>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 09506 2: Löwen
3: Aa van der
4: Jacobus 6: dives 7: Groningen 9: 21/01/1642 12: MULO V 402431

1: 00938 2: Franeker
3: Abbas
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 21/04/1640 10: Phil 12: AAF no 3662 14: G. Abbas 15: proviandmeester 16: Regina van Swart Anna ter Braeck 18: proviandmeester Langakkerschans 21: Johannes Abbas van Amsterdam x Tietie Rhala genoemd in het interlocutair sententieboek van Tietjerksteradeel, maart 1630 161; RAF Familiearch Sminia 410 22: Vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 02616 2: Groningen
3: Abbema
4: Florentius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 20/05/1620 12: AAG 9 21: bezoekt gymnasium te Bremen, 1619 (Becker, Studenten 51)

1: 00278 2: Franeker
3: Abbema
4: Florentius 6: Alumnus patriae 7: Leeuwarden 9: 22/02/1616 10: Theol 11: 1598 ca 12: AAF no 1572 13: Geeske Fransdr van Bolsward 14: Sachaeus (Sake) Abbema 15: deurwaarder van gedeputeerde staten 16: Maycke Jansdr Ravens (1622) 17: Sachaeus, notaris en schepen van Leeuwarden 18: 1622-1644 predikant te Wirdum 19: 1644 jan 21: schreef Theses theologicae de bonis operis (1617) 22: RAF FG 967, Copieën elders 6219; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 8182; Col Kalma

1: 08849 2: Löwen
3: Abbema (Abbania)
4: Floris 8: Frisius 9: 00/11/1554 12: MULO IV 50344 13: Rienckje Jelmera Baringa 14: Sipke Abbema 15: 1544-1553 olderman te Sneek 16: N. Alof Sakesdr Alema Wyts Jorritsdr Wiarda? 17: Sipke Sake Rientgen 19: 1579 ca 21: bezit Abbema state te Kollum; woont te Leeuwarden; Tiepcke Abbinga (broer) in de rentmeestersrekeningen 1561-1562 f 24 22: RAF Rentmeestersrekeningen 1561-1562 f 24; RAF FG 962, 967; Napjus, 91

1: 01088 2: Franeker
3: Abbema
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 23/02/1644 10: Phil 12: AAF no 4166

1: 01016 2: Franeker
3: Abbema
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 04/05/1642 10: Phil 12: AAF no 3919 18: 1647 advocaat Hof 20: 1646 21/12 Dr iur (PAF 29) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 73

1: 01282 2: Franeker
3: Abbema
4: Rombertus 7: Franeker 8: Frisius 9: 29/03/1648 10: Phil 12: AAF no 4686

1: 04299 2: Leiden
3: Abbema
4: Stephanus, Bocatii 7: Leeuwarden 9: 17/05/1605 10: Iur 11: 1585 ca 12: AAL 78 13: Frou Watzesdr 14: Bocco Abbema 15: deurwaarder Hof 18: 1611 advocaat Hof 21: Dr 22: Vrije Fries 46 242; RAF Hof van Fr MMM f 73; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 06842 2: Marburg/Lahn
3: Abbena
4: Gerlacus 8: Frisius orient 9: 30/04/1605 12: CSM IV 2

1: 09605 2: Erfurt
3: Abbinga (Abenge)
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 00/00/1413 12: MUER I 989

1: 11443 2: Löwen
3: Abbodis
4: Albertus 7: Bolsward 9: 13/07/1471 10: Art 12: MULO II 25295 20: Un Albertus de Bolzwardia est cité dans les procesverbaux de l'universite avec le titre de magister en 1468

1: 01215 2: Franeker
3: Abbringe (Abbing)
4: Albertus 7: Groningen 9: 30/09/1646 10: Iur 12: AAF no 4531

1: 03478 2: Groningen
3: Abbringe (Abbring)
4: Albertus, Georgii 7: Groningen 9: 08/02/1641 10: Phil 11: 17 12: AAG 43 16: Tietjen Wilkesdr Wilkens (1656) 22: GAG klapper DTB

1: 08404 2: Löwen
3: Abbringe (Abbrinck)
4: Hermannus 6: dives 7: Groningen 8: Trai d 9: 27/02/1506 12: MULO III 308180 17: Johannes 18: 1523 vicaris Maartenskerk te Groningen 1528 deken van Drenthe 1548 syndicus en secretaris van de stad Groningen 21: Dr, neemt deel aan het godsdienstgesprek te Groningen in 1523; trad vaak op als stadsadvocaat 22: Wolfs, Religionsgespraech 28; Gron Volksalmanak 1978-1979 93, 103; Alma; GAG PK regest 690; Eppens, Kroniek II 8081

1: 07472 2: Rostock
3: Abeli
4: Christophorus 8: Frisius orient 9: 00/09/1617 12: MUR III 27

1: 09426 2: Löwen
3: Abeli (Ebele)
4: Eduardus 8: Stellingwerf 9: 14/06/1531 12: MULO IV 5659 21: zoon van Lyckle Ebeles, grietman te (West)stellingwerf en Schoterland x Johanna? 22: Gen Jierboekje 1989 70

1: 12105 2: Löwen
3: Abeli
4: Edzardus 7: Bolsward 9: 26/03/1575 12: Vigliana 116 14: Sytze Abbes 19: 1590 p 20: alumnus collegii Viglii, keert in 1578 naar Friesland terug 22: Vigliana 121

1: 02635 2: Groningen
3: Abeli (Abelis)
4: Everardus 8: Westerwolde 9: 19/11/1620 10: Phil 12: AAG 10 13: Geeske Abels uit Vlagtwedde 14: Abel Geerts 15: tapper 16: Hendrikje Johannesd Emmen (1627) 17: Jantje x Jacob Simons Oostervelt Abel x Engel Broers 18: 1627 boer te Vlagtwedde 21: is in 1624 weer in Westerwolde 22: Schuitema Meijer, Ter Apel 47; Westerwolde VIII (1987) 19

1: 08342 2: Löwen
3: Abeli (Abelis)
4: Eysso 7: Groningen 9: 21/08/1521 10: Leg 12: MULO III 652121

1: 11026 2: Helmstadt
3: Abeli
4: Fredericus 7: Hagen 8: Frisius [orient] 9: 04/01/1622 12: AAHt 290133

1: 09984 2: Wittenberg
3: Abeli
4: Leo 7: Equart 8: Omlandus Frisius 9: 00/04/1591 12: MUW II 380 13: Froucke Louwens 14: Abel Eppens 16: Maria 18: 1595 predikant te Loppersum 19: 1611 21: zwager van ds Lambertus Werumeus van Wittewierum 22: Duinkerken I 3

1: 01695 2: Franeker
3: Abeli
4: Sixtus 7: Equart 8: Omlandus 9: 21/05/1597 10: Theol, Art 11: 1565 ca 12: AAF no 442 13: Froucke Louwens 14: Abel Eppens 15: boer en kroniekschrijver 16: Aafke Gisberti Ens 17: Abelus 18: 1601-1605 predikant te Ezinge en Saaksum 19: 1605 22: Duinkerken I, 3

1: 07462 2: Rostock
3: Abeli
4: Tycho 7: Hagen 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1615 12: MUR III 17

1: 04046 2: Helmstadt
3: Abeli (Abelis)
4: Tycho (Dico) 7: Hagen 8: Frisius [orient] 9: 11/04/1612 12: AAHt 221117

1: 09565 2: Erfurt
3: Aben
4: Johannes, Jerre, Hennynghe (Henningii) fil 9: 00/00/1399 12: MUER I 552

1: 03565 2: Groningen
3: Abernethie
4: Georgius 7: Groningen 9: 16/04/1643 10: Phil 12: AAG 47

1: 01220 2: Franeker
3: Abernethie
4: Gregorius 7: Groningen 9: 24/11/1646 10: Phil 12: AAF no 4543

1: 07200 2: Rostock
3: Abiconis
4: Sybrandus 7: Aurich 9: 03/06/1475 12: MUR I 192

1: 05072 2: Köln
3: Abinckweer de
4: Albertus 6: dominus 8: [Frisius orient?] 9: 10/12/1485 10: Iur can 12: AAK II 185103 18: 1478-1493 commandeur klooster Abbingwehr 20: Abbingwehr was een Johannieterklooster in Oostfriesland, de kerk ervan werd in 1530 afgebroken (Jahrbuch Emden 1963 121) 22: Jahrbuch Emden 1960 20

1: 06880 2: Marburg/Lahn
3: Abrahami
4: Baldewinus 7: Kniphusen 8: Frisius [orient] 9: 12/10/1613 12: CSM IV 73

1: 02346 2: Heidelberg
3: Abrahami
4: Balduinus 8: Frisius [orient] 9: 27/04/1614 12: MUH II 26832

1: 03789 2: Groningen
3: Abrahami
4: Gerhardus 8: Frisius orient 9: 19/01/1649 12: AAG 59

1: 11694 2: Rostock
3: Achlen van
4: Antonius 9: 00/06/1546 12: MUR II 112 16: Alida Vogels 17: Rolandus 22: RAF FG 965

1: 12265 2: Padua
3: Achlen
4: Igram 8: Brabantus 9: 00/00/1556 10: Iur 12: tp no 39 13: Aleydt Vogels 14: Anthonis van Achlen 15: schepen van Den Bosch 16: Meintje van Hoytama, nicht van Viglius 18: 1570-1578 president Hof van Friesland 1598 president Grote Raad van Mechelen 19: 1604 okt 22: Den Tex, Studenten 58

1: 11296 2: Löwen
3: Achlen (Achelen)
4: Rolandus 7: Den Bosch 9: 08/28/1566 12: MULO IV 714206 13: Alida Vogels 14: Antonius van Achlen 16: Womck Mockema d.v. Julius en Lisk Heringa 17: Alegonda x Carolus Richardis van Unia 18: 1572-1576 grietman van Dantumadeel, 1573 dijkgraaf 1576-1577 grietman van Hennaarderadeel 19: 1611 aug te Antwerpen, begraven te Ferwerd 21: neef van Igram van Achlen; bewoont in 1578 Cammingastate en betaalt te Ferwerd 12 cg personele impositie; spaansgezind, in 1580 verbannen, keert later terug en woont in 1590 te Metslawier 22: NNBW X 7; RAF Doodboek; RAF FG 965; Van der Meer, Boarnen 180

1: 06586 2: Köln
3: Achlen
4: Volckardus 7: Leeuwarden 9: 19/12/1579 10: Iur 12: AAK IV 120106 13: Mints van Hoytema 14: Igram van Achlen 15: raadsheer Hof van Friesland 16: NN 17: Catharina 18: advocaat; 1600 lid Raad van Brabant 1624 lid geheime Raad 21: Dr iur utr; bezocht school van Leeuwarden en Ath (Henegouwen); verbleef in Keulen 4 jaar bij Sufridus Petrus 22: Stamboek II 13; NNBW VI 8; PB Hs 1181; Vrije Fries II 443

1: 03841 2: Groningen
3: Ackema
4: Jelto 7: Appingedam 9: 03/04/1650 10: Phil 11: 1630 12: AAG 61 14: Claes Hommes Ackema 15: bouwmeester van Appingedam 16: Tiaduwe Eppodr Sibinga (1659) 18: koopman te Appingedam 19: 1661 sept 22: Feith, Grafschriften 8; RAG klapper DTB

1: 03403 2: Groningen
3: Ackema
4: Johannes 9: 07/03/1638 10: Phil 12: AAG 37 16: Barbara Wibrandusdr van Aytta, wed Wibrandus Oedtsma 21: bewoont slot Hemrikeind onder Warga 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 92; vr med DJ vd Meer

1: 03811 2: Groningen
3: Ackema
4: Rembertus 7: Groningen 9: 13/07/1649 11: 1636 12: AAG 60 18: 1662 vaandrig 22: RAG klapper resol GS

1: 02259 2: Heidelberg
3: Ackema
4: Rembertus 8: Frisius 9: 10/12/1566 11: 1537 12: MUH II 41115 16: Elisabeth Cartzen Taetske Bernardi wed Lambertus Berents (1606) 17: kinderloos 18: 1579-1580 raadsheer van Groningen, 1580 secretaris van de Hoofdmannenkamer 1580-1594 ambtman en secretaris van graaf Johan, drost van Leerordt 1594-1604 secretaris van de hoofdmannenkamer van Groningen 21: Dr; in 1605 in Drenthe gevangen gezet wegens belediging; correspondeert met Agge van Albada 22: Formsma, Ommelander strijd 113; Alma; Gen Jierboekje 1990 5354

1: 00508 2: Franeker
3: Ackema (Ackama ab)
4: Warmoldus 7: Groningen 9: 18/12/1624 10: Iur 11: 1602 12: AAF no 2181 16: Mechteld Judith Wibrandusdr van Aytta (1626) 17: Machteld Elisabeth x Hayo Hayonis Rinia Margriet x luitenant van Eeck 18: 1641 landdagslid in Friesland voor Idaarderadeel 1650-1652 gezworene te Groningen; 1654 lid Raad van State; 1655-1659 rekenmeester 1659-1660, 1663-1664, 1667-1668 raadsheer; 1661-1662 lid Staten Generaal; 1665-1666 lid gedep staten; 1668-1677 burgemeester of hoofdman 21: bezat in 1672 een vermogen van 65.000 gulden 22: Stamboek II 15; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe, Rinia, Rynja (Tilburg, 1982) 51; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 92; Placaatboek V 463; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 02936 2: Groningen
3: Ackema
4: Warmoldus 7: Groningen 9: 29/10/1622 12: AAG 12

1:*04517 2: Leiden
3: Ackema
4: Warmoldus 7: Groningen 9: 22/07/1624 10: Iur 11: 22 12: AAL 179

1: 05073 2: Köln
3: Ackerman
4: Johannes 7: Antiqua ecclesia 9: 20/11/1521 10: Art 12: AAK II 84150 21: = Johannes van Oldekerk, in 1561 priester? 22: RF 1561.18

1: 02383 2: Heidelberg
3: Ackmannus
4: Theodorus 8: Frisius orient 9: 16/09/1570 12: MUH II 57135

1: 02688 2: Wittenberg
3: Ackom
4: Ludolphus 7: Emden 9: 00/00/1538 12: AAW 171

1: 06151 2: Köln
3: Ackom (Ackonys)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 17/05/1484 10: Iur 12: AAK II 14675 20: bursa Laurentiana; 1485 15/6 det, 1487 22/3 inc; pauper 21: = mr Ludolphus Auckens, zoon van Auke Auckens, gest 1502?; Ludolphus Ackom uit Emden stud 1538 te Wittenberg 22: Alma

1: 07097 2: Rostock
3: Ackvelt
4: Theodorus (Tidericus) 7: Workum 9: 30/09/1466 12: MUR I 148

1: 00843 2: Franeker
3: Acronius
4: Abrahamus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/05/1637 10: Phil 11: 1617 12: AAF no 3344 13: Heiltje Jans 14: Sixtus Acronius 15: predikant 16: Teunten Liviusdr Harderwijck 18: 1645-1649 predikant te Birdaard en Janum 1650-1656 predikant te Anjum 19: 1656 22: Romein 468, 555; Col Kalma

1: 00141 2: Franeker
3: Acronius
4: Benedictus, Gellii 9: 16/06/1607 10: Lit 12: AAF no 995 13: Trijn Wesseldr 14: Gellius Benedictus Acronius 15: predikant 16: Neeltje Stockmans 18: 1611-1620 predikant te Exmorra 1620-1646 predikant te Kubaard en Waaxens 19: 1646 mei 22: Stamboek II Nalezing 3; Romein, 292, 305-306; Gen Jierboekje 1986 67

1: 04428 2: Leiden
3: Acronius
4: Daniel 7: Groningen 9: 24/04/1620 10: Theol 11: 1601 12: AAL 146 14: Johannes Acronius 15: predikant 18: 1625-1631 predikant te Warmenhuizen (N.H.) 22: Stamboek II nalezing 1

1: 00842 2: Franeker
3: Acronius
4: David 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/05/1637 10: Phil 12: AAF no 3343 13: Heilje Jans 14: Sixtus Acronius 16: Tietje Willems Rollema van Bolsward (1644) 17: Sixtus, predikant Heyltje 18: 1643-1658 predikant te Britswerd 1658-1669 predikant te Huizum 19: 1669 21: schreef latijns vers in G. Boetius, De prophetische Duyve II (1664) 22: NNBW IX 4; RAF FG 364; Col Kalma

1: 04585 2: Leiden
3: Acronius
4: Dominicus 7: Groningen 9: 31/01/1628 11: 1611 12: AAL 207 14: Johannes Acronius 15: professor : predikant 16: Susanna Maria Juliusd van Aitzema 17: Dominicus, kapitein Julius x Bauck Dirksd Velsius 18: preceptor en conrector te Harderwijk 1642 rector te Steenwijk 1647 professor eloquentiae et historiae te Franeker 19: 1656 te Franeker 21: Werken: Historia civitatis (1651) 22: Stamboek II nalezing 12; NNBW IV 11

