>> HOMEpage

Appointeerden Friesland

Besluiten GS 1605-1700 en namen 1632-1700

Bron: Tresoar, Nadere Toegang 5.13 deel I; AlleFriezen.nl e.a.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2019
Men melde aanvullingen (vóór 1700) aan het contactadres op de homepage!

Appointeerde: militair aan wie na lange diensttijd of vanwege invaliditeit op verzoek een uitkering was toegekend; anders geformuleerd: oude of invalide soldaat, die nog lichte dienst deed c.q. een pensioen of toelage genoot

De heren Burmania en Franckena gecommitteert om alle appointeerden te visiteren, off ook dienst kunnen doen, 28 juli 1605
De heren rekenmeesters gecommitteert, om alle de appointeerden voor haer te doen komen, 4 november 1607
De heren Schwartzenberg en Oosterzee ut supra, 11 mei 1609
De here Schwartzenberg gecommitteert, om de appointeerden onder de compagnien te verdelen, 2 juni 1608
De heren Reinalda en Nannings gecommitteert, om haer te informeren op de appointeerden, 19 maart 1616
De heren Baerdt en Beyma gecommitteert, om met gecommitteerden van de rekenkamer haer op de appointeerden te informeren, 1 september 1638
De heren Eysinga en Aysma gecommitteert, om alle appointeerden te monsteren, 16 april 1641
Wopcke Faber gestelt, om de appointeerden voor een maent te betalen, 7 april 1643
Approbatie gestelt op de ordre tot betalinge van de appointeerden, 10 mei 1643
Wopcke Faber gelast, om uit de ontvangh van de appointeerde-gelden te betalen de beide assesseurs, secretaris en advocât van 't krijgsgerechte, 18 augustus 1643
De heren Eysinga, Aysma, Crack en Velsen gecommitteert, om alle de appointeerden te monsteren, 2 november 1644
De appointeerden wederom op de compagnien te stellen en verdelen, 29 november 1644
De gagen van de appointeerden in de ordonnantien van de compagnien te brengen, 21 september 1648
De schrijvers door een bode met een open acte geïnsinueert, om alle hare appointeerden te ontbieden, dito. De appointeerden moeten vier malen 's jaers te Leeuwarden compareren off attestatien de vita &c. oversenden, 11 november 1648
De heren Roorda en Glinstra gecommitteert, om alle appointeerden te monsteren, 16 mei 1651
De schrijvers geordonneert, om alle vierendeels jaren over te leveren een attestatie de vita van alle de appointeerden, die sij betalen, 8 mei 1652
Geen appointeerdeplaetsen te vergeven, als met kennisse van vijff heren, 5 juni 1652
De heren Aylva, Haersma, Baedrt, Meinsma en secretaris Vierssen gecommitteert, om het getal en de qualiteit van de appointeerden te revideren, 5 augustus 1653. Rapport en approbatie op 't gebesoigneerde, 7 oktober.
Yder grietman drie adsistenten en yder stadt een wachtmeester op de rolle van de appointeerden geaccordeert, dito
Binnen de tijt van een jaer geen appointeerden geaccordeert, 1 maart 1662
Eenige heren gecommitteert, om de revue te doen over de praetendenten tot appointeerde, 19 maart 1680
Alle de appointeerden boven de sterffmaent nogh een maent geaccordeert, 24 maart 1692
Alle de appointeerden met het ingaen van yder maent hare gages te betalen, 21 juli 1699

