>> HOMEpage

Leeuwarden in de Decretale verkopingen 1659-1694

Bron: Geneal. jierb. 1983-1988
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2015
Archief: Hof van Friesland III deel 16 t/m 24, Tresoar toegang 14 inv.nrs. 16813 e.v.
1539 t/m 1659 (heel Friesland) zie deel 1 t/m deel 15

[1659-1671] • deel 16
48 (een huis ontrent de Brol met holtsteck, waar d' vergulden ster
in de gevel staat; Eelcke Bruynsma, Wybrant Noordenbos), 85
(Hieronimus Emmen, prof. Franciscus Junius, Mattheus Vossius, his-
toryschrijver van Holland en Zeeland, en Joanna de Veno e.l., Aal-
tien Wartinga ofte Verrucius anders de Veno), 89 (in de Breedstraat,
in de Bagijnestraat tegenover de Latijnse school), 140 (op de Ewal;
Conradus van Boelens, dr. Petrus Echten, dr. Henricus Neuhusius,
Pyter de Neeff, Jan Ruijter herbergier in de Hopsack), 152 (Jan Wy-
bes herbergier in de Hopsack), 176 (op 't Vliet), 242 (in de School-
straet, in de Nieuwe Straet), 249 (op 't Schavernek; Gerben J. Vol-
lenga), 297 (in de Minnema straat; ds. Feyco Oedzonius, Johannes
en Marigen J. Verhagen, 320 (in de Grote Kerkstraat op de hoek van
de Poststraat; Geertie Radijs herbergierster in De Drie Starren), 371
(het huis De vergulden Leeuw in het Nauw; dr. Henricus Neuhusius,
dr. Regnerus Neuhusius, rector te Alkmaar, en Bottie Hoptilla, e.l.,
Fenne, Tietscke en Wybe Gerckes Hoptilla), 384 (in de Schoolstraet;
dr. Alex. Cup, hopman Marten van Marsum), 398 (een molen op
Camstraburen, herberg In de vergulden Wagen; Hiskia van Ayta,
Douwe J. Wartna, Jan J. Wissema), 420 (een huis bij de Franciscus-
piep "alwaer het wapen van Amsterdam wthanght"; dr. Richard van Bolten, Worp van Peyma en Aeltie van Bolten, e.l., Tierck van Schel-
tinga).
• deel 17
23 (op de Weese), 37 (een huis ten noorden van het Vliet "achter
de saegh ende over de voll-molen" met een "kalckwerck"; Albertus
Schouwen, Hans Smoocker, Hans Vooghd herbergier In de Seigneur-
ie), 56 (een huis op Camminga-horne in de Grote Kerkstraat, met
grote hovinge, peerdestallinghe, met uitgangen in de Pijlsteeg en
"aende kant van 't Diept bij 't Pesthuis", ter aflossing van "eenige
duijsenden van penningen" die Gellius van Peijma voor de aankoop
en "het bewaeren van Peijma State" te Ternaard had moeten uit-
geven; Pieter Alons, dr. Nicolaus Beilanus en Petronella van Velsen,
e.l.), 133 (bij de Brol; Jan A. Bruynsma, dr. Jac. Claesius, dr. Nic.
van der Laan), 177 (Gr. Kerkstraat; Frans van Eysinga, dr. Syboldus
Heemsterhuis en Marg. Swilda, e.l.), 215 (het huis Balthasars hof bui-
ten de stad; Gerrit C. Clock), 238 (herberg De Drie Cronen op het
Vliet; Andries Martens in Die Vriesen), 324 (de windtmolen op de
Hoeckster dwinger), 352 (een huis op de Kelders "daer de vergulde-
ne Os" uithangt; dr. Cornelis Kinnema en Romckien Fockens e.l.),
357 (de Grote Hoogstraet; Joannes Faber, Jan Blenck, Outgerus Al-
berti notaris publicus, Corn. Hylckings, Dirck Metz, Hendrick Ro-
singh), 371 (bij de Hoecksterpoort, waar "de seven Starren uithan-
gen").
