>> HOMEpage

Aestimatie drukkerij Sytse Rinnerts 1671

Bron: Wim Dolk († 2016) schaduwarchief HCL 3485 (z 28) aestimatieboek, 38r-50v
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2017

Sydtse Rinnerts (soms Sixtus Regneri) woonde in 1648 op de Wortelmarkt, in 1649 bij de Vismarkt, wat hetzelfde kan zijn, "in de ghecroonde druckery". Na de dood (1654) van Claude Fonteyne verhuisde hij naar diens drukkerij in de Grote Kerkstraat. In 1655 werd hij benoemd tot landschapsdrukker, het jaar daarop tot stadsdrukker, welke betrekkingen bij zijn overlijden in 1667 overgingen op zijn zoon Rinnert Sydtses (Arumsma). Hij was gehuwd met Taetske Fockes (Meeckma); zij hertrouwde 1669 met Joannes Gosses Wartena.
De inventarisatie en taxatie werd gedaan door "Hendrick Rintius [= Rintjes] ende Lambert Coumans beyde boeckedruckers"".
[43r] Druckersgereedschap
 • dubbelde Canon Ca[pi]talen [= 48 pt.] sonder wit wegende tualeff pont ende een halff, t pond 6½ st. 4-1-6
 • grote canon [= 44 pt.] sonder wit wegende negen pond, t pond ad idem 2-18-8
 • dubbelde Augustijn capitalen [= 28 pt.] sonder wit wegende seven pond, t pond ses st. 12 p. 2-7-2
 • dubbelde estmiael[?] capitalen sonder wit wegende vijff ende halff pond, t pond 7 st. 1-11-8
 • negen en dartich pond Parijsse letter, t pond 6½ st. 12-13-8
 • vier en vijfftich pond grote Canon Romeyn, t pond 7 st. 12 p. 20-10-8
 • negen en sestich pond Canon [= 36 pt.] duyts, t pond ses st. 12 p. 23-5-
 • vijff pond canon Romeyn, t pond ses st. 1-10-
 • ses en tnegentich en een halff dubbelde augustijn Romeyn, t poind ses sts. en een halff 30-7-4
 • 45 pond dubbeld augustijn corsyff, t pond 7 st. 12 p. 17-6-12
  [43v]
 • hondert twee en tuintich pond en een halff Assendonico [= Ascendiaan, 22 pt.?] Romeyn, t pond 7 st. en een halff 45-18-12
 • hondert dartien pond Parrogon [= Paragon/Parangon, 20 pt.] duyts, t pond vijff st. 28-5-
 • twee hondert dartien pond tex [= text, 18 pt.] duyts, t pond 4 st. 67-12-
 • hondert vier en vijfftich pond tex Romeyn corsyff, t pond 5½ sts. 42-7-
 • seven en tachtich pond Breevier [= Brevier, 8 pt.] duyts suyver, t pond 7½ st. 32-12-8
 • ses en tnegentich en een halff pond breevier Romeyn en corsyff, t pond 7 st. 12 p 37-7-14
 • Mediaen [= 12 pt.] geschreven hondert acht en tnegentich en een halff pond, t pond 7 st. 14 p. 73-2-8
 • vier en sestich pond tekst ges., t pond 3 nst. 4 p. 10-8-
 • vijff en dartich pond bordioos [= Bourgeois, 9 pt.] Gryx, t pond 4 st. 7-.-
 • Augustijn [= 14 pt.] Gryx 58 pond, t pond 5 st. 14-10-
 • mediaen Gryx 19 pond, t pond 7 st. 6-13-
 • ackers en bloemen 34 pondt suyver, t pond 5 st. 12 p. 10-18-
  [44r]
 • sestich pond staff[?], t pond 3 st. 9-.-.
 • coperen linie tien pond, t pond 28 st. 14-.-.
 • loden Linie sestien pond, t pond 3 st. 4 p. [geen totaal]
 • Een fijne A 2-9-.
 • vijff billiet letters 6-.-.
