5

1: 06390 2: Köln
3: Andreae (Andree fil)
4: Johannes 7: Staveren 9: 31/07/1489 10: Iur 12: AAK II 26547 21: stud wrs in 1488 decr te Leuven

1: 11679 2: Rostock
3: Andreae (Andree)
4: Otto 7: Warns 8: Trai d 9: 18/06/1510 12: MUR II 43

1: 11565 2: Löwen
3: Andreae (Andree)
4: Petrus 7: Grouw 9: 20/07/1548 12: MULO IV 369158

1: 07027 2: Rostock
3: Andreae (Andree)
4: Petrus 8: Omlandus 9: 01/11/1450 12: MUR I 91

1: 00959 2: Franeker
3: Andreae (Andreas)
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 9: 25/08/1640 10: Phil 11: 1623 12: AAF no 3733 21: = vml Sibrandus Aneae, 1642 notaris 22: RAF Hof van Fr HHH 1 135v; Naamlijst notarissen

1: 06631 2: Marburg/Lahn
3: Andreae (Andreas)
4: Sibrandus 8: Frisius orient 9: 28/03/1570 12: CSM II 90

1: 09101 2: Löwen
3: Andreae (Andreas)
4: Tatius 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 433199

1: 08288 2: Löwen
3: Andreae (Andree)
4: Theodoricus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 06/06/1502 12: MULO III 23663 18: 1525 sacrista te Bolsward 21: possessor van de sacristaprove te Bolsward; in 1543 is zijn opvolger, Martinus Foppii possessor; frater Theodricus Andree, ordinis Regularium werd op 29 mei 1507 tot priester gewijd, een naamgenoot op 16 september 1508 22: Brom, Naamlijst 410, 419; RAF FG 910; Beneficiaalb 281

1: 09271 2: Löwen
3: Andreae (Andree)
4: Theodoricus 7: Heeg 9: 00/06/1554 12: MULO IV 49272

1: 08684 2: Löwen
3: Andreae (Andree)
4: Wibrandus (Wilbrandus) 8: Stellingwerf 9: 05/10/1506 12: MULO III 32321 21: Wibrandus Andree de Antiquis Spaengis werd op 19 april 1511 tot priester gewijd; 1513 (institutie) pastoor te Nijeholtwolde (Wibrandus N)? 22: Brom, Naamlijst 444; AAU 42 (1916) 319

1: 06503 2: Köln
3: Andringa ? (Ringa a)
4: Haringius 8: Frisius 9: 24/05/1559 10: Art 12: AAK IV 234 13: Saeckel Harings van Tietema 14: Julius Feickes Juwsma van Andringa 16: Catharina Ulckesdr Douma Sjoerdcke Goslicksdr van Hiddema 17: Julius Jelle Sjoerd Saekele 19: 1573 21: Dr iur 22: Stamboek I 23, II 19

1: 04183 2: Leiden
3: Andringa ab
4: Pompeius 8: Frisius 9: 30/10/1585 10: Iur 12: AAL 18

1: 03538 2: Groningen
3: Andringa ab
4: Pompeius 7: Goenga 8: Frisius 9: 13/09/1642 11: 1621 12: AAG 46 13: Witsck Feyesd van Heemstra 14: Dominicus van Andringa 15: kapitein : sergeantmajoor 16: ongehuwd 18: 1652 volmacht voor Lemsterland 1654 kapitein 21: of zoon van Rienck en Elisabeth van Baerdt, Stamboek I 242 22: Andringa, 42; Stamboek I 24; RAF Statenarch G 4 (212 1654)

1: 01401 2: Franeker
3: Andringa (Anderga ab)
4: Pompeius 9: 30/12/1586 10: Iur 12: AAF no 34 13: Cent IJsbrants 14: Tjalling van Andringa 16: Tjets Oenedr van Grovestins 17: Teth Jelle Dominicus 19: 1608 a op Ameland 22: Stamboek I 24; Andringa 35

1: 09809 2: Orleans
3: Andringa
4: Reinerus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 06/07/1564 10: Iur utr 12: RIDDORL II 432, 492, 504; KUOR 10 20: receptor van de natio

1: 06535 2: Köln
3: Andringa
4: Reinerus 8: Frisius 9: 26/04/1559 10: Iur 12: AAK IV 110 13: Taets van Andla 14: Poppe van Andringa 16: Jel Feickes Unia, wed Julius van Geel 18: pastoor (onwaarschijnlijk) 19: 1578 a 21: Dr; broer van Tjalling, die zijn erfgenaam werd 22: Stamboek I 24; Andringa 28; Oorkonden St Anthonij 643, 820, 827

1: 01694 2: Franeker
3: Andringa (Andreae)
4: Thomas (Tinco) 7: Leeuwarden 9: 13/05/1597 10: Iur 12: AAF 440 13: Idske Regnaerda 14: Jelle van Andringa 16: Sytske Sickes Sjoerda 17: Reinerus, in 1640 grietman 18: 1612 lid admiraliteit Amsterdam; 1614 lid Generaliteitsrekenkamer 1613-1619 grietman van Utingeradeel 1616, 1619 rekenmeester 19: 1619 febr 21: disputeert in 1598 de legatis et fideicommissis onder Henricus Schotanus; wordt door hem doctus en modestus genoemd en voorgedragen voor een professoraat 22: Sminia, Naamlijst 331; Gens Schotana 13, 29; Ahsmann, Faculteit 61; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1612, 1614, 1616

1: 00596 2: Franeker
3: Andringa (van)
4: Tinco 6: Patritius Frisius 9: 05/06/1627 10: Art, Iur 11: 1602 12: AAF no 2393 16: Dedtke Ienckama (1641) 17: Tinco, sneuvelt in 1672 tegen de Fransen 18: 1637-1659 secretaris van Sloten; 1641 ook dijkssecretaris burgemeester van Sloten 19: 1673 april 22: RAF Grafschriften Doniawerstal; RAF klapper DTB Sloten; Sannes, Naamlijst 315

1: 05013 2: Basel
3: Angern ab
4: Georgius 8: Frisius orient 9: 00/00/1600 12: MUB II 48351

1: 04977 2: Basel
3: Anielingus (=Amelingus)
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1574 12: MUB II 2259; De Vries I, 49, 89 20: Stud te Marburg 1570, Geneve 294 1574 Burg van Emden 1600-1601 en 1603-1610 1610-1622 praeses stadsgerecht gest. 1624

1: 09135 2: Löwen
3: Anjum (Anium)
4: Fecco (Wecco) 8: Frisius 9: 00/06/1551 12: MULO IV 431103 21: zoon van Cornelis van Anjum, 1529 burgemeester van Dokkum? 22: Stamboek II 247

1: 09471 2: Löwen
3: Ankringa (Eccrenga ab)
4: Reinerus (Renerus) 8: Frisius 9: 04/10/1621 11: minor 12: MULO V 8814 16: Eelck Wobbema 21: genoemd in sententie van 1656 naar aanleiding van een erfeniskwestie 22: Stamboek I 143, losse aantekening

1:*08974 2: Löwen
3: Annii (Annius)
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 07/06/1548 12: MULO IV 36793 18: 1568-1569 burgemeester van Sneek procureur postulant te Sneek 21: = Mr Jan Anesz 22: RAF Familiearch Bungenberg 1; RAF Nedergerecht Sneek D 8, 77

1: 07920 2: Rostock
3: Annii
4: Meinardus 7: Esens 8: Frisius 9: 00/03/1557 12: MUR II 134

1: 00727 2: Franeker
3: Annii (Syanburguius)
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 05/08/1631 10: Theol 12: AAF no 2775 16: Ymck Hoytes van Sneek 17: Annius Christianus Stephanus 18: 1638-1672 predikant te Woudsend 19: 1672 aug 22: Romein 446; Col Kalma

1: 11105 2: Franeker
3: Annii (Armii, Syanbagh)
4: Wibrandus 8: Frisius, Sylvius 9: 07/06/1634 10: Theol 12: AAF no 3037

1: 05116 2: Köln
3: Annius (Annii)
4: Arnoldus 7: Sneek 8: Frisius 9: 11/06/1555 10: Art 12: AAK II 1090162 18: 1568 pastoor te Birdaard, later te Jislum 1579 predikant te Jislum, predikant van deel van Franekeradeel, 1585 van Vlieterp; 1592-1612? te Reitzum lid synode in 1592, 1595, 1600 19: 1612 p 20: non solvit quia pauper testimonio sui preceptoris D. Aggei baccalavit 21: 1578 landdagslid, ondertekent als enige geestelijke het request voor Unie van Utrecht 22: Romein 81, 473-474; NNBW I 152-153; Col Kalma

1: 12385 2: Orleans
3: Annius
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 30/03/1560 12: RIDDORL I 294, 295 20: Lic iur

1: 01682 2: Franeker
3: Annius
4: Regnerus 7: Leeuwarden 9: 27/04/1597 10: Iur 12: AAF no 427 16: Fed Douwes Popma uit Witmarsum (1600) 18: 1600 advocaat Hof 1645-1646 lid gedep staten (W) 21: Dr; Reinerus Anneszn was in 1558 burgemeester van Bolsward (Zwart, Cleuting 121); = vlm Dr Regnerus Bruinsma, werd in 1637 burger van Bolsward 22: RAF Hof van Fr MMM f 5v; GAL Klapper DTB; RAF Copieën elders 60461: Burgerboek Bolsward; Engels, Naamlijst GS

1: 01845 2: Franeker
3: Ansconis
4: Petrus 9: 11/06/1602 10: Phil 12: AAF no 711 18: 1610 predikant te Oldehove (Gr); 1614-1616 predikant te Terzool en Sibrandaburen 1618 schoolmeester/rector te Staveren 1631 notaris te Leeuwarden? 21: = Pico Anchisides?; in 1616 afgezet; Pier Anskesz tekent in 1579 rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Placaatboek IV 42; Col Kalma

1: 07787 2: Rostock
3: Ansonis
4: Rembertus 7: Emden 9: 19/05/1506 12: MUR II 25

1: 00740 2: Franeker
3: Ansta
4: Gellius 7: Franeker 9: 18/04/1632 10: Iur 12: AAF no 2827 14: Hobbe Jelles 16: Sytje Valeriusdr Elema 18: sept 1649 secretaris van de universiteit van Franeker 19: 1649 nov 22: Nienes, Archieven universiteit 72, 327; RAF GEN 500; Elama, Genealogie Elama 38

1: 02144 2: Utrecht
3: Ansta
4: Gerbrandus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/00/1645 12: ASU 12

1: 01019 2: Franeker
3: Ansta
4: Gerbrandus, Johannes 7: Harlingen 9: 20/05/1642 10: Phil, Med 11: 1624 12: AAF no 3925 13: Maria Sas 14: Johannes Ansta 15: lid vroedschap Harlingen 18: 1650 arts te Leeuwarden 1672 provinciearts 20: 1647 28/5 Dr med (PAF 30) 21: werd in 1650 burger van Leeuwarden, afk uit Harlingen 22: RAF GEN 490; GAL Burgerboek I 117; J.J. Kalma, Friesland in het Rampjaar (Leeuwarden, 1972) 200

1: 04872 2: Leiden
3: Ansta
4: Gerbrandus 8: Frisius 9: 00/05/1646 10: Med 11: 20 12: AAL 368

1: 00275 2: Franeker
3: Ansta (Hobbii)
4: Johannes 7: Franeker 9: 25/11/1615 10: Med 12: AAF no 1564 16: Maria Sas (1620 ca) 17: Gerbrandus Tiaeck x Jacobus Meylsma Deliana x Dr Rombertus Hintinga 1635 lid vroedschap Harlingen 1656 stadsarts van Harlingen 20: 1622 5/11 Dr med (PAF 21) 21: Dr 22: RAF FG 364; GEN 490; GA Harlingen 16 resolutieboek f 67

1: 04438 2: Leiden
3: Ansta (Hubingh)
4: Johannes 7: Franeker 8: Frisius 9: 01/12/1620 10: Med 11: 21 12: AAL 151

1: 02622 2: Groningen
3: Ansta
4: Johannes, Hobbii 7: Franeker 8: Frisius 9: 02/06/1620 10: Phil, Med 12: AAG 9

1: 00558 2: Franeker
3: Anthonides
4: Hermannus 9: 07/06/1626 12: AAF no 2306 20: = vml Hermannus van Beeck, stud 1631 med te Leiden

1: 01757 2: Franeker
3: Anthonides (Anthonis)
4: Otto 7: Leeuwarden 9: 24/03/1600 10: Iur 12: AAF no 564 16: Hylck Willemsdr Kethel (1610) 18: 1604 advocaat Hof 21: Dr met diss De iudiciis ac ubi quis agere ac conveniri debeat (Franeker 1602) 22: RAF Hof van Fr MMM f 6; Ranieri, Repertorium I 227, 270; GAL Klapper DTB

1: 04274 2: Leiden
3: Anthonides (Athonis)
4: Otto 7: Leeuwarden 9: 15/05/1602 10: Iur 11: 20 12: AAL 65