1: 06667 2: Marburg/Lahn
3: Acronius
4: Gellius 8: Frisius 9: 20/11/1577 12: CSM III 26 13: Aecht Eernstdr 14: Benedictus Jacobi te Kollum 16: Trijn Wesseldr 17: Benedictus Gellii Wesselus Gellii Sixtus Gellii 18: 1580 bedient beneficie te Tirns 1580-1587 predikant van Wonseradeel 1587-1592 predikant te Franeker; 1592-1615 a te Bozum 19: 1615 a 21: ondertekent mede de brief van de Friese predikanten aan de koningin van Engeland; vooraanstaand figuur in classis; vertrekt uit Franeker wegens het geringe traktement 22: Stamboek II nalezing 3; Romein 49, 228, 273, 355; Gen Jierboekje 1986 67; Telting, Register 298

1: 02012 2: Franeker
3: Acronius
4: Jacobus, Gellii 9: 16/06/1607 10: Lit 12: AAF no 995 14: Gellius Acronius 15: predikant

1: 04984 2: Basel
3: Acronius
4: Johannes 8: Frisius 9: 10/10/1542 10: Theol 12: MUB II 2918 18: 1547 professor mathematica te Bazel 1549-1557 professor logica 19: 1564 okt aan de pest 20: 1545 21/10 bac art, 1547 6/7 mag art, 1563 2/5 Dr med 21: leerling van Praedinius; geeft in 1563 diens werken uit 22: R. Thommen, Geschichte der Universitaet Basel (Bazel, 1889) 353; Postma, Viglius 71, Postma, Praedinius 153-154

1: 00324 2: Franeker
3: Acronius
4: Johannes 7: Grimersum 8: Frisius orient 9: 23/05/1617 10: Phil 12: AAF no 1667 14: Johannes Acronius 15: 1601 predikant o.a. te Groningen : 1614-1617 professor te Franeker 17: Johannes Acronius a Buma Dominicus Acronius a Buma 18: predikant te Velp 1627 predikant te Wageningen 22: Stamboek II nalezing 1

1: 02896 2: Groningen
3: Acronius
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 15/05/1616 12: AAG 4

1: 12381 2: Orleans
3: Acronius
4: Regnerus 8: Frisius occid 9: 23/08/1561 12: RIDDORL II 357 20: omnium virorum doctorum patronus

1: 12453 2: Leiden
3: Acronius
4: Ruardus 9: 7/11/1641 10: Theol 12: AAL 319

1: 02029 2: Franeker
3: Acronius
4: Sixtus 9: 20/04/1608 10: Lit, Theol 11: 1588 12: AAF no 1040 13: Trijn Wesseldr 14: Gellius Benedictus Acronius 15: predikant 17: Abraham Gellius David 18: 1613-1617 predikant te Idaard 1617-1626 predikant te Hallum 19: 1626 okt 20: sch. Franequerensis 22: Romein 112; Gen Jierboekje 1986 67; Col Kalma

1: 05075 2: Köln
3: Acronius, Accrum
4: Suffridus 8: Frisius 9: 24/09/1552 10: Iur 12: AAK II 1068121 18: 1561, 1565 secretaris van Wonseradeel 21: of is bedoeld Suffridus Petrus, die in elk geval in 1553 te Leuven studeerde? 22: Sannes, Naamlijst 249; Galama, Tiara 6

1: 09093 2: Löwen
3: Acronius
4: Suffridus 8: Frisius 9: 00/05/1553 12: MULO IV 47156

1: 02231 2: Heidelberg
3: Acronius
4: Titus 8: Emderland (ex agro Embd.) 9: 00/10/1568 12: MUH II 49172

1: 11726 2: Franeker
3: Acronius
4: Wesselus 9: 17/06/1612 10: Lit, Theol 12: AAF no 1353 13: Trijn Wesselsdr 14: Gellius Benedictus Acronius 15: predikant 16: Romkjen Bauckes van Rheen 18: 1618-1624 predikant te Warns en Scharl 1624-1632 predikant te Exmorra en Allingawier 1632-1656 predikant te Harlingen 19: 1656 21: gaf in 1652 een leerrede uit n.a.v. de inwijding van de Westerkerk in 1650 22: Romein 187, 306, 415; Col Kalma

1: 06481 2: Köln
3: Adama ab
4: Aemilius 7: Franeker 8: Frisius 9: 19/09/1559 10: Art 12: AAK IV 5125 13: His Ruerdts 14: Jetse Doeckles uit Oosterlittens 16: Rijck van Oostzaen, wed Claes Ottes (1571) 18: 1577 volmacht voor Franeker 1573-1582 secretaris van Franekeradeel 1574 burgemeester van Franeker 19: 1586 21: Dr; treedt sinds 1569 op als advocaat voor Nedergerecht Franekeradeel 22: Placaatboek III 1154, 1159; Broos, Vier eeuwen 19; RAF Familiearchief Adema 2; RAF Nedergerecht Franekeradeel, Recesboek

1: 12382 2: Orleans
3: Adama
4: Aemylius 8: Frisius occid 9: 02/01/1565 12: RIDDORL II 461, 477 20: Dr

1: 01433 2: Franeker
3: Adama ab
4: Augustinus, Lollius 9: 04/04/1589 10: Med (bij Auletius) 12: AAF no 76 13: Maria van den Driesche 14: Lollius Adama 15: professor Franeker 18: 1600-1602 conrector te Utrecht, 1602-1605 rector te Kampen 1607 arts te Leeuwarden 1608 professor medicijnen te Franeker; 1615 rector magnificus 19: 1616 21: bezocht school van Dordrecht; Med et Phil Dr. 22: NNBW I 18

1: 08003 2: Rostock
3: Adama ab
4: Augustinus, Lollius 9: 01/01/1596 12: MUR II 254

1: 08810 2: Löwen
3: Adama
4: Collus(=Lollius?) 8: Frisius 9: 00/05/1562 12: MULO IV 63543

1: 08817 2: Löwen
3: Adama
4: Ditzo 7: IJsbrechtum 8: Frisius 9: 30/06/1544 12: MULO IV 281113 14: Hero Ditzes van Adama 15: bezat sathe te IJsbrechtum en een prebende namens zijn zoon 16: Ycke Sjoerdsdr 17: Hero Adam 18: 1580 27 febr voor twee jaar aangesteld tot dijkgraaf van Wymbritseradeel assessor van het grietenijgerecht van Wymbritseradeel 19: 1588 aug 21: was reeds twee jaar dijkgraaf bij provisie; ontwierp in 1587 voor de Staten een instructie; wordt in 1585 gemaand zich met de kerk te verenigen 22: Placaatboek IV 133-134; RAF Statenarch S 2a nr 49, RAF Familiearch Adema 2; vr med Ype Brouwers; Kalma, Classisboek Sneek 50

1: 00048 2: Franeker
3: Adama
4: Epeus, Lollii 7: Franeker 9: 12/08/1604 10: Lit, Med 12: AAF no 823 14: Lollius Epeus Adama 15: professor te Franeker 16: Timentie Claesdr Akeley 18: 1616-1622 rector te Sloten 1622-1631 conrector te Dokkum arts 19: 1641 22: RAF Statenarchief Gf 50 12v; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Dokkum, handschrift aanwezig op Fryske Akademy

1: 00544 2: Franeker
3: Adama
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/03/1626 10: Theol, Log, Ling orient 12: AAF no 2282 16: Eelckien Wybes 18: 1633-1637 predikant te Korte en Langezwaag 19: 1637 22: Romein 600; Col Kalma

1: 03135 2: Groningen
3: Adama
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/03/1630 10: Theol 12: AAG 23

1: 12259 2: Leiden
3: Adama
4: Lollius 5: prof logica te Franeker 8: Frisius 9: 25/05/1592 10: Iur 12: Molhuysen, Bronnen I 460 20: Dr iur (honoris causa)

1: 05482 2: Geneve
3: Adama (Adema)
4: Lollius, Epoeus 8: Frisius 9: 12/08/1580 12: LDR 669; II 7; NNBW 1920 De Vries I 53, 105 no 106.

1: 04983 2: Basel
3: Adama (Adama)
4: Lollius, Epoeus 7: Franeker 8: Frisius occid 9: 12/11/1577 11: 1544 12: MUB II 25235 13: Jesel Lolles Aldehuys 14: Douwe Epo Adama 15: woont op Adama sate te Oosterend 16: Maria van den Driesche 17: Augustinus Epeus 18: 1580 ca. pedagogus 1585 professor filosofie te Franeker 19: 1609 21: bezocht de Maartensschool te Groningen; stud vml in 1561 te Leuven (Collus Adama); in 1592 Dr Iur (h.c.) te Leiden 22: NNBW I 19; vr med SJ van der Meer

1: 01865 2: Franeker
3: Adama
4: Sibrandus, Sixti 7: Sneek 9: 14/04/1603 10: Phil 12: AAF no 737 14: Sicke Sircxzn Adama 15: in 1580 uitgeweken 22: It Beaken 1969 175

1: 04290 2: Leiden
3: Adama ab (Adema)
4: Sibrandus, Sixti 9: 09/03/1604 10: Theol 11: 1583 12: AAL 73 14: Sixtus Adama 21: Sixtus Adema ondertekent in 1579 rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Placaatboek IV 42

1: 01212 2: Franeker
3: Adama
4: Suffridus 8: Frisius 9: 12/09/1646 10: Med 11: 1627 ca 12: AAF no 4525 13: Feyck Attedr 14: Jetse Melis Adama 16: Tryn Ages Stuynenborgh (1647 te Sneek) 17: Jetze Feickjen Melis 22: vr med Ype Brouwers

1: 03270 2: Groningen
3: Adami
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/02/1634 10: Phil 12: AAG 29 18: 1645-1662 predikant te Harkstede 19: 1662 22: Duinkerken 3

1: 05076 2: Köln
3: Addens
4: Engelbertus 8: Westerwolde 9: 11/07/1517 10: Art 12: AAK II 7855 21: = Emmelus Addens, 1542 pastoor te Scheemda? 22: Alting, Diarium 248

1: 11902 2: Paris
3: Addo 9: 00/00/1200 12: Wybrands, Bloemhof 36 18: kerkelijke betrekking in Westeremden

1: 11903 2: Oxford
3: Addo 9: 00/00/1200 12: Wybrands, Bloemhof 36

1: 11905 2: Orleans
3: Addo 9: 00/00/1200 12: Wybrands, Bloemhof 35

1: 11391 2: Padua
3: Adelen ab
4: Marinus 8: Frisius occid 9: 00/00/1613 10: Iur 12: tp 319 13: Ath Riuerdsdr Roorda 14: Tading van Adelen 21: = Rienck, 1641 kapitein?; het lijfpensioen ad 120 gld per jaar van M. van Adelen werd on 1657 gecontinueerd 22: RAF Statenarch G 4 (1112-1641); Register resolutien 8 (21 maart 1657)

1: 06645 2: Altdorf
3: Adelen ab
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 00/00/1610 12: MUA 3349 13: Ath van Roorda 14: Tadingh van Adelen 19: jong gest. 20: militair, bezocht zijn broer Ulpianus

1: 01499 2: Padua
3: Adelen ab
4: Rudolphus 8: Frisius occid 9: 01/07/1611 10: Iur 12: tp no 343 13: Ath van Roorda 14: Tadingh van Adelen 20: broer van Ulpianus 21: jong gest. 22: De Wal 421

1:*00351 2: Franeker
3: Adelen
4: Serapius 8: Frisius 9: 24/06/1618 10: Med 12: AAF no 1712 13: Maria van Wythama 14: Nicolaes van Adelen 16: Armgard van Inthiema (1640) 17: Nicolaus x Catharina van Epema Maria x Abraham van der Vuyck (zilversmid te Harlingen) Fredericus 18: luitenant, in 1659 gelegerd te Schenkenschans 19: 1670 te Hemelum 22: Stamboek I 1; Telting, Register 1089

1: 05483 2: Geneve
3: Adelen ab
4: Tatingius (Titus) 8: Frisius 9: 13/08/1580 10: Art 12: LDR 676; II 8 De Vries I 53, 201

1: 06498 2: Köln
3: Adelen ab
4: Tatingus 6: nobilis 8: Frisius 9: 24/03/1578 10: Iur 12: AAK IV 10835 13: Taets Tiercksdr Amama 14: Serapius Tadingh van Adelen 16: Ath van Roorda 17: Rudolphus Ulpianus Renicus x Aeltje van Harinxma thoe Heeg 18: kapitein 19: 1624 febr 21: bewoont Hemmema state te Berlikum 22: Den Tex, Studenten 123, 126; Stamboek I 1, II, 2; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 20

1: 01507 2: Padua
3: Adelen ab
4: Ulpianus 8: Frisius occid 9: 01/04/1613 10: Iur 12: tp no 360 13: Ath van Roorda 14: Tadingh van Adelen 20: broer van Rudolphus 21: jong gest. 22: De Wal 456

1: 06646 2: Altdorf
3: Adelen ab
4: Ulpianus 8: Frisius occid 9: 00/00/1610 12: MUA 3276 13: Ath Ruerdsdr van Roorda 14: Tadingh van Adelen 19: jong gest. 22: Den Tex, Studenten 123

1: 04739 2: Leiden
3: Adius ab
4: Adigerus 8: Frisius 9: 21/01/1637 10: Iur 11: 17 12: AAL 289 13: Maycke van Loo 14: Adigerus Adius 16: Frouck Seerpsd van Dijxtra (1647) 17: Maria x Paulus van Gemmenich 18: 1641 advocaat raad en advocaatfiscaal bij admiraliteit van Harlingen 21: Iur dr 22: Stamboek I 92, II 59; RAF Hof van Fr MMM f 10

1: 02351 2: Heidelberg
3: Adius
4: Adigerus 8: Frisius 9: 17/05/1614 12: MUH II 26970 13: Jannetje Jarichs 14: Adigerus Adius 15: burgemeester Leeuwarden 16: Maycke van Loo (1619), d.v. Jacob (deurwaarder bij de Domeinen) 17: Adigerus Jacobus Lambertus Johanna x Henricus Brunsvelt te Lekkum, kapitein 18: 1618 advocaat Hof 1632 burgerhopman 19: 1636 a 21: Dr 22: De Wal, 118; Stamboek I 92, II 59; Vrije Fries 32 135; RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 06873 2: Marburg/Lahn
3: Adius
4: Adigerus 8: Frisius 9: 00/00/1612 12: CSM IV 66

1: 00236 2: Franeker
3: Adius (Adii)
4: Adigerus (Adius) 7: Leeuwarden 9: 07/06/1611 10: Phil 12: AAF no 1299

1: 04860 2: Leiden
3: Adius
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 02/09/1645 10: Phil 11: 1625 12: AAL 361 13: Maria Hardemans 14: Isaack Adius 15: klerk van de admiraliteit te Dokkum; 1609 notaris : 1628 solliciteur 16: Aeltje de Schepper (1658) Ursel van Wissema 17: Isaacus Martinus (luitenant) Carolus Bocco Sabinus 18: 1652 advocaat Hof 1658 pensionaris van Ameland, 1659-1660 rekenmeester; 1666-1669 lid Staten Generaal 1669-1676 raadsheer Hof 21: Mr 22: Sickenga 222-223; Stamboek I 92; RAF Hof van Fr MMM f 11v, Statenarch M 11b f 431; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiëacirc;n 165960

1: 04904 2: Leiden
3: Adius (Adyus)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 13/03/1648 10: Iur 11: 23 12: AAL 385

1: 00942 2: Franeker
3: Adius
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 29/04/1640 10: Hist 11: 1620 12: AAF no 3667 13: Maria Jacobsd van Loo 14: Adigerus Adius 16: Tjetscke Allesd van Burum wed Gothofredus Jorritsma 17: Elisabeth x Quirijn Hieronymi de Blau (1674) 18: 1644 advocaat Hof 1653-1669 secretaris, 1679 burgemeester van Leeuwarden 1681 lid Mindergetal 19: 1692 21: Dr 22: Stamboek I 92, II 59; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 83; RAF Hof van Fr MMM f 10

1: 04796 2: Leiden
3: Adius
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 27/11/1640 10: Iur 11: 20 12: AAL 319

1: 01627 2: Franeker
3: Adius (Adgerus)
4: Lambertus 7: Leeuwarden 9: 15/02/1595 10: Ling, Phil 12: AAF no 310

1: 10651 2: Herborn
3: Adius (Adierus)
4: Lambertus 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 00/00/1596 12: HERB 52

1: 01020 2: Franeker
3: Adius (Adyoes)
4: Lambertus 7: Leeuwarden 9: 26/05/1642 10: Phil, Iur 12: AAF no 3928

1: 04846 2: Leiden
3: Adius
4: Lambertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/06/1644 10: Iur 11: 1624 12: AAL 350 13: Maycke van Loo 14: Adigerus Adius 16: Agniet Martensdr Gravius (1649) 17: Geescke x Ludovicus Marees, pred te Sloten Tjetscke x Lucas van Greven, fiscaal en eerste klerk van Leeuwarden 18: 1647 advocaat Hof 21: Iur dr 22: Stamboek I 92, II 59; RAF Hof van Fr MMM f 11

1: 01490 2: Padua
3: Adius (Adienus)
4: Lambertus 8: Frisius occid 9: 04/12/1599 10: Iur 12: tp no 285.