 • hondert seeventien en een halff pond augustijn duyts, t pond vijff sts. 4 p. 29-11-14
 • tuee en seventich pond Augustijn Romeyn sonder t hout, t pond 5½ st. 19-16-
 • ses en vijfftich pond augustijn corsyff sonder t hout, t pond 7 st. 8 p. 21-.-
 • drie en tachtich pond mediaen Duyts, sonder t hout, t pond 5 sts. 201-5-.
 • twee hondert een en tseventich pond Mediaen Romeyn en corsyff, t pond 4½ st. 60-19-8
 • vijff en sestich en een halff pond descendiaen [= 11 pt.] duyts Romeyn en corsyff, t pond 6 st. 19-13-
 • noch suyver drie hondert elleff en een halff pond, t pond 6 sts. 93-9-.
  [44v]
 • Houten letters van de Heren Gedep[uteer]den 1-4-01
 • Een middelmatich A.B. houten letters 5-.-
 • Een clein houten A.B. 9-.-.
 • Een groot houten A.B. 14-.-.
 • 22 offgoten letters 3-3-.
 • 31 houten letters 1-8-
 • Een houten A.B. 2-14-
 • Een ges. A.B. 1-6-01
 • een partij offgegoten finalen en letters 0-15-
 • Een partij losse letters en figuren 1-10-
 • Een partij letters 1-.-.
 • enige finaelties 2-.-.
 • 21 offgoten letters 7-.-
 • Een partij allerhande letters 1-.-.
 • 12 Evangel. 16 figeuren 3-12-.
 • Een form heiligen 4-.-.
 • vier Tobias figuren 4-.-.
 • elleff Landschaps wapens, soo groot als clein 5-.-.
 • twaleff Almanachs figuren 6-15-
 • Almanack ende hemels figuren 4-10-
  [45r]
 • Een titul figuir vant Evangelium 6-.-.
 • drie tytel platen 2-5-.
 • enige Landschaps en Stadts wapens 3-5-.
 • vier tytel figuren 2-15-
 • de wapens van de Steden van Vrieslant 5-10-
 • enige figuren ende wapens 4-15-
 • acht lusthoffs coperen platen 2-12-
 • een coperen plaet van de trap der jeugd 2-8-.
 • twee coperen platen van Sande 5-15-.
 • noch twee coperen titelplaten 5-.-.
 • vijff formen bordpapier 7-10-
 • vier houten huysbrieven 1-4-.
 • Een viguir van de stad L[ee]uw[ar]den 5-10-
 • Een form ronde figuyren 7-10-
 • Enige figuren 5-.-
 • een rommelsood figuren met de back 41-15-.
 • Figuiren van een speelcaert en het gereedschap 8-.-.
  [45v]
 • seven en dartich paer letterkasten, t paer een lb. 4 st. [geen totaal]
 • dartien galeyen 5-12-.
 • de grote druckpars 84-10-.
 • de cleine druckpars 72-10-.
 • Twee ramen met coperen cryssen 11-10-.
 • toestel van de casten en plancken cum annexis 15-.-.
 • de kachel 16-.-.
 • seven vermaet backen met vermaet 12-10-
 • noch eenich vermaet 3-15-.
 • koyen 1-15-.
 • balleer 0-12 st.
 • een paer raemten van tw.... 3-10-.
 • noch een paer iseren raemten 3-10-.
 • noch een paer iseren raemten 2-17-8
 • noch drie iseren raemten 3-2-
 • enige houten haecken 4-13-
 • acht haecken soo coperen als isere 8-10-
 • Een handpars met het mes 1-16-
  [46r]
 • Een ploeg met een snijpars cum annexis 3-7-.
 • twee parssen met een naybanck 4-.-.
 • ses formborden 2-10-
 • een moude [= houten bak] met net borden 1-2-
 • twee laden met een galey 1-13-
 • twee houtsbacken 2-5-
 • twee bosschen spanen en enich floeypapier met een scheer met twee knapen en twee keersblocken, tsamen 3-.-.
 • een back met een rode enckertsteen, sampt een wijver en lappe 1-16-.
 • een grote houten boeckbinderspars 32-.-.
 • ontrent tien kanne enckt 9-10-
 • een encketketel 19-5-.
 • de loogback met de ketel en borstel, tsamen 5-17-.
