>> HOMEpage

A.J. Bruinsma
Naamlijst van de broeders en zusters van
het Zoete naam Jezus gilde
Leeuwarden 1522-1622

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, toegang 119-B, inv.nr. 382
Internetbewerking: M.H.H. Engels, mei 2007geelkoperen gildepenning die door het Zoete naam Jezus gilde aan de armen werd uitgereikt om daarmee bij de bakker brood te halen Wanneer dit gebedsbroederschap is opgericht, blijkt niet. Het heeft echter al ruim voor 1522 bestaan. Wellicht is het rond 1495 gesticht naar het voorbeeld van gelijknamige gezelschappen die in die tijd ontstonden in Den Haag - Petrus/Pieter Plumeon en zijn vrouw Alijt Jansdr. worden genoemd onder de stichters van een altaar 'van den soeten naam Jezus' aldaar - en Delft. In plaats van de devotie van de zoete naam Jezus trad in de loop der tijd steeds meer de armenzorg op de voorgrond. In de zeventiende eeuw werd het voortgezet als Ritske Boelema gasthuis.
N.B. -+ betekent tot overlijden; JUD resp. JUL doctor resp. licentiaat in de rechten. De afkorting p.n.J. achter de namen van geestelijken staat misschien voor pastor nominis Jesu; pii nominis Jesu lijkt minder waarschijnlijk, te meer omdat 'van de Zoete naam Jezus' in het Latijn Dulcis nominis Jesu luidt.

Broeders (>> zusters)

1. Jhr. Rienck van Camstra JUD + Jelsum 9-4-1522 raadsheer HvF x Gerlant Aesgesdr. Hoxwier van Mantgum
2. Berent Gerbrantsz +1522 schepen Leeuwarden x Attzien N.
3. Harmen van Quaequenbrughe +1522 x Fij N.
4. Hans Sjoerdsz. +1522
5. Joost van Wijck +1522
6. Arent Pietersz. +1523 schepen Leeuwarden 1512-1513, 1518, 1522
7. Jhr. Jacob Jansen van Wieringen Buijgers + 10-5-1529 burgemeester Leeuwarden 1523-1525 x Bauck Hillebrantsdr. Unia
8. Oswalt +1529 x Gertzen N.
9. Frans Ottoz. +1530
10. Jan Claesz. +1532 x Alijtt N.
11. Jan Saelmaecker +1532 zadelmaker x Alijt
12. Jhr. Pieter Jans van Auckama +1534 burgemeester Leeuwarden 1512-1513, 1516-1522 schepen 1514-1515 x a. Trijn/Catharina Doeckes b. Hylck N.
13. Doede Gerritsz +1535
14. Mr. Frans Gerritsz. Hemmes +1535
15. Jacob Hilles +1535
16. Andries Andries 1536-1538
17. Hans Lens JUD 1536-+1543 advocaat HvF x Rynts N.; voor of na deze x Eets Jans?
18. Jhr. Johan van Buijgers JUD *1510 1536-+1-4-1555 begr. Oldehove; advocaat HvF, grietman Leeuwarderadeel 1535, volmacht Landsdag x Reynsck Pietersdr. van Auckama
19. Jhr. Tjepke van Sierksma JUD 1536-+1543 burgemeester Leeuwarden 1533, 1542 x Gooycke Joostdr.; voogd Anthonygasthuis 1531-1540, 1540
20. Pieter Pietersz. 1536-+1542 burgemeester Leeuwarden x Ath Hettesdr.
21. Sytse Sytsesz. Frivelsma/Frielsma 1536-+1536 vroedschap Leeuwarden 1531-1536 x Jel Feyckesdr. van Unia
22. Jan Symens JUD 1536-1566 + Keulen 7-5-1569 vroedschap Leeuwarden; ging 1566 in ballingschap
23. Jhr. Hermanus van Arentsma JUL 1536-+1555 burgemeester Leeuwarden 1553-1554; advocaat HvF; x a. Rintsck N. b. His van Auckama weduwe H.J.J. Buygers
