>> HOMEpage

Leveranciers voor de provincie Friesland ca. 1650-1750

Bron: Tresoar Nadere Toegang 5.09 II, 17-20
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2020

♦ Alle (provinciaal aangestelde) leveranciers en werkluiden moeten hare betalinge bij ordonnantie versoeken: 6 september 1649.
♠ Jelle Takes - medicamenten voor de sieke gevangens op 't Blokhuis - 21 november 1653
♠ Albert Jurriens - papier, pennen &c. - 15 november 1655
♠ Johan Schouten - medicamenten op 't Blokhuis - 25 [maand niet vermeld] 1657
♠ Wibrandus van der Werff - ut supra [d.i. Latijn voor 'zoals hierboven'] - 29 april 1659
♠ Meinte Matthijssen - ijserwaren &c. - 12 juni 1662
♠ Bouwe Lieuwes kinderen - sement - 13 februari 1663
♠ Egbert Hendricks Hardenbergh - toortsen - 31 augustus 1667
♠ Claes Colthoff - stoelen en kussens - i.p.v. A. Swalue 12 oktober 1667
♠ Matthijs Meintes - ijser-kramerswaeren - i.p.v. Meinte Matthijssen - 26 november 1668, desselfs wedue daerin gecontinueert 9 december 1675
♠ Bote Anes - kalk, stenen &c. - i.p.v. J.H. Duijff 3 februari 1669
♠ Tjaerdt Louws Furstenburgh - hardtsteen te Franequer - i.p.v. Tjebbe Tjebbes 6 augustus 1669
♠ Pybe Jans - hout-waeren - i.p.v. Gerryt Epes 21 december 1669
♠ Douwe Epes - pan- en estrik-werk - 20 januari 1670
♦ Klachten van de heren Rekenmeesters over de enormiteit van verscheidene specificatien van leveranciers, 27 april 1671. Pointen van mesnage gearresteert, 26 mei.
♠ Ate Aesges - turff en hout - 5 juli 1673
♠ N. Lioertsma - leverancier van de couranten op 't Collegie - 16 oktober 1673
♠ Claes Colthoff - lakens &c. tot de stoelen en kussens - 8 januari 1674
♠ Adam Dircks - turff en hout - i.p.v. w. Fedde Edes - 30 september 1675; alle jaren over de prijs te accorderen 23 maart 1676
♠ Allardt Stellingwerff - schrijff-behoeften aen 't Collegie - i.p.v. L. Cres 5 november 1675; de leverantie op een sekere taux gestelt 2 mei 1684
♠ Mr. Hans Wilgenrijs aengestelt tot werk-baes en leverancier van 't loodt - 12 juni 1662
♠ Sicke Siderius - ut supra - i.p.v. H. Wilgenrijs 15 juli 1676
♠ Hotze Jellema verboden enige leverantie van dekens meer op 't Blokhuis te doen - 4 januari 1678
♠ Het accoordt met Hero Nauta over de leverantie van papier, pennen &c. geapprobeert - 21 oktober 1696
♠ De weduwe Rinici in de leverantie van kalk en steen gecontinueert - 30 april 1706
♠ Dirck Ruirds - gewassen kalk, besems, keersen &c. - i.p.v. R. Rinici 12 januari 1715
♠ Oene Romckes - kalk en steen - i.p.v. R. Rinici dito
♠ Willen Nauta - hout-waeren aen de Lands-huisen te Franequer - 1 mei 1715
♠ Joannis Scheverstein junior - boekverkopers-waeren aen de Finantie-kamer - i.p.v. H. Nauta 11 augustus 1719


♠ Hieronimus Koopmans - papier, pen en inkt &c. aen 't Collegie - i.p.v. J. Scheverstein 1 mei 1723
♠ Riemcke Dircks - enige kleinigheden aen de Landschapshuisen - i.p.v. Dirck Ruirds 9 december 1723
♠ Pibe Jans Sterringa - hout-waeren - i.p.v. J.P. Sterringa 6 december 1725
♠ Crispinus Stellingwerff - koper-werck aen de Landshuisen - i.p.v. F.J. de Vries 9 juli 1728
♠ Jacob Sydses - kalk en steen &c - i.p.v. w. Oene Romckes 7 februari 1731
♠ Doecke Saagmans - ijserwerck te Franequer - i.p.v. Tjerck Hotses 6 maart 1731
♠ Marcus Dircks - kalk en steen &c. - i.p.v. Jacob Sydses 13 december 1731
♠ Abraham Ferwerda - papier, pennen, inkt &c. - i.p.v. w. H. Koopmans 26 november 1739
♠ Tjallingh Treslingh - hout-waeren ten dienste van den Lande - i.p.v. w. P. Sterringa 8 september 1752
♠ Harmanus Balck - ijser-waeren - i.p.v. D. Balck 4 december 1754

>> begin