Chronologische naamlijsten 1 en  2 

- 1 -

Thonis Lammerts, Michiel van Erfort, Harmen van Lonkhuisen 16320222
Jan Missenaer, Jeppe Jetses, Rincke Clases, Pytter Hendricks 16430624
Abelus Attema 16530616
Jan de Backer, gewesen edelman van het geschut, een tweede appointeerde-plaats 16540720
Hillebrandt Steenbergh 16540728
Pytter Jacobs 16540825
Gerryt Graeff 16540907
Christiaen de Haes 16550328
de soon van de luitenant Lamminga 16550519
Hans Bomgarde 16550616
Ruird Douwes 16550721
Joannis Franssen 16550804
Jan Jans 16550914
Francke Meines 16551210
Hans Munnick 16560118
de wedue van de luitenant Fonck 16550928
Harmen Carstes 16560328
Hans Thabor 16560424
Coert Jaspers 16560425
Richardt Bolten 16560510
Jan Michiels 16600907
de wedue van Geert Grave uit sonderlinge consideratie voor haer soon 16600927
Tjerck Lieuwes 16600929
Hans Schaffer trompetter 16601129
Jacob Pytters Lemmen nogh vijff jaren gecontinueert 16601130
Nicolaus Sageman 16601201
Valentin Smidt, Michiel Beets, Jurrien Matthijssen 16610110
Reinder Jans 16610112
Hylcke Sybrens 16610216
Hendrick van den Bergh 16610823
Gerryt ten Bos 16611106
Harmen Stonebrink, Harmen van Diepen 16611206
Wibren Pytters 16611213
Harmen Bonger van Groenenburgh 16620214
Justinus Treverij 16620612
Dr. Petrus Echten 16630626
Jacob Stuiver 16631001
Hans Jacobs 16631114
Rein van Voort 16640428
Hans Jacobs 16640527
Lenert Michiels 16640702
Wopcke Ypes 16640715
Pierre Farinart 16640723
Jasper Ewerts 16640923
Blesse Wytses 16641006
Here Simons 16641007
Furst Schreijen 16641008
Harmen Geerts 16641105
Sake Cornelis 16641105
Lammert Hendricks 16641203
Jurrien Singer 16660216
Joseph Weyffenbach 16660224
Andries Hengel 16660224
Hans Pytters 16660228
Frans Melcherts 16660406
Nicolaes Jurriens 16660407
Harmen Barents Vastenau 16660412
Harmen Tjalckes 16660427
Cornelis van Voort 16660427
Jan Geerts Mensinga 16660516
Jacob Jans 16660519
Hendrick Hendricks 16660602
Tjaerdt Ratleij 16660714
Dirck Stevens sijn appointeerde-paey affgenomen en den 23. Octob. 1669 weder gegeven 16700401
Jan Engbert van Arkel een appointeerde-paey vereert 16700603
Thomas Markburgh 16711219
Jan Savoy 16720110
Jan Huisman, Christiaen Jurriens 16720624
Evert Schroor 16720727
Jurrien Jacobs 16720810
Joannis Rombach 16720810
Hans van Munster 16720830
Matthijs Ernstes 16730326
Staet Hylcker, Jan Hermensen 16730328
de wedue van de faendrich Kerenkroos 16730503
Here Minnes geroieert 16730531
Jurrien Jilles aengestelt 16730531
Claes van Kessel 16730609
Gerryt Jacobs van Gelder 16730612
Joost Schop 16730624
Jan Ritskes 16730701
Jan Steffens 16730701
Jan Velte 16730701
Thomas Daniels 16730704
Jurrien Janssen Eshoff 16730708
Tijle Ridders 16730711
Jan Velte affgenomen 16730712
Barent Hadde verkoren 16730714
Jochem van Ratenau 16730714
Albert van Hattum 16730722
Pytter van Weert, Ambrosius Hendricks 16730729
Albert van Arkelens, Lammert Thomassen, Wichman Dirksen 16730731
Dries Hendricks 16730812
Gerryt Janssen 16730820
Jan Sydses 16730820
Carst Lourens 16730823
Hans Kircham 16730901
Jurrien van Schalen sijn appointeerde plaets weder affgenomen 16731004
Geert Janssen aengestelt 16731011
Dirck Minnes 16731024
Hendrick Ruipel 16731101
Gerryt Bos 16731111
Berent Morre 16731129
Christoffel Gravestein, Pytter Doeden 16731213
Yda Caesarius 16740108
Nathan Glaus, Matthijs Mays 16740115
Willem Thijssen 16740124
Hendrick Jacobs Eyleman 16740130
Jan Volraet, Claes Abrams, Jan van Aken, Berent Lammerts 16740204
Dries Boelen 16740319
Casper Willems 16740320
Jan Jaspers Wassenburgh 16740324
Willem Pontra, Jurrien Janssen Eyloff 16740404
Claes Clasen 16740418
Hendrick Ernst Haentie 16740430
