>> HOMEpage

Toponiemen en familienamen in de
registers van decretale verkopingen
1539-1659

D.J. van der Meer
Internetbewerking: M.H.H. Engels, juli 2013
Men melde niet gecorrigeerde OCR-fouten aan het contactadres op de homepage!
Archief Hof van Friesland
Toegang 14
Registers van decretale verkopingen. Registers waarin akten van overdracht van onroerende goederen van minderjarigen en kerkelijke goederen en van executoriaal verkochte goederen
inventarisnummers voorheen 1 t/m 15, thans vijfcijferig
1 = 16798 (1539-1556) ⇓
2 = 16799 (1557-1560)
3 = 16800 (1555-1571)
4 = 16801 (1571-1575)
5 = 16802 (1576-1579)
6 = 16803 (1584-1586)
7 = 16804 (1587)
8 = 16805 (1588)
9 = 16806 (1589)
10 = 16807 (1602-1607)
11 = 16808 (1612-1614)
12 = 16809 (1631-1637)
13 = 16810 (1637-1643)
14 = 16811 (1644-1651)
15 = 16812 (1652-1659)

Genealogysk Jierboekje 1978
LIJST VAN DORPEN EN STEDEN
voorkomende in de registers van decretale verkopingen III, 1, 2 en 3 van het Hof van Friesland
Deze drie delen bevatten akten van overdracht van onroerende goederen voor minderjarige kinderen en kerkelijke corporaties uit de periode 1539 - 1571. Verder ook akten betreffende executoriaal verkochte onroerende goederen. De namen achter de bladzijdenummers zijn geslachtsnamen of toponiemen. De bladzijden geven het begin van de desbetreffende akte aan.
♦ Abbega 1 - 9.
♦ Achlum 1 - 430 (Stickenboer) en 587 (Eeslum); 3 - 972 (Aenema) en 1323 (Sopsum).
♦ Aegum 3 - 498 (Haringa).
♦ Akkrum 3 - 335 (Andringa, het Deel) en 526 (Schothuistera).
♦ Allingawier 1 - 142 (reparatie kerkdak).
♦ Amsterdam 2 - 371, 400 en 713.
♦ Anjum 1 - 515 (Woniers, Ypsma); 2 - 477 (Donia) en 684; 3 - 276 (Minnema), 481 (Lioesma-kolcken) en 734 (Hebbema).
♦ Annaparochie, St. 3 - 183 en 1021.
♦ Arum 1 - 85, 485 (Brandebalcken, Briksterland, Allinga, kerkrestauratie). 634, 751 (Ryewerda, Rinderda, Hochstera) en 833; 2 - 814 (Lollinga); 3-28 (Hansma, Allinga), 426 , 834 (Ny-stinstera) en 961 (Bardera mieden).
♦ Augsbuur 2 - 455.
♦ Augustinusga 3 - 327 en 996 (Jensma, Bootsma).
♦ Baard 1 - 181 (Fantens) en 513; 2 - 609; 3 - 111.
♦ Bakhuizen 1 - 139 en 624 (de Walle, de Ruwaert).
♦ Beetgum 1 - 15; 3 - 183 (Bessum), 749 en 1159 (Sommema).
♦ Beets 3 - 871 (zuider gerzen) en 1462 (Teijen).
♦ Beetsterzwaag 3 - 505 , 721 en 1462 (in de Clock).
♦ Berlikum 1 - 703; 3 - 183, 281, 511, 536 (Bonga), 543 (Bonga), 867 en 1274.
♦ Blesdijke 3 - 261 (de Linde).
♦ Blessum 2 - 636.
♦ Blija 1 - 613 (te Faert).
♦ Bolsward 1 - 5, 6, 277, 789 (Merckstraet) en 833; 2-1, 13, 27, 41, 59, 71, 81, 91,'107, 125, 143, 161, 180, 194, 208, 221, 236, 318, en 517; 2 - 391; 3 - 253 (Gr. Dijlacker, Kerckstraet), 383 (Merckstraet) en 923 (klooster).
♦ Bozum 1 - 201 en 564 (Kleiterp); 3 - 316 en 952 (Cleyterp, Rinia, Buwema en Hania).
♦ Brantgum 1-613 (Geonigehuis).
♦ Britsum 1 - 455.
♦ Britswerd 1 - 28 (te Jet); 3 - 426.
♦ Broek 1 - 192 en 237; 3 - 1479.
♦ Buitenpost 1 - 99 (Meinsma) en 691 (Oenema, stormschade kerk); 2 - 455, 477 (Jeltinga, Bennema, opte Hoorne) en 864; 3 - 290 (de Herna), 327, 934 (Allema, Bauwema) en 1379 (Herckema).
♦ Burum 2 - 455; 3 - 1036 (Eisma).
♦ Dantumawoude 1 - 723 en 789.
♦ Deersum 1 - 559.
♦ Deinum 1 - 118, en 639; 2 - 636 en 692; 3 - 156 (Spitael, Vogelsanck).
♦ Delfstrahuizen 1 - 556 (de Roedehei).
♦ Dokkum 1 - 325, 495, 599 (Bolwerck) en 723; 2 - 311,429 , 569 (Hoogstraet), 653, 684 en 864; 3 - 111, 167 (Bredestraat), 276, 388, 775, 785, 930 (Siuckma-huis) en 1195 (Hoogstraat).
♦ Doniaga 1 - 476; 2 - 679; 3 - 216, 909 en 1369.
♦ Drachten 3 - 749.
♦ Driesum 2 - 477 (Rinsma); 3 - 1188 (kerk van Rinsumageest).
♦ Dronrijp 1 - 645 (Lommertsma) en 751 (Aesgema); 2 - 814(Lommertsma); 3 - 1119 (Glinstra).
♦ Dijken, in de 1 - 11.
♦ Echten 1 - 456 (Bantsloot).
♦ Ee 1 - 427 (Wattema).
♦ Eernewoude 1 - 8 en 112 (Wildland, de Meersloet).
♦ Eesterga 3-71.
♦ Engwierum 2 - 311, 455, 843 (Donia), 851, 857 (Donia); 3 - 149.
♦ Exmorra 1 - 142 (Sybrandahuis), 152 (Scheraderahem, kerk verbrand) en 310 (Taekema).
♦ Ferwerd 3-801 (Reensma) en 1389 (Tyaerda).
♦ Ferwoude 3 - 789 en 905.
♦ Finkum 1 - 694; 2 - 355; 3 - 855.
♦ Firdgum 2 - 787; 3 - 105.
♦ Follega 1 - 187 (de Reen, de Brecken) en 189; 2 - 679; 3 - 71 en 843.
♦ Folsgare 1 - 33 en 36.
♦ Foudgum 2 - 738.
♦ Franeker 1 - 322, 334 (Schilbank), 375 (panwerk) en 602; 3 - 57, 1334 (op de Dijk) en 1415 (Godsacker).
♦ Friens 1 - 133 (reparatie kerkdak); 3 - 426 (Epinga) en 498 (Oldtbruynsma).
♦ Gaastmeer 1-87 (die floeysne wall), 545 en 548.
♦ Garijp 1 - 628; 3 - 516 (Amema).
♦ Gauw 1 - 57.
♦ Gersloot 3 - 721.
♦ Goënga 1 - 29 en 287; 3 - 477 (Mollema).
♦ Goingarijp 1-82 (Feikema) en 297.
♦ Goutum 1 - 159 (Techum), 561, 564 (Borkum) en 677; 2 - 365 (Pitsumma).
♦ Groningen 2 - 455 en 609; 3-721.
♦ Grouw 1 - 253 en 677; 2 - 537; 3-172 (Oedsma, Jongema), 270 (Tiemersma), 373 (Galinga), 498 (de Patroon), 549, 591 (Syuwe stede, Mellema, Noordwalstra), 625 (Remkama, Jelsama, Lodderwier), 767 (het Gasthuis, Jetsema of Cleyn Takema, in de Bird, Aestienhuis), 1137 (Mellema, Noordwolde, Engeburen, Ipema), 1331, 1340, 1345 (in de Bird), 1472 (Bientzema) en 1497.
♦ Haarlem 2 - 692.
♦ Hallum 2 - 355 en 807; 3 - 397 (Feitsma, Jaeyema), 407 (Sippema), 834 (Merckla) en 1199 (Aelckema, Tyaerda).
♦ Hantumhuizen 3 - 1501 (Minnema).
♦ Hardegarijp 1-89 (Galesloet).
♦ Harich 1 - 767.
♦ Harlingen 1-35 (Gerbranda), 44, 92, 262, 482, 622; 2 - 939; 3 - 430 (Blokhuis), 811, 876, 978 (op de Lanen) en 1107 ('t olde Blockhuys).
♦ Haskerdijken 1 - 136 (Eilertsma); 3 - 335.
♦ Heeg 1 - 302 (Brienensma); 2 - 814; 3 - 1074.
♦ Hemelum 3 - 685.
♦ Hemrik 3 - 721.
♦ Hennaard 1 - 54 (Sybranda, Goickinga).
♦ Herbaijum 1 - 537 en 828; 3 - 57.
♦ Hiaure 3 - 638 (Lutcke Laerd) en 801 (a. v.).
♦ Hidaard 3 - 163.
♦ Hieslum 3 - 28.
♦ Hijlaard 2 - 636; 3 - 861 (Beckum).
♦ Hijum 1 - 694.
♦ Holwerd 1 - 613 (Gewingehuis); 2 - 738; 3 - 270.
♦ Huins 1 - 478 (reparatie toren); 2 - 814 (Rewerd).
♦ Huizum 3 - 111 (Douma).
♦ Idaard 3 - 270 en 426.
♦ Idzega 1 - 147 (herbouw kerk); 3 - 163.
♦ Idskenhuizen 3 - 1217 (de Westerschaar).
♦ Irnsum 1 - 60 (Papinga) en 82 (a. v.).
♦ Jellum 1 - 533 (Eestera); 2 - 939.
♦ Jelsum 2 - 249, 355, 400 en 625.
♦ Jorwerd 1 - 272 (oppe Fenne), 281 (Batens), 467 (a. v.), 641 en 709; 3 - 159 (op de Fennen).
♦ Joure 3 - 178, 915 en 1067.
♦ Jubbega 3 - 579.
♦ Jutrijp 1 - 39 en 723; 3 - 285 (?) en 461.
♦ Kimswerd 1 - 1 (Bonga), 30 (Hansma) en 863 (Oedsinga); 2 - 264 (Oedsinga), 334 (Donia, Oedsinga, Scheltinga) en 429 (Bonga, Donia); 3 - 253 (Meilema), 961 (Aylva, Olgera), 1323 en 1445 (Bonga, Glins).
♦ Klooster Monnikebaijum 1 - 259 (kloosterrestauratie en -uitbreiding).
♦ Kollum 1 - 108, 168 en 817; 2 - 472, 653 (Jouwema), 721, 843, 857, 864 (Juwema) en 902 ; 3 - 220 (Tadema), 230, 300 (molen), 327, 367, 468, 688, 695, 702 (Feinga, ter Laen, de Schalders, Ypema, Meckema), 713 (Boersma), 937 (Jeppema), 1009 (Barkhuizum, Aesgema), 1002 (Boersma), 1053 (Hamersma, Barrahuys, Barckhuizum), 1131, 1164 (in de Bosch), 1171, 1215, 1436 en 1475.
♦ Cornwerd 1 - 156, 183 (Opkema, Sipkema), 526 (Houw), 589 (Hayyma); 3 - 493 (Sixma-fenne) en 961 (Houw).
♦ Kortehemmen 3 - 937 (Mentdorp, Jeppemahuis (?), Bauwema).
♦ Kubaard 1 - 211.
♦ Langweer 2 - 911; 3 - 285.
♦ Leeuwarden
♦ deel 1: 21 (Andringa, Cammingabuur), 25 (a.v.), 114, 145, 149, 195, 205, 218, 224, 322 (in 't Paradijs), 390 (St. Franciscusbrug, 397 (St. Jacobsstraat), 401 (a.v.t. 416 'Vismarkt'), 441 (Cammingabrug), 464 (Wilaard), 472 (Vrouwenpoort), 475 (St. Franciscusbrug), 495, 497 (de Brol, Vismarkt, Kanselarij), 539 (op het Nieuwland), 571 (Dominicanen), 582 (Minnema, Nieuwestad), 591 (Jacobijnen), 597 (Nieuwestad), 628 (a. v., Minnema), 662 (Hoogstraat, raadhuis), 664 (Hoek), 672 (Hoogstraat),853 (de Weerd), 887 (Catharijnepoort).
♦ deel 2: 249 (Nieuwestad), 345 (de Weerd), 383 (Hoek), 391, 400, 515 (de Brol), 593 (Vismarkt), 641, 666 en 939 (Nieuwestad).
