>> HOMEpage

Boekenbezit Tading van Adélen, 1624

Bron: Inventaris en veiling (boeken)bezit van Tading van Adélen, 1624; archief nedergerecht Franeker, Tresoar toegang 13-13 inv.nr. 187
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2021

Simon Wierstra's genealogie Adélen:
III-b Tading van Adélen, uit Pingjum, overleden 14 feb 1624, begraven Berlikum, grafschrift, zoon van Tading Tadings van Adélen en Joest Harmensdr (Sytzama/Hiddema).

Als Tatingus ab Adelen op 24-3-1578 student te Keulen en op 13-8-1580 student te Geneve.
In 1588 woont hij met zijn vrouw op een state bij Pingjum, hij is daar kerkvoogd
De state Adelen te Pingjum wordt genoemd in Tegenw.Staat III/174 en ook in v.d.Aa.
In 1592 wordt hij met zijn vrouw genoemd te Berlikum.
Volgens de steen op het graf van zijn zoon Rienck (IV-b) was zijn moeder Joest Harmens, een dochter van Harmen Piers (Sytzama) en Tjets Goslicksdr van Hiddema.
Dit wordt ondersteund door de volgende zaken.
HvF 16700 d.d.11-2-1584: Ansck Hiddema,vrouw van Yge Heeres Galema te Witmarsum, contra Tading van Adeelen (Ansck is dan zijn tante).
In 1587 testeerde zijn moeder en zijn Tading en 2 halfzusters uit tweede huwelijk van zijn moeder, erfgenamen (T311-191).
HvF 16703/301 d.d. 1589: Tade van Adelen, gehuwd met Att van Rorda.
HvF 16679 d.d.17-2-1596/N.T. 14-02: Andries van Hiddema procedeert tegen Tading van Adeelen (Andries is dan zijn neef).
MEN 47/50: in de jaren 1599/1614 worden hierin Tading en zijn vrouw herhaaldelijk vermeld bij koop/verkoop en als schuldeisers.
HvF 16482 d.d.21-2-1598: Tadingh van Adelen als curator contra ..
HvF 16705 d.d.29-4-1601: Tading van Adeelen als medecurator van Ryurdt van Roorda, enig kind en erfgenaam van Hans van Roorda.
HvF 16706-35,158,188,198,423 d.d.21-10-1602, 11-5-1603, 5-7-1603, 8-7-1603 en 6-7-1604: Dr.Hector Rheen en Meyle Jensma voor zijn vrouw contra Tading van Adélen.
HvF 16706 en 16708 d.d. 19-2-1603 en 29-9-1608: contra Tading van Adeelen te Belckum als voogd over de kinderen van wijlen Binnert Heeringa en Fookel van Roorda.
T327-1394: koopbrief van een sate te Menaldum door Tading van Adelen en echtgenote, verkocht en geniaard door Ruurd van Juckema (1613).

Memoriesteen in het Latijn te Berlikum in de muur van de kosterij (vroeger een school): in het jaar 1617 wordt deze school,welke door ouderdom is ineengestort, herbouwd uit het fonds van de Berlikumer Patroon, als Tading van Adélen administrateur is.
Volgens GJB 1994-33 zou hij al overleden zijn 1619/1620, maar op de grafsteen in de kerk wordt vermeld 14-2-1624 en in MEN 52-388 d.d.21-2-1621 wordt Tading genoemd bij de zoenlieden.

Tading is getrouwd 1583 met Ath van Roorda, overleden Berlikum, september 1615*, begraven aldaar 9 sep 1615, dochter van Ruurd van Roorda en Doutzen Hansdr van Sassinga.
Over Ath van Roorda en haar mannen zie GJB 1994-32/33.
Zij woonde met haar tweede man op Hemmemastate te Berlikum.
Zie ook HvF 16492-613 d.d.1622.
Ath is eerder getrouwd 9 sep 1567 met Rienck van Hemmema, ook Regnerus, geboren ± 1547, overleden v 1583, begraven Hitsum, zoon van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga.