1: 01526 2: Franeker
3: Anthonii (Anthonius)
4: Anthonius 9: 03/05/1592 10: Ling, Art 11: Iur 12: AAF no 148

1: 11104 2: Franeker
3: Anthonii (Antonii)
4: Antonius 6: alumnus patriae 7: Roordahuizum 8: Frisius 9: 24/04/1612 10: Phil, Lit bon 12: AAF 1334

1: 02882 2: Groningen
3: Anthonii (Antonij)
4: Eilardus 7: Groningen 9: 16/03/1616 10: Theol 12: AAG 4 21: Jhr Eilco Anthoni Wyncken huwt in 1654 Anna Margrieta van Lissabon 22: Ned Leeuw 1956 14

1: 02639 2: Groningen
3: Anthonii (Antoni)
4: Everardus 7: Groningen 9: 09/03/1621 10: Phil 12: AAG 10

1: 11053 2: Helmstadt
3: Anthonii (Antonius)
4: Henricus 7: Norden 8: Frisius 9: 15/08/1634 12: AAHt 33366

1: 08128 2: Löwen
3: Anthonii
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 26/02/1479 10: Art 12: MULO II 392221 21: Vml Johannes Anthonii Vrij of Liber van Soest (rector van de school te Groningen, Emmerik en Kampen), monnik te Aduard, zoon van Anthonius Liber of: Johannes Anthonii was in 1525 pastoor te Burum (AAU 1923 136, 151); Andreae, Kollumerland III 79)

1: 10868 2: Franeker
3: Anthonii (Antonii)
4: Livius (Lavius) 7: Bolsward 9: 28/02/1650 10: Phil 12: AAF no 4930 16: Maycke Fongers Hoytinga (1651) Geertje Inthiema wed ds Reddingius 17: Riemke Cornelius Fonger 18: 1665-1667 predikant op Ameland 1667-1678 predikant te Lekkum 21: 1678 geschorst, 1682 afgezet; = Lovius Molinaeus 22: Romein 67, 566; Col Kalma

1: 09061 2: Löwen
3: Anthonii
4: Rudolphus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32367 18: 1562 sacrista en priester van de Oldehove 22: Oorkonden St Anthonij 532

1: 01706 2: Franeker
3: Anthonii (Anthoni)
4: Thomas 9: 21/09/1597 10: Ling, Art 12: AAF no 461

1: 10967 2: Helmstadt
3: Apen ab
4: Henricus 7: Jever 8: Frisius 9: 14/04/1617 12: AAHt 257211

1: 11029 2: Helmstadt
3: Apen ab
4: Henricus 7: Jever 8: Frisius 9: 24/05/1622 12: AAHt 29277

1: 07586 2: Rostock
3: Apinge
4: Otto 7: Groningen 9: 03/01/1502 12: MUR II 10 21: = Mr Otto Rudolphi Knassens uit Roden, in 1515 gewijd, 1530, 1537, 1549 pastoor te Midwolde (Midwolda?), 1546 prebendaris te Middelstum? 22: RF HS 1537.21, 1549.53, Rutgers, Inventaris Ewsum regest 203; Ned Leeuw 1983 485

1: 07878 2: Rostock
3: Aportanus
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 12/06/1548 12: MUR II 115 14: Georgius Aportanus 15: docent vrije kunsten aan de latijnse school van Zwolle : reformator van Emden 18: 1552-1584 predikant te Kanum, Oostfriesland 19: 1584 nov 22: NNBW I 161; Emmius, Rerum 824-825

1: 07940 2: Rostock
3: Appingedam (Damonis)
4: Adamus 7: Groningen 9: 00/10/1563 12: MUR II 150

1: 05246 2: Köln
3: Appingedam (Damme de)
4: Alardus 9: 24/04/1505 12: AAK III 1388

1: 05248 2: Köln
3: Appingedam (Dammone de)
4: Albertus 9: 00/10/1419 10: Iur can 12: AAK I 21126

1: 05249 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Albertus 9: 20/05/1490 10: Art 12: AAK II 27872 20: bursa Laurentiana; 1491 20/6 det 21: = vml Albertus Conradi

1: 05251 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Albertus 9: 29/11/1506 10: Art 12: AAK II 604117

1: 08073 2: Löwen
3: Appingedam (Dammis)
4: Balduinus 7: Groningen 8: Trai d 9: 15/11/1465 10: Iur can 12: MULO II 10453

1: 11257 2: Wien
3: Appingedam (Dammis)
4: Balduinus (Baldewinus) 6: pauper 8: Frisius 9: 13/10/1456 12: Ned studenten Wenen 57

1: 05253 2: Köln
3: Appingedam (Damonis)
4: Bernardus 9: 00/00/1523 10: Iur 12: AAK II 86229

1: 05254 2: Köln
3: Appingedam (Dammone de)
4: Everardus 6: pauper 8: Mon d 9: 00/00/1437 10: Iur 12: AAK I 3992 21: Mr Ebbe (Everardus) Quant uit Appingedam was abt van het Benedictijnenklooster te Rottum en in 1458 in bezit van proosdij van Usquert gesteld; stelt in 1464 met anderen bepalingen vast voor het Winsumer Zijlvest en is in 1474 met de pastoor van Baflo scheidsrechter 22: Damen, Benediktijnenkloosters 196

1: 09628 2: Erfurt
3: Appingedam (Damme van dem)
4: Fredericus 9: 00/00/1430 12: MUER I 14736 21: Een Fredericus was in 1408 kapelaan en rector in Appingedam 22: Hoft, Vissen 22

1: 05258 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Gerardus 9: 16/02/1474 10: Iur can 12: AAK I 8734

1: 07057 2: Rostock
3: Appingedam (Damne van den)
4: Hartwicus 9: 30/06/1459 12: MUR I 121

1: 10633 2: Prag
3: Appingedam (Apingdame de)
4: Henricus 9: 00/00/1385 12: OSTFR 189 21: = Henricus Clant, 1374 bac art? 22: NNBW I 603

1: 05263 2: Köln
3: Appingedam (Damonis alias Olyen)
4: Henricus 8: Mon d 9: 26/10/1517 10: Art 12: AAK II 78816 20: 1519 24/1 det; iuravit, sed quia totus p. ex parentela concremata ibidem medio iuramento simpliciter paupertatem allegavit, sic nihil potuit dare, neque aliquo modo quicquid exigere potui, sint itaque domini in ea parte contenti et se obligans dixit et promisit, cum melius habuerit, dabit. 21: = Mr Haro Wyncken, 1549 redger van Appingedam? 22: RAG Essen 17 126*

1: 05266 2: Köln
3: Appingedam (Dammone de)
4: Hilbrandus 8: Mon d 9: 28/06/1441 10: Iur 12: AAK I 43991

1: 05267 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Jacobus 9: 00/10/1500 10: Art 12: AAK II 5033 20: bursa Laurentiana; 1501 9/12 det, 1503 23/3 lic

1: 08074 2: Löwen
3: Appingedam (Dammis de)
4: Johannes 8: Trai d 9: 16/06/1474 10: Iur can 12: MULO II 30581

1: 11596 2: Löwen
3: Appingedam (Damonis)
4: Johannes 9: 17/08/1422 12: MUR I 13

1: 05270 2: Köln
3: Appingedam (Dammone de)
4: Leonardus 9: 00/08/1500 10: Iur 12: AAK II 49928

1: 08076 2: Löwen
3: Appingedam (Dammone de)
4: Ludolphus 8: Mon d 9: 21/07/1471 12: MULO II 253105

1: 09629 2: Erfurt
3: Appingedam (Damme van dem)
4: Ludolphus 9: 00/00/1430 12: MUER I 14737

1: 08075 2: Löwen
3: Appingedam (Dammis)
4: Nicolaus 8: Trai d 9: 16/06/1474 10: Iur can 12: MULO II 30580

1: 05277 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Reinerus 9: 08/11/1509 10: Art 12: AAK II 64985

1: 05278 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Suffridus 9: 29/04/1505 10: Art 12: AAK II 57662 20: bursa Laurentiana; bac 22 mei 1506, inc 22 maart 1508

1: 10617 2: Prag
3: Appingedam (Appigadam de)
4: Theodoricus (Thydericus) 9: 00/00/1376 12: OSTFR 188-189

1: 05280 2: Köln
3: Appingedam (Damme de)
4: Theodorus 9: 00/00/1449 10: Iur 12: AAK I 51738

1:*05279 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Theodorus 9: 03/06/1495 12: AAK III 1168

1: 05281 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Wicherus 9: 29/11/1493 10: Art 12: AAK II 34872 20: bursa Laurentiana; 1494 27/11 det 21: = heer Wycher, 1499 vicaris op 't Zandt? 22: Friedlaender, Urkundenbuch II nr 1644

1: 05284 2: Köln
3: Appingedam (Dammone de)
4: Wilhelmus 9: 03/06/1499 10: Iur 12: AAK II 469116

1: 05282 2: Köln
3: Appingedam (Dammone de)
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 11/11/1432 10: Iur 12: AAK I 35536 20: 1432 18/12 bac decr 21: = Mr Wilhelmus, 1439 pastoor te Uitwierde? 22: AKG regest 190

1: 05285 2: Köln
3: Appingedam (Dammonis)
4: Wilhelmus 9: 29/04/1505 10: Art 12: AAK II 57661 20: bursa Laurentiana; bac 22 mei 1506, inc 22 maart 1508

1: 00540 2: Franeker
3: Aquila
4: Bernardus 8: Frisius 9: 02/12/1625 10: Log, Ling, Theol 11: 1604 12: AAF no 2275 16: Antke Johannis uit Dokkum (1631) 17: Henricus, schoolmeester te Mantgum 18: 1630 conrector (waarschijnlijk praeceptor) en voorzanger te Dokkum; 1636 praeceptor te Harlingen 1637-1639 predikant te Oosterzee en Echten 1639-1651 predikant te Jorwerd 19: 1651 juni 22: Romein 170, 641; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Baarderadeel

1: 04207 2: Leiden
3: Arcerius
4: Johannes 7: Franeker 9: 12/10/1593 10: Theol 12: AAL 37

1: 05533 2: Geneve
3: Arcerius
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/05/1624

1: 04120 2: Leiden
3: Arcerius (Argerius)
4: Johannes 8: Frisius 9: 03/08/1577 10: Theol 12: AAL 2

1: 10912 2: Douai
3: Arcerius
4: Johannes 7: Noordhorn 9: 00/00/1560 11: 1538 12: NNBW IV 58 14: Theodorus Arcerius 15: landbouwer 16: Jacqueline Lotin uit Douai 17: Sixtus Johannes Paulus Jacqueline 18: 1568-1571 rector latijnse school te Franeker 1571-1578 predikant in Holland, 1578-1580 te Sluis 1580 predikant te Oost en West Terschelling; 1586 rector te Utrecht; 1589 prof grieks te Franeker 19: 1604 juli 22: Romein 12; aanv. 2; Col Kalma

1: 12074 2: Franeker
3: Arcerius
4: Johannes 6: gratis 9: 23/07/1621 10: Theol 12: AAF no 1892 20: Joannis ministri Hamburgensis filius

1: 03037 2: Groningen
3: Arcerius
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 25/08/1626 10: Theol 12: AAG 17 13: Hester Polyander 14: Johannes Arcerius 15: predikant o.a te Altona bij Hamburg 18: 1629 praeceptor te Zutphen 19: 1659 20: stud 1621 te Franeker 22: Us Wurk 14, 14

1: 00789 2: Franeker
3: Arcerius (Arserius)
4: Johannes 7: Sneek 9: 23/02/1636 10: Ling, Phil 12: AAF no 3215 13: Geertie Styp 14: Paulus Arcerius 15: (con)rector 16: Maaike Pieters 17: Geertruid Hester 18: 1643-1664 boekverkoper te Franeker; 1657 vroedschapslid van Franeker 1663 burgemeester 20: viri eminentissimi Johannis Arserii nepos ex filio 21: werd in 1640 burger van Franeker, afk van Sneek 22: Placaatboek V 598; Us Wurk 14, 1517; GA Franeker 27 Burgerboek

1: 01436 2: Franeker
3: Arcerius
4: Johannes 6: Stip 7: Franeker 9: 02/05/1589 10: Theol 11: 1570 12: AAF no 79 13: Jacqueline Lotin uit Douai 14: Johannes Arcerius 15: 1586 rector Franeker : predikant te Purmerend, Sluis, Leeuwarden 16: Hester Polyander, dochter of zuster van prof Polyander 17: Johannes, praeceptor te Zutphen 18: 1595-1596 predikant van Terschelling 1596-1600 predikant te Pietersbierum 1600-1604 predikant te St. Annaparochie; 1604-1623p predikant te Altona 19: 1623 p 21: kreeg in 1583 een toelage; broer van Sixtus 22: Romein 105, 207; NNBW IV 59; RAF Statenarch G 41 135; Col Kalma