♦ deel 3: 66 (Martena), 97, 107 (Nieuwestad), 114 (Hoek), 121, 132 (Cammingabuur), 137 (Waagsbrug), 140 (Peperstraat), 144, 153 (Vismarkt), 194 (Nieuwestad), 199 (Predicatoren), 204 (Tuinen), 210 (St. Jacobspoort), 239 , 242 (Vliet, Cleyenburg), 249 (Nieuwestad), 265 (Hoogstraat, Brolbrug), 285, 311 (Nijehove), 316, 335, 360, 363 (Blokhuis), 383, 402 (Vismarkt), 415 (St. Catharinapoort), 419, 451, 473 (Weerd), 515 (op 't Nieuwland), 574 (Voorstreek), 606 (Tuinen), 615 (a.v.), 621 (Kerkstraat), 749, 785 (Hoogstraat), 807 (Brol), 811, 814 (Vismarkt), 819 (Visbrug, Brolbrug), 829 (St. Jacobspoort), 983 (Tuinen), 956 (Cammingahorn), 1030 (Vismarkt), 1090 (Visbrug), 1095 (Hoek), 1101 (Cammingahorne), 1149 (Hoek), 1177 (Buwierster fenne), 1193 (Nieuwestad), 1221 (Unia), 1227, 1251, 1253, 1258, 1262, 1280 (Hoogstraat), 1295, (Cammingapijp), 1313 (Kerkstraat), 1318 (Vismarkt), 1363 (Hoek), 1373 (Burmania, op het Nieuwland, 1400 (a. v.), 1483 (de Kelders) en 1567 (Visbrug).
♦ Lekkum 2 - 305 en 625 (de nieuwe wech).
♦ Lemmer 3 - 858.
♦ Lichtaard 3 - 111.
♦ Loënga 1 - 36, 78 en 723 (Oenema).
♦ Luinjeberd 1 - 317.
♦ Lutkewierum 2 - 391 (Hattinga) en 807; 3 - 649 (molen te Rien) en 861 (Mollema).
♦ Marrum 3 - 343 (Bottinga), 349. 363. 369 en 377.
♦ Marssum 1 - 15; 2 - 692; 3 - 606, 632 en 1301. *
♦ Menaldum 3 - 124, 632, 793 (Gralda, van Loo).
♦ Metslawier 1 - 315 (Vrielsma).
♦ Midlum 1 - 397; 3-127 (Babbinga, Sybada), 1323 (Runia), 1409 (a. v.) en 1421 (a. v.).
♦ Minnertsga 1-49 (Walkema), 198 (Jelgersma) en 208.
♦ Munnekeburen 3 - 926.
♦ Nes (Ut.) 3 - 498 (Birstum), 779, 1183 (Birstum), 1237 (a. v.) en 1248 (a.v.).
♦ Nes (Wd.) 3 - 491 (Winia) en 1081.
♦ Nicolaasga, St. 3 - 79 en 1217.
♦ Nieuwebildtzijl 3 - 823.
♦ Nieuwehorne 1-40 (kerkrestauratie); 3 - 579.
♦ Nieuweschoot 1-51 (nieuw antiphonaal en missaal) en 519 (Westerhuizen, Kuinre); 2 - 550.
♦ Nijega (H.O. N.) 3 - 1281.
♦ Niiehaske 1 - 610; 3 - 335.
♦ Nijelamer 3-76 (de Ymer).
♦ Nijland 1 - 99 en 175; 2 - 911; 3 - 965 (Wiaerda).
♦ Offingawier 1 - 57 en 585; 2 - 807.
♦ Oldeboorn 1-60 (Epinga) en 82 (a.v.); 3 - 498 (Warniahuizen), 644, 681 (Eisma), 779, 843, 887 (Popinghuis, Foecke-zwaene-goet).
♦ Oldelamer 1 - 701; 3 - 438.
♦ Oosterbierum 1 - 713 (Sioukema); 3 - 85.
♦ Oosterend 1 - 198 (Wijns) en 652 ; 3 - 305.
♦ Oosterlittens 1-54 (Schrins), 94 (Wammert), 272 (Oedsma), 641 (Schrins), 709 (a.v.); 2 - 609 (Ansta, Everarda); 3 - 343 (ziekte van vee).
♦ Oostermeer 1 - 177; 2 - 455.
♦ Oosterwierum 1 - 259 en 467; 3 - 156 (Vogelzang).
♦ Oosterzee of Oosterzinger 1 - 185, 406 en 408 ; 3 - 178 (de bant ackeren).
♦ Oppenhuizen 1 - 459 (te Draye); 2 - 897 (Tepta); 3 - 850.
♦ Oudega (H. O. N.) 1 - 545 (?); 3 - 1113 (de Reyn, de Fluysen) en 1467.
♦ Oudega (Sm.) 3 - 659 (die blinden luyden sate, 't Wildland) en 1145 (Benema, Westereyndt, Woldwarren).
♦ Oudega (W.) 1-91 ('t dekken van de kerk) en 545 (?).
♦ Oudehaske 1 - 165.
♦ Oude Leije 1 - 694.
♦ Oudkerk 3 - 426.
♦ Oudwoude 1-165 (Bennema, de klok gescheurd); 2 - 455 (Jeppema); 3 - 220.
♦ Ouwsterhaule 1 - 237; 3 - 92, 304 en 1479.
♦ Parrega 3 - 968 (de Kneppelen).
♦ Peperga 2 - 371 en 761 (de Lende).
♦ Piaam 1-801 (herstel van het kerkdak); 3 - 343.
♦ Pietersbierum 1 - 537.
♦ Pingjum 1-30 (Hansma, Cluistera, Finie), 645 (Groeden, Houwen, Jelsendal) en 849 (brand in de pastorie); 2 - 713 (Waltinga).
♦ Rauwerd 1 - 133.
♦ Rinsumageest 3 - 893 (gieten van een klok).
♦ Rohel 1 - 556.
♦ Roodkerk 1 - 329 (in 't Wildland), 332 (a.v.), 337 (a.v.), 359 (a.v.) en 381 (a. v.).
♦ Roordahuizum 1 - 677; 2 - 775; 3-97 (Winia), 156, 159, 178 , 419 (Aytta), 591 (Jelgersma), 1137 (a.v.), 1289 (Hania, Galema) en 1492 (Gieckema).
♦ Rotstergaast 3 - 458.
♦ Rottum 1 - 610; 3 - 1432 (herbouw van de kerk).
♦ Rijperkerk 1 - 89 (reparatie van de kerk en de toren).
♦ Salwerd 3 - 57.
♦ Sandfirden 1-71 (de pastorie door het water bedreigd).
♦ Schoterburen 2 - 550.
♦ Siegerswoude 1 - 145 en 427.
♦ Sloten 2 - 928 (opte cleyne geest, Gaestmanne schar).
♦ Sneek 1 - 96, 287 (Leeuwenburg), 307 (Oosteringa), 529 (Oosterdijk, Cock), 554 (Oosternyega), 585 en 662; 2-311, 882 (Merckstraat), 897, 911 (Groot Zand); 3-85 (Gr. Zand), 191 en 335.
♦ Snikzwaag 3 - 60 , 321 en 913 (Solckema).
♦ Sondel 2 - 918.
♦ Spanga 1 - 178 en 701.
♦ Spannum 1 - 641.
♦ Staveren 1 - 73 (de Spijker), 76, 171, 585, 607, 624 en 686.
♦ Steggerda 2 - 371.
♦ Stiens 1 - 319; 2 - 371.
♦ Suameer 3 - 749 (Saeckema).
♦ Suawoude 2 - 455.
♦ Surhuizum 2 - 455; 3 - 1046 (Herckema), 1211 en 1356 (a. v.).
♦ Swichum 3 - 249.
♦ Sijbrandaburen 1-2 (restauratie van de kerk); 2 - 305 (Lyowe goed).
♦ Terband 1 - 458.
♦ Terhorne 3 - 947 (Scholtema), 1039 (a. v.), 1154 (a. v.), 1242 en 1350.
♦ Ternaard 3 - 481 (Ekema) en 695 (Gerroltsma).
♦ Teroele 3 - 216 en 321.
♦ Terwispel 3 - 731.
♦ Tirns 1 - 269 (Saenlaen).
♦ Tjalhuizum 1 - 411 (Ballingwier); 3 - 729.
♦ Tjalleberd 1 - 698.
♦ Tjerkgaast 1 - 453 (Brekken) en 602; 3-79, 216 en 1456 (Andringa).
♦ Tjerkwerd 1 - 80 (Baburen) en 395 (kerk verbrand; Wellingwier).
♦ Tjum 1 - 259 (Tallum), 430 (Fan turn. Laak werd, opper Meed, Tallum; herbouw van de toren) en 437 (Tritsum); 2 - 609 en 814 (Dijkster).
♦ Tjummarum 1 - 587.
♦ Twijzel 2 - 455.
♦ Uitwellingerga 1 - 552 (Dirksma); 3 - 485 en 1449.
♦ Veenklooster 3 - 300.
♦ Veenwouden 1 - 789.
♦ Warga 1 - 582; 2 - 422 (Groot Hemriksein), 537 (Pinga), 565 (Epema), 641 (Pinga), 787 (a. v.); 3 - 97 (Klein Hemriksein, Wlinga), 270 (die Meer) 294 (Epema).
♦ Warns 1 - 76.
♦ Wartena 1-13 en 64 (Tjaarderawier); 3 - 583 (Jeimerswal), 767 (Westerburen, Sakema), 883 (Douwema) en 899 (reparatie van de toren).
♦ Weidum 1 - 322 (Popkema), 488 en 533; 2 - 939; 3 - 1307 (Damstra, Hania, Banvaart, Ropta).
♦ Welsrijp 3 - 185 (Gr. en Kl. Camminea, Meylema) en 305 (a. v.).
♦ Westergeest 2 - 455 (Ringersma, Minnema, de Triemen, Buwema); 3-220 (tichelwerk bij de Triemen), 569 (op 't Feen), 1015 (Faasma, Bauwema) en 1488 (in de Struyckham).
♦ Westermeer 1 - 267.
♦ Westernijkerk 1-93 (Jeppema), 127 (a. v.). 335 (te Westhe[m]) en 385.
♦ Wierum 3 - 351 (in Koetrahemrik) en 695.
♦ Wirdum 1 - 257 (Weiwiske), 449, 509, 559, 580 en 594; 2 - 911; 3 - 97, 111 (de Lappe), 257 (Weiwiske), 307 (Gerroltsma op de Hem, Jouwsma), 327 , 449 , 509 , 729 (Galema of Sijtzinga, Ublema), 847 (Sijtsinga) en Camminga te Wijtgaard).
♦ Witmarsum 1 - 102; 2 - 814 (te Feens); 3 - 28.
♦ Wolsum 1 - 120 (Jouswerd, Ferdingawier, Raamsert) en 130.
♦ Wolvega 3 - 76.
♦ Wommels 1 - 125 (Walpert, 243 (Nyehuis), 480 (Swijns); 3-85 (Geins) en 442 (Sippens).
♦ Wons 1 - 156 , 526 (Haaium), 617 (Tjaardsma); 3 - 127.
♦ Workum 1-87 (klooster Marienakker), 98, 106, 131, 241, 313 en 490; 2 - 313, 490 en 767; 3 - 779, 789 (Olphertebuyren), 905, 989 (de Wijmers) en 1439 (a. v.).
♦ Woudsend 1 - 46 en 106.
♦ Wouterswoude 1 - 789.
♦ Wijckel 1 - 453; 2 - 918 en 928.
♦ Wijnaldum 1 - 215 (Joerkema, op die Stadt), 248 (Donia), 492 (Ysma), 537, 587 (Jorkema, Faarsma); 2-814 (in de Mogge); 3 - 1323.
♦ Wijnjeterp 3 - 505.
♦ LJlst 1 - 68 en 723.
♦ Ypecolsga 1 - 767.
♦ Zurich 3 - 960.
♦ Zweins 1 - 430 (Kingum); 3 - 57.

>> begin

Genealogysk Jierboekje 1979
LIJST VAN DORPEN EN STEDEN
voorkomende in de registers van decretale verkopingen III, 4, 5, 6 en 7 van het Hof van Friesland (vgl. Genealogysk Jierboekje 1978, blz. 35-41). Deze vier delen bevatten akten van overdracht van onroerende goederen voor minderjarige kinderen en kerkelijke corporaties uit de periode 1572-1587. Verder ook akten betreffende executoriaal verkochte onroerende goederen. De namen achter de bladzijdenummers zijn geslachtsnamen (meervoud; meer dan 1 generatie) of toponiemen. De bladzijden geven het begin van de desbetreffende akte aan.
♦ Achlum 4-92 (Anema), 303 (de Bril); 5-323 (Beyma's), 73 (Sopsum, Beyma's), 76 (a.v.), 80 (Sopsum), 206 (opper Vrdt, Sopsum, gesl. fins).
♦ Aegum 6-367.
♦ Anjum 5-63, 83 (Esumer buren), 156; 6-102 (de nye koefenne, de meerswech, toe Taert, Wobbema), 168, 239 (als 102); 7-241 (Sytsma), 471 (Sipma).
♦ Annaparochie, 5-276; 7-105, 211 (in de Zuythouck), 249,428.
♦ Arum 4-316 (Hysaert), 363 (Homkema, gesl. Baerdt); 5-51 (Homckema), 225 (de Liesken), 419 (Grote Bouta), 429 (a.v.); 6-291 (Nye Stenstra, Hansma-leen, Beyma's, Munckehuys, Baemester, Haesgama-terp); 7405.
