>> HOMEpage

Van familiewapen naar familienaam

Bron: HVNF - INDEX OP DE COLLECTIE WAPENFICHES [Rijksarchief in FRIESLAND, thans Tresoar] - Samengebracht door dr. A.L. Heerma van Voss - Gerangschikt naar wapenfiguren - Drs. J. Visser - Editie 2004 - Onder auspiciën van de Fryske Rie foar Heraldyk - R.H. Postma
Bewerking (� gecorrigeerd, opmaak aangepast):
M.H.H. Engels, januari 2021
Andere zoekmogelijkheden: Friesland resp. Groningen
Afbeeldingen bij Rietstap:
planches par Rolland 1:A-B 2:C-F 3:G-K 4:L-O 5:P-S 6:T-Z

N.B. zoeken via de >> INDELING

Inleiding

De collectie wapenfiches van het Rijksarchief in Friesland is in de loop van zijn langdurig werkzaam leven samengebracht door de Rijksarchivaris dr. A.L. Heerma van Voss
Deze fiches zijn alfabetisch gerangschikt naar familienamen en patronymica, bij het ontbreken hiervan op voornaam. Achteraan komt een aantal anonieme wapens.
Indien men dus een naam heeft en een wapen zoekt, is dit gemakkelijk te vinden. In het omgekeerde geval echter is de collectie zo niet toegankelijk. Dit was voor de samensteller van deze index aanleiding om de fiches uit hun alfabetische volgorde te halen en te rangschikken naar wapenfiguren, waarna de oude volgorde van de fiches hersteld werd. Inmiddels had ik de rangschikking naar wapenfiguren vastgelegd in het ontwerp van deze index. Elk wapen komt hierin eenmaal voor, ook de anonieme. Die eveneens in de hieronder nader uitgewerkte rangschikking naar wapenfiguren zijn geplaatst.
Bij deze rangschikking kon dus:

a. in eerste aanleg slechts worden gelet op de voornaamste wapenfiguur. Als zodanig is in het geval van meer figuren in één veld beschouwd degene die het dichtst bij het midden geplaatst is;

bij twee figuren boven elkaar de bovenste;

bij gedeelde wapens is in eerste instantie slechts gelet op het heraldisch rechtse veld, behalve als dit een halve adelaar bevat;

bij doorsneden wapens (gelet) op het bovenste veld;

bij gevierendeelde wapens het eerste kwartier (heraldisch rechts boven), enzovoorts.

b. Voorop komen de wapens waarin een figuur éénmaal (per veld) voorkomt, zonder andere figuren; dan met andere figuren; vervolgens met twee gelijke figuren zonder andere, en dan weer met andere figuren; en dan drie gelijke figuren enzovoorts.

c. Elk van deze rubrieken is weer onderverdeeld al naar mate er niet of wel een tweede veld is met dezelfde of andere figuren dus eerst enkelvoudige, dan samengestelde wapens.

d. Voor meer figuren in één veld is gebruikt het teken -, voor meer dan één veld het teken -. Dat dus aanduidt: gedeeld, doorsneden of gevierendeeld met ...

Als voorbeeld volgt hier de onderverdeling der eerste opgenomen wapenfiguur, de eikel, waarbij er nog eens op wordt gewezen, dat de halve adelaars in het heraldische rechtse veld of eerste kwartier niet zijn vermeld en voor de rangschikking slechts in laatste instantie in aanmerking komen:

1 eikel
1 eikel - 1 eikel (d.w.z. samengesteld wapen waarvan zowel het eerste als het tweede veld een eikel bevatten)
1 eikel - 1 klaver
1 eikel - 2 klavers
1 eikel - 3 klavers
1 eikel - 1 lelie
1 eikel - 1 roos
1 eikel - 1/2 adelaar (in de heraldische linkerhelft!)
1 eikel - 1 klaver (in hetzelfde veld)
1 eikel - 2 klavers
1 eikel - 2 sterren
1 eikel - 2 kannen
2 eikels
2 eikels - 1 klaver
2 eikels - 3 klavers
2 eikels - 1 lelie
2 eikels - 1 roos
2 eikels - 1 ster
2 eikels - 1 blad
2 eikels - 1 klaver - 1 ster
2 eikels - 1 blad
3 eikels
3 eikels - 1 klaver
3 eikels - 2 klavers - 1 ster
3 eikels - 3 klavers
3 eikels - 1 lelie
3 eikels - 2 lelies
3 eikels - 1 hoofd
3 eikels - 1 leeuw
3 eikels - 1 eenhoorn
3 eikels - 1/2 adelaar
3 eikels - 1 gans
3 eikels - 1 tak
3 eikels - 1 garf
3 eikels - 1 dwarsbalk
3 eikels - 1 schuinbalk
3 eikels - 1 hart met 2 zwaarden


Wapens waarin niet twee of meer losse wapenfiguren naast elkaar voorkomen, maar één figuur, waarop geplaatst een andere, (b.v. een dwarsbalk beladen met een klaver), zijn geplaatst na degene waarin eerstgenoemde figuur vergezeld is van de andere.

INDELING

Voor de onderlinge volgorde der wapenfiguren (die ook geldt voor de onderverdeling der rubrieken) is een willekeurig stelsel gebruikt, waarvan de indeling hier volgt:

1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende (in alfabetische volgorde)
a. eikel
b. klaver
c. lelie
d. roos (hierbij is alleen een ander aantal bladen dan 5 aangegeven)
e. ster (hierbij is steeds het aantal punten aangegeven)
2. Levende wezens en delen daarvan in volgorde
a. mensen en wezens in menselijke gedaante: man, vrouw, kind, onzeker
b. lichaamsdelen: hoofd, arm, hand (voor 'hart' zie onder 6)
c. zoogdieren: leeuw (w.o. luipaard), hond, vos, beer, griffioen, paard, pegasus, ezel, eenhoorn, rund, schaap (w.o. Lam Gods), geit, hert, zwijn, olifant, haas, onzeker (voor 'dolfijn' zie onder f) Na elk dier zijn lichaamsdelen
d. vogels: adelaar (w.o. tweekoppige adelaar), andere roofvogels, gans, zwaan, pelikaan, ooievaar, reiger, duif, haan, onzeker; daarna kop, vleugel, poot (veer onder 12)
e. slang
f. vissen: bot, haring, schelvis, snoek, tonijn, dolfijn, onzeker
g. ongewervelde dieren: krab, schelp
h. bomen
i. kruidachtige planten
j. delen van planten: aar, pluim, kool, garf, stronk, tak, rank, blad, bloem, vrucht, tros
(eikel, klaver, lelie en roos zie onder 1)
3. Hemellichamen
a. zon
b. maan (wassenaar) (ster zie 1e)
4. Letters en merken
a. letters (alfabetisch, hieronder monogrammen)
merken met 4-vorm, met X-vorm, met keper ^, met schuine en rechte haken, met kruisen,
lettervormige, met pijlen, sterren, wolfsangels en diverse.
5. Geometrische figuren en verdelingen
a. paal (waaronder meermalen gedeeld)
b. dwarsbalk (waaronder meermalen doorsneden) daarna dwarsbalk met bijzondere eigenschappen
c. linker en rechter schuinbalken door elkaar; daarna bijzondere schuinbalken
d. kruisen: eerst rechte doorlopende, dan verkorte, (Grieks kruis), vervolgens bijzondere vormen, daarna Latijnse kruisen
e. schuinkruisen: eveneens eerst doorlopende, dan verkorte (Sint Andries kruis) en bijzondere vormen
f. keper met bijzondere vormen
g. gaffel e.d.
h. gedeeld
i. ingehoekt
j. doorsneden
k. gevierendeeld, geschaakt
6. Diverse eenvoudige figuren
a. ruit (w.o. geruit veld)
b. bal
c. ring
d. schildje (w.o. vair)
e. hart
7. Voer- en vaartuigen en onderdelen
a. wagen, wiel
b. schip, anker
8. Vaatwerk e.d
a. vat, pot, kan, emmer, mand
9. Wapens
a. zwaard (w.o. kromzwaard en degen), hellebaard, pijl, boog, knots
10. Werktuigen
a. mes, schaar, bijl, zeis, sikkel, vork, troffel, passer, hamer, spijker, schaaf, schoenmakers- en leerbewerkingsgereedschap, schoorsteenhaal, diversen
11. Muziekinstrumenten
a. hoorn, klok, viool
12. Gebruiksvoorwerpen e.d.
a. kam, pen (w.o. veer), sleutel(s), zandloper, molenijzer, gesp, boei, boek, tafel, penning
13. Bouwwerken
a. brug, sluis, hek, huis, kerk, houtskoolbranderij, molen, poort, toren, zuil
14. Sieraden en attributen
a. kroon, rijksappel, staf, gordel, doornenkroon
15. Diversen
a. bergen, vuur
16. Onherkenbare figuren of onbekend

Alfabetische lijst van de in de wapen-collectie voorkomende namen


Deze digitale versie is gerealiseerd door Reinder H. Postma uit Oudwoude, skriuwer van de Fryske Rie foar Heraldyk.
Bij het verwerken van de gegevens is de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk in tact gelaten. Enkele wijzigingen betreffen de spelling: eende-kop is b.v. geworden eendenkop. Verder is de lay-out begrijpelijkerwijze aangepast omdat de tekst in de computer nu eenmaal een ander aanzien geeft dan een getypte. Zo was het ook mogelijk om een automatische inhoudsopgave te genereren.
Het register is met de computer op alfabet gezet, dat heeft ertoe geleid dat de f en v bijvoorbeeld uit elkaar zijn gehaald, dit in tegenstelling tot het origineel. Hetzelfde geldt voor de s en de z, de w, de u en de oe - waar het een 'oe' klank betreft. Dit komt trouwens maar een paar keer voor en zal niet tot grote problemen leiden. Met dank aan P.F. Visser uit Kollum, foarsitter fan de Fryske Rie, die de controle op onjuistheden en typefouten heeft uitgevoerd.

1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende

1a. Eikel

1 eikel * Attonis
1 eikel - 1 eikel * Janckesz.
1 eikel - 1 klaver * Haringsz. / Oosterzee / Pelterier
1 eikel - 2 klavers * Palsma / Tiebbes
1 eikel - 3 klavers * Scheltema
1 eikel - 1 lelie * Rhala
1 eikel - 1 roos * Hania / Thiema
1 eikel - 1/2 adelaar * Feenstra / Offringa
1 eikel + 1 klaver * Bruchts
1 eikel + 2 klavers * Kooystra / Luxwolda / Meinerts / Posselman
1 eikel + 2 sterren * Lauswolt
1 eikel + 2 kannen * Kann
2 eikels * Hania / Petri
2 eikels - 1 klaver * Athonides
2 eikels - 3 klavers * Bangama
2 eikels - 1 lelie * Heloma
2 eikels - 1 roos * Quaestius / Sickama
2 eikels - 1 ster * Oosterzee
2 eikels - 1 blad * Fopma
2 eikels + 1 klaver + 1 ster * ?
2 eikels + 1 blad * Sixma
3 eikels * Gabbema
3 eikels - 1 klaver * Hylkema / Lycklama / Sitties
3 eikels - 2 klavers + 1 ster * Syrcks
3 eikels - 3 klavers * Lycklama / Rouckema / Stellingwerff / A... / B...
3 eikels - 1 lelie * Siccama
3 eikels - 2 lelies * Harderwijck
3 eikels - 1 hoofd * Bouwmeester
3 eikels - 1 leeuw * Harinxma / Lycklama
3 eikels - 1 eenhoorn * Jelgersma
3 eikels - 1/2 adelaar * Bornstra
3 eikels - 1 gans * Hylckema
3 eikels - 1 tak * Stellingwerff
3 eikels - garf * Jouma
3 eikels - dwarsbalk * Lycklama
3 eikels - schuinbalk * Teyens
3 eikels - 1 hart met 2 zwaarden * Jellisz.