1: 01696 2: Franeker
3: Arcerius
4: Paulus 9: 30/05/1597 10: Lit 12: AAF no 444 16: Geertie Styp Anna Schouten (1627) 17: Johannes 18: 1606-1609 conrector te Dokkum 1609-1614 rector te Sneek 1639 gemeensman te Franeker 20: 1606 ca Dr lit (PAF 17) 21: Dr med in 1612; in 1614 afgezet wegens remonstrantisme; trouwt in 1627 te Leeuwarden, is dan arts 22: Us Wurk 14, 1415; GAL Klapper DTB; GA Franeker 93 Resolutieboek f 31

1: 01847 2: Franeker
3: Arcerius
4: Petrus 9: 21/07/1602 10: Theol 12: AAF no 715 16: Lummeke Hasekamp (1613) 18: 1613 conrector te Dokkum 1621-1622 rector te Dokkum 1622-1636 rector te Harlingen 22: Col Kalma; RAF klapper DTB Dokkum; Sannes, Schoolmeesters Harlingen

1: 00460 2: Franeker
3: Arcerius
4: Petrus 9: 20/04/1623 10: Ling, Theol 12: AAF no 2002

1: 04513 2: Leiden
3: Arcerius
4: Petrus 8: Frisius 9: 01/06/1624 10: Theol 11: 21 12: AAL 178

1: 10914 2: Paris
3: Arcerius
4: Sixtus 9: 00/00/1593 12: NNBW IV 59

1: 01437 2: Franeker
3: Arcerius
4: Sixtus 6: Stip 7: Franeker 9: 02/05/1589 10: Med 11: 1570 dec 12: AAF no 81 13: Jacqueline Lotin 14: Johannes Arcerius 15: 1589 professor grieks te Franeker 16: ongehuwd 18: arts te Leeuwarden en legerarts opvoeder neven van Willem Lodewijk 1605 professor grieks te Franeker 19: 1623 aug 20: 1596 Dr med (PAF 17) 21: kreeg in 1583 een toelage; bezoekt school te Leeuwarden; gaf in 1613 enkele boeken van Romeinse schrijvers over krijgstaktiek uit 22: NNBW IV 59; Boeles, Hoogeschool II 8182; RAF, Statenarch G 41 135; Van Berkel, Stevin 30

1: 04208 2: Leiden
3: Arcerius
4: Sixtus 7: Franeker 9: 12/10/1593 10: Med 12: AAL 37

1: 10913 2: Douai
3: Arcerius
4: Sixtus 9: 00/00/1593 12: NNBW IV 59

1: 00461 2: Franeker
3: Arcerius
4: Wilhelmus (Guilielmus) 9: 20/04/1623 10: Ling, Theol 12: AAF no 2003

1: 11732 2: Groningen
3: Ardingius
4: Samuel, Johannis 7: Aduard 9: 00/00/1649 10: Theol 11: 1626 maart 12: Romein 548 13: Margaretha Lamberti 14: Johannes Hillebrandi 15: predikant te Dokkum 16: Judith Cornelia Commelijn 18: 1649-1663 predikant te Nes en Wierum 19: 1663 nov 21: verdedigt in 1649 thesen te Groningen 22: Romein 548; Duinkerken I 186; Col Kalma

1: 03695 2: Groningen
3: Arens
4: Nicolaus, Gerardi 7: Groningen 9: 07/01/1647 10: Phil 12: AAG 54 16: Geertruida Boons uit Alkmaar (1656) 18: 1652 nov advocaat 21: Dr 22: GAG R A IIIa 50; GAG klapper DTB

1: 01066 2: Franeker
3: Arents
4: Arnoldus 7: Emden 9: 27/06/1643 10: Phil 12: AAF no 4075

1: 09937 2: Orleans
3: Arentsma
4: Albertus, Gisberti 8: Frisius 9: 02/08/1534 12: RIORL II 271972 13: Joost Mockema 14: Gijsbertus Arentsma 16: Margaretha von Truchsess, d.v. president Raad van Friesland 1504-1506 17: Gisbertus; Hylck x Evert Gerckes Boner Bauck x Engelbert van Boeymer; Sybille Christoffel Joostje x Johan Lieuwes van Aysma 18: 1527 advocaat 1534 raadsheer Hof 1539 notaris publicus 19: 1545 20: lic iur 21: Dr; koopt in 1530 een kwart van een huis te Bolsward; bezit in 1540 Donia sate te Giekerk; examineert in 1539 het Annael van Martena 22: Stamboek I 25, II 21; De Ridder, Procurateurs 271; RAF FG 845; Mol, Aenbrengh 146; Singels, Archief Leeuwarden 115

1: 06704 2: Marburg/Lahn
3: Arentsma (Armsa)
4: Albertus 8: Frisius 9: 18/05/1588 12: CSM III 62

1: 10648 2: Herborn
3: Arentsma (Arnsma)
4: Albertus 8: Frisius 9: 00/00/1590 12: HERB 31

1: 01410 2: Franeker
3: Arentsma
4: Albertus 9: 30/04/1587 10: Iur 12: AAF no 43 13: Tiedt Pieters 14: Christophorus Arentsma 16: Elske Lewe, wed Siger Sigers te Appingedam 18: 1634 burgemeester en rechter te Appingedam 1637 redger te Delfzijl en Holwierde 22: Cleveringa, Rechtsbestel 88; Gen Jierboekje 1988 101; RF 1637.41

1: 02371 2: Heidelberg
3: Arentsma (Arisma)
4: Albertus 8: Frisius occid 9: 15/01/1592 12: MUH II 157,7 20: disp onder Julius Pacius over De commodato

1: 04171 2: Leiden
3: Arentsma (Aernsma)
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 9: 23/06/1583 10: Iur 12: AAL 14 13: Tieth van Arentsma 14: Gisbertus van Arentsma 15: burgemeester en pensionaris van Leeuwarden 16: Margaretha Fockens 17: Gisbertus, grietman Margrieth x Sibrandus van Walta 18: kapitein 19: 1606 22: Stamboek I 25, II, 21

1: 12442 2: Orleans
3: Arentsma (a Rossma)
4: Christophorus 8: Trai d 9: 07/10/1564 12: RIDDORL II 452 20: Dr; hic non salutato procuratore nec persoluto honorario discessit

1: 02800 2: Wittenberg
3: Arentsma (Armasma)
4: Christophorus 8: Frisius 9: 14/05/1559 11: 1535 12: AAW 360 13: Margaretha Truchsess 14: Albertus van Arentsma 15: raadsheer Hof 16: Tieth Mr Petrus Simonisdr 17: Christoffel x Margaretha van Loo Albertus 18: advocaat te Leeuwarden 1578 raadsheer Hof 1577, 1585-1589 lid Staten Generaal; lid Raad van State; 1584-1585 lid gedep staten (S) 19: 1597 april 21: Dr iur; broer van Gisbertus; bemiddelt in 1595 namens de Staten Generaal (met Reyner Cant en Casijn van der Hell) tussen Emden en de graaf van Oostfriesland 22: Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Hof van Friesland 23; Engels, Naamlijst GS; Stamboek I 25, II 21; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 53; RAF Familiearch Kingma 628; Bas, Ten Raa, Leger II 322

1: 07914 2: Rostock
3: Arentsma (Aensma)
4: Christophorus 7: Leeuwarden 9: 00/06/1554 12: MUR II 128

1: 04347 2: Leiden
3: Arentsma (Aernsma)
4: Christophorus 7: Leeuwarden 9: 01/09/1610 10: Phil 11: 1595 12: AAL 99 13: Margaretha van Loo 14: Christophorus van Arentsma 16: Elst Lewe 18: 1627, 1637-1643 redger; 1630 lid gedep staten van Groningen(l); 1632 landdagscomparant voor Jukwerd 1632-1633, 1641-1642 lid admiraliteit Dokkum 22: Emmius, Agro; Stamboek I 25; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG HJK 2,3

1: 11392 2: Padua
3: Arentsma (Aersman)
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 00/00/1550 10: Iur 11: 1526 12: tp 33 20: Dr iur

1: 02842 2: Groningen
3: Arentsma (Aernsma ab)
4: Gisbertus 8: Frisius L. 9: 13/03/1615 10: Phil 11: 1597 12: AAG 1 13: Margaretha Fockens 14: Arent Arentsma 15: kapitein 16: Catharina Sibrensdr Walta 17: Margaretha x Gerardus Walrich 18: 1628-1631 grietman van Dantumadeel 19: 1631 21: maakt in 1618 een reis door Frankrijk; geeft een negatief commentaar op de rechtenstudie aldaar 22: Sminia, Naamlijst 122-123; Andreae, Nalezing 43; Stamboek I 25; RAF Verzameling van Breughel 34216e Arentsma aan Johannes Saeckma, 127 1618

1: 04395 2: Leiden
3: Arentsma (Aernsma ab)
4: Gisbertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 06/05/1616 10: Ling 11: 19 12: AAL 124

1: 08887 2: Löwen
3: Arentsma (Alberti)
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 12/07/1543 12: MULO IV 26386

1: 08898 2: Löwen
3: Arentsma (Aysmar)
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 23/06/1549 12: MULO IV 388108 13: Margaretha Truchsess 14: Albertus Arentsma 16: Machteld Boymer 17: Arnoldus x Margaretha Fockens 18: 1556 burgemeester van Leeuwarden 1575 gedeputeerde en rekenmeester; 1580-1588 advocaat 1578-1580, 1589-1596 raadsheer Hof; 1583 pensionaris van Leeuwarden 21: Dr; kreeg in 1544 een studietoelage van zijn oom Otto Truchsess 22: Engels, Hof van Friesland 23, 42; Stamboek I 25, II 21; Placaatboek III 1005, 1023-1024; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 64; RAF Familiearch Harinxma 110; Telting, Register 190

1: 09961 2: Ingolstadt
3: Arentsma (Adrusin)
4: Gisbertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/05/1546 10: Iur 12: MUING 619, commendatus a clarissimo doctore domino Viglio Zvichimo consiliario caesaree maiestatis

1: 08540 2: Löwen
3: Arentsma (Arnoldi)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1527 12: MULO III 77642 13: Aleydt Arents? 14: Arnoldus Arentsma? 16: Rinsck N His Auckama 17: Anna x Gercke Siucksz 18: advocaat Hof 1553, 1554 burgemeester van Leeuwarden 19: 1558 a 21: lic iur; His Auckama was in 1561 en 1583 voogdes van het St. Anthoniegasthuis en bewoonde de Auckamastins 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 22

1:*07916 2: Rostock
3: Arentsma (Arisma)
4: Jacobus 9: 00/07/1555 11: 1537 12: MUR II 130 13: Margaretha Truchsess 14: Albertus van Arentsma 19: 1558 22: Stamboek I 25, II 21

1: 07100 2: Rostock
3: Arlis
4: Ludolphus 7: Norden 9: 27/10/1466 12: MUR I 149

1:*09256 2: Löwen
3: Arnoldi
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 9: 28/08/1544 12: MULO IV 292528

1: 04854 2: Leiden
3: Arnoldi (Arens)
4: Arnoldus 7: Emden 9: 03/05/1644 10: Iur 11: 22 12: AAL 357

1: 03578 2: Groningen
3: Arnoldi (Arentz)
4: Arnoldus 7: Emden 9: 14/09/1643 10: Phil 12: AAG 48

1: 01839 2: Franeker
3: Arnoldi
4: Augustinus 7: Emden 9: 10/05/1602 10: Med cand 12: AAF no 701

1: 08782 2: Löwen
3: Arnoldi
4: Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 01/06/1547 12: MULO IV 344103

1: 01673 2: Franeker
3: Arnoldi
4: Cornelius 7: Franeker 9: 11/08/1596 10: Theol 12: AAF no 409 18: 1604 schoolmeester te Harlingen 22: RAF Statenarchief, betalingsordonantien 1604

1: 09165 2: Löwen
3: Arnoldi
4: Franciscus 7: Groningen 9: 17/06/1544 12: MULO IV 280100 21: Franciscus Idema (Idinga), lic iur utr, genoemd in 1553? 22: Cleveringa, Revisie 304

1: 08112 2: Löwen
3: Arnoldi
4: Gerardus 6: pauper 7: Groningen 9: 30/08/1480 12: MULO II 425277 20: Falco 21: Mr; in 1481 admis au conseil de l'universite 22: MULO II 425277

1: 05117 2: Köln
3: Arnoldi
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1463 10: Art 12: AAK I 69537 20: 1464 27/5 pres ad bac, 1467 16/4 inc

1: 07420 2: Rostock
3: Arnoldi
4: Hermannus 7: Emden 9: 03/11/1496 12: MUR I 282

1: 06433 2: Köln
3: Arnoldi
4: Hermannus 5: clericus Trai d 7: Workum 9: 26/10/1462 10: Art 12: AAK I 68916 20: 1464 2/6 det, disp, 1466 10/6 inc

1: 02443 2: Heidelberg
3: Arnoldi (Arnoldus)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 00/04/1569 12: MUH II 46,51 21: = Hermannus Arnoldus Idema, stud 1559 te Leuven