Jan Harmens Bolk 16740508
Jan Hendricks 16740514
Jan Cornelissen 16740530
Philip Buitghen 16740703
Matthijs Meij 16740704
Jan Carels 16740815
Beernt Beel 16740818
Hans Thomas Kuinder 16741002
Severin Clases 16741009
N. Lemmen 16741105
Jan Jacobs 16750107
Claes Fockes 16750109
de luitenant Gravius wedue 16750121
Gerryt Gerryts 16750122
Thijs Oorbaens 16750206
Arent Bock en Jan Jacobs weder ingetrocken 16750127
Theunis Jans aengestelt 16750313
Jan van Vele 16750402
Claes Lieuwes, Carst Jacobs 16750416
Coert Althuis 16750416
Rienck Adelen van Lolckama 16750416
Jan Joost van Suidlaren 16750429
Hendrick Berents 16750430
N. Schevel 16750513
Ayck Wyts 16750515
Hendrick Diederdorp 16750603
Hendrick van Coeverden 16750603
Marten Hijrwerk 16750605
Jacob Ros 16751111
Coenraedt Sybes 16751209
Jan Hal 16751209
Marten Wanner 16751210
Hillebrandt Gaitses 16751210
Jan Cornelis 16751210
Zacharias Tinner 16760205
Peter Dircks 16760209
Jan Wrich 16760210
Willem ten Bos 16760210
Augustinus Nieuw 16760211
Claes Janssen, Harmen Notenbos, Hendrick Nolman, Hendrick Geerts 16760224
Christoffel Jans 16760224
Albert Gerryts 16760309
de gewesen luitenant Hepcke Jochems 16760323
Thomas de St. Germain 16760617
Harmen Janssen 16760928
Bartel Theunis 16761020
Jan Lyckles 16761020
Samuel Gerryts 16770105
Jan Rooswinkel 16770207
Joannis Valck 16770207
Pytter Nicolay 16770208
Jan Allerts de Hoorn 16770223
Jan Hendricks, Robert Jongbloedt 16770224
Pytter Nusseboorn 16770427
Folckert Croesen 16770802
Gerloff Keyser 16781012
Vobraedt Jacobs 16790222
Thijs Pytters 16790509
Danclyff Pijpenbladt 16790605
Joannes Lesly 16800617
Glouden Gerryts 16810224
Sipcke Folckerts 16810317
Ebe Timens, herstelt sijnde, bedankt, neemt weder dienst, en in sijn plaets aengenomen Hendrick Eylerts 16810409
Jr. Edzardt Jacob van Harinxma 16810714
Alexander de Sanderen 16810917
Thijs Pytters 16771105
Theunis Alten 16820105
Sixtus Anthonius van Galama 16820220
Haeye Sjoerds 16820224
Jean Capelaen 16820428
Bartel Clercq 16820511
Jan van Swieten 16820601
Feicke Janssen 16820623
Andries Mollee 16820722
Berent Halbes Jongvogel 16820928
Roeloff Lammerts 16821025
Focke Yges 16830208
Gooswijn Hiddingh 16830208
Geert Otten 16830317
de weibel Horatius Jellema 16831227
Hans Waller 16850702
Hendrick Hendricks wdue 16850912
Hans Minses 16860120
Hotse Scheltes, Anne Melles 16860206
Hendrick Jongebloedt 16860312
Hendrick Eylerts, weder herstelt sijnde, in dienst aengenomen, en Francois Merlijn in sijn plaets aengenomen 16870501
Roeloff Stienstra 16871216
Hendrick Warsson 16881207
Luitien Hennings Cruisbeek 16890206
de adjudant Jan van Engel met twee ruiters appointeerde paeyen gebeneficieert 16890816
Abraham Verpoorten 16890820
Hans Ypckes 16900926
Hein Jans 16910814
Etienne Montuguon, Jurrien Hendricks 16921212
Frans Jans 16920716
Lamson[?] Jans 16920908
Christoffel Sonderman, Albert Reinders 16921124
Utrecht, Dirck van 16921229
Lenert van Gladbeck 16930208
Adam Weydel 16930512
Lammert Feyckes, Jan Meyer 16930603
Bartholdt Wreeden 16930603
Hans Jurrien 16930603
Albert Hendricks 16930603
Thomas Odiens 16930715
Jeppe Simons 16930804
Willem van Weert 16940118
Harmen Ascamp 16941213
Albert Janssen 16950104
Joannis Witmont 16950105
Lodewijck de Wale 16950209
Wolter Cornelis 16950430
twee sonen van de luitenant G. v. Haersma 16960219
Jan Caphaen[?] 16970618
Frederick Konterhoese 16970813
Jan Willems, Harmen Janssen 16980209
Davidt Caspers 16960502
Jan Burchert Wilhelm 16960717
Cornelis Dircks 16970219
Jacob Husen 16980427
Hendrick Bottes 16990303
Albert Riemeringh 16990303
Gerryt Otmaro 16990515
Vincent Thijssen 17010922

