>> HOMEpage

Aanvullingen REKENMEESTERS in FRIESLAND
1: Friezen uit vroeger eeuwen - 2: Friese studenten tot en met 1650


Aanvulling 1 uit:
Friezen uit vroeger eeuwen - door Hessel de Walle, Franeker 2007
 • Acronius, Hans (* 1647 † 13-3-1730)
 • Adelen, Tading Seerps van († 14-2-1624)
 • Andela, Anske/Anchises van/ab (* 1599 † 1645)
 • Andringa, Regnerus Tinkes van (* 1606 † 10-5-1671)
 • Andringa, Tinke Jelles van (* 1582 † 14-2-1619)
 • Assema, Obbe Asses († 10-10-1599)
 • Aylva, Epe Siebouts van († 1595)
 • Blau, Hieronimus Krijns de (* 1676)
 • Bruinsma, Age Bouwes (* 1656 † 13-12-1730)
 • Camstra, Tjalling Homme Tjallings van (* 1665 † 9-10-1727)
 • Doman, Horatius Harmens (* 1590 † 19-4-1651) Generale rekenkamer
 • Everts, Jan (* 18e eeuw)
 • Frieswijk, Ede (* 1645)
 • Gerroltsma, Idsert Franses van (* 1633 † 26-10-1676)
 • Ghemmenich, Cornelis Paulus van (* 1614 † 17-8-1666)
 • Haersma, Oeds Arends van († 1615)
 • Haubois, Cornelis (* 17e eeuw)
 • Hoeve, Benjamin van der (* 1666 † 1741)
 • Idsinga, Alef (* 1601 † 29-6-1676)
 • Jellema, Uilke Wiebes († 2-1-1652)
 • Lycklama à Nijeholt, Bartold Lelius (* 1672 † 18-3-1731)
 • Oosterzee, Cyprianus (* 17e eeuw)
 • Roorda, Jan Watses van († 29-3-1657)
 • Siccama, Fedde Iepkes (* 1597- 11-6-1670)
 • Sminia, Idsert (* 10-8-1585 † 15-3-1586)
 • Solckama, Uilke van (* 1607 † 30-4-1659)
 • Strigelius, Cornelis (* 1640 † 26-2-1703)
 • Vierssen, Willem Matthijs van (31-12-1692 † 18-6-1782)
Saeckles, Aeltien/Aelsen
* Ytens ca. 1552 † Baard 12-11-1616
rekenmeester Baarderadeel
10 december 2012 medegedeeld door Margreet Huismaneen (Amsterdamse) rekenmeester
door Rembrandt:
Sybrandt Hansz. Cardinael van Harlingen?
gebrandschilderd raam
kerk Akkrum 1761

>> begin

Aanvulling 2 uit:
Friese studenten tot en met 1650 - door Samme Zijlstra (†)
1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting 11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader 16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum 20: varia 21: diversen 22: literatuur

Ackema (Ackama ab) • 1: 00508 2: Franeker 3: Ackema (Ackama ab) 4: Warmoldus 7: Groningen 9: 18/12/1624 10: Iur 11: 1602 12: AAF no 2181 16: Mechteld Judith Wibrandusdr van Aytta (1626) 17: Machteld Elisabeth x Hayo Hayonis Rinia Margriet x luitenant van Eeck 18: 1641 landdagslid in Friesland voor Idaarderadeel 1650-1652 gezworene te Groningen; 1654 lid Raad van State; 1655-1659 rekenmeester 1659-1660, 1663-1664, 1667-1668 raadsheer; 1661-1662 lid Staten Generaal; 1665-1666 lid gedep staten; 1668-1677 burgemeester of hoofdman 21: bezat in 1672 een vermogen van 65.000 gulden 22: Stamboek II 15; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe, Rinia, Rynja (Tilburg, 1982) 51; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 92; Placaatboek V 463; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB
Aebinga (Aebbinge ab) • 1: 10071 2: Siena 3: Aebinga (Aebbinge ab) 4: Schelto 8: Frisius 9: 00/05/1612 11: 1588 12: MS 4667 13: Gerland Scheltesd van Liauckama 14: Scaevola Aebinga 16: Gerland van Liauckama Hylck van Camminga (1615, gest 1621) Andriese Lucia van Bronckhorst (1632) 18: rekenmeester in Friesland 19: 1660 sept, begraven te Hallum 21: verbleef 1601-1606 te Keulen, 1607-1610 te Douai en nog drie jaar te Atrecht, Frankrijk en Italie, keert 1613 terug naar Friesland 22: Stamboek I 77; Den Tex, Studenten 89; RAF Grafschriften Ferwerderadeel; Vrije Fries I 352-354