Uit het huwelijk van Tading en Ath:
1 Ruurt van Adélen, overleden na 1615.
Als Rudolphus ab Adelen in 1610 student te Altdorf en op 1-7-1611 student te Padua.
MEN 50-332/333 d.d.30-11-1615: inventarisatie ten huize van Haytie ….te Berlikum ter presentie van Rieurdt Adeelen.
Hij is jong overleden.
2 Ulb van Adélen, overleden na 1613.
Als Ulpianus ab Adelen in 1610 student te Altdorf en op 1-4-1613 student te Padua.
Hij is jong overleden.
3 Rienck van Adélen, volgt onder IV-b.
4 Barber van Adélen.
Zij is jong overleden.
5 Anna van Adélen, gedoopt Sneek 5 nov 1595, begraven Berlikum, grafsteen.
Zij is jong overleden.

>> begin

435r
[potlood, modern:] 20 Sept. 1624
Inventaris den 20en Septembris 1624 gemaeckt bij de burgemr. Dirck Obbesz. als daertoe bij den Gerechte geordonneerde commissaris ende mij clercq van alle alsulcke goederen als bij z. Tating ab Adelen sijn nagelaten ter praesentie van D. Daniel Johannis ende D. Theodorus Fogelsang als creditoren ende sijn bij Daniel Johannis ende Fogelsang aengegeven in voegen navolgende

Boecken in fo[li]o
001 Plinij Naturalis historia
002 ende een old schrijfboeck
003 Biblia Latina
004 Commentaria Juris civilis Connani
005 Livij Historia
006 Chiliades Adagiorum Erasmi
007 Lexicon Graecum
008 Mynsingerus ad Institutiones
009 Guicciardini Historia Italica
010 Alciatus in Pandectas
011 Tomus 2.[?] factorum Caroli Quinti
012 Historia de Antiquitatibus Germaniae
013 L. Annaei Senecae opera
435v
014 Methodus Juris utriusque
015 Joachimus Hopperus Frisius
016 Nederlantsche historie van Meteren
017 Aulus Gellius
018 Tijtboeck Sebastiani Franck
019 De Roomsche historie
020 Twee schrijffboecken
021 Corpus Juris in quarto
022 Classis Oldendorpij
023 Tomus 3us Historiarum Ferdinandi
024 Het 2e deel van Emanuel van Meteren

In 4o
025 Lipsius de constantia
026 1 Bijbel
027 Epistolae Lipsij
028 Institutiones Tzallingij ab Eisinga
029 Forstij Antibellarminus
030 Res belgicae Meursii
031 Heronis Inthema disquisitio Juridica
032 Institutiones Juris
033 Lex Frisionum Siccama