1b. Klaver

1 klaver * Burmania / Glins / heer Aesgo / Palsen
1 klaver - 1 eikel * Inia / Stans / Klaases
1 klaver - 3 eikels + 1 ster * Oldendorp
1 klaver - 1 klaver * Tiessens / Hoytema / Burmania
1 klaver - 2 klavers * Jeddema
1 klaver - 1 roos * ?
1 klaver - 1 zeemonster * T...
1 klaver - 3 rietpluimen * Holdinga
1 klaver - 2 letter + 1 klaver * Broetiqs / Gauckes
1 klaver - 1 merk * Tichelaar / I... / Sjolles / W...
1 klaver - 3 linkerschuinbalken * Radbodus
1 klaver - 1 vijzel * Eisma
1 klaver - 1 kan * Fopma
1 klaver - 1 hek * Terwisga
1 klaver - 1 afdak * ?
1 klaver - ? * Hotzema
1 klaver + 2 eikels * ?
1 klaver + 1 lelie * Popkama
1 klaver + 2 rozen * Sytzama
1 klaver + 2 sterren * Telting
1 klaver + 2 sterren + 1 wassenaar * AEbinga
1 klaver + 2 letters * Holwaerdus
1 klaver + 1 pijl * Watnya
1 klaver + ? * Wigersma / Wilhelmij
2 klavers * Burmania / Hoytema / Hottyaz.
2 klavers - 1 eikel * Jellez. / O...
2 klavers - 1 klaver * Nijs
2 klavers - 1 bloem * Rollema
2 klavers - 1 hoorn * ?
2 klavers + 2 eikels * Merckes
3 klavers * Andringa / Backer / Boelema / Elselo / Haagsma / Hansonides / der Mey / Moensma / Poelstra / Rinia / Rintjema / Siaarda / Schonegevel / Swart / Viersma / Westerhof / Wynia / Annes / Douwes / AEbes / Clasen / Frankes / Hendricks / Jorryts / Jous / Kornelis / L... / I... / Pitters / Renderts / Ruerds / Saakes / Sybbes / Thijssen / Wbles / Watses / Pybaz. / Klaasesz. / Gerrits / Jans / Taekes
3 klavers - 1 eikel * Feddes / Petri
3 klavers - 2 eikels * Baarda
3 klavers - 1 lelie * B... / Sippens?
3 klavers - 1 roos * Piers / Sakes
3 klavers - 1 hand * Oosteinde
3 klavers - 1 zwaan * Hoekema / Siebema
3 klavers - 3 zwanen * Idema
3 klavers - 1 vogelpoot * Posthumus
3 klavers - 3 vissen * Botma / Heringa / Pytters
3 klavers - 3 schelpen * A... / Gellii
3 klavers - 1 garf * Tania
3 klavers - 1 riet * Reitsma
3 klavers - 1 bloem * Looxma
3 klavers - 2 kruiden? * Do(o)ma
3 klavers - 1 wassenaar + 3 eikels * Algra
3 klavers - 2 letters * Rinses / B... / Sytses
3 klavers - 1 monogram * Tersteeg
3 klavers - 1 merk * Algera / Assen / Bama / Banga / Botma / Brefo / Eekma / Gerlofsma / Heslinga / Jennema / Jouwsma / Oetsma / Peima / Rinia / Stinstra / Wymstra / Wynia / Hartmans / Hendrix / Cornelis / Scheltes / Sytses / Tjeerds / Teimes / Tiaerdsen / Johannis / Rinses / Lieuwes / Pieters / F...
3 klavers - 1 kruis * Everts / Wigles
3 klavers - 1 schuit * Ringers
3 klavers - 1 anker * ?
3 klavers - 1 vijzel * Vijselaar
3 klavers - 1 zwaard + 2 sterren * Meyer
3 klavers - 2 zeisen + 4 sterren * Meyer
3 klavers - 1 passer + 1 hoek * Twynstra? / Olivier
3 klavers - 1 vork * Osinga
3 klavers - 1 sleutel * Koopman
3 klavers - 1 aambeeld * Anskes
3 klavers - 2 spanen * Dooitses
3 klavers - 1 rol * Rolsma
3 klavers - 1 lattenraam * Steensma
3 klavers - 1 steen in beek * Steenbeek
3 klavers - ? * Pietters / Goslings
3 klavers + 1 roos * ?
3 klavers + 1 letter * Rijnghe
5 klavers * Eizinga

1c. Lelie

1/2 lelie * Rolteman?
1/2 lelie - 3 eikels * Fockens
1/2 lelie - 1 klaver * Abbema
1 lelie * Aylva / Ammema / Attiema / Bungga / Doinga / Hoeckema / Hoxwier / Sternsee / Ublama / Wnema / Roedmersma / Went / heer Jellardus / Gala / Tyaerd / Wlbed
1 lelie - 1 eikel * Atsma / Burmania / Ydtsma / Martena / Stinstra / Tegers
1 lelie - 2 eikels * Heloma
1 lelie - 3 eikels * Uckema
1 lelie - 3 klavers * Haga
1 lelie - 1 lelie * W... / Beuker
1 lelie - 2 lelies de * Grau
1 lelie - 1 roos * Ozingha / Siccama / Lyeuwes / Pieters
1 lelie - 1 ster * Sloterdijck / Galema
1 lelie - 2 sterren * Camstra
1 lelie - 1 man * Sternsee
1 lelie - 1 lam * Lamminga
1 lelie - 1 haan * Glinstra
1 lelie - 1 vogel * Abma / Meyer
1 lelie - 1 hart * Greydanus
1 lelie - 2 bloemen * Ropta
1 lelie - 1 wassenaar * Jensma
1 lelie - 1 letter * Brouwer
1 lelie - 1 merk * Rekker
1 lelie - 1 rad * Greidanus
1 lelie - 1 sleutel * Haerda / Heslinga
1 lelie - 1 rijksappel * Greydanus
1 lelie - ? * Leuringh
1 lelie + 1 eikel * Attiema / Westerhuis
1 lelie + 2 eikels + 3 sterren + 1 klaver * Creijghton / Tinga
1 lelie + 1 klaver * Dekema
1 lelie + 2 klavers * Bogaert / Roelof
1 lelie + 1 roos * Osinga
1 lelie + 2 rozen * Heringa
1 lelie + 3 rozen? * Gerbranda / Gherryth
1 lelie + 1 ster * Galama
1 lelie + 2 sterren * Beima? / Homkema / Scinsema
1 lelie + 4 sterren * Gerbrandus
1 lelie + 1 rank + 1 ster * ?
1 lelie + 1 wassenaar * Juckema
1 lelie + 1 wassenaar + 1 roos * Gerbranda
1 lelie + 1 wassenaar + 1 roos + 1 ster * Bernconis = Hamconis?
1 lelie + 1 wassenaar + 2 sterren * Roorda
1 lelie + 1 merk * Beilanus
1 lelie + 1 kruis * Beilanus
1 lelie + 1 hart * Stansius / Talma
1 lelie + 1 schild + 1 zwaard * Schotanus
2 lelies * Buma / Dekema
2 lelies - 1 klaver * Hannia
2 lelies - 3 rozen * Walrieb
2 lelies - 1 gans * Sybberens
2 lelies - doorsneden van * Renssen
2 lelies - 2 schuinbalken * Peima
2 lelies + 2 rozen * Beima
2 lelies + 2 torens * Ripperda
3/2? lelies * Wicheringe
3 lelies * Hania / Meynsma / Mejontsma / Mockema / Rinsonides; / Strick / Tiddinga
3 lelies - 1 leeuw * Feytzma / Iwsma
3 lelies - 1 stronk * Nijenhuis
3 lelies - 1 kruis * Benning
3 lelies - 3 potten * Habbema
3 lelies + 1 vos * Verhel
4 lelies * Bawer / Hiddema
5 lelies * Elinga / Tietema
6 lelies * Weede
bezaaid met lelies * Bootsma

1d. Roos

1 roos * Aitzema / Atsma [4] / Boelens / Gunterberg / Scheltema [4] / A... [4] / Berdaz. / Cornelis / Galaz
1 roos - 1 klaver * Hoytema [4] / Hommersma [4] / Roorda / Uninga [4]
1 roos - 2 klavers * Ipema / Postma / Wringer
1 roos - 3 klavers * Feenstra / Iusma [4] / Postma / Schieringa / Stania; / Suidema / Hylkes
1 roos - 1 lelie * Albada [4] / Osinga
1 roos - 1 leeuw * IJsbrands
1 roos - 1 adelaar * Hulshuis [6]
1 roos - 3 vogels * ?
1 roos - 1 dolfijn * Steindam [6]
1 roos - 1 merk * (Sierds [4]) / ? [6]
1 roos - 3 pijlen * Broersma [4]
1 roos - 1 vat * Jilkes
1 roos - 3 muren * Goudbeeck
1 roos - 3 vlammen * Herbranda?
1 roos + 1 klaver * Haeytsma
1 roos + 1 klaver + 1 barensteel * Rinske Eilerts
1 roos + 2 klavers * Fockema / Idsinga / Klasen
1 roos + 3 klavers * Meilema
1 roos + 1 lelie * Albaeda / Osinga / Went
1 roos + 2 lelies * Haarsma / Heeringha / Meurs [6]
1 roos + 1 ster * Dokkema
1 roos + 1 ster + 1 klaver * Idsinga
1 roos + 1 ster + 1 lelie * Aylva
1 roos + 2 sterren * Tjaarda
1 roos + 3 sterren * Onnama
1 roos + 1 zwaan + 2 klavers * Wyringa [4]
1 roos + 1 vleugel * Sybrandtsz.
2 rozen van de * Rijp / Scheltinga
2 rozen - 3 lelies * Rennerda
2 rozen - 1 hond * Scheltinga [6]
2 rozen - 1 hoorn * W... [6]
2 rozen + 1 eikel * Wyckel
2 rozen + 1 lelie * Hesse / Roorda
2 rozen + 1 lelie + 1 barensteel * Roorda
3 rozen * Albada / Baert / Dockum / Eysinga / Hania / Idzencha / Joha / Jonghema / Lezaen / Muyden / Oostendorp / Stenstera / Walta / Wijngaarden / Gerrits
3 rozen - 1 leeuw * Jonghama
3 rozen - 1 lelie * Attiema
3 rozen - 2 rozen + 1 lelie + 1 barenst. * Roorda
3 rozen - 1 hond * Sioerda
3 rozen - 1 dwarsbalk * Lezaen
3 rozen - 1 kruis * Joha
3 rozen + 1 wassenaar * Roorda
8 rozen - 1 letter * Jarges

1e. Ster (hierbij 6 punten, tenzij anders aangegeven)

1 ster van * Loon / Oosterzee / Meppel
1 ster waarop 1 roos * Haja
1 ster waarop 1 kruis * Rodenhuis [8]
1 ster - 1 eikel * Van Asperen
1 ster - 1 eikel + 2 klavers * Winter
1 ster - 2 eikels * Oenema
1 ster + 2 eikels * Poelstra
1 ster - 3 eikels * Bootsma / Crack
1 ster - 1 klaver * Bavius / Huijsinga / Van der Ley / Tiepma / Wytsma