24. Frans Jacobs Symons 1536-1536 prebendarius Oldehove St.Vitus-kerk
25. Jacob Adamsz. 1536+1539 burgemeester Leeuwarden, schepen 1531; neef van Auck Petersdr.
26. Jhr. Sierck van Donia 1536-+ Oosterend ?-12-1569 grietman Hennaarderadeel 1550, volmacht Landsdag x a.\Sjouck Douwesdr. Douma van Oenema b. His Elings/Elinga of Meshorn?
27. Gabbe Selsma 1536-+?-12-1578 x Anna N.
28. Binnert Wybesz. 1536-1536
29. Johannes Rommerts JUD 1536-+ Leeuwarden 15-1-1558 raadsheer HvF
30. Anthonius van Hees 1536-+1553 burgemeester Leeuwarden 1544-1547, 1551-1553 schepen 1542-1545, 1548-1550
31. Lieuwe Jochima 1536-1539
32. Dominicus Piebes Geeckinga 1536-1553 burgemeester Leeuwarden 1533-1539, grietman Baarderadeel 1539-1547
33. Rindert Pietersz. JUD 1536-1539
34. Mr. Winolt 1536-+1539 advocaat HvF
35. Mr. Cornelius Frouckz. 1536-1539 advocaat HvF
36. Sem Gerbrantsz. 1536-1539
37. Abbe Hubbez. 1536-1539
38. Simon Bauwetten JUD 1536-1540 griffier HvF 1524-1541
39. Julius van Geel JUD 1537-+1567 raadsheer, procureur-generaal, fiscaal HvF x a. Auck Gerritsdr. b. Jel Feyckesdr. van Unia