 • enige manen elleff ¾ pond, t pond 5 st. 2-18-12
 • seven en twintich pond mediaen ges., t pond 7 st. 14 p. 10-19-4
  [46v] Op de bovensolder
 • Elleff riem en negen boeck maculatuir de riem 32 st. [geen totaal]
 • vijff en tuintich boeck bolpapier 3-10-
 • tuintich riem ongeveer allerhande maculatuyr 25-.-.
 • acht riem idem 11-.-.
 • Een partij bordpapier 1-16-
 • ontrent achtiien riem maculatuir 22-.-
 • veertien fellen parckement 12-.-.
 • Een partij omslagen fº en 4º 7-.-.
 • romlerie van parckement 6-.-.
 • veertien boeck meule blauw papier 1-12-
 • Een partie snippels 3-10-
  In de winckel
 • Een bijbel Testament en psalmboeck vergult, ende noch een oude bijbel 4-.-.
 • Twee bijbels 8-10-
 • twaleff riem en vijff boeck Hollandse Nachtegaels, t riem drie lb. 36-15-.
  [47r]
 • vier en veertich boeck van Borstius, de riem drie lb. 7 st. 8p. 7-8-
 • seventien boeck enckelde A.B.boecken, t boeck 3 st. 2-11-
 • derde halff riem Loff der deugden, de riem 2 lb. 10 st. 6-5-.
 • elleff riem en 15 boeck figuiren, de riem 7 lb. 10 st. 88-2-
 • twaleff boeck heiligen 1-10-.
 • ongeveer een riem Hemelsche bruyloft 4-5-
 • sestien boeck coleurd papier 2-16-.
 • Een riem Balsem voor de siecke siele -.-.
 • Elleff figuiren 2-4-.
 • acht en veertich A.B.boecken tec. 0-18-.
 • seven en vijfftich Dec. Sande 57-.-.
 • drie Lammen Godes 5-10-
 • vier hondert comptoir pylcken 2-.-.
 • drie hondert vijff en seventich Robands[?] idem 1-8-.
  [47v]
 • vier hondert cleine pennen 1-.-.
 • twee dosijn fijne caerten 2-.-.
 • vijff dousijn slechte caerten, t dosijn 14 st. 3-10-
 • seven en vijftich boek gelinieerde schrieffboecken in folio in parcament, t boeck 5½ st. 15-13-8
 • noch vier boeck 1-.-.
 • de Banden 5-14-.
 • sestien quart schrieffboecken van twee boeck, t papier 4 st. 6-8-
 • de banden 3 sts. yder 2-8-.
 • seven en tuintich boeck papier, t boeck 4 sts. 5-8-
 • de banden 2-18-
 • darde halff riem en een boeck rol papier, t riem vier lb. 10 st. met maecken[?] en blau papier 11-9-8
 • vijftich Havermans gebeedtboeckies en anders 4-10-
 • drie riem papier 7-10-.
 • achtien boeck Mediaen papier 6-.-
  [48r]
 • vijff en twintich boeck posthoorn papier en ses casboecken 5-.-.
 • elleff boeck papier en ses casboecken 1-15-.
 • sestien riem narrecap papier, de riem vier lb. 64-.-.
 • twaleff riem clein Lely, de riem 3 lb. 3 st. 37-16-
 • twaleff riem Saxenschild, de riem 2 lb. 12 st. 31-4-
 • enich rood parckement, tot drie elle, de ellen 4½ st. 0-13-8
 • romlerie van grauw papier en anders, lack ende griffen 4-.-.
 • Een en tachtich riem potpapier [= papier met watermerk pot?], t riem 28 st. 113-8-
 • Een rest papier 3-.-.
 • vier en dartich boeck cruispapier, t boeck 3 st. 5-2-
 • twee en tuintich boeck Veluws rojael 8-.-.
 • vijff riem Amsterdammer wapen, de riem vier lb. 15 st. 23-15-
  [48v]
 • ses riem Narrecap, de riem vijff lb. 30-.-.
 • twaleff boeck papier 3-.-.
 • elleff riem Amsterdammer wapen, de riem 4 lb. 10 st. 49-10-
 • negentien riem idem, de riem 4 lb. 8 st. 93-12-.