Aebinga (Ebbingha) • 1: 01317 2: Padua 3: Aebinga (Ebbingha) 4: Scaevola 8: Frisius occid 9: 15/05/1582 10: Iur 11: 1557 12: tp no 172 13: Sjouck van Camminga 14: Hector van Aebinga 15: grietman Menaldumadeel 16: Gerland Scheltedr van Liauckama van Hallum (1586) 17: Schelto, rekenmeester van Friesland Sjouck x Watze van Camminga Hette; Ruurd Sicke x Riem Galesdr van Galama 18: is aan het Hof van stadhouder Aremberg 1587 volmacht voor Ferwerderadeel 19: 1618 okt 22: Den Tex, Studenten 89, 11; De Wal 173; Stamboek I, 4; Liber de anima 216; Vrije Fries I 350, 352
Andringa (Andreae) • 1: 01694 2: Franeker 3: Andringa (Andreae) 4: Thomas (Tinco) 7: Leeuwarden 9: 13/05/1597 10: Iur 12: AAF 440 13: Idske Regnaerda 14: Jelle van Andringa 16: Sytske Sickes Sjoerda 17: Reinerus, in 1640 grietman 18: 1612 lid admiraliteit Amsterdam; 1614 lid Generaliteitsrekenkamer 1613-1619 grietman van Utingeradeel 1616, 1619 rekenmeester 19: 1619 febr 21: disputeert in 1598 de legatis et fideicommissis onder Henricus Schotanus; wordt door hem doctus en modestus genoemd en voorgedragen voor een professoraat 22: Sminia, Naamlijst 331; Gens Schotana 13, 29; Ahsmann, Faculteit 61; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1612, 1614, 1616
Assueri • 1: 01391 2: Franeker 3: Assueri 4: Obbo 7: Joure (van die Jawer) 9: 03/06/1586 10: Iur 12: AAF no 22 13: Bernouw Tiebbesdr 14: Asse Obbonis 15: grietman van Haskerland 16: Taats Ericusdr van Haersma 17: Bernucke x Evert Boner (1611) 18: rekenmeester van Friesland 19: 1599 okt 22: Bekkema, Oudega 110; Gen Jierboekje 1993 15
Aysma (Aisma) • 1: 01634 2: Franeker 3: Aysma (Aisma) 4: Albertus 9: 13/05/1595 10: Iur 11: 1577 12: AAF no 319 13: Joostje Albertsdr Arentsma 14: Johannes van Aysma 16: Tjets Hothjes van Aysma 17: Josina x Gualtherus Gualtheri Lolck x Nicolaus Ipes van Aesgema Sybilla x Anchises Frederici van Andla Margaretha x Adrianus Hagius; Johannes 18: 1609 lid Staten Generaal; 1610, 1623 rekenmeester 1616-1620, 1641-1644 lid gedep staten Westergo 1635 ontvanger van de kloosteropkomsten in Friesland 19: 1648 juni 20: sch. Leovardiensi 22: Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; Vrije Fries 29 66; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 1213; RAF Statenarchief Statenresoluties 1609-10, 1623
Bants (Bantz) • 1: 01574 2: Franeker 3: Bants (Bantz) 4: Ruardus 9: 16/05/1593 10: Phil, Iur 12: AAF no 220 13: Bauck Wigara 14: Sjoerd Ruurds Bants 15: burgemeester van Franeker 16: Trijnke van Popcama 18: 1603 rekenmeester (S) 19: 1613 sept (38 jaar) 21: stud ook in Frankrijk 22: RAF Familiearch Kingma 624; RAF FG 970; RAF Statenarchief 38
Bauconis • 1: 08844 2: Löwen 3: Bauconis 4: Eppo 7: Groningen 8: Frisius 9: 24/04/1560 12: MULO IV 60021 14: Bauck Eppes 15: zijlrichter te Farmsum 16: Hille (Entens?) N. Eukama 17: Baucko Gockinga Scato Fredericus Kenna x Willem van Viersen (1603), Dr Hermannus Witkop, assessor Hofgericht van Oostfriesland 18: 1576, 1581, 1596 redger van Appingedam; 1602, 1608 redger 1595-1596 rentmeester generaal van Stad en Lande 1597, 1599 rekenmeester 21: 1592, 1593 opzichter bij het herstel van dijken; Eppo Bauckens van Heveskes werd in 1588 volgens Eppens rector te Harlingen, daarvoor (vanaf 1584) advocaat in Friesland 22: Bijdragen...Groningen IV 340-341; GAG Regeringsboek; GAG, R.A. III 241 1596; Eppens, Kroniek II 651; Steenbeek, Amsweer 37, 38; Ned Leeuw 1985 416-418