- 2 ->> begin

Michiel Beetie van Middelburgh (Meijburgh) informatieboek Lwd. 16-10-1649
Frans Pytters Groeneweg Groot consentboek Lwd. 1662
Willem Jansen Bagijnestraat Groot consentboek Lwd. 1675
Coenraedt Gerritsen bij het stadsbolwerk informatieboek Lwd. 26-07-1684

Jan Hendricx x09-1611 Leeuwarden
Dirck Abels x02-1613 Leeuwarden
Tiepcke Sybes x12-12-1613 Leeuwarden
Livius van Mellema x11-06-1615 Leeuwarden
Hans Koelborn x24-01-1624 Leeuwarden
Durst Vierhaven x09-10-1624 Leeuwarden
Jacob Jans x08-01-1625 Leeuwarden
Christiaan Blesen Vryburgh x02-02-1628 Leeuwarden
Claas Dulst x21-06-1628 Leeuwarden
Hans Lenerts x03-01-1629 Leeuwarden
Simon Jacobs x30-01-1630 Leeuwarden
Harmen Freerx x20-02-1638 Leeuwarden
Pieter Harmens x27-04-1639 Leeuwarden
Jan Pieters x28-09-1639 Leeuwarden
Jorre Jorris x22-10-1642 Leeuwarden
Michiel Erfort x22-10-1642 Leeuwarden
Hans Heys x27-06-1643 Leeuwarden
Hendrick Berents x05-08-1643 Leeuwarden
Dirck Beckster x11-05-1644 Leeuwarden
Melcher Eygelman x14-09-1644 Leeuwarden
Hans Etsenrood x18-09-1647 Leeuwarden
Hendrick Eilerts x11-12-1647 Leeuwarden
Hans Meyer x15-01-1648 Leeuwarden
Luke Brand x19-02-1648 Leeuwarden
Michiel Erfort x22-07-1648 Leeuwarden
Tobias Lants x01-09-1649 Leeuwarden
Pier Eelkes x08-06-1650 Leeuwarden
Tobias Lants x14-02-1652 Leeuwarden
Jan Stockman x04-12-1653 Leeuwarden
Hendrick Beerns x18-11-1654 Leeuwarden
Ambrosius Jacobs x11-08-1655 Leeuwarden
Jacob Roberts x29-01-1659 Leeuwarden
Thijs Pracht x21-05-1659 Leeuwarden
Frans Pieters x17-12-1659 Leeuwarden
Dirck Bachts x01-09-1666 Leeuwarden
Pieter Jansen x20-10-1666 Leeuwarden
Severijn Niclaes x23-02-1667 Leeuwarden
Harcke Arents x04-05-1667 Leeuwarden
Dirck Wilkes x07-09-1667 Leeuwarden
Hans Smoocker x30-11-1667 Leeuwarden
Niclaes Chardele x22-05-1669 Leeuwarden
Hendrick Vickerne x04-06-1669 Leeuwarden
Rut Essen Wedeman x30-04-1670 Leeuwarden
Willem Balbernij x02-07-1670 Leeuwarden
Bonefaes de Wy x17-01-1674 Leeuwarden
Hans Jacobs Hartwyck x20-06-1674 Leeuwarden
Jan Hendrix x06-12-1674 Leeuwarden
Geert Jansen x13-02-1675 Leeuwarden
Hans Timmerman x30-06-1677 Sneek
Robert Jongbloet x18-08-1677 Sneek
Robert Jonghbloet x14-09-1677 Sneek
Allardt Gerryts x13-10-1677 Leeuwarden
Samuel Gerryts x12-10-1678 Leeuwarden
Claes Lieuwes x30-10-1680 Leeuwarden
Nicolaus Paus x06-05-1682 Leeuwarden
Hendrick Janssen x20-05-1682 Leeuwarden
Arent Holterman x31-03-1683 Sneek
Arent Holterman x31-03-1683 Sneek
Thomas Daniƫls x20-06-1685 Leeuwarden
Francois Marly x05-02-1687 Leeuwarden
Jochem †29-02-1688 Leeuwarden
Casper †09-12-1688 Leeuwarden
Geert Jans †10-12-1689 Leeuwarden
Hendrik Stuil x19-07-1690 Leeuwarden
Douwe Wiegers x20-06-1691 Leeuwarden
Thomas Mareez x04-07-1691 Leeuwarden
Jan Clasen x08-08-1691 Leeuwarden
Claude Juily x10-10-1691 Leeuwarden
Andries Lijster x02-01-1692 Sneek
Andris Pyters x02-01-1692 Sneek
Andris Pyters x22-01-1692 Sneek
Pyter Tiercks x27-02-1692 Leeuwarden
Matthijs Drijsten x11-03-1693 Leeuwarden
Beernt Harperts x18-11-1693 Leeuwarden
Hans Poulus x21-07-1694 Leeuwarden
Hans Jurjen Windt x24-11-1694 Leeuwarden
Johannes Martens x23-02-1695 Leeuwarden
Antoni Fransen x04-05-1695 Sneek
Antony Fransen x19-05-1695 Sneek
Jan Hendricks x07-12-1695 Leeuwarden
Davidt Caspers x16-05-1696 Leeuwarden
Christoffel Eggerts x29-05-1697 Leeuwarden
Pieter Schreur x16-10-1697 Leeuwarden
Melchert Boumulder x22-10-1698 Leeuwarden
Coert Balthasars x09-12-1699 Leeuwarden
Hans Hansen x20-04-1700 Leeuwarden
Fredrich Coutershaus x11-05-1700 Leeuwarden
Coert Buytendyck x15-06-1700 Leeuwarden
Jan Gros x19-02-1701 Leeuwarden

>> begin