1: 01553 2: Franeker
3: Arnoldi
4: Hero 9: 14/05/1593 10: Iur 12: AAF no 217 18: 1598 advocaat Hof 21: Dr; = vml Hero Schingen, werd in 1601 burger van Leeuwarden; disputeert 1595 onder Schotanus; schreef Procurator ende der Rechten begin (1618) en Kort Begrip over het Corpus Juris (1623) om de gewone man meer rechtskennis bij te brengen 22: NNBW X 885-886; Gens Schotana 13 1011; GAL Klapper DTB

1: 06450 2: Köln
3: Arnoldi
4: Johannes 7: Bolsward 9: 03/11/1614 10: Art 11: 1596 febr 12: AAK IV 25864 18: priester (wrs) 21: verbleef vanaf 1611 in het Collegium Alticollense, het Nederlandse missiehuis 22: Andela, Bolsward 113; Haarlemsche Bijdragen 1946 146

1: 02873 2: Groningen
3: Arnoldi
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/01/1616 10: Phil 12: AAG 3 16: Ebele Stevens (1624) 18: 1627 advocaat te Groningen 21: woont bij zijn huwelijk bij Johannes Eyssinge 22: GAG RA IIIa 27; GAG klapper DTB

1: 06048 2: Köln
3: Arnoldi
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/04/1431 10: Art 12: AAK I 33612

1: 05119 2: Köln
3: Arnoldi
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/03/1431 10: Art 12: AAK I 16912

1: 08267 2: Löwen
3: Arnoldi de
4: Laurentius 7: Bolsward 9: 07/02/1499 12: MULO III 180105

1: 00599 2: Franeker
3: Arnoldi
4: Ludolphus 8: Frisius orient 9: 10/07/1627 10: Theol 12: AAF no 2398

1: 00306 2: Franeker
3: Arnoldi
4: Robertus 7: Bolsward 9: 03/01/1617 10: Theol 12: AAF no 1633 21: vml Robertus Arnoldi Kelder x Marijtje Tijmens (1618) 22: RAF klapper DTB Bolsward

1: 06452 2: Köln
3: Arnoldi
4: Robertus 7: Bolsward 9: 08/02/1607 10: Art 12: AAK IV 220118

1: 09714 2: Erfurt
3: Arnoldi
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 00/00/1481 12: MUER I 38815

1: 08000 2: Rostock
3: Arpenbeke von
4: Christianus 8: Frisius [orient] 9: 00/07/1592 12: MUR II 240

1: 05120 2: Köln
3: Arps
4: Albertus 6: pauper 7: Groningen 9: 20/05/1507 10: Art 12: AAK II 611115 20: non solvit propter paupertatem iuxta testimonium Arnoldi Tungris

1: 05798 2: Köln
3: Art ter
4: Bernardus 7: Groningen 9: 10/06/1504 10: Art 12: AAK II 563124 18: 1528 vicaris van de Maartenskerk te Groningen 19: 1528 20: bursa Laurentiana; 1505 27/6 det, 1507 13/3 lic, 1508 10/4 inc 21: Mr; = vml Mag Bernardus Raert, op 26 maart 1513 tot priester gewijd; zijn gelijknamige broer is pastoor te Noordhorn; zijn zuster Jutte Jalinghe profeste zuster tho den geestlyken mageden; Heer Berndt teer Ae krijgt bij testament dd 1518 een gulden toegezegd 22: GAG PK 731500 en regest 720; Brom, Naamlijst priester 460; Verhoeven, Mol, Testamenten 184

1: 04477 2: Leiden
3: Artopaeus (Suide)
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 28/04/1623 10: Theol 11: 21 12: AAL 167

1: 00437 2: Franeker
3: Artopaeus Rodolphi filius
4: Abrahamus 6: Gratis 9: 03/05/1622 10: Theol 12: AAF no 1932 13: Barbara van Ulenburg 14: Rudolphus Artopeus 15: predikant te Franeker 18: 1627-1631 predikant te Midling (Oostfriesland) 1631-1670 predikant te Scharmer 19: 1670 apr 22: Duinkerken I 16

1: 00208 2: Franeker
3: Artopaeus (Artopoeus)
4: Aemilius 7: Bolsward 9: 23/02/1611 10: Iur 11: 1590 12: AAF no 1257 13: Barbara Ulenburg 14: Rudolphus Artopaeus* 15: predikant te Franeker 16: Auck Luittiens uit Bolsward (1615) 18: 1617-1653 predikant te Lollum 19: 1653 maart 21: * volgens Kalma zoon van Geert Wessels, bakker te Bolsward 22: Romein 294; Duinkerken I 16; Col Kalma

1: 10024 2: Frankfurt
3: Artopaeus
4: Conradus 9: 00/00/1546 12: MUFO I 98

1: 02205 2: Heidelberg
3: Artopaeus (Artopoeus)
4: Henricus 7: Emden 9: 30/10/1566 12: MUH II 4196

1: 06623 2: Marburg/Lahn
3: Artopaeus
4: Henricus 7: Emden 9: 04/10/1569 12: CSM II 89

1: 00462 2: Franeker
3: Artopaeus
4: Hermannus, Suidas 7: Emden 9: 29/04/1623 10: Theol 12: AAF no 2010 13: Barbara Ulenburg 14: Rudolphus Artopaeus 15: predikant te Franeker 18: 1633 predikant te Klein Borssum 19: 1633 21: bezoekt 1613 gymnasium te Bremen als Franequeranus (Becker, Studenten 51) 22: Duinkerken I 16

1: 03932 2: Helmstadt
3: Artopaeus (Becker)
4: Johannes 7: Stedesdorp 8: Frisius [orient] 9: 13/09/1588 12: AAHt 72106 18: 1595 schoolmeester, 1595-1596 predikant te Winsum 1596-1599 predikant te Scharmer 1599-1616 predikant te Weiwerd 19: 1616 febr 21: maakt zich in 1605 schuldig aan dronkenschap en in 1606 aan vechten met een waard, voor drie maanden gesuspendeerd 22: Duinkerken I 16; GAG RA IIIa 5* 424

1: 04358 2: Leiden
3: Artopaeus (Artopoeus)
4: Paulus 9: 13/08/1611 11: 22 12: AAL 102

1: 09985 2: Wittenberg
3: Artopaeus
4: Rudolphus 7: Emden 9: 00/05/1591 12: MUW II 382 16: Barbara Pieter Rommertsdr Ulenburgh 18: 1580 kapelaan te Jemgum; predikant te Bingum (Oostfriesland) 1595 predikant te Appingedam, 1596-1599 predikant te Delfzijl, 1599-1617 predikant te Franeker, 1619 te Appingedam, te Delfzijl (1619-1634) en Dokkum(1634) 1602 legerpredikant 19: 1642 te Dokkum 21: 1606-1610: bewerkt Fundamentboeck van Menno Simons; 1614 beschuldigd van simonie 22: Romein 228, 452; NNBW I 185-186; Jaarboek geneal 36 1982 6768; Duinkerken I 16

1: 01925 2: Franeker
3: Artopaeus (Artopaei)
4: Rudolphus 5: ecclesiae Franek. pastor 7: Emden 9: 02/10/1604 12: AAF no 843

1: 05509 2: Geneve
3: Artopaeus (Artopoeus)
4: Rudolphus 7: Emden 8: Frisius 9: 13/08/1593 12: LDR 1276; II 7071; De Vries I 60, 114, 140-141, 199; NNBW 1, 185-186 De Wal 122-123

1: 04209 2: Leiden
3: Artopaeus
4: Rudolphus 7: Emden 9: 19/10/1594 10: Theol 12: AAL 38

1: 02218 2: Heidelberg
3: Artopaeus (Artopoeus)
4: Rudolphus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 13/05/1592 12: MUH II 16098

1: 04707 2: Leiden
3: Artopaeus
4: Wibbo, Jansonius 7: Emden 9: 15/08/1634 10: Theol 11: 23 12: AAL 265

1:*04783 2: Leiden
3: Artopaeus
4: Wibbo, Janssonius 7: Emden 9: 06/10/1637 10: Theol Dr 11: 24 12: AAL 289

1: 02691 2: Wittenberg
3: Arum (Acumensis)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 00/00/1539 12: AAW 176

1: 11215 2: Köln
3: Arum ab
4: Kempo 7: Franeker 8: Frisius 9: 04/09/1559 10: Iur 12: AAK IV 5119 1588, 1607-1608, 1611-1613 lid Staten Generaal 22: Engels, Naamlijst St Gen 11

1: 05122 2: Köln
3: Arum ab
4: Theodorus 8: Frisius 9: 30/05/1556 10: Art 12: AAK II 110083 13: Bauck Entedr 14: Johannes Arum 15: advocaat, Mr 16: Magdalena van Boymer 17: Bauck x Jacob van Ghemmenich, secretaris Oostdongeradeel Johanna x Arent van Boymer, secretaris Oostdongeradeel 18: 1565 advocaat Hof 19: 1582 te Groningen 21: Dr in 1580 uitgeweken 22: Zwart, Cleuting 61, 190; AAU 1888 334; It Beaken 1969 161; Singels, Archief Leeuwarden 133; RAF Hof van Fr YY 26, 47 1617

1: 12386 2: Orleans
3: Arum ab
4: Theodorus 8: Frisius occid 9: 31/03/1562 12: RIDDORL II 390, 391 20: Dr iur utr

1: 08004 2: Rostock
3: Arumaeus
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 00/09/1597 12: MUR II 257

1: 01589 2: Franeker
3: Arumaeus (Arum)
4: Dominicus 6: Nobilis, maar onvermogend 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 01/11/1593 10: Iur 11: 1579 12: AAF no 250 16: dochter van Vergilius Pingizzer 18: 1602-1605 extraordinaris professor te Jena, na 1605 ord professor romeins recht, later voor het staatsrecht van het Duitse Rijk 1634 lid Hofgericht te Jena 19: 1637 febr 21: Dr, promoveert te Jena; bel. jurist, vooral voor staatsrecht; bedankt voor professoraat Franeker en raadsheerschap Hof; schreef Pandecten en Instituten, tractatio methodica de mora (1603), commentarius historicopoliticus de comitiis RomanoGermanici imperii (1630) 22: NNBW III 4041; Ranieri, Repertorium I 209-210

1: 04937 2: Jena
3: Arumaeus
4: Dominicus 8: Frisius 9: 00/00/1599 12: MUJ 7 1599 132 20: 1600 31/3 Dr iur (NNBW III 40); hofmeister van Daniel Busman uit Stade

1: 00261 2: Franeker
3: Arundaeus (Arondaeus)
4: Jeremias 8: Frisius orient 9: 15/03/1615 10: Phil, Theol 11: 1595 12: AAF no 1528 14: Gellius Arundaeus, afk uit Gent 15: 1605 ca predikant te Hempens en Tirns : 1603 schoolmeester op 't Zandt 1609 predikant te Marssum 16: Sjoukje, d.v. Jetse Alefs, schoenmaker te Marssum 17: Petrus, ds te Makkinga en Engelum 18: 1619, predikant te Ameland, 1620-1626 te Idaard 1626-1637 predikant te Roordahuizum 1637-1650 predikant te Deinum 19: 1650 22: Romein 4950, 56, 159, 164, 565; Col Kalma

1: 04611 2: Leiden
3: Assche (Asche van)
4: Justinus 7: Emden 9: 11/12/1628 10: Med 11: 20 12: AAL 215

1: 00690 2: Franeker
3: Assche van
4: Justinus 7: Emden 9: 29/06/1630 10: Med cand 12: AAF no 2662

1: 03188 2: Groningen
3: Asschendorp ab
4: Everardus 8: Omlandus 9: 07/12/1631 10: Phil 12: AAG 25 13: Frederica Johannesdr Rengers van Oldenhuis 14: Everardus van Asschendorp 15: grietman 16: Emerentia Manninga (1646) 17: Johannes Everardus Sybilla x Reinolt Clant 18: jonker en hoofdeling te Grijpskerk 1638 grietman 19: 1646 (1648?) 22: Ned Leeuw 1960 8586; RAG HJK 2

1: 02328 2: Heidelberg
3: Asschendorp (Aschendorf ab)
4: Everardus 8: Frisius 9: 24/02/1590 11: 1569 ca 12: MUH II 14716 13: Ursula Joachimsdr Canter 14: Everardus Asschendorp 15: burgemeester van Groningen 16: Frederica Johannesdr Rengers van Oldenhuis (1609) 17: Everardus 18: lid bierbrouwersgilde 1578-1579 raadsheer te Groningen; 1594-1598 lid gezworen gemeente 1616, 1618-1619 grietman te Grijpskerk 19: 1624 21: 1605 ca in de adelstand verheven door de koning van Engeland 22: Ned Leeuw 1960 8485; GAG Regeringsboek; RAG HJK 2

1: 02329 2: Heidelberg
3: Asschendorp (Aschendorf ab)
4: Joachimus 8: Frisius 9: 24/02/1590 12: MUH II 14717 13: Ursula Canter 14: Everardus Asschendorp 15: burgemeester van Groningen 18: 1574 ingeschreven in het brouwersgilde 19: 1606 21: in de adelstand verheven door de koning van Engeland 22: Ned Leeuw 1960 84