In 8o
034 Beza in Historiam passionis
035 Theodori Bezae Novum Testamentum
036 Annotationes Budaei
037 Florilegium Langij
038 Expositiones Titulorum Juris
039 Der Wederdoperen oorspronck hoogduyts
040 Summa Asonis Jurisconsulti
041 Explicatio Erasmi Roterodami in Evangelium Johannis secundum
436r
042 Cardanus de Subtilitate
043 Institutio Christ. Rel. Calvini
044 Chronicon Carionis Phil. Melanth.
045 Cornelius Agrippa
046 Illustrium poëtarum virida
047 Herodoti Historia
048 Compendium Christ. Rel. Bullingeri
049 Catechesis Chytraei
050 Inst. Epist. Just. Lips.
051 Melanth. de Libero arbitrio
052 Lactantius
053 Diogenes Laërtius de vita Philosoph.
054 Perkinsius de conservanda sanitate
055 Eras. Rot. commentaria in Evang. Lucae
056 Cicero de Officiis
057 Oldendorpius de legibus
058 Melch. Cling in Institutiones Juris
059 Historia Sleidani in 2 stucken
060 Droomboeck Riffij hoogduyts
061 Oldendorpij Loci communes
062 Pet. Rami eloquentia
063 Erasmus in Novum Testam.
064 Berosius de antiquitate Chaldaica
065 Ciceronis Historia
436v
066 Apophtegmata Erasmi
067 Plinij Secundi Epistolae
068 Polidorus Virgilius de Antiquitatibus
069 Tonstalius de arte supputandi
070 Sententiae Ciceronis
071 Hierusalemsche Reyse
072 Bernardi Reij Epitome juris civilis
073 Declarationes Erasmi Roterodami
074 Suffridi Petri Frisij de Antiquitate Frisiae
075 Cornelij Valerij Dialectica
076 Erhardus Dianeccius in Evangelium 2um Joannis[!]
077 Opera Hesiodi
078 Historia Taciti
079 Disciplina Ecclesiastica
080 Q. Curtii Historia
081 Tumultus Rusticorum in Germania
082 Emmius Rer. Fris. Historiae pars
083 Ench[i]ridion controversiarum Costeri
084 Georgij Schoonborner Politica
085 De Re Rustica Junius Moderatus
086 Virginis & Martyris comparatio Eras. Rot.
437r
087 Cruytboeck hoogduyts
088 Pet. Ram. Philosophi Eloquetia
089 Politica Lipsij
090 Tyrocinium
091 Memoriae [moet zijn: Moriae] Encomium Eras. Rot.
092 Phil. Melanth. de Anima
093 Joachimus Omphalius Elocutionis Imitatio
094 Baudius de Indutiis Belgicis [gemerkt met: x]
095 Henricus Hartesianus de vita Aulica
096 Beza de confessione Christianae
097 Cicero de Officijs
098 Nonni Poëtae Conversio Evang. Graec.
099 Aurea salutis Catena Hermanni Rennicheri
100 L. Apulaei opera
101 Thesaurus Principum
102 Simleri de septem accusationibus Ecclesiae
103 Joannis à Lasco Summaire des gelooffs
104 Plautis Poëta
105 Franciscus Duarenus de titulis Juris
106 Rami Dialectica
107 Mercurius Trismegistus de sapientia Dei
437v
108 Acte van Fredehandelinge geschiet te Keullen
109 De Rebus in Oriente gestis
110 De natura Ecclesiae Dei Fransc. Junij
111 Eras. Rot. Similia
112 De causis compromissis quaestio Juris
113 De miserrima conditione humana Phil. Keg[elii, Lubecae 1603]
114 Novum Testamentum Latinum
115 Vier fransoysche boecken
116 Vita J. Calvini & T. Bezae
117 Herm. Drews de fort[itudine] Christ[iana, Lugd. Bat. 1588]

In 12o
118 Institutiones Juris
119 Psalmboeck
120 Methodus medicinae Leonharti [Fuchsij]
121 Colloquia Erasmi
122 Noch enige olde boecken
123 Valerius Maximus
124 De Incolumitate Animi Lemnius
125 Eenige olde boecken in quarto
126 Acta Synodi
127 Physica Danaei
438r
128 Institutiones Juris
129 Noch een deel olde boecken in quarto
Een pulpitum
...