♦ Augsbuur 4-96,125 (Clant).
♦ Augustinusga 4-96 (de Tyoele).
♦ Beers 4-306 (Unia's); 5-110 (de Kerk, in de Horne).
♦ Beetgum 4-287.
♦ Beets 6-67 ('t Cranelandt, Clercksterawarren, de Garren by de Vleerebosch).
♦ Bergum 4-346 (Lyoedsmeersdam).
♦ Berlikum 4-166 (Marsma), 389; 5-124 (Hemmema's, Hemmemapoort), 178 (de Valich, de Heilige fenne, de Plattemeer), 265 (Allertsma); 7-99 (Latsma).
♦ Blija 7-35 (Unema stins).
♦ Boksum 4-118 (Soolswal); 5-121 (Ockinga's), 174 (a.v.) 191 (a.v.), 208 (a.v.), 288.
♦ Bolsward 4-92 (St. Janspoort); 6-224 (de Merckstraet); 7-300.
♦ Bomwerd 6-208 (Feytsma's).
♦ Bozum 5449 (Boomgierd); 7-351.
♦ Brantgum 5-83 (Montsma), 6-179 (ballingschap van Oene van Grovestins).
♦ Britswerd 5-161, 238; 6-218 (Indien), 282 (a.v.), 354 (a.v.); 7-351.
♦ Buitenpost 4-85.
♦ Burgwerd 5-68; 6-232 (gesl. Fons); 7-221 (a.v.).
♦ Dokkum 4-122 (Breedstraat), 220 (a.v.), 235 (a.v.), 356 (Oostersingel), 402 (Bredestraet), 447; 5-32 (Bredestraet), 89, 106 (de wijne), 250 (Sjukmahuis), 353 (Hoogstraat), 369 (Aalsumer poort); 7-227 (Hochstraete).
♦ Doniaga 4-74.
♦ Driesum 5-54 (Buwma's), 439 (Meerswal); 6-343 ('t Rytswal); 7-148 (op Braamvenne, in de Weyde).
♦ Drogeham 443.
♦ Dronrijp 4-396, 415 (Hobbema, Ibeem, gesl. Glins); 5-19 ('t orgel), 129, 314 (Doetsma, Beyma's); 6-96 (Gaewey by Hornbrug), 151 (Hobbema, 't verbrande pastoriehuys, het vicariehuis); 7-311.
♦ Dijken 7-258 (inden Dijken).
♦ Ee 5-211 (Loenge), 334; 6-343.
♦ Eernewoude 4-399 ('t Wiltland); 5-17 (Eernewarren).
♦ Eesterga 7-509 (de Brecken, de Cruyssloot).
♦ Engwierum 6-168.
♦ Ferwerd 4-169 (Sippema); 6-9; 7-17 (op de Gare), 327 (Obbema in de Rijp).
♦ Finkum 7-233 (opder Oordt).
♦ Fochteloo 4405.
♦ Franeker 4467 (Hoogstraat, Beyma's); 5-231 (op de Greide, Tziaerdemastraat); 6-156 (de Greyde, de witte Clock).
♦ Garijp 4-346,450 (Annema, Auckama's); 5-248 (Grietema).
♦ Gauw 5-259,263.
♦ Genum 6-141 (de Houw).
♦ Goënga 7-270 (Albada).
♦ Goïngarijp 6-59; 7-291 (Oenema's).
♦ Goutum 7-178 (Eminga's).
♦ Grouw 4-224 (Paen).
♦ Hallum 5-259 (Hillema), 382; 6-9; 7-351.
♦ Hantum 7-148 (Lutkelaar).
♦ Harkema 4-96.
♦ Harlingen 5-152, 458 (Floritsmafenne, in de Blokken); 7-139 (Hobbema, Hobbema's), 392.
♦ Haskerdijken 5-297.
♦ Heeg 4-81 (Harinxma's).
♦ Hiaure 749.
♦ Hichtum 5-347 (Wibranda).
♦ Hidaard 7-201 (Beynga), 351 (Andla).
♦ Holwerd 4431 (Bonga); 7-351.
♦ Hommerts 5-1.
♦ Idaard 4-104.
♦ Jacobiparochie, St. 7-334.
♦ Jellum 5-200 (de Rodmer).
♦ Jelsum 4426; 5-34.
♦ Jislum 4-210 (Douwema); 5-59,99 (Douma).
♦ Johannesga, St. 4-67,6-16.
♦ Jorwerd 4-291.
♦ Joure 5-408.
♦ Kimswerd 4-251,260.
♦ Kollum 4-125, 267 ('t orgel), 309; 6-82 (uiterdijken), 311; 7-131, 168 (op de Axele); 7455 (Tollinga, gesl. Gravius).
♦ Kornwerd 6-90 (Kromwal, Sottrum, Kraerdt).
♦ Kortehemmen 5-257 (de Drayt).
♦ Kortezwaag 5-329.
♦ Koudum 5-184.
♦ Kubaard 4-104 (Popta), 383 (die Beest); 6-185.
♦ Leeuwarden
♦ deel 4: 28, 35 ('t Nieuwland), 52 (Nieuwestad), 63 (a.v.), 89 (Nyenhoof), 100 (Hoogstraat), 114 (Nieuwestad), 147 (Brol-brug, Bierhaven), 163 (Speelmansstraat), 187 (Hoek), 206 (a.v.), 213 (Vischmarkt), 227 (Lievevrouwenpoort), 231 (a.v.), 247 (de Weerd), 322 (Nye Burmania), 370 (de Stadswaag), 393 (de Vischmarkt), 410 (Nieuwestad), 420 (stadswaag), 426 (L. Vr. poort), 433 (Kl. Kerkstraat, Bagijnestraat).
♦ deel 5: 14 (Galgefenne), 19 (weeshuis op de Weerd), 34 (Herestraat, L. Vr. poort), 40 (bolwerk, Nieuwestad), 70 (Hoek), 93 (St. Jacobsstraat, Hoogstraat), 149 (Slotmakerssteeg), 187 (Nieuwestad), 194 (Hoogstraet), 197 (Vischmarkt), 285 (Camminga's, Ockinga's, Grote Kerkstraat), 289 (Vischmarkt), 303, 359 (Nieuwestad, Kleine Kerkstraat), 390 (Nieuweburen), 397 (a.v.), 414 (de Weerd).
♦ deel 6: 75 (Eewal), 248 (Nieuwestad), 318 (by het Statehuys, gesl. de Pauw).
♦ deel 7: 23 ('t roode hardt op de Nieuwestad), 57 (de gulden sterre op de Nieuwestad), 282 (Oldhooffster poorte), 357 (het wit lam by de Vischmarct), 500 (Jeronimuspype).
♦ Lekkum 4-108,271 (Rinia's).
♦ Lioessens 4-320, 346 (Jelderda); 5-83 (Smingie, Smingie's); 6-82 (Jelderda), 7-241 (Smingie).
♦ Lollum 5-221 (Wygersma), 225 (Berghuis, Luurd), 293.
♦ Lutjewoude 4-96; zie ook Augsbuur.
♦ Lutkewierum 6-327.
♦ Makkum 5-303 (Douwier, de lange laan, Lieukema); 7-300 (Haegsma of Haecxma fenne, het grien, Wangersbou, in de Slenerts).
♦ Mantgum 7-351 (Tzeyntgum).
♦ Mariëngaarde, 4-285 (verbouwing).
♦ Marssum 5-280 (kerk, schulden aan de bisschop).
♦ Menaldum 4-203 (meden); 5-178 (mieden).
♦ Midlum 4-253 (Bantsma), 257,263,276; 5419,429.
♦ Minnertsga 5-34 (Femia's), 102.
♦ Molkwerum 440;5-375.
♦ Morra 6-20 (Oldhuystra, gesl. Rommaerts).
♦ Nes (Ut.) 4-10 (Berstum).
♦ Nijkerk zie Westernijkerk en Oosternijkerk.
♦ Oldeboorn 546 (te Lekketerp in litse brits); 7-112.
♦ Oldelamer 5-11.
♦ Oldeouwer 5-300.
♦ Oosterend 5-216 (te Wins); 7-65 (Donia's, Sibada, Jellema, Groot Winserbuyren), 201 (a.v.).
♦ Oosterlittens 4-242 (Schrins).
♦ Oostermeer 4-198.
♦ Oosternijkerk 4-320; 6-195 (de lange Grouwen); 7-173 (Heemstra's).
♦ Oppenhuizen 4-330,462.
♦ Oude Leije 4-193.
♦ Oudkerk 6-252.
♦ Oudwoude 5439 (Sytsama, de Wirden, Ritsma).
♦ Ouwsterhaule 549.
♦ Ouwster Nijega 4-15.
♦ Paesens 5-83 (op de Velde).
♦ Pietersbierum 4-92 (Heslinga).
♦ Pingjum 6-43 (brand in de toren, Jelsendeel, de lange meden, de greyden, Foucke fenne), 162.
♦ Poppingawier 5-161 (St. Catrine camp).
♦ Reitsum 6-1; 7-373 (op de Ronge).
♦ Roordahuizum 4440 (Aita), 452 (Gekema); 5-25 (a.v.), 390,397.
♦ Ruigelollum zie Lollum.
♦ Rijperkerk 5-9 (Wopkema).
♦ Scherpenzeel 4-408.
♦ Sexbierum 5-231 (Rietstera); 7-195 (Sixma's).
♦ Smallebrugge 4-313; 5-133.
♦ Sneek 5-73,234 (op de Dijk), 272 (op die Scharne).
♦ Spanga 4-57.
♦ Steggerda 5-145.
♦ Stiens 7-236 (Wilcko horne).
♦ Suameer 5-17 (op de Harsten), 43; 6-201.
♦ Suawoude 6-91 (de Doucksloot); 7-424.
♦ Surhuizum 6-109 (Sickama's, Romme fal, de Bierwarren, 't olde en 't nye diep); 7415 (venen).
♦ Sijbrandaburen 5-347 (Weegsend).
♦ Teerns 6-82 (Wblinga).
♦ Terhorne 4445.
♦ Ternaard 5-87 (Feima); 7-351.
♦ Terwispel 5403.
♦ Terzooi 5-161.
♦ Tietjerk 4-108; 5-9; 6-5.
♦ Tzum 4-351 (Laquert).
♦ Tzummarum 4-150 (Lamminga), 279 (a.v.).
♦ Uitwellingerga 5-1,259,263.
♦ Veenwouden 5-439 (Gottema).
♦ Waaxens (Westd.) 7-83 (Aykema's).
♦ Warga 5-390 (Pinga), 397 (a.v.).
♦ Wartena 4465 (Sakema op Westerburen); 5-137.
♦ Welsrijp 7-185 (Hania's).
♦ Westernijkerk 6-9.
♦ Wier 4442 (de Bassekamp).
♦ Wierum 7-383.
♦ Wirdum 4-153 (Galema of Oeblema), 173 (a.v.), 238 (a.v.), 217 (Taisma), 440; 7-351 (Jelmersma), 465 (bij de molen), 483 feesl. Rommaerts).
♦ Witmarsum 4-436 (Beyma's, Hoytema's); 5-161,173.
♦ Wolvega 7-121.
♦ Wommels 4-161 (Nyenhuis).
♦ Wons 5-225 (Tette fenne).
♦ Workum 4-141, 144; 5-116 (de kerk, molen, gasthuis), 244 (aan de Wijmerts); 7-343 (Taetenbuyrswech), 363.
♦ Wouterswoude 6-1.
♦ Wijnaldum 5-242 (Laansend, Oenema's), 419,429,458.
♦ IJlst 5-141 (Oenema's), 161,173; 7-319.
♦ Ypecolsga 4-5 (inundatie).

>> begin

Genealogysk Jierboekje 1980
LIJST VAN DORPEN EN STEDEN
voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nummers 8, 9 en 10 van het Hof van Friesland (vgl. Genealogysk Jierboekje 1978, blz. 35-41, en 1979, blz. 93-96). Deze drie delen bevatten akten van overdracht van onroerende goederen voor minderjarige kinderen en kerkelijke corporaties uit de periode 1588-1607. Verder ook akten betreffende executoriaal verkochte goederen. De namen achter de bladzijnummers zijn toponiemen of (na de komma-punt) geslachtsnamen. De nummers geven het begin van de desbetreffende akte aan.
♦ Aalsum 10-485 (Stinstera; Groustyns).
♦ Achlum 9-1 (Cronycloester; Aelva, Goslinga, Rinia), 10-533 (dieSyppelcamp), 405 (state Offenhuijsen; van der Nitzen, Offenhuijsen, Hottinga).
♦ Aegum 9-281 (Groot Haringa, de Jonxne, de derde schooff).
♦ Akkerwoude 9-108 (Bongha).
♦ Akmarijp 10-193 (Andringa; pachter van de turf ten plattenlande).
♦ Anjum 8-292 (Bras), 9-100 (de Ossefenne).