[1671-1677] • deel 18
5 (5 pm land tegenover Camstra-buiren, in de Nieuwe Hop-
sack), 26 (achter de Grote Kerck in Jan Jacobs Popta hoffstraet;
erven ds. Feico Oedsonius), 30 (een windmolen op de Hoekster
dwinger; Pieter Metz, herbergier "over het Raedthuys"), 38 (op 't
Schavernek waar Duinkercken uithangt; Abraham de Reiger,
brouwer, en Elisabeth Petraeus, e.l.), 47 (een rolmolen op 't eind
van 't Fliet, Winia terp, Tiete Tietema herbergier in de olde Hop-
sack; hopman Claes Colthoff), 79 (de Blockhuyster steegh; Jan
Wierdtsz. mr. goltsmidt, Pier Simonsz. v.d. Werp), 98 (in de Kleij-
ne Kerckstraet, achter de olde munte op de hoeck van het Nieuw
Straetie; Biense Wybesz. mr. kistmaker), 103 (een huis en schuur
op Wylaersterbuiren), 166 (aen de Vismarkt; Sibrant Dircksz.
v.d. Meulen wyncoper en herbergier in de drie Lelien bij de
Vismarckt, Jan Jacobsz. Popta, Claes Post), 171 (de Nieuwe Hop-
sack), 191 (Sanne Tjebbesz. Jellema onder L.), 195, 201 (in de
Nieuwe Hopsack op de hoeck van de Peperstraet), 205, 331 (een
huijs in t' Saijlant, een herberg over t' Raedthuijs bewoond door
Sijbrandt Vermeulen), 351 (als 201), 367 (15 car.g. eeuwige rente
uit het slot Cammingaburgh, eig. Duco Martena van Burmania),
372 (de Nieuwe Hopsack), 396 (de Franse kercke, het hoeckhuys
op Cammingahorne; Hessel van Eminga en Doed Donia, e.l.), 425
(herberg "in de Keiserscroon"; Jan Albertsz. Bruynsma), 429
(land op het Vliedt over het tichelwerck ten zuiden van het Diept;
Andries Conter, wijnhandelaar), 474 (Johan Bredael en Sickjen
Ylema, e.l.), 511 (het huis "de wilde man" over Cammingahorn,
de Nieuwe Ewal; dr. Emilius zoon van Claes Rycx van den Bos en
Geertie van Velsen, dr. Gerroltsma, dr. Lollius), 517 (het huis in de
Thoornstraet bij de Stadsfesten "alwaer de Curassier uijthangt";
Frederick Koek herbergier in de Oude Hopsack bij de Waech), 483
(Johannes Wartena).
• deel 19
1 (een huis in de Oosterstraat "waar de Drije Blauwe Cronen
uithangen"; Douwe Silvius adelborst, mr. Tieerdt van der Lely),
25 (Eelcke Iges van Echten, coopman op de Tuinen), 44, 60 (Dou-
we Tieerdsz. Hillinga), 91, 146, 235 (herberg "in de Croon op de
hoeck van de Peperstraet"), 244 (de erven van Jan Sydses reken-
meester en burgemeester).
[1677-1681] • deel 20
8 (een huis De Groene Pot op de Nieuwestad Z.Z. bij de Lange-
pijp), 20 (Paulus Tyercksz. Stonebrink, houtcoper en loodgieter),
24 (een huis De drie vergulden Romers op de Dijck omtrent de
Wirdumer poort; apotheker Wilhelmus Binthiema, notaris Isbran-
dus Stonebrinck, Nanne Ockema, w. Wibrandus van der Werff),
28 (de Nieuwe Hopsack), 31 (Wybe Kluirda), 35v (een huis op de
Waese, bewoond door w. Hiskia van Aylva; Van Aylva's, Tiebbe
Tietses Faber, dr. Zacheus Gerroltsma, Arent Jan van Loo, Dou-
we Carel van Unia), 54 (Fredericus Koek, herbergier in de olde
Hopsack), 65 (Tierck Scheltinga), 85 (een huis op de hoek van de
Burmania straet, waar de vergulden Croon op de stock uytstaet;
Tietske en Saecke Saeckes Boelema), 100 (cap. Ulbe van Sixma
en Alegunda van Unia), 143 (een huis op de Dijck alwaer de blau-
we valck uijthangt; Janneke Siccama wed. van Dirck Gerloffsz.