1: 02336 2: Heidelberg
3: Adius (Adameus)
4: Lambertus 8: Frisius 9: 04/06/1596 12: MUH II 18458 13: Jantien Jarichsdr 14: Adius Lamberti 15: koopman : burgemeester van Leeuwarden 16: Heylje Douwesdr Thijssen (1606) 17: kinderloos 18: 1600 advocaat Hof 1603-1606, 1611 schepen van Leeuwarden 1606 pensionaris, 1612-1615 burgemeester van Leeuwarden 19: 1617 20: 20242: petiit inscriptionem renovari 1141600. 21: Dr iur 22: Vrije Fries 32 132

1: 08484 2: Löwen
3: Adius (Ade)
4: Petrus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 02/28/1510 12: MULO III 404104 21: Petrus Ade van Harlingen werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 470

1: 08173 2: Löwen
3: Adolphi (Adulphi)
4: Carolus 7: Leeuwarden 9: 15/05/1483 12: MULO II 47122 13: Teth Jongema 14: Upco van Burmania 15: grietman van Franekeradeel 21: = wrs Mr Kempo van Burmania; voogd over de kinderen van zijn broer Rienck 22: Stamboek I 57, II 41

1: 07958 2: Rostock
3: Adolphi (Adolphus)
4: Enno 8: Frisius [vml orient] 9: 00/05/1574 12: MUR II 182

1: 00211 2: Franeker
3: Adolphi
4: Epeus 6: Alumnus Frisiae 7: Witmarsum 9: 05/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1262 16: Gertie Jansdr Sinnema 17: Johannes Epeus Hilarius 18: 1614-1653 predikant te Hijlaard en Lions 19: 1653 okt 21: zoon van Roomse jonker Aleph Epes van Aylva, grietman van Ferwerderadeel? 22: Romein 179; RAF Grafschriften Baarderadeel; Kalma, Classisboek Bolsward 403

1: 07384 2: Rostock
3: Adolphi
4: Everardus 7: Emden 9: 10/04/1492 12: MUR I 264

1: 08304 2: Löwen
3: Adolphi (Audulphi)
4: Godfridus 5: clericus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 02/05/1499 12: MULO III 18640

1: 12305 2: Bologna
3: Adolphi (Adolfi)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1298 12: KNOD 16

1: 03998 2: Helmstadt
3: Adolphi
4: Richardus 7: Eiderstedt 8: Frisius 9: 30/06/1599 12: AAHt 14479

1: 05078 2: Köln
3: Adorp (Ador)
4: Johannes 7: Groningen 9: 23/05/1523 10: Art 12: AAK II 85845 20: bursa Laurentiana; pauper, 1524 31/5 det

1: 12356 2: Löwen
3: Adorp de
4: Matthias 8: Leod d 9: 00/00/1453 12: MULO I 18540

1: 04993 2: Basel
3: Adorp de
4: Walterus 9: 00/00/1595 12: MUB II 42570

1: 05079 2: Köln
3: Adorp de
4: Walterus 7: Adorp 9: 00/00/1433 10: Art 12: AAK I 35624

1: 11799 2: Köln
3: Adriani
4: Baldewinus 7: Hag (Heeg?) 9: 23/04/1483 10: Art 12: AAK II 12811 20: bursa Kuck; 1485 1/12 det 21: = Mr Bwcka, 1491, 1495 pastoor (persona) te Grouw? 22: Sipma OO I 273

1: 08311 2: Löwen
3: Adriani Bernardi fil.
4: Bernardus 7: Franeker 8: Trai d 9: 31/08/1509 12: MULO III 377231

1: 02607 2: Groningen
3: Adriani
4: Cornelius 7: Libaert 9: 09/11/1619 10: Phil 12: AAG 9 13: Hauck Wigara 14: Adrianus Cuyck 15: burgemeester van Franeker 19: 1617 nov ? 21: of zoon van Arien Jelis, 1606-1627 assessor van Het Bildt en notaris, zelf assessor van 1638-1650, 1642 notaris? 22: Sannes, Het Bildt 475; RAF GEN 502

1: 00881 2: Franeker
3: Adriani
4: Henricus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 09/05/1638 10: Iur 12: AAF no 3454 18: 1650-1655 rector te Dokkum 21: mocht geen juridische praktijk uitoefenen; in 1655 afgezet; was tevens controleur van de convooien en licenten 22: Col Kalma; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 495

1: 03471 2: Groningen
3: Adriani
4: Henricus 7: Groningen 9: 15/12/1640 10: Iur 12: AAG 43

1: 11798 2: Köln
3: Adriani
4: Jacobus 7: Hag (Heeg?) 9: 23/04/1483 10: Art 12: AAK II 12810 21: = Jacob Adriaans, 1520, 1523 secretaris van Het Bildt? 22: Sannes, Naamlijst 257

1: 01379 2: Franeker
3: Adriani
4: Jacobus 7: Emden 9: 14/04/1586 12: AAF no 9 18: 1597, 1601 notaris te Groningen 22: RF 1597.44; RAG klapper ambten

1: 07192 2: Rostock
3: Adriani
4: Laurentius 7: Bolsward 9: 01/05/1475 12: MUR I 192

1: 06785 2: Greifswald
3: Adriani
4: Martinus 7: IJlst 8: Frisius 9: 07/07/1507 12: MUG 162 18: priester 21: Martinus Aggeri van IJlst werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 11488 2: Löwen
3: Adriani
4: Petrus 7: Wirdum? (Werden) 8: Trai d 9: 28/08/1511 12: MULO III 416167

1: 10826 2: Franeker
3: Adriani
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5082 16: Saeckjen Binnerts (1658) 18: 1658-1670 predikant te Goutum en Swichum 19: 1670 aug 21: stud tevens in Engeland 22: Romein 53; Col Kalma

1: 11789 2: Köln
3: Adriani
4: Theodoricus 7: Heeg? (Hagis) 8: Trai d 9: 25/10/1479 10: Art 12: AAK II 6918 20: 1480 23/11 det, 1482 10/3 inc

1: 03259 2: Groningen
3: Adriani
4: Thomas 7: Groningen 9: 31/12/1633 10: Phil 12: AAG 29 21: = Thobias Adriani van Emden huwt 1639 Aeltien Barolts? 22: GAG klapper DTB

1: 11794 2: Köln
3: Adriani
4: Walterus 7: Heeg? (Hagis) 9: 17/06/1482 10: Art 12: AAK II 119143 20: 1483 6/5 det, 1485 7/4 inc

1: 05081 2: Köln
3: Aduard (Advoert de)
4: Adolphus 8: Mon d 9: 00/06/1427 10: Iur can 12: AAK I 3019

1: 05080 2: Köln
3: Aduard (Advoert de)
4: Everardus 8: Mon d 9: 00/06/1427 10: Iur can 12: AAK I 3018

1: 05082 2: Köln
3: Aduard (Adelvort de)
4: Gerardus 5: frater ordo Bernard 8: Mon d 9: 00/00/1444 10: Art 12: AAK I 4734

1: 05083 2: Köln
3: Aduard (Aedwerth)
4: Henricus 5: Ordo Cisterc 8: Mon d 9: 00/00/1449 10: Art 12: AAK I 51519

1: 08291 2: Löwen
3: Advortensius ? (Bolswardi)
4: Franciscus 8: Trai d 9: 22/05/1522 12: MULO III 67453 21: Franciscus Statius Advortentius was priester te Amsterdam 22: Petrus, De scriptoribus 255; Foppens, Bibliotheca I 313

1: 06313 2: Köln
3: Aebinga (Goffonis)
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 00/08/1519 10: Art 12: AAK II 81224 13: Catharina van Offenhuyzen* 14: Goffe van Aebinga 15: 1487 mederechter te Menaldumadeel 16: Catharina van Gratinga* 17: Goffo 19: 1543 21: * volgens D.J. van der Meer; het Stamboek geeft de namen andersom; bezit in 1540 land in Stiens, Jelsum en Hijum 22: Stamboek I, 4; Singels, Archief Leeuwarden 39; Mol, Aenbrengh 23, 175, 211

1: 08517 2: Löwen
3: Aebinga (Abiga)
4: Dominicus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 05/12/1522 12: MULO III 688142 13: Trijn van Gratinga 14: Goffe van Aebinga 16: Trijn Hans Douwes van Offenhuizen 17: Goffe 19: 1547 te Stiens 22: Stamboek I 4

1: 11188 2: Köln
3: Aebinga (Abinga)
4: Franciscus 7: Dokkum 8: Mon d 9: 28/09/1521 10: Art 11: 1507 ca 12: AAK II 83828 13: Bets ter Paesens, wed Jarichus Popma 14: Suffridus Andlofs Aebinga 16: Geel Poppesd van Mellema Anna Ruurdsd van Feytsma 17: Geel x Franciscus Canter Tjemck x Jantje van Osinga Biuck x Hoyto van Meynsma; Beyts x Botte van Herbranda Sjuck x Maria van Herema, Franscke van Groestra 19: 1557 dec 21: woont op Humalda state te Ee of te Dokkum 22: Ned Leeuw 1942 63; Stamboek I 1; Gen Jierboekje 1988 7980

1: 03330 2: Groningen
3: Aebinga van Humalda
4: Philippus 8: Frisius 9: 17/12/1635 10: Phil 12: AAG 33 13: Ebel van Meckema 14: Franciscus van Humalda 15: 1616 hopman 16: Helena van Burmania (1659) 17: Ebel Alegunda x Joachimus van Amama Franciscus Helena x Godschalck de Knijff Sjuck x Hiskia van Hania 18: 1656 monstercommissaris; 1660 lid Staten Generaal, gezant naar Spanje 1671-1672 raadsheer Hof 19: 1672 febr 21: heer van Ee en Jouswier 22: Sickenga 224-226; Stamboek I, 3; RAF Statenarch M 11b f 48v

1: 12036 2: Bologna
3: Aebinga
4: Scaevola 8: Frisius occid 9: 27/05/1583 12: tp 2, 11

1: 01317 2: Padua
3: Aebinga (Ebbingha)
4: Scaevola 8: Frisius occid 9: 15/05/1582 10: Iur 11: 1557 12: tp no 172 13: Sjouck van Camminga 14: Hector van Aebinga 15: grietman Menaldumadeel 16: Gerland Scheltedr van Liauckama van Hallum (1586) 17: Schelto, rekenmeester van Friesland Sjouck x Watze van Camminga Hette; Ruurd Sicke x Riem Galesdr van Galama 18: is aan het Hof van stadhouder Aremberg 1587 volmacht voor Ferwerderadeel 19: 1618 okt 22: Den Tex, Studenten 89, 11; De Wal 173; Stamboek I, 4; Liber de anima 216; Vrije Fries I 350, 352

1: 10071 2: Siena
3: Aebinga (Aebbinge ab)
4: Schelto 8: Frisius 9: 00/05/1612 11: 1588 12: MS 4667 13: Gerland Scheltesd van Liauckama 14: Scaevola Aebinga 16: Gerland van Liauckama Hylck van Camminga (1615, gest 1621) Andriese Lucia van Bronckhorst (1632) 18: rekenmeester in Friesland 19: 1660 sept, begraven te Hallum 21: verbleef 1601-1606 te Keulen, 1607-1610 te Douai en nog drie jaar te Atrecht, Frankrijk en Italie, keert 1613 terug naar Friesland 22: Stamboek I 77; Den Tex, Studenten 89; RAF Grafschriften Ferwerderadeel; Vrije Fries I 352-354

1: 10693 2: Rom
3: Aebinga (Ebbinghe)
4: Sixtus 9: 07/04/1622 12: Den Tex, Studenten 89; Liber de anima 13: Gerland Scheltes van Liauckama 14: Schelto van Aebinga 16: Riem Galesd van Galama d.v. een kolonel 17: Dorothea x Bartholdus Poppema van Aylva 19: 1636 okt 21: vml katholiek 22: Stamboek I 4

1: 02385 2: Heidelberg
3: Aedo
4: Frismarus 8: Frisius orient 9: 23/05/1571 12: MUH II 5954

1: 08159 2: Löwen
3: Aedzinghere
4: Sibrandus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 04/10/1469 10: Art 12: MULO II 22530

1: 01919 2: Franeker
3: Aegidii (Blidius)
4: Philippus 9: 16/06/1604 10: Phil, Theol 12: AAF no 817 20: vml geen Fries

1: 01994 2: Franeker
3: Aegidius
4: Cornelius 6: Alumnus 7: Anjum 9: 16/03/1607 10: Theol 12: AAF no 967 18: 1608-1609 schoolmeester te Wons 21: noemt zich Harlinganus; afgezet wegens dronkenschap 22: Kalma, Classisboek Bolsward 70, 8687

1: 00792 2: Franeker
3: Aegidius (Idius)
4: Mellius (Melius) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/03/1636 10: Art 12: AAF no 3224 18: 1641-1673 predikant te Molkwerum 19: 1673 voorjaar 21: 1672 assessor der synode te Leeuwarden 22: Romein 405

1: 03627 2: Groningen
3: Aelderici
4: Lubbejus 7: Bunde 8: Reiderland 9: 12/10/1644 12: AAG 50

1: 02860 2: Groningen
3: Aelrichs (Alrics)
4: Sigfridus 7: Emden 9: 15/05/1615 10: Phil 12: AAG 2 16: Anna Smaltius d.v. ds Samuel Smaltius 17: Jacobus, predikant te Niekerk 1677-1691 18: 1623-1651 predikant te Niekerk 19: 1651 okt 22: Duinkerken I 7

1: 04235 2: Leiden
3: Aemylii
4: Egbertus 7: Groningen 9: 29/10/1596 10: Theol 11: 1574 ca 12: AAL 46 18: 1596-1597 preceptor fraterhuis te Groningen; 1596-1598 preceptor Latijnse school predikant 21: vertrok naar Leiden 22: Gron Volksalmanak 1960 28; GAG 69 Latijnse school; Schuitema Meijer, Fraterhuis 28

1: 04237 2: Leiden
3: Aemylii
4: Egbertus 7: Groningen 9: 14/05/1596 10: Theol 11: 23 12: AAL 48

1: 04279 2: Leiden
3: Aemylii
4: Egbertus 5: Minister verbi 9: 12/02/1603 11: 30 12: AAL 68

1: 09014 2: Löwen
3: Aemylii (Amilius)
4: Leo 8: Frisius 9: 27/08/1554 12: MULO IV 501393

1: 05111 2: Köln
3: Aemylii (Aemilius)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 28/07/1551 12: AAK II 1055107 21: Mr Cyprianus Meyle verbleef ca 1575 te Leeuwarden 22: Broos, Vier Eeuwen 19

1: 02573 2: Groningen
3: Aerarius
4: Theodorus 9: 14/08/1618 10: Theol 12: AAG 7 14: Egbertus Sickens Aerarius 15: predikant te Schalsum, Groningen en Zandeweer 22: Romein 257

1: 01358 2: Franeker
3: Aerssen ab
4: Hippolytus 7: Leeuwarden 9: 31/10/1649 10: Math 12: AAF no 4903 13: Geeltje Gerritsd Crack 14: Upco van Aerssen 15: 1631 apotheker te Leeuwarden : secretaris van Aengwirden 18: 1657 advocaat Hof 1662 landdagslid 21: Hippolytus Beyma ab Aerssen, Dr iur in Frankrijk, stud in 1654 te Utrecht, schreef De quadrature circuli 22: Stamboek I 306, II 206; Placaatboek V 681; RAF Familiearch van Beyma thoe Kingma 620

1: 10886 2: Franeker
3: Aertsen
4: Ericus 8: Oostermeer 9: 13/11/1612 10: Iur 12: AAF no 1390

1: 06831 2: Marburg/Lahn
3: Aesgema (Epei)
4: Andreas 8: Frisius occid 9: 09/06/1603 12: CSM III 158

1: 01812 2: Franeker
3: Aesgema (Epeus)
4: Andreas 8: Het Bildt 9: 10/06/1601 10: Phil, Iur 11: 1583 12: AAF 654 13: Auck Mauritsdr 14: Epeus Nicolai Aesgema 15: treedt sinds 1569 op als advocaat bij het Nedergerecht van Franekeradeel? (Epeus) 17: Epius x Ath van Aysma 18: 1611 advocaat Hof 19: 1631 aug 21: Dr; broer van Nicolaus; bezit boerderij te Engelum die hij naliet aan de Leeuwarder stadsarmen 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 14; RAF FG 962; RAF Nedergerecht Franekeradeel 4 Recesboek

1: 00140 2: Franeker
3: Aesgema
4: Nicolaus 7: Beetgum 8: Frisius 9: 11/06/1607 10: Iur 12: AAF 993 13: Auck Mauritsdr 14: Epeus Nicolai Aesgema 15: lid gedep staten 16: Lolck Albertsdr van Aysma 18: luitenant kolonel 21: broer van Andreas 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 14; RAF FG 962

