>> HOMEpage

De bibliotheek van de Leeuwarder arts
Simon de Geest (1625-1665)

Bron: Boedelinventaris, HCL Nedergerecht Leeuwarden inv.nr. 3392 (oud y44) inventarisatieboek 1664-1665 blz. 337-398
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2021; herhaalde collatie en correctie zal nog nodig zijn: de opgelezen boektitels heeft de klerk niet altijd goed verstaan en opgeschreven, een verschijnsel dat men vaker bij inventarisaties van boeken tegenkomt.

In de 300 titels tellende bibliotheek van Simon de Geest, een zoon van de befaamde schilder Wybrand, komen de Aphorismen van Hippocrates 12 maal voor: de spreuk ο βιος βραχυς (Het leven is kort) op de strook papier onder de zandloper (symbool voor de eindigheid van het leven) op bijgaand schilderij is de bekendste van de Griekse arts, die men tegenwoordig vooral nog kent van de eed van Hippocrates. Deze aanwijzingen plus zijn hand op een schedel kenmerken de geportretteerde als een medicus. Bovendien passen datering en signatuur, 1662 resp. Julius de Geest, bij de toen 37 jaar oude Leeuwarder arts Simon de Geest, broer van de schilder Julius. Rechts op het schilderij wordt ons ook een blik gegund op de bibliotheek, een kostbaar bezit van Simon de Geest.
Studie: Groningen 5 dec. 1642, Franeker 25 mrt. 1644, alwaar hij in 1646 onder prof. J.A. van der Linden Theses de sanitatis et morbi caussatis verdedigde (Franekerae, Uldericus Balck, 12 blz. quarto), Leiden juni 1646, dr. med. 1648. - In de acta senatus van de Leidse universiteit is geregistreerd:
1648, Iun. 11. Visus est dignus Simon de Geest, cui post disputationem publicam summus in Medicina gradus in Senatu Academico conferretur, quem illi contulit Magnificus Heurnius. - Huwelijk: 1652 met Anna Maria van Peima. Stadsarts Leeuwarden 1663. Overlijden: Leeuwarden najaar 1665.

Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de here praesiderende burgermr. Adriaen van Haestrecht door mij Gerhardum Horreus gesworen clercq ter secretarie binnen Leuwarden, van de goederen nagelaten bij Dr. Simon de Geest, ter instantie van Francois de Geest als testamentarius tutor over Hero de Geest nagelaten weeskint van voorn. Dr. de Geest bij Anna Maria Peyma in echte getogen, op aengeven van ged. Francois de Geest die om sulx wel ende getrouwel. te sullen doen ende wetende niets te verswiegen, den behoorl. eeden aen gemelte here praeses heeft gepraesteert, des heeft de reqnt. Francois de Geest in qlt. geprotesteert dat hem onschadel. sal sijn de Citatis gedaen aen de nots. D. Thijssen als pr. van Claes Janties cum sociis om desen te sien doen, uut oorsaecke sij bij testament van w. Dr. de Geest sijn uutgesloten om geen inventarisatie ende andere sterffhuys besoignes te mogen bijwonen, mits dien t selve testament als noch te insisteren ende dien te neffens te willen sijn ende blieven ongepraejudicieert. Den 20en Octob. 1665, in Thomas Daniels weeck.
338
Op de voor opcamer
Twee schilderien van de Olde Crab cum uxore
Chirurgijn Mr. Beernd Crab (ook Crabbe, geb. 1630) was op 7 februari 1659 te Dokkum in ondertrouw gegaan met Riemcke Heeres Peyma (geb. 1625) uit Hantumhuizen. Riemcke was een zus van Anna Maria Peyma, de vrouw van Simon de Geest; vgl. haar testament.
een schilderie van de verrijsenisse
een schilderie van een dood kint
een schilderie van het spiesen des dochters aen de vader
een schilderie van een leggende bloempot
een tafereel van de seven Wijsen van Griecken
Een conterfeitsel van w. Dr. de Geest
340
Op de twee achter opcamers
Een schilderie van twee gansen
twee cleine schilderities
twee prenten
Een pleister beeltie
342
twee vogels corven
343
In de gangh, clein camerke en voorhuis
drie prenten
een tafereeltie
344
Een schilderie van Deilphna[!] en Granide [vgl. bijv. Prinses Granida en herder Daifilo, door Gerard van Honthorst in 1625, collectie Centraal Museum in Utrecht]
een heidense wickinge [= wichelarij]
een fruit schilderie
een stuckie met een romer en citroen
een stuckjen van Jason en Medea
een clein stuckien
In de achter benedencamer
345
een clein schilderitie
346
In de voor benedencamer
Een grafflegginge Christi
Twee conterfeitsels van Dr. de Geest
Een conterfeitsel van Hero de Geest
Een stuckie van Adam Pijnacker met een vergulden lijstie
Een dito in een swart ebben listie
Een groot stuck van deselve
Een copia van Poter [= Potter?]
Een achtcantich Mariabeeld
drie stucken verlichterie
347
Een stuck van Jason en Medea van Julius de Geest
Een papeter
Een teickeningh op parcament van A. Pijnacker
356
Brieven en instrumenten
358
Copia testament van Tiete Peima in dato 6en 7ber 1643
Copia testament van Worp Peima de dato den 29en Augti 1624
Principael testament van Hiltie Peima van den 2en Augusti 1650 met een codicil van den 30en Augusti 1652
359
Copia copiae testament van Beitske van Peima van den 6en 7ber 1613
Principael testament van Eeske Harckema van den 14en Mey 1614
Een idem van den 22en 8ber 1620
360
Copia inventaris der goederen bij Maria Crab nagelaten
Copia inventaris der goederen van Worp Peima
Aestimatie van enige goederen bij Dr. de Geest cum uxore aengecoft ende staende echte beseten
Inventaris van goederen bij Dr. de Geest ingebracht
Een principael testament van Hiltie Peyma van den 8en Junii 1653
Een princip. testament van Anna Maria Peyma van den 27en Julii 1657
361
Een principael testament van Dr. Simon de Geest van den 13en Xber 1655
Een idem van den 2en 8ber 1665
Een principael testament van Hero Hartmans Peima ende Martien Crabbe van den 25en 8ber 1638
Een coopbrieff van twee legersteden in de Oldehoofster kerck binnen deser stede bij Dr. de Geest cum uxore van Hiske Ulenborgh gecoft van den 7en Julii 1657
362
Het diploma doctoratus van Dr. Simon de Geest
Vasticheden
363

Boecken in folio

◊ Atlas door G. Mercator ende G. Hondii 1634
◊ Delineatio Anathomicae per T. Geminum
◊ Opera Ciceronis 2 vol.
◊ Consilia Scholsii
◊ Opera Zennerti 3 vol.
◊ Opera Ludovici Mercatii 2 vol.
◊ Opera Fabrici Hildani
◊ Opera Hipocratis
◊ Opera Amb. Pare Gall.
◊ Epiteme [= Epitome] op. Zenerti
◊ Ginaechiorum Tractatus Spachii
◊ Joannes Arculanus de febribus, eiusdem practica
◊ Petri Foresti opera omnia
◊ Hieronimi Merculianis consultationes
◊ Rodrigo Afonseca [= Ridericus a Fonseca]
◊ Vopessii Forturati Plensii
364
◊ Avicenna canum [= canon] medicinae
◊ Bartholomei Montagiani consilia
◊ Aurelii Cornelii Celsii de arte med. libri octo
◊ Vissa.. Romanum
◊ Calepini dict. undecim linguarum
◊ Een oude legende
◊ Pedatii [= Pedanii] Dioscoridos med.
◊ Consiliorum med. Regneri Solenandri [= Reiner Solenander]
◊ Naturalis historia opus novum
◊ Dictionaire francoise et latin
◊ Plantarum seu stirpium historia Matei de Lobel
◊ Stirpium adversaria novem
◊ Authoribus Petro Pen[n]ae et Matheo de Lobel
◊ Winsemii histor.
◊ Hipocratis Coi medici stirpis vetustissimi
◊ Aristotelis et Theophrast. histor.
◊ Herbario novo di Castori [= Castore] Durante
365