Siccama, Anna Outgers wed. Kutsch), 146 (de Gr. Hoochstraet,
op 't Vliet; Jan Blinck, Hendrick Rosingh, Pytter Metz herbergier
over 't Raedhuijs, Reiner Swart passementwereker), 180 (KI.
Hoogstraet, de Eewal, de Nieuwe buijren; Jan Alberts Buma, dr.
Wilhelmus Siccama, cap. Alexander Papleij, mr. Willem Melant),
191v (in de Klockstraet; Hessel Jans Holwerda, Meinardus
Schoonhoven proc.), 204 (een huis op de Tuinen waar De vergul-
den vlasbloem uithangt; Catharina Noll, wed. van secr. dr. Nico-
laus Sixti, nu getrouwd met olde cornet Hendrick Wouters en haar
zoon Nicolaus Sixti).
• deel 21
17 (in de KI. Hoogstraet waer de vergulden penne uijthangt, de
Groene Weg; Maria du Guardijn wed. van Jacob Baelds te Leiden,
coopman Willem Winck, rentmeester Allardus Stellingwerff), 21
(Jurrien Reyners op Cleijenburg), 24 (de Groenewech; Gerryt Hor-
reus en Johanna Botterwech e.l., Sybrand Vermeulen herbergier
over het Raadhuijs), 27 (in de Suijpsteegh, op de Nieuweburen;
advocaat dr. Johannes Bell), 33v (lakenkoper Harinck van Fliet),
36v (land op Cleijenburgh; Gerrit Gerckes Eslingh, Pieter en Sy-
bren Dircks van der Meulen, Tyerck Syoerds Westerhuijs), 84v
(notaris IJsbrandus Stonebrinck), 116 (Jarich van Ockinga, raad
ordinaris, en Barbera van Camstra e.l.), 162 (bij de houten brugge
op de Tuinen), 183v (coopman Tierck Hendricks Banga, Daam
Cornelis herbergier in de Vergulden Wagen), 202 (een huis in de
St. Jacobsstraat), 208 (het voorste deel van het Oud Raadhuys in
de Gr. Hoogstraat, waarin een "groot sael ofte bovencamer", en
een somerhuys; Sophia van Plettenburg), 212 (een huis en her-
berg aan de Raadhuyssteech "daer Benthem uijthangt"; erven
Johan van Amama), 221v (een huis "alwaer het wit kruijs uit-
hanght" over de heer van Amelants huijs met brouwerije en mou-
terijs; dr. Conradus Ludinga, Jelle Tijmens van Oosten brouwer),
224 (een huis op de Eewal; grietman Sabinus van Wissema, Ger-
hardus Adius, dr. Dominicus Lollius, deurwaarder Sixtus Schaap,
Adam Shonius).
[1681-1685] • deel 22
42v (een huis bij de Franciscus piep alwaer het swart kruijs in de
gevel uithanght naast Minnema huisinge; Aemilius Jensma en
Claeske Nicolai e.l., Cornelia Bruijnsma, coopman Upt Franses),
68 (Augustinus Segius, med. dr. op 't Vliet), 74 (Dirck de Horn),
76v (een huis op de Grachtswal bewoond door guardenier Douwe
Yges; dr. Joannes Theotardi en Helena Hasius e.l., Hendrick Con-
ter, wijnhandelaer en schrijver), 81 (Uylck Wopckes op Camstra-
buyren), 87v (een huis, brouwerij en mouterij ontrent de heer van
Amelandts piep alwaer het Swaentie uithanght bewoond door
Cornelis Claesen van der Stee en Bauckien Simonsdr. e.l.), 87v
(twee huizen op 't kleijn Schaverneck bij het Stadtsbolwerck;
Dirck Clock), 87v (een huis in de Speelmansstraet), 87v (een huis
op de Nieuweburen bij de Wawisses brugge en een huis "ontrent
de Boterhorne aen de Noordzijde van het Oude hoff"), 91v (een
huis op het Jacobijner kerckhoff; Bruno van Noll als voogd v. een
kind v. dr. Nicolaus Joannis Sixti en Catharina Noll e.l.. Jan Croon
uit Utrecht), 99v (een groot huis met verscheydene schoone ver-
trecken van groote zaelen ende kamers, een poorte, een grote ho-
vinge, stalling en een "bell'videre"; bewoner: Bernhard Heringa v.