♦ Annaparochie, St. 8-79 (de Warmoesstraet; de Roy, Stellemans); 9-30 en 267
♦ Arum 10-105 (op de waterswall; Minnema, Schotanus) en 191.
♦ Augsbuurt 8-124 (Rosema state op de Bey; Fronhoven, Burmania, Hemmema en Can); 10-388 (Steenharst; Anthonides, Hillema, Heringa, Hettinga, Idtsma, Hoppigius, Jeltinga, Roorda, Sapma, Tiara's).
♦ Augustinusga 8-331 (Smeesma sate; Feytsma's, Galema).
♦ Beetgum 9-254 (Aebinga, Aisma, Foegelsangh); 10-263 (bij de Molen; Adema, Bugge, Reen, Swarties).
♦ Beets 9-189 (Beecxterwarren).
♦ Berlikum 10-197 (het Cuickuitsbosch; Agricola, Oentiama) en 516 (Nauta).
♦ Blesdijk 9-95 (van de landweer tot in de Lende, de gerechtsstoel der grietenij ten huize van Jochum Jansz. bij Slickenburch) en 128 (van de Lenden tot de landscheiding; Brandenburch, Sannes).
♦ Blessum 8-345 (Bootsma, Rinia); 10-178 (Burmania's) en 272 (Adama's, Burmania's).
♦ Blija 8-179 (Faardt; Burmania's, Fronhoven, Goslinga, van Holten, Glins, Tink's); 10-358 (Beyma sate; Albada, Beyma) en 397 (a.v.) en 88 (Cleyn Vryelsma; Aylva, Vryelsma's).
♦ Boksum 8-119 (Horninga; Grouwestins, Hoytema, Horninga, Brantsum); 10-443 (een reydtmeer; Hoyer, Juckema).
♦ Bolsward 8-47 (Lutke Dilaycker).
♦ Boornbergum 9-189 (Obstermeer).
♦ Bozum 8-247 (in de Boyngiert, de reydtpolle, Wyurderatille; Herbayum, ten Indyck, Mockema).
♦ Britsum 9-73 (Starckenburch, Grovestins).
♦ Buitenpost 8-319 (Jeltinga, Meinsma, Taesma), 375 (de Swette, Sappema sate; Tiara); 10-512 (op de Horne; Allema, de Blocq, Boelis, Hillema, Van Jeverden, Jeltinga, Potters, Regnaerda, Sapma, Tyara's).
♦ Burum 9-22 (Rengers ten Post, Fogelsangh); 10-168 (het Vrouwencloester), 434.
♦ Dantumawoude 9-108 (het losgeld voor Taecke Bonga, die te Deventer door de Spanjaarden gevangen werd gehouden).
♦ Deinum 10-518.
Dokkum 8-119, 267 ("een groot blauw huys met het oldthuys ende het brouwhuys" ten noorden van het Diept gelegen; Groustins), 282 (Aelsumer poorte; Van Achelen, Groustins, Hoytema, Mockema, Sypsma); 9-22 (in den vergulden clock), 179 (in de Hoochstraet; Sannes); 10-77 (int roode hardt), 158 (het Blechuys; Nederhoff), 235 (de Heechstrate; Broersma, Eppen), 341 (in den vergulden clock) en 465 (a.v.).
♦ Driesum 9-82 (de syl).
♦ Drogeham 9-144.
♦ Dronrijp 8-89 (Sybranda sate; erven mr. Cornelis Watthiesz., secr. van Men.deel); 10-15 (Dotinga state te Oostryp; Camminga's, Ockinga's), 19 (a.v.) en 272.
♦ Echten 8-422 (van den meer an den olden zyl).
♦ Ee 9-82; 10-542 (Loenia sate; Abbema, Roorsma).
♦ Engelum 10-176 (verkoop van de vycariehuysinge; Groustins).
♦ Ferwerd 8-19 (te Westerterp).
♦ Ferwoude 8-357 (Hesenaer).
♦ Firdgum 8-325.
♦ Folsgare 9-214; 10468.
♦ Franeker 8-1 (het olde raedtshuys, de vergulden leeuw; confiscatie van het bezit van dr. Pieter Boymer en Sybrant Roorda); 10-299 (De vergulden valck; Meylema's, Tallum), 405 (a.v.), 414 (aende Sylroede; Clingebijl), 425 (aen de Brolbrugge; Steernsee, Camminga's, Bants, Gemmenich, Beima en Schellingwou's), 475 (op de Plaets; Potter's, Schellingwou, Gemmenich en Wyarda), 518 (de Mollenstraete; Schellingwou), 522 (Burchardt) en 528 (herberg: in Soest).
♦ Friens 9-238 (Feytsma's, Humalda's, Swalua, Schardyck en Canter).
♦ Grouw 8-397 (Gravius, Bras en Van Aengum).
♦ Hantum 8-55 (de Schotten; Van Heibaium), 407 (a.v.).
♦ Harlingen deel 8: 237 (de nyeuwe stadt; Van der Mei's), 264 (oppe Siaetsen, de Lynbaen), 312 (in de Keyser; Van Medeldonck, Moerlinck) en 369. deel 9: 15 (tichelwerck, de stadsgracht; Eslum's, Conincx, Bange) en 258 (int Paradijs). deel 10: 101 (Gebranda-huys; Donia's, Roorda, Bandts, Goslinga), 326 (St. Jacobsstraet, 't olde Paradijs; Van der Velde, Harderwick), 383 (de oude Fraencker pijp; Hesius, Dronrijp, Verspiet), 458 (de nieuwe Haven, het vliegende hart, int Paradys; Burcharts, Van Burum, Goetmens).
♦ Haule 10-1 (Feytsma, Broersma, Van Uusum thoe Nijenoort).
♦ Heerenveen 10-506 (in Schoterland; Van Tongeren), 525 (a.v.).
♦ Hemelum 10-418 (die hoeger ee by Galama dammen, de Meer; Lijcklama, Reigers).
♦ Hogebeintum 8-89 (Kempema sate; Doyema; vgl. Dronrijp 8-89), (Fopma's); 10-223 (Aylva) en 269 (Aylva, Tyara).
♦ Hommerts 10-380 (Andringa, Galema, Herbranda, Oestheim en Popma).
♦ Huins 10-518.
♦ Huizum 10-207 (Camminga) en 368 (een state, uitg. de begravinge ende de kerckbancken in de kercke te Huysum).
♦ Idskenhuizen 8-36 (Gossinga saete, de olt fen; Roersma's, Potter).
♦ Itens 8-347 (op't Sandt).
♦ Jelsum 8-190.
♦ Joure 10-193 (Andringa) en 303 (alwaer Sneeck vuythangt).
♦ Kollum 8-100 (Heerema fenne van Riddersma sate, Phaesma tille; Syersma), 108 (Herema fenne van Riddersma heert; Riddersma), 112 (de Treschen, den legen rydt, opt dieps wal, Phaesma tille; Syersma). 9-161 (Sinda), 273 (de geconfisceerde goederen van Anna Hiddema). 10-35, 81 (op de Uiterdyken), 92 (a.v.; het Leen), 121, 186 (een huis op het westeinde "daer het groene laecken vuythangt"), 277 (Abbema sate, Halbetsma landen, de swarte sloet, Tollinga huis; Abbema, Rispens), 284 (Phaesma state, in den vergulden clock; Bijma's, Gravers, Gravius, Oedsma's, Phaesma's, Oldendorp).
♦ Kollumerzwaag 8-63 (veen; Koebrugge, Lens).
♦ Kollumerzijl 9-118 (Broersma, Eysma, Fogelsangh).
♦ Leeuwarden
♦ deel 8: 71 (de Vischmerck, Amelandspijp, huis de Olmolen), 79 (den vergulden Valck), 387 (op de Nyebuyeren, die Sperboom; Canter van Oesten, Vliermael).
♦ deel 9: 38 ('t Vliet; Kleyenburg, Swaelue, Sytsema), 168 (op de hoeck by het oude vleyshuys; Van Marsum, Wyaerda).
♦ deel 10: 26 (de Nyestadt, waar de Goecoop uithanght; Emersum), 53 (a.v.), 43 (buiten de stad bij het Drayholt), 47 (de Nyestad; alwaer den groenen acker nu is uithangende; Bors), 96 (In 't wapen van den Hage), 115 (op d' horne van Droevendale, het olde presidents althans het landtschaps huys; Hasselt, Hesop), 143 (aen de Turffmerck, waar de gulden Byencorff uithangt; Renneman), 146 (by de Cancelarije, in den Arent op d' Eewall; Godefridi), 151 (in Jonas op de hoeck van de Peperstraet), 154 (by het olt vleishuys; Regneri),242 (windmolen aan het Vliet), 260 (De drie princedalers op de Nieuwe Stadt), 263 (In de Coninck van Francrijck), 266 (by d' Vismerck; Bugge), 296 (in de St. Jacobsstraet "aen den Pijp"; Attema, Ulenburg), 306 (groote blauwe huijsinge met coertsbedsteden [koetsbedsteden] opte Wese; Eysinga's, Dekema's, Gratinga, Heringa, Adelen), 443 (in het Hoochhuys, in d'Coelsche dom ind' S.Jacobsstraet), 450 (Nieuwestad, daer die drie gouden conicks daellers uthangen; Heeck), 478 (by mijnheer van Amlants pyp, waer de vier witte pylers uuthangen, int wapen van den Hage), 490 (In het huis van Antwerpen; Groen, Wibrandi), 497 (in Minnema straet, In de Coninck van Franckriek; Aernsma, Bongha, Polman, Tadema), 509 (In de Conick van Franckrick by de Waachspype).
♦ Lekkum 10-96 (Cammingabuer; Andringa's, Buygers, Tyara, Verduys = Van der Does, Van Wel, 137 (a.v.).
♦ Lioessens 8413 (Gerroltsma sate; Bouritius, Peyma's).
♦ Lippenhuizen 8-140; 9-137.
♦ Loënga 8-119 (Groendijksterzijl).
♦ Lollum 8-223 (Bersweder sate te Rugelollum; Hottinga's); 10-351 (dr. Alb. Monnichuys).
♦ Longerhouw 10-440 (Schouten).
♦ Makkum 8-147 (oppe Hemmen, in de Steners; Laquart).
♦ Marssum 10-57 (Douma, Hettinga), 85 (Eurolteles), 126 (Van der Mey, Hero Schingen).
♦ Menaldum 9-7 (Epingha sate met swaenjacht; Donia); 10-151 (Adama, Groningen, Mammingha), 509 (op de Mieden; Eysinga), 540 (op de Mieden; Juckema).
♦ Minnertsga 10-540 (Fernia state).
♦ Nes (Wd.) 10-341 (Cleyne Wijnia sate; Burmania, Juckema, Oldedorp, Winia's), 360 (Groot Wingie Staate; Hillema, Winia's), 481 (Groot Vinia state met stins; Oldeneel, Winia's).
♦ Nieuwebildtzijl 8-199; 9-53.
♦ Nijelamer 9-67 (Slickenburch).
♦ Nijland 10468.
♦ Oldeboorn 10-303 (Andringa, Van der Does, Cuick, Van Loon, Lycklema).
♦ Oldelamer 9-222.
♦ Oosterend 9-206 (sate Rispens; Rollema); 10-227 (Jellema sate; Burmania's. Rispens).
♦ Oosterlittens 8-302 (sate Langwert; Baerdt, Swyns); 10-317 (sate op Wijuerster buiren, Naine sate op Wijuerster buiren), 429 (Nania sate op Wyebenster bueren; Andringa).
♦ Oostermeer 10-539 (Itsma, Swartien).
♦ Oosternijkerk 9-82 (Kennema sate; Gratema, Groustins, Kennema, Ydama).
♦ Oosterzee 9-246 (int Tzet jeet velt, in 't manderydt, in de Folgeren, by d' olde zyll).
♦ Oudkerk 8-156 (Aickema's, Feytsma, Hillema's); 10-203 (sate met fisckenie; Aernsma's).
♦ Oudwoude 8-100 (op de Wygeest), 407.
♦ Paesens 10-465 (Gratema).
♦ Pietersbierum 10-321 (Fetza state; Dekema, Donia en Goslinga).
♦ Pingjum 8-168 (brand in de kerk en de toren door blikseminslag, de klok gescheurd, "in de kercke een gadt gebrant, synde door dien mede het stoelte gans te myete gecoomen", de herstelkosten begroot op 2000 a 3000 guldens, 3 pm land "het middachluet", de lange meden, de indick, de Ronsera laen, een proces met Baucke Rommerta, wiens zoon niet aan een gereformeerde school studeerde; Adelen); 10-528 (Jensma).
♦ Rauwerd 8-162 (op 't Nyeulandt; Fogelsangh); 10-293 (Eysinga, Herbranda. Heringa en Popma).
♦ Reitsum 9-108.
♦ Roordahuizum 10-373 (op Sinser buiren; Abbema en Rispens).
♦ Sexbierum 9-15 (Eslum, Banga en Coninx).
♦ Slappeterp 10-173.
♦ Smal lebrug 10-162 (Broersma sate; Gravius en Hoytema's).
♦ Smalle Ee 9-189 (de Broeckfenne en 's Coninx diep).