Ter vergelijking, uit Rietstap planches:

vgl. portret hieronder
1 ster + 1 klaver * Jouka
1 ster + 1 klaver + 2 lelies * Brongersma
1 ster - 2 klavers * Kok / Heslinga / Orsma / Rynghe / Rumpf
1 ster + 2 klavers * Lomars / Riddersma / Eysma / Folckerts / Sybrandi
1 ster - 3 klavers * A... / Pytters / Ringie / Eskes / Tebbetman
1 ster - 1 lelie * Poutsma / Poppema / Bunga / Jelgerhuis / Lyaukama [8] / Sloterdijk / Wynia / Wobbinga / Groestra / Solcama
1 ster + 1 lelie * Lyaukama [6]
1 ster + 2 lelies * Aylva
1 ster - 3 lelies * Goslinga
1 ster + 3 lelies * Alberda / Adema / Wygara
1 ster - 1 roos * Juckema / Rosema / Tjipkes
1 ster + 1 roos * Juckema / Raarda / Simens
1 ster + 2 rozen * Stinstra
1 ster + 3 rozen * Berum
1 ster - 1 ster * Atzonis
1 ster - 3 hoofden * Koumans
1 ster - ½ adelaar * Brouwer
1 ster - 1 vogel * Hammez
1 ster + 1 zwaan * Annes
1 ster - 3 zwanen * Lock
1 ster - 2 vissen * Aesgama
1 ster - garf * D...
1 ster - 1 krans * Laurman
1 ster - 1 wassenaar * Reynalda
1 ster + 1 wassenaar * Schiphorst / Ynthjema
1 ster - 3 palen * Kok van Delwijnen
1 ster - 3 ruiten * Aggama
1 ster + 3 ruiten * Van Speyart
1 ster - 1 rad * Deyman
1 ster - 1 anker * Dreyer
1 ster - 1 boog * Hempenius
1 ster + 1 ring * Schotanus
1 ster - 2 ringen * Van Loon
1 ster - ?... * T... [5] / Van Offenhuizen
1 ster + 2 takken * Frencelius
1 ster + 3 bloemen * Verrutius
1 ster + 1 wassenaar + 2 lelies * Heringha
1 ster + 3 spanen * ?...
1 ster + 1 hoorn + 1 letter * Hoornstra
1 ster + 1 kam + 1 rad * Camstra
1 ster + ?... * Nauta / Unema
2 sterren * Scholtema / Eelts / Haringa / Epema / Ipema / Epinga / Rodmersma / Tjaerda
2 sterren - 1 lelie * Ockinga / H...
2 sterren + 1 lelie * Popta / Sassinga / Tjallingiï / Ockinghe [5]
2 sterren - 1 roos * Eelsma
2 sterren + 1 roos * Bongma / Wybren / Sibrandi
2 sterren - 2 letters * Sekema
2 sterren - hart met twee pijlen * ?...
2 sterren - 1 vat met 2 spanen * Brouwer
2 sterren + 2 eikels + 1 wassenaar * Terwischa
2 sterren + 2 klavers * Van der Velde
2 sterren + 2 gegolfde dwarsbalken * Schot
2 sterren + 1 ruit + ½ lelie * Hauckema
3 sterren * Grovestins / Hoitema / Pierkens / Varet [5] / Berkel / Bonga / Buwinga / Asgama / Dockum / Molenschot / Roukema / Uffkens
3 sterren - 2 eikels * Heinsius / Sjoerdsma
3 sterren - 1 lelie * Siersma
3 sterren - 2 lelies + 1 roos * Grovestins
3 sterren - 3 schelpen * Canter
3 sterren - 3 bloemen * ?
3 sterren - ? * Hemsterhuis
3 sterren + 1 wassenaar * Hitsma / Reinsma
4 sterren * Dotinga

2. Levende wezens en delen daarvan

2a. Mensen en wezens in menselijke gedaanten

man, vrouw, kind, onzeker

1 zaaiende boer * Rooterp
1 boer met vork de * Boer
1 man met zak - 1 hand * Alberts
heilige * Michael Aesterfal
heilige * Michael - 1 gegolfde schuinbalk Gratema
1 wildeman * Sigersdorf / W... / Grombach
1 wildeman met boom * ?...
1 monnik * Schultz / Wopke
1 ridder * Ripperda
1 ruiter * De Ruiter / Neptunus Arjens
1 zittende vrouw * De Ruiter
1 engel - 1 kan * Mattheus
1 spelend kind * Coopman / Mebius
1 menselijk figuur * Feersma / Braunius / Oeberius
1 menselijk figuur met 2 pijlen * Rataller

2b. Lichaamsdelen

hoofd, arm, hand ('hart' zie onder 6)

1 hoofd * Swarte / Van Nitszen / Herbajus / Reyner / Roorda
1 hoofd - 1 leeuw * Rhala
1 hoofd - 1 schip * Nauta
1 hoofd - ? * Roorda
1 hoofd + 3 klavers * Burum
1 doodshoofd * Dircks
2 doodshoofden * Scheltis
3 doodshoofden * Bentes
1 gevleugeld hoofd * Van Harter
1 arm * Bobbynga
1 arm met zwaard * Botnia / Siercxma / Schrader
1 arm met zwaard + 3 klavers * B...
1 arm met scepter - 1 roos * Horatiï
1 arm met slang * Kramers
1 arm met rijksappel * Andringa
1 arm met ring de * Rotte
1 arm met driehoek * Houth
3 armen * L...
1 hand - 2 lelies * Hania
1 hand - 1 kwartier * Schratenbach
1 schrijvende hand - 3 klavers * Halbertsma
1 schrijvende hand - 1 roos * Horatiï
1 hand met ? - 3 klavers * Westerbaan
1 hand met hart * Marklesbach
1 hand met boek * Halbertsma
1 hand met pijl + 3 sterren * Wissema
1 hand met lancet + 3 klavers * Posthuma
2 handen met kruis * Rippert
2 handen + blok * Blok
2 handen met tak + rijksappel * Werumeus
1 doodsbeen + doodshoofd + wassenaar * Pousma

2c. Zoogdieren

1 leeuw * Abbama / Aysma / Dames / Donia / Eemskerk / Gayckama / Harinxma / Huwarda / Johannes / Juswma / Lewe / Mamminghe / Metzger / Minnema / Ubbenga / Sjaerdema / Tadingha / Thiaerda / Alberts / Harckema
1 leeuw - 2 eikels * Fungerus
1 leeuw - 3 eikels * Herema / Harinxma
1 leeuw - 1 lelie * I... / Sypsma / Lunia
1 leeuw - 3 lelies * Jouwsma / Franckena
1 leeuw - 3 rozen * Donia
1 leeuw - 3 sterren (?) * Doenia
1 leeuw - 1 leeuw * Jans / Cronenburg / Wybbets
1 leeuw - 1 wassenaar + 2 rozen * Donia
1 leeuw - 3 wassenaars * Harinxma
1 leeuw - 1 dwarsbalk * Tiboult / Vegelin
1 leeuw - 1 schuinbalk * Lewe
1 leeuw - 1 schuinkruis ...tenborch
1 leeuw - ingehoekt * Vermees / Schick
1 leeuw - 3 harten * Donia
1 leeuw - 1 hoorn + 3 klavers * Scheltema
1 leeuw - 1 tweezijdige kam + 1 bril + 1 ster * Kantes
1 leeuw met ster * Van Nockhern
1 leeuw met spaan * Tjessinga
1 leeuw met pijl * Oort
1 leeuw gekroond * Bronchorst / Tserclaes
1 gekroonde leeuw - 1 zandloper * Beintema
1 gekroonde leeuw met zwaard * Karelson
1 leeuw + 1 barensteel * Blankenheim / Verbeek
1 leeuw + 3 klavers * Simons
1 leeuw + 3 doodshoofden * Walings
1 leeuw + 1 boom * Hilarides
1 leeuw + 3 dwarsbalken * Heymans
1 leeuw + 1 schuinbalk * Temple
1 leeuw + 6 blokjes * Boxmeer
1 leeuw + veel blokjes * Nassau
1 leeuw + 2 sikkels * Kempenaer
3 leeuwen de * Schepper
3 leeuwen - 3 schuinkruisen * Liedekerke
3 leeuwen - 3 leeuwen * De Crane
4 leeuwen * Van Cronenburgh
1 uitkomende leeuw * Terberge
1 uitkomende leeuw - 1 roos + 2 sterren * Buveritius
1 uitkomende leeuw - 1 uitkomende leeuw * Staghouwer
1 uitkomende leeuw - 1 vis * Mensinck
½ leeuw - 1 bloem * Questius
1 uitkomende leeuw - 3 x gedeeld * Linthorst
1 uitkomende leeuw + 2 sterren * Westendorp
1 uitkomende leeuw - 2 veren * Lieuwma
1 gekroond luipaard + 2 dwarsbalken * Ragay
1 luipaard - 1 lelie * Mockama
1 luipaard - 3 sterren [5] * Henric
1 luipaard - 1 merk * Kornelis
1 luipaard - 6 dwarsbalken * Rehden
1 luipaard - 1 keper + 3 hoorns * Haersma
1 luipaard + 3 sterren [5] * Johannis
2 luipaarden - 1 luipaard * Hohenlohe
3 luipaarden * Van der Moelen
1 liggende gekroonde leeuw * Bruinsma
3 leeuwenkoppen * Sweerts
3 leeuwenkoppen - 1 uitkomende arm * Lieuma
3 leeuwenkoppen - 1 trommel * Lieuma
1 windhond * Augustus / Hemmema / Kloek
1 liggende hond * Scheltema
1 zittende hond * Barel
1 hond - 3 eikels * Jeppema
1 hond - 1 vogel op tak * Swalue
1 hond - 1 hoorn * Koehoorn
1 hond - 1 tafel * Tjeerds
1 hond + 1 hek (?) * Cornelis
1 hondenkop - 2 hertenkoppen + 1 hoorn * Siccama
1 vos * Doerenheim / Fuchx
1 vos - 1 boom * Jongestall
2 vossen * De Vos
1 vos - 3 palen * Van Veltdriel
1 beer * Beerwouts / De Beer
1 beer met zwaard * ?...
1 griffioen * Uiterswier / Gryff / Bruijn
1 griffioen met zwaard * Storm
1 griffioen - 1 roos + 2 sterren * Saakma
1 paard * Wytses / Sybrens
1 paard - 3 klavers * Wynsens
1 paard - 1 garf * Van Riesen
1 paard - 1 aambeeld * Tjallings
1 paard - 2 spanen * Eisma
1 paard + 1 boom * Buma
1 paard + 3 letters * Baarda
1 pegasus * Fockama / Stapert
3 ezelskoppen * Van Ittersum
1 eenhoorn * B... / Pels
1 uitkomende eenhoorn - 3 klavers * Bongma
1 eenhoorn + 7 sterren * Humalda
1 eenhoorn + 1 wassenaar + 6 sterren * Aebinga / Humalda
1 eenhoorn + 1 wassenaar + 6 sterren - 1 phoenix * Aebinga
1 eenhoorn + 1 boom * Krants
1 eenhoorn + 1 schuinkruis gekr. * Inia
1 rund * Bontekoe / Buma / Cole
1 springend rund * ?
1 rund - 1 merk * Herkes
1 runderkop * Hagen / Heereszn.
1 runderkop - 1 klaver * ?
1 runderkop - 2 klavers * Acronius
1 runderkop - 3 klavers * Canter / Heynsius / Olpherda
1 runderkop - 3 hoefijzers * Buysing
1 runderkop - 1 kroon * Waelwijck / Huigh
1 runderkop - 1 berg * Lautenbach
1 runderkop + 2 eikels * Blauw
1 runderkop + 2 klavers * ?
1 runderkop + 3 klavers * Gerbens
1 schaap * Lamsbergen
1 schaap - 1 dwarsbalk * Schaep
1 Lam Gods * Van Dalen / Foppinga / Wylhelmus / Onninga
1 schaap + 2 letters * Munckhuis
1 schaapskop - leeuw * Schaatsma (Phaesma?)
1 geit - 1 lelie * Petraeus
1 geit - 1 leeuw * Groenewolt
1 geit - 1 tweekoppige adelaar * Adelaar / Elgersma
1 gekroonde geit - 3 sterren * ?
2 geiten * Coenders
2 geiten - 2 kronen * Conders
2 geiten + 1 boom * Conrades
1 hert * Nanninghs / Hendriks / Staphorst
1 hert - ½ adelaar * Van Assen
1 hert - 3 bloemen * Faber
1 hert + 1 ster * ?
1 hert + 1 boom * Jacobi / Reneman
1 hert + bomen * Rheling
1 hert + 3 kammen * Cammingha
1 hert + 1 hek * Overhart
1 hinde * Reneman
1 hinde + 3 rozen * IJtsma
1 hertenkop - 1 wassenaar + 1 klaver * Albarda
1 zwijn * Schreeuwens
1 zwijn - 1 adelaar * A...
2 zwijnen - 1 zwijn * Bergsma
3 zwijnen * Bergsma
1 zwijnskop - 3 rozen van * Welvelde
1 zwijnskop + 3 klavers + 2 eikels ? (* Dorpswapen Oldeboorn?)
3 zwijnskoppen * Bockema
1 olifant * Codere
1 haas - 1 ster * Haselcamp
1 haas + 3 klavers * Hachtingius
1 haas + 2 bloemen * Jorritsma
2 hazen - ? * Sjoerda
1 viervoetig dier - 2 spanen * Jeltes
1 dierenkop * Esens