Grovestins, grietman en Ged. Staet, de boedel v. dr. Jacobus Al-
bertus รจ Loo, advocaat en fiscaal v. Friesland, Helena v. Burmania
weduwe v. Philippus v. Humalda), 112v (een huis op de Dijck al-
waer de drie starren uithangen bewoond door dr. Frederick Rinia;
Anna v. Campen vrouw v. Claes Claesen als erfg. v. Jan Radijs en
Geertie Balthasardr. e.l., Balthasar Hartogh, slachter, notaris Pau-
lus Schouwen, Abraham Horreus), 118 (een huis aan de Groen-
wegh bij de Stadts Doele bewoond door Warnerus Gubberleth;
Michaël Noë, hellebaardier v. de Stadhouder), 191 (Jan Alberts
Buma, dr. Wilhelmus Siccama), 194v (Jan Douwes, mr. smid, en
Grietie Thonis e.l.), 198 (een huis in de St. Jacobsstraat; dr. Wige-
rus Botma als voogd over de kinderen v. Nicolaus Doenga, secre-
taris, en Obrechtie Rispens e.l., dr. R. Rotgers, Petrus Velsen v.
Heixan), 204 (twee huizen in de Speelmansstraat; Barent van Lan-
degem, ritmeester, en Antie Claessen Jepma e.l., Johannes Vos,
mr. goldtsmid, dr. Cornelius Strigelius), 206v (een huis en een
"schole" op de Nieuwestad waar "de drie princedalers uithang-
en"; Clara, Gerhardus en Jannes Cuylenburg, Thomas Tarquiny,
hun voogd, Joannes Dircx, schoolmeester), 206v (een huis in de
Gr. Hooghstraat waar "de Laars" uithangt; dr. Johannes Holwer-
da, advocaat, Dirck Clerck, Frederick Koek, herbergier in de Hop-
sack), 209v (Aeltie v.d. Leij, Hijlcke Ymckes, slachter), 214 (Jo-
hannes Bechius en Geertruit Beilanus e.l.), 227 (een huis op de
Waese, de straet of Diept van d' Wease, de brede St. Ja-
cobsstraat ofte Dyck; dr. Zachaeus Gerrolts en Catharina van der
Wier e.l., dr. Andraeas Helmont en Juliana Gerroltsma e.l., Hobbe
Baard v. Sminia), 229 (een huis in de Gr. Hoogstraat over de nieu-
we toorn, de Poststraat; Claes Hoekstra, Johannes, Sytse en
Tryntie Rinnerts), 239 (een huis in de Bagijnestraat naast het huis
"daer de Westerkerck in de gevel staet" bewoond door olde luite-
nant Theben; Ulbe en Maijcke Riemers, Focke Pieters, mr. kleer-
maker, en Franscke Jans e.l.. Jan Jansen de Jonge en Ydtie Orcx
e.l., Jan Meyer, wijnhandelaer op de Eewal), 241 (Barend van He-
vel, herbergier in de drie Lieuwen ontrent de Vrouwenpoort).
[1685-1688] • deel 23
10v (Frederick Koek, herbergier in de olde Hopsack), 13v (Reynier
van Laack, wijnhandelaar), 22v (dr. Jacobus Recalff, burge-
meester), 28 (Gijsbertus van Viersen raad ordinaris, Dirck Clock,
procureur), 30v (een huis tusen het Amelants-huijs en de Nieuwe-
buijrster piep; Doede Lieuwes de Vries, Annius Rudolphi notaris,
Sjoerd Annes koopman), 41 (Edger Sijbes mr. schoenmaker), 62
(schepen Egbertus Wijbinga als curator v. Tarquinius Wemerus,
Gerbrandus Tiberij deurwaarder van het Hof v. Fr.), 72 (Aeltie v.d.