1: 00284 2: Franeker
3: Assema ab
4: Johannes 7: Oldenouwer (Oueranus) 8: Frisius 9: 09/05/1616 10: Lit, Iur 11: 1595 ca 12: AAF no 1590 13: Sjouck Tjercks van Solckema 14: Andreas Assema 15: assessor te Doniawerstal 16: Roeloffijn Albert Pieters (1626) 17: Roelof Hans Andreas, advocaat Hof 18: ontvanger van Doniawerstal boer 21: broer van Tarquinius, woont te Oldenouwer katholiek 22: RAF Copieën elders 6219; Gen Jierboekje 1993 1720

1: 00793 2: Franeker
3: Assema (Asema)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 29/03/1636 10: Iur 12: AAF no 3225 16: Rinske Atsma 18: 1648-1656 ontvanger der consumptien 1656-1660 ontvanger generaal; ontvanger der floreen en der losrenten 21: test 1650/60; Petrus Axma was in 1654 curator te Workum 22: Gen Jierboekje 1955; RAF klapper AUT Workum, RAF Inventaris statenarchief, bijlage; Placaatboek V 589

1: 00153 2: Franeker
3: Assema
4: Tarquinius 9: 06/11/1609 11: 1591 12: AAF no 1160 13: Eet Tarquiniusdr van Solckema 14: Andries van Assema 15: bijzitter en dijksgedeputeerde van Doniawerstal en Sloten 16: Hyme Falck (1617) Machteld Schaerm (1630) 17: Ida x Jan Idskes, Dr Petrus van der Werff Andreas (1622-1644) Sjouck x Johannes Gosses Oltholt, notaris te Wolvega Femme x Johannes Schouwen; Abraham, chirurgijn 18: 1616-1644 secretaris van Doniawerstal kerkvoogd Oldenouwer, mederechter van Doniawerstal 19: 1658 juli 20: sch. Snecana 21: kinderen waren katholiek 22: Stamboek I 367, II 255; Vrije Fries 19 371, 20 430-431; RAF Grafschriften Doniawerstal; Gen Jierboekje 1993 1517

1: 02324 2: Heidelberg
3: Assueri
4: Obbo 8: Frisius 9: 09/04/1588 12: MUH II 13833

1: 01391 2: Franeker
3: Assueri
4: Obbo 7: Joure (van die Jawer) 9: 03/06/1586 10: Iur 12: AAF no 22 13: Bernouw Tiebbesdr 14: Asse Obbonis 15: grietman van Haskerland 16: Taats Ericusdr van Haersma 17: Bernucke x Evert Boner (1611) 18: rekenmeester van Friesland 19: 1599 okt 22: Bekkema, Oudega 110; Gen Jierboekje 1993 15

1: 05504 2: Geneve
3: Assueri
4: Obbo 8: Frisius 9: 00/00/1589 10: Iur 12: LDR 1207; II 74; De Vries I 59, 132

1: 05124 2: Köln
3: Atens
4: Eppo 7: Groningen 9: 17/10/1509 10: Art 12: AAK II 64614 18: priester 20: bursa Laurentiana; 1510 3/12 det, 1512 11/3 lic 21: mag Eppo Atens de Groningen werd op 13 maart 1513 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 459

1: 02721 2: Wittenberg
3: Athema
4: Godfridus 8: Frisius [orient?] 9: 16/03/1545 12: AAW 219 20: = Godfridus Deetleff?

1: 05125 2: Köln
3: Ationis
4: Johannes 7: Sneek 9: 00/07/1519 10: Iur 12: AAK II 81218 20: 6 juli 1521 bac decr 21: = heer Johannes Aijtezn, 1556 pastoor te Friens? 22: RAF Staten voor 1580 519

1: 08710 2: Löwen
3: Ationis (Atthionis)
4: Judocus 7: Workum 8: Frisius occid 9: 01/07/1514 12: MULO III 489102 18: priester 21: Jodocus Gatthonis uit Workum werd op 29 mei 1518 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 02647 2: Groningen
3: Atsma
4: Gosuinus 8: Frisius 9: 26/05/1621 12: AAG 10 16: Trijntie Tania (1627) 18: 1623 klerk en notaris in Baarderadeel 1624 provisioneel, 1626-1644 secretaris van Baarderdeel 1637, 1640 landdagslid voor Baarderadeel 19: 1644 22: RAF Grafschriften Baarderadeel, FG 391; Placaatboek V 407, 458; Sannes, Naamlijst 245

1: 00252 2: Franeker
3: Atsma (Jarici, Jarichi)
4: Gosuinus 8: Frisius 9: 29/08/1614 10: Iur 12: AAF no 1512

1: 10954 2: Franeker
3: Atsma ? (Everardi)
4: Jacobus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 08/05/1633 10: Med 12: AAF 2940

1: 03377 2: Groningen
3: Atsma
4: Jacobus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 05/06/1637 10: Med SS 12: AAG 36 14: Jaricus Atsma 15: secretaris Baarderadeel 16: Cornelia Rolma wed Regnerus Bunema (1650) Geertje Dircks (1657) 18: arts te Bolsward 22: RAF klapper DTB Bolsward

1: 10827 2: Franeker
3: Atsma
4: Jarichius 7: Leeuwarden 9: 25/03/1650 10: Phil 12: AAF no 4937 14: Gosuinus Atsma 15: secretaris Baarderadeel 16: Geertie Rouckema (1660) 18: 1656 advocaat Hof 1668-1671 vroedsman van Leeuwarden 19: 1671 21: Dr; Jarichius Atema uit Jorwerd werd in 1656 burger van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 12; GAL Burgerboek II 146, Klapper DTB; Gen Jierboekje 1994 71

1: 12333 2: Leiden
3: Atsma
4: Jaricus 7: Leeuwarden 9: 07/07/1653 10: Iur 12: AAL 430

1: 04886 2: Leiden
3: Atsma (Aatzma)
4: Johannes, Petri 7: Sneek 8: Frisius 9: 00/09/1646 10: Math, Iur 11: 21 12: AAL 371

1: 01108 2: Franeker
3: Atsma (Petri)
4: Johannes 7: Sneek 9: 16/09/1644 10: Phil, Iur 11: 1625 12: AAF no 4257 16: Rinske Brunsvelt 17: Adrianus Theodorus Catharina Johannes 18: 1649 advocaat Hof 1680-1682 schepen van Leeuwarden 19: 1690 a 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11, Familiearch Kingma 974

1: 01322 2: Franeker
3: Atsma
4: Meinardus 9: 17/09/1648 10: Ling 12: AAF no 4765

1: 01688 2: Franeker
3: Atsma (Dionysii)
4: Renicus 7: Jorwerd 8: Frisius 9: 04/05/1597 10: Art, Iur 12: AAF no 433 14: Dionysius Atsma 15: ontvanger van Baarderadeel 16: Rintske Adius Dirckgen Mattheus Pietersdr (1618) 18: 1603 lid admiraliteit van Friesland 1609-1613 lid gedep staten (O), 1620-1622, 1624-1625 idem (S); 1608 (?), 1617-1619 lid Staten Generaal 1617-1620, 1622-1625 burgemeester van Leeuwarden; 1621 gezworene 19: 1626 ca 21: 1619 rechter van Oldenbarnevelt 22: Gen Jierboek 1990 58; Vrije Fries 32 117, 134; Spanninga, Geloof 173; RAF Grafschriften; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; Wagenaar, Leven 387

1: 00585 2: Franeker
3: Atsma
4: Sibrandus 9: 00/05/1627 11: 1609 12: AAF no 2380 16: Ymckien Gatses Siaarda 18: 1639-1678 predikant te Oosterend en Hennaard 19: 1679 voorjaar 21: broer van Gosuinus Atsma; in maart 1678 emeritus 22: Romein 280; RAF Grafschriften Hennaarderadeel; Van Sluis

1: 04656 2: Leiden
3: Atsma
4: Sibrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/11/1631 10: Theol 11: 22 12: AAL 240

1:*10889 2: Franeker
3: Atsma
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 27/07/1632 10: Theol 12: AAF 2883

1: 00485 2: Franeker
3: Atsma
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/12/1623 10: Phil 12: AAF no 2079 20: 1631 31/3 Dr iur (PAF 23)

1: 04626 2: Leiden
3: Atsma
4: Theodorus 8: Frisius 9: 29/03/1630 10: Iur 11: 24 12: AAL 225

1: 00705 2: Franeker
3: Atsma
4: Theodorus 6: Dominus 7: Leeuwarden 9: 04/03/1631 10: Iur cand 11: 1605 12: AAF no 2707 14: Johannes Atsma 16: Catharina Christoffelsdr van Balstein (1638) 18: advocaat 19: 1658 a 21: werd in 1635 burger van Leeuwarden, was afk. uit Oosterwierum 22: GAL Burgerboek I 320, Klapper DTB; RAF Hof van Fr HHH 1 f 61v

1: 10654 2: Herborn
3: Attema (Hermanni filius)
4: Abelus (Habelus) 8: Frisius 9: 22/06/1603 12: HERB 80

1: 01756 2: Franeker
3: Attema (Hermanni, Hermannus)
4: Abelus 7: Leeuwarden 9: 02/03/1600 10: Lit 12: AAF no 563 14: Hermannus Abeli 15: 1593 gerechtsschrijver en gerechtsscholt 18: 1602, 1607 provoost geweldige 1610-1627 secretaris van Tietjerksteradeel 21: Mr; Lic iur te Franeker (1600), disp De evictionibus et duplae stipulationibus 22: RAF Statenarch 11b f 124; Ranieri, Repertorium I 228, 269; Singels, Archief Leeuwarden 251; Sannes, Naamlijst 225; GAL burgerboek 1540-1651 139

1: 01284 2: Franeker
3: Attema (Attama)
4: Conradus 7: Bergum (Leeuwarden) 8: Frisius 9: 05/04/1648 10: Phil 12: AAF no 4688 14: Hesselus Attema 16: Ida Aioldi uit Finsterwolde 17: Simon, predikant te Wijnaldum 18: 1660-1665 predikant te Gerkesklooster 19: 1665 sept 21: in 1650 als alumnus genoemd; stud 1652 te Groningen; Hessel Conradi (vader?) was in 1643 veenmeester van Friesland, 1649 klerk van de rekenkamer en in 1672 oudste klerk op het landschapshuis 22: Romein 504; Placaatboek V 523; Col Kalma; J.J. Kalma, Friesland in het Rampjaar (Leeuwarden, 1972) 196; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1643, 1649

1: 12320 2: Groningen
3: Attema
4: Conradus 7: Bergum 8: Frisius 9: 24/04/1651 10: Theol 12: AAG 66

1: 02321 2: Heidelberg
3: Attena (Atten)
4: Hieronymus 8: Frisius [orient] 9: 05/09/1587 12: MUH II 135,150 20: stud 1588 te Wittenberg

1: 09979 2: Wittenberg
3: Attena
4: Hieronymus 7: Eilsum 8: Frisius [orient] 9: 00/10/1588 12: MUW II 360 18: 1591 predikant te Jennelt (Oostfriesland) 1593-1594 predikant te St Annaparochie 1594-1600 predikant te Baflo 22: Duinkerken I 17; Col Kalma

1: 09043 2: Löwen
3: Attene
4: Philippus 8: Frisius [vml orient] 9: 14/10/1547 12: MULO IV 35733

1: 00138 2: Franeker
3: Atzonis
4: Julius 6: Alumnus 7: Beetgum 9: 10/06/1607 10: Theol 11: 1587 12: AAF no 991 16: Ybeltje Heins 17: Abrahamus Atse, koopman Ypke, schoenmaker Johannes Julius, schoolmeester Petrus Julii, schoolmeester, notaris 18: 1611-1614 predikant te Molkwerum 1614-1657 predikant te Oenkerk, Giekerk en Wijns 19: 1657 aug 22: Romein 123, 404; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Col Kalma

1: 08602 2: Löwen
3: Auckama (Leewardie)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 17/11/1526 12: MULO III 76958 13: Margriet Jacobs 15: Sibrandus Sijbema van Auckema 16: Helena Arentsma 17: Anck x Eelco van der Haule Sibrandus x Jelck Jeppema Hylck x Merck van Schoten 18: schepen van Leeuwarden 1542, 1571 burgemeester van Leeuwarden voornaam koopman 22: Stamboek I 28, II 27

1: 09922 2: Orleans
3: Auckama (Leewardia de)
4: Sibrandus 8: Trai d 9: 00/05/1502 12: RIORL 226375 13: Sibbel Sijbrandsdr Auckema 14: Sijbeth Sijbethsma 16: Margrieth Jacobs 17: Jacob Sibrandi x Helena Arentsma Hillegond x N. Stam 21: Lic iur 22: Stamboek I 28, II 24