2d. Vogels

waaronder 2-koppige adelaar, andere roofvogels, gans, zwaan, pelikaan, ooievaar, reiger, duif, haan, onzekere vogels ; daarna kop, vleugel, poot, ('veer' onder 12)

1 adelaar * Aldringa / Aebinga / Vishuizen / Heemstra / Idzerda / Jarla / Runnia / Symonsz.
1 tweekoppige adelaar * Amminga / Aebinga / Emingha / Herckema / Hermana / Jella / Jeltinga / Mynnama / Pybes / Rispens / Cibonis
1 gekroonde adelaar * Nidorp
1 tweekoppige adelaar - 1 lelie * Dixtra
1 adelaar - 1 ster * Aitzema
1 adelaar - 1 leeuw * Tjaarda / Beninga
1 adelaar met hartschild * Beuckens
1 tweekoppige adelaar - 3 klavers * Van der Meer
1 adelaar - 1 roos * Aitzema / Kiestra
1 uitkomende adelaar - 1 roos [4] * Atsma
1 2-koppige adelaar - 3 sterren * Ammama / Van Heteren
1 adelaar - 3 dwarsbalken * Schallenberg
1 gekroonde adelaar - 8 schuinkruisen * Verdugo
1 2-koppige adelaar - gekeperd * Aebinga
1 adelaar - 1 keper + 2 vogels + 1 vis * ?
1 adelaar - 3 ruiten * Riemersma
1 adelaar met 2 zwaarden * Sakes
1 adelaar + 2 klavers * Jeltinga
1 adelaar + 6 klavers * Van Echten
1 adelaar + 1 roos * Steenwick
1 adelaar + 3 rozen * Scheltinga
1 adelaar + 4 rozen * Annius
1 adelaar + 1 ster * Jepma
1 adelaar + 2 sterren * Riemersma
1 adelaar + 4 sterren * Riemersma
1 adelaar met 1 vogel * Van Leeuwen
1 adelaar + 1 wassenaar * Eminga
1 adelaar + 2 schuinkruisen * Ompteda
1 adelaar met 1 boog * Gokkinga
1 adelaar + 1 hek * Provana
½ adelaar + 1 ster * Bolhuis
2 2-koppige adelaars - ? * Krijttenburgh
3 adelaars - 1 kruis * Quarles
1 roofvogel - 1 haas * Van der Broek
3 roofvogels * Revius
1 uil * Van Sanderen
1 gans * Fogelsangh (niet juist) / Sythjema / Werven
1 zwaan * Albada / Fogelsangh / Noordbeek / Wiarda / Adama / Jarichs
1 zwaan met halsband * Tjercksma / Wiarda
1 gekroonde zwaan * Wiarda
1 zwaan met 3 eikels * Hylckama
1 zwaan met tak * Gabes
1 zwaan - 3 klavers * Suiderbaan / Hansma / Marswal / Suffena
1 zwaan - 1 roos [4] * Renkema
1 zwaan - 1 leeuw * Steensma
1 zwaan - 1 hond * Wiarda / Steensma
1 zwaan - 1 merk * Jans
1 zwaan - gedeeld en 2 x doorsneden * Unckele
1 zwaan + 2 klavers * Bongha
1 zwaan + 3 klavers * Hansma
1 zwaan + 3 dwarsbalken * Vliermaal
2 zwanen - 1 man met pijl * Bauckema
3 zwanen * ?
1 zwanenkop * Lycklama
1 pelikaan met jongen * Wiersma / Adama / Buingha / Hoppers
1 ooievaar * Bennema
1 reiger * ?
1 reiger - 1 wassenaar * Buma
1 reiger + 1 boog * Buma
1 reiger + 2 blokjes * Arnoldi
1 duif met tak * Fullenius
1 duif - 3 klavers * Couperus
1 duif - 1 schelp * Duyff
1 duif - 1 garf * ?
3 duiven * Couperus
1 haan * Hanekuyk / De Lange
1 mostervogel * Reynsma
1 vogel * Vening / Knock
1 vogel op een tak * Beena / Bras / Danckelman
1 vogel met ring - 1 eikel * Dolocher
1 vogel - 3 klavers * Van Geelkerken
1 vogel - 1 slang * Brunia
1 vogel - 2 pluimen * Elcama
3 vogels * Jorritsma / Oversteege / Doitsma / Petri
3 vogels - 1 leeuw + 3 bogen * Bisdom
3 vogels - 2 gekanteelde dwarsbalken * ?
3 vogels - ? * ?
3 vogels - goud * Ursele
1 vogelkop * Van Taedema
1 uitkomende vogelkop * Van Abbema
1 adelaarsvleugel * Aernsma
1 vleugel - 1 dwarsbalk + 2 wassenaars * Entens
1 vleugel - 1 vleugel * Wyboltsma
1 vlucht * Banga / Huber
1 vogelpoot * Satink
1 vogelpoot - 1 roos * Renici
3 vogelpoten * Kaldenbach

2e. Slang

1 slang - 3 bloemen * Van den Acker

2f. Vissen

bot, haring, schelvis, snoek, tonijn, dolfijn, onzeker

3 botten - 3 klavers * Botma
3 haringen - 3 klavers * Heringa
3 haringen - 1 hoofd * Heringa
3 schelvissen * Schelsma
1 snoek * Hicht
1 tonijn * Van der Toon
1 dolfijn + 2 rozen * Andrea
1 vis * Janz.
1 vis - 3 klavers * Heixan
2 vissen * Hinrich
2 vissen - 3 molenijzers * Boeymer
2 vissen + 1 lelie * Aesgema
2 vissen + 4 kruisen + 1 schildje * Capelle
3 vissen * Tieboel / Fontein
3 gekroonde vissen * ?
3 vissen - 1 ster * ?
3 vissen + 1 kroon * ?

2g. Lagere dieren

krab, schelp

1 krab + 3 rozen + 3 bladen * Krab
1 krab + 1 barensteel van der * Waeyen
1 schelp + 1 roos * Hillebrands / Mammo
3 schelpen * Walta / Herema / Juwinga / Hottinga
3 schelpen - 1 roos * ?
3 schelpen - 1 slang * Brunia
3 schelpen - 3 ruiten * Heerma
3 schelpen + 2 sterren * ?
2 hoornschelpen - 1 pijl * Kingma
3 hoornschelpen - 3 pijlen * Kingma

2h. Bomen

1 eik * ?
1 linde * Lindeman
1 boom * Noyon / Noteboom / Papma / Schuurmans / Rummers / Semler / Homeri
1 boom - 1 eikel * Agricola
1 boom - 1 klaver * I... / Tanja
1 boom - 3 klavers * Bouritius / Rudolphi
1 boom - 1 lelie * Piters / Acronius
1 boom - 3 lelies * Witteveen
1 boom - 3 sterren * Heineman
1 boom - 1 griffioen * Harses
1 boom - 1 zwijn * Hoving
1 boom - 1 merk * Uitermerk
1 boom - 1 schuinbalk * Roussel
1 boom - 1 hoorn * Gerkes
1 boom - ? * De Jong
1 eik + 1 ster + 1 lelie * Haersma
1 boom + 1 ster + 1 wassenaar * Jellema
1 boom + 2 sterren * Wellens
1 boom + 1 leeuw * Robles
1 boom + 1 leeuw * Galenus
1 boom + 1 vos + 1 hert * Beekhuis
1 boom + 2 geiten * Nauta
1 boom + 1 hert * Rodegenes / Verschuir
1 boom + 2 herten * Sekema / Sibrant / Walles
1 boom + 1 dier * Everardi
1 boom met 3 vogels * IJssel
1 boom + 1 slang * Ornia / Petreiz. / Witteveen
1 boom + 1 blad * Lens
1 boom + 1 letter * Ruardi
1 boom + 1 letter + 1 lelie * Noyon
1 boom + 1 zwaard * Brouwer
1 boom + 1 spade * Schuiring
1 boom + ? * Rommerts
4 bomen * Van der Ley
veel bomen - ? van der * Laen

2i. Kruidachtige planten

1 kruid * Rudiger
1 kruid - 1 zon * Florison
3 kruiden - 1 ster * Adius
1 kruid op grond * Schik / Van Tuinen
1 kruid op grond - 2 lelies + 1 ster + 1 klaver * Ferblans
1 kruid in pot + 1 eikel + 1klaver * Reiding
1 kruid + 2 klavers * Nijenhuis
1 kruid + 1 zon * Prakken
2 kruiden - 3 klavers * Scheltema
3 kruiden * Ropta
3 kruiden met vogels * Vlasvink

2j. Delen van planten

aar, pluim, kool, garf, stronk, tak, rank, blad, bloem, vrucht, tros (eikel, klaver, lelie en roos zie onder 1)

1 aar + 2 eikels * Hemminga
2 aren * Attema
2 aren - 3 klavers * Doma
2 aren + 2 eikels * Claeses
2 aren + 3 klavers * Botma
3 aren * Munickehuis / Wierdsma
3 aren - 1 eikel * Eckringa
3 pluimen - 1 garf ...oncq [* Loncq?]
7 pluimen * ?
2 rietpluimen - 1 zwaard * Beyma
3 rietpluimen * Holdinga / Van Tuinen
3 kolen * Kools
1 garf * Aytta / Tsjessema
1 garf - 1 eikel * R...
1 garf - 3 klavers * Tania ?
1 garf - ? * Annes / Jans
1 garf + 2 eikels * Habbema
1 stronk * d'Mepsche
1 stronk + 2 kruisen * Buiting
1 tak * Feddo / Mellema / Hautenberg / Coccejus
1 tak - 1 roos * Tadema
1 tak + 2 wassenaars * Valckenier
1 tak + 3 torens + 3 vluchten * Castilleios
2 takken - 3 schelpen * Stellingwerf
1 rank - 1 ster * Solckema
½ blad - 1 dwarsbalk * Entens
1 blad * Frenk / Van Huls
2 bladen * Osinga / Jelle / Oenema
2 bladen (?) - 2 lelies * Sickyngha
3 bladen * Bessinga
3 bladen - 1 boom - 1 zwaard * Basunik
3 bladen + 5 rozen * Dodonis
1 bloem - 1 klaver + 1 eikel * Adama
1 bloem - 3 klavers * Binnerts
1 bloem + 1 eikel + 1 klaver * Bo-ti-
1 bloem + 2 eikels * Boelens
3 bloemen * Hennama / Wyggama
8 bloemen * Meyrer
3 vruchten * Bouricius
3 vruchten - 3 dwarsbalken * Frieswijk
1 druiventros - 1 hand met mes * Wijngaarden
1 druiventros - 1 kruid * Laurentius

3. Hemellichamen

3a. Zon

1 zon * Albertsma / Fons
1 zon - 1 lelie * Zimmerman
1 uitkomende zon - 1 vogel * Holkema
1 zon met arm met bloem + ? * Ardingius