Leleij, slachter Hijlcke IJmckes, deurwaarder Lucas Hendriks
Brinck), 83 (een hovinge met somerhuijs, Sorgwyck genaemt,
achter de hovinge, met bloemen en bomen; koper: Cyprianus
Knossens, verkoper: Nicolaus Gaasma ammunitiemeester; Jan
Egberts, Bothe v.d. Werff wijnhandelaar in die drie klokken), 86v
(het z.g. Hoogh huijs aan de Groeneweg; Jan Jansen de Jonge,
Margaretha in de Betouw, stadbode Jan Troij), 92 (vroedsman
Epeus Wielinga als cur. Isabella Catherina, dochter v. dr. Hylarius
Fogelsangh, secr. v. Koll.land), 103v (een huis op de hoek v. de
Yvo Brouwersteeg; Pier Jeltes, Simon Jeroens), 109v (slachter
Hijlcke IJmckes, dr. Gerhardus en Aeltie v.d. Lelij), 115v (een huis
op de Nieuwestad naast "het halff maentie"; Isaac Acronius te
Bilgaard, Harmen Jansen Grijn, stoeldraaier Jan Muys, olde hop-
man Dirck Gidions Inia), 122 (als 92), 125 (dr. Joannis Sirxma),
129 (een huis op de hoek v. de Oosterstraat; Douwe Jansen War-
tena, advocaat dr. Feijto Wesselius), 133v (een huis bij de z.g.
Meijrvischbancken; Willem van Viersen faendrich en Lutscke Cae-
sarius vrouw v. Frederick Borman als erfgenamen v. bouwmeester
Jurrien van Viersen, Bothe v.d. Werff wijnhandelaar in de drie
Clocken, dr. Gerhardus, Aeltie en Frederick v.d. Lelij), 147 (een
huis bij de Put bestaande uit een voorhuijs, middelcamer, opca-
mer, keldergalerije, achtercamer en keucken, bew. door Herman-
nus Gaijckema schrijver; Simon Claessen Bronckhorst, Cornelis
Jans Visscher, Tjaerdt v.d. Lelij als cur. v. Antie Everts), 152 (de
premier clercq ter secretarie Lucas Greven als cur. v. Titia van Ab-
bema, dr. Johannes Balck medicus), 156v (rentmeester Jan Jan-
sen Mamminga), 166v (Claes Pieters Hoekstra mr. antijek-snijder),
190 (een groot huis in de KI. Kerkstraat, bew. door Dirck Jacobs
mr. schoenmaker; Bartholomeus Nicolai), 192 (een huis en hout-
sagersmolen op 't uit-end van 't Fliet; Schelte Scheltes, Gerryt
Lidsers, smal of grootschipper als cur. v. de kinderen van zijn
broer Minse Lidsers), 195 (een groot dubbel dwarshuis "staende
op kelder" "recht neffens de Minnema straat" bestaande uit ver-
scheidene vertrekken, zoals een benedenzaal "met kostelijcke ita-
lianse vloeren" een "koets- en wagenhuijs met peerdestallen en
hoijsolders"; koper: Isaac Acronius; verkoper: Goslick Horatius
Knijff), 198 (een huis naast de z.g. Olde Hopsack aen 't water).
[1683-1694] • deel 24
1 ("een adelijcke huijsinge op de brede zijde van de Nieuwe-stadt
bij Doecke Martena piep, versien met poort, toorn, verscheijdene
roijale zaaien en zaletten en andere kamers en vertrekken soo on-
der als boven, sijnde eenige van deselve versien met italiaense
vloeren, twee groote keuckens, bottelarijen, twee kelders, wagen-
huijs, put, back en uijtlopende secreeten; rondtsom met ringh-
muijren affgeschut"; bezwaard met lanteerngeldt; de Hannia
steeg ten westen, de Straet ten noorden; door Georg Wilco en
Helena Maria toe Schwartsenberg en Hohenlansberg verkocht om
de "seer importante schulden", die ze van hun ouders en van Rixt
van Donia hadden geërfd te betalen; koper: grietman Tyaerdt van
Aylva voor 4800 gg.), 1v (Frederick Koek, herbergier in de Olde
Hopsack
), 9v (een huis "op 't Merckt bij de Waegh waer het
Groen Hart uithanght", 15 pm land aan de Tjessingawegh; Jaco-
bus van der Gracht als cur. van een kind van Jacobus Winia en
Janneke Pyters Heymans, Royael apotheker), 15v (3 pm nieuw-
land "waar het huijs Schenckenschans nu soo genaemt op staet
bij het draijhout"; Annius Rudolphi, Jacobus Bodisco makelaar
als cur. van de kinderen van Doede Lieuwes de Vries), 17v
(vroedsman Epeus Wielinga als cur. v. Isabella Catharina van Fo-
gelsang; haar oom: Wiardus Siccama, secr. v. Koll.land), 26 (Jan
Harmens Cloppenburg), 32v (4 pm land ten westen van de Hoy-
wech, zijnde land van het Sirxma-leen, gelegen in een sate nieuw-
land "omtrent de Swettedijck", bew. door Jan Pieters; Jan, Ma-
rie en Beern van Sevenaar, dr. Wilhelmus Siccama), 36 (Suffridus
Boelens, oud-griffier), 46 (Jacobus Recalff, burgemeester), 55 (dr.