Beyma • 1: 04360 2: Leiden 3: Beyma 4: Lambertus 8: Frisius 9: 18/02/1612 10: Ling 11: 1592 12: AAL 105 13: Maycke van Gadema 14: Julius van Beyma 15: professor te Franeker 16: Elscke Coertsd Nederhof, d.v. schepen van Leeuwarden (1619) 18: 1617 advocaat Hof; 1618-1625 secretaris van Oostdongeradeel 1625-1653 secretaris van gedeputeerde staten 1653 rekenmeester 19: 1659 sept te Leeuwarden 21: Dr 22: Stamboek I 35, II 34; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 61; RAF Hof van Fr MMM f 7v, M 11b f 331; Sannes, Naamlijst 217; Gen Jierboekje 1966 89; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1653
Broersma (Brursma) a Botnia • 1: 04900 2: Leiden 3: Broersma (Brursma) a Botnia 4: Gaius 8: Frisius 9: 07/11/1647 10: Phil 11: 1627 12: AAL 382 14: Jarich van Botnia 16: Jetsche Jildertsd Rosema Taetscke de Schepper 17: Gaius, ontvanger van Kollumerland en rekenmeester Wija Catharina x Livius van Scheltinga Jetscke Wisckia x Martinus van Scheltinga 18: 1652-1673 secretaris van Kollumerland 1654-1673 ontvanger generaal van Kollumerland 1652-1669 herhaaldelijk landdagslid; rekenmeester 19: 1678 dec 22: Andreae, Kollumerland 113, 117, 152, II 172; Placaatboek V 582, 617, 781; Gen Jierboekje 1993 155
Doma a • 1: 00717 2: Franeker 3: Doma a 4: Pibo 7: Leeuwarden 9: 03/06/1631 10: Iur 11: 1614 mei 12: AAF no 2740 13: Sjouck Vogelsang 14: Jacobus Pibonis van Doma 15: koopman te Leeuwarden 16: Doedt Keympesd Tadema Joostje Albertsd van Aysma Teth Feckesd van Jeltinga 17: Kempo Tadema van Doma Catharina x Petrus Jacobi Rosema 18: 1637 advocaat Hof ontvangergeneraal voor Kollumerland; 1642 volmacht landsdag voor Kollumerland; 1650 dijkgraaf 1644, 1646-1651 rekenmeester van Friesland; 1651-1666 secretaris van de Staten van Friesland, 1657, 1664-1666 lid vroedschap van Leeuwarden; 1659-1664 landsadvocaat, afgezet wegens ongehoorzaamheid; 1666-1675 raadsheer Hof 19: 1675 april a. 20: promoveert te Franeker tot Dr iur (Sickenga, Hof 219) 21: Dr; voorzitter van de Grote Vergadering van 1651; schreef latijnse poëzie 22: Stamboek I 352; Sickenga 219-220; Vrije Fries 20 448; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1644 51
Doyem (Doiem) • 1: 02373 2: Heidelberg 3: Doyem (Doiem) 4: Oricus 8: Frisius occid 9: 06/04/1599 11: 1578 12: MUH II 197,49 13: Doedt van Aysma 14: Oricus van Doyem 15: raadsheer Hof 16: Hiltje van Humalda 17: Orck Franscke 18: 1601 lid admiraliteit Dokkum; 1609, 1610 lid admiraliteit Noorderkwartier; 1611 rekenmeester; 1612, 1614 lid Generaliteitsrekenkamer 1615-1641 raadsheer Hof 1622, 1632 afgevaardigde Staten Generaal; 1634 buitengewoon rekenmeester 19: 1641 okt 22: NNBW IX 208; De Vries I 79; Sickenga, 177-178; Engels, Hof van Friesland 28, 44; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1609, 1612, 1614, 1610; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1611