In Quarto ende minder gedeelten

◊ Francisci Valletii Covaruviani controversiarum med. [= Francesco Vallés de Covarrubias]
◊ Praxis med. Joannis Hurnei [= Heurnii]
◊ Spaense bijbel, Herbarium ad vivum
◊ Thesaurus vocum omnium
◊ Histor. per Focet.
◊ Lexicon GraecoLat.
◊ Antidotarium generale et speciale a Joanne Jacob. Wickero
◊ Felici Plateri tomi tres in een band
◊ Gregorii Horstii opera med. 2 vol.
◊ Jacobi Holleri Stempani omnia opera practica
◊ Tresoir politycque
◊ Joannes Meursii rerum Belgicarum
◊ Biblia Latin.
◊ Joannis Senodei med. Pareciennis
366
◊ Dict. Latinohispanicum
◊ Aurelii Cornelii Celsii de re medica
◊ Pii Aeneae Capelli Ferraniensis Pract. med.
◊ Paulii Aegineti libri clarissimi de Enutritione foetus
◊ Guarneri Rolfensii dissertationes anatomicae
◊ Roderici a Castro Med.
◊ Nicolai Abrahami opera medicinae
◊ Consilia med. Brendelii
◊ Osenwaldi [= Oswaldi] Crollii Basilica chimica
◊ Marsilii Cachnati [= Marsilio Cagnati] Commentarius in Hipocratis a Phorisi [= Aphorismos].
◊ Le orationi volgari di Lygii groto Cieco dei Hadria [= Luigi Groto cieco di Hadria]
◊ Harmanni Conringii libri chirurgici
◊ Mauricii Crellii historia vini
◊ Plaecaet van de cours van de Gelder.
◊ Landrecht van Hunsingo
367
◊ Jacobus Primorosius de morbis mulierum [= James Primrose]
◊ Histor. med. G. van den Bosse
◊ Med. microcosmus Beckeri
◊ Francisci Joëlis opera med. 3 vol.
◊ Collectorium totius medicinae aphorismi Hipocratis Leonardi Fuxii
◊ Disputationes anatomicae Menelai Winsemii
◊ Op. chirurgica Hieronimi Fabricii
◊ Carii Scribani politico Christianus
◊ Nomenclator Junii
◊ Joannes Baptista Porta de humana physiognomia
◊ Caroli Pisoris observationes et consilia
◊ Andreas Laurentius de Crisibus
◊ Annei Senecae opera 2 vol.
◊ Dict. tetraglotton
◊ Bartolini Institutiones anatomicae
368
◊ [Joh.] Ferneii [= Fernelii] universa medicina, 2 vol.
◊ Schola Salernitana
◊ Jacobi Hollerii Commentarii in aphorismos Hipocratis
◊ La vye et les grandeurs de la vierge Marie 2 vol.
◊ Les esais de Michel seigneur de Montaigne
◊ Hieronimus Reusneurus [= Reusnerus] de scorbeto [= scorbuto]
◊ Le Arcadie de Comtesse de Pembrock, 2 vol.
◊ Joannis Zedchii Consultationes medic.
◊ Rudimenta Graeca Cransii
◊ Guiljelmi Ronduletii opera omnia
◊ Prosper Alpinus de praesagienda vita
◊ Ferdenadii[!] Rodrici Cardosii tractatus [= Ferdinando c.q. Fernando Rodriguez Cardoso]
◊ Caroli Scribani amor de vinis [= Amor divinus]
◊ Constantii Varolii Anatomica
◊ Foelices Platerii observationes
369
◊ Joannes Baptista Porta Magia naturalis
◊ Petrus Paulus Pereda Methodus curandi
◊ Encheridion [= Enchiridion / Εγχειριδιον] practicon
◊ Theophrasti Notationes morum
◊ Zennerti Tractatus de scorbuto
◊ Dict. med.
◊ Dispensatorium chimicum
◊ Les euvres[!] du seigneur du Vair
◊ Pharmacupae[!] ...sani Acad. Francoise 2 vol. [= Pharmacopoeia Gallica c.q. Pharmacopée Française ?]
◊ Dict. puerorum
◊ La constante Amarillus [= La constante Amaryllis, 1614, vertaling van een Spaanse roman]
◊ [In] Hipocratis librum de humoribus purgandis tractatus variorum
◊ Francisci Valleriolae observationes
◊ Trois livres apartenans aux phirmites et maladies des femmes
◊ Lasari Riverii praxis med. 2 vol.
◊ Posthumus Joannes Warandi de morbis mulierum
370
◊ Langii Lembergii Epist. med.
◊ Joannis Waranderii Visiologia[!] et patologia[!]
◊ Valessii de Taranttae epitome [= Valescus de Taranta]
◊ Plinii Epist. etc.