3b. Maan

1 wassenaar * Formier / Unia
1 wassenaar - 2 klavers * Andla
1 wassenaar - 1 lelie * Galema
1 wassenaar - 1 leeuw * Unia
1 wassenaar - 2 tweekoppige adelaars * Krijtenburgh
1 wassenaar - 1 dwarsbalk * Jousma
1 wassenaar - 3 hellebaarden * Binkes
1 wassenaar - ? * Jans
1 wassenaar + 1 eikel * Docer
1 wassenaar + 1 eikel + 1 klaver * ?
1 wassenaar + 2 klavers * Andela / Hiddinga
1 wassenaar + 1 lelie * Douma
1 wassenaar + 1 ster + 1 lelie * Doeyenga
1 wassenaar + 1 roos [4] * Donia
1 wassenaar + 2 rozen [4] * Hoitinga
1 wassenaar + 2 rozen [5] * Walta / Bosum / Algera
1 wassenaar + 3 rozen [4] * Algera
1 wassenaar + 3 rozen [5] * Hommema
1 wassenaar + 1 ster * Gisens / Vriemoet / Lougen / Peter / Syardus / Jelkema / Siccama / Idses / Ynthjema / Nauta / Aesgama
1 wassenaar + 1 ster + 1 lelie * Juckema / Goslings
1 wassenaar + 1 ster + 1 roos * Gheltsma / Juckama
1 wassenaar + 1 ster + 2 vissen * Aasgama
1 wassenaar + 1 ster + ? * Tyardts
1 wassenaar + 2 sterren * Sierd / Renici / Juckama / Hemmema / Haitsma / Burmania / Graetinga / Hottinga
1 wassenaar + 2 sterren [8] + 3 klavers * Nauta
1 wassenaar + 2 sterren + 1 roos * Burmania / Graetinga
1 wassenaar + 2 sterren + 1 merk * Sybouts
1 wassenaar + 3 sterren * Abbes / Baerdt / Gravius / Winia / Zaagman / Rimmersma / Oenema / Renickz / Algera / Epeus / Poutsma / Dorhout / Mercator
1 wassenaar + 3 schuinkruisen * Overhoff
2 wassenaars - 1 wassenaar + 3 rozen * Roorda
2 wassenaar + 1 ster * Six
3 wassenaar - 1 klaver * Hannema
3 wassenaar - 1 leeuw * Haersma
3 wassenaar - 1 dwarsbalk * Wassenaer

4. Letters en merken

4a. Letters

(alfabetisch gerangschikt, hieronder monogrammen)

G V + 1 eikel + 2 klavers * Ubles
G V + 3 eikels + 2 klavers * Ubles
H, daar doorheen omgekeerde S * Hendryckx
H P * P...
M F V * Janssen
K T * Tadema
Y R L N door elkaar gevlochten - 2 klavers + 1 doodshoofd * Lieuwes
N en S door elkaar * Sybes
S + 2 klavers * Spanhemes
T en H onder elkaar * Hendriks
V + 3 rozen [4] * Herewey / Weistra
W * ...
W - 3 klavers * Van Kleffens
Omgekeerde P door W + 3 sterren * Wytses

4b. Merken

B1 Met 4-vorm

4-vorm - 3 klavers * Van der Let
4-vorm + 2 rozen * Ypey
4-vorm + 1 klaver * Tjerdts
4-vorm * Ruimsadelaar
4-vorm - 3 klavers * I... / Wellems
4-vorm + 2 letters * Bonnama / A... / Sipkes
4-vorm - 3 klavers * Gerlsma
4-vorm - 2 linker schuinbalken * ?
4-vorm - 3 klavers * D...
4-vorm - 1 eenhoorn * Pettenga
4-vorm - 1 molen * Van der Meulen / Minnes / Gerbens / J...
)))) 4vorm - 3 klavers * G... / Scrioetsma
))) 4 vorm - 3 eikels ? / * Werthzie / Tsalings / Breugeman / Harmenz.
4-vorm + 2 letters * Minnisz. / Abbema / Creck / Claeses / Tomas / Idses

B2 Met -vorm

-vorm Alberts / Fettyaz. / Ter Leya / Sipckez / Jans / Raerdt / Hetta / Piers
-vorm + 1 eikel Scheltema
-vorm - 3 klavers Foppes

B3 Met ^-vorm

^-vorm * Cantert / Wopkez. / Koen / Wijngaerden / Tjallis
^-vorm - 1 klaver * Nordingh / Langwolt
^-vorm - 2 klavers * Hauckes
^-vorm + 3 klavers * Sinia / Ietes
^-vorm - 3 klavers * Nijdam
^-vorm - 1 kruis + 1 ster + 1 klaver * Sybbes
^-vorm + 3 lelies * Alma

B4 Met schuine en rechte haken

Hotzes / Jacobs / Hillama / Ewma / Hansz.
+ 1 klaver * ?
- 3 bladen Van Eck

B5 Met een rechte haak

- 1 klaver ? / Van Stavoren / E... di (Everhardi ?) / Hiddama / Lollez. / Allez.
+ 1 lelie + 6 sterren Pybes

B6 X-vorm of met kruisen

X-vorm * Algera / Andryesz. / Soenmansz. / Ciricus / Eelckis / Van der Kolk / A... / Oosterbaan / Hiddema / Wybez. / Ansschez. / Dowes / Bentes / O.../ ? / Ghysbertsz. / Petri / Yntesz. / ? / Lyewes / Peterz. / Lucae / Heid / Idsesz. / Dowes
X-vorm + 1 klaver * Jans / B...
X-vorm + 2 klavers * H...
X-vorm - 2 klavers * Gerroltsma
X-vorm - 3 klavers * Martens / R... / Eelkes / Buwes / Tadema / Jans
X-vorm - 1 roos [4] * Henrici
X-vorm - 3 rozen * Bartels
X-vorm - 1 2-koppige adelaar * Eernsma
X-vorm - 1 aambeeld + 2 hamers * Smitsius
X-vorm - 3 letters * Van Buyten

B7 Lettervormige tekens

lettervormige tekens * Pitters
lettervormige tekens - 3 klavers * ?
lettervormige tekens - 2 rozen + 1 klaver * Roelofs / Fockema

B8 Met pijlen

met pijlen * Heres / Juusma
met pijlen - 3 klavers * Jacobs

B9 Met sterren

met sterren - 1 klaver * F...
met sterren - 3 klavers * Johannes

B10 Merken met wolfsangels

- vorm * Van der Vecht / Clasen / Annema
- vorm - 1 zwaan * Kool / Van den Acker
- vorm - 2 rozen * Buermanya
- vorm + 1 wassenaar * Pytters

B11 diverse merken

diverse merken - 1 klaver * Anckes
diverse merken - 3 klavers * Roelofs
diverse merken * Gerbisz. / S...

5. Geometrische figuren en verdelingen

5a. Paal

(waaronder meermalen gedeeld)

1 paal - ? * Buinau
1 paal + 2 leeuwen * Stachouwer
1 paal + - dwarsbalk + 2 lelies + 1 hertenkop * Lycklama
2 palen - 1 roos * Abbema
3 palen * Cruiningen
3 palen - 1 roos [4] * Abbema
7 x gedeeld * Schwartzenberg
7 x gedeeld - 3 linker schuinbalken * Schwartzenberg
3 geknotte palen * Eyck

5b. Dwarsbalk

(waaronder: meermalen doorsneden, daarna dwarsbalken met bijzondere eigenschappen)

1 dwarsbalk * Boelens / Van Borsele / Ketel / Van Raesfelt / Charles / Wiarda / Bouwens / Dreeuws / Sickinghe / Woutersz.
1 dwarsbalk - ? * Sickinghe
1 dwarsbalk + 3 eikels * Synedus
1 dwarsbalk + 2 lelies * Lycklama
1 dwarsbalk + 3 lelies * Buning
1 dwarsbalk + 6 lelies * Van Hoof
1 dwarsbalk + 7 lelies * Hyllekes
1 dwarsbalk + 3 rozen * Julsinga / Rengers
1 dwarsbalk + 1 ster + 2 eikels * Wiarda
1 dwarsbalk + 1 ster + 1 lelie * Poutsma
1 dwarsbalk + 2 sterren * Tzigora
1 dwarsbalk + 3 sterren * Westerbaan
1 dwarsbalk + 5 sterren * Siersma
1 dwarsbalk + 1 ster + 1 uitk. paard * Haubois
1 dwarsbalk + 1 * Lam Gods + 2 sleutels * ?
1 dwarsbalk + 3 zwijnen * Bergsma
1 dwarsbalk + 1 eekhoorn + 1 slang * ?
1 dwarsbalk + 3 dierenkoppen - 1 rad * Arjens
1 dwarsbalk + 3 vogels * Torillion
1 dwarsbalk + 1 hoornschelp * Kerkwerven
1 dwarsbalk + 1 garf + 1 klaver + 2 eikels van * H...
1 dwarsbalk + 3 wassenaars * Baertouts / Wassenaar / Bonteman / Willems / Stevens
1 dwarsbalk + 3 ruiten * Vegelin / De Trajecto
1 dwarsbalk + 6 harten * ?
1 dwarsbalk beladen met 1 klaver * Buisma
1 dwarsbalk beladen met 3 lelies * Van der Ley
1 dwarsbalk beladen met 3 rozen * Koenynck / Michiels / Koonyinx
1 dwarsbalk beladen met 1 ster * Louwens / Bauwema / Bonnama / Konings
1 dwarsbalk beladen met 3 sterren * Winsemius
1 dwarsbalk beladen met 2 klauwen * Gauma
1 dwarsbalk beladen met 1 vogel * Wyckel
1 dwarsbalk beladen met 1 wassenaar + 2 sterren * Moll
1 dwarsbalk beladen met 1 letter * Althain
1 dwarsbalk beladen met 4 schuinkruisen * Van Ghendt
1 dwarsbalk beladen met kantelen * Buwalda
1 schuin geschaakte dwarsbalk * Koster
1 dwarsbalk beladen met ? * Mollema
2 dwarsbalken * Wadwarden
2 dwarsbalken - 1 merk * L...
2 dwarsbalken beladen elk met 3 schuinkruisen * Emstel
2 dwarsbalken van vair * Poelwijk
5 x doorsneden * Rufelaert
5 x doorsneden + 12 schuinkruisen * Gramaye
8 dwarsbalken - 3 bloemen * Frieswijk
7 x doorsneden + 10 kruisen de * Bruyn
4 dwarsbalken * Goltstein
4 dwarsbalken + 1 kwartier * Van Haren
5 dwarsbalken + 1 ster + 1 klaver * Van der Ley
6 dwarsbalken + 1 ster * Beaufort
9 dwarsbalken + 1 vogel * Boltjes
1 verkorte dwarsbalk + 3 wassenaars * Wassenaar
1 gekanteelde dwarsbalk + 1 lelie + 1 adelaar * Lemper
1 uitgeschulpte dwarsbalk + 7 vogels * Peaux
1 beiderzijds gekanteelde dwarsbalk * Ingheim
1 beiderzijds gekanteelde dwarsbalk - 3 klavers * Frenst / ?
2 beiderzijds gekanteelde dwarsbalken * Quad / Van Tongeren
1 hoekige dwarsbalk * Van Foreest / de Wijs
2 hoekige dwarsbalken * Van Reede
1 gegolfde dwarsbalk * Wissenbach
1 gegolfde dwarsbalk + 1 ster * Wieringa
1 gegolfde dwarsbalk + 2 sterren * Sande
1 gegolfde dwarsbalk + 3 wassenaars * ?
3 gegolfde dwarsbalken - 1 wassenaar * Hartsinck