Ens • 1: 01486 2: Padua 3: Ens 4: Edzardus 7: Franeker 8: Frisius occid 9: 19/05/1597 10: Iur 14: Nicolaus Ens 15: secretaris van Franekeradeel : notaris en klerk secretarie Harlingen 16: Ansck Agges Feddinga 18: 1598 advocaat Hof 1606-1608 rekenmeester 1612 secretaris Franekeradeel 19: 1619 21: Dr; zoon Aggeus, 1634 notaris en postulant te Franeker? 22: NNBW VIII 486; Hallema, Klaarkampster weeshuis 239; RAF Familiearch Kingma 849; RAF Hof van Fr HHH 1 f 88v; Placaatboek III 977, IV 6; Van der Meer, Boarnen 116; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1606-08
Fockens (Foeckens) • 1: 00289 2: Franeker 3: Fockens (Foeckens) 4: Sabinus 7: Beetsterzwaag 9: 31/05/1616 11: 1599 12: AAF no 1597 13: Wisck Tetmans 14: Martinus Fockens 15: 1614-1623 grietman van Opsterland 16: Lucia Siccama, d.v. Ige en Wabbe Eeckesdr 17: Martinus x Anna van Kimmena (1654) 18: 1619-1622 secretaris, 1623-1650 grietman van Opsterland 1629-1652 volmacht landsdag; 1641, 1642, 1643 rekenmeester 1641-1643 lid admiraliteit Amsterdam; 1643, 1645-1646 lid Staten Generaal voor Zevenwouden; 1647-1649 lid gedep staten (Z) 19: 1652 22: Sminia, Naamlijst 386; Andreae, Nalezing 121; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Engels, Naamlijst GS; Sannes, Naamlijst 277; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1641-1643
Frankena • 1: 04337 2: Leiden 3: Frankena 4: Matthias 8: Frisius 9: 04/06/1609 10: Iur 11: 22 12: AAL 95 16: Eritia de Blocq wed Boccatius Hoppers (1630) 18: 1611-1626 secretaris van Weststellingwerf 1618 volmacht landsdag voor Zevenwouden; 1625 rekenmeester 1626-1629 lid gedep staten (Z); 1629 gedeputeerde te velde; 1631 lid Raad van State 21: lic iur 22: RAF Statenarch M 11b f 214, 237, FG 967; Placaatboek V 252; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1631
Gerardi • 1: 01890 2: Franeker 3: Gerardi 4: Joachimus 8: Stellingwerf 9: 22/06/1603 10: Ling, Iur 12: AAF no 776 18: 1612, 1613 rekenmeester 22: RAF Statenarchief Statenresoluties 1612, 1613
Glinstra • 1: 04584 2: Leiden 3: Glinstra 4: Elco 7: Leeuwarden 9: 26/11/1627 10: Ling 11: 1607 12: AAL 206 13: Maycke Eelckesdr van Gadema 14: Cent Ypckes 15: 1622 burgemeester van Leeuwarden 16: Lutscke Hectorsd van Bouricius (1642) 17: Aurelia x Arnoldus van Haersma Valerius x Christina van Wijdevelt Hector x Eritia van Viersen 18: 1634 advocaat 1638 volmacht landsdag voor Menaldumadeel; 1641, 162 lid mindergetal; 1643, 1644 rekenmeester 1648-1652, 1648-1651, 1656-1667 lid gedep staten (W) 19: 1667 sept 21: kerkvoogd te Dronrijp 22: Stamboek I 257, II 174; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 6566; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 85; Kalma, Toezicht 400; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1643, 1644; RAF Statenarchief 1360-1361
Haersma • 1: 01843 2: Franeker 3: Haersma 4: Arnoldus, Erici 7: Leeuwarden 9: 03/06/1602 10: Iur 12: AAF no 707 14: Eercke Arentsz Haersma 16: Hylck van Harkema (1609) d.v. Auth en Roelfeke Coyter 17: Aulus Eelck 18: 1625-1637 grietman van Smallingerland 1632, 1633, 1634, 1639-44 rekenmeester 1632, 1638-1639 volmacht landsdag 21: 1637 afgetreden 22: Stamboek I 211; De Vries I 65, 184; Gen Jierboekje 1985 6364; Visser, Adel 435; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632-1644