>> begin

441r
22o 7b[ri]s 1624 commiss. D.O.
Theodorus Fogelsang praesenteert d'naevolgende goederen (ten overstane van den praesiderenden burgemr. Dirck Obbes als daertoe bij den Gerechte geordonneerde commissaris) te vercopen op Alderheyligen naestcomende, alles op gewoontlicke boelgoedts art[icu]len. Actum den 27en 7[bri]s 1624, nae noen
[volgt 1. Veiling van het huisraad [t/m 440v], 2. van de boeken vanaf:]
445r
[potlood, modern:] 24o 7[bri]s 1624 D. O.
Aeido CampegiusInstitutiones Juris cum sociis ..-8-..
Dr. Daniel JoannisVerscheidene boecken ..-5-8
Abelus Sixti, een kindts kindt van H. Ghysb. Fransz. EnsLoci communes cum sociis ..-11-8
Hendricus BuschFlorilegium Langij ..-13-..
Dr. DanielConfessio Bezae cum sociis ..-8-..
solv. Adrianus MondanusCommentaria aurea de religione cum sociis ..-7-..
Aeido CampegiusJoannes Calvinus cum sociis ..-7-..
Dr. DanielVirgilius Polidorus cum sociis ..-2-..
Dr. Amesius professorInstitutio Calvini 1-4-..
Aeido Campegius3 boecken ..-6-..
KJD [= K.J. Duinterp]Melchior Clingh ad Institutiones cum sociis ..-5-8
Carolus Utenhooff tot J.J.[?] GerbijtsLevinus Lem[n]ius cum sociis ..-8-8
S. 5-6-..
445v
KJDLipsius cum sociis ..-10-..
Dr. DanielValeria [= Valerii] dialectica cum sociis ..-3-8
Aeido CampegiusEnch[i]ridion Epithetae ..-3-..
solv. Joannes Cluto [ASF 2047 24-8-1623 Embdanus, theol]Trelcatij Institutiones cum sociis ..-8-8
solv. Paulus Ternarius Ungarus [ASF 2053 27-8-1623 Paulus Nagij/Nagy Tirnavius, Ungarus, theol]Joannes Sleidanus ..-12-..
solv. Hero KingmaHomilia[e] Besae ..-14-..
solv. Hermannus HendriciParaphrasis Erasmi cum sociis ..-2-8
Focco Birdema tot Wybe Lollis backer oppe SchilbancqTestamentum grecum 1-10-..
Herodotus nihil
solv. Harmannus Gilradi [wrs. naar plaats van herkomst Gillrath in de Duitse gemeente Geilenkirchen; een Maicke Harmens Gilraedt trouwde Lwd. 12-6-1653 met Harmen Salomons Belt; maar vgl. ook Boekhandel Gielraad te Franeker]Quintus Curtius cum sociis ..-8-..
solv. Ungarus4 boecken ..-8-..
Aeido CampegiusPlautus, Epistola[e] Plinij cum sociis ..-4-..
Dr. DanielActe van de Vrehandelin[ge] tot Ceullen ..-5-8
Theod. FogelsanghEpitome Juris Civilis cum sociis ..-5-..
S. 5-10-..
446r
solv. Tarquinius SolcamaJoannes Meursij cum sociis ..-13-..
Dr. DanielNovum Testamentum cum sociis ..-2-..
Dr. DanielAgrippa de Veritate sententiarum cum sociis ..-4-8
UtenhooffCardanus ..-14-..
Dr. Winsemius professorEsiadus [Hesiodus?] cum sociis ..-6-..
solv. Tarquinius SolcamaSumma Asonis cum sociis ..-10-..
Dr. WinsemiusLetatus[!] de Legise[!] [L'etat de l'église] ..-6-..
Dr. Winsemius1 Frans boeck ..-6-..
Dr. Daniel1 Spaens boeck ..-5-8
Gerbrandus RiemersmaTaciti historiae ..-3-..
UtenhooffApuleus ..-16-..
Theod. FogelsanghMynsingerus 1-15-..
solv. Tiede DouwesOpus historicum 6-2-8
S. 12-9-8
446v
solv. Hero KingmaCompendium Bulingeri ..-3-8
UtenhooffPlinij historia 2-..-..
Hendricus BuschLipsij Constantia 1-11-..
D. Viersen munte mr. soneT. Livius 1-11-..
Aeido CampegiusGuiciardijn 1-15-..
solv. Lippeltingh [ASF 2139 3-8-1624 Conradus Lippeldinus, Mindensis, iur]Livius hoochduits 1-1-..
..-3-8
solv. Hero KingmaChronicon Carionis 1-9-..
solv. Tarquinius SolcamaAulus Gellius ..-10-..
Utenhooff [ASF 2032 21-5-1623 Carolus Utenhovius, Ultrajectensis, art et phil; 2149 6-9-1624 iur]Biblia 1-10-..
D. Theod. FogelsanghClasses Oldendorpij 1-11-..
Monsr. Viercen[!]Conradus Lagius [Lagus, Methodica iuris utriusque traditio] 1-5-..
UtenhooffCorpus Juris 3-..-..
Joannes Dionisius Ids Peters swagerhet 1e ende 2e deel Met[e]ren 3-7-8
[S.] 20-3-..
1-9-..
18-14-..
..-3-8
447r
Dr. DanielChiliades ad Adagia Erasmi 1-..-..
Folkerus Osterlanus oppe Dyck wonendeOpera Senecae 1-2-..
solv. Tarquinius SolcamaAlciatus in duodecim liberos [moet zijn: libros] Pandectarum ..-13-..
4-5-.. Theodorus FogelsanghJoachimus Hopperus ..-15-..
Gerbrandus RiemersmaConnanus Commentaria Juris 1-16-..
Abelus Sixti, Ghysbart Fransz. Ens kints kintLexicon Grecon[!] ..-12-..
Joannes DionisiusChronicon Sebastiani Francq 1-1-..
Gerryt Gerryts glaesmaker tot Dries JoannisBiblia duits ..-14-8
Dr. AmesiusAntibellarminus 1-3-..
UtenhooffHierusalems[e] reyse ..-11-..
solv. Harmannus GilradiPolitica ..-8-8
Aeido Campegius2 hoochduitsche boecken 1-..-..
S. 10-17-..
63-15-8
447v
solv. Theodorus Fogelsangh1 psalmboeck cum sociis ..-15-..