♦ Sneek 10-165 (een nieuwe eeckmeulen), 331 (de Nauwe Noordhorne; Hooglander), 354 (op de Dyck, waar "de roede liew" uithangt; Alma, Dicky en Nauta), 462 (herberg De vergulde wagen).
♦ Spanga 10-112 (sate Dewelck, van den haven in de Cuinder; Eisen, Huygen. Lommen en Rock).
♦ Staveren 10-418 (herberg De witte swaen).
♦ Stiens 9-60 (sate "die Schellen"; Burmania,Schwartsenberg en Swalue).
♦ Suameer 10-246 (opte Harste, van de Herewech tot aen de landscheidinge; Broersma, Van Eppen).
♦ Surhuisterveen 10-289 (veen, de rechtkamer te Buitenpost ten huize van Lyuwe Boeles, de secretaris der grietenij).
♦ Surhuizum 8-257 (veen; Boeles en Tadema); 10-347 (veen, dat in de school werd geproclameerd, "vermijts destructie van d' kercke". Taco Folqueri veenmeester-generall, Dixtra).
♦ Terzooi 10-462.
♦ Tietjerk 8-351.
♦ Tjalhuizum 10454.
♦ Uitwellingerga 8-119.
♦ Veenwouden 9-108 (veen).
♦ Vrouwenparochie 10-73 (Buma), 130 (vermits op het Bildt in lange tijt geen recht worde geholden, in de Suydthoeck; Brantzum, Jensma; 1604), 260 (aen de dijep).
♦ Wanswerd 9-1 (Aylva's, Goslinga, Rinia),
♦ Warga 8-26 (Gieckema sate op Hinnaerderaburen); 10-171.
♦ Welsrijp 10-299 (Meilema's, Tallum).
♦ Westergeest 10-30 (op 't Veen); Van der Does, Epema, Sixma's).
♦ Wier 10-10 (Galema, Hiddema).
♦ Winsum 10-6 (Cleyn en Groet Schillum; Mellema).
♦ Wirdum 8-205 (een huis en hof genaamd Heer Kempo Leen; lijst van 31 eigenerfden en gemeensluiden; Sickama); 10-39 (Teetlum), 50 (Wijtgaard), 133 (Teetlum).
♦ Witmarsum 10-336 (Sinnema state in de Rijpeynde; Longerhou, Unia).
♦ Wommels 10-535 (Meilema).
♦ Workum 8-357 (Hania, Hesenaar's); 10-61 (op de Buyrschar, herberg De vier Hemelskinders; Fockens).
♦ Wouterswoude 9-108 (Woltershemryck).
♦ Wijns 10-110 (Boelema).
♦ Wijtgaard 10-50 (Huiskens).
♦ Zwaagwesteinde 10-77 (Kollumerzwaagwesteinde).

>> begin

Genealogysk Jierboekje 1981
LIJST VAN DORPEN EN STEDEN
voorkomende in de registers van decretale verkopingen lil nummers 11, 12 en 13 van het Hof van Friesland (vgl. Genealogysk Jierboekje 1978, blz. 35-41, 1979, blz. 93-96 en 1980, blz. 109-113). Deze drie delen bevatten akten van overdracht van onroerende goederen voor minderjarige kinderen en kerkelijke corporaties uit de periode 1612-1642. Verder ook akten betreffende executoriaal verkochte goederen. De namen achter de bladzijden zijn toponiemen of (na de komma-punt) geslachtsnamen. De nummers van de bladzijden of folio's geven het begin van de desbetreffende akte aan. N.B. Nr. 12 is verkeerd ingebonden; de bladzijden zijn evenwel niet van nieuwe nummers voorzien.
♦ Akkerwoude 13-101 (Hillema's), 165, 255 (de Hege Mieden; Goslinga, Siollema), 295 (Heerma sate, de Walcampen, Mormermeer; Holdinga).
♦ Akkrum 11-56 (Gravius).
♦ Akmarijp 13-259 (Oenema's, Van Viersen).
♦ Anjum 12-8 (Gratema, Hanckema, Heermans), 11 (in de Grouwe; Hanenburgh), 313 (Bolta sate; Meynsma, Roorda's, Scheltema); 13-47 (Gratema), 50 (Peyma).
♦ Annaparochie, St. 11-239 (Van Loo's, Nijenhuys), 314 (Monnichuis, Pruisen).
♦ Arum 13-190 (Beijma-stins, Baerderburen, Hansma-leen; Van Aersen, Aerntsma, Beyma's, Camminga, Hansma, Meynsma, Scheltinga, Sijtsma), 194 (Donia, Van Dorn), 198 (a.v.; Cnoop) 229 (Lollinga sate; Ockinga), 242 (Aylva, Bootsma, Van Campen, Hoitema, Ockema).
♦ Augustinusga 11-41 (Dyckhuysen; Boelens, Twenbergen), 133.
♦ Balk 11-104 (Cronenburch); 13-130 (de Lits; Eilshemius).
♦ Beers 13-237 (Epema sate; Gerritsma, Nauta).
♦ Beets 11-170.
♦ Bergum 11-91 (Van Andringa, Van Loon); 95 (a.v.); 12-96 (herberg; Van der Chijs).
♦ Berlikum 11-148 (het Koeckuycksbosch; Douma, Van Gemmenich's, Groustins, Huyskens, Jelgersma, Oentzema); 12-127 (Baart, Donia, During, Feickens, Liauckema).
♦ Bolsward 11-183 (die Boele; Bomstra, Breutsma, Radijs), 200 (de Coornmarckt; Algra), 204 (a.v.), 224 (in den Hollantschen Thuijn); 12-226 (de Coornmerckt; Groen); 13-117 (de herberg "daer het spoor ofte dixel uithancht"), 143 (Robijnsma fenne, de Sneecker poort; Beyem, Robijnsma's).
♦ Hottinga, Roorda's, Scheltema's).
♦ Bozum 11-59; 12-43 (Adema sate; Adama's, Tania), 232 ("een huis naast den Vicariehuysinge op t' hoogh van de kerckbuiren", kerkrestauratie en het vergieten van klokken; Tania).
♦ Brantgum 11-265.
♦ Broek (bij Joure) 13-242.
♦ Buitenpost 12-38 (Harckema); 13-37 (Van Voort).
♦ Burgwerd 13-149 (Andlahusen; Riemersma, Robijnsma's), 211 (Baarda sate, Himert; Elcama, Glinstra, Hania's, Reen, Scheltinga), 233 (Duringh, Eelckama's, Hania's).
♦ Cornjum 11-274 (Rietsma sate; Aebinga, Camstra).
♦ Santumawoude 12-316; 13-19 (bij het Veen), 75 (de Marsloot, Sibranda forda), 108 ('t Oosterveen).
♦ Deinum 13-22, 53 (Aebinga sate), 307 (Boelema's, Brakel, Feyckens).
♦ Delfstrahuizen 13-227 ("van de Meer in de Tionger").
♦ Dokkum 13-111 (herberg "de drie Leeuwen"), 177 (de Nauwe Straat, de Legewegh, de Westerisse, in de Marsloot, het meenschar Edellen), 288 (de Zure YL, de Zedijck, de Groenewech, t' Diept, de Gasthuisstraet; Hempenius).
♦ Dongjum 12-293 (Donia), 296 (de vychery; Donia).
♦ Driesum 12-89 (een molen; Anae).
♦ Dronrijp 11-220 (de Hoornbrugster buyren; Burmania's, Glins, Lyuwes, Verwou).
♦ Dijken, in de 13-242.
♦ Engelum 12-1 (bij t' Hooghout op de vaertswal).
♦ Exmorra 13-117.
♦ Ferwerd 13-242.
♦ Foudgum 13-222 (Stinstra stins; Burmania, Ockinga).
♦ Franeker 11-4 (Henricus Heec), 52 (herberg "in t' vergulden Hooft"); 13-84 (Hendema, Hobbema, Sageman), 140 (Doyem onder Franeker; de uitterste palen van Friesland; Doyem's, Hania).
♦ Garijp 11-91 (de ketelbooters weyde), 95 (a.v.); 13-26 (in Ernewarren).
♦ Gerkesklooster 11-99 (een molen; Sluiter); 12-53 (een huis binnen "de porte" van het klooster, de Sylsloot; Hania).
♦ Goënga 11-280 (Dixtra, Galema).
♦ Goutum 13-248 (de Baarn fenne, de Hoge Dijck; Andringa's, Eelcama, Eminga's, Lautenbach, 309 (Reen's).
♦ Grouw 11-129 (sate die Burgh; Bennema, Eminga); 12-59 (Gabbema), 64 (Syaerda).
♦ Hallum 11-18 (Feytsma's), 45 (Feytsma state, de Slachte; Feytsma's), 74 (a.v.), 78 (a.v.), 82 (a.v.), 153 (a.v.; Tannia); 12-220 (te Nieuwebildtzijl onder H.; Bras, Franck, 't Hoen, Kan).
♦ Hantum 11-303 (Popta); 13-43.
♦ Hantumhuizen 12-310 (Portma sate; Feyckens, Groustra, Heringa).
♦ Harich 11-104.
♦ Harlingen deel 11: 48 (de Voorstraet, de vergulden Fontein; Van Buiten's, Conx, Kijl), 156 (de Voorstraet; Breutsma, Feitema's, Siersma's), 189 (de Nieuwe Kerckstraet), 234 (een huis "die Raade moelen", in de Paue), op de Lanen; Van Breda, Bredael, Conincx, Foppens, Olivier), 290 (een huis "Gronninghen" aen de Voorstraet, een huis "de Spijcker" buiten de Franeker poort, de Hincxte fenne, de zylroede nae Bloedighe Blyntse); deel 12: 47, 251 (te Almenum, tichelwerk); deel 13: 251 (Deckinga terp, de Clesie; Bonfa, Conincx, Gualteri, Mollema, Popta).
♦ Heeg 12-16 (de Muncke Holle; Donia, Hoitema, Reinsma); 13-214 (Oosterwolde).
♦ Heerenveen 13-121 (een huis aan het "gemene dypt" in Schoterland).
♦ Hennaard 13-251 (sate Spijck).
♦ Hitsum 13-147 (Ockema's, Pibema, Ulenburgh).
♦ Holwerd 13-180 (herberg "alwaer t Grauw Peert uithanght"; Doyem, Minnema).
♦ Hommerts 12-4 (Gabbema); 13-207.
♦ Huizum 12-122 (het Olddeel, de Oude Mieden; Schelling); 13-219 (zie bij Leeuwarden).
♦ Idzard, ter zie Ter Idzard.
♦ Johannesga, St. 13-95 (venen, de Dwarsmenninge, reparaties aan de kerk en de pastorie; Clinckhamerus, Wibrandi).
♦ Jorwerd 11-27; 13-243 (te Fons; Aylva, Aytta, Bootsma).
♦ Joure 11-141.
♦ Katlijk 11-37 (Van Alten, Van Cuyck, Ruisch, de Rijke, Stylen).
♦ Kollum 11-95 (Tollinga sate; Oldendorp, Swalue), 175 (in de witte Swaen), 297 (a.v.); 12-77 (Wtbaerhuis, t' Wtlandt, Sappema fenne; Buma, Brongersma); 13-3, 300 (Meckma state, de Dwarsryd; Brahé, Coeverden, Eelsma, Eysinga's, Galema, Lavick).
♦ Kollumerzwaag 11-297 (onder Westergeest; zie aldaar).
♦ Kubaard 11-33 (sate "de Groote Birch"; Buygers, Van der Nitzen, Ockinga, Offenhuisen); 12-264 (Jornehuysum; Bruinsma, Epema's, Liollema's).
♦ Langezwaag 12-102 (kerkevenen).