Haersma ab • 1: 03133 2: Groningen 3: Haersma ab 4: Aulus 8: Frisius 9: 09/02/1630 10: Phil 11: 1611 12: AAG 23 13: Hylck van Harckema 14: Arnoldus Haersma 15: grietman van Smallingerland 16: Catharina van Scheltinga (1637) d.v. Livius en Anna de Blocq 17: Arnoldus x Aurelia Eelcodr van Glinstra Maria x Johannes Johannis van Scheltinga, Alexander Hume Hylck x Isaac Sibrandi de Schepper 18: 1637-1660 grietman van Smallingerland 1644-1647, 1652-1655, 1661-1663 lid gedep staten (O), 1640-1652, 1657-1658, 1665-1667 landdagslid voor Smallingerland 1648-1652 lid admiraliteit Rotterdam; 1656-1659 rekenmeester 19: 1669 juni te Oudega 21: 1655, 1662, 1667 commissarispolitiek van prov. synode 22: Stamboek I 211; NNBW IX 317; Sminia, Naamlijst 142; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1648-1659
Heemstra • 1: 10957 2: Franeker 3: Heemstra 4: Sapheus (Saphius) 7: Harlingen 9: 30/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5090 13: Maycke Saefs 14: Focco Pierii Heemstra 15: burgemeester van Harlingen 16: Sydske van Idsarda Jetske Metsema uit Sneek (1661) 18: 1657 advocaat Hof; 1669-1686 burgemeester van Sneek 1670 lid gedep staten; 1671 rekenmeester 1674, 1688 lid admiraliteit Amsterdam 21: Dr 22: Stamboek II 108; RAF Hof van Fr MMM f 12, GEN 500; GAL Klapper DTB
Kingma • 1: 00855 2: Franeker 3: Kingma 4: Ignatius 8: Frisius 9: 20/07/1640 10: Hist polit, Lit 12: AAF no 3719 14: Saecke Ynthes van Kingma 15: rekenmeester van Friesland 16: Jayck Jurjensdr van Viersen Ydt van Meynsma wed Martinus van Eelckama 17: geen 18: ritmeester brigadier 1652 kapitein bij de garde; 1662 majoor cavalerie, 1671 kolonel 19: 1700 nov 21: had buitenechtelijke zoon Johannes, koopman te Utrecht 22: Stamboek I 273, II 186; RAF Statenarch M 11b f 109; Register resolutiiën 463-464; Ten Raa, de Bas, Leger V 429, 434
Laquart • 1: 04262 2: Leiden 3: Laquart 4: Fungerus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 13/05/1600 10: Iur 11: 1580 12: AAL 58 13: Mary Jansdr Verhuel 14: Gisbertus Johannes Laquart 15: secretaris van Wonseradeel 16: Elisabeth Tjerks 18: 1612, 1628, 1629 rekenmeester van Friesland 1621 raadslid te Bolsward; 1622 ontvanger van Wonseradeel 1634 olde burgemeester; volmacht landsdag 19: 1636 mei 22: RAF Grafschriften Bolsward; Singels, Archief Leeuwarden 283; It Beaken 19 (1957) 21; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1628, 1629
Loo • 1: 09252 2: Löwen 3: Loo 4: Albertus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 28/02/1544 12: MULO IV 276196 13: Margrieth van Eemskerck 14: Gerardus van Loo 15: rentmeester der Domeinen 16: Maria van der Myle, d.v. burgemeester van Dordrecht 17: Albertus, heer van Hodenpijl; Cornelis, kanunnik te Gent; Gerrit Wilhelmus; Arnoldus x Hester van Aylva; Damas Catharina x Jacobus van den Eynde, goeverneur van Woerden; Maria x Johan van den Eynde; Hillegont x Dirck Adriaensz van Leeuwen Margaretha x Jan Ruysch; Cornelia x Willem Bardes, burgemeester van Amsterdam 18: 1543 klerk, 1544 auditeur, later rekenmeester bij de rekenkamer in Den Haag 1551 raadsheergecommitteerde Raad van financien te Brussel, was later verantwoordelijk voor invoeren van de 10e penning 19: 1573 te Brussel 21: Iur lic 22: Jaarboek Geneal 35 1981 164; Stamboek I 265, II 176-177; Vries, Loopbaan 12