1: 12387 2: Orleans
3: Aesgema (Asgumma)
4: Severinus 6: Nobilis 8: Frisus 9: 30/03/1547 12: RIDDORL I 31

1: 09078 2: Löwen
3: Aesgema (Ascoma)
4: Severinus 8: Frisius 9: 16/06/1543 12: MULO IV 26372 16: Auck Popckedr Buma 18: 1557 advocaat Hof 1573 olderman van Leeuwarden 19: 1579 p 21: Mr; lid van het Soete Name Jezus gilde 22: Buma, De Buma's in Friesland 5; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 39; RAF FG 962

1: 11229 2: Köln
3: Aethei (Oosterzee, Oestersee)
4: Aggeus 8: Trai d 9: 28/05/1545 10: Art 12: AAK II 99331

1: 05555 2: Köln
3: Aethei
4: Aggeus 7: Sneek 9: 09/11/1549 12: AAK II 1035147 18: 1554-1555 werkzaam in de artesfaculteit; 1558-1565 pastoor (conciator) te Kampen 1565-1567 regens van de bursa Laurentiana te Keulen 1565-1566 rector universiteit Keulen; 1566 kanunnik 19: 1567 nov 20: bursa Laurentiana; 1550 2/11 pres ad lic, 1552 26/3 inc, 1558 28/3 lic theol 21: verbleef van 1554-1558 in de bursa Laurentiana; vriend van de Jezuieten, praeceptor van Johannes Johannis (1555) 22: Keussen, Alte Universitat 534; Don, Archieven Kampen regest 495

1: 07954 2: Rostock
3: Aetius
4: Lubbertus 8: Frisius [vml orient] 9: 00/04/1572 12: MUR II 175 21: Arnoldus Aetius was tot 1567 (gebannen) pastoor te Dedgum, in 1571 predikant te Midlum (Oostfr) en 1598 te Usquert 22: Duinkerken I 7; Vrije Fries XVII 16

1: 07427 2: Rostock
3: Agberti
4: Bernardus 7: Emden 9: 22/11/1497 12: MUR I 287

1: 04212 2: Leiden
3: Agena (Agenna)
4: Aemilius 7: Norden 8: Frisius orient 9: 20/12/1593 10: Iur 12: AAL 38

1: 01558 2: Franeker
3: Agena
4: Aemilius 8: Frisius orient 9: 27/10/1592 10: Phil 12: AAF no 200

1: 07480 2: Rostock
3: Agena
4: Petrus 8: Frisius [orient] 9: 00/06/1619 12: MUR III 34 18: 1640 predikant te Wigboldsbuhr (OF) 22: Reershemius 163

1: 12383 2: Orleans
3: Aggama (Aggema ab)
4: Petrus 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 13/12/1560 12: RIDDORL I 325

1: 05085 2: Köln
3: Aggama (Agama)
4: Petrus 7: Witmarsum 9: 00/11/1557 10: Art 12: AAK II 111531 13: Ynts Sytsdr Eminga 14: Petrus Aggama 15: bezit grond te Witmarsum 16: Eelck van Eminga 17: Petrus Adolphus x Catharina Pibodr Eminga 19: 1601 juni 21: broer van Sixtus; Syds en Peter Aggema verkopen in 1574/75 land bij Weidum; woont op het slot op de Campen te Witmarsum 22: Stamboek I 402; RAF Rentmeestersrek 1574-1574 f 15, Grafschriften Wonseradeel; Beneficiaalb 311

1: 05084 2: Köln
3: Aggama
4: Sixtus 8: Frisius 9: 11/06/1555 10: Art 12: AAK II 1090158 13: Ynts Sydsd van Eminga 14: Petrus van Aggama 16: Ath Ulckesd Douma van Oenema 17: Ath x Sibrandus Johannis van Osinga 19: 1588 juli 20: bursa Laurentiana; 17 nov 1555 bac; 5 maart 1556 det 21: 1565 volmacht, mede namens zijn broers en zusters in een geschil tussen binnen en buitendijkers; koopt in 1566/1567 een boerderij te Britswerd; woont te Britswerd(1577), Rinsumageest (1582) en Wieuwerd (1585) 22: Stamboek I 402; RAF Grafschriften; Rentmeestersrek 1566/1567 f 14; Minnema Buma, Dijkrecht bijlage, 15

1: 06272 2: Köln
3: Aggei (Sneek, Snekis)
4: Albertus 8: Frisius 9: 03/11/1498 10: Iur 12: AAK II 45966 21: stud 1497 te Rostock

1: 10444 2: Franeker
3: Aggei (Aggaei)
4: Gaius 7: Sneek 9: 05/05/1601 10: Theol 12: AAF no 634 16: Jantien Douwedr 17: Augustinus Gellii, geb 1614, schoolmeester meisjesschool Sneek, rector te Staveren, 1649-1691 predikant te Oudega 18: 1607-1613 predikant te Boornbergum en Kortehemmen 1613-1623 predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 22: Romein 148, 360, 410; Col Kalma

1: 00987 2: Franeker
3: Aggei (Aggaeus)
4: Hermannus 7: Emden 9: 10/05/1641 10: Phil, Ling 12: AAF no 3806

1: 10655 2: Herborn
3: Aggei (Hagaei)
4: Ico 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1603 12: HERB 83

1: 12384 2: Orleans
3: Aggema (Aggama ab) 8: Frisius occid 9: 13/12/1561 12: RIDDORL I 325

1: 03770 2: Groningen
3: Aggen
4: Simon 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 01/09/1648 10: Theol 12: AAG 58

1: 08360 2: Löwen
3: Aggers (Groningen, Groeningha de)
4: Augustinus 8: Trai d 9: 21/01/1521 12: MULO III 64084 18: 1526-1528 arts te Groningen 1526 vicaris te Loppersum 21: Dr art en Dr med 22: Gron Volksalmanak 1934 83

1: 07424 2: Rostock
3: Aggeus (Agghe)
4: Albertus 7: Sneek 9: 13/10/1497 12: MUR I 286 21: stud 1498 iur te Keulen

1: 05087 2: Köln
3: Aggo
4: Albertus 7: Sneek 8: Trai d 9: 13/06/1455 10: Iur 12: AAK I 58766 18: priester 20: 1455 22/6 ad leges, 1460 bac decr 21: = Aggo Piersz, mr in de geestelijke rechten, 1478 prebendepriester te Sneek, vanaf 1478 pastoor te Oosthem en deken of eerder Aggo, priester te Sneek, een hoog bejaard en verstandig man en rechtsgeleerde (1498), stierf in dit jaar? 22: Placaatboek I 678; Proeliarius 49; Sipma OO II 112

1: 02944 2: Groningen
3: Aggonis
4: Habbo 8: Frisius orient 9: 13/12/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 10879 2: Wittenberg
3: Agnaeus (Theodorici)
4: Bernardus 9: 11/06/1583 12: MUW II 313

1: 05490 2: Geneve
3: Agnaeus (Theodorici)
4: Bernardus 7: Norden 9: 12/06/1584 12: LDR 886; VI 21; De Vries I 124 Hille Claessen (1610), wrs tweede vrouw 17: Theodoricus Bernardi 18: 1595-1597 predikant te Usquert 1597-1624 predikant te Groningen 19: 1624 22: De Vries I 56, 124; Duinkerken I 7

1: 11014 2: Helmstadt
3: Agnaeus
4: Bernardus 7: Groningen 9: 07/07/1621 12: AAHt 28557

1: 02308 2: Heidelberg
3: Agnaeus, Theodori (Theodorus)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 05/07/1585 12: MUH II 117,94

1: 02901 2: Groningen
3: Agnaeus
4: Bernardus 7: Groningen 9: 02/08/1621 10: Phil, Theol 12: AAG 11

1: 02960 2: Groningen
3: Agnaeus
4: Hermannus 9: 27/09/1623 10: Phil 12: AAG 13

1: 02550 2: Groningen
3: Agnaeus (Bernhardi alias Agnaeus)
4: Theodoricus 6: gratis 8: Omlandus 9: 27/05/1617 10: Phil 12: AAG 5 14: Bernardus Theodorici Agnaeus 15: predikant te Groningen 16: Harmentien Eijssinge (1626) 18: arts 1628 gildrechtsheer 19: reist met Petrus Mulerius door Frankrijk 21: klein burgerrecht Groningen in 1628 22: Duinkerken I 7; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB

1: 04419 2: Leiden
3: Agnaeus (Agneus)
4: Theodorus, Bernardi 7: Groningen 9: 08/06/1619 10: Med 11: 22 12: AAL 141 21: kleinzoon van Sicco Eyssinge, erft van hem in 1627 22: RAG Familiearch Gruys 205

1: 12258 2: Valence
3: Agnaeus
4: Theodorus, Bernardi 8: Omlandus 9: 00/00/1624 12: Effigies et vitae 47 20: Dr

1: 11453 2: Löwen
3: Agonis
4: Dabso 7: Workum (Wolunkom) 8: Trai d 9: 23/06/1481 10: Iur can 12: MULO II 43678

1: 10863 2: Franeker
3: Agricola
4: Elias 7: Sneek 9: 29/03/1650 10: Phil 12: AAF no 4940 21: Elias Burd testeert 1676 te Balk (RAF Handschriften afkomstig uit Pb 977)

1: 07292 2: Rostock
3: Agricola
4: Henricus 7: Groningen 9: 03/03/1482 12: MUR I 225 18: 1490 pastoor te Grimersum 1500 ca burgkapelaan bij vader van Eggerik Beninga te Grimersum 21: Mr; broer van Rudolphus en Johannes Agricola? 22: E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving (Groningen, 1952) 130; Jahrbuch Emden I 1874 3; Jahrbuch Emden 1897 78

1: 10560 2: Wurzburg
3: Agricola (Huysmans)
4: Johannes 5: SJ 9: 06/11/1629 12: MAWU 168

1: 11274 2: Padua
3: Agricola
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1475 10: Ling 12: Van der Velden, Agricola 105 16: Gertrud van Lingen 17: Rudolphus, studeert Arent Johannes 18: 1486-1489 secretaris van graaf van Oostfriesland 1489-1507 rechter uit naam van graaf Edzard van Oostfriesland 19: 1513 a 21: halfbroer van Rudolphus Agricola; in 1492 rechtsgeleerde genoemd, was betrokken bij het ontstaan van het Oostfriese landrecht 22: AKG regest 933; Emmius, Rerum 483; Moehlmann, Urkundenbuch III no 665; Lamschus, Emden 346-347

1: 03009 2: Groningen
3: Agricola
4: Johannes 9: 20/02/1625 10: Phil 11: 15 12: AAG 15

1: 02945 2: Groningen
3: Agricola
4: Johannes 9: 13/03/1623 10: Phil 12: AAG 13

1: 03154 2: Groningen
3: Agricola (Huisman)
4: Johannes 7: Groningen 9: 16/06/1630 10: Phil 12: AAG 23 16: Claesien ter Borch (1630) 18: 1636 vaandrig 1651 luitenant 22: RAG klapper resol GS; RAG klapper DTB

1:*07297 2: Rostock
3: Agricola
4: Lubbertus 7: Groningen 9: 02/10/1482 12: MUR I 228

1: 01179 2: Franeker
3: Agricola
4: Regnerus 7: Arum 9: 18/04/1646 10: Geom cand 12: AAF no 4438 14: Nannius Eelckes Agricola? 15: 1608 notaris 18: 1646 landmeter 1638, 1657 notaris 1638-1646 tevens schoolmeester 22: RAF Hof van Fr MMM f 60v, 114v; Sannes, Schoolmeesters van Wonseradeel 1; Koopmans, Notariaat 167

1: 09806 2: Orleans
3: Agricola
4: Rembertus 8: Frisius 9: 00/00/1602 12: KUOR 2

1: 01679 2: Franeker
3: Agricola (Huesman)
4: Rembertus 6: alumnus Gron. 7: Appingedam 8: Groninganus 9: 08/04/1597 10: Iur 11: 20 12: AAF no 424 16: Taelke van Nordthorn (1609) 17: Tateke x Eggo Phebens 18: 1604-1617 secretaris Hoofdmannenkamer 19: 1617 22: NNBW III 17; Formsma, Archieven Justitiekamer 21

1: 06817 2: Marburg/Lahn
3: Agricola
4: Rembertus 8: Frisius 9: 25/05/1600 12: CSM III 132 22: NNBW III 17

1: 05090 2: Köln
3: Agricola
4: Rudolphus 7: Emden (Emeda) 9: 19/11/1504 10: Art 12: AAK II 46463 13: Gertrud van Lingen 14: Johannes Agricola 15: secretaris van graaf van Oostfriesland 20: non iuravit quia minorennis, sed pro eo promisit dom. de Buscho quod ipso perveniente ad legitimi etatem iurabit 21: is in 1516, 1519 in Emden, waar hij onroerend goed verkoopt 22: Lamschus, Emden 347

1: 11271 2: Erfurt
3: Agricola (Husman)
4: Rudolphus (Rodolfus) 7: Groningen 9: 01/05/1456 12: MUER I 225 20: 1457 bac art (Van der Velden, Agricola 50)

1: 11273 2: Ferrara
3: Agricola
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/00/1475 10: Lit (Grieks) 12: Van der Velden, Agricola 85

1: 10694 2: Heidelberg
3: Agricola
4: Rudolphus 9: 10/27/1485 12: NNBW IX 1216 14: Hendrik Huisman/Hendrik Frisius 15: pastoor te Baflo; abt van Selwerd, lic theol. 18: syndicus Groningen 21: bezoekt Maartensschool te Groningen; krijgt in 1445 prebende van bisschop van Munster voor opvoeding; stud te Erfurt (1456-0501), Keulen artes (1462-0520), Pavia iur (1469), Ferrara (1475) 22: NNBW IX 1216; Bakker, Huusman passim

1: 08144 2: Löwen
3: Agricola (Groeninge de)
4: Rudolphus 8: Trai d 9: 21/01/1467 10: Decr 12: MULO II 181117 20: Rudolphus Agricola ex Baflo prope Groningen, falco, 1465 lic art 22: Reusens, Analectes II 239

1: 09836 2: Bologna
3: Agricola
4: Rudolphus (Rudolfes) 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1487 12: KNOD 20

1: 11272 2: Padua
3: Agricola
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/00/1468 10: Iur 12: Van der Velden, Agricola 65

1: 03014 2: Groningen
3: Agricola
4: Theodorus 9: 18/08/1625 10: Phil 12: AAG 16

1: 10009 2: Wittenberg
3: Aiben
4: Antonius 7: Reershemius 8: Frisius orient 9: 00/06/1600 12: MUW II 469

1:*08792 2: Löwen
3: Aickema (Acuma)
4: Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 09/06/1547 12: MULO IV 344113 18: 1566 vicaris te Eelde; 1572 vicaris te Groningen 1572 pastoor te Roden 1566 (institutie), 1584 vicaris van de A kerk 21: afkomstig uit Roden 22: RF 1584.9; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 607; AAU 42 (1916) 296, 306

1: 03158 2: Groningen
3: Aickema
4: Everardus 9: 29/06/1630 10: Phil 12: AAG 24 13: Eeeltke Evertsd Coenders 14: Taco Ayckema 15: luitenant 16: Engeltje Gerardusdr Stenius (1640) 17: Elteke x ds Petrus Arnoldi Groenouw; Taco, studeert Johannes, stud 1666, vaandrig Gerardus, stud 1668 Theodora x ds Johannes Broverius 18: 1643-1658 predikant te Aduard 19: 1658 okt 22: Ned Leeuw 1956 1011

1: 08129 2: Löwen
3: Aickema ? (Arckinghen)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1471 12: MULO II 255177

1: 09235 2: Löwen
3: Aickema (Aicimma)
4: Sicco, Jacobi 7: Groningen 9: 12/04/1548 12: MULO IV 36540 21: De Aykema's waren hoofdelingen in Grijpskerk 22: Formsma, Borgen 139

1: 07556 2: Rostock
3: Ailardi
4: Lubbertus 7: Witmund 8: Frisius orient 9: 00/10/1649 12: MUR III 159

1: 01594 2: Franeker
3: Ailetus (Aleti)
4: Feico 7: Leeuwarden 9: 31/01/1594 10: Iur 12: AAF no 258 20: afk uit Oostfriesland?