♦ Leeuwarden
♦ deel 11: (de Wortelhaven; Bras, Jayema, Schuring, Sytsema), 11 (de Vischmarckt, de Franciscy pijp; Friesewijck, Noldus), 14 (de Tuinen; Benninx), 21 (de Hoochstrate; Friesma), 24 (de Speelmansstrate; Tiara), 61 (de Tuynen, het Vliet; Verduyn), 65 (a.v.), 66 (het Vliet, de Coninck van Vrancrijck; Bornstra), 88 (de Waese ofte Ossehiem), 91 (in de Conink van Frankrijk), 113 (de Weert, t' witte gecroonde Ancker; Brantzum, Monnickhuys, Radijs, Ruts), 117 (de groote Kerckstraet; Donia's, Eysinga, Camminga's), 125 (het Schaverneck), 137 (de Vischmarckt, die vergulde Haes), 145 (de Hoekster poort; Camminga's), 178 (de Peperstraet; Abbema, Feitema), 257 (de Brol; Van Dalen), 274 (de Coninck van Vranckrijck bij de Waegspijp);
♦ deel 12: 27 (de groote Hoochstraet; Van Os, d'Valck), 108 (de Vismerct, de Nieuwestad, de Cancelarije, het Landschapshuis, Cambuurster hemrik, Oldemeer; Duiff, Tiara), 154 (de Nieuwestad, het Hoogehuis; Doyem, Mellema), 236 (Groote Kerkstraat; Boots, Broersma, Claude Fonteine), 242 (Avercamp, Buttinga's, Cluiter), 272 (de Corfmakers straat, een huis "de Gouden Ringh", Reneman, dr. Pierius Winsemius c.s.), 284 (de Hoekster poort, een huis "alwaer de Swaen uithangt", een huis, waar "de metalen clock" uithangt; Kan, Unia, Van Viersen);
♦ deel 13: (de Hoekster poort, de Hoeckster pijp, de Peperstraat, een huis "de drie starren"; Baekemude, de Wilde), 6 (de Eewal, de Speelmansstraat; Banier, Van Cuick, Van der Haule, Heimans, Nauta, Roorda, Teetlum, Wytsma), 127 (een huis "de Sparreboom" in de Bredestraat, de Tuinen, de Nieuwestad; Westerman's), 134 (de Vischmerckt, de Franciscuspipe; Camp, Hanenburgh's), 152 (huis bij de Vismerct "daar de Wijngaardt in de gevell uithanght", huis a.v. "alwaer de drie stockvischen uithangen", het Pesthuis; Aisma, Coops, Esling, Flietius, Pluivier, Schedam's), 183 (een huis "bij Hoecksterpoort daar de metalen clock uithanght", een herberg op de Nieuwestad "daar de olde vergulden wagen uithanght"; Van der Chijs, Hiemstra, Kan, Unia), 187 (bij Galeister kercke; Fullenius, Scheerhagen), 219 (op Cleyenburg buiten Leeuwarden te Huizum), 287 (het St. Christophori leen, de Grote Kerkstraat; Canter), 292 (de Tuinen; Faber, Harderwyck), 307 (bij de Stelp aen de Marsumer wech; Boelema's), 311 (opte Groene wegh bij t' Schoenmakers perck; Recalff, Rembrand van Rhijn), 314 (buiten de Wirdumer Poort neffens de Pinichtoorn; Corputh, Popta).
♦ Lekkum 11-145 (Camminga's).
♦ Lollum 12-264 (Bruynsma).
♦ Luinjeberd 13-44 (een vullinge), 174 (reparatie van het "olde" klokhuis, de kerk en de school; de kerk was als school gebruikt, waardoor "mercklycke schade aan de kercke, stoelen ende bancken" was ontstaan, verkoop van "wilt onbereid ende ongegraven rauw feen", t.w. "hooghveen"), 316 (Jelgers wijck).
♦ Lutkewierum 13-58 (te Rien; Heringa).
♦ Makkum 11-1 (de Schiere Zijlroede wal; Liuckema, Syersma); 12-20 (Van Egeren, Vollenhooff); 13-161 (bij de grote Zijl; Ulcke Massa).
♦ Marssum 11-185 (Clein Dotingha sate; Doornebos, Jaersma),270 (Heslinga sate; Eelsma, Hottinga); 13-168 (Hettinga, Feyckens).
♦ Metslawier 13-61 (Hottinga, Roorda's, Scheltema).
♦ Morra 12-279 (sate Oldhuystra).
♦ Murmerwoude 13 295.
♦ Nes (Ut.) 13-259 (Kinnema, Oenema's, Van Viersen).
♦ Nes (Westd.) 12-6 (Jelte sate; Vermees).
♦ Nicolaasga, St. 12-258 (een herberg).
♦ Nieuwebildtzijl 12-220 (zie bij Hallum).
♦ Nijemirdum 13-71 (Asinga, Coopall, Donia, Loo, Maccovius, Ulenburgh's).
♦ Oenkerk 13-193 (Aerntsma, Sytsma).
♦ Oldeboorn 13-12 (Bruynsma's, Van Meeckeren, Metsma, Vlamingh), 158 (Polman, Siercxma), 259 (Henswallinger varndel, de Leppedijck, de Slachtedijck, Wilmoers fenne, het Noorder varndeel; Van Marsum, Oenema's, Van Viersen).
♦ Oldeholtpade 13-240 (voltooiing van de torenbouw, de Meente, de Oldewegh).
♦ Oldelamer 13-114 (venen).
♦ Oosterbierum 11-52 (Haerda, Hoytema, Goslinga, Kamminga).
♦ Oosterend 11-224 (Roorda), 229 (a.v.).
♦ Oosterwierum 11-161 (Aysma, Coenis, Kingma, Sickema, Wiaerda's, Wyckel's).
♦ Oosterzee 11-251, 260 (Oosterzee woldt; Van Oosterzee).
♦ Oostrum 11-242 (Suyckma huys; Aetsema, Aleva, Wederspan); 13-111.
♦ Opeinde 12-300 (Van Syperen).
♦ Oppenhuizen 11-121 (Siccama), 307 (a.v.).
♦ Oudehaske 12-246 (bouwen van een nieuwe kerk, Haskervelt, de Leets; Hylckema).
♦ Oudemirdum 11-247 (de Boedwech).
♦ Oudeschoot 13-316.
♦ Oudkerk 12-133 (in de Melckhorne, de Keywarren, Wrans, de Morck; Hiemstra, Pettertilla, Rhala).
♦ Pingjum 12-306 (erven Sicke Fongersz., Unia).
♦ Raard 11-68 (Atsma); 13-229 (Hania, Popma).
♦ Rinsumageest 12-32 (Atema, Ilema, Juckema); 13-165 (de herberg "in de Groene Kan").
♦ Roordahuizum 11-121 (een meenschar; Siccama), 213 (Sweinsebuyren; Can, Jarges, Solckema's), 307 (een meenschar; Meynsma, Siccama); 13-242 (Aylva, Bootsma, Van Campen).
♦ Rijperkerk 13-55 (sate Ulenburgh; Eminga, Van Loo's, Rembrand van Rhijn, Ulenburgh's).
♦ Siegerswoude 12-35.
♦ Sneek 11-167 (het Bollewerck, herberg "in de drie Fryesen" bij de Potterszijl; Epema); 13-69 (Galingastraat; Van Gorp), 200 (het Gasthuis, het Clein Sandt, de Stadtscingel, het Zuider Ingae, het Spijkerboor, de Kleine Palen, de Noorderpoort, de Hospitaler brugge; Nederhoff, Teppema, Tierckwerda, Vogelsangh).
♦ Stiens 11-30 (restauratie van kerk en toren, bouw van een nieuwe pastorie, een lijckpad. Wijder buiren; Bleckma).
♦ Suameer 12-148 (een molen annex bakkerij).
♦ Surhuisterveen 11-110 (veen).
♦ Surhuizum 13-91 (Coenders).
♦ Terband 13-82 (de Chortwijck), 316 (Van Campen, Van Cuick, Van Tongeren's).
♦ Ter Idzard 13-171 (Bay, Dijckman, Faber, Idsaarda's, Lycklama, Terwisga's).
♦ Terwispel 13-28 (de heren compagnons hiemsloot), 35 (in de Trynbeets).
♦ Terzooi 11-224 (Van Doyem's, Eisinga, Ens, Leeuwen, Verwou), 229 (a.v.).
♦ Tjerkgaast 13-230 (Hardemans), Haijtsma).
♦ Tjerkwerd 13-242.
♦ Twijzel 13-137 (Roelsma's), 242.
♦ Tzum 12-264 (sate Hijmrijck); 13-229 (Burmania, Ockinga).
♦ Tzummarum 13-99 (herberg "de Witte Swan"), 233 (Eelckama's, Hania's).
♦ Valom, de 13-295 (t' Reidvelt, t' Brandland, de Hondert; Wyckel).
♦ Vrouwenparochie 11-172 (de Bilzijl).
♦ Warga 13-20 (schulden, ontstaan door het droogmaken van de Wargaaster meer, "een sociëteit oft maadschappe"; Beensma, Tiara), 207 (Tichlema sate te Domwier; Minnema, Scheerhagen), 264 (Palmera sate; Herema, Jorna, Popma).
♦ Westergeest 11-297 (te Kollumerzwaag onder W.; Heslinga, Munnichuis, Winia); 12-141 (op 't Veen; Donia); 13-104.
♦ Winsum 13-65 (bij de Brugge; Atsma's, Liollema), 318 (de Buirevenne).
♦ Wirdum zie bij Wijtgaard.
♦ Wolsum 12-264.
♦ Wommels 11-195 (het bouwvallige vicariehuis, "om stuepen ende sidtplaetsen te bouwen"), 208 (de Slachtedijck; Feyckens, Pruisen).
♦ Wons 12-162 (de gebuirte Domwier, de Byle, Colderwaer, Brevelt, Enige schaer. Groot Sjouwma schaer, Corte pools wal; Jensma).
♦ Workum 12-162 (verkoping van kerkegoederen), 288 (de Toorn, de Wijmers; Britsma); 13-40 (huis "de vier Heemskinderen", Vollenhooff).
♦ Woudsend 11-254; 13-214 (de Hingste schaer, de Reidige schaer).
♦ Wouterswoude 11-71 (veen? Donia, Van Schonenburch, Sioelema); 13-75, 295 (aen de Broeck).
♦ Wijnaldum 12-84 (kerkrestauratie en het vergieten van een klok, den Haalle).
♦ Wijns 13-205 (Pettertilla).
♦ Wijtgaard 13-207 (op de Weiwische), 237 (sate Batenburg; Gerritsma, Popta).
♦ IJlst 12-264; 13-88 (den Gauw, Klingwar, Hoppers staten; Abbema, Bockema, Hettinga, Rollema).

>> begin

Genealogysk Jierboekje 1982
LIJST VAN DORPEN EN STEDEN
voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nummers 14 en 15 van het Hof van Friesland (vgl. Genealogysk Jierboekje 1978, blz. 35-41, 1979, blz. 93-96, 1980, blz. 109-113 en 1981, blz. 117-122). Deze twee delen bevatten akten van overdracht van onroerende goederen voor minderjarige kinderen en voor kerkelijke corporaties uit de periode 1644-1659. Verder ook akten betreffende executoriaal verkochte goederen. De namen achter de bladzijden zijn toponymen of (na de komma-punt) geslachtsnamen. De nummers van de bladzijden of folio's geven het begin van de desbetreffende akte aan.
♦ Aalzum 14-76 (het Old Tichelwerk).
♦ Akkerwoude 14-48 (tusschen Diepen, de Tryfoet, 't Noorder diept; notaris Nicolaus Henricides, dr. Tiberius Tomae, advocaat), 93 (tusschenDiepen); 15-60 (Hans van Wyckel).
♦ Allingawier 15-237 (Werpma sate; Hillebrand H.Remsma, Regn. Bruynsma, mr. Joost Schenckel).
♦ Arum 14-71 (Meinarda sate; dr. Hector Meinsma).
♦ Baard 14-159 (Hans H.Bruynsma).
♦ Beetgum 14-118 (Harmannus Doyem, Pieter Heixanj.
♦ Beets 14-5 (14 mad maden ofte Trieschen; Broer Boelens, Sierd S.Jelckema), 168 (reparatie van kerk en toren, de Beetster hoywech, de vergravene Trieschen, de Salie).
♦ Beetsterzwaag 15-106 (de rechtcamer).
♦ Bergum 14-46; 15-80 (Wilh. Nicolai, procureur en herbergier), 136 capitein De Ronde, herbergier).
♦ Berlikum 14-241, 245 (goudsmid Watse Beernsz., Auke F.Schierhuijs).
♦ Birdaard 14-29 (Geertie en Otte Ottes Heerma, Otte Botes Stania, Rutgerus Fungeri n.p.).
♦ Blessum 14-86 (Houckien Hillema).
♦ Blija 14-135 (Clein Tania sate); Geertruyt van Cleeff, Rinse en Ritscke Rijpma, Pier F.Tania); 15-200 (Bauckvan Bauwema,Waetzo van Kamminga, Gabbe van Meinsma, Ena van Tiara, Anna en Gerryt van Wytzma).
♦ Boyl 15-202 (de Octroyeerde Compagnie; Gerryt Dijkmans, Reinier Casembroot, secretaris Paulus Reuffert, Quintijn de Veer, Laurens van Wylant).
♦ Boksum 14-104 (de affgegravene treckwegh; Eerckien de Blocq, Franckena).
♦ Bolsward 14-71 (te Keppens, een Trijfoet; mr. Gijsberth voorsinger), 130 (Marwer vaert; Marten Hania, Lolcke Jensma, dr. Hector Meinsma), 184 (opt Hooch); 15-22 (Foppe F.lnthema, Pyttie van Marssum, secr. Riemer Haringsz.), 29 (te Saard), 48 (de Cleyne Dijlacker; Ulck van Ailva), 57 (de Sansterpoort, de Workumer Vaertswall, de Sneker poort, het Laentie), 104 (herberg "de vergulden Croon"), 157 (de Nieuwestraet; Jurrien Brinck, Jacob Popta, Johan Wittert), 237 (het Armehuis, het St. Anthoni Gasthuis).
♦ Boornbergum zie Smallenee.
♦ Bozum 15-175.
♦ Britsum 15-164.
♦ Britswerd 15-31 (Eelke T. Allama), 33 (a.v.).