Munnickhuys (Theodorici) • 1: 01588 2: Franeker 3: Munnickhuys (Theodorici) 4: Albertus 9: 25/10/1593 10: Art, Ling 12: AAF no 249 13: Tryn Dircksdr 14: Dirck Alberts Munnickhuys te Wier 16: Catharina Tzummadr, gest 1604 te Jorwerd Geertien Gerrits (1606) 18: 1598 advocaat Hof 1599 rekenmeester 19: 1662, febr, begraven te Jorwerd 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 5; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 142; GAL Klapper DTB; RAF Statenarchief S 2b II 209
Nijs a • 1: 00763 2: Franeker 3: Nijs a 4: Petrus 9: 28/05/1635 10: Hum, Phil, Lit 11: 1617 12: AAF no 3121 13: Aeltje Gerbrandi 14: Johannes Nijs, afk uit Luik 15: raadsheer Hof : curator univ van Franeker 17: kinderloos 18: 1643, 1644 rekenmeester 1649-1660 raadsheer Hof 19: 1660 20: amplissimi domini Johanni Nijs in provinciali Frisiorum Curia senatoris ordinarii et acad. Curatoris filius 22: Stamboek II 155; NNBW IX 721; Sickenga 210-211; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1643, 1644
Oenama ab • 1: 00399 2: Franeker 3: Oenama ab 4: Amelius 8: Frisius 9: 28/10/1620 10: Lit, Iur 11: 1602 12: AAF no 1843 13: Catharina Johansd de Blocq 14: Tinco van Oenama 15: grietman van Schoterland 16: ongehuwd 18: 1627-1647 grietman van Schoterland 1632 rekenmeester 1638-1640 landdagslid, 1644-1646 lid gedep staten (Z) 19: 1647 april 22: Frijhoff, Etudiants 66; Sminia, Naamlijst 365; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632
Osinga ab • 1: 00249 2: Franeker 3: Osinga ab 4: Sixtus 8: Frisius 9: 26/08/1614 10: Lit, Hum 12: AAF no 1501 13: Ath Sydsd van Aggama 14: Sibrandus van Osinga 15: 1596 grietman van Wonseradeel 16: Tiets Tjallingsd van Syxma 17: Sibrandus, werd in 1652 grietman Ydscke x Marcus Meynardi van Lycklema 18: 1619-1652 grietman van Doniawerstal; 1623 rekenmeester 1638-1640, 1652-1653 volmacht landsdag namens Doniawerstal; 1638-1641, 1645 lid mindergetal 1641-1643 lid gedep staten (Z); 1650 lid Staten Generaal; 1652-1653 lid admiraliteit Amsterdam 22: Stamboek I 284; Sminia, Naamlijst 349; Engels, Naamlijst St Gen II 5; Engels, Naamlijst GS; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief, Statenresoluties 1623; RAF, Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1652-53; RAF Statenarchief 1357-1359, 1364
• Potter (Suffridi, Siurdts) • 1: 02953 2: Groningen 3: Potter (Suffridi, Siurdts) 4: Suffridus 7: Groningen 9: 23/05/1623 10: Phil 12: AAG 13 14: Suffridus Potter 15: 1618, 1621 lid gedep staten 16: Hiltie Jans (1630) Itie Foiinga (1658) 17: Bauck Elske 18: 1651-1653 rekenmeester 1656-1658 lid gedep staten (S) 1658 burgemeester van Dokkum; 1660-1669 herhaaldelijk landdagslid 19: 1673 maart 22: RAF Grafschriften Dokkum; RAF klapper DTB Dokkum; Placaatboek V 638, 777; Engels, Naamlijst GS; Gen Jierboekje 1993 148; RAF Statenarchief GF 50 Betalingsordonnantiën 1651-53
Reovardi • 1: 10512 2: Franeker 3: Reovardi 4: Thitigerus 7: Schoten 9: 02/05/1603 10: Iur 11: 1586 12: AAF 744 13: Bauck Sammesdr 14: Ryoerdt Sipckes 16: Tet Tiebbesd 17: Elske x Thijs Hijlckes Pekama, pachter en bijzitter te Aengwirden 18: 1607-1612 secretaris van Aengwirden 1610 rekenmeester 1612-1629 rector te Joure 19: 1642 mei 21: = Tyedgerus Ruardi Schotanus 22: Gens Schotana 1, 49; Col Kalma; Sannes, Naamlijst secretarissen 263; RAF Statenarchief, Statenresoluties 1610