40. Bartholomeus Kroenberger 1537-1539 griffier Overijssel
41. Jhr. Seerp van Beyma JUL 1537-+1543 volmacht Landsdag x Taets dr. van Jucke Jans van Beyma
42. Mr. Gerardt Mulaerdt 1537-1539 president HvF 1522-1538
43. Willem Zagarus JUD 1537-+1539 raadsheer HvF
44. Dodo JUD 1537-1538 advocaat HvF
45. Wilco Folkertsz. 1537-+1537 secretaris Leeuwarden 1527 x Geertyn N.
46. Abbe Ferwer 1537-+1537 verver x Hilck N.
47. Hans Cruijse 1537-+1537 burgemeester Leeuwarden 1531-1537 x Lutgart N.
48. Heer Joryt Jantzama p.n.J. 1538-+1538 R.K. pastoor; vgl. Lwd. hist. reeks VIII p. 35
49. Douwe Harmensz. 1538-+1538
50. Mr. Gysbert Gerrits 1538-1538 + Stiens 16-6-1569 x Ymck Sapesdr. Aernsma, Martsma of Meetsma
51. Hanske Mellez. van Forzenburg 1539-1539
52. Harmen van Aerssen 1540-1540
53. Hendrik Pietersz. 1540-+1543 schepen Leeuwarden 1532
54. Mr. Tezke Alardi 1540-1540 advocaat HvF; Tjebbe, Tjepke of Tjepko Allardi
55. Mr. Fransi 1540-1540
56. Albert Fransz. 1540-+1553 burgemeester Leeuwarden 1545-1546, 1551-1552, schepen 1544
57. Pyper JUD 1542-1542; Dr. Pijper op het Blokhuis
58. Andries Kistmaker 1542-+1542 kistenmaker
59. Mr. Pieter Haeldger 1543-1543
60. Piter Goltsmit 1543-1543 schepen Leeuwarden 1533 x Jantien N.
61. Jhr. Mr. Frans Jacobs van Buijgers 1543-+1567 grietman Tietjerksteradeel 1547
62. Gerrit Pieters Smit 1543-1556 schepen Leeuwarden 1544
63. Heer Joannes Hendricxz. 1544-+1547 R.K. pastoor; vgl. Lwd. hist. reeks VIII p. 29 +1549/50[?]
64. Ritscke Boelema 1544+1547 x a. Geel N. b. Syrdt of Gyrde Abinga of Aebinga
65. Mr. Matthijs Rommerts 1548-+7-8-1579 advocaat HvF; secretaris Leeuwarden 1547-1567; x A8ck Feijedr. van Heemstra
66. Jhr. Gabba van Douma 1550+1552 Gods ridder [= ridder van Jeruzalem of van het Heilige graf] x Ebel N.
67. Mr. Steven van Vos 1552-1556 +1557; x Anna N.
68. Jhr. Frans van Cammingha JUD 1552-+1559 zoon van Wytze van Eminga; x a. Jouck Pietersdr. (Jongema) van Walta, van Bozum b. Fedt of Teth Sybrensdr. van Stenstera
69. Pieter Symons van Harlingen JUL 1552-+1561 advocaat HvF x Berber Arentsdr. van Arentsma
70. Mr. Tjalling Riemersma 1552-+1561 advocaat HvF
71. Mr. Meynert Mertens Druyst 1552-1556 advocaat HvF
72. Dirk Dirks Cuyper 1552-1553 schepen Leeuwarden 1542
73. Mr. Marten 1552-+1553 R.K. pastoor Oldehove in de St. Vituskerk; vgl. Lwd. h9ist. reeks VIII, p. 20
74. Rintje Folkerts van Aytta 1552-1552 grietman Oostdongeradeel 1552; + april 1570; x a. Ida Tjaerdtsdr. van Hettema b. N. Mershorn, van Poppingawier
75. Mr. Aesge Gerrits Ysra of Ysgra 1553-+1555 burgemeester Leeuwarden x Rixt dochter van Jan Romckes van Hoytema
76. Andries Arents 1556-1559 schepen Leeuwarden 1548
77. Gerrit Wybes 1556-+1593 burgemeester Leeuwarden
78. Mr. Gerbrant Arentsz. 1556-+1558 advocaat HvF; schepen Leeuwarden 1545-1546, 1551-1552, 1558; voogd St.Anthonygasthuis 1554
79. Mr. Folcke van der Haule 1556-1559 advocaat HvF
80. Mr. Sjoerd van Aesgama 1557-+1579 advocaat HvF; x Auck Bonga
81. Hermanus Pheltens 1559-+1562 burgemeester Leeuwarden; x Alijdt Gerrits dochter van Gerrit Aesges
82. Symen Pieters van Harlingen 1556-+ Keulen 1561; zoon van Pieter Symons
83. Jhr. Sascker van Heringa 1562-1563 x Hil Binnertsdr. van Aebinga oud-burgemeester Groningen
84. Jhr. Duco van Martena 1563-1563 +11-11-1605 grietman Barradeel, Gedeputeerde Staat Frl. x a. Swob Tjallingsdr. van Botnia b. Trijn Janckesdr. van Unema te Blija 1565
85. Erasmus Melchiors 1563-+16-3-1572 wijnheer [= wijnschenker; vgl. koffiehuishouder]
86. Eelco van der Haule JUL 1565-+1565 advocaat HvF; griffier HvF[?]; x Ansck dochter van Jacob Sybrants
87. Heer Jeltho Thonis p.n.J. 1565-+1565 prebendarius Oldehove; = Jelto Thomas Fabri + nov. 1567[?], vgl. Lwd. hist. reeks VIII, p. 26
88. Pieter van Beringhen 1566-1571 ouderman 1566
89. Aesge Harmens 1566-+1577 burgemeester Leeuwarden 1574-1576 schepen 1572-1573
90. Hendrik Herckes 1566-1566
91. Jhr. Sjoerd van Beyma 1568-+Brussel 1-6-1568 volmacht Landsdag x Jel Sydsdr. van Botnia
92. Jhr. Sierck van Donia JUD 1570-+17-12-1581 adelman van hopman Swartje van Stellingwerf [volgens Conscriptio exulum]
93. Frans Huyghis 1570-+1583 schepen Leeuwarden 1558-1563; ook François Leonard Hugenius; x a. Geel Hesseldr. van Bootsma b. Aeltje Binnertsdr. van Roorda van Genum