5c. Linker- en rechterschuinbalken door elkaar, daarna bijzondere schuinbalken

1 linker schuinbalk - 3 klavers * Balk
1 schuinbalk + 1 leeuw + 3 bomen * De Kampferbeek / (= Von Eichstorff - RHP.)
1 schuinbalk + 2 vleugels * Ludolfi
1 linker schuinbalk beladen met 3 klavers * Sluyterman
1 linker schuinbalk beladen met 3 lelies * ?
1 schuinbalk beladen met drie runderkoppen * Schultz
1 schuinbalk beladen met 3 vogels * Altena
1 schuinbalk beladen met 1 slang * Schregardus
1 schuinbalk beladen met 3 vissen * Clant
1 schuinbalk beladen met 3 wassenaars * Buttingha
1 schuinbalk 6 x gekeperd * Sichem
1 geschaakte schuinbalk - 1 roos * ?
1 schuinbalk beladen met 1 ruit * Dimmer
1 schuinbalk beladen met 1 klysteerspuit * De Postella
3 schuinbalken * Espelbagh / Gervesi
3 linker schuinbalken * Espelbach
3 linker schuinbalken - 1 hert * ?
3 schuinbalken - 3 * Trautmansdorf
4 linker schuinbalken - ? * Jonker
5 schuinbalken * Camp
1 gegolfde schuinbalk * Vervou
1 gegolfde linker schuinbalk + 2 klavers * Gerroltsma
3 afgeronde verkorte schuinbalken - 2 ballen * Graevynck
1 linker schuinbalk - ½ rechter schuinbalk geschaakt * Polleman

5d. Kruisen

eerst rechte doorlopende, dan verkorte of Grieks kruis, vervolgens bijzondere vormen; daarna Latijnse kruisen

1 kruis * Bylant
1 kruis - 1 bloem * ?
1 kruis + 1 lelie + 1 ster [5] +
1 eikel + 1 roos * Boelema
1 kruis + 2 vogels + 2 ringen met lelies * Ourin
1 kruis + ? * Dirck
1 kruis beladen met 5 lelies * Belgrave
1 kruis beladen met 5 sterren * Du Buich
1 kruis beladen met 5 schelpen * De Selys
1 verkort kruis - 1 roos * Traen
1 verkort kruis - 1 ster * Brant
1 verkort kruis + 1 klaver * Hanema
1 verkort kruis + 1 leeuwenkop +
2 rozen + 1 lelie * Stania
1 verkort kruis + 4 ballen * Doekles
1 ankerkruis * Bentinck / Dompselaar / Tako
1 ankerkruis - 1 kreeft * Fabricius
1 ankerkruis + 4 sterren + 1 klaver * Henric
1 ankerkruis + ? * De Becker
1 krukkenkruis + 1 ster + 2 rozen * Van Loon
2 breedarmige kruisen * Wijdenbrug
1 leliekruis - 1 hand * Philippus
1 kruis met ringen + 1 leeuwenkop + 2 rozen [4] + 1 lelie * Stania
1 Latijns kruis * Luijdensz.
1 Latijns kruis op berg - 1 schuinkruis van takken * Petri
1 Latijns kruis + 2 sterren * Jacklez.
9 herkruiste Latijnse kruisen + 2 vissen * Van Brakel

5e. Schuinkruisen

eveneens eerst doorlopende, dan verkorte (Sint Andrieskruis) en bijzondere vormen

1 schuinkruis - 1 roos * Arnoldi
1 schuinkruis + 2 verkorte schuinkruisen * Buygers
1 schuinkruis van 9 blokken * Van Voort
1 verkort schuinkruis - 1 klaver * Symons
1 verkort schuinkruis - 3 dwarsbalken * Van Challansi
3 verkorte schuinkruisen * Van der Dilft
3 verkorte schuinkruisen - 3 schelpen * Hanses / Brunia
4 verkorte schuinkruisen - ? * Van Gent
1 ankerschuinkruis * Donnia

5f. Keper

met bijzondere vormen

1 keper * Ledeboer
1 keper + 1 paal beladen met 1 knoestig schuinkruis * Van Herzeele
1 keper + 1 klaver * Pibinga
1 keper + 1 klaver + 1 lelie + 1 vogel * Snip
1 keper + 2 klavers + 1 ster + 1 zwaan * ?
1 keper + 2 sterren + 1 klaver * Van Vierssen
1 keper + 3 sterren * Fenema
1 keper + 1 paard + 1 ster * Wiarda
1 keper + 2 vleugels + 1 klaver * Ghemmenich
1 keper + 3 schelpen * Hagens
1 keper + 2 wassenaars + 1 hertenkop * Drabbe
1 keper + 3 wassenaars * Hambach
1 keper + 3 weerhaken * Reddingh
1 keper + 3 verkorte schuinkruisen * Nijeveen
1 keper + 1 barensteel + 1 lelie * Van der Nijsten
1 keper + 3 ballen * Le Boullenger
1 keper + 3 ringen * Martin
1 keper + 2 raderen + 1 roos * ?
1 keper + 2 kannen + 1 druiventros * H...
1 keper + 3 vaten * Van der Laen
1 keper + 3 hamers * Van Sonsbeeck
1 keper + 3 gespen * Van der See
1 keper + 3 ? * Dames / Olpherts / Bosman
1 keper beladen met 5 rozen * Pierson
1 keper beladen met 3 sterren * De Lespierre / Veltman
1 keper beladen met 4 ? * Van Velsen
2 kepers de * Veen
1 keper beladen met 2 sterren + 1 keper beladen met 3 verkorte schuinkruisen * Hanneman
5 kepers * Van Egmont
2 gekanteelde kepers * Van Knijff
1 gebogen keper + 3 rozen * Ulger

5g. Gaffel e.d.

1 gaffel + 2 sterren + 1 lelie * Kiesinga

5h. Gedeeld

gedeeld * Plettenberg / Ewsum / Tamminga
gedeeld - 1 adelaar + 1 ster * Ewsum
gedeeld - 1 kind * Schrot van Kindsberg
gedeeld - 1 keper + 1 vogel * Landensis

5i. Ingehoekt

1 inhoeking van 4 stukken * Van Rohr

5j. Doorsneden

doorsneden * Munster / Witten

5k. Gevierendeeld, geschaakt

gevierendeeld * Kessel / Frytema
Geschaakt, 1 vrij kwartier * Van der Aa

6. Diverse eenvoudige figuren

6a. Ruit (w.o. geruit veld)

1 ruit + 2 sterren * Houkama
3 ruiten * Jouwersma / Symonsz. / Walta / Rietvelt
Geruit van 2½ stukken - 3 rozen * Van Loë
3 ruiten - 3 schelpen * Juwinga
3 ruiten - 2 pijlen * Haaijes
5 spitsruiten - 1 schuinkruis * Clocquier
9 ruiten - 3 vogels * Druyvestijn
10 ruiten - 3 ? de * Carpentier

6b. Ballen

3 ballen * Doys
3 ballen met kruisen * Van Dueten
3 ballen - 1 hart met pijlen * Jilderda
5 ballen * Greviga

6c. Ring

1 ring - 1 punt met bal * Alting
1 ring + 3 lelies * Van Westreenen
1 ring met 3 lelies * Lange

6d. Schildje (w.o. vair)

3 schildjes - 1 ster * Hesman
3 schildjes - 3 sterren * Tjebbes
3 schildjes - 1 vaas * Johannis
3 schildjes - 1 monogram * Raard
3 schildjes - 1 merk * O...
vair * Van Boshuysen

6e. Hart

1 hart - 1 klaver * Walckama
1 hart - 1 ster * Bentingh
1 hart - 3 runderkoppen * Hillama
1 hart met 2 pijlers * Eisenga / L...
1 hart met 2 pijlen - 3 klavers * Rinia
1 hart met 2 zwaarden - 1 lelie * Eltjens
1 hart met 2 pijlen + 1 wassenaar + 2 sterren * Ruerda
1 hart + 3 rozen * Geldorp
3 harten * Douma
3 harten - 1 leeuw * Donia
3 harten - 2 sterren - 2 ballen * Schotanus
3 harten elk met twee pijlen * Amsingh

7. Voer- en vaartuigen en onderdelen

7a. Wagen, wiel

1 wagen * Jans
1 wagen - 1 hoofd * Andreae
1 wagen + 3 sterren [5] * Kutsch
1 wiel * Van Wageningen
1 wiel - 1 schip * Gerbes
1 wiel + 5 ruiten * ?
3 wielen * Cup

7b. Schip, anker

1 schip * Tal / Sipkes / Nauta
1 schip - 2 mannen * Aerts
1 schip - 1 merk * Riencks
1 schip - ? * Poelstra / Leenderts
1 anker * Camper / Wybenga / Leting / Mancadan / Hilckes
1 anker - 1 klaver * Ankringa
1 anker - 1 troffel * Van der Stok
1 anker met vogel * Vettevogel
1 anker + 1 zandloper + 1 ster * Erici
2 ankers - 1 lelie * Nauta
2 ankers - 2 pijlen * Hendricks

8. Vaatwerk e.d.: vat, pot, kan, emmer, mand

1 vat - 1 bijenkorf + 2 sterren * Fenema
1 vat - 1 ? * Tadema
1 vat + 2 mannen * Kuypers
1 vat + 2 dieren + 1 hamer * Windelaar
1 pot - 1 man met een zak op rug * Adels
3 potten * Gerrits / Johannis / Potter
1 kan + 4 klavers * Henrici
3 kannen * Cannegieter
3 kannen - 6 dwarsbalken * Van Uterwijck
1 emmer - 1 boom * Houtsma
1 mand - 1 pot * Alberts
3 manden * Van Kampen

9. Wapens

zwaard, (w.o. kromzwaard en degen), hellebaard, pijl, boog, knots

1 zwaard * Douma / Doiem / H... / Weederspan
1 kromzwaard * Pitters
1 zwaard - 3 sterren * Kok
1 zwaard - 1 vos * ?
1 zwaard + 2 klavers * Heydama
1 zwaard + 3 lelies * Dekema
1 zwaard + 3 rozen * Meckama
1 zwaard + 1 ster * Van der Plaats
1 zwaard + 2 sterren * Gales
1 zwaard met leeuwenkop + 2 sterren * Kinnema / Gualteri
1 zwaard met - adelaar + 3 sterren [5] * Fernije
1 zwaard met 2 ranken * Baron
2 zwaarden + 4 klavers * Van Loo
2 degens + 3 insecten * De With
3 zwaarden * Klinge
1 hellebaard * Fooi
2 hellebaarden - 1 verkort kruis * Wittenstein
1 pijl - ? * Cravens / Raukens
1 pijl (?) * Vomelius
1 pijl + ½ lelie + 3 sterren * Sjaerdema
1 pijl met vogel + 2 geweren * Visscher
3 pijlen * Bolta / Gelinck
3 pijlen - 1 leeuw met ring * Saur
3 pijlen, punten naar beneden * Baudartius
3 pijlen - schuin omhoog * Pijl
1 handboog + 2 sterren + 2 kruisjes * ?
2 knotsen met ? * Gerryts

10. Werktuigen

mes, schaar, bijl, zeis, sikkel, vork, troffel, passer, hamer, spijker, schaaf, schoenmakers- en leerbewerkingswerktuigen, schoorsteenhaal, diversen

2 messen + 4 letters gekroond * Harmens
1 schaar - 1 spijker * Oostende / Ballings
1 schaar + 2 letters + 1 Christusmonogram * Minnes
1 bijl * Wenholt / Muiersma
1 bijl - 1 wiel * Jans
1 bijl - 1 passer * Benedictus
3 zeisen * Willems
2 sikkels * Tenckinck
1 vork - 3 klavers * Osinga
1 vork - 2 hazenpootjes + 1 klaver * Folkema
1 vork + 1 roos + 1 ster * Van der Bos
1 vork + 1 schop * De Boer
1 vork + 1 ? * Henrix
1 troffel - 1 kievit * Kiewijt
1 troffel - 1 monogram * Thonis
1 troffel - 1 passer * Jans
1 troffel + andere werktuigen * Boltje
1 passer - 2 wassenaars * Tuinhout
1 passer + 1 hoek * Rutgery
1 passer + andere werktuigen * B... / Tjebbes / Harmens
1 hamer - ? * Radstra
1 hamer + 3 sterren * Hamerster
3 spijkers * Hottenius
1 schaaf * Schaaff
1 schaaf - 2 bloemen * Walter
werktuigen leerbewerking * Gerrits / Corneles / Rimmerts / Tjebbes
1 schoorsteenhaal * Ten Holten
1 schoorsteenhaal - 3 bladen * Homan / Cluiving
diverse werktuigen van * Holland / Dirks / F... / Boselager / Sapes / Halbesma / Tjerks / Jans / Jakobs / Eelkes / Wytses / Hoornsma / Gabes / Rolsma / Zinghes / Strigelius / Mainburg / Stellinga / Hoierius / De Bucquoy / Ybema / Eernsemius / Jongma / Van Pfuel / Tichelaer / v.d. Burch

