>> HOMEpage

Boekhandel Gielraad, Franeker 1641

Bron: Tresoar, archief nedergerecht Franeker, toegang 13-13 inv.nr. 135 (voorheen BB 10)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2020

Hermannus Gielraad werd op 30 december 1628 ingeschreven in het burgerboek van Franeker met als beroep boekbinder en op 9 april 1630 aan de universiteit als Hermannus Geelzaad, Juliacensis (gedr. uitgave Album studiosorum, nr. 2631) resp. Geelraed (Becker, Deutsche Studenten). Hij stamde dus uit Jülich of het Gulikse land. Gielraad is ook een andere benaming voor Galroth in het laaggebergte Westerwald in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts, Noordrijn-Westfalen en Hessen. Uit de navolgende boedelinventaris blijkt dat hij behalve boekbinder ook boekhandelaar was en gezien de speciale tafels studieplekken voor groepjes studenten beschikbaar stelde. Met het laatste zette hij een traditie voort die met Johannes Arcerius Theodoretus (x Jacqueline Lotin) begonnen was in diens huis aan de Hoogstraat (Voorstraat) nabij de burse, zoals te lezen is in Goffe Jensma's Uit het huis van Arcerius. Acht 'artes'-studenten en hun opvattingen over wetenschap en maatschappij, 1589-1639, in: Universiteit te Franeker 1585-1811, Leeuwarden 1985, 452-469, waarin het gaat om Johannes Arcerius jr., Sixtus Arcerius, Raphaël Clingbijl, Thomas Herbajus, Adriaan Metius, Johannes Pontanus Sibrandus Siccama en Godefridus Sopingius. Blijkens een machtiging voor haar broer Paulus Arcerius d.d. 22 oktober 1623 n.a.v. het overlijden van haar broer Sixtus, de opvolger van Johannes Arcerius als hoogleraar Grieks, was Jacqueline Arcerius gehuwd met Harmen Gerard van Duren. Deze naamsvariant specificeert de herkomst van Harmannus nader: de stad Düren in het graafschap Jülich/Gulik. Boekverkoper Harmannus komt in 1625 meerdere malen voor in de veilinglijst van de bibliotheek van prof. Sibrandus Lubbertus: de eerste keer als "Harmannus Geliacos, boeckvercoper naest de bors". Dit huis van Arcerius naast de burse (= internaat met mensa voor beursstudenten) is dus zeker nog tot 1641 in gebruik geweest als studiecentrum voor getalenteerde studenten.

[88r] Inventaris den 20en Decembris 1641 ten overstaene van de praesiderende burgemr. Cornelio Ghemmenich als daertoe bij den gerechte der stede Franeker, opt versoeck van Maria Smouts nichte ende erfgenaeme van w. Hermannus Gielraad in levene boeckvercoper alhier, geordineerde commiss. gemaeckt van alle alsulcke goederen, actien ende gerechticheden als ten sterffhuyse van gemelde w. Hermannus Gielraad bevonden zijn, ter praesentie van de gewesene boumr. Piecke Symens daertoe van den selven Maria versocht ende gelasticht, geadsisteert met Ruardo Harronis haer procureur, ende zijn d'selve goederen bij Jaquilina Arcerij onder behoorlicke boel-eede aengegeven in vougen naevolgende.
......
[88v] .....
vier mans beffen
ses neusdoecken een terneit-laeckens pack cleeren
een satijnen pack cleeren
een daegs pack cleeren
twee hoeden met een ruyge mutz
twee paer mans hoosen
een gecoleurd laeckens mantell
een winter-rock
een paer oude dicke leersen
[89r] een eecken kevye int voorhuys staende
een eecken kaske met tralyen
een swart fuyren eetelkas
een eecken slaepbanck
een langh eecken settbancq
een rijsen stoell
eenentwintich stoelen so goede als quade
vier studente taeffell
een eecken taeffeltie
een eecken ksitie, negen schilderde borden
een dambord, een scherffbord, een groot met een cleyn mangelbord, een waterpoths bord
eenige parssen ende boeckbinders gereedschappen in de winckell
[90] Silver-werck
.....
Messchen-werck
.....
[90v]
..... een blicken lanteern