94. Matthijs Boom 1572-+23-9-1572 maarschalk [van het Blokhuis?]
95. Jhr. Johannes Wilhelmus Velsius JUD 1576-+1600 advocaat HvF; Medicinae Doctor, rector, schepen 1566 en 1570 burgemeester Leeuwarden 1568-1569 x a. Aecht Cornelis +1574 b. Ymck Alexisdr. van Geel
96. Gerrit van Teetlum JUL 1578-1583 +1584 advocaat HvF x Ansch dochter van Jacob Sybrants van Auckama
97. Mr. Focco Rommerts 1578-1583 raadsheer HvF 1565-1578
98. Sybrant Jacobs 1578-1582 schepen Leeuwarden 1574-1576
99. Pieter Mattheus 1578-1592 schepen 1572-1575, burgemeester Leeuwarden 1577; ook P. Theunis of Theeuwes; x Belij N.
100. Upcke Douwes van Tallum 1578-1583 +1584 grietman Hennaarderadeel x a. Hack Hettesdr. Rheen b. N. Sikkema c. N. Gerrits
101. Jhr. Allert van Sierksma 1578-1582 grietman Bildt x Beatrix Loo
102. Frans Canter 1578-+1582 burgemeester 1576 x Geel Fransdr. van Humalda
103. Jan Symons 1578-+1579; ook van Runia; x Saeck Pieters
104. Pieter van Eemskerk 1578-1583 griffier HvF x Anna Schoenenburger
105. Matthijs Symons 1578-1583
106. Jan Huyberts Catsius 1579-+1593 apotheker, vroedschap 1566-1570, schepen 1571, burgemeester Leeuwarden 1572-1575; x Margaretha dochter van Jacob Sweert
107. Mr. Jacob Herbayum 1580-1601 geheimschrijver schutterij Leeuwarden
108. Pieter Huyberts Catsius 1580-1581
109. Jhr. Sybrant van Burmania 1583-+ Stiens 1601; hervormingsgezind; x Frau Sydtsdr. van Donia
110. Tjerck Pieters van Teetlum 1583-1601 schepen Leeuwarden 1574-1576 x Petronella Hieronymusdr. van Hania
111. Mr. Dominicus Adsma 1583-1585 wegens ziekelijkheid uitgetreden
112. Lieuwe Pieters 1583-+1612 rentmeester geestelijke goederen 1596, schepen Leeuwarden 1591-1604
113. Hans Lens 1583-+1622 lakenkoper x Jeltie Gerritsma
114. Frans Pieters Goltsmit 1583-+1583 goudsmid
115. Sierck Sjoerds 1583-1583
116. Sipcke Sjoerdsz. 1583-1583 koopman
117. Syds Lieckles 1583-1583
118. Lieuwe of Leo van Mellema 1584-+1592; x a. Aeth of Ath Hettesdr. van Hettema b. Bauck N.
119. Hidde Folsghara JUD 1584-1585 advocaat HvF
120. Jhr. Upcke van Burmania 1584-+ Stiens 1615 Gedeputeerde Staat Frl. x Rints Jurriensdr. van Roorda, van Tzum
121. Gellius van Hillama JUD Hervormd 1595-1622 +1624 raadsheer HvF 1597-1624, schepen 1593-1594, secretaris Leeuwarden 1595-1597 c8urator academie Franeker 1605; x a. Houck of Auckje Eeerckes- of Herckesdr. van Haersma b. Auck Oedsdr. van Haersma; opvolger van 119
122. Mattheus Pieters 1595-1606
123. Hendricus Gualtheri JUD 1595-+1616 Gedeputeerde Staat Frl. 1597, schepen 1598-1601, secretaris Leeuwarden 1602-1616; x Lysbeth Gossesdr.