1: 07167 2: Rostock
3: Auckama? (Lewerdie)
4: Petrus 8: Frisius 9: 07/09/1472 12: MUR I 176 14: Sibrandus Auckema 16: His Doekesdr Rinia 17: Petrus Petri Auck x Kempo Johansdr van Donia 18: 1487 olderman van Leeuwarden 19: 1487 vermoord 21: Mr; bac iur utr 22: Stamboek I 28; Vrije Fries 11 349, 362

1: 11445 2: Löwen
3: Auckema (Johannis)
4: Petrus 7: Leeuwarden (Serwerdia) 8: Trai d 9: 24/03/1475 10: Iur can 12: MULO II 32316 14: Johannes Sibrandi Auckema 15: olderman en schepen van Leeuwarden 16: Trijn Doeckes Hylck 17: geen 18: 1498 raadsman te Leeuwarden 1512-1529 burgemeester van Leeuwarden 19: 1534 nov 21: 1528 medebroeder Soete Name Jesusgilde; bezit een achttal huizen en een 30 huissteden in Leeuwarden 22: Vries Stedstiole 92, Stamboek I 28, II 23, 2526; Vrije Fries 73 (1993) 100

1: 07798 2: Rostock
3: Auconis (Ancenis)
4: Azo 7: Berlikum 9: 12/06/1506 12: MUR II 26 18: 1525 pastoor te Holwerd? 21: = Aytse Amkema? 22: RAF FG 935

1: 08260 2: Löwen
3: Auconis (Anconis)
4: Dodo 7: Bolsward 8: Trai d 9: 16/06/1491 12: MULO III 7360 21: = Dodo Bolsward, stud 1495 te Leuven

1: 08501 2: Löwen
3: Auconis, Augustini (Hanconis)
4: Henricus 7: Hommerts 8: Trai d 9: 08/05/1507 12: MULO III 33487 18: priester 21: Heinricus Amonis (Auconis?) de Hommerts werd op 14 juni 1511 tot priester gewijd; = Hemco Hauckesz, 1540 priester te Sneek? 22: Gen Jierboekje 1955 83; RAF Collectie Murray Bakker 5666

1: 08668 2: Löwen
3: Auconis (Anconis)
4: Ludolphus 7: Staveren 8: Trai d 9: 10/06/1513 12: MULO III 46674 18: 1525 pastoor te Scharl 21: = Ludolphus Hanconis 22: RAF FG 910

1: 10488 2: Franeker
3: Auconis (Anconis)
4: Petrus 9: 11/06/1602 10: Phil 12: AAF 711 14: Auco Piers? 15: vicaris te Wijnaldum 18: 1605-1606 predikant te Marssum 19: 1606 22: Romein 59

1: 07207 2: Rostock
3: Auen (Owen)
4: Ludolphus 7: Emden 9: 18/10/1475 12: MUR I 194

1: 07896 2: Rostock
3: Auen
4: Wichardus 8: Frisius [orient] 9: 20/09/1552 12: MUR II 123

1: 08567 2: Löwen
3: Augustini
4: Ambrosius 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1521 12: MULO III 661385 14: Augustinus Melchior Rithamer 15: apotheker, mr : burgemeester/schepen van Leeuwarden 18: 1538-1541 schepen van Leeuwarden 1542-1543 burgemeester van Leeuwarden 21: Dr; volgde met Viglius van Aytta onderwijs van Antonius van Keulen te Leeuwarden 22: Postma, Viglius van Aytta 168 noot 13; RAF Rentmeestersrek 1519 f 27, 64, 1525/1526 f 65, FG 965; GAL Klapper magistraat; GA Leeuwarden, Familiearch Martena 12

1: 09383 2: Löwen
3: Augustini
4: Dominicus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 16/04/1529 12: MULO IV 2021

1: 08336 2: Löwen
3: Augustini
4: Everardus 7: Hommerts 8: Frisius 9: 16/06/1514 12: MULO III 48880 21: Een Eeuwe Auckes wordt in 1543 als grondbezitter te Hommerts vermeld 22: Beneficiaalb 432

1: 05127 2: Köln
3: Augustini
4: Foppius 6: pauper 7: Joure (Taurensis) 9: 30/05/1551 12: AAK II 105486 16: Jantzen Thonisdr 17: Gabbe 18: 1564-1579 secretaris van Ferwerderadeel 1575, 1579 notaris 19: 1580 als balling 21: Item de dimissorio ad omnes ordines pro Foppio Augustini de Jaura, quia Colonie studium incipere intendebat, ne huc illo interrupto redire cogebatur: 42 st 22: Vrije Fries 46 255; Heeringa, Rekeningen II 191; RAF Naamlijst notarissen; Sannes, Naamlijst 213

1: 02814 2: Wittenberg
3: Augustini
4: Henricus 7: Leeuwarden (Lobardia) 8: Trai d 9: 00/00/1522 12: AAW 112 21: vml Hector Aesges van Hoxwier

1: 05990 2: Köln
3: Augustini
4: Henricus 7: Groningen 9: 16/03/1538 10: Art 12: AAK II 94964 18: 1540 vicaris van het Anthoniialtaar te Bedum 20: bursa Laurentiana; 15 juni 1538 bac, 13 maart 1540 inc, pauper 21: afk. uit Achtkarspelen; benoemd door Dr Rudolphus de Mepsche, pastoor te Bedum 22: RF HS 1540.45

1: 08605 2: Löwen
3: Augustini
4: Martinus 7: Makkum 8: Trai d 9: 01/03/1513 12: MULO III 4651 18: priester 21: Martinus Aggis van Makkum werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83

1:*12076 2: Leiden
3: Augustini
4: Nicolaus 7: Workum (Vorcomius) 9: 07/06/1589 10: Art 12: AAL 26 21: Aggeus Nicolai werd in 1626 secretaris van Idaarderadeel, tevens notaris x Evercke Hemmes Bruynsma, zoon: Nicolaus, notaris en bijzitter van Idaarderadeel 22: Gen Jierboekje 1993 122

1: 10933 2: Geneve
3: Auletius
4: Alardus 9: 27/12/1580 10: Med 12: Boeles, Hoogeschool II 57; L. Adama, Oratio ... Auletii b4

1: 02285 2: Heidelberg
3: Auletius
4: Alardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/01/1569 10: Med, Theol 11: 1545 12: MUH II 53,135 16: Engel Cramers 18: arts te Deventer en 1585-1587 arts en rector te Dokkum arts en rector te Amsterdam 1589 prof med te Franeker 19: 1606 jan 21: bezocht school te Holwerd en Leeuwarden, was aanwezig bij de slag bij Jemgum; stud te Keulen, bezoekt als begeleider van enkele zonen van edelen Parijs en promoveert te Keulen tot med. dr.; schreef Monitio ad Ordines Frisiae de reformanda praxi medica (1603) over verbetering van de medische opleiding 22: De Vries I 53, 107; NNBW VII 49; Lollius Adama, Oratio in funere ...Auletii(1606); Boeles, Hoogeschool II 5659

1: 02268 2: Heidelberg
3: Auletius? (Franekeranus)
4: Alardus 8: Frisius 9: 23/06/1567 12: MUH II 43,60 22: De Wal 53

1: 05133 2: Köln
3: Aurich
4: Johannes 9: 03/06/1499 12: AAK III 75

1: 05128 2: Köln
3: Aurick
4: Bernardus 7: Aurich 9: 00/05/1502 10: Art 12: AAK II 532182

1: 02658 2: Wittenberg
3: Aurick
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/00/1525 12: AAW 127

1: 08251 2: Löwen
3: Aurick
4: Gerardus 6: pauper 8: Brem d 9: 22/11/1492 10: Art 12: MULO III 9051

1: 07380 2: Rostock
3: Aurifaber (Goltsmyt)
4: Theodorus (Tidericus) 7: Appingedam 9: 22/05/1492 12: MUR I 262

1: 07433 2: Rostock
3: Aurifabri
4: Rudolphus 7: Emden 9: 31/05/1498 12: MUR I 290 18: 1511, 1520 vicaris te Emden 1539 pastoor te Freebsum 21: mr 22: RAG HJK regest 54; Lamschus, Emden 477

1: 10861 2: Franeker
3: Ausonides (Ausonii)
4: Renicus 7: Harlingen 9: 16/05/1650 10: Phil 11: 1633 12: AAF no 4965 13: Fedtie Gerrits 14: Auke Dirks 15: koopman 16: Jetske Dirks (1657) Elisabeth Rudolfsdr 18: 1667-1694 predikant te Oosterbierum 21: in 1656 kandidaat, in 1694 emeritus wegens aanstotelijk preken 22: Romein 214, Col Kalma

1: 08054 2: Löwen
3: Autgheri de
4: Fredericus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 26/01/1474 12: MULO II 299134 21: zoon van Altger Douwes Houckema, test 1478? 22: GA Bolsward 36

1: 00069 2: Franeker
3: Avercampius
4: Henricus 8: Frisius 9: 26/05/1605 10: Theol 12: AAF no 873 13: Dorothea Jacobsdr Buttinga 14: Franciscus Henrici Avercamp 15: predikant te Ee en Jelsum 16: Mechteld Wentholt uit Zutphen (1615) 18: 1614 arts te Zutphen 1640 stadsarts te Kampen 19: 1647 okt 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg 22: Jaarboek Geneal 23 102; Van der Meer, Boarnen 111

1: 02098 2: Padua
3: Avercampius
4: Henricus 8: Frisius 9: 15/08/1609 12: PP no 141 20: promoveert voor 10 oktober 1609

1: 07175 2: Rostock
3: Avingen
4: Wolterus 7: Groningen 9: 08/06/1473 12: MUR I 182, 188

1: 04609 2: Leiden
3: Aylva (Alva)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 05/10/1628 10: Art 11: 1608 12: AAL 213 13: Lucia Hesseldr van Meckema 14: Dominicus van Aylva 15: grietman van Westdongeradeel 16: Lucia Meckema, d.v. Julius en Lucia van Dekema 17: Ernst, jong gest Ernst Sicco x Anna van Camminga Lucia x Feye van Scheltema 18: 1638-1654 grietman van Westdongeradeel, 1654-1665 van Leeuwarderadeel 1648-1664 lid gedep staten (O) 1639-1643 landdagslid voor Westdongeradeel 19: 1665 febr 22: Sminia, Naamlijst 31, 70; Stamboek I 10, 11; Vrije Fries 69 52, noot 21 is onjuist; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS

1: 01608 2: Franeker
3: Aylva
4: Dominicus 6: Nobilis 7: Holwerd 9: 17/05/1594 10: Iur 11: 1579 12: AAF no 277 13: Ydt van Herema 14: Ernst van Aylva 15: grietman van Oostdongeradeel 16: Lucia Hesseldr van Meckema (1605) 17: Hesselus x Elisabeth d'Althan uit Oostenrijk; Ydt x Julius Mockema van Unia Dominicus x Luts van Meckema; His x Gerrit Arents van Loo Ernst x Jacqueline van Loo; Tjaard x Hylck van Eysinga Scipio Meckema van Aylva 18: 1611 lid Staten van Friesland 1618 grietman van Westdongeradeel 19: 1638 aug 21: zijn vader krijgt in 1599 toestemming hem enige maanden op een buitenlandse studiereis te begeleiden; inspecteert in 1622 met Jovius van Harinxma de schansen in de Ommelanden; in 1626 belaagd door gepeupel wegens zijn belastinginning; 1635 uit de regering gezet 22: NNBW VII 5152; Sminia, Naamlijst 7071; Andreae, Nalezing 27; Stamboek I 10; Register resolutien 710; RAF Statenarchief G 25 f 3v

1: 05049 2: Basel
3: Aylva ab
4: Dominicus 9: 00/07/1601 12: MUB III 215

1: 05522 2: Geneve
3: Aylva ab
4: Dominicus 7: Holwerd 8: Frisius 9: 22/01/1599 12: LDR 1576; II 94; De Vries I 63, 165-166, 201, 202; De Wal; NNBW 7 5152

1: 00543 2: Franeker
3: Aylva (Aijlva ab)
4: Epeus 7: Hijlaard 9: 07/03/1626 10: Lit, Phil 11: 1611 of 1612 12: AAF no 2280 13: Frouck van Aylva of Frouck van Goslinga 14: Hobbe van Aylva of Sibo van Aylva 16: Ansck Sirtema van Grovestins, d.v. Botte en Catharina van Dekema 17: kinderloos 18: 1632-1639 grietman het Bildt, 1639 grietman Baarderadeel 1634 lid Raad van State; 1640 lid mindergetal; 1640 lid Staten Generaal, gezant naar Zweden 1640-1645 raadsheer Hof 19: 1645 juni 22: NNBW VII 5354; Engels, Hof van Friesland 42; Sickenga 200-201; RAF Copieën elders 6219; RAF Statenarchief Gf 50 1634; RAF Statenarchief 1359

1: 04622 2: Leiden
3: Aylva ab
4: Epeus 8: Frisius 9: 06/09/1629 10: Ling 11: 18 12: AAL 221 20: tekent maart 1630 AA van Hessel Coumans (PB Hs 2)