Roorda • 1: 00390 2: Franeker 3: Roorda 4: Johannes 8: Frisius 9: 28/08/1620 10: Lit 12: AAF no 1819 13: Ursul Sippesd van Scheltema 14: Valerius Roorda 16: Ida Wolfertsd van Lezaen, wed Sabinus Wissema, d.v. grietman van Tietjerksteradeel (1628) 17: Valerius 18: 1635, 1637 rekenmeester van Friesland 1654 monstercommissaris 1653 landdagslid voor Smallingerland 19: 1657 maart 22: Stamboek I 313, II 210; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 42; RAF Statenarch M 11b f 48v; Visser, Adel 439; RAF Statenachief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1635, 1637
Roorda a • 1: 00623 2: Franeker 3: Roorda a 4: Carolus 9: 08/05/1628 10: Iur 11: 1609 ca 12: AAF no 2466 13: Anna Epesd van Juckema 14: Andreas Roorda 15: professor te Franeker 16: Lucia van Wissema 18: 1632 advocaat Hof; 1634 geweesen lid Generaliteitsrekenkamer; 1635-1670 grietman van Idaarderadeel 1648-1651, 1656-1659, 1664-1666 lid gedep staten (O); 1649, 1657, 1659, 1664, 1666 commissarispolitiek op synode 1653-1654, 1660-1663 landdagslid voor Idaarderadeel; 1646-1652, 1655 lid Staten Generaal; 1655, 1660 rekenmeester 19: 1670 jan te Idaard 20: Andreae a Roorda viri clar filius 21: Mr, in 1635 Dr genoemd; hollandsgezind 22: Stamboek II 207; Sminia, Naamlijst 154-155; Engels, Naamlijst St Gen II 45; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 8v; Van Buijtenen, Idaarderadeel 72; Visser, Adel 439; RAF Statenarchief Gf 50, Gf 51 Betalingsordonnantiën 1643, 1655, 1656, 1660
Saconis (Zakes) • 1: 01743 2: Franeker 3: Saconis (Zakes) 4: Suffridus (Siourd) 7: Beetsterzwaag 9: 13/04/1599 12: AAF no 532 21: zoon van Saecke E..rcks uit Beets?; Sirck Sakes was in 1603 rekenmeester voor de Zevenwouden (RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1603)
Saeckma (Saekma) • 1: 01429 2: Franeker 3: Saeckma (Saekma) 4: Johannes, Suffridi 7: Kollum 9: 08/08/1588 10: Iur 11: 1572 12: AAF no 67 13: Fedt Saeckes van Rinia 14: Mr Suffridus Saeckma 15: 1572 notaris : 1578 substituut grietman van Kollumerland 16: Hylck Boner (1603) Elisabeth x Tjerck Tjercks Solckama 17: Suffridus Theodorus Jaycke x Hans Annes van Wijckel 18: 1595 advocaat Hof, 1596-1600 secretaris admiraliteit Dokkum 1600 procureur generaal, 1603 raadsheer Hof, later president; 1608-1609, 1622, 1628, 1635 lid Staten Generaal 1626-1636 curator univ van Franeker; 1634 buitengewoon rekenmeester 19: 1636 dec 21: Dr; 1602 stelde mede de landsordonnantie samen, 1607 afgevaardigd naar Den Haag i.v.m. onderhandelingen met Spanje 22: Stamboek I 369; NNBW II 1255f; De Vries I 60, 148-149; Sickenga 167-169; Engels, Naamlijst St Gen 12
Solckama a • 1: 12204 2: Franeker 3: Solckama a 4: Ausonius 8: Frisius Sylvius 9: 00/00/1630 10: Iur 12: PAF 22 13: Aeltje Meynderts Lycklama a Nijeholt 14: Tjerck van Solckama 16: Rinske Timaeusdr Faber (1633) 18: advocaat 1647-1649 rekenmeester 1649-1659 secretaris van Wonseradeel 19: 1659 ca 20: 1630 24/8 Dr iur 21: Dr; tekent mei 1629 te Franeker het AA van Hessel Coumans; werd in 1631 burger van Leeuwarden 22: Stamboek I 367, 368; Sannes, Naamlijst 249; PB Hs 2; GAL Burgerboek I 22, klapper DTB; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1647-49