◊ Dict. Lat.Grac.[! = Graec.] 2 vol.
◊ Leonardi Jacchini commentaria de morbis partium
◊ Casmanni Astrologia etc. [Otto Casmann]
◊ Caesaris Claudini opus de gressu ad infirmos
◊ Samuel Hafduraphorus [= Hafenreffer De] cutis [eique adhaerentium partium affectibus]
◊ Observationes Le Bourcweois [= Observations van Louise Bourgeois, vroedvrouw van de koningin van Frankrijk Maria de Medicis]
◊ Dodonei observationes medic.
◊ Piere Charon de la sagesse
◊ Epitome operum Galeni 5 vol.
◊ Les euvres[!] de Theophile
◊ Podagra politica liberator deliberatis
◊ Magiri phisiologia peripathetica
◊ Realdus Columbus de re anatomica
◊ Petri ..esotii Apologetica dissertatio
371
◊ Satire contre les Charlatacos etc.
◊ Dieterici disputationes dialecticae
◊ Leonardus Fuxeus Methodus medendi
◊ Victoris Trincavelii opus de compositione et usu med.
◊ Consilia medicae diversorum
◊ Petri Morelli Methodus praescribendi familas remediorum
◊ Trithemii Poligraphia
◊ Francisci Hildenseii tractatus de cerebri et capitis morbis
◊ Sermons sur les principales matieres de la voy [= foi]
◊ Memoriae [= Memorie] overo Diario Bentioglio [= Guido Bentivoglio card.]
◊ Casparii Baugini institut. anatho.
◊ Holsenii prognosis vitae et mortis
◊ Ord[onan]tie van Vrieslant
◊ Petrus Pascalis de Febribus
◊ Philippus Carolingius Tractatus de curatione
◊ Historia plerunque partium humani corporis Salomonis Alberti
◊ Heurlii instit. med. [= Otto Heurnius]
372
◊ Petri Salii Tractatus de febre pestilent.
◊ Jonstonii Idea universae medicinae
◊ Marcii Catinariae practica uberrima
◊ Ludovicus Mornus de re Ciparia
◊ Discorsii dei Francisco de Vieri
◊ Lexicon medicon Castelli
◊ Wolffgangi Gabel Choveri Tractatus de Curationibus, 2 vol.
◊ Speculum artes medicae Zesalphini
◊ Antonius Phrigius in Hipocratis Prognostica
◊ Gesneri Compendium
◊ Spiritus Gorgonicus Gualteri Chorneton [= Walter Charleton M.D. De causis, signis & senatione lithiaseΩs diatriba]
◊ Commentarius de historia stirpium
◊ Dict. volgare et Latin.
◊ Hipocratis Theoria
◊ Harmanni praxis chimiatrica
◊ Idea Med. Bercowitcii [= Idea medicinae veterum; Joh. Beverovicius concinnavit]
◊ Dict. triglotton
◊ Busellius in Galenum
373
◊ Guiljelmi Goselii tractatus
◊ Bausnerus de consensu part.tum
◊ Aphorismi Hipocratis Cnoblochii
◊ Eugalenus de scorbuto
◊ Joannis Baptista van Helmon opuscula med.
◊ Bartolinus de Nervis
◊ Epist. w. Zwichemi [= Wigle/Viglius van Aytta van Swichem]
◊ Ludovici Septalii animadversiones et cautiones med.
◊ De Capricksi Medicinali tractatus
◊ Lucilli Philaltei Methodus
◊ Metodae curativae des plais de la teste Méthode curative des playes et fractures de la teste humaine, par M. Ambroise Paré]
◊ Cronyck van Carion
◊ Cispemingius de Meditatione mortis
◊ Grammatica Emanuelis Alvari
◊ Strutii tractatus
◊ Tulpii observationes med.
◊ Roma restaurata
◊ Due Thealogi dei Mercurio et Carvate
374
◊ Catalogus hereticorum
◊ Roberti Montani salubris victus ratio
◊ Pestis Alexicacus Quarsetani
◊ Flaccii Commentarius de vita et morte
◊ Cunei Zordi venales
◊ Barlei poëmata
◊ Noctis Atticae a Gellii
◊ Baptista Montanus de excrementis
◊ Oribasii Commentaria in aphorismos Hipoc.
◊ Libro intitulado lys y claridad [= luz y claridad del entendimiento; Hieronymo Calvo]
◊ Les secretes du seigneur Alexis
◊ Sintaxis Posseli
◊ Commentaria Fontani
◊ Anstrius de Morbis infantium
◊ Utopia Mori
◊ Distic[h]a Catonis
◊ Bartas de creation du mund. 2 vol.
