>> HOMEpage

Album amicorum van Wybrand de Geest
* de inscriptoren *Bron: De Vrije Fries 2014, p. 31-59 i.h.b. 52 en het album in Tresoar digitaal
Met kleine correcties in een sorteerbare tabel verwerkt door
M.H.H. Engels, december 2018
N.B. Sorteren op datum resp. plaats kan een aanwijzing geven voor een niet aangegeven plaats ( s.l.  = sine loco) resp. datum!
De browser Safari sorteert niet goed!

folioplaatsdatumnaam
4rs.l.0000 00 00Moreau
4vParijs1614 00 00Bobrun, Ludovicus
9vUtrecht1613 08 03Geest, Gelis Symonsz. de
13vAix en Provence1616 10 04Develle, Diane
14rs.l.1616 10 16Guerinus
14vLeeuwarden] s.l.1614 02 15Meinsma, Horatius
16rAix en Provence1616 09 22Kitzinger, Johannes Theodorus
16v-17rUtrecht] s.l.1614 03 29Pithan, Frederich
18rs.l.0000 00 00Lissellus, Jacobus
18v-19rLeeuwarden] s.l.0000 00 00Vredeman, Gerart
20rUtrecht] s.l.0000 00 00Heemskercken, G. van
20v-21rs.l.0000 00 00Aubertz, G.
21vUtrecht1614 03 01Waerdt, Quintijnus de
24rParijs1615 07 27Laurembergius, Jo.
24v-25rs.l.1616 07 16Arband, Petrus
25vUtrecht1613 12 29Pithan, Tomas
29rUtrecht] s.l.1614 00 00Botter, Merten Berrentken
30rHertogenbosch, 's] s.l.0000 00 00Bossche, Davidt van den
30vAix en Provence1616 06 20Clerck, Abraham de
32rRome] s.l.1619 00 00Schouten, Ambrosius Antoni
34rUtrecht] s.l.1614 00 00Hell Brinen, J. van
36rHertogenbosch, 's] s.l.1614 00 00Ghysselen, Nicolaus
37vs.l.0000 00 00Huessen, Gerardus ab
40v-42rParijs1615 06 21Voscuijl, Meijndert Pieterse
43vParijs1615 08 25Loon, Willem van
46vLeeuwarden1611 10 10Harings, Mathijs
49rParijs1615 10 05Haen, Henricus de
50rLeeuwarden1611 10 12Jans, Henrick
53vs.l.1613 00 00Gunkelsz, Cornelis
55rRome1618 06 07Soltow, Jochim
56rs.l.1615 10 09Nollens Junior, Caspar
57vRome1618 06 06Molijn, Pieter du
58vRome0000 06 06Dirckx, Franssois
60vs.l.1614 00 00Fabri, Joannes
62vs.l.0000 00 00N.N.
63vParijs] s.l.1615 00 00Crabeth, W.P.
65rParijs0000 00 00Mildert, Abraham van
66rParijs1615 10 05Roomein, Jan
67rParijs1615 10 05Daems, Henri
69vAix en Provence1616 02 15Bramer, L. van
71vAix en Provence1616 05 11Buisson, L.E.
73vRome1616 12 20Wijnants, Frans
77vRome1617 00 00Poelenborch, Cornelis van
80rs.l.0000 00 00N.N.


Twee medici, waarschijnlijk geen kunstbroeders, vallen op. De student medicijnen Henricus de Haan en de chirurgijn Caspar Nollens junior schreven te Parijs een bijdrage op 5 resp. 9 oktober 1615, op fol. 49r resp. 56r. De een noemde hem een zeer ervaren jongeman, student in de kunst van Apelles, d.i. de schilderkunst, i.h.b. de portretkunst, de ander een in de kunst van Apelles zeer bedreven jongeling. Ongetwijfeld hebben zij Wybrand aan het werk gezien en wellicht zijn zij door hem geportretteerd, al was het maar in een potloodschets. Raakpunt tussen de geneeskunst en de schilderkunst was de anatomie.
• Van de loopbaan van de medisch student Henricus de Haen is weinig bekend. In 1618 is hij gesignaleerd als barbier te Jaccatra (Jacarta), op 24 juni 1622 als door de VOC afgevaardigd onder Jan Pietersz. Coen.
• Casparus Nollens is 14 maart 1623 op dertigjarige leeftijd ingeschreven in het album studiosorum van de universiteit Leiden. Op 2 augustus van dat jaar promoveerde hij er tot doctor in de geneeskunde bij de hoogleraren Vorstius en Heurnius; Molhuysen, Bronnen tweede deel (1610-1647), blz. 110 geeft abusievelijk Hollens. Als chirurgijn Jasper Nollens, geboren te Leiden [ca. 1593], trouwde hij met Sophia Pietersdr. van Kessel, geboren en wonende te 's-Gravenhage: ondertrouw Leiden 30 maart 1617. Casper Nollens werd stadsgeneesheer van Den Haag. N.a.v. de oprichting in 1628 van het Haagse theatrum anatomicum, geopend in 1629, vertaalde hij t.b.v. minder geleerde, meer praktisch ingestelde chirurgijns diverse chirurgische en anatomische werken uit het Latijn in het Nederlands, zoals van Nicolas Habicot, De anatomijcke weecke ofte practycke, van Nicolas Abraham de la Framboisière, De regulen die vereyscht werden om de chirurgie met een goede methode te practiseren, van Barthelemy, Het anatomiicke ABC, en van Hieronymus Fabritius ab Aquapendente, De chirurgicale operatien. Volgens het Journaal van de reis van gezant der O.I.C. Joan Cunaeus naar Perzië (Werken Historisch Genootschap Utrecht, 3de serie, deel 26 (1908) blz. 25, 35, 38, 334, 352, 363, werd de gouverneur-generaal aanbevolen Casparus Nollens te gebruiken in de handel van Espahan (Isfahan) en daar met diens vrouw te laten resideren; deze Nollens (van Leiden) was in 1643 als onderchirurgijn met 't schip de (witte) Olifant in de havenstad Gamron (thans Bandar Abbas) in Perzië (Iran) aangekomen; sedertdien onderkoopman, 1651 bevorderd tot koopman.
Caspar Nollens senior ofwel Jasper Nollens was pasteibakker en zijdelakenkoper in de Gouden Huyff aan de Voldersgracht, thans Langebrug, te Leiden. Op 21 november 1615 is hij in Leiden begraven.
• In het Leeuwarder certificatieboek is op 8 april 1629 opgetekend:
Compareerde Mr. Hans Bottis ende verclaarde dat Wibrand Simons 2 jaren als leerjonge ende een jaar als knecht bij hem in sijn winckel gestanden ende het chirurgijns handwerck geleerd hadde, hebbende in sulx doende cloeck, vroom ende als een getrouwe knecht toestaat geholden ende gedragen, sulx hij bij hem daervoor oock bedanct ende quiteerd daeraff een brieff in franchijn.
Het is niet waarschijnlijk dat het bij deze leerling van de chirurgijn Hans Bottes om Wybrand Symons de Geest ging. Of streefde de schilder naar neveninkomsten?

>> begin