Fredericus Rinia als cur. van Ulbe Idsardi, zoon van Sytske
Sprongh, die erft v. dr. Fredericus Sprongh, advocaat), 64v bur-
gemeester dr. Jacob Recalff), 70 (Ate Tjebbes op 't Vliet), 103
(Keimpe Luitsmaterp, bode van Gedep. Staten, en Catharina
Nieuwlandt e.l.), 105v (een huis op de brede zijde van de Nieu-
westad naast het huis "alwaer de burght van Luick uijthanght";
Johannes Pieters, treckschipper en Rinske Wymers e.l.. Jan Al-
berts Besom en Antie Jans e.l., Claes Tjebbes, mr backer, Hen-
drick Souter over 't Raadhuijs), 108v (Wytse Anes op 't Vliet ge-
huwd met Aeffcke Tjaardts weduw van Sjoerd Idses), 111 (een
huis waar "den blauwen engel" uithangt met ruime winkel, voor-
kamer, opkamer enz., gelegen niet ver van het huis v.d. Heer van
Ameland; Willem Rijsbeeck, mr Yde Hendricks, backer), 117 (Ger-
hardus Hanenburg, schrijver van een compagnie voetvolk), 130
(Siricus Tania, old schepen, als cur. v. Melis en Jan zonen v. Pyter
Hoytes en Wybrich Melis), 140v (coopman Pyter van der Geest,
Pytter Gerbens, mr wanne-maecker), 181v (Jacob Dircks), 186
(een huis "alwaer 't wijnhuijs uijthangt" op de hoek van de
Klockstraat en de St. Jacobsstraet; Huybert van den Bergh, wijn-
coper, en z'n schoonzoon Adrianus van der Steil, Petrus Viglius,
clercq, deurwaarder Johannes Posthumus, raadsheer Albertus
Schotanus van Sterringa), 189 (Pytter van der Geest evenals 140v
koper van bezit onder Rijperkerk), 193 (Johannes Braexma en An-
na Banga e.l.), 203 (een huis op de hoek van "'t Oud Raadhuis
Burghwall tegens over de Stadts Butterwaegh", bew. door de
goudsmid Pytter de Wit, Trijntie Tiercx, weduwe van Dirck Corne-
lis, backer, Arend van Baccum, Daniël van Anstenraedt, herber-
gier in de drie Friesen, Annius Rudolphi notaris), 222v (Zachaeias
Poock, notaris, als cur. van Lutske en Berber Oenes Rouckema,
die erfgenamen zijn van Tialcke Pyters Bonnema), 226 (een huis
en "eeck off schorsmolen, sijnde nu een peldegarst meulen", 2
schuren of pakhuizen "op 't end aen de noordcant van 't Vliet";
Lammertie Pieters weduwe van Harmen Jans, Jan Popes), 229v
(een half huis in de Grote Kerkstraat, bew. door Michiel van Jeve-
ren, notaris, en Aeltie Doornbosch e.l., dr. Joannes Theotardi,
advocaat, en Helena Hasius e.l., Alonse Legentijl), 236v (Eelckien
Kann), 244 (Tiebbe Tiaerdts), 247v Johannes Beucker,
proc.-gen.. Jan Matthijsen, herbergier in de Olde Hopsack), 256v
(Frederick Koek, herbergier in de Olde Hopsack, schepen Jan Al-
berts Buma), 282 (Claes Taeckes Wielsma en Marijke Jans e.l.).

>> begin