11. Muziekinstrumenten

hoorn, klok, viool

1 hoorn * Posthumus
1 hoorn - 2 sterren [5] * Bakker
1 hoorn - 1 klaver * Horreus
1 hoorn - 3 klavers * ?
1 hoorn - 1 hond * Van Coehoorn
1 hoorn - 1 vork * Jans
1 hoorn - 1 zandloper * Stemphoorn
1 hoorn - ? * Van der Weide
1 hoorn + 2 klavers * Mashorna
3 hoorns de * Vlaming / Ido / Proost
1 klok + 3 wassenaars * ?
2 klokken * Franekera
3 violen + 1 klaver * Van Bemmelen

12. Gebruiksvoorwerpen e.d.

kam, pen, veer, sleutel, zandloper, molenijzer, gesp, boei, boek, tafel, penning

1 kam - 1 garf * Sickes
1 kam - 1 gekanteelde dwarsbalk * Staekmans
1 tweezijdige kam - 1 lelie * Cammingha
1 tweezijdige kam + 2 rozen * Eninga
1 ganzenpen * Grapheus
1 veer - 1 boom * Pluim
1 veer + 2 sterren [8] * Ypey
2 veren - 1 klaver * Isdardi / Wielinga
2 veren - 2 klavers * Janssony
2 veren - 1 bijenkorf * Wynia
2 veren + 1 roos + 1 ? * Fogteloo
2 veren + 3 klavers + 1 ster * Altinga
3 veren * Popkama / Petri
3 veren - 1 wassenaar + 3 sterren * Boityema
3 veren + 1 wassenaar + 3 sterren * Boetsma
6 veren * Hittinga
1 sleutel * Weringa
1 sleutel - 3 eikels * Wigeri
1 sleutel - 3 klavers * Minnema / Cleisma
1 sleutel - 1 lelie * Haerda
1 sleutel + 2 rozen * De Blocq
1 sleutel + 2 sterren * Van Adelen
1 zandloper * Sminia / Eelkes
1 zandloper - 3 klavers * Ruardi
1 zandloper - 3 sterren * Sminia
1 zandloper - 1 merk * Gerryts
1 zandloper + 1 klaver * Bruinsma
3 molenijzers - 2 dwarsbalken * De Louwe
3 molenijzers + 1 tak * Van Gerbens
2 gespen - 1 molenijzer * Van Asten
1 boei * Zuiderbaan
1 boei - 1 zwaan * Zuiderbaan
1 boek - 2 veren * Koopmans / Posthumus
1 tafel met pot * Krijttenburg
3 penningen * Guldenpenning

13. Bouwwerken

brug, sluis, hek, huis, kerk, houtskoolbranderij, molen, poort, toren, zuil

1 brug + 3 vogels + 1 eend * Hoogenbrug
1 sluis * Van der Sluys
1 hek * Van der Mey
1 huis * Prigge / De Haas
1 kerk * Wenge
1 houtskoolbranderij - ? * Gerrits
1 molen + 3 letters * Wynalda
1 molen - 1 merk * Jansen
1 molen - 2 spanen * Aedes
1 molen - ? * Houtsma
1 rosmolen * ?
1 poortgebouw * Ryoerdsma
1 poortgebouw - 1 handboog * Brugmans
1 poortgebouw + 1 schild * De Huyter
1 poortgebouw op 2 sleutels * Van Slooten
1 put met runderkop * Born
1 toren * Stinstra / Gruys
1 toren - 1 ster [8] * Van Gorcum
1 toren + 1 ster * Loegen / Terborch
3 torens * Etten / Potter
1 zuil + - adelaar + 2 sterren + 1 lelie * Eelsma
1 zuil + 1 troffel * Pook

14. Sieraden en attributen

kroon, rijksappel, staf, gordel, doornenkroon

1 kroon - 1 lelie * Jansz.
3 kronen * Bacherag / F... / Van der Moolen
1 rijksappel * Smeeding
1 staf + 5 rozen * Rinsma
1 staf + 3 ruiten * Van Culenborg
2 staven * Wiarda
2 staven - ? * Eibeswalt
1 gordel * Steenwijk
1 doornenkroon * Fons
1 doornenkroon waarin een ster * Albada
1 doornenkroon waarin 1 kruisje + 1 ster + 1 roos * Jaarsma

15. Diversen

3 bergen * Monsma
3 vlammen - 1 roos * Herbranda

16. Onherkenbare figuren en onbekend

Diverse voorwerpen * Jakles / Aenes / Harmens / Beninga / Popkes / Reyners / Faber / Van der Malen / Reidsma / Wytzma / Banga / Franckes / Salvarda / Bakker / Bruinsma / Faesma (Phaasma) / Vrijenburg / Jans / Lemstra / Miedema / Oerdsma / Overdijk / Radinga / Ripperda / Roerda / Schenkius / Van Sloten / Van der Stek / Wijga


in een bar in Boedapest/Budapest (twitterbericht januari 2021)
portret van een Fries:
een Bavius?


Rietstap: Bavius Leeuwarden - Parti au 1 d'or à la demi-aigle de sable mouv du parti au 2 coupé a d'azur à une étoile d'or b d'argent à un trèfle de sinople
vgl. hierboven

Alfabetische lijst van de in de wapen-collectie voorkomende namen

A...| Aa van der| Abbama| Abbema | Abbes| Abma| Acker v.d. | Acronius | Adama| Adelaar| Adelen van| Adels| Adema| Adius| Aebes| Aebinga| Aebingha| Aedes| Aenes| Aernsma| Aerts| Aesgema| Aesterfal| Aggama| Agricola| Aitzema | Albada | Albaede| Albarda| Alberda| Alberts | Albertsma| Aldringa| Algera | Algra| Allez| Alma| Altena| Althain| Alting| Altinga| Ammema | Amminga| Amsingh| Anckes| Andela| Andrea| Andreae| Andringa | Andryesz.| Ankringa| Annema| Annes| Annius| Anskes| Ansschez.| Anthonides| Ardingius| Arjens | Arnoldi | Asgama| Asperen van| Assen van | Asten van| Atsma| Attiema | Attonis| Atzonis| Augustus| Aylva| Aysma| Aytta

B... | Baarda | Bacherag| Backer| Baerdt| Baert| Baertouts| Bakker | Balk| Ballings| Bama| Banga| Bangama| Barel| Baron| Bartels| Basunik| Bauckema| Baudartius| Bauwema| Bavius| Bawert à [Bawer?]| Beaufort| Becker de| Beekhuis| Beena| Beer de| Beerwouts| Beilanus| Beima| Beintema| Belgrave| Bemmelen v.| Benedictus| Beninga | Bennema| Benning| Bentes | Bentinck| Bentingh| Berdaz.| Bergsma | Berkel| Bernconis| Berum van| Bessinga| Beuckens| Beuker| Beyma van| Binkes| Binnerts| Bisdom| Blankenheim| Blauw| Blocq de| Blok| Bobbynga| Bockema| Boelema | Boelens| Boer de | Boëtiï| Boetsma| Boeymer| Bogaert| Boityema| Bolhuis van| Bolta| Boltjes | Bonga| Bongama | Bongha| Bonnama | Bontekoe| Bonteman| Bootsma | Born| Bornstra| Borssele| Bos van der| Boselager| Boshuysen v.| Bosman van| Bosum| Botma| Botnia| Boullenger le| Bouricius | Bouwens| Bouwmeester| Boxmeer| Brakel van| Brant| Bras| Braunius| Brefo| Breugeman| Broek v.d.| Broersma| Broeticqs| Bronchorst| Brongersma| Brouwer | Bruchts| Brugmans| Bruijn | Bruinsma| Brunia| Bucquoy de| Buermanya| Buich du| Buinau| Buingha| Buisma| Buiting| Buma | Bungga | Buning| Burch| Burmania | Burum van| Buttingha| Buvema| Buwalda| Buwes| Buwinga| Buygers| Buysing| Buyten van| Bylant

Cammingha | Camp| Camper| Camstra | Cannegieter| Canter | Cantert| Cappelle| Carpentier| Castilleios| Challansi van| Charles| Cibonis| Ciricus| Claeses | Clant| Clasen | Cleisma| Clocquier| Cluiving| Coccejus| Codere| Coehoorn v.| Coenders| Cole| Conders| Conrades| Coopman| Cornelis | Couperus| Crack| Crane de| Cravens| Creck| Creijghton| Cronenburg | Cruiningen v.| Culenborch| Cup

D... | Dalen van| Dames | Danckelman| Dekema| Deyman| Dilft van der| Dimmer| Dirck| Dircks| Dirks| Dixtra| Docer| Dockum | Dodonis| Doekles| Doerenheim| Doeyenga| Doiem van| Doinga| Doitsma| Dokkema| Dolocher| Doma| Dompselaar| Donia van | Donnia| Dooitses| Dooma| Dorhout| Dotinga| Douma| Douwes | Doys| Drabbe| Dreeuws| Dreijer| Druyvestein| Dueten van| Duyff Echten van| Eck van| Eckringa| Eekma| Eelckis| Eelkes| Eelsma | Eelts| Eemskerk v.| Eernsemius| Eernsma| Egmont van| Eibeswalt| Eilerts| Eisenga| Eisma | Eizinga| Elcama van| Elgersma| Elinga| Elselo| Eltjens| Eminga | Emstel| Eninga| Entens | Epema v.| Epeus| Epinga| Erici| Esens| Eskes| Espelbagh| Etten| Everardi | Everts| Ewma| Ewsum| Eyck| Eysma| Eyssinga

F... | Faber | Fabricius| Faesma| Feddes| Feddo| Feenstra | Feersma| Fenema | Ferblans| Fernije| Fettyazn.| Feytzma| Florison| Fockama| Fockema | Fockens| Fogelsangh| Fogteloo| Folckerts| Folkema| Fons | Fontein| Fooi| Fopma | Foppes| Foppinga| Foreest| Formier| Franckena| Franekera| Frankes | Frencelius| Frenk| Frenst| Frieswijk | Frytema| Fuchx| Fullenius| Fungerus

G...| Gabbema| Gabes | Gala| Galazn.| Galema| Galenus| Gales| Gauckes| Gauma| Gayckama| Geelkerken| Geldorp| Gelinck| Gellii| Gent van| Gerbens| Gerbisz. | Gerbranda| Gerbrandus| Gerkes| Gerlofsma| Gerlsma| Gerrits | Gerroltsma | Gervesi| Gheltsma| Ghemmenich| Ghendt van| Gherryth| Ghysbertsz.| Gisens| Glins| Glinstra| Gokkinga| Goltstein| Gorcum van| Goslinga| Goslings | Goudbeek| Graetinga| Graevynck| Gramaye| Grapheus| Gratema| Grau de| Gravius| Greviga| Greydanus| Grijff| Groenwolt| Groestra| Grombach| Grovestins| Gruys| Gualteri| Guldenpenning| Gunterberg