1: 06803 2: Marburg/Lahn
3: Ailetus
4: Feico 8: Frisius orient 9: 17/11/1595 12: CSM III 106

1: 09466 2: Löwen
3: Ainga
4: Judocus 9: 18/12/1643 12: MULO V 431404

1: 03045 2: Groningen
3: Aitonis
4: Poppius (Poppeius) 7: Reiderland (Rederanus agrus) 8: Frisius 9: 26/10/1626 10: Phil 12: AAG 17 18: predikant in Oostfriesland 21: geboren te Wymeer (OF) 22: Reershemius 696

1: 11526 2: Groningen
3: Aitzema (Aissema ab)
4: Anselmus 8: Hannover 9: 22/10/1635 12: AAG 33 13: Anna von Meusenhol 14: Julius van Aitzema 15: arts te Hanau en Emden 21: in 1634 beveelt zijn vader hem bij Leo aan voor een secretarisbaantje 22: Proeven van Aitzema 171, 172; Vrije Fries 27 84

1: 01666 2: Franeker
3: Aitzema (Aetzma)
4: Foppius, Scheltonis 7: Midlum 8: Frisius orient 9: 09/05/1596 10: Art, Ling 11: 16 12: AAF no 395 14: Schelto van Aitzema 15: 1567 priester te Lutjepost : 1593 predikant te Oosternijkerk 16: Anna Hautho 17: Frederik Lodewijk Elisabeth Anna Clara Juliana 18: 1607 dient hertog van BrunswijkWolffenbuettel 1612 vice kanselier en stiftskanselier van Halberstadt 1617 resident van de Staten Generaal in Hamburg 19: 1637 okt te Wenen 20: 1580 21: licht in 1529 5 compagnieen voetvolk in Lubeck; 1635 Rijksvrijheer en heer van Aalsum, wordt katholiek; werken: Poemata juvenilia en dissertationum ex jure civili libri II (1607) 22: Proeven van Aitzema 171, 172; NNBW IV 1517; Ten Raa, de Bas, Leger IV 31

1: 04009 2: Helmstadt
3: Aitzema
4: Foppius 8: Frisius occid 9: 30/07/1600 12: AAHt 15084

1: 04284 2: Leiden
3: Aitzema (Eysma ab)
4: Foppius (Poppius) 7: Dokkum 9: 05/07/1603 10: Iur 11: 22 12: AAL 70

1: 07490 2: Rostock
3: Aitzema (Aissema ab)
4: Fredericus, Ludovicus 9: 00/03/1624 12: MUR III 56

1: 04603 2: Leiden
3: Aitzema (Aysema ab)
4: Fredericus, Lodovicus 9: 19/07/1628 11: 18 12: AAL 211 14: Foppius Scheltonis 15: resident te Hamburg

1: 00617 2: Franeker
3: Aitzema (Atsma ab)
4: Isaacus 9: 16/04/1628 10: Iur 12: AAF no 2448 14: Julius van Aitzema 15: arts te Emden 18: koopman op Oostindie, rijk 20: doctisimmi domini Julii ab Atsma medici Emdani filius 22: Vrije Fries 27 83

1: 04758 2: Leiden
3: Aitzema (Aisma ab)
4: Julius 8: Frisius 9: 28/06/1638 10: Med Dr 11: 1583 12: AAL 296

1: 12256 2: Leiden
3: Aitzema
4: Julius, Scheltonis 9: 09/07/1605 10: Med 12: Molhuysen, Bronnen I 461 20: Dr med

1: 10014 2: Wittenberg
3: Aitzema (Aezema)
4: Julius 8: Frisius orient 9: 00/08/1602 12: MUW II 497

1: 01668 2: Franeker
3: Aitzema (Aetzma)
4: Julius, Scheltonis 9: 19/05/1596 10: Art, Ling, Theol 11: 1582 12: AAF no 397 13: Sjoerdje Lieuwesd 14: Schelto Aitzema 15: pastoor, later predikant 16: Anna von Meusenhol 17: Schelto Julius; Isaac; Julius Anna; Susanna; Anselmus Susanna Maria 18: arts te Hanau en Emden (1625a1638) 19: 1642 te Wolvega 21: koopt in 1625 de apotheek van Henricus Herberts 22: Proeven van Aitzema 171, 172; J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunst in Ostfriesland (Aurich, 1960) 81

1: 04288 2: Leiden
3: Aitzema (Eysma)
4: Julius 8: Frisius 9: 05/11/1603 10: Theol 11: 20 12: AAL 72

1: 12257 2: Orleans
3: Aitzema
4: Leo 7: Dokkum 9: 00/00/1622 12: NNBW IV 17 20: Dr iur

1: 00318 2: Franeker
3: Aitzema (Aetsma ab)
4: Leo 7: Dokkum 9: 03/05/1617 10: Art, Ling 11: 1600 12: AAF no 1658 13: Trijn Epesdr van Juckema 14: Meinardus van Aitzema 16: Margaretha Lagarde Aldegonde van Lelienberg Sibille Imcourt 17: Catharina Meinardus 18: 1622 advocaat Hof 1624 advocaat in Den Haag, agent van de administrator van Maagdenburg 1629 resident der Hanzesteden 19: 1653 jan 21: schreef Poemata juvenilia, historische geschriften w.o. Saken van Staet en Oorlogh 22: Proeven van Aitzema 171; NNBW IV 1720; RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 01431 2: Franeker
3: Aitzema (Scheltonis)
4: Leo 9: 04/02/1589 10: Phil 11: 1575 ca 12: AAF no 73 13: Sjoerdtje Lieuwesd 14: Schelto van Aitzema 15: pastoor en predikant 16: ongehuwd 19: 1599 te Clermond Ferrand 21: Med Dr te Montpellier 22: Proeven van Aitzema 171, 172; Vrije Fries 27 87

1: 04456 2: Leiden
3: Aitzema (Atzma)
4: Leo 8: Frisius 9: 13/05/1622 10: Iur 11: 24 12: AAL 160

1: 00419 2: Franeker
3: Aitzema (Aetzma)
4: Marcus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 29/05/1621 10: Iur 12: AAF no 1878 16: Sythje Gabbesd Bootsma Frouck Feyesd Goslinga, wed van Bonifacius Scheltema 18: convooimeester te Dokkum 1632-1637 burgemeester van Dokkum 19: 1638 dec 22: Proeven van Aitzema 171, 173

1: 04525 2: Leiden
3: Aitzema (Aetsma)
4: Marcus 9: 13/02/1625 10: Iur 11: 20 12: AAL 182

1: 11525 2: Groningen
3: Aitzema (Aissema ab)
4: Schelto, Julius 7: Amsterdam 9: 17/04/1635 10: Phil 12: AAG 31 20: stud 1638 te Franeker

1: 00877 2: Franeker
3: Aitzema (Aissema ab)
4: Schelto 8: Frisius 9: 13/04/1638 10: Iur 12: AAF no 3440 13: Anna von Meusenhol 14: Julius van Aitzema 15: Arts te Emden 16: Ryckien Jildertsd Rosema Christina Rogeau 18: 1639 advocaat Hof 1642-1643 landdagslid voor Weststellingwerf 1640-1673 secretaris van Weststellingwerf 19: 1671 21: Dr 22: Proeven van Aitzema 171,173; Vrije Fries 27 84; Sannes, Naamlijst 285; Visser, Adel 436; RAF Grafschriften Weststellingwef

1: 04587 2: Leiden
3: Aitzema (Aisma ab)
4: Schelto 7: Dokkum 8: Frisius 9: 20/03/1628 10: Iur 11: 1609 12: AAL 208 18: secretaris admiraliteit Harlingen 1650-1652 vroedsman van Harlingen 1653 burgemeester 19: 1653 22: RAF, Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 08752 2: Löwen
3: Alardi (Alardus)
4: Aggeus 8: Frisius 9: 23/06/1549 12: MULO IV 388106

1: 01724 2: Franeker
3: Alardi
4: Alardus 7: Leeuwarden 9: 20/04/1598 10: Art, Ling 12: AAF no 492 21: Alardus Alardi, gest voor 23 februari 1602 was possesseur van het heer Gerritsleen; Alle Alles x Tiets Goverts was in 1578 burgemeester van Leeuwarden, gest 1598 22: RAF Grafschriften Leeuwarden; RAF Staten voor 1580 Gf 1

1:*00388 2: Franeker
3: Alardi
4: Appius 7: Makkum 9: 14/08/1620 10: Theol 12: AAF no 1812 20: disp in 1627 (Van Sluis)

1: 00126 2: Franeker
3: Alardi
4: Casparus 7: Dokkum 9: 16/04/1607 10: Iur 12: AAF no 971

1: 00198 2: Franeker
3: Alardi
4: Casparus 7: Dokkum 9: 05/10/1610 10: Iur 12: AAF no 1238

1: 09275 2: Löwen
3: Alardi
4: Franciscus 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 07/06/1529 12: MULO IV 2159 18: 1547 vicaris te Britsum 1559 luthers predikant te Norden? 21: Heer Allert was in 1547 pastoor te Britsum 22: RAF Hof van Fr III 1 f 445; Schilling, Kirchenratsprotokolle I 109

1: 06955 2: Rostock
3: Alardi
4: Henricus 7: Staveren 8: Trai d 9: 21/08/1427 12: MUR I 28

1: 03012 2: Groningen
3: Alardi (Allardi)
4: Henricus 7: Bellingwolde 9: 01/04/1625 10: Phil 12: AAG 15

1: 02921 2: Groningen
3: Alardi (Alhardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 21/05/1622 10: Phil 12: AAG 12 14: Andreas Alhardi, afk uit Oostfriesland 15: predikant te Eenrum en Noordwolde 22: Duinkerken I 11

1: 03146 2: Groningen
3: Alardi
4: Johannes 7: Vriescheloo 8: Westerwolde 9: 10/05/1630 10: Phil 12: AAG 23

1: 07414 2: Rostock
3: Alardi
4: Johannes 7: Norden 9: 11/05/1496 12: MUR I 280

1: 11474 2: Löwen
3: Alardi
4: Nicolaus 7: Staveren 9: 01/06/1502 10: Iur 12: MULO III 23659

1: 06297 2: Köln
3: Alardi (Allardi)
4: Petrus 7: Kollum 8: Trai d 9: 28/11/1507 10: Iur 12: AAK II 619124

1: 07799 2: Rostock
3: Alardi (Alerdi)
4: Petrus 7: Boksum 9: 12/06/1506 12: MUR II 26 18: priester 21: Petrus Alardi van Boksum werd op 22 april 1508 tot priester gewijd; = Mr Pibo Albada, genoemd in 1516 te Sneek? 22: Gen Jierboekje 1955 82; Oosthout, Recesboeken 644

1: 07578 2: Rostock
3: Alardi
4: Theodericus 7: Emden 9: 22/05/1501 12: MUR II 8

1: 05093 2: Köln
3: Alardi (Alaertz)
4: Thomas 7: Oudkerk (Antiqua ecclesia) 9: 14/06/1494 10: Art 12: AAK II 358112 21: Mr Tiepken Alerts soene wordt in 1527 als getuige bij een testament vermeld en Mr Tziepke Allert Doedes son in 1534 als executeur van testament; mr Tiepko Allardi Syrxma is in 1540 burgemeester van Leeuwarden 22: GAL Oud Archief 164; Eekhoff, Geschiedenis Leeuwarden 387; GAL Familiearch Martena 19

1: 06542 2: Köln
3: Alardi (Allardi)
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 30/10/1596 10: Art 12: AAK IV 17647

1: 10909 2: Bourges
3: Albada
4: Aggeus 7: Goenga 9: 00/00/1550 10: Iur 11: 1525 c 12: Bergsma, Albada 1 14: Aesge van Albada 16: Jets van Aytta, d.v. Seerp en Barbara Hettesd Hettema 17: Aggeus 18: advocaat Hof; 1553-1559 lid Hof van Friesland; 1559-1561 syndicus Ommelanden 1561-1570 assessor Reichskammergericht Speyer 1571-1576 raadsheer van bisschop van Wuerzburg 21: Lic iur 22: RAF Hof van Fr D; Bergsma, Albada

1: 10910 2: Parijs
3: Albada
4: Aggeus 7: Goenga 9: 00/00/1545 12: Bergsma, Albada 1

1: 12255 2: Orleans
3: Albada
4: Aggeus 7: Goenga 9: 00/00/1547 12: Bergsma, Albada 1 20: Lic iur

1: 06691 2: Marburg/Lahn
3: Albada (Alberda)
4: Aggeus 8: Frisius 9: 11/04/1584 12: CSM III 44

1: 12006 2: Geneve
3: Albada
4: Aggeus 9: 00/00/1585 12: Ranieri, Repertorium I 53

1: 06688 2: Marburg/Lahn
3: Albada de jr
4: Aggeus 8: Frisius 9: 11/04/1582 12: CSM III 41

1: 05027 2: Basel
3: Albada de
4: Aggeus jr 8: Frisius occid 9: 00/00/1584 12: MUB II 32184 13: Jel van Aytta 14: Agge van Albada 16: Catharina Amandusdr Potgiesser (1585) 17: kinderloos 18: 1608 advocaat en raadsheer te Speyer 19: 1610 sept 20: 1585 3/5 lic iur civ, 1588 5/7 Dr iur (privatim) 22: Stamboek I 18, II 17; Ranieri, Repertorium I 53; Vrije Fries V 335-336

1: 12041 2: Löwen
3: Albada
4: Andreas, Wopconis 7: Bozum 9: 00/00/1569 11: 1553 12: Oldenhof, Brege 101 13: Margaretha Diericks 14: Wopcke van Albada 15: pastoor te Poppingawier, prebendaris te Bozum : aartsdiaken van Westergo 16: ongehuwd raadsheer Grote Raad te Mechelen 19: 1618 21: werd in 1576 gelegitimeerd; sticht in 1618 beurs voor een of twee Friese studenten te Leuven (paedagogie het Varken) 22: Stamboek II 17

1: 06517 2: Köln
3: Albada
4: Edzardus, Sixti 8: Frisius 9: 17/04/1567 10: Art 12: AAK IV 51195 13: Mary Idses 14: Sixtus Aesgezn van Albada 15: 1560 dijkgraaf van Wymbritseradeel, Sneek en IJlst 16: Riem Laesdr Jongema 17: Edzardus 19: 1588 a 21: in 1580 week zijn vader uit 22: Placaatboek III 533; AAU 1888 351; It Beaken 1969 177; RAF Nedergerecht Sneek W 3 nr 32

1: 09452 2: Löwen
3: Albada
4: Edzardus (Idzardus) 7: Sneek 8: Frisius 9: 11/01/1646 11: minor 12: MULO V 459398 13: Maycke Broers van Hoytama 14: Hector Johannes van Aytta 16: Riem Laes van Jongama Maria van Zouteland te Roermond 17: Johannes Aegidius, overste in Spaanse dienst Hector Johannes, minoriet Petrus Ludovicus, overste in dienst van de Palts x Anna van Bunninghausen 19: 1665 21: heer van Liessel 22: Stamboek I 20, II 18

1: 09489 2: Löwen
3: Albada ab
4: Gaius (Cayus), Petri 6: dives 7: Sneek 9: 07/01/1647 12: MULO V 46798 13: Maycke van Hoytema 14: Hector van Albada 18: minoriet 22: Stamboek I 19

1: 04531 2: Leiden
3: Albada (Albade ab)
4: Hector, Andreas 8: Frisius 9: 27/05/1625 10: Iur 11: 1605 12: AAL 185 13: Sjouck Oenesdr van Wijtsma 14: Pibo van Albada 16: ongehuwd 19: 1630 mei 22: Stamboek I 19

1: 09490 2: Löwen
3: Albada ab
4: Hector 7: Sneek 9: 15/12/1637 12: MULO V 32840 13: Maycke van Hoytema 14: Hector Johannes van Aytta 18: jezuiet 22: Stamboek I 19, II 18

1: 04532 2: Leiden
3: Albada (Albade ab)
4: Onesimus 8: Frisius 9: 27/05/1625 10: Iur 11: 1607 jan 12: AAL 185 13: Sjouck Oenesd van Wijtsma 14: Pibo van Albada 16: Elisabeth de Burggraeff van Roorda (1641) 17: Pibo Alegonda Gerbrandus 19: 1658 nov 22: Stamboek I 19; RAF Grafschriften Utingeradeel

1: 09327 2: Löwen
3: Albada (Leonis)
4: Wibrandus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 13/04/1530 11: 1511 ca 12: MULO IV 378 13: Frouck Wibrandusdr Roorda 14: Leo Hectoris van Albada 15: grietman van Rauwerderhem 18: 1540 pastoor te Dronrijp 1550, 1555, 1569 pastoor te Rauwerd 19: 1576 21: Mr; oom van kinderen van Gerrit Wytsma en Dorothea 22: Placaatboek III 184; Zwart, Cleuting 52; 231; RAF Rentmeestersrek 1540/1541 12, 1569/1570 15; Pb Hs 1466

1: 10673 2: Heidelberg
3: Alberda (Aborda)
4: Durardus (Pinardus) 7: Groningen 8: Frisius 9: 10/03/1552 12: MUH I 614 13: Sibbel van Ballen 14: Reynt Alberda 16: Anna Broersema Tjets Roorda 17: Regnerus, vaandrig x Anna Alberda Christophorus Elisabeth x Johan Gerards Clant Ida x Petrus Schatter 18: 1567 burgemeester van Groningen ambtman van het Gorecht 21: werd wegens zijn contacten met het gewone volk der slemenneren und schutenschuvers borgemester genoemd; in 1578 wegens beledigen raad gevangen gezet; bezat in 1593 een vermogen van 6000 gulden 22: Bijdragen...Groningen IX 99; Formsma, Borgen 374, 517; Gron Volksalmanak 1912 219; Ned Leeuw 1940 284; Alting, Diarium 415