◊ Scribani Pelegiosus medicus
375
◊ Discorsis H. van de Heyde
◊ Trois comedies de Piere de Lati.ei
◊ Le practique opietae
◊ Il pastore Philo
◊ La semaigni v. creation de munde
◊ Jason a Pratis de uteris
◊ Opuscula [= Opusculum] medicum [Stephani Roderici] Castrensis Lusitani
◊ Scribani Philosophus Christiani
◊ Hervei exercitationes de generatione animalium
◊ Le pourtrait du monde
◊ Il Cortegiano del Comte Balthasar
◊ Compendium med. Smitsii
◊ Mulleri Miracula chimica
◊ Des lingui sentagma anatomicorum [= Johannes Veslingius, Syntagma anatomicum]
◊ Florus Anglicus Silvii
◊ Dispensatorium [Valerii] Cordi
◊ Cholographia Gelebrardi [= Choledographia, gedeelte van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de gal]
376
◊ Primorosius [= Primrose] de vulgi erroribus in med.
◊ Medulla medicinae van der Linden
◊ Bartoli spicilegia ex vacis limphaticis
◊ Fons Spadanus Henrici ab Heers
◊ Examen de ingenic. [= ingenio para las ciencias; Juan Huarte de San Juan]
◊ Aphorismi Hipocratis Heurnii
◊ Deusingii exercitationes 3 vol.
◊ Deusingii dissertatio de morbum origine etc.
◊ Spaense dromen
◊ Tractatus de Pro Adamitis
◊ Apulei opera
◊ [Antonii] Everhardi exortus hominis [animalis] brutique
◊ Arcadia dii Samassaro
◊ Observationes medicinae Vieri
◊ Berrovericis [= Joh. Beverovici exercitatio in Hippocratis aphorismos] de calculo [= Johan van Beverwijck]
◊ Aphorismi Hipocratis
◊ Hoffmannus de usu Lienis
◊ Pineus de Notis virginitatis
377
◊ Arcei Tractatus de curandis vulneribus
◊ Saturae Aulii Persii
◊ Remarques de Estat
◊ Le politique pres crestiel
◊ Fiecus de Flatibus
◊ Plassonus de partibus generationis
◊ Pecquii experienta anatom.
◊ Carolus Piso elucreatus [= Charles Le Pois enucleatus]
◊ Gorlei Idea Phisica
◊ Laurenbergii dissertatio de calculo
◊ Le opere dii Camilla
◊ Miltodii defensio
◊ Bartolini Astrologia
◊ Religio Medici.
◊ Justini historia
◊ Radicis Chine usus Vesalii
◊ Doctrina febrium Baptistae ab Helmonte
◊ Argenis Barclaii
378
◊ Fuxius de ratione curandi
◊ Le galite
◊ Leonelli Farentini practica med.
◊ Aphorismi Hipocratis
◊ Een idem
◊ Le gridon pour les barbiers
◊ Le decameron de Vocace [= Bocace]
◊ Alexis de secretis
◊ Commentaria Triveri in Galenum
◊ Strada de bello Belgico
◊ Horatius Flaccus
◊ Italiae principatus
◊ H. Hugonis pia desideria
◊ Aphorismi Hipoc.
◊ Terentius
◊ Resp. Galliae
◊ Galenus de alimentorum facultatibus
379
◊ Opera Ausonii Burdigalensis [ex recognitione Iosephi Scaligeri Iul. Caes. F.]
◊ Colloquia Erasmi
◊ Catullus
◊ Tibullus Propertius
◊ Tractaet van Costerus
◊ Titemanni Schat des gelooffs
◊ Getrouwe Leidsman
◊ Practica de la viva re
◊ Canisius fide et simbolo
◊ Liber Drexelii
◊ Augustini confessio
◊ Institutio ad poenitentiam
◊ Linea de veridario
◊ Resolutiones pastorales Marchandii
◊ Meditationes piae
◊ Le certe trombe [= Le sette trombe]
◊ Thesaurus Silei [= Celsi?]
380
◊ Paradisus animae
◊ Le combat spirituelle
◊ Tonei observationes medicae
◊ Dimerbroeck de peste
◊ Ars bene medendi Reolani [=Riolani]
◊ Plitica Lipsii
◊ Commentaria in Ramum
◊ Compendium naturalis philosophiae
◊ Ench[i]ridion Christianae institutionis
◊ Opera Chrisostomi 3 vol.
◊ Sintaxis Posseli
◊ Portrose [= Poetica?] Boetii
◊ Diction. van drie talen
◊ Een en tachtich cleine boecken niet weerdich om specifice te stellen
◊ Noch 27 oude boecken, achtien ongebonden
◊ Twee bondels van gedichten en anders
◊ Een boeckkas