H...| Haagsma| Haaijes| Haarsma | Haas de| Habbema | Hachtingius| Haerda | Haeytsma| Haga| Hagen| Hagens| Haitsma| Haja| Halbertsma| Halbesma| Hambach| Hammezn.| Hamsterer| Hanekuyk| Hanema| Hania | Hannema| Hanneman| Hannia| Hanses| Hansma| Hansonides| Hansz.| Harckema v.| Harderwijck| Haren van| Haringa| Haringsz.| Harinxma| Harmens | Harses van| Harter van| Hartmans| Hartsinck| Haselcamp| Haubois| Hauckema| Hauckes| Hautenberg| Heemstra| Heeresz.| Heeringha | Heerma| Heid| Heineman| Heinsius | Heixan van| Heloma | Hemmema | Hemminga v.| Hempenius| Hemsterhuis| Hendricks | Hendrix| Hendryckx| Hennama| Henric | Henrici | Henrix| Herbajus| Herbranda | Herckema| Herema | Heres| Herewey| Heringa| Herkes| Hermana v.| Herzeele van| Heslinga| Hesman| Hesse| Heteren van| Hetta| Heydama| Heymans| Hicht| Hiddema | Hiddinga| Hilarides| Hilckes| Hillama | Hillebrands| Hinrich| Hitsma| Hittinga| Hoekema | Hohenlohe v.| Hoierius| Hoitema| Hoitinga| Holdinga | Holkema| Holland van| Holten ten| Holwaerdus| Homan| Homeri| Homkema| Hommema| Hommersma| Hoof van| Hoogenbrug| Hoornsma| Hoornstra| Hoppers| Horatiï| Horréus| Hottenenius| Hottinga| Hottyazn.| Hotzema| Hotzes| Houkema| Houth| Houtsma | Hoving| Hoxwier| Hoytema | Huber| Huigh| Huijsinga| Huls van| Hulshuis| Humalda v.| Huwarda| Huyter| Hylckema| Hylkes

I...| Idema| Ido| Idsardi| Idses| Idsinga | Idzencha| Idzerda| Ietes| IJssel| Ingheim| Inia| Ipema | Ittersum van| Iwsma

J...| Jaarsma| Jacklez.| Jacobi| Jacobs| Jakles| Janckez.| Jans | Janssen | Janssony| Jarges| Jarichs| Jarla| Jeddema| Jelgerhuis| Jelgersma| Jelkema| Jella| Jellardus| Jellema| Jellez. | Jelliszn.| Jeltes| Jeltinga | Jennema| Jensma| Jepma| Jeppema| Jilderda| Jilkes| Joha| Johannes | Johannis | Jong de| Jongestall| Jonghema| Jongma| Jonker| Jorritsma | Jorryts| Jouka| Jouma| Jous| Jouwersma| Jouwsma | Jowsma| Juckema | Julsinga| Juusma| Juwinga | Juwsma

Kaldenbach| Kampen van| Kampferbeek| Kann| Kantes| Karelson| Kempenaer| Kerkwerven| Kessel| Ketel| Kiesenga| Kiestra| Kiewijt| Kinenma| Kingma| Klaasesz.| Klasen| Kleffens| Klinge| Kloek| Knijff van| Knock| Koehoorn| Koen| Koenijnck| Kok van Delwijnen| Kok | Kolk van der| Konings| Kool| Kools| Koonynx| Koopman| Koopmans| Kooystra| Kornelis | Koster| Koumans| Krab| Kramers| Krants| Krijtenburgh| Kutsch| Kuypers

L... | Laen van der | Lamminga| Lamsbergen| Landensis| Lange de | Langewolt| Laurentius| Laurman| Lauswolt| Lautenbach| Ledeboer| Leenderts| Leeuwen van| Lemper| Lemstra| Lens| Lespierre de| Let van der| Leting| Leuringh| Lewe | Ley van der| Leya ter| Lezaen van| Liedekerke| Lieuwes| Lieuwma | Lindeman| Linthorst| Lock| Loë van| Loegen| Lollezn.| Lomars| Loo van| Loon van| Looxma| Lougen| Louwe| Louwens| Lucae| Ludolfi| Lunia| Luxwolda| Luydensz.| Lyaukama| Lycklama | Lyeuwes

Mainburg| Malen v.d| Mamminghe| Mammo| Mancadan| Marklesbach| Marswal| Martena| Martens| Martin| Mashorna| Mattheus| Mebius| Meckama| Meer van der| Meilema| Meinerts| Mejontsma| Mellema| Mensinck| Meppel| Mepsche d'| Mercator| Merckes| Metzger| Meulen v.d.| Meurs| Mey van der | Meyer | Meynsma| Meyrer| Michiels| Miedema| Minnema | Minnes | Mockema | Moelen v.d.| Moensma| Molenschot| Moll| Mollema| Monsma| Moolen v.d.| Muiersma| Munckhuis| Munickehuis| Munster| Muyden van| Mynnama

Nanninghs| Nassau| Nauta | Nidorp| Nijdam| Nijenhuis | Nijeveen| Nijs| Nijsten van| Nitszen van| Nockhern| Noordbeek| Nordingh| Noteboom| Noyon

O...| Ockingha| Ockinghe| Oeberius| Oenema| Oerdsma| Oetsma| Offenhuizen| Offringa| Oldeboorn| Oldendorp| Olivier| Olpherda| Olpherts| Ompteda| Onnama| Onninga| Oort| Oosteinde | Oostendorp| Oosterbaan| Oosterzee | Ooversteege| Ornia| Orsma| Osinga| Ourin| Overdijck| Overhart| Overhoff| Ozinga

P...| Palsen| Palsma| Papma| Peaux| Peima | Pels| Pelterier| Peter| Petersz.| Petraeus| Petreiz.| Petri | Pettenga| Pfuel van| Philippus| Pibinga| Pierkens| Piers | Pierson| Pieters | Pijl| Pitters | Plaats v.d.| Plettenberg| Pluim| Poelstra| Poelwijk| Polleman| Pook| Popkama | Popkes| Poppema| Popta| Posselman| Postella de| Posthuma| Posthumus| Postma| Potter | Pousma| Poutsma| Prakken| Prigge| Proost| Provana| Pybaz.| Pybes | Pytters

Quad| Quarles| Questius

R... | Raard| Raarda| Radbodus| Radinga| Radstra| Raerdt| Raesfelt van| Ragaij| Rattaler| Raukens| Reddingh| Reede van| Rehden van| Reiding| Reidsma| Reinsma| Reitsma| Rekker| Renderts| Reneman| Rengers| Renici | Renickzn| Renkema| Rennerda| Renssen| Revius| Reynalda| Reyner| Reyners| Reynsma| Rhala| Rheling| Riddersma| Riemersma| Riencks| Riesen van| Rietvelt| Rijnghe | Rijp van de| Rimmersma| Rimmerts| Ringers| Ringie| Rinia| Rinses | Rinsma| Rinsonides| Rintjema| Ripperda| Rippert| Rispens| Robles| Rodegenes| Rodenhuis| Rodmersma| Roedmersma| Roelof| Roelofs | Roerda| Rohr van| Rollema| Rolsma | Rolteman| Rommerts| Roorda| Rooterp| Ropta | Rosema| Rotte de| Rouckema| Roukema| Roussel| Ruardi | Rudiger| Rudolphi| Ruerda| Ruerds| Rufelaert| Ruimsadelaar| Ruiter de| Rummers| Rumpf| Runnia| Rutgery| Ryoerdsma

Saakes | Saakma| Salvarda| Sande| Sanderen| Sapes| Sassinga| Satink| Saur| Schaaff| Schaatsma| Schaep| Schallenberg| Schelsma| Scheltema | Scheltes | Scheltinga | Schenkius| Schepper de| Schick| Schieringa| Schik| Schiphorst| Scholtema| Schonegevel| Schot| Schotanus| Schrader| Schratenbach| Schreeuwens| Schregardus| Schrot v. Kindsberg| Schuiring| Schultz | Schuurmans| Schwartzenberg| Scinsema| Scrioetsma| See van der| Sekema | Selys de| Semler| Siaarda| Sibrandi | Siccama | Sichem| Sickama| Sickes| Sickijngha| Sickinghe| Siebema| Sierds | Siersma | Sierxma| Sigersdorf| Simens| Simons| Sinia| Sioerda | Sipckez.| Sipkes | Sippens| Sitties| Six| Sixma| Sjaerdema | Sjoerdsma| Sjolles| Slooten van | Sloterdyck | Sluys v.d.| Sluyterman| Smeeding| Sminia van| Smitsius| Snip| Soenmansz.| Solcama| Solckema| Sonsbeek v.| Spanhemes| Speyart| Stachouwer| Staekmans| Staghouwer| Stania | Stans| Stansius| Stapert| Staphorst| Stavoren van| Steenbeek| Steensma | Steenwick| Steenwijk| Steindam| Stek v.d.| Stellinga| Stellingwerff| Stemphoorn| Sternsee | Stevensz.| Stinstra| Stinstra| Stok van der| Storm| Strick| Strigelius| Suffenna| Suidema| Suiderbaan| Swalue| Swart | Sweerts| Syardus| Sybberens| Sybbes| Sybouts| Sybrandi| Sybrandtsz.| Sybrens| Symonsz.| Synedus| Sypsma| Syrcks| Sythjema| Sytses | Sytzama

T... | Tadema | Tadingha| Taedema| Taekes| Tako| Tal| Talma| Tamminga| Tania | Tanja| Tebbetman| Tegers| Teimes| Telting| Temple| Tenckinck| Terberge| Terborch| Tersteeg| Terwischa| Terwisga| Teyens| Thiaerda| Thiema| Thijssen| Thonis| Tiaerdsen| Tiboult| Tichelaar | Tiddinga| Tiebbes| Tieboel| Tiepma| Tiessens| Tietema| Tinga| Tjaarda van| Tjallingiï| Tjallings| Tjallis| Tjebbes | Tjeerds | Tjercksma| Tjerdts| Tjerks| Tjessinga| Tjipkes| Tomas| Tongeren v.| Toon van der| Torillion| Traen| Trajecto de| Trautmansdorf| Tsalings| Tserclaes| Tsjessema| Tuinen van | Tuinhout| Twynstra| Tyaerd| Tyaerdts| Tzigora

Ubbenga| Ublama| Ubles| Uckema| Uffkens| Uitermerk| Uiterswier| Ulger| Unckele van| Unema| Unia van| Uninga| Ursele| Uterwijck

Valckenier| Varet| Vecht v. d.| Veen de| Vegelin | Velde v.d.| Velsen van| Veltdriel van| Veltman| Vening| Verbeek| Verdugo| Verhel| Vermees| Verrutius| Verschuir| Vervou de| Vettevogel| Viersma| Vierssen van| Vijselaar| Vishuisen| Visscher| Vlaming de| Vlasvink| Vliermael| Vomelius| Voort van| Vos de| Vriemoet| Vrijenburg

W... | Wadwarden| Waeijen v.d.| Waelwijck| Wageningen v.| Walckama| Walings| Walles| Walrieb| Walta | Walter| Wassenaar | Watnya| Watses| Wbles| Weede| Weederspan| Weide van der| Weistra| Wellems | Welvelde v.| Wenge| Went | Wentholt| Weringa| Wertzie| Werumeus| Werven| Westendorp| Westerbaan | Westerhof| Westerhuis| Westreenen| Wiarda| Wicheringe| Wierdsma| Wieringa | Wiersma| Wigeri| Wigersma| Wigles| Wijdenbrug| Wijga| Wijngaarden| Wijs de| Wilhelmij| Willems | Windelaar| Winia| Winsemius| Winter| Wissema| Wissenbach| With de| Witten| Wittenstein| Witteveen | Wlbed| Wnema| Wobbinga| Wopke (z) | Wouters| Wringer| Wybbets| Wybenga| Wybezn.| Wyboltsma| Wybren| Wyckel | Wygara| Wyggama| Wylhelmus| Wymstra| Wynalda| Wynia | Wynsens| Wyringa| Wytses| Wytsma| Wytzma

Ybema| Ydtsma| Yntes| Ynthjema | Ypey | Ysbrands| Ytsma

Zaagman| Zimmerman| Zinghes| Zuiderbaan Onbekend

...oncq [Loncq?]

?

>> begin