♦ Buitenpost 14-108 (Marg. Aysma, Tarq. Boelens, Hilarius Ulbesz. Hoytsma, Ulbe Hillesz. Hoytsma), 205 (Stanierlandt; Catharina, Poppe en Wyger Van Buma, Juliana van Jeltinga, Trijn Cleveringa, Foekjen van Sminia).
♦ Burgwerd 14-71.
♦ Burum 14-70, 75, 209 (dr. Henningh G. van Andraee). 15-91 (Donia state met zoomertiuis, vallbrugge en zwaanejagt, de smidtshuizing met poort ofte zomerhuijs; Frouck van Goslinga, Cornelis Heermans, Tyerck van Scheltinga).
♦ Deinum 14-104 (de Reidmer; Tietie Bonien, Jelte A. en Rinscke Brakel, Jantien Boelema, Johannes Schram); 15-1 (Gerardus Besten, Arnoldus en Johannes Schuyringa).
♦ Dokkum 14-11 (de Aelsumer pijp; Aelke Gauma).
♦ Driesum 15-91 (Deytsma state; Theodorus Saeckma).
♦ Drachten, Noorder 14-28 (een wyrren ofte houbosch), 61, 109 (de Dwarsloot, de Hogewech; Aulus van Haersma, dr. Joannes en Nicolaus Coumans, Magteltie Staphorst), 213 (reparaties van de kerk; Jelle en Worp Peyma).
♦ Drachten, Zuider 14-131 (de kerk en het klokhuis, waarin drie "schone clocken" hangen, moet worden gerepareerd, de Draijt).
♦ Drogeham 14-227 (de bowen en de buijten wech).
♦ Engelum 14-24 (dr. Honorius Rouckema), 179 (Epo van Douma, Pieter van Harinxma thoe Slooten, Siouck van Hiddema).
♦ Ferwerd 14-76, 216; 15-42 (20 pm land "De Bolle Holle", de stenen Pijp), 126 (Camminga State met "huijsinge, poorte, grachten, cingel, coij en coijhuijs, brouhuijs, appelhuijs, ringmuijren" enz.; Anna van Gravius, dr. Jac. van Marsum, Anna en Assuerus van Viersen).
♦ Ferwoude 15-197.
♦ Finkum 14-51 (in de Poelen; Matthys Haringsz., Sybolt Aggesz. Poelstra).
♦ Franeker zie Salwerd.
♦ Gaast 15-197.
♦ Genum 15-55 (Epo van Douma, Jacob F.Finia, Siouck van Hiddema).
♦ Gersloot 15-188 (het herbouwen van de kerk; ds. Ensius).
♦ Goënga 15-168 (Oedsma sate; Poppius Boorsma, Regn. Bruijnsma, Bauckien en Richart Lantingh).
♦ Goïngahuizen 14-27 (de Cromme Ee; Oene Graviud, notaris publicus).
♦ Goïngarijp 15-72 (Hiltie Lycklama, Joucke Oenema, Paulus Reuffert).
♦ Goutum 14-71 (de Barnfenne; Johannes Eelckema, Marten Hania, dr. Hector Meinsma, Gerlant van Liauckema).
♦ Grouw 14-230 (de Noorderendt; Pyter en Carel Conradi, Leuck Gravius); 15-52.
♦ Hallum 14-241, 255 (Schelte van Aebinga, juff. Hinckema, Gerrijt Potters); 15-55 (op de Vaertswall; Theodorus Henrici, not. publ.).
♦ Hardegarijp 15-87 (Theodorus Atsma, Bauck van Beyma, dr. Dominicus Beintema, Johan van Kingma).
♦ Harkema(-Opeinde) 15-87 (het Optwijseler mienschar; de erven van Focke Pougesz.).
♦ Heeg 14-54 (Osingahuisen); 15-104 (de Hegener Indijck; Titus Gravius, dr. Gerardus Caldenbach, prof. dr. Arnoldus Verhel), 164 (Siuck van Burmania).
♦ Heerenveen 14-9 (op de Herenwal; Jaques Oenema); 15-54 (een schuytemakerswerck; Eelke T.Allema).
♦ Hichtum 14-175 (Here D.Sioerdsma, Riemerus Haringij, secr. van Bolsward).
♦ Hogebeintum 14-98 (Cornelius Heermans en Jelske van Hania, e.l.), 255 (Epo van Douma en Siouck van Hiddema, e.l.).
♦ Holwerd 14-170 (Petrus R.Monsma, Griet J.Schellingwou).
♦ Hommerts 15-104 (dr. Rombertus Ockema), 131.
♦ Hijum 15-110 (op de Ley).
♦ Idsega 14-102 (Lambert van Dalen, Angeneta, Barbara, Johannes en Martinus Gravius, dr. Petrus Bockema, Geescke R. van Os, Lambert van Velsen, conrector scholae Snecanae), 84 (ds. Johannes Bechius), 97 (mr. Menso Gabbema, Reinuke Schafts).
♦ Idsegahuizum 14-43 (de Aenacker, de Bodvaertswal, een landrijgh; Pieter Axma, Sake U.Buwalda, Pybe Bruynsma, erven Jelle Bronga, Douwe Hylckesz. Hylckema), 156 (Heerma sate; Antie Heerma, Sioerd T.Hoitinga, Hessel van Huigens, Dominus Hylckema te Warns).
♦ Irnsum 14-84 (Abbingawier).
♦ Jacobiparochie.St. 14-189 (Gerrit D.Keth, Hendrick A.IJsselmonde).
♦ Jellum 14-86 (sate 't Fangland).
♦ Jelsum 14-150 (voormalige kloostersate; Johannes van Glinstra), 180; 15-26 (sate Schierhuis met poort; Pyter van Harinxma tot Sloten, Cornelis Haubois, Johannes Nauta, Haentje Tepma).
♦ Jislum 14-255 (Focco Aysma).
♦ Johannesga, St. 15-192.
♦ Jorwerd 15-11 (Jan Staester, herbergier), 31 (a.v.).
♦ Joure 14-124 (de Buiren opslach, de Midstrate, de Overspytinge), 166 (herberg "de Pauw"), 172 (herberg "het wapen van Haskerland"; Paulus Rufferts, not. publ.); 15-169 (Lucretia Emonijn, Pytter J.Hijlcama, mr. Claes Coppens, Pierius Hamconius Seta), 185 (regnerus Agricola, dr. Joannes Aetsma).
♦ Katlijk 14-230 (de kerck ende school t' enemael waeren vervallen, de reparatie ende opbouwinge van dien, de Jacob van Cuycks wyck).
♦ Kollum 14-57 (dr. Allardus P. van Jongestal); 15-74 (in de Uytterdycken; Arien Tj.Riemersma, Claes Bolt, Trijn Rollema), 175 (Jaeycke R.Harckema), 205 (d' Uiterdycken in Torpmacluft).
♦ Kollumerzwaag 14-96,15-175 (op de Oosterbolten).
♦ Kollumerzijl 14-162 (Haringh van Burmania, Ruyrdt van Feytsma, Minne Houwerda van Meckema, Machteld van Roorda).
♦ Cornjum 14-180.
♦ Cornwerd 15-29, 230 (Douma sate te Sottrum; Anna, Jacob en Cornelis van Gemmenich, Douwe, Gerbrandt, Hero en Sierck van Hottinga, Ysbrandus van Viersen).
♦ Kortezwaag 14-88 (Martinus en Sako Fockens, dr. Hanso Wyckel), 95 (van de Gau tot de Swette), 255 (verkoop van patroonsveen, de Leijdijck; Hans Wyckel); 15-49 (aen de Tioele, de Vallinge; Sako Fockens, Ernst van Haren, Amerentia, Jaques en Catharina van Oenema, Jacob van Runia, Hans van Wyckel).
♦ Koudum 14-141 (een huis, schuur en tol te Galamadammen; Johan van Ailva, Jorrit Seerpsz. Twijns); 15-46 (Hessel en Syds van Epema, Claes Aerdoman).
♦ Kubaard 15-29 (opper Gaest; Douwe van Hottinga).
♦ Langezwaag 14-112 (vicarie-veen); 15-106 (menigvuldige bancquerotten), 118 (de Luyxter tijnnie, de Luyxter wegh);
♦ Leeuwarden
♦ deel 14: -15 ('t Raadhuis Burgwal, De Grote Hoogstraet, de Nieuwe Toren; Lambert van Dalen), Willem en Eva Clotz, Itien Fraterman, dr. Albertus Monnichuys, Gerardus Swarth, mr. Claes Kan, Joannes Reen, notaris), 51 (op de Tuinen, 't Vergulden Veerschip, de Nieuwe Oosterstraet, een hof met somerhuyske aen de Groene Weg omtrent de Stads doele, Wijlaerster terp, de Schieringe fenne; w. Pybo Gualtheri, Matthijs Haringsz., Sybe Mellema, Sixtus Ravens), 67 (het huis Deinum in de Sacramentsstraet, de Olde Doelesteegh), 101 (op het Vliet; Claes G. Braem), 104 (de Nieuwestad, het huis "de blauwe Croon"), 123 (de Grote Kerkstraat, de Gasthuissteeg), 133 (een huis met "koets bedsteden" in de Gr. Kerkstraat; Josina en dr. Martinus Krijcx, Teuntie W. Bay, Dames van Loo, w. Douwe van Burmania, w. dr. Nicolaes Schotanus), 146 (de Herestraet; w. Claes Bay, Barberke Haersma, Andreas H.Catzius, Johan van Runia), 153 (de herberg "d'olde vergulden waegen" op de brede zijde van de Nieuwestad), 177 (de Wirdumer poort, het huis "de drie romers"), 194 (een huis op de Nieuwestad naast "die vergulden Son"), 206 (Honorius Rouckema, Rommert Siccama), 208 (de Poststraet, 't old Raedhuys; Geertruid de Wilde, weduwe van secr. Lamberti), 241 (op de Dijck; Emout R. van de Bos, Antie A. van der Let), 250 (de Pottebackerspiep; Antie Dijkmans, Andries en Jan Conter, Hans Melhuysen, Jan J. Orangis).
♦ deel 15: -2 (Oldegaleijen; Jacob J. de Valck), 37 (Kleijenburgh; Hotse Tj. Jellema), 42 (in de Hopsack), 52 (de Cancelarie, het Landschapshuis; dr. Laelius en Nieske Lycklama, Abelus Robijnsma. Marijke Vos), 111 ('t Tolhuis op de Doccumer Treckwech), 115 (het huis Altena op de Graftswal bij het Vliet; Hercules F. Ranquet), 117 (op de Tuinen), 125 (de St. Jacobsstraat; Tacitus Ipkema, Allardus, Hotske en Claes Kan, mr. Tierck ten Post), 131 (Hercules F. Ranquet, herbergier in "het Tontie"), 143 (Atsma steigh, Duco Martena piep, de olde Grachtswal, het huis waar "de twee Carassiers" uithangen; dr. Joannes Petraeus, Marten en Pytter de Ronde), 146 (Jan A. Bruijnsma, Lammert sr., Lammert jr., Arnoldus en Joannes Camp, Antie, Maeycke en Folckert Minnema); 164 (de huysinge het old Raedthuijs op de Raedthuijs Burghwall; Ariaentie Hasius), 181 (het Herenwaltie of de Raedhuijs Burghwal, het huis "'t Wit Lam"; mr. Reilef Baerd, Jan A. Bruijnsma, Gellius Baij, herbergier "int Gulden Vlies", Arnoldus, Joannes, Lammert sr. en jr. Camp, Folckert Minnema, Hendrick Sipma), 190 (op de Tuinen "alwaer d'Clock" uithangt, de Landschapspoort, de Cruysepiep; Thomas Eslingh, Trijn Haijtema), 200 (herberg "int Tontie"), 227 (bij de Brol in de Hoochstraet; Regnerus Eckringa, Pytter A. Tiara, Eetske Wobbema; idem blz. 233), 233 (in de Bredestraat, in de Hopsack; Michiel Amama, Petrus Heimans, Mathys Haringsz., Hans van Mulhausen).
♦ Leye, Oude zie Oude Leye.
♦ Lekkum 14-186, 254 (land bij de Bonck ontrent Snakkerburen; Abelus Sickama, Titus J.Wilgenrijs).
♦ Lichtaard 14-218 (Epo van Douma en Siouck van Hiddema, e.l.).
♦ Lioessens 14-84 (Reynsck van Ayta, dr. Gysbert Bouritius).
♦ Lippenhuizen 14-3 (het bouwen van een nieuwe kerk, de Leydijck; Meyert Haersma, ds. Joannes Menolaij, secretaris Saco Teyens), 203 (de rechtkamer), 223 (verkoop van pastorieveen; ds. Joannes Menelaij, Hans van Wyckel).
♦ Lollum zie Ruigelollum.
♦ Luinjeberd 14-91 (een seer olde bouvallige kercke met een ruineus clockhuijs, een oude bouvallnene schole, de ionge ieugst moesten geinstitueerdt worden in de kerck, dit ging niet sonder beschadigen van preeckstoel, bancken, enz.; secretaris Upcke van Arssen, Joannes Crack grietman).
♦ Luxwoude 15-118 (het Gerxclooster kerckhoff, 4 bancken of plm. 100 vierkante roeden; mr. Wolter C. Coppens).