't Boelgoed bedraacht zo van de huysgeraden als boecken 337-4-..
Daeraff getoghen 't salaris voor d'commiss[aris], secretaris, oproeper, tromslager, copien, opleveringe der boelpen[ningen] 21-2-8
Blijft 316-1-8
noch voor v[oor]schot 8-..-..
S[umm]a 308-1-8
Daeraff getoghen zulx d'vercoper zelffs gecoft heeft s. 78-13-..
Blijft 229-08-8

d'Bovenges[chrev]en tweehondert negenentwintich Car. glns. negendehalve strs. heeft K.J. Duinterp mij betaelt. Belovende ende onder verbandt mijnder goederen aennemende te presteren dat hem zulx tot allen tijden goede betalin[ge] zal strecken. Actum den 20en 8bris 1624
T. Fogelsang
448r
[blanco]
448v
Theodorus Fogelsanghs boelgoedt vanwegen Jr. Adelen
Copia uut het inventaris gelevert
noch copia uutte catalogus librorum

solvi commiss. over d'inventarisatie ende boelvercopinge 12--6-..
s[ecretar]is per clercq 2-8-..
art[icu]len ..-6-..
opgelt 8-8-8
copien 2-8-..
solvi commiss. noch ..-14-..
s[ecretar]is per clercq ..-12-..
solvi Tiede Douwis 1-10-..
solvi M. Segers [oproeper (veilingmeester) Marten Segers] 2-..-..
21-2-8
solvi d'v[oor]schot 8-..-8
29-2-8
Theodorus Fogelsangh 76-15-..
opgelt 1-18-..
78-13-..

308-1-8
78-13-..
229-8-8

449v
Tating ab Adelen Inventaris
gelevert copia aen Dr. Daniel Johannis
Jr. Ry[uer]t Roorda 8-1-8 [= Ruurd Hansz. Roorda * ca. 1576 - † 3 febr. 1636, over wie T. v. Adelen in 1601 mede curator is geweest]

>> begin