1: 05496 2: Geneve
3: Alberda
4: Egbertus 8: Frisius 9: 00/00/1584 12: LDR 1067; II 19; De Vries I 129-130

1: 08833 2: Löwen
3: Alberda
4: Egbertus 8: Frisius 9: 00/06/1554 12: MULO IV 49267

1: 02314 2: Heidelberg
3: Alberda
4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 16/11/1585 11: 1566 12: MUH II 12122 13: Wilmke Coenders 14: Reynt(Regnerus) Alberda 15: burgemeester van Groningen 16: Catharina von Vrese, wed. drost van Emden Gebke Snelgerd Beninga 17: Catharina x Melchior Coenders (1626) 18: 1595-1596 burgemeester van Groningen 1597-1604 afgevaardigde Staten Generaal 19: 1604 sept 21: ontmoet Eggerik Phebens in Marburg, tekent AA van Gerardus Rufelaert 22: Emmius, Agro; De Wal 76; Bijdragen...Groningen 5051

1: 06681 2: Marburg/Lahn
3: Alberda
4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1579 12: CSM III 35

1: 05094 2: Köln
3: Alberda
4: Egbertus 7: Groningen 9: 00/05/1518 10: Art 12: AAK II 79833 17: Regnerus 18: 1534-1535 hoofdman te Groningen 22: Emmius, Agro; NNBW X 1314

1: 07814 2: Rostock
3: Alberda (Alberdensen)
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/10/1507 12: MUR II 30 18: 1510 pastoor op 't Zandt 21: Mr; = Johannes Allegeri, in maart 1510 tot priester gewijd? 22: RAG Losse Kloosterstukken 85; Brom, Naamlijst 434

1: 05497 2: Geneve
3: Alberda
4: Pabaeus 8: Frisius 9: 00/00/1584 12: LDR 1069; II 19; De Vries I 58, 201 13: Hille Broersema 14: Theodorus Alberda 16: Ide van Berum (1602) 19: 1617 21: broer van Egbertus Alberda 22: Formsma, Borgen 517; GAG DTB

1: 10076 2: Siena
3: Alberda
4: Petrus 8: Frisius 9: 14/06/1628 12: MS 6157

1: 02884 2: Groningen
3: Alberda (Albarda)
4: Petrus 7: Groningen 9: 26/03/1616 12: AAG 4

1: 02240 2: Heidelberg
3: Alberda
4: Regnerus 7: Groningen 8: Frisius 9: 18/12/1551 12: MUH I 613 13: Pieterke Coenders 14: Egbertus Alberda 16: Wilhelmina Coenders 17: Egbertus 18: 1564-1565, 1577-1578, 1580 burgemeester Groningen 1564 hoofdman 19: 1589 febr te Leer 21: in 1580 gearresteerd, in 1582 gevlucht naar Oostfriesland 22: Emmius, Agro; NNBW X 1314

1: 09054 2: Löwen
3: Alberda
4: Regnerus (Rennerus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 23/04/1547 12: MULO IV 34228

1: 04432 2: Leiden
3: Alberda
4: Regnerus 9: 30/05/1620 11: 1600 12: AAL 147 13: Anna Schatter 14: Regnerus Alberda van 't Zandt 15: landdagslid 16: Ava Wicheringe (1622) Habbina Ubbena 17: Wilhelmus 18: 1646, 1648-1649 lid hoofdmannekamer 1628-1629 gezworene 1629-1630, 1640-1643 curator universiteit van Groningen 19: 1653 22: Formsma, Borgen 516, 517; GAG Regeringsboek

1: 10561 2: Bourges
3: Alberda
4: Regnerus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/10/1623 12: DOTZ 166

1: 02067 2: Franeker
3: Alberda
4: Reinoldus 6: Nobilis Groninganus 9: 14/05/1609 11: 1587 12: AAF no 1117 16: Elisabeth Wicheringe Habbina Ubbena (1625) 17: Reinoldus Wilhelmus Mello 18: 1618, 1625, 1637 redger 19: 1653 febr 21: hoofdeling op 't Zandt, Leermens, Enum, Zeerijp etc. 22: Feith, Grafschriften 448; GAG klapper DTB; Feenstra, Adel 141; RAG HJK 2

1: 03724 2: Groningen
3: Alberda
4: Reinoldus 8: Omlandus 9: 02/07/1647 10: Phil 12: AAG 55 13: Habbina Ubbena 14: Reinoldus Alberda 15: hoofdman 16: Clara Jarges 17: Reint, hoofdman 18: 1655-1656 lid gedep staten (l) 1667-1668 lid admiraliteit Amsterdam, 1675 idem Harlingen 1669-1670 lid Raad van State, 1671 lid Generaliteitsrekenkamer; 1673-1674, 1677-1678 luitenantpresident Hoofdmannenkamer 19: 1691 21: bezat in 1672 een vermogen van 50.0000 gulden 22: Pathuis 789; GAG Regeringsboek; Feenstra, Adel; 140-142

1: 02563 2: Groningen
3: Alberda
4: Reinoldus 7: Groningen 9: 09/03/1618 10: Phil 12: AAG 6

1: 05853 2: Köln
3: Alberda (Duyrt)
4: Reynerus 7: Groningen 9: 07/04/1484 10: Art 12: AAK II 14211 18: 1516-1557 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1525-1554, 1564, 1567 herhaaldelijk hoofdman 21: 1525 afgezant naar hertog Karel V 22: Emmius, Agro; Emmius, Rerum 826

1: 02885 2: Groningen
3: Alberda (Albarda)
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 26/03/1616 10: Phil 12: AAG 4 16: Agnes van Bassen 17: Reinerus 19: 1658 a 22: Feenstra, Adel 169

1: 11628 2: Basel
3: Alberda
4: Theodoricus 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1555 12: MUB II 9547

1: 09103 2: Löwen
3: Alberda
4: Theodorus 6: nobilis 8: Frisius 9: 23/04/1547 12: MULO IV 34229 16: Hille Broersema 17: Regnerus Reinerus Pabe 21: zoon woont op Alberdaheerd op 't Zandt 22: Formsma, Borgen 515157

1: 09239 2: Löwen
3: Alberda
4: Thomas 7: Groningen 9: 18/06/1534 12: MULO IV 10687 18: 1554-1555 predikant te Ditzum (OF) 22: Reershemius 610

1: 05095 2: Köln
3: Alberda (Alberdo)
4: Thomas 7: Groningen 8: Trai d 9: 06/11/1525 10: Art 12: AAK II 87717 18: 1550 prior van het Jacobijnerklooster te Groningen 20: 6 mei 1526 bac, 23 maart 152 lic 22: AKG regest 1068

1: 03832 2: Groningen
3: Alberda
4: Wilhelmus 8: Omlandus 9: 21/01/1650 10: Phil 11: 1632 12: AAG 61 18: 1660 redger, 1667 redger te Vierburen 1671-1672 lid gedep staten (l) 1673-1674 curator Gron universiteit 19: 1702 21: bezit de Alberdaheerd op 't Zandt; heeft in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 55, 62; RF 1667.16; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3

1: 02626 2: Groningen
3: Alberthoma (Thomae)
4: Albertus 8: Omlandus 9: 31/08/1620 10: Phil 11: 1600 te Driesum 12: AAG 9 14: Johannes Alberti Thoma, afk uit Jever 15: predikant te DriesumDamwoude en Grootegast 16: Aurelia van Teddenhuizen 17: Albertus ds te Appingedam en Groningen Engelbertus Petrus ds te Groningen Thomas 18: 1625 predikant te Lutjegast 1635-1660 predikant te Groningen 19: 1660 apr 21: bij zijn beroeping naar Gouda in 1635 ontstonden moeilijkheden 22: Duinkerken I 8; NNBW I 56

1: 11301 2: Groningen
3: Alberthoma (Alberti)
4: Engelbertus 7: Groningen 9: 16/11/1646 12: AAG 54 13: Aurelia van Teddenhuizen 14: Albertus Alberthoma 15: predikant te Groningen 16: Anna Christophori Tekelenborch (1656) 17: Albertus, ds te Lingen Gerardus ds te Appingedam 18: 1655-1661 predikant te Mensingeweer 1661-1671 predikant te Appingedam 19: 1671 okt 20: gratis quia filius pastoris 22: Duinkerken I 8; NNBW I 56

1: 03756 2: Groningen
3: Alberthoma (Alberti)
4: Thomas 8: Omlandus 9: 04/05/1648 10: Phil 11: 1631 12: AAG 57 13: Aurelia van Teddenhuizen 14: Albertus Alberthoma 15: predikant 16: Medina van 't Laer Johanna Siersema wed Oving (1665) 17: Albertus, ds te Vianen en Leiden 18: 1655-1661 predikant te Ezinge 1661-1680 predikant te Groningen 19: 1680 juli 20: gratis causa rev. patris 21: schreef De Richter in 't Paradijs 22: Duinkerken I 9; NNBW I 57

1: 09253 2: Löwen
3: Alberti
4: Albertus, Henrici 7: Leeuwarden 9: 30/08/1563 12: MULO IV 664388 21: Alle Alles was in 1573-1575 raad van Leeuwarden 22: GAL Klapper magistraat

1: 08049 2: Löwen
3: Alberti ? (Bolsward, Bolzvardie de)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 16/08/1471 12: MULO II 255169

1: 08046 2: Löwen
3: Alberti
4: Bernardus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 06/12/1454 10: Decr 12: MULO II 1581

1: 07260 2: Rostock
3: Alberti (Albers)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 23/05/1480 12: MUR I 218 21: bac in 1481; stud 1482 te Keulen

1: 08047 2: Löwen
3: Alberti
4: Bernardus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 01/04/1475 10: Iur can 12: MULO II 32318 21: stud 1480 te Rostock

1: 05096 2: Köln
3: Alberti
4: Bernardus 7: Groningen 9: 10/06/1482 10: Iur 12: AAK II 119140 18: 1492, 1494 pastoor te Farmsum 1511, 1534 provisor Heilige Geestgasthuis 20: 1485 15/11 bac decr; dominus 21: = Mr Bonno Alberda, vermeld op klok van H. Geestgasthuis, 1516 22: RAG Familiearch Lewe 893; Pathuis 903; Alma

1: 11090 2: Helmstadt
3: Alberti
4: Christianus, Erhardus 7: Groningen 9: 01/11/1610 12: AAHt 212352 20: notarii publici Caesarei a vicerectori creat.

1: 03006 2: Groningen
3: Alberti
4: Daniel 7: Groningen 9: 04/11/1624 10: Phil 12: AAG 15

1: 04711 2: Leiden
3: Alberti
4: Daniel 7: Groningen 9: 23/10/1634 10: Iur 11: 1608 12: AAL 266 18: 1635 maart advocaat 1646-1647, 1650-1651 gezworene te Groningen; 1647-1652 lid Generaliteitsrekenkamer 1652-1676 drost der beide Oldambten 19: 1679 sept 21: bezit groot burgerrecht, bezat in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 60; Wapenheraut 1898 245; GAG R A IIIa 33; GAG Regeringsboek

1: 08821 2: Löwen
3: Alberti
4: Dominicus 7: Arum 8: Frisius 9: 00/06/1546 12: MULO IV 324102 18: 1578 prebendaris te Arum 21: betaalt 6 cg personele impositie 22: Van der Meer, Boarnen 230

1: 01787 2: Franeker
3: Alberti
4: Elardus 7: Emden 9: 15/04/1601 10: Theol 12: AAF no 620

1: 03612 2: Groningen
3: Alberti
4: Eppo 8: Oldambt 9: 07/11/1644 10: Phil 12: AAG 50 16: Wobbe Bottes, wed Dates (1648) 22: RAG klapper DTB

1: 07880 2: Rostock
3: Alberti
4: Ericus 7: Emden 9: 18/05/1549 12: MUR II 116

1: 01032 2: Franeker
3: Alberti
4: Everardus (Ewerartus) 8: Frisius 9: 26/08/1642 10: Art 12: AAF no 3968

1: 08371 2: Rostock
3: Alberti
4: Everardus 7: Groningen 9: 27/06/1508 12: MUR II 34 20: stud 1514 te Leuven

1: 11311 2: Löwen
3: Alberti
4: Everardus 7: Groningen 9: 03/07/1514 12: MULO III 489108 18: 1539-1559 priester te Baflo 20: stud 1508 te Rostock 21: Everardus Alberti de Midwolt werd op 11 april 1517 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters II 28; Zeitschr fuer vaterl Geschichte 75 1917 282

1: 06588 2: Köln
3: Alberti
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 11/08/1579 10: Art 12: AAK IV 11712 14: Albertus Jacobus Goldsmid 15: burgemeester van Leeuwarden 21: in 1580 possessor van het St Annaleen 22: Eekhoff, Beknopte geschiedenis 12

1: 07789 2: Rostock
3: Alberti (Albertzen)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 19/05/1506 12: MUR II 25

1: 05097 2: Köln
3: Alberti (Albertus)
4: Fredericus 7: Groningen 8: Trai d 9: 23/10/1554 10: Art 12: AAK II 108467 20: bursa Laurentiana; 1554 14/11 adm ad bac, 1555 3/5 det, 1556 28/2 lic, pauper 21: Fredericus Alberti Groningensis was in 1607 observant te Grol 22: Bruggeman, Inventaris 46

1: 08380 2: Löwen
3: Alberti (Wiberti)
4: Fredericus 7: Groningen 8: Trai d 9: 21/06/1512 12: MULO III 44178

1: 00471 2: Franeker
3: Alberti
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 16/05/1623 10: Theol 11: 1602 12: AAF no 2024 16: Ludje Jans Bonteman 17: Johannes Gerardus Terentius, professor te Franeker 18: 1627-1656 predikant te Hempens en Tirns 19: 1656 mei of juni 21: krijgt in 1625 subsidie van provincie voor buitenlandse reis 22: Romein 50; Col Kalma

1: 08115 2: Löwen
3: Alberti
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 26/08/1471 12: MULO II 255186

1: 08116 2: Löwen
3: Alberti
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/06/1475 10: Art 12: MULO II 327102

1:*05098 2: Köln
3: Alberti
4: Henricus 6: pauper 7: Bolsward 9: 23/06/1481 10: Art 12: AAK II 103196 18: 1515-1517 secretaris van Sneek deelsschrijver van Wymbritseradeel, 1519 substituutgrietman van Tietjerksteradeel, 1524 van Leeuwarderadeel 1528, 1542 advocaat te Leeuwarden 21: Hero Abbazn; was tevens notaris 22: Sannes, Naamlijst 299; Vries, Ploeg, Bijlage

1: 07274 2: Rostock
3: Alberti
4: Hermannus 7: Groningen 9: 09/11/1480 12: MUR I 220

1: 08382 2: Löwen
3: Alberti
4: Hermannus (Germanus) 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/08/1486 12: MULO III 19187

1: 02990 2: Groningen
3: Alberti (Albarti)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 03/08/1624 12: AAG 14

1: 05999 2: Köln
3: Alberti
4: Hermannus 6: pauper 7: Groningen 9: 12/12/1485 12: AAK II 185105 20: bursa Laurentiana; 1486 28/11 det

1: 01809 2: Franeker
3: Alberti
4: Jacobus 6: Alumnus 8: Frisius 9: 05/06/1601 10: Theol 12: AAF no 651

1: 07150 2: Rostock
3: Alberti
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 10/07/1471 12: MUR I 171 21: stud 1473 te Leuven

1: 07245 2: Rostock
3: Alberti
4: Jacobus 7: Groningen 9: 18/09/1478 12: MUR I 209

1: 02085 2: Franeker
3: Alberti
4: Johannes 6: Alumnus 7: Oosterzee 9: 28/10/1609 12: AAF no 1156 16: Eask Arents Fransche Cornelisdr 18: 1612-1631 predikant te Wanswerd en Jislum 1631-1663 predikant te Burum en Munnikezijl 19: 1666 aug 20: sch. Harlingensi 21: sinds 1663 maart emeritus 22: Romein 471, 496; RAF, Grafschriften Ferwerderadeel; Col Kalma

1: 05102 2: Köln
3: Alberti
4: Johannes 8: Stellingwerf 9: 03/11/1550 10: Art 12: AAK II 1045136 bursa Laurentiana; 2 nov 1550 bac; 26 maart 1552 inc, pauper 18: 1563 ca pastoor te Oldeholtwolde 21: = Johannes Alberti, jezuiet, conventuaal en pastoor te Dokkum, vlucht in 1580 naar Groningen, doet in 1595 te Bolsward een sermoen en wordt gebannen? 22: AAU 42 (1916) 322 (noot); Roarda, Nammen fan Dokkumers 59; Andela, Bolsward 109

1: 05101 2: Köln
3: Alberti
4: Johannes 7: Groningen 9: 06/07/1487 10: Art 12: AAK II 2183 18: 1510 pastoor 't Zandt 21: Mr Johannes Alberda 22: Alma

1: 09734 2: Erfurt
3: Alberti
4: Johannes 7: Emden 9: 00/00/1492 12: MUER II 17019