[91r]
Terentius Melanth.
Ciceron. epist. selectae
Ovidius de Ponte. Idem.
Arist. politica latine
Ciceron. Orat. selectae
Terentius Mureti
Helvic. Colloquia
Ciceron. sententiae
Exemp. in Grammat. Melanth.
J. Caesarei Dialectica
Cornerus [= Christoph Körner] in Psalm. Davidis
Ciceron. Epist. quaedam
Corn. Valerij Dialectica
Eiusdem grammatica
Melanth. in Danielem
Rudolph. Agricol. Dialectica
Eras. de conscrib. epistolis
Horatius L. Vallae Elegantiae ling. lat.
Aphoris. Piscatoris duyts
Evang. et epistelen hoochduyts
Examen P. Melanth. et catechesis
Valentini Trocedorphii
Sturmij Dialectica
Jul. Caesar comment.
P.[= Petrus] Mosell[anus] in Quintilianum
Iusti Jonae in Jesum Syrach
Bericht van de Evangelisten Reformatie
Dictionar. tetraglotton
Cor. valerij Dialectica
Element. grammat. J. Bonni
Testament. lat. ex ver. Erasmi
Het Nieuwe Testament
T. Linacri de lat. sermone
Strigel. epitome de primo motu
Confess. Christianae fidei Bezae
Furmerij Apologia
Verhael van West ende Oostindien
Philipp. Melanth. Loci co[mmun]es
Iustini historiae
Lutheri Psalmen
L. Lossij grammatica
Arsatij Apostilla
Molleri manuale
Harmonie der 4 Evangelisten
Periocopae Evangel. Brentij
Lucanus de bello civili
Hemmingij postilla
Eras. de conscrib. epist.
Lutheri Psalmen
Besold. aximot. [= axiomata] philosoph. theolog.
Murmellij pappa
Hesiod. graece
Institut. Iuris in 16o
Testament. francois duytsch
Vertopaei precationes
Augustinus de doctrina
Corvinio annotat. in Epist. et Evang.
Philip. Nicolai verantwoording
Buchleri phrases poeticae
P. Datheni Psalmen Davidis
Arist. organon lat.
Ulneri phrases
Testament. duytsch
Alciati emblemata in 16o
Officium beatae Mariae in 16o
Aldi Manutii phrases
Curtius in 16o
Buchleri phrases
Testament. Castalion.
Synonima Ciceron. Ubeli
C. Agrippa de vanitat. scient.
Clenardi grammat. Hebrea
Welleri Apostilla
Rhetorica Ciceron.
Audomar. Talaei Rhetorica
Buchenani Psalter
Testament. Bezae
Buchenan. psalm.
Idem in 16o
Tabulae sinuum int Engelsch 16o
Bartholini Logica
Eras. de conscribend. epist.
Virgilius
Lutheri apocrypha
Lutheri oude Testament 3 vol.
Eiusdem N. Testament
Horatius
Loci co[mmun]es Theol. Urban. Regij
Schori phrases ling. lat.
Psalmi Davidis
Ciceron. Epist.
Lossij dialectica

[91v]
In 4o
Plato graece
Polij Plusij gazophilac. [= polyplusium; gazophylacium = thesaurus; auteur = Matthias Glandorp, med. dr.; Bremae 1632?]
Sopingius contra Grotij pietat.
Winsemij disputat.
Concilie van Trenten duytsch
Urbani Not. contra Bellarm.
Postill. int hoochduytsch
Grammat. Hebrea
Lutheri Huyschpostill.
Spring ader duytsch
Smoutij toetse tegens Vorstium
Plempij Emblemata
Zangeri commentar.
Idsardi Nicol. tegen de Wederdop.
Hamconij Frisia
Politica Arist. graec.
Arist. compendium
N. Testament. in 8o
Corn. Wigers Synodus [van Noordt-Hollandt] in 8o
Lexicon graec. in 4o
Eras. Colloquia in 8o
Hesius de verbo Dei in 16o
Ciceron. Epist. in 16o
Idem
Ovidij epistlae
Terentius
Catechis. Lat.
Vita Iusti Lipsij Miraei
Girard. Tabulae sinuum
Cruydboeck
Discoursen van Musevoet
Grammat. Hebrea