124. Huybert Jans Catsius *21-11-1565 R.K. 1595-+17-8-1628 apotheker, gemeensman Leeuwarden; x a. Bauckje Anskes b. Grietje Gerrits
125. Jhr. Frans van Cammingha 1601-+6-2-1608 x Bjuck Goslicksdr. van Herema
126. Harmen Harkes 1601-+1615 schepen 1593-1594, 1596-1600, 1606 burgemeester Leeuwarden 1601-1605, 1607-1608, 1610-1615; x Taetske dochter van Jan Sybrens
127. Willem van Vierssen Hervormd 1604-1622 +20-10-1641 muntmeester Frl., schepen Leeuwarden x Titia dochter van Georg Gothofredi; opvolger van 118
128. Johannes Henrici Rhala Hervormd 1604-1622 +1655 ontvanger kloostergoederen Frl.; x Aeltje de Veno; opvolger van 110
129. Lambertus Adius JUD 1605-+1615 burgemeester Leeuwarden, pensionaris Leeuwarden; zoon van Adtje Lambertsz./Lammerts; x a. Hiltje van Velsen b. 1606 Heiltje Douwes Teijens
130. Gercke Pieters Sickema 1605-+1620 lakenkoper; x Cunira Rommerts
131. Jhr. Aede van Eysinga JUD 1609-+1620 raad Admiraliteit Dokkum 1602, raadsheer HvF 1608-1620; x Foeck Jellesdr. van Eelsma
132. Coert Nederhof Hervormd 1609-1622 +1626 schepen Leeuwarden; x Jelcke Hooglander
133. Hans Lens JUD R.K. 1617-1622 + Leeuwarden 1640 advocaat HvF x Stijntie Lantingha; opvolger van 129
134. Oene Oenes Hervormd 1617-1622 +1624 rentmeester Leeuwarden x Trijntje Gosses; opvolger van 126
135. Vincent Ypckes van Glinstra Hervormd 1617-1622 +1631 burgemeester Leeuwarden, volmacht Landsdag x Maycke dochter van Watze Eelckes Gadema; opvolger van 120
136. Frids Meynerts R.K. 1617-1622 +1637; x Berentie Beashem; opvolger van 123
137. Arent Andries van Campen R.K. 1617-1622 +1637; x a. Reina Jansdr. +1622 b. Margarita During; opvolger van 112
138. Livius van Scheltinga JUD Hervormd 1621-1622 +17-12-1650 secretaris Staten Frl., secretaris rekenkamer; x Lwd. 2-3-1617 Anna dochter van Daniel de Blocq; opvolger van 131
139. Foecke Broers Minnema JUD R.K. 1622-1622 +1625 advocaat HvF; x a. Riemck Alles b. Trijntje Jelmers; opvolger van 130


>> begin

Zusters 1522-1622

1. Fij N. (x Harmen van Quaequenbrughe +1522) -+1522
2. Attzien N. (x Berent Gerbrantz.) -+1522
3. Tied N. (x Arent Gerbrants) -+1524
4. Bauck Gerrits -1524
5. Attien Gerrits -+1525
6. Tied N. (x Mr. Hero) -+1527
7. Alijt N. (x Dominicus Piebes) -+1528
8. Gertzen N. (x Oswalt +1529) -+1529
9. Jantzien N. (x Pieter Goltsmit) -+1531
10. Tied N. (x Sitse of Syttie) 1531-1537
11. Trijn N. (x Mr. Jan van Arum) -+1532
12. Alijt N. (x Jan Claesz.) -+1532
13. Alijt N. (x Jan Saelmaker) -+1532
14. Juffrouw Joest -+1532
15. Rints N. (x Hans Lens JUD +1543) -+1532
16. Syts Inkema -+1535