1: 08723 2: Löwen
3: Alberti (Ulberti)
4: Johannes 5: clericus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 28/06/1538 12: MULO IV 175104

1: 07273 2: Rostock
3: Alberti
4: Johannes 7: Emden 9: 08/11/1480 12: MUR I 220

1: 07437 2: Rostock
3: Alberti (Abel)
4: Lambertus 7: Sloten 9: 15/10/1498 12: MUR I 291

1: 02839 2: Groningen
3: Alberti
4: Lambertus 7: Groningen 9: 13/03/1615 10: Theol 12: AAG 1 13: Christina Ritsema 14: Albertus Jans 15: goudsmid 16: Sytske ds Titus Conradidr (1621) 17: Albertus Bieruma, predikant 18: 1619-1629 predikant te Burum 1629-1642 predikant te Oudwoude en Westergeest 1642-1643 predikant te Brazilie 19: 1643 te Mauritiusstad 21: beroepen door de bewindhebbers van de WestIndische Compagnie van Stad en Lande 22: Romein 525; Gen Jierboekje 1987 148; Duinkerken I 40

1: 05103 2: Köln
3: Alberti
4: Lambertus 7: Scherpenzeel 8: Trai d 9: 22/09/1508 10: Iur 12: AAK II 63035 20: schreef zich tegelijk in met Philippus Rykoldi uit Kuinre (63036) 21: vml Mr Lambert, 1540 (gest) pastoor te Oldelamer; mag Lambertus Stellingwerf werd op 10 april 1513 tot priester gewijd 22: Pb Hs 1466; Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb Zevenw 60

1: 00078 2: Franeker
3: Alberti (Alberts)
4: Laurentius 7: Leeuwarden 9: 00/08/1605 10: Theol 12: AAF no 883 18: 1613 ca predikant te Jutrijp en Hommerts 1614-1636 schoolmeester te Westerlee 19: 1636 20: imm ook in 1610 21: in 1613 om een enorm delict , soo leelijck ende groff, dat sie niet behoore voor Christelijcke ooren verhaelt te worden, afgezet; poogt in Dwingelo in te dringen; in 1625 wordt de afzetting nog eens bevestigd 22: Romein 369, Van Veen, Aanvullingen 46

1:*00202 2: Franeker
3: Alberti
4: Laurentius 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 20/11/1610 10: Theol 12: AAF no 1249 20: imm ook in 1605

1: 08683 2: Löwen
3: Alberti
4: Livius (Liverus) 8: Stellingwerf 9: 07/10/1506 12: MULO III 32322 21: = Lyckle Eebles, 1510 grietman van Stellingwerf, 1517 grietman van Schoterland en (West)stellingwerf, 1524-1535ca (gest) grietman van Weststellingwerf? 22: Gen Jierboekje 1989 70, Sminia, Naamlijst 361-362

1: 08284 2: Löwen
3: Alberti
4: Nolkerus (Nolikerus) 7: Bolsward 9: 26/02/1490 12: MULO III 5925

1: 09032 2: Löwen
3: Alberti
4: Orosius 8: Frisius 9: 14/06/1544 12: MULO IV 28096

1: 05670 2: Köln
3: Alberti
4: Paulus 7: Sloten 8: Frisius 9: 00/03/1485 10: Iur 12: AAK II 16541 21: Een Albertus Pouwels wordt als huis en landbezitter vermeld in 1511 te Leeuwarden 22: RVA I 5, 16, 20, 80

1: 03429 2: Groningen
3: Alberti
4: Petrus 7: Groningen 9: 29/04/1639 12: AAG 39

1: 08052 2: Löwen
3: Alberti
4: Petrus 8: Trai d 9: 03/06/1469 10: Iur can 12: MULO II 21680

1: 09515 2: Löwen
3: Alberti
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 09/12/1616 12: MULO V 1275 21: Een Mr Roelof Albertsz x Geeske Meyners, x Riemcke Jorensdr was in 1628 schoolmeester aan de Latijnse school te Kollum, gest 1630 22: Andreae, Kollumerland II 105, III 127

1: 03395 2: Groningen
3: Alberti
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 10/02/1638 12: AAG 37

1: 07629 2: Rostock
3: Alberti
4: Simon 7: Harlingen 9: 02/06/1513 12: MUR II 53 18: priester 21: Symon Aelberti uit Harlingen werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd; hij wordt genoemd in 1524 als kandidaat voor een prebende te Bolsward 22: Gen Jierboekje 1955 81; GA Franeker, Archief Gerecht GR V

1: 08202 2: Löwen
3: Alberti
4: Theodoricus (Dericus) 7: Sneek 8: Trai d 9: 26/01/1474 12: MULO II 299136 21: Een Dericus was in 1490 pastoor te Genum 22: RAF FG 935

1: 08717 2: Löwen
3: Alberti
4: Theodoricus 7: Workum (Woldricon) 8: Trai d 9: 13/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14076

1: 05164 2: Köln
3: Alberti (Beylen)
4: Walterus 6: pauper 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42154 20: 1441 23/11 det

1: 08436 2: Löwen
3: Alberti
4: Winerus 7: Groningen 9: 27/06/1510 12: MULO III 39387

1: 10029 2: Frankfurt
3: Albinus
4: Johannes 7: Emden 9: 00/00/1592 12: MUFO I 367

1: 09969 2: Wittenberg
3: Alchen
4: Fridericus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/06/1585 12: MUW II 324

1: 02780 2: Wittenberg
3: Aldesma
4: Schelto 8: Frisius orient 9: 17/05/1555 12: AAW 307 21: = Schelto van Aitzema, 1567 pastoor te Lutjepost?

1: 04687 2: Leiden
3: Aldringa
4: Alardus 7: Groningen 9: 16/07/1633 10: Iur 11: 22 12: AAL 255

1: 03112 2: Groningen
3: Aldringa
4: Alardus 9: 23/06/1629 11: 1611 12: AAG 21 16: Johanna Margaretha Christoffeldr van Ewsum (1655) 18: gerechtsscholt en president van het krijgsgerecht van Stad en Lande 1642-1643, 1645-1646, 1648 gezworene; 1649-1650, 1652 raadsheer; 1651 lid gedep staten (s) 1652-1665 burgemeester of hoofdman; 1653, 1656, 1657 scholarch Latijnse school; 1684 lid admiraliteit Harlingen (extraord); 1684, 1686-1687 rekenmeester 19: 1688 22: Ned Leeuw 1956 307; RAG Familiearch Gruys 14; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 02435 2: Heidelberg
3: Aldringa
4: Habbo 7: Groningen 9: 19/04/1567 12: MUH II 42,22 16: Roeleff Wiffringhe 17: Johannes, priester Habbo x Anna van IJsselmuiden 18: 1594, 1596, 1598 busheer gildrecht; 1595, 1599 gildrechtsheer 1580 lid gezworen gemeente; 1584-85, 1588-89, 1592-1593 raadsheer 21: tekent op 9 april 1567 het AA van Eiso Jarges 22: Ned Leeuw 1938 445; GAG Regeringsboek, DTB; Bijdragen...Groningen VIII 305, IX 4344; Alting, Diarium 509

1: 02431 2: Heidelberg
3: Aldringa (Aldrynga)
4: Jebbo 7: Groningen 9: 30/10/1566 11: 1548 ca 12: MUH II 41,95 16: Meit Hoendricks 21: Heer van Feerwerd 22: De Wal 50; Formsma, Borgen 116

1: 02644 2: Groningen
3: Aldringa (Aldringha)
4: Jebbo 7: Groningen 9: 07/04/1621 10: Phil 12: AAG 10 16: Abeltien Doenga (1625) Fransche van Camminga wed Johannes Rengers 17: Gerardus 18: 1626-1655 grietman 1631-1632, 1644 lid gedep staten(l) 19: 1658 21: jonker te Feerwerd, Faan en Niekerk; zijn bezittingen werden tussen 1651 en 1664 wegens schulden verkocht; in 1645 weer geschil rond voeren titel hoofdeling van Feerwerd tussen Jebbo en prof McDowell, die getrouwd was met wed Botnia 22: Stamboek I 76; Emmius, Agro; Formsma, Borgen 117-118; Kuipers, Heerlijkheid Visvliet 20; GAG klapper DTB; Feenstra, Adel 172; RAG HJK 2,3

1: 01784 2: Franeker
3: Aldringa
4: Popko 8: Omlandus Groninganus 9: 10/04/1601 10: Iur 12: AAF no 617 13: Meynt Hoendrix 14: Jebbo Aldringa 16: Petertjen Broersma (1612) 18: hoofdeling te Feerwerd 1616, 1618-1619 redger 19: 1624 21: twist in 1610 met mevr Botnia over het voeren van de titel van hoofdeling te Feerwerd; zijn bezit vererft aan zijn oomzegger Jebbo Aldringa 22: Feith, Ommelander borgen 100; Formsma, Borgen 117; Ned Leeuw 1940 285; RAG HJK 2

1: 04496 2: Leiden
3: Aldringa (Andringa)
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 20/09/1623 10: Iur 11: 1603 12: AAL 171

1: 02601 2: Groningen
3: Aldringa
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 02/10/1619 10: Phil 11: 1603 12: AAG 8 13: Anna van IJsselmuijden 14: Habbo van Aldringa 15: raadsheer 16: Margaretha Gruys, wed Hermannus Horenken (1629) 17: Bernardus x Rolina de Sigers 18: 1632 weesheer; 1629 ambtman KleiOldambt; 1630 gildrechtsheer 1630-1631 lid admiraliteit Zeeland; 1633 idem Amsterdam; 1638 lid Raad van State; 1638-1645 lid Staten Generaal 1634-1635 gezworene en provinciaal rekenmeester; 1636-1645 herh raadsheer 19: 1645 jan ca 21: jonker en hoofdeling te Siddeburen; komt in 1623 uit Frankrijk naar Groningen; weduwe bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1938 144, 1972-1973 54; GAG Weeskamer 2; GAG Diakonie Herv gemeente bijlage 2; Hempenius, Weeskamer 336

1: 00224 2: Franeker
3: Alema (Alua ab)
4: Julius 7: Leeuwarden 9: 02/05/1611 10: Iur 12: AAF no 1279 18: 1618 advocaat Hof 1649-1658 secretaris van Barradeel 1651-1654, 1657-1658 vroedsman, 1654-1657 burgemeester van Harlingen; 1657 lid gedep staten (S) 19: 1657 20: 1617 7/5 Dr iur (PAF 19) 22: RAF Hof van Fr MMM f 7; Engels, Naamlijst GS; RAF, Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 03232 2: Groningen
3: Alexandrinus
4: Edzardus 7: Groningen 9: 27/02/1633 10: Iur (Jurisperita) 12: AAG 27

1: 11665 2: Rostock
3: Alexii
4: Elardus 7: Gobwart 9: 21/10/1493 12: MUR I 268

1: 02754 2: Wittenberg
3: Algersheim (Aldersheim ab)
4: Victor 6: Ridder 8: Frisius [orient] 9: 19/11/1551 12: AAW 272

1: 07891 2: Rostock
3: Algersheim (Oldersheim ab)
4: Victor 6: nobilis 8: Frisius 9: 14/09/1552 12: MUR II 123

1: 09958 2: Ingolstadt
3: Algesheim
4: Jodocus 7: Groningen 9: 00/00/1557 10: Art 12: MUING 756

1: 09754 2: Erfurt
3: Algesheim
4: Jodocus 7: Groningen 9: 00/00/1547 12: MUER II 37127

1: 09750 2: Erfurt
3: Algesheim (Algesheym)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1535 12: MUER II 34448 18: rector te Erfurt

1: 02806 2: Wittenberg
3: Algesheimius
4: Jodocus 7: Groningen 9: 03/10/1559 12: AAW 364 21: Johannes Algesheim wordt in 1535 te Erfurt als rector vermeld

1: 09753 2: Erfurt
3: Algessheim
4: Theodorus 7: Groningen 9: 00/00/1544 12: MUER II 36310

1: 00504 2: Franeker
3: Allema (Attema)
4: Seboldus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/10/1624 10: Iur 12: AAF no 2160 16: Riensck Jensma (1628) 18: procureur postulant te Dokkum 19: 1658, begraven te Hallum 21: werd in 1646 burger van Dokkum; een Siboldus Amama, SSLL cupid schreef in het AA van Hessel Coumans, olim costud. meo lubens ponebam in pago Rinsmag 22: RAF klapper DTB Dokkum; SAD 152 Burgerboek Dokkum f 248v; PB Hs 2

1: 09807 2: Orleans
3: Allinga
4: Assuerus 8: Frisius, Brem d 9: 15/06/1551 12: RIDDORL I 132; KUOR 5 20: in 1559 procurator natio

1: 02185 2: Freiburg i.B
3: Allinga
4: Assuerus 8: Frisius 9: 22/05/1556 12: MUF 418, 22

1: 08774 2: Löwen
3: Allinga
4: Assuerus 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 434220 18: 1564 raadsheer van hertog Christoffel van Wurtemberg 21: bemiddelt in 1564 bij een poging tot echtverbinding tussen Elisabeth I en aartshertog Karel Ferdinand van Oostenrijk; bekwaam diplomaat 22: Vrije Fries 11 243

1: 07440 2: Rostock
3: Allinga (Alinghe)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 18/05/1499 12: MUR I 295 18: 1524 (gest) vicaris te Gieten 21: opgevolgd door Hermannus Allinghe 22: AAU 42 (1916) 298

1: 08805 2: Löwen
3: Allingawier (Alengwier)
4: Epo 8: Frisius 9: 27/03/1545 12: MULO IV 30116 21: in 1526 werden de goederen van Epo Allingawier geconfisqueerd 22: RAF FG 364

1: 09839 2: Bologna
3: Allonis
4: Gisbertus 7: Sneek 8: Frisius 9: 00/00/1521 12: KNOD 47 18: 1528 deelsschrijver van Tietjerksteradeel; 1528, 1535 advocaat of procureur Hof 21: Mr 22: RAF Familiearch Sminia 1595; Placaatboek III 482, 566; Sipma OO III 148; Sannes, Naamlijst 225; RAF Hof van Fr A f 18

1: 07152 2: Rostock
3: Allonis
4: Hesselus 7: Schildwolde 9: 10/10/1471 12: MUR I 172

1: 05937 2: Köln
3: Allonis (Alonis)
4: Hiddo (Heydo) 7: Groningen 9: 19/04/1516 12: AAK II 76114 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det, 1519 24/3 inc, pauper 21: = Hiddo Jensema (ca 1497-1567 a) x Dorothea Coenders (1521); redger te Oldehove? (Jaarboek Geneal 17 192)

1: 08278 2: Löwen
3: Allonis
4: Theodoricus 7: Bolsward 9: 01/01/1490 10: Decr 12: MULO III 6421

1: 06720 2: Greifswald
3: Alma (Alme)
4: Bartoldus 7: Groningen 9: 00/00/1483 12: MUG 81 91 20: 1483 bac art, 1484 17/1 mag art

1: 02459 2: Heidelberg
3: Alma jr
4: Eilardus 7: Groningen 8: Frisius groningensis 9: 17/06/1585 11: 1565 12: MUH II 11782 14: Eylerdt (Eylardus) Alma 15: verblijft in 1573 in Emden; 1597, 1601, 1607 rekenmeester, 1595-96, 1598-99, 1610 raadsheer te Groningen 19: 1587 te Heidelberg 21: latijns dichter, schreef Belli Gigantei libri IV (1585); cf Joh Postii Parerga poetica, 308; A. van der Mijle schreef een Consolatio super morte Eilardi ab Alma 22: De Wal, 7374; Schilling, Kirchenratsprotokolle 480; GAG Regeringsboek

1: 06687 2: Marburg/Lahn
3: Alma
4: Eilardus 7: Groningen 9: 27/03/1582 12: CSM III 41

1: 09492 2: Löwen
3: Alma ab
4: Eylardus (Alardus) 7: Groningen 9: 11/12/1621 10: Theol 12: MULO V 9182 18: 1630 priester te Molkwerum en Workum 1638 pastoor te Enkhuizen 1660 kanunnik kapittel Haarlem 19: 1664 januari 21: bac theol 22: NNBW VIII 16; Bijdragen bisdom Haarlem XVII 96, 98; AAU VI 4, 11

1: 05940 2: Köln
3: Alma (Olme)
4: Gosuinus 7: Groningen 9: 17/05/1493 10: Art 12: AAK II 33684 18: 1545 vicaris van de Maartenskerk 20: bursa Montis; 1494 10/6 det, 1498 10/3 bac decr 21: Mr; wordt ook vermeld in 1501-1546; zijn erfgenamen waren Willem Alma, Sascher Heringa en Hille Heringa; trad in 1531 op als advocaat 22: RF HS 1545.49; RAG Familiearch Farmsum regest 299; GAG St Anthonygasthuis Groningen 3*; Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) regest 215