Tadema • 1: 04292 2: Leiden 3: Tadema 4: Kempo 8: Frisius 9: 29/05/1604 10: Iur 11: 1586 12: AAL 74 13: Tietke van Jeltinga 14: Ofco Tadema 16: Catharina van Scheltinga 17: Doedt x Pibo van Doma 18: 1619-1622 dijkgraaf van de Kollumer dijken rekenmeester van Friesland 19: 1622 21: woont op de Tademastins; een Kempo Tadema tekent in 1562 een rekest van Kollumerland 22: Placaatboek III 580; Andreae, Kollumerland 151, II 77
Velsius (Velsen) • 1: 02354 2: Heidelberg 3: Velsius (Velsen) 4: Adrianus (Hadrianus) 8: Frisius 9: 26/09/1614 12: MUH II 270,112 13: Ena van Tiara 14: Wilhelmus van Velsen 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Gerlantje Fransd van Eysma 17: Wilhelmus x Margaretha Regnerusd van Andringa Femme x Egbertus Petrus Heixan Theodorus x Jetscke Ulbesd Sippens 18: 1618 advocaat Hof 1637, 1640 burgemeester van Bolsward; 1641-1643 rekenmeester 1637-1638, 1643-1645 lid gedep staten (S); 1640, 1658 landdagslid; 1658 lid Staten Generaal (extra ord) (S) 19: 1661 febr 21: Dr iur; werd in 1625 burger van Bolsward 22: Stamboek I 399, II 277; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Placaatboek V 459, 603; RAF Copieën elders 60461: Burgerboek Bolsward; GA Bolsward 79; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen II 5; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1641-1643
Vogelsang • 1: 06632 2: Marburg/Lahn 3: Vogelsang 4: Theodorus 8: Frisius occid 9: 28/03/1570 12: CSM II 90 13: Tziam Sickes Atsma 14: Gerardus Theodorici Vogelsang 16: Rinck Hylckesdr Broersma 17: Hilco Sjouck x Jacob Doma Jouwer x Wibo Hettes Sytscke x Andle Wopckes Popta 18: advocaat Hof, 1577 landdagslid, rekenmeester 1579 lid Staten Generaal; 1584-1585, 1588-1589 gedeputeerde 1589 kerkvoogd te Oosterwierum 19: 1589 22: Stamboek I 352, II 241; Baerderadiel 372, Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Naamlijst GS; RAF, Grafschriften Baarderadeel
Waltinga (Waldinga) • 1: 11212 2: Köln 3: Waltinga (Waldinga) 4: Hubertus 8: Frisius 9: 12/06/1566 10: Art 11: 1550 12: AAK IV 4699 13: Catharina Glins 14: Andreas van Waltinga 15: dijkgraaf 16: Jelk Douwesdr Bootsma Fokel van Glins 17: Andreas x Rixt Binnertsdr van Heringa Foockel x Willem van Inthiema 18: 1579 volmacht landsdag; 1580-1582 dijkgraaf der Vijf Deelen 1584, 1588 rekenmeester 1586-1614 grietman van Franekeradeel; 1586 curator univ van Franeker 19: 1614 jan 21: woont op Sikkema State te Herbaijum 22: Sminia, Naamlijst 193-194; Avis, Inventaris 200; Cannegieter, Vijf Deelen 273; RAF Statenarchief S 2a II f 116; H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe, Rinia, Rynja (Tilburg, 1982) 59, 66
Wijngaerden (Wringaert) • 1: 04734 2: Leiden 3: Wijngaerden (Wringaert) 4: Alardus, Reinissi 8: Frisius 9: 11/04/1637 10: Ling 11: 1625 12: AAL 286 13: Helena Allardi 14: Renicus Francisci Wijngaert 15: predikant te Wons 18: 1656 landdagslid 1649-1652 rekenmeester (Albertus Wijngaerden) 22: Col Kalma; Placaatboek V 588; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1649-52
Wissema • 1: 00168 2: Franeker 3: Wissema 4: Sabinus 7: Blessum 9: 10/04/1610 10: Phil, Iur 12: AAF no 1184 13: Lisck van Eminga 14: Johannes van Wissema 16: Ida Wolfertsd van Lezaen (1613) 17: Sabinus x Frau Bockesd van Burmania Lisck x Carel Andries Roorda Wolfert Johannes x N Pockama 18: 1613 advocaat Hof rekenmeester van Friesland 19: 1623 juli 20: sch. Leovardiensi 21: Dr 22: Stamboek I 412; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 42; RAF Doodboek

>> begin