1: 10577 2: Bourges
3: Aylva ab
4: Epeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1631 12: DOTZ 203

1: 09385 2: Löwen
3: Aylva (Ayluwa)
4: Franciscus, Sixti 7: Dokkum 8: Trai d 9: 14/06/1529 12: MULO IV 2267 13: Luts Sapesdr van Minnoltsma 14: Sixtus van Aylva 15: grietman van Westdongeradeel : olderman van Dokkum 16: Tjemck Wietzedr van Camminga (1541) Rixt Juwsdr van Unia 17: Luts x Laes Doeckes van Jongema Tjemck x Syds Scheltes van Scheltema 21: 1606 p 22: Stamboek I 6, II 67

1: 01822 2: Franeker
3: Aylva (Ailva)
4: Franciscus 9: 17/11/1601 10: Lit, Iur cand 12: AAF no 678

1: 07455 2: Rostock
3: Aylva (Ailva ab)
4: Gellius 7: Franeker 9: 00/05/1614 12: MUR III 14 20: Jilts? Stamboek I 8

1: 02341 2: Heidelberg
3: Aylva ab
4: Hobbius 8: Frisius 9: 24/09/1604 11: 1582 (in Heidelberg iniuratus) 12: MUH II 222,116 13: Sjouk van Heringa van Tjessinga te Hijlaard 14: Ulpianus van Aylva 15: grietman van Baarderadeel 16: Frouk, d.v. Epeus van Aylva en Frouk van Aylva Jetske Mockema 17: Epeus x Ansck van Grovestins Ulbe jr x Hylck Esaiasdr van Lycklema 18: 1610-1639 grietman van Baarderadeel; 1621-1645 curator univ. van Franeker 1609, 1620, 1633, 1639 volmacht landsdag 1631-1634, 1639-1640 lid Gedep staten (W); 1640 commissarispolitiek op synode 19: 1645 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sminia, Naamlijst 232-233; Stamboek I, 10; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS

1: 06832 2: Marburg/Lahn
3: Aylva ab
4: Hobbius (Hubertus) 8: Frisius occid 9: 09/06/1603 12: CSM III 158

1: 10656 2: Herborn
3: Aylva (Alwa) ab
4: Hobbius 8: Frisius 9: 00/00/1603 12: HERB 84

1: 01827 2: Franeker
3: Aylva ab
4: Hobbius (Ubbo) 6: Nobilis 9: 31/03/1602 10: Ling, Phil 12: AAF no 687

1: 01291 2: Franeker
3: Aylva (Aijlva ab)
4: Johannes, Wilhelmus 9: 10/05/1648 10: Art, Polit 12: AAF no 4700 14: Hesselus van Aylva 15: kolonel 16: Frouck Ulbes van Aylva 17: Ulbe, grietman Hessel, kolonel 18: 1648 kapitein; 1659 kolonel in plaats van zijn vader 1667 luitenantadmiraal en generaalmajoor grietman van Wonseradeel? 19: 1691 20: nobilissimi Chiliarchi Aijlva filius 22: Stamboek I 11, II 10; RAF Statenarch G 4 (118 1648); Register resolutien 60 (232 1659, 222 1667, 108 1667

1: 10887 2: Franeker
3: Aylva ab (Alva)
4: Johannes 6: nobilis 8: Frisius 9: 04/05/1634 12: AAF 3033 13: Fopck van Liauckama 14: Suffridus van Aylva 16: Catharina Sibrandusdr van Walta (1639) 17: kinderloos 18: 1641-1660 grietman van Hemelumer Oldephert 1647 lid Gedep staten 1642-1643, 1653, 1657-1660 volmacht landsdag voor Hemelumer Oldephert; 1659-1660 lid admiraliteit Amsterdam 19: 1660 21: 1647 schenkt kerk van Koudum een orgel 22: Sminia, Naamlijst 308-309; Stamboek I, 9; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1659-1660

1: 00147 2: Franeker
3: Aylva (Aylwa ab)
4: Sibo 9: 06/01/1608 12: AAF no 1029 13: Ynte van Scheltema 14: Epeus van Aylva 18: 1620-1625 kapitein hopman te Witmarsum 19: 1625 juli 20: sch. Franekerensis 22: Stamboek I, 9 II, 10; RAF Statenarch G 4 (251 1622); Doodboek; RAF Index officieren

1: 12046 2: Löwen
3: Aylva van
4: Siboldus 9: 00/00/1571 12: RAF FG 1027 13: Auck Andriesdr van Sickema wed Popma 14: Epeus van Aylva 16: Frouck Feyesdr van Goslinga Ysck Wybesdr van Popma van Terschelling Maria Christoffelsdr Sternsee 17: Feyo 21: tekent in mei 1580 de patroonsrekening van Wanswerd (Ferw); in 1580 uitgeweken, keert later terug 22: Stamboek I 910, II 10; Reitsma, Opkomsten 63

1: 06501 2: Köln
3: Aylva (Aleva ab)
4: Suffridus (Sifridus) 8: Frisius 9: 24/03/1578 10: Med 12: AAK IV 10838 13: Folck Fossen uit de Ommelanden 14: Petrus van Aylva 16: ongehuwd 20: hic notandum est quod collegium Phrisonicum voluerit eligere nuncium nationis sue, sed ego rectorali auctoritate inhibui, donec se facerent recipi in membra universitatis et sua privilegia exhiberent, quod fecerunt et promiserunt obedientiam. 21: of zoon van Johannes Sjoerds van Aylva x Ulck Gabbes van Scheltema; eveneens ongehuwd, 1625 lid admiraliteit Dokkum, 1626 grietman van Hemelumer Oldepherd, 1641 lid gedep staten? 22: Stamboek I, 79; Engels, Naamlijst GS 80

1: 04647 2: Leiden
3: Aylva (Aijlva)
4: Suffridus 8: Frisius 9: 16/06/1631 10: Ling 11: 1616 23 juli 12: AAL 236 13: Jets van Aylva 14: Tjaard van Aylva 15: grietman van Dantumadeel 16: Juliana van Mauderich, d.v. Adriaen en Sjouck van Roussel (1641) 17: Tjaard x Helena thoe Schwartzenberg Epo, 1667 grietman van Dantumadeel Saepk Cecilia Susanna x Johannes van Molenschot 18: 1638-1640 landdagslid namens Hemelumer Oldephert, 1657-1666namens Dantumadeel, 1667 namens Kollumerland; 1656-1666 grietman Dantumadeel 1641-1644 lid gedep staten (W); 1660 lid admiraliteit Rotterdam, 1665 lid Staten Generaal 1666 raadsheer, doet afstand t.g.v Pibo van Doma; 1672-1677 raadsheer Hof, resigneert t.g.v. Quirijn de Blau. 19: 1679 okt te Rinsumageest 22: NNBW VII 62; Sickenga 218; Stamboek I 10; Visser, Adel 436, 439; Engels, Naamlijst GS

1: 09771 2: Bourges
3: Aylva ab
4: Tetardus (Theotardus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 31/12/1644 12: MABOU 8874

1: 10603 2: Orleans
3: Aylva ab
4: Tetardus (Teolardus) 8: Frisius 9: 26/01/1646 12: DOTZ 242

1: 00112 2: Franeker
3: Aylva ab
4: Tetardus 8: Frisius 9: 08/08/1606 10: Hum 11: 1591 12: AAF no 937 13: Ints van Scheltema 14: Epo van Aylva 16: ongehuwd 18: 1611 lid admiraliteit Dokkum; 1619, 1638-1643 volmacht landsdag voor Wonseradeel 1624-1647 grietman Wonseradeel; 1624 lid Generaliteitsrekenkamer 1646-1647 curator univ. van Franeker 19: 1647 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sminia, Naamlijst 271-272; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief, Resoluties der Staten 1611; Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1624

1: 04845 2: Leiden
3: Aylva ab
4: Tetardus (Thootardus) 6: Nobilissimus 8: Frisius 9: 23/05/1644 10: Iur 11: 1624 12: AAL 350 13: Luts van Meckema 14: Dominicus van Aylva de jonge 15: grietman van Westdongeradeel 16: Hylck Fransd van Eysinga 18: 1651 lid Staten Generaal voor Oostergo 19: 1665 22: Engels, Naamlijst St Gen II 5

1: 12449 2: Orleans
3: Aylva (Vaslua a)
4: Ulpianus 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 21/02/1551 12: RIDDORL I 124 13: Frouck Feyes van Goslinga 14: Siboldus van Aylva 16: Saepck Sjucksd van Wijnia 17: Tjaard Ulbje 21: woont te Rinsumageest 22: Stamboek I 8,9

1: 03183 2: Groningen
3: Aylva ab
4: Ulpianus 8: Frisius 9: 92/10/1631 10: Lit 12: AAG 25

1: 12045 2: Douai
3: Aylva van
4: Ulpianus 9: 00/00/1571 12: Stamboek II 10 13: Frouck Ernstdr van Mockema 14: Dominicus van Aylva 16: Sjouck Hobbesdr van Heringa Rints Aggesdr van Osinga 17: Dominicus Tjaert Hobbe 18: 1582-1610 grietman van Baarderadeel 1588 lid mindergetal; 1598 lid gedep staten (W); 1598-1600 dijkgraaf der Vijf Deelen 1597-1600 tevens grietman van Hennaarderadeel; 1611 lid Raad van State 19: 1617 aug 22: Stamboek I 9 II 10; Sminia, Naamlijst 231-232; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 278-279; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1588, 1611

1: 00686 2: Franeker
3: Aylva ab
4: Ulpianus 6: Nobilis Frisius 9: 25/05/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2651

1: 04646 2: Leiden
3: Aylva (Aijlva)
4: Ulpianus 7: Hijlaard 8: Frisius 9: 16/06/1631 10: Phil 11: 1615 12: AAL 236 13: Frouck van Aylva 14: Hobbius van Aylva 16: Hylck Esaiasdr van Lycklema 17: Frouck x Hans Willem, baron van Aylva Jeltje Agatha x Laes van Burmania Tjaard x Frouck Huyghis 18: 1638, 1642-1643 landdagslid voor Baarderadeel; 1645-1647 lid gedep staten (W) 1640-1647 grietman van Baarderadeel; 1647-1652 grietman van Wonseradeel 1651 afgevaardigde Grote Vergadering Den Haag 19: 1652 22: NNBW VII 6465; Stamboek I 10, 11; Visser, Adel 435; Engels, Naamlijst GS

1: 08289 2: Löwen
3: Aylva (Aelva de)
4: Valerius 7: Bolsward 8: Trai d 9: 01/09/1513 12: MULO III 47710 13: Sydts Walta 14: Suffridus Aylva 16: Syds Johannesdr Roorda 17: Johannes x Trijn van Galama; Watze van Aylva Schelto x Jets van Latsma; Suffridus Bauck x Franciscus van Hermana; Auck x Botte van Herbranda Fookel x Oene Haringii van Heringa 19: 1541 mei 21: of: Valerius, zoon van Epo Aylva, 1527 priester te Witmarsum, lic iur utr? 22: Stamboek I 7, 8; NNBW VII 53

1: 01307 2: Padua
3: Aylva
4: Valerius 8: Frisius occid 9: 00/00/1561 10: Iur 12: tp no 75 13: Rints Ottesd van Galama 14: Tetardus van Aylva 15: grietman van Wonseradeel 16: Franscke van Groestra 17: kinderloos 22: NNBW VII 66; Stamboek I 7, 9

1: 05107 2: Köln
3: Aylva (Alea)
4: Valerius 8: Frisius 9: 18/05/1554 10: Art 12: AAK II 107867

1: 01634 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Albertus 9: 13/05/1595 10: Iur 11: 1577 12: AAF no 319 13: Joostje Albertsdr Arentsma 14: Johannes van Aysma 16: Tjets Hothjes van Aysma 17: Josina x Gualtherus Gualtheri Lolck x Nicolaus Ipes van Aesgema Sybilla x Anchises Frederici van Andla Margaretha x Adrianus Hagius; Johannes 18: 1609 lid Staten Generaal; 1610, 1623 rekenmeester 1616-1620, 1641-1644 lid gedep staten Westergo 1635 ontvanger van de kloosteropkomsten in Friesland 19: 1648 juni 20: sch. Leovardiensi 22: Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; Vrije Fries 29 66; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 1213; RAF Statenarchief Statenresoluties 1609-10, 1623

1: 06707 2: Marburg/Lahn
3: Aysma (Aisma)
4: Ausonius 8: Frisius 9: 20/05/1588 12: CSM III 62 13: Tjets van Tjessema of Syts Riencksdr van Aylva 14: Duco Aysma 15: 1582 grietman van Ferwerderadeel 18: 1616-1625 secretaris Staten van Friesland 22: Stamboek I 243-244, II 166

1: 01477 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Ausonius 9: 14/04/1586 10: Iur 12: AAF no 1

1: 10647 2: Herborn
3: Aysma
4: Ausonius 8: Frisius 9: 00/00/1590 12: HERB 30

1: 06838 2: Marburg/Lahn
3: Aysma
4: Focco 8: Frisius occid 9: 04/06/1604 12: CSM III 165

