>> HOMEpage

"Lijst van Burgemeesters der stad Workum volgens officieele opgaven in het Stadsarchief."

Bron: Geschiedenis van de stad Workum, door T. H. Siemelink, Workum 1903, p. 285-288.
Internetbewerking: M.H.H. Engels, 25 maart 2009, voor Gerard Mast e.a.

1637 Leenert Tyssen. Sypke Sitjes. Doitje Robijns.
1638 Broer Cornelissen. Adrian Harkes.
1639 Hendrick Jansen. Jan Jansen.
1640 Frederik van Inthiema. Ellert Lieuwes.
1641 Cornelis Hendricks. Doitje Robijns.
1643 EelckeFettes. Pieter Winckes.
1644 Sypke Sijtties. Reinier Ulkes.
1645 Pier Seerps. Frederik van Inthiema. Botte Martens.
1646 Hendrick Jansen. Doitie Robijns.
1648 Alardus Regneri Ruarda. Frederik van Inthiema Pieter Winckes.
1649 Cornelis Hendricks. Sipke Sytties.
1650 Frederik van Inthiema. Reiner Ulkes.
1651 Elcke Fetties. Doitie Robijns.
1652 Alardus Raarda. Johannes Birdes. Rinthie Hiddes. Wiebe Jaeres.
1652 Pieter Rinnerts. Ime Jacob Haersma.
1653 Lucas Schenckel Wijbrant Douwes.
1654 Frederik van Inthiema. Joh. Leonaerds Terwolt.
1655 Reintie Hiddes. Pier Serps.
1656 Jacob Jacobsen.
1657 Haye Hilles. Jacob Gerbrantz.
1658 Simon Asses. Jochum Ruerds. Ellerd Reijnerts.
1659 Frederik van Inthiema. Andries Jouckes.
1660 Ime Jacob Haersma. Jelte Pieters.
1661 Rinner Alberts Basco. Lucas Schenckel.
1662 Jacob Gerbrantz. Renwert Douwes.
1663 Inte Piers. Hendrick ...
1664 Wijble Hayes. Frederik van Inthiema. Pieter Rinnerts.
1665 Jochum Ruurds. Broer Anskes. Haeye Willes.
1666 Claes Joh. Adema. Hantke Ildertz.
1667 Douwe Feddes Jensma. Jelle Pytters Bruininga.
1668 Intje Piers. Gualterus Beeckema. Jochem Ruirdts. Wybrant Douwes. Idts Rienvertz.
1669 Frederik van Inthiema. Meije Meijes.
1670 Cornelis Jellis de May. Andries Michiels.
1671 Claes Joh. Adema. Dr. Abrahamus Offerman.
1672 Intie Piers Buwama. Wijbe Hayes.
1673 Jelle Pieters Bruininga. Joh. Leonardi Terwolt
1674 Idtz Rinnerts v.d. Molen. Wijbren Tymens Pau. Jacobus Beetchumanus.
1675 Rein Ockis. Hanche Jijlderts Jeltinga.
1676 Meye Meyes Algra. Gualterus Beeckma. Bart Johans.
1677 Sijbrandt Bouckes. Jacob Jacob. ....
1678 Jan Pieter Bruninga. Gerloff Abbes.
1679 Hendrich Dircks Jaedema. Jac. Theod. Beetgumanus.
1680Thomas Mellius. Harcke Jylders Iltinga.
1681 Andries Michiels. Jelle Hessels. Carst Johan Allinga.
1683 Gerloff Abis Westra.
1687 Joost Cornelis Isselstroom. Haye Piettes Westermolen.
1689 Eelcke Douwes Gaastra. Harcke Jilderts Jeltinga.
1691 Jacobus Beetgumanus. Jan Jansen Coraal. Haicke Claasen van Ness.
1692 Sijtie Waties Dunia. Laurens Heeres Schermer. Bruno van Viersen. Haicke van Mes.
1696 Rein Ulbes Brouwer. Eelcke Douwes Gaastra.
1697 Jan Warses van Achten. Aucke Watties Hoexma.
1698 Alle Jacobs Augustinus Segius.
1699 Anne Hobbes de Boer. Pijtter Wybes Algera.
1700 Jan Coral. Mijnckes Wijbes Potma.
1703 Doede Sjoerds de Jonge. Ate Rintke Reitsma.
1704 Isaac Martin van Adius. Doetie Foppes Rymmersma. Gerrit Hendrik Breusecum.
1705 Anne Hobbes de Boer. Eelke Douwes Gaastra.
1706 Isaac Martin van Adius. Jan Watses van Achten. Aucke Watties Hoexma.
1707 Heyco Claasen van Nes. Mijnke Wijbe Potma.
1708 Laurens Heeres Schermer. Dr. Henricus Grovensteijn. Alger Etties Algera.
1709 Mattias Cramer. Doytie Rymersma.
1710 Douwe Eelkes Gaastra.
1720 Minckes Potma. Fonger Dijckstra.
1738 Hijlke van Coevorden. Jarig Lieuwes Ockema.
1739 Rein Ockes Otma. Hobbe de Boer.
1740 Frederik Slooterdijck. Robin Reiners Gaastré.
1741 Dominicus Marnstra. Claes Hilles Hillema. Aucke Schaefsma.
1742 Hendrik Drinth. Holle de Jongh.
1743 Thomas Pijters Allinga. Aucke Rinia.
1745 Frederik Sloterdijck. Romke Obes Brouwer
1746 Holke Jongers Dijkstra. Ype Paulus Hoexma. Aucke Schaafsma.
1747 Carst Ross. Holle Lieukes de Jong. Doytze Foppes Riemersma.
1748 Karst Ross. Tiepke Rinia. Thomas Allinga. Hijlke van Coevorden.
1753 Pieter Joosten JJsselstroom. Thomas Pytter Allinga.
1760 Harmanus van Sloterdijck. Pieter Gosses Bruinsma.
1762 Hijlke van Coevorden. Holke Dijxtra.
1764 Klaas van Dijk. Karst Ros.
1765 H. van Sloterdijk. Hendrik Drinth.
1766 Dooitje Foppes Riemersma. Jarich Lieuwes Ockma.
1767 Eelke van Coevorden. Gerrit Jans v.d. Zee.
1768 Hette Eelkes Altena. Holke Jongers Dijxtra.
1769 Klaas van Dijk. Tomas Riters Allinga.
1770 H. van Sloterdijk. Karst Ross.
1771 Albert Potma. Hendrik Drinth.
1772 Dooitje Riemersma.
1773 Eelke Arents van Coevorden.
1775 H. van Sloterdijk.
1776 Holke Jongers Dijkstra.
1777 Klaas van Dijk.
1778 Dooitje Foppes Riemersma.
1779 Eelke van Coevorden.
1780 Eco de Wendt.
1781 Holke Jongers Dykstra.
1782 Petrus Camper. Jan van der Velde.
1783 Gerrit Alberts Hingst
1784 LolkeThomé.
1785 Jaidze van der Zee. Daniel Bonifacius van der Haer.
1786 Eelke van Coevorden.
1787 Roelof Ackringa.
1788 Jaitze van der Zee.
1789 Lolke Thomas Thomé.
1790 Daniel Bonifacius van der Haer.
1791 Gerrit Cornelis de Boer.
1792 R. Ackringa.
1793 Gerrit Alberts Hingst.
1794 Jaitze van der Zee.

>> begin