♦ Marrum 14-216; 15-42 (voormalige kloosterboerderij, Schoorsma sate, 3 pm land "het Feenbosch", 3 pm land "het Hogemed", 1 pm "de Rovairen", Gysbert Heimans, w. Sioerd Iberda, Haring van Sytsma).
♦ Menaldum 14-65 (huis met melckester; Ofke Sjoerdsz. Idema, Foppe Sickesz. Siollema), 104 (op de Mieden; Jantien Boelema), 116, 219 (Syds van Eminga, Werp van Juckema, Reynier Tzum); 15-158.
♦ Murmerwoude 15-91 (Goslinga state; Hans van Wyckel).
♦ Nieuwebiidtzijl 14-25 (Nieuw Munnikebilt; Anthonius van Hees bouwmeester).
♦ Noordwolde (H.O.) 14-54 (in 't Nyega in Noordwolde).
♦ Noordwolde (Westst.) 15-83 (veen "volgens de Caerte berustende onder Hendrick Bolleman woonende te Noordwolde", de participanten van de "Stellingwerfse vheencompagnie", Passchier H.Bolleman, Jasper van Hulst, Hartman H. de Custra, Rinco van Lijcklama, Cornelis Splinter, Quintijn de Veer, Laurens van Wijlandt).
♦ Nijehaske 14-9 (Jaques van Oenema).
♦ Nijehorne 14-18 (uit de Kuinre tot in de Uytterdycksloet).
♦ Nijelamer 15-94.
♦ Nijhuizum 14-54 (het Hooglandt).
♦ Oenkerk 15-85 (dr. Richart Bolten, Foeck van Eelsma, Frans van Eysinga, Margaretha van Lauwijck), 136 (de Miedwech; als 85).
♦ Oldeboorn 14-120 (het Leen, de Leppedyck; Frans T.Eysma, Hans de Vries), 78, 164 (in Soromorra; Johan van Rinia), 245 (een coorn- en wintmolen op 't Westeinde).
♦ Oldeklooster 14-100 (op de Miede;dr. Bernardus, Lysbeth en Reinsck Accronius, Reyn Bruynsma, Neelcke J.Stockmans, Hans H. de Vries).
♦ Oldetrijne 15-152 (Sijger van Lycklama), 154 (Joannes Crack, Ansck van Lycklama), 155 (de uitterdycken in de Maden genaempt; Zijger van Lycklama, Roelof W.Oostenbroek).
♦ Oosterlittens 14-191.
♦ Oostermeer 14-174 (het witveen, hoogveen, de Schipsloot), 234 (het bezit van de pastorie was "gansch sober, in voegen een huijsgesin seer qualijcken daervan conde leven", de Dwarssloet, de Munnickegreppel; Meijert E.Haersma, ds. Hammema, Nicolaes Wiersma, secretaris van Kollumerland); 15-80, 100 (op de Snackerbuiren, 't Bildt).
♦ Oosternijkerk 14-60 (de Pasens wal), 76.
♦ Opeinde (Sm.) 14-221 (reparaties in opdracht van de kerkvoogden, de sate "de Hoge Schuyre"; dr. Franciscus Bavius).
♦ Oppenhuizen 14-12 (Orck van Sissingh), 84.
♦ Oudega (Sm.) 14-61.
♦ Oudega (Wijmbr.) 14-12, 122 (in de Bandt, 't Cobelant, Bandster poelen); Sibolt Birdes Buma).
♦ Oudehaske 14-166.
♦ Oude Leye 14-204 (dr. Regnerus Wybesz. Wibranda); 15-110.
♦ Oudeschoot 15-192 (d'Kuynder, de Oldewech, de Heyde; Upco van Aersen, Bauckjen, Geeltie, Hans, Jacob en Jeltje Lens, Jeltie Gerrytsma, Daniel de Blocq van Scheltinga).
♦ Oudkerk 15-218 (dr. Arnoldus en dr. Richardus van Bolten, Frans, Siuck en Sophia van Eissinga, Gysbert van Coevorden, Margaretha Lauwick), 224 (a.v.).
♦ Pietersbierum 14-140 (Epo van Douma en Siouck van Hiddema, e.l.), 152 (de Mencker aen de Roptavaert).
♦ Pingjum 15-55.
♦ Rinsumageest 15-60 (Hendrick van Hagen, herbergier), 139 (in 't Klooster Klaarkamp; Titus Feyckens, dr. Thomas van Giffen, schilder Joannes Moll).
♦ Roordahuizum 14-136 (Winia sate; Jan P. en Pier P.Winia).
♦ Rotsterhaule 14-237 (met St. Johannesga met veel schulden belast, verkoop van vele "dachwercken" veen).
♦ Ruigelollum 14-71; 15-29 (sate Birghuis), 96 (Barswardera sate; Attje en Rombertus Sierxma, Christina Swalue), 107 (Grietie en Willem S.Faber, Albertus Popta, Agge I.Reinalda).
♦ Rijperkerk 15-224.
♦ Salwerd 15-16 (Juliana van Decama, Goslyck van Hiddema, Reinier van Tzum).
♦ Scharnegoutum 14-102 (vgl. Idsega).
♦ Schoot 15-192 (Tiedewyck).
♦ Sensmeer 15-62 (Senser nieuwland; Annius en Christianus Galeni Eesten, Gijsbert Coninghs, mr. Gualtherus Cosmus Coppens, Jan Claesses Vollenhooff).
♦ Smallebrugge 14-18.
♦ Smallenee 14-94 (een fogelkoij).
♦ Sneek 15-10 (de Nauwe Home; Dirck en Ulbe Ulbes Bantert), 98 (Groot Zandt; Willem J.Gritsma, Tiete Hoytema, Jacob P.Ras), 102 (herberg "de drie Friesen").
♦ Staveren 14-6 (aen de Baanregel), opte Wymmers; Adriaentie Cool, Symen Andriesz. Oudewagen), 129, 138 (secretaris Focco Aysma); 15-25 (het huis "de kalckovens"; Anne S.Keetman, Jan J.Haersma).
♦ Stiens 14-51, 119 (aen de Oude Dyck; Gerryt A.Hoen, Evert J.Kuick), 241 (Aggeus van Marsum, Reinier van Tzum, Petrus van Velsen); 15-147 (sate "de Wijdemeer"; Poppo van Burmania, Feye van Donia).
♦ Surhuisterveen 15-208 (Anthonius Hoptilla, Sacharias Huber, Peter van Lemmen, Jouckjen, Marie en Titia van Voort).
♦ Surhuizum 14-145 ('t compagnie diept, het vheen in Ophuis, d' begravene hage; Focco, Frederigh en Harmannus Feyckens, Buwe en Sijtse Pauwingha).
♦ Torbantl 14-144 (Banser schans; opter Band; schoolmeester Jelle Roeliffsz.); 15-35 (Bansterschans bij Catharina Bandt, een windmolen; Cornelis L. Swartjen), 67 (land op Tiedgers en Patroons wyck, de Tiede wyck; Upcke van Aersen, dr. Petrus Duinterp, Jeltie Gerrijtsma, Hans, Hylckien, Jacob, Catharina, dr. Cornelis, Marij en Tytie Lens, Elisabeth Stachouwer, dr. Petrus Winsemius).
♦ Terhorne 15-40 (de Heeresyl; Junius Alema).
♦ Terkaple 15-40 (de Capster zyl).
♦ Terwispel 14-1 (de sobere opcomsten van de predicant), 144 (de Patroonssate, de gemeente had "haer kercke doen repareren"), 203 (de olde wech, de Merschsloot, de nieuwe wech, een eijndekoij; Saecke Fockens, Saecke Teyens); 15-118 (land voor de Wijngaarde huijsen), 122 (de kerk had schulden "door het maecken van een clockhuis", hoogveen).
♦ Terzool 14-132 (Axsta sate).
♦ Tietjerk 15-87 (sate met kooi ende veerspit in de Warren; dr. Henricus Moll, Jurrien van Viersen).
♦ Tirns 14-100; 15-102 (Dirck, Pybe en Siouck van Abbema, Rienck en Tading van Adelen, Sipcke Bockema, Sioerd Broersma, dr. Haio C. Gaickema, ds. Theodorus Nicolai, Ath van Roorda).
♦ Tjalhuizum 14-59 (Angeneta, Barbara, Johannes en Martinus Gravius, Joannes Crack, Geeske E. van Os).
♦ Tjalleberd 15-192 ('t Oldedeel; vgl. Oudeschoot).
♦ Tjerkwerd 15-104.
♦ Tzum 14-137 (tot Couum; Sieds Joannesz. Tolsum).
♦ Tzummarum 15-89 (Cornelis Gemmenich, Meinert Hugens, Tietie Lens).
♦ Uitwellingerga 14-198 (de Bruggeslootswall, de Sandpolle, het Doijtiemalandt, 't Nammeschar; Hans Abbas, Anna Duircoops, prof. Hendricus en Titie Rhala).
♦ Ureterp 14-56 (de kerk moet de kosten van een proces over venen met Zuider- en Noorder Drachten betalen); 15-162 (van de veenscheidinge int Conincxdiept; Ennius Idema).
♦ Veenwouden 14-49 (sober predicantstractement, cleynlanden; advocaat Andreas Domans, ds. Heinsius Hermanni, Georgh of Jurjen van der Leij).
♦ Wanswerd 14-255 (ritmeester Schwartsenberg).
♦ Warga 14-215 (Wargaster meer; dr. Rombertus Ockema, Maycke van Orns, Freerck Rodenhuijs jr., Pytter A.Tiara, dr. Ulricus Ulenburgh).
♦ Wartena 14-86 (Ede van Eysinga, Andries H.Catzius, Abraham van Roorda), 128 (Frans van Eysinga).
♦ Weidum 14-63 (Papma state; Aleph Aggema, dr. Joannes Duringh, Julius van Eysinga), 89 (Papma state; dr. Joannes Duringh, Frans, Julius en Ritske van Eysinga, Wibrandus Hornbrughe, Margaretha van Lauyck), 211 (Domna sate; Antie en Pier Domna, Pyter P. Medemblick, dr. Honorius Rouckema, Sierck en Teetscke Wibranda).
♦ Westergeest 14-165 (Weerderbuijren; Dirck en Jurrien J.Falck, Gerryt P. Isma); 15-76 (op de Triemen).
♦ Wetsens 15-108 (Gellius Dominici, Wopcke en Ysbrant R.Liollema).
♦ Wier 14-142 (Tialling van Eisinga, Duco van Hemmema, Goslick van Hiddema).
♦ Winsum 15-11, 108 (de saten Groot en klein Willem),113 ('t tichelwerck met den oven, logien, steenplack enz.); dr. Gerardus Caldenbach).
♦ Wirdum 14-84 (sate Batenborgh te Wijtgaard; Tietie Bonien, Jelte Ariensz. Brakel, Petrus Heixan), 111 (Regnerus Eckringa, Pieter A.Tiara, Eetscke Wobbema), 117 (Sytse Popckes Algera), 153 (te Wijtgaard), 252; 15-6 (Groot Tiaerda sate; Alef en Auk van Aylva, Hector en Tiaerd Epema, Matheus P.Metsma, Hauck T. Rommerda, Bauck P.Wijgmana), 131 (te Wijtgaard; Antie Aisma, Hiskia en Ida van Autta, Govert Blocq, Jan L.Minnema), 160 (te Wijtgaard), 243.
♦ Wolsum 14-12 (Brousma sate, de Reidmeer, Remserder buiren; Orck van Sissingh).
♦ Wommels 15-57 (Hiddius Taconis, Siricus Sachei), 172 (Hottinga state of het Blauhuijs met huysinge, legersteden, swanejachten, vischernien enz., het hornleger "Stuijck"; Burchert en Caspar van Assuede, Oene van Grovestins, Idskie en Rieme van Hottinga), 215 (Juckien Baeck, Regnerus Bruijnsma, Sibrandus Heringa), 239 (Ulcke Baerda, executeur Hans H.Bauer, Regnerus en Suffridus Bruijnsma, Upcke Haitsesz. Bonnema, Siebrandus Heringa), 241 (a.v.), 246 (a.v., Junius Alema en Sipcke Aestwarda).
♦ Workum 14-54; 15-21 (op de Campen; Hepcko W.Britsma, Renicus Hansma, Jan Jans Hoexken, Isaack Offerman, Lieuwe K.Oghema, Piecke D.Potma), 62 (de Wijmtes, de Priesters streng, de Hornwall, de kalckovens, Tetteburen; Pieter van Harinxma, Frans Riemersma, Franpois de Swart), 197 (Kempe sloot).
♦ Wouterswoude 14-61.
♦ IJlst 15-134 (op de Polle; Eelcke T.AIcama, Reiner Bruijnsma, secretaris, Floris Mercx).
♦ IJsbrechtum 15-13 (Epema state met huisinge, poort ende toorn, state ende wyer, de oude huisinge, singels, gardeniers ende schiphuisken, homeijen, "de stoell samt legerstede in de kercke", de brouketel enz.; Duco van Burmania, de kinderen van Martinus Gravius).

>> begin