1: 08127 2: Löwen
3: Alma (Alnie)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 27/02/1477 10: Art 12: MULO II 359183 15: patricier 18: 1492 vicaris te Bedum; 1505 pastoor wrs te Bedum 21: Mr; ook vermeld in 1501 en 1511; heeft in 1492 heer Johannes Vredewold, pastoor van Bedum gearresteerd en levert in 1505 Johannes Vredewold over aan de bisschop van Munster; heer Johannes Alma te Groningen wordt nog in 1552 genoemd als bezitter van de St Barbaravicarie 22: Emmius, Rerum 651; Rutgers Inventaris Ewsum regest 462; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) regest 119

1: 06757 2: Greifswald
3: Alma (Alme)
4: Ludolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 18/09/1480 12: MUG 76 18: 1513 priester en vicaris van de Maartenskerk te Groningen 21: Mr 22: RAG Familiearch Farmsum regest 269

1: 09838 2: Bologna
3: Alma (Allema)
4: Winandus 5: clericus Trai d 7: Mirdum (Marderen) 9: 00/00/1430 12: KNOD 46 + nachtrag, 46: 2711-1427 20: Wynaldus de Frisia, licentiatius in iure canonico testis: 2731433; 681431: Decr Lic Bonon egregius vir d Vinaldus Alama de Frigia examinatus fuit ab omnibus de collegii approbatus

1: 02905 2: Groningen
3: Alphonsius
4: Johannes 7: Witmund 8: Frisius [orient] 9: 05/11/1621 10: Theol 12: AAG 11

1: 03920 2: Helmstadt
3: Alphusius
4: Henricus 7: Wittmund 9: 22/01/1587 12: AAHt 6334

1: 10983 2: Helmstadt
3: Alphusius
4: Johannes 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 9: 11/07/1618 12: AAHt 266229

1: 04436 2: Leiden
3: Alphusius
4: Johannes 7: Wittmund 8: Frisius orient 9: 19/10/1620 11: 18 12: AAL 150

1: 06907 2: Marburg/Lahn
3: Alphusius
4: Johannes 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1620 12: CSM IV 134

1: 10883 2: Franeker
3: Alserda (Aelscorda)
4: Boethius 8: Frisius 9: 12/06/1650 10: Phil 12: AAF no 4990 13: Idtie Feickes Camminga 14: Jelto van Alserda 15: wijnkoper te Leeuwarden, rijk 16: ongehuwd 18: 1655 advocaat Hof 19: 1672 ca 21: Dr Iur met diss Quaestiones illustriores miscallaneae; stud in 1655 te Leiden; broer van Feico, Lollius en Jacobus, die allen studeerden 22: RAF Hof van Fr MMM f 12r; Ranieri Repertorium I 32, 290; Gruoninga 1991 29

1: 01255 2: Franeker
3: Alserda (Alsera ab)
4: Feico 7: Leeuwarden 9: 29/09/1647 10: Iur 12: AAF no 4638 13: Idtie Feickes Camminga 14: Jelto Lolles van Alserda 15: wijnkoper te Leeuwarden, rijk geen 18: 1650 advocaat Hof 21: Dr in Frankrijk (1649); katholieke familie 22: RAF Hof van Fr MMM f 11r; Gruoninga 1991 29

1: 04607 2: Leiden
3: Altena
4: Johannes, Isaaci fil 9: 15/09/1628 10: Art 11: 13 12: AAL 213 21: = Jan van Alten, klerk secretarie Sloten en notaris x Griettie Pibodr Regneri (1634), testeert in 1647? 22: RAF klapper DTB Sloten; Gen Jierboekje 1956 60

1: 03240 2: Groningen
3: Alteneich
4: Casparus 7: Aurich 8: Frisius [orient] 9: 25/05/1633 10: Phil 12: AAG 28

1: 07517 2: Rostock
3: Alteneick
4: Casparus 7: Norden 8: Frisius orient 9: 00/06/1638 12: MUR III 114

1: 01034 2: Franeker
3: Alteneyck
4: Casparus 8: Frisius orient 9: 20/09/1642 10: Iur 12: AAF no 3983

1: 01403 2: Franeker
3: Alteti
4: Gerlacus 9: 15/03/1587 10: Iur 12: AAF no 36

1: 05108 2: Köln
3: Alteti
4: Johannes 7: Dodenhusen 9: 28/05/1498 10: Art 12: AAK II 448197

1: 00467 2: Franeker
3: Alteti
4: Sachaeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 06/05/1623 10: Theol 12: AAF no 2016 14: Aelties Reyneri uit Hindeloopen 21: alumnus; bezoekt in 1616 de school te Workum; houdt leerrede voor classis Bolsward in 1627 22: Col Kalma

1: 05109 2: Köln
3: Alteti
4: Wilhelmus 7: Nova ecclesia 9: 25/10/1457 10: Art 12: AAK I 61712

1: 09554 2: Löwen
3: Altgeri
4: Johannes 7: Workum (Wouwerkem) 8: Trai d 9: 00/00/1428 12: MULO I 9719

1: 01297 2: Franeker
3: Althius
4: Antonius, Abii 7: Franeker 9: 09/06/1648 10: Math 12: AAF no 4716

1: 02971 2: Groningen
3: Althusius
4: Henricus 7: Emden 9: 18/03/1624 10: Phil 11: 15 12: AAG 14

1: 00454 2: Franeker
3: Althusius
4: Samuel 7: (Emden) 8: Nassovius 9: 07/11/1622 10: Theol 12: AAF no 1991

1: 02592 2: Groningen
3: Althusius
4: Samuel 6: gratis 7: Emden 9: 02/05/1619 10: Theol 12: AAG 8 18: 1629-1634 predikant te Sexbierum 1634-1645 predikant te Duisburg 1645-1669 predikant te Leiden 19: 1669 22: Romein 211; Col Kalma

1: 02877 2: Groningen
3: Alting (Altingius)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 15/02/1616 10: Phil 11: 1600 12: AAG 4 16: Clara van Hulten (1625) 17: Lucas, 1664-1667 advocaat fiscaal te Groningen Hermannus Beerta Adriana x Tjaart Gerlacius Anna Clara 18: 1623-1631 advocaat te Groningen; 1624, 1627 advocaat provinciaal; 1627-1628 gezworene; 1631-1643 syndicus Groningen, oneervol ontslagen, 1650 begenadigd 1653-1654 raadsheer van Groningen 1655 lid admiraliteit Harlingen 19: 1565 ca 22: NNBW I 93; Bos, Bernard Alting 76114; GAG RA IIIa 24; GAG Regeringsboek

1: 00498 2: Franeker
3: Alting
4: Bernardus 7: Groningen 9: 07/07/1624 10: Iur cand 12: AAF no 2130 20: 1624 12/7 Dr iur (PAF 21)

1: 04206 2: Leiden
3: Alting
4: Daniel 7: Emden 9: 25/09/1593 10: Theol 12: AAL 37

1: 01675 2: Franeker
3: Alting (Altingh)
4: Daniel 7: Emden 9: 14/09/1596 10: Theol 12: AAF no 412 13: Maria Bisschoff 14: Menso Alting 15: predikant 16: Lucia Arceria, d.v. prof Joh Arcerius (1597) Ida de Wartum (1606) 18: 1599 docent Latijnse school Groningen? (Daniel Mensonis) 1603 secretaris, 1610 burgemeester van Emden 19: 1618 jan te Emden 21: broer van Hendrik. Neemt deel aan Leidse oproer 1594 22: NNBW I 94; GAG 69 Latijnse school

1: 09163 2: Löwen
3: Alting (Altingius)
4: Egbertus 7: Groningen 9: 13/05/1538 11: 1518 12: MULO IV 17337 13: Margaretha Lueffoghe van Eelde 14: Menso Alting 15: lid Staten van Drenthe : eigenerfde te Eelde 16: Alijdt Hartgers, wed. Joachim Canter (1555) 17: Joachim Sara 18: 1549 secretaris Groningen, na stage in Mechelen en Brussel 19: 1596 april 21: 1547 redigeert actes van Wigboldus, procureur der Germaanse natie, die van 1546-1550 in Orleans studeerde 22: Alting, Diarium, Inleiding; NNBW I 941; De Ridder, Orleans I 452-453

1: 09946 2: Orleans
3: Alting
4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/04/1546 12: RIORL II 4521214; RIDDORL I 28 20: in 1547 procurator van de natio

1: 04994 2: Basel
3: Alting
4: Everardus 8: Frisius 9: 14/08/1590 12: MUB II 38220 20: 1590 26/8 Dr iur utr 21: Dr; genoemd in 1592 22: De Vries I 50, 95; RAG Familiearch Farmsum regest 591

1: 05477 2: Geneve
3: Alting
4: Everardus 8: Frisius 9: 21/05/1579 10: Ling 12: LDR 580; II 30; De Vries I 51, 95; NNBW 1 101.

1: 02454 2: Heidelberg
3: Alting
4: Everardus 8: Frisius Groningensis 9: 11/12/1574 10: Iur 11: 19 12: MUH II 7291 13: Emica van Schierbeek 14: Roelof Alting 15: schulte te Gasteren (Drenthe) 18: pensionaris van Oostfriesland 19: 1600 21: bleef meer dan drie jaar te Heidelberg, toen Hugo Donellus daar doceerde. 22: NNBW I 101

1: 02974 2: Groningen
3: Alting (Altingius)
4: Gerardus 7: Emden 9: 02/04/1624 10: Phil 12: AAG 14

1: 04512 2: Leiden
3: Alting (Altingius)
4: Gerardus 7: Emden 9: 17/05/1624 10: Phil 11: 20 12: AAL 177

1: 03062 2: Groningen
3: Alting
4: Gerhardus 7: Emden 8: Frisius 9: 16/07/1627 10: Iur 12: AAG 18

1: 05110 2: Köln
3: Alting (Altinck)
4: Helbricus 7: Groningen 9: 02/11/1504 10: Art 12: AAK II 56445 18: 1517, 1521 notaris 20: bursa Laurentiana; 1505 11/12 det, 1507 27/3 inc 21: mag Helpricus Altinck werd op 9 maart 1510 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 432; RAG HJK regest 73; AKG regest 976

1: 10697 2: Herborn
3: Alting (Altingius)
4: Henricus 7: Emden 9: 00/00/1602 11: 1583 12: NNWB I 94 13: Maria Bisschoff 14: Menso Alting 15: predikant 16: Susanne Belier (1614) d.v. burgemeester van Heidelberg 18: 1605 mentor graven van Nassau tijdens hun studie te Sedan 1613-1622 professor theologie te Heidelberg 1627 professor theologie te Groningen 19: 1644 aug te Groningen 21: bezoekt school van Groningen bij Emmius; publiceerde op gebied van de theologie 22: NNBW I 9496; Quellen und Forschungen 24 1975 24

1: 02224 2: Heidelberg
3: Alting (Altting)
4: Henricus 5: Professor theol 7: Emden 9: 30/07/1613 12: MUH II 26584

1: 03138 2: Groningen
3: Alting (Henrici)
4: Jacobus 8: Frisius orient 9: 07/04/1630 10: Phil 12: AAG 23 20: 1645 24/10 Dr phil (AAG 446)

1: 04713 2: Leiden
3: Alting (Altingius fil. D. Henrici Altingii)
4: Jacobus 6: gratis hon 9: 03/04/1635 11: 1618 sept 12: AAL 270 13: Susanna Belier 14: Henricus Alting 15: prof theol te Heidelberg 16: Bouwe Walrich uit Workum (1647) 17: Gerardus, mr Jan Christiaan, arts Johan Albrecht, luitenant 18: 1643 professor oosterse talen Groningen 1646-1647 rector magnificus; vanaf 1647 academiepredikant 1667 professor theologie Groningen 19: 1679 aug te Groningen 21: stud reeds in 1631 in Groningen; reist in 1640-1642 door Engeland; twist met Maresius; schreef Opera Omnia, uitgegeven door B. Becker in 1687; 1645 Phil Dr 22: NNBW I 9697; Effigies et Vitae 6566; Alg Ned Familieblad 2 1886 237

1: 12262 2: Leipzig
3: Alting
4: Joachimus 9: 00/00/1582 10: Iur 12: Alting, Diarium 560 20: wil studeren bij Matthias van Wesenbeke, docent Romeins recht te Wittenberg

1: 02455 2: Heidelberg
3: Alting
4: Joachimus 8: Frisius groningensis 9: 18/04/1578 11: 1556 12: MUH II 8326 14: Egbertus Alting 18: 1594-1599 burgemeester van Groningen, afgezet 1595 gedeputeerde bij Staten Generaal; 1595-1600 lid gedep staten 1608-1621 herhaaldelijk burgemeester Groningen; 1610-1625 herh hoofdman; 1615-1616 scholarch Latijnse school; 1616-1620 curator Groninger universiteit 19: 1625 22: Emmius, Agro; De Vries I 52; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21

1: 05481 2: Geneve
3: Alting
4: Joachimus 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/07/1580 10: Iur 12: LDR 630; II, 30 14: Egbertus 20: 1556

1: 06091 2: Köln
3: Alting
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 9: 21/05/1496 10: Art 12: AAK II 400173 18: abt te Feldwerd 19: 1540 dec 20: bursa Laurentiana; 1497 6/6 det, 1499 12/3 lic 1500 27/9 inc 22: Damen, Benediktijnenkloosters 192

1: 10559 2: Wurzburg
3: Alting (Altinck)
4: Johannes 5: SJ, sacerdos 7: Groningen 9: 09/03/1623 10: Art lib mag 12: MAWU 138

1: 02425 2: Heidelberg
3: Alting
4: Menso 7: Eelde 8: Frisius groningensis 9: 25/10/1565 11: 1541 12: MUH II 38108 13: Emica Schierbeek 14: Roelof Alting 15: schulte van Eelde, gezworene van Groningen 16: Maria Bisschoff 17: Henricus Daniel 18: 1564 (institutie) vicaris te Haren, 1564 mei (institutie) nov 1567 (dimissie) prebendaris te Sleen 1566 prediker te Haren, 1570 predikant te Dimstein (Palts) 1575-1612 predikant te Emden 19: 1612 okt 21: bezoekt school te Groningen, Munster en Hamm 22: NNBW I 98100; Klugkist Hesse, Menso Alting; Alg Ned Familieblad 2 1886 234; AAU 42 (1916) 306, 330

1: 10696 2: Groningen
3: Alting
4: Menso 7: Heidelberg 9: 00/00/1631 11: 1617 jan 14: Henricus Alting 16: Margaretha Emmen Anna Liebergen Alagonda van Boekhold 17: Margaretha x Sibo Sibenius, kapitein Daniel, geb 1656, secretaris weeskamer 18: 1648 professor Athenaeum Deventer 1654-1666 syndicus, 1666-1678 herhaaldelijk raadsheer van Groningen 1668, 1671-1677 ambtman van het Gorecht; 1669-1671 secretaris Gorecht; 1671 lid Raad van State 19: 1678 juli 21: 1639 Leiden: Dr iur; bezit groot burgerrecht, bezat in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: NNBW I 100; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; GAG Regeringsboek

1: 02225 2: Heidelberg
3: Alting (Altingius)
4: Paulus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 29/09/1614 12: MUH II 266106 14: Menso Alting 15: predikant 16: Catharina van Dalen 18: predikant in de Palts 22: Alg Ned Familieblad 2 1886 234

1: 06896 2: Marburg/Lahn
3: Alting
4: Paulus 7: Emden 8: Frisius 9: 19/04/1617 12: CSM IV 110

1: 04560 2: Leiden
3: Altingius
4: Gerardus 7: Emden 9: 10/08/1626 10: Iur 11: 20 12: AAL 194

1: 10751 2: Franeker
3: Alutarius (Frederici)
4: Adrianus 7: Leeuwarden 9: 14/02/1612 10: Lit bon, Theol 12: AAF 1331 14: Frerick Ariaens 15: leertouwer 16: Rieme Harmens, wed ds Ulricus Faber (1627) 18: 1614-1626 predikant te Edens en Spannum 1626-1632 predikant te Oudeschans, een collatie van gedep staten van Friesland 19: 1632 22: Romein 290-291; Duinkerken I 12; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 nr 5

1: 10700 2: Franeker
3: Alutarius (Johannis)
4: Conradus 7: Ripis 8: Denemarken 9: 03/08/1595 10: Theol 12: AAF 350 16: Marretin Hendriks 17: Henricus 18: conrector Alkmaar 1596 predikant Utingeradeel 1600-1602 predikant te Akkrum, Nes, Oldeboorn; 1602-1627 predikant te Tzum 19: 1631 21: schreef Onderscheyt des Christendoms ende onchristendoms deses tijdts(1605); Theses Theologica (1604); Eenvoudighe onderwijsinghe (tegen katholieken en doopsgezinden (1605); Sterfconst (1624) 22: NNBW I 102

1: 00576 2: Franeker
3: Alutarius
4: Henricus 9: 00/09/1626 12: AAF no 2352 13: Marretijn Hendriks 14: Conradus Johannes Alutarius 18: predikant te Blankenberg predikant te Woerden 22: Col Kalma

1: 03962 2: Helmstadt
3: Alvius
4: Gerhardus 7: Jever 9: 03/09/1592 12: AAHt 100122