1: 01599 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Focco 7: Leeuwarden 9: 28/04/1594 10: Iur 12: AAF no 267 14: Duco Aysma 15: grietman Ferwerderadeel 16: Wybet van Jeltinga, wed Simon Runia (1630) 18: ontvanger generaal van Ferwerderadeel 1617-1649 secretaris van Ferwerderadeel 1609 advocaat Hof 19: 1651 april 21: Dr 22: It Beaken 16 158; RAF Hof van Fr MMM f 6v, FG 1019; Sannes, Naamlijst 213

1: 01806 2: Franeker
3: Aysma (Aisma ab)
4: Focco 8: Frisius 9: 04/06/1601 10: Iur 12: AAF no 648

1: 10452 2: Franeker
3: Aysma (Aisma ab)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 06/04/1601 10: Iur 12: AAF 649 13: Lolck Scheltesdr van Aysma 14: Hothje van Aysma 15: lid admiraliteit in Friesland 16: Trijn Sijbrensdr van Walta 17: Hesselus x Hester Albertsdr van Loo 18: 1624-1636 kapitein 19: 1639 a 22: Stamboek I 244, II 166; Ten Raa, de Bas, Leger IV 235; RAF Index officieren

1: 11103 2: Basel
3: Aysma
4: Hesselus 7: Groningen 9: 00/00/1553 12: Guggisberg, Niederlaendische Studenten 287 13: Tjets van Aesgema 14: Schelte van Aysma 16: Taeck Taeckesd van Mockema Catharina van Aesgema 17: Taco Doedt x Orck van Doyem, Dirk Lieuwes van Scheltinga Tjetscke x Ids van Albada Frouck x Leendert Franses Huyghis 18: 1559-1568 syndicus van Groningen 1578-1587 president Hof; 1578-1580, 1585 lid Staten Generaal 15845 gezant naar Engeland en Frankrijk 19: 1590 ca 21: vlucht in 1568 naar Emden; in 1587 afgezet om zijn sympathie voor de partij van Leicester 22: NNBW III 4647; Engels, Naamlijst St Gen 11

1: 04307 2: Leiden
3: Aysma (Aisma)
4: Johannes 8: Frisius 9: 01/12/1605 10: Iur 11: 1585 12: AAL 81 13: Tjets van Tjessema of Syts Riencksdr van Aylva 14: Duco Aysma 15: 1583 grietman van Ferwerderadeel 16: Bouck Tjallinghsdr van Wijckel (1607) 17: Sydtje x Johan Wilhelm Sohn, secretaris van de stadhouder Tjallingh 18: kapitein infanterie 1646-1659 commandant van Emden 19: 1659 juni 22: Stamboek I 244, II 166; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Ten Raa, de Bas, Leger IV 177, V 128, 529

1: 01409 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Lambertus 9: 30/04/1587 10: Iur 12: AAF no 42 21: disp 1589 De conditionibus

1: 01568 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Taco 9: 13/05/1593 10: Iur 12: AAF no 214

1:*02334 2: Heidelberg
3: Aysma
4: Taco (Tacitus) 7: Hichtum 8: Frisius 9: 26/07/1594 12: MUH II 175,146 13: Catharina Gabbesdr van Aesgema 14: Hessel Aysma 15: 1580 president Hof 16: ongehuwd 18: 1624 dijkgraaf van de zuiderdijken van Wonseradeel afgevaardigde naar Dordse synode 19: 1626 mei 20: reist in 1596 met Georgius Wiarda naar Geneve in het gevolg van Prof Pacius, vertrekt hier vml eind 1597 21: 1607 ev ouderling te Hichtum 22: Stamboek I 244; De Wal 94; RAF Statenarch 11b f 378, Grafschriften Wonseradeel; Engels, Freundschaften 9495; Kalma, Classisboek Bolsward 400

1: 08973 2: Löwen
3: Aytgens (Akgens)
4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius 9: 04/06/1540 12: MULO IV 20884 21: Mr Gosse Aitgens verkoopt in 1569/1570 land bij Oldeholtpade 22: RAF Rentmeestersrek 1569/1570 20

1: 11170 2: Löwen
3: Aytta (Gerbrandi)
4: Bernardus, (Bucho) 9: 24/05/1484 10: [Iur], [Theol] 12: MULO III 48351 13: Jets Boekama 14: Gerbrandus van Aytta 18: pastoor te Swichum (1479), Grouw, Huizum, Wirdum 1499 raadsheer van Albrecht van Saksen 1504-1506 een van de regenten van Georg van Saksen; 1508 pastoor van de Oldehove; 1519 lid van Hof van Holland 20: in 1487 promotie artes; primus van de universiteit; falco 21: lic iur 22: Reusens, Analectes II 241; Postma, Viglius van Aytta 14; Vrije Fries 23 (1915) 212

1: 09776 2: Löwen
3: Aytta (Ayttanus)
4: Bucho 7: Swichum 9: 08/11/1564 10: Theol 12: MEERSCH 1515 20: Dr theol

1: 08801 2: Löwen
3: Aytta (Zwichemus)
4: Bucho 8: Frisius 9: 02/11/1557 10: Art 12: MULO IV 55882 13: Barbara van Hettema 14: Serapius van Aytta 18: 1577 kanunnik van St Bavo te Gent aartsdiaken van Yper 19: 1599 okt te Den Bosch 21: Theol Dr; aanwezig bij de vredehandel te Keulen (1579); verzamelt leger om Groningen te ontzetten 22: Stamboek I 35, II 14; Vrije Fries III 420, IV 6768

1: 11987 2: Salamanca
3: Aytta
4: Bucho 9: 00/00/1568 12: Baerderadiel 387

1: 08526 2: Löwen
3: Aytta (Zwychem de)
4: Fredericus, Gerbrandi 7: Leeuwarden 9: 31/08/1493 12: MULO III 99152 13: Jets Boekema 14: Gerbrandus van Aytta 18: 1496 pastoor te Wirdum 19: 1500 ca 22: Stamboek I 35, II 12

1: 08908 2: Löwen
3: Aytta (Ayetanus)
4: Hector, Serapronis 8: Frisius 9: 26/06/1566 11: 1546 12: MULO IV 71193 13: Teth van Rheen 14: Gerbrandus van Aytta 16: Bauck Jansd van Buygers (1570) 17: Tjepcke, jong gest 18: raadsheer Hof, 1570 president 19: 1576 sept 21: Dr iur; krijgt met dispensatie wegens leeftijd prebende van St Bavo in 1560 22: Sminia, Naamlijst 292-293; Stamboek I 35, II 14; Gen Jierboekje 1992 29; Vrije Fries III 420

1: 11988 2: Salamanca
3: Aytta
4: Hector 9: 00/00/1568 12: Baerderadiel 387 21: neef van Viglius van Aytta, stond in Salamanca onder toezicht van Joachimus Hopperus

1: 09104 2: Löwen
3: Aytta (Ayetanus)
4: Theodorus, Seraponius 8: Frisius 9: 26/06/1566 12: MULO IV 71195 13: Barbara van Hettema 14: Serapius (Seerp) van Aytta 15: 1554 grietman van Wymbritseradeel 19: 1574 te Dole 21: kreeg in 1564 prebende als kanunnik van St Bavo, staat deze tegen een jaargeld af 22: Stamboek I 35; Vrije Fries III 420

1: 10946 2: Dole
3: Aytta van
4: Viglius 9: 27/09/1526 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 19

1: 10904 2: Ingolstadt
3: Aytta (Zwichem de )
4: Viglius 5: Iur dr et lector iuris civilis 9: 00/10/1537 12: MUING 543

1: 10950 2: Padua
3: Aytta van
4: Viglius 9: 00/11/1531 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 33

1: 10948 2: Valence
3: Aytta van
4: Viglius 9: 00/05/1529 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 22 20: Dr iur

1: 10949 2: Bourges
3: Aytta van
4: Viglius 9: 00/06/1529 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 22 20: Vertrok in sept 1531

1: 00817 2: Franeker
3: Aytta (Aijta ab)
4: Viglius 8: Frisius 9: 29/09/1636 10: Phil 11: 1619 12: AAF no 3283 13: Beatrix Matthijsdr Liauckama 14: Viglius van Aytta 16: Susanna Johandr De Laignier 17: Viglius Ernestus x Clara van Wissema 19: 1670 22: Stamboek I 16; RAF Hof van Fr HHH 1 f 117v

1: 08595 2: Löwen
3: Aytta (Suichem de)
4: Viglius (Wigglius) 9: 18/03/1523 11: 1507 okt 12: MULO III 69612 13: Ida Hania 14: Folckert Aytta 16: Jacqueline Damant 17: kinderloos 18: prof iur te Ingolstadt 1535-1539 proost van Humsterland; officiaal bisdom Munster 1541 lid geheime Raad, 1543 lid Grote Raad van Mechelen 19: 1577 mei 21: jurist en diplomaat 22: NNBW II 4652; Postma, Viglius van Aytta

1: 06484 2: Köln
3: Aytta (Ayta)
4: Viglius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 30/10/1638 12: AAK IV 426222

1: 01536 2: Franeker
3: Aytta (Aitta)
4: Viglius 9: 16/05/1592 10: Art, Iur 12: AAF no 160 13: Bauck van Buygers 14: Hette van Aytta 16: Cnier van Teetlum Reynsk x Jacob Wigles van Buygers Barbara x Lollius Wigles van Buygers Viglius x Fookel van Roorda 19: 1641 juni 22: Stamboek I 15, 16

1: 09147 2: Löwen
3: Aytta (Zuyschem)
4: Volcardus (Wolcardus) 8: Frisius 9: 30/11/1561 12: MULO IV 62850 13: Barbara van Hettema 14: Serapius van Aytta 18: kanunnik en officiaal te Atrecht kanunnik te Utrecht, Den Haag en Lier 21: iur lic 22: Stamboek I 35, II 14

1: 11953 2: Köln
3: Aytta
4: Volcardus 7: Swichum 9: 16/06/1587 10: Theol 12: AAK IV 14866 20: lic iur Lovaniens; can. eccles b. Mariae Atr

1: 09146 2: Löwen
3: Aytta (Zuychemius)
4: Volcardus (Wolcardus) 8: Frisius 9: 18/11/1561 12: MULO IV 62860 13: Barbara van Hettema 14: Serapius van Aytta 18: kanunnik en officiaal te Atrecht kanunnik te Utrecht, Den Haag en Lier thesaurier en cantor St Bavo te Gent 19: 1620 april 21: iur lic 22: Stamboek I 35, II 14; Vrije Fries III 420

1: 11989 2: Salamanca
3: Aytta
4: Volkerus 9: 00/00/1568 12: Baerderadiel 387 19: 1571 sept te Madrid 21: neef van Viglius van Aytta, stond in Salamanca onder toezicht van Joachimus Hopperus 22: Vrije Fries VII 384

1: 02303 2: Heidelberg
3: Aytta ab de Zuichem
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 27/10/1578 12: MUH II 8468 18: jurist 21: correspondeert in 1602 met Sibrandus Lubbertus over diens boeken tegen Bellarminus; hij schreef geen onberispelijk latijn; = Vitus Ritzardi Zwichemius, alumnus van collegii Viglii, verlaat in 1576 college omdat hij geen priester wil worden, werd notaris? 22: Van der Woude, Lubbertus 8889; Vigliana 115

1: 10703 2: Dole
3: Aytta
4: Wibrandus 9: 00/00/1568 12: NNBW II 49

1: 12103 2: Löwen
3: Aytta ?
4: Wibrandus (Vitus), Ritzardi 9: 00/00/1575 12: Vigliana 115 20: alumnus collegii Viglii

1: 09475 2: Löwen
3: Aytta (Aijta ab)
4: Wibrandus 6: nobilis 8: Frisius 9: 15/07/1634 12: MULO V 28627 13: Beatrix Matthijsdr van Liauckama 14: Viglius van Aytta 16: Susanna Johannesdr de Laignier uit Utrecht 17: Viglius Ernestus x Clara van Wissema 19: 1670 22: Stamboek I 16

1: 09149 2: Löwen
3: Aytta (Ayetanus)
4: Wibrandus, Serapionis 8: Frisius 9: 25/06/1566 11: 1548 12: MULO IV 71194; NNBW II 49 13: Barbara van Hettema 14: Serapius (Seerp) van Aytta 15: 1554 grietman van Wymbritseradeel 16: Cornelia Jarchsd van Tjepnia (1591) 17: Barbara x Wibrandus van Oedtsma Mechtelt Judith x Warmoldus van Ackema uit Groningen 18: prof iur te Dole 1576 raadsheer Hof 21: Dr iur; in 1580 uitgeweken; keert na 4 jaar terug en vraagt in 1590 de goederen van zijn broer Bucho terug benevens de privileges als raadsheer 22: Stamboek I 35, II 14; AAU 1888 333; RAF Familiearch Schwartzenberg 433