17. Ulck Willes -+1536
18. Romck N. (x Philippus) 1536
19. N.N. (x Hans Huyghis) 1537
20. Geertyn N. (x Wilco Folkertsz. +1537) -+1537
21. Jue Wopckes -+1537
22. Maartzen N. (x Hendrickxz.) -+1537
23. Lutsen N. (x Clazes Portyer) -+1537
24. Bauck Unia (x Jhr. Jacob Jansen van Wieringen Buygers) 1537-+25-8-1547; begr. in Oldehove
25. Auck N. (x Douwe Schoenmaker) -+1538
26. Hilck N. (x Abbes) -1538
27. Lutgert N. (x Hans Cruyse +1537) 1538-+1540
28. Hilck N. (x Abbe Ferwer +1537) 1538-+1545
29. N.N. (x Mr. Sem Claes) 1539
30. Tieh Jans van Auckama (x Gysbert Donia, Simon Hendriks +vóór1538) -+1540
31. Mary N. (x Cornelis) -+1542
32. Reynsk Canters (x Claes Tijmens) -+1542
33. Auck Gerrits (x Julius Geel JUD) -+1542
34. His van Buygers 1543
35. Wobbet N. (x Mr. Wijnants) -1543
36. Gooyck Joostesdr. (x Jhr. Tjepke van Sierksma JUD +1543) 1543-1553
37. Tiethe N. (x Alberts) -+1545
38. Alijdt Arents (x Jhr. Arent van Arentsma) -+1550
39. Anna N. (x Jacob Adamsz.) -+1550
40. Taets van Beyma (x Jhr. Seerp van Beyma JUL +1543) 1552-1553
41. Ebel N. (x Jhr. Gabbo van Douma +1552) 1552-1553
42. Anna N. (x Alberts Fransz.) 1552-1553
43. Hil N. (x Andries) 1552-+1554
44. Anna N. (x Gabbe Selsma) -+1553
45. Saepk Lieuwes -+1553
46. Anna N. (x Mr. Steven van Vos) -+1557
47. Fedt (of Teth) van Stenstera (x Jhr. Rienck Douwes van Burmania, Jhr. Frans van Cammingha JUD) -+1559
48. Alijdt Gerrits (x Hermanus Pheltens) -+16-9-1561
49. Juffrouw Tzaets Rommerts -+1564
50. Juffrouw Anck van Donia) -+1564
51. Anna Erasmus -+1570
52. N.N. (x Johannes Willems) 1574
53. Aecht Cornelis (x Jhr. Johannes Wilhelmus Velsius) -+1574
54. Fij Jayema (x Gerrit Wybes +1593) -+19-11-1576
55. Auck Bonga (x Mr. Sjoerd van Aesgema) -+1578
56. Janthien van Heemstra (x Willem van Buma, Mr. Matthijs Rommerts +7-8-1579) -1579
57. Ansck van Auckama (x Eelco van der Haule JUD +1565, Gerrit van Teetlum JUD +1584) -1584
58. N.N. (x Hidde Folsghara JUD) 1585
59. Sack Pieters (x Jan Symons +1579) -+1613
60. Titia Gothofredi (x Willem van Vierssen, muntmeester van Friesland *1560 +20-10-1641) -+1613
61. Rints van Roorda (x Jhr. Upcke van Burmania +1615) -1615
62. Taeske Sybrensdr. (x Harmen Harkes +1615) -1615
63. Heiltje Teyens (x Lambertus Adius JUD +1615) -1615
64. Lysbeth Gosses (x Hendricus Gualteri JUD +1616) -1616
65. Foeck van Eelsma (x jhr. Aede van Eysinga JUD *1520 +1620) -1620; +1627
66. Cunira Rommerts (x Gercke Pieters Sickema +1620) -1620; *1571
67. Reina Jansdr. (x Arent Andries van Campen +1637) -+1622
68. Jeltie Gerritsma (x Hans Lens +1622) -1622

>> begin