Pacij Logica
Horatius
Bibel duyts
Lithocomi grammatica
Nomenclator Latini script.
Phrases poeticae Buchleri
Erasmi apophtegmata
Philippi Selger ...enbre..
Hopperi Institutiones
Copia verborum Erasmi
Melanthonis Ethica
D. Cythraei Catachesis. Item reginae vitae
Idem
Ciceronis orationes tres
Testament. graece et latine
Erotemata logica Lossij
Dialectica Rami
Opera quaedam Ciceronis
L'instruction dr femme Chrestienne
Ciceronis Epistolae familiares
Idem
Idem
Rodolphi Agricolae Dialectica
Nederlandtsche Weghcorter
T'samensprekinge tusschen Jesuiten ende gereformeerde predikanten
Salustius duytsch
Johannes seu tegen de Weerdopers
Arist. Ethica graec. lat.
Theodoretus de provident. graece
Heydelberghsche Catechis. hoogduytsch
Alexand. Moneta de decimis ret optione Canonica
Adrian. Chrisoconi de modis lat. loquendi
Horatius
Cicero de finibus
Nomenclator hoogduytsch
Labaei observat. graec. lat.
Logica Hunnaei et J. Pacij
Ciceron. Epist. selectae
Dictata quaedam Buschij
Joachimi Perionaei Epitome Dialect.
Cor. Valerij Rhetorica
Eras. in acta Apostol.
Horatius
Cythraei Catachesis. Idem
Terentius Mureti
Evangelia et Epist. graec. lat.

[92r]
Clenardi Grammatica
Clenardi Grammatica
Phrases Ulneri et Syntaxis Posselij
Logica Keckermanni
Syntaxis Posselij
Testament. Graec. Latinum
Lod. Vives de rat. dicendi
Philipp. Melanth. Dialectica
Schonaei Comediae
Jul. Caesar. Commentaria
Jul. Caesaris Commentaria
Vomelius de Iureiurando
Silburgij Cataches. graec. et lat.
Augustinus contra Pelegianis
Virgilij opera
Commentaria Jul. Caesaris
Spankebergij [= Johann Spangenberg] postilla
Petri Dasypodij Dictionar. in
Terentius
Epitheta Textoris in 4o
Orat. Demost. graec.
Novum Testament. graec. et lat.
Roger. Widdringtoni supplicatie
Ciceronis quaedam
Gretzeri grammatica Graeca
Aretij Isagoge in epist. Pauli
Evangelia et Epist. graec. et lat.
Grammatica hebrea F. Stancari [= Franciscus Stancarus]
Baudij Orationes
Pasoris Syllabus in Novum Testa.
Metij Astronomia
Molinaei Logica
Plautus in 16o
Kempisius de imitando Christo
Clenardi grammatic. hebrea
Rami Dialectica
Fundani Phrases Poeticae
Crellij Logica
Buchanani poemat. in Psalm.
Idem. Idem.
Idem.
Goclenij Logica

[92v]
Catalogus In 8o
Catechesis Paraei
Catechesis Ursini
proodia Smetij
Epitheta Textoris
Bucani Loci co[mmun]es
Massonij opera de Galliae ndescript.
Zacutus de histort. princip. Medicor.
Aristotelis Dialectica
Clutonis Idea Theologica
Erasmi Colloquia
Officia Ciceronis
Henrici Bra de curandis venenis
Danaei Phisica
Keckermanni Systema Logicum
Organon Aristotel. Graec. et Lat.
Institut. Iuris
Logica Crellij
Logica Crellij
Decius ad regulas Iuris
Logica Freigij
Institut. Juris Crispini
Minsingeri Centuria
Synonima Rulandi Graec. et Lat. duobus voluminibus
Polani partitiones
P. Rami Grammatica
Rami Arithmetica Snell. Geometria et alij
Virgilius
Institut. Juris Pacij
Colleg. antibellarminiarum Polani
Novae opiniones Phisicae
Logica Molinaei
Logica Goclenij
Clenardi grammatica
Sluteri [= Severin Schlüter] disput. log. in Ramum
Wolphij [= Tiguri, typis Wolphianis] Institutiones
Rudimenta ling. Graecae
Testament. Crall. [= Crellius] cum Psalmis
L. Lossij Arithmetica

>> begin