 • Een restie papier tot 28 boek, t boeck 4½ sts. 6-6-.
  Inschulden
 • 1663 onwis - Egbert Salomons opt Herenveen debet 75-0-4
 • 1668 onwis - Ioannes Duiring tot Franeker 1-16-
 • 1666 onwis - de Here Wilrich 17-14-
 • 1666 onwis- Joannes Gualteri not[ari]s 16-8-
 • 1669 onwis - Ruird Ulbes van de soete waren 37-10-
 • 1665 onwis - Wigle Hessels pachter van de uitvoerende turff 15-.-.
 • 1666 onwis - Schipio Raard tot Stavoren 10-.-.
 • 1670 onwis - Willem Douwes pachter 5-14-
  [49r]
  1668 in dispuit - mr. Jacob Tiebbes 16-5-
 • 1668 onwis - Sicke Fockes van geleent gelt 12-12-
  Wisse inschulden
 • Allert Stellingwerff 1-10-.
 • Here Wytses Nauta 6-19-
 • Here Galama tot Haerlingen 1-16-.
 • Aeltie Hessels tamboeser 15-.-.
 • t Landschap 92-4-.
 • de stadt off kerckenraed 6-5-.
 • t Faits Gerecht 37-10-.
 • 1666, 1667, 1668, 1670 - Lodewijck Cres 16-5-.
 • Andries Conter 4-16-.
 • 1670 - Barent Croes 11-10-.
 • 1666 - de huisv[rou]e van Tieerd Rinnerts 257-3-.
 • 1670 - Claes Clasen Balck 17-13-
 • 1670 - mr. Jacob Tiebbes cum socijs 50-5-
  [49v]
 • 1670 - Jan Feickes Iselstein 21-10-
 • 1670 - Douwe Tieerts 66-17-
 • 1668, 1669, 1670 - Sacheus Gerroltsma 20-5-
 • 1669, 1670 - Gellius Dominici 29-10-
 • 1670 - Oene Gravius 6-5-
 • Tieerd Rinnerts van boeken en blansen[?] 125-17-
 • 1669 - deselve van land en huishuyr 27-.-.
 • deselve van billietten en conditien van de Hove 8-10-
 • 1670 deselve van landhuyr 24-7-
  Utschulden tot laste comende
 • 1670 Here Wytses Nauta 12-6-
 • 1665, 1666, 1667, 1668 - Lodewick Cres 25-19-
 • 1670 - Fredrick Hechtman tot Amsterdam 131-5-
 • 1670 - Aeltie Hessels 94-13-
 • 1669 - Marten de Ronde 14-8-
  [50r]
 • 1670 - Eelcke Beyns 18-11-
 • 1670 - Eelcke Tieerts brouwer 15-.-
 • 1670 - Hendrick van der Schild 17-10-
 • 1670 - Sierd Jans 11-14-
 • 1670 - Wybe Jans schoenmr. 29-18-
 • 1670 - Cornelis boeckbinder 28-10-8
 • 1670 - Hendrick Clasen int Rood hart, verteert op de comparitie 3-.-.
 • Tieerd Rinnerts 490-.-.
 • deselve van een ancker brandewijn 20-.-.
 • Antie Jelles 207-10-
 • Tieerd Rinnerts van een koe 86-16-
  Noch wert gestelt pro Memorie
 • veertien hembden van w. Sytse Rinnerts
 • Tien beffen en tuee paer poenjetten
 • Tien hembden van w. Focke Sickes
  [50v]
 • Een toebacks doos met een gouden ring
 • Een silveren hoeds bandt
 • vijff silveren lepels voor de kinderen waeraff het jongste comt twee volgens letters daerop staende
 • drie conterfeitsels sijnde het eene van Sytse Rinnerts ende het ander van de kinders
  Gerede pen[ningen]
 • De gerede pen. in verscheide specie bedragen twee hondert vijff ende t'seventich car.glns. 275-.-.
 • Een obl[igat]ie op de cap[itei]n Jon[ke]r Gerolt van Ockinga in dato den 16. Maj 1661, ter summa van een hondert cargls., met de int[eress]en à dato des brieffs, doch onwis.


>> begin