>> begin

Archief Hof van Friesland, Tresoar toegang 14 inv.nr. 16779:

[57r] In den name Godes Amen. Int jaer onses heeren ende salichmaeckers Jesu Christi een duisent ses hondert seven ende vijftich [1657], den seven ende twintichsten Julii hebbe ick Anna Maria Peima echte huisvrouwe van Dr. Simon de Geest Medicus binnen Leuwarden cranck te bedde leggende doch mijn verstandt ende memorie wel machtich sijnde, gemaeckt mijn testament ofte laeste wille ... Soo ist dat ick testatrix tot erffgenaemen instituere mijn kint ofte kinderen, die ick geraecken mach nae te laten; met die conditie, dat indien mijne kinderen eer sij geraecken te trouwen, alle sonder neergaende graed mochten comen te overlijden, de goederen van mij affgecomen wederom sullen erven op mijn vader Hero Hartmans Peima tot de legitima portie toe ... mijn volle susters Riemck ende Yck[?] Peima ... [58r] ... als getuigen ... versocht ... Campegium Nicolai philosophiae ac medicinae Drem., Drem. Dammium Lollii ende Valerium Renici beide advocaten voor den Hove van Frieslandt, Jasper Jillis Joupen mr. chirurgijn, Francois de Swart burger faendrich in Leuwaerden, Douwe Hoites laeckencoper, mitsgaders Hendrick Martens apotheecker, alle burgers binnen vs. stede ... Aldus gedaen ten huise van mij testatrix ...

[126v] In den naeme Godes Amen. Int jaer onses heeren ende salichmaeckers Jesu Christi een duysent ses hondert vijff ende sestich [1665], den tweden October heb ick Symen de Geest medicinae Doctor binnen Leeuwaerden overdenckende de seeckerheyt des doots, ende den onseeckeren uyre vandien, hoewel swack van lichaem, nochtans mijn verstant ende memorie wel gebruyckende, gemaeckt mijn testament, ... ick testator tot universele erffgenaem instituere Hero de Geest mijn zoon bij Anna Maria van Peyma mijn w. huysvrouwe in echte gedogen[!], indien gedachte mijn zoon intra pupilarem aetatem, dat is binnen de veerthien jaeren sijns olderdoms, mochte comen te overlijden, soo substituere ick denselven mijnen soon pupillariter tot erffgenaemen en niet alleen tot mijne goederen, maer oock tot mijns zoons eygen goederen Hendrickien Ulenburch [127r] mijn moeder, Francois de Geest, mijn broeder, Julius de Geest insgelijcx mijn broeder, Catharina de Geest mijn suster, sampt Maria Pinacker het naegelaeten dochterke van mijn salige suster Eva de Geest bij Adam Pinacker in echte getogen, off bij afflievicheyt van jemant der gesubstitueerde de kinderen van de verstervende in desselffs plaets ... nominere ick mijn broeder Francois de Geest ... [127v] ... Gerbrandum Ansta medicinae Doctorem, Joannem Jansonium insgelijcx med. Doct., Drem. Petrum Mellama advocaet voor den Hove van Frieslandt, Tierck ten Post burger faendrick, Albert Fedderickx holtcoper, Gerryt Jacobs mr. cleermaecker, sampt Drem. Valerium Renici mede advocaet voor den voors. Hove, omme desen als getuygen mede te verteyckenen ... [128r] ... Aldus gedaen ten huyse van de testator ...

>> begin